Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo / Innehållsförteckning"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Årsberättelse 2014

2 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Sisällysluettelo Innehållsförteckning 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 11 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 12 Talous ja henkilöstö 13 Tuotot ja kulut 16 Verksamhetsledarens översikt 17 Påverkning och intressebevakning 21 Främjande av äldre människors välmåga och trygghet 23 Utvecklings- och forskningsverksamhet 24 Ekonomin och personal 28 Liitteet/Bilagor 14 Konsernin tuloslaskelma ja tase 25 Liitteet Julkaisija: ISBN Toimitus: Etukansi: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry (paino) (pdf ) Leena Valkonen Ryhmätoiminta antaa voimaa arkeen. Kuva: Antero Aaltonen Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Mainospalvelu Kristasta Oy Krista Jännäri Paino: Tyylipaino Oy, Vuosikertomus 2014

3 Toiminnan arvot / Organisations värden Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi toimivien järjestöjen katto-organisaatio. Keskusliitto on toiminut vuodesta 1949 ja sen tehtävänä on edistää vanhusten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä toimia kolmannen sektorin edunvalvojana. Liiton jäseninä on 340 yleishyödyllistä vanhustyön toimijaa eri puolilta Suomea. Jäseninä on sekä paikallisia että valtakunnallisia yhdistyksiä sekä säätiöitä. Toimintamuotomme Vanhuspoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta Jäsenjärjestöjen tukeminen Ikääntyneiden ihmisten ohjaus ja ryhmätoiminta Kehittämistoiminta ja koulutus Keskusliitto on asiantuntijaorganisaationa mukana vanhustenhuoltoon ja palvelujärjestelmiin liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä. Lisäksi liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Keskusliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa mm. järjestämällä alueellisia ja valtakunnallisia koulutus- ja neuvottelupäiviä. Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko. Keskusliiton brändityötä on jatkettu viemällä uusia arvoja liiton käytännön työhön. Arvot ovat Työmme lähtee sydämestä. Vaikutamme pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Liiton kolmivuotissuunnitelman teemana on Hyvän vanhuuden puolesta. Toimintakaudella keskusliitolla on kolme tavoitekokonaisuutta: Parantaa iäkkäiden ihmisten hyvinvointia Vahvistaa yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa Kehittää keskusliiton omaa toimintaa. Centralförbundet för de gamlas väl är landets strörsta riksomfattande takorganisation för organisationer som arbetar för äldre människor och åldringar. Centralförbundet har verkat sedan år 1949 och dess uppgift är att främja äldres och ålderstignas välmåga och social trygghet samt att fungera som intressebevakare för tredje sektorn. Förbundet har som medlemmar 340 allmännyttiga aktörer inom äldrearbete på olika håll i Finland. Medlemmar är både lokala och riksomfattande föreningar och stiftelser. Våra verksamhetsformer Ålderspolitisk påverkning och intressebevakning Stöd till medlemsorganisationerna Handledning och gruppverksamhet för ålderstigna människor Utvecklingsverksamhet och utbildning Centralförbundet är som sakkunnig organisation med beredningsarbetet för lagstiftning m.m. i an-slutning till äldreomsorg och servicesystem. Dessutom has förbundet aktivt samarbete med många organisationer inom social- och hälsovården och myndigheterna. Centralförbundet verkar i intimt samarbete med sina medlemssamfund bl.a. genom att anordna regionala och riksomfattande kurser och konferenser. I förbundets administration deltar genom styrelse- och fullmäktigearbete en stor skara riksomfattande och lokala sakkunniga. Centralförbundets varumärkesarbete har fortsatt genom att tillföra förbundets praktiska arbete nya värden. Värdena är Vårt arbete kommer från hjärtat. Vi verkar genom från de minsta borden till de största salarna. En värdig ålderdom är en mänsklig rättighet. Alltid. Temat i förbundets treårsplan är För en god ålderdom. Under verksamhetsperioden har centralförbundet tre målsättningshelheter: Förbättra äldre personers välbefinnande. Stärka allmännyttiga organisationers verksamhet Utveckla centralförbundets egen verksamhet. 3

4 Toiminnanjohtajan katsaus Vaikutimme pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin Vanhustyön keskusliiton perustamisesta tuli kuluneeksi 65 vuotta huhtikuun 22 päivänä Juhlallisuudet keskitettiin syksyllä 60 vuotta täyttäneeseen Vanhustenpäivään ja Vanhustenviikkoon. Pääjuhla järjestettiin Mikkelissä yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja vanhusneuvoston kanssa. Juhlatilaisuuteen osallistui noin 500 henkilöä. Keskusliitto toteutti kuluvan kolmivuotiskauden keskimmäisenä vuonna tapahtumat suunnitellusti ja järjesti myös toimintaympäristön muutokseen liittyviä ajankohtaistilaisuuksia jäsenjärjestöilleen. Liitto edisti vanhuuspoliittista vaikuttamistyötään osallistumalla valtakunnallisiin työryhmiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Taloudellisen taantuman jatkuminen ja hallituskauden viimeisen vuoden käynnistyminen lisäsivät lainsäädännön valmistelutyötä ja palvelujärjestelmän valvontatoimien kehittämistä. Näin vaikuttamistyölle avautui myös uusia mahdollisuuksia. Keskusliitto pitääkin pienistä voimavaroistaan huolimatta tärkeänä ja roolilleen tarkoituksenmukaisena, että se on saanut entistä useammin kutsun osallistua lainsäädäntötyön eri vaiheisiin. Tiiviissä kuntayhteistyössä toimivien noin 340 jäsenjärjestön perusteella liitossa on syntynyt monipuolinen kuva ikääntyneiden ihmisten elämästä. Sote-järjestämislakia ja hankintalakia uudistettaessa sekä kuntien hankintakäytäntöjä kehitettäessä jäsenjärjestöjen organisoiman laadukkaan ja monipuolisen toiminnan näkyväksi tekeminen on ollut keskeinen osa liiton vaikuttamistyötä. Iäkkäiden ihmisten kotihoidon lisäämiseksi muutettiin Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Keskusliiton oma toiminta edistää monipuolisesti ikääntyneiden ihmisten kotona elämisen edellytyksiä. Liiton korjausneuvojat ja Aluefoorumit osallistuivat ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon -kampanjan toteutta m iseen, Ystäväpiiri-toiminta vahvisti valtakunnallista rooliaan yksinäisyyden kokemusten lievittämisessä ja Senioritoiminta tarjosi monipuolisia osallisuuden mahdollisuuksia. Ryhmätoiminnan tueksi kehitetty VAHVIKE-verkkosovellus eteni viimeistelyvaiheeseen. Keskusliiton omistama VTKLpalvelut Oy laajensi kotihoidon tarjontaansa haastavassa markkinatilanteessa ja tuotti liitolle ajantasaista tietoa paljon apua tarvitsevien ihmisten arjesta. Kehittämishankkeista RAY:n Eloisa ikä -ohjelman koordinaatioon osallistui 25 hanketta. Yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa toteutettu viisivuotinen KÄKÄTE-hanke päättyi ja uutena hankkeena käynnistyi iäkkäiden ihmisten tietoteknistä osaamista vertaistuen avulla kehittävä SeniorSurf. Liiton ja Vanhustenviikon vuosipäivien lisäksi historian lehti kääntyi, kun yli 20 vuotta liittoa menestyksellisesti luotsannut toiminnanjohtaja, YTL Pirkko Karjalainen siirtyi vanhuuseläkkeelle. Sydämellinen kiitos toimintamme taloudellisista edellytyksistä Raha-automattiyhdistykselle, Suomen kansanterveysyhdistys ry:lle sekä muille taloudellista tukea osoittaneille tahoille. Kiitos yhteistyöstä keskusliiton valtuustolle, hallitukselle sekä laajalle jäsenistöllemme. Ilman taloudellista tukea ja aktiivisia toimijoita ei olisi keskusliittoa vaikuttamassa hyvän vanhuusiän edellytyksiin. Iäkkäiden ihmisten arkeen ilon ja tuen tuottaminen ei onnistuisi myöskään ilman työstään innostunutta henkilöstöämme, joka toimii täältä Malmin toimistolta ja ympäri maata sijaitsevista pikkutoimistoista käsin. Mutkattomat ja luottamukselliset suhteet sidosryhmiemme kanssa ovat edellytys sille, että työmme ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi jatkuu. y- Satu Helin Toiminnanjohtaja 4 Vuosikertomus 2014

5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Juhlavuosia ja näkyvää uudistumista Liitto täytti huhtikuussa 65 vuotta ja sen järjestämää valtakunnallista Vanhustenpäivää vietettiin lokakuussa 60. kerran. Vanhustenpäivä on yksi valtakunnan vanhimpia teemapäiviä. Juhlavuoden kunniaksi liitto uudisti arvonsa ja visuaalisen ilmeensä. Arvot julkistettiin huhtikuussa liiton syntymäpäivän aikaan. Arvo, Työmme lähtee sydämestä, on osa brändiviestintää ja visuaalisesti sitä kuvaa uusi logo, joka muodostuu kahdesta sisäkkäisestä sydämestä. Logon lisäksi toimintavuoden aikana uudistettiin liiton esitteet sekä verkkosivut. Sivut avattiin uudistettuina lokakuun alussa. Liitto jatkoi työtä uusien arvojen kytkemiseksi käytännön työhön mm. henkilöstölle ja sidosryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa. Keskusliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja YTL Pirkko Karjalainen siirtyi vanhuuseläkkeelle. Uudeksi toiminnanjohtajaksi nimettiin TtT Satu Helin, joka aloitti työnsä keskusliiton palveluksessa Vanhuuspoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta Vanhustyön keskusliiton päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Liittokokous valitsee liitolle valtuuston, sen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Liittokokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi. Liiton hallituksen puheenjohtajana toimii ylijohtaja Elli Aaltonen ja valtuuston puheenjohtajana VTT Markku Lehto. Liiton valtuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja hallitus kahdeksan kertaa (liite 1). Keskusliitto on perustehtävänsä lisäksi onnistunut vahvistamaan toimintaansa visionsa suuntaisesti. Liittoa on pyydetty erityisosaamisensa sekä laajan jäsenkenttänsä perusteella koostuvan tiedon ja verkoston perusteella entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä vanhuspalveluja koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön, asiantuntija-alustusten pitäjäksi ja eri hankkeiden partnereiksi. Liitolta kysytään ohjeita ja taustatietoja laajalti ikääntyvää yhteiskuntaa koskeviin lehtiartikkeleihin, televisio-ohjelmiin ja eri organisaatioiden kehittämistyöhön. Pyöreän pöydän keskustelutilaisuus Säätytalolla. 5 5

6 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Keskusliitto antoi toimintavuoden aikana 14 pyydettyä lausuntoa ja oli useasti kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Toimintavuoden aikana käsittelyssä oli mm. sosiaalihuoltolain uudistaminen, muutokset lakiin ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä hankintalainsäädännön uudistaminen, joihin keskusliitto on antanut omat kommenttinsa. Vaikuttamistyötä on toteutettu viestinnän kanavissa mm. 40 lehdistötiedotteen, lehtiartikkeleiden, verkkosivujen, sosiaalisen median, julkaisumyynnin sekä tapahtumien avulla. Eri sidosryhmille on lähetetty sähköisiä uutiskirjeitä. Mediayhteistyö oli toimintavuonna aktiivista ja liiton toiminta sai merkittävää näkyvyyttä sekä printti- että sähköisissä medioissa. Samoin sosiaalisessa mediassa käyntimäärät kasvoivat. Keskusliitto toimittaa ja julkaisee omaa Vanhustyö-lehteä sekä printtinä että sähköisesti Lehtiluukku.fi-palvelun kautta. Lehti julkaistiin kuutena teemanumerona. Vuoden lopussa valmisteltiin toimintamalli lehden ilmoitusmyynnin ottamiseksi liiton omaksi toiminnaksi. Elokuussa keskusliitto julkaisi yhteistyössä VTT:n kanssa teoksen Ikäteknologia, jonka ovat kirjoittaneet 20 alan suomalaista kärkitutkijaa. Julkaisu on alan ensimmäinen suomenkielinen perusteos ikäteknologiaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi KÄKÄTE-projekti tuotti kahdeksan uutta julkaisua. Hyvä ikä -messut pidettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa syyskuussa. Liitto on yksi messujen pääjärjestäjistä. Tapahtumassa vieraili runsaat kävijää. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa järjestettiin neljännen kerran iareenaajankohtaisseminaari, jonka teemana oli Mihin rahani riittävät. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisyyttä edistettiin osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin sekä järjestämällä jäsenistölle opintomatka Berliiniin, joka toteutettiin keväällä. Liitto osallistuu vuosittain ikäihmisten kaltoinkohtelua ehkäisevään Kätketyt äänet -kampanjapäivään, jota vietetään kansainvälisesti nimellä World Elder Abuse Awareness Day. Suomessa järjestettiin aiheen tiimoilta Pukeudu purppuraan -tiedotuskampanja. Keskusliitossa vieraili syksyllä lehtitoimittajia Saksasta ja Sveitsistä, he kirjoittivat julkaisuissaan vierailun annista. Toiminnanjohtaja osallistui marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriön kutsusta Finland Care -ohjelman vanhustyön osaamisen vientimatkalle Singaporeen. Liiton kansainvälisen toiminnan keskeinen yhteistyökumppani on Brysselissä toimiva eurooppalainen yhteistyöjärjestö Age Platform Europe, jonka materiaalia välitetään mm. liiton nettisivuilla. 6 Vuosikertomus 2014 Jäsenistöä opintomatkalla Berliinissä.

7 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Jäsenjärjestöjen tukeminen Vanhustyön keskusliitto Aluetapaamiset ja jäsenkoulutukset 2014 Paikka Aika Osallistujamäärä Keskusliitolla oli vuoden vaihteessa 340 jäsentä. Toimintavuoden aikana jäseniä erosi mm. toiminnan lakkaamisen vuoksi. Keskusliittoon liittyi myös uusia jäseniä ja jäsenmäärä toimintavuoden päättyessä oli entisellään. Keskusliiton jäsentoiminnan keskeinen tavoite vuonna 2014 oli tukea jäsenyhteisöjen osaamista ja entistä vahvempaa keskinäistä verkostoitumista. Tavoitteena oli myös vahvistaa vuoropuhelua jäsenjärjestöjen ja kuntien sekä muiden vanhustyössä toimivien kesken. Nämä tavoitteet toteutuivat kuuden järjestetyn Aluefoorumin sekä lainsäädäntöön ja strategiseen uudistumiseen keskittyneiden koulutuspäivien ja -jaksojen avulla. Aluefoorumeihin ja jäsenkoulutuksiin osallistui yhteensä 790 henkilöä. Aluefoorumeissa jaettiin mm. tietoa jäsenistön kehittämishankkeiden tuloksista sekä ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon -kampanjasta. Jäsenistön toimintaa on tuettu myös monipuolisen neuvonnan kautta. Ajankohtaista jäsenviestintää ylläpidettiin extranet-sivustolla ja kuukausittain lähetettiin sähköinen jäsentiedote sekä suomeksi että ruotsiksi. Alueellisia tiedotteita lähetettiin tarpeen mukaan. Kesäkuussa johtajien foorumissa pohdit tiin keinoja, miten selviytyä toimintaympäristön muutoksissa. Vuoden 2014 aikana jäsenistöä kannustettiin pohtimaan oman toiminnan vahvuuksia sekä mahdollisuutta keskinäiseen yhteistyöhön kyselyn avulla. Kysely tuotti ideoita ja edisti verkottumista. Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestöt Tärkeää asiaa paljon. Kiitos! Nämä ovat tärkeitä tilaisuuksia myös verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon kannalta. Vanhustyön aluefoorumi, Länsi- ja Sisä-Suomi Tampere Vanhustyön aluefoorumi, Itä-Suomi Kuopio Vanhustyön aluefoorumi, Pohjois-Suomi Kajaani Vanhustyön aluefoorumi, Lappi Rovaniemi Vanhustyön aluefoorumi, Lounais-Suomi Pori Vanhustyön aluefoorumi, Etelä-Suomi Lahti Jäsenyhteisöjen johtajien foorumi Ryhmätoiminnan ideointi- ja koulutuspäivä Joensuu Ryhmätoiminnan ideointi- ja koulutuspäivä Pori Ryhmätoiminnan ideointi- ja koulutuspäivä Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Seinäjoki Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Lappeenranta Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Oulu Vanhusten palveluasumisen käytännön juridiikkaa Kajaani Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja tietosuoja Juridiset koulutukset (erikseen sovitusti) eri jäsenyhteisöissä Yhteensä 790 Lisäksi on toteutettu Ystäväpiiri-ohjaajien koulutuksia ja lisäkoulutuksia usealla paikkakunnalla. tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän palveluita ikääntyneille ihmisille. Jäsenyhteisöistä noin 200 tarjoaa erilaisia asumis-, hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita sekä kotipalvelua. 140 jäsenyhteisöä toimii muulla tavoin ikääntyneiden ihmisten hyväksi. Ne vuokraavat asuntoja, järjestävät ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toteuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä. Keskusliiton jäseninä on myös useita eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöjä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa ikääntyneille ihmisille ympäri Suomen. Uudet jäsenet Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ATK Seniorit Mukanetti ry Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Alajärven Seudun Vanhustenpalveluyhdistys ry Lomapirtin kannatusyhdistys r.y. Ikävihreät ry Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö Someron Seudun Kuntokotiyhdistys ry 7

8 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Vanhustenpäivä 60 vuotta Valtakunnallista vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 lähtien. Tosin monet järjestöt olivat jo usean vuoden ajan pitäneet paikallisia vanhusten päivä eri puolilla Suomea. Vanhainsuojelun keskusliitto, nykyinen Vanhustyön keskusliitto, päätti kuitenkin ottaa asian omakseen ja ryhtyi toimiin vuoden yhden määrätyn sunnuntain nimeämiseksi valtakunnalliseksi Vanhustenpäiväksi. Vanhustenviikkoa ryhdyttiin viettämään 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Tapahtumaa vietetään aina lokakuun ensimmäisellä viikolla. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin tänä vuonna Mikkelissä Juhlaan osallistui yli 500 vierasta. Juhlapuhujana oli peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Tapahtumassa jaettiin Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä Vuoden vanhusteko -tunnustus, joka myönnettiin tänä vuonna Jyränkölän Setlementin kehittämälle saattohoidon toimintamallille. Toimintamallissa vapaaehtoisia koulutetaan tueksi saattohoitotilanteisiin. Vanhustenviikko Vanhustenviikkoa vietettiin teemalla Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Viikkoa varten painatettiin julistetta ja lehteä kannustamaan eri yhteisöjä järjestämään tapahtumia ja osoittamaan arvostusta ikääntyneitä ihmisiä kohtaan. Teema omaksuttiin valtakunnallisesti laajasti ja tapahtumia sekä juhlia järjestettiin runsaasti eri puolilla maata. Viikon teema herätti pohdintaa myös puheissa ja kirjoituksissa. Vanhustenviikolla järjestettiin nyt toista kertaa myös kansallinen SeniorSurf -päivä, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden ihmisten tietotekniikkataitoja. Aiheeseen liittyviä tapahtumia järjestettiin yli 100 eri puolilla Suomea. 8 Vuosikertomus s 2014 Vuoden Vanhusteko -palkinto myönnettiin Jyränkölän Setlementille.

9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Ystäväpiiri-toiminta Ystäväpiiri-toiminta on Vanhustyön keskusliiton kehittämää iäkkäille ihmisille suunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. Tieteellisesti vaikuttavaksi todettua, toimintamallin mukaista toimintaa, on toteutettu vuodesta 2006 lähtien. Ystäväpiiri-ryhmiin on osallistunut jo yli iäkästä ihmistä eri puolilta Suomea ja koulutettuja ohjaajia on lähes 700. Ystäväpiiri-mallia hyödynnetään aktiivisesti mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa sekä kuntien vanhuspalveluissa. Toimintaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Vuoden aikana Ystäväpiiri-toimintaa oli 41 paikkakunnalla. Keskusliitossa työskentelee neljä alueohjaajaa, jotka yhteistyössä Ystäväpiiri-kouluttajien kanssa järjestivät ohjaajakoulutusta eri puolilla maata. Uusia Ystäväpiiri-ohjaajia valmistui 85. Toimessa oleville ohjaajille järjestettiin myös lisäkoulutusta. Ystäväpiiri-ryhmään osallistuvien henkilöiden toivotaan jatkavan omaehtoisesti kokoontumistaan ohjatun ryhmäjakson jälkeen. Omaehtoisia ryhmiä käynnistyi 36. Näiden ryhmien kokoontumisia tuettiin Zonta-stipendeillä, joita myönnettiin vuoden aikana 26. Stipendien avulla 207 ryhmäläistä sai tukea toimintaan osallistumiseen. Omaehtoisesti toimivat ryhmäläiset ovat jatkaneet toimintaansa keskimäärin kaksi vuotta ja parhaimmillaan kahdeksan vuoden ajan. Ennen kaikkea mieliala on kohentunut, ja se, että pari tuntia saa puhua toisen kanssa, avartaa yksineläjän näkökulmaa. Saa aivan avoimesti olla mikä on. Senioritoiminta Raha-automaattiyhdistyksen tukema Senioritoiminta järjestää pääkaupunkiseudulla vanhuksille ja ikääntyneiden ihmisten omaishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa, vapaaehtoistoimintaa kotona asuvien vanhusten tueksi sekä monipuolista virkistys- ja tiedotustoimintaa. Senioritoiminta järjestää myös valtakunnallisesti koulutusta ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnasta. Toimintavuoden aikana pääkaupunkiseudulla toimi yhteensä 11 ryhmää. 98 % ryhmiin osallistuneista kokee ryhmätoiminnan vaikuttaneen merkittävästi hyvinvointiinsa. Osallistujamäärältään kasvoi eniten virkistystoiminta, jossa taidetorstai sekä teatteri- ja bussiretket olivat suosittuja. Myös kesätoimintaan osallistumisten määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. Koulutuksen tai yksilöperehdytyksen läpikäyneitä vapaaehtoisia oli Tavoitteena ikääntyneiden ihmisten osallisuuden lisääminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ja helpottaminen vuoden lopussa 142, mikä vastaa vuoden takaista tilannetta. Vapaaehtoisten välittämisessä tehdään yhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Vuoden aikana tehtiin ystäväkäyntiä ja 525 saattaja-apukäyntiä. Vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten ryhmätoiminnan ohjaamisen tueksi kehitetty aineistosivusto VAHVIKE (vahvista, viritä, kehitä) saatiin loppuvuodesta sisällöllisesti ja toiminnallisesti julkaisuvalmiiksi ja muilta osin viimeistelyvaiheeseen. Aineisto on maksutta käytössä 9

10 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitossa työskentelee 16 korjausneuvojaa, jotka toimivat ympäri maata alueillaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Neuvontakäyntien ja tehtyjen asuntojen muutossuunnitelmien määrä kasvoi edellisvuodesta. Keskusliiton korjausneuvonta osallistui ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon -kampanjaan, jossa kannustettiin kodin esteettömyyden ja turvallisuuden arviointiin hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia ja tekemään asumista tukevia ratkaisuja. Lisäksi keskusliiton korjausneuvonta osallistui Invalidiliiton Helppo liikkua Roadshow -kiertueeseen esteettömyystietouden levittämiseksi. Korjausneuvoja Antero Hiilesvuon Turun alueella tekemä vaikuttavuusselvitys julkaistiin keväällä. Selvitys osoittaa, että korjausneuvontatoiminta on auttanut merkittävästi ikääntyneitä ihmisiä asumaan omissa kodeissaan ja tuonut yhteiskunnalle säästöjä. Toiminnan vaikuttavuutta ilmentävät myös haastateltujen ihmisten tyytyväiset tarinat muutos töistä. Toteutunut toiminta 2014 Neuvonnan yhteydenotot Neuvontakäynnit Tehdyt suunnitelmat kpl kpl kpl Liitto lähetti kirjelmän ympäristöministerille korjausavustusten tulorajojen nostamisen tarpeesta. Helsingin Sanomat kirjoitti yhteistyössä keskusliiton kanssa koko sivun artikkelin neuvontatoiminnasta, jossa nostettiin keskusteluun myös alalla ilmenneet väärinkäytökset. Korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista. Yleisimpiä ikääntyvien asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta. Korjausneuvontaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Olen kaikin puolin tyytyväinen, ilman tätä remonttia tuskin olisin enää kauaa selvinnyt täällä kotona. 10 Korjausneuvontatoiminta Vuosikertomus 2014on auttanut merkittävästi edistänyt ikääntyneiden ihmisten asumista omissa kodeissaan.

11 Kehittämis- ja tutkimustoiminta Vanhustyön keskusliiton kehittämistyön pääpaino on toimintakäytäntöjen uudistamisessa. VTKL on toiminut viiden vuoden ajan partnerina Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Vallin hallinnoimassa ja RAY:n rahoittamassa KÄKÄTE-hankkeessa, joka päättyi vuoden 2014 lopussa. Hanke tuotti 25 julkaisua, eri paikkakunnilla kierrätettävän ikäikäteknologialaitteita esittelevän Konstikopan sekä yritysyhteistyön ja käyttäjälähtöisyyden vahvistamiseksi toimintamallit Etsimme teknologiaa ja Käyttäjäpaneeli. Kotiturva-hanke Käkäte-hankkeen verkkosivuston www. ikäteknologia.fi kehittämistä on määrä jatkaa kolmivuotisessa Kotiturva-hankkeessa, joka käynnistyy RAY:n avustuksen turvin keväällä Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvontatoiminnan, Mikkelin kaupungin kotihoidon, järjestöjen sekä alueen oppilaitosten kanssa toimintamalli, jolla vahvistetaan ikääntyneiden ihmisten kotona elämisen edellytyksiä hyödyntämällä ikäteknologi-aa. Hankkeessa luodaan myös koulutusmalli ja siinä tehdään yhteistyötä Mikkelin Etsivä vanhustyö -hankkeen kanssa. SeniorSurf Ikääntyneiden ihmisten tietoteknisiä valmiuksia kehitetään RAY-rahoitteisessa SeniorSurf-hankkeessa. Kolmevuotinen hanke käynnistyi vuonna 2014, jolloin luotiin verkosto ikääntyneiden ihmisten tietotekniikkaohjausta tarjoavien tahojen kesken ja järjestettiin valtakunnallinen SeniorSurf-päivä Vanhustenviikolla. Lisäksi rekrytoitiin kumppanit hankkeessa kehitettävän toimintamallin pilotointiin, sovittiin ohjauksen toteuttamisesta vertaisohjaajien avulla, koottiin olemassa olevaa opastusmateriaalia sekä suunniteltiin opastusmateriaalin jäsennykset erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Pilotoinnit käynnistyvät vuonna Aktiivinen tiedotus oli osa toimintaa. Eloisa Ikä -ohjelma RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelman ( ) koordinaation piiriin tuli 11 uutta hanketta, jolloin ohjelmassa oli eri puolilla Suomea yhteensä 25 osahanketta. Hanke verkostoi ja jakoi osaamista toimijoiden kesken sekä tuki uusia hankkeita mm. sisällöllisissä kysymyksissä sekä viestinnän ja tavoitteellisen toiminnan edistämisessä. Yhteistyö ja vertaiskehittäminen RAY:n Emma & Elias-ohjelman ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmien kanssa oli tiivistä. Vuonna 2015 Eloisa ikä -ohjelmaan on määrä ottaa mukaan ohjelmakauden viimeiset kuusi uutta osahanketta. Vanhustyön keskusliitto nosti Eloisa ikä -ohjelman sekä Käkäte-hankkeen tekemien gallup-kyselyiden perusteella julkisuuteen ongelman siitä, että yli 79-vuotiaiden mielipiteitä ei yleisesti kysytä gallupeissa eikä useinkaan koko väestöä koskevissa tutkimuksissa. Helsingin Sanomat uutisoi asian syksyllä näyttävästi kolmen sivun artikkelilla. Herra ja rouva Eloisa esiintyivät Hyvä ikä -messuilla. KÄKÄTE-julkaisut /2014 Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Marika Nordlund ja Sirpa Suhonen: Ikäteknologiasanasto 4/2014 Marika Nordlund, Lea Stenberg, Kristina Forsberg, Jaana Nykänen, Paula Ranta, Anne Virkkunen: Ikäteknologian monimuotoinen maailma KÄKÄTE-projektin loppuraportti 5/2014 Jaana Nykänen, Marika Nordlund, Lea Stenberg ja Kristina Forsberg: KÄKÄTE-toimintamallit 6/2014 Lea Stenberg, Marika Nordlund, Kirsi Alastalo, Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Jaana Nykänen, Kirsti Pesola, Paula Ranta, Anne Virkkunen: Näkemyksiä ikäteknologiasta KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa 7/2014 Paavo Viirkorpi: Ikäteknologian hyvät käytännöt KÄKÄTE-oppaita 7/2014 Kristina Forsberg ja Matti Lamponen: Apua paikalle Kooste avunpyyntöjärjestelmistä 8/2014 Pirkko Kasanen: Kooste KÄKÄTE-oppaista 9/2014 Heikki Äyväri: Kuvapuhelimet Opas kuvallisen yhteydenpidon ratkaisuista 11

12 Talous ja henkilöstö Keskusliitto on kehittynyt toiminnallisesti ja pysynyt taloudellisesti vakaana. Liitto on haluttu työpaikka ja osaamista tulisi kyetä edelleen kasvattamaan. Rahoituksesta 77 % tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. RAY:n ohjeellinen suunnitelma keskusliitolle viitoittaa kestävän kehityksen jatkuvan, mutta samalla RAY kannustaa toimijoita hakemaan muita rahoituslähteitä. Keskusliitto kolmen muun järjestön kanssa saa tukea myös Suomen kansanterveysyhdistykseltä. Liitto osallistuu yhdistyksen hallitustyöskentelyyn. Liiton vaikuttamistoiminnan ylläpitäminen sekä muun toiminnan tukirakenteiden ylläpito edellyttävät taloudellisen tuen kasvattamista liiton toimiessa kasvualan kattojärjestönä. Konsernin talous Toiminnan kokonaistuotot vähenivät edellisestä tilikaudesta 49 tuhatta euroa (-0.8 %). RAY-avustusten käyttö kasvoi 286 tuhatta euroa (9.9 %). Kasvuun vaikuttivat uusi SeniorSurf -hanke ja vuoden 2013 lopussa alkanut Ryhmätoiminnan tukeminen -toiminta. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 338 tuhatta euroa (-12.1 %). Merkittävin osa toimintatuottojen vähenemisestä johtui tytäryrityksen liikevaihdon supistumisesta 320 tuhatta euroa. Muut avustukset olivat edellisvuotisella tasolla. Tilikaudella purettiin vuonna 2011 tehty Suomen Kansanterveysyhdistyksen avustuksesta tehty varaus 30 tuhatta euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisvuodesta 125 tuhatta euroa. Vähennys johtui edellisellä tilikaudella tytäryrityksessä aloitetuista tehostamistoimista. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 178 tuhatta euroa. Kulujen kasvuun vaikuttivat konsernille luotu uusi brändi ja sen julkistaminen sekä toimintojen laajentamiset Ystäväpiiri- ja jäsentoiminnoissa. Tilikauden ylijäämä oli 3 384,99 euroa kun se edellisellä tilikaudella oli ,47 euroa. Taseen loppusumma kasvoi edellisvuodesta ,50 euroa (0.9 %). Konsernin omavaraisuusaste laski 1.3 % edellisvuodesta, ollen kuitenkin tyydyttävällä tasolla (79.0 %). Eri rahoitusmuodoilla rahoitetut työntekijät kokoaikaiseksi muutettuna työtuntien perusteella Henkilöstö Vanhustyön keskusliitto -konsernin palveluksessa oli vuonna 2014 kokoaikaiseksi muutettuna yhteensä 88 työntekijää. Keskusliiton eli yhdistyksen palveluksessa heistä oli 42 ja osakeyhtiön palveluksessa 46 henkilöä. Toimintavuoden aikana keskusliitossa työskenteli 33 vakituista sekä 9 projekti- tai määräaikaista työntekijää. VTKL-palvelut Oy:ssä työskenteli vuoden aikana yhteensä 45 vakituista ja 57 määrätai osa-aikaista työntekijää. Keskusliiton vakituisista työntekijöistä 56 %:lla on työsuhde kestänyt yli viisi vuotta. Osakeyhtiössä vakituisista työntekijöistä 73 %:lla on työsuhde kestänyt yli viisi vuotta RAY yleisavustus RAY kohdennettu toiminta avustus RAY projektiavustus Muu rahoitus Keskusliitto yhteensä VTKL-palvelut Oy Keskusliiton valtuuston pj. Markku Lehto, (oik.), toiminnanjohtaja Satu Helin ja kunniapuheenjohtaja Jaakko Tuomi Hyvä Ikä -messuilla. 12 Vuosikertomus 2014

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi. OULUN OPKO Torikatu 9 A 32, 90100 OULU 044 541 6198 antti.leinonen@opko.fi

040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi. OULUN OPKO Torikatu 9 A 32, 90100 OULU 044 541 6198 antti.leinonen@opko.fi Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) Vuosikertomus 2011 Årsberättelse YHTEYSTIEDOT Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse SISÄLTÖ: 2 KATSAUS VUOTEEN 2012 4 EN BLICK PÅ 2012 6 Hallinto ja talous 8 PALVELUT 11 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 17 LAKIYKSIKKÖ 18 Tapahtumat

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Årsredovisning

Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Novago palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrittäjiä Hangossa, Inkoossa, Lohjalla, Raaseporissa ja Siuntiossa. Meiltä saa tukea liikeidean kehittämisestä oikeiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011

SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011 SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011 År 2011 minskade antalet registrerade golfutövare i Europa för första gången på över 20 år. I slutet av året fanns nästan 4,4 miljoner golfspelare i Europa. Minskningen,

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse SUOMEN EV.LUT. OPISKELIJA- KOULULAISLÄHETYS RY (OPKO) FINLANDS EV.LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF (FSSM) 2014 yhteystiedot Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat 2/2012 KOMMUNERNAS GEMENSAMMA TVÅSPRÅKIGA INFOTIDNING KUNTIEN YHTEINEN KAKSIKIELINEN TIEDOTUSLEHTI I N F O H A P A R A N D AT O R N 16000 st. T O R N I O H A P A R A N D A kpl Delas ut till varje hushåll

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA YHTEISHAUT OPPILAITOKSIIN GEMENSAM ANSÖKAN TILL SKOLOR

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys r.y. (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM)

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys r.y. (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM) Raamatun äärellä Enä-Sepän leirikeskuksessa. Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys r.y. (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM) Vuosikertomus 2008 Årsberättelse OPKO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi. OULUN OPKO Torikatu 9 A 32, 90100 OULU 044 541 6198 antti.leinonen@opko.fi

040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi. OULUN OPKO Torikatu 9 A 32, 90100 OULU 044 541 6198 antti.leinonen@opko.fi Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) Vuosikertomus årsberättelse 2012 YHTEYSTIEDOT Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys

Lisätiedot

Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.

Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Vuosikertomus 2007 Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Etsimme ratkaisuja asiakkaittemme ja työelämän

Lisätiedot

HelsinkiMission hallitus: Yrjö Kopra, Caroline Lilius, Heikki Ropponen, Hannu Tonteri ja Tapio Aaltonen. Kuvasta puuttuu Jaana Hallamaa.

HelsinkiMission hallitus: Yrjö Kopra, Caroline Lilius, Heikki Ropponen, Hannu Tonteri ja Tapio Aaltonen. Kuvasta puuttuu Jaana Hallamaa. Vuosikertomus 2012 kiihkeä Vuosi 2012 Vuosikertomus on aina hyvä juttu. Pakottaa meidät arvioimaan tehtyä työtä, sen tuloksia ja vaikuttavuutta. Tämän lehden sisään sijoitettu vuosikertomusosio antaa sinulle

Lisätiedot

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa Filosofian tohtori, Biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtaja Kimmo Pitkänen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot