3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus."

Transkriptio

1 Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa, hyväksyt kaikki sopimusehdot ja tiettyjen tietojen lähettämisen aktivoinnin ja ohjelmiston Internetiä käyttävien toimintojen käytön yhteydessä. Ota huomioon, että sinun ei ole pakko käyttää ohjelmistoa, joten voit poistaa sen halutessasi. Yleiset tiedot 1. Käyttöoikeuden myöntäminen. Tässä laitteessa olevaa ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tällä käyttöoikeussopimuksella Toshiba myöntää sinulle henkilökohtaisen, siirtämättömissä olevan ja ei-yksinoikeudellisen oikeuden käyttää tässä laitteessa olevaa ohjelmiston kopiota. Muiden kuin Toshiban ohjelmistojen osalta Toshiba ainoastaan välittää sinulle ohjelmiston oikeuksienhaltijoiden myöntämät käyttöoikeudet, eikä Toshiba erikseen myönnä näitä käyttöoikeuksia. Jokaisen ohjelmiston kopion omistusoikeudet kuuluvat Toshiballe ja/tai sen toimittajille. Sitoudut olemaan kopioimatta ohjelmistoa muuten kuin sen käytön kannalta on tarpeen, kun sitä käytetään yhdessä paikassa olevassa yhdessä laitteistotuotejärjestelmässä. Hyväksyt, että ohjelmiston mukana toimitettuja kirjallisia materiaaleja ei saa kopioida. Ohjelmistoa tai siihen myönnettyjä oikeuksia ei saa muuttaa, kääntää, vuokrata, kopioida, jaella, siirtää tai luovuttaa muille, osittain tai kokonaan, ja ohjelmistossa olevien omistusoikeutta koskevien ilmoitusten, tarrojen tai merkintöjen poistaminen on ehdottomasti kiellettyä. Sitoudut myös olemaan luomatta ohjelmistosta johdannaisteoksia. Voit siirtää kaikki tämän käyttöoikeuden nojalla myönnetyt oikeutesi toiselle henkilölle lopullisesti sillä ehdolla, että et säilytä ohjelmistosta itselläsi kopiota, siirrät ohjelmiston kaikki kopiot toiselle henkilölle ja vastaanottaja hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Jos ohjelmisto on päivitys, siirtoon on sisällytettävä ohjelmiston kaikki aikaisemmat versiot ja niiden kopiot. 2. Tekijänoikeudet. Ymmärrät, että ohjelmiston omistusoikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia ei siirretä sinulle. Ymmärrät myös sen, että ohjelmiston ja kaikkien sen kopioiden omistusoikeudet säilyvät kokonaan Toshiballa ja/tai sen toimittajilla, etkä tämän käyttöoikeussopimuksen nojalla saa mitään muita ohjelmistoon tai sen kopioihin liittyviä oikeuksia kuin mitkä edellä on erikseen todettu. Ohjelmiston kaikki kopiot sisältävät samat omistusoikeutta koskevat ilmoitukset kuin mitkä ohjelmistossa tai sen päällä on esitetty. 3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Tämän laitteistotuotteen käyttämien, siihen tallennettujen tai kopioitujen tai sen kopioimien materiaalien omistusoikeudet (mukaan lukien kaikki teokset, niihin kuitenkaan rajoittumatta) voivat kuulua kolmansille osapuolille, ja ne on mahdollisesti suojattu yhdysvaltalaisilla tai kansainvälisillä tekijänoikeus- tai immateriaalioikeuslailla. Tällaisten materiaalien käyttäminen, tallentaminen, kopioiminen, muuttaminen, jakeleminen, esittäminen tai näyttäminen tässä laitteistotuotteessa tai tällä laitteistotuotteella sekä näiden materiaalien siirtäminen, jakaminen tai muulla tavalla lähettäminen muihin laitteistotuotteisiin tai muille henkilöille voi rikkoa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia ja aiheuttaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisia seuraamuksia. Sitoudut myöntämään Toshiballe vastuuvapauden ja korvaamaan Toshiballe kaikki vahingot, suoritukset, kustannukset ja kulut, mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot ja kolmansien osapuolten tai valtion vaatimusten sopimiseksi maksetut summat, jotka Toshiballe ovat aiheutuneet kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien rikkomista koskevista kanteista, joiden perusteena on (a) kolmansien osapuolten materiaalien käyttäminen, tallentaminen, kopioiminen, muuttaminen, jakeleminen, esittäminen tai näyttäminen tässä laitteistotuotteessa tai tällä laitteistotuotteella sekä näiden

2 materiaalien siirtäminen, jakaminen tai muulla tavalla lähettäminen muihin laitteistotuotteisiin tai muille henkilöille, tai (b) tämän käyttöehtosopimuksen ehtojen noudattamatta jättäminen. 4. Lähdekoodiksi muuttamista, purkamista ja hajottamista koskevat rajoitukset. Ohjelmistoa ei saa muuttaa lähdekoodiksi, purkaa tai hajottaa, paitsi siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi käytöksi voimassa olevan lain mukaan, sen tarkoituksena on immateriaalioikeuksilla suojaamattomien tietojen laillinen käyttö tai voimassa oleva laki sallii sen tähän rajoitukseen katsomatta. 5. Takuuta koskeva vastuuvapaus ja rajoitettu takuu. LAITTEISTOTUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU ON ESITETTY LAITTEISTOTUOTTEEN MUKANA TOIMITETUSSA TOSHIBAN RAJOITETUSSA VAKIOTAKUUSSA. TOSHIBAN AINOAT TOSHIBAN OHJELMISTOA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET ON ESITETTY TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA. JOS TOISIN EI OLE ERIKSEEN KIRJALLISESTI MAINITTU, KAIKKI TOSHIBAN JA MUUT KUIN TOSHIBAN OHJELMISTOT TOIMITETAAN SELLAISINAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TOSHIBAN TAKUUTA. JOS MUIDEN KUIN TOSHIBAN OHJELMISTOJEN VALMISTAJAT, TOIMITTAJAT TAI JULKAISIJAT EIVÄT ERIKSEEN MYÖNNÄ KIRJALLISTA TAKUUTA MUUN KUIN TOSHIBAN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, TÄLLAISET MUUT KUIN TOSHIBAN OHJELMISTOT TOIMITETAAN SELLAISINAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA MUUN KUIN TOSHIBAN OHJELMISTON VALMISTAJAN, TOIMITTAJAN TAI JULKAISIJAN TAKUUTA. LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN TOSHIBA JA SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI OHJELMISTOON LIITTYVÄT SUORAT, EPÄSUORAT JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ EPÄSUORAT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. VASTAAT OHJELMISTON TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN JA TOIMIVUUTEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ KOKONAAN ITSE. TOSHIBA JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ SEN TOIMINTA ON HÄIRIÖTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ. TOSHIBAN TAI TOSHIBAN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA TAI MILLÄÄN TAVALLA LISÄÄ TÄMÄN TAKUUN LAAJUUTTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. 6. Vastuunrajoitus. TOSHIBAN JA/TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKO VASTUU JA AINOA OIKEUTESI TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN NOJALLA RAJOITTUU SUMMAAN, JONKA OLET MAKSANUT OHJELMISTOSTA, TAI KYMMENEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN, SEN MUKAAN, KUMPI NÄISTÄ ON VÄHEMMÄN. TOSHIBA TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA HENKILÖVAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIEN TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ TAI YKSITYISYYDEN LOUKKAUKSISTA, JOTKA JOLLAKIN TAVALLA LIITTYVÄT OHJELMISTOTUOTTEEN KÄYTTÖÖN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SITÄ, JOHTUVAT NIISTÄ TAI JOLLAKIN MUULLA TAVALLA LIITTYVÄT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOIHIN, VAIKKA TOSHIBALLE TAI SEN TOIMITTAJILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA KORJAUSKEINO EI VASTAISI ALKUPERÄISTÄ TARKOITUSTAAN. TOSHIBA TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATIMUKSISTA. JOTKIN OSAVALTIOT TAI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA,

3 EPÄSUORAN TAKUUN KESTON RAJOITTAMISTA TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN NÄMÄ RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA OSAVALTIO- TAI LAINKÄYTTÖALUEKOHTAISIA OIKEUKSIA. 7. Ehtojen itsenäisyys. Jos jokin tämän käyttöoikeussopimuksen ehdoista katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei millään tavalla vaikuta jäljelle jäävien ehtojen sovellettavuuteen, laillisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. TOSHIBA eco Utility TOSHIBA eco Utility auttaa säästämään energiaa. Virrankäyttösuunnitelmaa koskevia huomautuksia: TOSHIBA eco -tilassa käytetään eco-virtatilaa. Jos teet muutoksia oletusasetuksiin, eco-tilan toiminta voi muuttua. Jos käytössä on jo virransäästöasetuksia, eco-tilan ottaminen käyttöön ei välttämättä näy mitenkään. TOSHIBA eco Utility arvioi virransäästön laskemalla virrankulutuksen eron, kun eco-tila on käytössä ja pois käytöstä. Jos teet muutoksia Windows-virtatilaan, kuten Tasapainoinen, virtaa säästäviä muutoksia tai vähennät virrankulutusta ottamalla käyttöön virtapihimmän virtatilan, eco-tilan vaikutuksia ei välttämättä huomaa. Suorituskykyä koskevia huomautuksia: Jos käytät television katselemisen tai videokuvan tallentamisen tai virtauttamisen kaltaisia paljon tehoa vaativia sovelluksia, on suositeltavaa valita virtatilaksi muu kuin eco. Jos näyttö on liian himmeä, on suositeltavaa säätää sen kirkkautta mukavalle tasolle, jotta silmät eivät rasitu. Virrankäyttöä koskevia huomautuksia: eco-apuohjelma näyttää arvioidun virrankulutuksen ja arvioidun kumuloituneen virrankulutuksen. Näiden arvioiden tarkkuus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, osien ja ympäristön mukaan. Virrankulutuksen näyttäminen [eco-tila]-ikkunassa Kun tietokone on yhdistetty muuntajan avulla sähköverkkoon, eco-tila-ikkunassa näkyvä virrankulutus EI sisällä akun lataamiseen tarvittavaa virtaa.(*1) Virrankulutus voi olla suuri myös eco-tilan ollessa käytössä. Näin voi käydä esimerkiksi jos taustatyönä on meneillään on virustarkistus tai tiedostoa etsitään. Virrankulutusta seurataan tällöinkin eco-tilaan avulla. Virrankulutuksen näyttäminen [Aloitus]- ja [Panostus]-ikkunassa [Aloitus]-ikkunassa näkyy arvio virransäästöstä eco-tilan avulla tietokoneen edelliseen käyttöpäivään saakka. Virransäästö lasketaan virrankulutuksen erona, kun eco-tila on käytössä ja pois käytöstä. [Aloitus]- ja [Panostus]-ikkunoissa näkyvä virrankulutus ei sisällä lepo- tai horrostilan aikana, tietokoneen ollessa sammutettu tai käynnistyksen ja sammutuksen aikana kulunutta virtaa. Virrankulutus ei myöskään

4 sisällä muuntajan kuluttamaa virtaa eikä akun luonnollista itsetyhjenemistä (*1), joten sen avulla ei saada selville sähkökulutuksen aiheuttamia kustannuksia. Hiilidioksidipäästöjen näyttäminen [Aloitus]-ikkunassa [Aloitus]-ikkunassa näkyy arvio hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä eco-tilan avulla tietokoneen edelliseen käyttöpäivään saakka. Hiilidioksidipäästöjen väheneminen on laskettu (*2) GHG Protocol - laskentamenetelmän (*3) mukaisesti. Hiilidioksidipäästöihin EI lasketa mukaan lepo- tai horrostilassa, tietokonetta käynnistettäessä tai sammutettaessa tai virran ollessa katkaistuna aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. Mukaan ei oteta myöskään muuntajan eikä akun itsepurkautumisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. (*1) Peak Shift (*4) Jos Peak Shift otetaan käyttöön, akkua ladataan ja puretaan jatkuvasti. Tällöin akkukäyttöaika ja akun käyttöikä lyhenevät. Käyttöaika akun varassa Peak Shift -aikana vaihtelee tietokonemallin ja käyttöolosuhteiden mukaan. Peak Shift -toiminto voidaan peruuttaa ja ottaa käyttöön tavalliset latausmenetelmät, jos jotain seuraavista tapahtuu, kun järjestelmästä on katkaistu virta. Jos järjestelmästä ei katkaista virtaa tai sitä ei siirretä lepo- tai horrostilaan. - Jos tietokoneesta irrotetaan akku tai muuntaja, kun siitä on katkaistu virta. - Jos sammutettu tietokone yhdistetään muuntajan avulla verkkovirtaan, kun akku on tyhjä. Tietoja eco-lataustilasta (*5) Jos otat käyttöön tämän tilan, akun latauksesta on tyhjennettävä ainakin kerran noin puoliväliin yhdistämättä sitä muuntajaan. Muutoin eco-lataustilaa ei oteta käyttöön, joten akun käyttöikä ei pitene. Seuraavissa tapauksissa eco-lataus voidaan poistaa käytöstä. - Jos tietokoneesta irrotetaan akku tai muuntaja, kun siitä on katkaistu virta. - Jos sammutettu tietokone yhdistetään muuntajan avulla verkkovirtaan, kun akku on tyhjä. *1: Vain akulla varustetuissa malleissa *2: Tiedot perustuvat International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2 -laskentaan vuodelta (Tilanne elokuussa 2012) *3: Greenhouse Gas Protocol -laskentamenetelmä *4: Vain Peak Shift -toiminnolla varustetuissa malleissa *5: Vain eco-lataustilan kanssa yhteensopivat mallit Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat tiedot ennen TOSHIBAN säästötilan käyttämistä.

5 TOSHIBA PC Health Monitor: Loppukäyttäjän lisenssisopimus (kannettava tietokone) PC Health Monitor Software -sovelluksen huomautus ja hyväksyntä Tervetuloa käyttämään Toshiba PC Health Monitor -sovellusta. Tämä sovellus tarkkailee tietokoneen toimintaa, kuten virrankulutusta, akun kuntoa ja jäähdytystä. Se ilmoittaa merkittävistä muutoksista järjestelmän tilassa. Tämä sovellus tunnistaa järjestelmän ja yksittäisten osien sarjanumerot ja seuraa niiden käyttämistä. Valvonta-, tiedotus-, seuranta- ja keräämistiedot voivat vaihdella tuotteen määritysten mukaan. Tietoja kerätään esimerkiksi järjestelmän ja sen osien käyttämisestä, kuten tietokoneen perustiedot (esimerkiksi tuotteen nimi, mallinumero, osanumero, sarjanumero, BIOS-versio ja laiteohjelmistoversio), osien perustiedot (esimerkiksi videolaite, äänilaite, lähiverkkolaite, kiintolevyasema, Solid State -asema, optinen levyasema), käyttöjärjestelmän tiedot (esimerkiksi käyttöjärjestelmän versio ja asentamispäivä, Direct X -versio, Internet Explorer -versio, asennetut päivitykset ja ohjainluettelot), asetukset (virtapainikkeen käyttäminen, kannen sulkeminen, tehtäväpalkin ominaisuudet, tiedostotunnisteasetukset, käyttäjä profiilien määrä), virhetiedot (BSoD, sovellusvirheet)), osien käyttöaika, määrä ja asetukset (esimerkiksi virtakytkin, muuntaja, akku, LCD-näyttö, puhallin, äänenvoimakkuus, langattoman lähiverkkolaitteen kytkin, web-kamera, verkkokortti, langaton lähiverkkolaite, Bluetooth, kosketuslevy, telakointiasema, USB, Express Card, display port, esata-liitäntä, ääniliitäntä, SD-kortti), TOSHIBAsovellusten ja ominaisuuksien käyttäminen (esimerkiksi asetukset, käyttäminen, asennustila, käynnistyskerrat ja taustakuva), järjestelmän ensimmäinen käyttökerta, järjestelmän ja sen osien käyttö (esimerkiksi näppäimistö (FN-näppäimen painamiskertojen määrä), painikkeet, virta-asetukset, virtatila, akku (lämpötila sekä lataus- ja purkauskapasiteetti), keskusyksikkö, muisti, taustavalo (käynnistysaika), lämpömoduulin lämpötila). Tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevyyn. Kiintolevyyn tallennetaan vain vähän tietoja: enintään noin 20 Mt jokaista tietokoneen käyttövuotta kohden. Osana tätä ohjelmaa ei kerätä tietoja, joiden avulla yksilö voitaisiin tunnistaa. Kerättyjen tietojen avulla valvotaan järjestelmän toimintaa, ilmoitetaan sen tilasta ja tarvittaessa autetaan ongelmien ratkaisemisessa, jos tietokone tarvitsee huoltoa. Lisäksi Toshiba voi käyttää näitä tietoja sisäisessä laadunvarmistuksessa. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää muualla kuin asuinmaassasi. Näissä maissa ei ehkä ole voimassa samanlainen tietoturvalainsäädäntö kuin asuinmaassasi. Kerätyt tiedot siirretään, kun tietokoneeseen on asennettu TOSHIBA Service Station, siinä näkyy PC Health -tietoyhteys -painike ja PC Health Info Connection -ominaisuus on käytössä. Siirretyt tiedot analysoidaan tilastollisesti, ja niitä käytetään tuotesuunnittelun ja -kehityksen tehostamiseen, esimerkiksi sovellusten parantamiseen. Lisätietoja on TOSHIBA Service Station -sovelluksen PC Health Monitor - tiedonsiirtoilmoitus ja -hyväksyntä -kohdassa. Voit siirtyä siihen napsauttamalla PC Health -tietoyhteys - painiketta. TOSHIBA PC Health Monitor tai sen käyttäminen ei aiheuta Toshiballe mitään lisäsitoumuksia takuuseen nähden. Toshiban normaalit takuuehdot pysyvät edelleen voimassa. Vaikka on suositeltavaa ottaa PC Health Monitor käyttöön nyt, voit ottaa sen käyttöön myöhemmin tai olla ottamatta sitä käyttöön. Kun se on käytössä, voit poistaa sen käytöstä ja poistaa sen asennuksen koska tahansa valitsemalla ohjauspaneelissa Poista ohjelman asennus -vaihtoehdon. Jos PC Health Monitor - asennus poistetaan, kaikki sen keräämät ja tallentamat tiedot poistetaan automaattisesti. Tuoteparannusohjelman loppukäyttäjän lisenssisopimus (tablet-tietokone)

6 Tuoteparannusohjelmiston ilmoitus ja hyväksyntä Tervetuloa mukaan Toshiban tuoteparannusohjelmaan. Tämä sovellus tunnistaa järjestelmän ja yksittäisten osien sarjanumerot ja seuraa niiden käyttämistä. Seuranta- ja keräämistiedot voivat vaihdella tuotteen määritysten mukaan. Tietoja kerätään esimerkiksi järjestelmän ja sen osien käyttämisestä, kuten tietokoneen perustiedot (esimerkiksi tuotteen nimi, mallinumero, osanumero, sarjanumero, BIOS-versio ja laiteohjelmistoversio), osien perustiedot (esimerkiksi videolaite, äänilaite, lähiverkkolaite, kiintolevyasema, Solid State -asema, optinen levyasema), käyttöjärjestelmän tiedot (esimerkiksi käyttöjärjestelmän versio ja asentamispäivä, Direct X -versio, Internet Explorer -versio, asennetut päivitykset ja ohjainluettelot), asetukset (virtapainikkeen käyttäminen, kannen sulkeminen, tehtäväpalkin ominaisuudet, tiedostotunnisteasetukset, käyttäjä profiilien määrä), virhetiedot (BSoD, sovellusvirheet)), osien käyttöaika, määrä ja asetukset (esimerkiksi virtakytkin, muuntaja, akku, LCD-näyttö, puhallin, äänenvoimakkuus, langattoman lähiverkkolaitteen kytkin, web-kamera, verkkokortti, langaton lähiverkkolaite, Bluetooth, kosketuslevy, telakointiasema, USB, Express Card, display port, esata-liitäntä, ääniliitäntä, SD-kortti), TOSHIBAsovellusten ja ominaisuuksien käyttäminen (esimerkiksi asetukset, käyttäminen, asennustila, käynnistyskerrat ja taustakuva), järjestelmän ensimmäinen käyttökerta, järjestelmän ja sen osien käyttö (esimerkiksi näppäimistö (FN-näppäimen painamiskertojen määrä), painikkeet, virta-asetukset, virtatila, akku (lämpötila sekä lataus- ja purkauskapasiteetti), keskusyksikkö, muisti, taustavalo (käynnistysaika), lämpömoduulin lämpötila). Tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevyyn. Kiintolevyyn tallennetaan vain vähän tietoja: enintään noin 20 Mt jokaista tietokoneen käyttövuotta kohden. Osana tätä ohjelmaa ei kerätä tietoja, joiden avulla yksilö voitaisiin tunnistaa. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää muualla kuin asuinmaassasi. Näissä maissa ei ehkä ole voimassa samanlainen tietoturvalainsäädäntö kuin asuinmaassasi. Kerätyt tiedot siirretään, kun tietokoneeseen on asennettu TOSHIBA Service Station, siinä näkyy tuoteparannusohjelman painike ja tuoteparannusohjelman yhteys on käytössä. Siirretyt tiedot analysoidaan tilastollisesti, ja niitä käytetään tuotesuunnittelun ja -kehityksen tehostamiseen, esimerkiksi sovellusten parantamiseen. Lisätietoja on TOSHIBA Service Station -sovelluksen Tuoteparannusohjelman tiedonsiirtoilmoitus ja -hyväksyntä -kohdassa. Voit siirtyä siihen napsauttamalla Tuoteparannusohjelma-painiketta. Tuoteparannusohjelman käyttäminen ei aiheuta Toshiballe mitään lisäsitoumuksia takuuseen nähden. Toshiban normaalit takuuehdot pysyvät edelleen voimassa. Kun se on käytössä, voit poistaa sen käytöstä ja poistaa sen asennuksen koska tahansa valitsemalla ohjauspaneelissa Poista ohjelman asennus -vaihtoehdon. Jos tuoteparannusohjelman asennus poistetaan, kaikki sen keräämät ja tallentamat tiedot poistetaan automaattisesti. TOSHIBA TEMPRO JOHDANTO Käyttäjien tietosuoja on erittäin tärkeää TOSHIBA Europe GmbH:lle (TEG). Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun käyt sivustoissamme ja käytät ohjelmistojamme.

7 Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja turvaamaan tietosuojasi. Käytämme sinusta keräämiämme tietoja vain Saksan ja eurooppalaisten tietosuojalakien sallimiin laillisiin tarkoituksiin. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käytetään. Lisäksi annamme ohjeet siihen mitä voit tehdä, jos haluat, että henkilökohtaiset tietosi poistetaan tietokannastamme. Keräämme sinusta tietoja vain yhdestä syystä: tarjotaksemme sinulle parasta mahdollista palvelua. Lue TEMPRO-tiedot perusteellisesti. Jos et hyväksy TEMPRO-käyttöoikeussopimusta, palvelu pysäytetään, eikä sovellus enää toimi, kun yrität kirjautua sisään. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN JA MIHIN TARKOITUKSEEN? TEMPRO edellyttää tiettyjen tietojen keräämistä tarpeen mukaan. TEG ei kerää sinusta tämän sivuston kautta henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta (näitä kutsutaan henkilökohtaisiksi tiedoiksi), ellet anna näitä tietoja itse. Voit halutessasi antaa henkilökohtaisia tietojasi muun muassa silloin, kun (i) annat nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi tuotteita ostettaessa; (ii) annat sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää sinulle haluamasi tiedot tai rekisteröidä sinut käyttäjäksi, jotta voit käyttää tiettyjä tietoja. Jos et halua meidän keräävän sinusta henkilökohtaisia tietoja, älä lähetä niitä meille. TEMPRO pyytää palvelimiltamme tietoja sinusta. Nämä pyynnöt sisältävät esimerkiksi sarja- ja mallinumeron, tietokoneen kieli- ja maa-asetukset, maakoodin, pyynnön tyypin ja luokan (alatyypin) sekä TEMPRO-ohjelmistoversion. Mitkään edellä mainituista tiedoista eivät ole henkilökohtaisia ne ovat välttämättömiä pyynnön käsittelemiseksi. Tietojen perusteella näytämme sinulle sisältöjä, jotka vastaavat toivomuksiasi ja joiden uskomme kiinnostavan sinua, tiedotamme sinua palveluistamme, lähetämme sinulle muun muassa tekniseen tukeen ja palvelun käyttöön liittyviä sähköpostiviestejä sekä otamme sinuun yhteyttä tukeen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Jos haluat poistaa TEMPRO-palvelun kokonaan käytöstä, valitse Poista käytöstä -toiminto sovellusvalikosta. LUOVUTETAANKO TIETOSI KENELLEKÄÄN? Voimme luovuttaa tiedot nimissämme toimivalle edustajallemme edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Edustajaamme sitoo myös TEG:n tietosuojakäytäntö ja hän toimii sen mukaan. TEG ei myy, vuokraa tai millään muulla tavalla tahallisesti luovuta tässä sivustossa antamiasi henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille (paitsi nimissämme toimiville edustajille, kuten edellä on kuvattu). Emme luovuta tai myy keräämiämme tietoja muille. Emme myy tai luovuta näitä tietoja ilmoituskumppaneillemme tai mainostoimistoille. TIETOTURVA TEG on sitoutunut huolehtimaan tietojesi tietoturvasta. Pyrimme estämään keräämiämme tietojen luvattoman käytön tai luovuttamisen sekä varmistamaan niiden tarkkuuden ja asianmukaisen käytön asianmukaisten fyysisten, sähköisten ja hallinnollisten keinojen avulla. YHTEYSTIEDOT

8 Jos sinulla on tietosuojakäytäntöömme liittyviä kysymyksiä ja huolia tai haluat päivittää, poistaa ja/tai korjata hallussamme olevia henkilökohtaisia tietojasi, ota yhteyttä Toshiban paikalliseen palvelukeskukseen. Saat lisätietoja TEG:n tietosuojakäytännöstä osoitteesta TOSHIBA Service Station -apuohjelma: Loppukäyttäjän lisenssisopimus Tämän sovelluksen avulla tietokoneesi etsii automaattisesti tärkeitä tietokoneessasi ja ohjelmistoissa tarvittavia TOSHIBA-ohjelmistopäivityksiä 30 päivän välein. Niitä voidaan etsiä harvemmin tai useammin Internet-käyttökatkosten, uusien yritysten, käyttäjän toimenpiteiden tai TOSHIBAn palvelimiin tehtyjen muutosten vuoksi. Kun tämä sovellus otetaan käyttöön, se lähettää palvelimiimme säännöllisesti vähäisen määrän tietoja, kuten mallin nimen, osanumeron, UUID-tunnuksen, halutun kielen, sarjanumeron, ensimmäisen käynnistyskerran päivämäärän, hälytyksen tai päivityksen katselun, tiedot päivityksen lataamisesta ja asentamisesta, käyttöjärjestelmän version ja ohjelmiston tilan. Jos näitä TOSHIBAlle lähetettyjä tietoja pidetään asuinmaassasi henkilötietoina, niitä käsiteltäessä noudatetaan tässä ilmoituksessa mainittuja seikkoja ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. TOSHIBA voi säilyttää tietoja 7 (seitsemän) vuotta. Niitä voidaan käyttää teknisiin ja markkinoinnin tukitarkoituksiin. Ne voidaan antaa TOSHIBAn maailmanlaajuisen tukiorganisaation, tytäryritysten tai sellaisten kolmansien osapuolien käyttöön, joilta TOSHIBA tilaa tukipalveluita. Kun tietokoneesi etsii päivityksiä tai hälytyksiä palvelimistamme, annamme käyttöösi automaattisesti mahdollisuuden päivittää tietokoneesi tai vastaanottaa päivityksen tai hälytyksen suoraan siihen. Ylläpidämme lokia palvelimiimme asennetuista päivityksistä ja hälytyksistä. On suositeltavaa ottaa TOSHIBA Service Station käyttöön nyt, mutta voit ottaa sen käyttöön myös myöhemmin tai olla käyttämättä tätä toimintoa. Jos otat sen käyttöön myöhemmin, järjestelmäsi tiedot kerätään ja ne lähetetään myöhemmin, ellet päätä jättää tämän toiminnon käyttämättä. Käyttöön ottamisen jälkeen tämä apuohjelma ilmoittaa päivityksistä tai hälytyksistä, kunnes poistat sen käytöstä. Voit tehdä sen koska tahansa poistamalla apuohjelman asennuksen. Kun sen asennus on poistettu, et saa enää ilmoituksia päivityksistä tai hälytyksistä. Jos otat TOSHIBA Service Station -apuohjelman käyttöön nyt tai myöhemmin napsauttamalla Hyväksypainiketta, hyväksyt nämä tietojen käyttämistä ja jakamista koskevat ehdot. Jos et halua käyttää tätä sovellusta ja/tai et hyväksy näitä ehtoja, napsauta Hylkää-painiketta. Tällöin sovellusta ei oteta käyttöön. Yhdysvalloista tai latinalaisesta Amerikasta ostetuista tietokoneista kuitenkin voidaan kerätä ja lähettää järjestelmätietoja rajoitetusti muiden TOSHIBA-ohjelmien käyttämisen yhteydessä. Tästä ilmoitetaan käyttäjälle. Kun hyväksyt nämä ehdot, suostut siihen, että tietoja siirretään kotimaasi ulkopuolelle eli Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Näissä maissa ei ehkä ole voimassa samanlainen tietoturvalainsäädäntö kuin asuinmaassasi. TOSHIBA Quality Application

9 Kun Internet-yhteys muodostetaan ensimmäisteä kertaa, TOSHIBA kerää automaattisesti sisäistä laadunvalvontaansa varten joitakin tietoja laitteestasi, kuten laitteen nimen, osanumeron, sarjanumeron ja/tai laitteiston ensimmäisen käynnistyksen päivämäärän. Tiedot siirretään täysin anonyymisti. Mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ei siirretä. Tämä tietojen siirtäminen on eri asia kuin tuotteen rekisteröiminen. Tämä käyttöoikeussopimus on saatavilla myös Toshiban sivustosta. Intel Securityn käyttöoikeussopimus Kiitos, että valitsit Intel Securityn ohjelmiston ja palvelut ( ohjelmisto ), jotka tarjoaa McAfee, Intel Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä on laillinen sopimus meidän ja käyttäjän välillä. Asentamalla tai käyttämällä ohjelmistoamme sitoudut näihin ehtoihin, joten on tärkeää, että luet ne huolellisesti. Tämä Intel Securityn käyttöoikeussopimus ( sopimus ) pitää sisällään käyttäjän oikeudet ohjelmiston käyttöön, tätä käyttöä koskevat rajoitukset, oikeutemme uusia automaattisesti maksullisen ohjelmiston tilaus ja veloittaa siitä sekä käyttäjän suostumuksen kaikkien välillämme mahdollisesti ilmenevien kiistojen ratkaisuun sovittelemalla. Sopimukseen on liitetty linkkejä tärkeisiin lisäehtoihin, kuten tietosuojaselosteeseen (http://www.mcafee.com/common/privacy/finnish/index.htm), jotka yhdessä muodostavat tämän käyttäjää koskevan laillisen sopimuksen. Maakohtaiset ehdot löytyvät sopimuksen viimeisestä kohdasta. Jos olet alle 18-vuotias, sinulla ei ole oikeutta käyttää ohjelmistoa tai luovuttaa henkilökohtaisia tietoja meille ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Vanhemman tai huoltajan on ensin hyväksyttävä tämä sopimus ja hallinnoitava ohjelmistoa puolestasi. 1. Tämän sopimuksen ja sen muutosten hyväksyminen Napsauttamalla hyväksymispainiketta ja asentamalla ohjelmiston käyttäjä sitoutuu ehdoitta tähän sopimukseen ja hyväksyy, että se on täytäntöönpanokelpoinen kirjallisena sopimuksena, jonka käyttäjä on allekirjoittanut. Jos käyttäjä ei hyväksy täydellisesti kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, hänen ei tule asentaa tai käyttää tätä ohjelmistoa. Mikäli jokin tämän sopimuksen käännetty versio on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, sovelletaan englanninkielistä versiota. VOIMME OMAN HARKINTAMME MUKAISESTI JA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ TEHDÄ MUUTOKSIA TÄHÄN SOPIMUKSEEN, MUKAAN LUKIEN ALLA OLEVAAN LUOTTAMUKSELLISEEN SOVITTELUA JA KIISTOJEN RATKAISUA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN. Muutokset saattavat olla tarpeen esimerkiksi lainsäädännössä tai ohjelmiston toiminnassa tapahtuneiden muutosten johdosta. Jos teemme tähän sopimukseen olennaisia muutoksia, ne astuvat voimaan vasta sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet niistä käyttäjälle tämän antamien yhteystietojen avulla (tai muilla keinoilla) sekä antaneet käyttäjälle tilaisuuden tutustua päivitettyyn sopimukseen ja hyväksyä tai hylätä se 30 päivän kuluessa. Kaikki muut sopimukseen tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi. On erittäin tärkeää, että käyttäjä pitää tilinsä tiedot, kuten sähköpostiosoitteen ja muut yhteystiedot, ajan tasalla. Jos käyttäjä ei hyväksy sopimukseen tehtyjä muutoksia, hän voi jatkaa ostamansa ohjelmistoversion käyttöä alkuperäisen sopimuskauden ajan, mutta ei voi päivittää ohjelmistoa tai uusia sopimusta. Jos käyttäjä peruu tämän sopimuksen hyväksymisen, hänen tulee silloin lopettaa ohjelmiston käyttö ja poistaa sen asennus. Jos käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, voimme estää ohjelmiston käytön ja peruuttaa käyttöoikeuden.

10 2. Käyttöoikeus Myönnämme käyttäjälle ei-yksinomaisen ja rajoitetun oikeuden asentaa ohjelmisto henkilökohtaiseen käyttöön tämän sopimuksen ehtoja noudattaen. Käyttöoikeus on tämän sopimuksen mukaisesti ei-siirrettävä ja peruutettavissa, ja se kattaa tilauksen oikeuttaman määrän laitteita. Me yhdessä toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa säilytämme ohjelmistojemme omistusoikeuden ja kaikki ohjelmistoihimme liittyvät oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet. Käyttäjälle myönnetään ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti ilmoitetut oikeudet. Jos käyttäjä esittää meille kommentteja, tietoja, mielipiteitä tai ehdotuksia, jotka katsotaan palautteeksi, tätä palautetta voidaan käyttää rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen ilman korvausta käyttäjälle. Ohjelmistoa voi käyttää vain tuetuilla laitteilla ja käyttöjärjestelmillä, ja käyttäjän laitteiston, ohjelmiston ja Internet-yhteyden suorituskyky sekä yhteensopivuus voivat vaikuttaa ohjelmiston käytettävyyteen. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen järjestelmänsä täyttää järjestelmävaatimukset. Lisäksi käyttäjä on vastuussa laitteistokustannuksista, joihin voi sisältyä ajoittaisia päivityksiä, joita vaaditaan ohjelmiston käytön jatkamiseen. Järjestelmävaatimukset on kerrottu verkkosivustollamme. 3. Sopimusaika Tämä sopimus on voimassa käyttäjän hankkiman tilauksen voimassaoloaikana, ellei sitä lakkauteta aiemmin alla olevien ehtojen mukaisesti. Jos kyseessä on ohjelmiston maksullinen versio, jolle ei ole määritelty voimassaoloaikaa, oletusarvoinen voimassaoloaika on yksi vuosi ohjelmiston hankkimishetkestä alkaen. Jos kyseessä on ohjelmiston ilmaisversio, mukaan lukien kokeilukäyttöön tarjotut, ennakkojulkaisuksi, rajoitetuksi julkaisuksi, beta -versioksi tai muulla tavoin kokeelliseksi määritellyt testaamattomat tai vain osittain toimivat versiot ( ilmaisohjelmat ), tämä sopimus on voimassa niin kauan, kuin ohjelmisto on käyttäjän käytettävissä. Saatamme tarjota käyttäjälle ilmaisohjelmia maksullisen tilauksen aikana tai sen jälkeen, ja kaikkien tällaisten ilmaisohjelmien käyttöön sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja niin kauan, kuin ilmaisohjelma on käytössä. Voimme lakkauttaa tämän sopimuksen harkintamme mukaan, jos käyttäjä ei noudata sopimuksen ehtoja. Myös käyttäjä voi lakkauttaa tämän sopimuksen ennen sopimusajan päättymistä poistamalla ohjelmiston lopullisesti laitteiltaan ja poistamalla tilinsä. Jos tämä sopimus lakkautetaan, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö ja poistettava lopullisesti kaikki ohjelmiston kopiot. Jos sopimus mistä tahansa syystä lakkautetaan tai se päättyy, käyttäjällä ei enää ole oikeutta ohjelmiston eikä verkkotallennus- tai varmuuskopiointipalvelujen käyttöön, ja voimme harkintamme mukaan poistaa ja/tai sulkea käyttäjän tilin. Sopimuksen lakkauttamis- tai päättymispäivämäärän jälkeen poistamme normaalien käytäntöjemme mukaan kaikki verkkoon tallennetut tai varmuuskopioidut käyttäjän tiedot, tekstit, tiedostot, linkit, kuvat ja muut materiaalit ( sisällön ). Käyttäjä on vastuussa sisällön tallentamisesta tai varmuuskopioimisesta muualle ennen sopimuksen päättymistä tai lakkauttamista. Emme ole vastuussa käyttäjän sisällön palauttamisesta käyttäjälle. Ohjelmiston käytöstä määrätään kaikkina aikoina tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. 4. AUTOMAATTINEN UUSINTA, PERUUTTAMINEN JA TAKAISINMAKSU KÄYTTÄJÄ SITOUTUU SIIHEN, ETTÄ VOIMME AUTOMAATTISESTI UUSIA KÄYTTÄJÄN MAKSULLISEN TILAUKSEN. LÄHETÄMME ENNEN SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTYMISTÄ KÄYTTÄJÄN TILAUKSEN YHTEYDESSÄ ANTAMAAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN ILMOITUKSEN TULEVASTA SOPIMUKSEN UUSIMISESTA. UUSINTAHETKELLÄ KÄYTTÄJÄLTÄ VELOITETAAN VERKKOSIVUSTOLLAMME ILMOITETTU OHJELMISTON VÄHITTÄISMYYNTIHINTA. KAMPANJA- TAI ALENNUSHINTOJA EI HUOMIOIDA. LÄHETÄMME SÄHKÖPOSTITSE KÄYTTÄJÄLLE TOSITTEEN, JOSSA ILMOITETAAN UUSINTAPÄIVÄMÄÄRÄ, HINTA, SOPIMUSKAUSI JA SOVELTUVAT VEROT. JOS OHJELMISTO ON UUSINTAHETKELLÄ NIMETTY UUDELLEEN, PÄIVITETTY TAI KORVATTU UUDELLA VASTAAVALLA TUOTTEELLA ( UUSI TUOTE ), VOIMME HARKINTAMME MUKAAN

Kaspersky Mobile Security 9.0 KÄYTTÄJÄN OPAS

Kaspersky Mobile Security 9.0 KÄYTTÄJÄN OPAS Kaspersky Mobile Security 9.0 KÄYTTÄJÄN OPAS O H J E L M A V E R S I O : 9. 0 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä dokumentaatio auttaa sinua työssäsi ja tarjoaa vastauksia

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK ( JDN ) VIITTAA MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN TIETOJENKÄSITTELYRESURSSEIHIN TAI MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN SOVELLUKSIIN, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ

Lisätiedot

Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS

Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS S O V E L L U S V E R S I O : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 ( K R I I T T I N E N K O R J A U S 1 ) Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme,

Lisätiedot

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET.

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. ADOBE Tietokoneohjelmiston käyttöoikeussopimus 1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. 1.1 VASTUUVAPAUSLAUSEKE. OHJELMISTO JA MUUT TIEDOT TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA KAIKKINE

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista Yleiset Sopimusehdot Tämä verkkosivu yhdessä siinä mainittujen dokumenttien kanssa muodostaa yleiset sopimusehdot (jäljempänä, Yleiset Sopimusehdot ). Toimitamme verkkopalveluissamme www.zalando.fi sekäwww.emeza.com

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN (JÄLJEMPÄNÄ "LISENSSINSAAJA") JA BUSINESS OBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN

Lisätiedot