3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus."

Transkriptio

1 Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa, hyväksyt kaikki sopimusehdot ja tiettyjen tietojen lähettämisen aktivoinnin ja ohjelmiston Internetiä käyttävien toimintojen käytön yhteydessä. Ota huomioon, että sinun ei ole pakko käyttää ohjelmistoa, joten voit poistaa sen halutessasi. Yleiset tiedot 1. Käyttöoikeuden myöntäminen. Tässä laitteessa olevaa ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tällä käyttöoikeussopimuksella Toshiba myöntää sinulle henkilökohtaisen, siirtämättömissä olevan ja ei-yksinoikeudellisen oikeuden käyttää tässä laitteessa olevaa ohjelmiston kopiota. Muiden kuin Toshiban ohjelmistojen osalta Toshiba ainoastaan välittää sinulle ohjelmiston oikeuksienhaltijoiden myöntämät käyttöoikeudet, eikä Toshiba erikseen myönnä näitä käyttöoikeuksia. Jokaisen ohjelmiston kopion omistusoikeudet kuuluvat Toshiballe ja/tai sen toimittajille. Sitoudut olemaan kopioimatta ohjelmistoa muuten kuin sen käytön kannalta on tarpeen, kun sitä käytetään yhdessä paikassa olevassa yhdessä laitteistotuotejärjestelmässä. Hyväksyt, että ohjelmiston mukana toimitettuja kirjallisia materiaaleja ei saa kopioida. Ohjelmistoa tai siihen myönnettyjä oikeuksia ei saa muuttaa, kääntää, vuokrata, kopioida, jaella, siirtää tai luovuttaa muille, osittain tai kokonaan, ja ohjelmistossa olevien omistusoikeutta koskevien ilmoitusten, tarrojen tai merkintöjen poistaminen on ehdottomasti kiellettyä. Sitoudut myös olemaan luomatta ohjelmistosta johdannaisteoksia. Voit siirtää kaikki tämän käyttöoikeuden nojalla myönnetyt oikeutesi toiselle henkilölle lopullisesti sillä ehdolla, että et säilytä ohjelmistosta itselläsi kopiota, siirrät ohjelmiston kaikki kopiot toiselle henkilölle ja vastaanottaja hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Jos ohjelmisto on päivitys, siirtoon on sisällytettävä ohjelmiston kaikki aikaisemmat versiot ja niiden kopiot. 2. Tekijänoikeudet. Ymmärrät, että ohjelmiston omistusoikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia ei siirretä sinulle. Ymmärrät myös sen, että ohjelmiston ja kaikkien sen kopioiden omistusoikeudet säilyvät kokonaan Toshiballa ja/tai sen toimittajilla, etkä tämän käyttöoikeussopimuksen nojalla saa mitään muita ohjelmistoon tai sen kopioihin liittyviä oikeuksia kuin mitkä edellä on erikseen todettu. Ohjelmiston kaikki kopiot sisältävät samat omistusoikeutta koskevat ilmoitukset kuin mitkä ohjelmistossa tai sen päällä on esitetty. 3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Tämän laitteistotuotteen käyttämien, siihen tallennettujen tai kopioitujen tai sen kopioimien materiaalien omistusoikeudet (mukaan lukien kaikki teokset, niihin kuitenkaan rajoittumatta) voivat kuulua kolmansille osapuolille, ja ne on mahdollisesti suojattu yhdysvaltalaisilla tai kansainvälisillä tekijänoikeus- tai immateriaalioikeuslailla. Tällaisten materiaalien käyttäminen, tallentaminen, kopioiminen, muuttaminen, jakeleminen, esittäminen tai näyttäminen tässä laitteistotuotteessa tai tällä laitteistotuotteella sekä näiden materiaalien siirtäminen, jakaminen tai muulla tavalla lähettäminen muihin laitteistotuotteisiin tai muille henkilöille voi rikkoa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia ja aiheuttaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisia seuraamuksia. Sitoudut myöntämään Toshiballe vastuuvapauden ja korvaamaan Toshiballe kaikki vahingot, suoritukset, kustannukset ja kulut, mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot ja kolmansien osapuolten tai valtion vaatimusten sopimiseksi maksetut summat, jotka Toshiballe ovat aiheutuneet kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien rikkomista koskevista kanteista, joiden perusteena on (a) kolmansien osapuolten materiaalien käyttäminen, tallentaminen, kopioiminen, muuttaminen, jakeleminen, esittäminen tai näyttäminen tässä laitteistotuotteessa tai tällä laitteistotuotteella sekä näiden

2 materiaalien siirtäminen, jakaminen tai muulla tavalla lähettäminen muihin laitteistotuotteisiin tai muille henkilöille, tai (b) tämän käyttöehtosopimuksen ehtojen noudattamatta jättäminen. 4. Lähdekoodiksi muuttamista, purkamista ja hajottamista koskevat rajoitukset. Ohjelmistoa ei saa muuttaa lähdekoodiksi, purkaa tai hajottaa, paitsi siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi käytöksi voimassa olevan lain mukaan, sen tarkoituksena on immateriaalioikeuksilla suojaamattomien tietojen laillinen käyttö tai voimassa oleva laki sallii sen tähän rajoitukseen katsomatta. 5. Takuuta koskeva vastuuvapaus ja rajoitettu takuu. LAITTEISTOTUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU ON ESITETTY LAITTEISTOTUOTTEEN MUKANA TOIMITETUSSA TOSHIBAN RAJOITETUSSA VAKIOTAKUUSSA. TOSHIBAN AINOAT TOSHIBAN OHJELMISTOA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET ON ESITETTY TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA. JOS TOISIN EI OLE ERIKSEEN KIRJALLISESTI MAINITTU, KAIKKI TOSHIBAN JA MUUT KUIN TOSHIBAN OHJELMISTOT TOIMITETAAN SELLAISINAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TOSHIBAN TAKUUTA. JOS MUIDEN KUIN TOSHIBAN OHJELMISTOJEN VALMISTAJAT, TOIMITTAJAT TAI JULKAISIJAT EIVÄT ERIKSEEN MYÖNNÄ KIRJALLISTA TAKUUTA MUUN KUIN TOSHIBAN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, TÄLLAISET MUUT KUIN TOSHIBAN OHJELMISTOT TOIMITETAAN SELLAISINAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA MUUN KUIN TOSHIBAN OHJELMISTON VALMISTAJAN, TOIMITTAJAN TAI JULKAISIJAN TAKUUTA. LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN TOSHIBA JA SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI OHJELMISTOON LIITTYVÄT SUORAT, EPÄSUORAT JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ EPÄSUORAT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. VASTAAT OHJELMISTON TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN JA TOIMIVUUTEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ KOKONAAN ITSE. TOSHIBA JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ SEN TOIMINTA ON HÄIRIÖTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ. TOSHIBAN TAI TOSHIBAN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA TAI MILLÄÄN TAVALLA LISÄÄ TÄMÄN TAKUUN LAAJUUTTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. 6. Vastuunrajoitus. TOSHIBAN JA/TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKO VASTUU JA AINOA OIKEUTESI TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN NOJALLA RAJOITTUU SUMMAAN, JONKA OLET MAKSANUT OHJELMISTOSTA, TAI KYMMENEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN, SEN MUKAAN, KUMPI NÄISTÄ ON VÄHEMMÄN. TOSHIBA TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA HENKILÖVAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIEN TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ TAI YKSITYISYYDEN LOUKKAUKSISTA, JOTKA JOLLAKIN TAVALLA LIITTYVÄT OHJELMISTOTUOTTEEN KÄYTTÖÖN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SITÄ, JOHTUVAT NIISTÄ TAI JOLLAKIN MUULLA TAVALLA LIITTYVÄT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOIHIN, VAIKKA TOSHIBALLE TAI SEN TOIMITTAJILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA KORJAUSKEINO EI VASTAISI ALKUPERÄISTÄ TARKOITUSTAAN. TOSHIBA TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATIMUKSISTA. JOTKIN OSAVALTIOT TAI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA,

3 EPÄSUORAN TAKUUN KESTON RAJOITTAMISTA TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN NÄMÄ RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA OSAVALTIO- TAI LAINKÄYTTÖALUEKOHTAISIA OIKEUKSIA. 7. Ehtojen itsenäisyys. Jos jokin tämän käyttöoikeussopimuksen ehdoista katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei millään tavalla vaikuta jäljelle jäävien ehtojen sovellettavuuteen, laillisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. TOSHIBA eco Utility TOSHIBA eco Utility auttaa säästämään energiaa. Virrankäyttösuunnitelmaa koskevia huomautuksia: TOSHIBA eco -tilassa käytetään eco-virtatilaa. Jos teet muutoksia oletusasetuksiin, eco-tilan toiminta voi muuttua. Jos käytössä on jo virransäästöasetuksia, eco-tilan ottaminen käyttöön ei välttämättä näy mitenkään. TOSHIBA eco Utility arvioi virransäästön laskemalla virrankulutuksen eron, kun eco-tila on käytössä ja pois käytöstä. Jos teet muutoksia Windows-virtatilaan, kuten Tasapainoinen, virtaa säästäviä muutoksia tai vähennät virrankulutusta ottamalla käyttöön virtapihimmän virtatilan, eco-tilan vaikutuksia ei välttämättä huomaa. Suorituskykyä koskevia huomautuksia: Jos käytät television katselemisen tai videokuvan tallentamisen tai virtauttamisen kaltaisia paljon tehoa vaativia sovelluksia, on suositeltavaa valita virtatilaksi muu kuin eco. Jos näyttö on liian himmeä, on suositeltavaa säätää sen kirkkautta mukavalle tasolle, jotta silmät eivät rasitu. Virrankäyttöä koskevia huomautuksia: eco-apuohjelma näyttää arvioidun virrankulutuksen ja arvioidun kumuloituneen virrankulutuksen. Näiden arvioiden tarkkuus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, osien ja ympäristön mukaan. Virrankulutuksen näyttäminen [eco-tila]-ikkunassa Kun tietokone on yhdistetty muuntajan avulla sähköverkkoon, eco-tila-ikkunassa näkyvä virrankulutus EI sisällä akun lataamiseen tarvittavaa virtaa.(*1) Virrankulutus voi olla suuri myös eco-tilan ollessa käytössä. Näin voi käydä esimerkiksi jos taustatyönä on meneillään on virustarkistus tai tiedostoa etsitään. Virrankulutusta seurataan tällöinkin eco-tilaan avulla. Virrankulutuksen näyttäminen [Aloitus]- ja [Panostus]-ikkunassa [Aloitus]-ikkunassa näkyy arvio virransäästöstä eco-tilan avulla tietokoneen edelliseen käyttöpäivään saakka. Virransäästö lasketaan virrankulutuksen erona, kun eco-tila on käytössä ja pois käytöstä. [Aloitus]- ja [Panostus]-ikkunoissa näkyvä virrankulutus ei sisällä lepo- tai horrostilan aikana, tietokoneen ollessa sammutettu tai käynnistyksen ja sammutuksen aikana kulunutta virtaa. Virrankulutus ei myöskään

4 sisällä muuntajan kuluttamaa virtaa eikä akun luonnollista itsetyhjenemistä (*1), joten sen avulla ei saada selville sähkökulutuksen aiheuttamia kustannuksia. Hiilidioksidipäästöjen näyttäminen [Aloitus]-ikkunassa [Aloitus]-ikkunassa näkyy arvio hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä eco-tilan avulla tietokoneen edelliseen käyttöpäivään saakka. Hiilidioksidipäästöjen väheneminen on laskettu (*2) GHG Protocol - laskentamenetelmän (*3) mukaisesti. Hiilidioksidipäästöihin EI lasketa mukaan lepo- tai horrostilassa, tietokonetta käynnistettäessä tai sammutettaessa tai virran ollessa katkaistuna aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. Mukaan ei oteta myöskään muuntajan eikä akun itsepurkautumisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. (*1) Peak Shift (*4) Jos Peak Shift otetaan käyttöön, akkua ladataan ja puretaan jatkuvasti. Tällöin akkukäyttöaika ja akun käyttöikä lyhenevät. Käyttöaika akun varassa Peak Shift -aikana vaihtelee tietokonemallin ja käyttöolosuhteiden mukaan. Peak Shift -toiminto voidaan peruuttaa ja ottaa käyttöön tavalliset latausmenetelmät, jos jotain seuraavista tapahtuu, kun järjestelmästä on katkaistu virta. Jos järjestelmästä ei katkaista virtaa tai sitä ei siirretä lepo- tai horrostilaan. - Jos tietokoneesta irrotetaan akku tai muuntaja, kun siitä on katkaistu virta. - Jos sammutettu tietokone yhdistetään muuntajan avulla verkkovirtaan, kun akku on tyhjä. Tietoja eco-lataustilasta (*5) Jos otat käyttöön tämän tilan, akun latauksesta on tyhjennettävä ainakin kerran noin puoliväliin yhdistämättä sitä muuntajaan. Muutoin eco-lataustilaa ei oteta käyttöön, joten akun käyttöikä ei pitene. Seuraavissa tapauksissa eco-lataus voidaan poistaa käytöstä. - Jos tietokoneesta irrotetaan akku tai muuntaja, kun siitä on katkaistu virta. - Jos sammutettu tietokone yhdistetään muuntajan avulla verkkovirtaan, kun akku on tyhjä. *1: Vain akulla varustetuissa malleissa *2: Tiedot perustuvat International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2 -laskentaan vuodelta (Tilanne elokuussa 2012) *3: Greenhouse Gas Protocol -laskentamenetelmä *4: Vain Peak Shift -toiminnolla varustetuissa malleissa *5: Vain eco-lataustilan kanssa yhteensopivat mallit Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat tiedot ennen TOSHIBAN säästötilan käyttämistä.

5 TOSHIBA PC Health Monitor: Loppukäyttäjän lisenssisopimus (kannettava tietokone) PC Health Monitor Software -sovelluksen huomautus ja hyväksyntä Tervetuloa käyttämään Toshiba PC Health Monitor -sovellusta. Tämä sovellus tarkkailee tietokoneen toimintaa, kuten virrankulutusta, akun kuntoa ja jäähdytystä. Se ilmoittaa merkittävistä muutoksista järjestelmän tilassa. Tämä sovellus tunnistaa järjestelmän ja yksittäisten osien sarjanumerot ja seuraa niiden käyttämistä. Valvonta-, tiedotus-, seuranta- ja keräämistiedot voivat vaihdella tuotteen määritysten mukaan. Tietoja kerätään esimerkiksi järjestelmän ja sen osien käyttämisestä, kuten tietokoneen perustiedot (esimerkiksi tuotteen nimi, mallinumero, osanumero, sarjanumero, BIOS-versio ja laiteohjelmistoversio), osien perustiedot (esimerkiksi videolaite, äänilaite, lähiverkkolaite, kiintolevyasema, Solid State -asema, optinen levyasema), käyttöjärjestelmän tiedot (esimerkiksi käyttöjärjestelmän versio ja asentamispäivä, Direct X -versio, Internet Explorer -versio, asennetut päivitykset ja ohjainluettelot), asetukset (virtapainikkeen käyttäminen, kannen sulkeminen, tehtäväpalkin ominaisuudet, tiedostotunnisteasetukset, käyttäjä profiilien määrä), virhetiedot (BSoD, sovellusvirheet)), osien käyttöaika, määrä ja asetukset (esimerkiksi virtakytkin, muuntaja, akku, LCD-näyttö, puhallin, äänenvoimakkuus, langattoman lähiverkkolaitteen kytkin, web-kamera, verkkokortti, langaton lähiverkkolaite, Bluetooth, kosketuslevy, telakointiasema, USB, Express Card, display port, esata-liitäntä, ääniliitäntä, SD-kortti), TOSHIBAsovellusten ja ominaisuuksien käyttäminen (esimerkiksi asetukset, käyttäminen, asennustila, käynnistyskerrat ja taustakuva), järjestelmän ensimmäinen käyttökerta, järjestelmän ja sen osien käyttö (esimerkiksi näppäimistö (FN-näppäimen painamiskertojen määrä), painikkeet, virta-asetukset, virtatila, akku (lämpötila sekä lataus- ja purkauskapasiteetti), keskusyksikkö, muisti, taustavalo (käynnistysaika), lämpömoduulin lämpötila). Tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevyyn. Kiintolevyyn tallennetaan vain vähän tietoja: enintään noin 20 Mt jokaista tietokoneen käyttövuotta kohden. Osana tätä ohjelmaa ei kerätä tietoja, joiden avulla yksilö voitaisiin tunnistaa. Kerättyjen tietojen avulla valvotaan järjestelmän toimintaa, ilmoitetaan sen tilasta ja tarvittaessa autetaan ongelmien ratkaisemisessa, jos tietokone tarvitsee huoltoa. Lisäksi Toshiba voi käyttää näitä tietoja sisäisessä laadunvarmistuksessa. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää muualla kuin asuinmaassasi. Näissä maissa ei ehkä ole voimassa samanlainen tietoturvalainsäädäntö kuin asuinmaassasi. Kerätyt tiedot siirretään, kun tietokoneeseen on asennettu TOSHIBA Service Station, siinä näkyy PC Health -tietoyhteys -painike ja PC Health Info Connection -ominaisuus on käytössä. Siirretyt tiedot analysoidaan tilastollisesti, ja niitä käytetään tuotesuunnittelun ja -kehityksen tehostamiseen, esimerkiksi sovellusten parantamiseen. Lisätietoja on TOSHIBA Service Station -sovelluksen PC Health Monitor - tiedonsiirtoilmoitus ja -hyväksyntä -kohdassa. Voit siirtyä siihen napsauttamalla PC Health -tietoyhteys - painiketta. TOSHIBA PC Health Monitor tai sen käyttäminen ei aiheuta Toshiballe mitään lisäsitoumuksia takuuseen nähden. Toshiban normaalit takuuehdot pysyvät edelleen voimassa. Vaikka on suositeltavaa ottaa PC Health Monitor käyttöön nyt, voit ottaa sen käyttöön myöhemmin tai olla ottamatta sitä käyttöön. Kun se on käytössä, voit poistaa sen käytöstä ja poistaa sen asennuksen koska tahansa valitsemalla ohjauspaneelissa Poista ohjelman asennus -vaihtoehdon. Jos PC Health Monitor - asennus poistetaan, kaikki sen keräämät ja tallentamat tiedot poistetaan automaattisesti. Tuoteparannusohjelman loppukäyttäjän lisenssisopimus (tablet-tietokone)

6 Tuoteparannusohjelmiston ilmoitus ja hyväksyntä Tervetuloa mukaan Toshiban tuoteparannusohjelmaan. Tämä sovellus tunnistaa järjestelmän ja yksittäisten osien sarjanumerot ja seuraa niiden käyttämistä. Seuranta- ja keräämistiedot voivat vaihdella tuotteen määritysten mukaan. Tietoja kerätään esimerkiksi järjestelmän ja sen osien käyttämisestä, kuten tietokoneen perustiedot (esimerkiksi tuotteen nimi, mallinumero, osanumero, sarjanumero, BIOS-versio ja laiteohjelmistoversio), osien perustiedot (esimerkiksi videolaite, äänilaite, lähiverkkolaite, kiintolevyasema, Solid State -asema, optinen levyasema), käyttöjärjestelmän tiedot (esimerkiksi käyttöjärjestelmän versio ja asentamispäivä, Direct X -versio, Internet Explorer -versio, asennetut päivitykset ja ohjainluettelot), asetukset (virtapainikkeen käyttäminen, kannen sulkeminen, tehtäväpalkin ominaisuudet, tiedostotunnisteasetukset, käyttäjä profiilien määrä), virhetiedot (BSoD, sovellusvirheet)), osien käyttöaika, määrä ja asetukset (esimerkiksi virtakytkin, muuntaja, akku, LCD-näyttö, puhallin, äänenvoimakkuus, langattoman lähiverkkolaitteen kytkin, web-kamera, verkkokortti, langaton lähiverkkolaite, Bluetooth, kosketuslevy, telakointiasema, USB, Express Card, display port, esata-liitäntä, ääniliitäntä, SD-kortti), TOSHIBAsovellusten ja ominaisuuksien käyttäminen (esimerkiksi asetukset, käyttäminen, asennustila, käynnistyskerrat ja taustakuva), järjestelmän ensimmäinen käyttökerta, järjestelmän ja sen osien käyttö (esimerkiksi näppäimistö (FN-näppäimen painamiskertojen määrä), painikkeet, virta-asetukset, virtatila, akku (lämpötila sekä lataus- ja purkauskapasiteetti), keskusyksikkö, muisti, taustavalo (käynnistysaika), lämpömoduulin lämpötila). Tiedot tallennetaan tietokoneen kiintolevyyn. Kiintolevyyn tallennetaan vain vähän tietoja: enintään noin 20 Mt jokaista tietokoneen käyttövuotta kohden. Osana tätä ohjelmaa ei kerätä tietoja, joiden avulla yksilö voitaisiin tunnistaa. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää muualla kuin asuinmaassasi. Näissä maissa ei ehkä ole voimassa samanlainen tietoturvalainsäädäntö kuin asuinmaassasi. Kerätyt tiedot siirretään, kun tietokoneeseen on asennettu TOSHIBA Service Station, siinä näkyy tuoteparannusohjelman painike ja tuoteparannusohjelman yhteys on käytössä. Siirretyt tiedot analysoidaan tilastollisesti, ja niitä käytetään tuotesuunnittelun ja -kehityksen tehostamiseen, esimerkiksi sovellusten parantamiseen. Lisätietoja on TOSHIBA Service Station -sovelluksen Tuoteparannusohjelman tiedonsiirtoilmoitus ja -hyväksyntä -kohdassa. Voit siirtyä siihen napsauttamalla Tuoteparannusohjelma-painiketta. Tuoteparannusohjelman käyttäminen ei aiheuta Toshiballe mitään lisäsitoumuksia takuuseen nähden. Toshiban normaalit takuuehdot pysyvät edelleen voimassa. Kun se on käytössä, voit poistaa sen käytöstä ja poistaa sen asennuksen koska tahansa valitsemalla ohjauspaneelissa Poista ohjelman asennus -vaihtoehdon. Jos tuoteparannusohjelman asennus poistetaan, kaikki sen keräämät ja tallentamat tiedot poistetaan automaattisesti. TOSHIBA TEMPRO JOHDANTO Käyttäjien tietosuoja on erittäin tärkeää TOSHIBA Europe GmbH:lle (TEG). Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun käyt sivustoissamme ja käytät ohjelmistojamme.

7 Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja turvaamaan tietosuojasi. Käytämme sinusta keräämiämme tietoja vain Saksan ja eurooppalaisten tietosuojalakien sallimiin laillisiin tarkoituksiin. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käytetään. Lisäksi annamme ohjeet siihen mitä voit tehdä, jos haluat, että henkilökohtaiset tietosi poistetaan tietokannastamme. Keräämme sinusta tietoja vain yhdestä syystä: tarjotaksemme sinulle parasta mahdollista palvelua. Lue TEMPRO-tiedot perusteellisesti. Jos et hyväksy TEMPRO-käyttöoikeussopimusta, palvelu pysäytetään, eikä sovellus enää toimi, kun yrität kirjautua sisään. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN JA MIHIN TARKOITUKSEEN? TEMPRO edellyttää tiettyjen tietojen keräämistä tarpeen mukaan. TEG ei kerää sinusta tämän sivuston kautta henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta (näitä kutsutaan henkilökohtaisiksi tiedoiksi), ellet anna näitä tietoja itse. Voit halutessasi antaa henkilökohtaisia tietojasi muun muassa silloin, kun (i) annat nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi tuotteita ostettaessa; (ii) annat sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää sinulle haluamasi tiedot tai rekisteröidä sinut käyttäjäksi, jotta voit käyttää tiettyjä tietoja. Jos et halua meidän keräävän sinusta henkilökohtaisia tietoja, älä lähetä niitä meille. TEMPRO pyytää palvelimiltamme tietoja sinusta. Nämä pyynnöt sisältävät esimerkiksi sarja- ja mallinumeron, tietokoneen kieli- ja maa-asetukset, maakoodin, pyynnön tyypin ja luokan (alatyypin) sekä TEMPRO-ohjelmistoversion. Mitkään edellä mainituista tiedoista eivät ole henkilökohtaisia ne ovat välttämättömiä pyynnön käsittelemiseksi. Tietojen perusteella näytämme sinulle sisältöjä, jotka vastaavat toivomuksiasi ja joiden uskomme kiinnostavan sinua, tiedotamme sinua palveluistamme, lähetämme sinulle muun muassa tekniseen tukeen ja palvelun käyttöön liittyviä sähköpostiviestejä sekä otamme sinuun yhteyttä tukeen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Jos haluat poistaa TEMPRO-palvelun kokonaan käytöstä, valitse Poista käytöstä -toiminto sovellusvalikosta. LUOVUTETAANKO TIETOSI KENELLEKÄÄN? Voimme luovuttaa tiedot nimissämme toimivalle edustajallemme edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Edustajaamme sitoo myös TEG:n tietosuojakäytäntö ja hän toimii sen mukaan. TEG ei myy, vuokraa tai millään muulla tavalla tahallisesti luovuta tässä sivustossa antamiasi henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille (paitsi nimissämme toimiville edustajille, kuten edellä on kuvattu). Emme luovuta tai myy keräämiämme tietoja muille. Emme myy tai luovuta näitä tietoja ilmoituskumppaneillemme tai mainostoimistoille. TIETOTURVA TEG on sitoutunut huolehtimaan tietojesi tietoturvasta. Pyrimme estämään keräämiämme tietojen luvattoman käytön tai luovuttamisen sekä varmistamaan niiden tarkkuuden ja asianmukaisen käytön asianmukaisten fyysisten, sähköisten ja hallinnollisten keinojen avulla. YHTEYSTIEDOT

8 Jos sinulla on tietosuojakäytäntöömme liittyviä kysymyksiä ja huolia tai haluat päivittää, poistaa ja/tai korjata hallussamme olevia henkilökohtaisia tietojasi, ota yhteyttä Toshiban paikalliseen palvelukeskukseen. Saat lisätietoja TEG:n tietosuojakäytännöstä osoitteesta TOSHIBA Service Station -apuohjelma: Loppukäyttäjän lisenssisopimus Tämän sovelluksen avulla tietokoneesi etsii automaattisesti tärkeitä tietokoneessasi ja ohjelmistoissa tarvittavia TOSHIBA-ohjelmistopäivityksiä 30 päivän välein. Niitä voidaan etsiä harvemmin tai useammin Internet-käyttökatkosten, uusien yritysten, käyttäjän toimenpiteiden tai TOSHIBAn palvelimiin tehtyjen muutosten vuoksi. Kun tämä sovellus otetaan käyttöön, se lähettää palvelimiimme säännöllisesti vähäisen määrän tietoja, kuten mallin nimen, osanumeron, UUID-tunnuksen, halutun kielen, sarjanumeron, ensimmäisen käynnistyskerran päivämäärän, hälytyksen tai päivityksen katselun, tiedot päivityksen lataamisesta ja asentamisesta, käyttöjärjestelmän version ja ohjelmiston tilan. Jos näitä TOSHIBAlle lähetettyjä tietoja pidetään asuinmaassasi henkilötietoina, niitä käsiteltäessä noudatetaan tässä ilmoituksessa mainittuja seikkoja ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. TOSHIBA voi säilyttää tietoja 7 (seitsemän) vuotta. Niitä voidaan käyttää teknisiin ja markkinoinnin tukitarkoituksiin. Ne voidaan antaa TOSHIBAn maailmanlaajuisen tukiorganisaation, tytäryritysten tai sellaisten kolmansien osapuolien käyttöön, joilta TOSHIBA tilaa tukipalveluita. Kun tietokoneesi etsii päivityksiä tai hälytyksiä palvelimistamme, annamme käyttöösi automaattisesti mahdollisuuden päivittää tietokoneesi tai vastaanottaa päivityksen tai hälytyksen suoraan siihen. Ylläpidämme lokia palvelimiimme asennetuista päivityksistä ja hälytyksistä. On suositeltavaa ottaa TOSHIBA Service Station käyttöön nyt, mutta voit ottaa sen käyttöön myös myöhemmin tai olla käyttämättä tätä toimintoa. Jos otat sen käyttöön myöhemmin, järjestelmäsi tiedot kerätään ja ne lähetetään myöhemmin, ellet päätä jättää tämän toiminnon käyttämättä. Käyttöön ottamisen jälkeen tämä apuohjelma ilmoittaa päivityksistä tai hälytyksistä, kunnes poistat sen käytöstä. Voit tehdä sen koska tahansa poistamalla apuohjelman asennuksen. Kun sen asennus on poistettu, et saa enää ilmoituksia päivityksistä tai hälytyksistä. Jos otat TOSHIBA Service Station -apuohjelman käyttöön nyt tai myöhemmin napsauttamalla Hyväksypainiketta, hyväksyt nämä tietojen käyttämistä ja jakamista koskevat ehdot. Jos et halua käyttää tätä sovellusta ja/tai et hyväksy näitä ehtoja, napsauta Hylkää-painiketta. Tällöin sovellusta ei oteta käyttöön. Yhdysvalloista tai latinalaisesta Amerikasta ostetuista tietokoneista kuitenkin voidaan kerätä ja lähettää järjestelmätietoja rajoitetusti muiden TOSHIBA-ohjelmien käyttämisen yhteydessä. Tästä ilmoitetaan käyttäjälle. Kun hyväksyt nämä ehdot, suostut siihen, että tietoja siirretään kotimaasi ulkopuolelle eli Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Näissä maissa ei ehkä ole voimassa samanlainen tietoturvalainsäädäntö kuin asuinmaassasi. TOSHIBA Quality Application

9 Kun Internet-yhteys muodostetaan ensimmäisteä kertaa, TOSHIBA kerää automaattisesti sisäistä laadunvalvontaansa varten joitakin tietoja laitteestasi, kuten laitteen nimen, osanumeron, sarjanumeron ja/tai laitteiston ensimmäisen käynnistyksen päivämäärän. Tiedot siirretään täysin anonyymisti. Mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ei siirretä. Tämä tietojen siirtäminen on eri asia kuin tuotteen rekisteröiminen. Tämä käyttöoikeussopimus on saatavilla myös Toshiban sivustosta. Intel Securityn käyttöoikeussopimus Kiitos, että valitsit Intel Securityn ohjelmiston ja palvelut ( ohjelmisto ), jotka tarjoaa McAfee, Intel Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä on laillinen sopimus meidän ja käyttäjän välillä. Asentamalla tai käyttämällä ohjelmistoamme sitoudut näihin ehtoihin, joten on tärkeää, että luet ne huolellisesti. Tämä Intel Securityn käyttöoikeussopimus ( sopimus ) pitää sisällään käyttäjän oikeudet ohjelmiston käyttöön, tätä käyttöä koskevat rajoitukset, oikeutemme uusia automaattisesti maksullisen ohjelmiston tilaus ja veloittaa siitä sekä käyttäjän suostumuksen kaikkien välillämme mahdollisesti ilmenevien kiistojen ratkaisuun sovittelemalla. Sopimukseen on liitetty linkkejä tärkeisiin lisäehtoihin, kuten tietosuojaselosteeseen (http://www.mcafee.com/common/privacy/finnish/index.htm), jotka yhdessä muodostavat tämän käyttäjää koskevan laillisen sopimuksen. Maakohtaiset ehdot löytyvät sopimuksen viimeisestä kohdasta. Jos olet alle 18-vuotias, sinulla ei ole oikeutta käyttää ohjelmistoa tai luovuttaa henkilökohtaisia tietoja meille ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Vanhemman tai huoltajan on ensin hyväksyttävä tämä sopimus ja hallinnoitava ohjelmistoa puolestasi. 1. Tämän sopimuksen ja sen muutosten hyväksyminen Napsauttamalla hyväksymispainiketta ja asentamalla ohjelmiston käyttäjä sitoutuu ehdoitta tähän sopimukseen ja hyväksyy, että se on täytäntöönpanokelpoinen kirjallisena sopimuksena, jonka käyttäjä on allekirjoittanut. Jos käyttäjä ei hyväksy täydellisesti kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, hänen ei tule asentaa tai käyttää tätä ohjelmistoa. Mikäli jokin tämän sopimuksen käännetty versio on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, sovelletaan englanninkielistä versiota. VOIMME OMAN HARKINTAMME MUKAISESTI JA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ TEHDÄ MUUTOKSIA TÄHÄN SOPIMUKSEEN, MUKAAN LUKIEN ALLA OLEVAAN LUOTTAMUKSELLISEEN SOVITTELUA JA KIISTOJEN RATKAISUA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN. Muutokset saattavat olla tarpeen esimerkiksi lainsäädännössä tai ohjelmiston toiminnassa tapahtuneiden muutosten johdosta. Jos teemme tähän sopimukseen olennaisia muutoksia, ne astuvat voimaan vasta sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet niistä käyttäjälle tämän antamien yhteystietojen avulla (tai muilla keinoilla) sekä antaneet käyttäjälle tilaisuuden tutustua päivitettyyn sopimukseen ja hyväksyä tai hylätä se 30 päivän kuluessa. Kaikki muut sopimukseen tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi. On erittäin tärkeää, että käyttäjä pitää tilinsä tiedot, kuten sähköpostiosoitteen ja muut yhteystiedot, ajan tasalla. Jos käyttäjä ei hyväksy sopimukseen tehtyjä muutoksia, hän voi jatkaa ostamansa ohjelmistoversion käyttöä alkuperäisen sopimuskauden ajan, mutta ei voi päivittää ohjelmistoa tai uusia sopimusta. Jos käyttäjä peruu tämän sopimuksen hyväksymisen, hänen tulee silloin lopettaa ohjelmiston käyttö ja poistaa sen asennus. Jos käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, voimme estää ohjelmiston käytön ja peruuttaa käyttöoikeuden.

10 2. Käyttöoikeus Myönnämme käyttäjälle ei-yksinomaisen ja rajoitetun oikeuden asentaa ohjelmisto henkilökohtaiseen käyttöön tämän sopimuksen ehtoja noudattaen. Käyttöoikeus on tämän sopimuksen mukaisesti ei-siirrettävä ja peruutettavissa, ja se kattaa tilauksen oikeuttaman määrän laitteita. Me yhdessä toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa säilytämme ohjelmistojemme omistusoikeuden ja kaikki ohjelmistoihimme liittyvät oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet. Käyttäjälle myönnetään ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti ilmoitetut oikeudet. Jos käyttäjä esittää meille kommentteja, tietoja, mielipiteitä tai ehdotuksia, jotka katsotaan palautteeksi, tätä palautetta voidaan käyttää rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen ilman korvausta käyttäjälle. Ohjelmistoa voi käyttää vain tuetuilla laitteilla ja käyttöjärjestelmillä, ja käyttäjän laitteiston, ohjelmiston ja Internet-yhteyden suorituskyky sekä yhteensopivuus voivat vaikuttaa ohjelmiston käytettävyyteen. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen järjestelmänsä täyttää järjestelmävaatimukset. Lisäksi käyttäjä on vastuussa laitteistokustannuksista, joihin voi sisältyä ajoittaisia päivityksiä, joita vaaditaan ohjelmiston käytön jatkamiseen. Järjestelmävaatimukset on kerrottu verkkosivustollamme. 3. Sopimusaika Tämä sopimus on voimassa käyttäjän hankkiman tilauksen voimassaoloaikana, ellei sitä lakkauteta aiemmin alla olevien ehtojen mukaisesti. Jos kyseessä on ohjelmiston maksullinen versio, jolle ei ole määritelty voimassaoloaikaa, oletusarvoinen voimassaoloaika on yksi vuosi ohjelmiston hankkimishetkestä alkaen. Jos kyseessä on ohjelmiston ilmaisversio, mukaan lukien kokeilukäyttöön tarjotut, ennakkojulkaisuksi, rajoitetuksi julkaisuksi, beta -versioksi tai muulla tavoin kokeelliseksi määritellyt testaamattomat tai vain osittain toimivat versiot ( ilmaisohjelmat ), tämä sopimus on voimassa niin kauan, kuin ohjelmisto on käyttäjän käytettävissä. Saatamme tarjota käyttäjälle ilmaisohjelmia maksullisen tilauksen aikana tai sen jälkeen, ja kaikkien tällaisten ilmaisohjelmien käyttöön sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja niin kauan, kuin ilmaisohjelma on käytössä. Voimme lakkauttaa tämän sopimuksen harkintamme mukaan, jos käyttäjä ei noudata sopimuksen ehtoja. Myös käyttäjä voi lakkauttaa tämän sopimuksen ennen sopimusajan päättymistä poistamalla ohjelmiston lopullisesti laitteiltaan ja poistamalla tilinsä. Jos tämä sopimus lakkautetaan, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö ja poistettava lopullisesti kaikki ohjelmiston kopiot. Jos sopimus mistä tahansa syystä lakkautetaan tai se päättyy, käyttäjällä ei enää ole oikeutta ohjelmiston eikä verkkotallennus- tai varmuuskopiointipalvelujen käyttöön, ja voimme harkintamme mukaan poistaa ja/tai sulkea käyttäjän tilin. Sopimuksen lakkauttamis- tai päättymispäivämäärän jälkeen poistamme normaalien käytäntöjemme mukaan kaikki verkkoon tallennetut tai varmuuskopioidut käyttäjän tiedot, tekstit, tiedostot, linkit, kuvat ja muut materiaalit ( sisällön ). Käyttäjä on vastuussa sisällön tallentamisesta tai varmuuskopioimisesta muualle ennen sopimuksen päättymistä tai lakkauttamista. Emme ole vastuussa käyttäjän sisällön palauttamisesta käyttäjälle. Ohjelmiston käytöstä määrätään kaikkina aikoina tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. 4. AUTOMAATTINEN UUSINTA, PERUUTTAMINEN JA TAKAISINMAKSU KÄYTTÄJÄ SITOUTUU SIIHEN, ETTÄ VOIMME AUTOMAATTISESTI UUSIA KÄYTTÄJÄN MAKSULLISEN TILAUKSEN. LÄHETÄMME ENNEN SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTYMISTÄ KÄYTTÄJÄN TILAUKSEN YHTEYDESSÄ ANTAMAAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN ILMOITUKSEN TULEVASTA SOPIMUKSEN UUSIMISESTA. UUSINTAHETKELLÄ KÄYTTÄJÄLTÄ VELOITETAAN VERKKOSIVUSTOLLAMME ILMOITETTU OHJELMISTON VÄHITTÄISMYYNTIHINTA. KAMPANJA- TAI ALENNUSHINTOJA EI HUOMIOIDA. LÄHETÄMME SÄHKÖPOSTITSE KÄYTTÄJÄLLE TOSITTEEN, JOSSA ILMOITETAAN UUSINTAPÄIVÄMÄÄRÄ, HINTA, SOPIMUSKAUSI JA SOVELTUVAT VEROT. JOS OHJELMISTO ON UUSINTAHETKELLÄ NIMETTY UUDELLEEN, PÄIVITETTY TAI KORVATTU UUDELLA VASTAAVALLA TUOTTEELLA ( UUSI TUOTE ), VOIMME HARKINTAMME MUKAAN

11 KÄYTTÄÄ UUTTA TUOTETTA KÄYTTÄJÄN TILAUKSEN UUSINTAAN KORKEINTAAN KÄYTTÄJÄN ALKUPERÄISEN TILAUKSEN NORMAALIHINTAAN, MUKAAN LUKIEN SOVELTUVAT VEROT. UUSINTAA SEURAAVA UUSI SOPIMUSKAUSI VASTAA PITUUDELTAAN PÄÄTTYNYTTÄ KAUTTA, PAITSI JOS OLEMME UUSINTAHETKELLÄ ILMOITTANEET TOISIN. YLI VUODEN KESTÄVIEN TILAUSTEN UUSINNAT JA UUSINTAMAKSUT KÄSITELLÄÄN 30 PÄIVÄN KULUESSA NYKYISEN SOPIMUSJAKSON PÄÄTTYMISESTÄ JA TÄMÄN JÄLKEEN JOKAISENA VUOSIPÄIVÄNÄ SAMALLA TAVALLA. ILMOITAMME KÄYTTÄJÄLLE TILIN TILASTA JA KAIKISTA TILAUKSEN EHTOIHIN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA. KÄYTTÄJÄ VOI MILLOIN TAHANSA TILAUKSEN TEKEMISEN JÄLKEEN VAIHTAA AUTOMAATTISEN UUSINNAN ASETUKSIA TILIN VERKKOSIVULTA TAI OTTAMALLA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUN. JOS KÄYTTÄJÄ EI HALUA, ETTÄ TILAUS UUSITAAN AUTOMAATTISESTI, AUTOMAATTINEN UUSINTA ON PERUUTETTAVA TAI POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ VIIMEISTÄÄN 30 PÄIVÄÄ ENNEN TILAUKSEN PÄÄTTYMISTÄ. JOS KÄYTTÄJÄ EI PERUUTA TAI POISTA AUTOMAATTISTA UUSINTAA KÄYTÖSTÄ, TILAUS JATKUU KUNNES KÄYTTÄJÄ PERUUTTAA SEN (TAI KUNNES MCAFEE LAKKAUTTAA SEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI). Jos käyttäjällä on kuukausitilaus, sen peruutus ei oikeuta käyttäjää hyvitykseen jo maksetuista tilausmaksuista. Maksettuja tilausmaksuja ei hyvitetä suhteessa peruutuspäivään. Kuukausitilauksen peruuttaminen lopettaa toistuvat kuukausimaksut peruutuspäivästä eteenpäin. Käyttäjä voi jatkaa tilauksen käyttöä sen kuukauden loppuun, jonka aikana hän ilmoitti McAfeelle tilauksen peruuttamisesta. Muiden kuin kuukausittaisten maksullisten tilausten kohdalla käyttäjä voi lopettaa ohjelmiston käytön milloin tahansa ja tarjoamme hyvityksen (vain nykyiseltä sopimuskaudelta), mikäli sitä pyydetään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun 60 päivän kuluessa tilauksen ostosta tai uusinnasta. Jos käyttäjä peruuttaa tilauksen asiakaspalvelun kautta yli 60 päivän kuluttua ostosta tai uusinnasta, mitään nykyistä sopimuskautta koskevia etukäteen maksettuja maksuja ei hyvitetä, ja käyttäjä on velvollinen maksamaan kaikki nykyisen sopimuskauden aikana aiheutuvat tai kerääntyvät maksut. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laskutustiedot ovat ajantasaiset, kattavat ja täsmälliset.jos maksun käsittelyssä käyttäjän antamien tietojen kanssa on ongelmia, saatamme pyrkiä suorittamaan maksutapahtuman suoraan rahoituslaitoksen kanssa käyttäjän luotto- tai pankkitilin kautta, jotta palvelu ei keskeytyisi. Käyttäjä on vastuussa kaikista ohjelmiston käyttöön liittyvistä tietoliikenne- tai matkaviestintäoperaattorin maksuista, mukaan lukien kaikki tietoliikenneyhteyden tai puheajan rajoitusten ylittämisestä tai kotimaisten tai ulkomaisten tekstiviestipalvelujen käytöstä koituvat maksut. 5. Yksityisyys Välitämme aidosti käyttäjän tietosuojasta ja turvallisuudesta, ja käyttäjän verkkoturvallisuuden takaaminen on keskeinen tavoitteemme. Jotta voimme tarjota käyttäjälle palveluja, saatamme kerätä ja käsitellä henkilökohtaisia tai laitteistoon liittyviä tietoja, mukaan lukien arkaluonteiset tiedot (esim. biometriset, terveyteen liittyvät ja taloudelliset / laskutukseen liittyvät tiedot sekä paikannustiedot), tietosuojaselosteemme mukaisesti (http://www.mcafee.com/common/privacy/finnish/index.htm). Voimme siirtää ja käsitellä tällaisia tietoja Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa meillä tai palveluntarjoajillamme on toimintoja. Käyttäjä sitoutuu siihen, että kaikessa ohjelmiston käytössä ja ohjelmiston kautta tapahtuvassa tietojen keruussa, käsittelyssä ja jakamisessa noudatetaan käyttöhetkellä voimassa olevaa tietosuojaselostettamme. Lähetämme käyttäjälle ajoittain ohjelmistoon liittyviä viestejä (mukaan lukien sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tuotteensisäiset viestit) Intel Security -yrityksiltä, jotta käyttäjä pysyy ajan tasalla tärkeistä tiliin,

12 tilaukseen ja ohjelmistoon liittyvistä tiedoista, joihin hänellä on oikeus. Käyttäjän luvalla (oletetulla tai nimenomaisella) lähetämme käyttäjälle myös kaupallisia viestejä, kuten erikoistarjouksia, kampanjatarjouksia, kilpailuja/arvontoja ja tapahtumatietoja meiltä ja valikoiduilta kolmansilta osapuolilta. Käyttäjä voi peruuttaa näiden kaupallisten viestien tilauksen milloin tahansa. 6. Käytön rajoitukset Jotta voimme taata ohjelmiston turvallisuuden ja saatavuuden, joudumme asettamaan sen käytölle tiettyjä rajoituksia. Käyttäjälle myydään ohjelmiston käyttöoikeus, ei itse ohjelmistoa. Ohjelmistoa suojaavat kansalliset ja kansainväliset lait sekä sopimukset Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Käyttäjällä ei ole oikeutta jäljentää tai levittää ohjelmistoa ilman lupaa. Ohjelmiston luvattomasta jäljentämisestä tai levittämisestä voi aiheutua käyttäjän maan siviili- ja rikosoikeuden mukaisia sakko- tai muita rangaistuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta seuraaviin: ohjelmiston lähdekoodin takaisinmallintaminen tai muunlainen selvittäminen, ellei sitä ole laissa sallittu; ohjelmiston muuntaminen, muokkaaminen tai siihen perustuvien johdannaisteosten luominen; ohjelmiston julkaiseminen, kopioiminen (paitsi varmuuskopiot, jos ne sallitaan tilauksessa), myyminen, lainaaminen, vuokraaminen, alikäyttöoikeuksien myöntäminen, luovuttaminen tai muu siirtäminen muiden käyttöön; ohjelmiston hyödyntäminen kaupallisiin tarkoituksiin, ohjelmiston teknisten suojausratkaisujen kiertäminen, ohjelmiston käyttäminen lain rikkomiseen tai toiminta, joka häiritsee muita ohjelmiston käyttäjiä. Jos ohjelmisto on asennettu mobiililaitteelle ja kyseisen laitteen omistaja vaihtuu, ohjelmisto on poistettava laitteesta ja laitteen tiedot on poistettava käyttäjän tililtä. Meillä on oikeus harkintamme mukaan lakkauttaa tai keskeyttää tämä sopimus, käyttäjän tili ja/tai käyttäjän pääsy ohjelmistoon, jos toteamme oman harkintamme perusteella, että käyttäjä on rikkonut tämän sopimuksen ehtoja. Ohjelmisto voi sisältää valvontatekniikkaa, jolla rajoitetaan sisällön tallennustilan kokoa, kaistanleveyden kulutusta tai niiden laitteiden lukumäärää, joille ohjelmisto voidaan asentaa, tai tekniikkaa, jonka avulla käyttäjän pääsy ohjelmistoon voidaan estää, jos käyttäjä on rikkonut sopimuksen ehtoja tai tilaus on päättynyt. 7. Tuki, päivitykset ja tuotteen käyttöikä Loppukäyttäjät, joiden tilaus on voimassa ja maksettu, voivat saada teknistä tukea nykyisen vakiotukitarjontamme, käytäntöjemme ja menettelytapojemme mukaisesti. Lisätietoja on verkkosivustollamme. Tukitarjontamme, käytäntömme ja menettelytapamme saattavat muuttua ajoittain harkintamme mukaan, ja ne saattavat vaihdella maittain.mahdollinen velvollisuutemme tukea ohjelmiston aikaisempia versioita päättyy, kun ohjelmistoon julkaistaan päivitetty, muokattu tai uudempi versio tai muu päivitys ( päivitys ). Jotta voimme helpottaa käyttöä ja varmistaa, että käyttäjän laitteilla olevassa ohjelmistossa on uusimmat ominaisuudet, käyttäjä sitoutuu tämän sopimuksen hyväksymällä siihen, että voimme asentaa käyttäjän laitteille päivityksiä automaattisesti silloin, kun niitä on saatavilla ja päivitysten tausta-asennus on mahdollista. Kaikki ilmaisohjelmille tarjotut päivitykset tai loppukäyttäjän tekninen tuki tarjotaan harkintamme mukaan ja voidaan lopettaa milloin tahansa. Saatamme ajoittain harkintamme mukaan lopettaa joitain ohjelmistoja tai niiden sisältämiä toimintoja sekä ominaisuuksia. Tuen päättymisellä tarkoitetaan päivämäärää, jonka jälkeen emme enää tarjoa automaattisia korjauksia, päivityksiä tai teknistä tukea tietylle ohjelmistolle. Jos käyttäjän tilauksen uusintapäivämäärä on tuen päättymisen jälkeen, käyttäjällä ei välttämättä ole oikeutta tilauksen uusimiseen, paitsi sellaisissa tapauksissa, jotka on määritelty tämän sopimuksen kohdassa 4. Lisätietoja on McAfee-tuotteiden elinkaarisivustolla. 8. Erikoistarjouksia, -tuotteita tai -ominaisuuksia koskevat ehdot Perheturva- tai usean käyttäjän tuotteet: perheturva- tai usean käyttäjän tuotteiden käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias. Jos käyttäjä on alle 18-vuotias, vanhemman tai laillisen huoltajan on hyväksyttävä tämä sopimus, asennettava ohjelmisto käyttäjän puolesta ja annettava käyttäjälle lupa ohjelmiston käyttöön. Jos käyttäjä on aikuinen, vanhempi tai laillinen huoltaja, hän voi seurata tai valvoa ohjelmiston

13 avulla vain omia lapsiaan tai lapsia, joiden laillinen huoltaja hän on, tai henkilöitä, jotka ovat antaneet luvan seuraamiseen ja valvontaan. Ilmais-, kokeilu-, ennakkojulkaisu- ja beta-versiot: jos käyttäjän lataama tai muulla tavoin käyttöön saama ohjelmisto on ilmaisohjelma, tämä sopimuksen kohta koskee myös sitä. Mikäli tämän kohdan määräykset ovat ristiriidassa käyttöoikeussopimuksen muiden ehtojen kanssa, tämä kohta syrjäyttää muut ehdot ilmaisohjelman osalta, kuitenkin ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeellista ristiriidan ratkaisemiseksi. Kaikki ilmaisohjelmat tarjotaan sellaisenaan ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita, vastuunvapauksia, huoltoa tai tukea. Tämä ei koske lakiin perustuvia oikeuksia, joita ei voida sulkea pois tai rajoittaa. Käyttäjä hyväksyy, että ilmaisohjelma voi sisältää virheitä tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä tai muita virheitä ja tietojen menettämisen. Käyttäjä hyväksyy, ettemme ole luvanneet tai taanneet, että ilmaisohjelma tullaan julkaisemaan tai tuodaan saataville, eikä meillä ole mitään nimenomaista tai oletettua velvoitetta julkaista tai ottaa käyttöön ilmaisohjelmaa. Meillä ei myöskään ole velvoitetta julkaista tuotetta, joka olisi samankaltainen kuin ilmaisohjelma tai yhteensopiva sen kanssa, tai mitään päivityksiä ilmaisohjelmaan. Näin ollen käyttäjä hyväksyy, että ilmaisohjelman käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Life of Your (Device) -tilaus: McAfee Life of Your (Device) -tilaus koskee yhtä Windows-tietokonetta tai Android-mobiililaitetta ( laite ), jos McAfee Life of Your (Device) -tuote sisältyy laitteen tilaukseen, tai enintään kolmea laitetta, jos McAfee Life of Your (Device) -tuote on tilattu erikseen. Kun McAfee Life of Your (Device) -tilaus on asennettu laitteeseesi oikein, se on käytössä laitteen koko jäljellä olevan käyttöiän ajan. Olet oikeutettu puhelimitse ja Internetin välityksellä tarjottavaan englanninkieliseen tekniseen tukeen tavallisina toimistoaikoina yhden vuoden ajan. Lisäksi olet oikeutettu englanninkieliseen Internetin välityksellä tarjottavaan tekniseen tukeen laitteen koko käyttöiän ajan, kunhan laitteeseen asennettu käyttöjärjestelmä ei ole yli kahta versiota vanhempi kuin viimeisin alalla yleisesti käytetty käyttöjärjestelmäversio (esimerkiksi Windows 8.x tai Android 4.x tällä hetkellä). Tietokoneiden käyttöiäksi katsotaan 5 7 vuotta ja taulutietokoneiden sekä älypuhelimien käyttöiäksi katsotaan 3 vuotta. McAfee Life of Your (Device) -tilausta ei voida missään tilanteessa tai olosuhteissa siirtää toiselle henkilölle, toiseen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Jos myyt tai muulla tavoin siirrät laitteesi toiselle henkilölle ennen sen käyttöiän päättymistä, McAfee Life of Your (Device) -tilaus mitätöityy ja päättyy. Laitteen seuraavalla omistajalla ei ole oikeutta asentaa, käyttää tai omistaa kyseistä McAfee Life of Your (Device) -tilausta. Jos yrität siirtää tai asentaa uudelleen McAfee Life of Your (Device) -tilauksen toiseen tietokoneeseen tai laitteeseen tai jos yrität asentaa tilauksen muuhun kuin alkuperäiseen tietokoneeseen tai laitteeseen tai useampaan kuin alkuperäiseen kolmeen tietokoneeseen tai laitteeseen kulloisenkin tilanteen mukaan, McAfee Life of Your (Device) -tilauksen sisältämät asennus-, käyttö- ja omistusoikeudet mitätöidään ja irtisanotaan. Jotta McAfee Life of Your (Device) -ohjelmisto pysyisi ajantasaisena ja oikeutettuna tukeen, se on päivitettävä säännöllisesti vastaavan McAfee-ohjelmiston tai -tuotteen viimeisimpään versioon. Jos haluat päivittää tilauksen johonkin muuhun McAfee-tuotteeseen kuin McAfee Life of Your (Device) - tilaukseen, tätä tuotepäivitystä koskevat seuraavat ehdot: (1) tuotepäivityksestä on maksettava kyseisen tuotteen tilaus- tai käyttöoikeusmaksu; (2) tuotepäivitys EI ole laitteen koko käyttöiän kestävä McAfee Life of Your (Device) -käyttöoikeus; (3) McAfee Life of Your (Device) -tilauksesi ja -käyttöoikeutesi päättyvät automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta tai aiemmin maksettujen rahojen palautusta. McAfee SECURE: McAfee SECURE -palvelu on verkkosivustojen omistajille tarkoitettu maksullinen palvelu, joka päivittäin tutkii sivustojen mahdollisia haavoittuvuuksia ja mahdollistaa McAfee SECURE - luotettavuusmerkinnän näyttämisen sivustolla, mikäli ongelmia ei havaita. McAfeeSECURE.comsivustolla osoitteessa on lisää nimenomaisesti McAfee SECURE -palvelua koskevia ehtoja.

14 Salasanat ja identiteetin hallinta: Käyttäjä on vastuussa salasanansa ja tilinsä turvallisuudesta. Käyttäjän tulee pitää huolta tilinsä salasanasta ja/tai salausavaimesta, sillä ilman niitä käyttäjä voi menettää pääsyn tietoihinsa. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta tilillään tapahtuvasta toiminnasta riippumatta siitä, kuka tiliä käyttää. Jos käyttäjän tiliä käytetään luvatta tai tiliin murtaudutaan, käyttäjän on välittömästi ilmoitettava asiasta meille. Emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tilin luvattomasta käytöstä tai tilille murtautumisesta. Sen sijaan käyttäjä saattaa olla vastuussa mistä tahansa vahingoista, joita luvattomasta käytöstä aiheutuu meille tai muille. EMME PÄÄSE KÄSIKSI PÄÄSALASANOIHIN EMMEKÄ VOI PALAUTTAA KÄYTTÄJÄN SALATTUJA TIETOJA, JOS KÄYTTÄJÄ UNOHTAA SALASANANHALLINTATOIMINNON TAI -TUOTTEEN PÄÄSALASANAN. Tarjoamme salasana- ja identiteetinhallintaohjelmistoista sekä ilmaisia että premium-versioita. Ilmaisversioissa tallennettavien tilien (kuten verkkosivuston tai sovelluksen kirjautumistietojen) määrä on rajoitettu. Jos käyttäjä on ladannut ohjelmiston premium-version maksutta jonkin kampanjan yhteydessä ja ylittänyt ilmaisversiossa sallitun tilien enimmäismäärän, uusia tilejä ei voi lisätä kampanja-ajan päättymisen jälkeen. LISÄKSI, JOS KÄYTTÄJÄ ON ALUNPERIN LADANNUT OHJELMISTOJA TAI PALVELUJA PASSWORDBOXIN ELINIKÄISEN ILMAISEN JÄSENYYSOHJELMAN TAI SAMANKALTAISEN ELINIKÄISEN KAMPANJAN TAI TARJOUKSEN YHTEYDESSÄ, NÄMÄ KAMPANJAT TAI TARJOUKSET EIVÄT KOSKE TÄTÄ OHJELMISTOA EIKÄ NIITÄ VOI SIIRTÄÄ TÄHÄN OHJELMISTOON. Kaikkia käyttäjän lataamia Intel Securityn salasana- tai identiteetinhallintaohjelmistoja koskevat kaikki latauksen yhteydessä julkaistut tilausmaksut sekä tämän sopimuksen käyttöehdot. SiteAdvisor: SiteAdvisor on ohjelmisto ja verkkosivusto, joka tarjoaa käyttäjille neuvoja tietyistä verkkosivustoihin mahdollisesti liittyvistä riskeistä. SiteAdvisor-ohjelmisto näyttää keskeisten hakukoneiden tarjoamien linkkien vierellä värillisiä symboleita, ja SiteAdvisor-com -sivustolla on tietoja tekijöistä, jotka vaikuttavat eri sivustoille annettuihin luokituksiin. SiteAdvisorin antamat sivustoluokitukset perustuvat pääosin automaattisiin menetelmiin. Ohjelmisto ei pysty havaitsemaan tai tarkastelemaan kaikkia mahdollisia sivuston suunnitteluun liittyviä seikkoja eikä päättelemään sivuston omistajan päämääriä. McAfee ei hallitse kolmannen osapuolen sivustojen sisältöä tai ota siitä vastuuta, ja joillakin kolmannen osapuolen sivustoilla voi olla sisältöä, joka käyttäjän mielestä on ei-toivottavaa, sopimatonta tai loukkaavaa. SITEADVISORIN ANTAMAT SIVUSTOLUOKITUKSET EIVÄT ANNA TAKUITA MINKÄÄN SIVUSTON KÄYTÄNNÖISTÄ TAI LUOTETTAVUUDESTA, EIVÄTKÄ SITEADVISORIN ANTAMAT SIVUSTOLUOKITUKSET MISSÄÄN TAPAUKSESSA VIITTAA SIIHEN, ETTÄ MCAFEE TUKEE SIVUSTON SISÄLTÖÄ, AIHEPIIRIÄ, YLEISTÄ LAATUA TAI HYÖDYLLISYYTTÄ. 9. Sitova sovittelu ja ryhmäkanteesta luopuminen Sopimus kiistojen ratkaisusta sovittelemalla: Mikä tahansa meidän ja käyttäjän välinen vaatimus, kiista tai erimielisyys ( vaatimus ), joka millään tavalla koskee sopimusta, ohjelmistoa tai mitä tahansa laitteita, tuotteita tai palveluja, jotka käyttäjä saa meiltä (mukaan lukien näiden tuotteiden ja palveluiden mainonta), ratkaistaan kumman tahansa osapuolen vaatimuksesta luottamuksellisessa ja sitovassa sovittelussa. Tämä sovittelusopimus koskee myös vaatimuksia, jotka liittyvät näiden sovittelua koskevien määräysten täytäntöönpanokelpoisuuteen tai tulkintaan. Emme kuitenkaan vaadi tämän sopimuksen mukaista sovittelua sellaisten yksittäisten vaatimusten kohdalla, jotka käyttäjä vie osavaltionsa tai kuntansa vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen käsiteltäväksi, mikäli vaatimus on vireillä vain kyseisessä tuomioistuimessa ja vaatimus käsitellään yksittäisenä kanteena (ei ryhmä- eikä edustajavälitteisenä kanteena). Sovittelusopimus koskee kaikkia erimielisyyksiä ja vaatimuksia riippumatta vaatimuksen, lainopillisen teorian tai oikeuskeinon (vahingonkorvaus, kieltomääräys tai vahvistuskanne) tyypistä. Tämä sovittelusopimus koskee käyttäjän vaatimusten lisäksi myös käyttäjän puolesta tai käyttäjään liittyen tehtyjä vaatimuksia, joiden tekijänä on esimerkiksi työntekijä, edustaja, asiamies, edeltäjä, seuraaja,

15 perijä, valtuutettu tai konkurssipesän pesänhoitaja. Tämä sovittelusopimus koskee meihin suoraan liittyvien vaatimusten lisäksi myös vaatimuksia, jotka liittyvät emoyhtiöömme, konserniyhtiöihimme, seuraajiimme, valtuutettuihimme, työntekijöihimme ja asiamiehiimme. Tämä sovittelusopimus koskee vaatimuksia, jotka on tehty ryhmäkanteen, valtuutetun asianajajan kanteen tai muun edustajavälitteisen kanteen yhteydessä edellyttäen, että tällaisten vaatimusten sovittelu tapahtuu yksittäisenä kanteena (ei ryhmä- eikä edustajavälitteisenä kanteena) ja sovittelija voi antaa lievennyksen vain yksittäisessä kanteessa (ei ryhmä- eikä edustajavälitteisessä kanteessa). OSAPUOLET SITOUTUVAT SIIHEN, ETTÄ SOVITTELUA EI VOI SOVELTAA RYHMÄKANTEESEEN, VALTUUTETUN ASIANAJAJAN KANTEESEEN TAI MUUHUN EDUSTAJAVÄLITTEISEEN KANTEESEEN, EIKÄ TÄLLAISIA KANTEITA VOI VIEDÄ OIKEUDEN KÄSITELTÄVÄKSI, JOS KUMPI TAHANSA OSAPUOLI VALITSEE SOVITTELUN. HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOVITTELUSOPIMUKSEN KÄYTTÄJÄ LUOPUU OIKEUDESTAAN ALOITTAA TAI OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN, EDUSTAJAVÄLITTEISEEN KANTEESEEN, VALTUUTETUN ASIANAJAJAN KANTEESEEN TAI YHDISTETTYYN SOVITTELUUN MISSÄÄN SELLAISESSA ASIASSA, JOKA SISÄLTYY TÄHÄN SOVITTELUA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN. Kiistailmoitus: Jos jompikumpi osapuoli hakee sovittelua, hakevan osapuolen on ensin ilmoitettava kiistasta kirjallisesti toiselle osapuolelle viimeistään 30 päivää ennen sovittelun aloittamista. Ilmoitus tulee lähettää osoitteeseen McAfee, Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA, Attention: Legal Department. Ilmoituksesta on käytävä ilmi käyttäjän nimi, osoite ja yhteystiedot sekä kiistan taustalla olevat seikat ja haettu lievennys. Käyttäjä ja McAfee pyrkivät ratkaisemaan kaikki kiistat epävirallisissa neuvotteluissa 60 päivän kuluessa kiistailmoituksen lähettämispäivästä. 60 päivän jälkeen jompikumpi osapuoli voi aloittaa sovittelun. Sovittelun hallinto: Jos osapuolet eivät saa kiistaa ratkaistua epävirallisissa neuvotteluissa tai vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa, vaatimus, kiista tai erimielisyys käsitellään yksinomaan sitovassa sovittelussa, johon sovelletaan Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -lakia (FAA) osavaltion lain sijaan. KÄYTTÄJÄ LUOPUU KAIKISTA OIKEUKSISTAAN RIITAUTTAA KIISTA (TAI ESIINTYÄ KIISTAN OSAPUOLENA TAI RYHMÄKANTEEN JÄSENENÄ) OIKEUDESSA. Sen sijaan kaikki kiistat ratkaistaan yksittäisinä yhden puolueettoman sovittelijan kautta, ja menettely on luottamuksellinen. Sovittelija on joko luvan saanut lakimies, jolla on vähintään kymmenen vuoden kokemus, tai eläkkeelle jäänyt tai entinen tuomari, joka on valittu Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistyksen (AAA) sääntöjen mukaisesti. Sovittelijaa sitovat tämän sopimuksen ehdot, ja sovittelussa noudatetaan AAA:n sovittelua koskevia sääntöjä (Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) tässä sopimuksessa tehdyin muokkauksin ( sovittelun säännöt ). Lisätietoja saa osoitteesta adr.org tai soittamalla numeroon Kaikissa paitsi alle dollarin korvausvaatimuksissa sovittelija antaa perustellun, kirjallisen päätöksen, jossa selitetään oleelliset tuomioperusteet ja johtopäätökset, joihin tuomio perustuu. Kaikki sovittelut käydään englannin kielellä ja sopimukseen sekä sitovaan sovitteluun sovelletaan Yhdysvaltain FAA-lakia. Tuomio on luottamuksellinen ja se paljastetaan vain, jos sitä tarvitaan tuomioistuimen päätöksen saamiseen tai jos sitä muuten lain mukaan vaaditaan. Sovittelijan antamaan tuomioon voi sisältyä lain mukaisia asianajajien palkkioita ja muita kuluja. Sovittelijan antama tuomio määrittää vain nimettyjä osapuolia koskevat oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät sovittelussa käsiteltyihin vaatimuksiin, eikä se vaikuta oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka liittyvät muihin kiistoihin. Kustannukset: Sovittelun aloittava osapuoli maksaa aloittamisesta koituvan käsittelymaksun. Jos käyttäjä aloittaa sovittelun ja tuomio annetaan käyttäjän hyväksi, McAfee korvaa käyttäjän käsittelymaksun. Jos

16 asiassa järjestetään kuuleminen, maksamme kuulemisen ensimmäisen päivän maksut ja kustannukset. Kaikki muut maksut ja kustannukset jaetaan sovittelun sääntöjen mukaisesti. Maksamme tai korvaamme kuitenkin käsittely- ja muut maksut, jos sovittelija toteaa, että käyttäjä ei kykene maksamaan niitä, tai jos käyttäjä pyytää sitä ja katsomme pyynnön aiheelliseksi. Kumpikin osapuoli on vastuussa omien asianajajiensa, asiantuntijoidensa ja todistajiensa kuluista sekä muista kuluista riippumatta siitä, kenen hyväksi tuomio annetaan. Osapuoli voi kuitenkin saada toiselta osapuolelta korvauksen mistä tahansa tai kaikista kuluistaan, jos sovittelija lain pohjalta niin päättää. Oikeus turvaamistoimiin säilytetään: Mikään tässä yhteydessä mainittu seikka ei rajoita tai pidätä oikeuttamme ryhtyä turvaamistoimiin tai vastata lakiprosesseihin tai käyttää oikeuskeinoja, kuten toimivaltaisen tuomioistuimen määräämää kieltomääräystä, takavarikkoa tai maksukieltoa. Käyttäjä tai me voimme kuitenkin viedä tällaisiin turvaamistoimiin liittyvät kiistat sovitteluun. Ristiriitaiset ehdot: Jos sovittelun säännöt ja tämä sovittelusopimus ovat ristiriidassa, sovelletaan tätä sovittelusopimusta. Jos mikä tahansa tämän sovittelusopimuksen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei tee muista sopimuksen määräyksistä pätemättömiä, paitsi a) jos ryhmäsovittelun kielto katsotaan pätemättömäksi, jolloin koko tämä sovittelusopimus on mitätön ja pätemätön, ja b) jos valtuutetun asianajajan kanteiden kielto katsotaan pätemättömäksi, jolloin sovittelusopimus on mitätön ja pätemätön vain tällaisten vaatimusten kohdalla. Tämä sovittelusopimus pysyy voimassa tämän sopimuksen lakkauttamisen tai peruuttamisen jälkeen. Jos tämä sovittelusopimus on ristiriidassa jonkin muun soveltuvan sovittelumääräyksen kanssa, sovelletaan tätä sovittelusopimusta. VALA- TAI LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ LUOPUMINEN: JOS VAATIMUS RATKAISTAAN JOSTAIN SYYSTÄ SOVITTELUN SIJAAN TUOMIOISTUIMESSA, KÄYTTÄJÄ JA MCAFEE SOPIVAT, ETTÄ KIISTAA EI RATKAISTA VALA- TAI LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNNISSÄ. KÄYTTÄJÄ JA MCAFEE LUOPUVAT EHDOITTA KAIKISTA OIKEUKSISTA VALA- TAI LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKISSA KIISTOISSA, JOTKA MILLÄÄN TAVALLA LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA LAITTEISIIN, TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN, JOTKA KÄYTTÄJÄ SAA MEILTÄ (MUKAAN LUKIEN NÄIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN MAINONTA). MIKÄLI KIISTASSA PÄÄDYTÄÄN OIKEUDENKÄYNTIIN, TÄMÄ KAPPALE VOIDAAN ESITTÄÄ TODISTEENA SIITÄ, ETTÄ MOLEMMAT OSAPUOLET SITOUTUVAT TUOMIOISTUIMEN TUOMIOVALTAAN VALA- TAI LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNNIN ASEMESTA. 10. Tätä sopimusta koskeva lainsäädäntö Lukuun ottamatta kohdassa 20 käsiteltyjä tapauksia, tähän sopimukseen, ohjelmiston käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan New Yorkin osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasäännöt, paitsi kaikkiin sovitteluun liittyviin määräyksiin, joihin sovelletaan FAA-lakia. Jos jostain syystä havaitaan, että New Yorkin osavaltion lainsäädäntö ei ole sovellettavissa, silloin, lukuun ottamatta kohdassa 20 käsiteltyjä tapauksia, tähän sopimukseen, ohjelmiston käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan Texasin osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasäännöt, paitsi kaikkiin sovitteluun liittyviin määräyksiin, joihin sovelletaan FAA-lakia. Tähän ohjelmistoon ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista eikä Yhdysvaltain Uniform Computer Information Transactions Act -lakia. 11. Rajoitetut takuut ja vastuunvapautus muista takuista Takaamme 30 päivän ajan ostopäivämäärästä, vain ohjelmiston maksullisten versioiden kohdalla, että tämän sopimuksen alainen

17 ohjelmisto (mukaan lukien takuuaikana tarjotut päivitykset takuun raukeamiseen asti) toimii olennaisesti ohjelmiston yhteydessä ostohetkellä annetun dokumentaation mukaisesti ja että aineellisissa tietovälineissä (mukaan lukien CD-ROM-levyt ja pois lukien muiden yritysten valmistamat laitteet), jotka sisältävät ohjelmiston ja joilla se toimitetaan käyttäjälle, ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Emme takaa, että mikään tietty mobiililaite tai tietokone on yhteensopiva tai toimii ohjelmiston kanssa. Emme myöskään takaa tai ota vastuuta käyttäjän sellaisen oman laitteiston toiminnasta, jonka kautta ohjelmistoa käytetään. Tapauksissa, joissa tätä rajoitettua takuuta rikotaan, käyttäjän yksinomainen hyvitys ja meidän tai toimittajiemme koko vastuuvelvollisuus on se, että me harkintamme mukaan hyvitämme käyttäjälle maksetun käyttöoikeuden hinnan, korvaamme viallisen tietovälineen, joka sisältää ohjelmiston, tai tarjoamme vaihtoehtoisen hyvityksen käyttäjän alueen kuluttajansuojalakien mukaisesti. Nämä hyvityskeinot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, mikäli sovellettavat vientisäännöstelyä koskevat lait ja säännökset asettavat rajoituksia. Jos aineellinen tietoväline on viallinen, käyttäjän on palautettava se ja kopio ostokuitista ostopaikkaan omalla kustannuksellaan. Korvaavan tietovälineen takuu on voimassa alkuperäisestä takuujaksosta jäljellä olevan ajan.yllä ESITETYT TAKUUT OVAT KÄYTTÄJÄN YKSINOMAISET TAKUUT.NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, LAUSUNNOT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN TUOTTEEN KAUPATTAVUUTTA, SUORITUSKYKYÄ, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT.TÄMÄN OSION RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA OHJELMISTO TARJOTAAN SELLAISENAAN. ON KÄYTTÄJÄN VASTUULLA VALITA OHJELMISTO, JOKA AUTTAA SAAVUTTAMAAN AIOTUT TULOKSET. KÄYTTÄJÄ ON MYÖS VASTUUSSA OHJELMISTON ASENNUKSESTA JA KÄYTÖSTÄ SEKÄ SAAVUTETUISTA TULOKSISTA.EMME TAKAA OHJELMISTON KÄYTTÖÄ TAI SUORITUSKYKYÄ.EMME TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNASSA EI ESIINNY HÄIRIÖITÄ, KESKEYTYKSIÄ, VIRHEITÄ TAI VIKOJA, ETTÄ OHJELMISTO SUOJAA KÄYTTÄJÄÄ KAIKILTA MAHDOLLISILTA TURVALLISUUSUHILTA (MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TAHALLISILTA RIKKOMUKSILTA) TAI ETTÄ OHJELMISTOON EI TULE TOIMINTAHÄIRIÖITÄ TAI MUITA VIRHEITÄ, JOTKA JOHTUVAT MEISTÄ RIIPPUMATTOMISTA VIRUKSISTA, TARTUNNOISTA, MADOISTA TAI VASTAAVISTA HAITTAKOODEISTA, JOITA EMME OLE KEHITTÄNEET, TAI ETTÄ OHJELMISTO VASTAA KÄYTTÄJÄN TARPEITA. EMME VASTAA KÄYTTÖKATKOKSISTA TAI PALVELUN KESKEYTYKSISTÄ, KADONNEISTA TAI VARASTETUISTA TIEDOISTA TAI JÄRJESTELMISTÄ EMMEKÄ MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA TOIMENPITEISTÄ TAI TUNKEUTUMISESTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN. Ohjelmisto ei ole vikasietoinen, eikä sitä ole suunniteltu tai tarkoitettu riskialttiisiin tehtäviin, kuten käyttöön vaarallisissa ympäristöissä, jotka edellyttävät vian sattuessa turvallista toimintaa, mukaan lukien ydinvoimalatoiminnot, lentoliikenteen viestintäjärjestelmät, asejärjestelmät, elämää ylläpitävät laitteistot tai mitkä tahansa muut sovellukset, joissa ohjelmistoviat saattaisivat suoraan johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai vakavaan fyysiseen tai aineellisen omaisuuden vahinkoon. Kiistämme nimenomaisesti kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta riskialttiisiin tehtäviin. 12. Vastuunrajoitus EI VASTUUTA EPÄSUORISTA VAHINGOISTA. ME, TOIMITTAJAMME, LISENSSINANTAJAMME TAI MUUT KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAMME EMME OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MISTÄÄN (A) EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, (B) HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN VARKAUDESTA, KORVAAVAN OHJELMISTON TAI KORVAAVIEN PALVELUJEN HANKINNAN KUSTANNUKSISTA TAI (C) VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT LIIKEVOITON, LIIKEARVON TAI HENKILÖKUNNAN PALKKOJEN MENETYKSESTÄ, TYÖNSEISAUKSESTA, TIETOKONEEN VIASTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, MISTÄ TAHANSA LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA EPÄSUORASTA VAHINGOSTA TAI

18 MENETYKSESTÄ. MEIDÄN, KONSERNIYHTIÖIDEMME TAI TOIMITTAJIEMME, LISENSSINANTAJIEMME TAI MUIDEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIEMME KOKONAISVASTUU KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN SUORISTA VAHINGOISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN PUITTEISSA EI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ HINTAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT OHJELMISTOSTA, TAI 100 YHDYSVALTAIN DOLLARIA (TAI TÄTÄ VASTAAVAA SUMMAA KÄYTTÄJÄN MAAN VALUUTASSA), JOS KYSEESSÄ ON ILMAISOHJELMA. Käyttäjä hyväksyy tässä osiossa 12 esitetyt vastuunrajoitukset ja sen, että ilman tämän ehdon hyväksyntää ohjelmistosta veloitettava maksu olisi suurempi. Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita mahdollisia oikeuksia, joita käyttäjällä olemassa olevien kuluttajansuojasäädösten tai muiden sovellettavien lakien mukaisesti on, ja joita ei voida sopimuksella kumota käyttäjän lainkäyttöalueella. 13. Valtionhallinnon loppukäyttäjät ja viennin valvonta Ohjelmisto on kaupallinen tietokoneohjelmisto Yhdysvaltain Defense Federal Acquisition Regulations Supplement -säädöksen (DFARS) osan mukaisesti (kodifioitu Code of Federal Regulations -julkaisun kappaleen 2 kohdassa 48). Mukana toimitettava dokumentaatio (jos sellaista on) on kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatio Federal Acquisition Regulations -säädöksen (FAR) osan mukaisesti (kodifioitu United States Code of Federal Regulations -julkaisun kohdassa 48). Yhdysvaltain hallituksen harjoittamaan ohjelmiston ja sen dokumentaation käyttöön, muokkaamiseen, jäljentämiseen, julkistamiseen, esittämiseen, näyttämiseen tai paljastamiseen sovelletaan ainoastaan tämän sopimuksen määräyksiä, ja kaikki edellä mainitut toimet ovat kiellettyjä muuten kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituksi mainituilta osin. Käyttäjän käyttämää ohjelmistoa ja siihen liittyvää dokumentaatiota, mukaan lukien tekniset tiedot, ei saa viedä tai jälleenviedä Yhdysvaltain vientilain (Export Administration Act), sitä toteuttavien lakien ja säännösten, muiden Yhdysvaltain virastojen lakien ja säännösten tai ohjelmiston hankintapaikan lainkäyttöalueen vienti- ja tuontilakien vastaisesti. Laki saattaa kieltää viennin tietylle henkilölle tai taholle tai tiettyyn maahan.lisätietoja tuontirajoituksista on seuraavilla verkkosivustoilla: ja 14. Kolmannen osapuolen ohjelmat Osa ohjelmiston mukana toimitetuista kolmannen osapuolen materiaaleista voi olla muiden käyttöehtojen alaisia. Tällaiset ehdot ilmoitetaan yleensä ohjelmiston mukana toimitettavassa Readme (Lueminut)- tai About (Tietoja) -tiedostossa. Nämä kolmannen osapuolen materiaalit voivat sisältää lähdekoodia, jonka kolmas osapuoli on lisensoinut avoimen lähdekoodin tai avoimen ohjelmiston lisenssin, mukaan lukien GNU General Public License (GPL), pohjalta. Tällaiset ohjelmistot katsotaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoiksi. Avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus noudattaa muita kuin tämän sopimuksen käyttöehtoja, ja kyseiset käyttöehdot saattavat joissain tapauksissa olla ristiriidassa tämän sopimuksen käyttöehtojen kanssa ja olla etusijalla tämän sopimuksen ehtoihin nähden. Jos avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssi vaatii, että jaamme ohjelmistoon liittyvää lähdekoodia tai ohjelmistoon liittyviä muokkauksia, annamme lähdekoodin käytettäväksi pyydettäessä. 15. Ei luopumista Emme luovu mistään tämän sopimuksen määräyksestä, ellei luopumisesta ole tehty kirjallista ja allekirjoitettua ilmoitusta. 16. Ositettavuus Jos jokin tämän sopimuksen osa jostain syystä havaitaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa katsotaan poistetuksi ja sopimuksen muut osat pysyvät täysin täytäntöönpanokelpoisina KUITENKIN NIIN, ETTÄ SOVITTELUSOPIMUS EI KOSKE VAATIMUKSIA, JOIDEN KOHDALLA LAKI EI SALLI RYHMÄKANTEIDEN TAI YHDISTETYN SOVITTELUN RAJOITTAMISTA.

19 17. Koko sopimus Tämä sopimus, mukaan lukien sopimukseen sisällytetty McAfeen tietosuojakäytäntö, muodostaa meidän ja käyttäjän välisen koko sopimuksen, joka koskee ohjelmiston käyttöä. Tämä sopimus korvaa täysin kaikki aikaisemmat osapuolten väliset ohjelmistoon liittyvät sopimukset sekä kaikki muut ohjelmistoon liittyvät yhteydenpidot, esitykset tai mainokset. Tätä sopimusta sovelletaan lain sallimissa enimmäisrajoissa. 18. Käyttöoikeuden myöntäjät Tämän ohjelmiston käyttöoikeuden myöntää jokin seuraavista McAfeen oikeushenkilöistä: McAfee, Inc., joka sijaitsee Delawaressa ja jonka toimipaikan osoite on 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jos ohjelmisto on ladattu Yhdysvalloissa, Meksikossa, Keski- Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai Karibianmeren alueella; McAfee Security S.A.R.L:, jonka toimipaikan osoite on 26, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg, jos ohjelmisto on ladattu Kanadassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa tai Tyynenmeren rantavaltioissa; tai McAfee Co., Ltd., jonka toimipaikan osoite on Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japani, jos ohjelmisto on ladattu Japanissa. 19. Näin saat yhteyden Intel Securityyn/McAfeehen: Asiakaspalvelu ja tekninen tuki: Tietosuoja: 20. Paikallinen lainsäädäntö Alla on annettu tietoa joidenkin lainkäyttöalueiden paikallisesta lainsäädännöstä, jota sovelletaan tähän sopimukseen ja joka voi syrjäyttää joitakin sopimuksen määräyksiä. Australia kuluttajat Australiassa: Tämän sopimuksen kohdassa 11 määriteltyjen rajoitettujen takuiden myöntämien etujen lisäksi käyttäjällä voi olla muita lakisääteisiä oikeuksia ja oikeussuojakeinoja tämän takuun alaisten tuotteiden tai palvelujen suhteen. Tuotteisiimme sisältyy takuu, jota ei voi jättää pois Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth) -lain ( Australian kuluttajansuojalaki ) 2. luettelon mukaan. Käyttäjällä on oikeus tuotteen vaihtoon tai takaisinmaksuun huomattavan virheen tapauksessa ja hyvitykseen minkä tahansa muun kohtuudella ennakoitavissa olleen menetyksen tai vahingon tapauksessa.käyttäjällä on myös oikeus tuotteiden korjauttamiseen tai vaihtamiseen, jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä ja jos virhe ei ole huomattava. Tämän takuun on laatinut McAfee Security S.a.r.l., jonka toimipiste sijaitsee osoitteessa 26, Boulevard Royal, 2440 Luxembourg, Luxembourg, mutta australialaiset asiakkaat voivat tiedustella heitä koskevasta takuusta puhelimitse numerosta Tämän takuun perusteella tehtävät vaatimukset on lähetettävä käyttäjän kustannuksella seuraavaan osoitteeseen: Legal Department McAfee Australia Pty Ltd Level Miller Street

20 North Sydney NSW 2060, Australia Mikäli aineellinen tietoväline, jolla ohjelmisto toimitettiin, on viallinen, Australiassa olevien asiakkaiden on palautettava viallinen tietoväline ja kopio ostokuitista McAfeelle omalla kustannuksellaan 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta. McAfee ilmoittaa vastaanotosta 14 päivän kuluessa vastaanottohetkestä. KOHDAN 11 VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET EIVÄT KOSKE KÄYTTÄJIÄ NIILTÄ OSIN, KUIN AUSTRALIAN LAINSÄÄDÄNTÖ KIELTÄÄ MINKÄÄN SOVELLETTAVIEN LAKISÄÄTEISTEN TAKUIDEN, NIMENOMAISTEN TAI OLETETTUJEN TAKUIDEN, EHTOJEN TAI LAUSUNTOJEN POISSULKEMISEN TAI RAJOITTAMISEN. NÄISSÄ TAPAUKSISSA SUORIA JA EPÄSUORIA TAKUITA RAJOITETAAN LAAJIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. KOHDAN 12(C) VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KULUTTAJIA AUSTRALIASSA. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA MAHDOLLISIA OIKEUKSIA, JOITA KÄYTTÄJÄLLÄ ON OLEMASSA OLEVIEN KULUTTAJANSUOJASÄÄDÖSTEN TAI MUIDEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN, MUKAAN LUKIEN AUSTRALIAN KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖN, MUKAISESTI, JA JOITA EI VOIDA SOPIMUKSELLA KUMOTA KÄYTTÄJÄN LAINKÄYTTÖALUEELLA. Kanada Jos käyttäjä on ladannut ohjelmiston Kanadassa ja paikallinen lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti kiellä, tähän sopimukseen, ohjelmiston käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan Kanadan Ontarion provinssin lainsäädäntöä. Euroopan unioni, Islanti, Norja tai Sveitsi Jos käyttäjä on hankkinut ohjelmiston Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa tai Sveitsissä, sovelletaan sen maan kansallista lainsäädäntöä, jossa ohjelmisto ladattiin. Japani Jos käyttäjä on ladannut ohjelmiston Japanissa, tähän sopimukseen, ohjelmiston käyttöön, osapuolten väliseen suhteeseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin, sitä koskeviin tai siihen liittyviin kiistoihin, mukaan lukien osapuolten väliset kiistat, sovelletaan Japanin lainsäädäntöä, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Alankomaat Alankomaissa olevien asiakkaiden kohdalla kaikki alkuperäisen tilauksen automaattiset uusinnat ovat toistaiseksi voimassa olevia ja niistä veloitetaan tilauksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi lakkauttaa uusitun tilauksen milloin tahansa uusinnan jälkeen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun vähintään 30 päivää ennen haluttua lakkautusajankohtaa. Tällöin annamme paikallisen lainsäädännön mukaisen hyvityksen. Jos käyttäjä ei halua tilauksen automaattista uusintaa, se on poistettava käytöstä tilin asetuksista 30 päivää ennen alkuperäisen tilauksen päättymistä. 21. marraskuuta 2014 SWEETLABS PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SweetLabs, Inc. (me tai SweetLabs) toivottaa sinut tervetulleeksi sivustolleen sekä käyttämään sivustoja, tuotteita ja palveluita (palvelut), jotka SweetLabs omistaa ja toimittaa, ja joista on viesti, jotka sisältävät tai linkittävät nämä käyttöehdot (sopimus). TÄMÄ SOPIMUS KOSKEE SINUN SWEETLABSIN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÄSI. Käyttämällä palvelujamme, asentamalla tai käyttämällä niitä SINÄ, YHTEISÖ TAI YRITYS, JOTA

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto Rekisteriseloste MyLyconet-verkkosivusto Tietosuojan turvaaminen on Lyonessille ja tämän MyLyconet-verkkosivuston ( Verkkosivusto ) omistajalle ( Omistaja ) [omistajan nimi] ehdottoman tärkeää. Alla olevissa

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

3. Sopimuksen kohteena olevan verkkopalvelun ominaisuudet

3. Sopimuksen kohteena olevan verkkopalvelun ominaisuudet 1 Helsinki-Turku Finnishcourses.fi -yhteistyösopimus 1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia PL 1 00099 Helsingin kaupunki Yhteyshenkilö: Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio@hel.fi,

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten.

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten. Käyttöoikeussopimus Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä käyttöoikeussopimus tai sopimus ) osapuolina ovat Uniblue Systems Ltd. (C32567), Maltalla rekisteröity osakeyhtiö rekisteröidyssä

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot