Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnittelutoimisto & Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnittelutoimisto & Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA."

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnittelutoimisto & Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Korteniitty Kaavatunnus 17: Suunnittelualue ja sijainti Korteniityn alue sijaitsee Kortepohjassa Emännäntien itäpuolella n. 2,5 km kaupungin keskustasta luoteeseen. Aluetta on aikaisemmin kutsuttu Emännäntien nimellä. Sen laajuus on n. 30 ha. Asemakaava käsittää Kortepohjan ja Rautpohjanlahden väliselle alueelle muodostettavat uudet korttelit tontteineen sekä katu- ja virkistysalueet. Asemakaava-alueen eteläosassa on kyse asemakaavan muutoksesta (Päiväläisentie- ja Tuomiojärvenranta-nimiset kevyen liikenteen raitit).

2 2 2. Suunnittelun tavoitteet ja sisältö Korteniityn alue on yksi Jyväskylän kaupungin ns. matala ja tiivis asuinrakentamisprojekteista, ja eräs valtakunnallisen matala ja tiivis -tutkimus- ja kehittämisohjelman hankkeista. Yleisenä tavoitteena on kehittää monipuolisia kerros- ja pientalorakentamisen väliin sijoittuvia rakentamistapoja ja ympäristöjä. Suunnittelua ohjaamaan on perustettu erillinen, tavanomaista laajaalaisempi projektiryhmä. Pyydettyjen tarjousten perusteella hankkeen suunnittelutyöhön on valittu konsultiksi Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén Ky. Aluksi laaditaan yleissuunnitelma kaavoitustyön pohjaksi. Siinä tarkastellaan suunnittelukohteen liittymistä ympäristöön ja hahmotellaan rakennettavan ja rakentamattoman alueen laajuutta ja sijoittumista. Asemakaavan tavoitteena on täydentää Kortepohjan alueen asuntorakentamista, selkeyttää liikuntapaikkojen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, osoittaa riittävät kaupunginosaa palvelevat puisto- ja virkistysalueet sekä turvata viereisten luonnonsuojelualueiden säilyminen. Asemakaavan laadinta tukee Kortepohjan alueen lähipalveluiden turvaamista asukaspohjaa lisäämällä. Rautpohjanlahden luonnonsuojeluarvojen turvaaminen saattaa edellyttää asemakaavaan lahden kunnostamista selvittäviä ja tukevia ratkaisuja. Mahdollinen kunnostaminen on erillinen, tämän asemakaava-alueen ulkopuolinen hanke. Tämän hankkeen yhteydessä tutkitaan myös mahdolliset yhteydet asemakaava-alueen kautta Haukanniemen suuntaan. Alueen maan omistaa Jyväskylän kaupunki. Uudet asuintalokorttelit ja tontit Kaavoituksen aikana selvitetään Emännäntien itäpuolisen alueen asuinrakentamisen rakentamistapa, rakennustyypistö ja rakennusoikeus. Tavoitteena on korkealaatuinen, matala ja tiivis, maasto- ja luonnonolosuhteita noudatteleva ratkaisu, joka mahdollistaa monipuolisen asuntojakauman ja vaihtelevan talotyypistön sekä erilaiset toteuttamismuodot. Alueen suunnittelu liittyy valtakunnalliseen Matalan ja tiiviin asuntoalueen kehittämisprojektiin. Liikenne- ja pysäköintiratkaisut riippuvat kortteliratkaisuista. Ajoneuvoliikenteen johtaminen tutkitaan työn yhteydessä. Virkistys- ja liikuntapaikat Alueella sijaitsevien liikuntapaikkojen sijainti tarkistetaan ja ulkopuolisen ajoneuvoliikenteen sekä pysäköinnin järjestelyt tutkitaan työn yhteydessä. Mahdollisen Tuomiojärven ympäri kulkevan ulkoilureitin sijaintia tutkitaan. Yhteistyö rakentajien kanssa Luonnosvaiheen jälkeen käynnistetään yhteistyö rakentajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa. Yhteistyömuodot tarkentuvat myöhemmin.

3 3 3. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Osalle aluetta on ideoitu asuntorakentamista alkuperäisen Kortepohjan asemakaavan hengessä jo lukujen vaihteessa. Tämä osa on jäänyt toteutumatta lähinnä maanomistussyistä. Jyväskylän kaupunki omistaa nyt koko suunnittelualueen. Suunnittelualueella Emännäntien läheisyydessä sijaitsee 5 omakotitaloa pihapiireineen ja hieman etäämmällä on vielä kaksi omakotitaloa. Jyväskylän Energia Oy:n kaukolämpölaitos sijaitsee myös Emännäntien varrella. Kaukolämpölaitoksen vieressä on pallokenttiä, joiden liikenne ja pysäköintijärjestelyt eivät nykyisellään toimi. Kaavoitettuja Päiväläisentie- ja Tuomiojärvenranta-nimisiä kevyen liikenteen raitteja ei ole toteutettu. Lännessä ja etelässä aluetta rajaa Kortepohjan asuinalue, joka on Museoviraston merkittävien kulttuuriympäristöjen listalla suojelusuositustasoisena kohteena sekä DOCOMOMO-järjestön (kansainvälinen nykyarkkitehtuurin suojelu- ja dokumentointijärjestö) VIP-listalla. Idässä aluetta rajaava Rautpohjanlahti sisältyy sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan että Suomen Natura 2000-verkostoehdotukseen. Pohjoisessa alue rajautuu Laajavuoren ja Tuomiojärven väliseen metsäalueeseen, jonka kautta kulkee Haukkalantie. Seutukaava Alueella on voimassa Maakuntavaltuuston hyväksymä seutukaava (5.vk), joka on vahvistettu Seutukaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi A. Yleiskaava Alueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava 1982, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laajavuoren osayleiskaava on vahvistettu oikeusvaikutteisena Ympäristöministeriössä Yleiskaavassa alueen pohjoisosa on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PY ja Emännäntien itäpuoli asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialueeksi AP. Muu osa suunnittelualuetta on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta VU ja virkistysaluetta V. Laajavuoren osayleiskaavassa Tuomiojärvenrannan kadun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta VL, Haukkalantien itäpuolella yleisten rakennusten korttelialuetta Y ja rannassa lähivirkistysaluetta VL, venevalkama-aluetta LV sekä uimaranta-aluetta VV. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa on luonnonsuojelualue SL. Asemakaava Suunnittelualueella Emännäntien ja Rautpohjanlahden välissä olevalla alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 1. kaava 17:001 vahvistettu , koskee puisto- ja vesialuetta 2. kaava 17:002 vahvistettu , koskee katu-, puisto- ja vesialuetta 3. kaava 17:009 vahvistettu , koskee korttelin 12 tontteja 1-3 sekä korttelin 14 tontteja kaava 17:012 vahvistettu , koskee korttelin 14 tonttia 4 sekä sekä katualuetta 5. kaava 17:013 vahvistettu , koskee korttelin 19 tonttia 1 sekä katualuetta 6. kaava 17:070 vahvistettu , koskee korttelia 83 sekä katu- ja virkistysaluetta Muilta osin alue on kaavoittamatonta. 4. Vaikutusalue Vaikutusalueena on lähiympäristö; Kortepohjan asuntoalue, Rautpohjanlahti (luonnonsuojelualueet) ja Haukanniemi sekä pohjoispuolella Laajavuoren ja Haukkalan suunnan metsäalueet. Alue tarkentuu suunnittelun kuluessa.

4 4 5. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Viranomaiset: Keski Suomen ympäristökeskus / Luonto- ja maankäyttöyksikkö / Ritva Schiestl, PL 110, JKL Keski-Suomen liitto / Martti Ahokas, Sepänkatu 4, JKL Tonttiosasto / Erja Saarivaara Jyväskylä konsultit / Mika Koliseva Jyväskylän Energia Oy / Anmari Ala-Kolu ja Heikki Aarnio Vesilaitos / Markku Hantunen Rakennusvalvontavirasto / Raimo Ström Ympäristövirasto / Heikki Sihvonen Keski-Suomen museo / Risto Koskinen Sotepa / läntinen alue / Paavo Luukkonen Opetusvirasto / Markku Suortamo Katu- ja puisto-osasto / Jorma Lipponen, Eila Korpiaho ja Kari Seuranen Kaupunkisuunnittelutoimisto / Ilkka Halinen Liikuntapalvelukeskus / Pekka Sihvonen Museovirasto, Pl 913, Helsinki Järjestöt ja yhdistykset: Kortepohjan alueyhteistyöryhmä Jyväskylän paikallisagenda JAPA ry Kortepohjan asukkaat ry. Keski-Suomen luonnonsuojelupiiri ry Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys Jyväskylän Seudun Luonnonsuojeluyhdistys 6. Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen Tiedottaminen Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä 4/ Edelleen kaavan etenemisestä ja muutoksista tiedotetaan kaupungin tiedotuslehdessä aina kaavan hyväksymiseen saakka. Luonnosvaiheen nähtävillä oloista tiedotetaan/on tiedotettu Keskisuomalaisessa julkaistavalla kuulutuksella. Myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedottamista vaativista tarkennuksista ja muutoksista tiedotetaan osallisille joko suullisesti tai kirjallisesti. Kaavoituksen internetsivuilta osoitteesta voi seurata kaavoituksen etenemistä. Osallistuminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille ja heillä on lain mukaan mahdollisuus antaa siitä palautetta kaavan virallisesti nähtävillä oloon saakka. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 ).

5 5 Kun kaavaluonnos asetetaan nähtäville (MRA 30 ), osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostin välityksellä. Osalliset saavat halutessaan palautetta kaavaluonnosvaiheen jälkeen ottamalla yhteyttä suunnittelijaan. Kaavaluonnosvaiheen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti nähtävillä (MRL 65 ) 30 päivää, jolloin osalliset voivat tehdä muistutuksia. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Sen jälkeen lähetetään kunnan perusteltu kannanotto niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 7. Viranomaisyhteistyö Alkuvaiheen alustava viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on pidetty ja kaavoituksen aloituskokous Virallinen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty Selvitettävät vaikutukset ja lisäselvitykset MRL 9 :ssä edellytetään, että kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa on alustavasti tunnistettu kaavaan liittyvät vaikutukset sekä arvioitu niiden merkittävyyttä. Tämä on tehty Kaupunkisuunnittelutoimiston Kaavoitusprosessi-oppaan muistilistan (oppaan liite 2) avulla. Vaikutuksista on myös keskusteltu alustavasti kaavoituksen aloituskokouksessa. Kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan erityisesti seuraaviin merkittäviin vaikutuksiin: vaikutukset ihmisiin ja elinympäristöön vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikutukset virkistys- ja viheralueverkostoon (erityiskysymyksenä on suunnitteilla olevan kansallisen kaupunkipuistoalueen huomioiminen) vaikutukset kulttuuriympäristöön (erityiskysymyksenä on valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu Kortepohjan alue) kaupalliset vaikutukset liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen vaikutukset (mm. alueen liikenneyhteydet, liikenneturvallisuus ja kevytliikenne) vaikutukset luontoon (erityiskysymyksenä on vaikutukset Natura-alueeseen sekä alueen pohjoisosassa havaittujen liito-oravien huomioiminen) vaikutukset maisema- ja kaupunkikuvaan 9. Vaikutusten arvioinnin menetelmät Jyväskylän kaupunki teettää kaavoituksen yhteydessä MRL:n edellyttämät vaikutusten arvioinnit. Tarvittaessa tullaan teettämään myös luonnonsuojelulain 65 :n mukainen erityinen Natura-arviointi. Natura-arviointi katsotaan tarpeelliseksi, mikäli ensimmäisten luonnosten perusteella arvioidaan, että kaavan toteuttaminen todennäköisesti heikentää merkittävästi Natura 2000 alueiden luonnonarvoja. Suunnittelualue kuuluu lisäksi Jyväskylässä käynnistettyyn sva-projektiin (sosiaalisten vaikutusten arviointi). Arvioinnin pohjaksi kaupunki teettää alueelta maisema- ja luontoselvitykset. Luontoselvityksiin kuuluu sekä kasvillisuuskartoitukset että linnustolaskennat sekä maa- että vesialueilla. Luontoselvitykset laatii Suunnittelukeskus Oy sekä Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys. Katuja puisto-osasto teettää lisäksi alueelta rakennettavuusselvityksen. Muilta osin arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin, joita on mm. kaupunkisuunnittelutoimistolla, ympäristövirastolla, Keski-Suomen ympäristökeskuksella sekä Keski-Suomen museolla. Arvioinnin pohjaksi tehdään maasto-

6 6 käyntejä ja valokuvataan aluetta. Arviointi tapahtuu kaavoittajan ja sidosryhmien yhteistyönä, myös asukkaat voivat esittää oman näkemyksensä vaikutuksista osallistumismenettelyiden kautta. Arvioinnin tulokset kootaan kaavaselostukseen. 10. Vaihtoehdot Tarvittaessa laaditaan erilaisia vaihtoehtoja. 11. Kaavoituksen työvaiheet, päätöksenteko ja arvioitu aikataulu Työvaiheet Arvioitu aikataulu Aloitusvaihe 10/2001-6/2002 -projektin käynnistäminen 12/2001 -nykytilanteen analysointi -osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta -alkuvaiheen viranomaisneuvottelu ja kaavoituksen aloituskokous kaavoituksen vireilletulo selvitykset Luonnosvaihe 1 (MRA 30 ) kaavaluonnos -viheryleissuunnitelma -kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen yleisötilaisuus 6.2. ja asukaskävely osalliset voivat jättää mielipiteitä -mielipiteiden ja kommenttien käsittely Luonnosvaihe 2 (MRA 30 ) kaavaluonnos -viheryleissuunnitelma -kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen -yleisötilaisuus. -osalliset voivat jättää mielipiteitä -mielipiteiden ja kommenttien käsittely Kaavaehdotusvaihe (MRL 65 ) kaavaehdotus -lopullinen viheryleissuunnitelma -kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 30 pv -lausuntojen ja muistutuksien käsittely, vastineet -hyväksymiskäsittelyt 2005 Toteutusvaihe -yhteistyö rakentajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa rakentamisen käynnistyminen 2006 Asemakaavan hyväksyy Jyväskylän kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuoden 2005 aikana.

7 7 12. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty palautetta mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavana kaupunkisuunnittelutoimistossa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 3. krs. Leila Strömberg asemakaava-arkkitehti Kirsti Sivén, Asko Takala arkkitehdit SAFA Jyväskylän kaupunki Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy Kaupunkisuunnittelutoimisto Korkeavuorenkatu 25 A 5 PL 193, Jyväskylä Helsinki puh puh fax fax sähköposti: sähköposti: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja se käsitellään viranomaisneuvottelussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu

8 8 OSALLISET Liite 1 Maanomistajat, alueen asukkaat ja muut toimijat Keski-Suomen Poliisien yhd. Urhonkatu 1, JKL Jyväskylän kaupunki, Vapaudenkatu 32, JKL AsOy Emännäntie 34, Jarmo Eräjärvi, Emännäntie 34, JKL Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Tuomiojärvenranta 2, KOAS, Kauppakatu 26 A, JKL As Oy Haukanniemenpolku 3, Isänn.palvelu Pekka Björksten, Raivionmutka 19, JKL AsOy Tuomiojärvenranta 6, Trög Tuomo, Emännäntie 31 A 4, JKL AsOy Takalankuja, Isänn.tsto, Keijo Korhonen, Pitkäkatu 42 B 18,40700 JKL AsOy Emännäntie 31, Isänn.tsto P.Karjalainen, Yliopistonkatu 44, JKL AsOy Korteranta, Emännäntie 23, isänn. Mirja Eerola, Torpankuja 5 D 17, JKL AsOy Emännäntie 25, Hannu Lahtinen, Auvilankuja 5 C 14, JKL AsOy Kortetornit, Ilkka Keski-Vähälä, Torpankuja 5 C 13, JKL As.Oy Tornikolmoset, Emännäntie 22, JKL, Emännäntie 20, JKL, Emännäntie 18, JKL / Isännöitsijä: Jyväskylän Yrityskonsultit Ky, Gummeruksenkatu 7, JKL AsOy Korterivi, Hannu Lahtinen, Auvilankuja 5 C 14, JKL AsOy Emännäntie 19, Isänn. Ilari Tervakangas, Emännäntie 19 D 23, JKL AsOy Kopintornit, Jyvässeudun kiinteistöpaletti Oy, Polttolinja 29 huon As Oy Emännäntie 12-16, Emännäntie 14 as 32, Jyväskylä As Oy Auvilankuja 6, Osmo Korhonen, Auvilankuja 6 B 30,40740 Jyväskylä AsOy Kortepohjan Isännänkartano, JKL:n Kiinteistöpalvelu Oy ISA, Vapaudenkatu 20 C, JKL Jyväskylän kaupunkiseurakunta, Yliopistonkatu 12, JKL Jyväskylän ylioppilaskunta, Keskussairaalantie 2, JKL Rantasipihotelli Laajavuori, PL 453, JKL Jyväskylän vuokra-asunnot Oy/ Urpo Päivärinta, PL 193, JKL Eila Ritvanen, Haukkalantie 8 as 1, JKL Pirkko-Liisa Vakkanen, Haukkalantie 8 as 2, JKL Jaakko Raitonen, Haukkalantie 6, JKL Sari Helkala, Haukkalantie 6, JKL Jarmo Hakkarainen, Haukkalantie 2, JKL Sirpa Välimäki, Haukkalantie 2, JKL Alpo Pynnönen, Emännäntie 32, JKL Paula Pollari-Urrio ja Risto Urrio, Emännäntie 30, JKL Matti Wacklin, Emännäntie 28, JKL Eino Olavi Hämäläinen, Emännäntie 26, JKL Taina Reponen, Emännäntie 26, JKL Viranomaiset Keski Suomen ympäristökeskus. Luonto- ja maankäyttöyksikkö/ Ritva Schiestl, PL 110, JKL Keski-Suomen liitto / Martti Ahokas, Sepänkatu 4, JKL Tonttiosasto / Erja Saarivaara Jyväskylä konsultit / Mika Koliseva Jyväskylän Energia Oy / Anmari Ala-Kolu ja Heikki Aarnio Vesilaitos / Markku Hantunen Rakennusvalvontavirasto / Raimo Ström Ympäristövirasto / Heikki Sihvonen Keski-Suomen museo / Risto Koskinen Sotepa / läntinen alue / Paavo Luukkonen Opetusvirasto / Markku Suortamo Katu- ja puisto-osasto / Jorma Lipponen, Eila Korpiaho ja Kari Seuranen Kaupunkisuunnittelutoimisto / Ilkka Halinen Liikuntapalvelukeskus / Pekka Sihvonen

9 9 Kesnet Oy / Paavo Sajasalo, PL 354, JKL Sonera Entrum Oy / Pekka Kankainen os. PL 51, JKL Unibase Oy / Leo Hiltunen, PL 51, JKL Fingrid Verkko Oyj / Ympäristö PL 530, Helsinki Museovirasto, Pl 913, Helsinki Järjestöt ja yhdistykset Kortepohjan alueyhteistyöryhmä Jyväskylän paikallisagenda JAPA ry Tuija Rouhunkoski, Loukkukatu 43 D, JKL Kortepohjan asukkaat Oy / Tuula Ollanketo, Taitoniekantie 8 D, JKL Keski-Suomen luonnonsuojelupiiri ry, Kilpisenkatu 8, JKL Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys / Harri Högmander Mesikämmen 1 A, JKL Jyväskylän Seudun Luonnonsuojeluyhdistys / Silja Parri Terttumäentie 32, PALOKKA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA OSALLISTUMIS- JA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Kaavan päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA:790/2013 Kaavan tunnistetiedot

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot