Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen"

Transkriptio

1 Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää sen vuoksi, että valiokuntaan Vieno Aaltosen varaedustajaksi valittaisiin Greta Rajala-Rinne ja Saimi Nummen varaedus-. taj aksi Saara Surakka Suunta-Veikoista Liitolle uusi auto. Työvaliokunta ilmoittaa, että KHM :n lisenssillä maahantuotettu henkilöauto Ford-Vedette on lunastettu liitolle. Auton hinta markkaa, joka on markkaa aikaisemmin ilmoitettua myyntihintaa halvempi. Valiokunta esittää kaupan vahvistettavaksi Koko Kansan Kisat. Toimikunta ilmoittaa, että mennessä on merkkivaatimuksia suoritettu seuraavasti: TULn piirit kpl TULn seurat " kpl Metsä- ja uittotyöväen ammattiosastot Nuoret Kotkat Sos. Dem. Työl. Nuor. osastot Yksityiset laitokset (ammat.yhd.) Yksityiset henkilöt Pää t ö k s et " II " kpl Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (12) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yr j ö Enne (14), Pauli l' oponen (18), Helvi Raatikainen (15), Arvi Heiskanen (16), Lennart Kivi (16), Lauri Nurmi (18), Aarne Leskinen (18) sekä liiton toimitsijat Toivo r äättä, Esko Nenonen, Toivo ustonen, Veikko Kuusela, Joonas Kykkänen, Kauko Leväaho ja sihteerinä Eino A. luokko, joka laati kokoukses- - ta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 18/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Puolaan lähetettävä pyöräily joukkue. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen ja valitsi joukkueen johtajaksi Lennart Kiven sekä hierojaksi V. ~äkelän. Muuten aikaisempi päätös pysytettiin voimassa Vuoden taloudellinen toiminta. menpiteet. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toi Oy. Perkon lahjoitus. Lahjoitus merkittiin ja lahjoittajalle päätettiin esittää kaunis kiitos arvokkaasta lahjasta Rangaistuksia. Liittotoimikunta vahvisti esitetyt toimenpiteet Laki urheiluopistoista. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen liiton lausunnoksi seuraavin muutoksin: 1) Oppilaitosten nimeksi esitetään ~heiluopistoa. Muut ehdotukset kohdassa 1) hyväksyttiin periaatteessa toimikunnan esittämällä tavalla äänimäärin 5-2, jotka annettiin lakiesityksen sanamuodon puolesta. 2) Hyväksyttiin toimikunnan esittämässä muodossa. 3) Liittotoimikunta hyväksyi ajatuksen yhteiskunnallisen opetuksen sisällyttämisestä opiston opetusohjel-

2 Kokous 19/49-3. maan, mutta ei pitänyt ehdotettua sanamuotoa täysin tarkoitustaan vastaavana, jonka vuoksi se kehoitti toimikuntaa lausuntoa tältä osalta tarkistamaan ja mieluimmin puhumaan siinä urheilun yhteiskunnallisesta merkityksestä. 4) Hyväksyttiin toimikunnan esittämällä tavalla... 5) Hyväl{syttiin niinikään toimikunnan esi tyksen mukaisesti Edustus SUNAVA:ssa. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen Liitolle uusi auto. Liittotoimikunta vahvisti kaupan sekä käsityksenään lausui auton tarkoituksenmukaisesta hoidosta, että toimistopäällikkön on valvottava, ettei auton ohjaajina käytetä epäpäteviä ajajia Koko Kansan Kisat. Ilmoitus merkittiin tiedoksi. Esille tullut asia Selostus Lingiadeista. Liittotoimikunnan jäsen Koponen selosti havaintojaan, jotka hän liiton joukkueen johtajana oli tehnyt seuratessaan Lingiadien ohjelmaa. Selostus merkittiin kuulluksi. Samassa yhteydessä otettiin käsiteltäväksi Svenska Korporationsidrottsförbundet 'in kutsu lähettää 2 osanottajaa työpaikkaurheilun johtajakursseille ja 2 osanottajaa tehdas- ja konttorivoimistelujohtajakursseille. Liittotoimikunta jätti toimiston tehtäväksi esityksen laatimisen lähetettävistä osanottajista. Esityksessä otetaan huomioon siinä tapauksessa, ettei sopivia ja kielitaitoisia osanottajia liiton omasta piiristä löydetä, se mahdollisuus, että SAK:n kautta tarjotaan kahta paiklaa työpaikkaurheilukursseille SAs.: n jäsenille. Työvaliokunta valtuutettiin vahvistamaan näin valitun joukkueen kokoonpano h - Palkintolahjoitus. Kokouksen aikana Suomen Rakennustyöväen Liiton - sihteeri Kosti Ranta saapui kokoukseen ja ilmoitti, että edustamansa liitto on TULn vapaapaindn lähemmin määrättävin kilpailuehdoin lahjoittanut kiertopalkinnon, jonka sihteeri Ranta samalla luovutti tarkoitukseen. Puheenjohta "a vanto vastaanotti palkinnon, kiitti arvokkaasta lahj a j oli vakuuttunut Siitä, että lahjoittajan tarkoitus e te tetw{si. Vakuudeksi: =

3 Kokous 20/49-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoirnikunnan liiton toimistossa syyskuun 1 pnä 1949 pidetyn kokou.-1{sen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta ". - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päetösvaltaisuus ~. - ~öytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ~. - Gunnar Karma :Torjaan. Ofoten og uör- Troms Gymnasti~{ - 0 Turnkrets pyytää Gunnar Karmaa kahden kuukauden ajaksi piirinsä voimisteluvalmentajaksi alkaen lokakuun puolivälistä. Voimistelujaosto esi ttäii, että pyyntö hyv:iksyttäi..,iin ehdoilla, että jos liiton - kilpailutoiminta vaatii, on Karman. ilrnoi tuksen saatuaan tul tavu pois ennen valmennuskauden päättymistä. Norjalaiset maksavat Karman kaikki kulut ~. - r::aaottelu Ruotsi - muut Pohjoismaat. Yleisurheilun yhteistoimintavaliokunta on kokouksessaan päättänyt lähettää 'rik ~ström ' in ja Leo Huttusen edustajikseen Tukholmassa järjestettävään neuvottelutilaisuuteen, jossa valitaan joukkueet Tukholmassa järjestett äv~än Ruotsi - mqut Pohjoismaat otteluun. Yleisurheilujaosto on asettanut ehdokkaiksi joukkueen johtajistoon.jaoston jäsenen Otto.L<..orhosen ja. Ketosen ~urusta..hteistoimintavaliokunnan edustajina matkustavat otteluun v liokunnan äätöksen mukaisesti sen puheenjohtaja ku uusisto ja varapuheen'o~taja Unto Siivonen. Yleisurheilujaosto esittää, että se saisi lähet- _ t.. otteluun liiton kust'='nnuksella koulutus ohjaaja ~ si to ~irk kosen. UT_ esittää yhteistoimintavalioku~~an päätökset vahvistettavaksi ja puoltaa valmenta'a ~irkkosen matkaa liiton kustannuksella ~. - Jalkapallomaaottelut. Palloilujaosto on ::;iren!. 'II- karsintaan ja maaotteluun matkustavaan jalkapallo j ouk~{ueeseen joukkueen johtajaehdokkaaksi j~oston puheenjohtajan Y. ja apulaisjohtajaksi Leo Koukun 7urun ~overeista. _anskan valinnut ltin Palloilun yhteistyövaliokunta on SPL:lle päl"ttänyt esittää valittavaksi matkanj ohtaj aksi _Clrik ""'renekellin ja apulaisjohtajaksi X. Alakarin sekä joukkueen johtajaksi K. :~ltin ja apulaisjohtajaksi L. Koukun. "',Taali oli y.;:simielinen muul. ta paitsi matkanjohtajan osalta, jonka puheenjohtaja ratkaisi F:n h,rviik;si. E. Saarnio, SPL on hyväksynyt ~ ry\": n esityksen. Joukkueeseen on liitostamme valittu O. Laaksonen, - T. Paananen, 1. Pylkkönen ja K~ Lehtovirta. UTT esittää yhteistyövaliokunnan esityksen hyväk- syttäväksi. Samalla UTT kiinnitti huomiota siihen seik_o{aan, _ että yhteistyösopimuksen perusteella SPL:lla on oikeus lopulli- sesti päättää ulkomaille lähetettäviell joukkueiden johtajiston kokoonpanosta. Tämä lii ttoj en tasavertaisuutta loukkaava sopi-._ muskohta olisi pyrittävä korjaamaan :. - Liitto-ottelu Puolan kanssa. Puheenjohtaja Suvanto on neuvotellu"!; S ',T:n puh. johtaja Fuunosen ka ssa ottelun mahdollisesta j~r~estelystä~ I.J.utta saanut asiaan nähden kielteisen ka~lnanoton. Huomioon ottaen ajankohdan T~ esittää, että suunnistellusta liitto-otteluhankkeesta luovuttaisiin ~. - Uusien nyrkkeilijöiden leiri. ljyrkkeilyjaosto esittää, että va~victetun kurssisuunnitelman mukaan ajulahdessa järjegtettäväl~si suunniteltu edustusnyrkkeilijöideu leiri muutettaisiin uusien nyr}t -eilijöiden leiriksi ja leiriajaksi vahvistettaisij.n /

4 Kokous 20/ UTTn lausunto: Koska jaostolla on kurssimenoarviossa ~äqrärahq uusien nyrkkeilijöiden leirin järjestämiseen, ei UTT pidä jaoston esittämää muutosta tarpeellisena. ~dustusnyrkkeilijäin leirin järjestäoiseen tarkoi: tetun määrärahan esittää UTT kurssien ja leirien supistusta koskevassa esityksessään poistettavaksi, mikäli jaosto ei tule esittämään riittäviä perusteluja leirin tarpeellisuudesta '. - Neuvottelupäivät. lyrkkeilyjaosto esittää, että Pajulahdessa järjestettäisiin neuvottelupäivät piirien ja seurojen edustajille sekä seuraohjaajille Piirit ja seurat kustantaisivat edustajiensa matkakulut ja oleskelun (1 vrk) Pajl?-lahdessa.. :.. ahdolli'siin matka-avustuksiin etäisten piirlen (Lappi-Oulu-Karjala-Fuopio) edustajille seka erb-isiin ~uihin järjestelykuluihin esittää jaosto käyttövaroistaan markan määrärahaa. UTT esittää jaoston esityksen hyvä}:s~tttäväksi Käsipalloseurojen neuvottelutilaisuus. Toiminnan elvyttämiseksi on käsipallo jaosto päät- _ tänyt kutsua koolle käsipalloa harrastavien seurojen edustajien neuvottelutilaisuuden. Tilaisuuden tarkoituksena' on tutkia mahd'ollisuuksia liiton mestaruussarjan uudelleen henkiin herättämiseksi ja samalla saada selville mahdollisuudet käsipalloilun - harrastamiseen eri piirien ja seurojen alueella. Jaosto esittää, että tilaisuuteen kutsuttavilie piirien ja huomattavien seurojen edustajille (10 henkeä) kustannettaisiin matkakulut ja mahdollinen majoitus'- Edustajia kutsutaan urusta, Hangosta, Kar jaalta, Kotkasta, Lappeenrannasta ja La desta. um esi ttär jaoston esityksen hylu.ttäväksi, koska on il eistä, ettei jaoston esittämillä paikkakunnilla ole mahdollisuuksia käsipalloharrastuksen laa jenemiseen salivaikeuksier_ vuoksi SS:n edustajakokous. SS:n edustajakokous pidetään Helsingissä TUL saa lähettää kokouksen yhden ääni- ja puhevaltaisen edustajan. Päätetään toimenpiteistä ~. - Jalkapallojoukkue ltorjaan., Liittotoimikunta on aikaisemmin vahvistanut Jordal IP:n pyynnön jalkapallojoukkueen vastavierailusta l~orjaan. t:atka tapaht uu välisenä aikana. ;.Iatkalle on jaosto valinnut seuraavan joukkueen (lukien maalivahdista vasempaan laitahyökkääjään): O. Laaksonen TuJ.. 0, E. l\.oi vis to KTP, 1:. ::' aakkari HPo, r,. Laitinen HPo, T. Pylkkönen UPo, R. Grönlund ~uto, K. Saastamoinen HKu, ;:.... Himberg TuTo, 1. Vanhanen I(TP, K. Lahti KTP, Oksanen HPo, varalle V. Heiskanen K1P, ~. 'linck KTP ja V. Vuori HPo. Joukkueen johtajaksi jaosto esittää ilartti ".ehtoa HKu, apulaisjohtajaksi V. Koposta KTP ja huoltajaksi Olli Vasama TPV. Tärkeimpien sarjapelien vuoksi ei joukkueen valinnassa ole voitu huomioida parhaita mahdollisia pelaajia. Myöskin on pyritty antamaan nuorille ja lupaaville pelaajille paikkoja matkalle lähtevässä joukkueessa. Valitsijamiehet ovat esittäneet lausunnon joukkueesta ja yhtyvät suurimmalta osalta jaoston pä1tökseen ~. - Painivalmentajan palkkaus. Painijaosto esittää, että valmentajat ~eini ja 1 Leino palkattaisiin tehtäviinsä sy"rskuun 1 päivästä kuluvan _ vuoden loppuun. Leinon palkkavaatimus mk ynnä 800 mk päi~ värahaa matkapäiviltä. ~einin vaatimus mk ja 900 mk päivärahaa matkapäiviltä. U~l palautti esityksel Reinin osalta takaisin jaostoon sen vuoksi, että se aikaisemmin jaoston kantaan perustuen ei katsonut voivansa puoltaa Reinin työn jat'~ista. Syy tunnetaan. I:äsiteltyään UTTn lausunnon jaosto pitää kiinni esityksestään ja toivoo, että se hyväksyttäisiin. Painikomitean :-

5 Kokous 20/49-3. maaotteluohjelma on alkavana painikautena suuri ja jaoston tarkoituksen mukaan pitäisi liiton edustus maaotteluissa saada mahdollisinman vahvaksi. Sen vuoksi se esittää valmentajakysymyksen ratkais~a esityksensä mukaisesti. UTT huomauttaa lisäksi, että painivalr:j.entajan pal k kaukseen varatusta mälirärahac"ta on käyttämättä mk. Jos jaoston esitys hyväksytään, edellyttää se momentille lisämåärärahaa mk ~. - ~urssimäärärahojen supistaminen. Liittotoimikunnan toi~eksiannosta UT~ on tutkinut mitä mahdollisuuksia on supistaa tämän vuoden kurssimenoja. UTT huomauttaa, että su,istukset on suoritettu neuvotteluteitse voimistelujaoston, naistoimikunnan ja nuorisovalioturmru~ osalta. :,Iui ta supistuksia UTT perllste le e sillä, että määrärahat eivät enää ole ajankohtaisia eikä tarkoituksenmukaisia. Poistojen loppusumma päättyy markkaan. I.:ikäli painijaoston esitys valmentajien palkkauksesta hyväksytään, su_ ist'j.ksen 10PI usurnmak-. si jää mk. Lisäksi saataneel merl:i tä er~ille monenteille mä~r~rahasääst0ä. ~sitys määrärahasupistuksista: Käsipallojaosto: Seuraohjaajakurssi ~d ustuspelaajien valmennusleiri Luistelujaosto: ~d. luistelijain valmennusleiri Fuorten kilpailutoiminnan tukemiseen,~elontajaosto :..l.elontaretker. tukemiseen Tyrkkeilyjaosto : d. nyrkkeil ijäin leiri Palloilu j a os t o : Ul k.va l m. palkkaus ~d. pe l aaj i en l eiri Reservipel aaji en koulutus pes;'pal lof aosto : Opaskirja l is us Pur j ehdus j,aosto : Jaoston k ~ttövarat Jintijaosto: Piirien kurssi toiminnan tukemiseen Yleisurheilujaosto: uorten kilpailutoiminnan tukemiseen Voimistelujaosto: Voimisteluohjaajien jatkokurssi Voim. ohjel.. akurssi Voim. opetus ja luentotilaisuudet Taist oimikunta: laist. voim. al~eiskurssi II telinekurssi Opaskirjallisuus Nuorisovaliokunta: 1uorisoleiri v. II " Seuraohjaajien jatkokurssi : : : : : : : - 14'J..400: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-i :- ik ================= UTT sanalla ilmoittaa, että se ei ole puuttunut valistus j aostölle myölmett y jen määräraho j en supistamis ecn ,. - ~IV pohjoismainen hiihtokokous. Kokous on pidetty Helsingissä ~dugtajina 01iv3t {okouksessa.'... Y. Leskinen ja Iugo 1 arjuncl'l sekä huomioitsijoina valitsija. ies Oiva Kaivola ~Tokialta 'a liitor toimitsija 8::0.T enonen :. - Uusia seuroja. JäI' j ept:johjaaja esi ttä;j seuraavat uudet seurat hyv;::'ksyttävti:"si lii tol jäsenjärjestöiksi: Hämeen piiristä: Voi.. llst Iu= 3" C4 -urheiluseur~ Auttoisten Veto r. y. )er ~~

6 Kokous 20/49-4. Padasjoella. ~arjalan piiristä: VoIL'lIsteIu= :Ja- u0'he :'lus cura Tetrivaaran Tarmo r. y. per r:ein'ivedellä. Jfy~e~l aks2n_p~i!:i~tä:_ Voimistelu- ja urheiluseura orlamnin Pauhu r. y. per. 21. ~. 49 1apinjilrvellä. ~a2i~ r;l;hr;hs!:;.:.. Voimistelu- j:j. urh6iluseura Papapiirin Toive r. y. per ellossa Yoinistelu- ja urheiluseura ~ohmon ~urmo r. y. per ~c - r.:ij"rvell::i. Samalla esitetään vahvistettavaksi-seuraavat sl:.:intömuutokset: Rovaniemen 10hinivan voimistelu- ja urneiluseura naja-veikot r. J Toijalan Työväen~Thdistyksen Voimistelu- ja urheiluseura Valpas r.y., joka samalla muuttanut nimensä V- ja u-seura Toijalan Val- " pas r. y:ksi ja Voimistelu- ja urheiluseura Kiehimän Jyry r. y Kurinpidollisia toimenuiteitä. Helsingin Veto eroittanut j!isenyydcstään Viljo Kiviniemen seuralle uskottujen varojen vä'irinkäyt"n vuoksi. Seu-. ra samalla esittät:. jäsenen erotettavaxsi liitosta. Jaosto esittä" päätöksen vahvistettavaksi. - Pää t ö k s et. äätö",valtais 1 us w - pöytäkirja ja vahvistettiin te t or jaan. Liittotoimi'''unta hyväksyi voimist 2ltiljaoztol1 esit-ksen t ' -!"aaottelu Ruotsi - muut PohjoiEL"llaat. Lii ttotoimiku11ta hyväksyi yhteistoinintavaliokulman toimenpiteet, yleisurhe ilujaoston esi t.{ksen. o:r!;ajaehdokkaista sekä esityksen valmentaja Tirkkosen IL:het~.;L:.~isestä matkalle liiton kustann~~sella Jalkapallomaaottelut. Lii ttotoimikw ta hyväksyi yhteistoil'nintavalio :c.unnan' päätöksen ~. - Liitto-ottelu ::'uolan kanssa. 1ii ttotoimiklmta Jhtyi U! : n ka!ltaall Uusien n,yrkkeilijöiden leiri. :C~si ttel;y yl teydessä jaoston taholta esitettiin sellaista järjestel./ä, että toinen uusien n;rrllmijöiden leiri ja edustusnyrkkeilijöiden leiri yhdistettäisiil"... Liittotoimikunta valtuutti jaoston tekemään tästä aiheutuvan muutoksen" ~ aoston kurssiohjell11aan l.euvottellj.päivt:.t., Liittotoimikunta hyväksyi nyrkkeilyjaostoll esit'-ksen ja oikeutti jaooto käyt~ämään tarkoitukseen markkaa.

7 Kokous 20/ ~. -.{äsipalloseurojen nellvottelutilaisuus. Liittotoimikunta yhtyi UTT:n hylkäävään kantaan ~. - SNS:n edustajakokous. 3en johdosta, että asianonainen edustajakokous oli siirretty, kysymys edustajan valitsemisesta jätettiin pöydälle Jalkapallojowckue :orjaan. Lii ttotoirrlikunta vahvisti jaoston esityksen 10rjaan lähetettävän liittojoukkuee kokoonpanosta 'a sen johtaj.:.sta ' Painivalmentajan palkkaus. Käsittelyn yhteydessä esitettiin jaoston päätös, - jonka ukaan se esittää sopimuksen Reinin kanssa uusittavaksi arkan kuukausipalkalla. I,:uil ta osilta esitys oli ~uut tamatta. Lisäksi 1 tk: n jäsen Lauri l:urmi ehdo-tti, että pä':'väraha kummankin valmentajan osalta alennettaisiin 700 oarkkaan. Liittotoimikunta päätti 4 äänellä 2 vastaan h~tväksyä jaoston esityksen muutetussa muodossa ja lähetti pe.ivärahan osalta esityksen UTT:n käsiteltäväksi :. - Kurssimäärärahojen supistaminen. Liittotoimikunta hyväksyi U~T:n esityksen kurssimenojen su_istamisesta sekä pöätti samalla, että valistusjaoston kurssimenoarvio on saatettava liittotoitiklulllan tarkistettavaksi XIV pohj oismainen hiihtokokous. erkittiin tiedoksi v. - uusia seuroja. Liittotoi mikwrla hyväksyi esillä olleet seurat liiton jäsenjärjestöiksi sekä vahvisti esitetyt sääntöjenmuutokset furinpidollisia toimenpiteitä. Jerkittiin tiedoksi. Esille tullut asia ". - Naisten yleisurheilumaaottelu.... \ Ltk:! jäsen unto ~iivonen pyysi menettely-tapaohjetta kysymyksessä, joka koskee naisten Y Eisur_eilumaao-ttelun järjestämistä. Sen johdosta, että SUL e~ suostu järjestämään tilaisuutta yhteistoimintasopimu.msen määräysten n:ukaisesti, yleisurheilujaosto esittää, että maaottelusta kokonaan luovuttaisiin tästä syystä. 17aisten yleisurheilujao sto oli sitä m.ieltä, että maaottelu järjestetään ja liitto lähettt.ä iwcholmaan omal joukkueensa siinä tapauksessa, ettei SUL:n kanssa päästä so imukseen. Liittotoimikunta yhty ' eilujaoston kantaan. Vakuudeksi :. 7u:i:o '7

8 Ko\.cus 21/~9-1. y5väen rr~heiluj~i~~o r. y:n liittotoirr.ikunnan liiton toi..i.stossu sy~yskuun 15 pn'i 19 9 idet n kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta l\.okouksen pi=iätösval taisuus. Todetaan ii ttotoin.j.ikulman j ;'senten saapuvillaolo ja kokouksen p~wtvsv 1 tais Lms kokow{:!jen _ ä.iti.:2:ir ja '11. 1) raistoimiku.:t2 esitt: :, ett.. 0' U:- "1. ai.. a na _o.e" -o,lova cia3.n 1". etett;'if ':"1.:1 l'w,isvoi""'li telljon:" 'ue, joka k"sitt:~isi 16 VOlr.lis.f'''''lij:J.3., i ni"'t:.. ja:::j joh''; j. JOl'>;: kue e3ii t,/isi uo "ol-j'il'j 'stö... j;.;,rj... r.ot.. mis... :..;,,[;":"lai"'i1\) ': issa, j oissa esitett:' isiin yäs tanssinu leroi ta. rustannukse matl: sta 0 lasket",,1 tel:ev::n mk 725. no: -, ihi sis"l t ry m t.. aku ut, p: ' i,,"ra',., :orvuu'es "'t J<...4. at caa kosl::evat valmistelul::ulut. 2) Voi. istel ujaocto esi ttä:', et ~ '; sille y"n- 1 ett~iisiin 1 pn r,,'htyä neuvot' e ui.in lii tto-ottc: un aikaansaami"'eota... he',. wslovakian 1I:un sa. KysymJkseen tulisi 6-1 ei ki:: ei jou': ;:ue j< 1 johtaja. Li..:. tol1 jouk ue :nat"als'~ isi ensin _8he :koslo ra':l::"'l ja astavierailll tapahtu,isi J.;äL:.ll; ensi :J i 0... klisite1l' t mo1er:unat esitv"-set "u 0 i- t~ lielt.., ett : suuj.jj1i"celt, n... isvoimis'te1 jonl;:;:le or.. 1 kl r.. lt... r liian s "~ri o ~..:... klisit rksen rnulcaan voitais';in 0-1'3. ie j oukk e:.r 1 e 1 rr.~ 1{at s01tuttaa SaI'1an ikaise,~si, il. " toimen ide uomuttavalla tavalla 'Diene _t;'i::;i.{usta Llluknia istoi ""'ikunta pi t ( kui terl~l1 e: tett 1 l u\.uv"l tt ~ m ttöm"n", Voimist elujao",ton mie le8-:';:' t '18 SG. naik. nen na'!;'ca ei tule kys y see'" se vuo'wi, '"0..31 a ~ 00- to on s unnitellut jou ueen lähett.. i t.. vast... elloi 'luo (>11 puolella Ja:!.' apallojou':' U"?alloilujaoc;"to csit'!;~.., 3tt~.:::i 1e,,'Li!lllettp.i Slln lup'"' ryht: L.:. neuvotte lem~a 1 jalka pn 11 ovi.el':j.ihl'"'l;a sr.ekkos,a 10vD.kia.. ka. ssa. Suu mi te ln:an mukann '::shek co slovc.:tl.ia 1 ":let t~isi j ou :ueens... t;i.nne ensi kesänä j ' vuwt!:'lvierailu tapah 'buisi vuonna 951. Us:''-: puoltaa j3.os'!;o r~ esityst.., mt-t'.., on sitä Lieltä, että kustannus laskelma olisi ens ';,1 e s:'... ett...ri:.i lii t totoil1i :LUillQa hyv:'ksytt; v;: si ,. ":s J"ekl':i1" is iä motoriste j a L:a~, ssaldj. e vierai lut tshekkiläi se. len'~o,/ht iän edusta~a on esitt:'nyt, ett.. liitto jlirjestäisi ts... e L i1;:isel e akrobaatti- motoristie 1 r rlurjälle ntiytästilairl'1q:sia uomessa ysyrnyksessä olisi 20- miehinen j oul- 1 :ue, jo ea Jue -isi LJat mn D.ahamme pyörineen lentokoneilla. UT7 on äsitellyt tarjouk en j~. o. sit: r. ieltu., että t=illaisen tilaiguuden jär e3tämist::. voidaan valmir:tella, Lutt~ ett;.;, sen m' hdollinen toimeenpano siirrettäisiin ensi kes,;',:s i, mihin IJenne ssä hauki ttaiu i' ~.tarkempi sel v, ys esit ste J. tavosta y. 1 Quista asiaan vaikuttavista te ij äis tti ~. - aaottelusuunnitel.ia. Yhteistoimintavn1iokunnat ovat,i.:.h t t'il:eet vuoden 1950 maaottelujen urjest; :-,lisest:.:. seuraavaa: 1) Palloi u: I-elsingissä Suomi - '1, 11:::::::<1, Suor:'i _ Ruotsi. a Suo,.i - olla..."2ti (ilrnl:::u. vastavierail 11 ) se -;:;i J. orjassa Juomi - :orja. 2) rryrklreil y : SuoLi - Puol a :Ielsin.;ioscl (T\uolaInisten vastavierailu) ja Suo.:...i - It' lio :r-elsin~iss;: Z il! an va8t.lvierailu_),.uotai - Juol. i,.:'anska - Suomi j~ -or ja - uuomi. Yhteistyövaliokur..ta on suu nite' lllt na'tottellm aikuunsaamista r. yön :reuvostolii ton kansaa. 3) "'J3.ini: Ruotsi - Suomi IIelsin:;is::::ä ja j;ukholmassa mi el-j.isin j ouk' eino

9 Kokous 21/49-2. ::'ainikomi tea 0" lisäl::si käyl ;yt euvotte_uja maaott elun j"'r j estärr.is eotä el 'ian k2.n... sa 8 - r'.iel_i::wllä j ouk _cueell..., joca samal a mat alla sllorittaisi otte_ut myös lanti j,- l.anskaa vastaan. -:atka on suunni tel tu to.pahtuv::lks i Sonimuv maaottelun suorittamisesta Tsheldrosloval-::ian kanssa on~ jo tehty ja päivum";'räkoi ehdotettu :~iiniktf ' n suunnittelee koll~ tea maaottelua myös Puolaa vastaan. el~io.'l.n lähetettävän joukkueen valintu. on ollut esillä kowi tean kokou'~sessa, mutta vo.lin.juatavast 1 ko.ni tea ei ole pliliss;t y"silielisy;teen. U'.r'I' puoltaa edell;'olevia suul1...'1.itel"'in n:uilta osil-t t, mutta jiitt;.;t; liittotoil1l:unnan harkittavaksi, onko painiosa syytä menn~ iin laajaar... r: aaottelustjll.ni te lmaan, jonka li:l._ivieminen vuatii v8rrattain huomattavia taloudellisia kustannuksia molermnilta liitoi ta ~. -?esäpalloi un liitto-ottelu. Liitto-ot-::elu TUL-.L?L suoritetaan 2.10 I"uusankoskella. Pesäpallojaosto on joukkueeseen valin...'1.ut seuraavat pelaajat: L. ~leil"ki ]ä, }J. Lahtinen ja J. "arlin (-~lu:u),? Vainio, V..\.uorsal:ni ja O. Sallinen (.( ;p), ~_. --eliö ja.". l~ienine (PePe) sekä "1. ~~a".:karainen (JyV), varalle:. Lehtinen (F ), V. Lund2;ren (i'.2) ja P. HLr::äF i.inen (Tai1), joukkueen johtajana.w. Aro ( u1'u) ja huoltaj8na T. Vaahtera (:::.'-:2). Valitsijamiehet yhtyvät sllurimnalta osalta jaooton pdiitökseen. Jaosto esittää, että joukkue kocoontuioi jo lauantaina KL.usankoskelle arjoitusottelua varten. Kustannukset n :-. Ottelun bruttotuloista j:':" 25 7:> Pesäpalloilun ':h+eistoimintavaliokunnalle, lopun jli~'deosä paikallisille järjestäjille (Puhti ja Veto). UTT esittiiä vastais lutta silm; lll. _ i täen pliätett"väksi, että liitto-ottelujen tile ihin lii tett:dsiin myöskin. oukkueiden matkakulut ja vasta tämän jälkeen eril:seen valiounn... t ä.. ttt:.isi v.. t ahdollisen prosenttiveron pe _'imi.:;e st ä. U T esi ttä:i, että vapaapainin va_mentajaksi kiinnitettäisiin ~ino Leino. Kuukausinalkka ~( ja päiväraha 80 - Samalla UTT ilmoittaa, että valme.ltaja Reini ei ole suostunut j3tka[1aan sopir::usta ehdotetuin pal::kneduin, joten usia si 1 ti:i ta raukeaa. U::::T on kehoi tt[mij_t )ainijaostoa ryhtymti'in t oimenpi teis iin j on.kun toisen henk:ilön kiinni ttämiseksi Reini tilalle ~. - Liiton päivärahat. Sen johdosta, että eri sopinml:silla 0_1 lii ton palveluksessa olleille :naksettu eri suuruisia peiv~trahoja, UTT esittä'i, että liiton toilitsijoille ja valnentajille suori tettava päi vär aha n:'~' ri.,;.tt 'iisiin 800 markaksi Liiton järjestäjät.rö. Viitaten Pajulahden piiritoit:1itoija)i:iivillä esitettyihin ajatlllisiin liiton järjestöt yöstä esittää,järjestösihteeri seuraavaa: Tilu_ e niissä piireissä, j oide.. toir.1isto~~:ju ei ole toimistoapulaista, on muodostunut se~laiseksi, että piirisihteerit joutuvat käyttämään suuri an osa. ajastaan juoksevien asioiden ja toimistotehtävien hoitamiseen. Tästä johtue ty" kentällj, seuroissa, on useissa piireissä valitettavan heikkoa. l'oska ei illleisesti ole ffiahdolliouutta kiinnittää työvoimaa suoraan piireihin, esine t'oimistoap'11ainen olisi saatava kaikille piireille, On 1 'rätetty ajatuo nykyisen tilan korjaaljisesta liiton järjestöpuolen työvoimaa lisäämällä. J os liitolle palkattaisiin muutalia j".r j estäj iä, joi t, tarpeen mu (aan voitaisiin siirtää piiristä toiseen, tulisi kenttätyö hoidetuksi nykyistä paremlalla tavalla. Asioiden kuntoon saattaminen vaatii eh ä 5-6 henkilön palklcaareista. Toisaalta kuitenkin on otettava huomioon taloudellinen kantokyky, joten ensi vaiheessa on tyydjttli'l~ piene mpään henkilö~ä r2cn. Järjest~;jiel. työn tulisi tapah.jul.la oel1.roissa, joiden toimintaa yritettäisiin tehostau :!?aj U1Q~ldessn esi tettyjer. s ::.untaviivojen mukaisesti. ~-iinik"~n setll" oissa kiinni ttä" huo,. iota j' selostaa S\iuL: n tah.ol ta tu- olisi ~arpec llista

10 Kokous 21/49-3. levaa hyöj;:.käystä lii -ttoamme vastaan selcä ni1 tl:. vaotatoimen ~i te i tä, joita katsotaan tarpeellisiksi ,. - :TiLcka Hiet amäki e orjaan ' inen Arbeidcrnes Zappsvp'r.minc;s club on pyyt!l1yt uintijaostoar,li e l~et tämään Hilkka l_ l cta!j1l~en Oolossa nl1ettävii l: 'ansai v :L.. r:ii n uintikilpailuihin. AKY tule e huolehtimaan niinhyvin I~ietamäen mat ~a- "li'. oleo celu kustanlluksista~cin. Ui r..tijaosto ehdottaa Hi eta.:':'on l ~'le ttämist ä ~. - ~ ustustilais'uksia. sns- sel ra j ~~rjesti:e Suonen j a ITeuvostoliiton rauhansopir;1u.lcse 1 vuo::;ijur.layl, johon se on L':wttidnyt kut sun myös. liitolle. r.1.)'öv äen Jivist. sliitol1 edusta~istol 30- vuotisjll:ll'llrokous pidottlln sunnuntaina syyskuun 11< )nä. Liitolle Sa'1pLillut kutsu ~. - ~us ia seuroja. Jb::r jestöohjaaja esittää 1ii ttotoini'nillnan käsitteljyn seuraavat liiton jäsenjärjestöiksi pyr~ivien uusien seurojen anomukset: Karjalan piiristä: Ii~k~an 7yöväen ~yrkke ilijät r. y. per Lieksan kauppalassa QU!ll!! Ei~r!s1ä!.. Voinistelu- ja urr...eiluseura Kii s."il i.in Yritys per Sievissä. Kwnmallakin seu.ralla piirinsä puol tolause. ä ä t ö k s et. Cokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liitol pweenjohtaja Olavi uuvanto (13) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yr"ö nne (15), Unto uiivonen (19),... auli ~.. oponen (19), Eelvi Raatikainen (16),,rvi IIeis 1 :anen (18), Lenr:.art Y:"vi (17), Lauri.urmi (20), ~Drne Leskinen (20 1 ~.,.Tie 0.~al tolle... (18), sko Peltomäki (17), Kustaa Vuori (12) ja liit01 toinitsijat nino Rantanen, Leo Luttunen, IJsko... enonen, Greta Ra jala- inne, - auko Leväaho, Veikko reuhkuri ja Helvi. htio sek~ sihteerinid ~.../uokko, joka laat i!{olcoukse sta pöytäkir j ali. Pä:: tösval taisllus merkittiin ,. - Pöyt äkirjan t ar:i otus. Luettiin kokouks en 20/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset ". - Voi isteluj oukkue Tsl ekkoslova~;:i~a n. 1 ) Liittotoimikunta hyväks"ri esi t./kse_~ Eaistoimikunnan esittämässä muodossa. Päätös tehtiin 5 tf lellä 2 vastaan, jotka annettiin UTTn ehdotuksen puolesta. 2) Voimistelujaosto oikeutettiin neuvottelemaan maaottelun järjestämisestä :.. Jalkapallojoukkue Tshekkoslova 1 iaan. Jaostolle m.yönlettiin valtuudet neuvotella esit ykseen sisältyvästä asiasta :. - Tshekkiläisiä notoristeja maahll1r.j.o. Liittotoi ikunta yhtyi UTTn kantaan. LIaaottelusuunnitelmia. Liittotoimi kunta hyväl\.syi esillä olleet maaottelusuunnitelcat hu01,ioonottaen ne lisäselost _sot, jotka käsittelyn yhteydessä annettiin. Sa~lla liittotoi ' i ~unta näätti 1dhe ttä~ kirjallisen esityksen SUOI:Jen Palloliitolle - yhteisen e dustuks en valitse! isesta Oslossa pidettävään pohjoismaiseen palloilukonferenssiin. Vastausta pjrydet i:i.än mennessä '. - Pesäpalloilun liitto-ottelu. Liittotoimikunta hyvä~syi jaoston esityksen

11 Kokous 21/49-4. joukkueen valinnasta sekä ottelukustannuksen jaka~isesta. Samalla liittotoimikunta htyi U~~ esitykseen siitä, että vastaisuudessa liitto-ottelujen tileihin liitettäisiin myös joukkueiden matkakulut ainivalmentajan toimet. UTTn esityksestä liittotoimikwta vahvisti sopimuksen... ino Leinon kiinni ttl.l..1ise stä paini valment~j al-::si. Toisen valmentaj an kiinni ttär..us tii koskeva UT"':n kehoitus merkittiin kuulluksi ~. - Liiton päivärahat. Liittotoimikunta vahvisti liiton päivärahaksi 800 markkaa liitol järjestäj~tiö. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan :. - Hilkka Ilietamäki ltorjaan ~ Uinti'aoston ehdotus hyväksytt':"in Edustustilaisuuksia. SNS-seuran tilaisuuteen järjestäl;. edu.stajan toimisto. TSL:n 30-vuotisjuhlakokoukseen liiton edustajaksi valittiin liittotoimikunnan jäsen Helvi RaatU:ainen Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liito~."r 'estöiksi. ~sille tulleet asiat. jäsen rilliset avustusanomukset Puheenjohtaja esitti menettelytapaohjetta varten päätettäväksi liito 1 eiustajain suhtaut~~isen Valtion UI' eilu.lautakunnassa niihin erillisiin anomuksiin, joita eri yhteistoimintavaliohunr.at esittävät laut&cilllnalle etupäässä maaottel umenojen peittär~iseksi. Li.:..ttotoimicunta pub.tti kantanann merkitä, että määrätjih varauksin voidaan puoltaa t-,.-kilpailuihin ja.w.:-2.cilpailuihin tarkoi ttavia avustusanomuksia, mutta kaikkiin muihin nälden otetaan kielteien asenne. Tämä p"b.tös saatetaan myös yhteistol~ill"tavaliokuntien meik~läisten jäsenten tietoon ". - ~ olym~ialaisten järjestelykoneisto. ruheenjo. taja selosti niiden -ysyn::~sten käsittelyä olympialaisten 'ärjestelytoimikunna;:;sa, jotka koskevat järjestelyko eiston edellyttämien palcallioten toimihellkilöijen kiin. i ttälistä. uamalla kun hyvi:i..:oyttiin liiton edustajain tähälastiset toin.enpi teet lii ttotoimil~unta ohjeeksi pi:iätti, että e11."'1.e eri toimihaaro jen edellyttä::lien palkallisten vakanssien täyttämistä tulisi kokoonpanna asiaan kuuluvat toiwikunnat eli valvontaelimet, joihin TUL pyr{ii saa~aan suhteellisen edustu{sensa, ja näi en lallsw toihin no j au t'len vasta täytett ävät palkalliset toi!!let Osallistuminen Puolan ympäriajoon. J oul::kue e:... j oht aj :lna to i inut Lelmart Kivi selo~ti Puola~ ympilriajoa sekä liiton jow:~ucen menestystä.'il ailuissa sekä selvitti ne s./yt, joiden vuo.{si "::UL-lehti ei saanut kilpailutilaisuuksista ensiktide... tietoja. 3arnalla hun ill'1oi tti neuvotelleensa jatku.vista u:dleilum"'.ll'teista ja saattoi liittotoimi:-::wman tietoon, että puolalaiset suunni t televat v ai :ana seuraavia ur.. ei utap::!.htur.:ia suomalaisten (l2ihinnä ~U:Jl1) kanssa: nyr..{ ceil Tottelu- t oulo -l::e sii'alussa, Zakopnnen hiihto.. cisat hel1.li~cllussa, p3ini- ja n;jtr -:.:eilytilai SLlUS lo~c kuussa, JleisLu'... eilul1 liitto-otteli..<..:esul:ul1.ssa, Pnola L ymp" iaj 0 'J"-v s. uussa ja :?raha- ar sova-aj 0 sv' -o.cesästä. elo..,tus ja en yhteydgs " al.g-i- u ilmoi tns merkittiin tiedoksi. Vaki.'_ Cie "si :

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot