RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSKOULUN KIINTEISTÖN 6 KORJAUKSEEN 131 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 8 KAINUUN SOTESSA ALKAEN 132 TARJOUKSET OPPILAS- JA ASIOINTILIIKENTEEN 10 KULJETUKSISTA 133 RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASHUOLLON 12 SUUNNITELMA 134 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUODELLE LUPA SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET ILMOITUSASIAT 16

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:30-18:38 puheenjohtaja Kemppainen Anu 17:30-18:38 jäsen Klemetti Arto 17:30-18:38 jäsen Kylllönen Esko 17:30-18:38 jäsen Laakso Minna-Liisa 17:30-18:38 varapj Pikkarainen Tapio 17:30-18:38 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-18:38 jäsen POISSA Granholm Tapani jäsen MUU Oikarinen Olavi 17:30-18:38 Kvalt pj Tolonen Helka 17:30-18:38 Kvalt I varapj Tolonen Arto 17:30-18:38 Kvalt II varapj Potila Raija 17:30-18:38 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-18:38 pöytäkirjanpitäjä Portano Tiinaliisa 17:33-17:44 rehtori ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Anu Kemppainen Esko Kyllönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Terttu Tolonen palvelusihteeri Liite 5 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 127 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 128 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valitiin Anu Kemppainen ja Esko Kyllönen. Ennen varsinaisten lista-asioiden käsittelyn aloittamista kuultiin rehtori Tiinaliisa Portanon selostus pykälistä 132 ja 133. Rehtori läsnä kokouksessa klo

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 129 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtaja Kauppakirja Putkosranta Rno 11:62 -tilan rakennuspaikan myynnistä. 2) Lomituspäällikkö päätökset korvaushakemuksista 3) Rakennusmestari tieavustuksen asumisen perusteella Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSKOULUN KIINTEISTÖN KORJAUKSEEN RAKLTK 21 Ristijärven keskuskoulun kiinteistössä sattui kevään 2014 aikana vie mä rin tulvimisen vuoksi vesivahinko. Käytännössä viemäri tukkeu tui ja sitä kautta vesi tulvi siivoojien sosiaalitiloihin. Vesivahingon laa juu den tutki Ristijärven Rakennus Oy, joka myös teki kos teus vaurio kor jauk set, joiden kustannukset olivat n euroa/alv 0 %. Viemärin tukkeutumisen syytä tutkittiin siten, että viemäri kuvattiin Huu ri nai nen Oy:n toimesta. Kuvauksen perusteella todettiin, että kysees sä oleva valurautaviemäri on huonokuntoinen ja sisäpuoli syöpy nyt, jolloin tukkeutumisen riski kasvaa. Lisäksi katolle nousevasta vie mä rin tuuletusputkesta valuu ruostejäämiä varsinaiseen vie märiin, joka myös edesauttaa viemärin tukkeutumista. Käytännössä Keskuskoululla on viemäriputket uusittu viimeisimmän kiin teis tön perusparannuksen yhteydessä, mutta jostain syystä ko. alu eel la olevia muutaman kymmenen metrin matkalla olevia putkia ei ole uusittu. Viemärin uusiminen todettiin LVI-suunnittelutoimisto Kaiplanin kanssa varsin haasteelliseksi, joten katsottiin viemärin pinnoittamisen ole van edullisempi vaihtoehto. Pinnoittamisesta pyydettiin tarjousta Orell Group Oy:ltä ja tarjoushinta oli euroa/alv 0 %. Toimenpiteiden lisäksi kiinteistössä on tarpeen tehdä pienimuotoisia jul ki si vu kor jauk sia kesän 2014 aikana. Liite 2. OrellGroup Oy:n päivätty tarjous. Valmistellut: Tekninen päällikkö Harri Helenius, puh Teknisen päällikön päätösesitys: Rakentamislautakunta päättää hyväksyä kiinteistössä tehtävät korjauk set sekä esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se esittäisi edel leen valtuustolle euron lisämäärärahan teknisen toimen ta lous ar vi oon, koska yllämainittuihin toimenpiteisiin ei ole voitu varau tua vuoden 2014 talousarviossa. Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus. KHALL 130 Liite 0.1 OrellGroup Oy:n päivätty tarjous

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Rakentamislautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron määrärahan teknisen toimen talousarvioon tulosyksikölle Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN KAINUUN SOTESSA ALKAEN KHALL 131 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää jä sen kun nil le päätettäväksi, että Kainuun sosiaali- ja ter vey den huollon kuntayhtymä järjestää kuntouttavan työtoiminnan kaikille jä senkun nil le (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suo mus sal mi). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aloittaessa toimin tan sa kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on jatkunut hankkee na ja vuosina järjestämistapa on vaihdellut kun takoh tai ses ti. Osa Kainuun soten jäsenkunnista on halunnut järjestää kun tout ta van työtoiminnan osana muita kunnan työllisyyspalveluja tai kunnissa on selvitetty työllisyysyksiköiden perustamista tai muita yh teis työ jär jes te ly jä. Vuodesta 2013 alkaen Suomussalmen kunta ja vuo des ta 2014 lähtien Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta ovat jär jes tä neet kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana ilman kunta yh ty män koordinaatiota. Paltamon kunnassa kuntouttavaa työ toimin taa ei käytännössä ole toteutettu työllisyyskokeilun vuoksi ja Palta mo suunnittelee yhteistyötä paikallisen työvoimayhdistyksen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muissa jäsenkunnissa (Hy ryn sal mi, Kajaani, Ristijärvi, Sotkamo) kuntouttavaa työtoimintaa on vuonna 2013 ja 2014 toteutettu kuntayhtymän toimintana ja kehit tä mis hank kee na, jonka rahoituksesta ovat vastanneet kunnat erillis ra hoi tuk sel la. Henkilöstöresurssit jakautuvat seuraavasti: yksi ohjaa ja Hyrynsalmella ja Ristijärvellä, neljä ohjaajaa Kajaanissa ja kaksi ohjaajaa Sotkamossa sekä yhteinen esimies. Kuntouttavaan työtoi min taan on tällä hetkellä jonoja ja mikäli toimintaa jatketaan saman si säl töi se nä, Kajaanissa olisi tarvetta kahdelle uudelle ohjaajalle myös muille jäsenkunnille, tarve olisi kaksi ohjaajaa Kuhmoon, yksi oh jaa ja Paltamoon, kaksi ohjaajaa Suomussalmelle. Kainuun soten järjestämänä kuntouttavan työtoiminnan projektin toimin ta ku lut (Kajaani, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Sotkamo) olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Lisäksi toimintatuotot olivat eu roa, joista valtion tukea ja avustuksia euroa ja kuntien mak sa maa myyntituottoa euroa. Mikäli Kainuun sote vastaa jat kos sa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä niille jä sen kunnil le, jotka eivät sitä omana toimintana järjestä, rahoitetaan toiminta pe rus so pi muk sen mukaisesti ja talousarvioon vuodelle 2015 ja talous suun ni tel maan vuosille tulee osoittaa riittävät voima va rat palvelun järjestämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen eri vaihtoehdoista on tehty ih mi siin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Siinä vertaillaan kun toutta van työtoiminnan järjestämistä kehittämishankkeena (vaihtoehto 1), sote kuntayhtymässä aikuissosiaalipalvelujen vastuualueella

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus (vaih to eh to 2) ja kuntien omana toimintana (vaihtoehto 3). Arviointi on liitteenä. Lisäksi liitteenä on Kelan tilastopalvelu Kelaston tietoa työ mark ki na tues ta kunnittain. Ristijärven kunta pitää kuntouttavan työtoiminnan jär jes tä misessä tär keä nä, että kun tout ta van työtoiminnan järjestämisellä tulee olla kiin teä yhteys so si aa li työ hön, mikä puoltaa sitä, että päävastuu toimin nan jär jes tä mi ses tä on Kainuun sote kuntayhtymällä, jolloin yhteys sosiaalityöhön on kiinteämpi, kuin siinä tapauksessa että järjestäjä olisi esim. peruskunta. Ristijärvellä kuntouttavan toiminnan asiakasmäärä on kasvanut yleisen työttömyystilanteen heikentyessä. Kunnan osuus työ mark kin tatu ki mak sus ta on myös kasvussa. Kuntouttava työtoiminta tarvitsee toi min ta paik ko ja, joita mahdollisuuksien mukaan tulisi myös kunnan vas tuu aluei den tarjota kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Liitteet 1-2: Vaikutusten arviointi ja työmarkkinatuki kunnittain Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Ristijärven kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esityksen kuntout ta van työtoiminnan järjestämisestä alkaen kun ta yh tymän toimesta. Lisäksi kunnanhallitus kehottaa kunnan vastuualueita tar joa maan mahdollisuuksiensa mukaan kuntouttavan työ toi min nan toi min ta paik ko ja. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TARJOUKSET OPPILAS- JA ASIOINTILIIKENTEEN KULJETUKSISTA KHALL 132 Ristijärven kunta on järjestänyt tarjouskilpailun Keskuskoulun op pilas kul je tuk sis ta ja asiointiliikenteestä (kutsutaksi) ajalle alkaen lukuvuosille ja sekä optiona lukuvuosille ja Asiointiliikenne hoidetaan ympäri vuoden. Tarjouskilpailusta on ilmoitettu Hilmassa Lisäksi tar jouskil pai lus ta on julkaistu ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja Kainuun Sa no mat -lehdessä Asiakirjat ovat olleet saatavilla kunnan nettisivuilta osoitteesta ajankohtaista. Han kin ta ylittää EU-kynnysarvon. Tarjousaika päättyi klo Tarjoukset pyydettiin seuraavista kohteista: Oppilaskuljetukset A1 Hyrynsalmentie, Pihlajavaara, Jokikylä A2 Karhulankylä - Iijärvi A3 Mustavaaran suunta A4 Kivikylä - Hietaniemi A5 Hiisijärvi - Pyhäntä P6 Hyrynsalmentie, Pihlajavaara, Jokikylä P7 Karhulankylä - Iijärvi P8 Mustavaaran suunta P9 Kivikylä - Hietaniemi P10 Hiisijärvi - Pyhäntä A1 - A5 ovat aamukuljetuksia ja P6 - P10 iltakuljetuksia Asiointiliikenne (ns. kutsutaksi) B1 B2 B3 B4 Hiisijärvi-Pyhäntä-Putkosjärvi-Kirkonkylä Mustavaara-Koskenkylä-Kirkonkylä Peuravaara-Uva-Tolosenjoki-Kirkonkylä Katajasuo-Pihlajavaara-Kirkonkylä Tarjoukset on pyydetty tarjoushetkellä ajattavilla reiteillä, mikäli kulje tet ta via on ollut vaadittu määrä. Asiointiliikenne yhdistetään koulukuljetuksiin aina kun se on mah dollis ta. Kunta (tilaaja) ilmoittaa lukuvuoden alkaessa ne asioin ti lii kenne rei tit, jotka yhdistetään koulukuljetukseen. Näissä tapauksissa asiointiliikennesopimus on voimassa koulun lomien aikana. Asioin tilii ken ne ajetaan keskiviikkoisin. Jos keskiviikolle osuu arkipyhä tai aat to, reitti ajetaan joko edellisenä tai seuraavana päivänä. Kuljetustarve vaihtelee vuosittain. Sopimus ei takaa ajoa koko so pimus kau del le. Tarjouspyynnössä ilmoitetut kilometrit (tulo-paluu) ei si do tilaajaa. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tar jous pyyn tö asiakir jat ja avauspöytäkirjan oheismateriaalina.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Valintaperusteena on kohteen halvin hinta. Lisäksi edellytetään, että tar jous täyttää tarjouspyynnön ehdot. Ristijärven kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tehtyä tarjousta. Sellaiset tarjoukset voidaan hylätä, joiden hinta ta so on liian korkea. Tarjousvertailu jaetaan kokouksessa. Tarjouskilpailun ratkaisuun vaikuttaneet asiakirjat ovat julkisia asiaosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty. Muutoin asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Lisätietoja antaa myös sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjoukset seuraavasti: Koulukuljetukset: Kohde A1 Kohteet A2 - A5 Kohde P6 Kohteet P7 - P10 Asiointiliikenne Kohteet A1 - B4 Tempi Passati Oy Henkilöliikenen Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Henkilöliikenen Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Tempi Passati Oy Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ja taksi Esko Heikkinen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tarjousvertailu liite 2.1

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA KHALL 133 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan Laki kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esi ope tukses ta toisen asteen koulutukseen. Kunnan tulee järjestää lain mukai set palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riip pumat ta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opis ke li ja ter vey den huolto na järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lain sää dän nön nojalla nykyiseen tapaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suun ni tel ma vel vol li suuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 :n mukaiseen lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata laissa säädetyt op pilas- ja opiskelijahuoltoasiat. Tämän lisäksi koulutuksen järjestäjän tu lee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava laissa sää de tyt asiat. Suunnitteluvelvollisuus sisältää myös omavalvonnan. Ope tus hal li tus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ope tus suun ni tel man perusteissa. Uusi laki edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisia opis ke lu huol lon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän pe rus ta mis ta. Lisäksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen opis ke lu huollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vas taa va oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä sekä yksittäisen op pi laan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai opiskelijaryhmän tuen tar peen selvittämiseen ja opiskelijahuollon palvelujen jär jes tämi seen liittyvien asioiden käsittelemistä varten tapauskohtaisesti koot ta va monialainen asiantuntijaryhmä. Ristijärven Keskuskoululla on laadittu oppilashuollon suunnitelma ja op pi las huol lon ohjausryhmä. Liite 3 Suunnitelma ja ohjausryhmä Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kokouksessa. Lisätiedot: rehtori Tiinaliisaportano, puh Rehtori on kutsuttu kokoukseen selostamaan asiaa. Kunnanhallitus hyväksyy esi- ja perusopetuksen oppilashuollon suunnitelman ja ohjausryhmän kokoonpanon esitetyssä muodossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUODELLE 2014 KHALL 134 Ristijärven kunnan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy 2 milj. euron valtuus talousarviolainan ottamiseen. Kunnan maksuvalmiutta on alkuvuoden ajan tuettu kassalainalla (kuntatodistusohjelma), jonka nostolimiitti on 2,5 milj. euroa. Limiitistä on käytössä 1,9 milj. euroa. Kuluvan vuoden investointien rahoittamista varten hallintopalvelut on pyytänyt tarjoukset euron ta lous ar vio lai nas ta 10 ja 15 vuoden maksuajalla. Korkovaihtoehtoina on 6 ja 12 kuukauden euribor sekä kiinteä korko. Lyhennys tasalyhenteisenä kaksi kertaa vuodessa. Laina nostetaan yhdessä erässä. Tarjous on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä, Kevalta, Kainuun Osuuspankilta ja Danske Bank Oyj:ltä. Tarjousaika päättyi klo Koska tarjousaika päättyy klo asia valmistellaan kokoukseen. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien eläkevakuutus (Keva). Liite 3.1 Tarjousten vertailu Kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina-aika 10 vuotta, tasalyhenteinen, luhennykset kaksi kertaa vuodessa, korko kiiinteä 1,984 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LUPA SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN KHALL 135 Ristijärven kunnassa on kokoaikaiseksi muutettuna 1,5 vakinaista sii voo jaa ja osa-aikainen määräaikainen siivooja. Heidän työ ajastaan kohdennetaan koululle 1,5 henkilön työ pa nos ja muille alueille (kun nan ta lo, kirjasto, palolaitos, vuok ra ta lo jen tilat ja kerhotilat) 0,5 hen ki lön työpanos. Terveysaseman hoivaosaston siivous hoidetaan ostopalveluna. Osto pal ve lu so pi mus on voimassa vuoden loppuun asti. Tilat siivotaan vii kon jokaisena päivänä. Terveysaseman muiden tilojen siivous on myös hoidettu ostopalveluna, ja tilat siivotaan arkipäivisin (ma - pe). Pal ve lu pääl lik kö Seija Forsström on selvittänyt arkipäivisin sii vot tavien tilojen ottamista kunnan omana työnä hoidettavaksi, minkä toteut ta mi nen edellyttää henkilöresurssien lisäämistä nykyisestä. Myös kirjaston uusien tilojen käyttöön ottaminen lisää paineita käytet tä vis sä olevan työajan lisäämiseen. Terveysaseman avopuolen sii vouk seen tarvittava aika on 2,5 h/pv, mikä ei sisällä pe rus sii vousta. Siivous ostetaan tällä hetkellä Tiliristi ky:ltä. Mikäli päädytään siihen ratkaisuun, että terveysaseman avopuoli ote taan omana työnä tehtäväksi, niin se tarkoittaisi sii voo ja re surssien vakainaistamista viimeistään vuoden 2015 alusta niin, että kokonaismäärä on noin 2,3-2,5 siivoojaa. Ajalle (kokoaikainen) ja (osa-aikainen) on tarve palkata määräaikainen siivooja vuosilomien sijaiseksi ja elokuun alusta muiden tilojen siivoukseen siihen asti, että paikka on täytetty vakinaisesti, mikäli valtuusto hyväksyy toimen vuoden 2015 talousarvioon. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Lisätietoja antaa myös palvelupäällikkö Seija Forsström, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan siivoojan lisäresurssien palkkaamiseen ajalle ja ajalle Vakinaisesti täytettävä siivoojan tehtävä sisällytetään vuoden 2015 talousarvioon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET KHALL 136 Ristijärven Pyry ry on toimittanut kuntaan lii kun ta toi minta-avus tus ha ke muk sen vuodelle Ristijärven Pyryssä toimii neljä jaostoa: hiihto, yleisurheilu, jalkapallo ja lentopallo. Jäsenmääräksi on ilmoitettu 198. Toimintasuunnitelman mukaan seura haluaa erityisesti korostaa lasten ja nuorten liikuntakasvatusta aikuisia ja senioreita unohtamatta. Me nes tyk sel lis tä seurayhteistyötä Puolangan, Hyrynsalmen ja Pal tamon kanssa jatketaan. Haettava avustus on euroa. Kunnan myöntämä toiminta-avustus vuonna 2013 oli euroa. Hakemukseen on liitetty tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2013, sään tömää räi sen kevätkokouksen pöytäkirja, seuran toimintasuunnitelma ja jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 sisältäen joh to kunnan talousarvion, selvitys Kainuun hiihtoseurojen lasten ja nuorten oh jauk sen sekä valmennuksen toimintamalli hankkeesta sekä SM-kisojen talousarvion. Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Elisa Karppinen, puh Kunnanhallitus päättää myötää Ristijärven Pyry ry:lle euron avustuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 137 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Päätös Kainuun Luon non suo je lu pii ri ry:n valitukseen. 2) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kunniamerkkiesitykset lii kenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hal linnon alal ta. 3) Teosto. Vahvistus tietojen muutoksesta. 4) Keva. Virkakirje Kevan valtuuskunnan ja hallituksen pää tös ten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 5) Stura Enso oyj. Selvitys kaupan metsämaksusta ) Metsäliitto Osuuskunta. Korkotodistus ) Kuntien eläkevakuutus. Budjetointiohje Arvio vuoden 2015 VaEL -eläkemaksuista. 8) Valtiovarainministeriö. Kirje Kuntien talouden ta sa painot ta mis sel vi tys avus tuk sen hakeminen. 9) Lausuntopyyntö Ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta sekä Terveydensuojelun ja Tupakkalain valtakunnallisista valvontaohjelmista vuosille Ristijärven kunta ei anna lausuntoa ohjelmista. 10) Kiinteistönluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Määräala Mustavaara Härkönen Eino Rno 231:13 -tilasta UPM Kymmene Oyj Härkönen Anja Määräala Mustavaara Rno 231:13 -tilasta Määräala Niittylä Rno 8:57 -tilasta UPM Kymmene Oyj Ristijärven kunta Kuvana Eino ja Juntunen-Hutri Seija Karppinen Maija-Liisa Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi. Kuultiin kunnanjohtajan selotust Unkarin matkasta ja Ristijärvellä toteutetusta Take a part at art -hankkeeseen liittyvästä englantilaisten vierailusta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kunnanvaltuusto 13.01.2016 AIKA 19:00-19:25 PAIKKA Keskuskoulun ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus 25.05.2015 AIKA 17:30-18:58 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot