V a a s a n y l i o p i s t o n. I L M E j a v i s i o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V a a s a n y l i o p i s t o n. I L M E j a v i s i o"

Transkriptio

1 V a a s a n y l i o p i s t o n I L M E j a v i s i o

2

3 Sisällys 1. Visio esiin - yliopisto vuonna Visuaaliset peruselementit 2.1. Merkki 2.2. Tunnus 2.3. Värijärjestelmä 2.4. Typografia 3. Lomakkeisto 3.1. Peruslomakkeisto 3.2. Käyntikortit 3.3. Lomaketäyttöstandardi 4. Painotuotteet 4.1. Ulkoasuperiaatteita 4.2. Opinto-oppaat 4.3. Esitteet 4.4. Kirjat 5. Mainontaa 5.1. Teksti-ilmoitukset 5.2. Kuvalliset ilmoitukset 6. Fyysinen ympäristö 6.1. Liput ja viirit 7. Originaali-aineisto 7.1. Tunnusoriginaalit 7.2. Layoutpohjat

4 Innovaatioyliopisto 1. Visio esiin - yliopisto vuonna 2020 Vaasan yliopiston vision tarkoituksena on kuvata se tulevaisuuden tila, johon yliopisto pyrkii eri tavoin ja yhteisin ponnistuksin. Visio hyväksyttiin hallituksessa ja sitä on konkretisoitu visioseminaarissa. Visio ilman konkreettisia tavoitteita ja toimenpide-ohjelmaa ei vielä vie pitkälle. Vision tulisi ohjata toimintaa kahdella ulottuvuudella. Temaattisten strategioiden, kuten henkilöstö-, tietohallinto- ja kansainvälistymisstrategian, tulee tukea vision tavoitetilaa koko yliopiston laajuisesti. Toisaalta tiedekuntien ja laitosten tulisi ottaa huomioon vision painotukset toimintaansa suunnitellessaan. Tiedeperusta Yliopiston tieteenaloja kehitetään nykyiseltä pohjalta alojen kehittämissuunnitelman avulla. Kehittämisessä pyritään korostamaan uusien oppiaineiden ja soveltavien aineiden liittämistä nykyiseen tieteenalapohjaan. Tieteidenväliset kokonaisuudet tukevat myös alojen monipuolistumista. Maisteriohjelmia pyritään lisäämään, tohtorituotantoa kasvattamaan sekä rakentamaan korkealaatuisia tutkimuksen ja koulutuksen yksikköjä. Laatutyöstä ja laadun varmistamisesta luodaan osa yliopiston arkea. Innovaatiotoiminta ja innovaatioiden hyödyntäminen ja välittäminen vaatii verkottumista laitosten ja oppilaitosten kesken sekä tukipalveluiden hankkimista. Kansallinen innovaatiopolitiikka pyrkii tuottamaan kaikkien yliopistojen käyttöön innovaatioiden kaupallistamiseen tähtääviä palveluita. Verkottuminen antaa mahdollisuuden innovaatioketjujen hallintaan. Innovaatiotoiminta vaatii tuekseen toimivat tutkimuksen tukipalvelut sekä uusien yritysten perustamista tukevia toimintoja. Ollakseen innovatiivisia yliopiston opetussuunnitelmien tulee olla tieteidenvälisiä, ainutlaatuisia ja työelämän kannalta relevantteja. Innovatiivisuuden tulee liittyä luontevaksi osaksi yliopiston tulos- ja palvelusopimuksia. Monitieteinen tutkimus ja opetus Tutkimuksen jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden tukemiseksi on kehitettävä tutkimusorganisaatioita. Strategiaksi tulisi asettaa tiiviiden ja riittävän laajojen tutkimusryhmien luominen. Tutkimusryhmä voi tukeutua ulkoiseen rahoitukseen tai tutkimusviroissa toimivien tutkijoiden henkilökohtaiseen verkottumiseen. Tutkimusryhmien tulisi koostua professoreista, tutkijoista ja tutkijakoulutettavista. Ryhmillä tulee olla aktiiviset kansainväliset suhteet sekä myös alueelliset kontaktit alan sidosryhmiin. Käytännössä tämä tietää opetuksen ja tutkimuksen tehostettua kansainvälistämistä ja kansallisten ja kansainvälisten yhteishankkeiden edistämistä. Palosaaren kampus ja 5000 opiskelijaa Yliopisto ja sen ympäristössä sijaitsevat korkeakoulut muodostavat monipuolisen osaamiskeskittymän. Yhteinen tiedekirjasto liittää yliopiston entistä kiinteämmin

5 Vaasan muihin yliopistoyksiköihin. Kampuksella voidaan saavuttaa synergiaetuja kehittämällä yhteisiä hallintopalveluja ja kampusverkkoa. Palosaaren kampus näyttäytyy aitona ekokampuksena, missä kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat sekä korkeakoulujen toiminnassa että opetussisällöissä. Oppimisteknologian edelläkävijä Oppimisteknologian kehittämisen tulee näkyä sekä tekniikan käytössä että uusien, tekniikasta riippumattomien opetusmetodien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Opetusta arvioidaan opetussuunnittelun yhteydessä systemaattisen palautejärjestelmän avulla. Korkeakoulupedagogiikan opiskelusta ja opetuksen kehittämisestä tehdään luonteva osa laadukasta yliopistotyötä. Rahoitus tasapainossa Henkilöstötilinpäätöksestä luodaan tapa seurata sekä opetus-, tutkimus- että hallintohenkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä. Opiskelijoiden roolia yliopiston tavoitejärjestelmässä kehitetään. Henkilökohtaiset suunnitelmat opintojen etenemisestä auttavat tavoitteelliseen opiskeluun. Vaasan yliopiston visio korostaa kontaktipintojen kehittämisen välttämättömyyttä. Kansainvälinen tiedeyhteisö, yleisö, yliopiston vaikutusalue, tutkimuksen tuloksia soveltava teollisuus, tulevat, nykyiset ja entiset opiskelijat määrittelevät sen ympäristön, johon oma työmme on asemoitava osaksi uutta tietoa luovaa ja hyväksikäyttävää innovaatioketjua. Matti Jakobsson rehtori Tutkimus- ja hankerahoitusta tulee voida käyttää myös yliopiston perustoimintojen rahoittamiseen. Yritysten asiantuntemusta käytetään hyväksi opetuksen järjestämisessä etenkin aloilla, joissa teknologia ja taito ovat keskeisessä asemassa. Kustannuslaskennan toimivuus on kustannustietoisen tutkimus- ja opetustoiminnan edellytys. Ulkopuolisen rahoituksen järjestämiseksi sovitaan yliopiston yhteiset koulutus- ja tutkimussopimusmenettelyt. Työnjakoa ainelaitosten, erillislaitosten ja tukipalveluiden välillä selkiytetään ulkopuolisten palvelujen organisoinnin osalta. Toimiva työyhteisö Yliopiston tärkein voimavara on sen henkilökunta. Yliopiston esimiehet tarvitsevat riittävästi tukea ja kaikki yliopistolaiset tarvitsevat mahdollisuuksia kehittymiseen ja palkituksi tulemiseen.

6 2. Visuaaliset peruselementit 2.1. Merkki Vaasan yliopiston merkki muodostuu Wasa-suvun lyhdetunnuksesta ja sen pohjalle rakennetusta punavalkoisesta merellisestä viestilipusta Tunnus Yliopiston tunnus muodostuu merkistä ja sen yhteyteen muotoillusta yliopiston nimestä. Tiedekuntien tunnuksissa on merkin yhteydessä sekä yliopiston että tiedekunnan nimi. Erillislaitosten tunnukset toteutetaan vastaavasti. Nimi voidaan painaa joko mustalla tai kullalla. Merkin ja nimen typografisten suhteiden on tarkoitus pysyä samoina nimen pituudesta riippumatta. Tunnus positiivisena Tunnus negatiivisena

7 Tiedekuntien tunnukset K A U P P A T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N T A T E K N I L L I N E N T I E D E K U N T A H A L L I N T O T I E T E I D E N T I E D E K U N T A K A U P P A T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N T A T E K N I L L I N E N T I E D E K U N T A H A L L I N T O T I E T E I D E N T I E D E K U N T A

8 2.3. Värijärjestelmä Värijärjestelmä on perusväristä, tunnuksen väreistä ja koulutusalojen väreistä ja niiden soveltamisperiaatteista muodostuva kokonaisuus. Vaasan yliopiston perusväri on yliopiston merellinen kuninkaan sininen. Tunnuksen värit ovat tulen ja valon värit keltainen (kulta), punainen ja hopeanharmaa. Tunnuksen teksti voidaan painaa joko mustalla tai kullalla. Negatiivisessa tunnuksessa tekstin väri on valkoinen tai kulta. Yliopiston koulutusaloilla on omat tunnistevärinsä. Erilliset laitokset voivat vastaavasti valita itselleen omat tunnistevärinsä. Värejä sovelletaan tämän konseptin sisältämien esimerkkien mukaisesti. Yliopiston perusväri Pantone 287 (cyan 100% + magenta 69% + black 11%) Yliopiston tunnuksen värit Pantone 032 (magenta 91% + yellow 87%) Pantone 123 (magenta 30% + yellow 94%) Warm Grey 3 (magenta 6% + yellow 6% + black 18%) Pantone 871 kulta (magenta 17% + yellow 74% + black 30%)

9 Koulutusalojen värit Kauppatieteellinen Humanistinen Pantone 542 (cyan 76% + magenta 23% + black 8%) Pantone 3278 (cyan 100% + yellow 60%) Hallintotieteellinen Teknillinen Pantone 207 (magenta 100% + yellow 43% + black 18%) Pantone 117 (magenta 18% + yellow 100% + black 15%) Erillislaitoksen väri Levón-instituutti Pantone 249U (cyan 30% + magenta 87% + black 47%)

10 2.4. TYPOGRAFIA Yliopiston viestinnän typografinen ilme perustuu Futura Book -kirjasintyypin ja Mrs Eaves -kirjasinperheeseen kuuluvien kirjasinten soveltamiseen tekstien ladonnassa. Futura Bookia käytetään pääotsikoissa. Mrs Eaves -kirjasinperhe sisältää useita kirjasintyyppivariaatioita. Perusleipätekstit ladotaan Mrs Eaves Roman -leikkauksella. Mrs Eaves Caps -leikkausta käytetään painotuotteiden etukansien alaotsikoissa ja sisäsivujen otsikoissa ja väliotsikoissa. Väliotsikoissa ja korostuksissa voidaan käyttää myös Mrs Eaves Bold -leikkausta. Vaasan yliopiston kirjasintyypit FUTURA BOOK Mrs Eaves Roman Mrs Eaves Small Caps Mrs Eaves Italic malliesimerkki THE OLD PART of the Campus The City of Vaasa was founded in The buildings in the city were mainly wooden, and so Vaasa burnt down almost entirely in People decided to build a new city on a new place by the sea, because they needed a better port. That period of time was an important economic and ideological turning point in Finland s history. This period was also important for the cotton industry: four cotton factories were founded at that time. A Scot James Finlayson founded the first factory in Tampere in 1820, and the fourth factory, Puuvilla Manufaktuuri Osakeyhtiö, was built in Palosaari in 1857 by the commercial counsellor August Alexander Levón. Otsikon alkuosa: Futura Book, harvennus 60%. Prepositio: Mrs Eaves Italic, harvennus 30%. Otsikon loppuosa: Mrs Eaves Small Caps, harvennus 40%. Leipäteksti: Mrs Eaves Roman

11 3. Lomakkeisto 3.1. Peruslomakkeisto Peruslomakkeisto on suunniteltu visuaalisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lomakkeistoon kuuluvissa painotuotteissa -kirjekuorissa, lomakkeissa, käyntikorteissa, saatteissa- sovelletaan samoja visuaalisia peruselementtejä. Eri tiedekuntien lomakkeistot ovat visuaalisesti lähes identtiset. Poikkeuksena tästä on lomakefolderit: yliopiston ja opetusalojen folderit eroavat toisistaan värisyydellään ko. alojen eri tunnusvärien mukaisesti. Yksivärisiä kirjekuoria ja lomakkeita käytetään massapostituksissa, epävirallisissa yhteyksissä, sisäisessä viestinnässä ja muissa tilanteissa, joissa se on kustannussyistä perusteltua. Kirjelomakepohjat ovat jatkossa saatavissa myös sähköisessä muodossa, jolloin lomake kokonaisuudessa voidaan tulostaa henkilökohtaiselta tietokoneelta Käyntikortit Henkilökohtaiset käyntikortit ladotaan oheisen mallin mukaan seuraavasti: Alue A: -henkilön nimi -oppiarvo ja/tai virkanimike Alue B: -yliopiston ja tiedekunnan tai yksikön nimi Alue C: -osoite -puhelinnumerot (max 3 numeroa) -sähköpostiosoite A B C Matti Meikäläinen Titteli jos on V A A S A N Y L I O P I S T O V I E S T I N T Ä - J A T Y Ö E L Ä M Ä P A L V E L U T PL 700 (WOLFFINTIE 34), Vaasa puh. (06) gsm faksi (06) s-posti

12 3.3. Lomaketäyttöstandardi Kirjelomakkeiden tekstien asemointiin on luotu lomaketäyttöstandardi. Asemointiperiaatteita sovelletaan kaikkialla yliopistossa. Kirjelomakkeen täyttöperiaate VAASAN YLIOPISTO ASIAKIRJAN NIMI 1/1 Oy Yritys Ab Vaasassa Henkilön nimi Osoite Postitoimipaikka Viite jos on OTSIKKO TÄLLE RIVILLE Teksti alkaa tästä. About Building the Campus. In 1985 it was arranged an open competition to design a new campus for the university, and finally the architects Käpy and Simo Paavilainen from Helsinki were chosen as designers. The first projects, the main building Tervahovi (Pinetar Court) and the administrative building Luotsi (Pilot), were completed in Altogether, these two buildings are as large as 10,000 m2 (square metres), and the building costs were approximately 70 Million marks (12 Million euros). The plan that won the architect competition was called Setterberg s comb (Setterbergin kampa). The architect of Vaasa province, Carl Axel Setterberg, designed in the 1860 s the most important public buildings of the new Vaasa. He also designed the core parts of the Cotton Factory, and the city plan of Vaasa. The main building of the university can be considered the ultimate northern limit of Setterberg s city plan. Thanks to Setterberg, red brick is the material that has been used in almost all of the important buildings in Vaasa. The campus is a mixture of European and Anglo-Saxon university cultures. University of Vaasa is situated inside the city, just like a traditional European university. On the other hand, the buildings surrounding the lawn separate the university clearly from the rest of the city, which is typical of Anglo-Saxon universities. Campus also continues the Ostrobothnian tradition of yards that are surrounded by buildings. Ystävällisesti tervehtien Lähettäjän nimi titteli Vaasan yliopisto Viestintä- ja työelämäpalvelut PL 700 (WolfFIntie 34), Vaasa Puh. (06) , Faksi (06)

13 4. Painotuotteet 4.1. Ulkoasuperiaatteita Julkaisujen ulkoasuissa noudatetaan seuraavia ulkoasuperiaatteita: - Yliopiston tai tiedekunnan tunnus asemoidaan keskitettynä painotuotteiden etukannen yläreunaan. - Jos yliopiston (ja tiedekunnan) nimi esiintyy otsikossa, tunnuksen tilalla käytetään yliopiston merkkiä. - Opintoalakohtaisia värejä sovelletaan visuaalisina tunniste-elementtinä ko. tiedekunnan julkaisemissa painotuotteissa. - Painotuotteiden etukansissa sovelletaan yhtä seuraavista typografisista layout -periaatteista julkaisun luonteen mukaisesti: 1. Kansiaiheena otsikko 2. Kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti 3. Kansiaiheena otsikko ja kuva Sivutaitto toteutetaan joko kuva- tai tekstipainotteisena layoutina julkaisun luonteen mukaisesti. Tekstipainotteinen layout on tyypillisimmillään runsaasti eri tekstintasoja - otsikoita, väliotsikoita nimikkeitä, viitteitä, infolaatikoita ja luetteloita - sisältävissä opinto-oppaissa. Esitemateriaalissa ulkoasun suunnittelussa sovelletaan runsaammin visuaalisia mielikuvia tuottavaa kuvapainotteista layoutia. Näissä mainonnallisissa sovellutuksissa painotuotteiden lopullisen layoutin luonne muotoutuu valitun kohderyhmän ja mainonnallisen konseptin mukaan. Kuitenkin myös mainonnallisten painotuotteiden ulkokansissa on sovellettava jotakin kolmesta edellämainitusta layout -mallista. Painotuotteiden takakansissa on aina Vaasan yliopiston tunnus asemoituna allekirjoituksenomaisesti sivun alareunaan Opinto-oppaat - etukannessa tiedekunnan tunnus - kansiaiheena otsikko - koulutusalojen värit - sisäsivuilla tekstipainotteinen layout - takakannessa yliopiston tunnus

14 Opinto-oppaiden etukannet ja layoutmalli O P I N T O - O P A S K a u p p a t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a O P I N T O - o p a s S T U D I E h a n d b o k O P I N T O - O P A S H a l l i n t o t i e t e i d e n t i e d e k u n t a O P I N T O - O P A S T e k n i l l i n e n t i e d e k u n t a Hallintotiede Hallintotiede 45 Koodi ja laajuus: JHA.130, 3 ov Sisältö: Yrittäjyyden yleiset kriteerit, julkisen yrittäjyyden erityispiirteet, sisäinen yrittäjyys, yritysmuotoisen toiminnan mahdollisuudet ja rajoitteet julkisella sektorilla. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. DOMBERGER: The Contracting Organization. Oxford Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tentti minen. Kansainvälinen politiikka ja hallinto International Relations and the Administration Koodi ja laajuus: JHA.125, 3 ov Sisältö: Kansainvälisen politiikan lähtökohdat. Hallintotoiminnan rooli kansainvälisessä toiminnassa. Vallankäytön kansainväliset areenat. Politiikka ja hallinto kansainvälisessä taloudessa. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. ARCHER: International Organizations. London VÄYRYNEN: Globalisaatio, uhka vai mahdollisuus? Jyväskylä Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tent timinen. Aineopinnot Sub-national Governance in Europe Code and credits: JHA.246, 3 cr Aim: To provide students with a knowledge and understanding of the nature of sub-national government in Europe, its importance for de mocracy and the provision of public services, and the factors changing the organisation, powers, responsibilities and central-local relationships. Teaching: 30 h. Course Literature: 1. NORTON: International Handbook of Local and Regional Government. London 1994 (partly). 2. ALLUM: State and Society in Western Europe. Cambridge 1995 (partly). 3. A selection of articles. To be announced during the lectures. Requirements for the credits: Participation in the lectures and workshops, written examination. Hallintotieteellinen tutkimus Methodology of Administrative Science Koodi ja laajuus: JHA.247, 3 ov Sisältö: Hallintotieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, analysointimenetelmät ja tutkimusraportointi. Opetus: 40 h. Kirjallisuus: 1. NUMMENMAA KONTTINEN KUU- SINEN LESKINEN: Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo UUSITALO: Tiede, tutkimus, tutkielma: Joh datus tutkielman maailmaan. Juva NIINILUOTO: Johdatus tieteenfilosofiaan. Helsinki Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tent ti minen. Harjoitusten suorittaminen. Edeltävät opinnot: Edellytetään Hallintotieteellinen tutkimus (ent. Metodi I), Tilastotieteen johdantokurssi ja Tietokone työvälineenä. Taloushallinto Financial Management Koodi ja laajuus: JHA.243, 3 ov Sisältö: Julkisen budjetoinnin, tilinpidon ja tarkastuksen periaatteet. Perehtyminen käytännön taloushallintoon. Opetus: 30 h. Kirjallisuus: 1. MEKLIN: Valtiontalouden perusteet PÖLLÄ ETELÄLAHTI: Valtion uudistunut taloushallinto. Ekonomia Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen sekä harjoitustyöt. Harjoittelu Practical Training Koodi ja laajuus: JHA.237, 3 ov Sisältö: Käytännön hallintotyöhön perehtyminen, tieteellisten tutkimustulosten käytön ja soveltamisen oppiminen. Kirjallisuus: Perehtyminen johonkin hallinnon erityis alueeseen harjoitteluraportin aiheeseen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjaksoinen, kokopäivätoiminen harjoittelu ennalta hyväksytyssä organisaatiossa sekä kirjallinen sivun raportti, joka tarkastetaan. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun vain omassa pääainee ssaan. Ennen raportin kirjoittamista on kes kusteltava sen aiheesta ja toteuttamisesta opinto jaksosta vastaavan opettajan kanssa. Esitys har joit telupaikasta jätetään etukäteen ja jäljennös työtodistuksesta sekä raportti toimitetaan opettajalle hyväksyttäväksi. Henkilöstöjohtaminen Human Resource Management Koodi ja laajuus: JHA.248, 3 ov Sisältö: Henkilöstöjohtamisen tavoitteet. Henkilöstöstrategiat ja henkilöstön kehittäminen. Motivaatio ja tuloksellisuus. Opetus: 30 h. Kirjallisuus: 1. HUMAN RESOURCE STRATEGIES. Re source Strate gies. London Toim. Salaman. 2. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion hen kilöstöpolitiikan linjasta ( ), saatavissa internetistä osoitteesta vm/tyonantajana/index.html 3. TEMMES KIVINIEMI PELTONEN: Hallinto uudistuu, uudistuuko johtaminen? Johtamisen kehittämisen arviointiraportti. Valtiovarainministeriö, Tutkimuk set ja selvitykset 4/2001, saatavilla inter netistä osoitteesta julkaisut/tutkimuksetjaselvitykset/pdf/ts4_ 2001.pdf 4. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tent timinen. Modernin yhteiskunnan hallinta Public Administration and Governance in a Modern Society Koodi ja laajuus: JHA.253, 3 ov Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan julkisen hallinnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta modernisaatiossa sekä hallinnon ja yhteiskunnan suhteeseen vaikuttavia poliittisia, taloudellisia ja hallinnollisia uudistuksia. Erityisen huomion kohteena ovat yhteiskunnan ja valtion hyvinvointipoliittisten valintojen hallinnolliset edellytykset ja seuraukset. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. KANTOLA: Markkinakuri ja managerivalta: Poliittinen hallinta 1990-luvun talouskriisissä. Tampere SALMINEN - TEMMES: Transitioteoriaa etsimässä. Helsinki HYYRYLÄINEN: Reformit, hallintopolitiikka ja yhdenmukaistuminen. Vaasa Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tent timinen. Euroopan Unionin talous Economy of the European Union Koodi ja laajuus: JHA.249, 3 ov Sisältö: Euroopan Unionin tuloihin, menoihin ja rahankäytön periaatteisiin perehtyminen. Opetus: 25 h. Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä harjoitustyö. Edeltävät opinnot: Eurooppahallinto. Hallintotieteen kandidaattiseminaari Candidate Seminar Koodi ja laajuus: JHA.251, 5 ov Tavoite: Kandidaattiseminaarin yhteydessä opiskelija harjaannutetaan tieteelliseen tutkimustyöhön, tieteelliseen ongelmanasetteluun, kirjallisen aineiston kokoamiseen

15 4.3. Esitteet 4.4. Kirjat - etukannessa yliopiston tunnus - kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti tai kuva - yliopiston perusväri - sisäsivuilla kuvapainotteinen layout - takakannessa yliopiston tunnus - tukeva kansi ja lankasidonta. Pehmeiden kansien yhteyteen suositellaan erillistä sisäliepeellistä irtokantta. - kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti - kansikuva 1. aukeamalla - etukannen väri voidaan valita vapaasti - sisäsivujen layout julkaisun hengen mukainen - takakannessa yliopiston tunnus Esitteen etukansi V A S A U N I V E R S I T E T H A K U O P A S Ansökningsguide 2003

16 5. Mainontaa 5.1. Teksti-ilmoitukset Yksinkertaisten teksti-ilmoituksien ladonnassa käytetään Mrs Eaves -kirjasinperheen leikkauksia. Leipätekstit ladotaan Mrs Eaves Roman -kirjasimella ja otsikot Mrs Eaves Small Caps -kirjasimella. Tunnus asemoidaan keskitetysti ilmoituksen yläreunaan Kuvalliset ilmoitukset Yliopisto saavuttaa suurempaa näkyvyyttä suuren yleisön tietoisuudessa kuvallisten lehti-ilmoitusten avulla. virkaanhakuilmoitus Vaasan yliopisto on 4850 opiskelijan tiedeyhteisö, jossa tutkitaan ja opiskellaan kauppatieteitä, kieliä, kulttuuria ja viestintää, yhteiskuntatieteitä ja tekniikkaa. Vaasan yliopiston opiskelijakansliassa on haettavana toimistosihteerin sijaisuus ( pl A13). Opiskelijakanslian toimistosihteerin tehtäviin kuuluu opiskelijapalvelua, yleistä neuvontaa sekä opiskelijatietojen rekisteröintiä ja muita toimistotehtäviä. Hakijalta toivotaan tehtävään soveltuvaa opistotasoista tutkintoa, kokemusta toimistotehtävistä, palvelualttiutta ja hyvää yhteistyökykyä. Kirjalliset hakemukset, joista selviää hakijan koulutus ja aikaisempi työkokemus osoitetaan Vaasan yliopiston hallintovirastolle ja toimitetaan Vaasan yliopiston kirjaamoon, PL 700 (käyntiosoite Wolffintie 34), Vaasa.

17 6. Fyysinen ympäristö 6.1. Liput ja viirit Yliopiston liput ja viirit ovat visuaalisesti pelkistettyjä. Lippuihin painetaan joko yliopiston merkki tai tunnus. Lipun pohjaväri on valkoinen. Lipuissa voidaan käyttää tunnuksen latinankielistä versiota. pöytäviiri tunnuksen asemointi lippuihin UNIVERSITAS WASAENSIS

18 7. Originaali-aineisto 7.1. Tunnusoriginaalit Yliopiston tunnusoriginaalit ovat saatavissa sekä Macintosh- että MS-DOS-yhteensopivissa EPS -formaateissa. Tunnusvariaatioiden suuren määrän vuoksi tiedostot on nimetty numerokirjainyhdistelmällä oheisen kaavion mukaan. Suomenkieliset tunnusoriginaalit: järjestysluku Yliopiston tunnus 2. Ylipiston tunnus, nimi kahdella rivillä 3. Kauppatieteellisen tiedekunnan tunnus 4. Teknillisen tiedekunnan tunnus 6. Humanistisen tiedekunnan tunnus 7. Hallintotieteiden tiedekunnan tunnus 8. Täydennyskoulutuskeskuksen tunnus 9. Tutkimuslaitoksen tunnus 10. Kirjaston tunnus 11. Atk-keskuksen tunnus Tunnuksen kielisyys: desimaaliluku x.1 = englanti x.2 = ruotsi x.3 = saksa jne Painoprosessi ja tietokoneen käyttöjärjestelmät: kirjain a-d a = 4-värinen tunnus (CMYK-painoprosessi), Macintosh b = Mustavalkoinen tunnus, Macintosh c = 4-värinen tunnus (CMYK-painoprosessi), MS-DOS d = Mustavalkoinen tunnus, MS-DOS Tunnus negatiivisena -merkki 7.2. Layoutpohjat Yliopiston visuaalisen ilmeen mukaisia sivupohjia on käytettävissä sähköisessä muodossa. Taittopohjien sisältämät typografiset perusasetukset helpottavat painotuotteiden suunnittelua ja toteutusta.

19

20 Vaasan yliopiston tiedeperusta: kauppa- ja taloustieteet, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja teknilliset tieteet. Vaasan yliopisto on korkeatasoista tutkimusta ja koulutusra harjoittava kansainvälisesti arvostettu monialainen tiedeyliopisto, joka tarjoaa innovatiivisen oppimisympäristön ja tukee alueensa, erityisesti Pohjanmaan maakuntien, menestystä ja hyvinvointia. Vaasan yliopisto Pl 700 (WOLFFINTIE 34) Vaasa (06) (vaihde)

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU / Graafinen ohjeisto Kajaanin ammattikorkeakoululla on oma tunnistettava, visuaalinen ilmeensä, joka näkyy

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015 17.4.2015 SISÄLTÖ 2 TUNNUS Kurikan kaupungin uusi tunnus muodostuu kahdesta elementistä: kruunusta (liikemerkki) sekä Kurikka-tekstistä (nimilogo). Kullanruskea liikemerkki ja alapuolelle asemoitu tummansininen

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

60% c92 m0 y80 k31 r102 g158 b137 60% Pantone 327 C

60% c92 m0 y80 k31 r102 g158 b137 60% Pantone 327 C Graafinen ohjeisto c92 m0 y80 k31 r0 g93 b57 Pantone 327 C 60% c92 m0 y80 k31 r102 g158 b137 60% Pantone 327 C c0 m50 y100 k0 r252 g114 b22 Pantone 151 C c0 m25 y100 k0 r255 g167 b0 Pantone 1235 C Petäjäveden

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun liitto Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun liiton logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logoa ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun sote Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e S k i l l s f i n l a n d 2 0 0 7 Skills Finland ry/viestintä Oy Viisikko 3/2007 Käyttäjälle Arvoisa ohjeen käyttäjä! Skills Finlandin graafinen ilme on päivitetty. Uudistus koskee Skills Finlandia, sen

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE.

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. Sisältö 1. Esipuhe 2. MTK:n tunnus 3. MTK:n tunnus ja suoja-alue 4. Juhlavuoden tunnus ja suoja-alue 5. Juhlavuoden tunnuksen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO

YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Esipuhe 2 Merkki ja logo 3 Värit ja typografia 4 A4 Lomake A4 Lomake (maakunnat) A4 Tiedottaa Lomake 7 Kirjekuoret C4 ja C 8 Käyntikortti 9 A4 Saatelomake A

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008 11.12.2008 1. Tunnus, värit ja typografi a SININEN 1 C 90, M 11 PMS 2995 R 0, G 166, B 222 SININEN 2 C 100, M 58, K 21 PMS 294 R 0, G 56, B 130 Lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden tunnus muodostuu merkistä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella.

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella. 1 LUOMUS Luonnontieteellinen keskusmuseo Graafinen ohjeistus by Vimmat heinäkuu 2012 Viestintätiimi on vastuussa ohjeistuksen viemisestä käytäntöön, suunnittelutoimisto Taivas on ilmeen takana ja se otetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Tunnus. Finto Tunnusohjeet. Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline.

Tunnus. Finto Tunnusohjeet. Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline. Tunnus Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline. Tunnuksen elementit Finto- käyttää muissa kuin tässä ohjeistossa esitetyissä väreissä.

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

PSOAS Brändikäsikirja

PSOAS Brändikäsikirja 1. Tunnus ( Badge ) PSOAS-tunnus koostuu puhekupla -elementistä jonka sisällä on tekstit PSOAS ja Enemmän asumista sekä versotunnus/-ikoni. Verso -ikoni Kehys Teksti 1.1. Tunnuksen päävärit (lomakkeistossa

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia 4. Visuaalinen

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA TORNIOHAPARANDA - GRAAFINEN PROFIILI Graafinen profiili yhteinen ilmeemme Tunnus ja graafinen profiili ovat Tornio-Haaparannan kasvot ulospäin. Yhtenäisen ja johdonmukaisen

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

vuodesta 1957 ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Typografia Värit

vuodesta 1957 ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Typografia Värit ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Logo Logon koko Suoja-alue Värillinen logo Logon kielikohtaiset versiot Mitä ei saa tehdä Typografia Värit November Marraskuu 2006 Grafikhandbuch

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Sisällysluettelo Värit... 1 Logon värimäärittelyt....1 Logo, liikemerkki ja tunnus... 2 Yleistä...2 Santa s United tunnus...2 Tunnuksen käyttö...3 Suoja-alueet...4

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL JOHDANTO INTRODUCTION Kouvolan Indiansin graafinen ohjeisto antaa ohjeistukset visuaalisen ilmeen kanssa toimimiseen. Ohjeiston on tarkoitus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Uusi tunnus, uusi ilme

Uusi tunnus, uusi ilme Uusi tunnus, uusi ilme Johdanto Ulkoasiainministeriö uudistuu. Uudistumisesta kertoo ajanmukaistettu tunnus ja uusi, yhtenäinen visuaalinen ilme. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ulkoasiainministeriö edistää

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Sisältö Saatteeksi Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergiatunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta. Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2010

Graafinen ohjeisto 2010 Graafinen ohjeisto 2010 1 Tunnus Perusideana liikemerkissä on Suomen lipun siniristi, josta kasvaa K-kirjain. Voimakas ylöspäin suuntautuva liike ja eteenpäin harppaava olemus viestittää annakkoluulottomasta

Lisätiedot

sisältö: 2 Graafinen ohjeisto

sisältö: 2 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sisältö: 1. Tunnus...3 2. Tunnusvärit...4 3. Typografia...5 4. Peruspainatteet Käyntikortti...6 Kirjelomake...7 C5 kirjekuori...8 5. Mainosilmoitukset...9 6. Mainosjulisteet A3...10

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot