Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen"

Transkriptio

1 Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää sen vuoksi, että valiokuntaan Vieno Aaltosen varaedustajaksi valittaisiin Greta Rajala-Rinne ja Saimi Nummen varaedus-. taj aksi Saara Surakka Suunta-Veikoista Liitolle uusi auto. Työvaliokunta ilmoittaa, että KHM :n lisenssillä maahantuotettu henkilöauto Ford-Vedette on lunastettu liitolle. Auton hinta markkaa, joka on markkaa aikaisemmin ilmoitettua myyntihintaa halvempi. Valiokunta esittää kaupan vahvistettavaksi Koko Kansan Kisat. Toimikunta ilmoittaa, että mennessä on merkkivaatimuksia suoritettu seuraavasti: TULn piirit kpl TULn seurat " kpl Metsä- ja uittotyöväen ammattiosastot Nuoret Kotkat Sos. Dem. Työl. Nuor. osastot Yksityiset laitokset (ammat.yhd.) Yksityiset henkilöt Pää t ö k s et " II " kpl Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (12) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yr j ö Enne (14), Pauli l' oponen (18), Helvi Raatikainen (15), Arvi Heiskanen (16), Lennart Kivi (16), Lauri Nurmi (18), Aarne Leskinen (18) sekä liiton toimitsijat Toivo r äättä, Esko Nenonen, Toivo ustonen, Veikko Kuusela, Joonas Kykkänen, Kauko Leväaho ja sihteerinä Eino A. luokko, joka laati kokoukses- - ta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 18/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Puolaan lähetettävä pyöräily joukkue. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen ja valitsi joukkueen johtajaksi Lennart Kiven sekä hierojaksi V. ~äkelän. Muuten aikaisempi päätös pysytettiin voimassa Vuoden taloudellinen toiminta. menpiteet. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toi Oy. Perkon lahjoitus. Lahjoitus merkittiin ja lahjoittajalle päätettiin esittää kaunis kiitos arvokkaasta lahjasta Rangaistuksia. Liittotoimikunta vahvisti esitetyt toimenpiteet Laki urheiluopistoista. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen liiton lausunnoksi seuraavin muutoksin: 1) Oppilaitosten nimeksi esitetään ~heiluopistoa. Muut ehdotukset kohdassa 1) hyväksyttiin periaatteessa toimikunnan esittämällä tavalla äänimäärin 5-2, jotka annettiin lakiesityksen sanamuodon puolesta. 2) Hyväksyttiin toimikunnan esittämässä muodossa. 3) Liittotoimikunta hyväksyi ajatuksen yhteiskunnallisen opetuksen sisällyttämisestä opiston opetusohjel-

2 Kokous 19/49-3. maan, mutta ei pitänyt ehdotettua sanamuotoa täysin tarkoitustaan vastaavana, jonka vuoksi se kehoitti toimikuntaa lausuntoa tältä osalta tarkistamaan ja mieluimmin puhumaan siinä urheilun yhteiskunnallisesta merkityksestä. 4) Hyväksyttiin toimikunnan esittämällä tavalla... 5) Hyväl{syttiin niinikään toimikunnan esi tyksen mukaisesti Edustus SUNAVA:ssa. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen Liitolle uusi auto. Liittotoimikunta vahvisti kaupan sekä käsityksenään lausui auton tarkoituksenmukaisesta hoidosta, että toimistopäällikkön on valvottava, ettei auton ohjaajina käytetä epäpäteviä ajajia Koko Kansan Kisat. Ilmoitus merkittiin tiedoksi. Esille tullut asia Selostus Lingiadeista. Liittotoimikunnan jäsen Koponen selosti havaintojaan, jotka hän liiton joukkueen johtajana oli tehnyt seuratessaan Lingiadien ohjelmaa. Selostus merkittiin kuulluksi. Samassa yhteydessä otettiin käsiteltäväksi Svenska Korporationsidrottsförbundet 'in kutsu lähettää 2 osanottajaa työpaikkaurheilun johtajakursseille ja 2 osanottajaa tehdas- ja konttorivoimistelujohtajakursseille. Liittotoimikunta jätti toimiston tehtäväksi esityksen laatimisen lähetettävistä osanottajista. Esityksessä otetaan huomioon siinä tapauksessa, ettei sopivia ja kielitaitoisia osanottajia liiton omasta piiristä löydetä, se mahdollisuus, että SAK:n kautta tarjotaan kahta paiklaa työpaikkaurheilukursseille SAs.: n jäsenille. Työvaliokunta valtuutettiin vahvistamaan näin valitun joukkueen kokoonpano h - Palkintolahjoitus. Kokouksen aikana Suomen Rakennustyöväen Liiton - sihteeri Kosti Ranta saapui kokoukseen ja ilmoitti, että edustamansa liitto on TULn vapaapaindn lähemmin määrättävin kilpailuehdoin lahjoittanut kiertopalkinnon, jonka sihteeri Ranta samalla luovutti tarkoitukseen. Puheenjohta "a vanto vastaanotti palkinnon, kiitti arvokkaasta lahj a j oli vakuuttunut Siitä, että lahjoittajan tarkoitus e te tetw{si. Vakuudeksi: =

3 Kokous 20/49-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoirnikunnan liiton toimistossa syyskuun 1 pnä 1949 pidetyn kokou.-1{sen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta ". - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päetösvaltaisuus ~. - ~öytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ~. - Gunnar Karma :Torjaan. Ofoten og uör- Troms Gymnasti~{ - 0 Turnkrets pyytää Gunnar Karmaa kahden kuukauden ajaksi piirinsä voimisteluvalmentajaksi alkaen lokakuun puolivälistä. Voimistelujaosto esi ttäii, että pyyntö hyv:iksyttäi..,iin ehdoilla, että jos liiton - kilpailutoiminta vaatii, on Karman. ilrnoi tuksen saatuaan tul tavu pois ennen valmennuskauden päättymistä. Norjalaiset maksavat Karman kaikki kulut ~. - r::aaottelu Ruotsi - muut Pohjoismaat. Yleisurheilun yhteistoimintavaliokunta on kokouksessaan päättänyt lähettää 'rik ~ström ' in ja Leo Huttusen edustajikseen Tukholmassa järjestettävään neuvottelutilaisuuteen, jossa valitaan joukkueet Tukholmassa järjestett äv~än Ruotsi - mqut Pohjoismaat otteluun. Yleisurheilujaosto on asettanut ehdokkaiksi joukkueen johtajistoon.jaoston jäsenen Otto.L<..orhosen ja. Ketosen ~urusta..hteistoimintavaliokunnan edustajina matkustavat otteluun v liokunnan äätöksen mukaisesti sen puheenjohtaja ku uusisto ja varapuheen'o~taja Unto Siivonen. Yleisurheilujaosto esittää, että se saisi lähet- _ t.. otteluun liiton kust'='nnuksella koulutus ohjaaja ~ si to ~irk kosen. UT_ esittää yhteistoimintavalioku~~an päätökset vahvistettavaksi ja puoltaa valmenta'a ~irkkosen matkaa liiton kustannuksella ~. - Jalkapallomaaottelut. Palloilujaosto on ::;iren!. 'II- karsintaan ja maaotteluun matkustavaan jalkapallo j ouk~{ueeseen joukkueen johtajaehdokkaaksi j~oston puheenjohtajan Y. ja apulaisjohtajaksi Leo Koukun 7urun ~overeista. _anskan valinnut ltin Palloilun yhteistyövaliokunta on SPL:lle päl"ttänyt esittää valittavaksi matkanj ohtaj aksi _Clrik ""'renekellin ja apulaisjohtajaksi X. Alakarin sekä joukkueen johtajaksi K. :~ltin ja apulaisjohtajaksi L. Koukun. "',Taali oli y.;:simielinen muul. ta paitsi matkanjohtajan osalta, jonka puheenjohtaja ratkaisi F:n h,rviik;si. E. Saarnio, SPL on hyväksynyt ~ ry\": n esityksen. Joukkueeseen on liitostamme valittu O. Laaksonen, - T. Paananen, 1. Pylkkönen ja K~ Lehtovirta. UTT esittää yhteistyövaliokunnan esityksen hyväk- syttäväksi. Samalla UTT kiinnitti huomiota siihen seik_o{aan, _ että yhteistyösopimuksen perusteella SPL:lla on oikeus lopulli- sesti päättää ulkomaille lähetettäviell joukkueiden johtajiston kokoonpanosta. Tämä lii ttoj en tasavertaisuutta loukkaava sopi-._ muskohta olisi pyrittävä korjaamaan :. - Liitto-ottelu Puolan kanssa. Puheenjohtaja Suvanto on neuvotellu"!; S ',T:n puh. johtaja Fuunosen ka ssa ottelun mahdollisesta j~r~estelystä~ I.J.utta saanut asiaan nähden kielteisen ka~lnanoton. Huomioon ottaen ajankohdan T~ esittää, että suunnistellusta liitto-otteluhankkeesta luovuttaisiin ~. - Uusien nyrkkeilijöiden leiri. ljyrkkeilyjaosto esittää, että va~victetun kurssisuunnitelman mukaan ajulahdessa järjegtettäväl~si suunniteltu edustusnyrkkeilijöideu leiri muutettaisiin uusien nyr}t -eilijöiden leiriksi ja leiriajaksi vahvistettaisij.n /

4 Kokous 20/ UTTn lausunto: Koska jaostolla on kurssimenoarviossa ~äqrärahq uusien nyrkkeilijöiden leirin järjestämiseen, ei UTT pidä jaoston esittämää muutosta tarpeellisena. ~dustusnyrkkeilijäin leirin järjestäoiseen tarkoi: tetun määrärahan esittää UTT kurssien ja leirien supistusta koskevassa esityksessään poistettavaksi, mikäli jaosto ei tule esittämään riittäviä perusteluja leirin tarpeellisuudesta '. - Neuvottelupäivät. lyrkkeilyjaosto esittää, että Pajulahdessa järjestettäisiin neuvottelupäivät piirien ja seurojen edustajille sekä seuraohjaajille Piirit ja seurat kustantaisivat edustajiensa matkakulut ja oleskelun (1 vrk) Pajl?-lahdessa.. :.. ahdolli'siin matka-avustuksiin etäisten piirlen (Lappi-Oulu-Karjala-Fuopio) edustajille seka erb-isiin ~uihin järjestelykuluihin esittää jaosto käyttövaroistaan markan määrärahaa. UTT esittää jaoston esityksen hyvä}:s~tttäväksi Käsipalloseurojen neuvottelutilaisuus. Toiminnan elvyttämiseksi on käsipallo jaosto päät- _ tänyt kutsua koolle käsipalloa harrastavien seurojen edustajien neuvottelutilaisuuden. Tilaisuuden tarkoituksena' on tutkia mahd'ollisuuksia liiton mestaruussarjan uudelleen henkiin herättämiseksi ja samalla saada selville mahdollisuudet käsipalloilun - harrastamiseen eri piirien ja seurojen alueella. Jaosto esittää, että tilaisuuteen kutsuttavilie piirien ja huomattavien seurojen edustajille (10 henkeä) kustannettaisiin matkakulut ja mahdollinen majoitus'- Edustajia kutsutaan urusta, Hangosta, Kar jaalta, Kotkasta, Lappeenrannasta ja La desta. um esi ttär jaoston esityksen hylu.ttäväksi, koska on il eistä, ettei jaoston esittämillä paikkakunnilla ole mahdollisuuksia käsipalloharrastuksen laa jenemiseen salivaikeuksier_ vuoksi SS:n edustajakokous. SS:n edustajakokous pidetään Helsingissä TUL saa lähettää kokouksen yhden ääni- ja puhevaltaisen edustajan. Päätetään toimenpiteistä ~. - Jalkapallojoukkue ltorjaan., Liittotoimikunta on aikaisemmin vahvistanut Jordal IP:n pyynnön jalkapallojoukkueen vastavierailusta l~orjaan. t:atka tapaht uu välisenä aikana. ;.Iatkalle on jaosto valinnut seuraavan joukkueen (lukien maalivahdista vasempaan laitahyökkääjään): O. Laaksonen TuJ.. 0, E. l\.oi vis to KTP, 1:. ::' aakkari HPo, r,. Laitinen HPo, T. Pylkkönen UPo, R. Grönlund ~uto, K. Saastamoinen HKu, ;:.... Himberg TuTo, 1. Vanhanen I(TP, K. Lahti KTP, Oksanen HPo, varalle V. Heiskanen K1P, ~. 'linck KTP ja V. Vuori HPo. Joukkueen johtajaksi jaosto esittää ilartti ".ehtoa HKu, apulaisjohtajaksi V. Koposta KTP ja huoltajaksi Olli Vasama TPV. Tärkeimpien sarjapelien vuoksi ei joukkueen valinnassa ole voitu huomioida parhaita mahdollisia pelaajia. Myöskin on pyritty antamaan nuorille ja lupaaville pelaajille paikkoja matkalle lähtevässä joukkueessa. Valitsijamiehet ovat esittäneet lausunnon joukkueesta ja yhtyvät suurimmalta osalta jaoston pä1tökseen ~. - Painivalmentajan palkkaus. Painijaosto esittää, että valmentajat ~eini ja 1 Leino palkattaisiin tehtäviinsä sy"rskuun 1 päivästä kuluvan _ vuoden loppuun. Leinon palkkavaatimus mk ynnä 800 mk päi~ värahaa matkapäiviltä. ~einin vaatimus mk ja 900 mk päivärahaa matkapäiviltä. U~l palautti esityksel Reinin osalta takaisin jaostoon sen vuoksi, että se aikaisemmin jaoston kantaan perustuen ei katsonut voivansa puoltaa Reinin työn jat'~ista. Syy tunnetaan. I:äsiteltyään UTTn lausunnon jaosto pitää kiinni esityksestään ja toivoo, että se hyväksyttäisiin. Painikomitean :-

5 Kokous 20/49-3. maaotteluohjelma on alkavana painikautena suuri ja jaoston tarkoituksen mukaan pitäisi liiton edustus maaotteluissa saada mahdollisinman vahvaksi. Sen vuoksi se esittää valmentajakysymyksen ratkais~a esityksensä mukaisesti. UTT huomauttaa lisäksi, että painivalr:j.entajan pal k kaukseen varatusta mälirärahac"ta on käyttämättä mk. Jos jaoston esitys hyväksytään, edellyttää se momentille lisämåärärahaa mk ~. - ~urssimäärärahojen supistaminen. Liittotoimikunnan toi~eksiannosta UT~ on tutkinut mitä mahdollisuuksia on supistaa tämän vuoden kurssimenoja. UTT huomauttaa, että su,istukset on suoritettu neuvotteluteitse voimistelujaoston, naistoimikunnan ja nuorisovalioturmru~ osalta. :,Iui ta supistuksia UTT perllste le e sillä, että määrärahat eivät enää ole ajankohtaisia eikä tarkoituksenmukaisia. Poistojen loppusumma päättyy markkaan. I.:ikäli painijaoston esitys valmentajien palkkauksesta hyväksytään, su_ ist'j.ksen 10PI usurnmak-. si jää mk. Lisäksi saataneel merl:i tä er~ille monenteille mä~r~rahasääst0ä. ~sitys määrärahasupistuksista: Käsipallojaosto: Seuraohjaajakurssi ~d ustuspelaajien valmennusleiri Luistelujaosto: ~d. luistelijain valmennusleiri Fuorten kilpailutoiminnan tukemiseen,~elontajaosto :..l.elontaretker. tukemiseen Tyrkkeilyjaosto : d. nyrkkeil ijäin leiri Palloilu j a os t o : Ul k.va l m. palkkaus ~d. pe l aaj i en l eiri Reservipel aaji en koulutus pes;'pal lof aosto : Opaskirja l is us Pur j ehdus j,aosto : Jaoston k ~ttövarat Jintijaosto: Piirien kurssi toiminnan tukemiseen Yleisurheilujaosto: uorten kilpailutoiminnan tukemiseen Voimistelujaosto: Voimisteluohjaajien jatkokurssi Voim. ohjel.. akurssi Voim. opetus ja luentotilaisuudet Taist oimikunta: laist. voim. al~eiskurssi II telinekurssi Opaskirjallisuus Nuorisovaliokunta: 1uorisoleiri v. II " Seuraohjaajien jatkokurssi : : : : : : : - 14'J..400: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-i :- ik ================= UTT sanalla ilmoittaa, että se ei ole puuttunut valistus j aostölle myölmett y jen määräraho j en supistamis ecn ,. - ~IV pohjoismainen hiihtokokous. Kokous on pidetty Helsingissä ~dugtajina 01iv3t {okouksessa.'... Y. Leskinen ja Iugo 1 arjuncl'l sekä huomioitsijoina valitsija. ies Oiva Kaivola ~Tokialta 'a liitor toimitsija 8::0.T enonen :. - Uusia seuroja. JäI' j ept:johjaaja esi ttä;j seuraavat uudet seurat hyv;::'ksyttävti:"si lii tol jäsenjärjestöiksi: Hämeen piiristä: Voi.. llst Iu= 3" C4 -urheiluseur~ Auttoisten Veto r. y. )er ~~

6 Kokous 20/49-4. Padasjoella. ~arjalan piiristä: VoIL'lIsteIu= :Ja- u0'he :'lus cura Tetrivaaran Tarmo r. y. per r:ein'ivedellä. Jfy~e~l aks2n_p~i!:i~tä:_ Voimistelu- ja urheiluseura orlamnin Pauhu r. y. per. 21. ~. 49 1apinjilrvellä. ~a2i~ r;l;hr;hs!:;.:.. Voimistelu- j:j. urh6iluseura Papapiirin Toive r. y. per ellossa Yoinistelu- ja urheiluseura ~ohmon ~urmo r. y. per ~c - r.:ij"rvell::i. Samalla esitetään vahvistettavaksi-seuraavat sl:.:intömuutokset: Rovaniemen 10hinivan voimistelu- ja urneiluseura naja-veikot r. J Toijalan Työväen~Thdistyksen Voimistelu- ja urheiluseura Valpas r.y., joka samalla muuttanut nimensä V- ja u-seura Toijalan Val- " pas r. y:ksi ja Voimistelu- ja urheiluseura Kiehimän Jyry r. y Kurinpidollisia toimenuiteitä. Helsingin Veto eroittanut j!isenyydcstään Viljo Kiviniemen seuralle uskottujen varojen vä'irinkäyt"n vuoksi. Seu-. ra samalla esittät:. jäsenen erotettavaxsi liitosta. Jaosto esittä" päätöksen vahvistettavaksi. - Pää t ö k s et. äätö",valtais 1 us w - pöytäkirja ja vahvistettiin te t or jaan. Liittotoimi'''unta hyväksyi voimist 2ltiljaoztol1 esit-ksen t ' -!"aaottelu Ruotsi - muut PohjoiEL"llaat. Lii ttotoimiku11ta hyväksyi yhteistoinintavaliokulman toimenpiteet, yleisurhe ilujaoston esi t.{ksen. o:r!;ajaehdokkaista sekä esityksen valmentaja Tirkkosen IL:het~.;L:.~isestä matkalle liiton kustann~~sella Jalkapallomaaottelut. Lii ttotoimikw ta hyväksyi yhteistoil'nintavalio :c.unnan' päätöksen ~. - Liitto-ottelu ::'uolan kanssa. 1ii ttotoimiklmta Jhtyi U! : n ka!ltaall Uusien n,yrkkeilijöiden leiri. :C~si ttel;y yl teydessä jaoston taholta esitettiin sellaista järjestel./ä, että toinen uusien n;rrllmijöiden leiri ja edustusnyrkkeilijöiden leiri yhdistettäisiil"... Liittotoimikunta valtuutti jaoston tekemään tästä aiheutuvan muutoksen" ~ aoston kurssiohjell11aan l.euvottellj.päivt:.t., Liittotoimikunta hyväksyi nyrkkeilyjaostoll esit'-ksen ja oikeutti jaooto käyt~ämään tarkoitukseen markkaa.

7 Kokous 20/ ~. -.{äsipalloseurojen nellvottelutilaisuus. Liittotoimikunta yhtyi UTT:n hylkäävään kantaan ~. - SNS:n edustajakokous. 3en johdosta, että asianonainen edustajakokous oli siirretty, kysymys edustajan valitsemisesta jätettiin pöydälle Jalkapallojowckue :orjaan. Lii ttotoirrlikunta vahvisti jaoston esityksen 10rjaan lähetettävän liittojoukkuee kokoonpanosta 'a sen johtaj.:.sta ' Painivalmentajan palkkaus. Käsittelyn yhteydessä esitettiin jaoston päätös, - jonka ukaan se esittää sopimuksen Reinin kanssa uusittavaksi arkan kuukausipalkalla. I,:uil ta osilta esitys oli ~uut tamatta. Lisäksi 1 tk: n jäsen Lauri l:urmi ehdo-tti, että pä':'väraha kummankin valmentajan osalta alennettaisiin 700 oarkkaan. Liittotoimikunta päätti 4 äänellä 2 vastaan h~tväksyä jaoston esityksen muutetussa muodossa ja lähetti pe.ivärahan osalta esityksen UTT:n käsiteltäväksi :. - Kurssimäärärahojen supistaminen. Liittotoimikunta hyväksyi U~T:n esityksen kurssimenojen su_istamisesta sekä pöätti samalla, että valistusjaoston kurssimenoarvio on saatettava liittotoitiklulllan tarkistettavaksi XIV pohj oismainen hiihtokokous. erkittiin tiedoksi v. - uusia seuroja. Liittotoi mikwrla hyväksyi esillä olleet seurat liiton jäsenjärjestöiksi sekä vahvisti esitetyt sääntöjenmuutokset furinpidollisia toimenpiteitä. Jerkittiin tiedoksi. Esille tullut asia ". - Naisten yleisurheilumaaottelu.... \ Ltk:! jäsen unto ~iivonen pyysi menettely-tapaohjetta kysymyksessä, joka koskee naisten Y Eisur_eilumaao-ttelun järjestämistä. Sen johdosta, että SUL e~ suostu järjestämään tilaisuutta yhteistoimintasopimu.msen määräysten n:ukaisesti, yleisurheilujaosto esittää, että maaottelusta kokonaan luovuttaisiin tästä syystä. 17aisten yleisurheilujao sto oli sitä m.ieltä, että maaottelu järjestetään ja liitto lähettt.ä iwcholmaan omal joukkueensa siinä tapauksessa, ettei SUL:n kanssa päästä so imukseen. Liittotoimikunta yhty ' eilujaoston kantaan. Vakuudeksi :. 7u:i:o '7

8 Ko\.cus 21/~9-1. y5väen rr~heiluj~i~~o r. y:n liittotoirr.ikunnan liiton toi..i.stossu sy~yskuun 15 pn'i 19 9 idet n kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta l\.okouksen pi=iätösval taisuus. Todetaan ii ttotoin.j.ikulman j ;'senten saapuvillaolo ja kokouksen p~wtvsv 1 tais Lms kokow{:!jen _ ä.iti.:2:ir ja '11. 1) raistoimiku.:t2 esitt: :, ett.. 0' U:- "1. ai.. a na _o.e" -o,lova cia3.n 1". etett;'if ':"1.:1 l'w,isvoi""'li telljon:" 'ue, joka k"sitt:~isi 16 VOlr.lis.f'''''lij:J.3., i ni"'t:.. ja:::j joh''; j. JOl'>;: kue e3ii t,/isi uo "ol-j'il'j 'stö... j;.;,rj... r.ot.. mis... :..;,,[;":"lai"'i1\) ': issa, j oissa esitett:' isiin yäs tanssinu leroi ta. rustannukse matl: sta 0 lasket",,1 tel:ev::n mk 725. no: -, ihi sis"l t ry m t.. aku ut, p: ' i,,"ra',., :orvuu'es "'t J<...4. at caa kosl::evat valmistelul::ulut. 2) Voi. istel ujaocto esi ttä:', et ~ '; sille y"n- 1 ett~iisiin 1 pn r,,'htyä neuvot' e ui.in lii tto-ottc: un aikaansaami"'eota... he',. wslovakian 1I:un sa. KysymJkseen tulisi 6-1 ei ki:: ei jou': ;:ue j< 1 johtaja. Li..:. tol1 jouk ue :nat"als'~ isi ensin _8he :koslo ra':l::"'l ja astavierailll tapahtu,isi J.;äL:.ll; ensi :J i 0... klisite1l' t mo1er:unat esitv"-set "u 0 i- t~ lielt.., ett : suuj.jj1i"celt, n... isvoimis'te1 jonl;:;:le or.. 1 kl r.. lt... r liian s "~ri o ~..:... klisit rksen rnulcaan voitais';in 0-1'3. ie j oukk e:.r 1 e 1 rr.~ 1{at s01tuttaa SaI'1an ikaise,~si, il. " toimen ide uomuttavalla tavalla 'Diene _t;'i::;i.{usta Llluknia istoi ""'ikunta pi t ( kui terl~l1 e: tett 1 l u\.uv"l tt ~ m ttöm"n", Voimist elujao",ton mie le8-:';:' t '18 SG. naik. nen na'!;'ca ei tule kys y see'" se vuo'wi, '"0..31 a ~ 00- to on s unnitellut jou ueen lähett.. i t.. vast... elloi 'luo (>11 puolella Ja:!.' apallojou':' U"?alloilujaoc;"to csit'!;~.., 3tt~.:::i 1e,,'Li!lllettp.i Slln lup'"' ryht: L.:. neuvotte lem~a 1 jalka pn 11 ovi.el':j.ihl'"'l;a sr.ekkos,a 10vD.kia.. ka. ssa. Suu mi te ln:an mukann '::shek co slovc.:tl.ia 1 ":let t~isi j ou :ueens... t;i.nne ensi kesänä j ' vuwt!:'lvierailu tapah 'buisi vuonna 951. Us:''-: puoltaa j3.os'!;o r~ esityst.., mt-t'.., on sitä Lieltä, että kustannus laskelma olisi ens ';,1 e s:'... ett...ri:.i lii t totoil1i :LUillQa hyv:'ksytt; v;: si ,. ":s J"ekl':i1" is iä motoriste j a L:a~, ssaldj. e vierai lut tshekkiläi se. len'~o,/ht iän edusta~a on esitt:'nyt, ett.. liitto jlirjestäisi ts... e L i1;:isel e akrobaatti- motoristie 1 r rlurjälle ntiytästilairl'1q:sia uomessa ysyrnyksessä olisi 20- miehinen j oul- 1 :ue, jo ea Jue -isi LJat mn D.ahamme pyörineen lentokoneilla. UT7 on äsitellyt tarjouk en j~. o. sit: r. ieltu., että t=illaisen tilaiguuden jär e3tämist::. voidaan valmir:tella, Lutt~ ett;.;, sen m' hdollinen toimeenpano siirrettäisiin ensi kes,;',:s i, mihin IJenne ssä hauki ttaiu i' ~.tarkempi sel v, ys esit ste J. tavosta y. 1 Quista asiaan vaikuttavista te ij äis tti ~. - aaottelusuunnitel.ia. Yhteistoimintavn1iokunnat ovat,i.:.h t t'il:eet vuoden 1950 maaottelujen urjest; :-,lisest:.:. seuraavaa: 1) Palloi u: I-elsingissä Suomi - '1, 11:::::::<1, Suor:'i _ Ruotsi. a Suo,.i - olla..."2ti (ilrnl:::u. vastavierail 11 ) se -;:;i J. orjassa Juomi - :orja. 2) rryrklreil y : SuoLi - Puol a :Ielsin.;ioscl (T\uolaInisten vastavierailu) ja Suo.:...i - It' lio :r-elsin~iss;: Z il! an va8t.lvierailu_),.uotai - Juol. i,.:'anska - Suomi j~ -or ja - uuomi. Yhteistyövaliokur..ta on suu nite' lllt na'tottellm aikuunsaamista r. yön :reuvostolii ton kansaa. 3) "'J3.ini: Ruotsi - Suomi IIelsin:;is::::ä ja j;ukholmassa mi el-j.isin j ouk' eino

9 Kokous 21/49-2. ::'ainikomi tea 0" lisäl::si käyl ;yt euvotte_uja maaott elun j"'r j estärr.is eotä el 'ian k2.n... sa 8 - r'.iel_i::wllä j ouk _cueell..., joca samal a mat alla sllorittaisi otte_ut myös lanti j,- l.anskaa vastaan. -:atka on suunni tel tu to.pahtuv::lks i Sonimuv maaottelun suorittamisesta Tsheldrosloval-::ian kanssa on~ jo tehty ja päivum";'räkoi ehdotettu :~iiniktf ' n suunnittelee koll~ tea maaottelua myös Puolaa vastaan. el~io.'l.n lähetettävän joukkueen valintu. on ollut esillä kowi tean kokou'~sessa, mutta vo.lin.juatavast 1 ko.ni tea ei ole pliliss;t y"silielisy;teen. U'.r'I' puoltaa edell;'olevia suul1...'1.itel"'in n:uilta osil-t t, mutta jiitt;.;t; liittotoil1l:unnan harkittavaksi, onko painiosa syytä menn~ iin laajaar... r: aaottelustjll.ni te lmaan, jonka li:l._ivieminen vuatii v8rrattain huomattavia taloudellisia kustannuksia molermnilta liitoi ta ~. -?esäpalloi un liitto-ottelu. Liitto-ot-::elu TUL-.L?L suoritetaan 2.10 I"uusankoskella. Pesäpallojaosto on joukkueeseen valin...'1.ut seuraavat pelaajat: L. ~leil"ki ]ä, }J. Lahtinen ja J. "arlin (-~lu:u),? Vainio, V..\.uorsal:ni ja O. Sallinen (.( ;p), ~_. --eliö ja.". l~ienine (PePe) sekä "1. ~~a".:karainen (JyV), varalle:. Lehtinen (F ), V. Lund2;ren (i'.2) ja P. HLr::äF i.inen (Tai1), joukkueen johtajana.w. Aro ( u1'u) ja huoltaj8na T. Vaahtera (:::.'-:2). Valitsijamiehet yhtyvät sllurimnalta osalta jaooton pdiitökseen. Jaosto esittää, että joukkue kocoontuioi jo lauantaina KL.usankoskelle arjoitusottelua varten. Kustannukset n :-. Ottelun bruttotuloista j:':" 25 7:> Pesäpalloilun ':h+eistoimintavaliokunnalle, lopun jli~'deosä paikallisille järjestäjille (Puhti ja Veto). UTT esittiiä vastais lutta silm; lll. _ i täen pliätett"väksi, että liitto-ottelujen tile ihin lii tett:dsiin myöskin. oukkueiden matkakulut ja vasta tämän jälkeen eril:seen valiounn... t ä.. ttt:.isi v.. t ahdollisen prosenttiveron pe _'imi.:;e st ä. U T esi ttä:i, että vapaapainin va_mentajaksi kiinnitettäisiin ~ino Leino. Kuukausinalkka ~( ja päiväraha 80 - Samalla UTT ilmoittaa, että valme.ltaja Reini ei ole suostunut j3tka[1aan sopir::usta ehdotetuin pal::kneduin, joten usia si 1 ti:i ta raukeaa. U::::T on kehoi tt[mij_t )ainijaostoa ryhtymti'in t oimenpi teis iin j on.kun toisen henk:ilön kiinni ttämiseksi Reini tilalle ~. - Liiton päivärahat. Sen johdosta, että eri sopinml:silla 0_1 lii ton palveluksessa olleille :naksettu eri suuruisia peiv~trahoja, UTT esittä'i, että liiton toilitsijoille ja valnentajille suori tettava päi vär aha n:'~' ri.,;.tt 'iisiin 800 markaksi Liiton järjestäjät.rö. Viitaten Pajulahden piiritoit:1itoija)i:iivillä esitettyihin ajatlllisiin liiton järjestöt yöstä esittää,järjestösihteeri seuraavaa: Tilu_ e niissä piireissä, j oide.. toir.1isto~~:ju ei ole toimistoapulaista, on muodostunut se~laiseksi, että piirisihteerit joutuvat käyttämään suuri an osa. ajastaan juoksevien asioiden ja toimistotehtävien hoitamiseen. Tästä johtue ty" kentällj, seuroissa, on useissa piireissä valitettavan heikkoa. l'oska ei illleisesti ole ffiahdolliouutta kiinnittää työvoimaa suoraan piireihin, esine t'oimistoap'11ainen olisi saatava kaikille piireille, On 1 'rätetty ajatuo nykyisen tilan korjaaljisesta liiton järjestöpuolen työvoimaa lisäämällä. J os liitolle palkattaisiin muutalia j".r j estäj iä, joi t, tarpeen mu (aan voitaisiin siirtää piiristä toiseen, tulisi kenttätyö hoidetuksi nykyistä paremlalla tavalla. Asioiden kuntoon saattaminen vaatii eh ä 5-6 henkilön palklcaareista. Toisaalta kuitenkin on otettava huomioon taloudellinen kantokyky, joten ensi vaiheessa on tyydjttli'l~ piene mpään henkilö~ä r2cn. Järjest~;jiel. työn tulisi tapah.jul.la oel1.roissa, joiden toimintaa yritettäisiin tehostau :!?aj U1Q~ldessn esi tettyjer. s ::.untaviivojen mukaisesti. ~-iinik"~n setll" oissa kiinni ttä" huo,. iota j' selostaa S\iuL: n tah.ol ta tu- olisi ~arpec llista

10 Kokous 21/49-3. levaa hyöj;:.käystä lii -ttoamme vastaan selcä ni1 tl:. vaotatoimen ~i te i tä, joita katsotaan tarpeellisiksi ,. - :TiLcka Hiet amäki e orjaan ' inen Arbeidcrnes Zappsvp'r.minc;s club on pyyt!l1yt uintijaostoar,li e l~et tämään Hilkka l_ l cta!j1l~en Oolossa nl1ettävii l: 'ansai v :L.. r:ii n uintikilpailuihin. AKY tule e huolehtimaan niinhyvin I~ietamäen mat ~a- "li'. oleo celu kustanlluksista~cin. Ui r..tijaosto ehdottaa Hi eta.:':'on l ~'le ttämist ä ~. - ~ ustustilais'uksia. sns- sel ra j ~~rjesti:e Suonen j a ITeuvostoliiton rauhansopir;1u.lcse 1 vuo::;ijur.layl, johon se on L':wttidnyt kut sun myös. liitolle. r.1.)'öv äen Jivist. sliitol1 edusta~istol 30- vuotisjll:ll'llrokous pidottlln sunnuntaina syyskuun 11< )nä. Liitolle Sa'1pLillut kutsu ~. - ~us ia seuroja. Jb::r jestöohjaaja esittää 1ii ttotoini'nillnan käsitteljyn seuraavat liiton jäsenjärjestöiksi pyr~ivien uusien seurojen anomukset: Karjalan piiristä: Ii~k~an 7yöväen ~yrkke ilijät r. y. per Lieksan kauppalassa QU!ll!! Ei~r!s1ä!.. Voinistelu- ja urr...eiluseura Kii s."il i.in Yritys per Sievissä. Kwnmallakin seu.ralla piirinsä puol tolause. ä ä t ö k s et. Cokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liitol pweenjohtaja Olavi uuvanto (13) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yr"ö nne (15), Unto uiivonen (19),... auli ~.. oponen (19), Eelvi Raatikainen (16),,rvi IIeis 1 :anen (18), Lenr:.art Y:"vi (17), Lauri.urmi (20), ~Drne Leskinen (20 1 ~.,.Tie 0.~al tolle... (18), sko Peltomäki (17), Kustaa Vuori (12) ja liit01 toinitsijat nino Rantanen, Leo Luttunen, IJsko... enonen, Greta Ra jala- inne, - auko Leväaho, Veikko reuhkuri ja Helvi. htio sek~ sihteerinid ~.../uokko, joka laat i!{olcoukse sta pöytäkir j ali. Pä:: tösval taisllus merkittiin ,. - Pöyt äkirjan t ar:i otus. Luettiin kokouks en 20/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset ". - Voi isteluj oukkue Tsl ekkoslova~;:i~a n. 1 ) Liittotoimikunta hyväks"ri esi t./kse_~ Eaistoimikunnan esittämässä muodossa. Päätös tehtiin 5 tf lellä 2 vastaan, jotka annettiin UTTn ehdotuksen puolesta. 2) Voimistelujaosto oikeutettiin neuvottelemaan maaottelun järjestämisestä :.. Jalkapallojoukkue Tshekkoslova 1 iaan. Jaostolle m.yönlettiin valtuudet neuvotella esit ykseen sisältyvästä asiasta :. - Tshekkiläisiä notoristeja maahll1r.j.o. Liittotoi ikunta yhtyi UTTn kantaan. LIaaottelusuunnitelmia. Liittotoimi kunta hyväl\.syi esillä olleet maaottelusuunnitelcat hu01,ioonottaen ne lisäselost _sot, jotka käsittelyn yhteydessä annettiin. Sa~lla liittotoi ' i ~unta näätti 1dhe ttä~ kirjallisen esityksen SUOI:Jen Palloliitolle - yhteisen e dustuks en valitse! isesta Oslossa pidettävään pohjoismaiseen palloilukonferenssiin. Vastausta pjrydet i:i.än mennessä '. - Pesäpalloilun liitto-ottelu. Liittotoimikunta hyvä~syi jaoston esityksen

11 Kokous 21/49-4. joukkueen valinnasta sekä ottelukustannuksen jaka~isesta. Samalla liittotoimikunta htyi U~~ esitykseen siitä, että vastaisuudessa liitto-ottelujen tileihin liitettäisiin myös joukkueiden matkakulut ainivalmentajan toimet. UTTn esityksestä liittotoimikwta vahvisti sopimuksen... ino Leinon kiinni ttl.l..1ise stä paini valment~j al-::si. Toisen valmentaj an kiinni ttär..us tii koskeva UT"':n kehoitus merkittiin kuulluksi ~. - Liiton päivärahat. Liittotoimikunta vahvisti liiton päivärahaksi 800 markkaa liitol järjestäj~tiö. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan :. - Hilkka Ilietamäki ltorjaan ~ Uinti'aoston ehdotus hyväksytt':"in Edustustilaisuuksia. SNS-seuran tilaisuuteen järjestäl;. edu.stajan toimisto. TSL:n 30-vuotisjuhlakokoukseen liiton edustajaksi valittiin liittotoimikunnan jäsen Helvi RaatU:ainen Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liito~."r 'estöiksi. ~sille tulleet asiat. jäsen rilliset avustusanomukset Puheenjohtaja esitti menettelytapaohjetta varten päätettäväksi liito 1 eiustajain suhtaut~~isen Valtion UI' eilu.lautakunnassa niihin erillisiin anomuksiin, joita eri yhteistoimintavaliohunr.at esittävät laut&cilllnalle etupäässä maaottel umenojen peittär~iseksi. Li.:..ttotoimicunta pub.tti kantanann merkitä, että määrätjih varauksin voidaan puoltaa t-,.-kilpailuihin ja.w.:-2.cilpailuihin tarkoi ttavia avustusanomuksia, mutta kaikkiin muihin nälden otetaan kielteien asenne. Tämä p"b.tös saatetaan myös yhteistol~ill"tavaliokuntien meik~läisten jäsenten tietoon ". - ~ olym~ialaisten järjestelykoneisto. ruheenjo. taja selosti niiden -ysyn::~sten käsittelyä olympialaisten 'ärjestelytoimikunna;:;sa, jotka koskevat järjestelyko eiston edellyttämien palcallioten toimihellkilöijen kiin. i ttälistä. uamalla kun hyvi:i..:oyttiin liiton edustajain tähälastiset toin.enpi teet lii ttotoimil~unta ohjeeksi pi:iätti, että e11."'1.e eri toimihaaro jen edellyttä::lien palkallisten vakanssien täyttämistä tulisi kokoonpanna asiaan kuuluvat toiwikunnat eli valvontaelimet, joihin TUL pyr{ii saa~aan suhteellisen edustu{sensa, ja näi en lallsw toihin no j au t'len vasta täytett ävät palkalliset toi!!let Osallistuminen Puolan ympäriajoon. J oul::kue e:... j oht aj :lna to i inut Lelmart Kivi selo~ti Puola~ ympilriajoa sekä liiton jow:~ucen menestystä.'il ailuissa sekä selvitti ne s./yt, joiden vuo.{si "::UL-lehti ei saanut kilpailutilaisuuksista ensiktide... tietoja. 3arnalla hun ill'1oi tti neuvotelleensa jatku.vista u:dleilum"'.ll'teista ja saattoi liittotoimi:-::wman tietoon, että puolalaiset suunni t televat v ai :ana seuraavia ur.. ei utap::!.htur.:ia suomalaisten (l2ihinnä ~U:Jl1) kanssa: nyr..{ ceil Tottelu- t oulo -l::e sii'alussa, Zakopnnen hiihto.. cisat hel1.li~cllussa, p3ini- ja n;jtr -:.:eilytilai SLlUS lo~c kuussa, JleisLu'... eilul1 liitto-otteli..<..:esul:ul1.ssa, Pnola L ymp" iaj 0 'J"-v s. uussa ja :?raha- ar sova-aj 0 sv' -o.cesästä. elo..,tus ja en yhteydgs " al.g-i- u ilmoi tns merkittiin tiedoksi. Vaki.'_ Cie "si :

12 :"okous 22/49-1. Tyjväen ~rheilu l iitto r. y:n lii ttotoimi:unnan l iiton toi' istosga syyskuu 1 29 pn:-:i pi -et 1J. ko ouksen ~öytäkir ja...j S i t.y s 1 i s t..., n: 'ätösval taisuus. ~odeta3.n liittotoi ikunnan jäselte SUD.I)Uvil l a olo ja okouksen päätösvaltaisuus PÖ,y +~' i rjan tal~kigt s ~. - Pai~imaaottelut. ;:Juomen '<.lir~ikomitea on nimennyt... uomen painijouk 1 ueeseen, joka ottelee maaottelun Belgi:.:t.:t v3.[lt.:..ar ::'anskna V&st an : sarja 52 k~... Ihl~ola (S~L) ~ sarja 57 kt:> : Tur'~ki1a ("UI), sarja 62 { U. _ ta 0n ( TTL), sarjc..;. 7 k' '. Lei lonen ( GJ.J), sarja 73 kg. Sin:.nniLel1 (3J.:L), s~lja J. ;:i 1 u en (S :." sarja 87 k ':. u Gl'~L ahl (.rul) ja sar j a yli 87 kg :'".. like lti ( U.). ~ UOIi.=::r iksi a. Suomer.. "'aiiliitto nime yt 1 () "oggila_ (J~I) ja jo.-:taju':si esittää TU.1 painijaosto vall;tavaksi,.rvo Lei on..tali' ta ei ollut jc...oston ~okou~;:segs yksimielinen. LL)äksi painijaosto esi ttö.ä, e t~ pide+tiiv':';n ~shekkoslovakin-j...:.o ni nai.i:naaotteluun valittaisiin tuomcriksi ::? Koponen. Jo ltajm. niille"minen 0 jätetty _ aini- 1ii to.! suori te ttavaksi. Joukkue ~ a i tann karsintoj e. perusteella Jalkapa l lo~aaottelu uomi- Ruotsi. l mössfi 2.10 Ruotsi a vastaan elattfvaal -alkapallomaaot teluun 0 :::YV v ali ut saman ffii ehistö, j oka ottel i Köö en... a inassa Tanskaa vastaa, ollen se' raavn: ~'. ')ar-. arti., aarnio, V. s ikainen, J.. "?;rl kkönen, :J. ~ ar,. J y'.;.. en, - 3-., yntti, _'. sikai nen, I. vair:el a j a tovirta. ~a r a lle : O. La3kso.er.. z Y. Tuomi~to, 0. oomo-..;jaa rin en, k a t eeni lsikai nen.. atkanj or:taj a r; dtröm, a ulaisj'j' J(,u~::l,~ 1a sekb. j o ukl<.::ueen j oh taju Y. orni vuori ja huoh; :a,c. ~en tonen. i llev~ivutut nimet l ~itol edustajia. JOLta~istoa koske va pi'ätös 011 ene,jrr:"n J )L1 sar~elema. 42') ummistamisen 1.eL... asottelu ja =~ol dlj. {011"ressi. ~mnk s"'a j';rjc['tett~'vä" 1 elirr:: ao"te uun on li1 t-t oc'.p.ie suunnistaj istu val_ ttu j oukkueesecll,tei \ko irjnilil vakil nijena 'a Olavi an~onen va-~.iehenä. ~lprilu~en yhte.; dess& pidettäv;l;'n :"'ordin koi oressiin osallistu l htenu ::iuo L.. O edust 'ana loivo -ull::.. rinen. T-linnan o~ '!;e:l"t UL1. nista,~svaliokunt3.. Jaosto r t 'y vali taan ""ol'ipallo '. osto il oi t taa, että L.i toi. V. 1 S49 kori. allo:.1estar 'us ra tkc.<ista' 11 7 j ou ::kuee. " l{oji. kcrta3..seh~ sarjw 1 'l. '::;a jn=::n 011 ''''",lpuutettu:..:f, EI, I:Vi,.. I:,,~, J.':-Oh.., )o?e j,. i:..,". Ottelut... nlq+; un 10 a-t.1arraskllun aikala. a:.' jn :.nelataa seurojen talou eilisella v stu lla , al... onen on ve"......,..-'- ~~T"" r. lj v tj 1.1",.-. t.j '" UJ.L '" '" ehdott aa, e tt;, 11':.el tilt..lleen ~i a-~overeista. 1S50. 1 t vno övo.li"l "~l..";a 01 du l~i tel-.. t ss' _ (suoritet... al a3.s G a I :.. uotsi-suomi,.. i ":,.."!le :'~ogloyc...t cia-juo i t~li railu" Uu - 0 o~ u't, ~4-kil o~tol~itto, 2uomi-'or'a, I,!;~lia-Cuo i. :"le:::'surheilujaosto tustaa,' o~-:;ell ~c.. _ ~"r - jest"rni t.. It l' [LJ. '~Q.ns""... ja 'si".;t;... l':'s: " ~['~, e4;t.. :: o~...,i- Juo Ii '2 :...; l- oh~ :!..s!.aat ot+;clut ojiil"rett;'i '::':"1 VlO' IIn. "~l' ",htj jnoc"tol ':"'"L-<..IC111.

13 Ko'.ou.., 22/ : iisipalloillin maailma ~ esta::-clus:::il. -; lu J.; ie j"r'.stetään tacrli-llelml:uull vai:.teessa l':'sille jo~u::'''llcille... -LelU-. uot8i",sa. Käsipalloilu..."l y lteistoiminta'{ ~L:.okt:n' a on alu:jtav~st..:. SilUl'lni te ut. ow: {uee ~ l"hett ~'IJi t:..:. ':. 0. :ilpailuihin. Ko... ': jollkkueen 1" ~ettt..:.mir-est:.:. ai CtJ.tll'-l liito 8 me!loja matka-, val.cm us-.uluje ~ uo os.j, tie'.. L telee jao",to lt ~:r.ielipi'8 t:: liito.~ o;'alli.. ~... i"'est... e 1 <; - l~ ini tt... ll:.i rilpailu":' Iin. ko '-a e ell ,. ruu 1 "J ~ esi~tä:' jnoston esityksen :lyl"tt" """'i, "hett".":'see 1 ei 0 e 0 em:ls.... il "..llisia 4::; :..:.'tto r -1- "Ja ' it'" yll" tima staun. al'-l... us. u.r.. 'ilmoittaa, el,-i-~' painiva men ja vi L hdoin. iinik... en~~ja c":' O~'l n-.. tien toistai... e "si l'~ : r ti1il e. 1- ehdottaa' v

14 43 u :.. c-.l~~~-to":' t~. ~o':" t ti- Ur he::'l~iehet a vokkaa!. ;ulk';"! Lon kilpail ~~V 'd pailuicf'a 20 vuo 'elj. u~an. al'~illilos ;~i en k rra. jo t"1 ~ VUOlTIJ.a.,T",ra:'. ::iset Säi.il al- 10il:.tjD.Qsto se ~ la. j 9.ct~, seen 5 -vuotispi:.i.iv L. rikoski esi ttä" 'ir jal.':"ses i :':"i to.. uo a~v isuudesta,. ot 1. ouak UL "'aholta , jaaja esitt.. hyv'" S'rttt:v'" i :::;eura... J.U et s v.ra :.ua Voi is"cl a U~~elluseu a _er[- ooio_ Veto r.. koti c..:' '.:ka o""io. 1 unta. ",ulun l.:,,'~i loi>.istelu- jc Ur.eilu8euxa ~Öl'~' ;'en J.oivc r. ~oti aik uol... n. ta. olenmilla seuroilla piirij.~sä.uoltola e t hostami e.uii ttotoir i "ll t"" j.. tti jurjes.j.;"- ja v... li t..a.so.ljaajn te:... täväk,3i esitt"'i su 111-:itelr:1a,,dt~. '.iito....:..irien toimintaa voi t;.. isiin tehostaa lisä;'. ;'llu tyuvoi... < L.. l':'i ton a vel -seen.. arl-i.j\iuaun siaa ja ot'taen buo. ioo_. lii 0.. tc:.l. ou. delligen ",3em: n, j "rjestö- 'a vali,tusol jaaja e:::;ittl.'t.r:..:.t piirien toimiinan tehosta_isetsi seuraavaa: p'irille Liitto avustacl; piire j;'. v "ntb.mt:.l.. ~lllh:kil1 1). '( :-, jolla piiri p 1'-:o.a v. t. s ' h - t erii 2 J.". aju{:öl, r,lk :- piirisil.lteerl_... ~ivlra oiksi (6')!1V. :. 4 0:-), mk :- piirisihterrl i.. at'~ ;;:' stannu,{ siin, yhte:el1...,.1 nk :-. 2) ~iiri pal kaa edel ~ taini t GU nalla

15 :~olous 22/49-4. v. t. iirisi~teeri, ':'11 teht~v t '~oilla. sin" ai: o::a iltatöi ;... 3\.loritta... :iiri... i'teeill kul vakituine piirio~~tecri 01 mat-.ierto'-i -~ ti lirisoä tu aht lu 2 er~~gst;., toi J.1Cll tl.. än vuoden :molel"la ja toinen ensi VllO'... 1 J,ja. i-, ~ el-, i- L1aali.Jkuun aikana, 1 kl-. 1 atka ku J" :L. ~::er:'all:;. :::"ii t to aulaa piirisi t erille "iv;'rahal: & ~OO:- "'(1 päiv~ltli) sekä.1,-"t>at :~ertakal.l"'l.le 3 llakoun n.k 7. 00: -,,< i oat':at l a~ l,:un TIm aan. ~ iirisihtecr::' te "ee YKsityis ~t:- ~ ':'o.je SLl1l. nitelr.lan. niirinsä alneella suoritctta"t: sta..1at.:asta se c~ taa raportin ja tilan... earvion. atkan pä"t -tt,}~' :1':'::,::,'i-. a liittotoi.ik alle. T"'ol:onaiskn",ta!1..l1uksct: 1,.: : - = ml : ri tkeiai 1.:.:liSel työ 1,alki tsemincn. ~oimictovalioku... ta on jättänyt ji': 'estöohjaa ~_n tehtävill:si lnljojen hankki lise niille toi ~tsi~oille, j ot'm ovat olleet liiton palveluksessa vähintt.;.i~. 10 vllotta. :ocka sen j~ltee!, ku toi_istovaliokunta käsitteli asiaa, o ~ kuyl t ilw.i, ettt: l tk. ei ole.. ä"r i te llyt kxlta~_~sa -ysyykseen, bsittä;' j:'rjestösihte ri asian p ätett; ~.-" -::si. u ä ä t ö k s et ~. - Yokouksen päätösvaltaisuus. 1:odettiin, että saapuvilla olivat liiton varapuheenjohtaja... rj.. 3nne (16), joka tolni pu.. ee... ljohtajc:..l::.a sekä liittotoi::i.u.:~nan ji.:.senet Dnto Siivonen (20" 2:auli... oponen (20), rvi :eiskanen ( 19) Lauri.~ur. i (21), 'lieno ~alto en (19), ~sko _elto.lki (1J, ustaa ~uori (1~) ja liito toimi tsi jat Greta Raj<.Ala-RL ne, Yeik"o :?ell~l1-;:nri, ~s_.o lenonen, "eijo Tiianell, ::'e:lca.artin, UltO... _Ll"~tLL_eL, "Ll'no.ie ellkari, HeI e... Ty::.;ren,... oivo Järvi en, T:e1 i ''':' tio, :2oivo.usto en, ~oivo alone, Kauko Leväa.ho ja öi:lteer~ :ino d. ' luok 0, joka laati kokouksesta pöjtäkir jano ::?äätösvaltaisuus.. er<ittiin Pöytä i~jan tar-ist s. Luettiin kokot: ~Gen 21/49 pöyti:i'.:ir~a ja vahis.l.ettill '!;e'lljt pä~tökset ,. - _aini~a&ottelut. lii ttotoimikw.lta hjv:";:syi : ai i1.;:o~i te2h päätöko:j cn j ouk ;:ueen kokoonpanosta sekä. '1 0...:: ton esi t;;rksestli valitsi jolj.'- uee... l joht jaksi rvo Leinon. Johtaja vaalia kos :eva p~2.. tö::.; tehtiin i..:.tinest~tkse 1 jälkeen 5 tiänclli :3 vastaun, v~ihec.- istön kannattaess8. _. :"o.posen tcke!!l:':ä ehdotu:jta -:. ~ ervisen, aliu1asta. :tk:l jäsen P. Ko."onen esitti ä;.:.tös-:;u vastaan vastalauseensa. ~shel::koslova~:'8.-slj.omi p... ini aao'!:;telutj.. tuor.:aria koskeva jaostol esitys nalautettiii jaostoo~ selvit "ksen hnr.. d::i isel:si sii tb., olisiko ffieta.:;el..du.l ta löydct-:;i..:.visf.j~ 80- iv8. ei OKas c.::litetty n teltk.:.v :t;,n uotsi. "o:a kos >.i,~erkittiill tiedo 'si y teistyövalio.:m... a~j. p~ät.. s uotsia Tactaa...v:. pelaava _ jal: a.allonaa 'ou'::cneen 1 0: OOl1'PUl oa. a j oulc':ueen joi taj' e... vaali" ~ Lii ttot oi..::'lcw.lta. h;:, vl' :J.;/i j aos'!:;o!l eo':' t./:<'" en aarja 1 j"rjest ",i.::;estt::. se cä sa!'jujoukkueidel al':'sta ~. - Suun ~ist a:r:isjaosto: ~iittotoi!ui:'.:u.rj.t... h~t i...:."s i... osto_... e.c:.~-1.1;:,en a p:/t.jlii alista p~:"tö.:8en Ii ittol cuvostoil va lv:i.st c ~.J-a I,3Jrsi a""o',telut II leislu' ei ussa v. 1~50. :;:"ii ttotoi, i cm.ta Jht i ~l1 1_,......,.1-!'l... t" <--.. c;

16 o,::ouo Z2/49- ::l ta, j a j; tti.' 0 ltuvlt toi... o.1_.:.. te u : e_j. lauountoa Tarton , - " 0 ~ r ":'aat ~_.u t 0 ja ~_ v~:cnistä ~ar - ten. :d':" tav ::oi :>'Y"'v r t te":'11~.,, v '~risti cs":' t" ' :i;.)o~ iir. 110 ~o : 00 1 ::...:.. to-...:...:.i... el ' 0 oue. -,..)v o~to i ".., s. ns<..n =.i3at. ~iedoitus ~erl ittii :uullu si. Liittotoi Lcunta pä"tti samalla Gaa~taa 30- vuotisjuhlatoim":'kuru an tietoo, et tti toimikunta to."isi selostulesen julllatoimi man täl: t:llustisista vaiheista. 440, ~. -?alkintolahjoitus. Lahjoitl1s vastaanotettiin kiitollisuucle 1a ja l ah. oi ttajalle p;' ~:tett ii csi tt"ti. viralline.1 ':ii tos. I~uil t osilta asia pal;i.ut ttii ~. t. ootooi... uo ~ ut ' {sel a, ett~ 20 vuoden ki_puilu i a 0 T o~toa :ehoitettii~ otta a. h 0.' '- t essa. 4 e :'. C,,'Y"'-..:Iytt::"L 1':''' 0...; 0.. ' ' '7. " ;J... cs

17 Kokous 22/49-6. työstä käsital lään samalla kertaa. Keskustelun jälkeen liittotoimikunta lähetti kysymyksen valmistelua varten työvaliokuntaan, joka valtuutettii n päättämään toimeenpanosta joko kokonaan tai siltä osalta, joka kaipaa kiireellistä käsittelyä. 444: ~. - Pitkäaikaisen työn palkitseminen. Liittotoimikunta hyväksyi periaatteessa ~atuksen pitkäaikaisen työn palkitsemisesta, mutta ei tehnyt mitään sitovaa päätöstä 10 vuoden toimiajasta. t\:ukin tapahtuma käsitell ään erikseen. Samalla liittotoimikunta jätti toimiston valmisteltavaksi liiton toimintaa symbolisoivan muistoesineen (blaketin) valmistamisesta. Esille tullut asia ~. - Lentopalloilun tehostaminen. Pykälässä 442/21 kosketeltua kysymystli kfsiteltäessä sukeutui keskustelu myös lentopalloilun kehittämisestä liitos sa. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen, jonka mukaan liiton toimiclto l aatii ehdotuksen erikoisen lentopalloja oston tai toi mikunnan muodostamisesta asiaa ke~~ä;. Vakuudeksi: ~~--~~~~~ E.,..luokko

18 :!:okou'" 25/ E s i t "'y"." e L 1.;" ei l:"i J.t; lii t+ otoi L Ull. lii -:;0...; oi 10 uku_.13rn 9~9... i""ttr "'en pu t"':i r j s 1 i s ta. olo ja 0' l!;' isulls. ko' 0 lk - n pj.,"~" u.... rj.j tuoj.la- 1 10n 10'''"- 4 g Joukkueer.l. ralintaan nähden suoritettiin ~u..ines tys. Siikin, V. Katajan ja P. Riihi~'en kohdalla. ne iniliitto esitti vali ttav13.ksi joukkueen. siten, e t;t ~ siihe olisj. tul 'lut yht monto" edustajaa kumm::ls~akin lii"tosta, johc 1 kui-;;en-. ra ULn edu taj t eiv~'t voineet suostua kos':a se olisi l"'eikent"n J j ou ueen kokoonp noa. Joukc:.lee. 'ohtaj '.. <>1 lit+':'.lu ~T. l.2i"'~ohtajaksi T:. mhluri, tj.od:lre:"ksi.::: ~...:.--.:;~...;..;:~~.L ::.;:...:...,,.:..;..;;;..;;::;.~!Len ja. ~o... C1i l ',... uol aj ir.iu"'. ~Oll'''LL -r-::-tou v lintaa... 'Ld ko itca. p ;;t"c- oli i' osto J. csi tys poi::. _.il.i "en til lie ao.. ai.ij i ko:,dal ta,"tti va'ittav joht... jistoo l"hden oli u o,."to. 11 L,.llevii v... t ovat 1 TL e us+ jia. 45 ollce see... ta 'unn n t ~ jo'l... J"; 'ii11 ja ~es töö:r r ~.. u ", 0...:; t J t t ei" i i t c ~ u t":", 'vtr'.. c i 1 i J c. i t,::':'1,"11"

19 1"),. it"en ":rj 3tt.;tt"i 1. 1eiriil. :Tuo.~ioo ji v ett" ise si sa o.. i' jcc..,s 'i voi ocn11i... t sii tehosta incl. kokouksessa' ar.. 1" recsi.i t' l";:ci teir ia -:!r v,... t c _ 45) ,,-,_1. 0?:J0 o ~ 0 1 O' ot ~ot ae per... sp l ier... "sit' :::... e 1 - a._ ~ e'l- 1 aeu. 'te 8.ir tet s 4 1 j.

20 k.i. j~ 1.. tl:., v'" '<..,\u alle. :~:"r lio'c nrallc. v - _,_.J... I, L ' <J

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot