Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano"

Transkriptio

1 Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle 27. ja 28. kesäkuuta 2013

2 Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano TIIVISTELMÄ Eurooppa-neuvoston vuonna 2012 hyväksymän pääomanlisäyksen jälkeen Euroopan investointipankki (EIP) on lisännyt huomattavasti toimintaansa, jolla on suhdanteita tasoittavia vaikutuksia Euroopan taloudessa. Selkeitä tuloksia on jo saavutettu, vaikka EIP:n toimien lopulliset vaikutukset voidaan arvioida vasta muutaman vuoden kuluttua. Allekirjoitettujen lainasopimusten huomattava kasvu, uudet laina-aloitteet sekä voimakkaampi keskittyminen pkyrityksiin ja haavoittuviin maihin lisää investointeja ja parantaa työllisyyttä juuri siellä missä tarve on suurin. Yhteisiä toimia jatkamalla on varmistettava, että käytettävissä olevat resurssit ohjataan tehokkaasti reaalitalouden käyttöön. Tämän vuoksi Euroopan komissio ja EIP laativat tiiviissä yhteistyössä uusia yhteisiä aloitteita pk-yritysten tukemiseksi. EU:n varojen ja EIP:n resurssien yhdistäminen vahvistaa EIP:n lainanannon vaikutuksia suurimmassa tarpeessa olevien keskuudessa. Tausta Eurooppa-neuvoston vuonna 2012 tekemän päätöksen johdosta toteutettu pääomanlisäys on osoittautumassa tehokkaaksi mekanismiksi, jolla lisätään EIP:n suhdanteita tasoittavaa sijoitustoimintaa. Tämä auttaa osaltaan palauttamaan kasvua ja työllisyyttä tukevan lainanannon talouteen. EIP voi tarjota edullisia lainaehtoja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, koska sillä on parhaan mahdollisen liikkeeseenlaskijan asema pääomamarkkinoilla. Tämä auttaa keskeisellä tavalla tasapainottamaan EU:n finanssimarkkinoiden pirstaloitumista erityisesti kaikkein haavoittuvimmissa maissa. EIP:n lainanantoa EU:ssa lisätään kasvu- ja työllisyyssopimuksen rahoitusvälineen puitteissa enintään 60 miljardia euroa vuosina Tämä merkitsee 49 prosentin kasvua verrattuna suunniteltuun lainanannon määrään ennen pääomanlisäystä. Lainanannon lisäys edellyttää jatkuvaa ja laajaa pääsyä pääomamarkkinoille, joiden on pystyttävä pidemmällä aikavälillä kattamaan sekä EU:n että sen ulkopuolisten sijoittajien tarpeet. EIP:n lisääntyneen lainanannon myötä lisäinvestointeihin odotetaan vapautuvan EU:n alueella noin 180 miljardia euroa. Lisälainoilla tuetaan elinkelpoisia hankkeita kaikissa jäsenvaltioissa. Painopiste on i) innovoinnissa ja osaamisessa, ii) pk-yritysten rahoituksensaannissa, iii) resurssitehokkuudessa ja iv) strategisessa infrastruktuurissa. EIP:n kasvaneen lainanantokapasiteetin, Euroopan investointirahaston (EIR) erikoistuneiden toimien sekä komission ja EIP:n yhteisten rahoitusvälineiden (mukaan lukien seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvat uudet aloitteet) yhteisvaikutus vauhdittaa merkittävästi talouden ja työllisyyden kasvua tulevina kausina. 1

3 EIP:n toimien tulokset vuoden 2013 alkupuoliskolla Vuoden 2013 viiden ensimmäisen kuukauden aikana on voitu selvästi havaita, kuinka pääomanlisäys on vapauttamassa EIP:lle ylimääräistä lainanantokapasiteettia. Allekirjoitettujen lainasopimusten määrä on kasvanut jäsenvaltioissa keskimäärin 66 prosenttia (mukaan lukien erityistoimet ohjelmamaissa) verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna Lainanannon lisäämistä täydennetään uusilla välineillä. Esimerkiksi Kreikassa uuden tuontirahoitusvälineen, jota koskeva sopimus allekirjoitettiin kesäkuun alussa, odotetaan vapauttavan investointeihin 1,5 miljardia euroa, ja Kreikan takuurahaston puitteissa toteutettavien ensimmäisten toimien sopimukset allekirjoitettiin tammikuussa Vahvistunut pääomapohja on antanut EIP:lle mahdollisuuden sopeuttaa riskinsietokykyään, jonka odotetaan edelleen kehittyvän taloustilanteen mukaan. Omalla riskillä EU:ssa toteutettavia korkeamman riskin toimia (erityistoimet) on tarkoitus lisätä 7,8 miljardiin euroon vuonna Kyseisestä määrästä 5,5 miljardia euroa kirjataan EIP:n taseeseen (1,5 miljardia euroa vuonna 2012). Lainanannon lisäämisessä on keskitytty erityisesti pk-yritysten tukemiseen, koska ne ovat Euroopan talouskasvun ja työllisyyden tärkein veturi: pk-yrityksille vuonna 2013 myönnettävien lainojen alkuperäistä 13,6 miljardin euron tavoitetta on tarkistettu 15,9 miljardiin euroon, kun vuonna 2012 lainoja myönnettiin 10,7 miljardia euroa. Yhdessä EIR:n kanssa EU:ssa on tarkoitus allekirjoittaa pk-yritysten lainoittamiseksi sopimuksia yli 19,1 miljardin euron arvosta. Tällä on huomattava vaikutus pyrittäessä luomaan uusia työpaikkoja ja turvaamaan entiset. EIP arvioi, että sen myöntämät lainat infrastruktuurin rakentamiseen sekä resurssitehokkuuden ja osaamistalouden edistämiseen auttavat suoraan työllistämään noin puoli miljoonaa henkilöä. Lisäksi EIP:n lainoista hyötyvät pk-yritykset ja markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset työllistävät vuosittain arviolta kaksi miljoonaa henkilöä. Komission ja EIP:n yhteiset aloitteet Komissio ja EIP ovat tiiviissä yhteistyössä kehittäneet ja ottaneet käyttöön riskinjakovälineitä, joiden avulla voidaan vivuttaa EU:n budjettivaroja EIP:n lainanannon kanssa. Yksi näkyvimmistä esimerkeistä on hankejoukkolainoja koskeva aloite, jonka puitteissa on jo hyväksytty yhdeksän hanketta kuudessa maassa. Yhteistyössä EIR:n kanssa on otettu käyttöön vastaavia välineitä, joilla tuetaan pk-yrityksiä ja markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä. Rahoitusvälineiden käytön ennustetaan lisääntyvän seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana useissa ohjelmissa (esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -väline, COSME ja Horisontti 2020) sekä Euroopan rakenne ja innovaatiorahastoissa (ERI-rahastot). Kaikki edellä mainitut toimet on aloitettu viime vuoden aikana, ja ensimmäiset merkit tilanteen parantumisesta ovat jo havaittavissa. Suurempien vaikutusten odotetaan näkyvän taloudessa tulevien vuosien aikana. Miten voidaan tehostaa toimien vaikutuksia? EIP:n aloitteella Taidot ja työpaikat panostetaan nuoriin parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia, kun ne investoivat koulutukseen, työelämässä tarvittaviin taitoihin ja työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Yhdessä komission nuorisotyöllisyysaloitteen etupainotteisen toteuttamisen sekä Euroopan sosiaalirahastosta nuoriin kohdennettavien investointien kanssa tämän odotetaan entisestään edistävän nuorten työllisyyttä Euroopassa. 2

4 Komissio ja EIP tutkivat parhaillaan uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvia yhteisiä riskinjakomekanismeja, joiden avulla jäsenvaltiot voisivat vapaaehtoisesti osoittaa osan rakennerahastojen varoista tähän tarkoitukseen. Lisälainoituksen myöntämiseksi pkyrityksille ehdotetaan erityisesti yhteistä välinettä, johon yhdistettäisiin COSME- ja Horisontti ohjelmista saatavia varoja ja ERI-rahastojen 10 miljardin euron varat yhteistyössä EIP:n ja EIR:n kanssa. Komissio on ehdottanut kolmea toimintavaihtoehtoa, joilla voitaisiin kaudella vivuttaa enimmillään 100 miljardia euroa. Lopputulos riippuu kuitenkin siitä, kuinka laajasti jäsenvaltiot osallistuvat prosessiin, millaisia muutoksia ERI-rahastoja koskevaan ehdotettuun lainsäädäntöön tehdään sekä finanssimarkkinoiden reaktioista ja niiden ajoituksesta. EIP ja EIR analysoivat parhaillaan yhdessä komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa parhaita tapoja, joilla voidaan parantaa pk-yrityksen rahoituksen saatavuutta, elvyttää arvopaperistamismarkkinat käytettävissä olevia resursseja lisääväksi kanavaksi ja jakaa riskejä uudelleen taloudessa kestävällä tavalla. 3

5 Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano 1. Johdanto Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa 2012 kasvu- ja työllisyyssopimuksesta. Kyseessä on politiikkayhdistelmä, jolla tuetaan älykästä, kestävää, osallistavaa, resurssitehokasta ja työpaikkoja luovaa kasvua. Talouden luotonsaannista on huolehdittava, joten yksi sopimukseen sisältyvistä Eurooppaneuvoston sopimista toimenpiteistä oli EIP:n pääoman kasvattaminen 10 miljardilla eurolla. Pääomanlisäyksen tarkoituksena on vahvistaa EIP:n pääomapohjaa ja lisätä sen lainanantoa jopa 60 miljardilla eurolla vuosina Näin lisäinvestointeihin vapautuu jopa 180 miljardia euroa. Lainanantoa lisätään koko Euroopan unionin alueella, myös haavoittuvimmissa maissa. EIP:n ja Euroopan investointirahaston (EIR) välisiä synergioita on tehostettu osana tätä merkittävää pyrkimystä lisätä talouden rahoitusta. EIR panostaakin toimintansa kehittämiseen yhteistyössä jäsenvaltioiden julkisten rahoituslaitosten kanssa tarkoituksenaan edistää pääomasijoituksia ja tukea arvopaperistamismarkkinoiden uudelleen käynnistämistä. EIP:tä ja komissiota on myös pyydetty kehittämään uusia välineitä, joilla EIP:n tukea kasvulle ja työpaikkojen luomiselle kaikkialla Euroopassa voidaan vivuttaa. Kesäkuussa 2013 kokoontuva Eurooppa-neuvosto aikoo nopeavaikutteisten kasvutoimenpiteiden mahdollistamiseksi arvioida sopimuksen täytäntöönpanoa erityisesti niiden toimenpiteiden osalta, joiden tavoitteena on luoda työpaikkoja ja lisätä talouden rahoitusta. Komissiota ja EIP:tä on pyydetty esitelmöimään siitä, miten sopimusta EIP:n pääomanlisäys mukaan lukien voitaisiin käyttää. 2. Talous- ja rahoitusympäristö Vaikka Euroopassa on otettu merkittäviä edistysaskelia kriisin ratkaisemiseksi ja instituutioiden vahvistamiseksi, talouden tila on edelleen haasteellinen. Finanssimarkkinoiden stressi on hellittänyt, mutta se ei näy kaikilta osin reaalitaloudessa. Investoinnit EU:ssa ovat supistuneet seitsemän viimeisen vuosineljänneksen ajan, ja vuoden 2012 lopussa supistuminen oli voimakasta. Samaan aikaan tarve huolehtia velanmaksukyvystä rajoittaa kansallisen suhdannepolitiikan liikkumavaraa pahasti velkaantuneissa jäsenvaltioissa. Työmarkkinaolosuhteet EU:ssa ja euroalueella ovat huonontuneet edelleen vuoden 2012 lopusta talouden heikon toimeliaisuuden ja työmarkkinoiden sopeuttamistoimien johdosta. Luottomarkkinat ovat yhä hajanaiset, ja finanssialan ulkopuolisille yrityksille myönnetyt luottomäärät ovat viime vuosina supistuneet monissa jäsenvaltioissa, tosin maiden välillä on merkittäviä eroja. Antolainauskorkojen marginaaleihin vaikuttaa lainansaajan luottokelpoisuuden lisäksi maantieteellinen sijainti, mikä viittaa siihen, että yritysten rahoitusehdoissa on sisämarkkinoilla suuria eroja. Sen lisäksi, että pankkien antolainauskorot vaihtelevat maittain, pienille ja suurille yrityksille myönnettyjen lainojen korkoerot ovat nekin kasvaneet vuoden 2011 lopusta. Kasvu- ja työllisyyssopimus on merkittävä pyrkimys korjata näitä ongelmia EU:ssa. Sopimuksen tärkeimpiä menestystekijöitä ovat EIP:n pääomanlisäys, komission ja EIP:n 4

6 yhteisten riskinjakovälineiden käytön tehostaminen sekä EIP:n ja EIR:n erikoistuneiden toimien väliset synergiat. Kasvu- ja työllisyyssopimuksen rahoitusvälineen käyttöönoton myötä EIP on entistä sitoutuneempi seuraamaan rahoittamiensa hankkeiden vaikutusta työllisyyteen ja kasvuun. Lisäksi EIP raportoi säännöllisesti hallintoneuvostolleen näiden hankkeiden tuloksista. EIP jatkaa rahoituksensa keskittämistä hankkeisiin, joilla on korkea taloudellinen tuottoaste, millä varmistetaan, että yksittäiset investointihankkeet edistävät talouskasvua merkittävästi. Investointien välillisiin vaikutuksiin perustuva laajempi vaikutus EU:n talouteen tulee olemaan huomattavasti suurempi, ja sen uskotaan olevan voimakkain jäsenvaltioissa, joissa on tällä hetkellä erittäin korkea työttömyys. Esimerkkejä hankkeista Innovointi ja osaaminen Uusiutuvia energialähteitä, erityisesti aurinkoenergiaa, hyödyntävän teknologian espanjalainen maailman markkinajohtaja hyötyy komission ja EIP:n yhdessä perustamasta innovatiivisesta luottoriskinjakojärjestelystä. EIP:n rahoituksen avulla yritys voi kehittää seuraavaa laitesukupolvea, jolla tehostetaan talteen otetun energian säilyttämiskapasiteettia ja muuttamista sähköksi. Hanke työllistää suoraan noin 750 T&K-työntekijää Espanjassa ja siinä on mukana suuri määrä toimittajia kaikkialla EU:ssa. EIP tukee Irlannissa hanketta, jossa on mukana 49 koulua ja jonka tavoitteena on lisätä koulupaikkoja ja parantaa koulutusmahdollisuuksia eri puolilla Irlantia. Hanke hyödyttää suoraan yli :ta koululaista ja parantaa opiskelumahdollisuuksia tätä eniten tarvitsevissa kohteissa. Uudet rakennukset noudattavat tiukimpia energiatehokkuusnormeja. Hanke lisää työvoiman kysyntää noin henkilötyövuoden verran, mistä hyötyvät pääosin pienet rakennusalan yritykset. Investoiminen koulutukseen on keskeisen tärkeää, jotta voidaan vastata Irlannin väestöhaasteisiin ja tarjota lapsille perustaidot, joita tarvitaan kehittyvässä talousympäristössä. Ranskassa EIP on antanut rahoitusta suurelle autovalmistajalle sähköajoneuvoteknologiaan tehtäviä investointeja varten. Teknologian avulla vähennetään matkustamisen vaikutusta ympäristöön. EIP:n rahoituksella tuetaan T&K-työtä ja kehitetään tehokkaiden ja edullisten sähkö- ja hybridiajoneuvojen uutta sukupolvea. Uudessa alustassa on aiempaa yksinkertaisempi ja merkittävästi halvempi käyttövoimajärjestelmä (moottori ja vaihteisto) sekä kevyt kori. Investoinnin ansiosta erittäin ammattitaitoisten insinöörien ja tutkijoiden työvoiman kysyntä kasvaa suoraan noin henkilötyövuotta. Suomessa EIP tukee uusien opetus- ja tutkimusrakennusten rakentamista sekä käytössä olevien tilojen remontointia ja kunnostamista suur-helsingin ulkopuolella kymmenessä korkeakoulussa, joissa on noin opiskelijaa. Hankkeessa pyritään mullistamaan opetus suunnittelemalla uudenlaisia tiloja, jotka tukevat oppimista, opiskelua ja uuden tiedon luomista parhaiten. Olemassa olevien tilojen nykyaikaistamiseen kohdistetuilla erilaisilla hankkeilla voidaan myös parantaa 5

7 käytettävyyttä ja vähentää käyttökustannuksia. Kunnostuksen tuloksena hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 10 prosenttia. EIP antaa Italian johtavalle kemikaalialalla toimivalle energia-alan konsernille tukea Sardiniassa sijaitsevan vanhan ja tappiollisen petrokemian laitoksen muuttamiseen nykyaikaiseksi ja ympäristöä kunnioittavaksi kemian alan tuotanto- ja tukimuslaitokseksi. Hankkeen avulla voitaisiin säilyttää 676 työpaikkaa alueella, jolla työttömyysaste on tyypillisesti korkea, ja vähentää teollisuustoimintaa asteittain. Samalla luotaisiin ulkoishyötyjä. Kyseessä on lippulaivahanke, joka perustuu innovatiivisten prosessien ja tuotetekniikoiden, myös kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian, käyttöön. Hankkeella vahvistetaan markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten tukijan kilpailukykyä, edesautetaan osaltaan Euroopan työllistämismahdollisuuksien säilymistä ja lujitetaan Euroopan asemaa merkittävänä teknologian tuottajana. Pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten rahoitusmahdollisuudet Ranskassa EIP ja BPI France (Banque Publique d Investissement) ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jolla vivutetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteistä tukea pkyrityksille. Tuki Ranskassa kanavoidaan laajan, lähellä asiakkaita toimivan paikallisverkoston kautta. EIP kehitti Kreikkaan ensimmäisen tuontirahoitusvälineen, jolla lisätään likviditeettia, palautetaan kauppavirrat ja vähennetään kreikkalaisten pk-yritysten rahoituskuluja tuonti- ja vientialalla. Tällä lyhytaikaista lainaa tarjoavalla välineellä tuetaan noin 1,5 miljardilla euron liiketoimia vuosittain aikana, jolloin kaupalla on merkittävä rooli Kreikan talouden elpymisessä. Portugalissa EIP ja Millennium bcp tekivät sopimuksen, jolla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista kehittämistä. Tällä on myönteinen vaikutus Portugalin talouden toimeliaisuuteen ja työpaikkojen luomiseen, sillä sen kautta annetaan rahoitusta pieniin hankkeisiin teollisuuden, matkailun, palvelujen, tutkimuksen ja innovoinnin, energian ja ympäristönsuojelun aloilla. Euroopan investointirahaston EIR:n riskipääomavaltuutukseen, jota EIP:n rahoittaa, annettiin miljardi euroa, jolla keskitytään erityisesti suuririskiseen välirahoitukseen. Tämä on osa EIP:n ja EIR:n yhteisiä toimia, joilla pyritään helpottamaan eurooppalaisten keskisuurten yritysten uusien innovointi- ja kasvusuunnitelmien rahoitusvaikeuksia. EIR on allekirjoittanut Italiassa BancoPopolaren ja Cassa di Risparmio di Centon kanssa kaksi sopimusta, joiden kautta pk-yritysten saataville tulee lainarahoitusta jopa 160 miljoonaa euroa. Tämä on osa riskinjakovälinettä koskevaa aloitetta, joka on EIR:n, EIP:n ja Euroopan komission (tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston) yhteisen takausjärjestelmän pilotti. Tavoitteena on kannustaa pankkeja lainaamaan pk-yrityksille ja pienehköille markkina-arvoltaan keskisuurille yrityksille (joissa on alle 500 työntekijää) varoja investointeihin ja/tai käyttöpääomaan tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintaa varten. 6

8 Resurssitehokkuus Luottojärjestelyllä Slovenian kehityspankille osarahoitetaan energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistäviä hankkeita. Sekä yksityisen että julkisen sektorin rahoittajien pienimuotoisista investoinneista saadaan suurta taloudellista hyötyä, ja niillä on merkittäviä paikallisia työllistymisvaikutuksia koko maassa. EIP:n rahoitus on erittäin tärkeää julkisten avustusten supistamisesta johtuvan rahoituksen vajauksen paikkaamiseksi. Tuki suurelle 80 turbiinia käsittävälle tuulipuistolle, joka sijaitsee Saksalle kuuluvalla Pohjanmeren alueella, johtaa yhteensä 288 megawatin tuotantokapasiteettiin. Saksa tarvitsee merituulipuistoja voidakseen täyttää kunnianhimoiset suunnitelmansa vihreän sähköntuotannon lisäämiseksi. Pankki myöntää tukea Varsovan uuden metrolinjan keskeisen osan rakentamiseen ja edistää näin kestävän julkisen liikenteen kehittämistä yhdessä Euroopan ruuhkaisimmista kaupungeista. Tukemalla Varsovan metroa parannetaan julkisen liikenteen laatua, sen nopeutta, mukavuutta ja luotettavuutta. Hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän noin tonnilla vuodessa. Ympäristöhyödyn lisäksi tällä EIP:n tukemalla hankkeella luodaan myös lisää työpaikkoja, kun suunnitellun metron laajentamisen vuoksi tarvitaan lisää kuljettajia sekä huolto- ja toimistohenkilöstöä. EIP tukee sellaisen yhdennetyn kiinteän jätteen jätehuoltojärjestelmän käyttöönottoa Sofiassa Bulgariassa, joka käsittää kaatopaikan, mekaanisen biologisen käsittelylaitoksen sekä biojätteen ja vihreän jätteen kompostointilaitokset. Strateginen infrastruktuuri EIP rahoittaa uuden konttiterminaalin kehittämistä Savonan satamassa (Italiassa). Se on yksi suurimmista eurooppalaisista satamahankkeista. Uusi terminaali on tarkoitettu suurille globaaleille varustamoille, jotka harjoittavat toimintaansa Välimerellä, ja on eduksi Euroopan kaupalle. Sen työllistävä vaikutus on rakennusvaiheessa noin henkilötyövuotta ja toimintavaiheessa se luo suoraan noin 400 työpaikkaa Italiaan. Lisäksi se helpottaa kauppaa ja logistista toimintaa Euroopassa ja vähentää näin alan tuotanto- ja jakelukustannuksia. EIP rahoittaa investointeja uuteen raiteilla liikkuvaan kalustoon Lontoossa (London Overground, LO), mikä tukee työllisyyttä henkilötyövuodella nykyisissä tuotantolaitoksissa. Se parantaa huomattavasti julkisen liikenteen laatua, vähentää ruuhkia Suur-Lontoon alueella ja lisää näin alueen saavutettavuutta talouden eduksi laajemminkin. Liettualle elintärkeälle rautatieliikennekäytävälle myönnettävän taloudellisen tuen ansiosta voidaan hankkia 590 uutta tavaravaunua ja 9 uutta matkustajajunaa. Matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti (vuonna 2012 matkustajia oli 4,8 miljoonaa), ja 9 uuden matkustajajunan hankinnalla tuetaan tätä suuntausta käyttää julkista liikennettä. 590:tä uutta tavaravaunua käytetään lähinnä rajatylittävässä liikenteessä Liettuan ja sen idässä olevien naapurimaiden välillä. Ne ovat myös hiljaisempia ja kevyempiä kuin vanha kalusto, josta luovutaan. Liettuan rautatieverkossa kuljetettiin vuonna 2012 yhteensä 49,5 miljoonaa tonnia rahtia. 7

9 mrd. euroa 3. EIP:n pääomanlisäyksen ja EU:n ja EIP:n yhteisten riskinjakovälineiden täytäntöönpano 3.1 EIP:n pääomanlisäyksen täytäntöönpano Vuoden 2012 loppuun mennessä EU:n jäsenvaltiot olivat yksimielisesti hyväksyneet pääomanlisäyksen EIP:n valtuustossa. Pääomanlisäys paransi huomattavasti riskisuhteita 1, mikä osaltaan vahvisti EIP:n luottoluokitusta ja siihen perustuvaa parhaan mahdollisen liikkeeseenlaskijan asemaa pääomamarkkinoilla. Tämä on tärkeää EIP:lle, jotta se voi jatkaa rahoituksellisen lisäarvon tarjoamista sen osakkaiden talouksille. Liiketoiminnan näkökulmasta pääomanlisäys mahdollisti antolainaustavoitteiden nostamisen 62 miljardiin euroon EU:ssa vuoden 2013 osalta (+/-10 %) ja lainanannon kokonaistavoitteiden nostamisen 182 miljardiin euroon vuosien osalta. EIP:n lainananto-ohjelman kehitys Pääomanlisäyksen mahdollistama lisäkapasiteetti Allekirjoitetut sopimukset, jotka ylittävät kriisiä edeltävän tason Allekirjoitettujen sopimusten perustaso vuosien toimintasuunnitelmassa Maksut, todelliset määrät ja enimmäismäärät Koska kaikki lisälainaus on suunnattu EU:hun, EU:lle asetetut lainanantotavoitteet kasvavat vuosien kolmivuotisjaksolla jopa 60 miljardia euroa (49 prosenttia) pääoman lisäystä edeltäneeseen liiketoimintasuunnitelmaan verrattuna. Vastaavanlainen tehostettu antolainausohjelma toteutettiin talous- ja finanssikriisin alussa. Keskimääräisten yhteisrahoitusosuuksien perusteella tällä lisäkapasiteetilla voidaan tukea noin 180 miljardin euron investointeja. EIP tekee komission ja jäsenvaltioiden kanssa tiivistä yhteistyötä toteuttaakseen pääomanlisäyksen painopistealoilla, jotka tukevat Eurooppa 2020 tavoitteita ja talouspolitiikan EU-ohjausjakson maakohtaisia suosituksia. Pääomanlisäyksen mahdollistamilla, kasvu- ja työllisyyssopimuksen rahoitusvälineen puitteissa myönnettävillä lisälainoilla tuetaan elinkelpoisia hankkeita kaikissa jäsenvaltioissa. Painopiste on i) innovoinnissa ja osaamisessa, ii) pk-yritysten rahoituksensaannissa, iii) resurssitehokkuudessa ja iv) strategisessa infrastruktuurissa. Jotta pankki voisi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tilanteessa, jossa EU-maiden taloudet ovat voimakkaasti 1 Pääomanlisäyksen ansiosta EIP:n vakavaraisuussuhde kasvoi vuoden 2012 lopun 23,1 prosentista 28,0 prosenttiin maaliskuussa 2013 ja velkaantuneisuusaste laski samalla ajanjaksolla 976 prosentista 821 prosenttiin. 8

10 eriytymässä, se laatii räätälöityjä rahoitusstrategioita niitä alueita ja aloja varten, joilla rahoitusvaikeudet ovat suurimpia ja joilla investoinnit voidaan toteuttaa nopeasti. EIR kehittää ja tarjoaa kohdennettuja rahoitustuotteita (mm. vakuudet, pääomasijoitukset ja mikrorahoitus) ja parantaa siten pk-yrityksille elintärkeän rahoituksen saantia kaikkialla EU:ssa. Se myös lisää työllisyyttä, kasvua ja kilpailukykyä yrittäjyyden, innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen avulla. EIP:n lainananto jakautuu oheisessa taulukossa esitellyille politiikanaloille. Taulukossa annetaan myös allekirjoitettavien lainasopimusten ohjeelliset määrät 2 tuleville kolmelle vuodelle. EIP:n ohjeellinen lainananto EU:ssa politiikanaloittain (miljardia euroa) Poliittiset tavoitteet (EU:n sisällä) 2012 toteutunut Suunnitellut keskiarvo Tuki pk-yrityksille 10,7 13,6 13,3 13,3 13,4 Osaamistalous 8,9 11,1 10,6 10,6 10,7 Liikenne (TEN-verkot, kestävyys) 9,3 12,5 11,8 11,8 12,0 Energia (TEN-verkot, uusiutuva energia ja energiatehokkuus) 7,2 12,5 12,5 12,5 12,5 Kaupungit ja terveys 2,3 2,9 2,7 2,7 2,8 Ympäristö sekä ilmasto- ja lähentymistoimet, joilla ei rinnakkaistavoitteita* 6,1 9,5 9,1 9,1 9,3 Yhteensä (EU:n sisällä) 44,7 62,0 60,0 60,0 60,7 * Hankkeet, joita ei voida tukea mistään toimintasuunnitelman päätavoitteesta mutta jotka voidaan hyväksyä pelkän standardeihin lähentymistä tai ilmastotoimia koskevan tukikelpoisuuskriteerin perusteella EIP:n vuoden 2013 alusta allekirjoittamat lainasitoumukset olivat 13,8 miljardia euroa 31. toukokuuta 2013 (66 prosenttia enemmän kuin 31. toukokuuta 2012). EIP olettaa, että vuotuiset lainanantotavoitteet täyttyvät hyvin. Oheisessa taulukossa esitetään EIP:n allekirjoitettujen lainasopimusten kehitys niissä jäsenvaltioissa, jotka saavat tällä hetkellä rahoitustukea ja jotka ovat sopineet makrotalouden sopeutusohjelmasta komission kanssa. Vaikeasta finanssi- ja taloustilanteesta huolimatta EIP jatkoi toimintaansa ohjelmamaissa. On odotettavissa, että EU:n 62 miljardin euron kokonaistavoitteesta yli 3,5 miljardia euroa investoidaan ohjelmamaihin vuonna EIP:n allekirjoittamat lainat ohjelmamaissa (milj. euroa, omat varat) (oletus) Kreikka Irlanti Portugali Kypros Taulukon vuosia koskevat luvat ovat puhtaasti ohjeellisia, koska ne on johdettu EIP:n operaatioista Euroopassa (ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat mukaan lukien) käytettävissä olevista ennusteista soveltamalla niihin suhteellista vähennystä, joka perustuu i) EU:ssa toteutettavan lainanannon suhteeseen ii) lainanannon kokonaismäärään Euroopassa. 9

11 Vuoden 2013 alkupuoliskolla nykyisiin ja entisiin ohjelmamaihin 3 suoritettujen maksujen kokonaistaso nousi vastaavaan vuoden 2012 ajanjaksoon verrattuna (1,4 miljardista eurosta 1,9 miljardiin euroon); kokonaisnousu oli noin 36 prosenttia. EIP on toteuttanut joukon toimenpiteitä vuonna 2012 tehtyjen pääomanlisäystä koskevien ehdotusten jälkeen helpottaakseen uusien lainanantotavoitteiden saavuttamista mahdollisimman paljon vaikeassa talousympäristössä. EIP on toteuttanut toimenpidekokonaisuuden riskinsietokykynsä ja hinnoittelunsa sovittamiseksi muuttuneeseen ympäristöön ja voidakseen jatkaa toimintaansa kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi EIP panee lainanantonsa painopisteet uusiksi suosimalla hankkeita, joilla on suuri vaikutus työllisyyteen. EIP on toteuttanut lukuisia toimenpiteitä pk-yrityksille ja markkina-arvoltaan keskisuurille yrityksille myöntämänsä tuen lisäämiseksi. o Se on lisännyt pk-yrityksille EU:ssa myöntämiään lainamääriä huomattavasti. Pk-yritysten kanssa vuonna 2012 allekirjoitettujen lainasopimusten määrä kasvoi 10,7 miljardiin euroon. Pk-yritysten kanssa vuonna 2013 allekirjoitettavien lainasopimusten tavoite on 13,6 miljardia euroa. Tämänhetkinen ennuste on sitäkin suurempi, noin 15,9 miljardia euroa, mikä merkitsisi noin 49 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna. EIR:n toiminnot ja ulkopuoliset varat mukaan lukien pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten tukemiseen tänä vuonna myönnettävän rahoituksen määrän odotetaan olevan kaikkiaan noin 19,1 miljardia euroa. o Se kehittää uusia turvallisuusrakenteita ja tuotteita ja käynnistää uusia aloitteita. Se on esimerkiksi suunnitellut ja ottanut käyttöön 500 miljoonan euron kaupan alan rahoitusjärjestelmän, jota se käytti ensimmäisen kerran toukokuussa 2013 ja jonka puitteissa tuetaan vuosittain arvoltaan 1,5 miljardin euron suuruista tuontikauppaa Kreikassa. Pankki myös selvittää vastaavien järjestelmien käyttöönottomahdollisuutta muissa maissa, joissa rahoitusta ei ole tarjolla muista lähteistä kohtuullisin ehdoin. o Vastauksena institutionaalisten sijoittajien vetäytymisestä syntyneeseen tyhjiöön riskipääomavaltuutusta vahvistettiin, ja siitä tehtiin kestoltaan rajoittamaton 7 miljardin euron käyttöpääomarahasto, jota EIR hallinnoi EIP:n puolesta. o Eurooppa-neuvoston kasvu- ja työllisyyssopimuksesta antamien päätelmien johdosta EIR vahvistaa kumppanuuksia kansallisten instituutioiden kanssa tarjotakseen erityyppisiä oman pääoman ehtoisen ja velkarahoituksen ratkaisuja mitä erilaisimpien EU:ssa toimivien rahoitusalan kumppaneiden kautta. - EU:ssa EIP on lisännyt erikoistuneita toimia 4 koskevaa vuoden 2013 lainanantotavoitettaan 7,8 miljardiin euroon, mistä 5,5 miljardia euroa kirjataan EIP:n taseeseen. 3.2 EIP:n ja EU:n yhteiset riskinjakovälineet Komissio ja EIP ovat tehneet tiivistä yhteistyötä riskinjaon yhdistelmävälineiden eteen vivuttamalla EU:n talousarviovaroja EIP:n lainanannolla erikoistuneiden toimien rahoittamisen jatkamiseksi EU:n painopistealoilla. Tällaiset välineet ovat erittäin vaikuttavia haavoittuvissa maissa ja ohjelmamaissa tai korkean riskin aloilla, kuten tutkimuksessa ja 3 Irlannin, Kreikan, Kyproksen ja Portugalin lisäksi niihin kuuluvat Latvia, Romania ja Unkari. 4 Erikoistuneilla toimilla tarkoitetaan operaatioita, joihin sisältyy EIP:n sisäisissä säännöksissä tarkoitettua tavanomaista luottoriskiä korkeampi luottoriski. 10

12 kehityksessä, joilla rahoittajilla on vaikeuksia pitkäaikaisen rahoituksen vaihtoehtoisten lähteiden löytämisessä. Esimerkkejä tällaisista välineistä ovat riskinjakorahoitusväline, TENliikenneverkkoja koskeva lainatakuu ja EIR:n hallinnoima riskinjakoväline. Komissio ja EIP käynnistivät marraskuussa 2012 hankejoukkolainoja koskevan aloitteen, jolla pääomamarkkinoita tuetaan pitkäaikaisen infrastruktuuri-investointien rahoittamisessa. EIP:n hallintoneuvosto on jo hyväksynyt tämän innovatiivisen aloitteen puitteissa yhdeksän TEN-T- ja TEN-E-hanketta, jotka toteutetaan kuudessa eri jäsenvaltioissa. Näitä ovat muun muassa moottoritiehankkeet (SK, DE, BE ja UK), verkkoyhteydet merituulipuistoihin (DE ja UK) ja kaasunvarastointi (ES ja IT.) Osa näiden hankkeiden rahoituksesta on määrä saattaa loppuun vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Rakennerahastoasetuksen muuttamista koskevan komission ehdotuksen hyväksyminen ja sitä seurannut uudelleenohjelmointi johti uuden järjestelyn luomiseen pk-yritysten tukemiseksi Kreikassa (edellä kuvatun tuontikaupan rahoitusjärjestelmän lisäksi). Järjestelyn puitteissa rakennerahastojen käyttämättömiä varoja käytettiin EIP:n pk-yrityksille myöntämille lainoille tarkoitetun takuurahaston perustamiseen. Rahastosta katetaan koko salkkuun kohdistuvat alkuvaiheen tappiot tiettyyn prosenttiosuuteen asti. Ensimmäiset rahastosta tuettavat operaatiot allekirjoitettiin vuoden 2013 alussa. Komissio on antanut täydentävän ehdotuksen tietyistä ohjelmamaita koskevista varainhoitosäännöksistä. Yhteisten riskinjakovälineiden käytön odotetaan lisääntyvän seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, esimerkiksi Verkkojen Eurooppa välineessä, Horisontti ohjelmassa ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI). 4. Jatkotoimet 4.1 Pk-aloitteet Komissio ja EIP tekevät myös yhteistyötä Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa laatiessaan EU:n strategiaa, jolla lievitetään pk-yritysten rahoitusvaikeuksia. Keskusteluissa keskitytään keinoihin elvyttää strukturoitujen luottojen markkinoita pk-yrityksille tarkoitetun luotonannon tukemiseksi varsinkin (mutta ei ainoastaan) haavoittuvimmissa jäsenvaltioissa. Yhteistyön on tarkoitus kattaa i) pankkisektorin toiminnan riittävä rahoitus varsinkin pkyrityksille myönnettävien lainojen osalta ja ii) pk-yritysten olemassa olevien tai uusien lainapoolien lisävakuusjärjestelyt, jotta voidaan kaventaa vääristyneitä luottomarginaaleja ja houkutella institutionaalisia sijoittajia suuriin pk-yrityksille tarkoitettuihin lainapooleihin, mikä helpottaisi investointien rahoituksen tarjontapuolella olevia merkittäviä rajoitteita. Sen lisäksi, että komissio ja EIP harkitsevat lyhytaikaista omaisuuseriin perustuvan EIP:n ja EKP:n aloitteen toteuttamista, ne selvittävät yhteistä riskinjakomekanismia, joka voitaisiin kehittää uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa yhdistämällä EU:n budjettivaroja (COSME, Horisontti 2020) ja ERI-varoja EIP:n, EIR:n ja kansallisten kehityspankkien lainanantokapasiteettiin. Voimien yhdistäminen tällä tavoin tuottaisi EU:n laajuisten järjestelyjen ansiosta mittakaavaetuja ja loisi suuremman vipuvaikutuksen kaikissa niihin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Välineet suunniteltaisiin niin, että niiden avulla saataisiin varmuus siitä, että tietyn jäsenvaltion ERI-rahastojen ohjelmista myöntämän rahoituksen määrä johtaisi arvoltaan moninkertaisten lainojen myöntämiseen pk-yrityksille kyseisessä jäsenvaltiossa rahastoista tuettavien ohjelma-alojen hyödyksi. Tällaisten yhteisten välineiden vipuvaikutuksen syntymisen avaintekijä on jäsenvaltioiden mahdollisimman laaja osallistuminen. Vaikka osallistuminen ERI-rahastojen ohjelmista myönnettävällä rahoituksella olisi luonnollisestikin vapaaehtoista, kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan rahoittamaan yhteisiä välineitä ERI-määrärahoistaan, koska niiden panos tukisi 11

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001 EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001 Tunnusluvut - EIP-ryhmä Euroopan investointipankki (Miljoonaa euroa) Toiminta vuonna 2001 Allekirjoitetut lainasopimukset Euroopan unionin jäsenmaat Hakijamaat Kumppanuusmaat

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Osa I. Toimintakertomus. E u r o o p a n i n v e s t o i n t i p a n k k i r y h m ä

Vuosikertomus 2004. Osa I. Toimintakertomus. E u r o o p a n i n v e s t o i n t i p a n k k i r y h m ä Vuosikertomus 2004 Osa I Toimintakertomus E u r o o p a n i n v e s t o i n t i p a n k k i r y h m ä Vuosikertomus 2004 OsaI Toimintakertomus EIP-ryhmän vuosikertomukseen 2004 kuuluu kolmeeriosaa: Toimintakertomus,jossaesitelläänEIP-ryhmänkuluneenvuoden

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en)

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 28. JA 29. KESÄKUUTA 2012

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.3.2009 KOM(2009) 103 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle {SEC(2009) 254} FI FI

Lisätiedot

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003 EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003 Tunnusluvut EIP-ryhmä Euroopan investointipankki Toiminta vuonna 2003 (Miljoonaa euroa) Allekirjoitetut lainasopimukset 42 332 Euroopan unioni 34 187 Uudet jäsenmaat ja

Lisätiedot

UKRAINAN TUKIPAKETTI

UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI Tässä asiakirjassa hahmotellaan pääasialliset konkreettiset toimenpiteet, joita komissio ehdottaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ukrainan taloudellisen

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 16 Erityiskertomus Alueellisia investointikehyksiä koskevien avustusten ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen yhdistämisen vaikuttavuus EU:n ulkopolitiikan tukemisen kannalta EUROOPAN TILINTARKASTUS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2014 COM(2014) 249 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442}

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2010 KOM(2010)173 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot