VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti -tutkielma VAASA 2007

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. LAATU Mitä laatu on? Laatu asiakkaan ja tuottajan näkökulmasta Laatu tuotteessa Laatu kilpailutekijänä: laatukustannukset ja laadun parantaminen ERI LAATUJÄRJESTELMIÄ Mikä on laatujärjestelmä? TQM Pääpiirteet Jatkuva laadun kehittäminen Toteutuminen Laatupalkinnot EFQM EFQM:n pääpiirteet EFQM:n yhdeksän kriteeriä EFQM: Peruspiirteitä erinomaisuudesta EFQM:n toteutuminen Laatuohjelma ja -standardi SHQS SHQS:n pääpiirteet SHQS:n laatukriteerit SHQS:n toteutuminen Tilastollinen laadunvalvonta Muita laatujärjestelmiä BIKVA Benchmarking ISO 9001: Six Sigma 34

3 2 4.0 MIELENTERVEYS: LAKI JA LAATUSUOSITUKSET Mielenterveys Laki ja mielenterveys Mielenterveyttä tukevia palveluita Mielenterveyspalveluiden laatusuositukset Laatu asumispalveluissa LAATUJÄRJESTELMÄT MIELENTERVEYDEN ASUMISPALVELUISSA Hallinnollinen näkökulma Tuottaja ja asiakas näkökulmat Yhteys kehittämissuosituksiin Malli laadun valvonnalle mielenterveys asumispalveluissa TQM asumispalveluissa EFQM asumispalveluissa SHQS asumispalveluissa Syy-seuraus -kuvio asumispalveluissa BIKVA asumispalveluissa Six Sigma asumispalveluissa Benchmarking asumispalveluissa ISO 9001: 2000 standardi asumispalveluissa Laatujärjestelmä asumispalveluyksikölle JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto Tutkimustulosten arviointi ja ehdotuksia jatkotutkimukselle 51 LÄHDELUETTELO 53

4 3 VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Tekijä: Tutkielman nimi: Mikko Niiniketo Mielenterveys asumispalveluiden laatu: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tauno Kekäle Kauppatieteiden kandidaatti Tuotannon laitos Tuotantotalous Ohjaajan nimi: Tutkinto: Laitos: Oppiaine: Opintojen aloitusvuosi: 2005 Tutkielman valmistumisvuosi: 2007 Sivumäärä: 58 TIIVISTELMÄ Laatujärjestelmistä puhuminen on aiheena uudempi asumispalveluissa kuin teollisuudessa. Aihe on noussut ajankohtaiseksi ja mediassa on yleisesti keskusteltu laadusta terveyspalveluissa. Tutkimukseni toimii Pohjanmaa-hankkeen sekä Stakesin materiaalina tulevaisuudessa mietittäessä erityisesti tuottajana näkökulmasta laatujärjestelmien käyttöönottamista ja kehittämistyötä osana mielenterveys asumispalveluita. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia millaisia laatujärjestelmiä voidaan käyttää mielenterveyden asumispalveluissa? Muina tavoitteina on käsitellä laatua eri näkökulmista sekä millaisia eri laatujärjestelmiä on käytössä? Tutkimuksen pääkysymyksen ongelmanratkaisu toteutettiin esittämällä mitä laatu on eri näkökulmista ja tämän jälkeen miettimällä miten asumispalveluissa voidaan valvoa laatua. Muodostamani laatujärjestelmä otti huomioon laadun merkityksen ja hyödynsi useaa eri menetelmää. Asuinpalveluiden laatua tutkiessa korostui kunnan tärkeä rooli laadunvarmistajana. Lisäksi tutkimuksessa korostui sitoutuneen johdon vastuu jatkuvasta laadunkehittämisestä motivoituneen ja osaavan henkilöstön kanssa. Suurimmaksi haasteeksi laadunvalvonnan integroimisessa osaksi organisaation ajattelutapaa mielenterveys asumispalveluiden kohdalla nousee se, että kunta valvoo itse omaa laatuaan minkä se järjestää. Tutkimuksen tarkoituksena on käsitellä laatua, laatujärjestelmiä ja näiden yhteyttä mielenterveys asumispalveluihin sekä miettiä miten laatujärjestelmiä voitaisiin käyttää asumispalveluissa. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa asumispalveluihin tehtävissä laatujärjestelmien käyttöön ottamisessa. AVAINSANAT: laatu, laatujärjestelmä, mielenterveys, asumispalvelu

5 4 1. JOHDANTO Tutkimuksessani tarkastelen laatua ja laatujärjestelmiä. Keskityn loppuosassa tutkielmaa käsittelemään mielenterveyttä ja siihen liittyviä laatusuosituksia, joita on laadittu. Viimeisenä tutkimuksessani käsitellään millä keinoin laadun hallintaa voitaisiin toteuttaa palveluyksikössä. Aiheen valintaan vaikuttivat kiinnostus laatua kohtaan. Opiskeluissani olen keskittynyt tuotantotaloudessa kehittämään osaamistani laadun ja siihen liittyvien parannuskeinojen, kuten tuotekehityksen muodossa. Myös arkielämässä jokainen kohtaa tilanteita milloin tuote tai palvelu ei vastaa odotuksia. Herää ajatus siitä miten näiden tilanteiden määrä voitaisiin minimoida? Aiheen lopullinen muoto ratkesi harjoittelujakson aikana Pohjanmaa-hankkeessa, joka on mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Harjoittelujakson aikana tehdyt vierailut erilaisiin palvelukoteihin herättivät mielenkiinnon tehdä työ aiheesta, joka käsittelisi laatua ja mielenterveyttä. Kiinnostusta lisäsi myös seikka, että aihetta ei ole käsitelty lähellekään samassa mittakaavassa kuin teollisuuden tuotantoa. Lisäksi terveyspalveluiden laatu oli esillä julkisuudessa kesän ja syksyn 2007 ajan. Eniten keskustelua medioissa herättivät kanteluiden noussut määrä terveydenalan palvelun laadusta. Potilaat ja omaiset eivät ole olleet tyytyväisiä, joten herää kysymys siitä voidaanko laatua valvoa teollisuudessa yleisesti käytössä olevilla järjestelmillä niin, että potilas on edelleen verrattavissa ihmiseen eikä tuotteeseen? Vaasan yliopistossa samantyylisiä tutkimuksia on tehty viime vuosien aikana, joista itse nostan esille kaksi merkittävintä. Vuonna 2001 Hannele Laaksosen tekemän Pienen dementiayksikön palvelun laadun monitehoarviointi sekä Jouni Niskasen vuonna 2004 laatiman EFQM, ISO 9001:2000. King s Fund sekä benchmarkingiin perustuva palvelurakenne auditointi. Oma työni perustuu näitä töitä enemmän tuotantotalouspohjaiseen ajatteluun sekä lisäksi tuon vahvasti esille mielenterveyden asumispalvelut. Työn tavoitteena Pohjanmaa-hankkeen kannalta on tukea laatujärjestelmien käyttämistä kuntoutuksessa ja saada tietoa kehittämistyön tueksi mielenterveyspalveluiden ja asumispalveluiden toimivuudesta ja laadusta asiakas näkökulmasta. Stakesin tavoitteena on saada tietoa kehittämistyön tueksi mielenterveyspalveluiden ja asumispalveluiden toimivuudesta ja laadusta tuottajan ja hallinnon näkökulmasta, sekä lisäksi laatutyön

6 5 ohjauksesta asumispalveluihin. Itselläni henkilökohtaisena tavoitteena on käyttää ja soveltaa aikaisemmin oppimaani tietoa liittyen laatuun ja laatujärjestelmiin. Laaja kirjo erilaisia lähdeteoksia liittyen laatuun, mielenterveyteen ja asumispalveluihin mahdollistavat oppimisprosessin, jossa uusien asioiden oppiminen ja entisen tiedon laajentaminen on mahdollista. Lisäksi kandidaatintyön syventäminen ja käyttäminen pro gradu -tutkielmassa on jatkoa ajatellen mahdollista. Tutkielmassa nostan esille pääkysymyksenä: millaisia laatujärjestelmiä voidaan käyttää mielenterveyden asumispalveluissa? Muina kysymyksinä käsittelen laatua eri näkökulmista sekä millaisia eri laatujärjestelmiä on käytössä? Asetetun pääkysymyksen ongelma ratkaistaan esittämällä mitä laatu on eri näkökulmista ja tämän jälkeen miettimällä miten asumispalveluissa voidaan valvoa laatua. Esittelen mallin, joka ottaa huomioon laadun merkityksen ja hyödyntää useaa eri menetelmää. Tutkielman rakenne muotoutuu niin, että käsittelen ensin yleisesti käsitettä laatu. Laadun tutkimisen näkökulmista otan huomioon niin tuottajan kuin myös asiakkaan käsitykset laadusta. Lisäksi laatua käsittelen erikseen tuotteissa, jolla tarkoitan tässä yhteydessä konkreettista tavaraa. Toisena käsittelen laatua palveluissa, joka tässä yhteydessä tarkoittaa aineetonta prosessia, jossa kuluttaja osallistuu palveluksen tuottamiseen ja kuluttamiseen yhtä aikaa. (Haverila, Kouri, Miettinen, Uusi-Rauva 2005: ) Tämän jälkeen käsittelen miten laatu toimii kilpailutekijänä sekä laadunparantamista ja laatukustannuksia. Kolmannessa kappaleessa käsittelen laatujärjestelmiä. Järjestelmistä esitellään pääpiirteet sekä miten järjestelmän käyttäminen etenee. Otan myös huomioon mitä ongelmia yleisesti näiden järjestelmien käyttämiseen saattaa liittyä. Neljäs kappale keskittyy mielenterveyden sekä siihen liittyvän laadun käsittelemiseen. Lisäksi otan esille miten Suomen laki ottaa huomioon laadun mielenterveyspalveluiden osalta. Viides kappale käsittelee laatua ja laatujärjestelmiä mielenterveys asumispalveluissa. Käsittelen ensin erilaisia näkökulmia ja sen jälkeen esitän mallin miten palveluiden laatua voidaan mitata. Keskityn erityisesti mittaamaan miten palveluntasoa voitaisiin nostaa. Viimeiseksi pohdinnassa arvioin tutkimukseni tuloksia ja niiden luotettavuutta. Tutkielman kolme viimeistä kappaletta on laadittu herättämään keskustelua laadun hallinnasta käyttämisestä mielenterveyspalveluissa.

7 6 2. LAATU 2.1 Mitä laatu on? Quality is remembered long after the price is forgotten. (Gucci Family Slogan) Laatu on erittäin laaja käsite ja sen takia sitä voidaan ajatella monesta eri näkökulmasta. Tavallisesti tulee mieleen ajatus tuotteesta tai palvelusta, joka vastaa sen käyttäjän toiveita ja ennalta olevia käsityksiä. Deming (1993: 2) määrittää, että tuote tai palvelu on laadukas, jos se auttaa jotakin ja se on tarpeeksi hyvä säilyäkseen markkinoilla. Yksinkertaisesti laatu on tuotteen tai palvelun kyky täyttää asiakkaan toiveet ja tarpeet. (Haverila ym. 2005: 372.) Juran määrittelee laadun hyödykkeen käyttötarkoituksen avulla ja lisäksi laatu on menestymisessä avainasemassa. Sillä suurempi markkinaosuus tarjoaa mahdollisuuden suurempaa voiton tavoitteluun. (Juran 1989: ) Edellä esitettyjen mallien lisäksi laatua voidaan tarkastella viidestä eri näkökulmasta, jotka täydentävät toisiaan ja ottavat huomioon tuotteen tai koko elinkaaren eri osapuolet. Ensimmäinen näkökulma korostaa laadun kestävyyttä, tällöin laatu on ajaton ja koettavissa. Toinen näkökulma painottaa tarkkaan mitattavissa olevia ominaisuuksia, kuten materiaalin ja ominaisuuksien mittaamisesta. Tämä näkökulma ei ota huomioon korkean laadun ja ominaisuuksien suhdetta. Tällöin esimerkiksi toisen kokema laatu ei ole toiselle sama asia. (Garwin 1988: ) Kolmantena näkökulmana on palvelun tai tuotteen taito toteuttaa asiakkaan toiveet. Laatu vastaa palvelun tai tuotteen haluavien asiakkaiden toiveita, jos sillä on kysyntää. (Garwin 1988: 39-48) Kuluttajan odotukset palvelua tai tuotetta kohtaan ovat yksilöllisiä, toisen kokema laatu ei vastaa välttämättä toisen kokemaa laatua. Tähän vaikuttavat henkilön aikaisemmin kokema laatu ja odotus siitä vastaavatko palveluiden ja tuotteiden laatu sille kohdistettuja odotuksia ja hintatasoa. Neljäs näkökulma ottaa huomioon tuottajan näkökulman. Tällöin korostuu tuotteen tai palvelun valmistukseen tarvittava ammattitaito ja miten virheetöntä toiminta on. (Garwin 1988: 39-48) Standardimääritellyt palvelut ja tuotteet ovat oivallinen esimerkki tästä. Esimerkiksi on mahdollista saada joka puolella maailmaa standardimääritelty eli vakiotuote tai -palvelu. Viidentenä näkökulmana on kustannusten ja hinnan välinen

8 7 suhde. Menestyvän tuotteen tai palvelun tulee olla hinta-laatusuhteelta asiakkaan mielestä hyvä. (Garwin 1988: 39-48) Tällöinkin asiakkaan kokema hinta-laatusuhde on yksilöllinen, sillä jostain tuotteesta tai palvelusta asiakas haluaa maksaa enemmän saadakseen suuremman tyydytyksen tarpeilleen. Itse nostaisin esille vielä kuudennen näkökulman, jossa otetaan huomioon yleinen mielipide laadusta ja siihen liittyvistä tekijöistä, joka vallitsee. Esimerkiksi tällä hetkellä ympäristökysymykset ovat vahvasti esillä. Kestävän kehityksen ja eettisyyden huomioiminen osana laatua tarjoaa mahdollisuuden kilpailuetuun. Sillä kuluttajat päättävät valinnoillaan mitkä tuotteet ja palvelut säilyvät markkinoilla. Laadun määrittämisen perusteeksi valittu mitattavissa oleva ominaisuus on laatukriteeri. Laatukriteeri kertoo millaista tulosta ja laatutasoa tavoitellaan. Laatukriteereiksi valitaan tärkeitä laatu tekijöitä, jotka ovat määrällisiä ja laadullisia niin, että ne täydentävät toisiaan. Laatuindikaattoreilla seurataan laatukriteerien kehittymistä ja muuttamista. (Dehko-raportti 2003: 5.) Laatua käsiteltäessä on hyvä ottaa huomioon niin asiakkaan kuin myös tuottajan näkökulma. Näiden kahden tekijän välillä on kyse siitä eli vastaako tuottajan tarjoama laatu asiakkaan odotuksia. (Russell & Taylor 1998: 77-80) Tämän jälkeen käsittelen laatutekijöitä eli ominaisuuksia joiden perusteella asiakas arvioi tuotetta ja miten ne eroavat palvelulla ja tuotteella. Tämän takia on hyvä käsitellä tuotteisiin ja palveluihin liittyviä laatutekijöitä ja ominaispiirteitä erikseen. (Haverila ym. 2005: 373.) 2.2 Laatu asiakkaan ja tuottajan näkökulmasta Yritysten tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen. Laadusta on tullut nopeasti tärkein kriteeri kuluttajien valintaperusteena. Nykyisin kuluttajat olettavat, että tietyt yritykset tuottavat laadukkaampia tuotteita ja näin ostavat niitä. Tällöin yrityksille nousee tärkeänä tekijänä vastata odotuksiin. Asiakas voi olla niin raaka-aineita kuin myös lopputuotteita ostava. (Russell & Taylor 1998: 77.) Asiakkaalle laatu on sitä mitä kuluttaja haluaa saada ja mitä on valmis maksamaan siitä. Siitä lähtien, kun asiakkailla on ollut valittavana useita eri vaihtoehtoja tuotteilleen ovat laatukriteerit nousseet esille. Asiakas haluaa, että ostettu tuote tai palvelu vastaa

9 8 käyttötarkoitusta (Fittness for use) eli kuinka hyvin kuluttajan tai käyttäjän mielestä tuote vastaa odotusta. (Russell & Taylor 1998: 77.) Mietittäessä laatua tuottajan tai palvelun tarjoajan näkökulmasta on suunnittelussa tarkoituksena vastata asiakkaan toiveisiin siitä mitä asiakas haluaa, tarvitsee ja mihin sillä on varaa. Tällöin tärkeimmäksi asiaksi nousee se, että tuote tai palvelu saavuttaa halutun laadun. Vastaavuuden laatu (Quality of conformance) eli tuotteen tai palvelun taso vastaa suunniteltua. (Russell & Taylor 1998: ) Laatu Tuottajan näkökulma Asiakkaan näkökulma Tuotanto Vastaavuuden laatu - Yhdenmukaisuus - Kustannukset Suunnittelun laatu - Laadun tunnusomaiset piirteet - Hinta Markkinointi Sopivuus käyttäjälle Kuva 1. Laatu kahdesta eri näkökulmasta (Russell & Taylor 1998: 80.) Kuvassa 1. on esitetty laatu kahdesta eri näkökulmasta: tuottajan ja asiakkaan näkökulmasta. Yhteisenä tavoitteena on niin tuottajalle, kuin myös asiakkaalle sopivuus käyttäjälle. Erityisenä tavoitteena tuottajalla on tehdä yhdenmukaisia ja kustannustasoltaan sopivia tuotteita tai palveluita. Näihin vaikuttaa tuottajan tuotanto eli vaikka tuotesuunnittelu on asiakas keskeistä, sitä ei voida toteuttaa ilman yhteistyötä ja yhteyttä tuotantoprosessiin. Jos tätä ei huomioida voi tuotannon olla mahdotonta tehdä tuotetta tai jos tuottaminen on mahdollista voi hintataso nousta liian korkeaksi. Asiakkaaseen vedotaan markkinoinnin avulla. Tällöin voidaan vedota myös laadullisiin seikkoihin tunteiden kuin myös faktojen pohjalta. (Russell & Taylor 1998: )

10 9 2.3 Laatu tuotteessa Tuote on esine tai materiaali, joka on valmistettu tai jalostettu myyntiin, syntyy toiminnan tai prosessin seurauksena. (Concise Oxford English Dictionary 2000: ) Tuote eroaa palvelusta sen konkreettisuuden takia. Sitä ei myös kuluteta samalla, kun se tuotetaan. (Haverila ym. 2005: ) Tuotteen laatutekijät eroavat palveluista. Sillä laatutekijöiksi voidaan määritellä suorituskyky, lisäominaisuudet, ulkonäkö, imago, standardien noudattaminen, luotettavuus, turvallisuus, kestävyys sekä huolto ja kunnossapitopalvelut. (Haverila ym. 2005: 373; Russell & Taylor 1998: 77) Nämä yhdeksän eri laatutekijää vaihtelevat tuotteesta ja käyttäjästä riippuen. Esimerkiksi työkalujen ulkonäkö ei ole tärkein valintakriteeri. Puolestaan imago ja ulkonäkö ovat trenditietoiselle vaatteiden ostajalle kaikkein tärkeimmät laatukriteerit. Laatutekijöiden painoarvon kuluttaja määrittelee hinnan perusteella. Yleisesti kuluttaja ostaa laatua mihin hänellä on varaa. Tällöin kuluttaja kokee saaneensa vastinetta rahoille ja tuote on hintansa arvoinen. (Russell & Taylor 1998: 77.) Mietittäessä laatua, kolmeksi tekijäksi voidaan laatugurujen Demingin (1986), Juranin (1988) ja Crosbyn (1984) mukaan listata: 1. Käyttäjä-pohjainen ajattelu: Laatu on sitä mitä käyttäjä haluaa ja miten tarpeet tyydytetään 2. Tuote-pohjainen ajattelu: Laadun tarkoittaa haluttujen ominaisuuksien määrä tuotteessa 3. Tuotanto-pohjainen ajattelu: Laatu on mitattavissa romuksi tai uusiksi menevien tuotteiden osalta (Almaraz: 4.) Tavaroiden ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi toimitusvarmuus, toimitusaika ja asiakaspalveluntaso ovat osa laatua. (Hannus 1994: 131) Lisäksi vielä nostan esille hävikin pienen määrän osana laatua sekä tavaroiden käsittely varmuuden. 2.3 Laatu palveluissa Palvelu on tarjottava toiminto tai prosessi, aineeton prosessi, jossa kuluttaja osallistuu palveluksen tuottamiseen ja kuluttamiseen yhtä aikaa. (Concise Oxford English Dictionary 2000: 1310.; Haverila ym. 2005: )

11 10 Verratessa palveluita tuotteisiin on olemassa kahdeksan eroavaisuutta. Palaute palvelusta saadaan välittömästi palvelutilanteessa, kun tuotteessa vasta viiveellä. Lisäksi muut asiakkaat vaikuttavat palvelun laatuun, esimerkiksi pitkät jonotusajat hidastavat palvelun saantia. Toisin kuin tuotteessa, asiakas on osallisena palvelun tuottamisessa. Vaikka palveluita pyritään tuotteistamaan, jokainen asiakas saa oman yksilöllisen palveluksen. Verrattuna tuotteeseen palvelu kestää vain hetken ja lisäksi palvelusten tuottaminen ja kuluttaminen on samanaikaista eli niitä ei voi varastoida. Tuote on konkreettinen ja palvelus on aineeton ja näkymätön. Viimeisenä erona voidaan pitää sitä, että käyttämätön palvelus jää käyttämättä ikuisiksi ajoiksi. (Haverila ym. 2005: 327.) Laatutekijöiksi palveluiden osalta voidaan listata luotettavuus, asiakasvaste, uskottavuus, empaattisuus ja ympäristö. (Haverila ym. 2005: 373) Lisäksi Jarmo Lehtinen nostaa vielä esille läheisyyden miten asiakas tunnetaan. (Lehtinen J. 1991: 138) Esitetyt laatutekijät ottavat huomioon kontaktin ja siitä syntyvän vaikutelman. Itse nostaisin näiden näkökulmien lisäksi esille vielä jatkuvuuden eli miten edeltävät laatutekijät saadaan säilytettyä päivästä toiseen osana organisaation toimintamallia ja yleistä käytäntöä. Kuten aikaisemmin mainittiin koettua laatua osaa tulkita vain asiakas ja laadun toteutuminen on kiinni eri tekijöistä. Toisaalta tulee muistaa, että esimerkiksi kulttuurinen pohja vaikuttaa palvelun odotuksiin ja vaatimuksiin. (Lehtinen J. 1991: ) Koettua laatua palveluissa osaa tulkita ainoastaan asiakas. (Haverila ym. 2005: 330) Hänen kuluttajakäyttäytyminen näyttää jatkossa onko palvelu vastannut odotuksia. Palvelun laadun toteutumista kuvataan kuvassa 2.

12 11 Edeltävät odotukset Palvelun aikainen laatu Palvelun jälkeinen laatu Odotukset eivät täyttyneet Odotukset täyttyivät Odotukset ylittyivät Kuva 2. Palvelun laadun toteutuminen (Haverila ym. 2005: 331.) Kuvassa 2. on esitetty kuvaus laadun toteutumisesta palveluissa. Ensimmäisenä tekijänä ovat edeltävät odotukset eli ajatus siitä mitä tietty palvelu on aikaisemmin tarjonnut tai millaisen mielikuvan yritys on antanut itsestään. Esimerkiksi R-kioskin kohdalla kuluttajan ajatuksena on palvelun nopeus sekä helppo saavutettavuus. Toinen tekijä on palvelun aikainen laatu, joka riippuu kuluttajan aikaisemmista kokemuksista sekä omista odotuksista. Toiselle kuluttajalle riittää, että hän saa esimerkiksi vähittäiskaupassa hyllystä tarvittavat tuotteet edullisesti kun puolestaan toinen kuluttaja haluaa enemmän asiakaspalvelua, esimerkiksi tuoretiskin muodossa. Kolmantena tekijänä on palvelun jälkeinen laatu, joka koostuu siitä miten odotukset kohtasivat palvelun ja miten palvelu ottaa huomioon asiakkaan tarpeet itse tilanteen jälkeen. Esimerkiksi tietokoneiden korjauspalvelu lupautuu korjaamaan tuotteen maksutta, jos ongelmia vielä ilmenee. (Haverila ym. 2005: 331.) Edellä esille otetut kolme tekijää ovat otettu esille laadun tuottajina kuvassa 2., jossa esitellään myös miten odotukset toteutuvat. Voidaan ajatella että palvelun tulee olla laadultaan vähintään sellaista, että odotukset täyttyvät. (Haverila ym. 2005: 331) Sillä voidaan määrittää, jos laatu ei vastaa odotuksia, ei kuluttaja tällöin halua enää käyttää palvelua. Markkinoijat ovat sanoneet, että uuden asiakkaan hankinta on noin 5-10 kertaa kalliimpaa kuin vanhan säilyttäminen. (Gummesson 2004: 69.)

13 Laatu kilpailutekijänä: laatukustannukset ja laadun parantaminen Laatukustannukset voidaan jaotella neljään eri kohtaan. Ennaltaehkäisevän laadunvarmistuksen kustannukset, joka koostuu laatukoulutuksesta ja virheettömyyden varmistavien menetelmien kehittämisestä. Toiseksi tarkastuksien ja laadunvalvonnan aiheuttamista kustannuksista. Kolmanneksi ovat sisäiset laatukustannukset eli virheiden aiheuttamat korjaus- ja hylkäyskustannukset. Neljänneksi voidaan mainita ulkoiset laatukustannukset eli asiakkaalla ilmenneiden virheiden aiheuttamat korjauskustannukset ja hyvitykset. (Haverila ym. 2005: 376.) Eri kilpailustrategiat voidaan jakaa hinnalla, laadulla, joustavuudella ja nopeudella kilpailemiseen. Kilpaileminen laadulla tarkoittaa asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä, ei vain ongelmien ja kustannuksien vähentämistä. Ajatellessa laatua asiakkaan näkökulmasta, laatu linkittyy tuottavuuteen niin markkinoiden kuin myös kulujen osalta. Lisäksi laatua ajatellaan kilpailuvalttina eli tuote tai palvelu osataan segmentoida oikein kilpailijoihin verrattuna. Laatu toimii osana strategista ajattelutapaa ja sen tulee sitouttaa koko organisaatio. (Russell & Taylor 1998: 31.) Kuluttajat ovat valmiita maksamaan laadusta. Tästä kertoo tutkimus, jossa selvisi että amerikkalaiset kuluttajat ovat valmiita maksamaan 33% paremmasta autosta, 50% paremmasta tiskikoneesta, 65% paremmasta televisiosta, 70% paremmasta sohvasta ja jopa yli kaksi kertaa enemmän paremmista kengistä. On tärkeää ymmärtää mikä yhteys on kuluttajien saadulla ja halutulla laadulla. (Russell & Taylor 1998: 32.) Deming (1993: 18) esittää, että laatu tehdään johtoportaassa eli tarjottu palvelu ei voi olla parempi kuin vaadittu laadun taso. Tällöin tärkeään rooliin nousee myös kyky vastata asiakkaiden toivomuksiin. Menestyksessä korostuu myös työntekijöiden elinikäinen oppiminen. Tämä vaatii markkinoiden tutkimista ja uusien mahdollisuuksien etsimistä. Tulevaisuus turvataan aktiivisella kehittämisellä. Laatu ei säily vaan sitä täytyy kehittää. (Deming 1993: 55.) Crosby (1988: ) Esittelee 14 vaihetta käsittävän laadun parantamisen mallin: 1. Johdon sitouttaminen laadun parantamiseen 2. Muodostetaan laadun parantamisen tiimit 3. Laadun mittaaminen, jotta löydetään laatuongelmat 4. Kustannukset laadun arvioinnissa: reagointi kustannuksia aiheuttaviin asioihin 5. Laatu tietoisuus koko henkilökunnalla eli laadun merkitys organisaatiossa. 6. Korjausten tekeminen: korjataan edellisissä kohdissa ilmenneet ongelmat

14 13 7. Perusta toimikunta 0-virhettä ohjelmaa varten 8. Johtajien kouluttaminen eri tasoilla 9. 0-virhettä päivä eli ns. uuden asenteen -päivä 10. Tavoitteen asettaminen 11. Virheisiin johtavien syiden poistaminen 12. Tunnustaminen: palkitaan onnistuminen, Crosby ei kuitenkaan suosittele rahallista palkitsemista. 13. Laaturaati: asiantuntijoista ja johtohenkilöistä koostuva päättävät toimenpiteistä. 14. Tehdään kaikki uudelleen: laadun kehittämisen jatkuvuuden turvaaminen. Tämä mallin avulla yrityksen toimintaa saadaan parannettua heti, mutta sen tekeminen pysyväksi vaatii paljon. (Crosby 1988: ) Mallin vahvuutena on sen kokonaisvaltainen suhtautuminen laadun parantamiseen osana organisaation toimintamallia. Lisäksi malli painottaa, että se ei anna pysyvää ratkaisua vaan kehittämistä on tapahduttava jatkossa. (Crosby 1988: ) Monissa laadunkehittämis-malleissa alkuinnostuksen jälkeen toimintaan panostaminen vähentyy. Tällöin johdon rooli korostuu laadun tuomisessa osaksi yrityskulttuuria. Mallin heikkous on siinä, että sen toteuttaminen palvelusektorilla ei onnistu yhtä helposti, kun tuotteiden osalta. Syynä tähän on 0-virheen tekemiseen painottaminen, sillä tuotteen arviointi on helpompaa kuin palvelun. Crosby (1988: 11) esittää, että laatu on ilmaista. Huono laatu ja laatutason varmistamisen seurauksena aiheutuu laatukustannuksia. Laatukustannukset toimivat arvona sille paljonko laatuvirheet aiheuttavat kustannuksia. Nämä kustannukset voivat olla jopa 25 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Näiden kulujen kartoitus tehdään ennen laadun kehitystyön aloittamista. Tätä kautta on mahdollista arvioida miten kustannukset muuttuvat kehitystyön seurauksena. Laatukustannukset syntyvät, joko valvonnan ja ennaltaehkäisevän toiminnan seurauksena tai puolestaan jälkeenpäin virhekustannuksina. (Haverila ym. 2005: ) Pitää kuitenkin muistaa, että nämä kustannukset eivät ota huomioon välillisiä kustannuksia, joita aiheutuu virheellisistä tuotteista. Sillä tyytymättömyys palveluun tai tuotteisiin heikentää yrityksen imagoa ja sen brändien mainetta. (Haverila ym. 2005: 375.) Juran korosti trilogiassaan kolmea päävaihetta: laadun suunnittelua, ohjausta ja parantamista. Suunnittelussa mietitään mitä asiakas olettaa saavansa ja mitä tulisi

15 14 kehittää. Laadun ohjaus vaihe sisältää selvityksen laadun todellisesta tasosta ja miten se on toteutunut. Toteutunutta ja tavoitetta verrataan niin, että näiden välinen ero saadaan poistettua. Kolmantena vaiheena toimii laadun parantaminen, jolloin rakennetaan organisaatio, joka edistää jatkuvaa laadunkehittämistä määritellyissä kohteissa. Eri laatujärjestelmät, joita käsitellään kappaleessa kolme toimivat juuri Juranin käsittelemän mallin mukaisesti. (Haverila ym. 2005: ) Laatu toimii yrityksille kilpailutekijänä, sillä markkinat vaativat saada vastinetta odotuksilleen. Oli kyse sitten tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajan kannalta on hyödyllistä, että markkinoilla on useita tarjoajia. Tällöin laadukkuus on merkittävämpi vaatimus markkinoilla säilymiselle. Seuraavassa käsitellään miten laatua voidaan valvoa ja kehittää organisaatiossa niin, että laatuun satsaaminen tuottaa tulosta niin kannattavuuden, imagon kuin myös myynnin kannalta.

16 15 3. ERI LAATUJÄRJESTELMIÄ 3.1 Mikä on laatujärjestelmä? Laatukriteerien takaaminen vaatii sitä, että toteutunutta laatua valvotaan organisaatiossa. Kuten aikaisemmin käsittelimme laatu takaa kilpailuedun, joten on erittäin kannattavaa tarkastella ja kehittää laatua. Tässä apuna toimivat laatujärjestelmät. Käsittelen neljää erilaista laadun parantamisen menetelmää: yleistä laatujohtamista, laatupalkintoa, laatuohjelmaa ja -standardia sekä tilastollista laadunvalvontaa. (Haverila ym. 2005: ) Laatujohtaminen on koko organisaatiossa tehtävää laadun hallintaa. Tarkoituksena on varmistaa, että tuotteiden ja palveluiden laatu vastaa organisaatiossa asetettuja tavoitteita. (Russell & Taylor 1998: 82.) Laatupalkinto on tiettyjen määriteltyjen sääntöjen pohjalle tehty laadun kehittämisen ja arvioimisen malli. Laatupalkintojen tarkoituksena on kannustaa omistautumista laatujohtamiseen ja itse arvioimaan laatua. Laatupalkinnoista on tullut himoittuja ja arvokkaita, sillä palkinnon antama vaikutelma ja maine yrityksestä parantuvat. Lisäksi laatupalkintoa voidaan pitää laajasti käytettynä apuna auttamaan yrityksiä implementoimaan vaikuttava laadunvalvonta ohjelma. (Russell & Taylor 1998: ) Käsikirjan pohjalle perustuva laatuohjelma ja -standardi ovat rakenteeseen ja dokumentointiin perustuva johtamisen järjestelmä, joka kuvaa toimintatapoja, kohteita, periaatteita, organisaation valvontaa, vastuuta, laadun parantamisen implementointisuunnitelman organisaation osaksi tuotteissa ja palveluissa. Laatujärjestelmä tarjoaa kehykset suunnittelulle, implementoinnille, dokumentoinnille ja arvioinnille suorituksista organisaatiossa ja sisällyttää tarvittua laadunvalvontaa. (EPA Requirements for Quality Management Plans 2001: A 3.; Vaasan Sairaanhoitopiiri: SHQS laatuohjelma.) Laatustandardin saavuttaminen vaatii tiettyjen asetettujen tavoitteiden ja sisällön saavuttamisen. (Haverila ym. 2005: 383.) Tilastollinen laadunvalvonta käsittää monenlaisia menetelmiä laadun tarkastamiseksi, ongelmien ja niiden syiden analysoimiseksi ja tuotantoprosessien kehittämiseksi. Esittelen tilastollisista menetelmistä seitsemän tyypillisintä. (Haverila ym. 2005: 390.)

17 16 Esittele aluksi yleismallisen kokonaisvaltaisen laatujohtamisen TQM:n, joka perustuu koko organisaation toimintaprosessin kehittämiseen ja sen jälkeen laatupalkinto EFQM:n sekä laatuohjelma ja -standardi SHQS:n ja Tilastolliseen laadunvalvontaan perustuvat seitsemän menetelmää. Lopuksi viimeinen osio pitää sisällään tiivistetyt esittelyt neljästä muusta käytössä olevasta laatujärjestelmästä. (Haverila ym. 2005: ) 3.2 TQM TQM eli Total Quality Management voidaan suomentaa kokonaisvaltaiseksi laatujohtamiseksi. TQM on erittäin laaja ja monialainen käsite. Siitä ei ole yhtä ja oikeaa selitystä alan kirjallisuudessa vaan jokainen tutkija on laatinut omia malleja ja rakenteita TQM:n toteutukseen. (Hannus 1994: 131) Tilastollisen laatujohtamisen kehittäjinä voidaan pitää Walter Shewhartia, joka 1920-luvulla kehitti tilastollista laadunvalvonnan työkaluja. Tämän pohjalta W. Edwards Deming keskittyi omassa laadun työssään kehittämään mallin, joka on enemmän johtamisenfilosofia kuin teknillisestä näkökulmasta tehtävä laadun varmistaminen. (Russell & Taylor 1998: 82.) Pääpiirteet Asiakaslähtöinen TQM -laatujohtaminen on menetelmä, jossa pyritään vaikuttamaan koko toimintaprosessiin niin, että organisaation tuotantoprosessi ja asiakkaiden tyytyväisyys paranee. (Martin:1993: 10-20) Kehittäminen on jatkuvaa ja siihen tulee osallistua kaikilla tasoilla organisaatiossa. (Almaraz: 1) Tärkeimmässä roolissa laadun parantamisessa on työntekijöillä ja johtajilla, ei laatujohtajilla tai tekniikasta vastaavilla. (Russell & Taylor 1998: 82.) TQM:ssa korostuu laatukäsitys ja asiakasnäkökulma, tällöin TQM on johtajuuden, välineiden ja järjestelmien monitasoinen rakenne. (Silén 1998: 41) Voidaan siis ajatella, että laatujohtamiseen kuuluu laadun suunnittelu, varmistaminen sekä parantaminen. Tuomi esittää Silenin (1997: 13) laatimat laadun määritelmät kuudessa eri näkökulmassa: 1. Valmistuskeskeinen laatumääritelmä: virheiden määrä määrittelee laadun. 2. Tuotekeskeinen laatumääritelmä: tuotteen ominaisuudet määrittävät sen laadun.

18 17 3. Arvokeskeinen laatumääritelmä: laatu on kohteen käyttöarvo eli kyse on hintalaatu suhteesta tai hyötyarvo, jolloin tuote tai palvelu täyttää täysin käyttäjän tarpeet. 4. Kilpailijakeskeinen laatumääritelmä: laatu on vähintään yhtä hyvä kuin kilpailijoilla. 5. Asiakaskeskeinen laatumääritelmä: laatu on tuotteen kyky tyydyttää asiakkaan tarpeet ja toiveet. 6. Yhteiskuntakeskeinen laatumääritelmä: laatu määritellään sen mukaan, mikä on sen kokonaisvaikutus ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon. Nämä määritelmät tulisi ottaa huomioon laatujohtamisessa. Tällöin TQM ottaa huomioon niin kovia kuin myös pehmeitä elementtejä. (Tuomi 1999: 2.) Jatkuva laadun kehittäminen Demingin esitti neljäntoista kohdan periaatteet joidenka avulla laadun kehittäminen saavutetaan: 1. Kehittäminen asetetaan organisaatiossa pitkän ajanjakson tavoitteeksi 2. Omaksutaan filosofia huonon laadun ehkäisystä 3. Laadun varmistaminen ei perustu riippuvaisuuteen tarkastuksesta vaan laatuun alusta alkaen. 4. Valitaan muutamia toimittajia, joidenka valinta perustuu laatuun, ei hintaan. 5. Tuotantoprosessin kehittäminen perustuu keskittymällä suurimpaan laatu ongelmien aiheuttajaan systeemiin ja työntekijöihin, näihin puuttumalla parannetaan tuottavuutta ja lasketaan kustannuksia. 6. Työssä oppiminen pannaan alulle niin, että se keskittyy ennaltaehkäisemään laatuun liittyviä ongelmia. 7. Johtajuuden tarkoituksena on saada työtekijät toimimaan paremmin. 8. Rohkaiskaa työtekijöitä osallistumiseen, poistamalla pelko esittää kysymyksiä tai tunnistaa laatuun liittyviä ongelmia. 9. Eri osastojen väliset rajat tulee poistaa ja tällä tavoin kehittää yhteistyötä. 10. Poistakaa iskulauseet ja tavoitteet, joiden avulla työntekijöiden tulisi saada aikaan korkeampia tuloksia ennen kuin on näytetty miten se on mahdollista. 11. Poistakaa numeeriset tavoitteet, jotka eivät huomioi laatua. 12. Kohenna työntekijäin henkilökohtaista arvostusta kehittämällä johtajuutta ja tuotantoprosessia niin, että työntekijät voivat toimia kykyjen mukaan. 13. Aloittakaa koulutus- ja kehittämisohjelmat jotka vaikuttavat laadun parantamiseen koko organisaatiossa. 14. Korkeimpien johtajien tarkoituksena on implementoida edelliset 13 kohtaa. (Russell & Taylor 1998: 83.)

19 18 Shewhartin alun perin kehittämä, mutta Demingin ansioksi laskettava jatkuvan kehittämisen malli the Deming Wheel (PDCA-cycle) on neljän vaiheen prosessi joka täydentää neljäntoista periaatteen jatkuvaa kehittämistä. (Russell & Taylor 1998: 83.) Mallin ensimmäinen vaihe on suunnittelu (PLAN), jolloin prosessi tai tapahtuma tutkitaan, ongelmat tunnistetaan ja ratkaisu suunnitellaan. Tällöin asiakkaan odotukset ovat päättäväisiä ja tavoitteet vakiintuneita. Toinen vaihe eli tekeminen (DO), jolloin suunnitelma implementoidaan testauksen pohjalta, parannukset arvioidaan ja tulokset dokumentoidaan. Kolmantena vaiheen toimii tarkastaminen (CHECK), joka tunnetaan nykyisin oppimisena (STUDY). Sillä tämä huomioi paremmin analysoinnin kautta tehtävän suunnittelun kuin yksinkertaisen tarkistuksen. Tarkoituksena tässä vaiheessa on tutkia onko ensimmäisessä vaiheessa määritellyt tavoitteet saavutettu ja onko uusia ongelmia ilmennyt. Viimeisenä vaihe on toiminta (ACT). Tällöin tarkoituksena on toimia niin, että suunnitelmat on implementoitu ja laadun parantamisesta on normaali osa toimintaa. Viimeisen vaiheen jälkeen toiminta palaa takaisin ensimmäiseen vaiheeseen, jolloin uusien ongelmien tunnistaminen niiden parantaminen alkaa eli näin kehitystyö on jatkuvaa. (Russell & Taylor 1998: ) Toteutuminen TQM eli kokonaisvaltainen laatujohtaminen tuo organisaatioon asiakaslähtöistä strategista johtamista, jonka avulla jatkuva kehittäminen, oppiminen ja yhteistyö tulevat organisaatioon osaksi normaalia käytäntöä. (Russell & Taylor 1998: 85.) Tuotantoyrityksissä laatujohtamisen käyttäminen on ollut palvelun tarjoajia yleisempää. Pitää muistaa, että molemmat tuottavat prosessien läpi lopputuotteen. Tuotteiden osalta korostuu se, että lopputuote pystytään konkreettisesti kokemaan ja varastoimaan sekä uudelleen käyttämään. Tällöin on laatujohtamisessa helppo mitata mitä hyötyä TQM:n käyttäminen tuo. Tavoitteiden vertaaminen saavutettuun tulokseen voidaan mitata. (Russell & Taylor 1998: 89.) Palveluiden osalta tuloksien mittaaminen ei ole niin helppoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että TQM:n käyttäminen ei olisi mahdollista palvelun tarjoajien osalta. Ainoastaan asiakkaan tyytyväisyyden mittaaminen on hankalampaa. Laatujohtamisen on keskityttävä työntekijän suoritukseen liittyen odotettuun laatuun. TQM:n käyttäminen palvelun tarjoajissa korostaa työntekijän kohtelua niin, että häntä

20 19 kohdellaan kuin asiakasta ja tällöin hän kohtelee asiakasta hyvin. (Russell & Taylor 1998: ) Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen tulisi toimia niin tuotteita valmistavissa kuin myös palvelun tarjoajien organisaatioissa. Mallin tulisi myös mahdollistaa asiakkaan huomioiminen aivan uudella tavalla ja kehitys olisi jatkuvaa. Tämä kuulostaa hyvältä ollakseen totta. Nostan itse esille ongelmia mitä saattaa liittyä laatujohtamisen toteuttamiseen organisaatiossa. Ensimmäinen ongelma koskee johdon sitouttamista laatu ongelmien korjaamiseen. Aluksi ongelmien korjaaminen kiinnostaa, mutta pitkällä ajanjaksolla toteutuminen voi olla haastavaa. Toinen ongelma koskee työntekijöiden sitouttamista ja uuden omaksumista, joillakin aloilla vaihtuvuus työväessä on suurta ja tällöin laadun takaaminen on haastavampaa. Nykyisin pitkät alihankkijaketjut saattavat tuottaa ongelmia liittyen laadun takaamiseen, sillä enää ei välttämättä tiedetä kuka tilatun työn tekee. Viimeinen ongelma koskee julkisen sektorin tehottomuutta, sillä yleisesti ongelmien muuttaminen on hankalaa säädeltyjen normien takia. Toisaalta julkisella sektorilla tapahtuva laadun parantaminen saattaa kohdata poliittista vastustusta. 3.3 Laatupalkinnot EFQM European Foundation of Quality Management eli EFQM on 1988 perustettu eurooppalainen laatupalkinto, joka perustettiin yhdysvaltalaisen American Malcolm Baldbrige Award vaihtoehdoksi. Vuonna 1999 mallin nykyaikaisuus tarkastettiin, mutta perusperiaatteet säilyivät samoina. (Klazinga, Nabitz & Walburg 2000: 191) EFQM on joustava ja sitä voidaan käyttää suurissa ja pienissä organisaatioissa kuin myös yksityisellä ja julkisella sektorilla. (EFQM: Introducing Excellence 2003: 4.) EFQM:n pääpiirteet EFQM ei ole ohjaileva kehysmalli. Vaan se perustuu yhdeksään kriteeriin, joilla voidaan määrittää organisaation prosessia kohti erinomaisuutta. Malli tunnetaan nimellä the EFQM Excellence Model. Kyseinen malli on esitetty kuvassa 3.(EFQM: Introducing Excellence 2003: 5.)

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki Kotoutumiskoulutuksen arviointi Riina Humalajoki Osallisena Suomessa -hanke Laki kotouttamisesta uudistui 2009. Laki sisältää Osallisena Suomessa kokeilulakihankkeen, jonka toimikausi on 22.3.2010-30.6.2013.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnossa hakemuksen laatiminen ja kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari Laadun strategiat Mikko Mäntysaari Luennon sisältöä Millaisia strategioita laadun hallitsemiseksi voidaan käyttää ja on käytetty. Eversin typologia TQM:n malleja Laatustandardien asettaminen AdalbertEversin

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Erityisteema: Yrittäjyys Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Laatupalkinnon tavoitteena on kannustaa ammatillisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin itsearviointiraportti

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin itsearviointiraportti Eurooppalaisen vertaisarvioinnin itsearviointiraportti (Ohjauspisteen nimi) [Vuosi] Laatija: Toimitettu: [Päivämäärä, versionumero/lopullinen versio] EUROPEERGUID Tool-box 09, muokattu -materiaalista Sisällysluettelo

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki Historian

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Laatupalkintomalli (EFQM -malli)

Laatupalkintomalli (EFQM -malli) Laatupalkintomalli (EFQM -malli) Ruut Pylvänäinen Laatupalkintomallin taustalla on laaja kokemus Laatupalkintomallin arviointiperusteet ovat syntyneet tuhansien eurooppalaisten ja ulkoeurooppalaisten organisaatioiden

Lisätiedot