Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen"

Transkriptio

1 Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää sen vuoksi, että valiokuntaan Vieno Aaltosen varaedustajaksi valittaisiin Greta Rajala-Rinne ja Saimi Nummen varaedus-. taj aksi Saara Surakka Suunta-Veikoista Liitolle uusi auto. Työvaliokunta ilmoittaa, että KHM :n lisenssillä maahantuotettu henkilöauto Ford-Vedette on lunastettu liitolle. Auton hinta markkaa, joka on markkaa aikaisemmin ilmoitettua myyntihintaa halvempi. Valiokunta esittää kaupan vahvistettavaksi Koko Kansan Kisat. Toimikunta ilmoittaa, että mennessä on merkkivaatimuksia suoritettu seuraavasti: TULn piirit kpl TULn seurat " kpl Metsä- ja uittotyöväen ammattiosastot Nuoret Kotkat Sos. Dem. Työl. Nuor. osastot Yksityiset laitokset (ammat.yhd.) Yksityiset henkilöt Pää t ö k s et " II " kpl Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (12) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yr j ö Enne (14), Pauli l' oponen (18), Helvi Raatikainen (15), Arvi Heiskanen (16), Lennart Kivi (16), Lauri Nurmi (18), Aarne Leskinen (18) sekä liiton toimitsijat Toivo r äättä, Esko Nenonen, Toivo ustonen, Veikko Kuusela, Joonas Kykkänen, Kauko Leväaho ja sihteerinä Eino A. luokko, joka laati kokoukses- - ta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 18/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Puolaan lähetettävä pyöräily joukkue. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen ja valitsi joukkueen johtajaksi Lennart Kiven sekä hierojaksi V. ~äkelän. Muuten aikaisempi päätös pysytettiin voimassa Vuoden taloudellinen toiminta. menpiteet. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toi Oy. Perkon lahjoitus. Lahjoitus merkittiin ja lahjoittajalle päätettiin esittää kaunis kiitos arvokkaasta lahjasta Rangaistuksia. Liittotoimikunta vahvisti esitetyt toimenpiteet Laki urheiluopistoista. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen liiton lausunnoksi seuraavin muutoksin: 1) Oppilaitosten nimeksi esitetään ~heiluopistoa. Muut ehdotukset kohdassa 1) hyväksyttiin periaatteessa toimikunnan esittämällä tavalla äänimäärin 5-2, jotka annettiin lakiesityksen sanamuodon puolesta. 2) Hyväksyttiin toimikunnan esittämässä muodossa. 3) Liittotoimikunta hyväksyi ajatuksen yhteiskunnallisen opetuksen sisällyttämisestä opiston opetusohjel-

2 Kokous 19/49-3. maan, mutta ei pitänyt ehdotettua sanamuotoa täysin tarkoitustaan vastaavana, jonka vuoksi se kehoitti toimikuntaa lausuntoa tältä osalta tarkistamaan ja mieluimmin puhumaan siinä urheilun yhteiskunnallisesta merkityksestä. 4) Hyväksyttiin toimikunnan esittämällä tavalla... 5) Hyväl{syttiin niinikään toimikunnan esi tyksen mukaisesti Edustus SUNAVA:ssa. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen Liitolle uusi auto. Liittotoimikunta vahvisti kaupan sekä käsityksenään lausui auton tarkoituksenmukaisesta hoidosta, että toimistopäällikkön on valvottava, ettei auton ohjaajina käytetä epäpäteviä ajajia Koko Kansan Kisat. Ilmoitus merkittiin tiedoksi. Esille tullut asia Selostus Lingiadeista. Liittotoimikunnan jäsen Koponen selosti havaintojaan, jotka hän liiton joukkueen johtajana oli tehnyt seuratessaan Lingiadien ohjelmaa. Selostus merkittiin kuulluksi. Samassa yhteydessä otettiin käsiteltäväksi Svenska Korporationsidrottsförbundet 'in kutsu lähettää 2 osanottajaa työpaikkaurheilun johtajakursseille ja 2 osanottajaa tehdas- ja konttorivoimistelujohtajakursseille. Liittotoimikunta jätti toimiston tehtäväksi esityksen laatimisen lähetettävistä osanottajista. Esityksessä otetaan huomioon siinä tapauksessa, ettei sopivia ja kielitaitoisia osanottajia liiton omasta piiristä löydetä, se mahdollisuus, että SAK:n kautta tarjotaan kahta paiklaa työpaikkaurheilukursseille SAs.: n jäsenille. Työvaliokunta valtuutettiin vahvistamaan näin valitun joukkueen kokoonpano h - Palkintolahjoitus. Kokouksen aikana Suomen Rakennustyöväen Liiton - sihteeri Kosti Ranta saapui kokoukseen ja ilmoitti, että edustamansa liitto on TULn vapaapaindn lähemmin määrättävin kilpailuehdoin lahjoittanut kiertopalkinnon, jonka sihteeri Ranta samalla luovutti tarkoitukseen. Puheenjohta "a vanto vastaanotti palkinnon, kiitti arvokkaasta lahj a j oli vakuuttunut Siitä, että lahjoittajan tarkoitus e te tetw{si. Vakuudeksi: =

3 Kokous 20/49-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoirnikunnan liiton toimistossa syyskuun 1 pnä 1949 pidetyn kokou.-1{sen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta ". - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päetösvaltaisuus ~. - ~öytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ~. - Gunnar Karma :Torjaan. Ofoten og uör- Troms Gymnasti~{ - 0 Turnkrets pyytää Gunnar Karmaa kahden kuukauden ajaksi piirinsä voimisteluvalmentajaksi alkaen lokakuun puolivälistä. Voimistelujaosto esi ttäii, että pyyntö hyv:iksyttäi..,iin ehdoilla, että jos liiton - kilpailutoiminta vaatii, on Karman. ilrnoi tuksen saatuaan tul tavu pois ennen valmennuskauden päättymistä. Norjalaiset maksavat Karman kaikki kulut ~. - r::aaottelu Ruotsi - muut Pohjoismaat. Yleisurheilun yhteistoimintavaliokunta on kokouksessaan päättänyt lähettää 'rik ~ström ' in ja Leo Huttusen edustajikseen Tukholmassa järjestettävään neuvottelutilaisuuteen, jossa valitaan joukkueet Tukholmassa järjestett äv~än Ruotsi - mqut Pohjoismaat otteluun. Yleisurheilujaosto on asettanut ehdokkaiksi joukkueen johtajistoon.jaoston jäsenen Otto.L<..orhosen ja. Ketosen ~urusta..hteistoimintavaliokunnan edustajina matkustavat otteluun v liokunnan äätöksen mukaisesti sen puheenjohtaja ku uusisto ja varapuheen'o~taja Unto Siivonen. Yleisurheilujaosto esittää, että se saisi lähet- _ t.. otteluun liiton kust'='nnuksella koulutus ohjaaja ~ si to ~irk kosen. UT_ esittää yhteistoimintavalioku~~an päätökset vahvistettavaksi ja puoltaa valmenta'a ~irkkosen matkaa liiton kustannuksella ~. - Jalkapallomaaottelut. Palloilujaosto on ::;iren!. 'II- karsintaan ja maaotteluun matkustavaan jalkapallo j ouk~{ueeseen joukkueen johtajaehdokkaaksi j~oston puheenjohtajan Y. ja apulaisjohtajaksi Leo Koukun 7urun ~overeista. _anskan valinnut ltin Palloilun yhteistyövaliokunta on SPL:lle päl"ttänyt esittää valittavaksi matkanj ohtaj aksi _Clrik ""'renekellin ja apulaisjohtajaksi X. Alakarin sekä joukkueen johtajaksi K. :~ltin ja apulaisjohtajaksi L. Koukun. "',Taali oli y.;:simielinen muul. ta paitsi matkanjohtajan osalta, jonka puheenjohtaja ratkaisi F:n h,rviik;si. E. Saarnio, SPL on hyväksynyt ~ ry\": n esityksen. Joukkueeseen on liitostamme valittu O. Laaksonen, - T. Paananen, 1. Pylkkönen ja K~ Lehtovirta. UTT esittää yhteistyövaliokunnan esityksen hyväk- syttäväksi. Samalla UTT kiinnitti huomiota siihen seik_o{aan, _ että yhteistyösopimuksen perusteella SPL:lla on oikeus lopulli- sesti päättää ulkomaille lähetettäviell joukkueiden johtajiston kokoonpanosta. Tämä lii ttoj en tasavertaisuutta loukkaava sopi-._ muskohta olisi pyrittävä korjaamaan :. - Liitto-ottelu Puolan kanssa. Puheenjohtaja Suvanto on neuvotellu"!; S ',T:n puh. johtaja Fuunosen ka ssa ottelun mahdollisesta j~r~estelystä~ I.J.utta saanut asiaan nähden kielteisen ka~lnanoton. Huomioon ottaen ajankohdan T~ esittää, että suunnistellusta liitto-otteluhankkeesta luovuttaisiin ~. - Uusien nyrkkeilijöiden leiri. ljyrkkeilyjaosto esittää, että va~victetun kurssisuunnitelman mukaan ajulahdessa järjegtettäväl~si suunniteltu edustusnyrkkeilijöideu leiri muutettaisiin uusien nyr}t -eilijöiden leiriksi ja leiriajaksi vahvistettaisij.n /

4 Kokous 20/ UTTn lausunto: Koska jaostolla on kurssimenoarviossa ~äqrärahq uusien nyrkkeilijöiden leirin järjestämiseen, ei UTT pidä jaoston esittämää muutosta tarpeellisena. ~dustusnyrkkeilijäin leirin järjestäoiseen tarkoi: tetun määrärahan esittää UTT kurssien ja leirien supistusta koskevassa esityksessään poistettavaksi, mikäli jaosto ei tule esittämään riittäviä perusteluja leirin tarpeellisuudesta '. - Neuvottelupäivät. lyrkkeilyjaosto esittää, että Pajulahdessa järjestettäisiin neuvottelupäivät piirien ja seurojen edustajille sekä seuraohjaajille Piirit ja seurat kustantaisivat edustajiensa matkakulut ja oleskelun (1 vrk) Pajl?-lahdessa.. :.. ahdolli'siin matka-avustuksiin etäisten piirlen (Lappi-Oulu-Karjala-Fuopio) edustajille seka erb-isiin ~uihin järjestelykuluihin esittää jaosto käyttövaroistaan markan määrärahaa. UTT esittää jaoston esityksen hyvä}:s~tttäväksi Käsipalloseurojen neuvottelutilaisuus. Toiminnan elvyttämiseksi on käsipallo jaosto päät- _ tänyt kutsua koolle käsipalloa harrastavien seurojen edustajien neuvottelutilaisuuden. Tilaisuuden tarkoituksena' on tutkia mahd'ollisuuksia liiton mestaruussarjan uudelleen henkiin herättämiseksi ja samalla saada selville mahdollisuudet käsipalloilun - harrastamiseen eri piirien ja seurojen alueella. Jaosto esittää, että tilaisuuteen kutsuttavilie piirien ja huomattavien seurojen edustajille (10 henkeä) kustannettaisiin matkakulut ja mahdollinen majoitus'- Edustajia kutsutaan urusta, Hangosta, Kar jaalta, Kotkasta, Lappeenrannasta ja La desta. um esi ttär jaoston esityksen hylu.ttäväksi, koska on il eistä, ettei jaoston esittämillä paikkakunnilla ole mahdollisuuksia käsipalloharrastuksen laa jenemiseen salivaikeuksier_ vuoksi SS:n edustajakokous. SS:n edustajakokous pidetään Helsingissä TUL saa lähettää kokouksen yhden ääni- ja puhevaltaisen edustajan. Päätetään toimenpiteistä ~. - Jalkapallojoukkue ltorjaan., Liittotoimikunta on aikaisemmin vahvistanut Jordal IP:n pyynnön jalkapallojoukkueen vastavierailusta l~orjaan. t:atka tapaht uu välisenä aikana. ;.Iatkalle on jaosto valinnut seuraavan joukkueen (lukien maalivahdista vasempaan laitahyökkääjään): O. Laaksonen TuJ.. 0, E. l\.oi vis to KTP, 1:. ::' aakkari HPo, r,. Laitinen HPo, T. Pylkkönen UPo, R. Grönlund ~uto, K. Saastamoinen HKu, ;:.... Himberg TuTo, 1. Vanhanen I(TP, K. Lahti KTP, Oksanen HPo, varalle V. Heiskanen K1P, ~. 'linck KTP ja V. Vuori HPo. Joukkueen johtajaksi jaosto esittää ilartti ".ehtoa HKu, apulaisjohtajaksi V. Koposta KTP ja huoltajaksi Olli Vasama TPV. Tärkeimpien sarjapelien vuoksi ei joukkueen valinnassa ole voitu huomioida parhaita mahdollisia pelaajia. Myöskin on pyritty antamaan nuorille ja lupaaville pelaajille paikkoja matkalle lähtevässä joukkueessa. Valitsijamiehet ovat esittäneet lausunnon joukkueesta ja yhtyvät suurimmalta osalta jaoston pä1tökseen ~. - Painivalmentajan palkkaus. Painijaosto esittää, että valmentajat ~eini ja 1 Leino palkattaisiin tehtäviinsä sy"rskuun 1 päivästä kuluvan _ vuoden loppuun. Leinon palkkavaatimus mk ynnä 800 mk päi~ värahaa matkapäiviltä. ~einin vaatimus mk ja 900 mk päivärahaa matkapäiviltä. U~l palautti esityksel Reinin osalta takaisin jaostoon sen vuoksi, että se aikaisemmin jaoston kantaan perustuen ei katsonut voivansa puoltaa Reinin työn jat'~ista. Syy tunnetaan. I:äsiteltyään UTTn lausunnon jaosto pitää kiinni esityksestään ja toivoo, että se hyväksyttäisiin. Painikomitean :-

5 Kokous 20/49-3. maaotteluohjelma on alkavana painikautena suuri ja jaoston tarkoituksen mukaan pitäisi liiton edustus maaotteluissa saada mahdollisinman vahvaksi. Sen vuoksi se esittää valmentajakysymyksen ratkais~a esityksensä mukaisesti. UTT huomauttaa lisäksi, että painivalr:j.entajan pal k kaukseen varatusta mälirärahac"ta on käyttämättä mk. Jos jaoston esitys hyväksytään, edellyttää se momentille lisämåärärahaa mk ~. - ~urssimäärärahojen supistaminen. Liittotoimikunnan toi~eksiannosta UT~ on tutkinut mitä mahdollisuuksia on supistaa tämän vuoden kurssimenoja. UTT huomauttaa, että su,istukset on suoritettu neuvotteluteitse voimistelujaoston, naistoimikunnan ja nuorisovalioturmru~ osalta. :,Iui ta supistuksia UTT perllste le e sillä, että määrärahat eivät enää ole ajankohtaisia eikä tarkoituksenmukaisia. Poistojen loppusumma päättyy markkaan. I.:ikäli painijaoston esitys valmentajien palkkauksesta hyväksytään, su_ ist'j.ksen 10PI usurnmak-. si jää mk. Lisäksi saataneel merl:i tä er~ille monenteille mä~r~rahasääst0ä. ~sitys määrärahasupistuksista: Käsipallojaosto: Seuraohjaajakurssi ~d ustuspelaajien valmennusleiri Luistelujaosto: ~d. luistelijain valmennusleiri Fuorten kilpailutoiminnan tukemiseen,~elontajaosto :..l.elontaretker. tukemiseen Tyrkkeilyjaosto : d. nyrkkeil ijäin leiri Palloilu j a os t o : Ul k.va l m. palkkaus ~d. pe l aaj i en l eiri Reservipel aaji en koulutus pes;'pal lof aosto : Opaskirja l is us Pur j ehdus j,aosto : Jaoston k ~ttövarat Jintijaosto: Piirien kurssi toiminnan tukemiseen Yleisurheilujaosto: uorten kilpailutoiminnan tukemiseen Voimistelujaosto: Voimisteluohjaajien jatkokurssi Voim. ohjel.. akurssi Voim. opetus ja luentotilaisuudet Taist oimikunta: laist. voim. al~eiskurssi II telinekurssi Opaskirjallisuus Nuorisovaliokunta: 1uorisoleiri v. II " Seuraohjaajien jatkokurssi : : : : : : : - 14'J..400: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-i :- ik ================= UTT sanalla ilmoittaa, että se ei ole puuttunut valistus j aostölle myölmett y jen määräraho j en supistamis ecn ,. - ~IV pohjoismainen hiihtokokous. Kokous on pidetty Helsingissä ~dugtajina 01iv3t {okouksessa.'... Y. Leskinen ja Iugo 1 arjuncl'l sekä huomioitsijoina valitsija. ies Oiva Kaivola ~Tokialta 'a liitor toimitsija 8::0.T enonen :. - Uusia seuroja. JäI' j ept:johjaaja esi ttä;j seuraavat uudet seurat hyv;::'ksyttävti:"si lii tol jäsenjärjestöiksi: Hämeen piiristä: Voi.. llst Iu= 3" C4 -urheiluseur~ Auttoisten Veto r. y. )er ~~

6 Kokous 20/49-4. Padasjoella. ~arjalan piiristä: VoIL'lIsteIu= :Ja- u0'he :'lus cura Tetrivaaran Tarmo r. y. per r:ein'ivedellä. Jfy~e~l aks2n_p~i!:i~tä:_ Voimistelu- ja urheiluseura orlamnin Pauhu r. y. per. 21. ~. 49 1apinjilrvellä. ~a2i~ r;l;hr;hs!:;.:.. Voimistelu- j:j. urh6iluseura Papapiirin Toive r. y. per ellossa Yoinistelu- ja urheiluseura ~ohmon ~urmo r. y. per ~c - r.:ij"rvell::i. Samalla esitetään vahvistettavaksi-seuraavat sl:.:intömuutokset: Rovaniemen 10hinivan voimistelu- ja urneiluseura naja-veikot r. J Toijalan Työväen~Thdistyksen Voimistelu- ja urheiluseura Valpas r.y., joka samalla muuttanut nimensä V- ja u-seura Toijalan Val- " pas r. y:ksi ja Voimistelu- ja urheiluseura Kiehimän Jyry r. y Kurinpidollisia toimenuiteitä. Helsingin Veto eroittanut j!isenyydcstään Viljo Kiviniemen seuralle uskottujen varojen vä'irinkäyt"n vuoksi. Seu-. ra samalla esittät:. jäsenen erotettavaxsi liitosta. Jaosto esittä" päätöksen vahvistettavaksi. - Pää t ö k s et. äätö",valtais 1 us w - pöytäkirja ja vahvistettiin te t or jaan. Liittotoimi'''unta hyväksyi voimist 2ltiljaoztol1 esit-ksen t ' -!"aaottelu Ruotsi - muut PohjoiEL"llaat. Lii ttotoimiku11ta hyväksyi yhteistoinintavaliokulman toimenpiteet, yleisurhe ilujaoston esi t.{ksen. o:r!;ajaehdokkaista sekä esityksen valmentaja Tirkkosen IL:het~.;L:.~isestä matkalle liiton kustann~~sella Jalkapallomaaottelut. Lii ttotoimikw ta hyväksyi yhteistoil'nintavalio :c.unnan' päätöksen ~. - Liitto-ottelu ::'uolan kanssa. 1ii ttotoimiklmta Jhtyi U! : n ka!ltaall Uusien n,yrkkeilijöiden leiri. :C~si ttel;y yl teydessä jaoston taholta esitettiin sellaista järjestel./ä, että toinen uusien n;rrllmijöiden leiri ja edustusnyrkkeilijöiden leiri yhdistettäisiil"... Liittotoimikunta valtuutti jaoston tekemään tästä aiheutuvan muutoksen" ~ aoston kurssiohjell11aan l.euvottellj.päivt:.t., Liittotoimikunta hyväksyi nyrkkeilyjaostoll esit'-ksen ja oikeutti jaooto käyt~ämään tarkoitukseen markkaa.

7 Kokous 20/ ~. -.{äsipalloseurojen nellvottelutilaisuus. Liittotoimikunta yhtyi UTT:n hylkäävään kantaan ~. - SNS:n edustajakokous. 3en johdosta, että asianonainen edustajakokous oli siirretty, kysymys edustajan valitsemisesta jätettiin pöydälle Jalkapallojowckue :orjaan. Lii ttotoirrlikunta vahvisti jaoston esityksen 10rjaan lähetettävän liittojoukkuee kokoonpanosta 'a sen johtaj.:.sta ' Painivalmentajan palkkaus. Käsittelyn yhteydessä esitettiin jaoston päätös, - jonka ukaan se esittää sopimuksen Reinin kanssa uusittavaksi arkan kuukausipalkalla. I,:uil ta osilta esitys oli ~uut tamatta. Lisäksi 1 tk: n jäsen Lauri l:urmi ehdo-tti, että pä':'väraha kummankin valmentajan osalta alennettaisiin 700 oarkkaan. Liittotoimikunta päätti 4 äänellä 2 vastaan h~tväksyä jaoston esityksen muutetussa muodossa ja lähetti pe.ivärahan osalta esityksen UTT:n käsiteltäväksi :. - Kurssimäärärahojen supistaminen. Liittotoimikunta hyväksyi U~T:n esityksen kurssimenojen su_istamisesta sekä pöätti samalla, että valistusjaoston kurssimenoarvio on saatettava liittotoitiklulllan tarkistettavaksi XIV pohj oismainen hiihtokokous. erkittiin tiedoksi v. - uusia seuroja. Liittotoi mikwrla hyväksyi esillä olleet seurat liiton jäsenjärjestöiksi sekä vahvisti esitetyt sääntöjenmuutokset furinpidollisia toimenpiteitä. Jerkittiin tiedoksi. Esille tullut asia ". - Naisten yleisurheilumaaottelu.... \ Ltk:! jäsen unto ~iivonen pyysi menettely-tapaohjetta kysymyksessä, joka koskee naisten Y Eisur_eilumaao-ttelun järjestämistä. Sen johdosta, että SUL e~ suostu järjestämään tilaisuutta yhteistoimintasopimu.msen määräysten n:ukaisesti, yleisurheilujaosto esittää, että maaottelusta kokonaan luovuttaisiin tästä syystä. 17aisten yleisurheilujao sto oli sitä m.ieltä, että maaottelu järjestetään ja liitto lähettt.ä iwcholmaan omal joukkueensa siinä tapauksessa, ettei SUL:n kanssa päästä so imukseen. Liittotoimikunta yhty ' eilujaoston kantaan. Vakuudeksi :. 7u:i:o '7

8 Ko\.cus 21/~9-1. y5väen rr~heiluj~i~~o r. y:n liittotoirr.ikunnan liiton toi..i.stossu sy~yskuun 15 pn'i 19 9 idet n kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta l\.okouksen pi=iätösval taisuus. Todetaan ii ttotoin.j.ikulman j ;'senten saapuvillaolo ja kokouksen p~wtvsv 1 tais Lms kokow{:!jen _ ä.iti.:2:ir ja '11. 1) raistoimiku.:t2 esitt: :, ett.. 0' U:- "1. ai.. a na _o.e" -o,lova cia3.n 1". etett;'if ':"1.:1 l'w,isvoi""'li telljon:" 'ue, joka k"sitt:~isi 16 VOlr.lis.f'''''lij:J.3., i ni"'t:.. ja:::j joh''; j. JOl'>;: kue e3ii t,/isi uo "ol-j'il'j 'stö... j;.;,rj... r.ot.. mis... :..;,,[;":"lai"'i1\) ': issa, j oissa esitett:' isiin yäs tanssinu leroi ta. rustannukse matl: sta 0 lasket",,1 tel:ev::n mk 725. no: -, ihi sis"l t ry m t.. aku ut, p: ' i,,"ra',., :orvuu'es "'t J<...4. at caa kosl::evat valmistelul::ulut. 2) Voi. istel ujaocto esi ttä:', et ~ '; sille y"n- 1 ett~iisiin 1 pn r,,'htyä neuvot' e ui.in lii tto-ottc: un aikaansaami"'eota... he',. wslovakian 1I:un sa. KysymJkseen tulisi 6-1 ei ki:: ei jou': ;:ue j< 1 johtaja. Li..:. tol1 jouk ue :nat"als'~ isi ensin _8he :koslo ra':l::"'l ja astavierailll tapahtu,isi J.;äL:.ll; ensi :J i 0... klisite1l' t mo1er:unat esitv"-set "u 0 i- t~ lielt.., ett : suuj.jj1i"celt, n... isvoimis'te1 jonl;:;:le or.. 1 kl r.. lt... r liian s "~ri o ~..:... klisit rksen rnulcaan voitais';in 0-1'3. ie j oukk e:.r 1 e 1 rr.~ 1{at s01tuttaa SaI'1an ikaise,~si, il. " toimen ide uomuttavalla tavalla 'Diene _t;'i::;i.{usta Llluknia istoi ""'ikunta pi t ( kui terl~l1 e: tett 1 l u\.uv"l tt ~ m ttöm"n", Voimist elujao",ton mie le8-:';:' t '18 SG. naik. nen na'!;'ca ei tule kys y see'" se vuo'wi, '"0..31 a ~ 00- to on s unnitellut jou ueen lähett.. i t.. vast... elloi 'luo (>11 puolella Ja:!.' apallojou':' U"?alloilujaoc;"to csit'!;~.., 3tt~.:::i 1e,,'Li!lllettp.i Slln lup'"' ryht: L.:. neuvotte lem~a 1 jalka pn 11 ovi.el':j.ihl'"'l;a sr.ekkos,a 10vD.kia.. ka. ssa. Suu mi te ln:an mukann '::shek co slovc.:tl.ia 1 ":let t~isi j ou :ueens... t;i.nne ensi kesänä j ' vuwt!:'lvierailu tapah 'buisi vuonna 951. Us:''-: puoltaa j3.os'!;o r~ esityst.., mt-t'.., on sitä Lieltä, että kustannus laskelma olisi ens ';,1 e s:'... ett...ri:.i lii t totoil1i :LUillQa hyv:'ksytt; v;: si ,. ":s J"ekl':i1" is iä motoriste j a L:a~, ssaldj. e vierai lut tshekkiläi se. len'~o,/ht iän edusta~a on esitt:'nyt, ett.. liitto jlirjestäisi ts... e L i1;:isel e akrobaatti- motoristie 1 r rlurjälle ntiytästilairl'1q:sia uomessa ysyrnyksessä olisi 20- miehinen j oul- 1 :ue, jo ea Jue -isi LJat mn D.ahamme pyörineen lentokoneilla. UT7 on äsitellyt tarjouk en j~. o. sit: r. ieltu., että t=illaisen tilaiguuden jär e3tämist::. voidaan valmir:tella, Lutt~ ett;.;, sen m' hdollinen toimeenpano siirrettäisiin ensi kes,;',:s i, mihin IJenne ssä hauki ttaiu i' ~.tarkempi sel v, ys esit ste J. tavosta y. 1 Quista asiaan vaikuttavista te ij äis tti ~. - aaottelusuunnitel.ia. Yhteistoimintavn1iokunnat ovat,i.:.h t t'il:eet vuoden 1950 maaottelujen urjest; :-,lisest:.:. seuraavaa: 1) Palloi u: I-elsingissä Suomi - '1, 11:::::::<1, Suor:'i _ Ruotsi. a Suo,.i - olla..."2ti (ilrnl:::u. vastavierail 11 ) se -;:;i J. orjassa Juomi - :orja. 2) rryrklreil y : SuoLi - Puol a :Ielsin.;ioscl (T\uolaInisten vastavierailu) ja Suo.:...i - It' lio :r-elsin~iss;: Z il! an va8t.lvierailu_),.uotai - Juol. i,.:'anska - Suomi j~ -or ja - uuomi. Yhteistyövaliokur..ta on suu nite' lllt na'tottellm aikuunsaamista r. yön :reuvostolii ton kansaa. 3) "'J3.ini: Ruotsi - Suomi IIelsin:;is::::ä ja j;ukholmassa mi el-j.isin j ouk' eino

9 Kokous 21/49-2. ::'ainikomi tea 0" lisäl::si käyl ;yt euvotte_uja maaott elun j"'r j estärr.is eotä el 'ian k2.n... sa 8 - r'.iel_i::wllä j ouk _cueell..., joca samal a mat alla sllorittaisi otte_ut myös lanti j,- l.anskaa vastaan. -:atka on suunni tel tu to.pahtuv::lks i Sonimuv maaottelun suorittamisesta Tsheldrosloval-::ian kanssa on~ jo tehty ja päivum";'räkoi ehdotettu :~iiniktf ' n suunnittelee koll~ tea maaottelua myös Puolaa vastaan. el~io.'l.n lähetettävän joukkueen valintu. on ollut esillä kowi tean kokou'~sessa, mutta vo.lin.juatavast 1 ko.ni tea ei ole pliliss;t y"silielisy;teen. U'.r'I' puoltaa edell;'olevia suul1...'1.itel"'in n:uilta osil-t t, mutta jiitt;.;t; liittotoil1l:unnan harkittavaksi, onko painiosa syytä menn~ iin laajaar... r: aaottelustjll.ni te lmaan, jonka li:l._ivieminen vuatii v8rrattain huomattavia taloudellisia kustannuksia molermnilta liitoi ta ~. -?esäpalloi un liitto-ottelu. Liitto-ot-::elu TUL-.L?L suoritetaan 2.10 I"uusankoskella. Pesäpallojaosto on joukkueeseen valin...'1.ut seuraavat pelaajat: L. ~leil"ki ]ä, }J. Lahtinen ja J. "arlin (-~lu:u),? Vainio, V..\.uorsal:ni ja O. Sallinen (.( ;p), ~_. --eliö ja.". l~ienine (PePe) sekä "1. ~~a".:karainen (JyV), varalle:. Lehtinen (F ), V. Lund2;ren (i'.2) ja P. HLr::äF i.inen (Tai1), joukkueen johtajana.w. Aro ( u1'u) ja huoltaj8na T. Vaahtera (:::.'-:2). Valitsijamiehet yhtyvät sllurimnalta osalta jaooton pdiitökseen. Jaosto esittää, että joukkue kocoontuioi jo lauantaina KL.usankoskelle arjoitusottelua varten. Kustannukset n :-. Ottelun bruttotuloista j:':" 25 7:> Pesäpalloilun ':h+eistoimintavaliokunnalle, lopun jli~'deosä paikallisille järjestäjille (Puhti ja Veto). UTT esittiiä vastais lutta silm; lll. _ i täen pliätett"väksi, että liitto-ottelujen tile ihin lii tett:dsiin myöskin. oukkueiden matkakulut ja vasta tämän jälkeen eril:seen valiounn... t ä.. ttt:.isi v.. t ahdollisen prosenttiveron pe _'imi.:;e st ä. U T esi ttä:i, että vapaapainin va_mentajaksi kiinnitettäisiin ~ino Leino. Kuukausinalkka ~( ja päiväraha 80 - Samalla UTT ilmoittaa, että valme.ltaja Reini ei ole suostunut j3tka[1aan sopir::usta ehdotetuin pal::kneduin, joten usia si 1 ti:i ta raukeaa. U::::T on kehoi tt[mij_t )ainijaostoa ryhtymti'in t oimenpi teis iin j on.kun toisen henk:ilön kiinni ttämiseksi Reini tilalle ~. - Liiton päivärahat. Sen johdosta, että eri sopinml:silla 0_1 lii ton palveluksessa olleille :naksettu eri suuruisia peiv~trahoja, UTT esittä'i, että liiton toilitsijoille ja valnentajille suori tettava päi vär aha n:'~' ri.,;.tt 'iisiin 800 markaksi Liiton järjestäjät.rö. Viitaten Pajulahden piiritoit:1itoija)i:iivillä esitettyihin ajatlllisiin liiton järjestöt yöstä esittää,järjestösihteeri seuraavaa: Tilu_ e niissä piireissä, j oide.. toir.1isto~~:ju ei ole toimistoapulaista, on muodostunut se~laiseksi, että piirisihteerit joutuvat käyttämään suuri an osa. ajastaan juoksevien asioiden ja toimistotehtävien hoitamiseen. Tästä johtue ty" kentällj, seuroissa, on useissa piireissä valitettavan heikkoa. l'oska ei illleisesti ole ffiahdolliouutta kiinnittää työvoimaa suoraan piireihin, esine t'oimistoap'11ainen olisi saatava kaikille piireille, On 1 'rätetty ajatuo nykyisen tilan korjaaljisesta liiton järjestöpuolen työvoimaa lisäämällä. J os liitolle palkattaisiin muutalia j".r j estäj iä, joi t, tarpeen mu (aan voitaisiin siirtää piiristä toiseen, tulisi kenttätyö hoidetuksi nykyistä paremlalla tavalla. Asioiden kuntoon saattaminen vaatii eh ä 5-6 henkilön palklcaareista. Toisaalta kuitenkin on otettava huomioon taloudellinen kantokyky, joten ensi vaiheessa on tyydjttli'l~ piene mpään henkilö~ä r2cn. Järjest~;jiel. työn tulisi tapah.jul.la oel1.roissa, joiden toimintaa yritettäisiin tehostau :!?aj U1Q~ldessn esi tettyjer. s ::.untaviivojen mukaisesti. ~-iinik"~n setll" oissa kiinni ttä" huo,. iota j' selostaa S\iuL: n tah.ol ta tu- olisi ~arpec llista

10 Kokous 21/49-3. levaa hyöj;:.käystä lii -ttoamme vastaan selcä ni1 tl:. vaotatoimen ~i te i tä, joita katsotaan tarpeellisiksi ,. - :TiLcka Hiet amäki e orjaan ' inen Arbeidcrnes Zappsvp'r.minc;s club on pyyt!l1yt uintijaostoar,li e l~et tämään Hilkka l_ l cta!j1l~en Oolossa nl1ettävii l: 'ansai v :L.. r:ii n uintikilpailuihin. AKY tule e huolehtimaan niinhyvin I~ietamäen mat ~a- "li'. oleo celu kustanlluksista~cin. Ui r..tijaosto ehdottaa Hi eta.:':'on l ~'le ttämist ä ~. - ~ ustustilais'uksia. sns- sel ra j ~~rjesti:e Suonen j a ITeuvostoliiton rauhansopir;1u.lcse 1 vuo::;ijur.layl, johon se on L':wttidnyt kut sun myös. liitolle. r.1.)'öv äen Jivist. sliitol1 edusta~istol 30- vuotisjll:ll'llrokous pidottlln sunnuntaina syyskuun 11< )nä. Liitolle Sa'1pLillut kutsu ~. - ~us ia seuroja. Jb::r jestöohjaaja esittää 1ii ttotoini'nillnan käsitteljyn seuraavat liiton jäsenjärjestöiksi pyr~ivien uusien seurojen anomukset: Karjalan piiristä: Ii~k~an 7yöväen ~yrkke ilijät r. y. per Lieksan kauppalassa QU!ll!! Ei~r!s1ä!.. Voinistelu- ja urr...eiluseura Kii s."il i.in Yritys per Sievissä. Kwnmallakin seu.ralla piirinsä puol tolause. ä ä t ö k s et. Cokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liitol pweenjohtaja Olavi uuvanto (13) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yr"ö nne (15), Unto uiivonen (19),... auli ~.. oponen (19), Eelvi Raatikainen (16),,rvi IIeis 1 :anen (18), Lenr:.art Y:"vi (17), Lauri.urmi (20), ~Drne Leskinen (20 1 ~.,.Tie 0.~al tolle... (18), sko Peltomäki (17), Kustaa Vuori (12) ja liit01 toinitsijat nino Rantanen, Leo Luttunen, IJsko... enonen, Greta Ra jala- inne, - auko Leväaho, Veikko reuhkuri ja Helvi. htio sek~ sihteerinid ~.../uokko, joka laat i!{olcoukse sta pöytäkir j ali. Pä:: tösval taisllus merkittiin ,. - Pöyt äkirjan t ar:i otus. Luettiin kokouks en 20/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset ". - Voi isteluj oukkue Tsl ekkoslova~;:i~a n. 1 ) Liittotoimikunta hyväks"ri esi t./kse_~ Eaistoimikunnan esittämässä muodossa. Päätös tehtiin 5 tf lellä 2 vastaan, jotka annettiin UTTn ehdotuksen puolesta. 2) Voimistelujaosto oikeutettiin neuvottelemaan maaottelun järjestämisestä :.. Jalkapallojoukkue Tshekkoslova 1 iaan. Jaostolle m.yönlettiin valtuudet neuvotella esit ykseen sisältyvästä asiasta :. - Tshekkiläisiä notoristeja maahll1r.j.o. Liittotoi ikunta yhtyi UTTn kantaan. LIaaottelusuunnitelmia. Liittotoimi kunta hyväl\.syi esillä olleet maaottelusuunnitelcat hu01,ioonottaen ne lisäselost _sot, jotka käsittelyn yhteydessä annettiin. Sa~lla liittotoi ' i ~unta näätti 1dhe ttä~ kirjallisen esityksen SUOI:Jen Palloliitolle - yhteisen e dustuks en valitse! isesta Oslossa pidettävään pohjoismaiseen palloilukonferenssiin. Vastausta pjrydet i:i.än mennessä '. - Pesäpalloilun liitto-ottelu. Liittotoimikunta hyvä~syi jaoston esityksen

11 Kokous 21/49-4. joukkueen valinnasta sekä ottelukustannuksen jaka~isesta. Samalla liittotoimikunta htyi U~~ esitykseen siitä, että vastaisuudessa liitto-ottelujen tileihin liitettäisiin myös joukkueiden matkakulut ainivalmentajan toimet. UTTn esityksestä liittotoimikwta vahvisti sopimuksen... ino Leinon kiinni ttl.l..1ise stä paini valment~j al-::si. Toisen valmentaj an kiinni ttär..us tii koskeva UT"':n kehoitus merkittiin kuulluksi ~. - Liiton päivärahat. Liittotoimikunta vahvisti liiton päivärahaksi 800 markkaa liitol järjestäj~tiö. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan :. - Hilkka Ilietamäki ltorjaan ~ Uinti'aoston ehdotus hyväksytt':"in Edustustilaisuuksia. SNS-seuran tilaisuuteen järjestäl;. edu.stajan toimisto. TSL:n 30-vuotisjuhlakokoukseen liiton edustajaksi valittiin liittotoimikunnan jäsen Helvi RaatU:ainen Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liito~."r 'estöiksi. ~sille tulleet asiat. jäsen rilliset avustusanomukset Puheenjohtaja esitti menettelytapaohjetta varten päätettäväksi liito 1 eiustajain suhtaut~~isen Valtion UI' eilu.lautakunnassa niihin erillisiin anomuksiin, joita eri yhteistoimintavaliohunr.at esittävät laut&cilllnalle etupäässä maaottel umenojen peittär~iseksi. Li.:..ttotoimicunta pub.tti kantanann merkitä, että määrätjih varauksin voidaan puoltaa t-,.-kilpailuihin ja.w.:-2.cilpailuihin tarkoi ttavia avustusanomuksia, mutta kaikkiin muihin nälden otetaan kielteien asenne. Tämä p"b.tös saatetaan myös yhteistol~ill"tavaliokuntien meik~läisten jäsenten tietoon ". - ~ olym~ialaisten järjestelykoneisto. ruheenjo. taja selosti niiden -ysyn::~sten käsittelyä olympialaisten 'ärjestelytoimikunna;:;sa, jotka koskevat järjestelyko eiston edellyttämien palcallioten toimihellkilöijen kiin. i ttälistä. uamalla kun hyvi:i..:oyttiin liiton edustajain tähälastiset toin.enpi teet lii ttotoimil~unta ohjeeksi pi:iätti, että e11."'1.e eri toimihaaro jen edellyttä::lien palkallisten vakanssien täyttämistä tulisi kokoonpanna asiaan kuuluvat toiwikunnat eli valvontaelimet, joihin TUL pyr{ii saa~aan suhteellisen edustu{sensa, ja näi en lallsw toihin no j au t'len vasta täytett ävät palkalliset toi!!let Osallistuminen Puolan ympäriajoon. J oul::kue e:... j oht aj :lna to i inut Lelmart Kivi selo~ti Puola~ ympilriajoa sekä liiton jow:~ucen menestystä.'il ailuissa sekä selvitti ne s./yt, joiden vuo.{si "::UL-lehti ei saanut kilpailutilaisuuksista ensiktide... tietoja. 3arnalla hun ill'1oi tti neuvotelleensa jatku.vista u:dleilum"'.ll'teista ja saattoi liittotoimi:-::wman tietoon, että puolalaiset suunni t televat v ai :ana seuraavia ur.. ei utap::!.htur.:ia suomalaisten (l2ihinnä ~U:Jl1) kanssa: nyr..{ ceil Tottelu- t oulo -l::e sii'alussa, Zakopnnen hiihto.. cisat hel1.li~cllussa, p3ini- ja n;jtr -:.:eilytilai SLlUS lo~c kuussa, JleisLu'... eilul1 liitto-otteli..<..:esul:ul1.ssa, Pnola L ymp" iaj 0 'J"-v s. uussa ja :?raha- ar sova-aj 0 sv' -o.cesästä. elo..,tus ja en yhteydgs " al.g-i- u ilmoi tns merkittiin tiedoksi. Vaki.'_ Cie "si :

12 :"okous 22/49-1. Tyjväen ~rheilu l iitto r. y:n lii ttotoimi:unnan l iiton toi' istosga syyskuu 1 29 pn:-:i pi -et 1J. ko ouksen ~öytäkir ja...j S i t.y s 1 i s t..., n: 'ätösval taisuus. ~odeta3.n liittotoi ikunnan jäselte SUD.I)Uvil l a olo ja okouksen päätösvaltaisuus PÖ,y +~' i rjan tal~kigt s ~. - Pai~imaaottelut. ;:Juomen '<.lir~ikomitea on nimennyt... uomen painijouk 1 ueeseen, joka ottelee maaottelun Belgi:.:t.:t v3.[lt.:..ar ::'anskna V&st an : sarja 52 k~... Ihl~ola (S~L) ~ sarja 57 kt:> : Tur'~ki1a ("UI), sarja 62 { U. _ ta 0n ( TTL), sarjc..;. 7 k' '. Lei lonen ( GJ.J), sarja 73 kg. Sin:.nniLel1 (3J.:L), s~lja J. ;:i 1 u en (S :." sarja 87 k ':. u Gl'~L ahl (.rul) ja sar j a yli 87 kg :'".. like lti ( U.). ~ UOIi.=::r iksi a. Suomer.. "'aiiliitto nime yt 1 () "oggila_ (J~I) ja jo.-:taju':si esittää TU.1 painijaosto vall;tavaksi,.rvo Lei on..tali' ta ei ollut jc...oston ~okou~;:segs yksimielinen. LL)äksi painijaosto esi ttö.ä, e t~ pide+tiiv':';n ~shekkoslovakin-j...:.o ni nai.i:naaotteluun valittaisiin tuomcriksi ::? Koponen. Jo ltajm. niille"minen 0 jätetty _ aini- 1ii to.! suori te ttavaksi. Joukkue ~ a i tann karsintoj e. perusteella Jalkapa l lo~aaottelu uomi- Ruotsi. l mössfi 2.10 Ruotsi a vastaan elattfvaal -alkapallomaaot teluun 0 :::YV v ali ut saman ffii ehistö, j oka ottel i Köö en... a inassa Tanskaa vastaa, ollen se' raavn: ~'. ')ar-. arti., aarnio, V. s ikainen, J.. "?;rl kkönen, :J. ~ ar,. J y'.;.. en, - 3-., yntti, _'. sikai nen, I. vair:el a j a tovirta. ~a r a lle : O. La3kso.er.. z Y. Tuomi~to, 0. oomo-..;jaa rin en, k a t eeni lsikai nen.. atkanj or:taj a r; dtröm, a ulaisj'j' J(,u~::l,~ 1a sekb. j o ukl<.::ueen j oh taju Y. orni vuori ja huoh; :a,c. ~en tonen. i llev~ivutut nimet l ~itol edustajia. JOLta~istoa koske va pi'ätös 011 ene,jrr:"n J )L1 sar~elema. 42') ummistamisen 1.eL... asottelu ja =~ol dlj. {011"ressi. ~mnk s"'a j';rjc['tett~'vä" 1 elirr:: ao"te uun on li1 t-t oc'.p.ie suunnistaj istu val_ ttu j oukkueesecll,tei \ko irjnilil vakil nijena 'a Olavi an~onen va-~.iehenä. ~lprilu~en yhte.; dess& pidettäv;l;'n :"'ordin koi oressiin osallistu l htenu ::iuo L.. O edust 'ana loivo -ull::.. rinen. T-linnan o~ '!;e:l"t UL1. nista,~svaliokunt3.. Jaosto r t 'y vali taan ""ol'ipallo '. osto il oi t taa, että L.i toi. V. 1 S49 kori. allo:.1estar 'us ra tkc.<ista' 11 7 j ou ::kuee. " l{oji. kcrta3..seh~ sarjw 1 'l. '::;a jn=::n 011 ''''",lpuutettu:..:f, EI, I:Vi,.. I:,,~, J.':-Oh.., )o?e j,. i:..,". Ottelut... nlq+; un 10 a-t.1arraskllun aikala. a:.' jn :.nelataa seurojen talou eilisella v stu lla , al... onen on ve"......,..-'- ~~T"" r. lj v tj 1.1",.-. t.j '" UJ.L '" '" ehdott aa, e tt;, 11':.el tilt..lleen ~i a-~overeista. 1S50. 1 t vno övo.li"l "~l..";a 01 du l~i tel-.. t ss' _ (suoritet... al a3.s G a I :.. uotsi-suomi,.. i ":,.."!le :'~ogloyc...t cia-juo i t~li railu" Uu - 0 o~ u't, ~4-kil o~tol~itto, 2uomi-'or'a, I,!;~lia-Cuo i. :"le:::'surheilujaosto tustaa,' o~-:;ell ~c.. _ ~"r - jest"rni t.. It l' [LJ. '~Q.ns""... ja 'si".;t;... l':'s: " ~['~, e4;t.. :: o~...,i- Juo Ii '2 :...; l- oh~ :!..s!.aat ot+;clut ojiil"rett;'i '::':"1 VlO' IIn. "~l' ",htj jnoc"tol ':"'"L-<..IC111.

13 Ko'.ou.., 22/ : iisipalloillin maailma ~ esta::-clus:::il. -; lu J.; ie j"r'.stetään tacrli-llelml:uull vai:.teessa l':'sille jo~u::'''llcille... -LelU-. uot8i",sa. Käsipalloilu..."l y lteistoiminta'{ ~L:.okt:n' a on alu:jtav~st..:. SilUl'lni te ut. ow: {uee ~ l"hett ~'IJi t:..:. ':. 0. :ilpailuihin. Ko... ': jollkkueen 1" ~ettt..:.mir-est:.:. ai CtJ.tll'-l liito 8 me!loja matka-, val.cm us-.uluje ~ uo os.j, tie'.. L telee jao",to lt ~:r.ielipi'8 t:: liito.~ o;'alli.. ~... i"'est... e 1 <; - l~ ini tt... ll:.i rilpailu":' Iin. ko '-a e ell ,. ruu 1 "J ~ esi~tä:' jnoston esityksen :lyl"tt" """'i, "hett".":'see 1 ei 0 e 0 em:ls.... il "..llisia 4::; :..:.'tto r -1- "Ja ' it'" yll" tima staun. al'-l... us. u.r.. 'ilmoittaa, el,-i-~' painiva men ja vi L hdoin. iinik... en~~ja c":' O~'l n-.. tien toistai... e "si l'~ : r ti1il e. 1- ehdottaa' v

14 43 u :.. c-.l~~~-to":' t~. ~o':" t ti- Ur he::'l~iehet a vokkaa!. ;ulk';"! Lon kilpail ~~V 'd pailuicf'a 20 vuo 'elj. u~an. al'~illilos ;~i en k rra. jo t"1 ~ VUOlTIJ.a.,T",ra:'. ::iset Säi.il al- 10il:.tjD.Qsto se ~ la. j 9.ct~, seen 5 -vuotispi:.i.iv L. rikoski esi ttä" 'ir jal.':"ses i :':"i to.. uo a~v isuudesta,. ot 1. ouak UL "'aholta , jaaja esitt.. hyv'" S'rttt:v'" i :::;eura... J.U et s v.ra :.ua Voi is"cl a U~~elluseu a _er[- ooio_ Veto r.. koti c..:' '.:ka o""io. 1 unta. ",ulun l.:,,'~i loi>.istelu- jc Ur.eilu8euxa ~Öl'~' ;'en J.oivc r. ~oti aik uol... n. ta. olenmilla seuroilla piirij.~sä.uoltola e t hostami e.uii ttotoir i "ll t"" j.. tti jurjes.j.;"- ja v... li t..a.so.ljaajn te:... täväk,3i esitt"'i su 111-:itelr:1a,,dt~. '.iito....:..irien toimintaa voi t;.. isiin tehostaa lisä;'. ;'llu tyuvoi... < L.. l':'i ton a vel -seen.. arl-i.j\iuaun siaa ja ot'taen buo. ioo_. lii 0.. tc:.l. ou. delligen ",3em: n, j "rjestö- 'a vali,tusol jaaja e:::;ittl.'t.r:..:.t piirien toimiinan tehosta_isetsi seuraavaa: p'irille Liitto avustacl; piire j;'. v "ntb.mt:.l.. ~lllh:kil1 1). '( :-, jolla piiri p 1'-:o.a v. t. s ' h - t erii 2 J.". aju{:öl, r,lk :- piirisil.lteerl_... ~ivlra oiksi (6')!1V. :. 4 0:-), mk :- piirisihterrl i.. at'~ ;;:' stannu,{ siin, yhte:el1...,.1 nk :-. 2) ~iiri pal kaa edel ~ taini t GU nalla

15 :~olous 22/49-4. v. t. iirisi~teeri, ':'11 teht~v t '~oilla. sin" ai: o::a iltatöi ;... 3\.loritta... :iiri... i'teeill kul vakituine piirio~~tecri 01 mat-.ierto'-i -~ ti lirisoä tu aht lu 2 er~~gst;., toi J.1Cll tl.. än vuoden :molel"la ja toinen ensi VllO'... 1 J,ja. i-, ~ el-, i- L1aali.Jkuun aikana, 1 kl-. 1 atka ku J" :L. ~::er:'all:;. :::"ii t to aulaa piirisi t erille "iv;'rahal: & ~OO:- "'(1 päiv~ltli) sekä.1,-"t>at :~ertakal.l"'l.le 3 llakoun n.k 7. 00: -,,< i oat':at l a~ l,:un TIm aan. ~ iirisihtecr::' te "ee YKsityis ~t:- ~ ':'o.je SLl1l. nitelr.lan. niirinsä alneella suoritctta"t: sta..1at.:asta se c~ taa raportin ja tilan... earvion. atkan pä"t -tt,}~' :1':'::,::,'i-. a liittotoi.ik alle. T"'ol:onaiskn",ta!1..l1uksct: 1,.: : - = ml : ri tkeiai 1.:.:liSel työ 1,alki tsemincn. ~oimictovalioku... ta on jättänyt ji': 'estöohjaa ~_n tehtävill:si lnljojen hankki lise niille toi ~tsi~oille, j ot'm ovat olleet liiton palveluksessa vähintt.;.i~. 10 vllotta. :ocka sen j~ltee!, ku toi_istovaliokunta käsitteli asiaa, o ~ kuyl t ilw.i, ettt: l tk. ei ole.. ä"r i te llyt kxlta~_~sa -ysyykseen, bsittä;' j:'rjestösihte ri asian p ätett; ~.-" -::si. u ä ä t ö k s et ~. - Yokouksen päätösvaltaisuus. 1:odettiin, että saapuvilla olivat liiton varapuheenjohtaja... rj.. 3nne (16), joka tolni pu.. ee... ljohtajc:..l::.a sekä liittotoi::i.u.:~nan ji.:.senet Dnto Siivonen (20" 2:auli... oponen (20), rvi :eiskanen ( 19) Lauri.~ur. i (21), 'lieno ~alto en (19), ~sko _elto.lki (1J, ustaa ~uori (1~) ja liito toimi tsi jat Greta Raj<.Ala-RL ne, Yeik"o :?ell~l1-;:nri, ~s_.o lenonen, "eijo Tiianell, ::'e:lca.artin, UltO... _Ll"~tLL_eL, "Ll'no.ie ellkari, HeI e... Ty::.;ren,... oivo Järvi en, T:e1 i ''':' tio, :2oivo.usto en, ~oivo alone, Kauko Leväa.ho ja öi:lteer~ :ino d. ' luok 0, joka laati kokouksesta pöjtäkir jano ::?äätösvaltaisuus.. er<ittiin Pöytä i~jan tar-ist s. Luettiin kokot: ~Gen 21/49 pöyti:i'.:ir~a ja vahis.l.ettill '!;e'lljt pä~tökset ,. - _aini~a&ottelut. lii ttotoimikw.lta hjv:";:syi : ai i1.;:o~i te2h päätöko:j cn j ouk ;:ueen kokoonpanosta sekä. '1 0...:: ton esi t;;rksestli valitsi jolj.'- uee... l joht jaksi rvo Leinon. Johtaja vaalia kos :eva p~2.. tö::.; tehtiin i..:.tinest~tkse 1 jälkeen 5 tiänclli :3 vastaun, v~ihec.- istön kannattaess8. _. :"o.posen tcke!!l:':ä ehdotu:jta -:. ~ ervisen, aliu1asta. :tk:l jäsen P. Ko."onen esitti ä;.:.tös-:;u vastaan vastalauseensa. ~shel::koslova~:'8.-slj.omi p... ini aao'!:;telutj.. tuor.:aria koskeva jaostol esitys nalautettiii jaostoo~ selvit "ksen hnr.. d::i isel:si sii tb., olisiko ffieta.:;el..du.l ta löydct-:;i..:.visf.j~ 80- iv8. ei OKas c.::litetty n teltk.:.v :t;,n uotsi. "o:a kos >.i,~erkittiill tiedo 'si y teistyövalio.:m... a~j. p~ät.. s uotsia Tactaa...v:. pelaava _ jal: a.allonaa 'ou'::cneen 1 0: OOl1'PUl oa. a j oulc':ueen joi taj' e... vaali" ~ Lii ttot oi..::'lcw.lta. h;:, vl' :J.;/i j aos'!:;o!l eo':' t./:<'" en aarja 1 j"rjest ",i.::;estt::. se cä sa!'jujoukkueidel al':'sta ~. - Suun ~ist a:r:isjaosto: ~iittotoi!ui:'.:u.rj.t... h~t i...:."s i... osto_... e.c:.~-1.1;:,en a p:/t.jlii alista p~:"tö.:8en Ii ittol cuvostoil va lv:i.st c ~.J-a I,3Jrsi a""o',telut II leislu' ei ussa v. 1~50. :;:"ii ttotoi, i cm.ta Jht i ~l1 1_,......,.1-!'l... t" <--.. c;

16 o,::ouo Z2/49- ::l ta, j a j; tti.' 0 ltuvlt toi... o.1_.:.. te u : e_j. lauountoa Tarton , - " 0 ~ r ":'aat ~_.u t 0 ja ~_ v~:cnistä ~ar - ten. :d':" tav ::oi :>'Y"'v r t te":'11~.,, v '~risti cs":' t" ' :i;.)o~ iir. 110 ~o : 00 1 ::...:.. to-...:...:.i... el ' 0 oue. -,..)v o~to i ".., s. ns<..n =.i3at. ~iedoitus ~erl ittii :uullu si. Liittotoi Lcunta pä"tti samalla Gaa~taa 30- vuotisjuhlatoim":'kuru an tietoo, et tti toimikunta to."isi selostulesen julllatoimi man täl: t:llustisista vaiheista. 440, ~. -?alkintolahjoitus. Lahjoitl1s vastaanotettiin kiitollisuucle 1a ja l ah. oi ttajalle p;' ~:tett ii csi tt"ti. viralline.1 ':ii tos. I~uil t osilta asia pal;i.ut ttii ~. t. ootooi... uo ~ ut ' {sel a, ett~ 20 vuoden ki_puilu i a 0 T o~toa :ehoitettii~ otta a. h 0.' '- t essa. 4 e :'. C,,'Y"'-..:Iytt::"L 1':''' 0...; 0.. ' ' '7. " ;J... cs

17 Kokous 22/49-6. työstä käsital lään samalla kertaa. Keskustelun jälkeen liittotoimikunta lähetti kysymyksen valmistelua varten työvaliokuntaan, joka valtuutettii n päättämään toimeenpanosta joko kokonaan tai siltä osalta, joka kaipaa kiireellistä käsittelyä. 444: ~. - Pitkäaikaisen työn palkitseminen. Liittotoimikunta hyväksyi periaatteessa ~atuksen pitkäaikaisen työn palkitsemisesta, mutta ei tehnyt mitään sitovaa päätöstä 10 vuoden toimiajasta. t\:ukin tapahtuma käsitell ään erikseen. Samalla liittotoimikunta jätti toimiston valmisteltavaksi liiton toimintaa symbolisoivan muistoesineen (blaketin) valmistamisesta. Esille tullut asia ~. - Lentopalloilun tehostaminen. Pykälässä 442/21 kosketeltua kysymystli kfsiteltäessä sukeutui keskustelu myös lentopalloilun kehittämisestä liitos sa. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen, jonka mukaan liiton toimiclto l aatii ehdotuksen erikoisen lentopalloja oston tai toi mikunnan muodostamisesta asiaa ke~~ä;. Vakuudeksi: ~~--~~~~~ E.,..luokko

18 :!:okou'" 25/ E s i t "'y"." e L 1.;" ei l:"i J.t; lii t+ otoi L Ull. lii -:;0...; oi 10 uku_.13rn 9~9... i""ttr "'en pu t"':i r j s 1 i s ta. olo ja 0' l!;' isulls. ko' 0 lk - n pj.,"~" u.... rj.j tuoj.la- 1 10n 10'''"- 4 g Joukkueer.l. ralintaan nähden suoritettiin ~u..ines tys. Siikin, V. Katajan ja P. Riihi~'en kohdalla. ne iniliitto esitti vali ttav13.ksi joukkueen. siten, e t;t ~ siihe olisj. tul 'lut yht monto" edustajaa kumm::ls~akin lii"tosta, johc 1 kui-;;en-. ra ULn edu taj t eiv~'t voineet suostua kos':a se olisi l"'eikent"n J j ou ueen kokoonp noa. Joukc:.lee. 'ohtaj '.. <>1 lit+':'.lu ~T. l.2i"'~ohtajaksi T:. mhluri, tj.od:lre:"ksi.::: ~...:.--.:;~...;..;:~~.L ::.;:...:...,,.:..;..;;;..;;::;.~!Len ja. ~o... C1i l ',... uol aj ir.iu"'. ~Oll'''LL -r-::-tou v lintaa... 'Ld ko itca. p ;;t"c- oli i' osto J. csi tys poi::. _.il.i "en til lie ao.. ai.ij i ko:,dal ta,"tti va'ittav joht... jistoo l"hden oli u o,."to. 11 L,.llevii v... t ovat 1 TL e us+ jia. 45 ollce see... ta 'unn n t ~ jo'l... J"; 'ii11 ja ~es töö:r r ~.. u ", 0...:; t J t t ei" i i t c ~ u t":", 'vtr'.. c i 1 i J c. i t,::':'1,"11"

19 1"),. it"en ":rj 3tt.;tt"i 1. 1eiriil. :Tuo.~ioo ji v ett" ise si sa o.. i' jcc..,s 'i voi ocn11i... t sii tehosta incl. kokouksessa' ar.. 1" recsi.i t' l";:ci teir ia -:!r v,... t c _ 45) ,,-,_1. 0?:J0 o ~ 0 1 O' ot ~ot ae per... sp l ier... "sit' :::... e 1 - a._ ~ e'l- 1 aeu. 'te 8.ir tet s 4 1 j.

20 k.i. j~ 1.. tl:., v'" '<..,\u alle. :~:"r lio'c nrallc. v - _,_.J... I, L ' <J

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot