Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 Momentti 4/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta (172/2012) HE 42/2011 vp TaVM 1/2012 vp Laki tuli voimaan Ulkomaalaisten yritysostojen seurannan kohteena ovat erittäin tärkeän kansallisen edun sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittiset suomalaiset yritykset. Vain puolustus- ja kaksikäyttötuotesektorin yritysostot edellyttävät aina hakemuksesta etukäteen tapahtuvaa viranomaisen vahvistusta. Muut yritysostot ovat ilmoituksenvaraisia. Puolustus- ja kaksikäyttötuotesektoria lukuun ottamatta laissa tarkoitettu seuranta ei koske EU- tai EFTA-valtioita. Yritysostolla tarkoitetaan sellaista hankintaa tai muuta vastaavaa toimenpidettä, jonka johdosta ulkomainen omistaja saa omistukseensa vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan muussa yhteisössä tai liikkeessä. Yritysoston käsite kattaa eri yritysostomuodot ja myös tilanteen, jossa suomalainen yhteisö muuttuu lain määritelmän mukaiseksi ulkomaiseksi omistajaksi. Mahdollinen valtioneuvoston puuttuminen yritysostoon voi toteutua vain EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Laki rikoslain 32 luvun 11 ja 12 :n (187/ 2012) HE 138/2011 vp LaVM 2/2012 vp Laki tuli voimaan Rikoslain kätkemis- ja rahanpesurikoksia koskevaa lukua muutetaan. Rankaiseminen rahanpesusta mahdollistetaan laissa tarkemmin säädetyissä tilanteissa myös silloin, kun rahanpesijä on ollut itse osallinen rahanpesua edeltävään esirikokseen. Lisäksi esirikoksen asianomistajan vahingonkorvaus ja rahanpesuun liittyvä menettämisseuraamus sovitetaan yhteen siten, että asianomistajan oikeudet turvataan nykyistä paremmin. Laki jätelain ja laki ympäristönsuojelulain annetun lain voimaantulosäännöksen ( /2012) HE 15/2012 vp YmVM 1/2012/vp Lait tulivat voimaan Eräiden jätelain velvoitteiden siirtymäaikoja koskevia säännöksiä muutetaan. Samalla lakiin tehdään eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Jätelain säätämisen yhteydessä säädetyn ympäristönsuojelulain annetun lain voimaantulosäännöksessä säädetään eräisiin vireillä oleviin asioihin sovellettavasta laista. Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, laki rikosrekisterilain, laki rikosrekisterilain 4a ja 6 :n annetun lain kumoamisesta ja laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 :n ( /2012) HE 1/2012 vp LaVM 3/2012 vp Lait tulivat voimaan Laki rikosrekisterilain 4a ja 6 :n annetun lain kumoamisesta ja rikosrekisterilain annetun lain 4a :n 1 momentin 5 kohta ja 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan Laeilla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä Euroopan unionissa tehty neuvoston puitepäätös. Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sisältää puitepäätöksessä edellytetyt säännökset rikosrekisteritietojen vaihdosta. Laissa säädetään sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä että luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 :n (222/ 2012) HE 150/2011 vp VaVM 5/2012 vp Laki tuli voimaan Lain 2 :n täsmennetyn sanamuodon mukaan takauksia saa olla voimassa ERVV:n velkojen ja muiden sitoumusten pääoman ja sille annettavan 65 prosentin ylitakauksen osalta yhteensä enintään ,03 miljoonan euron arvosta. Lisäksi takaus kattaa takauksen piiriin kuuluvista sitoumuksista aiheutuvat korot ja kulut sekä niille annettavan 65 prosentin ylitakauksen. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52f :n ja laki tuloverolain ( /2012) HE 148/2011 vp VaVM 7/2012 vp Lait tulivat voimaan Lakeja sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osakevaihtoon liittyvää maastapoistumisverotusta koske- 2

3 vaa sääntelyä muutetaan siten, että verovelvollisen siirtyessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvaksi osakevaihdossa verottamatta jätettyä luovutusvoittoa ei veroteta verovelvollisen tulona. Jos verovelvollinen luovuttaa osakevaihdossa vastikkeeksi saamansa osakkeet sen jälkeen, kun hän on siirtynyt asumaan toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, ja luovutus tapahtuu ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen verovuoden päättymisestä, jona osakevaihto tapahtui, osakevaihdossa syntynyt, mutta verottamatta jätetty luovutusvoitto luetaan verovelvollisen tuloksi. Jos verovelvollinen siirtyy muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvaksi ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen verovuoden päättymisestä, jona osakevaihto tapahtui, osakevaihdossa syntynyt luovutusvoitto luetaan veronalaiseksi tuloksi. Laki autoverolain 8 :n (230/2012) HE 8/2012 vp VaVM 3/2012 vp Laki tulee voimaan Lakia sovelletaan pakettiautoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on tai sen jälkeen. Pakettiautosta suoritettavan veron osuuden vähimmäismäärä muuttuu vastaamaan yleistä autoverolaissa säädettyä vähimmäismäärää, joka on viisi prosenttia. Laki alusliikennepalvelulain ja laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta ( /2012) HE 14/2012 vp LiVM 2/2012 vp Lait tulivat voimaan Alusliikennepalvelulakia muutetaan niin, että aluksen päällikön ilmoittamisvelvollisuuksia sekä toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuksia täsmennetään. Lakiin lisätään valtuudet säätää velvollisuuksista tarkemmin valtioneuvoston asetuksella taikka Liikenneviraston tai Tullihallituksen määräyksellä. Meriliikennetietojen keräämisestä ja tilastojen laatimisesta annettu laki kumotaan ja lain säännökset siirretään alusliikennepalvelulakiin. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 21/2012 vp) eduskunnalle laiksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Lailla pannaan täytäntöön rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta Euroopan unionissa tehty neuvoston puitepäätös. Laki sisältää lisäksi säännökset esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesäkuussa Hallituksen esitys (HE 22/2012 vp) eduskunnalle laiksi puoluelain Puoluelakia muutetaan siten, että puolueen kannattajana voi puoluetta rekisteröitäessä toimia eduskuntavaaleissa äänioikeutettujen henkilöiden lisäksi myös kunnallisvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu henkilö. Muutoksella poistetaan puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa Suomessa asuvat Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kansalaiset eri asemaan kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa kuin Suomen kansalaiset estämällä heitä toimimasta kannattajina puoluetta rekisteröitäessä. Hallituksen esitys (HE 23/2012 vp) eduskunnalle vuoden 2012 lisätalousarvioksi Tuloarvioiden lisäys on nettomääräisesti 96,5 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäys nettomääräisesti noin 224 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 lisätalousarvioesitys on siten noin 128 miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 arvioidaan noin 7,5 miljardia euroa. Kehykseen kuuluvia menoja lisätään noin 94 miljoonalla eurolla, jolloin vuoden 2012 kehysmenojen taso on miljoonaa euroa. Yhteensä 54 miljoonan euron lisäpanostukset voidaan kattaa vuodelta 2011 käyttämättä jääneestä kertaluonteisiin menoihin käytettävissä olevasta jakamattomasta varauksesta. Näin ollen vuoden 2012 jakamattomaksi varaukseksi jää 175 miljoonaa euroa. Hallituksen esitys (HE 24/2012 vp) eduskunnalle laiksi kuntalain Kuntalakiin lisätään säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnan ja kuntayhtymän toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevia säännöksiä täydennetään siten, että rahoitusta ja tulevaa taloudellista kehitystä koskevat tiedot käyvät niistä nykyistä selkeämmin ja kattavammin ilmi. Lisäksi tilintarkastajan toimikautta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että tilintarkastaja voidaan valita valtuuston toimikaudesta riippumattomaksi ajaksi, kuitenkin enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnat velvoitetaan arvioimaan asianmukaisesti toimintaansa ja siihen mahdollisesti liittyviä riskejä. Kunnan päätöksentekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa taloudenhoidon kestävyyteen pitkällä aikajänteellä parannetaan heidän saadessa kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta tilanteesta nykyistä kokonaisvaltaisemman kuvan sekä arvion tulevasta kehityksestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat säännökset tulisivat voimaan vuoden 2014 alusta. Hallituksen esitys (HE 25/2012 vp) eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain Arvonlisäverolakiin tehdään laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset. Direktiivillä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan EU:n laskutusta koskevia säännöksiä arvonlisäverotuksessa ja poistetaan sähköisen laskutuksen lainsäädännölliset esteet kohtelemalla paperisia ja sähköisiä laskuja tasaveroisi- Momentti 3 Momentti 4/2012

4 na arvonlisäverotuksessa koko EU:n tasolla. Arvonlisäverolakiin otetaan säännös siitä, missä tilanteissa Suomen laskutusta koskevia säännöksiä sovelletaan. Lakiin lisätään myös säännös jäsenvaltioiden rajat ylittäviä liiketoimia koskevien laskujen antamisen määräajasta. Laskujen tietosisältöä koskeviin säännöksiin tehdään direktiiviä vastaavat pienehköt muutokset. Kevennettyihin laskun tietosisältövaatimuksiin liittyvää vähäisen laskun enimmäisarvoa nostetaan 250 eurosta 400 euroon. Lakiin otetaan säännös sekä paperisten että sähköisten laskujen alkuperän aitouden ja sisällön muuttumattomuuden varmistamisvelvollisuudesta. Varmistus voidaan tehdä millä tahansa elinkeinonharjoittajan valitsemalla liiketoiminnan valvontakeinolla. Hallituksen esitys (HE 26/2012 vp) eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n Lain 1 pykälässä tarkoitetun hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennetään eräiden liikennepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otetaan huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden ajoneuvokäytöstä eli poltosta syntyvää päästöä. Moottoribensiinin ja dieselöljyn polton päästöihin lisätään niiden tuotantoketjun alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. Hiilidioksidipäästöjen kasvaminen ei kuitenkaan nosta polttoainelitrasta suoritettavan hiilidioksidiveron määrää, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan nykyisestä 60 eurosta 50 euroon. Lain liitteen verotaulukossa säädettyihin verotasoihin ei siten tehdä muutoksia. Hallituksen esitys (HE 27/2012 vp) eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja yliopistolain annetun lain voimaanpanosta Julkisoikeudellisina laitoksina toimivat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistetään uudeksi Taideyliopistoksi, joka toimii myös julkisoikeudellisen laitoksen muodossa itsenäisenä oikeushenkilönä. Tarkoituksena on vahvistaa kansallisesti ja kansainvälisesti yliopistotasoista taidealojen opetusta ja tutkimusta sekä taiteellista toimintaa ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen taiteen avulla. Yhdistyvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus siirtyvät Taideyliopistoon vuoden 2013 alussa. Yliopistolain annettavan lain voimaanpanosta annetaan erillinen laki, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki yliopistolain on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 28/2012 vp) eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien Lailla yleisradioverosta säädetään, että Suomessa yleisesti verovelvollisen 18 vuotta täyttäneen on suoritettava yleisradioveroa 0,68 prosenttia puhtaan ansiotulon ja pääomatulon yhteismäärästä tai sitä korkeammasta YEL- ja MYEL-työtulon yhteismäärästä, kuitenkin enintään 140 euroa. Pienempää kuin 50 euron määrää ei maksuunpanna. Yhteisön ja yhteisetuuden vero on 350 euroa, jos liikevaihto on vähintään euroa ja 700 euroa, jos liikevaihto on vähintään 1 miljoona euroa. Vero maksuunpannaan tuloverotuksen yhteydessä ja kannetaan ennakkoperinnässä. Verotusmenettelystä annettuun lakiin, ennakkoperintälakiin, veronkantolakiin, verontilityslakiin ja lakiin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta tehdään tarvittavat verotuksen toimittamiseen, yleisradioveron ennakkoperintään, veronkantoon ja veronsaajalle tapahtuvaan tilittämiseen sekä verotustietojen julkisuuteen ja salassapitoon liittyvät muutokset. Lisäksi tarkistetaan osittain verovapaiden yhteisöjen tuloveroprosenttia koskevia tuloverolain säännöksiä sekä arvonlisäverolain televisiomaksua koskevia säännöksiä. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin ja maatilatalouden tuloverolakiin lisätään säännökset yhteisön yleisradioveron vähennyskelpoisuudesta. Lakeja on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa. Hallituksen esitys (HE 29/2012 vp) eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain Yleisradio Oy:stä annetussa laissa säädettyyn Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävään tehdään eräitä täsmennyksiä. Lain ohjausta ja valvontaa koskevaa sääntelyä täydennetään uusien palveluiden ennakkoarviointia koskevilla säännöksillä ja Viestintäviraston valvontatehtäviä laajennetaan. Valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että televisiomaksusta luovutaan vuoden 2013 alusta. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannukset katetaan valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastoon siirrettävistä varoista. Vuonna 2013 julkisen palvelun rahoitukseen osoitetaan 500 miljoonaa euroa. Vuodesta 2014 lähtien tasoa tarkistetaan vastaamaan vuotuista kustannustason muutosta. Tarkistuksen perusteena on indeksi, joka muodostuu yleisestä elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 30/2012 vp) eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 :n Lakia muutetaan siten, että myös puhelinta tai videoneuvottelua käyttäen kuullulla todistajalla on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. Lisäksi lakia muutetaan siten, että matkakustannuksia tai toimeentulokustannuksia varten ennakkoa tarvitsevan on pyydettävä sitä oleskelupaikkakuntansa poliisilaitoksen päälliköltä tai siltä virkamieheltä, jonka poliisilaitoksen päällikkö on määrännyt käsittelemään ennakkoa koskevia asioita. Ennakkoa pyytävän on tarvittaessa 4

5 esitettävä selvitys hänelle aiheutuvista matka- ja toimeentulokustannuksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 31/2012 vp) eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain Viranomaisten radiossa ja televisiossa tapahtuvan vaara- ja onnettomuustilanteisiin liittyvän tiedottamisen toimivalta järjestetään perustuslaissa edellytetyllä tavalla. Kielellisten oikeuksien toteutumista viranomaistiedottamisessa tehostetaan ja käytettävän termin nimeksi määritellään vaaratiedote. Lisäksi muutetaan hätäkeskustoiminnasta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 32/2012 vp) eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi Arvopaperimarkkinalainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Lainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä parannetaan sekä selkeytetään tavoitteita ja soveltamisalaa. Lisäksi muutoksilla poistetaan nykysääntelyyn liittyviä epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia sekä tarkistetaan useita EU-sääntelyn täytäntöönpanoon perustuneita säännöksiä ja kevennetään sääntelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Keskeinen muutos on arvopaperimarkkinalain jakaminen useammaksi laiksi. Arvopaperipörssistä, monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä ja osakekaupankäynnin läpinäkyvyydestä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettavassa laissa. Arvopaperien selvitystoiminnasta säädetään puolestaan laissa arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta. Sijoituspalvelutoiminnan menettelytapoja koskevat säännökset keskitetään sijoituspalvelulakiin. Sijoituspalvelulakiin yhdistetään myös säännökset sijoituspalveluyrityksistä ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa. Johdannaispörssitoimintaa koskeva sääntely yhdistetään pörssin ylläpitämää säänneltyä markkinaa koskevan sääntelyn kanssa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettavaan lakiin. Johdannaiskauppojen selvitystoimintaa koskeva sääntely yhdistetään arvopaperikauppojen selvitystoimintaa koskevan sääntelyn kanssa arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettavaan lakiin. Laissa arvopaperitileistä säädetään arvopaperien välillisestä säilyttämisestä ja siihen liittyvistä tilinhaltijan oikeuksista. Arvo-osuustileistä säädetään edelleen arvo-osuustileistä annetussa laissa. Arvopaperimarkkinalaissa säädetään kolme keskeistä arvopaperimarkkinalainsäädännön yleissäännöstä, joita ovat hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen ja sopimattoman menettelyn sekä totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisen kiellot sekä riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla. Finanssivalvonnan käytössä olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöalaa laajennetaan sekä ankaroitetaan. Seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset ovat Finanssivalvonnasta annetussa laissa mutta teot, joiden vastaisesta toiminnasta seuraamuksia voidaan määrätä, on kuvattu kussakin erillislaissa. Ankarimmat hallinnolliset seuraamukset määrää Finanssivalvonnan esityksestä Markkinaoikeus. Arvopaperimarkkinalakiin otetaan säännökset, joiden seurauksena julkisen sisäpiirirekisterin ylläpito on jatkossa Finanssivalvonnan tehtävä. Lisäksi tiedonantovelvollisuutta, julkisia ostotarjouksia ja vahingonkorvausta koskevaa sääntelyä täsmennetään. Arvopaperimarkkinalain 4 luvun säännöksillä pannaan täytäntöön esitedirektiivin (2003/71/EU) muutosdirektiivi (2010/73/EY). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 33/2012 vp) eduskunnalle lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 :n Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettua lakia muutetaan. Laissa oleva luettelo varastoitavista lääkeryhmistä ei laajuudeltaan kaikin osin vastaa lain tarkoitusta, minkä vuoksi siihen tehdään lisäyksiä ja korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Varastointivelvollisen on saatettava velvoitevarastonsa tämän lain mukaiseksi mennessä. Hallituksen esitys (HE 34/2012 vp) eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan euroalueen jäsenvaltioiden välillä Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehty sopimus. EVM:n enimmäislainanantokyky on 500 miljardia euroa. EVM:n 700 miljardin euron peruspääoma koostuu yhteensä 80 miljardin euron suuruisesta maksetusta osakepääomasta sekä yhteensä enintään 620 miljardin euron suuruisesta vaadittaessa maksettavasta osakepääomasta. Maakohtaisten osuuksien jakoperusteena käytetään EKP:n pääomaosuutta. Suomen osuus EVM:n peruspääomasta on 12,5818 miljardia euroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee voimaan. Hallituksen esitys (HE 35/2012 vp) eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 :n ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta Alueiden kehittämisestä annettua lakia muutetaan niin, että siihen lisätään säännökset Euroopan unionin rakennerahastokautta varten laadittavien ohjelmien valmistelusta. Tähän liittyen rakennerahastolain ohjelmatyötä koskeva 2 luku kumotaan. Tärkeimmistä periaatteista säädetään laissa alueiden kehittämisestä, ja tarkempia säännöksiä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 36/2012 vp) eduskunnalle laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain ja merensuojelulain 7 :n sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuk- Momentti 5 Momentti 4/2012

6 sen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Hiilidioksidin geologinen varastointi Suomen alueella ja talousvyöhykkeellä kielletään. Laeilla pannaan täytäntöön tarpeellisin osin EU:n hiilidioksidin geologista varastointia koskevan direktiivin säännökset. Lisäksi eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Koillis- Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleis- sopimuksen II ja III liitteeseen tehty muutos ja laki muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 37/2012 vp) eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että varusmiespalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella. Muutos tasoittaa puolustusvoimien kouluttajien työmäärää asevelvollisten saapumiserien välillä ja mahdollistaa nykyistä tarkoituksenmukaisemmat kotiuttamisajankohdat. Muutoksesta aiheutuu valtiolle säästöjä, joiden määräksi arvioidaan vuositasolla noin kuusi ja puoli miljoonaa euroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 38/2012 vp) eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä Laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ehdotetaan säädettäväksi. Laissa tarkoitettujen Suomen kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien keskinäiset suhteet määritellään jaottelemalla ne niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle. Vaativuustasojen kuvauksista sekä tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta niiden edellyttämän osaamisen perusteella eri vaativuustasoille ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. Viitekehys mahdollistaa suomalaisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän sekä muun osaamisen kokonaisvaltaisen tarkastelun kuvaamalla tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella, ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella tavalla sekä määrittelemällä niiden keskinäiset suhteet. Viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta, lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 39/2012 vp) eduskunnalle laiksi maantielain Maantielakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3a luku, jossa säädetään tieliikenteen turvallisuustehtävistä ja niiden vastuuviranomaisista. Säännökset koskevat yleiseurooppalaiseen TEN -liikenneverkkoon kuuluvien maanteiden rakentamiseen ja parantamiseen liittyviä tieturvallisuusarviointeja ja -tarkastuksia, tieosuuksien ja tieverkon luokittelua sekä tieturvallisuusarvioijien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta. Säännöksillä pannaan täytäntöön tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY. Hallituksen esitys (HE 42/2012 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle. Lisäksi valtion ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään Valtiokonttorilta työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto hoitaa työttömyysvakuutusmaksujen perinnän kokonaisuudessaan. Työttömyysvakuutusrahastoa valvoo Finanssivalvonta. Lakiin lisätään työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä ja perimistä koskevat säännökset. Työnantajalle säädetään velvollisuus antaa määräajassa palkkasummailmoitus työttömyysvakuutusrahastolle. Muutoksenhakumenettelyä muutetaan. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysvakuutusrahaston työttömyysvakuutusmaksuja koskevista päätöksistä valitettaessa. Tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ne mahdollistavat työttömyysvakuutusrahastolle perintätehtävän hoitamiseksi tarvitsemien tietojen saannin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 44/2012 vp) eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 :n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakumenettelyyn ja opiskelijavalintaan tehdään muutoksia korkeakouluopintoihin pääsyn sujuvoittamiseksi ja koulutusjärjestelmän resurssien tehostamiseksi. Esityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa ja ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistetään yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi. Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien aseman parantamiseksi yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisätään säännös, jonka mukaan osa haettavista opiskelupaikoista voidaan varata henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin lisätään uuden yhteishaku- ja valintajärjestelmän edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 45/2012 vp) eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta 6

7 haja-asutusalueilla annetun lain Lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla muutetaan siten, että säädettyjen valtion ja kunnan maksuosuuksien lisäksi tuen hakijalle sallitaan vastaanottaa muita laajakaistatukiohjelmaan kuulumattomia lisätukia julkisilta tahoilta. Lisäksi laissa säädetään valtion tuen osan maksamista etukäteen ennen tuen avulla rakennetun laajakaistaverkon valmistumista. Lakimuutoksella laajakaistatukiohjelmaan sisällytetään valtioneuvoston laajakaistayhteyksien kehittämisestä antaman periaatepäätöksen mukaiset tarkistukset. Hallituksen esitys (HE 47/2012 vp) eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain Asumisoikeusasunnoista annettua lakia muutetaan siten, että valtion tukea saaneiden asumisoikeustalojen luovutusrajoitukset koskevat myös sellaisia talojen omistajayhteisöissä tehtäviä osakkeiden tai osuuksien luovutuksia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on asumisoikeustalojen luovuttaminen. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi jatkossa käyttää harkintavaltaa myöntäessään vapautuksia valtion tukemia asumisoikeustaloja koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen (171/2012) Asetus tuli voimaan Asetusta täydennetään käsitteellä suunnitteluperusteuhka, jolla tarkoitetaan luvanhaltijan vastuulla olevien turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena käytettävää ydinenergian käyttöön kohdistuvan lainvastaisen toiminnan uhkaa. Lisäksi voimankäyttövälineisiin liittyviä erityisvaatimuksia koskevaa asetuksen 10 :ää selkeytetään ja ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan palkkioita koskevaa asetuksen 18 :ää muutetaan siten, ettei neuvottelukunnalle makseta kokouspalkkioita. Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (181/2012) Asetus tulee voimaan Yliopistolain 49 :n mukaisten yliopistojen rahoitusperusteiden keskinäistä jakautumista ja laskentaa koskevat säännökset uudistetaan. Yliopistojen rahoitusmalli korostaa laatua, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja kansainvälistymistä. Valtion rahoitusta kohdennetaan erityisesti suoritettujen tutkintojen ja opintopisteiden sekä tieteellisten julkaisujen ja kilpaillun tutkimusrahoituksen perusteella, joiden painoarvoa rahoituksessa korostetaan. Kansainvälistyminen otetaan huomioon useamman kriteerin kautta. Rahoitusmallin perusteella jaettava rahoitus jaetaan edelleen kullekin yliopistolle yhtenä kokonaisuutena, jonka sisäisestä kohdentumisesta jokainen yliopisto päättää omien strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista (183/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman mukaisille hankkeille maksettavan valtionavustuksen jakamisen perusteista, valtionavustuksen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valtionavustuksen käytön seurannasta, arvioinnista ja valvonnasta. Uusi asetus on suurelta osin samansisältöinen kuin tällä hetkellä voimassa oleva asetus. Muutokset nykyiseen asetukseen verrattuna ovat valtionavustuksen hakemista ja avustuksen myöntämisen edellytyksiä koskevia täsmennyksiä ja lisäyksiä. Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksella täsmennetään voimaan tulevan jätelain säännöksiä. Asetukseen sisällytetään tarkistettuina lain voimaantulon yhteydessä kumoutuvan jäteasetuksen säännökset. Siihen kootaan tarkistettuina myös keskeiset jätelain toimeenpanoon liittyvät jätteiden luokittelua, vaarallisia jätteitä, öljyjätehuoltoa, yhdyskuntajätevesilietettä ja rakennus- ja purkujätteitä koskevat säännökset useista voimassa olevista jätealan säädöksistä. Asetuksella säädetään yhdyskuntajätteen ja rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvollisuuksista sekä näiden jätteiden kierrätys- tai hyödyntämistavoitteista. Tavoitteena on, että asetuksessa säädetyin toimin 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä kierrätetään vuonna 2016 ja 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä kierrätetään tai hyödynnetään muutoin materiaalina vuonna Asetuksella täsmennetään jätelain säännöksiä myös muun muassa jätehuollon järjestämistä koskevista yleisistä vaatimuksista, jätelain mukaisista hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyistä, eräistä jätteistä viranomaiselle toimitettavista tiedoista, jätteitä koskevasta kirjanpidosta sekä siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen (180/2012) Asetus tuli voimaan Asetus tarkistetaan sisällöllisesti sekä säädösviittausten ja terminologian osalta yhdenmukaiseksi uuden jätelain ja siihen liittyvän ympäristönsuojelulain annetun lain kanssa. Valtioneuvoston asetus adoptiosta (202/2012) Asetus tulee voimaan Asetuksella annetaan adoptiolakia täydentävät säännökset adoptioneuvonnasta, kansainvälisestä adoptiopalvelusta, adoptiolautakunnasta sekä eräistä muista seikoista. Momentti 7 Momentti 4/2012

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että huumausaineen viljelyn, kuljettamisen ja kuljetuttamisen yritys säädetään huumausainerikoksena

Lisätiedot