EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola LUONNOS EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä Vuoden 215 alusta lukien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutki muslaitoksen (Metia) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) toiminnot, henkilöstö ja määrärahat siirtyvät perustettavalle Luonnonvarakeskukselle (Luke). Keskukselle siirtyvät myös Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät ja maataloustuotteiden hintaseuranta. Tästä aiheutuvat taloudelliset vaikutukset on sisällytetty vuotta 215 koskevaan val tion talousarvioesitykseen. Luonnonvarakeskuksen perustamisen tavoitteena on edistää maa- ja metsätalousministeriön hallin nonalan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehok kuutta. Luonnonvarakeskuksen toimialasta, tehtävistä, organisaatiosta sekä pääjohtajan tehtävistä ja nirnittämisestä säädetään Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa (561/214), jäljempänä organi saatiolaki. Luonnonvarakeskus perustetaan sen 1 :n mukaan uusiutuvien luonnonvarojen kestä vään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi. Keskus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. Lain 2 :ssä säädetään keskuksen tehtävistä, joihin kuuluu erityisesti tieteellisen tutkimus- ja kehittämis toiminnan harjoittaminen, yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoirninnan tukeminen tuottamalla tietoa ja asiantuntij apalveluita, tiedon ja teknologian siirto sekä tilastotuotanto. Tarkemmat säännökset Luonnonvarakeskuksen tehtävistä sisältyvät Luonnonvarakeskuksesta an nettuun valtioneuvoston asetukseen (715/214), j älj empänä organisaatioasetus. Sen 1 :n 1 mo mentin mukaan Luonnonvarakeskus harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä, tiedon ja teknologian siir toa sekä tilastotuotantoa erityisesti maa-, metsä-, kala- ja riistatalouden sekä muun uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen alalla. Lisäksi mainitun pykälän 2 momentissa säädetään muista Luonnonvarakeskuksen tehtävistä erityisesti uusiutuvia luonnonvaroja koskevan ennakointi- ja seu rantatiedon tuottamisesta, geenivaratyöstä sekä metsänj alostustoiminnasta. Luonnonvarakeskuksen suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan organisaatiolain 7 :n mukaan valtion maksuperustelakia (15/1992), j älj empänä maksuperustelaki. Yhdistyvien laitosten suorit teista perittävistä maksuista on säädetty maksuperustelain 8 :n nojalla annetuilla maa- ja metsäta lousministeriön asetuksilla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä mak suista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (831/212) voimassa olo päättyy vuoden 214 lopussa, samoin Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (845/212) sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen (115/213) voimassa olo. Nämä niin sanotut maksuasetukset ovat pääsääntöisesti olleet kaksivuotisia.

2 2 2 Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Luonnonvarakeskuk sen suoritteista perittävistä maksuista 1. Maksullisetjulkisoikeudelliset suoritteet. Maksuperustelain 6 :n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tu lee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää. Samanlaa tuisista suoritteista voidaan 2 momentin mukaan määrätä sama maksu, vaikka tuottamisesta aiheu tuneet kustannukset poikkeaisivatkin toisistaan. Tällöin kiinteän maksun määrittelemisessä otetaan huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuva keskimääräinen kokonaiskustannus. Asetusehdotuksen 1 :n 1 momentissa säädettäisiin Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansain välisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen (ATP) mukaisten todistusten antamisesta perittävistä maksuista. Luonnonvarakeskuksen asiakkaina ovat elintarvikeautojen korien valmistajat ja maahantuojat sekä kuljetusliikkeet. ATP-todistusta koskevan hakemuksen käsittelyyn käytetään keskimäärin 1, 7 tuntia. Palkkameno todistusta kohden on 53,19 euroa, johon lisätään sivukustannukset 66,44 euroa. ATP-todistuksen keskimääräinen ko konaiskustannus on 119,63 euroa. Edellä esitetyn johdosta Elintarvikekuljetusvälineiden ATP todistuksista perittävä maksu olisi 12 euroa. Korotus vuoteen 214 verrattuna olisi 2 euroa. Maksuperustelain 6 :n 3 momentin perusteella maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suorit teen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos se on terveyden- ja sairaanhoi toon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoirnintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä perusteltua. Erityisestä syys tä maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Erityisestä syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakus tannusarvoa vastaavaksi, saadaan määrätä tätä korkeammaksi. Asetusehdotuksen 1 :n 2 momentin mukaan Luonnonvarakeskus perisi suoritteen omakustan nusarvoa alemman maksun, jos kysymys on kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta anne tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 117/29 tarkoitetun, metsätalou dessa käytettävän kasvinsuojeluaineen biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaamisesta kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/211) mukaista hyväksyntää varten. Luonnonvarakeskuk sen asema on verrattavissa monopoliasemaan. Keskuksen perustietämyksen ja käytännön tutkimusolosuhteiden kalleuden johdosta Suomessa ei ole muita toimijoita biologisen tehokkuuden ja käyt tökelpoisuuden testaamiseen. Suomen ulkopuoliset testausyritykset eivät ole kiinnostuneita kysei sistä testauksista ja niitä ei voida käytännössä tehdä Suomen ulkopuolella johtuen Suomen pohjoi sesta ilmastosta, maaperästä ja muidenkin kasvuolosuhteiden erilaisuudesta. Luonnonvarakeskuk sella on näin ollen tosiasiallinen yksinoikeus kyseisten testausten tekemiseen ja kyseessä on siten julkisoikeudellinen suorite, joka ei ole arvonlisäverollinen suorite. Metsätalouden kasvinsuojelu valmisteiden liiketoimmnnan volyymi on Suomessa vähäinen, ja korkeat maksut aiheuttaisivat to dennäköisesti Suomen oloihin sopivien kasvinsuojeluaineiden testaamisen loppumisen. Tämän myötä uusia valmisteita ei enää tulisi markkinoille Suomessa ja tämä tilanne olisi kriittinen metsä puiden taimille, koska myöskään niiden kasvuolosuhteet Suomessa eivät pysy ennallaan muuttuvis sa ilmasto- ja sääoloissa. Vuosina metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testauksista aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat vaihdelleet siten, että enim

3 3 millään ne ovat olleet 163 euroa vuodessa. Keskimääräiset kokonaiskustannukset yhdestä testa uksesta ovat olleet noin 26 1 euroa. Yhdestä testauksesta perittävää maksua esitettäisiin alennet tavaksi 9 prosentilla eli yleisesti suoritteen ornakustannusarvoa alempana ympäristöllisistä syistä johtuen. Maksu olisi tällöin 26 euroa. Voimassa olevan maksuasetuksen mukaan maksu on ollut 22 euroa. Edellä kuvattu tilanne ei kuitenkaan päde maatalouden kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestauksiin. Maatalouden kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestausta on käsitelty MTT:n toiminnassa liiketalou dellisin perustein, koska MTT:llä on ollut kilpailijoita niin Suomessa kuin pohjoisella vyöhykkeellä, johon Suomi asetuksen (EY) N:o 117/29 mukaan kuuluu. Tältä osin maksu perittäisiin jatkossa kin 2 :n 3 kohdan mukaisesti liiketaloudellisesta suoritteesta. 2. Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet. Maksuperustelain 7 :n mukaan muut kuin julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan liiketaloudel lisin perustein. Pykälässä säädettäisiin Luonnonvarakeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoitel tavista suoritteista. 1) tilaustutkimukset sekä tutkimus- ja tilastoaineistot; Kohtaan sisältyvät tilaajan toimeksiannosta suoritetut tutkimukset, joihin tilaajalla on yksinoikeus, sekä tutkimus- ja tilastoaineistojen luovuttaminen tilaajan omistukseen tai käyttöön. Asiakkaina ovat yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. 2) analyysipalvelut; Analyysipalvelut kohdistuvat muun muassa ympäristötutkimukseen (maalaj i-, vilj avuus-, hi venaineravinne-, raskasmetalli- ja vastaavat määritykset), elintarvikkeisiin ja rehuihin (mm. or gaaniset vierasaineet, vitarniinit, raskasmetallit jne.) sekä tauti- ja tuholaismäärityksiin. 3) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut; Palvelut kohdistuvat muun muassa pesuaineiden ja näytteenottolaitteiden tarkastuksiin, torjunta ainekokeisiin, kylmähuonetestauksiin, lujuus-kokeisiin ja muihin mittaus-, testaus- ja tarkastuspal veluihin. 4) koulutus- ja kurssipalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille tahoille koulutus- ja kurssipalveluja. 5) asiantuntija- ja neuvontapalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille tahoille asiantuntija- ja neuvontapalveluita. 6) julkaisut ja muut painotuotteet;

4 4 Luonnonvarakeskus myy ulkopuolisille tahoille tutkimusalaansa liittyviä maksullisia julkaisuja. 7) tietopalvelut, tietomateriaalilainat ja j älj enteet; Inforrnaatikon palvelut, tiedonhaku, lainat ja jäljenteet Luormonvarakeskuksen hallussa olevista jul kaisuistaja tietojärjestelmistä ulkopuolisille tutkijoille ja muille toimijoille. 8) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä siitä syntyvät suoritteet; Kohta sisältää varsinaista tutkimus- tai tilastointityötä vähäisempää aineistojen muokkaamista asi akkaan tarpeisiin. 9) tilastoaineistoj en liitännäiset tiedonkeruut; Tilastotiedonkeruun yhteydessä voidaan asiakkaan toimeksiannosta kyselyyn ottaa ylimääräisiä li säkysyrnyksiä, joiden luonne käy ilmi tiedonkeruusta. 1) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoai neistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; Kohta sisältää Luonnonvarakeskuksen omistuksessa olevien tietojärjestelmien ja ohjelmien käyttöoikeuksien ja aineistojen massaluovutuksen teknisin keinoin. 11) metsä- ja erikoispuiden siernenten ja taimien sekä puun ja puutavaran myynti; Luonnonvarakeskuksen hallinnassa olevien metsien hoidon ja puun myynnin rahoitus on osa mak sullista toimintaa, jolloin metsien hoidosta aiheutuvat kustannukset eivät rasita toirnintamenomo mentin määrärahaa. Metlan tutkimusmetsät on siirretty Metsähallituksen hallintaan. Kohta koskee lähimiä MTT:n hallussa olleita metsäalueita. 12) pluspuuvartteiden sopimuskasvatus siemenviljelyksiä varten; Luonnonvarakeskus tuottaa osana metsänjalostukseen liittyviä tehtäviään metsäpuiden siementen tuottamiseen tarvittavat vartteet. Suomen metsätalouden tarvitsernan metsänviljelysaineiston (sie menet, taimet) tuotantoa varten Suomessa on toimivat markkinat ja kaupallisia yrityksiä (siemenvil jelykset, taimitarhat). Siemenviljelysvartteiden tuottaminen edellyttää kuitenkin erityisosaamista, jota ei nykyisin ole muualla kuin Metlassa. Vartetuotantonnossa ei ole edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle rajoitetun kysynnän ja suurten tuotantokustannusten takia. Metsänjalostus ja siihen perustuva jalostetun rnetsänviljelyaineiston tuotanto on keskeinen perusta kestävän metsätalouden harjoittamiselle, koska se varmistaa olosuhteisiimme sopivien siementen ja taimien saatavuuden pitkällä tähtäimellä. 13) kotieläinten lisääntymispalvelut; Luonnonvarakeskus tuottaa keinosiemennys- ja alkionsiirtopalveluja sekä vastaavia palveluja.

5 5 14) valiotaimituotanto; Luonnonvarakeskuksen Laukaan toimipaikka puhdistaa ja ylläpitää valiotaimituotannon ydintaimia ja tuottaa valiotaimiluokan emotaimia ensisijaisesti taimitarhoille. Valiotaimituotanto on hintatuet tua palvelutoimintaa. 15) peltoviljelypalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa peitovilj elypalveluita lähinnä Borealille ja Hevosopisto Oy: lie. Palvelut sisältävät mm. j alostettavien linjojen lisäysviljelyä, sopirnusviljelyä, koekenttien peruskunnostusta sekä hevosten rehujen viljelyä. 16) kalanviljelytuotteet, kuten mäti ja kalanpoikaset; Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on huolehtia kalatalouden geenivarojen monirnuotoisuuteen liit tyvistä tehtävistä. Tällä tarkoitetaan uhanalaisten ja vaarantuneiden kalakantojen säilyttämistä mäti ja poikastuotannon avulla. Tehtävän sivutuotteena syntyneet ylimääräiset tuotteet myydään markki noilla. 17) kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja menetelmät; Luonnonvarakeskus tarjoaa kalanviljelyyn liittyviä palveluita, kuten kalojen mäti- ja poikastuottei den kuljetus-, merkintä- ja menetelmäpalveluja. 18) kiinteistönhoitopalvelut sekä muut toirnitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja kunnossapito palvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa kiinteistönhoito- sekä korjaus- ja kunnossapitopalveluita lähinnä sen omiin toimitiloihinja alueisiin. 19) valokuvat; Kohta koskee valokuvia, joiden taloudelliseen hyödyntämiseen Luonnonvarakeskuksella on oikeus. 2) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt tuotteet ja palvelut. Kohtaan sisältyvät kaikki muut maksullisen toiminnan palvelut ja suoritteet (mm. suositukset met säviljelyaineistojen käyttöalueiksi, tuotteistetut juustot, maitokoneet -palvelu jne.), jotka eivät luon teensa puolesta sovi pykälässä mainittuihin muihin suoriteryhmiin. 3. Muut maksulliset suoritteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioidenja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättäisi Luonnonvarakeskus ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään.

6 - Kustannukset - Kustarmusvastaavuus, - Tuotot - Kustannukset, 6 4. Voimaantulo. Yhdistyvien laitosten maksuasetukset ovat pääsääntöisesti olleet kaksivuotisia. Asetusehdotus tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 215 ja se olisi voimassa vuoden 217 loppuun. 3 Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksen vaikutukset kohdistuvat valtion talousarvion momenttiin Luonnonvarakes kuksen toirnintamenot. Alla on esitetty Luonnonvarakeskuksen maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus. Luken Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteu- Totea- Tulos- Tavoite Tavoite ma ma sop Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 1 -Tuotot yhteensä yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) 23 11, % hintatuen jälkeen Jb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 1 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Luonnonvarakeskuksen maksullisesta liiketaloudellisesti hinnoiteltavasta toiminnasta maksuperus telain 7 :n 1 momentissa tarkoitettua hintatuettua toimintaa olisi jatkossakin valiotaimituotanto. Hintatuki olisi edelleen 8 euroa. Hintatuella on ratkaiseva merkitys valiotaimituotannon jat kumiselle toimintaympäristössä, jossa toimintamenomäärärahoja vähennetään ja toisaalta toimin taan kohdistetaan korkeat kannattavuusvaatimukset. Valiotaimituotanto toteuttaa varrnennetusta lisäys- ja taimiaineistosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen tavoitteita (9/26). Lisäksi on valmisteilla EU- direktiivi hedelmä- ja mar jakasvien varmennetusta tuotannosta, joka tulee mahdollisesti voimaan vuonna 216. Tavoitteena

7 7 on taata korkealaatuisen ja ilmastollisesti kestävän lisäys- ja tairniaineiston saatavuus ja ylläpito. Vanriennetussa tairnituotantojärjestelmässä valiotaimituotanto on keskeisessä asemassa, sillä sen kautta siirretään puutarhakasvitutkimuksen tuloksena syntynyt ydinkasviaineisto ja siihen liittyvä tieto suoraan käytäntöön. Valiotairnituotannon avulla maamme tairnistoilla on käytettävissään ge neettisesti korkealuokkaista ja terveydeltään testattua lisäysaineistoa. Tämä edellyttää valiotaimi tuotannon toimintarnahdollisuuksien vakauttamista esitetyn hintatuen turvin. I1mastomuutos ja ulkomainen tairnituonti ovat lisänneet riskiä uusien kasvintuhoojien leviämiseen Suomeen. Vuonna 212 Suomessa todettiin mansikan vaarallisin kasvitauti, punamätä. Saastunei den tilojen pinta-ala oli jo yli 1 ha, mikä on yli kolmannes Suomen mansikanviljelyalasta. Tau din kulkeuturninen Suomeen on selvästi osoitettu tapahtuneen tuontitaimien mukana. Ulkomaisten taimien mukana on levinnyt Suomeen mansikan mustalaikkutauti sekä alppiruusujen mukana tullut moni-isäntäinen versopoltteena tunnettu sienitauti. Tuontiperennoj en mukana maahamme on levin nyt mm. kuunliljojen X-virus. Vuonna 212 on lisäksi Virosta todettu hedelmäpuille vaarallisen bakteeritaudin, tulipoltteen, ensimmäiset saastunnat. Taudin esiintymien lähialueella lisää merkit tävästi riskiä sen kulkeutumiselle Suomeen. Tässä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että marjakasveilla pystytään säilyttämään kotimaisten varmennettujen taimien tuotanto ja takaamaan puhtaan materiaalin saatavuus. Varmennettuun tuo tantoon on myös saatava uusia lajikkeita. Varmennettujen käyttötaimien tuotantoon tarvitaan myös uusia viljelijöitä ja olemassa olevien viljelijöiden on laajennettava tuotantoaan, jotta pystytään tuot tamaan riittävästi tairnia viljelijöiden laadullisiin ja määrällisiin tarpeisiin. Tämä edellyttää lisä panostusta ydinkasvihuoltoon, valiotairnituotantoon, kasvintarkastukseen, tairnituottajien viljely neuvontaan ja tarvittaviin investointeihin sekä koulutukseen. Julkinen sektori on suurin taimien ostaja. Täten heikosta tairniaineistosta johtuvat istutusten uusimi set aiheuttavat julkisessa viherrakentamisessa kymmenin miljoonien eurojen ylimääräiset kustan nukset. Valiotairnituotannon hintatuki pitää varmennetun lisäysaineiston hintatason kohtuullisena ja mahdollistaa varmennetun emokasviaineiston käytön taimistoissa. Valiotaimituotanto ei kilpaile kaupallisen taimituotannon kanssa, vaan täydentää ja palvelee suomalaisen taimituotannon tarpeita. Testatulla, puhdistetulla ja kohtuuhintaisella emotaimiaineistolla estetään taimien halpatuonnin ai heuttamaa kasvintuhoojien leviämistä ja turvataan ilmasto-olosuhteisiimme sopeutuneen taimiai neiston saatavuus. Alla on esitetty yhdistyvien laitosten ja toimintojen tiedot, joiden pohjalta Luken tunnusluvut (to teuma vuosille ja tulossopimus 214) on laskettu.

8 - Kustannukset, - Tuotot - Kustannukset, - luotot - Kustannukset, kustannukset) 8 MTT:n Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksidhinen julkisoikeudellinen toiminta, i6 - Tuotot yhteensä yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen lb. Maksulline,, liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot , % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Metian Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toi,ninta, 16 - Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset), % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 yhteensä, josta yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-)

9 ,, - Tuotot - Kustannukset, - Tuotot - Kustannukset,, kustannukset) kustannukset) kustannukset) 9 (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen RKTL:n Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 16 - Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 -Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot , % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen Tiken (tilastotuotanto) maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaa vuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 16 yhteensä yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 - Tuotot yhteensä, josta 25 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 25 (tuotot - %

10 - Tuotot, 1 hintatuen jälkeen 1. Maksullinen toiminta yhteensa, 1 yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen 4 Asian valmistelu Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunnot valtiovarainniinisteriöltä, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta, Metsäntutkimuslaitokselta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta. 5 Voimaantulo Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 vuoden 217 loppuun. päivänä tammikuuta 215 ja se olisi voimassa

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA KÄYTÄNTÖÖN 1.1.2014 C:\Users\Omistaja\Documents\Konsultointi\KASVINSUOJELUKOULUTUS\2012 Uusi koulutus\mmma_7_2012.pdf MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/2012

Lisätiedot

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Viheralan kasvinterveysseminaari_säätytalo_24.10.2013 KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003 muutoksineen) Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi SIEMEN- JA TAIMITUOTANNON TOJMIALAJÄRJESTELYT-TYÖRYFIMÄN HNJAUKSET Siemen-ja taimituotaimon toimialajärjestelyt

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Helena Korpinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Helena Korpinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Helena Korpinen 8.12.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS GEENITEKNIIKKALAIN MUKAISTEN SUORITTEI- DEN MAKSULLISUUDESTA 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Lisätiedot

SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Puutarhanaiset ry:n vierailu Evirassa 10.4.2014 Raija Valtonen Evira, kasvinterveysyksikkö KASVINTARKASTUKSEN PÄÄTEHTÄVÄ estää vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Minna Hanski, MMM Inarijärven seurantaryhmän kokous 18.9.2014 Saariselkä 1 MMM:n rooli Inarijärvi-asioissa ELY-keskusten, SYKEn ja RKTL:n (jatkossa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 535 888 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 13.12.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa

Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa BIOKOKKOLA 28.10.2015 Tuija Aronen 1 Tuija Aronen 11.2.2015 EAKR-hanke Kasvullinen lisäys osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi 2011-14

Lisätiedot

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi?

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Helsinki 26.3.2015 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Metsäpolitiikan ohjaus 2. Lyhyesti metsälainsäädännöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi)

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi) Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 2 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään vesijohtoverkostosta ostamalla

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 534 003 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 49/11 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Ehdotettu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 9,7 milj. eurolla, johon sisältyy liikelaitoksen sisäisinä siirtoina 15,1 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Lakimies Merituuli Mähkä

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Lakimies Merituuli Mähkä SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Lakimies 23.2.2016 Merituuli Mähkä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Ekotehokasta tuotantoa? Elinkaariarviointi (LCA) kertoo tuotteiden ympäristövaikutuksista

Ekotehokasta tuotantoa? Elinkaariarviointi (LCA) kertoo tuotteiden ympäristövaikutuksista Ekotehokasta tuotantoa? Elinkaariarviointi (LCA) kertoo tuotteiden ympäristövaikutuksista Freshabit, Karjaanjoen yleisötilaisuus 31.3.2016 Merja Saarinen, Luke Luonnonvarakeskus Luke Natural Resources

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159 Markku Kajalo 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo VADELMA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen Vaihtoehto 1: Tihkukastelu + muovikate, tuotantokustannus 9,91 /kg, satotaso 2300 kg/ha Kotimainen

Lisätiedot

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti?

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Pieksämäki työpaja 14.1.2014 Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hanke MTT Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 549 288 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot