EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola LUONNOS EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä Vuoden 215 alusta lukien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutki muslaitoksen (Metia) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) toiminnot, henkilöstö ja määrärahat siirtyvät perustettavalle Luonnonvarakeskukselle (Luke). Keskukselle siirtyvät myös Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät ja maataloustuotteiden hintaseuranta. Tästä aiheutuvat taloudelliset vaikutukset on sisällytetty vuotta 215 koskevaan val tion talousarvioesitykseen. Luonnonvarakeskuksen perustamisen tavoitteena on edistää maa- ja metsätalousministeriön hallin nonalan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehok kuutta. Luonnonvarakeskuksen toimialasta, tehtävistä, organisaatiosta sekä pääjohtajan tehtävistä ja nirnittämisestä säädetään Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa (561/214), jäljempänä organi saatiolaki. Luonnonvarakeskus perustetaan sen 1 :n mukaan uusiutuvien luonnonvarojen kestä vään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi. Keskus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. Lain 2 :ssä säädetään keskuksen tehtävistä, joihin kuuluu erityisesti tieteellisen tutkimus- ja kehittämis toiminnan harjoittaminen, yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoirninnan tukeminen tuottamalla tietoa ja asiantuntij apalveluita, tiedon ja teknologian siirto sekä tilastotuotanto. Tarkemmat säännökset Luonnonvarakeskuksen tehtävistä sisältyvät Luonnonvarakeskuksesta an nettuun valtioneuvoston asetukseen (715/214), j älj empänä organisaatioasetus. Sen 1 :n 1 mo mentin mukaan Luonnonvarakeskus harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä, tiedon ja teknologian siir toa sekä tilastotuotantoa erityisesti maa-, metsä-, kala- ja riistatalouden sekä muun uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen alalla. Lisäksi mainitun pykälän 2 momentissa säädetään muista Luonnonvarakeskuksen tehtävistä erityisesti uusiutuvia luonnonvaroja koskevan ennakointi- ja seu rantatiedon tuottamisesta, geenivaratyöstä sekä metsänj alostustoiminnasta. Luonnonvarakeskuksen suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan organisaatiolain 7 :n mukaan valtion maksuperustelakia (15/1992), j älj empänä maksuperustelaki. Yhdistyvien laitosten suorit teista perittävistä maksuista on säädetty maksuperustelain 8 :n nojalla annetuilla maa- ja metsäta lousministeriön asetuksilla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä mak suista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (831/212) voimassa olo päättyy vuoden 214 lopussa, samoin Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (845/212) sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen (115/213) voimassa olo. Nämä niin sanotut maksuasetukset ovat pääsääntöisesti olleet kaksivuotisia.

2 2 2 Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Luonnonvarakeskuk sen suoritteista perittävistä maksuista 1. Maksullisetjulkisoikeudelliset suoritteet. Maksuperustelain 6 :n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tu lee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää. Samanlaa tuisista suoritteista voidaan 2 momentin mukaan määrätä sama maksu, vaikka tuottamisesta aiheu tuneet kustannukset poikkeaisivatkin toisistaan. Tällöin kiinteän maksun määrittelemisessä otetaan huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuva keskimääräinen kokonaiskustannus. Asetusehdotuksen 1 :n 1 momentissa säädettäisiin Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansain välisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen (ATP) mukaisten todistusten antamisesta perittävistä maksuista. Luonnonvarakeskuksen asiakkaina ovat elintarvikeautojen korien valmistajat ja maahantuojat sekä kuljetusliikkeet. ATP-todistusta koskevan hakemuksen käsittelyyn käytetään keskimäärin 1, 7 tuntia. Palkkameno todistusta kohden on 53,19 euroa, johon lisätään sivukustannukset 66,44 euroa. ATP-todistuksen keskimääräinen ko konaiskustannus on 119,63 euroa. Edellä esitetyn johdosta Elintarvikekuljetusvälineiden ATP todistuksista perittävä maksu olisi 12 euroa. Korotus vuoteen 214 verrattuna olisi 2 euroa. Maksuperustelain 6 :n 3 momentin perusteella maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suorit teen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos se on terveyden- ja sairaanhoi toon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoirnintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä perusteltua. Erityisestä syys tä maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Erityisestä syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakus tannusarvoa vastaavaksi, saadaan määrätä tätä korkeammaksi. Asetusehdotuksen 1 :n 2 momentin mukaan Luonnonvarakeskus perisi suoritteen omakustan nusarvoa alemman maksun, jos kysymys on kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta anne tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 117/29 tarkoitetun, metsätalou dessa käytettävän kasvinsuojeluaineen biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaamisesta kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/211) mukaista hyväksyntää varten. Luonnonvarakeskuk sen asema on verrattavissa monopoliasemaan. Keskuksen perustietämyksen ja käytännön tutkimusolosuhteiden kalleuden johdosta Suomessa ei ole muita toimijoita biologisen tehokkuuden ja käyt tökelpoisuuden testaamiseen. Suomen ulkopuoliset testausyritykset eivät ole kiinnostuneita kysei sistä testauksista ja niitä ei voida käytännössä tehdä Suomen ulkopuolella johtuen Suomen pohjoi sesta ilmastosta, maaperästä ja muidenkin kasvuolosuhteiden erilaisuudesta. Luonnonvarakeskuk sella on näin ollen tosiasiallinen yksinoikeus kyseisten testausten tekemiseen ja kyseessä on siten julkisoikeudellinen suorite, joka ei ole arvonlisäverollinen suorite. Metsätalouden kasvinsuojelu valmisteiden liiketoimmnnan volyymi on Suomessa vähäinen, ja korkeat maksut aiheuttaisivat to dennäköisesti Suomen oloihin sopivien kasvinsuojeluaineiden testaamisen loppumisen. Tämän myötä uusia valmisteita ei enää tulisi markkinoille Suomessa ja tämä tilanne olisi kriittinen metsä puiden taimille, koska myöskään niiden kasvuolosuhteet Suomessa eivät pysy ennallaan muuttuvis sa ilmasto- ja sääoloissa. Vuosina metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testauksista aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat vaihdelleet siten, että enim

3 3 millään ne ovat olleet 163 euroa vuodessa. Keskimääräiset kokonaiskustannukset yhdestä testa uksesta ovat olleet noin 26 1 euroa. Yhdestä testauksesta perittävää maksua esitettäisiin alennet tavaksi 9 prosentilla eli yleisesti suoritteen ornakustannusarvoa alempana ympäristöllisistä syistä johtuen. Maksu olisi tällöin 26 euroa. Voimassa olevan maksuasetuksen mukaan maksu on ollut 22 euroa. Edellä kuvattu tilanne ei kuitenkaan päde maatalouden kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestauksiin. Maatalouden kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestausta on käsitelty MTT:n toiminnassa liiketalou dellisin perustein, koska MTT:llä on ollut kilpailijoita niin Suomessa kuin pohjoisella vyöhykkeellä, johon Suomi asetuksen (EY) N:o 117/29 mukaan kuuluu. Tältä osin maksu perittäisiin jatkossa kin 2 :n 3 kohdan mukaisesti liiketaloudellisesta suoritteesta. 2. Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet. Maksuperustelain 7 :n mukaan muut kuin julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan liiketaloudel lisin perustein. Pykälässä säädettäisiin Luonnonvarakeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoitel tavista suoritteista. 1) tilaustutkimukset sekä tutkimus- ja tilastoaineistot; Kohtaan sisältyvät tilaajan toimeksiannosta suoritetut tutkimukset, joihin tilaajalla on yksinoikeus, sekä tutkimus- ja tilastoaineistojen luovuttaminen tilaajan omistukseen tai käyttöön. Asiakkaina ovat yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. 2) analyysipalvelut; Analyysipalvelut kohdistuvat muun muassa ympäristötutkimukseen (maalaj i-, vilj avuus-, hi venaineravinne-, raskasmetalli- ja vastaavat määritykset), elintarvikkeisiin ja rehuihin (mm. or gaaniset vierasaineet, vitarniinit, raskasmetallit jne.) sekä tauti- ja tuholaismäärityksiin. 3) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut; Palvelut kohdistuvat muun muassa pesuaineiden ja näytteenottolaitteiden tarkastuksiin, torjunta ainekokeisiin, kylmähuonetestauksiin, lujuus-kokeisiin ja muihin mittaus-, testaus- ja tarkastuspal veluihin. 4) koulutus- ja kurssipalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille tahoille koulutus- ja kurssipalveluja. 5) asiantuntija- ja neuvontapalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille tahoille asiantuntija- ja neuvontapalveluita. 6) julkaisut ja muut painotuotteet;

4 4 Luonnonvarakeskus myy ulkopuolisille tahoille tutkimusalaansa liittyviä maksullisia julkaisuja. 7) tietopalvelut, tietomateriaalilainat ja j älj enteet; Inforrnaatikon palvelut, tiedonhaku, lainat ja jäljenteet Luormonvarakeskuksen hallussa olevista jul kaisuistaja tietojärjestelmistä ulkopuolisille tutkijoille ja muille toimijoille. 8) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä siitä syntyvät suoritteet; Kohta sisältää varsinaista tutkimus- tai tilastointityötä vähäisempää aineistojen muokkaamista asi akkaan tarpeisiin. 9) tilastoaineistoj en liitännäiset tiedonkeruut; Tilastotiedonkeruun yhteydessä voidaan asiakkaan toimeksiannosta kyselyyn ottaa ylimääräisiä li säkysyrnyksiä, joiden luonne käy ilmi tiedonkeruusta. 1) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoai neistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; Kohta sisältää Luonnonvarakeskuksen omistuksessa olevien tietojärjestelmien ja ohjelmien käyttöoikeuksien ja aineistojen massaluovutuksen teknisin keinoin. 11) metsä- ja erikoispuiden siernenten ja taimien sekä puun ja puutavaran myynti; Luonnonvarakeskuksen hallinnassa olevien metsien hoidon ja puun myynnin rahoitus on osa mak sullista toimintaa, jolloin metsien hoidosta aiheutuvat kustannukset eivät rasita toirnintamenomo mentin määrärahaa. Metlan tutkimusmetsät on siirretty Metsähallituksen hallintaan. Kohta koskee lähimiä MTT:n hallussa olleita metsäalueita. 12) pluspuuvartteiden sopimuskasvatus siemenviljelyksiä varten; Luonnonvarakeskus tuottaa osana metsänjalostukseen liittyviä tehtäviään metsäpuiden siementen tuottamiseen tarvittavat vartteet. Suomen metsätalouden tarvitsernan metsänviljelysaineiston (sie menet, taimet) tuotantoa varten Suomessa on toimivat markkinat ja kaupallisia yrityksiä (siemenvil jelykset, taimitarhat). Siemenviljelysvartteiden tuottaminen edellyttää kuitenkin erityisosaamista, jota ei nykyisin ole muualla kuin Metlassa. Vartetuotantonnossa ei ole edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle rajoitetun kysynnän ja suurten tuotantokustannusten takia. Metsänjalostus ja siihen perustuva jalostetun rnetsänviljelyaineiston tuotanto on keskeinen perusta kestävän metsätalouden harjoittamiselle, koska se varmistaa olosuhteisiimme sopivien siementen ja taimien saatavuuden pitkällä tähtäimellä. 13) kotieläinten lisääntymispalvelut; Luonnonvarakeskus tuottaa keinosiemennys- ja alkionsiirtopalveluja sekä vastaavia palveluja.

5 5 14) valiotaimituotanto; Luonnonvarakeskuksen Laukaan toimipaikka puhdistaa ja ylläpitää valiotaimituotannon ydintaimia ja tuottaa valiotaimiluokan emotaimia ensisijaisesti taimitarhoille. Valiotaimituotanto on hintatuet tua palvelutoimintaa. 15) peltoviljelypalvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa peitovilj elypalveluita lähinnä Borealille ja Hevosopisto Oy: lie. Palvelut sisältävät mm. j alostettavien linjojen lisäysviljelyä, sopirnusviljelyä, koekenttien peruskunnostusta sekä hevosten rehujen viljelyä. 16) kalanviljelytuotteet, kuten mäti ja kalanpoikaset; Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on huolehtia kalatalouden geenivarojen monirnuotoisuuteen liit tyvistä tehtävistä. Tällä tarkoitetaan uhanalaisten ja vaarantuneiden kalakantojen säilyttämistä mäti ja poikastuotannon avulla. Tehtävän sivutuotteena syntyneet ylimääräiset tuotteet myydään markki noilla. 17) kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja menetelmät; Luonnonvarakeskus tarjoaa kalanviljelyyn liittyviä palveluita, kuten kalojen mäti- ja poikastuottei den kuljetus-, merkintä- ja menetelmäpalveluja. 18) kiinteistönhoitopalvelut sekä muut toirnitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja kunnossapito palvelut; Luonnonvarakeskus tarjoaa kiinteistönhoito- sekä korjaus- ja kunnossapitopalveluita lähinnä sen omiin toimitiloihinja alueisiin. 19) valokuvat; Kohta koskee valokuvia, joiden taloudelliseen hyödyntämiseen Luonnonvarakeskuksella on oikeus. 2) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt tuotteet ja palvelut. Kohtaan sisältyvät kaikki muut maksullisen toiminnan palvelut ja suoritteet (mm. suositukset met säviljelyaineistojen käyttöalueiksi, tuotteistetut juustot, maitokoneet -palvelu jne.), jotka eivät luon teensa puolesta sovi pykälässä mainittuihin muihin suoriteryhmiin. 3. Muut maksulliset suoritteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioidenja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättäisi Luonnonvarakeskus ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään.

6 - Kustannukset - Kustarmusvastaavuus, - Tuotot - Kustannukset, 6 4. Voimaantulo. Yhdistyvien laitosten maksuasetukset ovat pääsääntöisesti olleet kaksivuotisia. Asetusehdotus tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 215 ja se olisi voimassa vuoden 217 loppuun. 3 Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksen vaikutukset kohdistuvat valtion talousarvion momenttiin Luonnonvarakes kuksen toirnintamenot. Alla on esitetty Luonnonvarakeskuksen maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus. Luken Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteu- Totea- Tulos- Tavoite Tavoite ma ma sop Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 1 -Tuotot yhteensä yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) 23 11, % hintatuen jälkeen Jb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 1 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Luonnonvarakeskuksen maksullisesta liiketaloudellisesti hinnoiteltavasta toiminnasta maksuperus telain 7 :n 1 momentissa tarkoitettua hintatuettua toimintaa olisi jatkossakin valiotaimituotanto. Hintatuki olisi edelleen 8 euroa. Hintatuella on ratkaiseva merkitys valiotaimituotannon jat kumiselle toimintaympäristössä, jossa toimintamenomäärärahoja vähennetään ja toisaalta toimin taan kohdistetaan korkeat kannattavuusvaatimukset. Valiotaimituotanto toteuttaa varrnennetusta lisäys- ja taimiaineistosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen tavoitteita (9/26). Lisäksi on valmisteilla EU- direktiivi hedelmä- ja mar jakasvien varmennetusta tuotannosta, joka tulee mahdollisesti voimaan vuonna 216. Tavoitteena

7 7 on taata korkealaatuisen ja ilmastollisesti kestävän lisäys- ja tairniaineiston saatavuus ja ylläpito. Vanriennetussa tairnituotantojärjestelmässä valiotaimituotanto on keskeisessä asemassa, sillä sen kautta siirretään puutarhakasvitutkimuksen tuloksena syntynyt ydinkasviaineisto ja siihen liittyvä tieto suoraan käytäntöön. Valiotairnituotannon avulla maamme tairnistoilla on käytettävissään ge neettisesti korkealuokkaista ja terveydeltään testattua lisäysaineistoa. Tämä edellyttää valiotaimi tuotannon toimintarnahdollisuuksien vakauttamista esitetyn hintatuen turvin. I1mastomuutos ja ulkomainen tairnituonti ovat lisänneet riskiä uusien kasvintuhoojien leviämiseen Suomeen. Vuonna 212 Suomessa todettiin mansikan vaarallisin kasvitauti, punamätä. Saastunei den tilojen pinta-ala oli jo yli 1 ha, mikä on yli kolmannes Suomen mansikanviljelyalasta. Tau din kulkeuturninen Suomeen on selvästi osoitettu tapahtuneen tuontitaimien mukana. Ulkomaisten taimien mukana on levinnyt Suomeen mansikan mustalaikkutauti sekä alppiruusujen mukana tullut moni-isäntäinen versopoltteena tunnettu sienitauti. Tuontiperennoj en mukana maahamme on levin nyt mm. kuunliljojen X-virus. Vuonna 212 on lisäksi Virosta todettu hedelmäpuille vaarallisen bakteeritaudin, tulipoltteen, ensimmäiset saastunnat. Taudin esiintymien lähialueella lisää merkit tävästi riskiä sen kulkeutumiselle Suomeen. Tässä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että marjakasveilla pystytään säilyttämään kotimaisten varmennettujen taimien tuotanto ja takaamaan puhtaan materiaalin saatavuus. Varmennettuun tuo tantoon on myös saatava uusia lajikkeita. Varmennettujen käyttötaimien tuotantoon tarvitaan myös uusia viljelijöitä ja olemassa olevien viljelijöiden on laajennettava tuotantoaan, jotta pystytään tuot tamaan riittävästi tairnia viljelijöiden laadullisiin ja määrällisiin tarpeisiin. Tämä edellyttää lisä panostusta ydinkasvihuoltoon, valiotairnituotantoon, kasvintarkastukseen, tairnituottajien viljely neuvontaan ja tarvittaviin investointeihin sekä koulutukseen. Julkinen sektori on suurin taimien ostaja. Täten heikosta tairniaineistosta johtuvat istutusten uusimi set aiheuttavat julkisessa viherrakentamisessa kymmenin miljoonien eurojen ylimääräiset kustan nukset. Valiotairnituotannon hintatuki pitää varmennetun lisäysaineiston hintatason kohtuullisena ja mahdollistaa varmennetun emokasviaineiston käytön taimistoissa. Valiotaimituotanto ei kilpaile kaupallisen taimituotannon kanssa, vaan täydentää ja palvelee suomalaisen taimituotannon tarpeita. Testatulla, puhdistetulla ja kohtuuhintaisella emotaimiaineistolla estetään taimien halpatuonnin ai heuttamaa kasvintuhoojien leviämistä ja turvataan ilmasto-olosuhteisiimme sopeutuneen taimiai neiston saatavuus. Alla on esitetty yhdistyvien laitosten ja toimintojen tiedot, joiden pohjalta Luken tunnusluvut (to teuma vuosille ja tulossopimus 214) on laskettu.

8 - Kustannukset, - Tuotot - Kustannukset, - luotot - Kustannukset, kustannukset) 8 MTT:n Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksidhinen julkisoikeudellinen toiminta, i6 - Tuotot yhteensä yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen lb. Maksulline,, liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot , % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuki hintatuen jälkeen Metian Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toi,ninta, 16 - Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset), % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 yhteensä, josta yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 - Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-)

9 ,, - Tuotot - Kustannukset, - Tuotot - Kustannukset,, kustannukset) kustannukset) kustannukset) 9 (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen RKTL:n Maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 16 - Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 -Tuotot yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot , % hintatuen jälkeen Maksullinen toiminta yhteensä, 1 yhteensä, josta yhteensä (erillis-ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen Tiken (tilastotuotanto) maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaa vuus Selite Toteuma Toteuma Tulos sop. 214 Ja. Maksullinen julkisoikeudellinen toiminta, 16 yhteensä yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen lb. Maksullinen liiketaloudellisesti hinnoiteltava toiminta, 16 - Tuotot yhteensä, josta 25 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 25 (tuotot - %

10 - Tuotot, 1 hintatuen jälkeen 1. Maksullinen toiminta yhteensa, 1 yhteensä, josta Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) (tuotot - kustannukset) % hintatuen jälkeen 4 Asian valmistelu Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunnot valtiovarainniinisteriöltä, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta, Metsäntutkimuslaitokselta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta. 5 Voimaantulo Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 vuoden 217 loppuun. päivänä tammikuuta 215 ja se olisi voimassa

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m. A LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSUASETUKSESTA 2018

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m. A LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSUASETUKSESTA 2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 244556 1(2) m m m. A 21.11.2017 Dnro 1872/01.03/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNONVARAKESKUKSEN MAKSUASETUKSESTA 2018 Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2014

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio LUONNOS Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio LUONNOS Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio LUONNOS 12.6.2014 Lainsäädäntöneuvos x.8.2014 Susanna Paakkola EHDOTUS LUONNONVARAKESKUKSESTA ANNETTAVAKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI 1 Yleistä Vuoden 2015 alusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Viheralan kasvinterveysseminaari_säätytalo_24.10.2013 KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003 muutoksineen) Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

TUHOOJIIN JA KASVILAJEIHIN LIITTYVIEN RISKIEN ARVIOINTI

TUHOOJIIN JA KASVILAJEIHIN LIITTYVIEN RISKIEN ARVIOINTI TUHOOJIIN JA KASVILAJEIHIN LIITTYVIEN RISKIEN ARVIOINTI Salla Hannunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Viheralan kasvinterveysseminaari 24.10.2013 KASVINTERVEYDEN RISKINARVIOINTI 1) Mitä se on? 2)

Lisätiedot

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA KÄYTÄNTÖÖN 1.1.2014 C:\Users\Omistaja\Documents\Konsultointi\KASVINSUOJELUKOULUTUS\2012 Uusi koulutus\mmma_7_2012.pdf MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/2012

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Helena Korpinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Helena Korpinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Helena Korpinen 8.12.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS GEENITEKNIIKKALAIN MUKAISTEN SUORITTEI- DEN MAKSULLISUUDESTA 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Lisätiedot

SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Puutarhanaiset ry:n vierailu Evirassa 10.4.2014 Raija Valtonen Evira, kasvinterveysyksikkö KASVINTARKASTUKSEN PÄÄTEHTÄVÄ estää vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Tulevaisuuden kasvinsuojelu kehitys- ja tutkimustarpeet. Satakunnassa varjellen viljelty hankkeen päätösseminaari Kari Tiilikkala, Säkylä, 11.3.

Tulevaisuuden kasvinsuojelu kehitys- ja tutkimustarpeet. Satakunnassa varjellen viljelty hankkeen päätösseminaari Kari Tiilikkala, Säkylä, 11.3. Tulevaisuuden kasvinsuojelu kehitys- ja tutkimustarpeet Satakunnassa varjellen viljelty hankkeen päätösseminaari Kari Tiilikkala, Säkylä, 11.3. 2014 4.4.2014 Tietoa tarpeeseen Kasvinsuojeluaineiden poistumat

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi SIEMEN- JA TAIMITUOTANNON TOJMIALAJÄRJESTELYT-TYÖRYFIMÄN HNJAUKSET Siemen-ja taimituotaimon toimialajärjestelyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus

01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ERÄIDEN OPPI- LAILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PERUSTEISTA ANNETUN OPETUSMINISTERI-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. N:o. maksullisista suoritteista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. N:o. maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista... 41 7 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 1.12.2017 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 1. Asetuksen tausta Yliopistojen suoritteista perittävistä

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Minna Hanski, MMM Inarijärven seurantaryhmän kokous 18.9.2014 Saariselkä 1 MMM:n rooli Inarijärvi-asioissa ELY-keskusten, SYKEn ja RKTL:n (jatkossa

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö Luonnonvarakeskuksessa

Hyvä tieteellinen käytäntö Luonnonvarakeskuksessa Hyvä tieteellinen käytäntö Luonnonvarakeskuksessa 4.5.2017 Emilia Katajajuuri, Johtava lakimies 1 Emilia Katajajuuri Luonnonvarakeskus (Luke) Kasvua ja hyvinvointia kestävästä biotaloudesta Uusia biopohjaisia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 MMM/Ohjaus- ja talousyksikkö 25.9.2017 1 MMM:n hallinnonalan määrärahat ja tulot 2018 Määrärahat yht. 2 594 milj. (2 545 M / 2017) Tulot yht. 853 milj.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

VIHERALAN KASVINSUOJELU V I H E R V A L V O N N A N N Ä K Ö K U L M A S T A KASVINSUOJELUSEURA RY / PERTTI RAJALA

VIHERALAN KASVINSUOJELU V I H E R V A L V O N N A N N Ä K Ö K U L M A S T A KASVINSUOJELUSEURA RY / PERTTI RAJALA VIHERALAN KASVINSUOJELU V I H E R V A L V O N N A N N Ä K Ö K U L M A S T A KASVINSUOJELUSEURA RY / PERTTI RAJALA 24.11.2015 LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET EU Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön strategia 2006

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Esityksen mukaan kalenterivuodelta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 13.12.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa-

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 Sisältö Ympäristöhallinnon tietopolitiikka Taustaa YMn ohje tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 753. Valtioneuvoston asetus. käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa

SISÄLLYS. N:o 753. Valtioneuvoston asetus. käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006 N:o 753 758 SISÄLLYS N:o Sivu 753 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 535 888 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Kasvinsuojeluaineet lainsäädännössä Asetus kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EY N:o

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa

Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa BIOKOKKOLA 28.10.2015 Tuija Aronen 1 Tuija Aronen 11.2.2015 EAKR-hanke Kasvullinen lisäys osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi 2011-14

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke 30.1.2018 Laitila/Kalanti Sisältö Yleistä taimituotannosta Mansikan luomutaimiaineisto Luomutaimien saatavuus Lisätietoa Taimituotanto Taimituotantoa koskeva

Lisätiedot

HE 237/2009 vp. (1303/2004) täydennettiin lain säännöksiä

HE 237/2009 vp. (1303/2004) täydennettiin lain säännöksiä Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Pensasmustikkaa lisätään varmennetuista taimista

Pensasmustikkaa lisätään varmennetuista taimista Liite 13.10.2008 65. vuosikerta Numero 3 Sivu 13 Pensasmustikkaa lisätään varmennetuista taimista Jaana Laamanen ja Marjatta Uosukainen, MTT Monivuotisia puutarhakasveja lisätään kasvullisesti. Samalla

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot