EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola LUONNOS EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä Vuoden 215 alusta lukien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutki muslaitoksen (Metia) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) toiminnot, henkilöstö ja määrärahat siirtyvät perustettavalle Luonnonvarakeskukselle (Luke). Keskukselle siirtyvät myös Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät ja maataloustuotteiden hintaseuranta. Tästä aiheutuvat taloudelliset vaikutukset on sisällytetty vuotta 215 koskevaan val tion talousarvioesitykseen. Luonnonvarakeskuksen perustamisen tavoitteena on edistää maa- ja metsätalousministeriön hallin nonalan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehok kuutta. Luonnonvarakeskuksen toimialasta, tehtävistä, organisaatiosta sekä pääjohtajan tehtävistä ja nirnittämisestä säädetään Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa (561/214), jäljempänä organi saatiolaki. Luonnonvarakeskus perustetaan sen 1 :n mukaan uusiutuvien luonnonvarojen kestä vään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi. Keskus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. Lain 2 :ssä säädetään keskuksen tehtävistä, joihin kuuluu erityisesti tieteellisen tutkimus- ja kehittämis toiminnan harjoittaminen, yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoirninnan tukeminen tuottamalla tietoa ja asiantuntij apalveluita, tiedon ja teknologian siirto sekä tilastotuotanto. Tarkemmat säännökset Luonnonvarakeskuksen tehtävistä sisältyvät Luonnonvarakeskuksesta an nettuun valtioneuvoston asetukseen (715/214), j älj empänä organisaatioasetus. Sen 1 :n 1 mo mentin mukaan Luonnonvarakeskus harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä, tiedon ja teknologian siir toa sekä tilastotuotantoa erityisesti maa-, metsä-, kala- ja riistatalouden sekä muun uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen alalla. Lisäksi mainitun pykälän 2 momentissa säädetään muista Luonnonvarakeskuksen tehtävistä erityisesti uusiutuvia luonnonvaroja koskevan ennakointi- ja seu rantatiedon tuottamisesta, geenivaratyöstä sekä metsänj alostustoiminnasta. Luonnonvarakeskuksen suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan organisaatiolain 7 :n mukaan valtion maksuperustelakia (15/1992), j älj empänä maksuperustelaki. Yhdistyvien laitosten suorit teista perittävistä maksuista on säädetty maksuperustelain 8 :n nojalla annetuilla maa- ja metsäta lousministeriön asetuksilla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä mak suista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (831/212) voimassa olo päättyy vuoden 214 lopussa, samoin Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (845/212) sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen (115/213) voimassa olo. Nämä niin sanotut maksuasetukset ovat pääsääntöisesti olleet kaksivuotisia.

2 2 2 Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Luonnonvarakeskuk sen suoritteista perittävistä maksuista 1. Maksullisetjulkisoikeudelliset suoritteet. Maksuperustelain 6 :n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tu lee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää. Samanlaa tuisista suoritteista voidaan 2 momentin mukaan määrätä sama maksu, vaikka tuottamisesta aiheu tuneet kustannukset poikkeaisivatkin toisistaan. Tällöin kiinteän maksun määrittelemisessä otetaan huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuva keskimääräinen kokonaiskustannus. Asetusehdotuksen 1 :n 1 momentissa säädettäisiin Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansain välisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen (ATP) mukaisten todistusten antamisesta perittävistä maksuista. Luonnonvarakeskuksen asiakkaina ovat elintarvikeautojen korien valmistajat ja maahantuojat sekä kuljetusliikkeet. ATP-todistusta koskevan hakemuksen käsittelyyn käytetään keskimäärin 1, 7 tuntia. Palkkameno todistusta kohden on 53,19 euroa, johon lisätään sivukustannukset 66,44 euroa. ATP-todistuksen keskimääräinen ko konaiskustannus on 119,63 euroa. Edellä esitetyn johdosta Elintarvikekuljetusvälineiden ATP todistuksista perittävä maksu olisi 12 euroa. Korotus vuoteen 214 verrattuna olisi 2 euroa. Maksuperustelain 6 :n 3 momentin perusteella maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suorit teen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos se on terveyden- ja sairaanhoi toon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoirnintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä perusteltua. Erityisestä syys tä maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Erityisestä syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakus tannusarvoa vastaavaksi, saadaan määrätä tätä korkeammaksi. Asetusehdotuksen 1 :n 2 momentin mukaan Luonnonvarakeskus perisi suoritteen omakustan nusarvoa alemman maksun, jos kysymys on kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta anne tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 117/29 tarkoitetun, metsätalou dessa käytettävän kasvinsuojeluaineen biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaamisesta kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/211) mukaista hyväksyntää varten. Luonnonvarakeskuk sen asema on verrattavissa monopoliasemaan. Keskuksen perustietämyksen ja käytännön tutkimusolosuhteiden kalleuden johdosta Suomessa ei ole muita toimijoita biologisen tehokkuuden ja käyt tökelpoisuuden testaamiseen. Suomen ulkopuoliset testausyritykset eivät ole kiinnostuneita kysei sistä testauksista ja niitä ei voida käytännössä tehdä Suomen ulkopuolella johtuen Suomen pohjoi sesta ilmastosta, maaperästä ja muidenkin kasvuolosuhteiden erilaisuudesta. Luonnonvarakeskuk sella on näin ollen tosiasiallinen yksinoikeus kyseisten testausten tekemiseen ja kyseessä on siten julkisoikeudellinen suorite, joka ei ole arvonlisäverollinen suorite. Metsätalouden kasvinsuojelu valmisteiden liiketoimmnnan volyymi on Suomessa vähäinen, ja korkeat maksut aiheuttaisivat to dennäköisesti Suomen oloihin sopivien kasvinsuojeluaineiden testaamisen loppumisen. Tämän myötä uusia valmisteita ei enää tulisi markkinoille Suomessa ja tämä tilanne olisi kriittinen metsä puiden taimille, koska myöskään niiden kasvuolosuhteet Suomessa eivät pysy ennallaan muuttuvis sa ilmasto- ja sääoloissa. Vuosina metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testauksista aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat vaihdelleet siten, että enim

3 3 millään ne ovat olleet 163 euroa vuodessa. Keskimääräiset kokonaiskustannukset yhdestä testa uksesta ovat olleet noin 26 1 euroa. Yhdestä testauksesta perittävää maksua esitettäisiin alennet tavaksi 9 prosentilla eli yleisesti suoritteen ornakustannusarvoa alempana ympäristöllisistä syistä johtuen. Maksu olisi tällöin 26 euroa. Voimassa olevan maksuasetuksen mukaan maksu on ollut 22 euroa. Edellä kuvattu tilanne ei kuitenkaan päde maatalouden kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestauksiin. Maatalouden kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestausta on käsitelty MTT:n toiminnassa liiketalou dellisin perustein, koska MTT:llä on ollut kilpailijoita niin Suomessa kuin pohjoisella vyöhykkeellä, johon Suomi asetuksen (EY) N:o 117/29 mukaan kuuluu. Tältä osin maksu perittäisiin jatkossa kin 2 :n 3 kohdan mukaisesti liiketaloudellisesta suoritteesta. 2. Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet. Maksuperustelain 7 :n mukaan muut kuin julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan liiketaloudel lisin perustein. Pykälässä säädettäisiin Luonnonvarakeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoitel tavista suoritteista. 1) tilaustutkimukset sekä tutkimus- ja tilastoaineistot; Kohtaan sisältyvät tilaajan toimeksiannosta suoritetut tutkimukset, joihin tilaajalla on yksinoikeus, sekä tutkimus- ja tilastoaineistojen luovuttaminen tilaajan omistukseen tai käyttöön. Asiakkaina ovat yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. 2) analyysipalvelut; Analyysipalvelut kohdistuvat muun muassa ympäristötutkimukseen (maalaj i-, vilj avuus-, hi venaineravinne-, raskasmetalli- ja vastaavat määritykset), elintarvikkeisiin ja rehuihin (mm. or gaaniset vierasaineet, vitarniinit, raskasmetallit jne.) sekä tauti- ja tuholaismäärityksiin. 3) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut; Palvelut kohdistuvat muun muassa pesuaineiden ja näytteenottolaitteiden tarkastuksiin, torjunta ainekokeisiin, kylmähuonetestauksiin, lujuus-kokeisiin ja muihin mittaus-, testaus- ja tarkastuspal veluihin. 4) koulutus- ja kurssipalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille tahoille koulutus- ja kurssipalveluja. 5) asiantuntija- ja neuvontapalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille tahoille asiantuntija- ja neuvontapalveluita. 6) julkaisut ja muut painotuotteet;

4 4 Luonnonvarakeskus myy ulkopuolisille tahoille tutkimusalaansa liittyviä maksullisia julkaisuja. 7) tietopalvelut, tietomateriaalilainat ja j älj enteet; Inforrnaatikon palvelut, tiedonhaku, lainat ja jäljenteet Luormonvarakeskuksen hallussa olevista jul kaisuistaja tietojärjestelmistä ulkopuolisille tutkijoille ja muille toimijoille. 8) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä siitä syntyvät suoritteet; Kohta sisältää varsinaista tutkimus- tai tilastointityötä vähäisempää aineistojen muokkaamista asi akkaan tarpeisiin. 9) tilastoaineistoj en liitännäiset tiedonkeruut; Tilastotiedonkeruun yhteydessä voidaan asiakkaan toimeksiannosta kyselyyn ottaa ylimääräisiä li säkysyrnyksiä, joiden luonne käy ilmi tiedonkeruusta. 1) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoai neistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; Kohta sisältää Luonnonvarakeskuksen omistuksessa olevien tietojärjestelmien ja ohjelmien käyttöoikeuksien ja aineistojen massaluovutuksen teknisin keinoin. 11) metsä- ja erikoispuiden siernenten ja taimien sekä puun ja puutavaran myynti; Luonnonvarakeskuksen hallinnassa olevien metsien hoidon ja puun myynnin rahoitus on osa mak sullista toimintaa, jolloin metsien hoidosta aiheutuvat kustannukset eivät rasita toirnintamenomo mentin määrärahaa. Metlan tutkimusmetsät on siirretty Metsähallituksen hallintaan. Kohta koskee lähimiä MTT:n hallussa olleita metsäalueita. 12) pluspuuvartteiden sopimuskasvatus siemenviljelyksiä varten; Luonnonvarakeskus tuottaa osana metsänjalostukseen liittyviä tehtäviään metsäpuiden siementen tuottamiseen tarvittavat vartteet. Suomen metsätalouden tarvitsernan metsänviljelysaineiston (sie menet, taimet) tuotantoa varten Suomessa on toimivat markkinat ja kaupallisia yrityksiä (siemenvil jelykset, taimitarhat). Siemenviljelysvartteiden tuottaminen edellyttää kuitenkin erityisosaamista, jota ei nykyisin ole muualla kuin Metlassa. Vartetuotantonnossa ei ole edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle rajoitetun kysynnän ja suurten tuotantokustannusten takia. Metsänjalostus ja siihen perustuva jalostetun rnetsänviljelyaineiston tuotanto on keskeinen perusta kestävän metsätalouden harjoittamiselle, koska se varmistaa olosuhteisiimme sopivien siementen ja taimien saatavuuden pitkällä tähtäimellä. 13) kotieläinten lisääntymispalvelut; Luonnonvarakeskus tuottaa keinosiemennys- ja alkionsiirtopalveluja sekä vastaavia palveluja.

5 5 14) valiotaimituotanto; Luonnonvarakeskuksen Laukaan toimipaikka puhdistaa ja ylläpitää valiotaimituotannon ydintaimia ja tuottaa valiotaimiluokan emotaimia ensisijaisesti taimitarhoille. Valiotaimituotanto on hintatuet tua palvelutoimintaa. 15) peltoviljelypalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa peitovilj elypalveluita lähinnä Borealille ja Hevosopisto Oy: lie. Palvelut sisältävät mm. j alostettavien linjojen lisäysviljelyä, sopirnusviljelyä, koekenttien peruskunnostusta sekä hevosten rehujen viljelyä. 16) kalanviljelytuotteet, kuten mäti ja kalanpoikaset; Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on huolehtia kalatalouden geenivarojen monirnuotoisuuteen liit tyvistä tehtävistä. Tällä tarkoitetaan uhanalaisten ja vaarantuneiden kalakantojen säilyttämistä mäti ja poikastuotannon avulla. Tehtävän sivutuotteena syntyneet ylimääräiset tuotteet myydään markki noilla. 17) kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja menetelmät; Luonnonvarakeskus tarjoaa kalanviljelyyn liittyviä palveluita, kuten kalojen mäti- ja poikastuottei den kuljetus-, merkintä- ja menetelmäpalveluja. 18) kiinteistönhoitopalvelut sekä muut toirnitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja kunnossapito palvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa kiinteistönhoito- sekä korjaus- ja kunnossapitopalveluita lähinnä sen omiin toimitiloihinja alueisiin. 19) valokuvat; Kohta koskee valokuvia, joiden taloudelliseen hyödyntämiseen Luonnonvarakeskuksella on oikeus. 2) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt tuotteet ja palvelut. Kohtaan sisältyvät kaikki muut maksullisen toiminnan palvelut ja suoritteet (mm. suositukset met säviljelyaineistojen käyttöalueiksi, tuotteistetut juustot, maitokoneet -palvelu jne.), jotka eivät luon teensa puolesta sovi pykälässä mainittuihin muihin suoriteryhmiin. 3. Muut maksulliset suoritteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioidenja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättäisi Luonnonvarakeskus ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään.

6 - Kustannukset - Kustarmusvastaavuus, - Tuotot - Kustannukset, 6 4. Voimaantulo. Yhdistyvien laitosten maksuasetukset ovat pääsääntöisesti olleet kaksivuotisia. Asetusehdotus tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 215 ja se olisi voimassa vuoden 217 loppuun. 3 Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksen vaikutukset kohdistuvat valtion talousarvion momenttiin Luonnonvarakes kuksen toirnintamenot. Alla on esitetty Luonnonvarakeskuksen maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus. Luken Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteu- Totea- Tulos- Tavoite Tavoite ma ma sop Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 1 -Tuotot yhteensä yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) 23 11, % hintatuen jälkeen Jb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 1 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Luonnonvarakeskuksen maksullisesta liiketaloudellisesti hinnoiteltavasta toiminnasta maksuperus telain 7 :n 1 momentissa tarkoitettua hintatuettua toimintaa olisi jatkossakin valiotaimituotanto. Hintatuki olisi edelleen 8 euroa. Hintatuella on ratkaiseva merkitys valiotaimituotannon jat kumiselle toimintaympäristössä, jossa toimintamenomäärärahoja vähennetään ja toisaalta toimin taan kohdistetaan korkeat kannattavuusvaatimukset. Valiotaimituotanto toteuttaa varrnennetusta lisäys- ja taimiaineistosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen tavoitteita (9/26). Lisäksi on valmisteilla EU- direktiivi hedelmä- ja mar jakasvien varmennetusta tuotannosta, joka tulee mahdollisesti voimaan vuonna 216. Tavoitteena

7 7 on taata korkealaatuisen ja ilmastollisesti kestävän lisäys- ja tairniaineiston saatavuus ja ylläpito. Vanriennetussa tairnituotantojärjestelmässä valiotaimituotanto on keskeisessä asemassa, sillä sen kautta siirretään puutarhakasvitutkimuksen tuloksena syntynyt ydinkasviaineisto ja siihen liittyvä tieto suoraan käytäntöön. Valiotairnituotannon avulla maamme tairnistoilla on käytettävissään ge neettisesti korkealuokkaista ja terveydeltään testattua lisäysaineistoa. Tämä edellyttää valiotaimi tuotannon toimintarnahdollisuuksien vakauttamista esitetyn hintatuen turvin. I1mastomuutos ja ulkomainen tairnituonti ovat lisänneet riskiä uusien kasvintuhoojien leviämiseen Suomeen. Vuonna 212 Suomessa todettiin mansikan vaarallisin kasvitauti, punamätä. Saastunei den tilojen pinta-ala oli jo yli 1 ha, mikä on yli kolmannes Suomen mansikanviljelyalasta. Tau din kulkeuturninen Suomeen on selvästi osoitettu tapahtuneen tuontitaimien mukana. Ulkomaisten taimien mukana on levinnyt Suomeen mansikan mustalaikkutauti sekä alppiruusujen mukana tullut moni-isäntäinen versopoltteena tunnettu sienitauti. Tuontiperennoj en mukana maahamme on levin nyt mm. kuunliljojen X-virus. Vuonna 212 on lisäksi Virosta todettu hedelmäpuille vaarallisen bakteeritaudin, tulipoltteen, ensimmäiset saastunnat. Taudin esiintymien lähialueella lisää merkit tävästi riskiä sen kulkeutumiselle Suomeen. Tässä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että marjakasveilla pystytään säilyttämään kotimaisten varmennettujen taimien tuotanto ja takaamaan puhtaan materiaalin saatavuus. Varmennettuun tuo tantoon on myös saatava uusia lajikkeita. Varmennettujen käyttötaimien tuotantoon tarvitaan myös uusia viljelijöitä ja olemassa olevien viljelijöiden on laajennettava tuotantoaan, jotta pystytään tuot tamaan riittävästi tairnia viljelijöiden laadullisiin ja määrällisiin tarpeisiin. Tämä edellyttää lisä panostusta ydinkasvihuoltoon, valiotairnituotantoon, kasvintarkastukseen, tairnituottajien viljely neuvontaan ja tarvittaviin investointeihin sekä koulutukseen. Julkinen sektori on suurin taimien ostaja. Täten heikosta tairniaineistosta johtuvat istutusten uusimi set aiheuttavat julkisessa viherrakentamisessa kymmenin miljoonien eurojen ylimääräiset kustan nukset. Valiotairnituotannon hintatuki pitää varmennetun lisäysaineiston hintatason kohtuullisena ja mahdollistaa varmennetun emokasviaineiston käytön taimistoissa. Valiotaimituotanto ei kilpaile kaupallisen taimituotannon kanssa, vaan täydentää ja palvelee suomalaisen taimituotannon tarpeita. Testatulla, puhdistetulla ja kohtuuhintaisella emotaimiaineistolla estetään taimien halpatuonnin ai heuttamaa kasvintuhoojien leviämistä ja turvataan ilmasto-olosuhteisiimme sopeutuneen taimiai neiston saatavuus. Alla on esitetty yhdistyvien laitosten ja toimintojen tiedot, joiden pohjalta Luken tunnusluvut (to teuma vuosille ja tulossopimus 214) on laskettu.

8 - Kustannukset, - Tuotot - Kustannukset, - luotot - Kustannukset, kustannukset) 8 MTT:n Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksidhinen julkisoikeudellinen toiminta, i6 - Tuotot yhteensä yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen lb. Maksulline,, liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot , % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Metian Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toi,ninta, 16 - Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset), % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 yhteensä, josta yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-)

9 ,, - Tuotot - Kustannukset, - Tuotot - Kustannukset,, kustannukset) kustannukset) kustannukset) 9 (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen RKTL:n Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 16 - Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 -Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot , % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen Tiken (tilastotuotanto) maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaa vuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 16 yhteensä yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 - Tuotot yhteensä, josta 25 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 25 (tuotot - %

10 - Tuotot, 1 hintatuen jälkeen 1. Maksullinen toiminta yhteensa, 1 yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen 4 Asian valmistelu Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunnot valtiovarainniinisteriöltä, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta, Metsäntutkimuslaitokselta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta. 5 Voimaantulo Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 vuoden 217 loppuun. päivänä tammikuuta 215 ja se olisi voimassa

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN METSÄHALLITUKSEN JUL- KISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN SUORITTEIDEN MAKSUISTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN METSÄHALLITUKSEN JUL- KISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN SUORITTEIDEN MAKSUISTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 17.9.2013 Vilppu Talvitie MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN METSÄHALLITUKSEN JUL- KISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN SUORITTEIDEN MAKSUISTA Asetusehdotuksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 1. Asetuksen tausta Yliopistojen suoritteista perittävistä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 121/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain :n ja museovirastosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 31/2001 ISBN: 951-804-264-0 ISSN: 0788-6322 Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 - arvonlisäverotukseen liittyvistä tulkinnoista valtion virastoissa HELSINKI 2001

Lisätiedot

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto 12.1.2012 TEM/2586/05.10.02/2011 YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 7.5.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietoj ärj es telmästä annettuun

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnonvaraosasto Osastopäällikkö Juha Ojala Muistio Luonnos (14.11.2014) VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA 1. Yleistä Eduskunta on hyväksynyt x.x.2014

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 3 Julkisten organisaatioiden veroetuudet Juha Halonen Timo Rauhanen Erkki Siivonen Valmisteluraportit 3 elokuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 3 Julkisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot