RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSKOULUN KIINTEISTÖN 6 KORJAUKSEEN 131 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 8 KAINUUN SOTESSA ALKAEN 132 TARJOUKSET OPPILAS- JA ASIOINTILIIKENTEEN 10 KULJETUKSISTA 133 RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASHUOLLON 12 SUUNNITELMA 134 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUODELLE LUPA SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET ILMOITUSASIAT 16

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:30-18:38 puheenjohtaja Kemppainen Anu 17:30-18:38 jäsen Klemetti Arto 17:30-18:38 jäsen Kylllönen Esko 17:30-18:38 jäsen Laakso Minna-Liisa 17:30-18:38 varapj Pikkarainen Tapio 17:30-18:38 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-18:38 jäsen POISSA Granholm Tapani jäsen MUU Oikarinen Olavi 17:30-18:38 Kvalt pj Tolonen Helka 17:30-18:38 Kvalt I varapj Tolonen Arto 17:30-18:38 Kvalt II varapj Potila Raija 17:30-18:38 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-18:38 pöytäkirjanpitäjä Portano Tiinaliisa 17:33-17:44 rehtori ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Anu Kemppainen Esko Kyllönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Terttu Tolonen palvelusihteeri Liite 5 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 127 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 128 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valitiin Anu Kemppainen ja Esko Kyllönen. Ennen varsinaisten lista-asioiden käsittelyn aloittamista kuultiin rehtori Tiinaliisa Portanon selostus pykälistä 132 ja 133. Rehtori läsnä kokouksessa klo

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 129 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtaja Kauppakirja Putkosranta Rno 11:62 -tilan rakennuspaikan myynnistä. 2) Lomituspäällikkö päätökset korvaushakemuksista 3) Rakennusmestari tieavustuksen asumisen perusteella Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSKOULUN KIINTEISTÖN KORJAUKSEEN RAKLTK 21 Ristijärven keskuskoulun kiinteistössä sattui kevään 2014 aikana vie mä rin tulvimisen vuoksi vesivahinko. Käytännössä viemäri tukkeu tui ja sitä kautta vesi tulvi siivoojien sosiaalitiloihin. Vesivahingon laa juu den tutki Ristijärven Rakennus Oy, joka myös teki kos teus vaurio kor jauk set, joiden kustannukset olivat n euroa/alv 0 %. Viemärin tukkeutumisen syytä tutkittiin siten, että viemäri kuvattiin Huu ri nai nen Oy:n toimesta. Kuvauksen perusteella todettiin, että kysees sä oleva valurautaviemäri on huonokuntoinen ja sisäpuoli syöpy nyt, jolloin tukkeutumisen riski kasvaa. Lisäksi katolle nousevasta vie mä rin tuuletusputkesta valuu ruostejäämiä varsinaiseen vie märiin, joka myös edesauttaa viemärin tukkeutumista. Käytännössä Keskuskoululla on viemäriputket uusittu viimeisimmän kiin teis tön perusparannuksen yhteydessä, mutta jostain syystä ko. alu eel la olevia muutaman kymmenen metrin matkalla olevia putkia ei ole uusittu. Viemärin uusiminen todettiin LVI-suunnittelutoimisto Kaiplanin kanssa varsin haasteelliseksi, joten katsottiin viemärin pinnoittamisen ole van edullisempi vaihtoehto. Pinnoittamisesta pyydettiin tarjousta Orell Group Oy:ltä ja tarjoushinta oli euroa/alv 0 %. Toimenpiteiden lisäksi kiinteistössä on tarpeen tehdä pienimuotoisia jul ki si vu kor jauk sia kesän 2014 aikana. Liite 2. OrellGroup Oy:n päivätty tarjous. Valmistellut: Tekninen päällikkö Harri Helenius, puh Teknisen päällikön päätösesitys: Rakentamislautakunta päättää hyväksyä kiinteistössä tehtävät korjauk set sekä esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se esittäisi edel leen valtuustolle euron lisämäärärahan teknisen toimen ta lous ar vi oon, koska yllämainittuihin toimenpiteisiin ei ole voitu varau tua vuoden 2014 talousarviossa. Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus. KHALL 130 Liite 0.1 OrellGroup Oy:n päivätty tarjous

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Rakentamislautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron määrärahan teknisen toimen talousarvioon tulosyksikölle Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN KAINUUN SOTESSA ALKAEN KHALL 131 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää jä sen kun nil le päätettäväksi, että Kainuun sosiaali- ja ter vey den huollon kuntayhtymä järjestää kuntouttavan työtoiminnan kaikille jä senkun nil le (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suo mus sal mi). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aloittaessa toimin tan sa kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on jatkunut hankkee na ja vuosina järjestämistapa on vaihdellut kun takoh tai ses ti. Osa Kainuun soten jäsenkunnista on halunnut järjestää kun tout ta van työtoiminnan osana muita kunnan työllisyyspalveluja tai kunnissa on selvitetty työllisyysyksiköiden perustamista tai muita yh teis työ jär jes te ly jä. Vuodesta 2013 alkaen Suomussalmen kunta ja vuo des ta 2014 lähtien Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta ovat jär jes tä neet kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana ilman kunta yh ty män koordinaatiota. Paltamon kunnassa kuntouttavaa työ toimin taa ei käytännössä ole toteutettu työllisyyskokeilun vuoksi ja Palta mo suunnittelee yhteistyötä paikallisen työvoimayhdistyksen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muissa jäsenkunnissa (Hy ryn sal mi, Kajaani, Ristijärvi, Sotkamo) kuntouttavaa työtoimintaa on vuonna 2013 ja 2014 toteutettu kuntayhtymän toimintana ja kehit tä mis hank kee na, jonka rahoituksesta ovat vastanneet kunnat erillis ra hoi tuk sel la. Henkilöstöresurssit jakautuvat seuraavasti: yksi ohjaa ja Hyrynsalmella ja Ristijärvellä, neljä ohjaajaa Kajaanissa ja kaksi ohjaajaa Sotkamossa sekä yhteinen esimies. Kuntouttavaan työtoi min taan on tällä hetkellä jonoja ja mikäli toimintaa jatketaan saman si säl töi se nä, Kajaanissa olisi tarvetta kahdelle uudelle ohjaajalle myös muille jäsenkunnille, tarve olisi kaksi ohjaajaa Kuhmoon, yksi oh jaa ja Paltamoon, kaksi ohjaajaa Suomussalmelle. Kainuun soten järjestämänä kuntouttavan työtoiminnan projektin toimin ta ku lut (Kajaani, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Sotkamo) olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Lisäksi toimintatuotot olivat eu roa, joista valtion tukea ja avustuksia euroa ja kuntien mak sa maa myyntituottoa euroa. Mikäli Kainuun sote vastaa jat kos sa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä niille jä sen kunnil le, jotka eivät sitä omana toimintana järjestä, rahoitetaan toiminta pe rus so pi muk sen mukaisesti ja talousarvioon vuodelle 2015 ja talous suun ni tel maan vuosille tulee osoittaa riittävät voima va rat palvelun järjestämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen eri vaihtoehdoista on tehty ih mi siin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Siinä vertaillaan kun toutta van työtoiminnan järjestämistä kehittämishankkeena (vaihtoehto 1), sote kuntayhtymässä aikuissosiaalipalvelujen vastuualueella

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus (vaih to eh to 2) ja kuntien omana toimintana (vaihtoehto 3). Arviointi on liitteenä. Lisäksi liitteenä on Kelan tilastopalvelu Kelaston tietoa työ mark ki na tues ta kunnittain. Ristijärven kunta pitää kuntouttavan työtoiminnan jär jes tä misessä tär keä nä, että kun tout ta van työtoiminnan järjestämisellä tulee olla kiin teä yhteys so si aa li työ hön, mikä puoltaa sitä, että päävastuu toimin nan jär jes tä mi ses tä on Kainuun sote kuntayhtymällä, jolloin yhteys sosiaalityöhön on kiinteämpi, kuin siinä tapauksessa että järjestäjä olisi esim. peruskunta. Ristijärvellä kuntouttavan toiminnan asiakasmäärä on kasvanut yleisen työttömyystilanteen heikentyessä. Kunnan osuus työ mark kin tatu ki mak sus ta on myös kasvussa. Kuntouttava työtoiminta tarvitsee toi min ta paik ko ja, joita mahdollisuuksien mukaan tulisi myös kunnan vas tuu aluei den tarjota kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Liitteet 1-2: Vaikutusten arviointi ja työmarkkinatuki kunnittain Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Ristijärven kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esityksen kuntout ta van työtoiminnan järjestämisestä alkaen kun ta yh tymän toimesta. Lisäksi kunnanhallitus kehottaa kunnan vastuualueita tar joa maan mahdollisuuksiensa mukaan kuntouttavan työ toi min nan toi min ta paik ko ja. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TARJOUKSET OPPILAS- JA ASIOINTILIIKENTEEN KULJETUKSISTA KHALL 132 Ristijärven kunta on järjestänyt tarjouskilpailun Keskuskoulun op pilas kul je tuk sis ta ja asiointiliikenteestä (kutsutaksi) ajalle alkaen lukuvuosille ja sekä optiona lukuvuosille ja Asiointiliikenne hoidetaan ympäri vuoden. Tarjouskilpailusta on ilmoitettu Hilmassa Lisäksi tar jouskil pai lus ta on julkaistu ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja Kainuun Sa no mat -lehdessä Asiakirjat ovat olleet saatavilla kunnan nettisivuilta osoitteesta ajankohtaista. Han kin ta ylittää EU-kynnysarvon. Tarjousaika päättyi klo Tarjoukset pyydettiin seuraavista kohteista: Oppilaskuljetukset A1 Hyrynsalmentie, Pihlajavaara, Jokikylä A2 Karhulankylä - Iijärvi A3 Mustavaaran suunta A4 Kivikylä - Hietaniemi A5 Hiisijärvi - Pyhäntä P6 Hyrynsalmentie, Pihlajavaara, Jokikylä P7 Karhulankylä - Iijärvi P8 Mustavaaran suunta P9 Kivikylä - Hietaniemi P10 Hiisijärvi - Pyhäntä A1 - A5 ovat aamukuljetuksia ja P6 - P10 iltakuljetuksia Asiointiliikenne (ns. kutsutaksi) B1 B2 B3 B4 Hiisijärvi-Pyhäntä-Putkosjärvi-Kirkonkylä Mustavaara-Koskenkylä-Kirkonkylä Peuravaara-Uva-Tolosenjoki-Kirkonkylä Katajasuo-Pihlajavaara-Kirkonkylä Tarjoukset on pyydetty tarjoushetkellä ajattavilla reiteillä, mikäli kulje tet ta via on ollut vaadittu määrä. Asiointiliikenne yhdistetään koulukuljetuksiin aina kun se on mah dollis ta. Kunta (tilaaja) ilmoittaa lukuvuoden alkaessa ne asioin ti lii kenne rei tit, jotka yhdistetään koulukuljetukseen. Näissä tapauksissa asiointiliikennesopimus on voimassa koulun lomien aikana. Asioin tilii ken ne ajetaan keskiviikkoisin. Jos keskiviikolle osuu arkipyhä tai aat to, reitti ajetaan joko edellisenä tai seuraavana päivänä. Kuljetustarve vaihtelee vuosittain. Sopimus ei takaa ajoa koko so pimus kau del le. Tarjouspyynnössä ilmoitetut kilometrit (tulo-paluu) ei si do tilaajaa. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tar jous pyyn tö asiakir jat ja avauspöytäkirjan oheismateriaalina.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valintaperusteena on kohteen halvin hinta. Lisäksi edellytetään, että tar jous täyttää tarjouspyynnön ehdot. Ristijärven kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tehtyä tarjousta. Sellaiset tarjoukset voidaan hylätä, joiden hinta ta so on liian korkea. Tarjousvertailu jaetaan kokouksessa. Tarjouskilpailun ratkaisuun vaikuttaneet asiakirjat ovat julkisia asiaosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty. Muutoin asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Lisätietoja antaa myös sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjoukset seuraavasti: Koulukuljetukset: Kohde A1 Kohteet A2 - A5 Kohde P6 Kohteet P7 - P10 Asiointiliikenne Kohteet A1 - B4 Tempi Passati Oy Henkilöliikenen Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Henkilöliikenen Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Tempi Passati Oy Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tarjousvertailu liite 2.1

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA KHALL 133 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan Laki kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esi ope tukses ta toisen asteen koulutukseen. Kunnan tulee järjestää lain mukai set palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riip pumat ta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opis ke li ja ter vey den huolto na järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lain sää dän nön nojalla nykyiseen tapaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suun ni tel ma vel vol li suuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 :n mukaiseen lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata laissa säädetyt op pilas- ja opiskelijahuoltoasiat. Tämän lisäksi koulutuksen järjestäjän tu lee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava laissa sää de tyt asiat. Suunnitteluvelvollisuus sisältää myös omavalvonnan. Ope tus hal li tus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ope tus suun ni tel man perusteissa. Uusi laki edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisia opis ke lu huol lon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän pe rus ta mis ta. Lisäksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen opis ke lu huollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vas taa va oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä sekä yksittäisen op pi laan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai opiskelijaryhmän tuen tar peen selvittämiseen ja opiskelijahuollon palvelujen jär jes tämi seen liittyvien asioiden käsittelemistä varten tapauskohtaisesti koot ta va monialainen asiantuntijaryhmä. Ristijärven Keskuskoululla on laadittu oppilashuollon suunnitelma ja op pi las huol lon ohjausryhmä. Liite 3 Suunnitelma ja ohjausryhmä Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kokouksessa. Lisätiedot: rehtori Tiinaliisaportano, puh Rehtori on kutsuttu kokoukseen selostamaan asiaa. Kunnanhallitus hyväksyy esi- ja perusopetuksen oppilashuollon suunnitelman ja ohjausryhmän kokoonpanon esitetyssä muodossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUODELLE 2014 KHALL 134 Ristijärven kunnan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy 2 milj. euron valtuus talousarviolainan ottamiseen. Kunnan maksuvalmiutta on alkuvuoden ajan tuettu kassalainalla (kuntatodistusohjelma), jonka nostolimiitti on 2,5 milj. euroa. Limiitistä on käytössä 1,9 milj. euroa. Kuluvan vuoden investointien rahoittamista varten hallintopalvelut on pyytänyt tarjoukset euron ta lous ar vio lai nas ta 10 ja 15 vuoden maksuajalla. Korkovaihtoehtoina on 6 ja 12 kuukauden euribor sekä kiinteä korko. Lyhennys tasalyhenteisenä kaksi kertaa vuodessa. Laina nostetaan yhdessä erässä. Tarjous on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä, Kevalta, Kainuun Osuuspankilta ja Danske Bank Oyj:ltä. Tarjousaika päättyi klo Koska tarjousaika päättyy klo asia valmistellaan kokoukseen. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien eläkevakuutus (Keva). Liite 3.1 Tarjousten vertailu Kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina-aika 10 vuotta, tasalyhenteinen, luhennykset kaksi kertaa vuodessa, korko kiiinteä 1,984 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LUPA SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN KHALL 135 Ristijärven kunnassa on kokoaikaiseksi muutettuna 1,5 vakinaista sii voo jaa ja osa-aikainen määräaikainen siivooja. Heidän työ ajastaan kohdennetaan koululle 1,5 henkilön työ pa nos ja muille alueille (kun nan ta lo, kirjasto, palolaitos, vuok ra ta lo jen tilat ja kerhotilat) 0,5 hen ki lön työpanos. Terveysaseman hoivaosaston siivous hoidetaan ostopalveluna. Osto pal ve lu so pi mus on voimassa vuoden loppuun asti. Tilat siivotaan vii kon jokaisena päivänä. Terveysaseman muiden tilojen siivous on myös hoidettu ostopalveluna, ja tilat siivotaan arkipäivisin (ma - pe). Pal ve lu pääl lik kö Seija Forsström on selvittänyt arkipäivisin sii vot tavien tilojen ottamista kunnan omana työnä hoidettavaksi, minkä toteut ta mi nen edellyttää henkilöresurssien lisäämistä nykyisestä. Myös kirjaston uusien tilojen käyttöön ottaminen lisää paineita käytet tä vis sä olevan työajan lisäämiseen. Terveysaseman avopuolen sii vouk seen tarvittava aika on 2,5 h/pv, mikä ei sisällä pe rus sii vousta. Siivous ostetaan tällä hetkellä Tiliristi ky:ltä. Mikäli päädytään siihen ratkaisuun, että terveysaseman avopuoli ote taan omana työnä tehtäväksi, niin se tarkoittaisi sii voo ja re surssien vakainaistamista viimeistään vuoden 2015 alusta niin, että kokonaismäärä on noin 2,3-2,5 siivoojaa. Ajalle (kokoaikainen) ja (osa-aikainen) on tarve palkata määräaikainen siivooja vuosilomien sijaiseksi ja elokuun alusta muiden tilojen siivoukseen siihen asti, että paikka on täytetty vakinaisesti, mikäli valtuusto hyväksyy toimen vuoden 2015 talousarvioon. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Lisätietoja antaa myös palvelupäällikkö Seija Forsström, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan siivoojan lisäresurssien palkkaamiseen ajalle ja ajalle Vakinaisesti täytettävä siivoojan tehtävä sisällytetään vuoden 2015 talousarvioon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET KHALL 136 Ristijärven Pyry ry on toimittanut kuntaan lii kun ta toi minta-avus tus ha ke muk sen vuodelle Ristijärven Pyryssä toimii neljä jaostoa: hiihto, yleisurheilu, jalkapallo ja lentopallo. Jäsenmääräksi on ilmoitettu 198. Toimintasuunnitelman mukaan seura haluaa erityisesti korostaa lasten ja nuorten liikuntakasvatusta aikuisia ja senioreita unohtamatta. Me nes tyk sel lis tä seurayhteistyötä Puolangan, Hyrynsalmen ja Pal tamon kanssa jatketaan. Haettava avustus on euroa. Kunnan myöntämä toiminta-avustus vuonna 2013 oli euroa. Hakemukseen on liitetty tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2013, sään tömää räi sen kevätkokouksen pöytäkirja, seuran toimintasuunnitelma ja jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 sisältäen joh to kunnan talousarvion, selvitys Kainuun hiihtoseurojen lasten ja nuorten oh jauk sen sekä valmennuksen toimintamalli hankkeesta sekä SM-kisojen talousarvion. Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Elisa Karppinen, puh Kunnanhallitus päättää myötää Ristijärven Pyry ry:lle euron avustuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 137 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Päätös Kainuun Luon non suo je lu pii ri ry:n valitukseen. 2) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kunniamerkkiesitykset lii kenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hal linnon alal ta. 3) Teosto. Vahvistus tietojen muutoksesta. 4) Keva. Virkakirje Kevan valtuuskunnan ja hallituksen pää tös ten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 5) Stura Enso oyj. Selvitys kaupan metsämaksusta ) Metsäliitto Osuuskunta. Korkotodistus ) Kuntien eläkevakuutus. Budjetointiohje Arvio vuoden 2015 VaEL -eläkemaksuista. 8) Valtiovarainministeriö. Kirje Kuntien talouden ta sa painot ta mis sel vi tys avus tuk sen hakeminen. 9) Lausuntopyyntö Ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta sekä Terveydensuojelun ja Tupakkalain valtakunnallisista valvontaohjelmista vuosille Ristijärven kunta ei anna lausuntoa ohjelmista. 10) Kiinteistönluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Määräala Mustavaara Härkönen Eino Rno 231:13 -tilasta UPM Kymmene Oyj Härkönen Anja Määräala Mustavaara Rno 231:13 -tilasta Määräala Niittylä Rno 8:57 -tilasta UPM Kymmene Oyj Ristijärven kunta Kuvana Eino ja Juntunen-Hutri Seija Karppinen Maija-Liisa Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi. Kuultiin kunnanjohtajan selotust Unkarin matkasta ja Ristijärvellä toteutetusta Take a part at art -hankkeeseen liittyvästä englantilaisten vierailusta.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot