KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN"

Transkriptio

1 KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarvetutkimus Loppuraportti

2 ESIPUHE O heinen raportti on Euroopan sosiaalirahaston tukeman Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarve -hankkeen loppuraportti. Se on jatkoa julkaistulle Teollisuuden henkilöstön osaamistarpeet väliraportille. Loppuraportti sisältää ehdotuksia teollisuuden henkilöstön koulutuksen kehittämiseksi. Siinä ei ole enää toistettu väliraportissa esitettyjä taulukoita. Rekrytointiennusteita on kuitenkin täsmennetty eriyttämällä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tiedot muun teollisuuden tiedoista. Nyt päättyvä Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarve -hanke osoittaa, että koulutusjärjestelmä ei ole kaikilta osin pystynyt seuraamaan työelämän nopeaa rakennemuutosta. Toisaalta teollisuuden velvollisuutena on tiedottaa entistä paremmin muuttuvista tarpeista. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitossa on päätetty täydentää teollisuuden osaamistarpeiden raportointia uudella, puolen vuoden välein toistuvalla analyysillä. Tähän Teollisuuden osaamistarveluotaimeen kerätään tiedot 700 toimipaikasta. Tällöin tuloksia voidaan tarkastella myös alueellisesti, esimerkiksi työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarve -projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet opetusneuvos Jorma Ahola opetusministeriöstä, ylitarkastaja Pentti Vuorinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, ylitarkastaja Harri Jokinen ja projektikoordinaattori Jouni Marttinen Varsinais-Suomen TE-keskuksesta, henkilöstön kehittämispäällikkö Raimo Paukku UPM-Kymmene Oy:stä ja johtaja Lauri Norvio Graafisen Teollisuuden Liitosta. Projektin johtajana on toiminut TT:n koulutuspolitiikasta vastaava johtaja Kari Purhonen ja projektitutkijana kauppatieteiden maisteri Marita Aho. Projektissa tutkimusharjoittelijana toiminut kasvatustieteiden ylioppilas Satu Lampinen haastatteli loppuraporttia varten useita koulutuksen asiantuntijoita. Kiitämme kaikkia, jotka ovat myötävaikuttaneet kehittämisehdotusten laatimiseen. Helsingissä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO Koulutuspolitiikka Kari Purhonen Johtaja

3 ESIPUHE SISÄLTÖ YHTEENVETO TOIMENPIDE-ESITYKSISTÄ I Yhteisiä kehittämisehdotuksia koulutukseen 1.1 Laatuajattelun soveltaminen koulutukseen Yhteistyötaitojen kohentaminen opetus- ja opiskelumenetelmin Kielitaitojen ja kansainvälisyyden kehittäminen Koulutuksen työelämäyhteyksien lisääminen Koulutuksen ennakointijärjestelmän kehittäminen 13 II Henkilöstön täydennyskoulutus 2.1 Yritysten kouluttajaroolin tunnustaminen Julkisia resursseja kasvualojen oman panostuksen tueksi Ennakoinnin kehittäminen yrityksissä Osaamisen tason seuraaminen 15 III Yleissivistävä koulutus 3.1 Matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen tason kohottaminen 16 IV Ammatilliset oppilaitokset 4.1 Kone- ja metallialan koulutuksen vetovoiman lisääminen Yritysten ja oppilaitosten yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen 19 V Ammattikorkeakoulut ja tiedekorkeakoulut 5.1 Sähkö- ja elektroniikka-alan työvoimatarpeiden turvaaminen 20 VI Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 6.1 Panostaminen määrän sijasta laatuun Muuntokoulutuksella uutta työvoimaa sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen Osaamista yrityksen täsmätarpeisiin 23

4 YHTEENVETO TOIMENPIDE-ESITYKSISTÄ T eollisuuden henkilöstö- ja koulutustarvetutkimuksen väliraportti antoi runsaasti tietoa teollisuuden tehtävissä tarvittavasta osaamisesta ja uuden työvoiman tarpeesta. Oheiseen loppuraporttiin on laadittu ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan näitä tarpeita. Koulutuksen kykenemättömyys vastata sähkö- ja elektroniikkateollisuuden korkeakoulutettujen rekrytointitarpeisiin on tutkimuksessa vahvistunut suurin määrällinen epäkohta. Väliraportin julkaisemisen jälkeen koulutuksen lisäämiseksi on esitetty toimenpiteitä, jotka on nyt nopeasti saatava täytäntöön. Toimenpiteitä pitää täydentää akateemisella oppisopimuksella ja teollisuuden omalla ammattikorkeakoululla. Myös laadullisesti koulutusjärjestelmä on jäänyt työelämän kehityksestä jälkeen. On tarve lisätä oppilaitosten välistä yhteistyötä ja koulutuksen poikkitieteellisyyttä sekä uudistaa opetusmenetelmiä tukemaan laatuajattelun kehittymistä, yhteistyötaitoja ja kansainvälisyyttä. Laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi myös eri hallinnonalojen yhteistyötä pitää tiivistää. Esimerkiksi TE-keskusten ja lääninhallitusten yhteistyö tulee käynnistää aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen ennakointi- ja hankintatoimikunnissa. Yrityksille tutkimustulokset antavat myönteistä palautetta: yritysten koulutusinvestoinnit ovat Euroopan huipputasoa. Samalla tulokset lisäävät paineita oppilaitosyhteistyön lisäämiseksi ja henkilöstökoulutuksen suunnitelmallisuuden kohentamiseksi. Henkilöstön ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien koon pienentyminen vaativat tehotoimenpiteitä henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämisessä sekä jälkikasvun turvaamisessa. Nuoret on saatava tietoisiksi monipuolisista työmahdollisuuksista teollisuuden palveluksessa. Matematiikan ja luonnontieteiden suosiota nuorten parissa on kohennettava luomalla selkeä yhteys näiden aineiden osaamisen ja mielenkiintoisten työtehtävien välille. Yhteisiä kehittämisehdotuksia koulutukseen Laatu on nostettava osaksi yleissivistystä. Myös valtakunnallisella koulutusjärjestelmällä on tavoiteltava kokonaislaatua. Koulutusjärjestelmässä on lisättävä poikkitieteellisyyttä, laaja-alaisuutta ja joustavuutta. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa, projektityöskentelyssä ja tiimioppimisessa pitää siirtyä puheista käytäntöön. Kielikoulutukseen on sisällytettävä nykyistä enemmän kansainvälisyyskasvatusta. Opiskelijavaihtoon, opettajavaihtoon ja harjoitteluvaihtoon tarjolla olevat paikat on täytettävä riittävin kannustimin. Tutkintojen kansainvälistä vertailukelpoisuutta ja vieraskielisiä oppikokonaisuuksia on lisättävä. Koulutuksen työelämäyhteyksiä on tehostettava. Korkeakoulututkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksella pitää sallia. Työnantajien koulutuskorvausta on nostettava. Tarjolle pitää saada ympärivuotisia modulaarisia teoreettisia opintojaksoja. Oppilaitosten opettajat on saatava mukaan työpaikalla tapahtuvaan opetukseen. PK-sektorille on luotava mahdollisuudet hank- Henkilöstön täydennyskoulutus Yritysten rooli merkittävinä aikuiskouluttajina on tunnustettava. Kasvualoilla hyvä kehitys jatkuu, jos yritykset saavat tarvitsemaansa osaamista. Myös julkisia kehittämis- ja koulutusresursseja on suunnattava aloille, joilla on parhaat mahdollisuudet työllistää. kia ammattitaitoisia työnohjaajia ostopalveluina. Koulutukseen liittyvän työharjoittelun ehdoista on päästävä eri osapuolia tyydyttävään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kesken. Alakohtaiset ratkaisut on sallittava. Isoissa yrityksissä tarvitaan harjoittelun koordinointia varten nimettyjä henkilöitä. PK-yritysten avuksi tarvitaan yhteyshenkilöverkosto linkiksi oppilaitosten ja yritysten välille. Oppilaitosten opetussuunnitelmiin on laadittava yksityiskohtaiset harjoitteluohjeet. Valtakunnallista koulutustarpeiden ennakointia on tehostettava. Siinä on hyödynnettävä TT:n ja sen jäsenliittojen valtakunnallinen ennakointijärjestelmä. Alueellista ennakointia varten pitää perustaa TEkeskusten ja lääninhallitusten yhteiset aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen ennakointi- ja hankintatoimikunnat. Jatkossa on harkittava, pitääkö TE-keskuksia täydentää opetusministeriön hallinnonalan palvelut kattavilla inhimillisten voimavarojen kehittämisosastoilla. Yritysten on seurattava osaamisen tasoa ja ennakoitava koulutus- ja rekrytointitarpeita nykyistä aktiivisemmin. Yritysten avuksi on kehitettävä yrityksen osaamista kuvaava laskentajärjestelmä. 5

5 YHTEENVETO TOIMENPIDE-ESITYKSISTÄ Yleissivistävä koulutus Yritysten osallistuminen opetusministeriön käynnistämiin valtakunnallisiin matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämistalkoisiin on välttämätöntä. Yritysten on tuotava oppitunneille havainnollisia esimerkkejä luonnontieteiden ja matematiikan soveltamisesta käytäntöön. Lukioissa pitkän matematiikan valinneiden pitää suorittaa pitkän matematiikan ylioppilaskoe. Lyhyen matematiikan valinneiden Ammatilliset oppilaitokset Toisen asteen kone- ja metallialan koulutukseen täytyy saada lisää osaavampaa oppilasainesta. Erityisesti ylioppilaita varten pitää perustaa kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä painottavia vaativia toisen asteen oppilaitoksia. Alan yritystenkin on osallistuttava markkinointityöhön käymällä esimerkiksi kouluissa kertomassa alan monipuolisista työmahdollisuuksista ja hyvästä työllisyystilanteesta. Oppilaitoksissa on tehostettava opinto-ohjausta. Työllistyminen pitää nostaa opinto-ohjauksen tärkeimmäksi tavoitteeksi. Opinto-ohjaajien täytyy kertoa selkeästi nuorille, mitkä koulutusvalinnat antavat parhaat mahdollisuudet työllistyä. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot on kirjoitettava lyhyen matematiikan koe pakollisena. Reaalikoe täytyy jakaa kahteen pakolliseen osaan: luonnontieteiden ja tietotekniikan osaan ja humanistis-yhteiskuntatieteelliseen osaan. Tyttöjä täytyy rohkaista osallistumaan nykyistä enemmän matemaattisten aineiden opintoihin. Suomen on osallistuttava myös kansainvälisiin matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen vertailuihin. Muilla kuin metallialan yrityksillä tarve rekrytoida toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta kasvaa vuoden 2000 jälkeen. Koulutuksen suuntaaminen on pitkäjänteistä työtä. Yritysten on aloitettava aktiivinen yhteistyö oman paikkakunnan koulutuspoliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Opetusministeriön yhteydessä toimiviin koulutustoimikuntiin, TE-keskusten koulutusjaoksiin, TT:n esittämiin uusiin TEkeskusten sekä lääninhallitusten koulutuksen ennakointi- ja hankintatoimikuntiin, oppilaitosten johtokuntiin sekä koulutusalakohtaisiin neuvottelukuntiin tarvitaan aktiivisia yritysedustajia. Suurin rakennemuutostarve kohdistuu ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammattikorkeakoulujen pitää rohkaista opiskelijoiden siirtymistä muilta tekniikan aloilta sähköalan koulutukseen ja kaupan ja hallinnon alan koulutuksessa tietojenkäsittelyn koulutukseen. Sama muutos on toteutettava myös yliopistoissa. Opetusresursseja on täydennettävä työelämän asiantuntemuksella akateemisena oppisopimuskoulutuksena. Uutena oppilaitoksena pitää perustaa teollisuuden oma ammattikorkeakoulu, jossa esimerkiksi teknikoiden osaaminen nostetaan insinöörin tasolle. Oppilaitos saadaan nopealla aikataululla käyntiin verkostoyhteistyönä täydentämällä AEL:n ja eräiden muiden oppilaitosten jo valmiita resursseja. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työvoimapoliittisen koulutuksen painopisteen täytyy olla koulutuksessa tietotekniikkaan, tietoliikennetekniikkaan, elektroniikkaan sekä metallija rakennusalan vaativiin ammatteihin. Tämä edellyttää, että koulutuksen järjestäjälle voidaan maksaa nykyistä korkeampi hinta. Samalla on vähennettävä koulutuksen volyymia. Elinkeinoelämän omia oppilaitoksia pitää käyttää nykyistä enemmän myös työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Myös ammattitutkintolain mahdollisuuksia on hyödynnettävä nykyistä enemmän. Hankkeet, joissa työnantajat osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, ovat muuta työvoimakoulutusta tuloksellisempia. Näistä muunto- ja täsmäkoulutushankkeista on otettava mallia työvoimakoulutuksen suunnitteluun yleisemminkin. 6

6 I YHTEISIÄ KEHITTÄMISEHDOTUKSIA KOULUTUKSEEN Tämän luvun kehittämisehdotukset kohdistuvat kaikkeen koulutukseen: yleissivistävään koulutukseen ja nuorisoasteen sekä aikuisten ammatilliseen koulutukseen niin oppilaitoksissa kuin yrityksissäkin. Kehittämisehdotukset, jotka voidaan kohdistaa kaikkeen oppimiseen, ovat seuraavat: laatuajattelun soveltaminen koulutukseen yhteistyötaitojen kohentaminen opetusja opiskelumenetelmin kielitaitojen ja kansainvälisyyden kehittäminen koulutuksen työelämäyhteyksien lisääminen koulutuksen ennakointijärjestelmän tehostaminen 1.1 Laatuajattelun soveltaminen koulutukseen Laatu osana yleissivistystä Ensimmäinen koko koulutusjärjestelmää koskeva kehittämisehdotus on laatuajattelun tehostaminen koulutuksessa. Suomalaisen teollisuuden kansainvälistä laatukilpailukykyä on arvosteltu. Teollisuus panostaa kuitenkin voimakkaasti laadun kehittämiseen. Laatu on tutkimuksen mukaan selvästi tärkein kehittämisalue vuosina Laatuajattelu leviää myös julkishallintoon ja palvelusektorille. Laadun vaaliminen ja kehittäminen yrityksissä vaatiikin merkittävää panostusta yrityksiltä itseltään. Laatutietouteen pitää saada kuitenkin valmennusta jo varhaisessa vaiheessa ennen työelämään siirtymistä. Eräs yleissivistävän koulutuksen tärkeimmistä tehtävistä on tarjota hyvät eväät jatko-opintoihin ja työllistymisen kautta itsenäiseen elämään. Siten myös yleissivistävässä koulutuksessa on seurattava, mitä taitoja ja tietoja työelämässä tarvitaan. Laatutietoisuus kuuluu seurattaviin asioihin. Se on perusta, jolle nuori rakentaa myöhemmin onnistumisensa jatkokoulutuksessa ja työelämässä. Laatujärjestelmien soveltaminen koulutukseen Laatu ymmärretään teollisuudessa nykyisin kokonaisvaltaisemmin kuin tietyn laatustandardin noudattaminen tai tuotteiden virheettömyys. Laatuajattelu lähtee perusasioista, kuten oman työn arvostuksen lisäämisestä ja ammattitaidon varmistamisesta. Väliraportissa kuvattiin, miten ammattitutkintojärjestelmää käytetään ammattiylpeyden palauttamiseen ja laadun kohentamiseen rakennusalalla. Laatujärjestelmistä on yleisimmin käytössä kokonaislaatuun perustuva johtamisjärjestelmä, TQM (Total Quality Management). Se on organisaation kaikkien jäsenten osallistumiseen perustuva laatukeskeinen johtamistapa, jossa pitkällä aikavälillä tavoitellaan organisaation kaikkien jäsenten ja yhteiskunnan hyötyyn perustuvaa asiakastyytyväisyyttä (Silén 1997). Näin laajasti käsitettynä laatujärjestelmä sopii kaikentyyppisen koulutuksen kehittämiseen sekä yrityksissä että oppilaitoksissa. Koulutukselle voidaan aina osoittaa asiakas (asiakkaat, asiakasketju). Koulutus tapahtuu organisoidusti, vaikka koulutus saatetaan tarjota oppilaitoksen sijasta työpaikalla tai esimerkiksi tietoverkkojen välityksellä. Koulutuksella tavoitellaan yhteiskunnallista hyötyä työllisyyden, taloudellisen kasvun ja henkisen hyvinvoinnin kohentamiseksi. Koulutuksessa on jo foorumeita laadun kehittämiseksi. Esimerkiksi Suomen Laatuyhdistyksen yhteydessä toimii koulutuksen laatujaos. Laatuyhdistys on 1960-luvulla perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on suomalaisen laadun kilpailukyvyn edistäminen sekä laatuajattelun ja -tietoisuuden lisääminen eri organisaatioissa. Mukana on jäseniä muun muassa suurista suomalaisista ja monikansallisista yrityksistä sekä myös yksittäisiä henkilöitä, joita laatuasiat kiinnostavat. Koulutuksen laatujaos on laatuyhdistyksen alajaos ja se on perustettu viisi vuotta sitten keskustelufoorumiksi. Laatuasiantuntemusta tekniikan koulutukseen Teollisuus haluaa rekrytoida vuosina yli henkeä edellyttäen, että vaaditun osaamistason täyttävää työvoimaa on saatavilla. Rekrytointi painottuu voimakkaasti tekniikan alan koulutuksen suorittaneisiin. Kolmannes teollisuuden rekrytointitarpeista kohdistuu ammatillisista oppilaitoksista tekniikan ja liikenteen koulutusalalta valmistuneisiin. Toinen kolmannes rekrytointitarpeista kohdistuu teknillisiin korkeakouluihin. Viidennekseltä rekrytoitavasta työvoimasta toivotaan ammattikorkeakoulututkintoa, suurelta osalta (85 prosenttia) tekniikan alalta. Sekä ammatilliset oppilaitokset että korkeakoulut kouluttavat tekniikan ammattilaisia tyypillisesti yrityksiin, joissa on käytössä laatujärjestelmä ja joissa laatu on tärkeä koko henkilöstön osaamisalue. Siten laatu pi- 7

7 tää erityisesti ottaa huomioon tekniikan koulutuksessa ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen perus- ja täydennyskoulutuksessa. Työllistymistä tukevat laatujärjestelmät Oppilaitoksen laatujärjestelmän pitää olla vertailukelpoinen asiakasyritysten laatujärjestelmän kanssa. Työnhakutilanteessa tällaisesta oppilaitoksesta valmistuneilla teknikoilla ja insinööreillä on etulyöntiasema muihin hakijoihin nähden. Opiskelijoilla on jo kokemusta laatujärjestelmän hyödyntämisestä. He ovat olleet itse mukana järjestelmän kehittämisessä. ISO 9001 on antanut hyviä kokemuksia laatuajatteluaan kehittäneille tekniikan alan oppilaitoksille. Standardi on sovitettu tutkintotavoitteiseen teknikko- ja insinöörikoulutukseen sekä täydennyskoulutukseen. Oppilaitos käy läpi pitkän ja työlään prosessin auditointeineen ja sertifiointeineen. Laadun kehittämisessä edistyneet oppilaitokset sisällyttävät laatujärjestelmäänsä kaikki osapuolet: hallinnon, päätoimiset ja sivutoimiset opettajat, opiskelijat ja työnantajayritykset. Opiskelijat ovat mukana heti järjestelmän suunnitteluvaiheessa sekä auditoinneissa. Laatua mitataan opiskelijapalautteella myös valmistumisen jälkeen. Oppilaitoksen on tärkeää pitää yllä yhteyttä opiskelijaan ja työnantajayritykseen, koska työllistyminen ja urakehitys heijastavat koulutuksen antamia valmiuksia. Oppilaitoksesta valmistuneiden ja heidät työllistäneiden yritysten kanssa pyritään luomaan pysyvä kumppanuus kehittämishankkeiden ja ammatillisia lisävalmiuksia tuottavien koulutuspalvelujen avulla. Oppilaitosten ja yritysten laatuyhteistyö Toiset yritykset ja oppilaitokset ovat laadun kehittämisessä pitemmällä Laatuajattelu koulutusjärjestelmän arvioinnissa Suomen koulutusmenot ovat OECD-maiden huipputasoa. Silti maassamme vallitsee suuri työttömyys. Työttömyyden hitaalle alentumiselle voidaan osoittaa useita syitä. Yksi niistä on jäykkä koulutusjärjestelmämme. Nuoria koulutetaan edelleen ammatteihin, joista on vaikea työllistyä. Kallis koulutusjärjestelmämme toisaalta tukee passiivista tukien varassa elämistä ja toisaalta lisää työssä käyvän väestön verorasitusta. Nuorten ikäluokkien koon pienentyessä työllistyminen on kuitenkin entistä todennäköisempää, jos koulutusvalinta on tehty oikein. Valtakunnallisella koulutusjärjestelmälläkin on kokonaislaadun periaatteiden mukaisesti tavoiteltava organisaation kaikkien jäsenten ja yhteiskunnan hyötyyn perustuvaa asiakastyytyväisyyttä. Opiskelijoiden, heitä työllistävän elinkeinoelämän ja opettajakunnan mahdollisesti ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi koulutuksen laatujärjestelmän on valvottava nykyistä tarkemmin yhteiskunnan etua: kuinka hyvin koulutus tukee työllisyyttä ja taloutemme kansainvälistä kilpailukykyä? Koulutusjärjestelmän arviointiin ja uudelleen suuntaamiseen voidaan soveltaa erään TT:n kyselyyn osallistuneen yrityksen asiakaspalvelua tehostavan koulutusohjelman tavoitetta: Tiedostamme, mitä asiakas kuin toiset. Ammattikorkeakoulut ovatkin lähteneet kehittämään omaa laatujärjestelmäänsä yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Paikkakunnalla saattaa esimerkiksi olla iso teollisuusyritys, jolla jo on laatujärjestelmä. Yritys edellyttää samaa alihankkijoina toimivilta PK-yrityksiltä. Ammattikorkeakoulussa on laadun asiantuntemusta ja se ottaa kouluttajavastuun. Hanke vie laatujärjestelmää eteenpäin paitsi PK-yrityksissä myös oppilaitoksessa. Opiskelijoiden työelämäharjoittelu voidaan ohjata järjestelmällisesti hyödyntämään oppilaitosten laatuasiantuntemuksen kasvattamista. Harjoittelu tulee vuoteen 2000 mennessä pakolliseksi myös toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Kuvio 1 Koulutusmenot bruttokansantuotteesta vuonna 1993 Osuus % Lähde: Education at a glance/ OECD indicators 1996 meille merkitsee, kuka meille maksaa ja mistä. Koulutusjärjestelmällemme kehitetään laatumittareita. Koulutuksen tuloksille suhteessa panostukseen on annettava riittävän suuri painoarvo. Tuloksissa on kiinnitettävä huomiota koulutuksen jälkeiseen työllistymiseen ja urakehitykseen. Lisäksi on tarkasteltava, missä määrin koulutuksen tuottama osaaminen palvelee taloutemme kilpailukykyä ja pitkän tähtäyksen teknologiastrategiaa. 8

8 1.2 Yhteistyötaitojen kohentaminen uusin opetus- ja opiskelumenetelmin Yhteistyö laaduntekotaitona Toinen koko koulutusjärjestelmää koskeva kehittämisalue on yhteistyötaitojen parempi huomioonottaminen koulutuksessa ja koulutusjärjestelmän keskinäisten raja-aitojen madaltaminen. Organisaation kyky tehdä yhteistyötä on tutkimuksen perusteella teollisuuden keskeinen menestystekijä. Uskomme, että tulos voidaan yleistää laajemminkin työelämään. Tämä osaamistarve liittyy läheisesti laatuun. Onhan kokonaislaatu esimerkiksi professori Timo Silénin määritelmän mukaan organisaation kaikkien jäsenten osallistumiseen perustuva laatukeskeinen johtamistapa. Kun koulutukselle sovelletaan omia tapoja kehittää laatua, yhteistyön kehittäminen on väistämättä osa laatujärjestelmää. Tunnetuin tapa tehostaa työn laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta on tiimityöskentely. Puolet yhteistyökysymyksiin kantaa ottaneista yrityksistä käyttää termiä tiimityöskentely, monet tarkoittavat sillä yhteistyön kehittämistä laajemmin. Muut käyttävät termejä ryhmätyö, yhteistyö tai yhteistoiminta. Organisaation sisäiset rajat eivät saa olla yhteistyön esteenä. Teollisuuden henkilöstöä koulutetaan toimimaan sekatiimeissä, jotka koostuvat esimerkiksi tuotanto-, myynti- ja kunnossapitohenkilöstöstä. Tiimit saattavat olla projektikohtaisia, joustavia ryhmiä. Kehityssuuntana on myös organisaatioiden välisten rajojen madaltuminen. Yritykset tehostavat yhteistyötä esimerkiksi alihankkijaverkoston sisällä. Päähankkija ja alihankkija solmivat kumppanuussopimuksia. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen koulutuksessa Tiimityöskentely edellyttää henkilöstöltä kehittyneitä ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja pitää pystyä harjoittamaan jo koulutuksessa. Vuorovaikutustaitoja on ryhdyttävä kehittämään jo varhaisessa vaiheessa opiskelua. Yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja projektityöskentelystä sekä tiimioppimisesta puhutaan jo paljon. Kun puheista päästään käytännön tasolle, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot eivät näy enää yhtä voimakkaasti yritysten henkilöstökoulutuksen painopisteinä kuin vuosina Koulutusjärjestelmän raja-aitojen madaltaminen Koulumaailmassa on samanlaisia esimerkkejä organisaation sisäisten ja ulkoisten rajojen madaltumisesta kuin yrityselämässä. Tarve poikkitieteellisyyteen tunnustetaan. Ammattikorkeakouluissa pyritään laaja-alaisuuteen ja joustavaan opintoalojen yhdistelyyn. On käynnistynyt kokeiluja, joissa eri oppilaitostyyppien, esimerkiksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten, välistä yhteistyötä tehostetaan. Myös Teknillisellä korkeakoululla, Helsingin kauppakorkeakoululla ja Taideteollisella korkeakoululla on yhteisiä koulutusmoduleja. Harjoitus- ja opinnäytetöitä tehdään työryhmissä, joihin kootaan eri alojen opiskelijoita. Kokeiluja siis on, mutta esimerkiksi koulutusohjelmien tiukat raja-aidat kaventavat vielä liian monen opiskelijan valinnan mahdollisuuksia. Yhteistyötä tukevat oppimisen tavoitteet Vuorovaikutustaitojen kehittämisen ohella teollisuudessa on käynnistynyt laajamittainen työ tavoiteasetannan, tulosseurannan ja kannustinjärjestelmien muuttamiseksi niin, että ne tukevat yhteistyötä. Oppimisympäristöissä on myös tutkittava, miten ryhmän ja oppimisyhteisön kehitystä voidaan seurata yksilön kehittymisen ohella. Koulutuksen laatua seurataan jatkossa entistä tarkemmin työllistyvyyden perusteella. Tämä ei saa ajaa oppilaitoksia eikä koulutusohjelmia sellaiseen kilpailuun, että yhteistyö estyy. 1.3 Kielitaitojen ja kansainvälisyyden kehittäminen Kansainvälisyyskasvatuksen integroiminen kielikoulutukseen Kansainvälisyys on kolmas koko koulutusta koskeva kehittämisalue. Verrattaessa teollisuuden henkilöstön osaamistarpeiden tärkeysjärjestystä vuonna 1995 ennustettuun tärkeysjärjestykseen vuonna 2000, kansainvälisyystaidot ovat eniten kasvava osaamistarve. Euroopan syvenevä integraatio lisää kansainvälistä yhteistyötä myös julkishallinnossa ja palveluelinkeinoissa. Tämän vuoksi onkin perusteltua, että yleissivistävään koulutukseemme sisältyy runsaasti kieliopintoja ja kielikoulutusta jatketaan ammatillisessa koulutuksessa sekä työpaikoilla. Yritysten koulutussuunnitelmissa kansainvälisyyskasvatus on 9

9 miltei yhtä mittavaa kuin kielikoulutus. Myös oppilaitoksissa annettavaan kielikoulutukseen on sisällytettävä runsaasti tapakulttuuria ja maatuntemusta. Henkilövaihdon lisääminen Kansainvälinen henkilövaihto on tehokasta kansainvälisyyskasvatusta. Henkilövaihto voi olla opiskelijavaihtoa, opettajavaihtoa, harjoittelija-, asiantuntija- ja työntekijävaihtoa. Tutkimuksessa monet yritykset toivoivat, että erityisesti yritysten työntekijöille tarkoitettua henkilövaihtoa pitää lisätä. Graafisen Teollisuuden Liitto on jo käynnistänyt ADAPT-hankkeen, jossa työntekijöille tarjotaan mahdollisuus kansainvälistymiseen henkilövaihdon kautta. Henkilövaihto on viime vuosina lisääntynyt. On kuitenkin huolestuttavaa, että vain runsas 60 prosenttia esimerkiksi suomalaisille opiskelijoille tarjotuista Erasmus-paikoista saadaan täytettyä. Suomeen sovituista ulkomaisten opiskelijoiden vaihto-opiskelupaikoista saadaan täytettyä vain alle puolet. Opintojen hyväksilukeminen ja tutkintojen vertailukelpoisuus Vaihto-opiskelupaikkojen vastaanottamiseen on löydettävä oikeat kannustimet. Vaihto-opiskelu ulkomailla on houkuttelevampaa, jos opinnot voidaan nykyistä paremmin lukea hyväksi kotimaassa. Meillä kehitettyjen vieraskielisten oppikokonaisuuksien vetovoimaa ulkomailla edistää, jos ne voidaan vastaavasti lukea hyväksi opiskelijan kotimaassa. Opiskelijavaihtomme on vilkkainta muiden EU-maiden kanssa. Ainakin EU-maiden tutkintojen keskinäistä vertailukelpoisuutta olisi lisättävä. Eri teollisuudenalojen kannattaa tässä tehostaa kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi Graafisen Teollisuuden Liitto on jo 10 Lähde: CIMO aloittanut oman alansa tutkintojen vertailun. Vieraskieliset oppikokonaisuudet Suomen yliopistoissa opiskelevista kaikista tutkinto-opiskelijoista oli ulkomaalaisia vuonna 1996 noin 2,2 prosenttia. Osuus on OECDmaiden alhaisimpia (opetusministeriön KOTA-tietokanta). Oppilai- Taulukko 2 Erasmus-opiskelijavaihto Suomesta Suomesta Suomeen Suomeen Lukuvuosi suunniteltu toteutunut % suunniteltu toteutunut % 1994/ / toksissa tarjottavien vieraskielisten oppikokonaisuuksien määrää on lisättävä. Lukuvuonna 1997/98 yliopistot tarjoavat 32 tutkintoon johtavaa ja 151 tutkinnon osana suoritettavaa vieraskielistä oppikokonaisuutta. Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten vastaava tarjonta kattaa 54 tutkintoon johtavaa ja 101 erillisohjelmaa (CIMO). Valtaosassa näistä opetus annetaan englanniksi. 1.4 Koulutuksen työelämäyhteyksien lisääminen Työelämäyhteyksien lisääminen on neljäs laajalti koulutusjärjestelmää koskeva kehittämistarve. TT:n tutkimukseen vastanneet yritykset haluavat kehittää vuoropuhelua oppilaitosten kanssa. Asia on tullut esille myös koulutusjärjestelmämme kansainvälisissä arvioinneissa. Koulutuksellista tasa-arvoa, alueellista peittoa, opintososiaalisia tukia ja korkeatasoisia tiloja on kiitetty. Sen sijaan vähäistä yhteistyötä työelämän kanssa on moitittu. Oppilaitosmuotoinen koulutus on ollut meillä etusijalla esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen nähden. Myös koulutuksen hyötysuhdetta on kritisoitu. Nämä kaksi asiaa liittyvätkin yhteen: kehittämällä koulutuksen työelämäyhteyksiä pidetään parempaa huolta hyötysuhteesta, esimerkiksi koulutettavien työllistymisestä. Oppisopimuskoulutuksen lisääminen Työelämäyhteyksien lisääminen on tärkeää kaikessa koulutuksessa, mutta erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on työelämäläheinen ammatillisen koulutuksen muoto. Valtioneuvosto on koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa päättänyt, että oppisopimuskoulutuksen aloittavien lukumäärä nostetaan noin 20 prosenttiin nuorten toisen asteen ammatillisista aloituspaikoista. Yritykset suhtautuvat oppisopimuskoulutukseen nykyisin varsin myönteisesti. Oppisopimuskoulutus on ammatillista perus- tai lisäkoulutusta tilanteisiin, joissa työmarkkinoilta ei löydy yrityksen tarpeisiin koulutettua henkilöstöä. Oppisopimuskoulutus sopii aloille, joilla uudet

10 työntekijät tarvitsevat pitkän sisäänajovaiheen. Oppisopimuksella voidaan syventää ja laajentaa henkilöstön ammatillista osaamista tai sillä voidaan kouluttaa kokonaan uusiin tehtäviin. Koulutuskorvausten tarkistaminen Oppisopimuskoulutuksen kasvulle on kuitenkin eräitä esteitä. Esimerkiksi työnantajille maksettavien koulutuskorvausten taso on ollut viime vuosina laskeva. Korvauksiin osoitetusta rahasta on katettu muita, esimerkiksi näyttökokeiden kustannuksia. Nykyinen korvaustaso pitääkin nopeasti arvioida uudelleen. Työnantajille on luotava riittävät kannustimet oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Teoreettisen opetuksen joustavuus Sopivan tietopuolisen opetuksen saatavuus rajoittaa oppisopimuskoulutuksen laajenemista. Uudessa koulutuslainsäädännössä oppisopimuskoulutusta ei pidetä enää oppilaitosmuotoisen koulutuksen kilpailijana vaan täydentäjänä ja välineenä työelämäyhteyksien kehittämiseen. Oppisopimuskoulutus on tasavertainen ammattikoulutuksen järjestämismuoto oppilaitosvetoisen koulutuksen rinnalla. Oppilaitokset on motivoitava tiiviisti tämän työelämäläheisen koulutusmuodon kehittämiseen. Tarjolle pitää saada nykyistä enemmän ympärivuotisia modulaarisia teoreettisia opintojaksoja. Akateeminen oppisopimuskoulutus Suomalaiset ammattikorkeakoulut ja tiede- ja taidekorkeakoulut eivät toistaiseksi kuulu oppisopimuskoulutuksen piiriin. Joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, perinteistä oppisopimuskoulutusjärjestelmää on laajennettu korkeammalle asteelle. Myös Suomessa pitäisi avata mahdollisuus korkeakoulututkinnon suorittamiseen oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksella voidaan nopeuttaa esimerkiksi sähkö- ja elektroniikka-alan teknisen korkeakoulutuksen lisäämistä. Oppilaitosten aloituspaikkojen lisääminen yksin ei riitä tyydyttämään nykyisiä tarpeita. Alkuvaiheessa oppisopimuskoulutusta voidaan käyttää opistotason insinööritutkinnon korottamiseen ammattikorkeakoulututkinnoksi. Työharjoittelun lisääminen Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa esitetään oppisopimuskoulutuksen lisäämisen ohella, että kaikkiin ammatillisen koulutuksen tutkintoihin liitetään vähintään puolen vuoden työssä oppimisen jakso. Myös korkeakoulut lisäävät pakollista harjoittelua. Sitä pidetään TT:ssä tärkeänä ja teollisuus onkin valmistellut ohjeita harjoittelupolitiikasta. Seuraavassa on nostettu esiin eräitä harjoittelun toteuttamisessa huomioitavia seikkoja. Harjoittelun ehdoista sopiminen Harjoittelun lisääminen vaatii, että sen ehdoista päästään eri osapuolia tyydyttävään sopimukseen. Työehtosopimuksissa on työmarkkinajärjestöjen kesken sovittu harjoittelijoiden ja oppisopimusoppilaiden palkoista. Jos harjoittelua halutaan lisätä, palkkaus on saatava merkittävästi nykyistä alhaisemmalle tasolle, vastaamaan esimerkiksi Keski- Euroopan tasoa. Yritysten yhteinen näkemys on, että puolen vuoden työssäoppimisjaksojen ajalta ei pidä tehdä työsopimusta. Oppilaat ovat oppilaitoksen opiskelijoita ja saavat opintotukea myös tältä ajalta. Toimialakohtaisten ratkaisujen laatiminen Eri alojen tarpeet työelämäyhteyksien lisäämisessä poikkeavat toisistaan merkittävästi. Tämän vuoksi onkin toivottavaa, että harjoittelun toteutustavat ovat monipuolisia ja alakohtaisten ratkaisujen tekeminen on mahdollista Harjoittelun muuttaminen ympärivuotiseksi Teollisuudessa on nykyisin kesäharjoittelijoita ja muita kesätyöntekijöitä noin 12 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä. Harjoittelijoiden määrää kesäaikaan ei voida enää merkittävästi lisätä. Yrityksissä on varauduttava siihen, että ammatillisen koulutuksen harjoittelu ja työssäoppiminen tehdään mahdolliseksi ympäri vuoden. Työnopastuksen tason kohottaminen Harjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen onnistumisessa on tärkeää perehdyttäminen ja ohjaus. Vaikka oppilaat eivät olekaan työsuhteessa, on harjoittelupaikan linjaorganisaation esimiehillä ja työnopastajilla keskeinen rooli. Opastajat tarvitsevat myös valmennusta tähän tehtävään. Yritysten kannattaa hyödyntää opetushallituksen johdolla tapahtuvaa työpaikkakouluttajakoulutusta. Koulutusohjelma on laadittu ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajille, mutta soveltuu erittäin hyvin myös muussa ammatillisessa koulutuksessa toimivan työpaikkakouluttajan koulutukseen. Oppilaitosten kytkeminen mukaan työpaikkakoulutukseen Nykyisten suunnitelmien mukaan vuoden 2000 jälkeen työelämässä on toisen asteen työssä oppijoita joka päivä noin

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Sisältö Esipuhe 5 1. Tärkeimmät tulokset

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

11/04. Työelämäläheisen koulutuksen laadun kehittäminen tavoite 3 -ohjelman toimintalinjassa 3. Arvioinnit

11/04. Työelämäläheisen koulutuksen laadun kehittäminen tavoite 3 -ohjelman toimintalinjassa 3. Arvioinnit Työelämäläheisen koulutuksen laadun kehittäminen tavoite 3 -ohjelman toimintalinjassa 3 Havaintoja ohjelmakauden ensimmäiseltä puoliskolta Teknillinen korkeakoulu TAI Tutkimuslaitos Stina Immonen Eija

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 19/2008 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 2010 -LUVUN ALKUVUOSINA Helsinki 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus Euroopassa hyviä käytäntöjä etsimässä

Oppisopimuskoulutus Euroopassa hyviä käytäntöjä etsimässä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Oppisopimuskoulutus Euroopassa hyviä käytäntöjä etsimässä Opetusministeriön julkaisuja 2009:11 Henri J. Vartiainen Kari Viinisalo Oppisopimuskoulutus Euroopassa

Lisätiedot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot 1 2004 Lähde Näyttötutkinnot 10 vuotta liikkeelle Näyttötutkinnot 10 vuotta Suomessa näyttötutkintojen aikakausi alkoi toukokuun alussa 1994. Keväällä 2004 tämä työelämän tutkintojärjestelmä viettää syntymäpäivää.

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot