Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi Heli Saari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari"

Transkriptio

1 Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi Loppuraportti Heli Saari Helsinki

2 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus, Töölönkatu 11, Helsinki 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi Hankenumero Yhteenveto hankkeesta Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke (myöhemmin OF) oli valtakunnallinen kesäaktiviteettimatkailun koordinointihanke sekä pilotointihanke maaseudun mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Matkailun edistämiskeskus (myöh. MEK), jonka tehtävänä on matkailustrategian mukaisesti koordinoida valtakunnallisesti teemapohjaista tuotekehitystä. MEK toteutti hankkeen tiiviissä yhteistyössä alueellisten hankkeiden, alueellisten matkailuorganisaatioiden ja muiden toimijoiden sekä matkailuyritysten kanssa. Hankesuunnitelmaa on noudatettu, mutta osin suhteellisen laajoja ja yleisellä tasolla olleita toimenpiteitä on tarkennettu. Toiminnassa on keskitytty koordinaation kehittämiseen ja sen jatkuvuuden turvaamiseen. Kansainvälisille markkinoille suunnattuja toimenpiteitä on pilotoitu, kerätty palautetta ja kokemuksia osallistujilta ja sen perusteella kehitetty pk-yrityksille kansainvälistymispolku. OF on ylläpitänyt aktiviteettien ympärillä toimivaa valtakunnallista verkostoa ja etsinyt tapoja, joilla verkostojen toiminta saadaan jatkumaan hankkeen jälkeen. Koordinoinnin tavoitteena on ohjata alueellista kehittämistoimintaa, välittää tietoa ja toimintatapoja ja syventää aktiviteettien jakeluteiden tuntemista ja hyödyntämistä yrittäjien ja kehittävien tahojen keskuudessa. Tämän tavoitteena eri toimijoita on opetettu verkostoitumaan ja hyödyntämään tuotettuja työkaluja. OF koordinaatio on perustunut aluksi hankkeiden väliseen yhteistyöhön, mikä ei ole pitkällä tähtäyksellä kovin kestävää. Hankkeita on loppunut ja uusia alkanut, jolloin yhteys alueeseen on katkennut. Hankkeilla on lisäksi ollut hyvin erilaisia tavoitteita ja laajuudeltaan ne ovat olleet hyvin erilaisia ja eripituisia. Tämä on tehnyt koordinaatiotyön ongelmalliseksi muuttuvan verkoston myötä ja hankkeiden päätyttyä kontakti alueelle on hävinnyt. Viimeisen vuoden aikana hankkeen koordinaatiota on rakennettu alueellisten organisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Tämä on ollut hankkeen tulosten ja jatkotoimenpiteiden kannalta onnistunut malli. Toimintatavalla on saatu pysyvää toimintaa aikaan. Organisaatioilla on pysyvät yhteydet alueet yrityksiin ja muihin sidosryhmiin. Jokaiselta alueelta on nimetty aluekoordinaattori, joka toimii alueensa yhteyshenkilönä.

3 2 Outdoors Finland II hankkeen toisena tärkeänä tavoitteena on ollut lisätä pk-yritysten kansainvälistymistä eri keinoin. Hankkeen aikana on kokeiltu toimenpiteitä, joilla maaseudun pk-yritykset löytäisivät tapoja päästä kansainvälisille markkinoille. Toimenpiteiden tavoitteena on ollut lisätä aktiviteettituotteiden näkyvyyttä kansainvälisissä jakelu- ja markkinointikanavissa ja saattaa yhteen kotimaisia palveluntarjoajia ja ulkomaisia ostajia, niin matkanjärjestäjiä kuin kuluttajiakin. Tätä on toteutettu mm. messuilla ja myyntitapahtumissa. Markkinoille on viety tuotesuositusten mukaisia tuotteita. Hanke on myös tuonut ulkomaisia matkanjärjestäjiä, bloggareita ja median edustajia tutustumaan suomalaisiin aktiviteettikohteisiin. Aktiviteettien kansainvälistymistä on toteutettu yhdessä alue- ja yritysyhteistyön kautta. Kaikki tapahtumat ovat olleet teemallisia, joissa ostajat ja myyjät keskittyvät aktiviteettituotteisiin. Tämä toimintamalli on todettu molempien osapuolten näkökulmasta onnistuneiksi ja tuottoisiksi. Koska toimijoilla on yhteinen nimittäjä, yhteistyön rakentaminen toimii nopeammin kuin yleistapahtumissa. Lisäksi keskittyminen yhden teeman ympärille vaatii pienempiä tapahtumia, mitkä ovat edullisempia ja yksinkertaisempia toteuttaa. Hankkeen tuloksena erilasiin tapahtumiin on saatu uusia toimijoita mukaan. Pisimmälle tuotteistetut ja ammattimaisesti kootut tuotteet ovat kiinnostaneet markkinoilla ja ensimmäisiä yhteistyösopimuksia on solmittu. Hankkeen lopussa tehtiin hankearviointi, jonka tulokset puhuvat jatkokehittämisen puolesta. Hankkeen katsottiin saaneen aikaan muutosta kiinnostuksen kasvamisessa teemallista kehittämistä ja markkinointia kohtaan. Yli puolet vastaajista (59 %) arvioi OF-hankkeen tulokset paremmaksi kuin heidän yleinen mielikuvansa hankkeiden tuloksista. OF-hanke sai kokonaisarvosanaksi 3,7 asteikolla 1-5. Vastanneista 99 prosenttia näki hankkeella olevan jatkopotentiaalia. Erityisesti yritykset näkivät hankkeen toimenpiteet tärkeinä ja toivoivat jatkoa. Koordinaatiomalli on saatu nyt hyvään vaiheeseen, mikä johtaa jatkossa tiiviimpään ja pysyvämpään alueyhteistyöhön. Tätä voidaan pitää selkeänä onnistumisena. Jatkossa alueet hyödyntävät paremmin teemallisen yhteistyön tarjoamia etuja ja saadaan aikaan verkostomaista yhteistyötä alueiden sisällä ja alueiden välillä. Pilotoitu kansainvälistymispolku on todettu toimivaksi ja sitä on tärkeää jatkaa rullaavasti muutaman vuoden ajan, jolloin saadaan aikaa tuloksia. Alueet ehtivät kehittää omat tuotteensa ja palvelunsa kansainvälisille markkinoille sopiviksi ja osallistua toimenpiteisiin. Tästäkin on saatu pelkästään positiivista palautetta, joten kansainvälistymispolkua voidaan pitää onnistuneena. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta maaseutuohjelman hankekokonaisuudesta perustuen hankkeen tuloksiin ja arvioihin. Kansainvälisille markkinoille pääseminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja alueet ovat eri kehityksen vaiheessa. Uuden hankkeen toimintakaudella toimenpiteet saadaan vakiinnutettua ja yhteistyöverkostojen tiivistyminen ja markkinaosaamisen lisääminen johtaa pysyvään yhteistyöhön Visit Finlandin kanssa. Markkinoille saadaan lisää sisältöä uusien tuotteiden muodossa. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus valtakunnallisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 100 %:n rahoituksella. Hankkeelle myönnetty rahoitus oli

4 3 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet Valtakunnallisessa matkailustrategiassa on Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) tehtäväksi määrätty teemallinen matkailunkehittäminen. Suomen luonto on nimetty matkailumme tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. MEK kehittää kesäaktiviteetteja Outdoors Finland-nimellä ja projektirahoitusella. Outdoors Finland toimii valtakunnallisena katto-ohjelmana, jonka kautta Suomen luonto kesäaktiviteettien muodossa nostetaan kansainvälisen matkailumme kärkituotteeksi. Ohjelmaa toteutetaan yhdessä koordinaatioverkoston ja sitä kautta elinkeinon ja eri sidosryhmien kautta. Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet olivat seuraavat: Jatkaa ja tiivistää Outdoors Finland hankkeessa luodun valtakunnallisen verkoston toimintaa. Laajentaa ja syventää valtakunnallista koordinaatiotyötä. Tiivistää yhteistyötä ja laajentaa tiedonvaihtoa aktiviteettien kehittäjien, yrittäjien ja markkinoijien välillä. Syventää aktiviteettien jakeluteiden ymmärtämystä, osaamista ja hyödyntämistä yrittäjien ja kehittävien tahojen keskuudessa. Lisätä aktiviteettituotteiden näkymistä kansainvälisissä jakelukanavissa. Edistää yritysten kansainvälistymistä ja verkostoitumista kehittämällä kysyntää vastaavia ja kilpailukykyisiä teemapohjaisia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia ympärivuotisille markkinoille. Edistää alueiden erityispiirteisiin pohjautuvien hankekokonaisuuksien ja verkostojen syntymistä. Edistää olemassa olevan infrastruktuurin ja palvelutason nousua. Lisätä aktiviteettien myyntiä osana Suomen matkailupalvelutarjontaa kohdennetulla markkinoinnilla oikein valittujen jakelukanavien kautta. Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet on hankkeen käytännön toiminnassa yksinkertaistettu ja jaettu kahteen kokonaisuuteen: 1) koordinointi sisältäen alueyhteistyön, tiedonvaihtaminen ja verkostoitumisen ja 2) kansainvälistymisen edistäminen, joka piti sisällään teemapohjaisten tuotteiden lisäämisen, jakelukanavayhteistyön sekä muut kansainvälistymisen toimenpiteet. Hankkeen koordinointi todettiin jo hankkeen alussa ongelmalliseksi, koska edeltävässä hankkeessa toteutettu hankekoordinaatio alkoi ontua. Hankkeet eivät ole pysyviä toimijoita ja niissä tapahtuikin paljon muutoksia. Koska toinen osa-alue hankkeen kehittämistyössä oli kansainvälistymisen edistäminen, oli selvää, että toimintaan tarvitaan mukaan matkailun pysyviä toimijoita. Yhteistyötä alettiinkin suunnata matkailun alueorganisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden suuntaan, jotta löydettäisiin kulloinkin sopivat yhteistyötahot toimenpiteisiin.

5 4 Koordinointityön uudelleen organisoinnista tulikin hankkeen tärkeimpiä tehtäviä. Koordinaation vahvistamiseksi ja selkiyttämiseksi tehtiin laaja aluekierros keväällä Aluekierroksen tavoitteena oli levittää tietoa OF kehittämisohjelman kokonaisuudesta ja sen hyödyistä alueiden kehittämistyössä. Valmiin toimintakokonaisuuden esittely herätti alueen kiinnostuksen ja teemallinen kehittämismalli otettiin kiinnostuneena vastaan. Tämä tavoite saatiin onnistuneesti toteutettua ja alueet ovat sitoutuneet OF teeman kehittämiseen valtakunnallisen katto-ohjelman tuella. Hankkeen teemallinen kansainvälistyminen toteutettiin järjestämällä myyntitapahtumia, matkanjärjestäjien tutustumismatkoja, bloggari- ja mediamatkoilla sekä osallistumalla muutamille aktiviteettimessuille. Näitä toimenpiteitä voidaan pitää oppimistapahtumina niin osallistujille kuin osin hankkeellekin. Kokemusten perusteella asioita on hankkeen aikana parannettu ja tarkennettu. Yritysten kansainvälistymisvalmennuksella on parannettu yritysten jakelukanavaosaamista, aktiviteettien tuotemanuaaleista saatiin oikeanlaista sisältöä niin kuluttajillekin kun jakeluportaallekin. Monet yritykset ovat kansainvälistymisensä alkuvaiheessa. Hankkeen tavoitteena olikin yritysten aktivoiminen mukaan kansainvälistymisen polulle tarjoamalla sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat uusien ja pienten yritysten ja alueiden osallistumisen. Hankkeen tarjoamat teemalliset tapahtumat ovat tarkasti kohdennettuja. Kun tuoteteema on selkeästi rajattu, syntyy yhteisymmärrys suomalaisen palveluntarjoajan (myyjän) ja ulkomaisen matkanjärjestäjän (ostajan) välillä helpommin. Kansainvälistymispolku on koettu onnistuneeksi. Erityisesti yritykset ovat löytäneet tapahtumat ja heiltä saatu palaute hankkeen arviointikyselyssä oli positiivista. Kyselyyn vastanneet arvioivat hankkeen onnistuneen parhaiten myyntitapahtumien sekä media- ja matkanjärjestäjämatkojen suhteen. Lisäksi onnistuneiksi toimenpiteiksi arvioitiin kansainväliset bloggari-matkat ja tuotemanuaalien konseptointi. Jatkossa tehokkaalla koordinointityöllä alueet saadaan paremmin mukaan toimintaan ja syntyy tarkoituksenmukaisia verkostoja, joiden avulla yritysten kansainvälisille markkinoille pääsy edelleen helpottuu. Koordinointityö täytyy saada vakiinnutettua, jotta verkosto toimii myös hankkeen päättymisen jälkeen.

6 Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet on jaettu karkeasti kahteen kokonaisuuteen tavoitteiden mukaisesti. Koordinaatio käsittää alueyhteistyön ja verkostoitumisen sekä tiedonvaihtamisen. Kansainvälistyminen sisältää tuotteistamisen, jakelukanavayhteistyön sekä tuotteiden näkyvyyden ja tunnettuuden edistämisen toimenpiteet. a. Toimenpiteet Koordinaatio Hanke on aktiivisesti osallistunut eri alueiden ja yhteistyötahojen tilaisuuksiin kertomalla hankkeesta ja hankkeen toimenpiteistä. Yleisellä tasolla on informoitu hankkeen tuottamista työkaluista ja tutkimuksista sekä syntyneistä toimintamalleista. Kansainvälistymistoimenpiteitä on esitelty tarkoituksena löytää yhteistyökumppaneita osallistumaan toimenpiteisiin. Toimenpiteellä on edistetty tiedonkulkua ja verkostoitumista. Hankkeen järjestämät omat seminaarit: Aika Nimi paikka osallistujia Mobiilimatkailu-seminaari Helsinki n. 120 hlöä 8. ja Ei sattuman varassa-turvallisuusseminaari Seinäjoki, Kouvola n. 80 hlöä Luontoaktiviteetit kansainvälisille markkinoilleseminaari yhteensä 4 tilaisuutta Helsinki n. 170 hlöä n. 370 hlöä Seminaarit, joissa OF esittely: Aika Nimi paikka osallistujia Kalastusmatkailu-seminaari Uusikaupunki n. 100 hlöä Luonto hyvinvoinnin voimavarana-seminaari Vierumäki n. 30 hlöä sillan saaristo alueseminaari Pietarsaari n. 30 hlöä Repovesi 10v juhlaseminaari Kouvola n. 200 hlöä Turunmaan saariston matkailuseminaari Nauvo n. 40 hlöä Varsinais-Suomen maaseutumatkailun aamuseminaari Kemiönsaari n. 30 hlöä Eduskunnan Kalastusseminaari Helsinki n. 150 hlöä Kylämatkailuseminaari Valkeakoski n. 30 hlöä MEK Road Show Helsinki, Koli Rovaniemi n. 400 hlöä Satakunnan matkailuinfot Siikainen, Pori n. 70 hlöä Tulevaisuuden kalastusmatka-seminaari Helsinki n. 120 hlöä Pohjois-Savon matkailuparlamentti Iisalmi n. 100 hlöä Luontomatkailuseminaari Pöytyä n. 30 hlöä Itä-uudenmaan matkailun aamuseminaari Loviisa n. 30 hlöä yhteensä 17 tilaisuutta n hlöä

7 6 Seminaari, joissa osallistujana: Aika Nimi paikka osallistujia TEM ajankohtaisseminaari Jyväskylä n. 140 hlöä Kulttuurimatkailu-seminaari Helsinki n. 180 hlöä Ruoka&matkailu-loppuseminaari Lahti n. 30 hlöä Maaseudun verkostoseminaari Lahti n. 150 hlöä TEM matkailuseminaari Helsinki n. 160 hlöä Saimaa Summit seminaari Savonlinna n. 120 hlöä Kainuun Wildlife-loppuseminaari Liminka n. 60 hlöä Suomen ladun ulkoiluseminaari Tampere n. 100 hlöä Maaseutumatkailu-seminaari Salo n. 120 hlöä Maaseudun verkostoseminaari Naantali n. 150 hlöä Visit Finland-seminaari Helsinki n.210 hlöä yhteensä 10 tilaisuutta n hlöä Näiden lisäksi on osallistuttu muutamiin alueiden järjestämiin infotilaisuuksiin, maaseudun kehittäjien kokouksiin sekä joihinkin teeman mukaisiin kokouksiin lähinnä asiantuntijan ominaisuudessa. Projektipäällikkö on ollut mukana seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: OF etelä, OF Keski-Suomi, Home Stay - kotimajoitus konseptin kehittäminen, Kainuu Wildlife, Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi ja Kalastusportaalin kehittämishanke. Yllä kuvattuihin tilaisuuksiin/seminaareihin osallistuminen on tuonut hanketta laajasti tunnetuksi. Tilaisuuksiin on osallistunut niin matkailun alueorganisaatioita, hankkeita kuin yrityksiä ja sidosryhmiäkin. Koska hanketta on esitelty kattavasti monissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, hankevetäjien koordinaattorikokouksia ei ole pidetty alkuperäisen mallin mukaan, vaan tietoa on jalkautettu muuta kautta. Hanketilanne on muuttunut paljon kyseisen hankkeen aikana, eikä hankekoordinaatio enää tuottanut tuloksia tai toiminut tiedon välittäjänä. Tämän vuoksi on haettu mukaan pysyviä toimijoita matkailun alueorganisaatioista ja kehittämisyhtiöistä. Vuoden 2014 koordinaattorikokoukset on korvattu aluekierroksilla. Tämän tuloksena vahvistui, että jatkossa aluekierrokset muutaman maakunnan laajuisina ovat tarkoituksenmukaisia. Osallistuminen on parempaa ja muutamien alueiden kesken saadaan käyntiin tarkoituksenmukainen alueiden välinen yhteistyö. Koordinaation kehittäminen / aluekierrokset Ohjausryhmässä on pohdittu koordinoinnin tehostamista, kun hankkeita päättyy koko ajan, eikä uusia ole enää alkanut. Koordinoinnin kehittämiseksi päätettiin toteuttaa koko maata kattavan aluekierros, jonka tarkoituksena oli selvittää alueiden kiinnostusta hankkeeseen ja tarvetta hankkeen toimintaan. Aluekierroksella on ollut projektipäällikön lisäksi mukana Lahden ammattikorkeakoulu/of etelä, joka on esitellyt reittien kehittämisen ja monikanavaisen viestinnän toimintamallia.

8 7 Aluekierros 2014: klo , TURKU klo , PORI klo , SEINÄJOKI klo , VAASA klo , OULU klo , KAJAANI klo , TAMPERE klo , JYVÄSKYLÄ klo , MIKKELI klo , LAHTI klo , KUOPIO klo , JOENSUU klo , LAPPEENRANTA klo , KOUVOLA klo , HYVINKÄÄ Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 183 hlöä. Osallistujille lähetettiin jälkikäteen palautekysely, johon saatiin 91 vastausta. Tulokset ovat valtaosin erittäin positiivisia ja paikanpäällä saadut kommentitkin olivat hyvin rohkaisevia. Tämän tyyppistä valtakunnallista kehittämistä tarvitaan. useilla alueilla on suunnitteilla teemallisia hankkeita seuraavalle hankekaudelle ja he ovat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä ja Outdoors Finlandin luomista toimintamalleista ja ohjeista. Palautekyselyn vastaajat pitivät esitettyä valtakunnallista Outdoors Finland kehitysohjelmaa hyvin onnistuneena. Yli 80 prosenttia antoi arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1-5 ja kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 4,4. Yli 85 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut olemaan tulevaisuudessa mukana Outdoors Finland kehittämisohjelmissa. Erityisen kiinnostuneita kehittämisohjelmissa mukana olosta olivat elinkeino- tai kehittämisyhtiöt ja kunnat/kaupungit. Hankkeen koordinaatioon saatiin uusi toimintamalli. Kansainvälistymistoimenpiteissä yhteistyötahoja ovat alueorganisaatiot ja yritykset. Valtakunnallinen hanke koordinoi antamalla toimintamalleja ja ohjeita, joita alueet voivat toteuttaa oman tarpeen mukaan. Eri alueet ovat erilaisessa vaiheessa ja alueet itse valitsevat ja toteuttavat tarpeellisia toimenpiteitä. Koordinaatiota tiivistettiin nimeämällä alueelle aluevastaava tai -koordinaattori, joka sitoutuu toimimaan oman alueensa yhteyshenkilönä. Syksyllä on oltu mukana vielä alueellisissa tilaisuuksissa niissä maakunnissa, joissa osallistuminen oli heikkoa ja asia on koettu tärkeäksi, paikkakunnat olivat Oulu, Kuopio ja Kajaani. Lokakuussa on lisäksi järjestetty eteläisen Suomen tilaisuus Helsingissä. Lokakuussa kokoontui myös valtakunnallinen koordinaattoriverkosto Helsingissä. OF:n koordinaatioverkosto edesauttaa uuden hankkeen suunnittelua ja syntymistä.

9 8 Kansainvälistymisen edistäminen Teemallinen tuotekehitys Teemallisen tuotekehityksen tarkoituksena on ollut tuottaa työkaluja ja materiaalia tuotekehityksen tueksi ja auttamaan markkinoinnin toimenpiteissä. Tuotteistamisen ongelmana on se, että tarjotaan mahdollisuuksia ostettavien tuotteiden sijaan. OF etelä (Lahden ammattikorkeakoulun hanke, alue: Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Kanta-Häme ja Päijät-Häme) on pilotoinut tuotekehityksen toimintamallia sekä monikanavaisen viestinnän mallia. Tämän mallin pohjalta valtakunnallinen hanke on toteuttanut valtakunnalliset tuotemanuaalit pyöräily-, vaellus- ja melontatuotteiden ja -alueiden osalta. Tuotteet ja tuotemanuaalit Hankkeessa on kartoitettu myyntiin soveltuvat tuotteet. Tuotteiden kokoaminen ja muokkaaminen samanmuotoisiksi on toteutettu ostopalveluna kevään 2014 aikana. Tuotteiden kerääminen osoittautui varsin työlääksi toimenpiteeksi, valmiita, kriteerit täyttäviä tuotteita löytyi edelleen varsin vähän. Kunkin aktiviteetin tarjontaa laajennettiin reittiehdotuksilla sekä aktiviteetin yleisinformaatiolla. Tuotteet kerättiin tuotemanuaaliin, jota voidaan jakaa messujen ja myyntitapahtumien aikana matkanjärjestäjille, mutta sisältö sopii myös kuluttajajakeluun. Sähköinen versio linkitettiin nettiin sekä Visit Finlandin muihin sosiaalisen median kanaviin. Kuvallinen sisältö tuotteineen ja reittiehdotuksineen sekä kattava yleisinfo ohjaavat potentiaalisia tulijoita etsimään lisätietoa. Tavoitteena on saada uusia tuotteita matkanjärjestäjien tuotantoon. Monipuolinen tuotetarjonta auttaa matkanjärjestäjiä heidän tuotekehitysprosessissaan. Manuaalia on jaettu laajasti sähköisenä versiona myös matkanjärjestäjille Visit Finlandin edustajien kautta. Yleisosa on painettu esitteeksi ja jaettu edelleen tapahtumissa. Tuotemanuaali toteutettiin neljänä (4) manuaalina: yleisinfo, pyöräily, vaellus ja melonta. Manuaaleissa esitellään Suomea aktiviteettikohteena, mutta niissä on myös valmiita tuotteita ja reittiehdotuksiakin. Reittiehdotuksilla pyritään laajentamaan tarjontaa ja saada syntymään omatoimisesti toteutettavia tuotteita. Reitistöjen kehittäminen Pyörämatkailun suunnitteluopas Hanke teetti Pyörämatkailureittien suunnitteluoppaan, joka on jatkoa vaellus- ja melontaoppaille ja antaa käytännön vinkkejä kaikille pyörämatkoja ja -reittejä suunnitteleville. Opas teetettiin ostopalveluna. Valmis opas on ladattavissa verkkosivuilla. Nimensä mukaisesti pyörämatkailun suunnitteluopas käsittelee pyöräilyä matkailun näkökulmasta. Reittejä suunnitellessa on huomioitava reitin vetovoimaisuus ja saavutettavuus. Lisäksi matkailijat kaipaavat kiinnostavia ja palvelevia taukopaikkoja, mikä lisää yritysten asiakasmäärää ja liikevaihtoa.

10 9 Käyttäjä etsii reittiä, jonka tulisi olla juuri hänelle optimaalinen vaihtoehto. Tällöin mahdollisuuksista on karsittava ja panostettava muutamaan kärkireittiin. Reiteistä on tuotettava informaatiota moneen eri kanavaan, internetiin, mobiili- ja GPS-laitteisiin sekä painettuihin karttoihin ja oppaisiin. Suunnitteluopas on tarkoitettu pyörämatkailureittejä ja -kohteita suunnittelevien ja toteuttavien tahojen käytettäväksi, mutta siinä on tietoa myös reittien rahoittajille. Opas tarjoaa mielenkiintoista tietoa myös matkailun alueorganisaatioille, ohjelmapalvelu- ja majoitusyrittäjille. Retkeilystä liiketoimintaa-suunnitteluopas OF etelä-hanke on hankkeen kirjoittamana työstänyt Retkeilystä liiketoimintaa-suunnitteluoppaan. Valtakunnallinen OF-hanke on osallistunut oppaan kustannuksiin koskien oppaan saattamista julkaisukuntoon. Opas on sähköisessä muodossa ja ladattavissa -verkkosivuilla. Tämän oppaan tarkoituksena on valottaa retkeilyn merkitystä matkailussa ja nostaa retkeily- ja vaelluskohteiden suunnittelu esimerkiksi hiihto- ja golf-keskusten suunnittelun rinnalle yhtä vahvana ja tärkeänä suunnittelukohteena. Retkeilymatkailun suunnittelu kannattaa. Reitistöistä liiketoimintaa ja hyvinvointia valmennus OF etelä toteutti omalla hankealueellaan eteläisessä Suomessa reitistöjen kehittämistä edistävää koulutusta. Sisältö koettiin mielenkiintoisena ja tarpeellisena myös muualla Suomessa ja valtakunnallinen OF tilasikin OF etelältä valmennuksen, johon voivat osallistua myös muun Suomen toimijat. Koulutus kattoi pyöräily-, vaellus- ja melontareittien asiakaslähtöisen suunnittelun lähtökohdat, reittien tallentamisen ja kartoittamisen sekä monikanavaisen informaation jakelun. Vaellusreittien osalta koulutukseen osallistuja sai Suomen Ladun luokittelijapätevyyden. Koulutus oli käytännönläheinen ja pohjautuu tekemällä oppimiseen. Valmennuksen toteutuksesta vastasi OF Etelä hanke. Koulutus oli suunnattu ulkoilu-, liikunta- ja matkailureitistöjen kehittämisestä, ylläpidosta ja huollosta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaville tahoille (mm. kuntien ja kaupunkien liikunta- ja ympäristötoimi, kehittämisyhtiöt, hankkeet, ulkoiluun ja liikuntaan liittyvät yhdistykset, toimintaryhmät) matkailutoimijoiden lisäksi. Valmennukseen osallistui 20 hlöä, koulutus toteutettiin Lohjalla marraskuussa Matkanjärjestäjien opintomatka, Lahti toukokuu 2013

11 10 Jakelutiet Jakelutieyhteistyön kehittäminen - työpajat Tapahtumien ja matkanjärjestäjämatkojen aikana on tullut ilmi, että kansainvälistymiskriteerien osalta tarvitaan ohjeita. Yritykset tarvitsevat valmennusta saadakseen parhaan mahdollisen hyödyn markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta. Valmennuksessa pitää ottaa esille mm. etukäteisvalmistelu tuotteiden osalta, esittely workshopeissa, jälkihoito ja oikea materiaali. Matkanjärjestäjävierailut vaativat omat pelisäännöt. Tällä toimenpiteellä on parannettu jakelukanavayhteistyötä ja syvennetty jakelukanavakartoituksen tuloksia. Jakelukanavatyöpajat on toteutettu ostopalveluna Networking-tilaisuudet ja workshopit (matkanjärjestäjäkohtaamiset) Networking-tilaisuudet ovat ulkomaisten matkanjärjestäjien (ostajat) ja kotimaisten matkailuyritysten ja/tai alueorganisaatioiden (myyjien) verkostoitumistilaisuuksia, joissa myyjät esittelevät omia tuotteitaan ostajille tavoitteena saada aikaan yhteistyötä. Tilaisuuksia voidaan järjestää joko Suomessa tai kohdemaassa. Suomessa järjestettävien tilaisuuksien etu on se, että siihen voidaan liittää tutustumiskäyntejä. Kohdemaassa voidaan tavoittaa kerralla suurempi matkanjärjestäjien joukko. Toteutetut networking-tilaisuudet Moskova, kalastus networking ja kalastusmessut Tilaisuuteen osallistui 53 venäläistä ostajaa 37:stä yrityksestä. Suomalaisia myyjiä oli 20:stä yrityksestä. Myyjät esittelivät tuotteitaan ostajille ilman ennalta sovittuja tapaamisia. Keskustelu kävi vilkkaasti ja uusia yhteistyökumppaneita löytyi. Moskovan markkinoilla matkanjärjestäjäyhteistyö on tärkeää asiakkaiden saavuttamiseksi. Toisena päivänä tutustuttiin kalastusmessuihin. Osa myyjistä oli myös messuilla esittelemässä tuotteitaan. Moskova networking tammikuu 2013

12 Best of Finland-networking, Luontokeskus Haltia; Espoo Keski-Eurooppa networking, jossa oli mukana 13 matkanjärjestäjää Saksasta ja Hollannista sekä 28 suomalaista palveluntarjoajaa. Tilaisuus on toteutettu yhdessä Culture Finlandkatto-ohjelman kanssa Best of Lakeland-myyntitapahtuma, Savonlinna Mukana oli 10 ulkomaista ostajaa Venäjältä, Saksasta, Hollannista, Sveitsistä, Ranskasta ja Espanjasta. Suomalaisia palveluntarjoajia oli 16. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Savonlinnan seudun matkailu Oy:n kanssa Networking Pietari, kalastus ja muut aktiviteetit tilaisuuteen osallistui 20 suomalaista yhteistyökumppania, jotka esittelivät tuotteita 32 ostajalle. Toimintatapa oli sama kuin Moskovassa, nyt mukana oli myös muita aktiviteettituotteita Silence please, networking, Valamo Tapahtumaan oli kutsuttu matkajärjestäjiä Euroopan markkinoilta (Saksa, Sveitsi, Hollanti, Ranska, Iso-Britannia, Espanja, Italia). 32 suomalaista myyjää esitteli tuotteitaan 17 ulkomaiselle matkanjärjestäjälle Maritime Moments-myyntitapahtuma, Vaasa Tilaisuus oli suunnattu eurooppalaisille matkanjärjestäjille, mukana 22 myyjää ja 14 ostajaa. Suomessa järjestetyt tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä Culture Finland (CF) katto-ohjelman ja Visit Finlandin kanssa. OF:lle on tullut kuluja kuljetuksista Suomessa sekä lentolipuista. Matkanjärjestäjiltä ja kotimaisilta myyjiltä on pyydetty palautetta tilaisuuksista ja niiden antamista uusista ideoista ja tuotteista sekä syntyneistä yhteistyökuvioista. Tilannetta seurataan ja kysytään uudelleen palautetta ajan kuluessa. Kansainvälistyminen ja uusien markkinoiden avaaminen kestää jopa vuosia, joten nopeita johtopäätöksiä ei voida tehdä. Seurantaa on kehitetty yhdessä Visit Finlandin tapahtumajärjestäjien kanssa ja koitettu luoda yhtenäistä seurantaa matkoille.

13 12 Matkanjärjestäjien tutustumismatkat Kansainvälisten matkanjärjestäjien tutustumismatkoja on toteutettu eri alueille. Matkat on järjestetty alueiden kanssa yhteistyössä siten, että alueet tekevät ohjelman ja vastaavat pääosin kaikista palveluiden kuluista (majoitus, ruokailut, ohjelmat), OF kustantaa kuljetukset (lennot Suomeen, maakuljetukset). Visit Finlandin ulkomaan edustajat lähettävät kutsut matkanjärjestäjille kukin omassa maassaan. Matkanjärjestäjämatkojen (fam trip) tarkoituksena on tutustuttaa matkanjärjestäjiä uusiin kohteisiin. OF famien pääohjelma on teeman mukaan luontoaktiviteetit. Ohjelmaan on lisätty sopivassa määrin tutustumista yrityksiin matkan varrella. Matkanjärjestäjämatkat on järjestettävä täysihoidolla, koska myös ruokailut ovat osa palvelua ja elämystä. Majoitukset ja tutustumiset pyritään järjestämään parhaisiin kohteisiin, että käsitys alueesta ja tuotteesta olisi mahdollisimman hyvä. Famit järjestetään yleensä pienissä ryhmissä max. 10 osallistujaa. Ryhmällä on aina emäntä/isäntä mukana koko matkan ajan, OF matkoilla projektipäällikkö on käytännössä osallistunut matkoihin. matkoista saa valtavasti palautetta ja ideoita omaankin työhön, joten osallistuminen on antoisaa. Matkan aikana tutustuu matkanjärjestäjiin ja ehtii neuvotella eri matkanjärjestäjien tarpeista ja ajatuksista. Famit on yhdistetty networking-tilaisuuksiin joko pre- (ennen) tai post- (jälkeen) toureina. OF tutustumismatkat ovat olleet seuraavat: Päijät-Häme Matkalla oli mukana 5 matkanjärjestäjää, 4 saksalaista ja yksi hollantilainen. Ohjelma tehtiin yhdessä Lahti Regionin ja Loma-Päijänteen kanssa. Toinen matka toteutettiin syyskuussa Savonlinnan matkan jälkeen Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon Keväällä 2014 Valamo networking-tapahtumaan liittyen toteutettiin melontapainotteinen opintomatka eteläiseen Suomeen. Osallistujia oli kolme. Melontakokemuksia saatiin niin mereltä, järveltä kuin joeltakin.

14 13 Syyskuussa 2014 Vaasa networking pretour matkan suuntana oli Satakunta. Luontoon ja rannikkoon painottuvalla opintomatkalla oli neljä osallistujaa. Matkat ovat olleet onnistuneita ja osallistujat ovat olleet kiinnostuneita kaikesta. Positiivista palautetta on tullut siitä, että on näytetty uusia kohteita ja kohteet ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä. Yhteydenpito matkanjärjestäjiin ja yrityksiin on ollut tiivistä ja uusia yhteistyökuvioita on syntymässä. Visit Finland seuraa matkoille ja workshop-tapahtumiin osallistuvien yritysten yhteistyön kehittymistä. Aktiviteettituotteiden markkinoinnin ja myyntityön edistäminen Kuluttajakampanjat OF oli mukana kevään 2013 Saksan kampanjassa, jonka Visit Finland toteutti. Kampanja toteutettiin sähköisissä medioissa Berliinissä. OF valitsi artikkelit ja videon VF-portaalista, yksi kustakin teemasta pyöräily-, vaellus- ja melonta. Kyseinen linkki näkyy mediatoimiston valitsemalla sivustolla bannerina. Banneri toimii linkkinä VF-sivustolle ko. artikkeliin tai videoon. Kyseisen artikkelin tai videon yhteydessä on linkit alueen tai palveluntarjoajan sivuille. Kampanjat ovat tehokkaampia, jos tarjolla enemmän tuotteita, joihin artikkelit linkitetään. Tämän kokemuksen perusteella päätettiin keskittyä B2B markkinointiin ja tuottaa B2C materiaalia messuja varten. Näihin toimenpiteisiin oli enemmän halukkaita yhteistyökumppaneita. Bloggari-kampanja ja -matkat Elokuussa 2014 toteutettiin 4 bloggari-matkaa yhteistyössä OF etelän kanssa. Bloggareiden hakemisen ja koordinoinnin toteutti asiantuntijayritys. Bloggareiden hakuilmoitus sosiaalisessa mediassa tuotti lähes 200 hakemusta matkoille. Matkoille valituilla bloggaajilla oli erilaisia painotuksia: valokuvaajia, videokuvaajia, tarinan kertojia ja faktaoppaiden kirjoittajia. Osallistujat valittiin siten, että jokaisella matkalla olisi mahdollisimman tasapainoinen kombinaatio erilaisia sisällöntuottajia eri markkina-alueilta tai eri kielillä bloggaavia. Lisäksi otetttiin huomioon bloggarin seuraajamäärä. Hakemuksen jättäneistä bloggareista valittiin 23 bloggaajaa, jotka saapuivat Suomeen. Jokaisella matkalla oli mukana lisäksi suomalainen bloggari. Kielellisesti osallistujat jakautuivat seuraavasti: Englanninkielisiä 11 (+ 7 toisena kielenä) Saksankielisiä 6 Hollanninkielisiä 3 Ranskankielisiä 3

15 14 OF hankkeet tekivät matkasuunnitelmat ja neuvottelivat matkojen sisällöistä valittujen alueiden kanssa. Matkat suunnattiin eri puolille Suomea mahdollisimman monipuolisen elämyksen syntymiseksi. Matkojen ohjelmissa pidettiin tiukasti kiinni OF teemoista, samoin haluttiin bloggareiden kokevan suomalaista luontoa monin elämyksin, esim. marjojen ja sienien poimiminen. ohjelmat ajoitettiin siten, että elämykset koettiin mahdollisimman monipuolisina. Ohjelmassa oli mm. yömelonta, joka koettiin jännittävänä ja ainutlaatuisena. Bloggareille tehtiin arviointikysely matkan jälkeen, he olivat erittäin tyytyväisiä kokemaansa, vastausten keskiarvoksi tuli 4,75 asteikolla 1-5. Vastaavasti mukana olleet yritykset saivat vastinetta panostukselleen, 87,5% yrityksistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Kampanjan teema ja tuotetut sisällöt kohtasivat ja kampanjalla tavoitettiin hyvin halutut kohdemarkkinat. Kampanjan aikana syntyi runsaasti pitkään näkyvää ja monipuolisesti jatkohyödynnettävää materiaalia yritysten ja tilaajan käyttöön. Mukaan valitut bloggaajat olivat aidosti kiinnostuneita Outdoors sisältöjen tuottamisesta. Blogien lukijat olivat sitoutuneita ja kiinnostuneita ja lähtivät jakamaan materiaalia mikä johti siihen, että tulokset lähtivät elämään sosiaalisessa mediassa ja saavuttivat erittäin laajan huomioarvon. Kampanjalle luotiin suljettu Facebook ryhmä, joka mahdollisti yritysten, järjestäjien ja bloggareiden välisen jatkuvan yhteyden. Kampanjan välittömät tulokset olivat: Twitterissä 4585 twiittiä, yli 1000 twiittaajaa, tavoitettu yli 3,6 miljoonaa Twitter käyttäjää. Instagramissa 680 valokuvaa hashtagilla #outdoorsfinland. Kuvat keräsivät sato-ja tykkäyksiä ja kymmeniä kommentteja. Facebook päivityksiä 260 kpl. Blogipostauksia 111, julkaisuilla oli korkea sitouttavuus, eli paljon tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Youtube videoita 16 Osa bloggareiden laadukkaasta kuvamateriaalista on yritysten käytettävissä. Bloggarimatkojen kautta saatiin runsaasti näkyvyyttä myös perinteisessä mediassa. Neljännen eli viimeisen blogimatkan aikana matkoista oli useita lehtiartikkeleita mm. Iltalehdessä, Mainontaja markkinointi lehdessä sekä Rantapallo.fi sivuilla. Bloggarikampanja oli Ylen valtakunnallisissa uutisissa pääuutisissa Bloggarimatkojen tuloksista tilattiin vielä lisäraportti, joka eritteli eri some-kanavien näkyvyyden elokuusta marraskuun loppuun sisältäen listauksen kaikista blogipostauksista ja niiden määristä/matka/bloggaaja sekä demografiset tiedot someosumista. Sen lisäksi bloggarikampanjan toteutuksesta tehtiin opinnäytetyö, jossa käytiin läpi koko prosessi ja sen onnistuminen. Bloggarikampanjan tulokset olivat hyvät, mutta haasteita oli matkalla. Toteutuksen kanssa päästiin myöhään liikkeelle, joten aikataulu oli erittäin tiukka. Suunnittelu oli myös haasteellista, bloggareita haluttiin viedä perinteisten kohteiden ulkopuolelle ja ohjelmia oli vaikea hyväksyttää kaikilla osapuolilla. Ohjelmien viimeistely osui lisäksi loma-aikaan, mikä hidasti toimintaa. Kaikesta huolimatta matkat saatiin kokoon, ohjelmat olivat hyvät ja tulos loistava. kaikki osapuolet oppivat paljon tämän tyyppisen kampanjan toteutuksesta.

16 15 Matkat 2014 olivat seuraavat: OutdoorsFinland TRIP 1: Biking and kayaking on the seashore in Hanko and Kemiö archipelago You will become acquainted with the natural beauty of Finland and Finnish leisure culture at its greatest! The trip will include kayaking, cycling, swimming and sauna in the beautiful landscapes of Southwestern Finland. Experience authentic wilderness with outstanding landscape views! Come and join us for a unique and unforgettable encounter in an awe-inspiring environment. #OutdoorsFinland TRIP 2: Country of the thousands lakes, SAIMAA Region This eco-friendly trip provides the opportunity to go trekking, fishing, and kayaking in the pristine lakes of Finland! You will participate in a variety of outdoor activities in order to become further acquainted with the striking landscapes of Finland. The highlight of this trip is the chance to see the gravely endangered Saimaa ringed seal, peacefully in its natural habitat. #OutdoorsFinland TRIP 3: Birds and nature seeing in UNESCO heritage area in Western Finland The journey begins by flying to Vaasa to experience the Western coast of Finland. The experience commences with a choice of exciting recreational activities such as biking, kayaking, and visiting the nature-center of Terranova. You will discover the bird-center of Liminganlahti and spend the night in Vihiluoto village. #OutdoorsFinland / TRIP 4: Nature feelings in the forests of HÄME region During this trip you will experience a soft and ecological nature adventure and become acquainted with the Finnish culture and way of life. Activities will include: berry picking, Finnish sauna and sauna whisks making. The trip will include yoga, hiking, kayaking, and trekking through the nature adventure park. You ll spend the night in Vierumäki sports and leisure center, unique country hotel Hartola or in a Finnish traditional summer cottage on the shores of the second largest lake in Finland Päijänne! Blogi-kampanja Saksa syksy 2014 Jatkona bloggarimatkoihin ja niitä tehostaen Saksan markkinoilla toteutettiin syksyllä 2014 OF:n tilaamana ja Visit Finlandin Saksan edustajan organisoimana ylimääräinen kampanja, joka toi esille Suomea aktiviteettikohteena käyttäen apuna bloggarimatkojen aikana syntynyttä materiaalia, blogeja ja videoita sekä OF-hankkeen tuottamia aktiviteettiesitteitä (agenttimanuaaleja). Messut Syyskuussa 2013 ja 2014 osallistuttiin TourNatur aktiviteettimessuihin. Düsseldorfissa / Messut ovat vaellus-, pyöräily- ja melontapainotteiset. Tavoitteena oli tutustua teemamessuihin ja tarjota suomalaisille yhteistyökumppaneille mahdollisuutta esitellä tarjontaansa. Mukana oli 4 yhteistyöaluetta. Saksalaisilla messuilla esitteet ja kartat ovat tärkeässä asemassa esiteltäessä tuotteita. Kävijät ovat pääosin ko. aktiviteeteista kiinnostuneita kuluttajia. Kävijät tekivät myös matkavarauksia messuilla. Vuoden 2014 messuille saatiin yleisesite Suomen aktiviteeteista jakoon ja asian kiinnostavuus nousi uudelle tasolle. Tämä oli selkeästi tarpeellinen ja esite kiinnosti messuilla vierailleita. Yhteistyökumppaneina oli mukana OF etelä ja Saariselän alue Lapista.

17 16 Reisen Hamburg messut, Hampuri, Messuille osallistuttiin Saksalais-suomalaisen kauppakamarin järjestämällä yhteisosastolla. Mukana oli 4 yhteistyökumppania Suomesta, lisäksi messuilla kävi tutustumassa benchmarking-tarkoituksessa kaksi suomalaista. The Telegraph outdoor & adventure show, Lontoo, Messuilla oli mukana 4 yhteistyökumppania Suomesta, lisäksi paikalla kävi tutustumassa kaksi yhteistyökumppania. Messut ovat toimineet paitsi esittelymatkoina myös opintomatkoina. Messuilta on saatu tärkeää tietoa markkinoista, löydetty yhteistyökumppaneita sekä jaettu Suomi-tietoa. Messuilla on varmistunut, että huolimatta sähköisestä maailmasta, messuilla täytyy olla esitteitä jaettavana. Esitteet opastavat sitten etsimään tietoa eri kanavista ja osoitteista. Kaikilla kilpailijamailla on aktiviteettiesitteet. Tämän vuoksi alun perin suunnitelluista agenttimanuaaleista tehtiin sen sisältöiset, että ne sopivat tarvittaessa myös kuluttajajakeluun ja esittelevät Suomea aktiviteettikohteena. TourNatur Düsseldorf, syyskuu 2013 Sports & Adventure Show, Lontoo helmikuu 2014 b. Aikataulu Hankkeen toteutusaikataulu on c. Resurssit Hankkeella on ollut projektipäällikkö, joka toimii 100 %:sti hankkeessa. Lisäksi talousosaston henkilöstö kirjaa hankkeelle tehdyt työtunnit erikseen hankkeen palkkakustannuksiin. d. Toteutuksen organisaatio Hankkeen hallinnoijana toimi Matkailun edistämiskeskus. Matkailun edistämiskeskus oli vuoden 2014 loppuun saakka Työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto. Valtakunnallisessa matkailustrategiassa on määritelty MEKin rooliksi olla matkailun kansainvälisen markkinoinnin edelläkävijä, kehittäjä ja koordinoija sekä Suomen matkailun tunnettuuden edistäjä. MEKin ydintehtävät ovat Suomen matkailun markkinointiviestintä, markkinatiedon hankinta ja siirtäminen matkailuelinkeinolle sekä laadukkaan tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen. MEKin henkilövahvuus on 30 henkilötyövuotta. Ulkomaantoiminnot ostetaan Finpron vientikeskuksilta sekä yksityisiltä palveluntarjoajilta tärkeimmillä kohdemarkkinoilla. Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut ajalla Terhi Hook ja ajalla Heli Saari.

18 17 e. Raportointi ja seuranta Hankkeella on ohjausryhmä, joka käsittelee ohjausryhmälle kuuluvat asiat. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Reijo Martikainen ja kokouksia järjestettiin 6 kertaa. Ohjausryhmän jäsenet olivat seuraavat: Martti Aarnio, Metsähallitus Ari Alamäki, Haaga-Helia Urpo Heikkinen, Upitrek Oy Kristiina Hietasaari, MEK Ilkka Kauppinen, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy/Kodja Consulting Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Reijo Martikainen, Matkailun teemaryhmä Pirjo Räsänen, Lahden ammattikorkeakoulu, OF etelä Jorma Tiitinen, Etelä-Savon ELY-keskus Kirsi Hakkarainen saakka, alkaen Tomi Uusi-Oukari, MEK Heli Saari, MEK 4.3. Yhteistyökumppanit Hankkeen tärkein yhteistyökumppani on ollut OF etelä, jonka kanssa on rakennettu kokonaisvaltaisen kehittämisen mallia. OF etelä on tehnyt luontokohteiden ja reittien kehittämis- ja kartoitusmallin siten, että tulokset hyödyntävät kansainvälisiä markkinoita. Myös monikanavaisen viestinnän malli perustuu kv-markkinoiden vaatimuksiin ja tuottaa hyvää sisältöä markkinoille. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös Culture Finland (CF) katto-ohjelman kanssa monien yhteisten tilaisuuksien muodossa, mutta myös hyvien käytänteiden osalta. Kehittämistyö toteutetaan omien yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta tuotteistamisvaiheessa pitäisi hyödyntää molempien tuottamia moduleita. Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Visit Finlandin kaikkien toimintojen kanssa. Projektipäällikkö kuului Visit Finlandin tutkimus- ja tuotekehitystiimiin. Sen lisäksi yhteistyötä on tehty tapahtumatiimin, markkinointitiimin ja sisällöntuotantotiimin kanssa. Hankkeella oli laaja yhteistyöverkosto toisaalta koordinoinnin kautta, mutta myös tutustumismatkojen ja myyntitapahtumien kautta suora yhteys matkailuyrityksiin. Verkostoituminen kaikkien eri toimijoiden kanssa on pyritty pitämään mahdollisimman helppona ja avoimena.

19 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaan, joskin toimenpiteitä on yhdistetty, konkretisoitu ja yksinkertaistettu. Hankkeen työ on jakautunut kahteen kokonaisuuteen: koordinointiin ja kansainvälistymisen edistämiseen. Hankkeen koordinointi perustui alussa hankkeiden väliseen yhteistyöhön. Koska hankkeet kestävät aikansa, ja ovat niin toteutusalueeltaan kuin sisällöltään hyvin erilaisia, koettiin koordinointi hankalaksi ja tuloksettomaksi. Koordinoinnin mallia on pohdittu koko hankekauden ajan ja toisen toteutusvuoden aikana koordinaatiomallia alettiin rakentaa laajan aluekierroksen avulla tavoitteena löytää pysyvät toimijat koordinaattoriverkostoon. Koordinoinnin organisointia voidaan pitää onnistuneena. Alueet on aluekierroksen ansiota saatu hyvin informoitua, ja sitä kautta sitoutettua OF kehittämistyöhön. Hankkeen toimenpiteet ovat hyvin konkreettiset, ne on nähty onnistuneina, ja niihin halutaan jatkossakin panostaa ja osallistua. Kevään 2014 aluekierroksen jälkeen toteutettiin kysely tilaisuuksiin osallistuneille. Tavoitteena oli selvittää mileipiteitä tilaisuudessa esitellystä Outdoors Finland toimintasuunnitelmasta eli luonto-, liikunta- ja aktiviteettimatkailun kehittämismallista vuosille Vastaajat pitivät esitetyn kaltaista valtakunnallista kehitysohjelmaa hyvin onnistuneena. Yhteensä yli 80 prosenttia antoi sille arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1-5, jossa 1 = ei lainkaan onnistunut ja 5 = erittäin onnistunut. Vastausten keskiarvoksi muodostui 4,4. Yli 85 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut olemaan tulevaisuudessa mukana Outdoors Finland -kehittämisohjelmissa, mikäli ne toteutuvat. Erityisen kiinnostuneita kehittämisohjelmissa mukana olosta olivat elinkeino- tai kehittämisyhtiöt ja kunnat/kaupungit. Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen on tämän hetken ykkösasioita. OF:n tarjoama teemalliset kansainvälistymistoimenpiteet otettiin positiivisesti vastaan. Eri toimenpiteisiin on saatu mukaan uusia osallistujia, jotka eivät ole ennen olleet yhteistyössä Visit Finlandin kanssa tai ylipäätään tarjonneet tuotteitaan kv-markkinoille. Hankkeen ansiosta osaaminen kansainvälisistä markkinoista on lisääntynyt ja nyt toteutetuista kertaluonteisista tapahtumista on rakennettava kansainvälistymisohjelma pk-yrityksille. Teemallisia toimenpiteitä on pidetty tehokkaina ja onnistuneina. Loppuarvioinnin perusteella hanke on onnistunut hyvin teemallisessa kehittämisessä. Kun tarkastellaan asian tärkeyttä, hankkeen arvioitiin onnistuneen parhaiten kansainvälisten myyntitapahtumien (Networking) sekä kansainvälisten bloggarimatkojen suhteen. Eniten kehitettävää oli messujen, media- ja matkanjärjestäjämatkojen sekä tuotemanuaalien konseptoinnin osalta. Hankkeen päätavoitteista onnistuneimmaksi arvioitiin teemapohjaisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Käytännössä kaikki tavoitteet arvioitiin toteutuneen lähes yhtä hyvin. Hanke aikaansai muutosta eniten kiinnostuksen kasvamisessa teemallista markkinointia kohtaan. Vähiten vastaajat arvioivat muutoksia tulleen kansain-välisen aktiviteetteihin liittyvän kysynnän lisääntymisessä. Yli puolet vastaajista (59 %) arvioi Outdoors Finland II -hankkeen tulokset paremmaksi kuin heidän yleinen mielikuvansa hankkeiden tuloksista. Vain kolme vastaaja piti hankkeen tuloksia yleistä mielikuvaansa heikoimpana. Outdoors Finland II -hanke sai kokonaisarvosanaksi 3,7 asteikolla 1-5. Vastaajista 99 % näki hankkeella olevan jatkopotentiaalia. Hankkeen ohjausryhmä arvioi hankkeen lopputulosta hyväksi. Haasteena oli aluksi moninainen tavoitteiden ja tehtävien määrä, mutta kun toiminnot saatiin jäsenneltyä, tehtävät selkiytyivät. Nimenomaan toimintatavan kehittäminen ja kehittyminen nähtiin positiivisena asiana. Markkinoille meno on pitkäjänteistä ja vaatii useamman vuoden ponnisteluja. Kun hyvä malli on syntynyt, pitäisi jatkaa samalla tiellä tulosten saavuttamiseksi.

20 19 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Suomen matkailun tiekartta, Yhdessä enemmän Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta , julkaistiin tammikuussa Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin ja siitä on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä. Matkailutulo on ollut useamman vuoden yli 13 miljardia euroa, ja sillä on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2013 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo 4,3 miljardia euroa. Matkailuklusterin arvioidaan vuonna 2025 työllistävän henkilöä. Kasvun ja uudistumisen tiekartan teema on Yhdessä enemmän ja sen strategiset painopisteet ovat: Matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön vahvistaminen sekä uudet avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa Kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehittäminen matkailun ja muiden alojen rajapinnoista Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tuotteiden helppo ostettavuus Kasvua ja uudistumista tukeva, kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö. OF kehittämisohjelma on toteuttanut ja toteuttaa kaikilta osin Matkailun tiekartan painopisteitä. Valtakunnallisesti määritellyt toimintamallit auttavat alueellista kehittämistyötä ja johtavat tuloksiin. Edellisen ohjelmakauden hankkeilla on luotu perustukset laadukkaalle luontoaktiviteettien tarjonnalle ja kehitetty tuotteita ja palveluita erityisesti ulkomaista kysyntää vastaavaksi. Jotta tehty kehittämistyö saadaan kumuloitua kasvaviksi tulovirroiksi maaseudun mikro- ja pk-yrityksille, tarvitaan uusi valtakunnallinen OF koordinaatiohanke kansainvälisen kaupan vauhdittamiseksi ja suomalaisten luontoaktiviteettien tunnetuksi tekemiseksi. Hankkeelle haetaan jatkoa nimellä OF kansainvälistymisohjelma. OF kansainvälistymisohjelman päätavoitteet jaetaan kahteen osaan. Hanke koordinoi teeman mukaista kehittämistä pysyvistä matkailutoimijoista koostuvan koordinaattoriverkoston kanssa. Tällä varmistetaan tiedonkulku alueella. Toisaalta tarjotaan kansainvälistymisohjelma, joka auttaa maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille, mistä matkailualan suurin kasvu on odotettavissa. Toimenpiteillä täytyy olla jatkuvuutta tulosten aikaansaamiseksi. Tavoitteena on verkostoa hyödyntäen löytää pysyvä toimintamalli Visit Finlandin ja alueiden välille, saada markkinoille lisää sisältöä ja lisätä Suomen tunnettuutta aktiviteettikohteena. Toiminnan tuloksena kansainvälisten asiakkaiden määrä aktiviteetteja tarjoavissa pk-yrityksissä kasvaa. Hankkeesta hyötyvät niin majoittajat, ohjelmapalveluyritykset kuin muutkin palveluiden tarjoajat. 6. Allekirjoittajat ja päiväys Helsingissä Kristiina Hietasaari Tutkimus- ja kehitysjohtaja Heli Saari Projektipäällikkö

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Neljä (+ yksi) strategista teemaa

Neljä (+ yksi) strategista teemaa Neljä (+ yksi) strategista teemaa Kulttuuri Hyvinvointi Kesä Talvi Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat ohjaavat Visit Finlandin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

FinRelax Akatemia

FinRelax Akatemia FinRelax Akatemia 8.1.2016 Suomen luontokeskus Haltia Riikka Laatikainen Visit Espoo Visit Espoo Leisure Events Incentives Conferences Meetings Espoo Marketing Oy Visit Espoo Espoo Innovation Garden Omistajuus:

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI

SAVONLINNAN INNOVAATIOKESKUS / MARKKINOINTI JA VIESTINTÄTIIMI Pohjois-Savo kansainvälisenmatkailun kohteena Kristiina Hietasaari 12.10.2016 Visit Finland Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet,

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, 10.3.2016 GoTavastia! markkinointitoimet lokahelmikuu Uuden vuoden kampanjan toteutus ja seuranta digitaalisissa kanavissa Sisällöntuotanto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Tourism Development in Co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet (Tinnoosahanke) Nina Järveläinen 8.5.2014 Eteläisen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot