Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Valtuusto Aika Maanantai klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Mustonen Mikko Halonen Ester Huusko Senja Hynynen Vesa Kainulainen Helena Kauppinen Jorma Kauppinen Teuvo Kuittinen Jyri Kurtelius Eero Kärkkäinen Ilpo Laukkanen Allan Mykkänen Juha Niskanen Soile Partanen Ilpo Partanen Kari Partanen Usko Raatikainen Eero Ruotsalainen Olavi Rytkönen Seppo Rönkkö Janne Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tuovinen Merja Vatanen Risto Vornanen Kari Juutinen Vilho Eskelinen Timo Komulainen Juha Tervo Kirsti Tommila Juhani Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja SDP:n 1. varavaltuutettu Keskustan 1. varavaltuutettu SDP:n 3. varavaltuutettu :n 23 kä sit te lyn ajan kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Rönkkö Janne ja Savolainen Riitta.

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Mikko Mustonen puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä 23 Helena Kainulainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Janne Rönkkö Riitta Savolainen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä maanantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Vuoden 2013 tilinpäätös 4 18 Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Talousarviomuutos 1/ Vuoden 2014 investointiosan talousarviomuutos/palvelukeskus Tuulikanteleen osastoivien palo-ovien investointi 22 Vuoden 2014 investointiosan talousarviomuutos/palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen suunnittelu Sonkakoti Oy:n lainan takaus Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille Lastensuojelusuunnitelma vuosille Muut asiat 34

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2013 tilinpäätös 102/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion to teu tu mis vertai lu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta kon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kun nan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi vii meistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti lin päätök sen allekirjoittavat kunnanhallituksen et ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kun nan johta ja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan ke hit tymis tä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää val tuus ton talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toi min ta ker to muk sessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit telyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tuloslaskelman 2013 mukaiset kunnan käyttötalouden toimintatulot olivat 3,5 milj. euroa (toteuma 102,8 %) ja toimintamenot -29,0 milj. euroa (to teuma 101,0 %) ja toimintakate -25,5 milj. euroa (toteuma 100,7 %). Toi minta kat teen vähennys edellisvuodesta oli 0,3 %. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lopullinen maksuosuus oli 16,8 milj. euroa, ylitys muutettuun talousarvioon 0,4 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat ostetun ja oman erikoissairaanhoidon, hoito- ja hoivapalvelujen sekä vas taan ot to toi min nan kustannuksissa. Kunnan tuloveroprosentti oli 20,50 (2012: 19,75 %). Kiinteistöveroprosentit oli vat samat kuin vuonna Kunnan verotulot olivat kaikkiaan 12,5 milj. eu roa eli 9,6 % prosenttia enemmän kuin vuonna Tuloveroa kertyi 10,6 milj. euroa (8,5 %), kiinteistöveroa 0,6 milj. euroa (0 %) ja yh tei sö veroa 1,3 milj. euroa (24,1 %). Verotulojen kasvua selittää tuloveroprosentin nos to vuoden 2013 alusta. Valtionosuudet olivat yhteensä 14,4 milj. euroa eli 8,2 % enemmän kuin edel li se nä vuonna. Peruspalveluiden valtionosuus oli 11,1 milj. euroa, vero tu loi hin perustuva valtionosuuden tasaus 3,3 milj. euroa ja opetus- ja kult tuu ri toi men sekä vapaan sivistystyön muu rahoitus -0,6 milj. euroa. Kun ta haki tilinpäätösvuonna harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, jo ta myönnettiin euroa. Valtionosuuksien kasvua selittää har kinnan va rai sen valtionosuuden korotus. Rahoitustuottojen ja -kulujen yh teissum ma oli 0,3 milj. euroa.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 1,7 milj. euroa, muutetussa ta lousar vios sa vuosikate oli 1,0 milj. euroa. Arvioitua parempaa vuosikatetta selit tää harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,6 milj. euroa. Vuosikate asukasta kohden on 375 euroa/asukas, vuonna 2012 vuosikate oli -162 euroa/asukas. Vuosikate kattaa poistot, jotka ovat -1,1 milj. euroa. Ti li kau den tulos on 0,5 milj. euroa. Poistoeron ja rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 0,6 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 0,9 milj. euroa (brutto/netto). Suurimpia in ves toin ti hank kei ta olivat Raudanjoentien perusparannus ja Laajakaista Kai kil le -hankkeen eteneminen. Vanhoja lainoja maksettiin 1,1 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 0,3 milj. eu roa. Lainakanta vuoden 2013 lopussa oli 10,9 milj. euroa (2012: 11,7 milj. euroa) eli eur/asukas (2012: eur/asukas). Oma va rai suusas te on 45,9 % (2012: 44,0 %). Taseen loppusumma on 26,1 milj. euroa (2012: 26,0 milj. euroa). Kunnan taseessa oli edellisiltä vuosilta yli jää mää 0,1 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 35,8 milj. euroa, konsernin lainakanta oli 18,1 milj. euroa eli euroa/asukas (2012: euroa/asukas). Konser nin vuosikate oli 2,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,4 milj. euroa. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 on tilinpäätöksen liitteenä. Kunnanhallituksen ille lähetetään oheismateriaalina tilinpäätös Sel vi tys sitovien määrärahojen ylityksistä ja tulojen alituksista sisältyy ti linpää tök seen Allekirjoitettu tilinpäätös liitetään valtuuston pöy tä kirjaan. esitys Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen 2. Kunnanhallitus lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi valtuuston asettamien ta voit teiden toteutumisen osalta 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2013 tulokseen, joka on euroa, vaikuttavina toimenpiteinä toteutetaan seu raavat toimenpiteet: Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vä hentä vä kirjaus Rutakon koulukeskuksen (I, II ja III vaiheen) osalta se kä euroa (+) siirtoviemärin osalta. Siirretään elinkeinorahastoon rahaston tuotto 110 euroa (-). Tilikauden ylijäämä euroa kirjataan omaan pääomaan edel listen tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa seuraavat sitovien mää rä ra ho jen ylitykset ja tulojen alitukset: Toimielin Menojen Menojen Tulojen Tulojen Netto yli tys ali tus yli tys ali tus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus ja valtuus to Sukevan alue lau takun ta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Kunnanhallitus valtuuttaa pääkirjanpitäjän ja kunnansihteerin te kemään tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia ja täs men nyksiä tasekirjaan. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Tarkastuslautakunta Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa kä si tel tä vät asiat, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen. Kun nan halli tus on valmistellut Sonkajärven kunnan tilinpäätöksen tar kastus lau ta kun nan ja valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, ra hoitus las kel man, konsernitilinpäätöksen ja liitetiedot sekä talousarvion to teutu mis ver tai lun. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen hyväksymisen tarkas tuslau ta kun nan valmistelun perusteella. Tilinpäätös on jaettu tarkastus lau takun nan ille aikaisemmin. Tilinpäätös liitetään valtuuston pöytäkirjaan. Tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen on tarkastanut Sonkajärven kunnan kir jan pi don, hallinnon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä an tanee tilintarkastuskertomuksen vuodelta esitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan ti linpää tök sen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkas tus lau ta kun nal le arvioitavaksi, ovatko vuoden 2013 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, ti lin pää töksen ja konsernitilinpäätöksen 2013 tilintarkastuksen sekä esittää ti linpää tök sen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuus to hyväksyy kunnanhallituksen laatiman vuoden 2013 tilinpäätöksen liit tei neen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto 17 Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on Sonkajärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2013, joka säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti omassa ar kisto sar jas sa kohdassa Valtuustolle on lähetetty esityslistan mukana Sonkajärven kunnan ti lin päätös esitys Kunnanhallituksen päätösesitys: 1. Valtuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että ti li kauden 2013 tulokseen, joka on euroa, vaikuttavina toi men pi teinä toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähen tä vä kirjaus Rutakon koulukeskuksen (I, II ja III vaiheen) osalta sekä euroa (+) siirtoviemärin osalta. - Siirretään elinkeinorahastoon rahaston tuotto 110 euroa (-). - Tilikauden ylijäämä euroa kirjataan omaan pääomaan edel lis ten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. 2. Valtuusto toteaa seuraavat sitovien määrärahojen ylitykset ja tulojen ali tuk set: Toimielin Menojen Menojen Tulojen Tulojen Netto yli tys ali tus yli tys ali tus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus ja valtuus to Sukevan alue lau takun ta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Tarkastuslautakunnan päätösesitys: Valtuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen pää tös esityk set ja hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen liitteineen. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Valtuusto Tilintarkastuskertomus / /2014 Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen on tarkastanut Sonkajärven kunnan kir jan pi don, hallinnon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä an tanee tilintarkastuskertomuksen vuodelta esitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan ti linpää tök sen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, ti lin pää töksen ja konsernitilinpäätöksen 2013 tarkastuksen sekä an tanut tilintarkastuskertomuksen, ja 3. ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 75 :n tarkoittamaa muis tu tus ta eikä muuta merkittävää huomauttamista, joten tar kas tuslau ta kun ta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kun nan hal li tuksel ta tilintarkastuskertomuksesta. Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen valtuus tol le. Tilintarkastuskertomus liitetään valtuuston pöytäkirjaan ti lin päätök sen liitteeksi. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuus to myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2013 hal lin nos ta ja taloudesta tilintarkastuskertomuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto 18 Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, joka liitetään ti lin pää tök sen liitteeksi. Valtuustolle lähetetään esityslistan mukana vuoden 2013 ti lin tar kas tus kerto mus sekä oheismateriaalina tiedoksi Sonkakoti Oy:n ja Sonkajärven Viras to kes kus Oy:n tilintarkastuskertomukset vuodelta esitys Tarkastuslautakunta: Valtuusto myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jä senil le ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2013 hallinnosta ja taloudesta tilintarkastuskertomuksen mukaisesti.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Valtuusto Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Valtuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus / /2013 Tarkastuslautakunta Kunnanhallituksen on Kuntalain (69 ) mukaisesti toimintakertomuksessa selvitettävä valtuuston tilikaudelle asettamien tavoitteiden toteutumista. Tar kas tus lau ta kun nan on tehtävä valtuustolle arvionsa toiminnallisten ja ta lou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta (KuntaL 71 ) tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen laatimisen aikai sem man arviointikertomuksen mallin pohjalta ja aloitti ar vioin ti ker to muksen laadinnan. Arviointia on jatkettu kokouksissa ja Ar vioin ti teh tävän toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on kokoontunut tarvittavan määrän. esitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2013 arviointikertomuksen lopullisen si säl lön ja muodon. Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen valtuustolle. Arviointikertomus liitetään valtuuston pöy tä kirjaan tilinpäätöksen liitteeksi. Käsittely: Merkittiin, etteivät Usko Partanen Sukevan aluelautakunnan vara jä se ne nä, Maire Vornanen teknisen lautakunnan osalta eikä Aarne Suuta ri nen teknisen lautakunnan varaenä jääveinä osallistuneet näiden toi min nan arviointiin. Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. Valtuusto 19 Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on vuoden 2013 arviointikertomus, joka liitetään ti lin pää tök sen liitteeksi. Valtuustolle lähetetään esityslistan mukana vuoden 2013 ar vioin ti ker tomus. esitys Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Talousarviomuutos 1/ / /2014 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuus, TA 2014 Erikoissairaanhoito Kunta on varannut vuoden 2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) mak su osuu teen erikoissairaanhoidon ostoihin milj. euroa. Pohjois-Sa von sairaanhoitopiirin (KYS) ennusteen mukaan Sonkajärven kunnan toteuma vuodelle 2014 on euroa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ennusteen ( ) mukaisesti on syytä ko rot taa kunnan maksuosuutta euroa vuodelle Oppilasterveydenhuolto/koulupsykologipalvelujen järjestäminen Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan lukien. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toi sen asteen koulutukseen. Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia eri tyises ti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palve lu jen järjestämisessä. Lain voimaan tullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien op pi lai tos ten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opis ke luhuol lon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kai kil le sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen yl läpi tä jäs tä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut jär jeste tään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Kunnan velvollisuudet lisääntyvät myös esi- ja perusopetuksen oppilaiden pal ve lu jen järjestämisessä. Nykyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen li säk si kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vas taa van kuraattorin palvelut. Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa yk si tyi set ja valtion koulut vastaavat palvelujen järjestämisestä omille op pilail leen. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tiukennetaan koulukuraattoreiden kel poisuus vaa ti muk sia. Nykyisin kuraattorin tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Uuden lain mukaan kuraattorin tehtävään pääsemiseksi vaaditaan sosiaalialalle suun taa va sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (laki so si aali huol lon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 ). Uusi laki tuo mukanaan velvollisuuden järjestää vastaavan kuraattorin palve lut. Vastaavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto (la ki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 ). Lain mukaan jokaisen koulun ja oppilaitoksen käytettävissä tulee olla vastaavan ku raat to rin palvelut. Uusien lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa kunnan hen kilös tö mi toi tuk seen. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdol li suus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psyko lo gin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai op pi laitok sen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kii reel li sis sä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä sama na tai seuraavana työpäivänä. Edellä mainittuna määräaikana palvelu on järjestettävä myös muun henkilön yhteydenoton perusteella, jos kyse ei ole neuvonnasta tai ilmene, että keskustelun järjestäminen on muusta syys tä ilmeisen tarpeetonta. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan terveydenhoitajan työaika kou lu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että oppilas ja opis ke li ja voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu sairaanhoito ja tämän vuoksi säännökset hoitoon pääsystä koskevat myös opis ke lu ter veyden huol toa. Terveydenhuoltolain sekä uuden oppilas- ja opis ke li ja huol tolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin vir ka-ai ka na välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lää ke tieteel li ses ti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjes tet tä vä terveydenhuoltolain 51 :n mukaisesti opis ke lu ter vey den huol lossa tai jos se ei ole mahdollista, niin muussa terveyskeskuksen toi mi pistees sä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on järjestämisvastuu koulu- ja opis ke li jater vey den huol los ta Sonkajärven perusopetuksessa ja lukiossa. SOTE:n ja jä sen kun tien viranhaltijoiden kesken on järjestetty asiasta kolme neu vot telua. Kuntien yhteinen kannanotto on, että SOTE:n järjestämisvastuulle tulee alkaen myös koulupsykologipalvelut. Järjestämisvastuu koskee myös vastaavan kuraattorin palveluita. Etuna järjestelyssä ovat hen kilös tön sijaisjärjestelyt ja kollegiaalinen tuki sekä mahdollisuus käyttää asiakas tie to jen tallentamiseen SOTE:n terveydenhuollon ja sosiaalityön tie tojär jes tel miä. Uuden oppilas- opiskelijahuoltolain suosituksen mukainen mitoitus Son kajär vel le koulupsykologipalvelujen osalta on 0,4 psykologin lisäys. Kou lu kuraat to ri pal ve lut pysyvät ennallaan (0,5, joka sisältyy vuoden 2014 pal ve luso pi muk seen) Palkkakustannusten lisäys koulupsykologipalvelun jär jes tämi sek si on euroa vuodelle 2014 ja euroa vuodelle SOTE:n maksuosuuden korotus on yhteensä euroa vuodelle 2014 (eri kois sai raan hoi don maksuosuuden korotus ja koulupsykologipalvelujen jär jes tä mi nen). SOTE:n maksuosuuden korotus johtaa alijäämän syn ty miseen ( eur).

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Muutettu TA 2014/Tuloslaskelma TA 2014 TA-muutos Muutettu TA 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja ku lut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Tilikauden yli jäämä (alijäämä) Kunnanhallituksen ille lähetetään oheismateriaalina Pohjois-Savon sai raan hoi to pii rin ennuste vuoden 2014 palvelujen käytöstä sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvioon 2014 tehdään alla oleva muutos: Talousarvio 2014/tuloslaskelmaosa: Valtuuston ja kunnanhallituksen toimielin, sosiaalitoimen ja ter vey den huollon tulosalue, SOTE-kuntayhtymä: Palvelujen ostot: Lisäys: Palvelujen ostot yhteensä: Maksuosuuden korotus kohdistetaan lisäämällä erikoissairaanhoidon menoi hin euroa ja koulupsykologipalvelujen järjestämiseen eu roa vuoden 2014 palvelusopimukseen. Menojen lisäys katetaan lisäämällä tuloslaskelman 2014 mukaista las kennal lis ta alijäämää. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto 20 Valtuuston ille lähetetään oheismateriaalina Pohjois-Savon sai raanhoi to pii rin ennuste vuoden 2014 palvelujen käytöstä sekä Ylä-Savon SO- TE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote ; Op pilas- ja opiskelijahuollon lain muutosten aiheuttamat toimenpiteet.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto esitys Valtuusto päättää, että talousarvioon 2014 tehdään alla oleva muutos: Talousarvio 2014/tuloslaskelmaosa: Valtuuston ja kunnanhallituksen toimielin, sosiaalitoimen ja ter vey den huollon tulosalue, SOTE-kuntayhtymä: Palvelujen ostot: Lisäys: Palvelujen ostot yhteensä: Maksuosuuden korotus kohdistetaan lisäämällä erikoissairaanhoidon menoi hin euroa ja koulupsykologipalvelujen järjestämiseen eu roa vuoden 2014 palvelusopimukseen. Menojen lisäys katetaan lisäämällä tuloslaskelman 2014 mukaista las kennal lis ta alijäämää. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2014 investointiosan talousarviomuutos/palvelukeskus Tuulikanteleen osas toi vien palo-ovien investointi 124/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Elokuussa 2013 pidettiin palvelukeskus Tuulikanteleessa 1. ja 2. kerrosten pe las tus suun ni tel man tarkastus ja poistumisselvitys on päivitetty syksyllä Tehdyssä tarkastuspöytäkirjassa on todettu puutteita pe las tus tur valli suu des sa. Tehdyssä palotarkastuksessa on korjaavina toimenpiteinä so vittu, että osastokokoja pienennetään osastoivilla palo-ovilla, jolloin pystytään saa vut ta maan tavoiteajat. Töiden yhteydessä toteutetaan myös 2. ker rokses sa alaslasketun alakaton yläpuoliset osastoinnit ja näiden töiden vaa timat sähkö- ja paloilmoitinlaitteiden asennuksen muutostyöt. Töiden ai katau lun tavoitteeksi on esitetty vuodenvaihde 2013/2014. Palo-osastoinnin muutostöiden suunnitelmat pelastustoimen edellytysten mu kaan on laadittu yhdessä pelastustoimen, hoitohenkilöstön edustajien ja ti la pal ve lun kanssa. Rakennussuunnitelmat on laatinut rakennusinsinööri AMK Tiina Lumberg Insinööritoimisto Savolainen Oy:stä loppuvuonna Rakennussuunnitelmien perusteella laadittiin tarjouspyyntöasiakirjat ja han ke on kilpailutettu helmikuun 2014 aikana. Saatujen urakkatarjousten pe rus teel la palvelukeskus Tuulikanteleen osastoivien palo-ovien in ves toinnil le esitetään , alv 0 % määrärahan lisäystä. Halvin urakkahinta oli , alv 0 % ja sen urakkatarjouksen teki Mikko Tauriainen Ky. Vuoden 2013 syksyllä investointiohjelmassa hankemääräraha on siirretty in ves toin ti osas sa vuodelta 2014 vuodelle 2015 investointiohjelmalle ase tetun 1,0 milj. euron enimmäisrajan vuoksi. Paloturvallisuuden kannalta hanke on välttämätön ja sen aikaistaminen on perusteltua. Hankkeeseen esite tään käytettävän valtionperintövaroja Työt on tarkoitus to teuttaa keväällä Teknisen lautakunnan ille on kokouskutsun mukana lähetetty oheisma te ri aa li na tutustumista varten tarjousten avauspöytäkirja. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että palvelukeskus Tuulikanteleen osastoivien palo-ovien muutos töi den hanke aikaistetaan vuodelle 2014 vuodelta Hankkeelle esite tään määrärahan lisäystä talousarviomuutoksena , alv 0 % sisäl täen urakkahinnan ja muut rakennuttamiskustannukset. Menojen lisäys , alv 0 % katetaan tuloarviona valtionperintövaroista. Perusteluna todetaan, että hanke on potilasturvallisuuden kannalta vält tämä tön ja kiireellinen.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta päättää valita palvelukeskus Tuulikanteleen osas toivien palo-ovien urakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen tehneen Mikko Tau riai nen Ky:n urakkahintaan , alv 0 % ehdollisena, että val tuusto hyväksyy menojen lisäyksen talousarviomuutoksena ja sen kattamisen esi te tyn mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että palvelukeskus Tuulikanteleen osas toi vien palo-ovien muutostöiden hanke aikaistetaan vuodelle 2014 vuo del ta Hankkeelle esitetään määrärahan lisäystä ta lous ar vio muutok se na , alv 0 % sisältäen urakkahinnan ja muut ra ken nut ta miskus tan nuk set. Menojen lisäys , alv 0 % katetaan tuloarviona valtion pe rin tö va rois ta. Perusteluna todetaan, että hanke on potilasturvallisuuden kannalta vält tämä tön ja kiireellinen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto 21 esitys Valtuusto päättää, että palvelukeskus Tuulikanteleen osastoivien palo-ovien muutostöiden hanke aikaistetaan vuodelle 2014 vuodelta Hank keel le myönnetään määrärahan lisäystä talousarviomuutoksena , alv 0 % sisältäen urakkahinnan ja muut ra ken nut ta mis kus tannuk set. Menojen lisäys , alv 0 % katetaan tuloarviona val tion pe rintö va rois ta. Perusteluna todetaan, että hanke on potilasturvallisuuden kannalta vält tämä tön ja kiireellinen. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2014 investointiosan talousarviomuutos/palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. ker rok sen saneerauksen suunnittelu 149/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen tilojen talotekniikan, IV-jär jes tel mien uusimiseen ja pintojen (katto, seinät, lattiat) sa nee rauk selle on tehtävä hanke- ja rakennussuunnitelmat syksyyn 2014 mennessä mikä li investointisuunnitelmassa edetään taloussuunnitelman mukai ses ti. Kyseiset rakennuksen kerrokset ja osastot ovat talotekniikan ja IV-tek niikan teknisen käyttöikänsä lopussa. Samoin käytävätilojen kat to pin ta ma teri aa lit ovat uusimisen tarpeessa. Vuoden 2013 syksyllä in ves toin ti oh jelmas sa 2014 karsiutui/siirtyi tälle kohteelle vuodelle 2014 suunniteltu inves toin nin suun nit te lu ra ha pois, kun kaikille kunnan toimialueiden in vestoin nil le asetettiin kokonaistavoite 1 milj., alv 0%. Palvelutalon 1. ja 2. kerroksen saneerauksen suunnittelusta pyydettiin koko nais suun nit te lu tar jouk se na, käsittäen hankkeen arkkitehti-, rakenne-, LVI-, rakennusautomaatio- ja sähkösuunnittelun. Valittu ark ki teh ti suun nitte li ja toimii kohteen pääsuunnittelijana ja em. konsultti vastaa ko ko nais tarjouk ses ta. Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle suunnittelutoimistolle. Tarjouspyynnön oheis ma te ri aa li na olivat rakennuksen nykyiset pohjapiirustukset (luon nokset). Tarjousten jättöaika oli klo mennessä. Määräaikaan men nes sä tarjouksen jätti 2 suunnitteluyritystä. Tarjoukset olivat tar jouspyyn nön mukaisia kokonaissuunnittelutarjouksia. Esitarkastusryhmä (kunnaninsinööri Jari Sihvonen ja kunnossapitoinsinööri Sep po Ryhänen) avasivat tarjoukset ja ottivat tarjouksista selon. Tar jous ten valintaperusteena on ollut, että suunnittelutyön toteuttajaksi vali taan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten tarkastelussa laa tu te ki jöi den painoarvo on 50 % ja suunnittelukustannusten painoarvo on 50 %. Esitarkastusryhmä laati tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti laa tu ar vioin nin esitetyillä kriteereillä sekä teki laatu- ja hintapisteytyksen. Teknisen lautakunnan ille lähetetään tutustumista varten oheis ma teri aa li na tarjouksista laadittu pisteytystaulukko sekä tarjouspyyntöasiakirjat. esitys Kunnaninsinööri: Esitarkastusryhmän tekemän tarkastelun pohjalta esitetään kun nan hal lituk sel le, että Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen sa nee rauksen suunnitteluun esitetään määrärahan lisäystä vuodelle 2014 ta lous arvio muu tok se na , alv 0 %. Suunnittelutyön tehtäisiin siten, että raken nus suun ni tel mat ja kustannusarvio ovat valmiit syyskuun 2014 loppuun men nes sä. Menojen lisäys katetaan lisälainalla.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukeskus Tuulikanteleen sa neerauk sen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen kokonaissuunnittelun to teut ta jaksi Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laaditun tarjousten hinta- ja laa tu pistey tyk sen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmalla pistemäärällä 104 pistettä ehdollisena, että valtuusto hyväksyy menojen lisäyksen talous ar vio muu tok se na ja sen kattamisen esitetyn mukaisesti. Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen ko ko naissuun nit te lu jakautuu seuraaviin suunnitteluryhmiin: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu Rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Insinööritoimisto Savolainen Oy Insinööritoimisto Savolainen Oy LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Käsittely: Asian käsittelyn aikana havaittiin hinta-laatupisteytyksessä raken ne- ja pääsuunnittelupisteytyksessä painoarvon virhelaskenta ja sitä kaut ta pisteytyksen virhe molempien tarjoajien osalta. Korjatun laa tu pis teytyk sen ja hintapisteiden yh teen las ke tun pisteytyksen mukaan paras ko konais ta lou del li nen pis tey tys oli Savon RMS Oy:llä 89,1 pisteellä ja In si nöö ritoi mis to Savolainen Oy:n pisteytykseksi vastaavasti tuli 88,2 pistettä. Kunnaninsinööri teki virheen korjauksen jälkeen seuraavan muutetun pää tös esi tyk sen: Esitarkastusryhmän tekemän tarkastelun pohjalta esi tetään kun nan hal li tuk sel le, että Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. ker roksen sa nee rauk sen suunnitteluun esitetään määrärahan lisäystä vuodelle 2014 ta lous ar vio muu tok se na , alv 0 %. Suunnittelutyön tehtäisiin si ten, et tä ra ken nus suun ni tel mat ja kustannusarvio ovat valmiit syyskuun 2014 lop puun men nes sä. Menojen lisäys katetaan lisälainalla. Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukeskus Tuulikanteleen sa neerauk sen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen kokonaissuunnittelun to teut ta jaksi Savon RMS Oy:n laaditun tarjousten hinta- ja laatupisteytyksen pe rusteel la kokonaistaloudellisesti edullisimmalla pistemäärällä 89,1 pistettä ehdol li se na, että valtuusto hyväksyy menojen lisäyksen ta lous ar vio muu tok sena ja sen kattamisen esitetyn mukaisesti. Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen ko ko naissuun nit te lu jakautuu seuraaviin suunnitteluryhmiin: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu Rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Savon RMS Oy Savon RMS Oy Insinööritoimisto Planor Oy Iisalmen Sähkö- ja au to maa tio suun nitte lu Oy Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi kunnaninsinöörin muutetun pää tös esi tyk sen.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Palvelukeskus Tuu likan te leen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen suunnitteluun määrärahan lisäys tä vuoden 2014 talousarvion investointiosaan euroa alv 0 %. Suun nit te lu työ tehtäisiin siten, että rakennussuunnitelmat ja kus tan nus arvio ovat valmiit syyskuun 2014 loppuun mennessä. Menojen lisäys ka tetaan lisälainalla. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto 22 esitys Valtuusto myöntää Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen sa neerauk sen suunnitteluun määrärahan lisäystä vuoden 2014 talousarvion inves toin ti osaan euroa alv 0 %. Suunnittelutyö tehtäisiin siten, että ra ken nus suun ni tel mat ja kustannusarvio ovat valmiit syyskuun 2014 loppuun mennessä. Menojen lisäys katetaan lisälainalla. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Sonkakoti Oy:n lainan takaus 179/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Ilpo Partanen Sonkajärvi -konsernin merkittävin tytäryhteisö on Sonkakoti Oy, josta kunta omistaa 100 %. Sonkakoti Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa ja yl lä pitää edullisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Sonkajärven kunnan alueella. Sonkakoti Oy tarvitsee rahoitusta yhteensä euroa erääntyvän bullet -lainan takaisinmaksuun sekä korjaus-/lämpöinvestointien tekemiseen. Son ka ko ti Oy on pyytänyt lainatarjoukset seuraavilta rahalaitoksilta: Kun tara hoi tus Oyj, Säästöpankki Optia, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Son ka järven Osuuspankki. Tarjoukset pyydettiin klo 14 mennessä seu raavin ehdoin: Lainamäärä: Korkovaihtoehdot: Laina-aika: Vakuus: Lyhennys: euroa 6 kk euribor ja 5 vuoden viitekorko 10 vuotta Sonkajärven kunnan takaus Lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain Lainatarjouksen jättivät mennessä seuraavat rahalaitokset: Säästö pank ki Optia, Sonkajärven Osuuspankki ja Kuntarahoitus Oyj, joista Son ka ko ti Oy:n hallitus valitsi kokouksessaan Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen korkovaihtoehdon ollessa 5 vuoden viitekorko. Samal la hallitus päätti hakea Sonkajärven kunnan omavelkaista takausta seu raa vaan lainaan: Rahoituksen myöntäjä: Kuntarahoitus Oyj Lainamäärä: euroa Korko: 5 vuoden viitekorko (5.5.14: 1,890 % sisältäen marginaalin) Laina-aika: 10 vuotta Sonkajärven kunnan takausvastuiden yhteismäärä Sonkakoti Oy:lle oli yhteensä euroa. Nyt haettavan takauksen jälkeen takaus vas tuut ovat yhteensä euroa. Sonkakoti Oy:n taloudellinen tilanne on esitetty yhtiön ja kunnan ti lin päätök sis sä Kunnanhallituksen ille lähetetään oheismateriaalina Sonkakoti Oy:n pöy tä kir jan ote , Säästöpankki Optian, Sonkajärven Osuuspankin se kä Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjoukset sekä Sonkakoti Oy:n tilinpäätös esitys Kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Sonkajärven kunta takaa Son ka ko ti Oy:n Kuntarahoitus Oyj:n myöntämän enintään euron

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot