RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSKOULUN KIINTEISTÖN 6 KORJAUKSEEN 131 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 8 KAINUUN SOTESSA ALKAEN 132 TARJOUKSET OPPILAS- JA ASIOINTILIIKENTEEN 10 KULJETUKSISTA 133 RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASHUOLLON 12 SUUNNITELMA 134 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUODELLE LUPA SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET ILMOITUSASIAT 16

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:30-18:38 puheenjohtaja Kemppainen Anu 17:30-18:38 jäsen Klemetti Arto 17:30-18:38 jäsen Kylllönen Esko 17:30-18:38 jäsen Laakso Minna-Liisa 17:30-18:38 varapj Pikkarainen Tapio 17:30-18:38 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-18:38 jäsen POISSA Granholm Tapani jäsen MUU Oikarinen Olavi 17:30-18:38 Kvalt pj Tolonen Helka 17:30-18:38 Kvalt I varapj Tolonen Arto 17:30-18:38 Kvalt II varapj Potila Raija 17:30-18:38 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-18:38 pöytäkirjanpitäjä Portano Tiinaliisa 17:33-17:44 rehtori ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Anu Kemppainen Esko Kyllönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Terttu Tolonen palvelusihteeri Liite 5 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 127 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 128 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valitiin Anu Kemppainen ja Esko Kyllönen. Ennen varsinaisten lista-asioiden käsittelyn aloittamista kuultiin rehtori Tiinaliisa Portanon selostus pykälistä 132 ja 133. Rehtori läsnä kokouksessa klo

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 129 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtaja Kauppakirja Putkosranta Rno 11:62 -tilan rakennuspaikan myynnistä. 2) Lomituspäällikkö päätökset korvaushakemuksista 3) Rakennusmestari tieavustuksen asumisen perusteella Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSKOULUN KIINTEISTÖN KORJAUKSEEN RAKLTK 21 Ristijärven keskuskoulun kiinteistössä sattui kevään 2014 aikana vie mä rin tulvimisen vuoksi vesivahinko. Käytännössä viemäri tukkeu tui ja sitä kautta vesi tulvi siivoojien sosiaalitiloihin. Vesivahingon laa juu den tutki Ristijärven Rakennus Oy, joka myös teki kos teus vaurio kor jauk set, joiden kustannukset olivat n euroa/alv 0 %. Viemärin tukkeutumisen syytä tutkittiin siten, että viemäri kuvattiin Huu ri nai nen Oy:n toimesta. Kuvauksen perusteella todettiin, että kysees sä oleva valurautaviemäri on huonokuntoinen ja sisäpuoli syöpy nyt, jolloin tukkeutumisen riski kasvaa. Lisäksi katolle nousevasta vie mä rin tuuletusputkesta valuu ruostejäämiä varsinaiseen vie märiin, joka myös edesauttaa viemärin tukkeutumista. Käytännössä Keskuskoululla on viemäriputket uusittu viimeisimmän kiin teis tön perusparannuksen yhteydessä, mutta jostain syystä ko. alu eel la olevia muutaman kymmenen metrin matkalla olevia putkia ei ole uusittu. Viemärin uusiminen todettiin LVI-suunnittelutoimisto Kaiplanin kanssa varsin haasteelliseksi, joten katsottiin viemärin pinnoittamisen ole van edullisempi vaihtoehto. Pinnoittamisesta pyydettiin tarjousta Orell Group Oy:ltä ja tarjoushinta oli euroa/alv 0 %. Toimenpiteiden lisäksi kiinteistössä on tarpeen tehdä pienimuotoisia jul ki si vu kor jauk sia kesän 2014 aikana. Liite 2. OrellGroup Oy:n päivätty tarjous. Valmistellut: Tekninen päällikkö Harri Helenius, puh Teknisen päällikön päätösesitys: Rakentamislautakunta päättää hyväksyä kiinteistössä tehtävät korjauk set sekä esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se esittäisi edel leen valtuustolle euron lisämäärärahan teknisen toimen ta lous ar vi oon, koska yllämainittuihin toimenpiteisiin ei ole voitu varau tua vuoden 2014 talousarviossa. Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus. KHALL 130 Liite 0.1 OrellGroup Oy:n päivätty tarjous

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Rakentamislautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron määrärahan teknisen toimen talousarvioon tulosyksikölle Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN KAINUUN SOTESSA ALKAEN KHALL 131 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää jä sen kun nil le päätettäväksi, että Kainuun sosiaali- ja ter vey den huollon kuntayhtymä järjestää kuntouttavan työtoiminnan kaikille jä senkun nil le (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suo mus sal mi). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aloittaessa toimin tan sa kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on jatkunut hankkee na ja vuosina järjestämistapa on vaihdellut kun takoh tai ses ti. Osa Kainuun soten jäsenkunnista on halunnut järjestää kun tout ta van työtoiminnan osana muita kunnan työllisyyspalveluja tai kunnissa on selvitetty työllisyysyksiköiden perustamista tai muita yh teis työ jär jes te ly jä. Vuodesta 2013 alkaen Suomussalmen kunta ja vuo des ta 2014 lähtien Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta ovat jär jes tä neet kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana ilman kunta yh ty män koordinaatiota. Paltamon kunnassa kuntouttavaa työ toimin taa ei käytännössä ole toteutettu työllisyyskokeilun vuoksi ja Palta mo suunnittelee yhteistyötä paikallisen työvoimayhdistyksen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muissa jäsenkunnissa (Hy ryn sal mi, Kajaani, Ristijärvi, Sotkamo) kuntouttavaa työtoimintaa on vuonna 2013 ja 2014 toteutettu kuntayhtymän toimintana ja kehit tä mis hank kee na, jonka rahoituksesta ovat vastanneet kunnat erillis ra hoi tuk sel la. Henkilöstöresurssit jakautuvat seuraavasti: yksi ohjaa ja Hyrynsalmella ja Ristijärvellä, neljä ohjaajaa Kajaanissa ja kaksi ohjaajaa Sotkamossa sekä yhteinen esimies. Kuntouttavaan työtoi min taan on tällä hetkellä jonoja ja mikäli toimintaa jatketaan saman si säl töi se nä, Kajaanissa olisi tarvetta kahdelle uudelle ohjaajalle myös muille jäsenkunnille, tarve olisi kaksi ohjaajaa Kuhmoon, yksi oh jaa ja Paltamoon, kaksi ohjaajaa Suomussalmelle. Kainuun soten järjestämänä kuntouttavan työtoiminnan projektin toimin ta ku lut (Kajaani, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Sotkamo) olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Lisäksi toimintatuotot olivat eu roa, joista valtion tukea ja avustuksia euroa ja kuntien mak sa maa myyntituottoa euroa. Mikäli Kainuun sote vastaa jat kos sa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä niille jä sen kunnil le, jotka eivät sitä omana toimintana järjestä, rahoitetaan toiminta pe rus so pi muk sen mukaisesti ja talousarvioon vuodelle 2015 ja talous suun ni tel maan vuosille tulee osoittaa riittävät voima va rat palvelun järjestämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen eri vaihtoehdoista on tehty ih mi siin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Siinä vertaillaan kun toutta van työtoiminnan järjestämistä kehittämishankkeena (vaihtoehto 1), sote kuntayhtymässä aikuissosiaalipalvelujen vastuualueella

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus (vaih to eh to 2) ja kuntien omana toimintana (vaihtoehto 3). Arviointi on liitteenä. Lisäksi liitteenä on Kelan tilastopalvelu Kelaston tietoa työ mark ki na tues ta kunnittain. Ristijärven kunta pitää kuntouttavan työtoiminnan jär jes tä misessä tär keä nä, että kun tout ta van työtoiminnan järjestämisellä tulee olla kiin teä yhteys so si aa li työ hön, mikä puoltaa sitä, että päävastuu toimin nan jär jes tä mi ses tä on Kainuun sote kuntayhtymällä, jolloin yhteys sosiaalityöhön on kiinteämpi, kuin siinä tapauksessa että järjestäjä olisi esim. peruskunta. Ristijärvellä kuntouttavan toiminnan asiakasmäärä on kasvanut yleisen työttömyystilanteen heikentyessä. Kunnan osuus työ mark kin tatu ki mak sus ta on myös kasvussa. Kuntouttava työtoiminta tarvitsee toi min ta paik ko ja, joita mahdollisuuksien mukaan tulisi myös kunnan vas tuu aluei den tarjota kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Liitteet 1-2: Vaikutusten arviointi ja työmarkkinatuki kunnittain Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Ristijärven kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esityksen kuntout ta van työtoiminnan järjestämisestä alkaen kun ta yh tymän toimesta. Lisäksi kunnanhallitus kehottaa kunnan vastuualueita tar joa maan mahdollisuuksiensa mukaan kuntouttavan työ toi min nan toi min ta paik ko ja. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TARJOUKSET OPPILAS- JA ASIOINTILIIKENTEEN KULJETUKSISTA KHALL 132 Ristijärven kunta on järjestänyt tarjouskilpailun Keskuskoulun op pilas kul je tuk sis ta ja asiointiliikenteestä (kutsutaksi) ajalle alkaen lukuvuosille ja sekä optiona lukuvuosille ja Asiointiliikenne hoidetaan ympäri vuoden. Tarjouskilpailusta on ilmoitettu Hilmassa Lisäksi tar jouskil pai lus ta on julkaistu ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja Kainuun Sa no mat -lehdessä Asiakirjat ovat olleet saatavilla kunnan nettisivuilta osoitteesta ajankohtaista. Han kin ta ylittää EU-kynnysarvon. Tarjousaika päättyi klo Tarjoukset pyydettiin seuraavista kohteista: Oppilaskuljetukset A1 Hyrynsalmentie, Pihlajavaara, Jokikylä A2 Karhulankylä - Iijärvi A3 Mustavaaran suunta A4 Kivikylä - Hietaniemi A5 Hiisijärvi - Pyhäntä P6 Hyrynsalmentie, Pihlajavaara, Jokikylä P7 Karhulankylä - Iijärvi P8 Mustavaaran suunta P9 Kivikylä - Hietaniemi P10 Hiisijärvi - Pyhäntä A1 - A5 ovat aamukuljetuksia ja P6 - P10 iltakuljetuksia Asiointiliikenne (ns. kutsutaksi) B1 B2 B3 B4 Hiisijärvi-Pyhäntä-Putkosjärvi-Kirkonkylä Mustavaara-Koskenkylä-Kirkonkylä Peuravaara-Uva-Tolosenjoki-Kirkonkylä Katajasuo-Pihlajavaara-Kirkonkylä Tarjoukset on pyydetty tarjoushetkellä ajattavilla reiteillä, mikäli kulje tet ta via on ollut vaadittu määrä. Asiointiliikenne yhdistetään koulukuljetuksiin aina kun se on mah dollis ta. Kunta (tilaaja) ilmoittaa lukuvuoden alkaessa ne asioin ti lii kenne rei tit, jotka yhdistetään koulukuljetukseen. Näissä tapauksissa asiointiliikennesopimus on voimassa koulun lomien aikana. Asioin tilii ken ne ajetaan keskiviikkoisin. Jos keskiviikolle osuu arkipyhä tai aat to, reitti ajetaan joko edellisenä tai seuraavana päivänä. Kuljetustarve vaihtelee vuosittain. Sopimus ei takaa ajoa koko so pimus kau del le. Tarjouspyynnössä ilmoitetut kilometrit (tulo-paluu) ei si do tilaajaa. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tar jous pyyn tö asiakir jat ja avauspöytäkirjan oheismateriaalina.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valintaperusteena on kohteen halvin hinta. Lisäksi edellytetään, että tar jous täyttää tarjouspyynnön ehdot. Ristijärven kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tehtyä tarjousta. Sellaiset tarjoukset voidaan hylätä, joiden hinta ta so on liian korkea. Tarjousvertailu jaetaan kokouksessa. Tarjouskilpailun ratkaisuun vaikuttaneet asiakirjat ovat julkisia asiaosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty. Muutoin asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Lisätietoja antaa myös sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjoukset seuraavasti: Koulukuljetukset: Kohde A1 Kohteet A2 - A5 Kohde P6 Kohteet P7 - P10 Asiointiliikenne Kohteet A1 - B4 Tempi Passati Oy Henkilöliikenen Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Henkilöliikenen Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Tempi Passati Oy Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tarjousvertailu liite 2.1

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA KHALL 133 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan Laki kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esi ope tukses ta toisen asteen koulutukseen. Kunnan tulee järjestää lain mukai set palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riip pumat ta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opis ke li ja ter vey den huolto na järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lain sää dän nön nojalla nykyiseen tapaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suun ni tel ma vel vol li suuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 :n mukaiseen lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata laissa säädetyt op pilas- ja opiskelijahuoltoasiat. Tämän lisäksi koulutuksen järjestäjän tu lee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava laissa sää de tyt asiat. Suunnitteluvelvollisuus sisältää myös omavalvonnan. Ope tus hal li tus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ope tus suun ni tel man perusteissa. Uusi laki edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisia opis ke lu huol lon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän pe rus ta mis ta. Lisäksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen opis ke lu huollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vas taa va oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä sekä yksittäisen op pi laan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai opiskelijaryhmän tuen tar peen selvittämiseen ja opiskelijahuollon palvelujen jär jes tämi seen liittyvien asioiden käsittelemistä varten tapauskohtaisesti koot ta va monialainen asiantuntijaryhmä. Ristijärven Keskuskoululla on laadittu oppilashuollon suunnitelma ja op pi las huol lon ohjausryhmä. Liite 3 Suunnitelma ja ohjausryhmä Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kokouksessa. Lisätiedot: rehtori Tiinaliisaportano, puh Rehtori on kutsuttu kokoukseen selostamaan asiaa. Kunnanhallitus hyväksyy esi- ja perusopetuksen oppilashuollon suunnitelman ja ohjausryhmän kokoonpanon esitetyssä muodossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUODELLE 2014 KHALL 134 Ristijärven kunnan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy 2 milj. euron valtuus talousarviolainan ottamiseen. Kunnan maksuvalmiutta on alkuvuoden ajan tuettu kassalainalla (kuntatodistusohjelma), jonka nostolimiitti on 2,5 milj. euroa. Limiitistä on käytössä 1,9 milj. euroa. Kuluvan vuoden investointien rahoittamista varten hallintopalvelut on pyytänyt tarjoukset euron ta lous ar vio lai nas ta 10 ja 15 vuoden maksuajalla. Korkovaihtoehtoina on 6 ja 12 kuukauden euribor sekä kiinteä korko. Lyhennys tasalyhenteisenä kaksi kertaa vuodessa. Laina nostetaan yhdessä erässä. Tarjous on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä, Kevalta, Kainuun Osuuspankilta ja Danske Bank Oyj:ltä. Tarjousaika päättyi klo Koska tarjousaika päättyy klo asia valmistellaan kokoukseen. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien eläkevakuutus (Keva). Liite 3.1 Tarjousten vertailu Kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina-aika 10 vuotta, tasalyhenteinen, luhennykset kaksi kertaa vuodessa, korko kiiinteä 1,984 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LUPA SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN KHALL 135 Ristijärven kunnassa on kokoaikaiseksi muutettuna 1,5 vakinaista sii voo jaa ja osa-aikainen määräaikainen siivooja. Heidän työ ajastaan kohdennetaan koululle 1,5 henkilön työ pa nos ja muille alueille (kun nan ta lo, kirjasto, palolaitos, vuok ra ta lo jen tilat ja kerhotilat) 0,5 hen ki lön työpanos. Terveysaseman hoivaosaston siivous hoidetaan ostopalveluna. Osto pal ve lu so pi mus on voimassa vuoden loppuun asti. Tilat siivotaan vii kon jokaisena päivänä. Terveysaseman muiden tilojen siivous on myös hoidettu ostopalveluna, ja tilat siivotaan arkipäivisin (ma - pe). Pal ve lu pääl lik kö Seija Forsström on selvittänyt arkipäivisin sii vot tavien tilojen ottamista kunnan omana työnä hoidettavaksi, minkä toteut ta mi nen edellyttää henkilöresurssien lisäämistä nykyisestä. Myös kirjaston uusien tilojen käyttöön ottaminen lisää paineita käytet tä vis sä olevan työajan lisäämiseen. Terveysaseman avopuolen sii vouk seen tarvittava aika on 2,5 h/pv, mikä ei sisällä pe rus sii vousta. Siivous ostetaan tällä hetkellä Tiliristi ky:ltä. Mikäli päädytään siihen ratkaisuun, että terveysaseman avopuoli ote taan omana työnä tehtäväksi, niin se tarkoittaisi sii voo ja re surssien vakainaistamista viimeistään vuoden 2015 alusta niin, että kokonaismäärä on noin 2,3-2,5 siivoojaa. Ajalle (kokoaikainen) ja (osa-aikainen) on tarve palkata määräaikainen siivooja vuosilomien sijaiseksi ja elokuun alusta muiden tilojen siivoukseen siihen asti, että paikka on täytetty vakinaisesti, mikäli valtuusto hyväksyy toimen vuoden 2015 talousarvioon. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Lisätietoja antaa myös palvelupäällikkö Seija Forsström, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan siivoojan lisäresurssien palkkaamiseen ajalle ja ajalle Vakinaisesti täytettävä siivoojan tehtävä sisällytetään vuoden 2015 talousarvioon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET KHALL 136 Ristijärven Pyry ry on toimittanut kuntaan lii kun ta toi minta-avus tus ha ke muk sen vuodelle Ristijärven Pyryssä toimii neljä jaostoa: hiihto, yleisurheilu, jalkapallo ja lentopallo. Jäsenmääräksi on ilmoitettu 198. Toimintasuunnitelman mukaan seura haluaa erityisesti korostaa lasten ja nuorten liikuntakasvatusta aikuisia ja senioreita unohtamatta. Me nes tyk sel lis tä seurayhteistyötä Puolangan, Hyrynsalmen ja Pal tamon kanssa jatketaan. Haettava avustus on euroa. Kunnan myöntämä toiminta-avustus vuonna 2013 oli euroa. Hakemukseen on liitetty tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2013, sään tömää räi sen kevätkokouksen pöytäkirja, seuran toimintasuunnitelma ja jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 sisältäen joh to kunnan talousarvion, selvitys Kainuun hiihtoseurojen lasten ja nuorten oh jauk sen sekä valmennuksen toimintamalli hankkeesta sekä SM-kisojen talousarvion. Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Elisa Karppinen, puh Kunnanhallitus päättää myötää Ristijärven Pyry ry:lle euron avustuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 137 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Päätös Kainuun Luon non suo je lu pii ri ry:n valitukseen. 2) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kunniamerkkiesitykset lii kenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hal linnon alal ta. 3) Teosto. Vahvistus tietojen muutoksesta. 4) Keva. Virkakirje Kevan valtuuskunnan ja hallituksen pää tös ten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 5) Stura Enso oyj. Selvitys kaupan metsämaksusta ) Metsäliitto Osuuskunta. Korkotodistus ) Kuntien eläkevakuutus. Budjetointiohje Arvio vuoden 2015 VaEL -eläkemaksuista. 8) Valtiovarainministeriö. Kirje Kuntien talouden ta sa painot ta mis sel vi tys avus tuk sen hakeminen. 9) Lausuntopyyntö Ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta sekä Terveydensuojelun ja Tupakkalain valtakunnallisista valvontaohjelmista vuosille Ristijärven kunta ei anna lausuntoa ohjelmista. 10) Kiinteistönluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Määräala Mustavaara Härkönen Eino Rno 231:13 -tilasta UPM Kymmene Oyj Härkönen Anja Määräala Mustavaara Rno 231:13 -tilasta Määräala Niittylä Rno 8:57 -tilasta UPM Kymmene Oyj Ristijärven kunta Kuvana Eino ja Juntunen-Hutri Seija Karppinen Maija-Liisa Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi. Kuultiin kunnanjohtajan selotust Unkarin matkasta ja Ristijärvellä toteutetusta Take a part at art -hankkeeseen liittyvästä englantilaisten vierailusta.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset seuraavilta reiteiltä: - Mieskonmäen

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus 25.05.2015 AIKA 17:30-18:58 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kunnanvaltuusto 13.01.2016 AIKA 19:00-19:25 PAIKKA Keskuskoulun ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot