TURUN STEINER-KOULUN ITSEARVIOINTIKYSELYN TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN STEINER-KOULUN ITSEARVIOINTIKYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 TURUN STEINER-KOULUN ITSEARVIOINTIKYSELYN TULOKSET Johdanto Koulusäädökset edellyttävät, että kouluissa tehdään itsearviointityötä toiminnan kehittämiseksi. Kyseinen arviointikysely tehtiin vuoden 2003 aikana osana kouluyhteisön arviointityötä. Arviointikyselyn kohteeksi valittiin koulun vanhemmat, joiden käsityksiä haluttiin selvittää. Arviointikyselyn tarkoituksena oli paitsi selvittää koulun ja kouluyhteisön kaikenpuoleista tilaa myös luoda perusta ja pohja tulevalle arviointityölle. Nyt toteutettu arviointikysely kattaa koulun ja kouluyhteisön toiminnot ja resurssit varsin laajasti. Otannaltaan se on myös varsin huomattava ja sisältää paljon aineistoa jatkotutkimuksille tulevaisuudessa. Ohessa esitetään tämän tutkimuksen tulokset pääpiirteissään ja samalla pyritään myös osaltaan luomaan kuvaa koko kouluyhteisön toiminnoista. Voidaan varmasti myös huomata, kuinka monitahoinen ja monimutkainenkin on toimiva koulu oheisyhteisöineen ja ympäristöineen. Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka lähetettiin kaikille Turun Steinerkoulun perheille - yhteensä 197 kpl. Kyselyyn vastasi 122 perhettä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 61,92 %. Vastausten lukemisesta Muutamissa tapauksissa kyselyssä on kysytty vanhempien käsityksiä asioista, pyytämällä arvioimaan suoritusta, jolloin kiitettävä arvosana on ollut ylin mahdollinen. Tässä yhteydessä kiitettävä arvosana tarkoittaa nykyisin vallalla olevaa erinomaista arvosanaa. 1

2 Tutkimusalueet Koulun ja kouluyhteisön toimintoja tarkasteltiin seuraavien osa-alueiden kautta: 1. Koulukulttuuri ja oppiminen 2. Ihmiskuva ja ihmiskäsitys 3. Yhteistyö 4. Resurssit 5. Oppilaiden tukeminen 6. Oppiminen 7. Hallinto 8. Tiedottaminen Tulokset Tutkimuksesta selviää, että vanhemmilla on varsin selkeä käsitys koulun toiminnasta ja arvopohjasta. Vanhemmat arvioivat myös koulun toiminnan eri osa-alueita pääosin erittäin myönteisesti. Koulu saa siis varsin hyvän arvosanan toiminnastaan kokonaisuudessaan. Toki kriittisiäkin käsityksiä oli joukossa. Vaikka tilastollisesti kriittisten arvioiden määrä ei noussut missään tapauksessa merkittäväksi, on tästä huolimatta ylläpidettävä keskustelua ja pohdintaa siitä, miten ko. vanhempien muutoshaluisuus saadaan osaksi eteenpäin vievää toimintaa tai miten voidaan parantaa toiminnan perusteiden tuntemusta, jotta yhteisymmärrys kehittyisi oppilaiden parhaaksi. Tutkimustulokset tutkimusalueittain 1. Koulukulttuuri ja oppiminen Koulukulttuuri sisältää nykyisen oppimistulosten arvioinnin käsityksen mukaan ilmapiiri- ja motivoitumistekijöitä, jotka luovat itsekuvan, identifikaation ja sitoutumisen asteita sekä oppijana että kouluyhteisön jäsenenä. Ilmapiiriä voidaan mitata yhteisön jäsenten kokeman integraation, sympatian, lojaalisuuden ja luottamuksen mittarein. Motivoitumisesta kertovat ihmiskuvalliset näkemykset, arvot, niiden perustalta luodut yhteiset normit sekä käytännön elämässä näkyvä yksilöiden käyttäytyminen kouluyhteisössä. Itsekuvan vaikuttavuustuloksena on nähtävissä määrällistä ja laadullista op- 2

3 koki vastaajista pimista sekä oppilaiden, kasvattajien että opettajien kesken. Mitä parempi ja turvallisempi ilmapiiri on, sitä enemmän saadaan aikaan. Mitä enemmän on motivaatiota, sitä laajempaan aineistoon ja tehtäväsarkaan oppija voi tarttua. Opettajakunta on käyttänyt mittareina ilmapiirin ja motivoitumisen osa-alueilla oppilaiden käytöstä ja kuria, ylpeyttä omasta koulusta, tasa-arvon toteutumista, reiluutta, koulun mainetta, ilmapiiriä koulussa, koulun motivointikykyä, luotettavuutta, arvoperustaa, lojaaliutta, myötäelämistä, sääntöjen luomista ja tuloksellisuutta eri osaalueilla. 1.1 Millainen oli mielestäsi oma kouluaikasi? Kokemukset omasta kouluajasta ovat taustalla, kun arvioidaan oman lapsen kouluaikaa. Kokemukset jakautuivat varsin tasaisesti. Noin ⅔ piti omaa kouluaikaansa joko hyvänä tai tyydyttävänä ja noin ⅓ kouluaikansa olleen kohtalaisen, jolloin kokemuksellisesti kouluajasta on ilmeisesti puuttunut jotain tärkeätä. Suoranaisen huonona piti kouluaikaansa noin 5 %. hyvä tyydyttävä kohtalainen huono en osaa sanoa 3

4 1.2 Kuinka tärkeää on mielestäsi opiskelu koulussa? erittäin tärkeätä joissakin aineissa tärkeätä vähemmän tärkeätä pakollinen välttämättömyys en osaa sanoa Yli 85 % koulun vanhemmista oli sitä mieltä, että opiskelu koulussa on erittäin tärkeää. Vajaa 15 % näki sen olevan tärkeää vain joissakin aineissa. Koulua ei kukaan pitänyt vähemmän tärkeänä tai pakollisena välttämättömyytenä. 1.4 Voiko mielestäsi harrastusten avulla oppia enemmän kuin koulussa? usein toisinaan harvoin en osaa sanoa Noin 60 % vanhemmista koki, että harrastusten avulla voi toisinaan oppia enemmän kuin koulussa. Kuitenkin ¼ koki, että harrastusten avulla oppii harvoin enemmän kuin koulussa. 4

5 1.6 Mikä on mielestäsi koulun tärkein tehtävä? oppilaan taitojen ja kykyjen kehittäminen tietojen opettaminen sosiaalisten valmiuksien tukeminen elämänhallinnan opettaminen työelämään kasvattaminen kaikki edellä mainittu. Selvästi suurin enemmistö eli noin 75 % kaikista vastanneista katsoi, että koulun tehtävä on huolehtia kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden kehittämisestä. Noin 15 % vastaajista kuitenkin katsoi, että kykyjen ja taitojen opettaminen on koulun tärkein tehtävä. Tietojen ensisijaisen opettamisen tärkeys katsottiin varsin pieneksi. 1.7 Miten koulu voi kasvattaa oppilasta? vähiten tärkeää (1) (2) (3) (4) tärkeintä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

6 Suurin osa vanhemmista katsoi, että kaikilla osa-alueilla oli tärkeä merkitys oppilaiden kasvattamisessa koulussa. Erittäin tärkeinä osa-alueina pidettiin: Yksilöllisyyden ja persoonan kasvun kasvattamista ja tukemista (1.7.1.), kokonaisvaltaista kasvatusta (1.7.2.), sekä yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden kasvattamista (1.7.3.). Varsin tärkeinä pidettiin: Oppiaineiden sisällön vaikutusta (1.7.4.), opettajien ja opetusmenetelmien osuutta (1.7.5.) sekä luontoon ja ympäristöön liittyvää opetusta Kuinka tärkeää on mielestäsi ylioppilaskirjoituksista selviytyminen? erittäin tärkeää melko tärkeää vähemmän tärkeää ei lainkaan tärkeää Lähes kaikki vanhemmat pitivät ylioppilaskirjoituksista selviytymistä joko erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä. Noin 10 % katsoi, että tämä on vähemmän tärkeää tai ei lainkaan tärkeää. 6

7 1.9 Mikä on mielestäsi koulun merkitys aikuisuudelle? sa, englanti, ruotsi, ranska ( ) piti tärkeimpänä noin 60 %. Noin 50 % vanhemerittäin tärkeää melko tärkeää vähemmän tärkeää ei lainkaan tärkeää Yli 60 % vanhemmista katsoi koulun olevan erittäin tärkeätä aikuisuudelle ja noin 30 % katsoi sen olevan melko tärkeätä Kuinka tärkeänä pidät seuraavia oppiaineryhmiä? % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % vähiten tärkeää (1) (2) (3) (4) tärkeintä (5) Oppiaineryhmien tärkeyttä arvioitiin jokseenkin tasapuolisesti. Kieliä: äidinkieli, sak- 7

8 mista suhtautui myös reaaliaineisiin: historia ja yhteiskuntatieto, maantieto, psykologia, filosofia, uskonto/elämänkatsomustieto, taidetieto ( ) erittäin myönteisesti. Luonnontieteellisiin oppiaineisiin: matematiikka, fysiikka-kemia/ympäristöluonnontieto, teknologia, ATK ( ) sekä taideaineisiin: kuvataide, musiikki, eurytmia ( ) että käytännön aineisiin: tekstiilityö, tekninen työ, liikunta ja terveystieto, kotitalous, maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito ( ) suhtauduttiin yhtä arvostavasti eli runsas 40 % vastaajista katsoi oppiaineryhmän tärkeimmäksi Opetetaanko mielestäsi edellä mainittuja oppiaineryhmiä liikaa, sopivasti vai liian vähän? % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % liikaa sopivasti liian vähän Noin % vanhemmista katsoi, että oppiaineita opetettiin juuri sopivasti koulussamme. (1. luonnontieteelliset aineet, 2. kielet, 3. reaaliaineet, 4. taideaineet ja 5. käytännön aineet.) 8

9 1.94. Miltä luokka-asteelta tulisi mielestäsi lisätä valinnaisuutta tai vapaaehtoisuutta eri oppiaineissa? luokilta 3-6 luokilta 7-9 luokilta ei tarvetta muuttaa nykyistä käytäntöä Reilut puolet vanhemmista koki, että nykyinen käytäntö on hyvä. Vajaa puolet koki, että valinnaisuutta tai vapaaehtoisuutta olisi hyvä lisätä luokilta (n. 28 %) ja luokilta lähtien (vajaa 20 %). 9

10 2. Ihmiskuva ja ihmiskäsitys Kodin ja koulun ihmiskuvan ja käsityksen yhteneväisyys auttaa oppilasta hänen omassa kasvussaan ja tavoiteasettelussaan. Tätä aluetta on kartoitettu kysymällä, miten samanlaisina perheet kokevat koulun ja perheen kasvatustavoitteet, nykyajan yhteiskuntien tarpeet ja tavoitteet opetuksessa, kuinka paljon vanhemmat kokevat koulun ymmärtävän oppilaiden tarpeita ja vastanneen perheen odotuksia. Ihmiskuva ja ihmiskäsitys huonosti (1) (2) (3) (4) hyvin (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Edustaako koulu mielestäsi samoja käsityksiä kuin perheenne? Noin 80 % vanhemmista koki, että koulu edustaa joko sangen hyvin (45 %) tai hyvin (35 %) samoja näkemyksiä ihmisestä kuin oma perhe. 2.2 Oletko samaa mieltä opettajien kanssa menettelytavoista opetuksen ja kasvatuksen suhteen? Noin 80 % vanhemmista oli samaa mieltä menettelytavoista oppilaan opetuksen ja kasvatuksen suhteen joko sangen hyvin (46 %) tai hyvin (34 %). Noin 8 % katsoi, että tässä oli toivomisen varaa. 10

11 2.3 Ovatko mielestäsi koulun kasvatustavoitteet kohdallaan? Noin 77 % mielestä kasvatustavoitteet olivat joko hyvin (37 %) tai sangen hyvin (40%) kohdallaan. 2.4 Millä tavoin koulu ottaa mielestäsi huomioon nykyajan yhteiskuntien tavoitteita ja tarpeita? Noin 56 % vanhemmista katsoi, että koulu ottaa joko sangen hyvin (40 %) tai hyvin (16 %) huomioon nykyajan tarpeita ja tavoitteita. Noin 10 % suhtautui kriittisesti koulun nykyajan huomioimiseen. 2.5 Miten koulu ymmärtää mielestäsi oppilaan tarpeita? Vanhemmista noin 68 % katsoi, että koulu ymmärtää hyvin (25 %) tai sangen hyvin (43 %) oppilaan tarpeita. 2.6 Miten mielestäsi oppilaan yksilöllisyys saa tukea ja kehitysmahdollisuuksia koulussa? Noin 70 % vanhemmista oli sitä mieltä, että yksilöllisyyttä tuettiin ja sille annettiin kehitysmahdollisuuksia joko sangen hyvin (40 %) tai hyvin (30 %). 2.7 Minkälaiset etukäteistiedot perheellänne oli mielestäsi steinerpedagogiikasta? Noin 47 % vanhemmista katsoi, että heillä oli joko sangen hyvät (34 %) tai hyvät (13%) etukäteistiedot. Noin 30 % vanhemmista katsoi, että heillä oli puolestaan joko huonot ( 6 %) tai varsin huonot (24 %) etukäteistiedot. 2.8 Miten koulu on mielestäsi vastannut odotuksiin pedagogiikan osalta? 73 % vanhemmista oli sitä mieltä, että joko hyvin (24 %) tai sangen hyvin (49 %). 2.9 Millainen on mielestäsi oppilaiden kuri ja käytös koulussamme? Noin 68 % vastanneista vanhemmista katsoi, että joko hyvä (18 %) tai sangen hyvä (50 %). 11

12 2.92. Kuinka monta pistettä antaisitte koulullemme siitä, miten Koulullemme pisteitä välttävä (1) kohtalainen (2) tyydyttävä (3) hyvä (4) kiitettävä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % ylpeä siitä voi olla? Noin 76 % vanhemmista antoi joko hyvän arvosanan (39 %) tai kiitettävän arvosanan (37 %). 2. tasa-arvoa toteuttava se on? Noin 70 % vanhemmista antoi joko hyvän (42 %) tai kiitettävän (28 %) arvosanan. 3. reiluus siellä toteutuu kaikkien osapuolten kesken? Noin 63 % vanhemmista antoi joko hyvän (42 %) tai kiitettävän (21 %) arvosanan. 12

13 4. hyvä maine sillä on? Noin 43 % vanhemmista antoi joko hyvän (36 %) tai kiitettävän (7 %) arvosanan. Noin 47 % oli tyydyttävän arvosanan kannalla. 5. hyvä ilmapiiri siellä vallitsee? Noin 63 % vanhemmista antoi joko hyvän (40 %) tai kiitettävän (23 %)arvosanan. 6. hyvin se motivoi oppimaan ja kasvamaan? Noin 76 % vanhemmista antoi joko hyvän (47 %) tai kiitettävän (29 %)arvosanan. 7. luotettava se on? Noin 74 % vanhemmista antoi joko hyvän (42 %)tai kiitettävän (32 %) arvosanan. 8. arvot sen perustalla ovat kohdallaan? Noin 77 % vanhemmista antoi joko hyvän (41 %)tai kiitettävän (36 %) arvosanan. 9. lojaali ja yhteistyöhalukas se on eri osapuoltensa kesken? Noin 62 % vanhemmista antoi joko hyvän (37 %)tai kiitettävän (25 %) arvosanan. 10. myötäeläminen ja sympatia toteutuvat? Noin 67 % vanhemmista antoi joko hyvän (38 %)tai kiitettävän (29 %) arvosanan. 11. sääntöjä luodaan ja ylläpidetään? Noin 64 % vanhemmista antoi joko hyvän (42 %)tai kiitettävän (22 %) arvosanan. 12. tuloksekasta toiminta on eri osa-alueillaan? Noin 63 % vanhemmista antoi joko hyvän (51 %)tai kiitettävän (12 %) arvosanan. 3. Yhteistyö Yhteistyö kouluyhteisössä kattaa niin vanhemmat, opettajat, oppilaat kuin opettajakunnan, johtokunnan, kanslian, keittiön, siivouspalvelut ja terveydenhuoltohenkilöstön. Yhtä tärkeä on yhteistyö kouluyhteisön ja ulkopuolisten virastojen, laitosten, 13

14 päättäjien, tiedotusvälineiden ja kaupunkilaisten kanssa. Mitä aktiivisempi ja luottavaisempi suhde muodostuu kaikkien osapuolten kesken, sitä enemmän syntyy kulttuurista pääomaa. Kulttuurisen pääoman katsotaan olevan hyvinvoinnin tärkeä osatekijä yhteiskunnissa tänä päivänä. Yhteistyö välttävä (1) kohtalainen (2) tyydyttävä (3) hyvä (4) kiitettävä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Arvioi opettajien yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa. Noin 62 % vanhemmista antoi joko hyvän (36 %) tai kiitettävän (26 %) arvosanan. 3.2 Arvioi oppilaiden yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa. Noin 47 % vanhemmista antoi joko hyvän (32 %) tai kiitettävän (15 %) arvosanan. Noin 41 % katsoi oppilaiden yhteistyön eri osapuolien kesken olevan tyydyttävää. 3.3 Arvioi vanhempien yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa. Noin 32 % vanhemmista antoi joko hyvän (28 %) tai kiitettävän (4 %) arvosanan. Noin 56 % katsoi vanhempien yhteistyön eri osapuolien kesken olevan tyydyttävää. 14

15 3.4 Arvioi johtokunnan yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa. Noin 43 % vanhemmista antoi joko hyvän (31 %) tai kiitettävän (12 %) arvosanan. Noin 35 % katsoi johtokunnan yhteistyön eri osapuolien kesken olevan tyydyttävää. 3.5 Arvioi kanslian yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa. Noin 63 % vanhemmista antoi joko hyvän (39 %) tai kiitettävän (24 %) arvosanan. 3.6 Arvioi keittiön yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa. Noin 56 % vanhemmista antoi joko hyvän (37 %) tai kiitettävän (19 %) arvosanan. Noin 30 % katsoi keittiön yhteistyön eri osapuolien kesken olevan tyydyttävää. 3.7 Arvioi terveydenhoitajan/lääkärin yhteistyötä kaikkien osapuolien kesken. Noin 38 % vanhemmista antoi joko hyvän (25 %) tai kiitettävän (13 %) arvosanan. Noin 36 % katsoi yhteistyön eri osapuolien kesken olevan tyydyttävää. 3.8 Arvioi koulun yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Noin 35 % vanhemmista antoi joko hyvän (28 %) tai kiitettävän (7 %) arvosanan. Noin 45 % katsoi yhteistyön eri osapuolien kesken olevan tyydyttävää. 4. Resurssit Koulujen elämässä resurssien olemassaolo on elinkysymys. Viihtyisät ja asianmukaiset tilat, riittävä määrä opettajia, kullekin oppiaineelle kunakin vuotena varatut tuntimäärät, ajanmukaiset ja toimivat opetusvälineet, turvalliset piha-alueet ja yleisesti talouskysymykset viitoittavat jokaista toimintavuotta. Resurssien jakautuminen vaatii tietoisia ratkaisuja. Näiden seikkojen arviointi on olennaista. Mitä ymmärrettävämpiä ja tiedostetumpia ratkaisut ovat, sitä selkeämpiä toimintalinjoja koulu voi noudattaa. 15

16 Resurssit välttävä (1) kohtalainen (2) tyydyttävä (3) hyvä (4) kiitettävä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Resurssit tilojen osalta. Noin 23 % vanhemmista antoi joko hyvän (19 %) tai kiitettävän (4 %) arvosanan. Noin 76 % katsoi resurssien tilojen osalta olevan tyydyttävät. 4.2 Resurssit opettajien osalta. Noin 62 % vanhemmista antoi joko hyvän (47 %) tai kiitettävän (15 %) arvosanan. Noin 32 % katsoi resurssien tilojen osalta olevan tyydyttävät. 4.3 Resurssit tuntimäärien osalta. Noin 69 % vanhemmista antoi joko hyvän (52 %) tai kiitettävän (17 %) arvosanan. 4.4 Resurssit välineiden osalta. Noin 53 % vanhemmista antoi joko hyvän (44 %) tai kiitettävän (9 %) arvosanan. Noin 34 % katsoi resurssien välineiden osalta olevan tyydyttävät. 4.5 Resurssit siivouspalveluiden osalta. Noin 63 % vanhemmista antoi joko hyvän (37 %) tai kiitettävän (26 %) arvosanan. Noin 33 % katsoi resurssien siivouspalveluiden osalta olevan tyydyttävät. 16

17 4.6 Resurssit talouden ja taloudenhoidon osalta. Noin 57 % vanhemmista antoi joko hyvän (47 %) tai kiitettävän (10 %) arvosanan. Noin 37 % katsoi resurssien olevan tyydyttävät. 5. Oppilaiden tukeminen Oppilaiden elämään liittyy koulun tukitoimintoja, kuten oppilaiden oppimista parantavat tilanteet, terveydenhoito, tuki- ja erityisopetus, kerhot, iltapäivähoito, keskustelut eri osapuolten kesken kouluyhteisössä, ammatinvalinta ja opintojen ohjaus. Vanhemmat toteuttavat oppilaiden kasvatustehtävää, kotitehtävien seurantaa, huumaavien aineiden ja päihteiden käytön estämistä, kotiintuloaikojen asettamista ja harrastusmahdollisuuksien luomista. Oppilaat tukevat toinen toisiaan tukioppilastoiminnassa, oppilaskunnan toimialueella, kummioppilastoiminnassa sekä luokkien keskinäistä vuorovaikutusta parantamalla mm. ruokailuissa, yhteisissä juhlissa ja tilaisuuksissa, retkillä, välitunneilla sekä koulumatkoilla. Tietoinen kaikkien tukiryhmien arviointi auttaa kehittämään menetelmiä ja välineitä viihtyvyyden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. Oppilaiden tukeminen välttävä(1) kohtalainen (2) tyydyttävä (3) hyvä (4) kiitettävä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

18 5.1 Arvioi tuki- ja erityisopetusta. Noin 57 % vanhemmista antoi joko hyvän (32 %) tai kiitettävän (25 %) arvosanan. Noin 31 % arvioi ne tyydyttäviksi. 5.2 Arvioi kerhojen osuutta. Noin 47 % vanhemmista antoi joko hyvän (36 %) tai kiitettävän (11 %) arvosanan. Noin 43 % katsoi kerhojen tuen olevan tyydyttävää. 5.3 Arvioi keskusteluja eri osapuolten kesken. Noin 56 % vanhemmista antoi joko hyvän (42 %) tai kiitettävän (14 %) arvosanan. Noin 35 % arvioi ne tyydyttäviksi. 5.4 Arvioi kotitehtävien seurantaa. Noin 65 % vanhemmista antoi joko hyvän (48 %) tai kiitettävän (17 %) arvosanan. 5.5 Arvioi tukioppilastoimintaa. Noin 44 % vanhemmista antoi joko hyvän (35 %) tai kiitettävän (9 %) arvosanan. Noin 36 % katsoi tukioppilastoiminnan olevan tyydyttävää. 5.6 Arvioi oppilaskunnan toimintaa. Noin 40 % vanhemmista antoi joko hyvän (32 %) tai kiitettävän (8 %) arvosanan. Noin 48 % katsoi oppilaskunnan toiminnan olevan tyydyttävää. 5.7 Arvioi kummioppilastoimintaa. Noin 62 % vanhemmista antoi joko hyvän (46 %) tai kiitettävän (16 %) arvosanan. 5.8 Arvioi luokkien välistä vuorovaikutusta. Noin 38 % vanhemmista antoi joko hyvän (30 %) tai kiitettävän (8 %) arvosanan. Noin 38 % katsoi luokkien välisen vuorovaikutuksen olevan tyydyttävää. 5.9 Arvioi juhlia ja esiintymisiä. Noin 82 % vanhemmista antoi joko hyvän (45 %) tai kiitettävän (37 %) arvosanan. 18

19 5.10 Arvioi harrastusten ja koulutyön yhteensovittamista. Noin 52 % vanhemmista antoi joko hyvän (43 %) tai kiitettävän (9 %) arvosanan. Noin 32 % katsoi harrastusten ja koulutyön yhteensovittamisen onnistuvan tyydyttävästi Arvioi päihteiden ja huumeiden käytön ehkäisyä. Noin 44 % vanhemmista antoi joko hyvän (30 %) tai kiitettävän (14 %) arvosanan. Noin 33 % katsoi päihteiden ja huumeiden käytön ehkäisyn olevan tyydyttävää Arvioi terveydestä huolehtimista. Noin 47 % vanhemmista antoi joko hyvän (32 %) tai kiitettävän (15 %) arvosanan. Noin 35 % katsoi terveydestä huolehtimisen olevan tyydyttävää. 19

20 6. Oppiminen Opetussuunnitelman toteutuminen ja opetusmenetelmät ovat jatkuvasti opettajakunnan arvioinnin kohteina. Oppimisprosessien arviointiin kiinnitetään huomiota päivittäin. Tuloksia tarkastelevat itsearvioinnein oppilaat, opettajat ja vanhemmat. Vuosiluokittainen kehitys ja eteneminen liittyvät oppimisen tukemiseen. Opetuksen ja oppimisen vaikuttavuus ilmenee siinä, miten oppilaat ovat saavuttaneet hyväksyttävän tason taiteellisilla ja käytännöllisillä alueilla sekä tiedollisesti koulun asettamin tavoitekriteerein sekä verrattaessa valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin. Koulun on syytä tutkia kannustavuutta ja persoonallisuuden kehitystä arvioimalla oppilaiden taitojen, kykyjen ja sosiaalisuuden tilaa. Näitä seikkoja pystyvät niin oppilaat, opettajat kuin vanhemmatkin arvioimaan itse monin tavoin. Oppiminen välttävä (1) kohtalainen (2) tyydyttävä (3) hyvä (4) kiitettävä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Arvioi oppilasarviointia. Noin 70 % vanhemmista antoi joko hyvän (36 %) tai kiitettävän (34 %) arvosanan. 20

21 6.2 Arvioi koulun opetusmenetelmiä. Noin 83 % vanhemmista antoi joko hyvän (55 %) tai kiitettävän (28 %) arvosanan. 6.3 Arvioi opetussuunnitelman toteutumista. Noin 70 % vanhemmista antoi joko hyvän (47 %) tai kiitettävän (23 %) arvosanan. 6.4 Arvioi oppimisen tukemista opetustilanteissa ja tehtävissä. Noin 67 % vanhemmista antoi joko hyvän (37 %) tai kiitettävän (30 %) arvosanan. 6.5 Arvioi oppilaiden oppimista. Noin 64 % vanhemmista antoi joko hyvän (48 %) tai kiitettävän (16 %) arvosanan. 6.6 Arvioi taiteellisuutta opetuksessa. Noin 85 % vanhemmista antoi joko hyvän (41 %) tai kiitettävän (44 %) arvosanan. 6.7 Arvioi käytännöllisyyttä opetuksessa. Noin 83 % vanhemmista antoi joko hyvän (46 %) tai kiitettävän (37 %) arvosanan. 6.8 Arvioi vaatimustasoa. Noin 62 % vanhemmista antoi joko hyvän (45 %) tai kiitettävän (17 %) arvosanan. Noin 31 % katsoi vaatimustason olevan tyydyttävällä tasolla. 6.9 Arvioi kannustavuutta opetuksessa. Noin 69 % vanhemmista antoi joko hyvän (40 %) tai kiitettävän (29 %) arvosanan Arvioi persoonallisuuden kehittämistä opetuksen avulla. Noin 63 % vanhemmista antoi joko hyvän (31 %) tai kiitettävän (32 %) arvosanan. 21

22 6.11 Arvioi kuinka hyvää opetuksessa on ollut Opetusosiot välttävä (1) kohtalainen (2) tyydyttävä (3) hyvä (4) kiitettävä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yksilöllisyyden, minuuden ja persoonallisuuden kehittäminen. Noin 69 % vanhemmista antoi joko hyvän (39 %) tai kiitettävän (30 %) arvosanan. 2. Kokonaisvaltainen opetus ja kasvatus. Noin 84 % vanhemmista antoi joko hyvän (49 %) tai kiitettävän (35 %) arvosanan. 3. Yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen kasvattaminen. Noin 83 % vanhemmista antoi joko hyvän (49 %) tai kiitettävän (34 %) arvosanan. 4. Oppiaineiden opetus ja vaikutus. Noin 68 % vanhemmista antoi joko hyvän (50 %) tai kiitettävän (18 %) arvosanan. 5. Opettajien osuus. Noin 69 % vanhemmista antoi joko hyvän (39 %) tai kiitettävän (30 %) arvosanan. 6. Luonto- ja ympäristökasvatus. Noin 66 % vanhemmista antoi joko hyvän (47 %) tai kiitettävän (19 %) arvosanan. 22

23 6.12 Oletteko valinneet steinerkoulun Steiner-koulun valinta vähiten (1) (2) (3) (4) eniten (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yksilöllisyyden, minuuden ja persoonallisuuden kehittämisen vuoksi. Noin 73 % vanhemmista katsoi, että tämä oli tärkein syy koulun valintaan. 2. Kokonaisvaltaisen opetuksen ja kasvatuksen vuoksi. Noin 63 % vanhemmista katsoi, että tämä oli tärkein syy koulun valintaan. 3. Yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen kasvattamisen vuoksi. Noin 42 % vanhemmista katsoi, että tämä oli tärkein syy koulun valintaan. Toiseksi eniten valintaan katsoi vaikuttaneen 40 % vanhemmista. 4. Oppiaineiden vuoksi. Noin 12 % vanhemmista katsoi, että tämä oli tärkein syy koulun valintaan. Toiseksi eniten valintaan katsoi vaikuttaneen 20 % vanhemmista. 45 % katsoi oppiaineiden vaikuttaneen kolmanneksi eniten valintaan. 23

24 5. Opettajien ja opetusmenetelmien osuuden vuoksi. Noin 24 % vanhemmista katsoi, että tämä oli tärkein syy koulun valintaan. Toiseksi eniten valintaan katsoi vaikuttaneen 34 % vanhemmista. 6. Luonto- ja ympäristötekijöiden vuoksi. Noin 13 % vanhemmista katsoi, että tämä oli tärkein syy koulun valintaan. Toiseksi eniten valintaan katsoi vaikuttaneen 24 % vanhemmista. Toisaalta noin 15 % katsoi, ettei tämä vaikuttanut lainkaan ja noin 20 % ei juuri lainkaan koulun valintaan. Valintakriteerinä tässä mielipiteet hajaantuivat kaikkein eniten. 7. Vaihtoehdon vuoksi. Noin 27 % vanhemmista katsoi, että tämä oli tärkein syy koulun valintaan. Toisaalta noin 25 % katsoi, ettei tämä vaikuttanut lainkaan koulun valintaan. 24

25 7. Hallinto ja tiedottaminen Opettajakunta, taloushallinto ja oppilaskunta koulun elämää ohjaavina eliminä ovat avainasemassa arvioidessaan omaa vastuualuettaan. Tärkeää on välittää oman toimialueen tilaa koskevaa tietoa koko yhteisölle. Tiedottamisen toimivuus takaa yhteisön jäsenten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet. Vuodenaikajulkaisut, informaatiotiedotteet, vanhempaintapaamiset, puhelinkeskustelut, sähköpostiviestit ja muut yhteysmenetelmät kannattaa arvioida aika ajoin. Hallinto ja tiedottaminen välttävä (1) kohtalainen (2) tyydyttävä (3) hyvä (4) kiitettävä (5) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Arvioi opettajakunnan toimintaa. Noin 58 % vanhemmista antoi joko hyvän (39 %) tai kiitettävän (19 %) arvosanan. Noin 30 % katsoi hallinnoinnissa ja tiedottamisessa onnistutun tyydyttävällä tavalla. 7.2 Arvioi taloushallinnon toimintaa. Noin 52 % vanhemmista antoi joko hyvän (40 %) tai kiitettävän (12 %) arvosanan. Noin 38 % katsoi hallinnoinnissa ja tiedottamisessa onnistutun tyydyttävällä tavalla. 7.3 Arvioi oppilaskunnan toimintaa. Noin 46 % vanhemmista antoi joko hyvän (36 %) tai kiitettävän (8 %) arvosanan. Noin 41 % katsoi hallinnoinnissa ja tiedottamisessa onnistutun tyydyttävällä tavalla. 25

26 7.4 Arvioi tiedottamista. Noin 77 % vanhemmista antoi joko hyvän (53 %) tai kiitettävän (24 %) arvosanan. 8. Steinerkoulun vanhempana toimiminen. Steiner-koulun vanhempana olo-aika alle 3 vuotta 4-6 vuotta 7-9 vuotta 10 vuotta tai kauemmin. Steinerkoulun vanhempana oloaika jakautui vastaajien kesken seuraavasti: Alle 3 vuotta koulussa olleita oli eniten eli noin 40 %. 4-6 vuotta koulussa olleita oli noin 25% ja 7-9 ja yli 10 koulussa olleita oli suurin piirtein saman verran eli noin 17 % kumpiakin. Turussa Opettajakunnan arviointiryhmä 26

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

Tampereen. Rudolf Steiner koulun. Opetussuunnitelma

Tampereen. Rudolf Steiner koulun. Opetussuunnitelma Tampereen Rudolf Steiner koulun Opetussuunnitelma 2009-2010 1. Opetussuunnitelma...6 1.1 Tampereen Rudolf Steiner-koulun opetussuunnitelman...6 1.2 Opetussuunnitelman tehtävä...6 1.3 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot