Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo / Innehållsförteckning"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Årsberättelse 2014

2 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Sisällysluettelo Innehållsförteckning 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 11 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 12 Talous ja henkilöstö 13 Tuotot ja kulut 16 Verksamhetsledarens översikt 17 Påverkning och intressebevakning 21 Främjande av äldre människors välmåga och trygghet 23 Utvecklings- och forskningsverksamhet 24 Ekonomin och personal 28 Liitteet/Bilagor 14 Konsernin tuloslaskelma ja tase 25 Liitteet Julkaisija: ISBN Toimitus: Etukansi: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry (paino) (pdf ) Leena Valkonen Ryhmätoiminta antaa voimaa arkeen. Kuva: Antero Aaltonen Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Mainospalvelu Kristasta Oy Krista Jännäri Paino: Tyylipaino Oy, Vuosikertomus 2014

3 Toiminnan arvot / Organisations värden Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi toimivien järjestöjen katto-organisaatio. Keskusliitto on toiminut vuodesta 1949 ja sen tehtävänä on edistää vanhusten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä toimia kolmannen sektorin edunvalvojana. Liiton jäseninä on 340 yleishyödyllistä vanhustyön toimijaa eri puolilta Suomea. Jäseninä on sekä paikallisia että valtakunnallisia yhdistyksiä sekä säätiöitä. Toimintamuotomme Vanhuspoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta Jäsenjärjestöjen tukeminen Ikääntyneiden ihmisten ohjaus ja ryhmätoiminta Kehittämistoiminta ja koulutus Keskusliitto on asiantuntijaorganisaationa mukana vanhustenhuoltoon ja palvelujärjestelmiin liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä. Lisäksi liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Keskusliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa mm. järjestämällä alueellisia ja valtakunnallisia koulutus- ja neuvottelupäiviä. Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko. Keskusliiton brändityötä on jatkettu viemällä uusia arvoja liiton käytännön työhön. Arvot ovat Työmme lähtee sydämestä. Vaikutamme pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Liiton kolmivuotissuunnitelman teemana on Hyvän vanhuuden puolesta. Toimintakaudella keskusliitolla on kolme tavoitekokonaisuutta: Parantaa iäkkäiden ihmisten hyvinvointia Vahvistaa yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa Kehittää keskusliiton omaa toimintaa. Centralförbundet för de gamlas väl är landets strörsta riksomfattande takorganisation för organisationer som arbetar för äldre människor och åldringar. Centralförbundet har verkat sedan år 1949 och dess uppgift är att främja äldres och ålderstignas välmåga och social trygghet samt att fungera som intressebevakare för tredje sektorn. Förbundet har som medlemmar 340 allmännyttiga aktörer inom äldrearbete på olika håll i Finland. Medlemmar är både lokala och riksomfattande föreningar och stiftelser. Våra verksamhetsformer Ålderspolitisk påverkning och intressebevakning Stöd till medlemsorganisationerna Handledning och gruppverksamhet för ålderstigna människor Utvecklingsverksamhet och utbildning Centralförbundet är som sakkunnig organisation med beredningsarbetet för lagstiftning m.m. i an-slutning till äldreomsorg och servicesystem. Dessutom has förbundet aktivt samarbete med många organisationer inom social- och hälsovården och myndigheterna. Centralförbundet verkar i intimt samarbete med sina medlemssamfund bl.a. genom att anordna regionala och riksomfattande kurser och konferenser. I förbundets administration deltar genom styrelse- och fullmäktigearbete en stor skara riksomfattande och lokala sakkunniga. Centralförbundets varumärkesarbete har fortsatt genom att tillföra förbundets praktiska arbete nya värden. Värdena är Vårt arbete kommer från hjärtat. Vi verkar genom från de minsta borden till de största salarna. En värdig ålderdom är en mänsklig rättighet. Alltid. Temat i förbundets treårsplan är För en god ålderdom. Under verksamhetsperioden har centralförbundet tre målsättningshelheter: Förbättra äldre personers välbefinnande. Stärka allmännyttiga organisationers verksamhet Utveckla centralförbundets egen verksamhet. 3

4 Toiminnanjohtajan katsaus Vaikutimme pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin Vanhustyön keskusliiton perustamisesta tuli kuluneeksi 65 vuotta huhtikuun 22 päivänä Juhlallisuudet keskitettiin syksyllä 60 vuotta täyttäneeseen Vanhustenpäivään ja Vanhustenviikkoon. Pääjuhla järjestettiin Mikkelissä yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja vanhusneuvoston kanssa. Juhlatilaisuuteen osallistui noin 500 henkilöä. Keskusliitto toteutti kuluvan kolmivuotiskauden keskimmäisenä vuonna tapahtumat suunnitellusti ja järjesti myös toimintaympäristön muutokseen liittyviä ajankohtaistilaisuuksia jäsenjärjestöilleen. Liitto edisti vanhuuspoliittista vaikuttamistyötään osallistumalla valtakunnallisiin työryhmiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Taloudellisen taantuman jatkuminen ja hallituskauden viimeisen vuoden käynnistyminen lisäsivät lainsäädännön valmistelutyötä ja palvelujärjestelmän valvontatoimien kehittämistä. Näin vaikuttamistyölle avautui myös uusia mahdollisuuksia. Keskusliitto pitääkin pienistä voimavaroistaan huolimatta tärkeänä ja roolilleen tarkoituksenmukaisena, että se on saanut entistä useammin kutsun osallistua lainsäädäntötyön eri vaiheisiin. Tiiviissä kuntayhteistyössä toimivien noin 340 jäsenjärjestön perusteella liitossa on syntynyt monipuolinen kuva ikääntyneiden ihmisten elämästä. Sote-järjestämislakia ja hankintalakia uudistettaessa sekä kuntien hankintakäytäntöjä kehitettäessä jäsenjärjestöjen organisoiman laadukkaan ja monipuolisen toiminnan näkyväksi tekeminen on ollut keskeinen osa liiton vaikuttamistyötä. Iäkkäiden ihmisten kotihoidon lisäämiseksi muutettiin Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Keskusliiton oma toiminta edistää monipuolisesti ikääntyneiden ihmisten kotona elämisen edellytyksiä. Liiton korjausneuvojat ja Aluefoorumit osallistuivat ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon -kampanjan toteutta m iseen, Ystäväpiiri-toiminta vahvisti valtakunnallista rooliaan yksinäisyyden kokemusten lievittämisessä ja Senioritoiminta tarjosi monipuolisia osallisuuden mahdollisuuksia. Ryhmätoiminnan tueksi kehitetty VAHVIKE-verkkosovellus eteni viimeistelyvaiheeseen. Keskusliiton omistama VTKLpalvelut Oy laajensi kotihoidon tarjontaansa haastavassa markkinatilanteessa ja tuotti liitolle ajantasaista tietoa paljon apua tarvitsevien ihmisten arjesta. Kehittämishankkeista RAY:n Eloisa ikä -ohjelman koordinaatioon osallistui 25 hanketta. Yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa toteutettu viisivuotinen KÄKÄTE-hanke päättyi ja uutena hankkeena käynnistyi iäkkäiden ihmisten tietoteknistä osaamista vertaistuen avulla kehittävä SeniorSurf. Liiton ja Vanhustenviikon vuosipäivien lisäksi historian lehti kääntyi, kun yli 20 vuotta liittoa menestyksellisesti luotsannut toiminnanjohtaja, YTL Pirkko Karjalainen siirtyi vanhuuseläkkeelle. Sydämellinen kiitos toimintamme taloudellisista edellytyksistä Raha-automattiyhdistykselle, Suomen kansanterveysyhdistys ry:lle sekä muille taloudellista tukea osoittaneille tahoille. Kiitos yhteistyöstä keskusliiton valtuustolle, hallitukselle sekä laajalle jäsenistöllemme. Ilman taloudellista tukea ja aktiivisia toimijoita ei olisi keskusliittoa vaikuttamassa hyvän vanhuusiän edellytyksiin. Iäkkäiden ihmisten arkeen ilon ja tuen tuottaminen ei onnistuisi myöskään ilman työstään innostunutta henkilöstöämme, joka toimii täältä Malmin toimistolta ja ympäri maata sijaitsevista pikkutoimistoista käsin. Mutkattomat ja luottamukselliset suhteet sidosryhmiemme kanssa ovat edellytys sille, että työmme ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi jatkuu. y- Satu Helin Toiminnanjohtaja 4 Vuosikertomus 2014

5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Juhlavuosia ja näkyvää uudistumista Liitto täytti huhtikuussa 65 vuotta ja sen järjestämää valtakunnallista Vanhustenpäivää vietettiin lokakuussa 60. kerran. Vanhustenpäivä on yksi valtakunnan vanhimpia teemapäiviä. Juhlavuoden kunniaksi liitto uudisti arvonsa ja visuaalisen ilmeensä. Arvot julkistettiin huhtikuussa liiton syntymäpäivän aikaan. Arvo, Työmme lähtee sydämestä, on osa brändiviestintää ja visuaalisesti sitä kuvaa uusi logo, joka muodostuu kahdesta sisäkkäisestä sydämestä. Logon lisäksi toimintavuoden aikana uudistettiin liiton esitteet sekä verkkosivut. Sivut avattiin uudistettuina lokakuun alussa. Liitto jatkoi työtä uusien arvojen kytkemiseksi käytännön työhön mm. henkilöstölle ja sidosryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa. Keskusliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja YTL Pirkko Karjalainen siirtyi vanhuuseläkkeelle. Uudeksi toiminnanjohtajaksi nimettiin TtT Satu Helin, joka aloitti työnsä keskusliiton palveluksessa Vanhuuspoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta Vanhustyön keskusliiton päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Liittokokous valitsee liitolle valtuuston, sen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Liittokokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi. Liiton hallituksen puheenjohtajana toimii ylijohtaja Elli Aaltonen ja valtuuston puheenjohtajana VTT Markku Lehto. Liiton valtuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja hallitus kahdeksan kertaa (liite 1). Keskusliitto on perustehtävänsä lisäksi onnistunut vahvistamaan toimintaansa visionsa suuntaisesti. Liittoa on pyydetty erityisosaamisensa sekä laajan jäsenkenttänsä perusteella koostuvan tiedon ja verkoston perusteella entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä vanhuspalveluja koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön, asiantuntija-alustusten pitäjäksi ja eri hankkeiden partnereiksi. Liitolta kysytään ohjeita ja taustatietoja laajalti ikääntyvää yhteiskuntaa koskeviin lehtiartikkeleihin, televisio-ohjelmiin ja eri organisaatioiden kehittämistyöhön. Pyöreän pöydän keskustelutilaisuus Säätytalolla. 5 5

6 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Keskusliitto antoi toimintavuoden aikana 14 pyydettyä lausuntoa ja oli useasti kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Toimintavuoden aikana käsittelyssä oli mm. sosiaalihuoltolain uudistaminen, muutokset lakiin ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä hankintalainsäädännön uudistaminen, joihin keskusliitto on antanut omat kommenttinsa. Vaikuttamistyötä on toteutettu viestinnän kanavissa mm. 40 lehdistötiedotteen, lehtiartikkeleiden, verkkosivujen, sosiaalisen median, julkaisumyynnin sekä tapahtumien avulla. Eri sidosryhmille on lähetetty sähköisiä uutiskirjeitä. Mediayhteistyö oli toimintavuonna aktiivista ja liiton toiminta sai merkittävää näkyvyyttä sekä printti- että sähköisissä medioissa. Samoin sosiaalisessa mediassa käyntimäärät kasvoivat. Keskusliitto toimittaa ja julkaisee omaa Vanhustyö-lehteä sekä printtinä että sähköisesti Lehtiluukku.fi-palvelun kautta. Lehti julkaistiin kuutena teemanumerona. Vuoden lopussa valmisteltiin toimintamalli lehden ilmoitusmyynnin ottamiseksi liiton omaksi toiminnaksi. Elokuussa keskusliitto julkaisi yhteistyössä VTT:n kanssa teoksen Ikäteknologia, jonka ovat kirjoittaneet 20 alan suomalaista kärkitutkijaa. Julkaisu on alan ensimmäinen suomenkielinen perusteos ikäteknologiaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi KÄKÄTE-projekti tuotti kahdeksan uutta julkaisua. Hyvä ikä -messut pidettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa syyskuussa. Liitto on yksi messujen pääjärjestäjistä. Tapahtumassa vieraili runsaat kävijää. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa järjestettiin neljännen kerran iareenaajankohtaisseminaari, jonka teemana oli Mihin rahani riittävät. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisyyttä edistettiin osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin sekä järjestämällä jäsenistölle opintomatka Berliiniin, joka toteutettiin keväällä. Liitto osallistuu vuosittain ikäihmisten kaltoinkohtelua ehkäisevään Kätketyt äänet -kampanjapäivään, jota vietetään kansainvälisesti nimellä World Elder Abuse Awareness Day. Suomessa järjestettiin aiheen tiimoilta Pukeudu purppuraan -tiedotuskampanja. Keskusliitossa vieraili syksyllä lehtitoimittajia Saksasta ja Sveitsistä, he kirjoittivat julkaisuissaan vierailun annista. Toiminnanjohtaja osallistui marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriön kutsusta Finland Care -ohjelman vanhustyön osaamisen vientimatkalle Singaporeen. Liiton kansainvälisen toiminnan keskeinen yhteistyökumppani on Brysselissä toimiva eurooppalainen yhteistyöjärjestö Age Platform Europe, jonka materiaalia välitetään mm. liiton nettisivuilla. 6 Vuosikertomus 2014 Jäsenistöä opintomatkalla Berliinissä.

7 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Jäsenjärjestöjen tukeminen Vanhustyön keskusliitto Aluetapaamiset ja jäsenkoulutukset 2014 Paikka Aika Osallistujamäärä Keskusliitolla oli vuoden vaihteessa 340 jäsentä. Toimintavuoden aikana jäseniä erosi mm. toiminnan lakkaamisen vuoksi. Keskusliittoon liittyi myös uusia jäseniä ja jäsenmäärä toimintavuoden päättyessä oli entisellään. Keskusliiton jäsentoiminnan keskeinen tavoite vuonna 2014 oli tukea jäsenyhteisöjen osaamista ja entistä vahvempaa keskinäistä verkostoitumista. Tavoitteena oli myös vahvistaa vuoropuhelua jäsenjärjestöjen ja kuntien sekä muiden vanhustyössä toimivien kesken. Nämä tavoitteet toteutuivat kuuden järjestetyn Aluefoorumin sekä lainsäädäntöön ja strategiseen uudistumiseen keskittyneiden koulutuspäivien ja -jaksojen avulla. Aluefoorumeihin ja jäsenkoulutuksiin osallistui yhteensä 790 henkilöä. Aluefoorumeissa jaettiin mm. tietoa jäsenistön kehittämishankkeiden tuloksista sekä ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon -kampanjasta. Jäsenistön toimintaa on tuettu myös monipuolisen neuvonnan kautta. Ajankohtaista jäsenviestintää ylläpidettiin extranet-sivustolla ja kuukausittain lähetettiin sähköinen jäsentiedote sekä suomeksi että ruotsiksi. Alueellisia tiedotteita lähetettiin tarpeen mukaan. Kesäkuussa johtajien foorumissa pohdit tiin keinoja, miten selviytyä toimintaympäristön muutoksissa. Vuoden 2014 aikana jäsenistöä kannustettiin pohtimaan oman toiminnan vahvuuksia sekä mahdollisuutta keskinäiseen yhteistyöhön kyselyn avulla. Kysely tuotti ideoita ja edisti verkottumista. Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestöt Tärkeää asiaa paljon. Kiitos! Nämä ovat tärkeitä tilaisuuksia myös verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon kannalta. Vanhustyön aluefoorumi, Länsi- ja Sisä-Suomi Tampere Vanhustyön aluefoorumi, Itä-Suomi Kuopio Vanhustyön aluefoorumi, Pohjois-Suomi Kajaani Vanhustyön aluefoorumi, Lappi Rovaniemi Vanhustyön aluefoorumi, Lounais-Suomi Pori Vanhustyön aluefoorumi, Etelä-Suomi Lahti Jäsenyhteisöjen johtajien foorumi Ryhmätoiminnan ideointi- ja koulutuspäivä Joensuu Ryhmätoiminnan ideointi- ja koulutuspäivä Pori Ryhmätoiminnan ideointi- ja koulutuspäivä Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Seinäjoki Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Lappeenranta Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Oulu Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Kajaani Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja tietosuoja Juridiset koulutukset (erikseen sovitusti) eri jäsenyhteisöissä Yhteensä 790 Lisäksi on toteutettu Ystäväpiiri-ohjaajien koulutuksia ja lisäkoulutuksia usealla paikkakunnalla. tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän palveluita ikääntyneille ihmisille. Jäsenyhteisöistä noin 200 tarjoaa erilaisia asumis-, hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita sekä kotipalvelua. 140 jäsenyhteisöä toimii muulla tavoin ikääntyneiden ihmisten hyväksi. Ne vuokraavat asuntoja, järjestävät ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toteuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä. Keskusliiton jäseninä on myös useita eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöjä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa ikääntyneille ihmisille ympäri Suomen. Uudet jäsenet Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ATK Seniorit Mukanetti ry Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Alajärven Seudun Vanhustenpalveluyhdistys ry Lomapirtin kannatusyhdistys r.y. Ikävihreät ry Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö Someron Seudun Kuntokotiyhdistys ry 7

8 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Vanhustenpäivä 60 vuotta Valtakunnallista vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 lähtien. Tosin monet järjestöt olivat jo usean vuoden ajan pitäneet paikallisia vanhusten päivä eri puolilla Suomea. Vanhainsuojelun keskusliitto, nykyinen Vanhustyön keskusliitto, päätti kuitenkin ottaa asian omakseen ja ryhtyi toimiin vuoden yhden määrätyn sunnuntain nimeämiseksi valtakunnalliseksi Vanhustenpäiväksi. Vanhustenviikkoa ryhdyttiin viettämään 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Tapahtumaa vietetään aina lokakuun ensimmäisellä viikolla. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin tänä vuonna Mikkelissä Juhlaan osallistui yli 500 vierasta. Juhlapuhujana oli peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Tapahtumassa jaettiin Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä Vuoden vanhusteko -tunnustus, joka myönnettiin tänä vuonna Jyränkölän Setlementin kehittämälle saattohoidon toimintamallille. Toimintamallissa vapaaehtoisia koulutetaan tueksi saattohoitotilanteisiin. Vanhustenviikko Vanhustenviikkoa vietettiin teemalla Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Viikkoa varten painatettiin julistetta ja lehteä kannustamaan eri yhteisöjä järjestämään tapahtumia ja osoittamaan arvostusta ikääntyneitä ihmisiä kohtaan. Teema omaksuttiin valtakunnallisesti laajasti ja tapahtumia sekä juhlia järjestettiin runsaasti eri puolilla maata. Viikon teema herätti pohdintaa myös puheissa ja kirjoituksissa. Vanhustenviikolla järjestettiin nyt toista kertaa myös kansallinen SeniorSurf -päivä, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden ihmisten tietotekniikkataitoja. Aiheeseen liittyviä tapahtumia järjestettiin yli 100 eri puolilla Suomea. 8 Vuosikertomus s 2014 Vuoden Vanhusteko -palkinto myönnettiin Jyränkölän Setlementille.

9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Ystäväpiiri-toiminta Ystäväpiiri-toiminta on Vanhustyön keskusliiton kehittämää iäkkäille ihmisille suunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. Tieteellisesti vaikuttavaksi todettua, toimintamallin mukaista toimintaa, on toteutettu vuodesta 2006 lähtien. Ystäväpiiri-ryhmiin on osallistunut jo yli iäkästä ihmistä eri puolilta Suomea ja koulutettuja ohjaajia on lähes 700. Ystäväpiiri-mallia hyödynnetään aktiivisesti mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa sekä kuntien vanhuspalveluissa. Toimintaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Vuoden aikana Ystäväpiiri-toimintaa oli 41 paikkakunnalla. Keskusliitossa työskentelee neljä alueohjaajaa, jotka yhteistyössä Ystäväpiiri-kouluttajien kanssa järjestivät ohjaajakoulutusta eri puolilla maata. Uusia Ystäväpiiri-ohjaajia valmistui 85. Toimessa oleville ohjaajille järjestettiin myös lisäkoulutusta. Ystäväpiiri-ryhmään osallistuvien henkilöiden toivotaan jatkavan omaehtoisesti kokoontumistaan ohjatun ryhmäjakson jälkeen. Omaehtoisia ryhmiä käynnistyi 36. Näiden ryhmien kokoontumisia tuettiin Zonta-stipendeillä, joita myönnettiin vuoden aikana 26. Stipendien avulla 207 ryhmäläistä sai tukea toimintaan osallistumiseen. Omaehtoisesti toimivat ryhmäläiset ovat jatkaneet toimintaansa keskimäärin kaksi vuotta ja parhaimmillaan kahdeksan vuoden ajan. Ennen kaikkea mieliala on kohentunut, ja se, että pari tuntia saa puhua toisen kanssa, avartaa yksineläjän näkökulmaa. Saa aivan avoimesti olla mikä on. Senioritoiminta Raha-automaattiyhdistyksen tukema Senioritoiminta järjestää pääkaupunkiseudulla vanhuksille ja ikääntyneiden ihmisten omaishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa, vapaaehtoistoimintaa kotona asuvien vanhusten tueksi sekä monipuolista virkistys- ja tiedotustoimintaa. Senioritoiminta järjestää myös valtakunnallisesti koulutusta ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnasta. Toimintavuoden aikana pääkaupunkiseudulla toimi yhteensä 11 ryhmää. 98 % ryhmiin osallistuneista kokee ryhmätoiminnan vaikuttaneen merkittävästi hyvinvointiinsa. Osallistujamäärältään kasvoi eniten virkistystoiminta, jossa taidetorstai sekä teatteri- ja bussiretket olivat suosittuja. Myös kesätoimintaan osallistumisten määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. Koulutuksen tai yksilöperehdytyksen läpikäyneitä vapaaehtoisia oli Tavoitteena ikääntyneiden ihmisten osallisuuden lisääminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ja helpottaminen vuoden lopussa 142, mikä vastaa vuoden takaista tilannetta. Vapaaehtoisten välittämisessä tehdään yhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Vuoden aikana tehtiin ystäväkäyntiä ja 525 saattaja-apukäyntiä. Vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten ryhmätoiminnan ohjaamisen tueksi kehitetty aineistosivusto VAHVIKE (vahvista, viritä, kehitä) saatiin loppuvuodesta sisällöllisesti ja toiminnallisesti julkaisuvalmiiksi ja muilta osin viimeistelyvaiheeseen. Aineisto on maksutta käytössä 9

10 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitossa työskentelee 16 korjausneuvojaa, jotka toimivat ympäri maata alueillaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Neuvontakäyntien ja tehtyjen asuntojen muutossuunnitelmien määrä kasvoi edellisvuodesta. Keskusliiton korjausneuvonta osallistui ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon -kampanjaan, jossa kannustettiin kodin esteettömyyden ja turvallisuuden arviointiin hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia ja tekemään asumista tukevia ratkaisuja. Lisäksi keskusliiton korjausneuvonta osallistui Invalidiliiton Helppo liikkua Roadshow -kiertueeseen esteettömyystietouden levittämiseksi. Korjausneuvoja Antero Hiilesvuon Turun alueella tekemä vaikuttavuusselvitys julkaistiin keväällä. Selvitys osoittaa, että korjausneuvontatoiminta on auttanut merkittävästi ikääntyneitä ihmisiä asumaan omissa kodeissaan ja tuonut yhteiskunnalle säästöjä. Toiminnan vaikuttavuutta ilmentävät myös haastateltujen ihmisten tyytyväiset tarinat muutos töistä. Toteutunut toiminta 2014 Neuvonnan yhteydenotot Neuvontakäynnit Tehdyt suunnitelmat kpl kpl kpl Liitto lähetti kirjelmän ympäristöministerille korjausavustusten tulorajojen nostamisen tarpeesta. Helsingin Sanomat kirjoitti yhteistyössä keskusliiton kanssa koko sivun artikkelin neuvontatoiminnasta, jossa nostettiin keskusteluun myös alalla ilmenneet väärinkäytökset. Korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista. Yleisimpiä ikääntyvien asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta. Korjausneuvontaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Olen kaikin puolin tyytyväinen, ilman tätä remonttia tuskin olisin enää kauaa selvinnyt täällä kotona. 10 Korjausneuvontatoiminta Vuosikertomus 2014on auttanut merkittävästi edistänyt ikääntyneiden ihmisten asumista omissa kodeissaan.

11 Kehittämis- ja tutkimustoiminta Vanhustyön keskusliiton kehittämistyön pääpaino on toimintakäytäntöjen uudistamisessa. VTKL on toiminut viiden vuoden ajan partnerina Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Vallin hallinnoimassa ja RAY:n rahoittamassa KÄKÄTE-hankkeessa, joka päättyi vuoden 2014 lopussa. Hanke tuotti 25 julkaisua, eri paikkakunnilla kierrätettävän ikäikäteknologialaitteita esittelevän Konstikopan sekä yritysyhteistyön ja käyttäjälähtöisyyden vahvistamiseksi toimintamallit Etsimme teknologiaa ja Käyttäjäpaneeli. Kotiturva-hanke Käkäte-hankkeen verkkosivuston www. ikäteknologia.fi kehittämistä on määrä jatkaa kolmivuotisessa Kotiturva-hankkeessa, joka käynnistyy RAY:n avustuksen turvin keväällä Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvontatoiminnan, Mikkelin kaupungin kotihoidon, järjestöjen sekä alueen oppilaitosten kanssa toimintamalli, jolla vahvistetaan ikääntyneiden ihmisten kotona elämisen edellytyksiä hyödyntämällä ikäteknologi-aa. Hankkeessa luodaan myös koulutusmalli ja siinä tehdään yhteistyötä Mikkelin Etsivä vanhustyö -hankkeen kanssa. SeniorSurf Ikääntyneiden ihmisten tietoteknisiä valmiuksia kehitetään RAY-rahoitteisessa SeniorSurf-hankkeessa. Kolmevuotinen hanke käynnistyi vuonna 2014, jolloin luotiin verkosto ikääntyneiden ihmisten tietotekniikkaohjausta tarjoavien tahojen kesken ja järjestettiin valtakunnallinen SeniorSurf-päivä Vanhustenviikolla. Lisäksi rekrytoitiin kumppanit hankkeessa kehitettävän toimintamallin pilotointiin, sovittiin ohjauksen toteuttamisesta vertaisohjaajien avulla, koottiin olemassa olevaa opastusmateriaalia sekä suunniteltiin opastusmateriaalin jäsennykset erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Pilotoinnit käynnistyvät vuonna Aktiivinen tiedotus oli osa toimintaa. Eloisa Ikä -ohjelma RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelman ( ) koordinaation piiriin tuli 11 uutta hanketta, jolloin ohjelmassa oli eri puolilla Suomea yhteensä 25 osahanketta. Hanke verkostoi ja jakoi osaamista toimijoiden kesken sekä tuki uusia hankkeita mm. sisällöllisissä kysymyksissä sekä viestinnän ja tavoitteellisen toiminnan edistämisessä. Yhteistyö ja vertaiskehittäminen RAY:n Emma & Elias-ohjelman ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmien kanssa oli tiivistä. Vuonna 2015 Eloisa ikä -ohjelmaan on määrä ottaa mukaan ohjelmakauden viimeiset kuusi uutta osahanketta. Vanhustyön keskusliitto nosti Eloisa ikä -ohjelman sekä Käkäte-hankkeen tekemien gallup-kyselyiden perusteella julkisuuteen ongelman siitä, että yli 79-vuotiaiden mielipiteitä ei yleisesti kysytä gallupeissa eikä useinkaan koko väestöä koskevissa tutkimuksissa. Helsingin Sanomat uutisoi asian syksyllä näyttävästi kolmen sivun artikkelilla. Herra ja rouva Eloisa esiintyivät Hyvä ikä -messuilla. KÄKÄTE-julkaisut /2014 Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Marika Nordlund ja Sirpa Suhonen: Ikäteknologiasanasto 4/2014 Marika Nordlund, Lea Stenberg, Kristina Forsberg, Jaana Nykänen, Paula Ranta, Anne Virkkunen: Ikäteknologian monimuotoinen maailma KÄKÄTE-projektin loppuraportti 5/2014 Jaana Nykänen, Marika Nordlund, Lea Stenberg ja Kristina Forsberg: KÄKÄTE-toimintamallit 6/2014 Lea Stenberg, Marika Nordlund, Kirsi Alastalo, Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Jaana Nykänen, Kirsti Pesola, Paula Ranta, Anne Virkkunen: Näkemyksiä ikäteknologiasta KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa 7/2014 Paavo Viirkorpi: Ikäteknologian hyvät käytännöt KÄKÄTE-oppaita 7/2014 Kristina Forsberg ja Matti Lamponen: Apua paikalle Kooste avunpyyntöjärjestelmistä 8/2014 Pirkko Kasanen: Kooste KÄKÄTE-oppaista 9/2014 Heikki Äyväri: Kuvapuhelimet Opas kuvallisen yhteydenpidon ratkaisuista 11

12 Talous ja henkilöstö Keskusliitto on kehittynyt toiminnallisesti ja pysynyt taloudellisesti vakaana. Liitto on haluttu työpaikka ja osaamista tulisi kyetä edelleen kasvattamaan. Rahoituksesta 77 % tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. RAY:n ohjeellinen suunnitelma keskusliitolle viitoittaa kestävän kehityksen jatkuvan, mutta samalla RAY kannustaa toimijoita hakemaan muita rahoituslähteitä. Keskusliitto kolmen muun järjestön kanssa saa tukea myös Suomen kansanterveysyhdistykseltä. Liitto osallistuu yhdistyksen hallitustyöskentelyyn. Liiton vaikuttamistoiminnan ylläpitäminen sekä muun toiminnan tukirakenteiden ylläpito edellyttävät taloudellisen tuen kasvattamista liiton toimiessa kasvualan kattojärjestönä. Konsernin talous Toiminnan kokonaistuotot vähenivät edellisestä tilikaudesta 49 tuhatta euroa (-0.8 %). RAY-avustusten käyttö kasvoi 286 tuhatta euroa (9.9 %). Kasvuun vaikuttivat uusi SeniorSurf -hanke ja vuoden 2013 lopussa alkanut Ryhmätoiminnan tukeminen -toiminta. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 338 tuhatta euroa (-12.1 %). Merkittävin osa toimintatuottojen vähenemisestä johtui tytäryrityksen liikevaihdon supistumisesta 320 tuhatta euroa. Muut avustukset olivat edellisvuotisella tasolla. Tilikaudella purettiin vuonna 2011 tehty Suomen Kansanterveysyhdistyksen avustuksesta tehty varaus 30 tuhatta euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisvuodesta 125 tuhatta euroa. Vähennys johtui edellisellä tilikaudella tytäryrityksessä aloitetuista tehostamistoimista. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 178 tuhatta euroa. Kulujen kasvuun vaikuttivat konsernille luotu uusi brändi ja sen julkistaminen sekä toimintojen laajentamiset Ystäväpiiri- ja jäsentoiminnoissa. Tilikauden ylijäämä oli 3 384,99 euroa kun se edellisellä tilikaudella oli ,47 euroa. Taseen loppusumma kasvoi edellisvuodesta ,50 euroa (0.9 %). Konsernin omavaraisuusaste laski 1.3 % edellisvuodesta, ollen kuitenkin tyydyttävällä tasolla (79.0 %). Eri rahoitusmuodoilla rahoitetut työntekijät kokoaikaiseksi muutettuna työtuntien perusteella Henkilöstö Vanhustyön keskusliitto -konsernin palveluksessa oli vuonna 2014 kokoaikaiseksi muutettuna yhteensä 88 työntekijää. Keskusliiton eli yhdistyksen palveluksessa heistä oli 42 ja osakeyhtiön palveluksessa 46 henkilöä. Toimintavuoden aikana keskusliitossa työskenteli 33 vakituista sekä 9 projekti- tai määräaikaista työntekijää. VTKL-palvelut Oy:ssä työskenteli vuoden aikana yhteensä 45 vakituista ja 57 määrätai osa-aikaista työntekijää. Keskusliiton vakituisista työntekijöistä 56 %:lla on työsuhde kestänyt yli viisi vuotta. Osakeyhtiössä vakituisista työntekijöistä 73 %:lla on työsuhde kestänyt yli viisi vuotta RAY yleisavustus RAY kohdennettu toiminta avustus RAY projektiavustus Muu rahoitus Keskusliitto yhteensä VTKL-palvelut Oy Keskusliiton valtuuston pj. Markku Lehto, (oik.), toiminnanjohtaja Satu Helin ja kunniapuheenjohtaja Jaakko Tuomi Hyvä Ikä -messuilla. 12 Vuosikertomus 2014

13 Konsernin tuotot ja kulut Konsernin tuotot (1000 ) 7 % 2 % % % 2 % 46 % % % % 2 % % 40 % Toimintatuotot Ray-avustus Muut avustukset Satunnaiset tuotot Muut tuotot 2014 Konsernin kulut (1000 ) 1 % % % % 27 % 72 % % % Henkilöstö Toimintakulut Muut kulut % 13

14 Tulos ja tase Konsernituloslaskelma Konserni tulos (1 000 ) Toiminnan tuotot Toimintatuotot Muut liiketoiminnan tuotot Ray-avustukset Muut avustukset Toiminnan kulut Varaston muutos Henkilöstökulut Poistot Toimintakulut Siirto toiminnanaloille Tuotto-/kulujäämä Rahoitustuotot ja-kulut Tilikauden yli-/alijäämä Konsernitase Konserni tase (1 000 ) Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa Oma pääoma Vieras pääoma Vuosikertomus 2014

15 Årsberättelse

16 Verksamhetsledarens översikt Vi påverkade från de minsta borden till de största salarna Den 22 april 2014 hade det förflutit 65 år sedan Centralförbundet för de gamlas väl bildades. Festligheterna koncentrerades till De gamlas vecka och De gamlas dag som på hösten fyllde 60 år. Huvudfesten anordnades i S:t Michel i samarbete med S:t Michels stad och äldreråd. I festligheterna deltog cirka 500 personer. Centralförbundet genomförde under treårsperiodens mellersta år evenemangen som planerat och anordnade även med förändrad verksamhetsmiljö förknippade aktualitetsevenemang för sina medlemsorganisationer. Förbundet främjade sitt ålderspolitiska påverkningsarbete genom att delta i riksomfattande arbetsgrupper och seminarier. Den fortsatta ekonomiska recessionen och att regeringsperiodens sista år inleddes ökade beredningsarbetet av lagstiftningen och utvecklingen av tillsynen över servicesystemet. Så öppnades nya möjligheter även för påverkningsarbetet. Centralförbundet anser det trots sina små resurser viktigt och ändamålsenligt för sin roll att det fått allt oftare kallelse att delta i lagstiftningsarbetets olika skeden. På basis av att 340 medlemsorgani-sationer med intimt kommunsamarbete har man inom förbundet fått en mångsidig bild av äldre människors liv. När lagen om anordnande av vård och upphandlingslagen reformeras och kommunernas upphandlingspraxis förnyas är det en central del av förbundets påverkningsarbete att synliggöra medlemsorganisationernas högklassiga och mångsidiga verksamhet. För att utvidga äldre människors hemvård ändrades lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Centralförbundets egen verksamhet främjar mångsidigt äldre människors förutsättningar att bo hemma. Förbundets renoveringsrådgivare och regionalforumen deltog i genomförandet av miljöministeriets kampanj Ikäkoti kuntoon. Vänkretsen-verksamheten stärkte sin riksomfattande roll i lindrandet av upplevelserna av ensamhet och seniorverksamheten erbjöd mångsidiga möjligheter till delaktighet. VAHVIKE-nättillämpningen n som utvecklats till stöd för gruppverksamheten framskred till finslipningen. VTKL-palvelut Oy som centralförbundet äger utvidgade sitt utbud på hemvård i ett utmanande marknadsläge och gav förbundet aktuell information om vardagen för människor som behöver mycket hjälp. Av utvecklingsprojekten deltog 24 projekt i koordineringen av RAY:s Livfullt Liv -program. Det i samarbete med Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry genomförda KÄKÄTE-projektet slutfördes och som nytt projekt startade SeniorSurf som utvecklar äldres datorkunskaper genom kamratstöd. Utöver förbundets och De gamlas veckas årsdagar vändes ett blad i historien när SVL Pirkko Karjalainen som lotsat förbundet framgångsrikt i mer än 20 år gick i pension. Ett hjärtligt tack för de ekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet till Penningautomatföreningen, Folkhälsoföreningen i Finland rf samt instanser som gett ekonomiskt stöd. Tack för samarbetet till Centralförbundets fullmäktige, styrelse och vår stora medlemsskara. Utan ekonomiskt stöd och aktiva funktionärer skulle det inte finnas ett centralförbund som påverkar förutsättningarna för god ålderdom. Det skulle inte heller gå att producera glädje och stöd för äldre människors vardag utan vår engagerade personal som arbetar här vid kontoret i Malm och småkontoren runt om i landet. Okomplicerade och förtroliga relationer med våra referensgrupper är en förutsättning för att vårt arbete för att främja äldre människors välmåga och sociala trygghet fortsätter. n. Satu Helin Verksamhetsledare 16 Årsberättelse 2014

17 Påverkning och intressebevakning Jubileumsår och synlig förnyelse Förbundet fyllde 65 år i april och dess riksomfattande De gamla dag firades i oktober för 60:e gången. De gamlas dag är en av rikets äldsta temadagar. Jubileumsåret till ära förnyade förbundet sina värden och sin visuella image. Värdena publicerades i april vid tiden för förbundets födelsedag. Värdet Vårt arbete kommer från hjärtat är en del av varumärkeskommunikationen och visuellt beskrivs det av en logotyp som bildas av två hjärtan som griper in i varandra. Utom logon förnyades under verksamhetsåret förbundets broschyrer och nät-sidor. Sidorna öppnades förnyade i början av oktober. Förbundet fortsatte arbetet för att knyta de nya värdena till det praktiska arbetet bl.a. vid evenemang som ordnades för personalen. Förbundets långvariga verksamhetsledare SVL Pirkko Karjalainen gick i pension Till ny verksamhetsledare utsågs HvD Satu Helin som inledde sitt arbete i centralförbundets tjänst Ålderspolitisk påverkning och intressebevakning Beslutanderätten i Centralförbundet för de gamlas väl utövas av förbundsmötet och fullmäktige. Förbundsmötet hålls vart tredje år. Förbundsmötet väljer förbundsfullmäktige, personliga suppleanter för dess medlemmar samt fullmäktigeordförande för den nästa treårsperioden. Förbundsmötet väljer styrelsens ordförande som kallas förbundets ordförande. Som förbundets ordförande fungerar överdirektör Elli Aaltonen och som fullmäktigeordförande PD Markku Lehto. Förbundsfullmäktige sammanträdde under året två gånger och styrelsen åtta gånger. (Förteckning över förtroendemännen som bilaga) Centralförbundet har utöver sin primära uppgift kunnat stärka sin verksamhet enligt sin vision. Förbundet har allt mer betts enligt sitt aktuella specialkunnande och sin kunskap och sitt nätverk ge-nom sitt stora medlemsfält delta i beredningen av lagstiftningen kring social- och hälsovården samt äldreservice, avge expertutlåtanden och bli partner i olika projekt. Av förbundet frågas i stor utsträckning råd och bakgrundsfakta om det åldrande samhället för tidningsartiklar, tv-program och utvecklingsarbetet i olika organisationer. 17 Temat för iareena aktualitetsforum var Vad räcker mina pengar till. 17

18 Påverkning och intressebevakning Centralförbundet avgav under verksamhetsåret 14 begärda utlåtanden och hördes ofta i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Under verksamhetsåret behandlades bl.a. reform av social-vårdslagen, ändringar i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt reform av upphandlingslagen om vilka centralförbundet har avgett sina kommentarer. Påverkningsarbete har genomförts i informationskanaler bl.a. genom 40 pressmeddelanden, tidningsartiklar, nätsidor, sociala media, publikationsförsäljning och evenemang. Till olika referensgrupper har skickats elektroniska nyhetsbrev. Mediesamarbetet var aktivt under verksamhetsåret och förbundets verksamhet fick betydande synlighet både i tryckta och elektroniska media. Likaså växte besöksvolymerna i sociala media. Centralförbundet redigerar och publicerar tidskriften Vanhustyö-Seniorarbete både som tryckt och elektronisk genom Lehtiluukku.fi. Tidskriften gavs ut med sex temanummer. I slutet av året bered-des en verksamhetsmodell för att ta över tidningens annonsförsäljning som förbundets egen verksamhet. I augusti gav centralförbundet ut i samarbete med VTT verket Ikäteknologia (Åldersteknologi) som skrevs av 20 toppforskare i Finland. Publikationen är det första finskspråkiga standardverket i branschen kring frågor gällande åldersteknologi. Dessutom producerade KÄKÄ- TE-projektet åtta nya publikationer. Mässan Hyvä ikä (God ålder) hölls i Mäss- och Idrottscentret i Tammerfors i september. Förbundet är en av mässans huvudarrangörer. Evenemanget hade drygt 6500 besökare. Med pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen arrangerades för fjärde gången aktualitetsseminariet iareena vars tema var Mihin rahani riittävät (Vad räcker mina pengar till). Internationell verksamhet Det internationella främjades genom att delta i internationella kongresser och arrangera för medlemmarna en studieresa till Berlin som genomfördes våren. Förbundet deltar årligen 15.6 i kampanjdagen Kätketyt äänet (Dolda röster) som förebygger illabehandling av äldre och firas internationellt under namn World Elder Abuse Awareness Day. I Finland ordnades kring temat informationskampanjen Pukeudu purppuraan (Klä dig i purpur). Centralförbundet hade på hösten besök av redaktörer från Tyskland och Schweiz. De skrev i sina publikationer om resans behållning. Verksamhetsledaren deltog i november på inbjudan av Arbets- och näringsministeriet i en resa till Singapore för export av Finland Careprogrammets kunnande i äldrearbete. Förbundets internationella verksamhet har som viktig samarbetspartner i Bryssel den europeiska samarbetsorganisationen Age Platform Europe, vars material förmedlas bl.a. på förbundets nätsidor. 18 Årsberättelse 2014 Hyvä Ikä -mässan hade drygt besökare.

19 Påverkning och intressebevakning Stöd till medlemsorganisationerna Centralförbundet för de gamlas väl Regionala forumer och medlemskurserna 2014 Ort Tid Deltagre Centralförbundet hade vid årsskiftet 340 medlemmar. Under verksamhetsåret utträdde medlemmar bl.a. därför att verksamheten upphörde. Till centralförbundet anslöt sig även nya medlemmar och medlemsantalet var oförändrat i slutet av verksamhetsåret. Det centrala målet för centralförbundets medlemsverksamhet var att stöda medlemssamfundens kunnande och allt starkare inbördes nätbildning. Målet var att även stärka dialogen mellan medlemsorganisationerna och kommunerna samt övriga aktörer inom äldrearbetet. Dessa mål verkställdes med hjälp av sex regionalforum samt utbildningsdagar och -perioder kring lagstiftning och strategisk förnyelse. I regionalforumen och kurserna deltog sammanlagt 790 personer. Vid regionalforumen delades bl.a. ut information om resultat från medlemmarnas utbildningsprojekt samt miljöministeriets kampanj Ikäkoti kuntoon (Sätt åldershemmet i skick). Medlemmarnas verksamhet har stötts även med mångsidig rådgivning. Aktuell medlemsinforma-tion upprätthölls på extranet-sidorna och månatligen skickades ett elektroniskt medlemsbrev på finska och svenska. Regionala meddelanden skickades efter behov. I juni funderades det vid Träff för chefen på metoder att klara sig i en förändrad verksamhetsmiljö. Under år 2014 uppmuntrades personalen att fundera på sin verksamhets starka sidor och möjligheter till inbördes samarbete med en enkät. Enkäten gav idéer och gynnade nätbildning. Många viktiga frågor. Tack! De här är viktiga möten även med tanke på nätbildning och utbyte av erfarenheter. Regionalforum Västra och Inre Finland Tammerfors Regionalforum Östra Finland Kuopio Regionalforum Norra Finland Kajana Regionalforum Lappland Rovaniemi Regionalforum Sydvästra Finland Björneborg Regionalforum Södra Finland Lahtis Träff för chefer Helsingfors Ide och utbildingsdag för gruppaktiviteter Joensuu Ide och utbildingsdag för gruppaktiviteter Björneoborg Ide och utbildingsdag för gruppaktiviteter Praktisk rättsvetenskap för serviceboende för äldre Seinäjoki Praktisk rättsvetenskap för serviceboende för äldre Vilmanstrand Praktisk rättsvetenskap för serviceboende för äldre Uleåborg Praktisk rättsvetenskap för serviceboende för äldre Kajana Kund- och patient databehandling och dataskydd Helsingfors Juridiska kurser olika medlemssamfund Summa 790 Dessutom har kurser och fortbildningar för Vänkretshandledare hållits på flera orter. Centralförbundet för de gamlas väls medlemsorganisationer producerar en på riksnivå betydande mängd tjänster för äldre personer. Av medlemsorganisationerna erbjuder 200 olika boende-, omsorgs-, vård- och rehabiliteringstjänster samt hemtjänst. 140 medlemssamfund fungerar på annat sätt för äldre människors bästa. De hyr ut bostäder, anordnar grupp- och rekreationsverksamhet, frivillig verksamhet, semesterverksamhet, rådgivning och utbildning samt handhar intressebevakning, forskning och utvecklingsarbete. Centralförbundet har även som medlemmar flera pensionärs- och folkhälsoorganisationer som anordnar mångsidig verksamhet för äldre runt om i Finland. 130 Nya medlemmar 2014 Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf ATK Seniorit Mukanetti ry Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Alajärven Seudun Vanhustenpalveluyhdistys ry Lomapirtin kannatusyhdistys r.y. Ikävihreät ry Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö Someron Seudun Kuntokotiyhdistys ry 19

20 Påverkning och intressebevakning De gamlas dag 60 år De gamlas dag har firats på riksnivå sedan år Visserligen hade många organisationer redan i många år hållit lokala åldringsdagar på olika håll i Finland. Centralförbundet för de åldrigas väl, numera Centralförbundet för de gamlas väl beslöt dock att ta saken till sig och utsåg en bestämd söndag till riksomfattande De gamlas dag. De gamlas vecka började man fira från och med början av 1970-talet. Evenemanget firas alltid första veckan i oktober. De gamlas dags rikshuvudfest anordnades i S:t Michel och i den deltog över 500 besökare. Festtalet hölls av omsorgsminister Susanna Huovinen. Vid tillställningen delades Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens pris Årets äldregärning som detta år beviljades terminalvårdsmodellen som utvecklats av Jyränkölän Setlementti. I verksamhetsmodellen utbildas frivilliga till stöd för terminalvårdssituationer. De gamlas vecka De gamlas vecka firades i oktober med temat Värdig ålderdom är en mänsklig rättighet. Alltid. För veckan trycktes affischer och tidningar för att uppmuntra olika samfund att ordna evenemang och visa uppskattning gentemot äldre människor. Temat omfattades vida i landet och många evenemang och fester arrangerades på olika håll i landet. Veckans tema ledde till resonemang även i tal och skriverier. På De gamlas vecka ordnades nu för andra gången även en SeniorSurf-dag med syftet att främja äldre människors datatekniska färdigheter. Över 100 evenemang som tangerade ämnet arrangerades på olika håll i Finland. 20 Årsberättelse 2014 De gamlas dag är en av rikets äldsta temadagar.

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Vuosikertomus Årsberättelse 2013 Julkaisija: ISBN Toimitus: Kansikuva: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Leena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

ikäihminen En aktiv och

ikäihminen En aktiv och js/1.10.13 Mistä on kyse Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen En aktiv och välmående äldre projektissa? Vanhusneuvostopäivät 1. 2.10.2013, Helsinki Elämäntyytyväisyys Henkilökohtainen & Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1032/2008 vp Saattohoidon ja vaikean kivun hoidon huomioiminen terveydenhoitolakiuudistuksessa Eduskunnan puhemiehelle Kivun hoidon toteuttaminen on käytännössä ongelmallista. Vaikean

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 651/2013 vp Laitoshoidossa olevien muistisairaiden vanhusten liikuntamahdollisuudet ja turvallisuuden parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa on lähes 130 000 muistisairasta ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

Luckan Integration 12.11. 2015. Jenny Asplund, kotoutumistoiminnan johtaja

Luckan Integration 12.11. 2015. Jenny Asplund, kotoutumistoiminnan johtaja Luckan Integration 12.11. 2015 Jenny Asplund, kotoutumistoiminnan johtaja Luckan Luckan Integration on osa Luckanin toimintaa Luckan-konsepti: suomenruotsalainen kulttuuri- ja tiedotuskeskus, 10:llä eri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Eloisa ikä -ohjelma Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv Movdegis

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 99/2012 vp Sydänsairaiden hoito Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Tällä hetkellä ympärivuorokautinen kardiologinen päivystys on vain Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 250/2006 vp Rintasyöpäseulonnat Eduskunnan puhemiehelle Rintasyöpä on Suomen yleisin naisten syöpämuoto. Vuonna 2003 Suomessa todettiin 3 779 uutta rintasyöpätapausta, ja rintasyöpään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2005 vp Kouluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Hyvällä ja kattavalla kouluterveydenhuollolla on todistetusti suuri merkitys lasten ja nuorten terveen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2012 vp Naisyrittäjyyden edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Naisten osuus suomalaisista yrittäjistä on noin 30 prosenttia. Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n virallinen tavoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1010/2008 vp Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asema sosiaalialalla Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojärjestelmää luotaessa syntyi myös sosiaalialalle ylempi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 198/2008 vp Ensihoidon tietojärjestelmän laajennushanke Eduskunnan puhemiehelle Helsingin alueella on otettu valtioneuvoston periaatepäätöksen (siirtyminen sähköiseen potilaskertomukseen)

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot