RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY"

Transkriptio

1 RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

2 1 JOHDANTO ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA Etäluentaan liittyvistä päätöksistä Etäluentaan siirtymisen aikataulut eri yhtiöissä Sulakekoon mukainen käyttöpaikkajakauma Suomessa ETÄLUENNAN KUSTANNUKSISTA JA HYÖDYISTÄ Etäluentaan liittyvät kustannukset Etäluennan tuomat hyödyt Etäluennan vaikutuksesta kuluttajien energiankulutukseen KUORMANOHJAUSMAHDOLLISUUKSIEN TILANNE SUOMESSA JOHTOPÄÄTÖKSET...17

3 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 3/19 ALKUSANAT Kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi syyskuussa 2007 Enease Oy:ltä selvityksen Etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ja sen luomat mahdollisuudet. Selvitys tehtiin syys - marraskuun 2007 välisenä aikana. Työn ovat tehneet DI Marko Kirjavainen ja TkT Anssi Seppälä Enease Oy:stä. Työn tavoitteena oli hankkia mahdollisimman kattava kuva etäluettavan mittaroinnin tilasta nykyisillä päätöksillä Suomessa: paljonko etäluettavia mittareita on jo asennettu sekä paljonko mittareita asennetaan tehtyjen päätösten ja suunnitelmien perusteella lähivuosina. Lisäksi selvitettiin kuormanohjauksen olemassaolo nykyjärjestelmissä ja valittujen etäluettavien mittareiden kuormanohjausmahdollisuudet ja toteutukset. Samalla tämä työ päivittää v ilmestyneen raportin Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin tila ja luomat mahdollisuudet tiedot. Tietojen kerääminen tapahtui sähköpostitse ja puhelinhaastatteluilla. Kauppa- ja teollisuusministeriöstä työtä ohjasi yli-insinööri Timo Ritonummi. Helsingissä, Marko Kirjavainen

4 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 4/19 1 JOHDANTO EU:n julkisten hankintojen sivuilta selviää, että Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä useita yli käyttöpaikan etäluentahankkeita. Mukana ovat mm. Helsingin Energia, Satapirkan Sähkö, Vaasan Sähköverkko ja Tampereen Sähköverkko. Kun mukaan lasketaan vielä pienemmät hankinnat, käynnistyy Suomessa seuraavan vuoden sisällä vähintään mittarin asennusrupeama. Pienempien, alle käyttöpaikan yhtiöiden suunnitelmista etäluennan suhteen on julkisuudessa ollut saatavilla vain hajatietoa. Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää tarkemmin millä aikataululla ja missä laajuudessa kaikki Suomen sähkön jakeluyhtiöt ovat siirtymässä etäluentaan pienkuluttajien osalta. Työ tehtiin sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin 83 verkkoyhtiöön. Noin puolet vastauksista kirjattiin puhelimitse suoritetulla haastattelulla. Pienjänniteverkon (pj-verkon) kuluttajien määrä, etäluentaan siirtymiseen liittyvät päätökset ja niiden perusteet saatiin kyselyssä selvitettyä melko tarkasti. Sulake- ja tariffitietoja ei saatu kaikilta yhtiöiltä ymmärrettävistä syistä. Edelleen kuormanohjaukseen liittyviä tietoja, käyttöpaikkojen kuormanohjauskytkentöjen tilannetta, ja tämän seurauksena ohjattavan kuorman suuruutta, ei voitu selvittää tarkasti. Vastauksia saatiin 81 yhtiöltä ja omistusrakenteiden johdosta ne edustivat 85 yhtiön mielipiteitä. Käyttöpaikkojen määrällä mitattuna vastaukset edustavat etäluentaan siirtymisen osalta 99,1% käyttöpaikoista. 2 yhtiötä jätti vastaamatta kyselyyn ja ne edustavat n käyttöpaikkaa. Energiateollisuus ry (ET) julkaisi jäsenistölleen suosituksen, jonka mukaan automaattista mittariluentaa edistetään voimakkaasti. Vuodesta 2009 lähtien kaikkien uusien mittareiden tulisi olla tuntimittauskelpoisia. Tavoitteena on, että vähintään 80 prosenttia jokaisen jakeluverkon haltijan käyttöpaikoista olisi tuntimittauksen piirissä. Tämän suosituksen vaikutus on nähtävissä tässä tutkimuksessa. Kaukoluennalla ja etäluennalla tarkoitetaan samaa asiaa. Alalla käytetään molempia termejä. Tässä raportissa käytetään termiä etäluenta.

5 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 5/19 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA Tässä kappaleessa on jaettu selvityksen tulokset neljään kategoriaan yhtiön käyttöpaikkamäärän mukaisesti: Yhtiöt Käyttöpaikkoja, lkm Käyttöpaikkoja, % Yhtiöiden lkm Kaikki yhtiöt 3,13 miljoonaa Suuret yhtiöt, yli ,22 miljoonaa käyttöpaikkaa Keskisuuret yhtiöt, kp Pienet yhtiöt, alle , käyttöpaikkaa Vastaamatta ,5 2 Taulukko 1 Käyttöpaikkojen kokonaismäärät yhtiön koon mukaan lajiteltuna pj-verkossa Käyttöpaikkojen kokonaismäärä kasvaa annettujen kasvulukujen ja prosenttien perusteella vuosittain n kpl/vuosi. Selvityksen vastaukset kattavat etäluentaan siirtymisen osalta 81 yhtiön ja 3,09 miljoonan käyttöpaikan tiedot. Päätöksen etäluennan suhteen on tehnyt 49 yhtiötä ja näistä 31 yhtiötä siirtyy täysin tai lähes täysin etäluentaan 2010 loppuun mennessä. Muista yhtiöistä 6 ei tee lähivuosina kuin kokeiluja ja loput 12 siirtyvät asteittain pidemmällä aikavälillä. Lisäksi 12 yhtiötä ilmoitti tekevänsä päätöksen tämän vuoden tai v aikana. Päätös tullee olemaan osalla etäluentaan siirtymisen osalta kielteinen ja osa näistä yhtiöistä siirtää päätöksentekoa edelleen eteenpäin. Edelleen 20 yhtiötä ei ole tehnyt päätöstä etäluennan suhteen eikä tee sitä seuraavien kahden vuoden sisällä. 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä Yhtiöt tekevät ja ovat tehneet päätöksensä eri syistä, samoin etäluentaan ensin siirrettävät kuluttajat valitaan yhtiöissä eri perustein. Selvityksen tavoitteena oli tutkia, miksi osa yhtiöistä siirtyy etäluentaan muita nopeammin osan siirtäessä etäluennan aloittamista useilla vuosilla. ETÄLUENTAPÄÄTÖKSEN PERUSTEET Kultakin yhtiöltä kysyttiin päätöksen perusteluja, päätöksen itse ollessa joko myönteinen tai kielteinen. Koosteeseen on tähän kysymykseen vastanneilta yhtiöiltä (78 kpl) laskettu mukaan 3 ensin mainittua perustetta. Valtaosalla (52 kpl) yhtiöistä päätöksenteon perusteluja oli 1 2 kpl.

6 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 6/19 Alla on kooste kyselyssä selvitetyistä etäluentapäätöksen yleisimmistä motiiveista: Peruste siirtyä tai olla siirtymättä etäluentaan Käytetty perusteena päätökselle, yhtiöiden lkm Alan yleinen toiminta 20 Asiakaspalvelun paraneminen 16 Vanha mittarikanta 15 Laskutukseen liittyvät syyt 13 Luentaan liittyvät syyt 12 Hanke todettu kannattavaksi 10 Verkonvalvontaan liittyvät syyt sekä häviöiden 8 tarkentuminen Tasoituslaskennan tarkentuminen 4 Sähkökauppaan liittyvät syyt 3 Hanke todettu hyötyihin verrattuna kalliiksi, 21 kannattamattomaksi Muut investoinnit 10 Etäluennan tekniset ongelmat, avoimuuden puute jne. 8 Yhteistyökumppanin toiminta, yhteistyöryhmän toiminta 7 etäluennan saralla Taulukko 2 Etäluentapäätöksen yleisimmät motiivit Suomen verkkoyhtiöissä Alan yleinen toiminta vastauksen osalta noin puolet ilmoitti suunnittelevansa mieluummin etäluentaprojektin käynnistämistä omin toimin kuin odottavan viranomaisen säädösten pakottavan kyseiseen toimintaan. Vastauksen osalta myös arviolta neljäsosa kertoi Energiateollisuus ry:n (ET) elokuussa julkaisseen tiedotteen edistäneen etäluentaan liittyvää päätöksentekoa yhtiössään. Toisaalta tiedotetta kommentoitiin myös liian yleisenä ja 10 euron siirtohintoihin liittyvän lisäkustannuksen perusteita kyseltiin. ENSIMMÄISENÄ ETÄLUENTAAN SIIRTYVÄT KULUTTAJAT Valtaosa yhtiöistä valitsee päätöksenteon yhteydessä myös ne alueet tai kuluttajaryhmät, joille asennetaan ensimmäisenä etäluentamittari. Pyrkimyksenä on usein maksimoida etäluennasta saatava hyöty tai optimoida etäluentaprojektin läpivientiaika.

7 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 7/19 Alla olevassa taulukossa on kooste niiden yhtiöiden osalta, jotka ovat tehneet päätöksen etäluentaan siirtymisestä ja joiden käyttöpaikoista on etäluennassa vähintään 25% v loppuun mennessä (39 yhtiötä): Kuluttajaryhmä, jolle asennetaan ensin etäluettava mittari Yhtiöiden lukumäärä (yhteensä 39 kpl) Kerros- ja rivitalokuluttajat, taajamat 14 Muuttoalueet, usein luettavat kohteet 4 Uudet liittymät tai uusi alue 5 Muuntopiirien tai maantieteellisen alueen mukaan (valintaa ei 3 tarkemmin määritelty) Vanhan mittarikannan alueet tai kuluttajat 4 Valintaa ei ole vielä tehty 3 Ei vastausta 2 Luentapiirien mukaisessa luentajärjestyksessä 2 Ulkopuolisen myynnin kohteet 1 Alue kerrallaan, nopealla aikataululla, valinnalla ei merkitystä 1 Taulukko 3 Ensimmäisenä etäluentaan siirrettävä kuluttajat 2.2 Etäluentaan siirtymisen aikataulut eri yhtiöissä Tämän kappaleen tiedot pohjautuvat jo tehtyihin päätöksiin, läpivietyihin projekteihin sekä asennuksiin ja olemassa oleviin suunnitelmiin eri yhtiöissä. Taulukot kuvaavat todennäköisesti Suomessa tapahtuvaa kehitystä lähivuosina. Toisaalta osa käynnissä olevista tai käynnistyvistä projekteista viivästyy useista eri syistä. Syynä voi olla asiakastietojärjestelmän uusimisprojektin pitkittyminen, hankintaprosessin pitkittyminen tai investoinnin siirtäminen eteenpäin. Osa muista yhtiöistä tekee etäluennan kannalta suotuisan päätöksen seuraavan vuoden sisällä, jolloin osassa näistä yhtiöistä alkavat asennukset jo v V loppuun mennessä koko Suomen pienkuluttajien käyttöpaikoista n on etäluennassa. Tilanne etenee nykyisten päätöksien mukaan siten, että v lopussa kuluttajia etäluetaan n. 1,42 miljoonassa kohteessa.

8 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 8/19 Pienkuluttajien etäluenta - Koko Suomi v v v v Perinteinen luenta Etäluennassa Kuva 1 Etäluennan tilanne lähivuosina kaikkien pj-verkon kuluttajien osalta Yhtiökohtaiset jakaumat eri etäluennassa näyttävät lähivuosien osalta seuraavalta: Suuret yhtiöt, yli kp v v v v Perinteinen luenta Etäluennassa Kuva 2 Etäluennan tilanne lähivuosina suurten yhtiöiden osalta

9 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 9/19 Keskisuuret yhtiöt kp v v v v Perinteinen luenta Etäluennassa Kuva 3 Etäluennan tilanne lähivuosina keskisuurten yhtiöiden osalta Pienet yhtiöt, alle kp v v v v Perinteinen luenta Etäluennassa Kuva 4 Etäluennan tilanne lähivuosina pienten yhtiöiden osalta

10 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 10/19 Alla olevaan taulukkoon on koottu tilanne etäluennan osalta yhtiön koon mukaan lajiteltuna: v v v v Kaikki yhtiöt 20 % 27 % 34 % 44 % Suuret yhtiöt 24 % 32 % 39 % 48 % Keskisuuret yhtiöt 8 % 13 % 19 % 28 % Pienet yhtiöt 14 % 24 % 32 % 46 % Taulukko 4 Etäluentaan eteneminen lähivuosina erikokoisissa yhtiöissä Tässä taulukossa on esitetty jakauma Yhtiön koko osuus kokonaismäärästä etäluennassa v etäluennassa v Kaikki yhtiöt 100 % 20 % 44 % Suuret yhtiöt 71 % 24 % 48 % Keskisuuret yhtiöt 23 % 8 % 28 % Pienet yhtiöt 5,5 % 14 % 46 % Ei tutkittu 0,5 % - - Taulukko 5 Etäluentaan eteneminen käyttöpaikkojen kokonaismäärään verrattuna erikokoisissa yhtiöissä 2.3 Sulakekoon mukainen käyttöpaikkajakauma Suomessa Selvityksessä pyrittiin saamaan selville myös käyttöpaikkojen sulakekohtainen jakauma Suomessa. Osalla yhtiöistä ei ole tietoa tai tilastointia oman pj-verkon asiakkaiden sulakkeiden koosta. Osa yhtiöistä ei myöskään ollut halukas antamaan tietoja selvityksen käyttöön. Vastauksina saimme 1,41 miljoonan (45%) käyttöpaikan sulakekoot. Sulakekokoinen jakauma oli seuraava: 1x25A, 3x25A tai pienempi 76,4% 1x35A, 3x35A 14,5% 3x50A 3,7% 3x63A tai suurempi 5,4% Energiakulutuksen jakaumat voivat vaihdella sulakekoon mukaan jakeluverkosta riippuen huomattavasti. Pienissä jakeluverkoissa muutama suurempi kuluttaja voi muuttaa jakaumaa ja toisaalta on jakeluverkkoja, joissa sähkölämmitystä on prosentuaalisesti selvästi keskimääräistä enemmän. Keskeinen kysymys jatkossa on tuntimittauksen soveltaminen taseselvityksessä ja myyjän ja verkon välisessä tiedonsiirrossa. Kaksiaikamittaus on vaikea käsiteltävä tyyppikäyrämenettelyssä ja sähkökaupassa. Harkitsemisen arvoinen tavoite taseselvityksen kannalta voisi olla siirtyminen tulevaisuudessa 1-aikamittaukseen ja korvata 2-aikamittaukset tuntimittauksella.

11 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 11/19 3 ETÄLUENNAN KUSTANNUKSISTA JA HYÖDYISTÄ 3.1 Etäluentaan liittyvät kustannukset Etäluennan aiheuttamista kustannuksista ja hyödyistä on Suomessa esiintynyt vaihtelevasti tietoa. Vattenfallin v julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan palveluna hankittu etäluentajärjestelmä (sis. mittarit, asennus, ylläpitotoiminnot sekä lukupalvelun) maksaa 15 v. pitoajalta n. 300 /asiakas ts. 20 /asiakas/vuosi. Tiedotteesta ei luonnollisestikaan käy ilmi laskennan yksityiskohtia, joten etäluennan kokonaiskustannukset olivat tuolloin jonkin verran suurempia. Toisaalta Suomeen on tullut uusia toimijoita viimeisten kahden vuoden aikana sekä mittaritoimittajien että palveluntarjoajien alueelle, joten kilpailutilanne on tällä hetkellä kireämpi. Energiamittaus- ja etäluentajärjestelmä koostuu monesta osasta sisältäen mm. mittarit, mittarien kommunikaatiolaitteet, paikalliset mittausverkot ja -keskittimet, mittareiden etäluenta- ja hallintajärjestelmän, mittaustiedon käsittelysovellukset asiakashallinnassa, verkostolaskennassa ja taseselvityksessä. Etäluenta mukaan lukien tiedonsiirron kustannukset maksaa arviomme mukaan ilman liitäntöjä muihin järjestelmiin 15 vuoden pitoaikaoletuksella tekniikasta ja verkosta riippuen vuodessa asiakasta kohti. Tämä tarkoittaa Suomen 3 miljoonassa käyttöpaikassa miljoonan euron kustannusta vuodessa. Etäluentajärjestelmän kustannukset jakaantuvat suunnilleen seuraavasti: Mittarit ja päätelaitteet % Lisätarvikkeet (releet, katkaisulaitteet jne.) 5 25 % Asennus- ja huolto % Luentajärjestelmä 5 10 % Tietoliikenne 5 40 % Koulutus ja kehittäminen 1 3 % Muut kustannukset 1 10 % Näissä kustannuksissa on mukana välittömät kustannukset. Tietoliikenteen kustannusten suuri vaihteluväli johtuu erityisesti hankittavasta ratkaisusta (erityisesti point-to-point mittarien määrästä) ja siitä kuinka usein luenta suoritetaan (päivittäin vs. kerran kuussa). Joillakin verkoilla on lisäksi olemassa omaa tietoliikennekaapelointia. Tietoliikenneratkaisun todellinen kilpailuttaminen hankinnan yhteydessä on myös oleellista kustannusten minimoimiseksi. Lisäksi tulevat mittaustiedon hyödyntämisestä ja lisäarvopalveluista syntyvät välilliset kustannukset ja tuotot sekä verkkoyhtiön tekemän työn (esim. suunnittelutyö, projektin johto, ylläpitotyö) kustannukset. Työkustannukset voivat olla 2 5 % kokonaiskustannuksista.

12 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 12/19 Etäluenta avaa energiayhtiöille uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita ja hoitaa jakeluverkkoa, joten mittaustietoa hyödyntävien sovellusten kautta voidaan myös etäluennan tuottavuutta parantaa. 3.2 Etäluennan tuomat hyödyt Etäluennan hyödyistä merkittävimpänä mainitaan lähes poikkeuksetta ihmistyönä tehtävän mittariluennan väheneminen. Saavutettavat säästöt ovat kuitenkin hyvin verkko- ja yhtiökohtaisia eri yhtiöissä mittariluenta toteutetaan hyvinkin erilaisin tavoin mm. asiakkaat lukevat mittarin itse ja ilmoittavat lukeman luentakorteilla. Lisäksi energiayhtiön henkilöstön järjestelymahdollisuudet asettavat omat rajoituksensa etäluennan poistaessa ihmistyön tarvetta. Muita etäluennan hyötyjä on yhtiöstä riippuen kymmeniä ja suurin osa niistä vaatii toteutuakseen sekä muutoksia (esim. uuden käyttöliittymän) että liityntöjä muihin energiayhtiöiden käyttämiin järjestelmiin. Muutosten ja liityntöjen tekeminen tai teettäminen järjestelmätoimittajalla tuo myös lisäkustannuksia, jotka voivat olla asiakasta kohti laskettuna melko suuriakin. Alla on lueteltu etäluennan mahdollistamien hyötyjen pääkategoriat: Mittarien luentaan liittyvät hyödyt Siirtopalvelun hyödyt Energian myyntiin liittyvät hyödyt (myyntiyhtiö) Verkostolaskenta Verkoston kunnon seuranta Mittarointi Muut palvelut Kukin yllä olevan listan kohdista pitää sisällään useita alakohtia, jotka vaativat suunnittelua ja suunnitelman mukaisen toteutuksen. Esimerkkinä voidaan mainita mittarin luenta, joka jakaantuu kausiluentaan, muuttoluentaan, virheluentaan ja myyjänvaihtoluentaan. Myös asiakaspalvelun toiminta paranee ja oikein suunniteltuna etäluennan vaikutus asiakaspalveluun voi olla hyvinkin suuri. Toisaalta ilman hyvää toteutusta ei etäluennalla ole asiakaspalveluun suurtakaan vaikutusta. Alla on esimerkin avulla tuotu esiin etäluennan mahdollisia hyödyllisiä vaikutuksia asiakaspalveluun: 1. Asiakas saa haluamansa tyyppisen laskun, jossa on yksityiskohtaista tietoa hänen kulutuksestaan. Edellytyksenä on muutos tai liitäntä laskutusjärjestelmään. 2. Asiakaspalvelija voi vastata paremmin kulutusta koskeviin tiedusteluihin, kun hänellä on esim. tuntitasoista tietoa asiakkaan kulutuskäyttäytymisestä. Edellytyksenä on kyseisten tietojen mittaaminen ja välittäminen asiakaspalvelijan käyttämään järjestelmään. 3. Asiakas voi seurata omaa kulutustaan internetin välityksellä energiayhtiön www-sivuilla. Edellytyksenä on verkkoyhtiön suunnittelema palvelu omille asiakkailleen. 4. Asiakaspalvelija voi seurata sähkön laatu- tai katkotietoja puhelun yhteydessä. Edellytyksenä on kyseisten tietojen välittäminen etäluettavasta

13 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 13/19 mittarista reaaliaikaisesti tai lähes reaaliaikaisesti asiakaspalvelijan käyttämään järjestelmään. Hyötyjen mittaaminen prosentuaalisena jakautumana tai kustannusmielessä ei ole järkevää yleisellä tasolla, koska verkkojen toiminta, rakenne ja mittarikanta voivat poiketa paljon toisistaan. Tärkeimpinä hyötyinä pidetään kuitenkin seuraavia: manuaalisen luennan poistuminen, erityisesti alueilla, joilla on paljon muuttoja mittarikannan uusiminen ja sen kautta tulevat hyödyt, erityisesti jos mittarikanta on vanha laskutuksen tarkentumiseen liittyvät hyödyt etäluennan mahdollistama parempi asiakaspalvelu verkoston kunnon seurantaan liittyvät hyödyt taselaskentaan liittyvät hyödyt Etäluenta mahdollistaa tulevaisuudessa uusien palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Nämä palvelut ovatkin avainasemassa haettaessa kokonaiskannattavuutta etäluennalle. Verkkoyhtiön kannalta etäluenta yksin ei ole kannattavaa. On varmasti alueita ja yhtiöitä, joissa etäluennalla saavutetaan selviä säästöjä, mutta verkon kaikkiin osiin ulotettuna kustannukset nousevat usein hyötyjä suuremmiksi. Etäluennan hyödyt saavutetaan kun mittariluenta tehostuu ja kaikki mittaustieto käytetään parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi. Usein palvelut kehitetään tai ovat mahdollisia kuitenkin jälkikäteen, vasta vuosia mittarien vaihdon aloittamisesta. Tällöin etäluennan kannattavuus ei ole paras mahdollinen. 3.3 Etäluennan vaikutuksesta kuluttajien energiankulutukseen Verkkoyhtiöiltä kysyttiin myös mielipidettä ja näkemyksiä etäluennan vaikutuksesta asiakkaiden sähkönkulutukseen ja tätä kautta sähkön kysynnän joustoon. Vastaukset olivat odotetusti vaihtelevia ja alla olevassa taulukossa on kooste mielipiteistä: Mielipide tai näkemys Vastaajien lkm Tarkempi tieto kulutuksesta saa aikaan mahdollisen säästövaikutuksen 26 kpl ja toimii sille edellytyksenä. Ei ole vaikutuksia tai marginaalinen vaikutus 16 kpl Vaikutus syntyy sähkön hinnan noustessa, muuten ei 11 kpl Ei ole pohdittu asiaa tai ei vastausta tai mielipidettä 11 kpl Myyjille tulee mahdollisuus kehittää tuotteita, jotka ohjaavat säästöihin 6 kpl Vaatii tuntimittauksen, kulutuksen seuranta ei yksinään riitä 4 kpl Edellytyksenä on, että kuormia voitava ohjata hintasignaalien mukaan 4 kpl Ei vaikuta kotitalouksien kohdalla lainkaan, teollisuudella vaikutusta 3 kpl voisi syntyä Sähkön hinnan on oltava riippuvainen pörssisähkön hinnasta ja 3 kpl asiakkaiden on voitava seurata reaaliaikaisesti hinnan muutosta (=korkea hinta). Automatiikka on järjestelmässä kuitenkin oltava. Taulukko 6 Verkkoyhtiöiden näkemykset etäluennan vaikutuksesta kuluttajien sähkönkäyttöön Yksittäisinä kommentteina todettiin myös seuraavaa:

14 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 14/19 Sähkömarkkinoiden toimintaperiaatteiden on voitava muuttua o Nykyiset säännöt sähkönhinnan muutoksesta ja siitä ilmoittamisesta joutaisivat romukoppaan, o Nykyisillä sähkön myyntitavoilla ja tuotteilla ei säästövaikutusta synny ja o Kokonaiskulutukseen ei vaikutusta huolimatta uusista tuotteista. Kotitalouksissa sähköä kuluttavien laitteiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Verkonhaltijalle outo kysymys, koska sähkön kulutuksen sääteleminen ei ole verkon etu tai tehtävä. o Tasainen kulutus on verkkoyhtiön etu. Kiinnostus Suomessa sähkön kilpailuttamista kohtaan on olematon, joten sama koskenee kysyntä joustoon liittyviä asioita. Tukee enemmän energiankäytön tarkkailua, kun tietoa on saatavilla. Ei ratkaise ongelmia sinänsä Kysyntäjouston kansantaloudellinen merkitys on voitava tutkia järkevällä tutkimuksella, muuten voidaan tehdä vääriä johtopäätöksiä. Yleisesti voidaan todeta vastausten perusteella, että etäluenta on edellytys mahdolliselle energian säästölle, mutta se ei yksin riitä tuomaan säästöä. Toisaalta näin voidaan todeta normaalin maalaisjärjen käytöstä energiankulutuksen osalta se on edellytys, mutta ei välttämättä tuo säästöä. Muita vaikuttavia tekijöitä on useita, niistä tärkeimpinä pidettiin sähkön kuluttajahintaa. Erilaisten sähköä kuluttavien laitteiden määrä ei varmastikaan ole laskussa ja olemme keskellä noususuhdannetta. Muutaman prosentin sähkön säästöön tähtäävä toiminta ei liene tavalliselle kuluttajalle kovinkaan tärkeä asia. Kotitalouksien energiankäyttöä lisäävinä tekijöinä tuli esille mm. uusien digivastaanottimien ja tv-näyttöjen aiheuttama energiankulutuksen kasvu.

15 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 15/19 4 KUORMANOHJAUSMAHDOLLISUUKSIEN TILANNE SUOMESSA Verkkoyhtiöiden edustajilta kysyttiin myös tietoja verkkokäskyohjauksen (VKO) käyttömahdollisuuksista kuormanohjaukseen mahdollisessa tehopulatilanteessa. Tilanne verkkoyhtiöissä oli vaihteleva ja tehonohjaukseen verkkoyhtiön tehtävänä suhtauduttiin varauksellisesti. Tehomaksuperusteisten tukkutariffien poistumisen myötä 1990-luvulla on useassa yhtiössä jätetty ohjausten ylläpitäminen vähälle huomiolle eikä sitä valtaosassa yhtiöitä koettu myöskään verkkoyhtiön tehtävänä. Kuormanohjausjärjestelmiä oli purettu tai niiden käyttö muuten oli lopetettu. Osa yhtiöistä oli kuitenkin katsonut järjestelmän ja ohjausten kuuluvan yhtiön tarjoamaan asiakaspalveluun ja järjestelmän ylläpitoa sekä kytkentöjen ohjeistusta oli jatkettu. Näissä yhtiöissä oli usein päätetty jatkaa vastaavaa toimintaa etäluentaan siirryttäessä. Tieto kuormanohjauksesta Yhtiöiden lukumäärä (yhteensä 80 kpl) Ohjattava kuorma (MW) Kuormanohjausjärjestelmiä käytössä tällä ,5 hetkellä yhteensä Kuormanohjauskytkennät purettu pois tai 6 11,6 puretaan pois Kuormanohjauksen purkaneista 2 - etäluennassa Kuormanohjausjärjestelmä poistuu 13 52,6 etäluennan myötä Yhtiöt, joissa ei päätöstä tai tilanne ,5 kuormanohjauksen osalta epäselvä Etäluenta lisää 4 - kuormanohjausmahdollisuuden (ei ohjausmahdollisuutta tällä hetkellä) Yhtiöt, joissa on tehty päätös 23 96,4 kuormanohjaustoiminnon pitämisestä jatkossakin (tällä hetkellä VKO/Melko) Taulukko 7 Kuormanohjausjärjestelmien käyttö ja ohjattavan kuorman arvioitu suuruus Suomessa Kuormanohjausjärjestelmien ohjattavana on Suomessa n kuluttajaa, joista n kuluttajan kuormanohjauskytkennät on purettu, kuormanohjaus ei ole käytössä tai käytössä on ainoastaan tariffinohjaus. Lisäksi n kuluttajan osalta kytkentöjen tilanne on epäselvä. Etäluentaan siirtymisen myötä on myös purettu huomattava määrä kytkentöjä, joita ei ole korvattu tehonohjauksen tarpeettomuuden vuoksi. Jäljelle jäävien kuluttajan ohjattavaksi kuormaksi muodostuu tehopulatilanteessa n. 296,5 MW. Ohjattavan kuorman suuruutta arvioitaessa on käytetty testattuja tai mitattuja tietoja, mikäli sellaisia on ollut saatavilla, muussa tapauksessa ohjattavan kuorman laskennassa on käytetty arvoa 2kW/kuluttaja. Kuorma koostuu pääosin suoran sähkölämmityksen tai varaavan sähkölämmityksen kuluttajista, mutta sisältää osittain myös ohjattavaa katuvalaistuskuormaa yhtiöiden ilmoituksen mukaisesti.

16 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 16/19 Valtaosassa yhtiöistä ohjattavaa kuormaa on ainoastaan muutama prosentti huippukuorman suuruudesta. Toisaalta niissä yhtiöissä, joissa on päättäväisesti ja johdonmukaisesti jatkettu sekä VKO-järjestelmän käyttöä että ohjauspalvelujen antamista, ylittää ohjattavan kuorman osuus 10% verkon huipputehosta.

17 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 17/19 5 JOHTOPÄÄTÖKSET ETÄLUENTAAN SIIRTYMISEN AIKATAULUSTA SUOMESSA Selvityksessä saatiin selville lähes jokaisen verkkoyhtiön tämän hetken (lokakuu 2007) suunnitelmat ja päätökset etäluentaan liittyen. Toisaalta verrattaessa saatuja tietoja vuosi sitten ilmestyneeseen selvitykseen, voidaan todeta kolmanneksen yhtiöistä muuttaneen suunnitelmiaan. Muutoksia on tehty molempiin suuntiin. Vaikkakin kyselyn tulosta voidaan pitää nyt luotettavampana kuin 2006 kyselyä, on todennäköistä, että tilanne muuttuu vuosittain yhtiöissä. Vuoden aikana tehtyjen muutosten syinä voidaan pitää seuraavia: Energiateollisuuden lehdistötiedotteen antama suositus etäluennan edistämiseen yhtiöissä aikataulun viivästyminen erinäisistä syistä, mm. hankintaprosessin pitkittyminen, muiden hankintojen viivästyminen (esim. asiakastietojärjestelmän eli ATJ:n hankinta) ja etäluentaprojektin ennakoitua pidempi läpivienti Jatkossa etäluentaprojektien läpivientiin vaikuttanee myös yhtiöiden asennustyövoiman riittävyys. Muutama mittaroinnin aloittanut yhtiö arvosteli mittaritoimitusten logistiikan sujuvuutta. Logistiikan sujuvuuden vaikutusta tapahtuviin asennuksiin lähivuosien kasvavien tilausmäärien myötä on vaikea arvioida. On huomioitava, että Ruotsissa vapautunee lähivuosina toimitusmäärien pienentyessä kapasiteettia. Oheisessa taulukossa on tehty vertailu VTT:n 2006 suorittamaan kyselyyn: Vuosi VTT 2006 Enease Etäluennassa kp (28%), kokonaismäärä Etäluennassa kp (20%), kokonaismäärä kp 2008 Etäluennassa kp (35%), kokonaismäärä Etäluennassa kp (27%), kokonaismäärä kp 2010 Etäluennassa kp (47%), kokonaismäärä Etäluennassa kp (44%), kokonaismäärä kp Taulukko 8 Vertailu v tehtyyn tutkimukseen etäluentaan siirtyvät kuluttajamäärät Vuoden 2010 jälkeen asennusten määrä per vuosi ei näillä näkymin merkittävästi lisäänny. Yhtiöt jatkavat Energiateollisuus ry:n (ET) suosituksen mukaisesti, sikäli kuin muut investoinnit mahdollistavat, etäluentaan siirtymistä. Toisaalta haasteena on muiden tietojärjestelmien ja palveluiden hitaampikehittyminen joka vaikeuttaa etäluennan täysimittaista hyödyntämistä. Saamiemme vastausten perusteella v lopussa Suomessa on arviolta 2,2 2,5 miljoonaa käyttöpaikkaa etäluennassa kokonaismäärän ollessa n. 3,3 miljoonaa käyttöpaikkaa. Näin ollen v lopussa on Suomessa selvästi yli puolet etäluennassa, vaikka projektit viivästyisivät hieman eri syistä. Tärkein vaikutin etäluennan puolesta oli toimialan yleisen kehityksen seuraaminen (ET:n lehdistötiedote julkaistiin noin kuukautta ennen kuin tämä kysely tehtiin) ja että etäluentaan haluttiin siirtyä vapaaehtoisesti. Tiedotteen vaikutus on merkittävä, mutta toisaalta tiedote sisälsi tietoa melko yleisellä tasolla eikä sen enempää kustannuksia kuin hyötyjäkään perusteltu kovin tarkasti. Tämä seikka herätti osassa yhtiöitä enemmän kysymyksiä kuin edisti etäluentaan siirtymistä.

18 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 18/19 Haastatteluissa tuotiin esille, että tästä aiheesta annettavien lausuntojen tulisikin sisältää tarkempia perusteluja. Toistaiseksi julkitulleista lausunnoista, suosituksista tai tiedotteista koskien niin etäluentaa, tuntimittausta tai mahdollista tehopulaa, puuttuvat selkeät taloudelliset ja tekniset perustelut. Suositusten ja ohjeiden tekemistä on toki syytä jatkaa, mutta jatkossa alalle suurimmaksi hyödyksi ovat hyvin perustellut lausunnot em. asioissa. Etäluentaan siirtyminen nähtiin osassa verkkoyhtiöitä myös kalliina tai kannattamattomana investointina. Erilaisten etäluennan hyötynäkökohtien esilletuominen yksityiskohtaisine perusteluineen olisi tarpeellista alan tietämyksen lisäämiseksi ja etäluennan kehityksen edistämiseksi. Samalla on tarkasteltava myös hyötyjen toteutumiseen tarvittavia toimenpiteitä yritysten prosessien näkökulmasta ja valmiuksia eri tietojärjestelmissä sekä vaatimuksia lainsäädännön ja alan suositusten osalta. Etäluennan laajentaminen lainsäädännön avulla esimerkiksi sulakekoon pohjalta ei liene tarkoituksenmukaista, koska sulakekoko on epäkäytännöllinen valintakriteeri mittaroitavia käyttöpaikkoja valittaessa. Koska valtaosa yhtiöistä aikoo lähteä liikkeelle lähivuosien aikana jollakin osuudella alueensa käyttöpaikoista, on mahdollisuus vaikuttaa käyttöpaikkojen valintaan kuitenkin olemassa. Hyödyt ovat yhtiökohtaisia, mutta jos tilannetta katsotaan sähkömarkkinoiden vaatimusten ja tuntimittausvelvoitteen näkökulmasta tulisi etäluenta ulottaa ensisijaisesti suuren kulutuksen omaaviin kohteisiin. Mahdollisia rajoja vuotuisen energiakäytön perusteella voisivat olla kwh tai kwh vuodessa. Arviomme mukaan Suomen pienjänniteverkon käyttöpaikoista % kuluttavat yli kwh vuodessa ja hieman yli 20% yli kWh. Energiakulutuksen jakauma voi kuitenkin poiketa huomattavasti osassa jakeluverkkoja edellä esitetystä. Käytettäessä vuosikulutusarvion (VKA) rajana kwh tai kwh myös mahdolliset dynaamiseen tariffiin ja kuormanohjaukseen liittyvät hyödyt voisivat olla asiakkaalle merkitykselliset. Vastaavasti katkoihin ja sähkönlaatuun liittyvien tietojen arvo on näille kuluttajille tai yhtiölle suurempi. Toisaalta hyötynäkökulmasta luentakulut tai mittarikannan ikä eivät ole yhtiöissä jakautuneet mihinkään kuluttajaryhmään liittyen, joten siltä osin vuosikulutusarvioon sidottu velvoite ei ohjaa etäluentaan siirtymistä järkevästi. Kaupunkiyhtiöt, joista valtaosa on taajama-asutusta, ovat suurelta osin jo lähteneet liikkeelle etäluennan suhteen, esimerkkeinä Helsinki, Tampere, Vantaa, Espoo ja Turku. Näiden yhtiöiden osalta asennusjärjestys vain muuttuisi hieman tällaisen määräyksen myötä. Ongelmaksi mahdollinen VKA:han perustuva määräys voi muodostua niissä yhtiöissä, joissa on paljon sähkölämmittäjiä (poikkeuksellinen kuluttajajakauma) ja joilla on investointibudjetissa vähän liikkumavaraa lähivuosina sekä yhtiöissä, joissa on uusi mittarikanta. KUORMANOHJAUKSEN TULEVAISUUS Kuormanohjaus on jakeluverkkojen enemmistön mielestä menettänyt merkityksensä ja osa verkoista on purkamassa ohjaustoiminnot. Toisaalta kantaverkkoyhtiö Fingrid on ohjeistanut verkkoyhtiöitä varautumaan sähköjen katkomisella tehopulatilanteessa, joka voi syntyä esim. kovilla pakkasilla. Ohjeistuksen portaat jakautuvat 10% välein. Tehopulan ensimmäisen vaiheen vaatimukseen 10% kuorman pudotusmahdollisuudesta ei verkkokäskyohjauksella valtaosassa yhtiöitä päästä.

19 Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila sivu 19/19 Mikäli tehonohjausta halutaan ylläpitää tulevaisuudessa, on mahdollisimman pikaisesti tehtävä tiettäväksi millaiset taloudelliset hyödyt asiakkaiden tehonohjauksesta on saavutettavissa ja miten tehotilanteen hoidon kustannuksia voidaan kanavoida verkkoyhtiöiden ja asiakkaiden talouteen tehonohjauksen motivoimiseksi. Teknologia kuormanohjaukseen etäluennan yhteydessä ei ole välttämättä yhtä kehittynyttä kuin perinteisessä verkkokäskyjärjestelmässä, joten ratkaisujen kehittäminen vaatii yhtenäiset vaatimukset ja käyttöohjeet. Huomiota on kiinnitettävä ohjauskäskyn nopeuteen ja luotettavuuteen (luotettavuus kytkeä kuorma irti ja takaisin). Tehonohjauksen kehittämiseksi on tärkeää selvittää millaisen taloudellisen arvon tämä toiminta tuottaa asiakkaalle ja verkkoyhtiölle. VOIDAANKO ASETTAA ETÄLUENTAVAATIMUS KOKO MITTARIKANNALLE Sähkön käyttöpaikkojen suuri määrä ja moninaisuus tekevät vaikeaksi löytää järkevää ja käyttökelpoista jakorajaa etäluennalle tai tuntimittaukselle. Optimaalinen ratkaisu löytyy eri tavoin verkon ja asiakaskunnan rakenteen mukaan. Ratkaisu ei kuitenkaan ole yksin verkkoyhtiön ja asiakkaan välinen vaan asiaa pitää katsoa myös sähkökaupan näkökulmasta. Kustannusten ja erityisesti hyötyjen tarkempi, jaotellumpi kannattavuusanalyysi on myös voitava tehdä kokonaisuuden kannalta riippumattomasti.

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET

SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 1 (9) SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien)

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 28.5.2007 ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen

Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden parantaminen verkkosimuloinnilla 14.12.2011 Jari Väänänen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarista yleensä Toiminta 2012 Tuloksia Elvari -ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, joilla

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Tele-sähköprojekti - case

Tele-sähköprojekti - case Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Käyttövarmuuden haasteet Sähkön riittävyys talvipakkasilla Sähkömarkkinoiden laajeneminen

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Ylitarkastaja Mervi Suni

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Ylitarkastaja Mervi Suni Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 23.1.2018 Ylitarkastaja Mervi Suni Sisältö o Kokeilun lähtökohdat o Kuluttajien kysyntäjouston

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta

Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen -seminaari 30.08.2017 Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta Jouni Lehtinen / Helen Sähköverkko Oy SIIRTOMAKSUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Savon Voima 20.11.2013 1 Sähkömarkkinalain muutoksesta Toimitusvarmuuskriteerit tiukkenevat, tiedotusvelvollisuus kiristyy, kuluttajan suojaa parannetaan,

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje

Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje 20.12.2007 Anssi Seppälä Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje Vuosikäyttöarvion ja tase-energiaennusteen laskenta 1 JOHDANTO Tyyppikäyrämenettelyn laskutoimituksista löytyy lyhyt maininta asetuksissa. Tyyppikäyrälaskentaa

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa 30.8.2017 Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio kimmo.lummi@tut.fi Sisältö 1. Taustaa ja yleistä tietoa tehdyistä tarkasteluista

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarin taustatietoa Toiminta 2011 Tuotoksia Jatkotoimenpiteitä Ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA Enontekiön Sähkö Oy ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.12.2011 Finlandia talo, Helsinki 2 Johdanto Energianeuvonnalla vastuulliset energiayhtiöt

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Heli Antila, Fortum Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Finlandia-talo, Helsinki Korkea Resurssi- ja järjestelmätehokkuus

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille Seppo Vehviläinen Tekninen johtaja, MX Electrix Oy seppo.vehvilainen@electrix.fi puh. +358 3 5784847 gsm, +358 405 797844 www.electrix.fi Anssi Seppälä

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

Säävarmaa verkkoa rakentamassa Säävarmaa verkkoa rakentamassa Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 20.9.2012 Timo Karttinen Johtaja, Electricity Solutions and Distribution, Fortum Yhteiskuntamme on erittäin riippuvainen sähköstä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014 Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen Neuvottelukunta 28.8.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Kuntien kustannus- ja resurssikysely Kela-siirrossa 1-4/2017

Kuntien kustannus- ja resurssikysely Kela-siirrossa 1-4/2017 Kuntien kustannus- ja resurssikysely Kela-siirrossa 1-4/2017 Erilliskyselyn keskeiset tulokset Ellen Vogt Kyselyn tavoite ja rakenne Kysely jakautui kahteen osaan» Toimeentulotuen kustannukset sekä päätös-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 Kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Laaja valtakunnallinen otanta Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä koko Suomesta. Yhteensä

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Kotitaloudet automaattiseksi osaksi energiamarkkinoita

Kotitaloudet automaattiseksi osaksi energiamarkkinoita Kotitaloudet automaattiseksi osaksi energiamarkkinoita Energiavaikuttajaseminaari 23.11.2017 Turku There Corporation Oy Tapio Saarenpää Toim.joht. 1 Sisältö 1. Energiamarkkinan murros 2. Kotitalouksien

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET

SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET Ohje SUM3 1 (6) SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET Ohje SUM3 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Saneerauskohteiden toteuttaminen...

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(5) Ryhänen Matti 13.4.2015 Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma Savon Voima Verkko Oy, Y-tunnus 2078265-2, puhelin 017 223 111, faksi 017 223 900, postiosoite PL 1024 (Kapteeninväylä

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA Toimenpideohjelma 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama

Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama Vihreä Foorumi: Älyteknologiasta ja avoimesta datasta vauhtia energiatehokkuuteen Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama Kimmo Liljeström, Optiplan Oy Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Ilkka Mustonen 7.10.2015 VERKKOJEN ORGANISAATIO 1.11.2012 VERKOT JOHTOTIIMI Kari Kautto Anmari Ala-Kolu Markku Hantunen Petri Flyktman Pirjo Pasanen Janne

Lisätiedot

SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET

SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET Ohje MIT4 1 (6) SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET Ohje MIT4 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Saneerauskohteiden toteuttaminen...

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Sijoittajaviestinnän aamiaisseminaari 6.3.2014 Anu Lassila-Lonka Tiedottamisen taso pääsääntöisesti hyvä Laajuudessa eroja

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot