Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013"

Transkriptio

1 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi

2 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainotetaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. Alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan rahoittamalla hankkeita EU:n eri rahastoista. Hankkeita rahoitetaan aina myös kansallisella rahoituksella. Manner-Suomessa on ohjelmakaudella toteutettu viittä rakennerahasto-ohjelmaa. Neljän alueellisen EAKR-toimenpideohjelman rinnalla on koko Manner-Suomen kattava ESR-toimenpideohjelma. Ahvenanmaalla on omat EAKR- ja ESR-ohjelmansa. Hankkeita toteutetaan eri puolilla Suomea. Rahoitusta myöntävät ELY-keskukset, maakunnan liitot ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetushallitus. HORISONTAALISET TEEMAT Horisontaalisilla teemoilla tarkoitetaan rakennerahastotoimintaa ohjaavia yhteisiä, komission asetuksiin pohjautuvia periaatteita, jotka tulee ottaa huomioon hankkeita toteutettaessa. Kansainvälisyys Kansainvälisyys on tapa toteuttaa hanketoimintaa. Kansainvälisen yhteistyön kautta saadaan tietoa eri maiden hyvistä ja huonoista käytännöistä. Se antaa hyvän mahdollisuuden kokemusten ja tiedon vaihtoon sekä vertaisoppimi- seen. Suomi on osallistunut muun muassa seuraaviin kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin: pohjoismainen yhteistyö, Itämeri-yhteistyö, sukupuolten tasa-arvo, yhteisötalous ja ikäverkosto. Kumppanuus Kumppanuusperiaatteen mukaan kehittämistoimintaa tehdään yhteistyössä. Suppeimmillaan kumppanuus on rahoittajan ja hanketoteuttajan välistä, mutta yleensä kattaa vähintään hankkeen ohjausryhmän ja sidosryhmätoiminnan. Toiminnan kohderyhmä on keskeinen kumppanuuden toteutumisessa. 2

3 Tiedätkö mistä ja miten saada apua, kun nuorille koulupudokkaille pitäisi löytää tie ammattiin tai yritys kohtaa toiminnassaan tuotannon kehittämisen tarpeita? Yksi vaihtoehto on EU:n rakennerahastot Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoitteena on edistää yritys- ja innovaatiotoimintaa, vahvistaa osaamista ja verkostoitumista ja parantaa alueiden saavutettavuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on edistää työllistymistä ja työmarkkinoiden toimintaa, lisätä yrittäjyyttä, kehittää työorganisaatioita ja työssä olevan työvoiman osaamista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Rakennerahasto-ohjelmat ohjelmakaudella (rahoituskehys, milj. euroa vuoden 2006 rahassa) EU Kansallinen Julkinen julkinen rahoitus vastinrahoitus yhteensä Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 138,1 207,1 345,2 Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 159,4 239,1 398,4 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 365,6 365,6 731,1 Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 311,3 311,3 622,5 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma* 615,4 798, ,2 Yhteensä 1 589, , ,4 Sukupuolten tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvoa edistetään rakennerahastoissa kahdella tavalla: tasa-arvohankkeilla ja toisaalta viemällä sukupuolinäkökulma kaikkien hankkeiden toimintaan. Hanketoiminnalla vastataan sukupuolten tasa-arvon haasteisiin: palkkaerojen pienentämiseen, naisten töiden ja miesten töiden välisen jaon lieventämiseen työelämässä sekä perhevastuun tasaisempaan jakamiseen. Lainsäädännön ja työpaikkakäytäntöjen keinoilla helpotetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Lisätietoa: Kestävä kehitys Kestävä kehityksen näkökulma edellyttää ympäristönäkökulman sisällyttämistä ohjelmatyöhön kaikissa sen vaiheissa. Tavoitteena on varmistaa, että tuettava toiminta tukee yhteisön kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden saavuttamista. Jokaisen rahoitettavan hankkeen kokonaisvaikutusten ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin tulee olla myönteisiä. * ESR-ohjelma jakautuu neljään alueosioon sekä valtakunnalliseen osioon 3

4 + yrityksiä + yrittäjiä + kilpailukykyä + osaamista + työpaikkoja EU:n rakennerahastoilla edistetään Suomessa yritystoimintaa, yrittäjyyttä, kilpailukykyä, osaamista ja työllisyyttä. Yritystoiminnan, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäminen on laaja-alainen ja keskeinen teema rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa. Monipuolisen ja innovatiivisen yritystoiminnan lisääminen, kannattavuuden kasvattaminen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen vahvistavat kilpailukykyä kaikilla tasoilla. Koska teema kattaa monenlaisia toimenpiteitä, niitä rahoitetaan sekä Euroopan aluekehitysrahastosta että Euroopan sosiaalirahastosta. Rahoitusta myönnetään hankkeille, joilla arvioidaan olevan laaja vaikutus alueiden ja väestön työllisyyteen ja työmarkkinoiden houkuttelevuuteen. Yritykset, oppilaitokset ja kehittämisyhtiöt ovat keskeisiä toimijoita hankkeissa. Yrittäjyyttä edistävissä hankkeissa tuetaan etenkin pienten ja keskisuurten yritysten perustamista, kannustetaan yrittäjyyteen tai annetaan yrittäjyyskasvatusta. Yritysten investointeja tuetaan rahoittamalla esimerkiksi laitteiden hankintaa, markkinointia tai vientitoimia. Yrityshautomotoiminnalla ja tuotekehityksen parantamiseen tähtäävillä hankkeilla edistetään yritysten kilpailukykyä. Kehittämisen kohteena voivat olla myös kokonaiset yritysverkostot, mutta tarjottavissa palveluissa huomioidaan aina yritysten omat tarpeet. Vahvat ja kilpailukykyiset yritykset edistävät työllisyyttä. Yritysten toimintamahdollisuuksia parannetaan panostamalla henkilöstön osaamiseen organisaation kaikilla tasoilla erilaisilla koulutuksilla ja hankkimalla henkilöstön käyttöön asiantuntijapalveluita. Henkilöstön osaamisen 4

5 Tiesitkö että... Suomessa oli työllisiä vuoden 2013 heinäkuussa (virhemarginaali ± ).* vuonna 2011 Suomessa oli yritystä, joista alle 10 työntekijän yrityksiä oli 93,1 prosenttia.* * Lähde: Tilastokeskus varmistamisen lisäksi ensiarvoisen tärkeää on ylläpitää ja edistää työhyvinvointia ja työkykyä. Näin paitsi edistetään yritysten kannattavuutta, myös parannetaan työntekijöiden elämänlaatua, ehkäistään sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä. Yritysten rekrytointitarpeisiin on vastattu muun muassa erilaisilla työllistymisen tukemisen palveluilla. Rakennemuutoksesta on tullut lähes jatkuvaa, ja EU:n rakennerahastovaroja onkin kohdistettu tarpeen mukaan eri alueille. Onnistuneet hankkeet ovat kaventaneet alueellisia kehityseroja, auttaneet työpaikkojen säilyttämisessä ja uusien työpaikkojen luomisessa sekä hyödyttäneet niin yrityksiä ja työllistyneitä kuin heidän lähipiiriäänkin. Kilpailukyky= Yrityksen, toimialan tai kansantalouden kyky selviytyä taloudellisen kilpailun olosuhteissa. Osaava työntekijä on kilpailukykyinen työmarkkinoilla. Yritykset tarvitsevat ammattitaitoisia ja motivoituneita työntekijöitä ollakseen kilpailukykyisiä. 5

6 Langaton teknologia tuo tehokkuutta kasvihuoneeseen Greenhouse-projektissa on kehitetty kasvihuoneympäristöön soveltuva ja langattomaan teknologiaan perustuva kosteuden mittausjärjestelmä, josta on syntynyt myös kaupallinen tuote. EAKR-hankkeessa Kokkolan yliopistokeskus tekee yhteistyötä Kannuksen kauppapuutarhan kanssa. Kaksiosainen projekti yhdistää yliopistokeskuksen informaatioteknologian ja soveltavan kemian yksikön asiantuntemusta. IT-tutkijat ovat kehittäneet antureita kasvualustan kosteuden mittaamiseen, ja kemistit ovat testanneet mahdollisuuksia parantaa kasvihuoneiden energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Hankkeen vastuullisena johtajana on professori Ismo Hakala, projektipäällikkönä tietotekniikkapuolella on toiminut Ilkka Kivelä ja kemian puolella Tero Tuuttila. Projekti alkoi vuoden 2011 kesäkuussa, varsinaiset toimenpiteet vuoden 2012 alussa ja hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Kasvihuoneiden lämmitys on kallista ja lämpöä menee hukkaan. Hankkeessa on kokeiltu, miten lämmitysenergiaa voidaan tuottaa biomassasta kaasutusprosessilla. Palamisen sivuttuotteena syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen ja puhdistetaan kasvihuonekäyttöön sopivaksi katalysaattoritekniikalla. Mittaustietoja tarvitaan joka päivä Kannuksen kauppapuutarhassa on testattu langattoman teknologian hyötyjä kasvihuoneympäristössä. Hankkeessa on ollut mukana kasvihuoneille automaatiojärjestelmiä toimittava Itumec Oy. Kasvualustojen ravinne- ja kosteuspitoisuuksien mittauksissa langattomuudesta on selvästi hyötyä. Kasvihuoneyrittäjä tarvitsee mittaustietoja joka päivä, kertoo Hakala. Kasvihuoneen olosuhteet asettavat haasteita langattoman järjestelmän toimivuudelle. Esimerkiksi kosteus ja kasvillisuus häiritsevät signaalin kulkua. Kaikki tekniset ongelmat kuitenkin onnistuttiin ratkaisemaan. Paristokäyttöisissä sensoreissa riittää virtaa useammaksi vuodeksi, ja ne muodostavat automaattisesti langattoman verkon. Anturit voi sijoittaa kasvualustalla vapaasti. Langaton mittaus on nykyisin kaupallinen tuote. Itumec teki siitä riisutun version, jonka se integroi osaksi kasvihuoneen automaatiojärjestelmää. Kasvihuoneyrittäjän ei tarvitse rakentaa mittausta varten omaa erillistä järjestelmää. Kun mittaus on osa automaatiojärjestelmää, yrittäjä voi valvoa kaikkia järjestelmiä samalta näytöltä. Hanke meni tyylikkäästi. Ensin tutkittiin ja kehitettiin, Kasvihuoneen olosuhteiden säätäminen vaikuttaa sadon määrään. Langaton teknologia helpottaa mittaustulosten keräämistä. ja sitten tuote kaupallistettiin. Tämä on hyvä alku. Uskon, että kasvihuoneympäristöstä löytyy lisää mahdollisuuksia langattoman teknologian hyödyntämiseen, arvioi Hakala. Katalysaattori puhdistaa palokaasut Tuuttila kertoo, että hankkeen toisessa osassa on tutkittu mahdollisuutta hyödyntää puuhakkeen kaasutusta lämmön ja sähkön tuottamiseksi. Lisäksi tuotekaasun polttamisen yhteydessä syntyvä hiilidioksidi halutaan puhdistaa sopivaksi kasvihuonekäyttöön. Hiilidioksidioksin talteen ottamiseksi ja puhdistamiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä, mutta tähän puukaasusovellukseen ei ollut löydettävissä valmista ratkaisua. Poissulkemalla vaihtoehtoja päädyimme katalysaattoriteknologian testaamiseen. Kaasutusteknologia soveltuu Tuuttilan mukaan hyvin kasvihuoneympäristöön, koska siellä tarvitaan sähköä, lämpöä ja hiilidioksidia. Biomassan kaasutusprosessissa saatavan hiilidioksidin hyödyntämisestä kasvihuoneissa ei edes maailmalla ole juurikaan julkaistua tutkimustietoa. Kaupallisia mahdollisuuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida, mutta teknologiassa on potentiaalia. 6

7 Luovaa yrittäjyyttä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen TEAKin vuosina toteuttaman Luovakashankkeen tavoitteena oli liittää yrittäjyyskasvatus osaksi aikuiskoulutusta. Uusia tapoja kehitettiin erilaisin kokeiluin yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa. Hanketta rahoittivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja TEAK, ja se rahoitettiin Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Hanke oli suunnattu erityisesti luovien alojen yrittäjille. Sen aikana järjestimme erilaisia verkostotapaamisia, seminaareja ja työpajoja. Kokonaisuuteen kuului myös muun muassa romaninaisille erikseen suunnattu yrittäjyyskoulutusohjelma sekä Startti yrittäjyyteen -opintokokonaisuus, TEAKin rehtori Ari Maunuksela kertoo. Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen soveltuu hänen mukaansa TEAKin toimintaan erityisen hyvin. Aikuiskoulutuskeskuksen pääkoulutusaloihin kuuluvat muun muassa puu-, sisustus-, verhoilu- ja vaatetusalojen koulutus. Kyseisillä aloilla oman yrityksen perustaminen on ollut perinteisesti matalammalla kuin monella muulla. Projekti onnistui hyvin. Se loi valmiudet kehittää edelleen yrittäjyyskoulutuksia osana ammatillista aikuiskoulutusta. Hankkeen tuloksena syntyi koulutusmalleja ja toimintatapoja yrittäjyyden edistämiseen ja yrittäjyyden kouluttamiseen. Huomasimme, että aloittava yrittäjä tarvitsee tukea ja neuvoja monesta eri suunnasta. Projektin aikana vaikutimmekin välillisesti peräti 24 uuden yrityksen käynnistysvaiheeseen, Maunuksela iloitsee. Matkailumarkkinointi houkuttelee Suomen Lappiin Yli maakuntarajojen ulottuva kolmevuotinen Lapland The North of Finland -imagomarkkinointihanke on luonut Lapille ja Koillismaalle vetovoimaa ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. Kohderyhmänä on erityisesti modernit humanistit, jotka arvostavat elämisen laatua ja kulttuuria sekä ainutlaatuisia kokemuksia. Matkailuhankkeen tavoitteena on ollut Suomen Lapin tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen erityisesti Hollannissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Venäjällä. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto, Lapin ja Koillismaan kunnat sekä Matkailun edistämiskeskus. Matkailuhankkeesta on vastannut Lapin liitto ja sen markkinointijohtajana on toiminut Hanna-Mari Pyry Talvensaari. Lappi ja pohjoinen Suomi esitellään ulkomaisille matkailijoille vastakohtien maana, jollaista ei löydy muualta maailmasta. Perinteisen markkinoinnin sijaan on keskitytty tekoihin, jotka lunastavat lupauksen ja antavat mahdollisuuden kokea Lapin uskomattomat luonnonilmiöt myös digitaalisten kanavien kautta, Talvensaari toteaa. Lapland The North of Finland on toteuttanut muun muassa menestyksekkäästi vaikuttavia markkinointi- ja PR-toimenpiteitä valituilla markkina-alueilla. Tehokas markkinointiviestintä ohjaa kiinnostuneet OnlyInLapland.com-sivustolle, josta löytyy lisätietoa Lapin eri alueista, elämyksistä ja matkanjärjestäjistä. Lisätietoa: 7

8 + elinvoimaa + ideoita + ratkaisuja + osaamista + kehittämistä EU:n rakennerahastoilla edistetään Suomessa osaamisja innovaatiorakenteiden kehittämistä. I nnovaatiot syntyvät erilaisten osaamisten uusina yhdistelminä, joissa tieteenalojen ja toimialojen rajat on ylitetty. Jotta Suomi voi menestyä ja säilyä elinvoimaisena, on ratkaisevaa ylläpitää ammatillista osaamista ja kehittää uusia työtapoja. Osaamisen vahvistaminen ja innovaatioiden tukeminen ovat siksi rakennerahasto-ohjelmissa keskeisiä. Innovaatiot voivat syntyä hetkessä, mutta usein ne perustuvat osaamiseen ja pitkäjänteiseen työhön. Moni yritys tarvitsee ulkopuolista pääomaa tai muuta tukea esimerkiksi ideoiden ja tuotteiden kehitysvaiheessa, kaupallistamisessa tai viennin käynnistämisessä. EU rahoittaa suomalaisia osaamisen tai innovaatioiden kehittämiseen liittyviä hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. EAKR:sta rahoitetaan muun muassa ideoiden ja tuotteiden kehittämistä tukevia innovaatiojärjestelmiä ja kansallisia sekä kansainvälisiä verkostoja. Niiden avulla esimerkiksi jaetaan tieto-taitoa ja tuotteistetaan parhaita ideoita. Lisäksi kehitetään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja sekä tuetaan yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. 8

9 Tiesitkö että... Suomessa haetaan patentteja yli kaksi kertaa yleisemmin kuin EU:ssa keskimäärin.* * Lähde: Tilastokeskus ESR:n avulla tuetaan muun muassa työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen järjestämistä sekä opintojen jälkeen työelämään siirtymisen vauhdittamista. Tuen avulla koulutettavat voivat kehittää osaamistaan, ja suomalainen koulutusjärjestelmä pystyy vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeisiin ja työvoiman kysyntään. Yritykset ja oppilaitokset voivat myös kehittää yhteistyössä osaamista, jota tarvitaan esimerkiksi uusien ideoiden analysointiin ja tuotteistamiseen. ESR-varoin voidaan kehittää myös sosiaalisia innovaatioita, kuten uusia toimintatapoja yhteisöissä tai toimijaverkoissa. Innovaatio= osaamisesta syntynyt kilpailuetu, joka hyödyttää liiketoimintaa, yhteiskuntaa ja hyvinvointia. Osaamis- ja innovaatiorakenne= tutkimus, tuotekehitys, oppimisympäristöt. Osaamisrakenteen voi mieltää keskeisten toimialojen tukena olevien koulutus- ja tutkimustoimintojen kokonaisuudeksi. 9

10 Hankkeita ja tuloksia Pumppu kansalaislähtöisiä hyvinvointipalveluita Tarve uudistaa hyvinvointipalveluja on ilmeinen: hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa, ja on tarve turvata palvelujen saatavuus kaikille. Pumppu-hanke edistää ja kehittää kansalaislähtöisiä hyvinvointipalveluita neljän maakunnan alueella. Pumppu-hankkeen tavoitteena on kehittää monituottajuuden toimintatapoja ja kansalaislähtöisesti suunniteltujen palvelukonseptien syntymistä ja saumattomuutta. Pumppu-hankkeen avulla vahvistetaan kansalaisen roolia ja tarvelähtöisyyttä palveluprosesseissa. A31860 Hankeblogi: Ilmastonkestävä kaupunki ILKKA Helsinki, Vantaa, Turku ja Lahti ovat yhdessä sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintätavoitteisiin. Mukana ovat Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto. Hankkeessa luodaan parempaa ja ilmastokestävää kaupunkiympäristöä. Hankkeen tuloksena osataan valita oikeat ja kustannustehokkaat keinot ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen. Vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. A Huippu Nuorten työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen Huippu-hankkeen tarkoituksena on EU-alueella tehtävän kansainvälisen yhteistyön avulla löytää uusia keinoja nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen sekä heidän työllistymiseensä liittyvien haasteiden tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen niihin. S

11 Kreativa kvinnor luovat naiset tukea naisyrittäjille Ruotsinkielinen hanke tukee ja kannustaa naisyrittäjiä myös tulevia Turun seudulla. Naisille tarjotaan muun muassa tilaisuus kehittää liikeideoitaan turvallisessa ympäristössä niin kutsutuissa teesalongeissa. Näihin voi mennä, jos ei ole vielä valmis menemään yritysneuvojan puheille, mutta haluaa keskustella yritysideasta. Hanke tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja apua verkostoitumiseen. S Laajakaista kaikille 2015 Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesi. Hankkeen avulla rakennetaan nopeita ja laadukkaita valokuituyhteyksiä haja-asutusalueille Kainuussa. Toimivat laajakaistayhteydet kaikkialla ovat valtion ja EU:n yhteinen tavoite. WastED jätehuoltoalan koulutusvientihanke Jätealan ammatillinen koulutus EU:ssa on vähäistä huolimatta alan kiivaasta kehittymisestä ja yhtenäisistä vaatimuksista jätteiden käsittelylle ja hyötykäytölle. WastED -hankkeen tavoitteena on viedä jätehuoltoalan osaamista Viroon ja Latviaan sekä kehittää maiden jätehuollon ammatillista koulutusta. Hankkeessa tuotetaan uusia jätealan koulutuspaketteja kohdemaiden tarpeisiin, yhtenäistetään jätehuoltoalan koulutusta kohdemaissa ja kehitetään hankkeeseen osallistuvien koulutusorganisaatioiden vientiosaamista. Pitkän tähtäimen tavoitteita ovat jätehuoltoalan tietotaidon lisääminen ja jätehuollon kokonaisvaltainen kehittäminen Virossa ja Latviassa. S Welcome Office apua neuvontakeskuksesta Tarvitsetko apua? Pohjanmaan Welcome Office tarjoaa ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Neuvontakeskuksessa palvellaan maahanmuuttajia, kunnan toimijoita, yrityksiä, koulutusorganisaatioita, kolmannen sektorin toimijoita ja muita hankkeita. EAKR-rahoitusta saavassa hankkeessa on mukana 12 kuntaa. Kaikki asiakkaat ja kysymykset ovat tervetulleita Welcome Officeen. A Voit tutustua hankkeisiin myös rakennerahastotietopalvelussa: https://www.eura2007.fi/rrtiepa. Kirjoita hakukenttään projektikoodi, esim. A

12 Koko Suomen hyväksi Euroopan unionin rahoitus kehittää koko Suomea: suomalaisia ihmisiä, yrityksiä ja paikkakuntia. Keski-Pohjanmaa Vahva Kannus Kannuksessa irtisanottiin 114 työntekijää. Muutosprosessissa hanke tuotti tilalle 40 uutta työpaikkaa ja 9 uutta yritystä. A Voit tutustua kartalla oleviin hankkeisiin tarkemmin klikkaamalla hankkeiden nimiä sähköisessä esitteessä tai netissä rakennerahastotietopalvelussa: https://www. eura2007.fi/rrtiepa Kirjoita hakukenttään projektikoodi, esim. A Pohjanmaa Vaasan tekniikan kampus Tekniikan alan korkeakoulujen tiiviimpi yhteistyö tuo erityisesti energia- ja metallialalle osaavaa työvoimaa alueen teollisuuden tarpeisiin. A31252 https://www.vasek.fi/hankkeet/ paattyneet-hankkeet-ja-ohjelmat/koheesio-ja-kilpailukykyohjelma/kehittamiskokonaisuudet/ vaasan-tekniikan-kampus-osana-vaasan-tiedepuistoa/ Etelä-Pohjanmaa Seinäjoen seudun ilmastostrategia ja Kestävä Seinäjoen seutu ilmastonmuutoksen huomioiminen kaikessa kuntien toiminnassa Hankepari laati ilmastostrategian ja jalkautti ilmastonmuutoksen huomioimisen alueen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. A31644, A web/?c=2121&nv=10&lang=fi Pirkanmaa Pukstaavi kylvää kunniaa suomalaiselle kirjalle Suomalaisen kirjan museo syntyi Sastamalaan EAKR:n tuella vuonna Arvokas osa kulttuurimaisemaa säilytettiin ja luotiin mahdollisuus kirjan keskukselle kunnostettuun Bäckmanin taloon. A30386, A30368, A Satakunta Peittoon kierrätyspuisto Kehittämishanke luo Peittoon alueesta teollisen kierrätystoiminnan kansallisen yrityskeskittymän. Hankkeessa pilotoidaan kierrätysteknologiaa ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. A Keski-Suomi Välitän 2 Väliinputoajanuoret osallistuvat pienryhmätoimintaan ja tekevät tiekartan elämänpolulleen. Usko omiin kykyihin vahvistuu ja nuoret pääsevät opinnoissaan maaliin. S Varsinais-Suomi Hyvä vire meriteollisuuden alan lomautettujen hyvinvointihanke Hanke tukee erityisesti vuosina Turun seudulla lomautettujen ja irtisanottujen meriteollisuuden alojen työntekijöiden työkyvyn säilymistä ja työnhakutaitojen ylläpitämistä. S default.aspx?contentid=217198& nodeid=

13 Lappi Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos on Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus, kiinnostava ja vetovoimainen monikulttuurisuuden kohtaamispaikka, tapahtumatalo, kongressikeskus ja kokouspaikka. A Pohjois-Savo Kaivoskivien hyötykäyttö infrarakentamisessa Hanke tehostaa raaka-aineiden kuljetusta ja vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä logistisen suunnittelun kautta. A laeyttoeoen_hanke-esittely.pdf Häme Envi Grow Park Biojalostamo tuottaa kaupallisesti innovatiivisia biomateriaaleja ja -energiaa jätteitä hyödyntämällä ja ekoteollisuuspuistosta tulee kansainvälisen tason huippuyksikkö uutta osaamista ja liiketoimintaa! A Uusimaa GRAFIT Keskeisenä tuloksena saadaan graafisen alan toimijoiden kilpailuetua lisääviä uusia toimintamalleja digitalisoituvassa ja muuttuvassa viestintämaailmassa. S fi/info/ajankohtaista/view/ / Kainuu Kainuu pelittää ja digittää Kainuu Gaming Cluster Pelialan yritysten klusteri auttaa yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua laaja-alaisen yhteistyön avulla. Uusia pelialan yrityksiä perustetaan ja liiketoimintaa kehitetään. A fi/dbe9b5d2-717d-4368-b9fb- b840c462e3a2/14732f00-52e aa44-de9747ccb5f4 Etelä-Savo Vanhat veturitallit kuntoon Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat yli 100-vuotiaat veturitallit kunnostettiin osaksi Pieksämäen kaupungin uudistuvaa keskusta-aluetta. A php?sid=1 Päijät-Häme Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Hankkeen tuloksena saadaan tietoa kaupunkien ekosysteemien toiminnasta, jonka avulla voidaan arvioida kaupunkiympäristön toimivuutta esimerkiksi veden kierron ja siihen liittyvän ekologian sekä kaupunki-ilman puhtauden kannalta. A Kymenlaakso GREENJOBS-ohjelma rakennemuutoksesta vihreisiin työpaikkoihin Hanke vahvistaa uusiutuvan energian arvoketjun toimijoiden osaamista alueella ja vastaa Kaakkois-Suomen kasvusopimuksen tavoitteisiin. S kokous/ pdf Pohjois-Pohjanmaa fforum female Forum Liikkeenjohdollinen koulutus tukee yrittäjäksi aikovia ja yrittäjinä toimivia naisia sekä naisia, jotka haluavat edistää uramahdollisuuksiaan. S fforum/ Pohjois-Karjala Atomikerroskasvatuksen sovellukset nanofotoniikassa ja lääketieteen diagnostiikassa Hanke tekee kansainvälisesti kovatasoista tutkimusta sekä luo uusia tutkimus- ja kehityshankkeita yrityksille ja mahdollisuuksia perustaa uusia startup-yrityksiä Itä-Suomeen. A fysmat/-/ miljoonaneuron-rahoitus-nanofotoniikantutkimukseen Etelä-Karjala Kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen ja kehittäminen teollisuustuotteissa sekä pk-sektorin liiketoiminnassa Tämä hanke löysi kuitukomposiitin valmistamiseen kilpailukykyisesti hyvin soveltuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. A Koheesio-_ja_kilpailukykyohjelma/Toimenpidekokonaisuudet/ Energia_ja_ymparisto.iw3 13

14 Hankkeita ja tuloksia Työmieli työvoimaa kuntoutujista Työmieli-hanke (S11038) toimi Satakunnassa Sen avulla autettiin työnantajia löytämään kuntoutujat kiinnostavana työvoimapotentiaalina. Erityisesti kerrottiin suurimmasta kuntoutujaryhmästä eli mielenterveyskuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus -malli kehitettiin tekemään kuntoutujan työllistäminen yrityksille mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Työurat pitenevät kun kuntoutujia palkataan WIN-WIN -periaatteella. Kaikki voittavat myös yhteinen taloutemme. Nyt kansainvälinen jatkohanke Mood For Work (S12037) levittää mallia Euroopassa. Tornion kirkon kunnostamisinvestoinnit Hankkeen lähtökohtana on ollut Tornion valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän kirkon, tornin ja tapulin pelastaminen tuleville sukupolville. Kirkko kuuluu maamme arvokkaimpiin kirkkoihin. Tornion kirkko on rakennettu vuonna 1686, tapuli vuonna 1688, ja kirkon torni on vuodelta Kirkko voi toimia jatkossakin paikkakunnan asukkaiden kirkollisten toimitusten kokoontumispaikkana. Kohde vaikuttaa alueen kiinnostavuuteen ja on merkittävä matkailun vetovoimatekijä. A30808 TAIVEX työvaihtoa esittävän taiteen tuottajille TAIVEX² oli vuosina toteutettu työvaihto-ohjelma esittävän taiteen tuottajille. Ulkomaisiin organisaatioihin suuntautuneiden työvaihtojaksojen pituudet vaihtelivat kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Työvaihdon tueksi hanke tarjosi osallistujille kuusiosaisen strategisen suunnittelun ja johtamisen koulutuskokonaisuuden. Työvaihtojaksojen aikana osallistujat saivat arvokkaita kokemuksia eri toimintakulttuureista ja toimimisesta kansainvälisellä kentällä, kontakteja, verkostoja ja ystäviä. Osallistuminen työvaihtoohjelmaan edesauttoi osallistujien ammatillista kehittymistä ja uusien yhteistyöhankkeiden käynnistymistä. S11835 Lue lisää työvaihtokokemuksista osallistujien matkaraporteista osoitteessa: workattachment/reportsontheworkattachmentperiods/ 14

15 Adelante terveydenhoitoalalle maahanmuuttajia Maakunnallinen Adelante-hanke kartoittaa, testaa ja luo uusia terveydenhoitoalalle sopivia työperäisen maahanmuuton rekrytointimalleja. Projektiin osallistuu espanjalaisia terveydenhoitoalan ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan työn takia Etelä-Pohjanmaalle. Projektissa mukana olevat espanjalaiset sairaanhoitajat saavat jo lähtömaassaan viiden kuukauden pituisen koulutuksen: perehdytyksen Suomen terveydenhuoltoon ja kulttuuriin sekä suomen kieleen. Myös Suomessa järjestetään tarpeen mukaan erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia esimerkiksi suomen kielen taidon parantamiseksi. Hanke on suunnittelusta toteutukseen ollut yhteistyötä mukana olevien kuntien, sairaanhoitopiirien ja TE-toimistojen sekä muiden vastaavien ESR-hankkeiden kesken. S12170 menolippu Eteenpäin Opintiellä, perusopetus päätökseen Hanke tarjoaa mahdollisuuden vuotiaille vantaalaisille nuorille suorittaa keskeneräiset peruskouluopinnot päätökseen sekä saada päättötodistuksen. Toiminta soveltuu nuorille, jotka tarvitsevat erityistä ja päivittäistä tukea opiskelulleen. Nuorten ohjauspalveluita kehitetään ja edistetään nuorten sijoittumista peruskoulun jälkeen. Hanke toteutetaan monialaisena yhteistyönä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä Vantaan TE-toimiston kanssa. Tuloksena 80 nuorta saa peruskoulun päättötodistuksen saantiin tarvittavaa opetusta sekä ohjausta jatko-opintoihin. S11346 https://www.vantaa.fi/fi/nuorille/_nuorten_tyopajatoiminta/peruskoulu_paatokseen_-_menolippu-hanke Valkeakoski Campus osaamista vahvistamalla innovaatioympäristöä rakentamassa Valkeakoski Campus on monipuolinen innovaatioympäristö, jonka alueella eri alojen ja asteiden koulutustarjonta yhdistyy paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Valkeakoski Campuksen toimintaajatus on yksinkertainen: luoda siltaa koulutuksen ja tutkimuksen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksien välille. Samanaikaisesti vahvistetaan elinkeinoelämän ja julkisten organisaatioiden välistä yhteistyötä. Campus-hankkeet - Kasvu yrittäjyyteen S Campus Trimola A ROBOLA A31562 Voit tutustua hankkeisiin myös rakennerahastotietopalvelussa: https://www.eura2007.fi/rrtiepa. Kirjoita hakukenttään projektikoodi, esim. A

16 + osallisuutta + elämänhallintaa + hyvinvointia + tukea + motivaatiota EU:n rakennerahastoilla edistetään Suomessa sosiaalista osallisuutta. O sallisuuden edistämisellä pyritään siihen, että ihminen voi tuntea olevansa mukana yhteiskunnassa sekä vaikuttavansa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettujen hankkeiden yhtenä kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt sekä pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alaiset henkilöt. Heidän työllistymistään tuetaan monin eri tavoin. Asiakkaiden omat suunnitelmat ja työllistymistoiveet ovat palvelujen lähtökohtana. Niiden pohjalta tarjotaan muun muassa ammatillista koulutusta ja lyhytkoulutusta, henkilökohtaista ohjausta, pienryhmätoimintaa ja vertaistukea sekä yrityskäyntejä ja työnantajayhteyksiä. Yrittäjiä rohkaistaan työllistämään pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Tavoitteena on, että hankkeen aikana yritykseen työllistetty henkilö saisi hankkeen päätyttyä jäädä yritykseen normaaliin työsuhteeseen. Rakennerahastohankkeissa voidaan kokeilla uusia ja erilaisia palvelumuotoja. Työttömien asiakkaiden työkyky ja terveys voivat olla heikkoja ja ilman näiden perusasioiden kuntoon saattamista voi työhön osallistuminen olla lähes mahdotonta. Kokeilut, joissa asiakkaille tarjotaan matalan kynnyksen terveyspalvelua ja moniammatillista palvelua, ovat tuottaneet positiivisia tuloksia. Myös niin sanottujen kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamisella asiakaspalvelutyöhön on ollut myönteisiä vaikutuksia. Psyykkisellä ja sosiaalisella tuella ja yksilöllisellä palvelulla asiakkaiden tilanteet yleensä paranevat, hyvinvointi lisääntyy ja osallisuuden kokemus vahvistuu. Joskus tukea tarvitaan nuoren elämänhallinnan parantamiseen, jonka seurauksena kyky kantaa vastuuta omasta elämästä lisääntyy ja nuori ehkä 16

17 Tiesitkö että... Työvoiman ulkopuolella oli heinäkuussa suomalaista enemmän kuin vuonna 2012 vastaavaan aikaan.* * Lähde: Tilastokeskus kiinnostuu myös harrastustoiminnasta. Aktivoitumisen myötä nuoren näkemys omasta urasta selkiintyy ja häntä voidaan auttaa palveluilla, joita on kehitetty nuorten työllisyysvalmiuksien parantamiseksi ja koulutukseen ohjaamiseksi. Nuorille tiedottamisessa sosiaalisen median käyttö ja palvelujen tarjoaminen myös virka-ajan ulkopuolella ovat osoittautuneet hyviksi keinoiksi. Eräs tärkeä kohderyhmä ovat olleet maahanmuuttajat, joille tarjottavat palvelut sisältävät kotoutumista ja sosiaalista osallisuutta tukevia toimia. Lisäksi maahanmuuttajille on tarjottu työelämään osallistumista edistävää neuvontaa ja erilaista tukihenkilötoimintaa. Monilla maahanmuuttajilla on kotimaassaan hankittuja taitoja, koulutusta ja osaamista. Hankkeissa on kehitetty erilaisia menetelmiä niiden tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Osallisuus= Käsite liittyy yhteisöön osallistumiseen ja siinä osallisena olemiseen. Sosiaalinen osallisuus tuottaa ihmisille hyvinvointia ja terveyttä, koska osallisuus luo mielekästä merkitystä elämään. **Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.*** ** Lähde: THL *** Lähde: 17

18 Omistaja vaihtuu, liiketoiminta kehittyy Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty työkaluja ja malli siitä, miten palveluprosessin pitäisi toimia yritysten omistajanvaihdosten edistämisessä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) tutkimushankkeen taustalla on tarve tehdä omistajanvaihdoksista ja yrityskaupoista luonnollinen osa yritysten kasvuprosessia maakunnassa. ESR-rahoitusta saaneen hankkeen nimi on Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. Se alkoi vuoden 2010 elokuussa ja päättyy vuoden 2013 lopussa. SeAMK:n yliopettaja ja liiketaloustieteen dosentti Elina Varamäki on toiminut projektin vetäjänä. Tavoitteeksi asetettiin työkalujen ja mallin rakentaminen tutkimustulosten avulla siitä, miten asiat kannattaa hoitaa tässä maakunnassa,eli mitä palveluja pitäisi olla tarjolla yrityksille. Kaikki tavoitteet ovat näillä näkymin toteutuneet tai toteutumassa, hän sanoo. Tutkimustuloksista pitää olla hyötyä Varamäen mielestä on tärkeää, että tutkimustoiminnalla on oma roolinsa omistajanvaihdosten edistämisen kentässä, eli tutkimus palvelee päämäärää eikä ole itsetarkoitus. Ensinnäkin tutkijat voivat toimia unilukkareina ja herättää tuoreiden tutkimustuloksien avulla huomaamaan kehityskohteita. Toiseksi uutta tietoa voidaan hyödyntää koulutus- ja kehityshankkeissa. Kolmanneksi tämän hankkeen tuloksista on kehitetty konsultointityökaluja yhdessä asiantuntijayrityksen kanssa. Kolmen ja puolen vuoden aikana on tehty useita tutkimuksia omistajanvaihdosten eri osapuolille, ostajille, jatkajille, potentiaalisille ostajille, myyjille sekä asiantuntijoille ja rahoittajille. Omistajanvaihdosta on lähestytty prosessina, joka kattaa ostajan ja myyjän valmistautumisen, neuvottelut, omistuksen vaihdoksen ja liiketoiminnan jatkumisen uuden omistajan johdossa. Myös yrityksistä luopuneiden jatkoa on seurattu. Tutkimukset osoittavat, että liiketoimintansa myyneillä olisi kokemusta ja osaamista, joiden avulla he voisivat tukea nuorempia yrittäjiä. Heillä on halua ryhtyä mentoreiksi tai sijoittaa pääomaa uuden yritystoiminnan luomiseksi, toteaa Varamäki. vaihdoskoulutuksissa ja muiden kehityshankkeiden pohjana. Tutkimustulosten avulla on kehitetty kolme työkalua neuvontatilanteita varten. Mikroyritysten omistajanvaihdoskartoitus myyjille -työkalun avulla asiantuntijat voivat selvittää yrittäjän kiinnostuksen myymiseen ja viedä sen pohjalta asiaa eteenpäin. Kuntien elinkeinoasiamiehet ovat testanneet työkalua ja sen käyttöä on jatkettu esimerkiksi yrittäjien neuvontapisteissä. Yritysostomahdollisuuksien kartoitus ostajille -työkalun avulla selvitetään, voiko yrittäjä hyödyntää yritysostoja oman liiketoimintansa kehittämisessä. Sitä voivat käyttää niin kuntien elinkeinoasiamiehet kuin konsultit. Syvimmälle liiketoimintaan menee yritysostostrategian laadintatyökalu. Workshop-työskentelyssä käydään yrittäjän kanssa läpi liiketoimintastrategia, toimintaympäristö sekä kehitys- ja kasvutavoitteet. Sen jälkeen vertaillaan erilaisia kasvutapoja ja laaditaan strategia yritysostojen toteuttamiseksi. Omistajanvaihdos on yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun yritystutkimustiimin kärkiteemoista: Elina Varamäki (vas.), Anmari Viljamaa, Aapo Länsiluoto, Tarja Heikkilä, Juha Tall, Erkki Petäjä ja Kirsti Sorama. Työkaluja neuvontaan ja liiketoiminnan kehittämiseen Kyseessä ei ole koulutushanke, mutta tuotettua tietoa on käytetty omistajan- 18

19 Investointituki antaa kasvuvipua Kaslink Foods Oy tunnetaan menestyksekkäänä perheyrityksenä, joka toimii vanhalla alalla mutta uudella ja innovatiivisella tavalla. Yrityksen hallinto ja tuotantolaitos sijaitsevat Kouvolassa vanhoissa tehdastiloissa, joita on remontoitu ja koneistettu sekä laajennettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Vuonna 2002 toimintansa aloittanut Kaslink Food tuottaa maitotuotteita, kermoja ja kastikkeita suomalaisiin koteihin asiakkaiden omilla tuotemerkeillä. Kaslink Foodsin liiketoiminta, työntekijämäärä ja liikevaihto ovat moninkertaistuneet kymmenen vuoden aikana. Viimeisten viiden vuoden aikana kasvuvauhti on ollut yli 50 prosenttia vuodessa. Vuoden 2013 aikana olemme Vastaisku syrjäytymisuhalle Oulussa vuosina toteutettavan MOPO-tutkimusja kehittämishankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää yhdessä nuorten kanssa heitä kiinnostavia toimintatapoja hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistämiseen. Hankekokonaisuus on suunnattu erityisesti kutsuntaikäisille nuorille miehille ja se koostuu neljästä eri projektista. Yksi osaprojekteista on nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevä MopoTuning. Se on Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen rahoittama ESR-hanke, jota toteuttavat ODL Liikuntaklinikka, Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja Virpiniemen liikuntaopisto. MopoTuning-hankkeen avulla olemme kehittäneet Oulun kaupunkiin yhtenäisen liikuntaneuvontamallin, sille palkanneet lähes 20 uutta työntekijää ja palkkaamme vielä muutaman lisää vuoden loppuun mennessä, yhtiön toimitusjohtaja Raino Kukkonen sanoo. Yhtiö on hankkinut joka vuosi uusia prosessilaitteita. Samalla tuotantokiinteistöä on saneerattu ja rakennettu uusia tiloja. Kukkonen laskeskelee, että karkeasti jakaen ELY-keskuksen kautta tulleista investointituista yksi neljäsosa on käytetty rakennukseen ja kolme neljäsosaa koneisiin ja laitteisiin. Olemme hakeneet investointihankkeisiimme tukia joka vuosi yli kymmenen vuoden ajan ja saaneet niitä keskimäärin prosenttia per investointi. Tuen ansiosta olemme pystyneet maksamaan pankkilainamme nopeammin pois ja näin investoimaan uusiin kohteisiin, Kukkonen kertoo. tietyt laatukriteerit ja työkaluja liikuntaneuvojille työnsä tekemiseen. Pyrimme kehittämään uusia menetelmiä nuorten aktivointiin, projektipäällikkö Riitta Pyky kertoo. Viime kesänä MopoTuning-hanke muun muassa koordinoi Kesäaction -toimintaa, jossa nuoret itse ohjasivat toisille nuorille liikunnallista tekemistä. Pienin askelin työelämään Työpäivä-hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston tuella vuosina järjestettävä kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke vaikeasti työllistyville. Hanketta ohjaa Suomen Vapaakirkon seurakunnissa tapahtuvaa diakoniatyötä hallinnoimaan perustetun ViaDia:n Pohjois-Savon yhdistys. Osallistujalla voi olla päihde- tai rikostaustaa, puutteellinen koulutus tai hän on saattanut aiemmin keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan. Joskus työllistyminen on vaikeaa kulttuuritaustan takia, projektipäällikkö Petri Kekäläinen kertoo. Hankkeen aikana osallistujilla on mahdollisuus muun muassa osallistua yhdyskunta- ja erilaisiin työllistymispalveluihin. Hankkeen työtoimintapaikkoina toimivat paikallinen vapaaseurakunta sekä ViaDia -tori. Asiakkaille järjestetään myös koulutusta työvalmiuksien parantamiseksi kuten äidinkielen harjoituksia tai mahdollisuus hygieniapassin suorittamiseen. 19

20 Työtä ja tekijöitä pk-yrityksiin Mistä löydän osaavan työntekijän? Mitkä ovat työnantajan vastuut ja oikeudet? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia Pestaamo-hanke, joka auttaa pk-yrittäjiä työllistämään ja toimimaan työnantajana. Kyseessä on Helsingin Yrittäjien ja Uudenmaan TE-toimiston yhteishanke, joka alkoi vuoden 2013 alussa ja päättyy vuoden 2014 lopussa. ESR-rahoitteinen kehittämishanke tarjoaa tukea ennen rekrytointia, rekrytoinnin aikana ja sen jälkeen työnantajana toimimisessa. Henkilökohtaisen ja ryhmämuotoisen palvelun avulla pk-yrittäjiä autetaan löytämään TE-toimiston ja oppilaitosten palvelut. Pienen yrityksen vetäjällä ei ole välttämättä aikaa tai osaamista uuden työntekijän rekrytoimiseksi. Suurissa yrityksissä on henkilöstöosastot, mutta yrittäjän on hoidettava kaikki itse, muistuttaa Pestaamo-hankkeen projektipäällikkö Marja Kaijala. Tarkoituksena on luoda toimintamalli, joka täyttää tämän aukon. Pestaamo tarjoaa pk-yrittäjille neuvoja, miten, miksi ja millaisia työntekijöitä kannattaa rekrytoida. Lisäksi se ohjaa hyödyntämään julkisten työnvälityspalveluiden työkaluja ja asiantuntijapalveluita Uudenmaan TE-toimistosta. Uuden työntekijän palkkaamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja. Tarkoituksena on löytää niin työnantajalle kuin työntekijälle paras ratkaisu, kertoo Kaisa Välivehmas Pestaamo-hankkeesta. Oikea ihminen oikeaan paikkaan Kaijalan mukaan oikean ihmisen löytäminen oikeaan paikkaan on perimmäinen tavoite, ja työnvälityspalvelut ja erilaiset palkkaustuet toimivat välillisenä kannustimena. Tärkeintä on lopputulos eli uudet työpaikat. Monesti yrittäjät saattavat tarvita apua, jotta oraalla olevat työpaikat syntyvät. Pestaamolla on kunnianhimoinen tavoite: 300 uutta työpaikkaa kahden vuoden aikana. Kymmenen kuukautta toiminnan käynnistämisen jälkeen on syntynyt kolmekymmentä uutta työpaikkaa. Kaijala näkee tavoitteen positiivisena haasteena, jota kohti edetään yksi työpaikka kerrallaan. Prosessin alkuvaiheessa pohditaan, millaista osaamista yritys tarvitsee. Alkukartoituksessa voi tulla ilmi, että esimerkiksi kumppanuus toisen yrityksen kanssa on parempi ratkaisu kuin lisärekrytointi, toteaa Välivehmas. Hyvät palvelut tunnetuksi Vuoden 2014 loppuun mennessä toimintamalli on tarkoitus hioa siihen kuntoon, että yrittäjät tuntevat työvoima- ja työsuojeluhallinnon ilmaiset palvelut ja osaavat käyttää niitä. Kun pk-yrittäjä rekrytoi uuden työntekijän, tärkeää on luottamuksen tunne, koska yrittäjä on voimakkaasti sitoutunut omaan yritykseensä, kertovat Marja Kaijala ja Kaisa Välivehmas. Suomessa on tarjolla erinomaisia palveluita, mutta niistä ei tiedetä tarpeeksi. Kaikki eivät välttämättä osaa käyttää sähköisiä palveluita ja tarvitsevat aluksi apua, Kaijala kertoo. Kun yrittäjä ottaa yhteyttä Pestaamoon, ensimmäiseksi tehdään tarvekartoitus: millaista osaamista yritys tarvitsee? Osa tarvitsee enemmän tukea, osa siirtyy tästä suoraan rekrytointiin, jolloin TE-toimiston asiantuntija ottaa yhteyttä ja auttaa rekrytointi-ilmoituksen tekemisessä. Lisäksi Pestaamo järjestää aamukouluja, joissa käsitellään työnantajana toimimisen kannalta hyödyllisiä teemoja, kuten osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamista. 20

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot