Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi Heli Saari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari"

Transkriptio

1 Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi Loppuraportti Heli Saari Helsinki

2 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus, Töölönkatu 11, Helsinki 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi Hankenumero Yhteenveto hankkeesta Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke (myöhemmin OF) oli valtakunnallinen kesäaktiviteettimatkailun koordinointihanke sekä pilotointihanke maaseudun mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Matkailun edistämiskeskus (myöh. MEK), jonka tehtävänä on matkailustrategian mukaisesti koordinoida valtakunnallisesti teemapohjaista tuotekehitystä. MEK toteutti hankkeen tiiviissä yhteistyössä alueellisten hankkeiden, alueellisten matkailuorganisaatioiden ja muiden toimijoiden sekä matkailuyritysten kanssa. Hankesuunnitelmaa on noudatettu, mutta osin suhteellisen laajoja ja yleisellä tasolla olleita toimenpiteitä on tarkennettu. Toiminnassa on keskitytty koordinaation kehittämiseen ja sen jatkuvuuden turvaamiseen. Kansainvälisille markkinoille suunnattuja toimenpiteitä on pilotoitu, kerätty palautetta ja kokemuksia osallistujilta ja sen perusteella kehitetty pk-yrityksille kansainvälistymispolku. OF on ylläpitänyt aktiviteettien ympärillä toimivaa valtakunnallista verkostoa ja etsinyt tapoja, joilla verkostojen toiminta saadaan jatkumaan hankkeen jälkeen. Koordinoinnin tavoitteena on ohjata alueellista kehittämistoimintaa, välittää tietoa ja toimintatapoja ja syventää aktiviteettien jakeluteiden tuntemista ja hyödyntämistä yrittäjien ja kehittävien tahojen keskuudessa. Tämän tavoitteena eri toimijoita on opetettu verkostoitumaan ja hyödyntämään tuotettuja työkaluja. OF koordinaatio on perustunut aluksi hankkeiden väliseen yhteistyöhön, mikä ei ole pitkällä tähtäyksellä kovin kestävää. Hankkeita on loppunut ja uusia alkanut, jolloin yhteys alueeseen on katkennut. Hankkeilla on lisäksi ollut hyvin erilaisia tavoitteita ja laajuudeltaan ne ovat olleet hyvin erilaisia ja eripituisia. Tämä on tehnyt koordinaatiotyön ongelmalliseksi muuttuvan verkoston myötä ja hankkeiden päätyttyä kontakti alueelle on hävinnyt. Viimeisen vuoden aikana hankkeen koordinaatiota on rakennettu alueellisten organisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Tämä on ollut hankkeen tulosten ja jatkotoimenpiteiden kannalta onnistunut malli. Toimintatavalla on saatu pysyvää toimintaa aikaan. Organisaatioilla on pysyvät yhteydet alueet yrityksiin ja muihin sidosryhmiin. Jokaiselta alueelta on nimetty aluekoordinaattori, joka toimii alueensa yhteyshenkilönä.

3 2 Outdoors Finland II hankkeen toisena tärkeänä tavoitteena on ollut lisätä pk-yritysten kansainvälistymistä eri keinoin. Hankkeen aikana on kokeiltu toimenpiteitä, joilla maaseudun pk-yritykset löytäisivät tapoja päästä kansainvälisille markkinoille. Toimenpiteiden tavoitteena on ollut lisätä aktiviteettituotteiden näkyvyyttä kansainvälisissä jakelu- ja markkinointikanavissa ja saattaa yhteen kotimaisia palveluntarjoajia ja ulkomaisia ostajia, niin matkanjärjestäjiä kuin kuluttajiakin. Tätä on toteutettu mm. messuilla ja myyntitapahtumissa. Markkinoille on viety tuotesuositusten mukaisia tuotteita. Hanke on myös tuonut ulkomaisia matkanjärjestäjiä, bloggareita ja median edustajia tutustumaan suomalaisiin aktiviteettikohteisiin. Aktiviteettien kansainvälistymistä on toteutettu yhdessä alue- ja yritysyhteistyön kautta. Kaikki tapahtumat ovat olleet teemallisia, joissa ostajat ja myyjät keskittyvät aktiviteettituotteisiin. Tämä toimintamalli on todettu molempien osapuolten näkökulmasta onnistuneiksi ja tuottoisiksi. Koska toimijoilla on yhteinen nimittäjä, yhteistyön rakentaminen toimii nopeammin kuin yleistapahtumissa. Lisäksi keskittyminen yhden teeman ympärille vaatii pienempiä tapahtumia, mitkä ovat edullisempia ja yksinkertaisempia toteuttaa. Hankkeen tuloksena erilasiin tapahtumiin on saatu uusia toimijoita mukaan. Pisimmälle tuotteistetut ja ammattimaisesti kootut tuotteet ovat kiinnostaneet markkinoilla ja ensimmäisiä yhteistyösopimuksia on solmittu. Hankkeen lopussa tehtiin hankearviointi, jonka tulokset puhuvat jatkokehittämisen puolesta. Hankkeen katsottiin saaneen aikaan muutosta kiinnostuksen kasvamisessa teemallista kehittämistä ja markkinointia kohtaan. Yli puolet vastaajista (59 %) arvioi OF-hankkeen tulokset paremmaksi kuin heidän yleinen mielikuvansa hankkeiden tuloksista. OF-hanke sai kokonaisarvosanaksi 3,7 asteikolla 1-5. Vastanneista 99 prosenttia näki hankkeella olevan jatkopotentiaalia. Erityisesti yritykset näkivät hankkeen toimenpiteet tärkeinä ja toivoivat jatkoa. Koordinaatiomalli on saatu nyt hyvään vaiheeseen, mikä johtaa jatkossa tiiviimpään ja pysyvämpään alueyhteistyöhön. Tätä voidaan pitää selkeänä onnistumisena. Jatkossa alueet hyödyntävät paremmin teemallisen yhteistyön tarjoamia etuja ja saadaan aikaan verkostomaista yhteistyötä alueiden sisällä ja alueiden välillä. Pilotoitu kansainvälistymispolku on todettu toimivaksi ja sitä on tärkeää jatkaa rullaavasti muutaman vuoden ajan, jolloin saadaan aikaa tuloksia. Alueet ehtivät kehittää omat tuotteensa ja palvelunsa kansainvälisille markkinoille sopiviksi ja osallistua toimenpiteisiin. Tästäkin on saatu pelkästään positiivista palautetta, joten kansainvälistymispolkua voidaan pitää onnistuneena. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta maaseutuohjelman hankekokonaisuudesta perustuen hankkeen tuloksiin ja arvioihin. Kansainvälisille markkinoille pääseminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja alueet ovat eri kehityksen vaiheessa. Uuden hankkeen toimintakaudella toimenpiteet saadaan vakiinnutettua ja yhteistyöverkostojen tiivistyminen ja markkinaosaamisen lisääminen johtaa pysyvään yhteistyöhön Visit Finlandin kanssa. Markkinoille saadaan lisää sisältöä uusien tuotteiden muodossa. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus valtakunnallisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 100 %:n rahoituksella. Hankkeelle myönnetty rahoitus oli

4 3 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet Valtakunnallisessa matkailustrategiassa on Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) tehtäväksi määrätty teemallinen matkailunkehittäminen. Suomen luonto on nimetty matkailumme tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. MEK kehittää kesäaktiviteetteja Outdoors Finland-nimellä ja projektirahoitusella. Outdoors Finland toimii valtakunnallisena katto-ohjelmana, jonka kautta Suomen luonto kesäaktiviteettien muodossa nostetaan kansainvälisen matkailumme kärkituotteeksi. Ohjelmaa toteutetaan yhdessä koordinaatioverkoston ja sitä kautta elinkeinon ja eri sidosryhmien kautta. Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet olivat seuraavat: Jatkaa ja tiivistää Outdoors Finland hankkeessa luodun valtakunnallisen verkoston toimintaa. Laajentaa ja syventää valtakunnallista koordinaatiotyötä. Tiivistää yhteistyötä ja laajentaa tiedonvaihtoa aktiviteettien kehittäjien, yrittäjien ja markkinoijien välillä. Syventää aktiviteettien jakeluteiden ymmärtämystä, osaamista ja hyödyntämistä yrittäjien ja kehittävien tahojen keskuudessa. Lisätä aktiviteettituotteiden näkymistä kansainvälisissä jakelukanavissa. Edistää yritysten kansainvälistymistä ja verkostoitumista kehittämällä kysyntää vastaavia ja kilpailukykyisiä teemapohjaisia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia ympärivuotisille markkinoille. Edistää alueiden erityispiirteisiin pohjautuvien hankekokonaisuuksien ja verkostojen syntymistä. Edistää olemassa olevan infrastruktuurin ja palvelutason nousua. Lisätä aktiviteettien myyntiä osana Suomen matkailupalvelutarjontaa kohdennetulla markkinoinnilla oikein valittujen jakelukanavien kautta. Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet on hankkeen käytännön toiminnassa yksinkertaistettu ja jaettu kahteen kokonaisuuteen: 1) koordinointi sisältäen alueyhteistyön, tiedonvaihtaminen ja verkostoitumisen ja 2) kansainvälistymisen edistäminen, joka piti sisällään teemapohjaisten tuotteiden lisäämisen, jakelukanavayhteistyön sekä muut kansainvälistymisen toimenpiteet. Hankkeen koordinointi todettiin jo hankkeen alussa ongelmalliseksi, koska edeltävässä hankkeessa toteutettu hankekoordinaatio alkoi ontua. Hankkeet eivät ole pysyviä toimijoita ja niissä tapahtuikin paljon muutoksia. Koska toinen osa-alue hankkeen kehittämistyössä oli kansainvälistymisen edistäminen, oli selvää, että toimintaan tarvitaan mukaan matkailun pysyviä toimijoita. Yhteistyötä alettiinkin suunnata matkailun alueorganisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden suuntaan, jotta löydettäisiin kulloinkin sopivat yhteistyötahot toimenpiteisiin.

5 4 Koordinointityön uudelleen organisoinnista tulikin hankkeen tärkeimpiä tehtäviä. Koordinaation vahvistamiseksi ja selkiyttämiseksi tehtiin laaja aluekierros keväällä Aluekierroksen tavoitteena oli levittää tietoa OF kehittämisohjelman kokonaisuudesta ja sen hyödyistä alueiden kehittämistyössä. Valmiin toimintakokonaisuuden esittely herätti alueen kiinnostuksen ja teemallinen kehittämismalli otettiin kiinnostuneena vastaan. Tämä tavoite saatiin onnistuneesti toteutettua ja alueet ovat sitoutuneet OF teeman kehittämiseen valtakunnallisen katto-ohjelman tuella. Hankkeen teemallinen kansainvälistyminen toteutettiin järjestämällä myyntitapahtumia, matkanjärjestäjien tutustumismatkoja, bloggari- ja mediamatkoilla sekä osallistumalla muutamille aktiviteettimessuille. Näitä toimenpiteitä voidaan pitää oppimistapahtumina niin osallistujille kuin osin hankkeellekin. Kokemusten perusteella asioita on hankkeen aikana parannettu ja tarkennettu. Yritysten kansainvälistymisvalmennuksella on parannettu yritysten jakelukanavaosaamista, aktiviteettien tuotemanuaaleista saatiin oikeanlaista sisältöä niin kuluttajillekin kun jakeluportaallekin. Monet yritykset ovat kansainvälistymisensä alkuvaiheessa. Hankkeen tavoitteena olikin yritysten aktivoiminen mukaan kansainvälistymisen polulle tarjoamalla sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat uusien ja pienten yritysten ja alueiden osallistumisen. Hankkeen tarjoamat teemalliset tapahtumat ovat tarkasti kohdennettuja. Kun tuoteteema on selkeästi rajattu, syntyy yhteisymmärrys suomalaisen palveluntarjoajan (myyjän) ja ulkomaisen matkanjärjestäjän (ostajan) välillä helpommin. Kansainvälistymispolku on koettu onnistuneeksi. Erityisesti yritykset ovat löytäneet tapahtumat ja heiltä saatu palaute hankkeen arviointikyselyssä oli positiivista. Kyselyyn vastanneet arvioivat hankkeen onnistuneen parhaiten myyntitapahtumien sekä media- ja matkanjärjestäjämatkojen suhteen. Lisäksi onnistuneiksi toimenpiteiksi arvioitiin kansainväliset bloggari-matkat ja tuotemanuaalien konseptointi. Jatkossa tehokkaalla koordinointityöllä alueet saadaan paremmin mukaan toimintaan ja syntyy tarkoituksenmukaisia verkostoja, joiden avulla yritysten kansainvälisille markkinoille pääsy edelleen helpottuu. Koordinointityö täytyy saada vakiinnutettua, jotta verkosto toimii myös hankkeen päättymisen jälkeen.

6 Hankkeen toteutus Hankkeen toimenpiteet on jaettu karkeasti kahteen kokonaisuuteen tavoitteiden mukaisesti. Koordinaatio käsittää alueyhteistyön ja verkostoitumisen sekä tiedonvaihtamisen. Kansainvälistyminen sisältää tuotteistamisen, jakelukanavayhteistyön sekä tuotteiden näkyvyyden ja tunnettuuden edistämisen toimenpiteet. a. Toimenpiteet Koordinaatio Hanke on aktiivisesti osallistunut eri alueiden ja yhteistyötahojen tilaisuuksiin kertomalla hankkeesta ja hankkeen toimenpiteistä. Yleisellä tasolla on informoitu hankkeen tuottamista työkaluista ja tutkimuksista sekä syntyneistä toimintamalleista. Kansainvälistymistoimenpiteitä on esitelty tarkoituksena löytää yhteistyökumppaneita osallistumaan toimenpiteisiin. Toimenpiteellä on edistetty tiedonkulkua ja verkostoitumista. Hankkeen järjestämät omat seminaarit: Aika Nimi paikka osallistujia Mobiilimatkailu-seminaari Helsinki n. 120 hlöä 8. ja Ei sattuman varassa-turvallisuusseminaari Seinäjoki, Kouvola n. 80 hlöä Luontoaktiviteetit kansainvälisille markkinoilleseminaari yhteensä 4 tilaisuutta Helsinki n. 170 hlöä n. 370 hlöä Seminaarit, joissa OF esittely: Aika Nimi paikka osallistujia Kalastusmatkailu-seminaari Uusikaupunki n. 100 hlöä Luonto hyvinvoinnin voimavarana-seminaari Vierumäki n. 30 hlöä sillan saaristo alueseminaari Pietarsaari n. 30 hlöä Repovesi 10v juhlaseminaari Kouvola n. 200 hlöä Turunmaan saariston matkailuseminaari Nauvo n. 40 hlöä Varsinais-Suomen maaseutumatkailun aamuseminaari Kemiönsaari n. 30 hlöä Eduskunnan Kalastusseminaari Helsinki n. 150 hlöä Kylämatkailuseminaari Valkeakoski n. 30 hlöä MEK Road Show Helsinki, Koli Rovaniemi n. 400 hlöä Satakunnan matkailuinfot Siikainen, Pori n. 70 hlöä Tulevaisuuden kalastusmatka-seminaari Helsinki n. 120 hlöä Pohjois-Savon matkailuparlamentti Iisalmi n. 100 hlöä Luontomatkailuseminaari Pöytyä n. 30 hlöä Itä-uudenmaan matkailun aamuseminaari Loviisa n. 30 hlöä yhteensä 17 tilaisuutta n hlöä

7 6 Seminaari, joissa osallistujana: Aika Nimi paikka osallistujia TEM ajankohtaisseminaari Jyväskylä n. 140 hlöä Kulttuurimatkailu-seminaari Helsinki n. 180 hlöä Ruoka&matkailu-loppuseminaari Lahti n. 30 hlöä Maaseudun verkostoseminaari Lahti n. 150 hlöä TEM matkailuseminaari Helsinki n. 160 hlöä Saimaa Summit seminaari Savonlinna n. 120 hlöä Kainuun Wildlife-loppuseminaari Liminka n. 60 hlöä Suomen ladun ulkoiluseminaari Tampere n. 100 hlöä Maaseutumatkailu-seminaari Salo n. 120 hlöä Maaseudun verkostoseminaari Naantali n. 150 hlöä Visit Finland-seminaari Helsinki n.210 hlöä yhteensä 10 tilaisuutta n hlöä Näiden lisäksi on osallistuttu muutamiin alueiden järjestämiin infotilaisuuksiin, maaseudun kehittäjien kokouksiin sekä joihinkin teeman mukaisiin kokouksiin lähinnä asiantuntijan ominaisuudessa. Projektipäällikkö on ollut mukana seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: OF etelä, OF Keski-Suomi, Home Stay - kotimajoitus konseptin kehittäminen, Kainuu Wildlife, Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi ja Kalastusportaalin kehittämishanke. Yllä kuvattuihin tilaisuuksiin/seminaareihin osallistuminen on tuonut hanketta laajasti tunnetuksi. Tilaisuuksiin on osallistunut niin matkailun alueorganisaatioita, hankkeita kuin yrityksiä ja sidosryhmiäkin. Koska hanketta on esitelty kattavasti monissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, hankevetäjien koordinaattorikokouksia ei ole pidetty alkuperäisen mallin mukaan, vaan tietoa on jalkautettu muuta kautta. Hanketilanne on muuttunut paljon kyseisen hankkeen aikana, eikä hankekoordinaatio enää tuottanut tuloksia tai toiminut tiedon välittäjänä. Tämän vuoksi on haettu mukaan pysyviä toimijoita matkailun alueorganisaatioista ja kehittämisyhtiöistä. Vuoden 2014 koordinaattorikokoukset on korvattu aluekierroksilla. Tämän tuloksena vahvistui, että jatkossa aluekierrokset muutaman maakunnan laajuisina ovat tarkoituksenmukaisia. Osallistuminen on parempaa ja muutamien alueiden kesken saadaan käyntiin tarkoituksenmukainen alueiden välinen yhteistyö. Koordinaation kehittäminen / aluekierrokset Ohjausryhmässä on pohdittu koordinoinnin tehostamista, kun hankkeita päättyy koko ajan, eikä uusia ole enää alkanut. Koordinoinnin kehittämiseksi päätettiin toteuttaa koko maata kattavan aluekierros, jonka tarkoituksena oli selvittää alueiden kiinnostusta hankkeeseen ja tarvetta hankkeen toimintaan. Aluekierroksella on ollut projektipäällikön lisäksi mukana Lahden ammattikorkeakoulu/of etelä, joka on esitellyt reittien kehittämisen ja monikanavaisen viestinnän toimintamallia.

8 7 Aluekierros 2014: klo , TURKU klo , PORI klo , SEINÄJOKI klo , VAASA klo , OULU klo , KAJAANI klo , TAMPERE klo , JYVÄSKYLÄ klo , MIKKELI klo , LAHTI klo , KUOPIO klo , JOENSUU klo , LAPPEENRANTA klo , KOUVOLA klo , HYVINKÄÄ Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 183 hlöä. Osallistujille lähetettiin jälkikäteen palautekysely, johon saatiin 91 vastausta. Tulokset ovat valtaosin erittäin positiivisia ja paikanpäällä saadut kommentitkin olivat hyvin rohkaisevia. Tämän tyyppistä valtakunnallista kehittämistä tarvitaan. useilla alueilla on suunnitteilla teemallisia hankkeita seuraavalle hankekaudelle ja he ovat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä ja Outdoors Finlandin luomista toimintamalleista ja ohjeista. Palautekyselyn vastaajat pitivät esitettyä valtakunnallista Outdoors Finland kehitysohjelmaa hyvin onnistuneena. Yli 80 prosenttia antoi arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1-5 ja kaikkien vastausten keskiarvoksi muodostui 4,4. Yli 85 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut olemaan tulevaisuudessa mukana Outdoors Finland kehittämisohjelmissa. Erityisen kiinnostuneita kehittämisohjelmissa mukana olosta olivat elinkeino- tai kehittämisyhtiöt ja kunnat/kaupungit. Hankkeen koordinaatioon saatiin uusi toimintamalli. Kansainvälistymistoimenpiteissä yhteistyötahoja ovat alueorganisaatiot ja yritykset. Valtakunnallinen hanke koordinoi antamalla toimintamalleja ja ohjeita, joita alueet voivat toteuttaa oman tarpeen mukaan. Eri alueet ovat erilaisessa vaiheessa ja alueet itse valitsevat ja toteuttavat tarpeellisia toimenpiteitä. Koordinaatiota tiivistettiin nimeämällä alueelle aluevastaava tai -koordinaattori, joka sitoutuu toimimaan oman alueensa yhteyshenkilönä. Syksyllä on oltu mukana vielä alueellisissa tilaisuuksissa niissä maakunnissa, joissa osallistuminen oli heikkoa ja asia on koettu tärkeäksi, paikkakunnat olivat Oulu, Kuopio ja Kajaani. Lokakuussa on lisäksi järjestetty eteläisen Suomen tilaisuus Helsingissä. Lokakuussa kokoontui myös valtakunnallinen koordinaattoriverkosto Helsingissä. OF:n koordinaatioverkosto edesauttaa uuden hankkeen suunnittelua ja syntymistä.

9 8 Kansainvälistymisen edistäminen Teemallinen tuotekehitys Teemallisen tuotekehityksen tarkoituksena on ollut tuottaa työkaluja ja materiaalia tuotekehityksen tueksi ja auttamaan markkinoinnin toimenpiteissä. Tuotteistamisen ongelmana on se, että tarjotaan mahdollisuuksia ostettavien tuotteiden sijaan. OF etelä (Lahden ammattikorkeakoulun hanke, alue: Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Kanta-Häme ja Päijät-Häme) on pilotoinut tuotekehityksen toimintamallia sekä monikanavaisen viestinnän mallia. Tämän mallin pohjalta valtakunnallinen hanke on toteuttanut valtakunnalliset tuotemanuaalit pyöräily-, vaellus- ja melontatuotteiden ja -alueiden osalta. Tuotteet ja tuotemanuaalit Hankkeessa on kartoitettu myyntiin soveltuvat tuotteet. Tuotteiden kokoaminen ja muokkaaminen samanmuotoisiksi on toteutettu ostopalveluna kevään 2014 aikana. Tuotteiden kerääminen osoittautui varsin työlääksi toimenpiteeksi, valmiita, kriteerit täyttäviä tuotteita löytyi edelleen varsin vähän. Kunkin aktiviteetin tarjontaa laajennettiin reittiehdotuksilla sekä aktiviteetin yleisinformaatiolla. Tuotteet kerättiin tuotemanuaaliin, jota voidaan jakaa messujen ja myyntitapahtumien aikana matkanjärjestäjille, mutta sisältö sopii myös kuluttajajakeluun. Sähköinen versio linkitettiin nettiin sekä Visit Finlandin muihin sosiaalisen median kanaviin. Kuvallinen sisältö tuotteineen ja reittiehdotuksineen sekä kattava yleisinfo ohjaavat potentiaalisia tulijoita etsimään lisätietoa. Tavoitteena on saada uusia tuotteita matkanjärjestäjien tuotantoon. Monipuolinen tuotetarjonta auttaa matkanjärjestäjiä heidän tuotekehitysprosessissaan. Manuaalia on jaettu laajasti sähköisenä versiona myös matkanjärjestäjille Visit Finlandin edustajien kautta. Yleisosa on painettu esitteeksi ja jaettu edelleen tapahtumissa. Tuotemanuaali toteutettiin neljänä (4) manuaalina: yleisinfo, pyöräily, vaellus ja melonta. Manuaaleissa esitellään Suomea aktiviteettikohteena, mutta niissä on myös valmiita tuotteita ja reittiehdotuksiakin. Reittiehdotuksilla pyritään laajentamaan tarjontaa ja saada syntymään omatoimisesti toteutettavia tuotteita. Reitistöjen kehittäminen Pyörämatkailun suunnitteluopas Hanke teetti Pyörämatkailureittien suunnitteluoppaan, joka on jatkoa vaellus- ja melontaoppaille ja antaa käytännön vinkkejä kaikille pyörämatkoja ja -reittejä suunnitteleville. Opas teetettiin ostopalveluna. Valmis opas on ladattavissa verkkosivuilla. Nimensä mukaisesti pyörämatkailun suunnitteluopas käsittelee pyöräilyä matkailun näkökulmasta. Reittejä suunnitellessa on huomioitava reitin vetovoimaisuus ja saavutettavuus. Lisäksi matkailijat kaipaavat kiinnostavia ja palvelevia taukopaikkoja, mikä lisää yritysten asiakasmäärää ja liikevaihtoa.

10 9 Käyttäjä etsii reittiä, jonka tulisi olla juuri hänelle optimaalinen vaihtoehto. Tällöin mahdollisuuksista on karsittava ja panostettava muutamaan kärkireittiin. Reiteistä on tuotettava informaatiota moneen eri kanavaan, internetiin, mobiili- ja GPS-laitteisiin sekä painettuihin karttoihin ja oppaisiin. Suunnitteluopas on tarkoitettu pyörämatkailureittejä ja -kohteita suunnittelevien ja toteuttavien tahojen käytettäväksi, mutta siinä on tietoa myös reittien rahoittajille. Opas tarjoaa mielenkiintoista tietoa myös matkailun alueorganisaatioille, ohjelmapalvelu- ja majoitusyrittäjille. Retkeilystä liiketoimintaa-suunnitteluopas OF etelä-hanke on hankkeen kirjoittamana työstänyt Retkeilystä liiketoimintaa-suunnitteluoppaan. Valtakunnallinen OF-hanke on osallistunut oppaan kustannuksiin koskien oppaan saattamista julkaisukuntoon. Opas on sähköisessä muodossa ja ladattavissa -verkkosivuilla. Tämän oppaan tarkoituksena on valottaa retkeilyn merkitystä matkailussa ja nostaa retkeily- ja vaelluskohteiden suunnittelu esimerkiksi hiihto- ja golf-keskusten suunnittelun rinnalle yhtä vahvana ja tärkeänä suunnittelukohteena. Retkeilymatkailun suunnittelu kannattaa. Reitistöistä liiketoimintaa ja hyvinvointia valmennus OF etelä toteutti omalla hankealueellaan eteläisessä Suomessa reitistöjen kehittämistä edistävää koulutusta. Sisältö koettiin mielenkiintoisena ja tarpeellisena myös muualla Suomessa ja valtakunnallinen OF tilasikin OF etelältä valmennuksen, johon voivat osallistua myös muun Suomen toimijat. Koulutus kattoi pyöräily-, vaellus- ja melontareittien asiakaslähtöisen suunnittelun lähtökohdat, reittien tallentamisen ja kartoittamisen sekä monikanavaisen informaation jakelun. Vaellusreittien osalta koulutukseen osallistuja sai Suomen Ladun luokittelijapätevyyden. Koulutus oli käytännönläheinen ja pohjautuu tekemällä oppimiseen. Valmennuksen toteutuksesta vastasi OF Etelä hanke. Koulutus oli suunnattu ulkoilu-, liikunta- ja matkailureitistöjen kehittämisestä, ylläpidosta ja huollosta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaville tahoille (mm. kuntien ja kaupunkien liikunta- ja ympäristötoimi, kehittämisyhtiöt, hankkeet, ulkoiluun ja liikuntaan liittyvät yhdistykset, toimintaryhmät) matkailutoimijoiden lisäksi. Valmennukseen osallistui 20 hlöä, koulutus toteutettiin Lohjalla marraskuussa Matkanjärjestäjien opintomatka, Lahti toukokuu 2013

11 10 Jakelutiet Jakelutieyhteistyön kehittäminen - työpajat Tapahtumien ja matkanjärjestäjämatkojen aikana on tullut ilmi, että kansainvälistymiskriteerien osalta tarvitaan ohjeita. Yritykset tarvitsevat valmennusta saadakseen parhaan mahdollisen hyödyn markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta. Valmennuksessa pitää ottaa esille mm. etukäteisvalmistelu tuotteiden osalta, esittely workshopeissa, jälkihoito ja oikea materiaali. Matkanjärjestäjävierailut vaativat omat pelisäännöt. Tällä toimenpiteellä on parannettu jakelukanavayhteistyötä ja syvennetty jakelukanavakartoituksen tuloksia. Jakelukanavatyöpajat on toteutettu ostopalveluna Networking-tilaisuudet ja workshopit (matkanjärjestäjäkohtaamiset) Networking-tilaisuudet ovat ulkomaisten matkanjärjestäjien (ostajat) ja kotimaisten matkailuyritysten ja/tai alueorganisaatioiden (myyjien) verkostoitumistilaisuuksia, joissa myyjät esittelevät omia tuotteitaan ostajille tavoitteena saada aikaan yhteistyötä. Tilaisuuksia voidaan järjestää joko Suomessa tai kohdemaassa. Suomessa järjestettävien tilaisuuksien etu on se, että siihen voidaan liittää tutustumiskäyntejä. Kohdemaassa voidaan tavoittaa kerralla suurempi matkanjärjestäjien joukko. Toteutetut networking-tilaisuudet Moskova, kalastus networking ja kalastusmessut Tilaisuuteen osallistui 53 venäläistä ostajaa 37:stä yrityksestä. Suomalaisia myyjiä oli 20:stä yrityksestä. Myyjät esittelivät tuotteitaan ostajille ilman ennalta sovittuja tapaamisia. Keskustelu kävi vilkkaasti ja uusia yhteistyökumppaneita löytyi. Moskovan markkinoilla matkanjärjestäjäyhteistyö on tärkeää asiakkaiden saavuttamiseksi. Toisena päivänä tutustuttiin kalastusmessuihin. Osa myyjistä oli myös messuilla esittelemässä tuotteitaan. Moskova networking tammikuu 2013

12 Best of Finland-networking, Luontokeskus Haltia; Espoo Keski-Eurooppa networking, jossa oli mukana 13 matkanjärjestäjää Saksasta ja Hollannista sekä 28 suomalaista palveluntarjoajaa. Tilaisuus on toteutettu yhdessä Culture Finlandkatto-ohjelman kanssa Best of Lakeland-myyntitapahtuma, Savonlinna Mukana oli 10 ulkomaista ostajaa Venäjältä, Saksasta, Hollannista, Sveitsistä, Ranskasta ja Espanjasta. Suomalaisia palveluntarjoajia oli 16. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Savonlinnan seudun matkailu Oy:n kanssa Networking Pietari, kalastus ja muut aktiviteetit tilaisuuteen osallistui 20 suomalaista yhteistyökumppania, jotka esittelivät tuotteita 32 ostajalle. Toimintatapa oli sama kuin Moskovassa, nyt mukana oli myös muita aktiviteettituotteita Silence please, networking, Valamo Tapahtumaan oli kutsuttu matkajärjestäjiä Euroopan markkinoilta (Saksa, Sveitsi, Hollanti, Ranska, Iso-Britannia, Espanja, Italia). 32 suomalaista myyjää esitteli tuotteitaan 17 ulkomaiselle matkanjärjestäjälle Maritime Moments-myyntitapahtuma, Vaasa Tilaisuus oli suunnattu eurooppalaisille matkanjärjestäjille, mukana 22 myyjää ja 14 ostajaa. Suomessa järjestetyt tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä Culture Finland (CF) katto-ohjelman ja Visit Finlandin kanssa. OF:lle on tullut kuluja kuljetuksista Suomessa sekä lentolipuista. Matkanjärjestäjiltä ja kotimaisilta myyjiltä on pyydetty palautetta tilaisuuksista ja niiden antamista uusista ideoista ja tuotteista sekä syntyneistä yhteistyökuvioista. Tilannetta seurataan ja kysytään uudelleen palautetta ajan kuluessa. Kansainvälistyminen ja uusien markkinoiden avaaminen kestää jopa vuosia, joten nopeita johtopäätöksiä ei voida tehdä. Seurantaa on kehitetty yhdessä Visit Finlandin tapahtumajärjestäjien kanssa ja koitettu luoda yhtenäistä seurantaa matkoille.

13 12 Matkanjärjestäjien tutustumismatkat Kansainvälisten matkanjärjestäjien tutustumismatkoja on toteutettu eri alueille. Matkat on järjestetty alueiden kanssa yhteistyössä siten, että alueet tekevät ohjelman ja vastaavat pääosin kaikista palveluiden kuluista (majoitus, ruokailut, ohjelmat), OF kustantaa kuljetukset (lennot Suomeen, maakuljetukset). Visit Finlandin ulkomaan edustajat lähettävät kutsut matkanjärjestäjille kukin omassa maassaan. Matkanjärjestäjämatkojen (fam trip) tarkoituksena on tutustuttaa matkanjärjestäjiä uusiin kohteisiin. OF famien pääohjelma on teeman mukaan luontoaktiviteetit. Ohjelmaan on lisätty sopivassa määrin tutustumista yrityksiin matkan varrella. Matkanjärjestäjämatkat on järjestettävä täysihoidolla, koska myös ruokailut ovat osa palvelua ja elämystä. Majoitukset ja tutustumiset pyritään järjestämään parhaisiin kohteisiin, että käsitys alueesta ja tuotteesta olisi mahdollisimman hyvä. Famit järjestetään yleensä pienissä ryhmissä max. 10 osallistujaa. Ryhmällä on aina emäntä/isäntä mukana koko matkan ajan, OF matkoilla projektipäällikkö on käytännössä osallistunut matkoihin. matkoista saa valtavasti palautetta ja ideoita omaankin työhön, joten osallistuminen on antoisaa. Matkan aikana tutustuu matkanjärjestäjiin ja ehtii neuvotella eri matkanjärjestäjien tarpeista ja ajatuksista. Famit on yhdistetty networking-tilaisuuksiin joko pre- (ennen) tai post- (jälkeen) toureina. OF tutustumismatkat ovat olleet seuraavat: Päijät-Häme Matkalla oli mukana 5 matkanjärjestäjää, 4 saksalaista ja yksi hollantilainen. Ohjelma tehtiin yhdessä Lahti Regionin ja Loma-Päijänteen kanssa. Toinen matka toteutettiin syyskuussa Savonlinnan matkan jälkeen Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon Keväällä 2014 Valamo networking-tapahtumaan liittyen toteutettiin melontapainotteinen opintomatka eteläiseen Suomeen. Osallistujia oli kolme. Melontakokemuksia saatiin niin mereltä, järveltä kuin joeltakin.

14 13 Syyskuussa 2014 Vaasa networking pretour matkan suuntana oli Satakunta. Luontoon ja rannikkoon painottuvalla opintomatkalla oli neljä osallistujaa. Matkat ovat olleet onnistuneita ja osallistujat ovat olleet kiinnostuneita kaikesta. Positiivista palautetta on tullut siitä, että on näytetty uusia kohteita ja kohteet ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä. Yhteydenpito matkanjärjestäjiin ja yrityksiin on ollut tiivistä ja uusia yhteistyökuvioita on syntymässä. Visit Finland seuraa matkoille ja workshop-tapahtumiin osallistuvien yritysten yhteistyön kehittymistä. Aktiviteettituotteiden markkinoinnin ja myyntityön edistäminen Kuluttajakampanjat OF oli mukana kevään 2013 Saksan kampanjassa, jonka Visit Finland toteutti. Kampanja toteutettiin sähköisissä medioissa Berliinissä. OF valitsi artikkelit ja videon VF-portaalista, yksi kustakin teemasta pyöräily-, vaellus- ja melonta. Kyseinen linkki näkyy mediatoimiston valitsemalla sivustolla bannerina. Banneri toimii linkkinä VF-sivustolle ko. artikkeliin tai videoon. Kyseisen artikkelin tai videon yhteydessä on linkit alueen tai palveluntarjoajan sivuille. Kampanjat ovat tehokkaampia, jos tarjolla enemmän tuotteita, joihin artikkelit linkitetään. Tämän kokemuksen perusteella päätettiin keskittyä B2B markkinointiin ja tuottaa B2C materiaalia messuja varten. Näihin toimenpiteisiin oli enemmän halukkaita yhteistyökumppaneita. Bloggari-kampanja ja -matkat Elokuussa 2014 toteutettiin 4 bloggari-matkaa yhteistyössä OF etelän kanssa. Bloggareiden hakemisen ja koordinoinnin toteutti asiantuntijayritys. Bloggareiden hakuilmoitus sosiaalisessa mediassa tuotti lähes 200 hakemusta matkoille. Matkoille valituilla bloggaajilla oli erilaisia painotuksia: valokuvaajia, videokuvaajia, tarinan kertojia ja faktaoppaiden kirjoittajia. Osallistujat valittiin siten, että jokaisella matkalla olisi mahdollisimman tasapainoinen kombinaatio erilaisia sisällöntuottajia eri markkina-alueilta tai eri kielillä bloggaavia. Lisäksi otetttiin huomioon bloggarin seuraajamäärä. Hakemuksen jättäneistä bloggareista valittiin 23 bloggaajaa, jotka saapuivat Suomeen. Jokaisella matkalla oli mukana lisäksi suomalainen bloggari. Kielellisesti osallistujat jakautuivat seuraavasti: Englanninkielisiä 11 (+ 7 toisena kielenä) Saksankielisiä 6 Hollanninkielisiä 3 Ranskankielisiä 3

15 14 OF hankkeet tekivät matkasuunnitelmat ja neuvottelivat matkojen sisällöistä valittujen alueiden kanssa. Matkat suunnattiin eri puolille Suomea mahdollisimman monipuolisen elämyksen syntymiseksi. Matkojen ohjelmissa pidettiin tiukasti kiinni OF teemoista, samoin haluttiin bloggareiden kokevan suomalaista luontoa monin elämyksin, esim. marjojen ja sienien poimiminen. ohjelmat ajoitettiin siten, että elämykset koettiin mahdollisimman monipuolisina. Ohjelmassa oli mm. yömelonta, joka koettiin jännittävänä ja ainutlaatuisena. Bloggareille tehtiin arviointikysely matkan jälkeen, he olivat erittäin tyytyväisiä kokemaansa, vastausten keskiarvoksi tuli 4,75 asteikolla 1-5. Vastaavasti mukana olleet yritykset saivat vastinetta panostukselleen, 87,5% yrityksistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Kampanjan teema ja tuotetut sisällöt kohtasivat ja kampanjalla tavoitettiin hyvin halutut kohdemarkkinat. Kampanjan aikana syntyi runsaasti pitkään näkyvää ja monipuolisesti jatkohyödynnettävää materiaalia yritysten ja tilaajan käyttöön. Mukaan valitut bloggaajat olivat aidosti kiinnostuneita Outdoors sisältöjen tuottamisesta. Blogien lukijat olivat sitoutuneita ja kiinnostuneita ja lähtivät jakamaan materiaalia mikä johti siihen, että tulokset lähtivät elämään sosiaalisessa mediassa ja saavuttivat erittäin laajan huomioarvon. Kampanjalle luotiin suljettu Facebook ryhmä, joka mahdollisti yritysten, järjestäjien ja bloggareiden välisen jatkuvan yhteyden. Kampanjan välittömät tulokset olivat: Twitterissä 4585 twiittiä, yli 1000 twiittaajaa, tavoitettu yli 3,6 miljoonaa Twitter käyttäjää. Instagramissa 680 valokuvaa hashtagilla #outdoorsfinland. Kuvat keräsivät sato-ja tykkäyksiä ja kymmeniä kommentteja. Facebook päivityksiä 260 kpl. Blogipostauksia 111, julkaisuilla oli korkea sitouttavuus, eli paljon tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Youtube videoita 16 Osa bloggareiden laadukkaasta kuvamateriaalista on yritysten käytettävissä. Bloggarimatkojen kautta saatiin runsaasti näkyvyyttä myös perinteisessä mediassa. Neljännen eli viimeisen blogimatkan aikana matkoista oli useita lehtiartikkeleita mm. Iltalehdessä, Mainontaja markkinointi lehdessä sekä Rantapallo.fi sivuilla. Bloggarikampanja oli Ylen valtakunnallisissa uutisissa pääuutisissa Bloggarimatkojen tuloksista tilattiin vielä lisäraportti, joka eritteli eri some-kanavien näkyvyyden elokuusta marraskuun loppuun sisältäen listauksen kaikista blogipostauksista ja niiden määristä/matka/bloggaaja sekä demografiset tiedot someosumista. Sen lisäksi bloggarikampanjan toteutuksesta tehtiin opinnäytetyö, jossa käytiin läpi koko prosessi ja sen onnistuminen. Bloggarikampanjan tulokset olivat hyvät, mutta haasteita oli matkalla. Toteutuksen kanssa päästiin myöhään liikkeelle, joten aikataulu oli erittäin tiukka. Suunnittelu oli myös haasteellista, bloggareita haluttiin viedä perinteisten kohteiden ulkopuolelle ja ohjelmia oli vaikea hyväksyttää kaikilla osapuolilla. Ohjelmien viimeistely osui lisäksi loma-aikaan, mikä hidasti toimintaa. Kaikesta huolimatta matkat saatiin kokoon, ohjelmat olivat hyvät ja tulos loistava. kaikki osapuolet oppivat paljon tämän tyyppisen kampanjan toteutuksesta.

16 15 Matkat 2014 olivat seuraavat: OutdoorsFinland TRIP 1: Biking and kayaking on the seashore in Hanko and Kemiö archipelago You will become acquainted with the natural beauty of Finland and Finnish leisure culture at its greatest! The trip will include kayaking, cycling, swimming and sauna in the beautiful landscapes of Southwestern Finland. Experience authentic wilderness with outstanding landscape views! Come and join us for a unique and unforgettable encounter in an awe-inspiring environment. #OutdoorsFinland TRIP 2: Country of the thousands lakes, SAIMAA Region This eco-friendly trip provides the opportunity to go trekking, fishing, and kayaking in the pristine lakes of Finland! You will participate in a variety of outdoor activities in order to become further acquainted with the striking landscapes of Finland. The highlight of this trip is the chance to see the gravely endangered Saimaa ringed seal, peacefully in its natural habitat. #OutdoorsFinland TRIP 3: Birds and nature seeing in UNESCO heritage area in Western Finland The journey begins by flying to Vaasa to experience the Western coast of Finland. The experience commences with a choice of exciting recreational activities such as biking, kayaking, and visiting the nature-center of Terranova. You will discover the bird-center of Liminganlahti and spend the night in Vihiluoto village. #OutdoorsFinland / TRIP 4: Nature feelings in the forests of HÄME region During this trip you will experience a soft and ecological nature adventure and become acquainted with the Finnish culture and way of life. Activities will include: berry picking, Finnish sauna and sauna whisks making. The trip will include yoga, hiking, kayaking, and trekking through the nature adventure park. You ll spend the night in Vierumäki sports and leisure center, unique country hotel Hartola or in a Finnish traditional summer cottage on the shores of the second largest lake in Finland Päijänne! Blogi-kampanja Saksa syksy 2014 Jatkona bloggarimatkoihin ja niitä tehostaen Saksan markkinoilla toteutettiin syksyllä 2014 OF:n tilaamana ja Visit Finlandin Saksan edustajan organisoimana ylimääräinen kampanja, joka toi esille Suomea aktiviteettikohteena käyttäen apuna bloggarimatkojen aikana syntynyttä materiaalia, blogeja ja videoita sekä OF-hankkeen tuottamia aktiviteettiesitteitä (agenttimanuaaleja). Messut Syyskuussa 2013 ja 2014 osallistuttiin TourNatur aktiviteettimessuihin. Düsseldorfissa / Messut ovat vaellus-, pyöräily- ja melontapainotteiset. Tavoitteena oli tutustua teemamessuihin ja tarjota suomalaisille yhteistyökumppaneille mahdollisuutta esitellä tarjontaansa. Mukana oli 4 yhteistyöaluetta. Saksalaisilla messuilla esitteet ja kartat ovat tärkeässä asemassa esiteltäessä tuotteita. Kävijät ovat pääosin ko. aktiviteeteista kiinnostuneita kuluttajia. Kävijät tekivät myös matkavarauksia messuilla. Vuoden 2014 messuille saatiin yleisesite Suomen aktiviteeteista jakoon ja asian kiinnostavuus nousi uudelle tasolle. Tämä oli selkeästi tarpeellinen ja esite kiinnosti messuilla vierailleita. Yhteistyökumppaneina oli mukana OF etelä ja Saariselän alue Lapista.

17 16 Reisen Hamburg messut, Hampuri, Messuille osallistuttiin Saksalais-suomalaisen kauppakamarin järjestämällä yhteisosastolla. Mukana oli 4 yhteistyökumppania Suomesta, lisäksi messuilla kävi tutustumassa benchmarking-tarkoituksessa kaksi suomalaista. The Telegraph outdoor & adventure show, Lontoo, Messuilla oli mukana 4 yhteistyökumppania Suomesta, lisäksi paikalla kävi tutustumassa kaksi yhteistyökumppania. Messut ovat toimineet paitsi esittelymatkoina myös opintomatkoina. Messuilta on saatu tärkeää tietoa markkinoista, löydetty yhteistyökumppaneita sekä jaettu Suomi-tietoa. Messuilla on varmistunut, että huolimatta sähköisestä maailmasta, messuilla täytyy olla esitteitä jaettavana. Esitteet opastavat sitten etsimään tietoa eri kanavista ja osoitteista. Kaikilla kilpailijamailla on aktiviteettiesitteet. Tämän vuoksi alun perin suunnitelluista agenttimanuaaleista tehtiin sen sisältöiset, että ne sopivat tarvittaessa myös kuluttajajakeluun ja esittelevät Suomea aktiviteettikohteena. TourNatur Düsseldorf, syyskuu 2013 Sports & Adventure Show, Lontoo helmikuu 2014 b. Aikataulu Hankkeen toteutusaikataulu on c. Resurssit Hankkeella on ollut projektipäällikkö, joka toimii 100 %:sti hankkeessa. Lisäksi talousosaston henkilöstö kirjaa hankkeelle tehdyt työtunnit erikseen hankkeen palkkakustannuksiin. d. Toteutuksen organisaatio Hankkeen hallinnoijana toimi Matkailun edistämiskeskus. Matkailun edistämiskeskus oli vuoden 2014 loppuun saakka Työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto. Valtakunnallisessa matkailustrategiassa on määritelty MEKin rooliksi olla matkailun kansainvälisen markkinoinnin edelläkävijä, kehittäjä ja koordinoija sekä Suomen matkailun tunnettuuden edistäjä. MEKin ydintehtävät ovat Suomen matkailun markkinointiviestintä, markkinatiedon hankinta ja siirtäminen matkailuelinkeinolle sekä laadukkaan tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen. MEKin henkilövahvuus on 30 henkilötyövuotta. Ulkomaantoiminnot ostetaan Finpron vientikeskuksilta sekä yksityisiltä palveluntarjoajilta tärkeimmillä kohdemarkkinoilla. Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut ajalla Terhi Hook ja ajalla Heli Saari.

18 17 e. Raportointi ja seuranta Hankkeella on ohjausryhmä, joka käsittelee ohjausryhmälle kuuluvat asiat. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Reijo Martikainen ja kokouksia järjestettiin 6 kertaa. Ohjausryhmän jäsenet olivat seuraavat: Martti Aarnio, Metsähallitus Ari Alamäki, Haaga-Helia Urpo Heikkinen, Upitrek Oy Kristiina Hietasaari, MEK Ilkka Kauppinen, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy/Kodja Consulting Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Reijo Martikainen, Matkailun teemaryhmä Pirjo Räsänen, Lahden ammattikorkeakoulu, OF etelä Jorma Tiitinen, Etelä-Savon ELY-keskus Kirsi Hakkarainen saakka, alkaen Tomi Uusi-Oukari, MEK Heli Saari, MEK 4.3. Yhteistyökumppanit Hankkeen tärkein yhteistyökumppani on ollut OF etelä, jonka kanssa on rakennettu kokonaisvaltaisen kehittämisen mallia. OF etelä on tehnyt luontokohteiden ja reittien kehittämis- ja kartoitusmallin siten, että tulokset hyödyntävät kansainvälisiä markkinoita. Myös monikanavaisen viestinnän malli perustuu kv-markkinoiden vaatimuksiin ja tuottaa hyvää sisältöä markkinoille. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös Culture Finland (CF) katto-ohjelman kanssa monien yhteisten tilaisuuksien muodossa, mutta myös hyvien käytänteiden osalta. Kehittämistyö toteutetaan omien yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta tuotteistamisvaiheessa pitäisi hyödyntää molempien tuottamia moduleita. Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Visit Finlandin kaikkien toimintojen kanssa. Projektipäällikkö kuului Visit Finlandin tutkimus- ja tuotekehitystiimiin. Sen lisäksi yhteistyötä on tehty tapahtumatiimin, markkinointitiimin ja sisällöntuotantotiimin kanssa. Hankkeella oli laaja yhteistyöverkosto toisaalta koordinoinnin kautta, mutta myös tutustumismatkojen ja myyntitapahtumien kautta suora yhteys matkailuyrityksiin. Verkostoituminen kaikkien eri toimijoiden kanssa on pyritty pitämään mahdollisimman helppona ja avoimena.

19 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaan, joskin toimenpiteitä on yhdistetty, konkretisoitu ja yksinkertaistettu. Hankkeen työ on jakautunut kahteen kokonaisuuteen: koordinointiin ja kansainvälistymisen edistämiseen. Hankkeen koordinointi perustui alussa hankkeiden väliseen yhteistyöhön. Koska hankkeet kestävät aikansa, ja ovat niin toteutusalueeltaan kuin sisällöltään hyvin erilaisia, koettiin koordinointi hankalaksi ja tuloksettomaksi. Koordinoinnin mallia on pohdittu koko hankekauden ajan ja toisen toteutusvuoden aikana koordinaatiomallia alettiin rakentaa laajan aluekierroksen avulla tavoitteena löytää pysyvät toimijat koordinaattoriverkostoon. Koordinoinnin organisointia voidaan pitää onnistuneena. Alueet on aluekierroksen ansiota saatu hyvin informoitua, ja sitä kautta sitoutettua OF kehittämistyöhön. Hankkeen toimenpiteet ovat hyvin konkreettiset, ne on nähty onnistuneina, ja niihin halutaan jatkossakin panostaa ja osallistua. Kevään 2014 aluekierroksen jälkeen toteutettiin kysely tilaisuuksiin osallistuneille. Tavoitteena oli selvittää mileipiteitä tilaisuudessa esitellystä Outdoors Finland toimintasuunnitelmasta eli luonto-, liikunta- ja aktiviteettimatkailun kehittämismallista vuosille Vastaajat pitivät esitetyn kaltaista valtakunnallista kehitysohjelmaa hyvin onnistuneena. Yhteensä yli 80 prosenttia antoi sille arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1-5, jossa 1 = ei lainkaan onnistunut ja 5 = erittäin onnistunut. Vastausten keskiarvoksi muodostui 4,4. Yli 85 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut olemaan tulevaisuudessa mukana Outdoors Finland -kehittämisohjelmissa, mikäli ne toteutuvat. Erityisen kiinnostuneita kehittämisohjelmissa mukana olosta olivat elinkeino- tai kehittämisyhtiöt ja kunnat/kaupungit. Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen on tämän hetken ykkösasioita. OF:n tarjoama teemalliset kansainvälistymistoimenpiteet otettiin positiivisesti vastaan. Eri toimenpiteisiin on saatu mukaan uusia osallistujia, jotka eivät ole ennen olleet yhteistyössä Visit Finlandin kanssa tai ylipäätään tarjonneet tuotteitaan kv-markkinoille. Hankkeen ansiosta osaaminen kansainvälisistä markkinoista on lisääntynyt ja nyt toteutetuista kertaluonteisista tapahtumista on rakennettava kansainvälistymisohjelma pk-yrityksille. Teemallisia toimenpiteitä on pidetty tehokkaina ja onnistuneina. Loppuarvioinnin perusteella hanke on onnistunut hyvin teemallisessa kehittämisessä. Kun tarkastellaan asian tärkeyttä, hankkeen arvioitiin onnistuneen parhaiten kansainvälisten myyntitapahtumien (Networking) sekä kansainvälisten bloggarimatkojen suhteen. Eniten kehitettävää oli messujen, media- ja matkanjärjestäjämatkojen sekä tuotemanuaalien konseptoinnin osalta. Hankkeen päätavoitteista onnistuneimmaksi arvioitiin teemapohjaisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Käytännössä kaikki tavoitteet arvioitiin toteutuneen lähes yhtä hyvin. Hanke aikaansai muutosta eniten kiinnostuksen kasvamisessa teemallista markkinointia kohtaan. Vähiten vastaajat arvioivat muutoksia tulleen kansain-välisen aktiviteetteihin liittyvän kysynnän lisääntymisessä. Yli puolet vastaajista (59 %) arvioi Outdoors Finland II -hankkeen tulokset paremmaksi kuin heidän yleinen mielikuvansa hankkeiden tuloksista. Vain kolme vastaaja piti hankkeen tuloksia yleistä mielikuvaansa heikoimpana. Outdoors Finland II -hanke sai kokonaisarvosanaksi 3,7 asteikolla 1-5. Vastaajista 99 % näki hankkeella olevan jatkopotentiaalia. Hankkeen ohjausryhmä arvioi hankkeen lopputulosta hyväksi. Haasteena oli aluksi moninainen tavoitteiden ja tehtävien määrä, mutta kun toiminnot saatiin jäsenneltyä, tehtävät selkiytyivät. Nimenomaan toimintatavan kehittäminen ja kehittyminen nähtiin positiivisena asiana. Markkinoille meno on pitkäjänteistä ja vaatii useamman vuoden ponnisteluja. Kun hyvä malli on syntynyt, pitäisi jatkaa samalla tiellä tulosten saavuttamiseksi.

20 19 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Suomen matkailun tiekartta, Yhdessä enemmän Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta , julkaistiin tammikuussa Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin ja siitä on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä. Matkailutulo on ollut useamman vuoden yli 13 miljardia euroa, ja sillä on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2013 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo 4,3 miljardia euroa. Matkailuklusterin arvioidaan vuonna 2025 työllistävän henkilöä. Kasvun ja uudistumisen tiekartan teema on Yhdessä enemmän ja sen strategiset painopisteet ovat: Matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön vahvistaminen sekä uudet avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa Kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehittäminen matkailun ja muiden alojen rajapinnoista Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tuotteiden helppo ostettavuus Kasvua ja uudistumista tukeva, kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö. OF kehittämisohjelma on toteuttanut ja toteuttaa kaikilta osin Matkailun tiekartan painopisteitä. Valtakunnallisesti määritellyt toimintamallit auttavat alueellista kehittämistyötä ja johtavat tuloksiin. Edellisen ohjelmakauden hankkeilla on luotu perustukset laadukkaalle luontoaktiviteettien tarjonnalle ja kehitetty tuotteita ja palveluita erityisesti ulkomaista kysyntää vastaavaksi. Jotta tehty kehittämistyö saadaan kumuloitua kasvaviksi tulovirroiksi maaseudun mikro- ja pk-yrityksille, tarvitaan uusi valtakunnallinen OF koordinaatiohanke kansainvälisen kaupan vauhdittamiseksi ja suomalaisten luontoaktiviteettien tunnetuksi tekemiseksi. Hankkeelle haetaan jatkoa nimellä OF kansainvälistymisohjelma. OF kansainvälistymisohjelman päätavoitteet jaetaan kahteen osaan. Hanke koordinoi teeman mukaista kehittämistä pysyvistä matkailutoimijoista koostuvan koordinaattoriverkoston kanssa. Tällä varmistetaan tiedonkulku alueella. Toisaalta tarjotaan kansainvälistymisohjelma, joka auttaa maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille, mistä matkailualan suurin kasvu on odotettavissa. Toimenpiteillä täytyy olla jatkuvuutta tulosten aikaansaamiseksi. Tavoitteena on verkostoa hyödyntäen löytää pysyvä toimintamalli Visit Finlandin ja alueiden välille, saada markkinoille lisää sisältöä ja lisätä Suomen tunnettuutta aktiviteettikohteena. Toiminnan tuloksena kansainvälisten asiakkaiden määrä aktiviteetteja tarjoavissa pk-yrityksissä kasvaa. Hankkeesta hyötyvät niin majoittajat, ohjelmapalveluyritykset kuin muutkin palveluiden tarjoajat. 6. Allekirjoittajat ja päiväys Helsingissä Kristiina Hietasaari Tutkimus- ja kehitysjohtaja Heli Saari Projektipäällikkö

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

Luonnosta vetovoimaa matkailuun Pirjo Räsänen

Luonnosta vetovoimaa matkailuun Pirjo Räsänen Luonnosta vetovoimaa matkailuun 07.10.2014 Pirjo Räsänen www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com Outdoors Finland katto-ohjelma 2009-2014 MEKin hallinnoima koko Outdoors

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen Klo 08.30-09.00 Klo 09.00-09.10 Klo 09.10-10.00 Klo 10-11.00 Klo 11.00-12.00 Aamukahvi Aloitus. Esittelyt ja

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness

Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness category, placing second. Finnish nature was considered to

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Matkailun toimialaraportin julkistamisseminaari Rovaniemi 10.12.2014 Heli Mende, Visit Finland / Finpro Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailu Suomen matkailussa. Saaristoasiain neuvottelukunta Hanna-Mari Kuhmonen

Saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailu Suomen matkailussa. Saaristoasiain neuvottelukunta Hanna-Mari Kuhmonen Saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailu Suomen matkailussa Saaristoasiain neuvottelukunta 8.11.2017 Hanna-Mari Kuhmonen TEM ja matkailu Vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja koordinoi kehittämistyötä

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Pekka Vuorela Inna Hurskainen Helena Kultanen

Pekka Vuorela Inna Hurskainen Helena Kultanen Tulevan toimintasuunnitelman arviointitutkimus: Luonto-/liikunta- ja aktiviteettimatkailun kehittäminen 2015-2020 Matkailun edistämiskeskus Outdoors Finland 24.6.2014 Pekka Vuorela Inna Hurskainen Helena

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

www.visitfinland.fi 3

www.visitfinland.fi 3 2 www.visitfinland.fi 3 www.visitfinland.com 4 Strategiset projektit = Kärkihankkeet Visit Finland kehitettävät teemat Teemojen kehittämisstrategiat Hyvinvointi Kulttuuri Kesäaktiviteetit Talvi Ruoka Markkinointi

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma

Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma Kesäaktiviteetit yksi Visit Finlandin kärkiteemoja Näkyy teemana myös muitten ohjelmien toimenpiteissä, esim. Merellinen saaristo ja Finrelax Painopiste maaseudun

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen Matkailun kehittämisen tapa vaihtelee Suomessa alueelta toiselle Suurimalla osalla

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Outdoors Finland III päätavoitteet

Outdoors Finland III päätavoitteet 1 Outdoors Finland III päätavoitteet Kahden verkoston kehittäminen: Matkailutoimijat (Visit Finland) Reitistötoimijat (Lamk) lisätä mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymistä parantamalla aktiviteettituotteiden

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK Aurora borealis in Lapland Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 / MEK Tuotekehityksen tuki ja tutkimus Katto-ohjelmat Outdoors Finland

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita?

SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita? SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI 12.10.17 Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita? Miten tehdä oikeita ratkaisuja, ja valita oikea suunta? LÄHTÖKOHDAT - motivaatio, halu kehittää omaa

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016

Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016 Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016 Nina Vesterinen, matkailun erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö nina.vesterinen@tem.fi Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 4.10.2013 Esityksen laatija Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 1 Keski-Suomen liitto / Keski-Suomi Loma-Suomi Keski-Suomen liiton rooli matkailussa

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin

Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu (TEM, HO) Finland

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue

Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue Kaupunginhallitus 248 08.09.2015 Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue 795/02.30/2015 KH 08.09.2015 248 Hankkeen taustat: Pohjois-Pohjanmaan nykyisen matkailustrategian

Lisätiedot

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA MARKKINOINNIN ALKUTAIVAL Pietariin 1995 Moskovaan 1997 Ensimmäiset matkanjärjestäjävierailut Venäjän markkinoiden erityispiirteitä - neitseelliset markkinat - innokkuutta

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Neljä (+ yksi) strategista teemaa

Neljä (+ yksi) strategista teemaa Neljä (+ yksi) strategista teemaa Kulttuuri Hyvinvointi Kesä Talvi Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat ohjaavat Visit Finlandin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 6/16/2017 Click to edit Master title Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 1.6.2017 KYSYMYS 1: Edustamani taho? Vastauksia kaikkiaan 46, joista yrittäjiä 20 Huomattavan paljon

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi?

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Suomen saariston ainutlaatuisuus ja mahdollisuudet Mm. heikko saavutettavuus ja pirstaleinen yrittäjäkenttä alueen matkailullinen kehittymättömyys

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot