KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00-18:38

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Tontin osan myynti Koillismaan Osuuskaupalle Itä-Lapin kuntayhtymän toimintasuunnitelma vv ja vuoden 2015 talousarvio 107 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 108 Kemijärven kaupungin kaupunkistrategia vuosille Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat Muut asiat Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aalto Pirkka 17:00-18:38 jäsen Hannola Jaana 17:00-18:38 jäsen Hietanen Matti 17:00-18:38 jäsen Imporanta Aulikki 17:00-18:38 jäsen Jaakkola Kauko 17:00-18:38 jäsen Jaakkola-Räisänen Hannele 17:00-18:38 jäsen Jussila Janne 17:00-18:38 jäsen Juujärvi Tuulikki 17:00-18:38 jäsen Kaisanlahti Tarja 17:00-18:38 jäsen Kalliokoski Tuomas 17:00-18:38 jäsen Kangas Esa 17:00-18:38 jäsen Kerkelä Mauno 17:00-18:38 jäsen Koskenranta Pekka 17:00-18:38 varajäsen Tikkanen Jani Kostamovaara Teemu 17:00-18:38 jäsen Kotilaine Jarkko 17:00-18:38 jäsen Kuittinen Kauko 17:00-18:38 varajäsen Harju Markku Laurila Pirjo 17:00-18:38 jäsen Meriläinen Eino 17:00-18:38 varajäsen Räisänen Kari Nampajärvi Suvi 17:00-18:38 jäsen Niemelä Veikko 17:00-18:38 jäsen Niemimuukko Tiina 17:00-18:38 jäsen Nivala Heikki 17:00-18:38 jäsen Ojala Arto 17:00-18:38 jäsen Ojala Jukka 17:00-18:38 jäsen Ojala Kirsti 17:00-18:38 varajäsen Junttila Maarit Perälä Tarja 17:00-18:38 jäsen Pikkarainen Juha 17:00-18:38 jäsen Poropudas Pertti 17:00-18:38 jäsen Ruokamo Anita 17:00-18:38 jäsen Sipovaara Kyösti 17:00-18:38 jäsen Sipovaara Sanna 17:00-18:38 jäsen Soppela Lea 17:00-18:38 jäsen Särkelä Jorma 17:00-18:38 jäsen Tohmola Teija 17:00-18:38 jäsen Vanhala Riitta 17:00-18:38 jäsen POISSA Harju Markku jäsen Junttila Maarit jäsen Räisänen Kari jäsen Tikkanen Jani jäsen Kilpeläinen Auvo sosiaali- ja terveysjohtaja MUU Kuvaja Tuula 17:00-18:38 kaupunginjohtaja Pauna Liisa 17:00-18:38 pöytäkirjanpitäjä Kankaanranta Markku 17:00-18:35 tekninen johtaja Narkilahti Juha 17:00-18:35 sivistysjohtaja Tolonen Maija 17:00-18:38 tekninen avustaja

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Heikki Nivala Pöytäkirjanpitäjä Liisa Pauna KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Veikko Niemelä Pertti Poropudas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Hallinto-osastolla, Hallituskatu 4, Kemijärvi, klo 9: Maija Tolonen arkistosihteeri

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 101 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 9 :n 1 mom. mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu Kemjärven kaupungin www-sivuilla sekä lähetetty samanaikaisesti kirjallisesti kullekin valtuutetulle, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Samalla kertaa on lähetetty esityslista liitteineen. Kokousilmoitus ilman asialistaa on julkaistu Kotilappi -lehdessä Kuntalain 58 :n 1 mom. mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on saapuvilla. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteenä A on nimenhuutoluettelo.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 102 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjan tarkastus on maanantaina klo 15:00 hallintosihteerin työhuoneessa. Esitys: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Niemelä ja Pertti Poropudas.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle /03/032/2014 KH Laissa verotusmenettelystä (1995/1558) 91 a :ssä säädetään, että kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveropro sentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Ellei ilmoitusta toimiteta määräajassa, verotuksessa noudatetaan edellisen vuoden veroprosentteja. Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kun nan tu lo ve ro pro sen tis ta, kiin teis tö ve ro pro sen teista se kä mui den ve ro jen perusteista. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2015 reaalisen kuntaveron tilitykset tu li si vat vähenty mään vuoden 2014 veroprosenteilla laskettuna noin 1,1 prosenttia. An siotulo jen (palkka-, eläketulot, sos.etuudet jne) nimelliseksi vähentymäksi on arvioitu 1,5 %. Yhtei söveron tilitysten Kuntaliitto ar vioi hie man kasvavan tämän vuoden tasosta. Kemijärven kaupungin verotulojen kehitys (reaalinen verotulo) tpe 2014 ta ts 2016 ts 2017 Kunnallisvero * *** muutos% 3,0 1,9 2,7 3,0-1,5 0,5 1,4 Yhteisövero Kiinteistövero ** YHTEENSÄ muutos% 3,1-0,1 3,3 4,0-1,1 0,0 1,4 *Tuloveroprosentin korotus vuodelle ,00 %:iin **Kiinteistöverojen korotus vuodelle 2013 ***Tuloveroprosentin korotus vuodelle ,50%:iin Meneillään olevalle talousarviovuodelle 2014 tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksilköllä edellisen vuoteen nähden ja kiinteistöveroprosentit puolestaan pidettiin edellisen vuoden tasolla. Kaupungin ta lous suun ni tel maa on valmisteltu siten, et tä tu lo ve ro pro sent tia ei nos te ta vuo delle Jotta paine tuloveroprosentin nostolle ei kasvaisi taloussuunnittelukaudella, on kau pun gin palvelura ken teeseen tehtä vä välttä mät tö miä raken nemuu toksia ja palvelutasoa on laskettava. Jotta kaupungin laina kan taa pääs tään vähen tämään, on meno jen kas vuvauh ti saatava pidettyä tulopoh jan kehi tystä hi taampa na. Tämä tar koittaa kau punginhal lituksen antaman raamin mu kai sesti toi mintakat teen kasvun rajaamis ta suunnitel ma kaudella (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että tuloveroprosenttia (20,50) ei koroteta vuonna 2015.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 103 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu: Verohallinto Kuntaliitto

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle /03/032/2014 KH Kiinteistöverolain mukaan kaupunginvaltuusto määrää kaupungin kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuu della. Veron perusteena on kiinteistön verotusarvo edellisenä vuonna. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat vuoden 2015 verotuksessa yleistä kiinteistöveroprosenttia ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia lukuunottamatta samat kuin kuluvan vuoden kiinteistöverotuksessa. Muutoksen tuottoa vastaava lisäys leikataan pois kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti kohdentaen. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan niiltä kunnilta, joiden veroprosentit ovat alle uuden alarajan, tullaan perimään valtiolle vanhan veroprosentin ja uuden alarajan välinen tuotto. 1. yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajat nousevat v seuraavasti: alaraja 0,60:sta 0,80:een ja yläraja 1,35:stä 1,55:een. uudet ala- ja ylärajat v lähtien ovat 0,80-1,55 Kemijärvellä vuonna 2011: 1,00; v. 2012: 1,00; v. 2013: 1,00; 2014; 1,00 Esitys: v. 2015: 1, vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ala- ja ylärajat nousevat v seuraavasti: alaraja 0,32:sta 0,37:een ja yläraja 0,75:stä 0,80:een. uudet ala- ja ylärajat v lähtien ovat 0,37-0,80 Kemijärvellä vuonna 2011: 0,40; v. 2012: 0,40; v. 2013: 0,50; V. 2014; 0,50 Esitys: v. 2015: 0, muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,32-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti Kemijärvellä vuonna 2011: 1,00; v. 2012: 1,00; v. 2013: 1,10; V. 2014: 1,10 Esitys: v. 2015: 1, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 Kemijärvellä vuonna 2011: 0,00; v. 2012: 0,00 ; v. 2013: 0,00; V. 2014; 0,00 Esitys: v. 2015: 0, voimalaitosten veroprosentin yläraja nousi 1,40 %:sta vuodesta 2006 alkaen 2,50 %:iin ja vuodesta 2010 alkaen 2,85 %:iin. Kemijärvellä vuonna 2011: 2,85; v. 2012: 2,85; v. 2013: 2,85; V. 2014: 2,85 Esitys:v. 2015: 2, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuonna 2006 ei määritelty enää erikseen, koska ero yleiseen kiinteistöveroprosenttiin on pieni ja erilliselle verolle ei ole maapoliittisia perusteita. Esitys: vuonna 2015 ei eril listä veroprosenttia. Esityksessä on taloussuunnitelman mukaisesti lähdetty siitä, että kiinteistöveroja ei nosteta vuodelle (talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, et tä kiinteistöveroprosentteja ei koroteta vuonna Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 104 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Verohallinto Kuntaliitto

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tontin osan myynti Koillismaan Osuuskaupalle KH Koillismaan Osuuskauppa on ilmoittanut haluavansa ostaa kortelista 3066 kau pungin omistaman tontinosan. Tontinosan pinta-ala on neliömetriä ja koko ton tilla on rakennusoikeutta kerrosneliömetriä. Neuvotteluissa on päädytty euron kauppahintaan, joka vastaa kaupungin ai kai sem pia luovutuksia sekä ostoja. Rakennusoikeuden hinnaksi em. kaup pa hinnal la tulisi n. 90 euroa ja maaneliön hinnaksi noin 43 euroa. Kaupungingeodeetti esittää, että ko. tontin osa myydään liitteen 2 mukaisella kaup pa kir jal la. Koska kauppahinta on yli euroa päätöksen kaupasta tekee kau pun gin valtuus to. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että valtuusto hyväksyy liitteen 2 kauppakirjan mukaisen kaupan arvoltaan euroa. Muutettu päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pungin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy liitteen 2 kauppakirjan mukaisen kaupan arvoltaan euroa. Kauppakirjaan lisätään kohdaksi 3 seuraavaa: Myytävällä alueella on maakaapeleita ym. johtoja ja putkia, joiden purkamisesta vastaa ostaja. Kauppakirjan muut pykälät kohdasta 3 numeroidaan uudelleen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Koillismaan Osuuskauppa Tiedoksi ja toimeksi: Tekninen osasto Johdon sihteeri KV 105 Liitteenä 1 on edellä mainittu liite 2 (kauppakirja). Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksi: Koillismaan Osuuskauppa Tiedoksi ja toimeksi: Tekninen osasto Johdon sihteeri

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Itä-Lapin kuntayhtymän toimintasuunnitelma vv ja vuoden 2015 talousarvio 462/07/072/2014 KH Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 62 : Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan on kirjoitettu ne edunvalvontatehtävät, jotka ovat alueemme elinkeinoelämän, saavutettavuuden ja lähialueyhteistyön kannalta tär kei tä ja ovat olleet toimintamme perustana. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat keskittyvät Itä-Lapin elin kei no stra te gian toimenpiteisiin sekä uuteen ohjelmakauteen. Ohjelmakauden vaih tees sa lähialuerahoitus ky:stä loppuu, kun SallaGate-hanke päättyy huh ti kuussa Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2015, mutta hankkeiden haku avautuu vas ta vuoden vaihteessa. Rahoitusta saavat hankkeet voivat käyn nistyä aikaisintaan vuoden 2016 alkupuolella. Salla Kantalahti radasta alettiin keskustella vakavasti vuonna 2013 ratatyöryhmän an sios ta, mutta nyt kansainvälinen tilanne vaimentaa keskustelua. Lisäksi ruplan kurs sin lasku vähentää venäläisten matkailijoiden määrää. Yhteistyötä lähialueen kans sa kuitenkin jatketaan. Salla Kantalahti -rataa edistetään osana Barentsin kas vu käy tä vää ja viisumivapauteen liittyvää edunvalvontaa pidetään yllä mah dol lisuuk sien mukaan. Edunvalvontaa kehitetään nykyistä proaktiivisemmaksi. Edunvalvontamatkoilla halli tuk sen puheenjohtajan ja kehittämispäällikön kustannukset maksetaan pää sääntöi ses ti kuntayhtymän hallinnosta. Toimintasuunnitelmassa näitä ja muita asioita käsitellään tarkemmin. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta, tekee tarvit-ta vat muutokset ja hyväksyy sen. Toiminta- ja taloussuunnitelma merkitään pöy tä kir-jan liitteeksi nro 2. Päätös: Hallitus lisäsi toiminta- ja taloussuunnitelmaan kaksi kohtaa, minkä jälkeen toi min ta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ja merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2. Toi min ta- ja taloussuunnitelmaan tehtiin seuraavat lisäykset: 1) kehittämispäällikön esitys Kohtaan 3.1. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liit tyvät edunvalvonta-asiat lisättiin - Kaivostulojen ohjaaminen kuntiin. 2) Annika Kostamon esitys Kohta 3.4. Sisäisen toiminnan kehittäminen lisätään - sel vi te tään mahdollisuus voiko kuntayhtymä toimia yksittäisten jäsenkuntien han kehal lin noi ja na. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 63 : Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2015 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja ke hit tä mis toi min nas ta ja on suuruudeltaan euroa. Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tar kastuslau ta kun nan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarvioista. Ke hit tämistoi min ta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien hankkeiden, Salla Gate -hank keen, Barents Growth Corridor -valmisteluhankkeen sekä Itä-Lapin luon non kivi- ja kiviainesprojektin talousarvioista. EU-ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen ke hittä mis hank kei ta on budjetissa vähän. Kehittämishankkeiden yhteenlaskettu talous ar vio on suuruudeltaan euroa. Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu hankkeille tehtävän työn vaikutus, jo ka pienentää hallinnon palkkakuluja euroa. Hankevolyymin pie nen ty mi sestä johtuen hankkeille tehtävän työn määrä on selvästi edellisiä vuosia pienempi. Hallinnon talousarvioon on budjetoitu avustukset yhteisöille -kohtaan euroa Hou se of Laplandin, euroa Lapin elokuvakomission ja 2000 euroa Itä- ja Pohjois-Suo men EU-toimiston toimintaan. Barentskeskus Finland Oy:n jat ko ra hoituk seen ei varattu rahaa. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on euroa. Jäsenkuntien mak suosuus hallinnosta on euroa. Loppuosa katetaan edellisiltä tilikausilta ker tyneel lä yli-jäämällä. Näin ollen talousarvio on laadittu euroa alijäämäiseksi. Jäsenkunta Maksuosuus % Maksuosuus Kemijärvi 59,0 % Salla 25,3 % Savukoski 8,8 % Pelkosenniemi 6,9 % % Esityslistan liitteenä nro 8 on kuntayhtymän vuoden 2015 alustava ta lous ar vio esitys. Kesken vuotta käynnistyvien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esi te tään tarvittaessa muutettu talousarvio. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2015 ta lo us arvion ja merkitsee sen pöytäkirjan liitteeksi nro 3. Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä mää rä rahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä 4 on Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma v ja talousarvio v (arkistosihteeri Maija Tolonen, )

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sekä talousarvion vuodelle 2015 ja esittää ne edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 106 Liitteenä 2 on edellä mainittu liite 4 (Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma v ja talousarvio v. 2015). Päätös: Tarja Perälä esitti Itä-Lapin kuntayhtymälle nollabudjettia niin, että tulot ovat euroa ja menot euroa, joten budjetin loppusumma on 0. Puheenjohtaja totesi, että Tarja Perälän esitys kannattamattomana raukeaa. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt päätösesityksen. Tiedoksi: Itä-Lapin kuntayhtymä

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH KH : Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää rakennusaikaisten kustannusten kattamiseksi Kemijärven kaupungilta lainaa e säätiön omistaman meije ri kiin teis tön kunnostamiseen. Meijerirakennus kunnostetaan kansainväliseen taitei li ja re si dens si-käyt töön välisenä aikana. Taiteilijaresidenssin (meijerin) kunnostukseen on saatu (asiasisällöllisesti päätökset ole mas sa) EU-rahoitusta e ja Kansallista rahoitusta e. Säätiön omarahoitusosuus muodostuu erilaisista kurssi- ja koulutustoiminnasta, talkoo työs tä yms. tuotoista. EU- ja kansallinen rahoituspäätös vahvistetaan kesäkuun 2004 loppuun mennessä. Han ke aloitetaan hyvissä ajoin kesällä 2004 tekemällä kiinteistön ulkopuoliset työt jo tulevan kesän aikana. Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupungilta anottava rakennusaikainen laina tarvitaan EU:n ja kansallisen ra hoi tuksen jälkikäteismaksatuskäytännön vuoksi. (talousjohtaja Pirkko Ollila) Esitys (hallinto- ja henkilöstöjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että kaupunki myöntää Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiölle euron lainan seuraavin ehdoin: laina-aika 3 vuotta, josta ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa korot peritään kerran vuodessa lyhennykset 2. ja 3. lainavuoden lopussa korko 12 kk:n euribor + 0,085 marginaali (kokonaiskorko tilanteessa 2,177%) Korko tarkistetaan aina koron maksun jälkeen euriborin muutosta vastaavaksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti KV : Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Päätös: Aarno Kostamo ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn. Puheenjohtajana toimi I vpj. Juha Pikkarainen. Valtuusto päätti yksimielisesti kuulla säätiön edustaja Urpo Kärrin selostuksen

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto asias ta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi KH : Pirkko Ollila Säätiö on esittänyt kaupungille, että eu ron lai nasta muu te taan euroa 10 vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi, jonka vakuu dek si sää tiö luo vuttaa "meijeri kiin teis töön" koh distuvan euron panttikirjan ja eu roa korkoi neen sää tiö maksaa heti tämän päätöksen tultua lainvoimai seksi. Kor ko ehdot eu ron lainalle olisi vat samat kuin edelliselläkin kerralla. Merkittävin syy siihen, että rakennusaikaiseksi tarkoitettu laina joudutaan muuttamaan pitkäaikaisemmaksi, on verottajan tulkinta säätiön arvonlisäverovelvollisuudesta. Sen mukaan säätiötä ei voida hyväksyä arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin mei je ri ra ken nuk sen saneerauskustannuksiin sisältynyt alv (n euroa) jäi sää tiön kustannuksiksi. Tarkemmat perustelut ilmenevät liitteestä 5. (hallinto- ja talousjohtaja Pirkko Ollila) Esitys (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kemijärven ku van veis to- ja kulttuurisäätiön euron lainasta euroa myönnetään 10 vuoden maksuajalle ja euroa korkoineen erääntyy päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Lainaa (pääoma euroa) lyhennetään vuosittain ja lainan korkoehdot ovat en ti set. Va kuu dek si sää tiö luovuttaa kaupungille euron panttikirjan meijerirakennuskiinteistöstä. Päätös: Kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja Jarkko Kotilaine jääväsi itsensä tä män pykälän käsittelyn ajaksi. Keskustelun jälkeen esitys hy väk syt tiin yk si mie lises ti KV : Liite 9 on edellä mainittu liite nro 5. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuutettu Jarkko Kotilaine jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tiedoksi: Tiedoksi ja toimeksi: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö Pääkirjanpitäjä Talousjohtaja Johdon sihteeri

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH : Säätiöltä saapuneen kirjeen mukaan säätiön hallitus on pitä mäs sään ko kouk ses sa päät tä nyt esit tää kau pun gille, että edellä selostetun lainan ( jäljellä tällä hetkellä euroa) lyhennyksiä ei tarvitsisi suorittaa vuo si na Lainan korot maksetaan lainaehtojen mukaisesti. Säätiön mak su val miut ta on ki ris tä nyt EU-hank kee na to teu te tun ra ken tami sen kustan nuksis ta ra hoit tajan te ke mä vä hen nys ja ve rot ta jan tul kinta säätiön arvonlisäverovelvollisuudes ta. Taiteilijaresidenssissä on vieraillut vuosina kaikkiaan yli 130 taiteilijaa. Eu-projektin tarkastusaika loppuu aiemman tiedon sijasta vasta vuonna 2015, josta lu kien säätiö voi alkaa vuokrata residenssin tiloja liiketaloudellisin perustein, mikä pa ran taa säätiön maksuvalmiutta. Nyt anottu maksujärjestely mahdollistaa taiteilijaresidenssin toimintaedellytykset vuosille Säätiö on luovuttanut kiinteistön panttikirjat kaupungille lainan vakuudeksi vuonna (hallinto- ja talousjohtaja Pirkko Ollila, ) Esitys (vs. kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiön lainalle myönnetään vuodet lyhennysvapaiksi. Vastaavasti lainan takaisinmaksuaika pitenee 6 vuodella. Korot pe ri tään velkakirjaehtojen mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Jarkko Kotilaine esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajak si KV : Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Toimeksi: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö Hallinto- ja talousjohtaja Pääkirjanpitäjä Kaupunginhallitus : Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiön hallitus on päättänyt ke vät ko kouk ses-

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto saan esittää Kemijärven kaupungille seuraavan muutoksen kaupungin sää tiöl le myöntämän lainan maksuehtoihin ja aikaan: - lainan lyhennystä ei suoriteta vuosilta korot maksetaan vuosittain lainaehtojen mukaisesti Lainaa on jäljellä euroa ja lainan vuosittainen lyhennyserä on euroa. Lai nan korko ollut 12 kk:n euribor lisättynä 0,085 %:n marginaalilla. Korko tar kis tetaan aina koron maksun jälkeen euriborin muutosta vastaavaksi. Lainan korot on las ku tet tu saakka. Perusteena esitykselle on säätiön ESR ja EAKR projektien maksatuksessa ra hoitta jan tekemät vähennykset (n ). Lisäksi säätiö ei voinut vähentää ar von lisä ve roa rakennustoiminnan osalta. Projektien rahoittaja on myös ilmoittanut EU-pro jek tien tarkastusajan loppuvan vasta vuonna Maksujärjestely mahdollistaa taiteilijaresidenssin toimintaedellytykset vuosille Taiteilijaresidensissä on vieraillut vuosina kaikkiaan 223 taiteilijaa. Kemijärven kaupungin v Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiölle myöntä män lainan korkomuoto ja marginaali ovat olleet myöntämisvuoden kaupungin otto lai nan mukaisia. Kaupungin tulee antolainauksessaan huomioida mahdolliset laina eh to muu tok set. Säätiön kanssa on sovittu säätiön esitykseen liittyen, että kaupunki päivittää säätiöl le myönnettävän takaisinmaksuajan pidennyksessä marginaalin vastaamaan nyky kus tan nus ta soa. (johdon sihteeri Aune Kumpula, ) (talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiön lainalle myönnetään ly hennys va paik si vuodet Vastaavasti lainan takaisinmaksuaika pitenee vuosil le Säätiö maksaa lyhennysvapaavuosina vuosittain kaupungin määrit te le mät korot lisättynä marginaalilla. Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että lainaehtoa muutetaan siten, että lai nas ta peritään korkoa 12 kk:n euribor lisättynä 0,80 %:n marginaalilla al kaen. Korot maksetaan vuosittain ja euribor-korko tarkistetaan aina koron maksun jälkeen euriborin muutosta vastaavaksi. Marginaalia tarkistetaan ly hen nys vapaan päättyessä v Päätös: Juha Pikkarainen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV 107 Päätös: Valtuutettu Juha Pikkarainen jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kemijärven Kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin kaupunkistrategia vuosille /00/009/2013 KH Kaupungin eri toimielimissä on valmisteltu kaupunkistrategiaa vuosille Strategiatyön osalta on järjestetty valtuuston iltakouluja ja strategiatyöhön on osallistunut myös ulkopuolinen konsultti tuoden näkemyksiä strategian laadinnan ja valmistelun yhteydessä. Strategiasta on tehty kysely myös kuntalaisille ja on pyydetty lausunnot lautakunnilta ja eri sidosryhmiltä. Strategiaan on valittu kuusi (6) strategista painopistealuetta, jotka ovat; - aktiivinen elinkeinoelämä - toimivat ja laadukkaat palvelut - tasapainoinen kuntatalous - hyvinvoiva ja osaava henkilöstö - viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, sekä saavutettavuus. Eri toimielimissä ja lausunnoissa edellä mainitut painopistealueet on todettu oikeiksi ja joiden pohjalta strategiatyötä on viety ja työstetty eteenpäin. Kaupunkistrategialuonnos on liitteenä 10. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 10 olevan kaupunkistrategialuonnoksen ja esittää strategian hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle siten, että strategia tulee voimaan KH KV Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kaupunkistrategialuonnos on oheisena. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy kau pun ki stra tegia luon nok sen ja esittää strategian hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä 1 on kaupunkistrategialuonnos. Päätös: Jarkko Kotilaine esitti Markku Harjun kannattamana, että asia jätetään

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH pöydälle ja palautetaan kaupunginhallitukselle lisävalmistelua varten. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Liitteenä 5 on kaupunkistrategialuonnos. Strategian keskeiset toimenpiteet, mittarit ja vastuunjako esitetään kaupunginhallitukselle valtuuston hyväksyttyä strategialuonnoksen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkistrategialuonnoksen ja esittää strategian hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle. Päätös: Heikki Nivala poistui kokouksesta klo 19:26. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kari Räisänen poistui kokouksesta klo 19:28 KV 108 Liitteenä 3 on edellä mainittu liite 5 (kaupunkistrategialuonnos). Päätös: Anita Ruokamo esitti Veikko Niemelän kannattamana, että strategian toimenpideohjelma tuodaan valtuustoon viimeistään tammikuussa Tarja Perälä esitti, että elinkeinoelämää koskeviin tavoitteisiin lisätään yhdeksi kohdaksi Kemijärven Kehitys - elinkeinotoiminnan organisoija ja että arvoihin lisätään osaaminen ja tuloksellisuus. Pirkka Aalto esitti, että visioon lisätään kaksi sanaa metsä ja suo eli vision loppuosa on seuraava: joka hyödyntää maantieteellistä sijaintia, pohjoista ulottuvuutta ja metsä-, järvi-, suo- ja tunturiluontoa. Anita Ruokamo kannatti Pirkka Aallon esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Valtuusto päätti yksimielisesti, että strategian toimenpideohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi helmikuun 2015 loppuun mennessä. Puheenjohtaja totesi, että Tarja Perälän esitys kannattamattomana raukeaa. Valtuusto päätti yksimielisesti, että vision loppuosaan lisätään kaksi sanaa metsä ja suo.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot