JÄLKIKÄSITTELYKONEEN- HOITAJAN AMMATTITUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄLKIKÄSITTELYKONEEN- HOITAJAN AMMATTITUTKINTO"

Transkriptio

1 JÄLKIKÄSITTELYKONEEN- HOITAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN (nid.) ISBN (pdf) 1

2 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 27/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Voimassaoloaika alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu L 631/1998, 13 2 mom A 812/1998, 1 1 mom Kumoaa määräyksen no 59/011/1995 Muuttaa määräystä no JÄLKIKÄSITTELYKONEENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus on päättänyt Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinnon perusteista, joita on noudatettava lukien toistaiseksi. Tutkintoon tai sen osaan valmistavan koulutuksen järjestäjän on laadittava ja hyväksyttävä koulutusta varten opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä tutkinnon perusteissa on määrätty. Ammattitaidon näytöt on järjestettävä osana valmistavaa koulutusta. Tutkintotoimikunta, tutkinnon järjestäjä ja koulutuksen järjestäjä eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä. Todistuksiin merkittävistä tiedoista ja todistusmalleista sekä henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen. Pääjohtaja JUKKA SARJALA Jukka Sarjala Opetusneuvos AIMO KAISANIEMI Aimo Kaisaniemi 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Näyttötutkinnot Näyttötutkintoihin valmistava koulutus Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin yleiset perusteet Luku JÄLKIKÄSITTELYKONEENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Luku JÄLKIKÄSITTELYKONEENHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Viestintäalan yleistiedot ja -taidot a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Jälkikäsittelykoneenhoitajan perustiedot ja -taidot a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Teollinen kirjansidonta a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Teollinen aikakauslehti- ja esitetuotanto a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Erilliskonein toteutettava viimeistys a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Sanomalehtipostitus a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattialan rinnakkaistyötehtävä

4 8 Ammattialan tukityötehtävä Ammattitaidon osoittamistavat Yrittäjyys a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit b) Ammattitaidon osoittamistavat Liite AMMATIN KUVAUS

5 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen. Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintoimintojen vaatimuksiin, toimintaprosessien hallintaan ja laajaalaiseen ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon ja sosiaaliset valmiudet. 2 NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä. Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaisesti. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua näyttöihin osana opintojaan. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä. 5

6 3 AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAPOJEN JA TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN YLEISET PERUSTEET Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa. Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta. Näyttöympäristön tulee olla todellinen tai mahdollisimman realistinen. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviointia. Näytöt tulee järjestää tutkinnon osittain siten, että niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota. Kohteet tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteisiin perustuvat arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset. 2 Luku JÄLKIKÄSITTELYKONEENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 TUTKINNON OSAT Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinnossa voi suuntautua teolliseen kirjansidontaan, teolliseen aikakauslehti- ja esinetuotantoon, erilliskonein toteutettavaan viimeistykseen ja sanomalehtipostitukseen. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava suuntautumisalasta riippumatta kaikille jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkintoa suorittaville yhteiset kaksi tutkinnon osaa: Viestintäalan yleistiedot ja -taidot Jälkikäsittelykoneenhoitajan perustiedot ja -taidot sekä yksi suuntautumisalan osoittavista osista: Teollinen kirjansidonta 6

7 Teollinen aikakauslehti- ja esitetuotanto Erilliskonein toteutettava viimeistys Sanomalehtipostitus sekä yksi ammattiosaamisen laaja-alaisuutta kuvaavista, ammattialan rinnakkaistyötehtävien hallintaa osoittavista osista: 1. Jälkikäsittelyn vaikutus asemoinnissa ja levynvalmistuksessa 2. Jälkikäsittelykoneiden tai -konelinjojen käyttö 3. Jälkikäsittelytuotannon varastointi, lavaus, pakkaus ja kuljetus 4. Postitusjärjestelmien ja -koneiden käyttö 5. Erillisen tai tuotantolinjassa olevan leikkurin terän vaihto 6. Kaksoistuotanto 7. Kirjan sidonta ja korjaus käsin ja yksi ammattiosaamisen tukitehtävien hallintaa osoittavista osista: 8. Jälkikäsittelykoneiden ja -konelinjojen atkohjausjärjestelmien käyttö ja käynnissäpito 9. Jälkikäsittelykoneiden ja -konelinjojen käynnissäpito Näiden lisäksi tutkittava voi suorittaa vapaasti valittavan tutkkinnon osan Yrittäjyys 7

8 3 Luku JÄLKIKÄSITTELYKONEENHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 1 VIESTINTÄALAN YLEISTIEDOT JA -TAIDOT a) Ammattitaitovaatimukset Hän tuntee ympäristön ja -työsuojelun periaatteet ja osaa työssään noudattaa työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua. Lisäksi tutkittavalla on painoviestinnän työtehtävissä tarvittava matemaattisluonnontieteellinen ja tietotekninen osaaminen ja työssään tarvittava käytännön kielitaito. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Näyttöjen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin ammattiosaamisen alueisiin, kohteisiin ja niiden arvioinnin kriteereihin. Hyväksytty suoritus ATK:N PERUSTIEDOT ymmärtää tietotekniikan perusteet, tuntee atk-alan peruskäsitteet ja hänellä on käsitys henkilökohtaisten tietokonelaitteiden ja ohjelmistojen käyttötavoista sekä toiminnan periaatteista osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa laitteiston käyttöön liittyvät perusasiat, jotka ovat käyttöliittymän hallinta, apuohjelmien käyttö, leikepöydän käyttö, tekstin kirjoittaminen jollakin ohjelmalla ja tallennus annetulla nimellä oikeaan kohteeseen, tiedoston sisällön tarkastelu ja muuttaminen, tulostaminen, ohjelmaversion numeron selvittäminen, levykkeen käsittely, hakemistojen ja kansioiden käsittely, tiedostojen käsittely, poistettujen tiedostojen palautus, ohjetoiminto, tiedostojen etsiminen, varmuuskopiointi sekä virustorjunta ymmärtää oman tietokoneensa ja verkkoympäristön toiminnan ja osaa selviytyä tilanteesta, jossa tietokone menee täysin jumiin osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön 8

9 osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa taulukkolaskentaohjelman peruskäytön osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa tietokantaohjelman peruskäytön osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa grafiikkaohjelman peruskäytön osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hänellä on peruskäyttäjän tiedot sähköisessä viestinnässä ja osaa käyttää sähköpostia ja löytää www-sivun. ATK:n perustaitojen hallinnan tutkittava voi osoittaa myös esittämällä suorittamansa atk:n A-ajokortin. VIESTINTÄALAN TOIMIALATIETO tuntee graafisen alan ja sen edunvalvontaorganisaatiot ja sen tuotteet pääpiirteissään ja tietää painotuotteiden kanssa kilpailevat muun viestintäteollisuuden tuotteet ymmärtää kansan- ja yritystalouden perustapahtumien, kuten suhdanteiden, työn ja raaka-aineiden hintatason muutosten yhteyden painotuotteen hintaan ja yrityksen talouteen osaa lukea liikeyrityksen tuloslaskelman ja taseen sekä tulkita niiden keskeisimmät asiat tuntee työlainsäädännön ja työhön liittyvien sopimuksien periaatteita siinä määrin, että osaa soveltaa työsopimus-, työaika- ja YT-lain pääkohtia omassa tavanomaisessa työtoiminnassaan ja tietää, mistä voi hankkia näistä asioista täsmällisemmän tiedon tuntee ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteita sekä yrityksensä ympäristönsuojelun ohjeita niin, että osaa ottaa omalla alallaan tyypillisten ja työpaikallaan käytettävien raaka- yms. aineiden ympäristövaikutukset huomioon työpaikallaan ja työssään pystyy soveltamaan työsuojelumääräyksiä ja ylläpitämään työturvallisuutta työssään ja omalla työpaikallaan. PAINOTUOTE JA VISUAALINEN VIESTINTÄ tietää painotuotteiden suunnittelun ja visuaalisen viestinnän periaatteet tietää mainospainotuotteiden, lehtituotteiden, erityyppisten kirjojen ja pakkaustuotteiden rakenteet ja pystyy kuvaamaan niiden koko valmistusprosessit pääpiirteissään 9

10 osaa erottaa hyvän painotuotteen laadun huonosta ja osaa kuvata yleisimmät painotyön laatuvirheet. PAINOTUOTTEIDEN VALMISTUKSEN PERUSTEKNIIKAT JA -PROSESSIT osaa kuvata pääpiirteissään painotuotteen valmistuksen työn kulun ja sivunvalmistuksen, painotuotannon, sidonta- ja jälkikäsittelyn menetelmät sekä digitaalisen painotuotteen valmistuksen menetelmät tuntee ja osaa erottaa toisistaan painotuotteen valmistuksessa käytettävät päämateriaalit ja tietää, miten materiaalien valinnat vaikuttavat tuotteen laatuun, kestävyyteen ja ulkoasuun ymmärtää tekstinkäsittelyn, kuvankäsittelyn, väriopin ja värikuvan valmistuksen, värinhallinnan sekä hyvän typografian perusperiaatteet. KIELITAITO ymmärtää arkisissa ammatillisissa tilanteissa suullisesti esitetyn graafisen alan ydinsanaston yhdellä valinnaisella vieraalla kielellä ymmärtää yhdellä valinnaisella vieraalla kielellä kirjallisessa muodossa esitetyt, omaa alaa koskevat perusohjeet ja -viestit sekä turvaohjeet. 2 JÄLKIKÄSITTELYKONEENHOITAJAN PERUSTIEDOT JA -TAIDOT 10 a) Ammattitaitovaatimukset tunnistaa tuotteen hyvän laadun ja osaa havaita ja välttää laatuvirheet ja kelvottoman laadun. Hän ymmärtää laatutyön, laadunohjauksen ja laatujärjestelmän periaatteet siinä määrin, että osaa soveltaa niitä omassa ammatillisessa tuotantotyössään. Hän hallitsee työssä käytettävät laadunmittausvälineet ja -järjestelmät ja osaa laatia työn ja tuotannon edellyttämät laatu- ja työraportit. tietää painotuotteen teollisen jälkikäsittelyn, nidonnan ja sidonnan sekä muun viimeistyksen vaiheet ja prosessit, tuntee tärkeimmät tuotantolinjojen koneet ja laitteet sekä tuotannossa käytettävät materiaalit ja niiden oikean yhdistelemisen tuotteiden vaatimusten mukaisesti. Hän tietää, miten jälkikäsittelytuotannossa käytettävät konelinjat ja yleisimmät koneet laitetaan tuotantokuntoon ja säädetään työn toteuttamisen edellyttämällä tavalla. lla on sellaiset tekniikan perustiedot, että hän ymmärtää painotuotteiden jälkikäsittelyssä käytettävien laitteiden, koneiden ja tuotantolinjojen toiminnan ja käynnissäpidon ja pystyy tunnistamaan yleisimmät häiriöiden syyt.

11 lla on myös sellaiset yhteistyötaidot, että hän osaa sopeutua jälkikäsittelytuotannon edellyttämiin erilaisiin tehtäviin ryhmässä tai yksilönä. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Näyttöjen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin ammattiosaamisen alueisiin, kohteisiin ja niiden arvioimisen kriteereihin. Hyväksytty suoritus LAATUTYÖ JA LAATUJÄRJESTELMIEN PERIAATTEET tunnistaa painotuotteen jälkikäsittelyssä valmistuvan tuotteen oikean laadun ja osaa havaita ja välttää tuloksen kelvottoman laadun ymmärtää painotuotteiden valmistuksen ja erityisesti jälkikäsittelyn työvaiheiden laadunhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä työhönsä tuntee painotuotteiden jälkikäsittelyssä käytettävät laadun ohjaus-, valvonta- ja mittausjärjestelmien periaatteet ja käytön tietää painotuotteen laadun ja virheettömyyden arvioimiseen ja mittaamiseen käytetyt tärkeimmät laatua kuvaavat tekijät ja niiden hyvää laatua kuvaavat, normaalit ohjearvot osaa arvioida ja mitata valmiin tuotteen ja sen välivaiheiden laadun ja osaa rekisteröidä tulokset sekä raportoida toteutuneen laadun. JÄLKIKÄSITTELYKONEIDEN JA -TUOTANTOLINJOJEN ASETUSTEN VAIKU- TUS TUOTTEEN LAATUUN tietää painotuotteen teollisen jälkikäsittelyn prosessit, osaa kuvata niiden työvaiheet ja tietää niissä käytettävät tärkeimmät koneet, laitteet ja tuotantolinjat osaa kuvata tärkeimpien eri tuotteiden valmistuksessa käytettävien koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen rakenteen pääosat ja toiminnan pääpiirteet ymmärtää eri paperi-, tarvike- ja liimalaatujen sopivuuden erilaisten painotuotteiden valmistukseen ja materiaalien ja niiden yhdistelmien sekä itse jälkikäsittelyprosessin vaikutuksen painotuotteen laatuun ymmärtää jälkikäsittelyn konelinjan, koneiden ja apulaitteiden eri toimija säätöelimien ja työskentelyolosuhteiden asetusten vaikutuksen valmistettavan tuotteen laatuun ja osaa arvioida asetusten korjaustarpeen tuloksen osoittautuessa huonoksi 11

12 osaa valita jälkikäsittelyprosessin ja painotuotteen vaatimusten mukaisesti oikeat materiaali- ja tarvikeyhdistelmät, apu- ja lisäaineet sekä erilaisissa tilanteissa käytettävät kone-elimien puhdistus- ja hoitoaineet. JÄLKIKÄSITTELYKONEIDEN JA TUOTANTOLINJOJEN SÄÄDÖN JA OHJAUS- JÄRJESTELMIEN KÄYNNISSÄPITO ymmärtää jälkikäsittelykoneiden ja -tuotantolinjojen sekä niiden atkohjausjärjestelmien käynnissäpidon merkityksen tuotantovälineiden tuottavuudelle, käyttöiälle ja valmiin tuotteen laadulle ja osaa selvittää käynnissäpidon vaikutuksen työturvallisuuteen ja ympäristöön tuntee ennakoivan ja korjaavan huollon eron ja merkityksen tuottavuudelle osaa toteuttaa käyttöohjeiden mukaisesti jälkikäsittelyn tuotantolinjan, yleisimpien koneiden ja erilaisten apulaitteiden tuotteen laatuun ja häiriöttömään toimintaan vaikuttavat säädöt ja asetukset osaa tulkita työpaikkansa jälkikäsittelytuotantolinjojen ja -koneiden sekä apulaitteiden käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeita ja ymmärtää koneen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä piirustuksia oikein osaa tehdä työpaikkansa tuotantovälineiden käynnissäpitoon liittyvät perushuollot ja säädöt ohjeiden mukaan osaa paikallistaa yleisimmät huoltokohteet ja valita oikein eri huoltokohteissa käytettävät työkalut, aineet ja tarvikkeet tuntee työpaikkansa jälkikäsittelytuotantolinjojen ja -koneiden sekä niiden ohjaus- ja säätöjärjestelmien yleisimmät häiriöiden ja vikojen aiheuttajat osaa paikallistaa tuotantovälineessä esiintyvät yleisimmät häiriöt ja mahdollisuuksien mukaan korjata virheelliset asetukset ja poistaa häiriöt sekä niiden aiheuttajat osaa selvittää kuka suorittaa työpaikkansa jälkikäsittelytuotantolinjojen ja -koneiden sekä apulaitteiden ja järjestelmien eri huolto- ja korjaustyöt. 12 SOSIAALISET TAIDOT ymmärtää ryhmä-, tiimi- ja soluorganisaation periaatteet ja osaa toimia eri tehtävissä työryhmän jäsenenä osaa ymmärrettävästi ja painamistehtäviensä tarpeiden mukaisesti kommunikoida suomen kielellä kirjallisesti ja suullisesti

13 osaa käsitellä työmääräimiä ja tuotantotiedostoja ja raportoida työn tulokset työpaikalla noudatettavalla tavalla. 3 TEOLLINEN KIRJANSIDONTA a) Ammattitaitovaatimukset tuntee niin hyvin painotuotteiden jälkikäsittelyssä teollisessa kirjan valmistuksessa käytettävät työprosessit ja erilaiset laitteet, koneet, tuotantolinjat, materiaalit ja tarvikkeet, että hän osaa suunnitella työmääräimen tai tehtäväksiannon perusteella painotuotteen jälkikäsittelytyön ja valita tehtävän toteuttamisessa tarvittavat tuotantovälineet ja -menetelmät. Hän tietää, miten jälkikäsittelytuotannossa käytettävät konelinjat ja yleisimmät koneet laitetaan kulloisenkin työtehtävän edellyttämään tuotantokuntoon ja säädetään työn toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Hän osaa käyttää vähintään yhtä laajahkoa tuotantolinjaa ja kahta kirjan valmistuksen linjassa olevaa tai muuta pääkonetta, niiden esiasetus-, kaukokäyttö- ja säätöjärjestelmiä ja -ohjelmia ja osaa käyttää niitä tuotantotehtävien toteuttamiseksi siten, että työnkulku on häiriötöntä ja tehokasta. Hän osaa myös tarpeen mukaan korjata koneidensa asetukset ajon aikana vakioidun, hyväksyttävän painatustuloksen laadun ylläpitämiseksi. lla on sellaiset tekniikan perustiedot, että hän ymmärtää painotuotteiden jälkikäsittelyssä käytettävien laitteiden, koneiden ja tuotantolinjojen toiminnan ja käynnissäpidon ja pystyy tunnistamaan yleisimmät häiriöiden syyt. osaa toteuttaa tuotteen jälkikäsittelyn työtehtävän tuotannossa silloinkin, kun tuotantovälineistön käyttäminen edellyttää työryhmää. Hän hallitsee myös jälkikäsittelyprosessien laadunvarmistuksen menetelmät ja tuotannon ja tuotteiden laadun mittaustekniikat jälkikäsittelytuotannossa. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Näyttöjen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin ammattiosaamisen alueisiin, kohteisiin ja niiden arvioimisen kriteereihin. Hyväksytty suoritus KIRJANSIDONNAN VALMISTUSPROSESSIT ymmärtää kirjan sidonnan teollisen valmistusprosessin painetusta arkista aina valmiiseen kirjan asti ja osaa kuvata kirjan valmistuksen eri työvaiheet 13

14 tuntee teollisesti valmistetun kirjan erilaiset rakenteet, niissä käytettävät kirjan osat, tarvikkeet ja aineet, tietää näiden toiminnan ja vaikutuksen kirjansidonnan prosessiin ja kirjatuotteen ominaisuuksiin tuntee kirjasiteen ja kirjan kannen koristelumenetelmät ja osaa kuvata niiden keskeisimmät työvaiheet tietää ja osaa pääpiirteissään kuvata kirjan käsinsidonnan työvaiheet ja niissä käytettävät työvälineet tietää kirjatuotteen sidonnan ja nidonnan eri työvaiheissa käytettävien valmistusprosessien, menetelmien, materiaalien, tarvikkeiden ja olosuhdemuuttujien vaikutuksen lopputuotteen, valmistetun kirjan laatuun ja osaa sen mukaan toteuttaa prosessin laadun optimointia tuntee eri paperilaatujen pintarakenteen ja pystyy erottamaan toisistaan yleisimmin käytetyt paperilaadut ja paperin pintapainot tietää, miten paperin laatu vaikuttaa kirjan sidonnan prosessin asetuksiin ja tuotteen laatuun ja tietää eri tuotetyypeissä luontevimmin käytettävät paperilaadut osaa valita kirjan sidonta- ja nidontaprosessissa käytettäville eri paperija sidosasuille soveltuvimmat materiaalit, liimat ja apuaineet sekä niiden edellyttämät koneiden toimielimien ja olosuhdesäätimien oikeat ohjeasetukset 14 KIRJANVALMISTUKSEN TUOTANTOKONEIDEN KÄYTTÖ ymmärtää teollisessa kirjan valmistuksessa käytettävien erilliskoneiden ja tuotantolinjojen toiminnan ja osaa kuvata koneiden ja linjojen pääosat ja tehtävät kirjan valmistusprosessissa tuntee teollisessa kirjan valmistuksessa käytettävien erilliskoneiden ja tuotantolinjojen tekniset rakenneratkaisut ja toimintaperiaatteet, käyttömekaniikan rakenteen ja toiminnan sekä sähkö- ja atk-tekniset osakokonaisuudet tuntee kirjan teollisessa jälkikäsittelyssä käytettävät koneet, konelinjat ja tarpeelliset apulaitteet, välineet ja työkalut ja osaa käyttää niitä oikealla tavalla tuotantotehtäviä toteuttaessaan osaa asentaa, kytkeä käyttöön ja säätää valmistettavan tuotteen mukaisesti muutamaan valitsemaansa, teollisessa kirjan valmistuksessa käytettävään pääkoneeseen ja yhteen valitsemaansa tuotantolinjaan kulloisenkin tuotantotehtävän edellyttämät yksiköt ja apulaitteet ja työkalut osaa kohtuullisen joutuisalla työrutiinilla itsenäisesti, käsin säätäen tai käyttäen kunkin koneen tai tuotantolinjan esiasettelun, kaukokäytön tai ohjauksen atk-järjestelmää asettaa koneen erilaiset ohjauselimet kulloi-

15 senkin kirjan sidontatyön kuntoonlaiton edellyttämällä tavalla niin, että viimeistystyön laatu on hyväksyttävä tuntee työturvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeet ja osaa toimia tuotantotyössään työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun vaatimuksia noudattaen ja niitä aloitteellisesti edistäen tuotantolinjaa, koneita, apulaitteita, materiaaleja ja tarvikkeita käsitellessään ymmärtää voitelu- ja puhdistushuoltotoimenpiteiden merkityksen apulaitteiden, koneiden ja tuotantolinjojen toimintavarmuudelle, käynnissäpidolle ja käyttöiälle osaa tehdä jälkikäsittelyn eri koneille ja tuotantolinjoille päivittäin ja viikoittain tarpeelliset huoltotoimenpiteet järjestelmällisesti ja huoltoohjelman mukaisesti osaa pitää koneensa, tuotantolinjansa ja työympäristönsä puhtaana ja siistinä ja ymmärtää tämän merkityksen viihtyvyydelle ja työturvallisuudelle. KIRJANSIDONTATUOTTEEN VALMISTUS osaa toimeksiannon mukaisesti hahmotella kirjatuotteen teollisen jälkikäsittelyn edellyttämät työvaiheet sovittaen ne tuottavalla ja taloudellisella tavalla yrityksensä jälkikäsittelyn tuotantovälineistöön ja tuotantoon osaa ottaa jälkikäsittelytyötä tehdessään huomioon painettujen arkkien kirjan jälkikäsittelyprosessille asettamat ehdot samoin kuin valmiin tuotteen pakkauksen ja jakelun asettamat vaatimukset osaa sijoittaa valitsemiinsa erilliskoneisiin ja tuotantolinjaan tuotannon tarvitsemat painoarkit tai kirja-aihiot, materiaalit, tarvikkeet ja apuaineet osaa käyttää valitsemiansa kirjansidonnan pääkoneita tai tuotantolinjaa tuotantotehtävän toteuttamiseksi siten, että työnkulku on häiriötöntä ja tehokasta osaa tarpeen mukaan korjata koneiden ja tuotantolinjan asetukset ajon aikana vakioidun, hyväksyttävän tuloksen laadun ylläpitämiseksi osaa ylläpitää jatkuvaa tuotantoa lisäämällä oikealla tavalla painoarkkeja, kirja-aihioita, materiaaleja, tarvikkeita ja mahdollisesti tarvittavia apu- tai muita aineita ja poistamalla valmiit tuotteet koneista ja linjalta työn edellyttämällä tavalla osaa itse toteuttaa kirjan valmistuksen edellyttämät jälkikäsittelyn työvaiheet muutamilla kirjan sidonnan prosessin erillisillä pääkoneilla tai yrityksessään käytettävissä olevalla, tehtävän toteuttamiseen soveltuvalla tuotantolinjalla 15

16 osaa käsitellä ja käyttää tuotannon välituotteita, materiaaleja, tarvikkeita ja aineita oikealla tavalla ja työ- ja ympäristönsuojelun ohjeita noudattaen osaa myös ohjata tuotannon läpiviennin suunnitellulla tavalla silloinkin, kun tehtävän toteuttamiseen tarvitaan työryhmää osaa tarkastaa ja arvioida työnsä lopputuloksen virheettömyyden ja laadun ja kuvata käytännön ohjein, miten lopputuloksen laatua mahdollisesti voitaisiin parantaa tuntee painotuotteen jälkikäsittelyn prosessien ja valmiin tuotteen laadun mittausmenetelmät ja -laitteet ja osaa käyttää niitä prosessin ja tuotteen laadunohjauksessa ja valvonnassa. KIRJAN ERI RAKENTEET JA NIISSÄ KÄYTETTÄVÄT MATERIAALIT JA TARVIKKEET tuntee ja osaa kuvata nidotun ja sidotun kirjan rakenteen ja mekaniikan ja ymmärtää rakenteiden eron kirjan ulkoasuun, toimintaan painotuotteena ja kirjan kestävyyteen erilaisissa kulutusympäristöissä tuntee ja osaa kuvata perinteisin menetelmin tehdyn kirjan, nykyaikaisen teollisesti valmistetun kirjan ja erityyppisten painotuotteiden tyypilliset sidonta- ja nidonta-asut ja pystyy pääosittain kuvaamaan kirjan erilaisten asujen edellyttämät eri materiaalit ja valmistuksen työvaiheet tuntee kirjan valmistusprosessissa käytettävät painoarkit, välituotteet, kirja-aihiot, kannet, kannen materiaalit ja kansiarkit, foliot, sidontatarvikkeet sekä erilaiset materiaalit, liimat, apu- ja lisäaineet, tietää niiden toiminnan ja vaikutuksen kirjansidonnan prosessissa ja osaa käsitellä ja käyttää niitä oikealla tavalla ja työ- ja ympäristönsuojelun ohjeita noudattaen. KIRJANSIDONNAN LAADUNHALLINTA tietää, mitä laatujärjestelmällä, laadunohjauksella, laadunvalvonnalla tarkoitetaan ja osaa kuvata, miten näitä sovelletaan hänen työpaikallaan osaa tarkastaa ja arvioida kuntoonlaiton tuloksen kunkin jälkikäsittelyn työvaiheen väli- ja lopputuloksesta ja päättää, milloin tuotanto voidaan laadun osalta aloittaa osaa tunnistaa jälkikäsittelytyön väli- ja lopputuloksesta yleisimmät välitai lopputuotteessa esiintyvät laatuvirheet ja prosessin yleisimmät ongelmat ja osaa ratkaista ne 16

17 tietää, millaiset eri työvaiheissa väli- tai lopputuotteen virheet on mahdollista korjata ja miten tulee menetellä, kun mahdollinen virhe tai vika on havaittu tietää jälkikäsittelyn eri työvaiheiden ja lopputuloksen laadun arvioimiseen ja mittaamiseen käytetyt tärkeimmät laatua kuvaavat tekijät ja kunkin työvaiheen hyvälaatuiselle tulokselle asetetut normaalit ohjearvot tuntee eri jälkikäsittelyn työvaiheissa käyttävät laadunmittausmenetelmät ja -laitteet ja osaa käyttää niitä eri työvaiheissa työnsä laadunasettamisessa, -ohjauksessa ja -valvonnassa osaa raportoida valmistamansa väli- tai lopputuotteen laatutekijät ja niiden vaihtelun työn kestäessä. KIRJANSIDONNAN KONEYKSIKÖIDEN JA TUOTANTOLINJOJEN KÄYNNISSÄPITO tuntee teollisessa kirjojen viimeistyksessä käytettävien koneiden ja konelinjojen pääosat ja niiden tekniset rakenneratkaisut ja toimintaperiaatteet, käyttömekaniikan rakenteen ja toiminnan sekä sähkö- ja atktekniset osakokonaisuudet ja niiden tehtävät tuotantoprosessissa ymmärtää viimeistyskoneiden käynnissäpidon merkityksen koneiden tuottavuudelle, käyttöiälle ja painotuotteiden laadulle osaa selvittää käynnissäpidon vaikutuksen työturvallisuuteen ja ympäristöön ja tuntee koneiden turvalaitteiden toiminnan ja merkityksen tuntee ennakoivan ja korjaavan huollon eron ja merkityksen tuottavuudelle osaa tulkita työpaikkansa kirjatuotannon viimeistyksessä käytettävien konelinjojen, koneiden ja apulaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeita ja ymmärtää koneen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä piirustuksia oikein osaa tehdä koneiden käynnissäpitoon liittyvät perushuollot ja säädöt ohjeiden mukaan ja tietää koneiden kunnonvalvontajärjestelmän tarkoituksen tuntee työpaikkansa kirjatuotannon viimeistyksessä käytettävien konelinjojen, koneiden ja apulaitteiden ja niiden ohjaus- ja säätöjärjestelmien yleisimmät häiriöiden ja vikojen aiheuttajat osaa itsenäisesti ajoittaa ja suorittaa yleisimmät käynnissäpitoon liittyvät ennakkohuoltotoimenpiteet sekä raportoida niistä osaa selvittää, kuka suorittaa työpaikkansa painotuotteiden jälkikäsittelyssä käytettävien koneiden ja apulaitteiden ja järjestelmien eri huoltoja korjaustyöt. 17

18 4 TEOLLINEN AIKAKAUSLEHTI- JA ESITETUOTANTO a) Ammattitaitovaatimukset tuntee niin hyvin aikakauslehtien, esitteiden tms. painotuotteiden teollisessa jälkikäsittelyssä käytettävät laitteet, koneet, tuotantolinjat, materiaalit ja tarvikkeet, että osaa suunnitella työmääräimen tai tehtäväksiannon perusteella aikakauslehtien jälkikäsittelytyön ja valita tehtävän toteuttamisessa tarvittavat tuotantovälineet ja -menetelmät. Hän tietää, miten aikakauslehtityyppisten painotuotteiden teollisessa jälkikäsittelytuotannossa käytettävät konelinjat ja yleisimmät koneet laitetaan kulloisenkin työtehtävän edellyttämään tuotantokuntoon ja säädetään työn toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Hän osaa käyttää vähintään yhtä laajahkoa tuotantolinjaa ja kahta aikakauslehtien valmistuksen muuta pääkonetta, niiden esiasetus-, kaukokäyttö- ja säätöjärjestelmiä ja -ohjelmia. Hän osaa käyttää niitä tuotantotehtävien toteuttamiseksi siten, että työnkulku on häiriötöntä ja tehokasta ja osaa tarpeen mukaan myös korjata koneidensa asetukset ajon aikana vakioidun, hyväksyttävän painatustuloksen laadun ylläpitämiseksi. lla on sellaiset tekniikan perustiedot, että hän ymmärtää aikakauslehtien jälkikäsittelyssä käytettävien laitteiden, koneiden ja tuotantolinjojen toiminnan ja käynnissäpidon ja pystyy tunnistamaan yleisimmät häiriöiden syyt. osaa toteuttaa tuotteen jälkikäsittelyn työtehtävän tuotannossa silloinkin, kun tuotantovälineistön käyttäminen edellyttää työryhmää. Hän hallitsee myös jälkikäsittelyprosessien laadunvarmistuksen menetelmät ja tuotannon ja tuotteiden laadunmittaustekniikat jälkikäsittelytuotannossa. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Näyttöjen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin ammattiosaamisen alueisiin, kohteisiin ja niiden arvioimisen kriteereihin. 18 Hyväksytty suoritus AIKAKAUSLEHTIEN JA ESITTEIDEN TMS. PAINOTUOTTEIDEN TEOLLISET VIIMEISTYSPROSESSIT ymmärtää aikakauslehtien, esitteiden ja vastaavien tuotteiden teolliset viimeistysprosessit painetusta arkista aina valmiiseen aikakauslehtituotteeseen asti ja osaa kuvata viimeistyksen eri työvaiheet tuntee teollisesti valmistettujen aikakauslehtityyppisten tuotteiden erilaiset rakenteet, niissä käytettävät tuotteen osat, liitteet, tarvikkeet ja aineet sekä tietää näiden toiminnan ja vaikutuksen viimeistyksen prosessiin ja tuotteen ominaisuuksiin

PAINOPINNAN- VALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO

PAINOPINNAN- VALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO PAINOPINNAN- VALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1466 4 (nid.) ISBN 952 13 1467 2 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 22/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1657 8 (nid.) ISBN 952 13 1658 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 66/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1474 5 (nid.) ISBN 952 13 1475 3 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 24/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2000 ISBN 952 13 0994 6 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 65/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet VALAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2784 7 (nid.) ISBN 952 13 2785 5 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet VALAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2784 7 (nid.) ISBN 952 13 2785 5 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet VALAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 11/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2784 7 (nid.) ISBN 952 13 2785 5 (pdf) 1 Dno 11/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Tutkinnon perusteet 1

Tutkinnon perusteet 1 Tutkinnon perusteet 1 TUTKINNON PERUSTEET Tutkinnon perusteet 2 NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 31/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) 1 Dno 31/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MAASEUTUMATKAILUN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 50/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2305 1 (nid.) ISBN 952 13 2306 X (pdf) 1 DNO 50/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 29/011/2005 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2567 4 (nid.) ISBN 952 13 2568 2 (pdf) 1 DNO 29/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1612 8 (nid.) ISBN 952 13 1613 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 57/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KUNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 15/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2106 7 (nid.) ISBN 952 13 2107 5 (pdf) 1 DNO 15/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 29/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2978 5 (nid.) ISBN 952 13 2979 3 (pdf) 1 Dno 29/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet RAHOITUS- JA VAKUUTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 21/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2127 X (nid.) ISBN 952 13 2128 8 (pdf) 1 DNO 21/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet HIEROJAN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 33/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2597 6 (nid.)

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1567 9 (nid.) ISBN 952 13 1568 7 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 49/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KOTITYÖPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 8/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2403

Lisätiedot

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 29/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:36 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:36 ISBN 978-952-13-5587-5 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MAATALOUSKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 18/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3744 4 (nid.) ISBN 978 952 13 3745 1 (pdf) 1 Dno 18/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2000 ISBN 952 13 0991 1 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 62/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 5.10.2000

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 19/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3742 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3743 7 (pdf) 1 Dno 19/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 7/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2009 ISBN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 18/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:27 RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:27 Opetushallitus ja tekijät

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2011

RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 36/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:41 Määräykset ja ohjeet 2011:41 Näyttötutkinnon perusteet RESTAUROINTIKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot