V a a s a n y l i o p i s t o n. I L M E j a v i s i o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V a a s a n y l i o p i s t o n. I L M E j a v i s i o"

Transkriptio

1 V a a s a n y l i o p i s t o n I L M E j a v i s i o

2

3 Sisällys 1. Visio esiin - yliopisto vuonna Visuaaliset peruselementit 2.1. Merkki 2.2. Tunnus 2.3. Värijärjestelmä 2.4. Typografia 3. Lomakkeisto 3.1. Peruslomakkeisto 3.2. Käyntikortit 3.3. Lomaketäyttöstandardi 4. Painotuotteet 4.1. Ulkoasuperiaatteita 4.2. Opinto-oppaat 4.3. Esitteet 4.4. Kirjat 5. Mainontaa 5.1. Teksti-ilmoitukset 5.2. Kuvalliset ilmoitukset 6. Fyysinen ympäristö 6.1. Liput ja viirit 7. Originaali-aineisto 7.1. Tunnusoriginaalit 7.2. Layoutpohjat

4 Innovaatioyliopisto 1. Visio esiin - yliopisto vuonna 2020 Vaasan yliopiston vision tarkoituksena on kuvata se tulevaisuuden tila, johon yliopisto pyrkii eri tavoin ja yhteisin ponnistuksin. Visio hyväksyttiin hallituksessa ja sitä on konkretisoitu visioseminaarissa. Visio ilman konkreettisia tavoitteita ja toimenpide-ohjelmaa ei vielä vie pitkälle. Vision tulisi ohjata toimintaa kahdella ulottuvuudella. Temaattisten strategioiden, kuten henkilöstö-, tietohallinto- ja kansainvälistymisstrategian, tulee tukea vision tavoitetilaa koko yliopiston laajuisesti. Toisaalta tiedekuntien ja laitosten tulisi ottaa huomioon vision painotukset toimintaansa suunnitellessaan. Tiedeperusta Yliopiston tieteenaloja kehitetään nykyiseltä pohjalta alojen kehittämissuunnitelman avulla. Kehittämisessä pyritään korostamaan uusien oppiaineiden ja soveltavien aineiden liittämistä nykyiseen tieteenalapohjaan. Tieteidenväliset kokonaisuudet tukevat myös alojen monipuolistumista. Maisteriohjelmia pyritään lisäämään, tohtorituotantoa kasvattamaan sekä rakentamaan korkealaatuisia tutkimuksen ja koulutuksen yksikköjä. Laatutyöstä ja laadun varmistamisesta luodaan osa yliopiston arkea. Innovaatiotoiminta ja innovaatioiden hyödyntäminen ja välittäminen vaatii verkottumista laitosten ja oppilaitosten kesken sekä tukipalveluiden hankkimista. Kansallinen innovaatiopolitiikka pyrkii tuottamaan kaikkien yliopistojen käyttöön innovaatioiden kaupallistamiseen tähtääviä palveluita. Verkottuminen antaa mahdollisuuden innovaatioketjujen hallintaan. Innovaatiotoiminta vaatii tuekseen toimivat tutkimuksen tukipalvelut sekä uusien yritysten perustamista tukevia toimintoja. Ollakseen innovatiivisia yliopiston opetussuunnitelmien tulee olla tieteidenvälisiä, ainutlaatuisia ja työelämän kannalta relevantteja. Innovatiivisuuden tulee liittyä luontevaksi osaksi yliopiston tulos- ja palvelusopimuksia. Monitieteinen tutkimus ja opetus Tutkimuksen jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden tukemiseksi on kehitettävä tutkimusorganisaatioita. Strategiaksi tulisi asettaa tiiviiden ja riittävän laajojen tutkimusryhmien luominen. Tutkimusryhmä voi tukeutua ulkoiseen rahoitukseen tai tutkimusviroissa toimivien tutkijoiden henkilökohtaiseen verkottumiseen. Tutkimusryhmien tulisi koostua professoreista, tutkijoista ja tutkijakoulutettavista. Ryhmillä tulee olla aktiiviset kansainväliset suhteet sekä myös alueelliset kontaktit alan sidosryhmiin. Käytännössä tämä tietää opetuksen ja tutkimuksen tehostettua kansainvälistämistä ja kansallisten ja kansainvälisten yhteishankkeiden edistämistä. Palosaaren kampus ja 5000 opiskelijaa Yliopisto ja sen ympäristössä sijaitsevat korkeakoulut muodostavat monipuolisen osaamiskeskittymän. Yhteinen tiedekirjasto liittää yliopiston entistä kiinteämmin

5 Vaasan muihin yliopistoyksiköihin. Kampuksella voidaan saavuttaa synergiaetuja kehittämällä yhteisiä hallintopalveluja ja kampusverkkoa. Palosaaren kampus näyttäytyy aitona ekokampuksena, missä kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat sekä korkeakoulujen toiminnassa että opetussisällöissä. Oppimisteknologian edelläkävijä Oppimisteknologian kehittämisen tulee näkyä sekä tekniikan käytössä että uusien, tekniikasta riippumattomien opetusmetodien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Opetusta arvioidaan opetussuunnittelun yhteydessä systemaattisen palautejärjestelmän avulla. Korkeakoulupedagogiikan opiskelusta ja opetuksen kehittämisestä tehdään luonteva osa laadukasta yliopistotyötä. Rahoitus tasapainossa Henkilöstötilinpäätöksestä luodaan tapa seurata sekä opetus-, tutkimus- että hallintohenkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä. Opiskelijoiden roolia yliopiston tavoitejärjestelmässä kehitetään. Henkilökohtaiset suunnitelmat opintojen etenemisestä auttavat tavoitteelliseen opiskeluun. Vaasan yliopiston visio korostaa kontaktipintojen kehittämisen välttämättömyyttä. Kansainvälinen tiedeyhteisö, yleisö, yliopiston vaikutusalue, tutkimuksen tuloksia soveltava teollisuus, tulevat, nykyiset ja entiset opiskelijat määrittelevät sen ympäristön, johon oma työmme on asemoitava osaksi uutta tietoa luovaa ja hyväksikäyttävää innovaatioketjua. Matti Jakobsson rehtori Tutkimus- ja hankerahoitusta tulee voida käyttää myös yliopiston perustoimintojen rahoittamiseen. Yritysten asiantuntemusta käytetään hyväksi opetuksen järjestämisessä etenkin aloilla, joissa teknologia ja taito ovat keskeisessä asemassa. Kustannuslaskennan toimivuus on kustannustietoisen tutkimus- ja opetustoiminnan edellytys. Ulkopuolisen rahoituksen järjestämiseksi sovitaan yliopiston yhteiset koulutus- ja tutkimussopimusmenettelyt. Työnjakoa ainelaitosten, erillislaitosten ja tukipalveluiden välillä selkiytetään ulkopuolisten palvelujen organisoinnin osalta. Toimiva työyhteisö Yliopiston tärkein voimavara on sen henkilökunta. Yliopiston esimiehet tarvitsevat riittävästi tukea ja kaikki yliopistolaiset tarvitsevat mahdollisuuksia kehittymiseen ja palkituksi tulemiseen.

6 2. Visuaaliset peruselementit 2.1. Merkki Vaasan yliopiston merkki muodostuu Wasa-suvun lyhdetunnuksesta ja sen pohjalle rakennetusta punavalkoisesta merellisestä viestilipusta Tunnus Yliopiston tunnus muodostuu merkistä ja sen yhteyteen muotoillusta yliopiston nimestä. Tiedekuntien tunnuksissa on merkin yhteydessä sekä yliopiston että tiedekunnan nimi. Erillislaitosten tunnukset toteutetaan vastaavasti. Nimi voidaan painaa joko mustalla tai kullalla. Merkin ja nimen typografisten suhteiden on tarkoitus pysyä samoina nimen pituudesta riippumatta. Tunnus positiivisena Tunnus negatiivisena

7 Tiedekuntien tunnukset K A U P P A T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N T A T E K N I L L I N E N T I E D E K U N T A H A L L I N T O T I E T E I D E N T I E D E K U N T A K A U P P A T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N T A T E K N I L L I N E N T I E D E K U N T A H A L L I N T O T I E T E I D E N T I E D E K U N T A

8 2.3. Värijärjestelmä Värijärjestelmä on perusväristä, tunnuksen väreistä ja koulutusalojen väreistä ja niiden soveltamisperiaatteista muodostuva kokonaisuus. Vaasan yliopiston perusväri on yliopiston merellinen kuninkaan sininen. Tunnuksen värit ovat tulen ja valon värit keltainen (kulta), punainen ja hopeanharmaa. Tunnuksen teksti voidaan painaa joko mustalla tai kullalla. Negatiivisessa tunnuksessa tekstin väri on valkoinen tai kulta. Yliopiston koulutusaloilla on omat tunnistevärinsä. Erilliset laitokset voivat vastaavasti valita itselleen omat tunnistevärinsä. Värejä sovelletaan tämän konseptin sisältämien esimerkkien mukaisesti. Yliopiston perusväri Pantone 287 (cyan 100% + magenta 69% + black 11%) Yliopiston tunnuksen värit Pantone 032 (magenta 91% + yellow 87%) Pantone 123 (magenta 30% + yellow 94%) Warm Grey 3 (magenta 6% + yellow 6% + black 18%) Pantone 871 kulta (magenta 17% + yellow 74% + black 30%)

9 Koulutusalojen värit Kauppatieteellinen Humanistinen Pantone 542 (cyan 76% + magenta 23% + black 8%) Pantone 3278 (cyan 100% + yellow 60%) Hallintotieteellinen Teknillinen Pantone 207 (magenta 100% + yellow 43% + black 18%) Pantone 117 (magenta 18% + yellow 100% + black 15%) Erillislaitoksen väri Levón-instituutti Pantone 249U (cyan 30% + magenta 87% + black 47%)

10 2.4. TYPOGRAFIA Yliopiston viestinnän typografinen ilme perustuu Futura Book -kirjasintyypin ja Mrs Eaves -kirjasinperheeseen kuuluvien kirjasinten soveltamiseen tekstien ladonnassa. Futura Bookia käytetään pääotsikoissa. Mrs Eaves -kirjasinperhe sisältää useita kirjasintyyppivariaatioita. Perusleipätekstit ladotaan Mrs Eaves Roman -leikkauksella. Mrs Eaves Caps -leikkausta käytetään painotuotteiden etukansien alaotsikoissa ja sisäsivujen otsikoissa ja väliotsikoissa. Väliotsikoissa ja korostuksissa voidaan käyttää myös Mrs Eaves Bold -leikkausta. Vaasan yliopiston kirjasintyypit FUTURA BOOK Mrs Eaves Roman Mrs Eaves Small Caps Mrs Eaves Italic malliesimerkki THE OLD PART of the Campus The City of Vaasa was founded in The buildings in the city were mainly wooden, and so Vaasa burnt down almost entirely in People decided to build a new city on a new place by the sea, because they needed a better port. That period of time was an important economic and ideological turning point in Finland s history. This period was also important for the cotton industry: four cotton factories were founded at that time. A Scot James Finlayson founded the first factory in Tampere in 1820, and the fourth factory, Puuvilla Manufaktuuri Osakeyhtiö, was built in Palosaari in 1857 by the commercial counsellor August Alexander Levón. Otsikon alkuosa: Futura Book, harvennus 60%. Prepositio: Mrs Eaves Italic, harvennus 30%. Otsikon loppuosa: Mrs Eaves Small Caps, harvennus 40%. Leipäteksti: Mrs Eaves Roman

11 3. Lomakkeisto 3.1. Peruslomakkeisto Peruslomakkeisto on suunniteltu visuaalisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lomakkeistoon kuuluvissa painotuotteissa -kirjekuorissa, lomakkeissa, käyntikorteissa, saatteissa- sovelletaan samoja visuaalisia peruselementtejä. Eri tiedekuntien lomakkeistot ovat visuaalisesti lähes identtiset. Poikkeuksena tästä on lomakefolderit: yliopiston ja opetusalojen folderit eroavat toisistaan värisyydellään ko. alojen eri tunnusvärien mukaisesti. Yksivärisiä kirjekuoria ja lomakkeita käytetään massapostituksissa, epävirallisissa yhteyksissä, sisäisessä viestinnässä ja muissa tilanteissa, joissa se on kustannussyistä perusteltua. Kirjelomakepohjat ovat jatkossa saatavissa myös sähköisessä muodossa, jolloin lomake kokonaisuudessa voidaan tulostaa henkilökohtaiselta tietokoneelta Käyntikortit Henkilökohtaiset käyntikortit ladotaan oheisen mallin mukaan seuraavasti: Alue A: -henkilön nimi -oppiarvo ja/tai virkanimike Alue B: -yliopiston ja tiedekunnan tai yksikön nimi Alue C: -osoite -puhelinnumerot (max 3 numeroa) -sähköpostiosoite A B C Matti Meikäläinen Titteli jos on V A A S A N Y L I O P I S T O V I E S T I N T Ä - J A T Y Ö E L Ä M Ä P A L V E L U T PL 700 (WOLFFINTIE 34), Vaasa puh. (06) gsm faksi (06) s-posti

12 3.3. Lomaketäyttöstandardi Kirjelomakkeiden tekstien asemointiin on luotu lomaketäyttöstandardi. Asemointiperiaatteita sovelletaan kaikkialla yliopistossa. Kirjelomakkeen täyttöperiaate VAASAN YLIOPISTO ASIAKIRJAN NIMI 1/1 Oy Yritys Ab Vaasassa Henkilön nimi Osoite Postitoimipaikka Viite jos on OTSIKKO TÄLLE RIVILLE Teksti alkaa tästä. About Building the Campus. In 1985 it was arranged an open competition to design a new campus for the university, and finally the architects Käpy and Simo Paavilainen from Helsinki were chosen as designers. The first projects, the main building Tervahovi (Pinetar Court) and the administrative building Luotsi (Pilot), were completed in Altogether, these two buildings are as large as 10,000 m2 (square metres), and the building costs were approximately 70 Million marks (12 Million euros). The plan that won the architect competition was called Setterberg s comb (Setterbergin kampa). The architect of Vaasa province, Carl Axel Setterberg, designed in the 1860 s the most important public buildings of the new Vaasa. He also designed the core parts of the Cotton Factory, and the city plan of Vaasa. The main building of the university can be considered the ultimate northern limit of Setterberg s city plan. Thanks to Setterberg, red brick is the material that has been used in almost all of the important buildings in Vaasa. The campus is a mixture of European and Anglo-Saxon university cultures. University of Vaasa is situated inside the city, just like a traditional European university. On the other hand, the buildings surrounding the lawn separate the university clearly from the rest of the city, which is typical of Anglo-Saxon universities. Campus also continues the Ostrobothnian tradition of yards that are surrounded by buildings. Ystävällisesti tervehtien Lähettäjän nimi titteli Vaasan yliopisto Viestintä- ja työelämäpalvelut PL 700 (WolfFIntie 34), Vaasa Puh. (06) , Faksi (06)

13 4. Painotuotteet 4.1. Ulkoasuperiaatteita Julkaisujen ulkoasuissa noudatetaan seuraavia ulkoasuperiaatteita: - Yliopiston tai tiedekunnan tunnus asemoidaan keskitettynä painotuotteiden etukannen yläreunaan. - Jos yliopiston (ja tiedekunnan) nimi esiintyy otsikossa, tunnuksen tilalla käytetään yliopiston merkkiä. - Opintoalakohtaisia värejä sovelletaan visuaalisina tunniste-elementtinä ko. tiedekunnan julkaisemissa painotuotteissa. - Painotuotteiden etukansissa sovelletaan yhtä seuraavista typografisista layout -periaatteista julkaisun luonteen mukaisesti: 1. Kansiaiheena otsikko 2. Kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti 3. Kansiaiheena otsikko ja kuva Sivutaitto toteutetaan joko kuva- tai tekstipainotteisena layoutina julkaisun luonteen mukaisesti. Tekstipainotteinen layout on tyypillisimmillään runsaasti eri tekstintasoja - otsikoita, väliotsikoita nimikkeitä, viitteitä, infolaatikoita ja luetteloita - sisältävissä opinto-oppaissa. Esitemateriaalissa ulkoasun suunnittelussa sovelletaan runsaammin visuaalisia mielikuvia tuottavaa kuvapainotteista layoutia. Näissä mainonnallisissa sovellutuksissa painotuotteiden lopullisen layoutin luonne muotoutuu valitun kohderyhmän ja mainonnallisen konseptin mukaan. Kuitenkin myös mainonnallisten painotuotteiden ulkokansissa on sovellettava jotakin kolmesta edellämainitusta layout -mallista. Painotuotteiden takakansissa on aina Vaasan yliopiston tunnus asemoituna allekirjoituksenomaisesti sivun alareunaan Opinto-oppaat - etukannessa tiedekunnan tunnus - kansiaiheena otsikko - koulutusalojen värit - sisäsivuilla tekstipainotteinen layout - takakannessa yliopiston tunnus

14 Opinto-oppaiden etukannet ja layoutmalli O P I N T O - O P A S K a u p p a t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a O P I N T O - o p a s S T U D I E h a n d b o k O P I N T O - O P A S H a l l i n t o t i e t e i d e n t i e d e k u n t a O P I N T O - O P A S T e k n i l l i n e n t i e d e k u n t a Hallintotiede Hallintotiede 45 Koodi ja laajuus: JHA.130, 3 ov Sisältö: Yrittäjyyden yleiset kriteerit, julkisen yrittäjyyden erityispiirteet, sisäinen yrittäjyys, yritysmuotoisen toiminnan mahdollisuudet ja rajoitteet julkisella sektorilla. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. DOMBERGER: The Contracting Organization. Oxford Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tentti minen. Kansainvälinen politiikka ja hallinto International Relations and the Administration Koodi ja laajuus: JHA.125, 3 ov Sisältö: Kansainvälisen politiikan lähtökohdat. Hallintotoiminnan rooli kansainvälisessä toiminnassa. Vallankäytön kansainväliset areenat. Politiikka ja hallinto kansainvälisessä taloudessa. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. ARCHER: International Organizations. London VÄYRYNEN: Globalisaatio, uhka vai mahdollisuus? Jyväskylä Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tent timinen. Aineopinnot Sub-national Governance in Europe Code and credits: JHA.246, 3 cr Aim: To provide students with a knowledge and understanding of the nature of sub-national government in Europe, its importance for de mocracy and the provision of public services, and the factors changing the organisation, powers, responsibilities and central-local relationships. Teaching: 30 h. Course Literature: 1. NORTON: International Handbook of Local and Regional Government. London 1994 (partly). 2. ALLUM: State and Society in Western Europe. Cambridge 1995 (partly). 3. A selection of articles. To be announced during the lectures. Requirements for the credits: Participation in the lectures and workshops, written examination. Hallintotieteellinen tutkimus Methodology of Administrative Science Koodi ja laajuus: JHA.247, 3 ov Sisältö: Hallintotieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, analysointimenetelmät ja tutkimusraportointi. Opetus: 40 h. Kirjallisuus: 1. NUMMENMAA KONTTINEN KUU- SINEN LESKINEN: Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo UUSITALO: Tiede, tutkimus, tutkielma: Joh datus tutkielman maailmaan. Juva NIINILUOTO: Johdatus tieteenfilosofiaan. Helsinki Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tent ti minen. Harjoitusten suorittaminen. Edeltävät opinnot: Edellytetään Hallintotieteellinen tutkimus (ent. Metodi I), Tilastotieteen johdantokurssi ja Tietokone työvälineenä. Taloushallinto Financial Management Koodi ja laajuus: JHA.243, 3 ov Sisältö: Julkisen budjetoinnin, tilinpidon ja tarkastuksen periaatteet. Perehtyminen käytännön taloushallintoon. Opetus: 30 h. Kirjallisuus: 1. MEKLIN: Valtiontalouden perusteet PÖLLÄ ETELÄLAHTI: Valtion uudistunut taloushallinto. Ekonomia Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen sekä harjoitustyöt. Harjoittelu Practical Training Koodi ja laajuus: JHA.237, 3 ov Sisältö: Käytännön hallintotyöhön perehtyminen, tieteellisten tutkimustulosten käytön ja soveltamisen oppiminen. Kirjallisuus: Perehtyminen johonkin hallinnon erityis alueeseen harjoitteluraportin aiheeseen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjaksoinen, kokopäivätoiminen harjoittelu ennalta hyväksytyssä organisaatiossa sekä kirjallinen sivun raportti, joka tarkastetaan. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun vain omassa pääainee ssaan. Ennen raportin kirjoittamista on kes kusteltava sen aiheesta ja toteuttamisesta opinto jaksosta vastaavan opettajan kanssa. Esitys har joit telupaikasta jätetään etukäteen ja jäljennös työtodistuksesta sekä raportti toimitetaan opettajalle hyväksyttäväksi. Henkilöstöjohtaminen Human Resource Management Koodi ja laajuus: JHA.248, 3 ov Sisältö: Henkilöstöjohtamisen tavoitteet. Henkilöstöstrategiat ja henkilöstön kehittäminen. Motivaatio ja tuloksellisuus. Opetus: 30 h. Kirjallisuus: 1. HUMAN RESOURCE STRATEGIES. Re source Strate gies. London Toim. Salaman. 2. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion hen kilöstöpolitiikan linjasta ( ), saatavissa internetistä osoitteesta vm/tyonantajana/index.html 3. TEMMES KIVINIEMI PELTONEN: Hallinto uudistuu, uudistuuko johtaminen? Johtamisen kehittämisen arviointiraportti. Valtiovarainministeriö, Tutkimuk set ja selvitykset 4/2001, saatavilla inter netistä osoitteesta julkaisut/tutkimuksetjaselvitykset/pdf/ts4_ 2001.pdf 4. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tent timinen. Modernin yhteiskunnan hallinta Public Administration and Governance in a Modern Society Koodi ja laajuus: JHA.253, 3 ov Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan julkisen hallinnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta modernisaatiossa sekä hallinnon ja yhteiskunnan suhteeseen vaikuttavia poliittisia, taloudellisia ja hallinnollisia uudistuksia. Erityisen huomion kohteena ovat yhteiskunnan ja valtion hyvinvointipoliittisten valintojen hallinnolliset edellytykset ja seuraukset. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. KANTOLA: Markkinakuri ja managerivalta: Poliittinen hallinta 1990-luvun talouskriisissä. Tampere SALMINEN - TEMMES: Transitioteoriaa etsimässä. Helsinki HYYRYLÄINEN: Reformit, hallintopolitiikka ja yhdenmukaistuminen. Vaasa Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tent timinen. Euroopan Unionin talous Economy of the European Union Koodi ja laajuus: JHA.249, 3 ov Sisältö: Euroopan Unionin tuloihin, menoihin ja rahankäytön periaatteisiin perehtyminen. Opetus: 25 h. Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä harjoitustyö. Edeltävät opinnot: Eurooppahallinto. Hallintotieteen kandidaattiseminaari Candidate Seminar Koodi ja laajuus: JHA.251, 5 ov Tavoite: Kandidaattiseminaarin yhteydessä opiskelija harjaannutetaan tieteelliseen tutkimustyöhön, tieteelliseen ongelmanasetteluun, kirjallisen aineiston kokoamiseen

15 4.3. Esitteet 4.4. Kirjat - etukannessa yliopiston tunnus - kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti tai kuva - yliopiston perusväri - sisäsivuilla kuvapainotteinen layout - takakannessa yliopiston tunnus - tukeva kansi ja lankasidonta. Pehmeiden kansien yhteyteen suositellaan erillistä sisäliepeellistä irtokantta. - kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti - kansikuva 1. aukeamalla - etukannen väri voidaan valita vapaasti - sisäsivujen layout julkaisun hengen mukainen - takakannessa yliopiston tunnus Esitteen etukansi V A S A U N I V E R S I T E T H A K U O P A S Ansökningsguide 2003

16 5. Mainontaa 5.1. Teksti-ilmoitukset Yksinkertaisten teksti-ilmoituksien ladonnassa käytetään Mrs Eaves -kirjasinperheen leikkauksia. Leipätekstit ladotaan Mrs Eaves Roman -kirjasimella ja otsikot Mrs Eaves Small Caps -kirjasimella. Tunnus asemoidaan keskitetysti ilmoituksen yläreunaan Kuvalliset ilmoitukset Yliopisto saavuttaa suurempaa näkyvyyttä suuren yleisön tietoisuudessa kuvallisten lehti-ilmoitusten avulla. virkaanhakuilmoitus Vaasan yliopisto on 4850 opiskelijan tiedeyhteisö, jossa tutkitaan ja opiskellaan kauppatieteitä, kieliä, kulttuuria ja viestintää, yhteiskuntatieteitä ja tekniikkaa. Vaasan yliopiston opiskelijakansliassa on haettavana toimistosihteerin sijaisuus ( pl A13). Opiskelijakanslian toimistosihteerin tehtäviin kuuluu opiskelijapalvelua, yleistä neuvontaa sekä opiskelijatietojen rekisteröintiä ja muita toimistotehtäviä. Hakijalta toivotaan tehtävään soveltuvaa opistotasoista tutkintoa, kokemusta toimistotehtävistä, palvelualttiutta ja hyvää yhteistyökykyä. Kirjalliset hakemukset, joista selviää hakijan koulutus ja aikaisempi työkokemus osoitetaan Vaasan yliopiston hallintovirastolle ja toimitetaan Vaasan yliopiston kirjaamoon, PL 700 (käyntiosoite Wolffintie 34), Vaasa.

17 6. Fyysinen ympäristö 6.1. Liput ja viirit Yliopiston liput ja viirit ovat visuaalisesti pelkistettyjä. Lippuihin painetaan joko yliopiston merkki tai tunnus. Lipun pohjaväri on valkoinen. Lipuissa voidaan käyttää tunnuksen latinankielistä versiota. pöytäviiri tunnuksen asemointi lippuihin UNIVERSITAS WASAENSIS

18 7. Originaali-aineisto 7.1. Tunnusoriginaalit Yliopiston tunnusoriginaalit ovat saatavissa sekä Macintosh- että MS-DOS-yhteensopivissa EPS -formaateissa. Tunnusvariaatioiden suuren määrän vuoksi tiedostot on nimetty numerokirjainyhdistelmällä oheisen kaavion mukaan. Suomenkieliset tunnusoriginaalit: järjestysluku Yliopiston tunnus 2. Ylipiston tunnus, nimi kahdella rivillä 3. Kauppatieteellisen tiedekunnan tunnus 4. Teknillisen tiedekunnan tunnus 6. Humanistisen tiedekunnan tunnus 7. Hallintotieteiden tiedekunnan tunnus 8. Täydennyskoulutuskeskuksen tunnus 9. Tutkimuslaitoksen tunnus 10. Kirjaston tunnus 11. Atk-keskuksen tunnus Tunnuksen kielisyys: desimaaliluku x.1 = englanti x.2 = ruotsi x.3 = saksa jne Painoprosessi ja tietokoneen käyttöjärjestelmät: kirjain a-d a = 4-värinen tunnus (CMYK-painoprosessi), Macintosh b = Mustavalkoinen tunnus, Macintosh c = 4-värinen tunnus (CMYK-painoprosessi), MS-DOS d = Mustavalkoinen tunnus, MS-DOS Tunnus negatiivisena -merkki 7.2. Layoutpohjat Yliopiston visuaalisen ilmeen mukaisia sivupohjia on käytettävissä sähköisessä muodossa. Taittopohjien sisältämät typografiset perusasetukset helpottavat painotuotteiden suunnittelua ja toteutusta.

19

20 Vaasan yliopiston tiedeperusta: kauppa- ja taloustieteet, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja teknilliset tieteet. Vaasan yliopisto on korkeatasoista tutkimusta ja koulutusra harjoittava kansainvälisesti arvostettu monialainen tiedeyliopisto, joka tarjoaa innovatiivisen oppimisympäristön ja tukee alueensa, erityisesti Pohjanmaan maakuntien, menestystä ja hyvinvointia. Vaasan yliopisto Pl 700 (WOLFFINTIE 34) Vaasa (06) (vaihde)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta SATU HAUTAMÄKI Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi ACTA WASAENSIA 313 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 9 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO päivitetty 9/2009 Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO Miltä me näytämme? Visuaalinen ilme on keskeinen osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Sen tavoitteena on luoda yhteisölle oma, muista

Lisätiedot

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke Tämä raportti on tuotettu osana YES

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

Maakunnasta maailmalle

Maakunnasta maailmalle Maakunnasta maailmalle JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 17 MARKKU SOTARAUTA PÄIVI MYLLYKANGAS TAPIO VARMOLA Maakunnasta maailmalle UUDEN ETSINTÄ JA MANAGERIALISMIN KAHLEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot