V a a s a n y l i o p i s t o n. I L M E j a v i s i o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V a a s a n y l i o p i s t o n. I L M E j a v i s i o"

Transkriptio

1 V a a s a n y l i o p i s t o n I L M E j a v i s i o

2

3 Sisällys 1. Visio esiin - yliopisto vuonna Visuaaliset peruselementit 2.1. Merkki 2.2. Tunnus 2.3. Värijärjestelmä 2.4. Typografia 3. Lomakkeisto 3.1. Peruslomakkeisto 3.2. Käyntikortit 3.3. Lomaketäyttöstandardi 4. Painotuotteet 4.1. Ulkoasuperiaatteita 4.2. Opinto-oppaat 4.3. Esitteet 4.4. Kirjat 5. Mainontaa 5.1. Teksti-ilmoitukset 5.2. Kuvalliset ilmoitukset 6. Fyysinen ympäristö 6.1. Liput ja viirit 7. Originaali-aineisto 7.1. Tunnusoriginaalit 7.2. Layoutpohjat

4 Innovaatioyliopisto 1. Visio esiin - yliopisto vuonna 2020 Vaasan yliopiston vision tarkoituksena on kuvata se tulevaisuuden tila, johon yliopisto pyrkii eri tavoin ja yhteisin ponnistuksin. Visio hyväksyttiin hallituksessa ja sitä on konkretisoitu visioseminaarissa. Visio ilman konkreettisia tavoitteita ja toimenpide-ohjelmaa ei vielä vie pitkälle. Vision tulisi ohjata toimintaa kahdella ulottuvuudella. Temaattisten strategioiden, kuten henkilöstö-, tietohallinto- ja kansainvälistymisstrategian, tulee tukea vision tavoitetilaa koko yliopiston laajuisesti. Toisaalta tiedekuntien ja laitosten tulisi ottaa huomioon vision painotukset toimintaansa suunnitellessaan. Tiedeperusta Yliopiston tieteenaloja kehitetään nykyiseltä pohjalta alojen kehittämissuunnitelman avulla. Kehittämisessä pyritään korostamaan uusien oppiaineiden ja soveltavien aineiden liittämistä nykyiseen tieteenalapohjaan. Tieteidenväliset kokonaisuudet tukevat myös alojen monipuolistumista. Maisteriohjelmia pyritään lisäämään, tohtorituotantoa kasvattamaan sekä rakentamaan korkealaatuisia tutkimuksen ja koulutuksen yksikköjä. Laatutyöstä ja laadun varmistamisesta luodaan osa yliopiston arkea. Innovaatiotoiminta ja innovaatioiden hyödyntäminen ja välittäminen vaatii verkottumista laitosten ja oppilaitosten kesken sekä tukipalveluiden hankkimista. Kansallinen innovaatiopolitiikka pyrkii tuottamaan kaikkien yliopistojen käyttöön innovaatioiden kaupallistamiseen tähtääviä palveluita. Verkottuminen antaa mahdollisuuden innovaatioketjujen hallintaan. Innovaatiotoiminta vaatii tuekseen toimivat tutkimuksen tukipalvelut sekä uusien yritysten perustamista tukevia toimintoja. Ollakseen innovatiivisia yliopiston opetussuunnitelmien tulee olla tieteidenvälisiä, ainutlaatuisia ja työelämän kannalta relevantteja. Innovatiivisuuden tulee liittyä luontevaksi osaksi yliopiston tulos- ja palvelusopimuksia. Monitieteinen tutkimus ja opetus Tutkimuksen jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden tukemiseksi on kehitettävä tutkimusorganisaatioita. Strategiaksi tulisi asettaa tiiviiden ja riittävän laajojen tutkimusryhmien luominen. Tutkimusryhmä voi tukeutua ulkoiseen rahoitukseen tai tutkimusviroissa toimivien tutkijoiden henkilökohtaiseen verkottumiseen. Tutkimusryhmien tulisi koostua professoreista, tutkijoista ja tutkijakoulutettavista. Ryhmillä tulee olla aktiiviset kansainväliset suhteet sekä myös alueelliset kontaktit alan sidosryhmiin. Käytännössä tämä tietää opetuksen ja tutkimuksen tehostettua kansainvälistämistä ja kansallisten ja kansainvälisten yhteishankkeiden edistämistä. Palosaaren kampus ja 5000 opiskelijaa Yliopisto ja sen ympäristössä sijaitsevat korkeakoulut muodostavat monipuolisen osaamiskeskittymän. Yhteinen tiedekirjasto liittää yliopiston entistä kiinteämmin

5 Vaasan muihin yliopistoyksiköihin. Kampuksella voidaan saavuttaa synergiaetuja kehittämällä yhteisiä hallintopalveluja ja kampusverkkoa. Palosaaren kampus näyttäytyy aitona ekokampuksena, missä kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat sekä korkeakoulujen toiminnassa että opetussisällöissä. Oppimisteknologian edelläkävijä Oppimisteknologian kehittämisen tulee näkyä sekä tekniikan käytössä että uusien, tekniikasta riippumattomien opetusmetodien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Opetusta arvioidaan opetussuunnittelun yhteydessä systemaattisen palautejärjestelmän avulla. Korkeakoulupedagogiikan opiskelusta ja opetuksen kehittämisestä tehdään luonteva osa laadukasta yliopistotyötä. Rahoitus tasapainossa Henkilöstötilinpäätöksestä luodaan tapa seurata sekä opetus-, tutkimus- että hallintohenkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä. Opiskelijoiden roolia yliopiston tavoitejärjestelmässä kehitetään. Henkilökohtaiset suunnitelmat opintojen etenemisestä auttavat tavoitteelliseen opiskeluun. Vaasan yliopiston visio korostaa kontaktipintojen kehittämisen välttämättömyyttä. Kansainvälinen tiedeyhteisö, yleisö, yliopiston vaikutusalue, tutkimuksen tuloksia soveltava teollisuus, tulevat, nykyiset ja entiset opiskelijat määrittelevät sen ympäristön, johon oma työmme on asemoitava osaksi uutta tietoa luovaa ja hyväksikäyttävää innovaatioketjua. Matti Jakobsson rehtori Tutkimus- ja hankerahoitusta tulee voida käyttää myös yliopiston perustoimintojen rahoittamiseen. Yritysten asiantuntemusta käytetään hyväksi opetuksen järjestämisessä etenkin aloilla, joissa teknologia ja taito ovat keskeisessä asemassa. Kustannuslaskennan toimivuus on kustannustietoisen tutkimus- ja opetustoiminnan edellytys. Ulkopuolisen rahoituksen järjestämiseksi sovitaan yliopiston yhteiset koulutus- ja tutkimussopimusmenettelyt. Työnjakoa ainelaitosten, erillislaitosten ja tukipalveluiden välillä selkiytetään ulkopuolisten palvelujen organisoinnin osalta. Toimiva työyhteisö Yliopiston tärkein voimavara on sen henkilökunta. Yliopiston esimiehet tarvitsevat riittävästi tukea ja kaikki yliopistolaiset tarvitsevat mahdollisuuksia kehittymiseen ja palkituksi tulemiseen.

6 2. Visuaaliset peruselementit 2.1. Merkki Vaasan yliopiston merkki muodostuu Wasa-suvun lyhdetunnuksesta ja sen pohjalle rakennetusta punavalkoisesta merellisestä viestilipusta Tunnus Yliopiston tunnus muodostuu merkistä ja sen yhteyteen muotoillusta yliopiston nimestä. Tiedekuntien tunnuksissa on merkin yhteydessä sekä yliopiston että tiedekunnan nimi. Erillislaitosten tunnukset toteutetaan vastaavasti. Nimi voidaan painaa joko mustalla tai kullalla. Merkin ja nimen typografisten suhteiden on tarkoitus pysyä samoina nimen pituudesta riippumatta. Tunnus positiivisena Tunnus negatiivisena

7 Tiedekuntien tunnukset K A U P P A T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N T A T E K N I L L I N E N T I E D E K U N T A H A L L I N T O T I E T E I D E N T I E D E K U N T A K A U P P A T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N T A T E K N I L L I N E N T I E D E K U N T A H A L L I N T O T I E T E I D E N T I E D E K U N T A

8 2.3. Värijärjestelmä Värijärjestelmä on perusväristä, tunnuksen väreistä ja koulutusalojen väreistä ja niiden soveltamisperiaatteista muodostuva kokonaisuus. Vaasan yliopiston perusväri on yliopiston merellinen kuninkaan sininen. Tunnuksen värit ovat tulen ja valon värit keltainen (kulta), punainen ja hopeanharmaa. Tunnuksen teksti voidaan painaa joko mustalla tai kullalla. Negatiivisessa tunnuksessa tekstin väri on valkoinen tai kulta. Yliopiston koulutusaloilla on omat tunnistevärinsä. Erilliset laitokset voivat vastaavasti valita itselleen omat tunnistevärinsä. Värejä sovelletaan tämän konseptin sisältämien esimerkkien mukaisesti. Yliopiston perusväri Pantone 287 (cyan 100% + magenta 69% + black 11%) Yliopiston tunnuksen värit Pantone 032 (magenta 91% + yellow 87%) Pantone 123 (magenta 30% + yellow 94%) Warm Grey 3 (magenta 6% + yellow 6% + black 18%) Pantone 871 kulta (magenta 17% + yellow 74% + black 30%)

9 Koulutusalojen värit Kauppatieteellinen Humanistinen Pantone 542 (cyan 76% + magenta 23% + black 8%) Pantone 3278 (cyan 100% + yellow 60%) Hallintotieteellinen Teknillinen Pantone 207 (magenta 100% + yellow 43% + black 18%) Pantone 117 (magenta 18% + yellow 100% + black 15%) Erillislaitoksen väri Levón-instituutti Pantone 249U (cyan 30% + magenta 87% + black 47%)

10 2.4. TYPOGRAFIA Yliopiston viestinnän typografinen ilme perustuu Futura Book -kirjasintyypin ja Mrs Eaves -kirjasinperheeseen kuuluvien kirjasinten soveltamiseen tekstien ladonnassa. Futura Bookia käytetään pääotsikoissa. Mrs Eaves -kirjasinperhe sisältää useita kirjasintyyppivariaatioita. Perusleipätekstit ladotaan Mrs Eaves Roman -leikkauksella. Mrs Eaves Caps -leikkausta käytetään painotuotteiden etukansien alaotsikoissa ja sisäsivujen otsikoissa ja väliotsikoissa. Väliotsikoissa ja korostuksissa voidaan käyttää myös Mrs Eaves Bold -leikkausta. Vaasan yliopiston kirjasintyypit FUTURA BOOK Mrs Eaves Roman Mrs Eaves Small Caps Mrs Eaves Italic malliesimerkki THE OLD PART of the Campus The City of Vaasa was founded in The buildings in the city were mainly wooden, and so Vaasa burnt down almost entirely in People decided to build a new city on a new place by the sea, because they needed a better port. That period of time was an important economic and ideological turning point in Finland s history. This period was also important for the cotton industry: four cotton factories were founded at that time. A Scot James Finlayson founded the first factory in Tampere in 1820, and the fourth factory, Puuvilla Manufaktuuri Osakeyhtiö, was built in Palosaari in 1857 by the commercial counsellor August Alexander Levón. Otsikon alkuosa: Futura Book, harvennus 60%. Prepositio: Mrs Eaves Italic, harvennus 30%. Otsikon loppuosa: Mrs Eaves Small Caps, harvennus 40%. Leipäteksti: Mrs Eaves Roman

11 3. Lomakkeisto 3.1. Peruslomakkeisto Peruslomakkeisto on suunniteltu visuaalisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lomakkeistoon kuuluvissa painotuotteissa -kirjekuorissa, lomakkeissa, käyntikorteissa, saatteissa- sovelletaan samoja visuaalisia peruselementtejä. Eri tiedekuntien lomakkeistot ovat visuaalisesti lähes identtiset. Poikkeuksena tästä on lomakefolderit: yliopiston ja opetusalojen folderit eroavat toisistaan värisyydellään ko. alojen eri tunnusvärien mukaisesti. Yksivärisiä kirjekuoria ja lomakkeita käytetään massapostituksissa, epävirallisissa yhteyksissä, sisäisessä viestinnässä ja muissa tilanteissa, joissa se on kustannussyistä perusteltua. Kirjelomakepohjat ovat jatkossa saatavissa myös sähköisessä muodossa, jolloin lomake kokonaisuudessa voidaan tulostaa henkilökohtaiselta tietokoneelta Käyntikortit Henkilökohtaiset käyntikortit ladotaan oheisen mallin mukaan seuraavasti: Alue A: -henkilön nimi -oppiarvo ja/tai virkanimike Alue B: -yliopiston ja tiedekunnan tai yksikön nimi Alue C: -osoite -puhelinnumerot (max 3 numeroa) -sähköpostiosoite A B C Matti Meikäläinen Titteli jos on V A A S A N Y L I O P I S T O V I E S T I N T Ä - J A T Y Ö E L Ä M Ä P A L V E L U T PL 700 (WOLFFINTIE 34), Vaasa puh. (06) gsm faksi (06) s-posti

12 3.3. Lomaketäyttöstandardi Kirjelomakkeiden tekstien asemointiin on luotu lomaketäyttöstandardi. Asemointiperiaatteita sovelletaan kaikkialla yliopistossa. Kirjelomakkeen täyttöperiaate VAASAN YLIOPISTO ASIAKIRJAN NIMI 1/1 Oy Yritys Ab Vaasassa Henkilön nimi Osoite Postitoimipaikka Viite jos on OTSIKKO TÄLLE RIVILLE Teksti alkaa tästä. About Building the Campus. In 1985 it was arranged an open competition to design a new campus for the university, and finally the architects Käpy and Simo Paavilainen from Helsinki were chosen as designers. The first projects, the main building Tervahovi (Pinetar Court) and the administrative building Luotsi (Pilot), were completed in Altogether, these two buildings are as large as 10,000 m2 (square metres), and the building costs were approximately 70 Million marks (12 Million euros). The plan that won the architect competition was called Setterberg s comb (Setterbergin kampa). The architect of Vaasa province, Carl Axel Setterberg, designed in the 1860 s the most important public buildings of the new Vaasa. He also designed the core parts of the Cotton Factory, and the city plan of Vaasa. The main building of the university can be considered the ultimate northern limit of Setterberg s city plan. Thanks to Setterberg, red brick is the material that has been used in almost all of the important buildings in Vaasa. The campus is a mixture of European and Anglo-Saxon university cultures. University of Vaasa is situated inside the city, just like a traditional European university. On the other hand, the buildings surrounding the lawn separate the university clearly from the rest of the city, which is typical of Anglo-Saxon universities. Campus also continues the Ostrobothnian tradition of yards that are surrounded by buildings. Ystävällisesti tervehtien Lähettäjän nimi titteli Vaasan yliopisto Viestintä- ja työelämäpalvelut PL 700 (WolfFIntie 34), Vaasa Puh. (06) , Faksi (06)

13 4. Painotuotteet 4.1. Ulkoasuperiaatteita Julkaisujen ulkoasuissa noudatetaan seuraavia ulkoasuperiaatteita: - Yliopiston tai tiedekunnan tunnus asemoidaan keskitettynä painotuotteiden etukannen yläreunaan. - Jos yliopiston (ja tiedekunnan) nimi esiintyy otsikossa, tunnuksen tilalla käytetään yliopiston merkkiä. - Opintoalakohtaisia värejä sovelletaan visuaalisina tunniste-elementtinä ko. tiedekunnan julkaisemissa painotuotteissa. - Painotuotteiden etukansissa sovelletaan yhtä seuraavista typografisista layout -periaatteista julkaisun luonteen mukaisesti: 1. Kansiaiheena otsikko 2. Kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti 3. Kansiaiheena otsikko ja kuva Sivutaitto toteutetaan joko kuva- tai tekstipainotteisena layoutina julkaisun luonteen mukaisesti. Tekstipainotteinen layout on tyypillisimmillään runsaasti eri tekstintasoja - otsikoita, väliotsikoita nimikkeitä, viitteitä, infolaatikoita ja luetteloita - sisältävissä opinto-oppaissa. Esitemateriaalissa ulkoasun suunnittelussa sovelletaan runsaammin visuaalisia mielikuvia tuottavaa kuvapainotteista layoutia. Näissä mainonnallisissa sovellutuksissa painotuotteiden lopullisen layoutin luonne muotoutuu valitun kohderyhmän ja mainonnallisen konseptin mukaan. Kuitenkin myös mainonnallisten painotuotteiden ulkokansissa on sovellettava jotakin kolmesta edellämainitusta layout -mallista. Painotuotteiden takakansissa on aina Vaasan yliopiston tunnus asemoituna allekirjoituksenomaisesti sivun alareunaan Opinto-oppaat - etukannessa tiedekunnan tunnus - kansiaiheena otsikko - koulutusalojen värit - sisäsivuilla tekstipainotteinen layout - takakannessa yliopiston tunnus

14 Opinto-oppaiden etukannet ja layoutmalli O P I N T O - O P A S K a u p p a t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a O P I N T O - o p a s S T U D I E h a n d b o k O P I N T O - O P A S H a l l i n t o t i e t e i d e n t i e d e k u n t a O P I N T O - O P A S T e k n i l l i n e n t i e d e k u n t a Hallintotiede Hallintotiede 45 Koodi ja laajuus: JHA.130, 3 ov Sisältö: Yrittäjyyden yleiset kriteerit, julkisen yrittäjyyden erityispiirteet, sisäinen yrittäjyys, yritysmuotoisen toiminnan mahdollisuudet ja rajoitteet julkisella sektorilla. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. DOMBERGER: The Contracting Organization. Oxford Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tentti minen. Kansainvälinen politiikka ja hallinto International Relations and the Administration Koodi ja laajuus: JHA.125, 3 ov Sisältö: Kansainvälisen politiikan lähtökohdat. Hallintotoiminnan rooli kansainvälisessä toiminnassa. Vallankäytön kansainväliset areenat. Politiikka ja hallinto kansainvälisessä taloudessa. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. ARCHER: International Organizations. London VÄYRYNEN: Globalisaatio, uhka vai mahdollisuus? Jyväskylä Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tent timinen. Aineopinnot Sub-national Governance in Europe Code and credits: JHA.246, 3 cr Aim: To provide students with a knowledge and understanding of the nature of sub-national government in Europe, its importance for de mocracy and the provision of public services, and the factors changing the organisation, powers, responsibilities and central-local relationships. Teaching: 30 h. Course Literature: 1. NORTON: International Handbook of Local and Regional Government. London 1994 (partly). 2. ALLUM: State and Society in Western Europe. Cambridge 1995 (partly). 3. A selection of articles. To be announced during the lectures. Requirements for the credits: Participation in the lectures and workshops, written examination. Hallintotieteellinen tutkimus Methodology of Administrative Science Koodi ja laajuus: JHA.247, 3 ov Sisältö: Hallintotieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, analysointimenetelmät ja tutkimusraportointi. Opetus: 40 h. Kirjallisuus: 1. NUMMENMAA KONTTINEN KUU- SINEN LESKINEN: Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo UUSITALO: Tiede, tutkimus, tutkielma: Joh datus tutkielman maailmaan. Juva NIINILUOTO: Johdatus tieteenfilosofiaan. Helsinki Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tent ti minen. Harjoitusten suorittaminen. Edeltävät opinnot: Edellytetään Hallintotieteellinen tutkimus (ent. Metodi I), Tilastotieteen johdantokurssi ja Tietokone työvälineenä. Taloushallinto Financial Management Koodi ja laajuus: JHA.243, 3 ov Sisältö: Julkisen budjetoinnin, tilinpidon ja tarkastuksen periaatteet. Perehtyminen käytännön taloushallintoon. Opetus: 30 h. Kirjallisuus: 1. MEKLIN: Valtiontalouden perusteet PÖLLÄ ETELÄLAHTI: Valtion uudistunut taloushallinto. Ekonomia Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen sekä harjoitustyöt. Harjoittelu Practical Training Koodi ja laajuus: JHA.237, 3 ov Sisältö: Käytännön hallintotyöhön perehtyminen, tieteellisten tutkimustulosten käytön ja soveltamisen oppiminen. Kirjallisuus: Perehtyminen johonkin hallinnon erityis alueeseen harjoitteluraportin aiheeseen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjaksoinen, kokopäivätoiminen harjoittelu ennalta hyväksytyssä organisaatiossa sekä kirjallinen sivun raportti, joka tarkastetaan. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun vain omassa pääainee ssaan. Ennen raportin kirjoittamista on kes kusteltava sen aiheesta ja toteuttamisesta opinto jaksosta vastaavan opettajan kanssa. Esitys har joit telupaikasta jätetään etukäteen ja jäljennös työtodistuksesta sekä raportti toimitetaan opettajalle hyväksyttäväksi. Henkilöstöjohtaminen Human Resource Management Koodi ja laajuus: JHA.248, 3 ov Sisältö: Henkilöstöjohtamisen tavoitteet. Henkilöstöstrategiat ja henkilöstön kehittäminen. Motivaatio ja tuloksellisuus. Opetus: 30 h. Kirjallisuus: 1. HUMAN RESOURCE STRATEGIES. Re source Strate gies. London Toim. Salaman. 2. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion hen kilöstöpolitiikan linjasta ( ), saatavissa internetistä osoitteesta vm/tyonantajana/index.html 3. TEMMES KIVINIEMI PELTONEN: Hallinto uudistuu, uudistuuko johtaminen? Johtamisen kehittämisen arviointiraportti. Valtiovarainministeriö, Tutkimuk set ja selvitykset 4/2001, saatavilla inter netistä osoitteesta julkaisut/tutkimuksetjaselvitykset/pdf/ts4_ 2001.pdf 4. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tent timinen. Modernin yhteiskunnan hallinta Public Administration and Governance in a Modern Society Koodi ja laajuus: JHA.253, 3 ov Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan julkisen hallinnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta modernisaatiossa sekä hallinnon ja yhteiskunnan suhteeseen vaikuttavia poliittisia, taloudellisia ja hallinnollisia uudistuksia. Erityisen huomion kohteena ovat yhteiskunnan ja valtion hyvinvointipoliittisten valintojen hallinnolliset edellytykset ja seuraukset. Opetus: 20 h. Kirjallisuus: 1. KANTOLA: Markkinakuri ja managerivalta: Poliittinen hallinta 1990-luvun talouskriisissä. Tampere SALMINEN - TEMMES: Transitioteoriaa etsimässä. Helsinki HYYRYLÄINEN: Reformit, hallintopolitiikka ja yhdenmukaistuminen. Vaasa Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tent timinen. Euroopan Unionin talous Economy of the European Union Koodi ja laajuus: JHA.249, 3 ov Sisältö: Euroopan Unionin tuloihin, menoihin ja rahankäytön periaatteisiin perehtyminen. Opetus: 25 h. Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä harjoitustyö. Edeltävät opinnot: Eurooppahallinto. Hallintotieteen kandidaattiseminaari Candidate Seminar Koodi ja laajuus: JHA.251, 5 ov Tavoite: Kandidaattiseminaarin yhteydessä opiskelija harjaannutetaan tieteelliseen tutkimustyöhön, tieteelliseen ongelmanasetteluun, kirjallisen aineiston kokoamiseen

15 4.3. Esitteet 4.4. Kirjat - etukannessa yliopiston tunnus - kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti tai kuva - yliopiston perusväri - sisäsivuilla kuvapainotteinen layout - takakannessa yliopiston tunnus - tukeva kansi ja lankasidonta. Pehmeiden kansien yhteyteen suositellaan erillistä sisäliepeellistä irtokantta. - kansiaiheena otsikko ja tekstifragmentti - kansikuva 1. aukeamalla - etukannen väri voidaan valita vapaasti - sisäsivujen layout julkaisun hengen mukainen - takakannessa yliopiston tunnus Esitteen etukansi V A S A U N I V E R S I T E T H A K U O P A S Ansökningsguide 2003

16 5. Mainontaa 5.1. Teksti-ilmoitukset Yksinkertaisten teksti-ilmoituksien ladonnassa käytetään Mrs Eaves -kirjasinperheen leikkauksia. Leipätekstit ladotaan Mrs Eaves Roman -kirjasimella ja otsikot Mrs Eaves Small Caps -kirjasimella. Tunnus asemoidaan keskitetysti ilmoituksen yläreunaan Kuvalliset ilmoitukset Yliopisto saavuttaa suurempaa näkyvyyttä suuren yleisön tietoisuudessa kuvallisten lehti-ilmoitusten avulla. virkaanhakuilmoitus Vaasan yliopisto on 4850 opiskelijan tiedeyhteisö, jossa tutkitaan ja opiskellaan kauppatieteitä, kieliä, kulttuuria ja viestintää, yhteiskuntatieteitä ja tekniikkaa. Vaasan yliopiston opiskelijakansliassa on haettavana toimistosihteerin sijaisuus ( pl A13). Opiskelijakanslian toimistosihteerin tehtäviin kuuluu opiskelijapalvelua, yleistä neuvontaa sekä opiskelijatietojen rekisteröintiä ja muita toimistotehtäviä. Hakijalta toivotaan tehtävään soveltuvaa opistotasoista tutkintoa, kokemusta toimistotehtävistä, palvelualttiutta ja hyvää yhteistyökykyä. Kirjalliset hakemukset, joista selviää hakijan koulutus ja aikaisempi työkokemus osoitetaan Vaasan yliopiston hallintovirastolle ja toimitetaan Vaasan yliopiston kirjaamoon, PL 700 (käyntiosoite Wolffintie 34), Vaasa.

17 6. Fyysinen ympäristö 6.1. Liput ja viirit Yliopiston liput ja viirit ovat visuaalisesti pelkistettyjä. Lippuihin painetaan joko yliopiston merkki tai tunnus. Lipun pohjaväri on valkoinen. Lipuissa voidaan käyttää tunnuksen latinankielistä versiota. pöytäviiri tunnuksen asemointi lippuihin UNIVERSITAS WASAENSIS

18 7. Originaali-aineisto 7.1. Tunnusoriginaalit Yliopiston tunnusoriginaalit ovat saatavissa sekä Macintosh- että MS-DOS-yhteensopivissa EPS -formaateissa. Tunnusvariaatioiden suuren määrän vuoksi tiedostot on nimetty numerokirjainyhdistelmällä oheisen kaavion mukaan. Suomenkieliset tunnusoriginaalit: järjestysluku Yliopiston tunnus 2. Ylipiston tunnus, nimi kahdella rivillä 3. Kauppatieteellisen tiedekunnan tunnus 4. Teknillisen tiedekunnan tunnus 6. Humanistisen tiedekunnan tunnus 7. Hallintotieteiden tiedekunnan tunnus 8. Täydennyskoulutuskeskuksen tunnus 9. Tutkimuslaitoksen tunnus 10. Kirjaston tunnus 11. Atk-keskuksen tunnus Tunnuksen kielisyys: desimaaliluku x.1 = englanti x.2 = ruotsi x.3 = saksa jne Painoprosessi ja tietokoneen käyttöjärjestelmät: kirjain a-d a = 4-värinen tunnus (CMYK-painoprosessi), Macintosh b = Mustavalkoinen tunnus, Macintosh c = 4-värinen tunnus (CMYK-painoprosessi), MS-DOS d = Mustavalkoinen tunnus, MS-DOS Tunnus negatiivisena -merkki 7.2. Layoutpohjat Yliopiston visuaalisen ilmeen mukaisia sivupohjia on käytettävissä sähköisessä muodossa. Taittopohjien sisältämät typografiset perusasetukset helpottavat painotuotteiden suunnittelua ja toteutusta.

19

20 Vaasan yliopiston tiedeperusta: kauppa- ja taloustieteet, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja teknilliset tieteet. Vaasan yliopisto on korkeatasoista tutkimusta ja koulutusra harjoittava kansainvälisesti arvostettu monialainen tiedeyliopisto, joka tarjoaa innovatiivisen oppimisympäristön ja tukee alueensa, erityisesti Pohjanmaan maakuntien, menestystä ja hyvinvointia. Vaasan yliopisto Pl 700 (WOLFFINTIE 34) Vaasa (06) (vaihde)

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE.

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. Sisältö 1. Esipuhe 2. MTK:n tunnus 3. MTK:n tunnus ja suoja-alue 4. Juhlavuoden tunnus ja suoja-alue 5. Juhlavuoden tunnuksen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

Uusi tunnus, uusi ilme

Uusi tunnus, uusi ilme Uusi tunnus, uusi ilme Johdanto Ulkoasiainministeriö uudistuu. Uudistumisesta kertoo ajanmukaistettu tunnus ja uusi, yhtenäinen visuaalinen ilme. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ulkoasiainministeriö edistää

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Tunnus. Finto Tunnusohjeet. Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline.

Tunnus. Finto Tunnusohjeet. Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline. Tunnus Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline. Tunnuksen elementit Finto- käyttää muissa kuin tässä ohjeistossa esitetyissä väreissä.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 10.11.2011 Valtti-hanke Tuutoroinnin tavoite: - Opintojen tehokas käynnistyminen - Opintojen sujuva eteneminen ja oppimisen syventäminen, tieteellisen ajattelun kehittyminen

Lisätiedot

G R A A F I N E N O H J E I S TO M O S A I I K K I K U V I O N K Ä Y T Ö S T Ä. P ä i v i t y s t o u k o k u u 2 0 1 1

G R A A F I N E N O H J E I S TO M O S A I I K K I K U V I O N K Ä Y T Ö S T Ä. P ä i v i t y s t o u k o k u u 2 0 1 1 G R A A F I N E N O H J E I S TO M O S A I I K K I K U V I O N K Ä Y T Ö S T Ä P ä i v i t y s t o u k o k u u 2 0 1 1 T U N N U S J A M O S A I I K K I K U V I O TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnus sijoitetaan

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Strateginen rasti 15.5.2013: Hyvä tieteellinen käytäntö opetuksessa Markku Ihonen TENK:n ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot Taloustieteen opintosuunta Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot 2.9.2013 Taloustiede ja sen opiskelu Taloustiede (eli kansantaloustiede) on yhteiskuntatiede, josta aikanaan myös liiketaloustieteet

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op Arto Kauppi, Arja Kilpeläinen, Jukka Sankala, Antti Syväjärvi Tavoitteet Tiedon rakenteellisen yhteiskunnallisen merkityksen, tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Kolme tiedekuntaa: Filosofinen tiedekunta Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta 2 Suurimpia kauppatieteellisen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot