Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 SISÄLTÖ Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat 4 3 Koko kaupunkia koskevat valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 5 4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kaupunginhallituksen alainen toiminta Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Palvelustrategian arviointi Varhaiskasvatus Perusopetus Kaukametsä Ympäristötekniset palvelut Investoinnit Käyttötalouden toteutuminen 13 5 Kaupungin määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Liikelaitokset Merkittävät tytäryhtiöt 16 6 Muita havaintoja kaupungin toiminnasta Edellisen vuoden kertomuksen esitysten arviointi Liikelaitostamiset Kainuun Pelastustoimi 19 7 Alijäämän kattamisvelvoite 19 8 Vuolijoen kunta Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kunnanhallituksen alainen toiminta Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala 8.2 Käyttötalouden toteutuminen Kunnan määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Muuta 23 9 Esitykset Talvivaaraan varautuminen Elinkeinotoimen järjestelyt Sisäisen valvonnan arviointilausuma Kiitokset Yhteenveto 25 Liite Vuolijoen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

3 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kaupunginvaltuusto valitsi toimikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluvat: jäsen Hannu Juntunen Ritva Mikkonen Ilkka Juntunen Annamaija Kolli-Kauppinen varajäsen Kimmo Niskanen Pirjo Laaksonen Juha Toivo Taina Korhonen Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on nimetty Hannu Juntunen ja varapuheenjohtajaksi Ritva Mikkonen. Lisäksi syksystä 2006 lähtien kuntaliitoksen johdosta Tauno Heiskanen on osallistunut pysyvänä asiantuntijana lautakunnan kokouksiin. Hän jatkaa varsinaisena jäsenenä vuoden 2007 alusta alkaen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Arja Laatikainen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut sisäinen tarkastaja Seija Huttunen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Lähtökohtanaan kaupunginvaltuuston hyväksymä visio ja toimintastrategia tarkastuslautakunta on arvioinut aikaisempien vuosien tapaan toiminnallis-ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tasapainotettuun tuloksellisuusmalliin perustuen. Arvioinnin tarkoituksena on tukea päätösten tekemistä ja toimeenpanoa. Arviointitehtävänsä edelleen kehittämiseksi lautakunta on käynyt myös keskusteluja kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajien kanssa. Tarkastuslautakunnan keskeisenä painopistealueena vuonna 2006 ovat olleet elinkeinostrategian seuranta, liikelaitostamiset, tytäryhtiöt, Kaukametsän toiminta, perusopetuksen tila, kuntaliitos, alijäämän kattamiseksi laaditut tasapainottava taloussuunnitelma ja toimenpideohjelma sekä kaupungin talous että investoinnit. Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta on saanut selvityksiä toimintojen järjestämistavoista, kuullut toiminta- ja talousasioissa kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä. Kokouksissa on käsitelty tilintarkastukseen liittyviä asioita, tarkastuksen raportointia ja arviointikohteita. Kertomusvuonna tarkastuslautakunta on pitänyt 12 kokousta ja käsitellyt niissä 90 asiaa. Lisäksi lautakunta on kokoontunut kolme kertaa vuonna 2007 arviointikertomuksen laadintaa varten. Tutustumiskäynneillä on selvitetty Kajaanin uimahallin ja Vuolijoen urheilutalon toimintaa sekä perehdytty kohteiden tulevaisuuden suunnitelmiin. 3

4 Kaupungin ja kuntayhtymän tarkastuslautakunnat ovat pohtineet keskinäistä yhteistyötään yhteisessä tapaamisessa. Lisäksi on pidetty yhteinen kokous Vuolijoen tarkastuslautakunnan kanssa Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin vuoden aikana. Lisäksi on järjestetty yhdessä maakuntakuntayhtymän kanssa tarkastuslautakuntien seminaari Kainuun kuntien tarkastuslautakunnille. 1.3 Tilintarkastus Kaupungin ulkoisesta tilintarkastuksesta toimikaudella huolehtii Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Veli Matti Seppälä ja avustavana tarkastajana, kauppatieteiden maisteri Juha Huotari. Vuonna 2006 vastuullinen tarkastaja ja avustava tarkastaja ovat suorittaneet kaupungin hallinnon tarkastuksia sopimuksen mukaisesti yhteensä 58 päivää. Tilintarkastajat ovat esitelleet työohjelmansa tarkastuslautakunnalle ja raportoineet tarkastusvuoden 2006 aikana havainnoistaan kolme kertaa. 2 ARVIOINNIN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä on kuntalain 71 :n mukaisesti osa kaupungin ulkoista tarkastusta, jonka toisen osan muodostaa tilintarkastajan suorittama tilintarkastus. Tilintarkastaja keskittyy kuntalain 73 :ssä tilintarkastajan tehtäväksi säädettyihin tarkastustehtäviin. Toiminnan tavoitteellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle. Valtuusto päättää kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kaupunkiorganisaation hallinnosta vastaa ja sitä johtaa kaupunginhallitus, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtuuston päätökset. valvoo ja arvioi valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointia, jossa on mukana kuntalaisen näkökulma. Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006), jolloin tarkastuslautakuntaa koskevaan 71 :ään on lisätty uusi momentti. Tämän mukaisesti tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainotavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu sekä kaupunginhallituksen tilinpäätöksessä esittämiin tietoihin että tarkastuslautakunnan arviointikokousten yhteydessä saamiinsa tietoihin ja havaintoihin. Toimialojen ja tilintarkastajien raportit ja selvitykset ovat myös olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. 3 KOKO KAUPUNKIA KOSKEVAT VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 4

5 Vuoden 2006 talousarvioon kirjatut tavoitteet ovat perustuneet kaupunginvaltuuston hyväksymään tasapainotetun tuloksellisuuden strategiaan ja johtamisjärjestelmään. Lisäksi arviointimenetelminä on käytetty asiakastyytyväisyys- ja työyhteisön toimivuuskyselyn seurantatutkimuksia. Seuraavassa arvioidaan, miten vuoden 2006 talousarvioon kirjatut koko kaupunkia koskevat sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden (Tilinpäätös 2006, 11) kohdalle kirjattu palvelustrategian arviointi käsitellään myöhemmin luvussa 4.4. Lukuun ottamatta korkea-asteen koulutuksen aloituspaikkojen määrän säilymistä muut asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Uudistumisen ja henkilöstön työkyvyn (Tilinpäätös 2006, 12) osalta kehityskeskustelujen käynnin 100 %:n tavoite ei ole toteutunut suunnitellusti, koska toteutuman mukaisesti niitä on käyty vain 80-prosenttisesti. Koska kehityskeskustelut ovat perustaso, jolta kokonaistavoitteita lähdetään arvioimaan, niin perustason puutteet vaikuttavat koko arviointiketjuun heikentävästi. Työyhteisöjen toimivuustutkimuksista on tehty seurantatutkimus, jolla on saatu selvitettyä, mihin asioihin jatkossa tulee panostaa. Prosessien ja rakenteiden osalta talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmien toimivuus parani koko vuoden ajan, vaikka poistojen kirjaantuminen ajantasaisesti ei onnistunut. Talousraporttien otto helpottui huomattavasti loppuvuodesta uuden (client)- version käyttöön oton myötä. Rahoituslaskelman ja konsernitilipäätöksen laadinta eivät ole vielä käytettävissä. Palvelustrategia päivitettiin tavoitteen mukaisesti, mutta siihen liittyvät palvelujen tuotantotapojen muutospäätökset siirtyivät vuodelle Taloudellisten resurssien tavoite käyttötalouden tuloksen osalta jäi hieman vajaaksi eli euroa (0,8%) peruskunnan osalta, mutta kun tarkastellaan peruskuntaa liikelaitoksineen, tavoite on saavutettu hyvin. Muut asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. 4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOIMIALAKOHTAINEN TOTEUTUMINEN 4.1 Kaupunginhallituksen alainen toiminta Kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen ohella Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin Vesi ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, aluekehitysohjelmista, elinkeinokeskuksen yritystoiminnasta, matkailun kehittämisestä ja markkinoinnista vastaava Kajaanin Teknologiakeskus Oy ja Kainuun maakunta kuntayhtymä sekä keskushallinto. Kaupunginhallitusta ja keskushallintoa lukuun ottamatta muut toiminnat arvioidaan liikelaitosten 5.1. ja tytäryhtiöiden 5.2. osioissa. Kaupunginhallituksen osalta ei ole asetettu tavoitteita, vaan toimenpiteitä (tilinpäätös ). Suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin lukuun ottamatta taloudellisia tavoitteita, koska toimintakate ylittyi 5

6 euroa. Suurin ylitys muodostui Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksuosuuden kasvusta, koska maksuosuuteen vaikutti sopimuksen mukaisesti kaupungin verotulojen lisäys. Tuloverojen kasvu johtui tuloveroprosentin korotuksesta 18,75 %:sta 19 %:iin ja ansiotulojen arvioitua paremmasta kehityksestä sekä siitä, ettei kunnallisverotuksen vähennyksiin tehty merkittäviä perustemuutoksia. Kaupungin maksuosuudeksi Kainuun maakunta kuntayhtymälle perussopimuksen mukaan arvioitiin talousarviossa euroa eli 59,6 %. Tilinpäätöksen mukaan maksuosuus oli euroa eli 59,6 %, joten lisäystä oli euroa edellä mainituista syistä. Keskushallinnon (Tilinpäätös 2006, 22-23) osalta ei ole myöskään asetettu varsinaisesti tavoitteita, vaan toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on onnistunut hyvin lukuun ottamatta painatuskeskuksen kehittämistä nettoyksiköksi ei ole aloitettu ja toimintakate on ylittynyt eläkemenoperusteisten KuELmaksujen johdosta. 4.2 Sivistystoimiala Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden tavoitteeksi (Tilinpäätös 2006, 28) asetettu asiakastyytyväisyysmittaukset hyvästä tuloksesta huolimatta eivät anna oikeata kuvaa koko toimialasta, koska mittauksia ei suoritettu kaikilla tulosalueilla. Niitä oli suoritettu varhaiskasvatuksessa, Kajaanin Mamsellissa, Kainuun museossa, Kajaanin taidemuseossa, Kaukametsän opistossa, Kainuun musiikkiopistossa ja Kaukametsän kongressikeskuksessa, mutta ei perusopetuksessa, kaupunginkirjastossa, kaupunginteatterissa ja yleisessä kulttuuritoimessa. Valtakunnallisten arviointien perusteella matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa oppilaat ovat menestyneet hyvin, mutta kielten opetuksessa on jääty alle keskiarvon. Tulokset osoittavat, että matematiikan perusopetuksessa on pystytty turvaamaan riittävä yhdenmukaisuus koulutuksessa koko maan alueella, mutta kielten opetusta tulee parantaa ja erityisesti venäjän kielen merkitystä on korostettava oppilaiden tehdessä vieraan kielen valintoja. Uudistumiseen ja henkilöstön työkyvyn tavoitteeksi asetettua (Tilinpäätös 2006, 28) työyhteisöjen toimivuustutkimuksien tekemistä ja mahdollista kehittämistoimenpiteistä päättämistä kuluneena vuonna toteutettiin vain Mamsellissa, joten laaja-alaisempaan arviointiin ei ole aihetta. Muut asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti, koska työssä jaksamiseen on alettu panostaa merkittävästi ja suunnitelmallinen täydennyskoulutus on jatkunut. Prosessien ja rakenteiden tavoitteeksi (Tilinpäätös2006, 29) asetetut kouluverkkoselvitys sekä kaupunginteatterin ja Mamsellin liikelaitosselvitykset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Kirjatut toimenpiteet toteutettiin, paitsi kaupunginkirjaston ja yliopistokirjaston hanke kariutui yliopiston vetäydyttyä hankkeesta. 6

7 Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2006, 30) osalta tavoitteena ollut toimitilojen käyttöasteen nostaminen onnistui. 4.3 Ympäristötekninen toimiala Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden osalta (Tilinpäätös 2006, 49) tavoitteeksi oli asetettu vesihuollon kehittämissuunnitelman, maankäyttöpoliittisen ohjelman ja pelastuslaitoksen palvelutasosuunnitelman toteuttamisen seuranta. Vesihuollon käytännön toteuttajana on toiminut Kajaanin Veden liikelaitos, joka on toteuttanut mahdollisuuksiensa mukaan kehittämissuunnitelman mukaisia hankkeita. Ks. myös kohta 5.1. Kaupunki on avustanut vesiosuuskuntien ja -yhtymien vesihuollon rakennushankkeita suunnitelmien mukaisesti. Maankäyttöohjelman edellyttämät vuosien takaiset rakentamiskehotukset on saatu toteutettua erilaisin toimenpitein. Kainuun aluepelastuslaitos on toteuttanut tavoitteen mukaisesti lakisääteistä palvelutasoa vuonna 2006, mutta on laatimassa uutta palvelutasosuunnitelmaa. Organisoinnin siirto Kajaanin kaupungilta Kainuun maakunta - kuntayhtymään ei ole vielä toteutunut, vaikka se on kirjattu yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi. Lakisääteiset tehtävät pelastuslaitos on pystynyt hoitamaan hyvin ja vuotuiset toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Kainuun aluepelastuslaitoksen taloudenhoidon osalta kaikki sopijaosapuolet eivät ole olleet tyytyväisiä toimintaan. Esille nousseita epäkohtia on korjattu, mutta tietyt asiat vaativat vielä lisäselvityksiä. Ks. myös kohta 6.3. Asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Efeko Oy:n toimesta. Lisäksi Tilapalvelu on toteuttanut myös oman asiakastyytyväisyystutkimuksen, joten asetettu tavoite on toteutettu hyvin. Tuloksista on tarkemmin palvelustrategian arvioinnin yhteydessä. Kätönlahden pientaloasemakaava-alue on saatu suunnitelmien mukaan käyttöön, mutta keskustaajama 2020 osayleiskaava ei ole valmistunut tavoitteen mukaisesti. Toimitilojen liikelaitosselvitystyö on viivästynyt tavoitteen mukaisesta aikataulustaan ja valmistuu vuoden 2007 aikana. Rakennuskannan sopeuttaminen tilatarpeiden mukaisesti on onnistunut asetun tavoitteen mukaisesti. Uudistumisen ja henkilöstön työkyvyn (Tilinpäätös 2006, 50) tavoitteina olleita työyhteisöjen toimivuustutkimuksia ei ole tehty kuluneena vuonna, joten arviointia ei voida tehdä. Kehityskeskustelujen osalta asetettu tavoite ei ole toteutunut. Valmistautuminen henkilöstön eläköitymiseen on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Prosessien ja rakenteiden (Tilinpäätös 2006, 51) osalta oman palvelutuotannon arviointia on tehty useissa eri yhteyksissä, mutta työn tuottavuuden arviointia ei ole toteutettu ajan puutteen vuoksi. Ostopalvelujen arviointi on toteutettu tavoitteen mukaisesti. Lautakunnan tekemistä päätöksistä muutokseen 7

8 johtaneiden valitusten ja oikaisupyyntöjen määrä on hieman nousussa edelliseen vuoteen verrattuna. Lautakunnan lupajaosto on tehnyt yhteensä 130 päätöstä tai lausuntoa, joista on valitettu tai tehty oikaisupyyntöjä yhteensä 17 kpl, joten valitusten tai oikaisujen määrä on 13 % tehdyistä päätöksistä ja lausunnoista. Määrä on aika suuri, mutta tarkempi asioiden tarkastelu osoitti, että asianosaiset ja valvontaviranomainen ovat olleet asiaan kuuluvalla tavalla aktiivisia. Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2006, 51) osalta asetettu tavoite toteutui hyvin maan myynnistä saatujen myyntivoittojen ansiosta. 4.4 Palvelustrategian arviointia Kaupungin palvelustrategian tavoitteena on löytää keinot kaupungin selviytymiselle tulevaisuuden haasteista palvelujen järjestäjänä. Kaupunginvaltuusto on asettanut mm. strategiseksi tavoitteeksi, että kaupunkilaisille tarjotaan laatutasoltaan määriteltyjä, kustannuksiltaan tehokkaita lakisääteisiä peruspalveluja, jotka järjestetään kaupungin omana tuotantona tai ostopalveluna. Arviointitoimenpitein selvitetään, kuinka hyvin kaupunki on onnistunut tehtävien ja palvelujen hoitamisessa ja järjestämisessä. Arvioinnin tulee antaa myös päätöksentekijöille väline tarkastella, miten tavoitteet ovat saavutettu ja samalla se antaa mahdollisuuden lisätä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Palvelun tuottajan tilivelvollisuus kuntalaisia kohtaan edellyttää, että kuntalaisille annetaan tietoa siitä, minkälaisia palveluja määrän, laadun ja taloudellisuuden suhteen on tuotettu verorahoituksella. Palvelustrategian toteutusta arvioidaan erityisesti sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen tulosalueilla sekä ympäristöteknisellä toimialalla Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen strategisena tavoitteena on mm. tuottaa korkeatasoisia ja pitkälle erikoistuneita palveluja niin kaupungin kuin yksityisen palveluntuottajien järjestämänä. Päivähoitopalveluja on ollut riittävästi ja palvelut ovat järjestyneet lakisääteisessä ajassa. Vuonna 2006 kaupungin järjestämässä päivähoidossa sisältäen sekä päiväkodit ja perhepäivänhoidon oli keskimäärin lasta ja yksityisessä hoidossa oli 462 lasta eli yhteensä lasta. Tämä tarkoittaa sitä, että 0 6-vuotiaista lapsesta kaupungin ja yksityisen järjestä-mässä päivähoidossa on ollut 57,54 %. Hoidon järjestämisen haasteel-lisuutta lisää se, päivähoidon tarve keväällä ja syksyllä vaihtelevat paljon. Lapsia oli hoidossa keskimäärin lasta ja hoidossa oli lasta. Päivähoidossa oli keskimäärin 133 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Hoitopäiviä kertyi varsinaisessa päivähoidossa päivää ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa päivää eli yhteensä päivää. Hoitopäi-viä kertyi vuonna 2005 yhteensä päivää eli lisäystä edelliseen vuoteen muodostui hoitopäivää. Lisääntyneestä tarpeesta johtuen kahteen päi- 8

9 väkotiin on perustettu kaksi pienten lasten ryhmää (20 lasta) ja henkilöstömäärä on kasvanut yhdeksän henkilöä. Hoidon tarpeen kasvu on aiheutunut paikkakunnan parantuneesta työllisyystilanteesta. Pienten lasten hoitotukea saavia ikäryhmässä 0 6-vuotiaat oli 736 lasta, joka merkitsee ko. ikäryhmästä 27,3 %. Vuonna 2005 hoitotukea sai 739 lasta, joten muutos on ollut hyvin vähäinen. Eri päivähoitomuotojen ulkopuolella oli noin 15,4 % eli 415 lasta. Suoritetun asiakastyytyväisyysmittauksen perusteella tulokseksi saatiin 3,66 asteikolla 1 4. Tehdyn asiakaskyselyn ja monitahoarvioinnin perusteella voidaan sanoa, että Kajaanin päiväkotien vanhemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä lapsensa hoitoon ja lapset ovat lähtevät mielellään päiväkotiin. Sekä kaupungin että yksityiset päiväkodit ovat pystyneet hyvin tehokkaasti ohjaamaan palvelunsa tarpeen mukaisesti. Tilannetta kuvaa kaupungin päiväkotien hyvä käyttöaste, joka oli vuonna 2006 keskimäärin ympäri vuoden 94,22 % ja vastaavasti yksityisissä päiväkodeissa 91,09 %. Kunnallisella puolella käyttöastetta parantaa esiopetuksen ja kerhojen osuus. Vastaava luku vuonna 2003 oli 83,45 %, joten parannus on ollut merkittävä. Nettomenot hoitopäivää kohti nousivat hieman ollen 40,98 euroa/hoitopäivä, kun luku oli 39,76 euroa/hoitopäivä vuonna Nettomenot olivat euroa/0 6-vuotias. Edellisenä vuonna luku oli euroa/0 6-vuotias. Kuudesta kaupungin vertailukaupungista Kajaani sijoittui kyseisellä luvulla selkeästi taloudellisesti edullisimmaksi ja valtakunnallisessa vertailussa 12. sijalle. Varhaiskasvatuksen nettomenot asukasta kohti olivat 359 euroa/asukas vuonna 2006, kun vastaava luku oli 340 euroa/asukas edellisenä vuonna. Nettomenojen lisäykseen ovat olleet vaikuttamassa tulopuolen vähäisempi kertymä mm. hankerahoituksen loppuminen ja lapsiryhmien lisäyksestä aiheutuneet menojen lisäykset Perusopetus Strategisena tavoitteena perusopetuksen tulosalueella on peruskoulujen sitoutuminen laadukkaaseen opetukseen ja oppimiseen sekä niiden kehittämiseen suuntaamalla resurssit perustehtävään. Toiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutokset reagoimalla niihin. Vaikuttavuusnäkökulmasta voidaan tarkastella mm., miten peruskoulun oppilaat ovat menestyneet valtakunnallisesti eri aineiden valtakunnallisissa kilpailuissa ja 9. luokalta päättötodistuksen saaneiden lukumäärää. Valtakunnallisissa arvioinneissa arvioitiin kaikkien perusopetuksen 6. ja 9. luokkalaisten matematiikan ja englannin kielen taitoja. Kajaanin peruskoulun 9. luokan oppilaat ovat menestyneet keskimääräistä paremmin ja 6.luokkalaiset lähes keskiarvon tasoisesti valtakunnallisissa matematiikan kokeissa. Englannin kielessä menestyminen on ollut molempien ryhmien osalta alle valtakunnan keskiarvon. Vuoden 2004 tasoon nähden tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan, koska silloin keskiarvo saavutettiin molemmissa taidoissa. Vuonna 2005 toimialalla ei osallistuttu valtakunnallisiin arviointeihin. 9

10 Vuodelta 2005 olevan virallisen tiedon mukaan perusopetuksen päättötodistuksen saaneita oli 402 oppilasta ja yksi jäi ilman päättötodistusta. Heistä 92,4 % eli 371 oppilasta aloitti 2. asteen koulutuksessa. Keväällä 2006 päättötodistuksen sai 507 oppilasta. Oppilaat ovat sijoittuneet jatko-opintoihin hyvin, sillä alustavien tietojen mukaan vain viisi oppilasta on yhteisvalinnan kautta hakeneista jäänyt jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Lukiossa aloittaneita joukosta oli alustavan tiedon mukaan 55 % ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaneita oli 45 %. Tilanne näyttää parantuneen ennakkotietojen valossa. Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna luokkamuotoisessa erityisopetuksessa syksyn 2006 tilastoinnin mukaan oli 218 oppilasta, mikä merkitsee koko kyseisen ajankohdan oppilasmäärästä oppilaasta 5,69 %. Kajaanissa vuosina erityisopetukseen sijoitettujen lukumäärä on pysynyt melkein samana. Kokonaisoppilasmäärän pienentyessä suhteellinen osuus on hieman kasvanut eli 5,10 %:sta 5,69 %:iin. Koulutuksen arviointineuvoston vuoden 2005 tilaston mukaan valtakunnallisesti erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden määrä on kaksinkertaistunut vuosina ja syksyllä 2005 heitä oli 6,7 % koko oppilasmäärästä. Kainuussa erityisopetuksessa oli 6,2 % oppilaista vuonna Tämän tilaston mukaan tilanne Kajaanissa näyttäisi olevan parempi kuin keskimäärin koko maassa ja Kainuussa. Henkilöstönäkökulmasta arvioituna päätoimisia opettajia lukuvuonna on ollut 264 henkilöä, mikä merkitsee sitä, että yhtä opettajaa kohti on ollut 13,4 oppilasta. Oppilasmäärän pienentyessä opettajien määrä ei supistu samassa tahdissa, joten suhdeluku on vuosi vuodelta parantunut. Koko läänin tasolla vuonna 2005 oppilaita yhtä opettajaa kohti oli 13,2. Opettajien lukumäärä oli 266 henkilöä vuonna Kelpoisuuden omaavia heistä oli 254 henkilöä, joten 4,5 % heistä oli muodollisesti epäpäteviä. Tilanne koko Oulun läänissä oli 5,3 %, joten Kajaanin tilanne on parempi. Työyhteisön toimivuus on ollut hyvä (> 3), mutta opettajien rekrytointi, osaamisen tason ylläpitäminen ja työssä jaksaminen tulevat olemaan tulevaisuuden haasteita. Oppilasmäärä on pienentynyt vuodesta 2005 vuoteen oppilaalla. Pienentyminen on niin nopeaa, ettei rakenteita voida purkaa siinä tahdissa kuin se edellyttäisi ja tilanne näkyy yksikkökustannusten nousuna. Perusopetuksen menot oppilasta kohti olivat euroa/oppilas vuonna 2005, kun vastaava luku oli jo euroa/oppilas vuonna Vertailutietoja ei ole vielä saatavissa kuin vuodelta 2005, mutta niiden tietojen mukaan Kajaani sijoittuu maakunnassa hyvin, koska Kainuussa perusopetus maksoi /oppilas. Kuntaryhmässä asukasta perusopetus maksoi /oppilas ja koko maassa kustannukset olivat /oppilas Kaukametsän toiminta Kaukametsä on pystynyt säilyttämään hyvän palvelutasonsa johtajan työajan puolittamisesta ja taloudellisista leikkauksista huolimatta. Asetetut tavoitteet on saatu toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Taloudelliset resurssit on 10

11 hyödynnetty hyvin ja toimintakate on saatu euroa suunniteltua paremmaksi Ympäristötekniset palvelut Ympäristötekninen toimiala vastaa yhdyskuntasuunnittelulla ja viranomaistoiminnalla osaltaan kaupungin kehittämisestä, huolehtii katujen ja muiden alueiden yleisten alueiden sekä kiinteän ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta. Ympäristöteknisten palvelujen vaikuttavuuden mittaamiseksi ei ole käytettävissä nyt sellaisia mittareita, joilla voitaisiin ilmaista, onko tarjotuilla palveluilla ollut vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin. Vaikutuksia voidaan kuvata vain subjektiivisina kokemuksina tai asiantilan muutoksina. Edellä sanottuun viitaten tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kaupungin infrastruktuuri on kyetty säilyttämään kohtalaisen hyvässä kunnossa, Vaikuttavuuteen vaikuttavat omalta osaltaan tarjottujen palvelujen peittävyys ja kohdentuvuus. Jäljempänä kuvatun asiakaspalvelukyselyn perusteella voidaan sanoa, että ympäristötekninen toimiala on pystynyt tuottamaan asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Resurssien niukkuuden takia on jouduttu kohdentamaan palvelut määrällisesti eniten niitä tarvitseville, jolloin taajamien ulkopuolella asuvat kuntalaiset ovat kokeneet jääneensä huonommille palveluille kuin taajamissa. Efeko Oy:n toteuttamalla asiakaskyselyllä, joka on suoritettu loka-marraskuussa 2006, on haettu vastauksia ulkoiseen palvelukykyyn, jolla kuvataan välittömän palvelutilanteen ja asiakkaan kohtaamisen laadukkuutta. Otoskoko on ollut 500 satunnaisesti yli 18-vuotiasta henkilöä. Vastauksia saatiin 214 eli vastausprosentti muodostui 43 %, joka oli erinomainen koko kyselyjoukkoon verrattuna. Tutkimuksessa useampia kysymyksiä yhdistettiin ja muodostettiin summaasteikkoja, jotka indeksoitiin välille 1 5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittivat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että asiakkaiden mielestä keskustan katujen puhtaus, siisteys ja lumenauraus olivat kohtuullisesti hoidettu ja asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluihin, mutta asuinkatujen kuntoon ei oltu tyytyväisiä. Samoin keskustan ulkopuolisten katujen hoitoon ei oltu tyytyväisiä. Kokonaisuutena liikennealueiden hoito mitattuna yhdellä indikaattorilla osoitti arvoa 3,08 eli myönteistä suhtautumista. Kyselyssä puistoista pyydettiin arvioimaan keskuspuistojen, asuinaluepuistojen ja asuntoalueiden metsien hoitoa sekä leikkipuistojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Puistojen hoito -mittari osoitti lukua 2,91, joka merkitsee asiakkaiden tyytymättömyyttä asioiden hoitoon. Erityisesti oltiin tyytymättömiä (44 %) leikkipaikkojen siisteyteen ja varusteiden kuntoon. Vastaajista 86 % oli sitä mieltä, että katuvalaistus keskustan kaduilla oli hoidettu hyvin ja asuntokaduilla 67 % oli tyytyväisiä, mutta vähiten tyytyväisiä (56 %) asiakkaat olivat jalankulku- ja pyöräteiden valaistukseen. Kokonai- 11

12 suudessaan katuvalaistus -mittarilla mitattuna huononnusta vuoteen 2002 oli tapahtunut merkittävästi eli 4,04:sta pudotus 3,70. Kyselyn ajankohta vuoden pimein aika loka-marraskuu voi selittää jossain määrin tilannetta. Edellinen kysely suoritettiin maaliskuussa. Palo- ja pelastustoimessa kyseltiin tarkastus- ja neuvontapalveluista, nuohouksesta, sammutus- ja pelastuspalveluista ja sairaankuljetuspalveluista. Näistä muodostettu palvelukykyä mittaava mittari osoitti lukua 3,63 eli myönteistä suhtautumista asioiden hoitoon. Huonoin tulos saatiin tarkastus- ja neuvontapalveluista, joihin vain 51 % oli tyytyväisiä. Muihin palvelujen osalta tyytyväisyys vaihteli 62 %:sta 66 %:een. Kehittämiskohteiksi kyselyn perusteella nousivat erityisesti asuinkatujen kunto, leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto, asuntokatujen lumen-auraus ja keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys. Kaupungin taloudellinen tilanne on näkynyt myös ympäristöteknisellä toimialalla tiukkana käyttötalousraamina. Toimiala on kuitenkin pysynyt annetussa taloudellisessa raamissa ja pystynyt maan myynnistä saaduilla myyntivoitoilla parantamaankin toimintakatettaan. 4.5 Investoinnit Tavoitteeksi asetettu 7 milj. euron nettoinvestointien määrä toteutui erittäin hyvin ollen euroa eli poikkeamaa syntyi vain euroa. Talousarviossa investointeihin (Tilinpäätös 2006, 64) oli varattu bruttona euroa, joka toteutui eurona eli ylitystä syntyi euroa. Tuloarvio oli euroa, joka toteutui eurona eli ylitystä muodostui euroa, Kaikki toteutetut investoinnit ovat olleet pakollisia tai kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia hankkeita. Suurimpien ylitysten syntyyn (Tilinpäätös ) vaikuttivat seuraavat asiat: - maa- ja vesialueita myytiin suunniteltua enemmän ( euroa) - tarpeettomia kiinteistöjä myytiin ( euroa) - kunnallistekniikan rakentaminen ylittyi ( euroa) ja vastaavasti tulopuoli ylittyi myös ( euroa) - Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n osakepääoman korotuksella Petäisenniskan alueen tontit yhtiön omistukseen ja edelleen myynti liiketonteiksi ( euroa) Lisäksi on todettava, että yliopiston ja kaupungin yhteinen kirjastohanke kariutui yliopiston luovuttua hankkeesta ja jäähallin investointi monien väärinkäsitysten ja tietokatkosten johdosta on siirtynyt myöhemmäksi. Jäähallihankkeen viivästymiseen johtaneet syyt voivat toistua muissa hankkeissa, mikäli ei varauduta riittävän huolellisesti henkilöstövaihdoksiin avainhenkilöiden osalta. Hyvä tulokertymä on mahdollistanut toteuttaa suunnitelmasta poikkeavia kohteita. Investoinnit ovat alkaneet hieman lisääntymään edellisestä vuodes- 12

13 ta, koska kaupunki on supistanut investointejaan vuosina hyvin voimakkaasti. Vuonna 2006 bruttoinvestointitaso oli 277,83 euroa/asukas ja se on noussut vuoden 2005 tasosta, jolloin se oli 220,71 euroa/asukas. Nettoinvestoinnit olivat kuluneena vuonna 193,76 euroa/asukas, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 160,57 euroa/asukas. Lisäksi on mainittava, että kiinteistöjen korjaustoiminnasta on puuttunut kokonaisvaltainen kuntokartoitus ja tutkimus, koska on päässyt tapahtumaan nyt esille noussut Kätönlahden koulun vakava kosteusvaurio. Edellä mainittujen tilanteiden välttämiseksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupungin omistamissa kiinteistöissä varaudutaan tuleviin korjauksiin ja valmistaudutaan niihin hyvissä ajoin ennakolta niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Tämä toteutuu kuntoarvion ja siihen liitetyn teknisen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman avulla. 4.6 Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmat: Ilman liikelaitoksia sisältävän kaupungin tuloslaskelman, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut (Tilinpäätös 2006, 62) mukaan toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 24,6 %, kun se vuonna 2005 oli 25,6 % eli hieman huononnusta edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate (Tilinpäätös 2006, 62) kasvoi tarkistettuun talousarvioon nähden euroa eli 1,11 % ja alkuperäiseen 1,87 %. Alkuperäisessä talousarviossa, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut, vuosikate oli arvioitu euroksi. Toteutuma oli tuloslaskelman mukaan euroa, joten vuosikate ylittyi suunnitellusta euroa eli 7,66 % (Tilinpäätös 2006, 66). Verrattuna edelliseen vuoteen kaupungin vuosikate parantui euroa eli 25,84 %. Verotulojen hyvä kertymä on jatkunut myös vuonna Tarkasteltaessa vuosikatetta yhdessä liikelaitosten kanssa vuosikatetta muodostui euroa, joka merkitsee 241,4 euroa/asukas. Ennakkotiedon mukaan asukkaan kuntakokoluokassa vuosikate oli keskimäärin noin 240 euroa/asukas, joten kaupunki ei poikkea kokoluokastaan. Verrattaessa kaikkiin maan kuntiin tilinpäätösarvioiden mukaan vuosikatetta kertyi 282 euroa/asukas. Vuosikateprosentti peruskunnan osalta parani edellisen vuoden arvosta 2,8 %:sta 3,4 %:iin. Yhdessä liikelaitosten kanssa vuosikateprosentti parani 4,1 %:sta 5,0 %:iin, joten tulos osoittaa selkeää parannusta. Yhdessä liikelaitosten kanssa vuosikatteella voitiin edelleenkin kattaa vain 85,1 %:sesti poistoista. Tilanne on huomattavasti parantunut edellisestä vuodesta, jolloin luku oli 66,6 %.(Tilinpäätös 2006, 66 ja 70). Tilikauden alijäämä ilman liikelaitoksia oli alkuperäisessä talousarviossa ennakoitu euroksi. Lopullisessa tilinpäätöksessä (Tilinpäätös 2006, 66) alijäämää muodostui euroa, joka oli euroa eli 0,79 % enemmän kuin suunnitelmassa. 13

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginhallitus 13.4.2010 Kaupunginvaltuusto 15.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:15 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta: Arviointikertomus 2012 Helsingin kaupunki Puhelin (09) 310 1613 Tarkastusvirasto tarkastusvirasto@hel.fi

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot