IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Aki Pesola 2010 Energian- ja vedenkulutuksen etäluentajärjestelmät Hollolan ja Nastolan kunnissa - toteutusvaihtoehtojen arviointi

2 AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tekijä: Aki Pesola Työn nimi: DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Energian- ja vedenkulutuksen etäluentajärjestelmät Hollolan ja Nastolan kunnissa toteutusvaihtoehtojen arviointi Päivämäärä: Sivumäärä: Tiedekunta: Laitos: Professuuri: Valvoja: Ohjaaja: Avainsanat: Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Ene-59 Energiatalous ja voimalaitostekniikka Professori Risto Lahdelma Dosentti Ari Serkkola ARM, SMAA, stokastinen monikriteerianalyysi, kuntien rakennusten energian- ja vedenkulutus, etäluenta Sähkönkulutusta mittaavista etäluentajärjestelmistä on tehty paljon tutkimusta. Näissä tutkimuksissa tarkastellaan etäluentatekniikkaa kuitenkin pääasiassa energiayhtiöiden näkökulmista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida tuntimittaukseen perustuvan etäluentajärjestelmän (AMR, Automatic Meter Reading) toteuttamista keskisuuren kunnan mittakaavassa. Työssä vertaillaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa Hollolan ja Nastolan kiinteistöissä sähkö- ja lämpöenergian sekä veden kulutusseuranta. Vertailun tuloksien perusteella annetaan suositukset järjestelmän toteuttamisesta. Teoriaosassa yhdistetään etäluentajärjestelmiin liittyvä lainsäädäntö, kuntien ja jakeluverkkoyhtiöiden energian- ja vedenkulutuksen monitorointijärjestelmät sekä AMR-teknologiatarkastelu. Tutkimuksen empiirisessä osassa vertaillaan keskenään neljää eri vaihtoehtoa toteuttaa kokonaisvaltainen AMR-järjestelmä. Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat ulkoistettu palveluntarjoajan järjestelmä, jakeluverkkoyhtiön tai -yhtiöiden järjestelmä, kunnan itse toteuttama järjestelmä ja 0-vaihtoehto, joka tarkoittaa AMR-järjestelmän toteuttamatta jättämistä. Näitä vaihtoehtoja vertaillaan AMR-järjestelmän ominaisuuksilla, jotka painotetaan vastaamaan kuntien preferenssejä. Tutkimuksen lähtöaineisto on koottu eri sidosryhmien haastatteluilla ja kyselyillä. Toteutusvaihtoehtojen vertailu tehdään kuntien näkökulmasta, mutta myös muiden sidosryhmien, etenkin kuntien yhteisen energianjakelusta vastaavan verkkoyhtiön preferenssit huomioidaan. Tutkimusmenetelmänä, jolla vaihtoehtojen vertailu toteutetaan, käytetään stokastista monikriteerianalyysiä (SMAA, Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis). SMAA on monikriteerisen päätöksenteon apuväline, jota voidaan käyttää, kun tutkimuksen lähtöaineisto on puutteellista tai sisältää epävarmuutta. Tutkimuksessa SMAA-ohjelmistolla simuloidaan tilastolliset tunnusluvut, joilla vertailtavat vaihtoehdot asetetaan kuntien näkökulmasta paremmuusjärjestykseen. Päätöksentekijöiden preferenssit AMR-järjestelmän ominaisuuksiin ja niiden tärkeyteen liittyen vaikuttavat tuloksiin ensisijaisesti. Tulosten mukaan suurimman hyödyn kunnille tuottaa vaihtoehto, jossa AMR-järjestelmän toteuttaa ulkoistettu palveluntarjoaja. Tutkimuksessa esitetään, että tätä ratkaisua ei voida kuitenkaan pitää yksiselitteisesti parhaana, sillä tarkastelu sisältää satunnaista epävarmuutta, mikä johtuu verrattain suppeasta lähtöaineistosta. Kriteerit, joilla eri toteutusvaihtoehtoja vertaillaan, tarkentuvat, kun päätöksentekoprosessi etenee ja useammat päätöksentekijät pääsevät vaikuttamaan sen kulkuun. Jatkotutkimuksessa tulisi tehdä yksityiskohtaisempia erotteluja eri järjestelmäominaisuuksien välillä. Erottelu johtaa tarkempaan kriteeridataan, mikä helpottaa päätöksentekoa entisestään. ISSN (painettu julkaisu) ISBN ISSN (elektroninen julkaisu) ISBN

3 AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Author: Aki Pesola ABSTRACT OF MASTER S THESIS Name of the Thesis: Energy and water remote monitoring systems within municipalities of Hollola and Nastola evaluation of implementation possibilities Date: April 1, 2010 Number of pages: Faculty: Department: Professorship: Supervisor: Instructor: Key Words: Faculty of Engineering and Architecture Department of Energy Technology Ene-59 Energy Economics and Power Plant Engineering Professor Risto Lahdelma Docent Ari Serkkola AMR, SMAA, stochastic multicriteria acceptability analysis, energy and water consumption within municipal buildings, remote monitoring Remote electricity monitoring systems have been studied broadly. Yet the research on this technology has been done mainly from the perspective of energy companies. The objective of this study is to assess implementation possibilities of automatic meter reading (AMR) systems within mediumsized municipalities. The study compares alternative means to carry out hourly-based electricity, heat and water monitoring within municipal buildings of Hollola and Nastola. Implementation guidelines are given as a result of this research. Theory part of the study combines relevant legislation, existing monitoring systems within municipalities and energy companies and AMR technology survey. Empirical part of the study compares four alternative means to implement a comprehensive AMR system. The alternatives being considered are outsourced system model, energy company s system model, self-build system model and so called 0-alternative, which indicates situation where AMR system is not implemented. These four alternatives are compared with each other based on their characteristics that are weighted to correspond specified preferences of Hollola and Nastola. The raw data is compiled using interviews and inquiries addressed to relevant stakeholders. The comparison between different implementation models is done from the municipalities perspective. Yet other stakeholder preferences are taken into account when comparison is enforced. Research method being used for comparison is stochastic multicriteria acceptability analysis (SMAA). SMAA is a family of methods for aiding multicriteria group decision-making in problem settings with uncertain, imprecise or partially missing information. In this study SMAA is used for simulating different value combinations and computing statistics that are interpreted in order to rank different AMR implementation models. Ranking is based on predefined preferences that have a primary influence on the attained results. The results show that the outsourced implementation model delivers the most substantial utility in both municipalities examined in this study. The research also highlights that these results cannot be considered incontrovertible because raw data is relatively narrow and contains sporadic uncertainties. The implementation model criteria used for comparing different alternatives are detailed when decision-making process goes ahead and more decision-makers commit to it. Further studies within this particular case should be based on more accurate sorting between different AMR characteristics. Successful sorting leads to more detailed criteria data, which makes decisionmaking easier.

4 SISÄLLYS DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT OF MASTER S THESIS...3 TERMISTÖ JOHDANTO Kuntien tarkastelu Hollolan energian- ja vedenkulutuksen seuranta Nastolan energian- ja vedenkulutuksen seuranta Tutkimustehtävät Tutkimuksen tavoite ja rakenne Tutkimuksen rajaus Tutkimuksen lähestymistapa ja menetelmät Järjestelmätarkastelun reunaehdot ja osa-alueet ENERGIAN- JA VEDENKULUTUKSEN AMR-JÄRJESTELMÄ Mittauslaitteiston ominaisuudet Mittaustietojen tallennus ja siirto Tiedonsiirtotekniikat Mittaustietojen esittäminen Järjestelmän hyödyntäminen Järjestelmän suunnittelu ja arviointi Järjestelmätoteutuksen osapuolet Järjestelmän kustannukset KUNTIEN TOIVEET JA VAATIMUKSET AMR-JÄRJESTELMÄLLE AMR-JÄRJESTELMÄN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT Ulkoistettu palveluntarjoajan järjestelmätoteutus Kunnan itse määrittelemä järjestelmätoteutus Jakeluverkkoyhtiön tai -yhtiöiden järjestelmätoteutus Ei AMR-järjestelmää (0-vaihtoehto) Toteutusvaihtoehtojen vertailun lähtöarvojen määrittäminen Toteutusvaihtoehtojen vertailun tulokset SMAA-ohjelmiston käytöstä Tulosten käsittely ja esittäminen

5 5 KUNTIEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS JA KUSTANNUKSET Hollolan rakennuskanta ja rakennusten energian- ja vedenkulutus Kustannukset Hollolassa ja järjestelmään liitettävät kiinteistöt Kustannusten herkkyystarkastelu Nastolan rakennuskanta ja rakennusten energian- ja vedenkulutus Kustannukset Nastolassa Kustannusten herkkyystarkastelu Kuntaliitoksen mahdollisuus Lahden energian- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmä YHTEENVETO Johtopäätökset ja AMR-järjestelmän valintaan liittyvät suositukset Suositusten konkretisointi Suosituksiin liittyvät kustannukset ja epävarmuus Pohdintoja ja ehdotukset jatkotutkimukseksi...76 LÄHTEET...78 LIITTEET Liite I Liite II Liite III Liite IV Kyselylomake kuntien edustajille Kyselylomake Lahti Energia Oy:n edustajalle Kyselylomake kuntien vesihuoltolaitoksille SMAA-menetelmän käyttöön liittyvät näyttökuvat 5

6 TERMISTÖ 2G(-verkko) 3G(-verkko) AMR AsEMo DLMS/COSEM EAKR Ellanet ESCO(-palveluyritys) EU GPRS GSM HEAT 07 IEC IMMU LAN M-Bus MCDM Monte Carlo-simulaatio MVDB ossg 2 nd Generation; toisen sukupolven matkapuhelinverkko 3 rd Generation; kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko Automatic Meter Reading; automaattinen mittarinluenta Asumisen ekotehokkuuden monitorointi; STOKin, Aaltoyliopiston teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen ja yritysten yhteistyöhanke Device Language Message Specification/Companion Specification for Energy Metering; kansainvälinen rekisteriluentastandardi, myös: IEC Euroopan aluekehitysrahasto Lahti Energia Oy:n yrityksille ja kunnille tarjoama internetpohjainen sähkönkulutuksen seurantaohjelma Energy Service Company; energiansäästöinvestointeja toteuttava palveluyritys Euroopan unioni General Packet Radio Service; GSM-verkossa toimiva pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu Global System for Mobile Communications; maailmanlaajuinen matkapuhelinjärjestelmä Suomen ympäristökeskuksen koordinoima sähkönkulutuksen monitorointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvä hanke katso: DLMS/COSEM Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään; Aaltoyliopiston teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen koordinoima hanke Local Area Network; tietoliikennelähiverkko Eurooppalainen väylästandardi mittausjärjestelmän paikalliseen tiedonsiirtoon, myös: Meter-Bus Multi-Criteria Decision Making; monikriteerinen päätöksenteko Stokastinen laskentamenetelmä, jossa muuttujien tilastollista jakaumaa simuloidaan generoimalla satunnaislukuja. Metered Value Data Base; mittaustietokanta open Source Service Gateway; kiinteistölaitteiden ja -järjestelmien ohjausjärjestelmä 6

7 PLC PSTN S0 SMAA SMS STOK SWOT(-analyysi) SYKE TCP/IP WLAN Power Line Communication; datasähkö Public Switched Telephone Network; kansainvälinen pakettikytkentäinen verkko, jonka muodostaa useat yhdistetyt puhelinverkot Pulssiliitäntä, jota voidaan käyttää mittareiden ja mittauspäätteiden väliseen tiedonsiirtoon Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis; stokastinen monikriteerianalyysi, myös: stokastinen monikriteerinen arvostusanalyysi Short Message Service; lyhytsanomapalvelu Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; strategian tai toiminnan tarkastelumalli Suomen ympäristökeskus Transmission Control Protocol/Internet Protocol; tietoverkkoprotokollayhdistelmä Wireless Local Area Network; langaton tietoliikennelähiverkko rm 3 Wh kuutiometri; rakennustilavuus wattitunti; energiankulutusta tai -tuotantoa kuvaava yksikkö, yleisemmin: kwh (10 3 Wh) tai MWh (10 6 Wh) 7

8 1 Johdanto Hollolan ja Nastolan kunnat ovat halukkaita sitoutumaan kansainvälisiin ja kansallisiin ilmastonmuutoksen hillintätavoitteisiin. Hollola-Lahti-Nastola Ilmasto-ohjelmaa työstetään jatkuvana prosessina eri yhteistyötahojen 1 kanssa. Ohjelmassa määritellään mainittujen kolmen kunnan keskipitkän aikavälin ilmastotavoitteet. Kunnat tekevät yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen kanssa, jonka koordinoiman IMMU-hankkeen (Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään) yksi tehtävä on olla mukana laatimassa edellä mainittua ilmasto-ohjelmaa. IMMU-hankkeen tavoitteena on selvittää alueellisia konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään sekä vahvistaa ilmastonmuutokseen liittyvää paikallista tietopohjaa. Hanke toteutetaan vuosina ja sitä rahoittaa pääosin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). IMMU:n paikallisina rahoittajina ovat Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala, Lahti Energia Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Lahden kaupunkiseudun hankintatoimi. Rahoittajaviranomaisena toimii Päijät-Hämeen liitto. (IMMU 2009) Tämä diplomityö tehdään osana IMMU-hanketta. Rakennusten ja kiinteistöjen osuus Suomen ja koko Euroopan energian loppukäytöstä on noin 40 % ja energia- ja vesikustannukset kattavat noin % kiinteistöjen ylläpidon kokonaiskustannuksista (EU 2009, s. 3; Luoma 2008, s. 24). Energiakustannusten osuuden voidaan lisäksi odottaa kasvavan tulevaisuudessa. 2 Rakennusten energiankulutusta ja ilmastonmuutoksen kiihtymistä voidaan hillitä rakentamalla energiatehokkaampia rakennuksia, korjaamalla olemassa olevaa rakennuskantaa, käyttämällä hyväksi vaihtoehtoisia energialähteitä ja muuttamalla rakennusten käyttäjien kulutustottumuksia. Etenkin viimeksi mainittu on helpommin toteutettavissa, jos kyetään saamaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa omasta energian ja myös veden käytöstä. Reaaliaikainen tai lähes reaaliaikainen kulutusseuranta on iso askel kohti älykkäiden verkkojen luomia energiansäästömahdollisuuksia ja siksi myös osa EU:n ilmastotavoitteiden täytäntöönpanoa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan energian- ja vedenkulutuksen kiinteistökohtaista seurantaa Nastolan ja Hollolan kunnissa. Tähän mennessä kulutusseurantaa on toteutettu kyseisissä kunnissa eritasoisilla menetelmillä vain osassa rakennuksista. Tämän johdosta kohteista kerätyt kulutustiedot ovat olleet epätarkkoja ja epäyhtenäisiä. Lisäksi kulutustiedot on raportoitu parhaassakin tapauksessa vain kuukausitasolla. Yhdenmukaisen ja selkeän kulutusseurannan toteuttaminen nähdään tärkeänä, sillä sen avulla voidaan määrittää rakennusten nykyinen kulutus sekä luoda selkeät lähitulevaisuuden tavoitteet energiankulutuksen vähentämiselle. (Nuuttila & Hyvönen 2009) Reaaliaikainen tai lähes reaaliaikainen kulutusseuranta mahdollistaa myös energian- ja vedenkulutuksen säästökohteiden selkeämmän tunnistamisen ja erilaisten kulutusvertailujen tekemisen. Myös mahdollisten toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutus on nopeasti arvioitavissa. Monitorointijärjestelmällä on monia käyttöfunktioita ja se voi synnyttää erilaisia hyötyjä eri sidosryhmille, joita ovat ainakin kunnat, jakeluverkkoyhtiöt, kuluttajat ja yritykset. Näitä hyötyjä voivat olla esimerkiksi energia- ja kustannustehokkuuden parantuminen, rakennusturvallisuuden lisääntyminen, kulutuksen laskutuksen tehostuminen ja erilaisten palveluiden kehittyminen. (Kärkkäinen et al. 2006, s ) 1 Ilmasto-ohjelmaa laativat Lahden seudun ympäristöpalvelut ja Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Lahden keskus. Yhteistyössä ovat mukana Lahden, Hollolan ja Nastolan kunnat, Päijät- Hämeen Jätehuolto Oy ja Lahti Energia Oy. 2 Tähän vaikuttaa mm. fossiilisten polttoaineiden niukkuudesta johtuva primäärienergian hinnan nousu. 8

9 Monitorointijärjestelmän toteuttaminen auttaa saavuttamaan Euroopan unionin jäsenmaille asetetun energiansäästötavoitteen. Tavoite on 9 % vähennys energian loppukäytössä vuoteen 2016 mennessä ja 20 % vähennys vuoteen 2020 mennessä. 3 Vertailutasona vähennykselle käytetään vuosien virallisten tilastojen keskiarvoa. (Puhakka 2007) Hollola on jo saavuttanut vuoden 2016 tavoitteen (Nuuttila & Hyvönen 2009). Euroopan parlamentin ja neuvoston energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevassa direktiivissä 2006/32/EY (energiapalveludirektiivi) mainitaan, että älykkäät mittausjärjestelmät, kuten käyttäjäkohtaiset kaukoluettavat mittarit ja riittävästi tietoa sisältävä laskutus, täyttävät jo itsessään vaatimukset energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. (EU 2006a, s. 78) Ohiossa, Oberlinin yliopiston ympäristöosastolla toteutettiin vuosien 2005 ja 2006 aikana älykkääseen mittarointiin liittyvä tapaustutkimus. Tutkimustulosten mukaan reaaliaikaisen tai lähes reaaliaikaisen kulutusseurantajärjestelmän käyttöönotto vähentää energian- ja vedenkulutusta asunnoissa, joissa kulutukseen vaikuttava henkilö pääsee lukemaan tietojärjestelmään tallentuvia, nopeasti päivittyviä, kulutustietoja. Etenkin sähkönkulutus pieneni asuntojen seurantajaksolla huomattavasti (31 55 %) 4, vaihdellen sen mukaan, kuinka tarkkaa tietoa energiankulutuksesta asukkaille tarjottiin. Energiatehokkuus parani pelkästään asukkaiden kulutustottumuksien muuttumisen ansiosta. (Petersen et al. 2007) Myös Suomessa toteutetussa HEAT 07-projektissa tutkittiin kulutusseurannan vaikutusta energiatehokkuuden parantumiseen. Projekti toteutettiin vuoden 2007 syyskuun ja vuoden 2008 tammikuun välisenä aikana. Sitä koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). (Nissinen et al. 2008, s. 3) Samankaltaisia tutkimuksia on tehty maailmanlaajuisesti ja kaikissa on päädytty lopputulokseen, jossa energiankulutus on vähentynyt kotitalouksissa, jotka ovat voineet seurata kulutustietojaan reaaliaikaisesti tai lähes reaaliaikaisesti. Jatkuvan ja tiheän nternet-palautteen vaikutus kulutustottumuksien muutokseen, ja sitä kautta energiansäästöön, on empiiristen tutkimusten mukaan yleisesti 5 15 %. (Nissinen et al. 2008, s , 27 30) Tavoitearvoja asettamalla on todistetusti saavutettu vielä tätä suurempia energiansäästöjä (Petersen et al. 2007). 1.1 Kuntien tarkastelu Hollola ja Nastola sijaitsevat molemmat Päijät-Hämeen maakunnassa, Etelä-Suomessa. Kuntien maantieteellinen sijainti on esitetty alla sekä Suomen että Päijät-Hämeen mittakaavassa (Kuva 1). Hollolan väkiluku vuonna 2009 oli ja Nastolan Tavoite on kaikille kunnille yhtenäinen. 4 Kyseessä oli kilpailuasettelu, josta johtuen sähkönkulutus pieneni asunnoissa näin paljon. 5 Väestörekisterikeskus

10 Kuva 1. Päijät-Hämeen maakunnan sekä Hollolan ja Nastolan maantieteellinen sijainti. Tarkasteltavien kahden kunnan rakennuskanta ei eroa toisistaan merkittävästi. Hollolassa on enemmän kunnan hallinnoimia kiinteistöjä, mutta kiinteistöjen ikä- ja tyyppirakenne on molemmissa kunnissa melko samanlainen. Hollolan kunnan omistamien rakennusten keski-ikä on noin 30 vuotta, Nastolan noin 40 vuotta. Viimeisimmät saneeraukset osaan kuntien rakennuksista on tehty 2000-luvulla. Hollolan ja Nastolan rakennuskanta koostuu pääosin palvelu-, opetus- ja hoitoalan rakennuksista. Näitä ovat koulut, urheiluhallit, päiväkodit ja terveydenhuollon rakennukset, jotka aiheuttavat myös suurimman osan kuntien energian- ja vedenkulutuksesta. Kunnat omistavat lisäksi asuinrakennuksia; niiden osuus rakennuskannan kokonaisenergian- ja vedenkulutuksesta on kuitenkin suhteellisen pieni. Sähkön ja kaukolämmön jakeluverkkoyhtiö on molemmilla kunnilla Lahti Energia Oy. Hollola on osittain myös Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakeluverkon alueella, mutta suurinta osaa Hollolan verkosta hallinnoi Lahti Energia. Tutkimuksen edetessä kuntien yhteisenä sähkön ja kaukolämmön jakeluverkkoyhtiönä tarkastellaan vain Lahti Energiaa. Hollolalle sähköenergiaa myy tällä hetkellä Turku Energia Oy, mutta lähivuosina sähkönmyyjä vaihtunee Kymenlaakson Sähköksi. Nastolan sähkönmyyjä on Suur-Savon Sähkö Oy. Hollolan vesihuollosta huolehtii Lahti Aqua Oy; vesihuollon investoinneista ja maksuista päättää kuitenkin Hollolan vesihuoltolaitos. Nastolassa kokonaisvaltaisesta vedenjakelusta vastaa Nastolan vesihuoltolaitos. Valtaosaa kaikista sähkö- ja kaukolämpömittareista kuntien alueella hallinnoi Lahti Energia. Vesimittarit ovat kuntien omaisuutta. Kummallakaan kunnalla ei ole käytössä kulutusseurantajärjestelmää, jolla voidaan seurata rakennusten energian- ja vedenkulutusta tuntitasolla. Hollolassa ylläpidetään kuukausitasolla tilastoa kaikkien kunnan kiinteistöjen kulutuksista. Käytettävissä oleva järjestelmä on kuitenkin suhteellisen tehoton verrattuna tutkimuksen kohteena oleviin, etäluentaa hyödyntäviin kulutusseurantajärjestelmiin. Nastolassa kulutusseuranta on hyvin puutteellista, niin seurattavien parametrien, kuin laajuutensakin puolesta. Tätä nykyä Nastolassa seurataan satunnaisesti energian- ja vedenkulutusta vain harvassa kohteessa. Syynä tähän ovat kunnan resurssipula sekä järjestelmän uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Molemmissa kunnissa on tarkoituksena saattaa mahdollisen etäluentajärjestelmän piiriin rakennukset, joiden energian- ja vedenkulutus on huomattavaa. (Nuuttila & Hyvönen 2009) 10

11 Hollola ja Nastola näkevät luotettavan ja kattavan kulutusseurantajärjestelmän hyödyllisenä apuvälineenä ajatellen tulevaisuutta, jossa energiatodistuksiin 6 ja energiatehokkuussopimuksiin 7 liittyvät käytännöt kehittyvät ja oletettavasti tiukentuvat. Tällä hetkellä tarkasteltavilla kunnilla ei ole solmittuna energiatehokkuussopimusta, eivätkä ne ylläpidä rakennuksien energiatodistuskäytäntöä. (Nuuttila & Hyvönen 2009) Energiatehokkuussopimuksen tai energiatodistuksen toteuttaminen ei vaadi vielä nykyään vedenkulutuksen seurantaa, eikä tarkkaa mittaukseen perustuvaa energiankulutuksen seurantaa. Olemassa olevalle rakennukselle energiatodistuksen voi antaa joko energiakatselmoija tai erillisen energiatodistuksen pätevyyden saanut henkilö, joka määrittelee tarvittavat lukuarvot laskennallisesti. Kunnille suunnatussa energiatehokkuussopimuksessa mainitaan kulutusseurannasta seuraavaa: Toiminnallisena tavoitteena on Kunnan energiankäytön seurannan organisointi siten, että seurantatietoja hyödynnetään suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitämiseksi ja tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi. Toiminnallisena tavoitteena on lisäksi kehittää tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan kulutusseurantaa hyödyntäen arvioida niitä energiankäytön tehokkuuden muutoksia, jotka ovat seurausta Kunnan muiden toimintojen tehostamisesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi Kunta: asettaa kuukausitasoisen seurannan kattavuudelle tavoitteeksi vähintään 80 % rakennusten energiankäytöstä ja vuositason seurannan tavoitteeksi vähintään 90 % Kunnan koko energiankäytöstä vuoteen 2013 mennessä hyödyntää aktiivisesti seurantatietoja toimenpidetarpeiden tunnistamiseksi ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi osallistuu tarkoituksenmukaiseksi arvioimiinsa kehityshankkeisiin Kunnan toimintoihin liittyvien energiatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen sekä tämän sopimusmenettelyn toimeenpanon kansallista seurantaa tukevien tietojärjestelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi (TEM 2007) Hollolan ja Nastolan edustajat ovat sitä mieltä, että tuntimittaukseen perustuvalla etäluentajärjestelmällä saataisiin kerättyä kätevästi ja tarkasti tiedot sekä kuntien energiatodistusten että energiatehokkuussopimusten tehokkaamman ylläpitämisen varmistamiseksi. Kuntien edustajat eivät kuitenkaan ota tämän tutkimuksen puitteissa enempää kantaa energiatodistus- tai energiatehokkuussopimusasiaan. (Nuuttila & Hyvönen 2009) Hollolan kunnossapitopäällikkö Arto Nuuttilan pyynnöstä tässä tutkimuksessa kartoitetaan kaikkien kunnan kiinteistöjen joukosta ne, jotka energian- ja vedenkulutuksen suuruuden puolesta kannattaa liittää mahdolliseen uuteen järjestelmään. Tarkastelu tehdään kustannusnäkökulmasta ja esitetään alaluvussa 5.2. Nastolan tapauksessa yllä mainittua kartoitusta ei tarvitse tehdä, sillä Nastolan kunnan talonrakennusmestari Pertti Hyvönen toimitti listan kiinteistöistä, jotka kunta toivoo liitettäväksi uuden järjestelmän piiriin. Kiinteistöjä on tarkasteltu alaluvussa Hollolan energian- ja vedenkulutuksen seuranta Hollolan kunnan tilakeskus pitää yllä Microsoft Excel-pohjaista energian- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmää. Järjestelmän tietokanta sijaitsee Hollolan hallinnon verkossa. Kiinteistönhoitaja käy kerran kuukaudessa lukemassa jokaisen kunnan omistaman rakennuksen 6 Energiatodistus on energiamerkki, jossa käy ilmi rakennuksen lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä näiden pohjalta laskettu, bruttoalaan suhteutettu energiatehokkuusluku. 7 Energiatehokkuussopimus on vapaaehtoinen kannustin kuntien ja kuntayhtymien energiansäästöön ja eri toimintojen energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon. 11

12 energia- ja vesimittarit ja kirjaa mittarilukemat kunnan palvelimella sijaitseviin rakennuskohtaisiin Excel-taulukoihin. Taulukoihin kirjataan myös kiinteistöjen öljyn ja biopolttoaineperäisen lämpöenergian kulutus, mikäli ei ole kyse kaukolämpökohteesta. Excel-taulukossa pystytään vertaamaan luvuilla ja kuvaajilla kohteen nykyisiä ja aiempia kulutuksia keskenään kuukauden aikaerottelulla. Kunnalla on ollut aikaisemmin käytössä myös etäluentaan perustuva järjestelmä osassa kiinteistöjä. Etäluennasta kuitenkin luovuttiin, sillä nykyisessä järjestelmässä syntyy Hollolan edustajan mukaan vähemmän virheitä. Hollolalla on lisäksi käyttöoikeudet Lahti Energia Oy:n tarjoamaan, tuntimittaukseen perustuvaan sähköenergian kulutusseurantapalvelu Ellanet:iin. Ellanet on Lahti Energian ylläpitämä maksuton palvelu internetissä. Sen asiakkaaksi voi rekisteröityä mikä tahansa yritys tai kunta, joka kuuluu Lahti Energian jakeluverkkoon. Lisäksi asiakkaan mittauskohteen sähkönkulutuksen täytyy olla tarpeeksi suuri, toisin sanoen pääsulakekoon tulee olla yli 63 ampeeria. Palveluportaalissa asiakas pääsee katsomaan ja vertaamaan muun muassa vuosi-, kuukausi- tai muun jakson raportteja eri rakennuskohteiden sähkönkulutuksesta. Palvelu mahdollistaa kulutuksen tuntikohtaisen tarkastelun vuorokauden viiveellä. Hollola on myös solminut ESCO-sopimuksen (Energy Service Company) TAC Finland Oy:n kanssa. ESCO-palveluyritykset, kuten TAC, toteuttavat muun muassa kuntien kiinteistöjen energiansäästöinvestointeja, rahoittaen toimintaansa saavutetuilla kustannussäästöillä. Yhteistyö alkoi 2007 ja jatkuu toistaiseksi. TAC on kartoittanut kymmenen Hollolan omistaman kiinteistön energian- ja vedenkulutuksen. Kohteet ovat Nostavan koulu, kunnanvirasto, uimahalli, jäähalli, Hollolan yläaste, Pyhäniemen koulu, Kalliolan koulu, Kunnantupa, Herralan koulu ja Uskilan koulu. Taloteknisiä energiansäästötoimenpiteitä on tehty Nostavan, Pyhäniemen ja Kalliolan kouluissa sekä kunnanvirastossa, uimahallissa, jäähallissa, Hollolan yläasteella ja Kunnantuvassa. Eniten säästöjä on saatu aikaan uimahalliin ja jäähalliin kohdistuneilla toimenpiteillä, jotka ovat liittyneet lämmityksen sekä ilmanvaihdon tehostamiseen. Osapuolet ovat sopineet kiinteistökohtaiset kuukausittaisen kulutustason ylärajat, joiden ylittyessä kunta saa tästä tiedon ja mahdollisiin energiatehokkuutta parantaviin toimiin ryhdytään. TAC on sitoutunut valvomaan sopimuksessa mainittujen rakennusten energiankulutusta ja laatii kuukausitason seurantaraportit Hollolan kunnalle. Hollolan kunta on ollut tyytyväinen omiin energian- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmiinsä. Toiveena on kuitenkin järjestelmätoteutus, jossa kaikki kiinteistökohtaiset kulutussuureet saadaan samaan järjestelmään automaattisesti, ilman että mittareita luetaan manuaalisesti kulutuspisteissä. Isoihin kiinteistöihin toivotaan lisäksi takamittauskohtia, joiden avulla voitaisiin selvittää yksittäisten energiaintensiivisten laitteiden kulutustasoja. Takamittaus auttaisi tunnistamaan energiatehottomat laitteet helpommin rakennuksen sisällä. Järjestelmän mittaustarkkuudeksi toivotaan laskutustarkkuutta, jonka tulisi taata mittaustietojen oikeellisuus sekä pienet virhemarginaalit. Tiedonsiirtotapana Hollola kannattaa tietoliikenneverkkoa, joka ei ole kuitenkaan välttämätön toteutuksen kriteeri. (Nuuttila & Hyvönen 2009) Järjestelmän ominaisuuksia koskevat kuntien toiveet ja vaatimukset on esitelty tarkemmin luvussa Nastolan energian- ja vedenkulutuksen seuranta Nastolassa kulutusseurantaa ei toteuteta yhtä tehokkaasti ja toistuvasti kuin Hollolassa. Nastolan kunnan tilapalvelulta saamien tietojen mukaan energian- ja vedenkulutusta seurataan vain alle kymmenessä kiinteistössä, eikä näissäkään kaikissa yhdenvertaisesti. Energia- ja vesimittarit käydään pääsääntöisesti lukemassa kerran kuukaudessa ja lukemat kirjataan kiinteistökohtaisiin Excel-taulukoihin, joista kulutustiedot voidaan lukea numeerisesti ja kuvaajien avulla. Myös Nastolalla on käyttöoikeus Lahti Energian tarjoamaan Ellanet-palveluun, joka esiteltiin edellisessä alaluvussa. Ainakaan vielä kunta ei ole ottanut sitä kuitenkaan käyttöönsä. Nastolan kunnan talonrakennusmestari Pertti Hyvösen mukaan kunta on kiinnostunut seuraamaan rakennustensa kulutustietoja, mutta suurimpana rajoitteena on henkilöstöresurssien 12

13 puute. Suurpiirteiset toiveet ja vaatimukset mahdollisen uuden järjestelmän ominaisuuksille ovat samat, jotka Hollolan tilakeskuksen kunnossapitopäällikkö Arto Nuuttila määritteli edellisessä alaluvussa. (Nuuttila & Hyvönen 2009) Tarkemmin kuntien preferenssit on esitetty luvussa Tutkimustehtävät Tutkimuksen tavoite ja rakenne Tutkimuksessa arvioidaan keinoja toteuttaa mahdollisimman avoin, integroitu energian- ja vedenkulutusseurantajärjestelmä Hollolan ja Nastolan kuntien kiinteistöissä. Tavoitteena on ohjata kuntien päätöksentekijöitä kohti tehokkaasti toteutettavan monitorointijärjestelmän perustamista. Järjestelmän toteutettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon erilaiset muuttujat ja sidosryhmät, joita tarkastellaan järjestelmätoteutuksen reunaehdoilla. Reunaehdot esitetään alaluvussa Kulutusseurantajärjestelmää voidaan pitää kuntakohtaisena työkaluna, jolla kunta pystyy seuraamaan omien kiinteistöjensä energian- ja vedenkulutusta sekä kartoittamaan kohteet, joissa kulutusta voidaan vähentää ja näin parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Hollolan ja Nastolan edustajien määrittelemässä tavoitetilanteessa kuntien vastuuhenkilöt, sekä muut määrätyt tahot pystyvät tarkastelemaan kulutusta internet-pohjaisessa järjestelmässä reaaliaikaisesti tai lähes reaaliaikaisesti. Näin energiatehokkuutta lisäävien konkreettisten toimien vaikutus voidaan arvioida ympäristö- ja kustannusnäkökulmasta. Ideaalitilanteessa kulutusseurantajärjestelmä toimii kuntien sisäisen päätöksenteon apuvälineenä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kulutusseurantajärjestelmien toteutettavuutta niiden vähimmäisvaatimusten pohjalta, joita kunnat ja muut sidosryhmät asettavat järjestelmälle. Myös järjestelmän kustannuksia ja kannattavuutta arvioidaan, kun vertailutilanteena on nykyhetki ja olemassa olevat seurantamenetelmät. Tutkimuksen alussa esitellään etäluentajärjestelmiin liittyvää teoriaa teknisestä, taloudellisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta. Teoriaosuus auttaa lukijaa ymmärtämään järjestelmätoteutuksen laajuuden ja nostaa esille seikat, jotka tulee huomioida, kun järjestelmää suunnitellaan keskikokoisen kunnan kokoiselle toimijalle. Teorian esittelyn jälkeen käydään läpi Hollolan ja Nastolan edustajien asettamat toiveet ja vaatimukset uuden järjestelmän toteutukselle ja ominaisuuksille. Tämän jälkeen siirrytään esittelemään ja vertailemaan tutkimuksen aikana esiin nousseita järjestelmätoteutusvaihtoehtoja. Empiirisen osan toteutusvaihtoehtojen vertailu tehdään hyödyntämällä monikriteeriseen päätöksentekoon soveltuvaa menetelmää, jonka pääpiirteet esitellään alaluvussa Toteutusvaihtoehtojen vertailua seuraa kuntien rakennuskantojen sekä energian- ja vedenkulutusten määrittely. Myös kuntien energian- ja vedenkulutuksesta aiheutuvia kustannuksia tarkastellaan. Näiden pohjalta annetaan suositukset mahdollisten järjestelmätoteutuksien laajuudesta. Järjestelmän rakentamisen, käytön ja ylläpidon kustannukset huomioidaan suosituksissa. Yhteenveto tiivistää tutkimuksen tulokset ja havainnot. Järjestelmätoteutusvaihtoehtojen vertailun tuloksia tarkastellaan analyyttisesti ja annetaan suositukset kuntien kannalta parhaasta mahdollisesta mallista, jolla AMR-järjestelmälle voidaan määritellä suuntaviivat Tutkimuksen rajaus Tutkimus rajataan tuntimittaukseen perustuviin kulutusseurantajärjestelmiin, joilla kunnat voivat valvoa sähkön-, kaukolämmön- ja vedenkulutustaan. Koska muiden lämmitysmuotojen, 13

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Ari Serkkola Aalto-yliopisto Jan Nyman, Kary Främling, André Kaustell STOK - Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus, Posintra Oy Ari Serkkola,

Lisätiedot

Professori Jarmo Partanen

Professori Jarmo Partanen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikka Suvi Heikkonen ETÄLUENTAMITTAREIDEN TUOMAT TUOTTEISTAMISMAHDOLLISUUDET SÄHKÖNMYYJILLE Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen

Lisätiedot

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Joonas Larinkari Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

JUUSO MÄKI ASUINKERROSTALON ENERGIANKULUTUKSEN HALLINTA ÄLYKKÄÄN ASUKASPORTAALIN AVULLA. Diplomityö

JUUSO MÄKI ASUINKERROSTALON ENERGIANKULUTUKSEN HALLINTA ÄLYKKÄÄN ASUKASPORTAALIN AVULLA. Diplomityö JUUSO MÄKI ASUINKERROSTALON ENERGIANKULUTUKSEN HALLINTA ÄLYKKÄÄN ASUKASPORTAALIN AVULLA Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen, DI Juhani Heljo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä

Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä Tuukka Huikari Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan Raila Heiskanen, Petri Sallinen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10 Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Elektroniikan laitos Valaistusyksikkö. Työn valvoja Professori Liisa Halonen

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Elektroniikan laitos Valaistusyksikkö. Työn valvoja Professori Liisa Halonen AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Elektroniikan laitos Valaistusyksikkö Kari Hiltunen Mittaus- ja valvontasuunnitelman laatiminen LEED-sertifikaatin

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN Diplomityö Tarkastaja: dosentti Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.3.2004. Työn

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI Työn tarkastajat: Professori Timo Kärri Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen Seinäjoella 14.5.2015

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti ja yliopistonlehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot