VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2

3 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Talousarvion sitovuus... 5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle... 6 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta RAHOITUSOSA SISÄLLYSLUETTELO 2

4 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Ymmärrys Suomen kansantalouden tilanteesta on lopulta valjennut lähes kaikille. Tätä koskevalta runsaalta valtakunnalliselta ja maakunnalliselta uutisoinnilta ja kirjoittelulta ei kukaan ole voinut välttyä. Samalla käsitys myös koko julkisen talouden, eli valtion ja kuntien talouden heikosta tilasta on vahvistunut. Oman kaupunkimme tilanne ei talouden osalta oleellisesti poikkea yleisestä ahdingosta ja jos joltain osin tuntuu olevan helpompaa niin on syytä muistaa, että kaupungin talouden alijäämä ja lainamäärä alentavat lähtötasoamme useimpiin verrattuna. Kaupunginhallituksen antamat talousarvion 2014 ja suunnitelman laadintaohjeet noudattivat edellisten vuosien ohjeita. Ne eivät luvanneet hallintokunnille mainittavia menolisäyksiä, vaan vaativat tiukkuutta ja nuukuutta talousarvioehdotuksia laadittaessa. Pääosin hallintokunnat ovat näitä ohjeita parhaansa mukaan noudattaneet ja siltä osin, kun kasvupaine ei ole johtunut välttämättömistä resurssitarpeista - joko kysynnän kasvusta tai ulkopuolisen toimijan toimesta (kuten kuntayhtymät) johtuen - on menojen kasvu pidetty hallinnassa. Tämä näkyy myös siten, että lautakuntien käyttötalouden talousarvioesityksiin ei ole juurikaan puututtu jatkokäsittelyssä. Se kertoo siitä, että uudesta valtuustokaudesta ja uusista luottamushenkilöistä huolimatta Paimion kaupungin taloudellisesta tilanteesta vallitsee sangen laaja yhteisymmärrys. Volyymin kasvusta johtuvat resurssilisäykset kohdistuvat lasten päivähoitoon ja peruskouluun. Päivähoidon osalta kaupungin jatkuvaan päivähoitopaikkojen pulaan esitetään väliaikaiseksi ratkaisuksi noin 40 lapselle tarkoitetun tilapäisen päiväkodin perustamista entiseen Kyysilän kouluun. Samalla tämä merkitsee tarvittavan noin 10 henkilön rekrytoimista kaupungin palvelukseen. Pysyvämpi ratkaisu kaupungissa olevaan lasten päivähoitopaikkojen tarpeeseen on suunnitteilla olevan yksityisen päiväkodin rakentuminen Saaren alueelle. Sen toivotaan valmistuvan käyttöön elokuun 2014 alkuun mennessä. Peruskoulun osalta sisään tuleva ikäluokka on aikaisempaa suurempi ja edellyttää kahden uuden luokan perustamista; nämä uudet luokat perustetaan Vistan ja Jokelan kouluihin. Samalla on rekrytoitava luokkien tarvitsema henkilökunta. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ei ole yllätys kenellekään. Terveystoimessa kasvavat erityisesti sairaanhoitopiirin menot noin , mutta vähäisempää kasvua on myös Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän menoissa; yhteensä terveydenhuollon menot kasvavat noin Myös sosiaalityön menojen kasvu on suurta johtuen lainsäädäntöön perustuvasta kysynnän kasvusta. Erilaisten subjektiiviseen oikeuteen perustuvien vammaispalvelujen kysyntä kasvaa noin Yleisestä taloustilanteesta aiheutuvasta työttömyyden ja syrjäytymisen lisääntymisestä johtuen myös toimeentulotukimenot kasvavat noin Vanhuspalveluiden menot kasvavat noin Merkittävänä rakenteellisena uudistuksena voidaan ottaa esille vammaisten asumispalveluyksikkö, joka on perustettu Tillintielle. Yksikön toiminta alkaa konkreettisesti marraskuussa 2013 ensimmäisten asiakkaiden ja henkilökunnan edustajien myötä, mutta vuoden 2014 aikana toiminta laajenee kohti asetettua 15 asiakkaan tavoitetta. Asiakkaat Tillintien asumisyksikköön tulevat pääosin kaupungin ulkopuolella sijaitsevista eri yksiköistä sen mukaan, kun heillä on halukkuutta palata takaisin Paimioon. Laskelmien mukaan Tillintien asumisyksikön avulla kaupungilla on mahdollisuus näissä palveluissa saavuttaa jopa :n säästö niin, että asiakkaiden saama palvelu ei ainakaan heikkene. YLEISPERUSTELUT 3

5 Toinen merkittävä rakenteellinen uudistus on kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminnan yhtiöittäminen. Kaupunginvaltuusto on perustanut Paimion Vesihuolto Oy:n, joka on 100 %:sesti kaupungin omistama yhtiö. Tälle yhtiölle on liiketoimintakaupan myötä tarkoitus siirtää kaikki kaupungin nykyisen vesihuoltolaitoksen toiminta sekä hulevesiverkosto. Koska liiketoimintakauppaa ei ole vielä valtuustossa käsitelty eikä ko. sopimusta laadittu, on vesihuoltolaitoksen toiminta sisällytetty talousarvioehdotukseen aikaisempien vuosien mukaisesti. Kun tarvittavat päätökset on tehty, sopimukset laadittu ja Paimion Vesihuolto Oy:n toiminta alkanut, tuodaan siitä johtuvat talousarvion muutokset kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupungin investointiohjelma noudattaa perusteiltaan vuosi sitten hyväksyttyä ja voimakkaasti karsittua ohjelmaa. Useita vuosia noudatettu niukka investointilinja on merkinnyt tarpeellisten investointien toteuttamisen lykkäämistä ja nyt se näkyy väistämättömänä paineena nostaa investointitasoa noin miljoonalla eurolla. Investointiohjelma käsittää vuodet ja sen keskeisin hanke on Vistan koulukeskuksen rakennusten saneeraus. Tämä hanke kohdistuu kaikille investointiohjelman vuosille ja itse asiassa se ulottuu vielä useille myöhemmillekin vuosille; suunnitelmavuosille hankkeeseen on budjetoitu noin 6,5 milj. ja kokonaisuutena noin 11 milj.. Toinen keskeinen talonrakennushanke on Jokelan koulun viimeistenkin koulurakennusten saneeraus lähivuosien aikana ja siihen on budjetoitu noin 1,2 milj.. Muita ensi vuoden ja lähivuosien investointikohteita ovat mm. Paimiontien kevytliikenneväylän rakentaminen, josta kaupungin osuus (50 %) on , vanhainkodin ilmastointi ja huoltokorjaukset , kunnallistekniikan lisärakentaminen Saaren alueelle , Kaaritien kiertoliittymä noin ja KHT Soikan pinnan uusiminen Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on tasapainossa ja päättyy noin :n ylijäämään. Siihen pääseminen edellyttää kuitenkin sekä verotukseen tehtäviä korotuksia, että henkilöstömenoista tehtäviä säästöjä. Ehdotukseen sisältyy kunnallisveroon tehtävä 0,50 %:n korotus siten, että vero-% nousee 20,25 %:ksi. Tämän arvioidaan tuovan kaupungille noin :n lisätulon ensi vuonna. Lisäksi korotusta esitetään yleiseen kiinteistöveroon siten, että nykyinen 0,80 % korotetaan 1.00 :iin. Tämän arvioidaan tuovan kaupungille noin :n lisätulon ensi vuonna. Vastaavasti talousarvioon tehtyjen karsintojen lisäksi säästötoimena esitetään henkilöstömenoista tehtäväksi noin :n säästö. Millä keinoin tämä saavutetaan jää ratkaistavaksi tulevissa YT-neuvotteluissa. Paimion kaupungin talouden perusteiden tunnistaminen on ainoa oikea tie kohti kestävämpää toiminnan perustaa. Paineeseen joutuvat vastuulliset päättäjät, esittelijät, viranhaltijat ja työntekijät kuka missäkin toimielimessä tai tehtävässä. Ei ole helppoa vastata palveluiden kysyntään niukkojen resurssien rajoitteessa. Näin on kuitenkin tehtävä. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä, kaupunginhallituksen alaista tietohallintoa sekä teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto). Investointiosassa määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

7 Hallintosäännön 31 säätää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti: "Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille." Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronnousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus. Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 3 :n kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan: Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa. Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä: Kaupunginjohtajalla on oikeus: 1. ottaa uutta eurolainaa, joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa nettona enintään 4 milj. euroa. 2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran. 3. muuttaa olemassa olevaa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa pitkäaikaiseksi velkakirjalainaksi. Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2013 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA14/TP12 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2014 talousarvion ja 2012 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

8 YHTEENVETO 1, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 31,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 % -25,8 % 15,0 0,0 Toimintakulut 46,5 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 % -33,9 % 15,0 15,0 Toimintakate -15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0-15,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,7 23,8 20,2 20,2 20,2-15,0 % -5,4 % 20,6 21,1 Toimintakate -22,5-23,8-20,2-20,2-20,2-15,0 % -5,0 % -20,6-21,1 12 KAUPUNGINHALLITUS 14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT Toimintatuotot 1 575, , , , ,2-3,5 % -3,5 % 1 509, ,4 Toimintakulut 3 279, , , , ,3-16,2 % -7,5 % 2 845, ,0 Toimintakate , , , , ,2-26,8 % -11,2 % , ,6 16 MAASEUTUPALVELUT Toimintatuotot 49,3 245,4 248,5 248,5 248,5 1,3 % 201,9 % 256,0 263,7 Toimintakulut 88,2 298,9 311,3 311,3 311,3 4,1 % 126,4 % 317,5 323,8 Toimintakate -38,9-53,5-62,7-62,7-62,7 17,3 % 30,6 % -61,5-60,2 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 1 624, , , , ,7-2,8 % 2,8 % 1 765, ,1 Toimintakulut 3 367, , , , ,6-14,5 % -4,0 % 3 162, ,9 Toimintakate , , , , ,9-25,6 % -10,2 % , ,8 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatuotot 36,1 50,4 0,0 42,5 42,5-15,8 % 8,8 % 43,7 45,0 Toimintakulut 349,7 365,5 324,4 371,4 371,4 1,6 % 3,1 % 378,8 386,4 Toimintakate -313,6-315,1-324,4-329,0-329,0 4,4 % 2,5 % -335,1-341,4 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 578,1 584,4 779,7 796,2 796,2 36,2 % 18,9 % 820,1 844,7 Toimintakulut 5 464, , , , ,6 17,1 % 6,8 % 6 333, ,5 Toimintakate , , , , ,4 14,7 % 5,4 % , ,8 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatuotot 1 003, , , , ,3 0,8 % 5,1 % 1 138, ,6 Toimintakulut 5 353, , , , ,0 10,1 % 5,7 % 6 081, ,8 Toimintakate , , , , ,7 12,5 % 5,8 % , ,2 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut , , , , ,0 5,5 % 7,4 % , ,7 Toimintakate , , , , ,0 5,5 % 7,4 % , ,7 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 1 617, , , , ,0 12,3 % 10,1 % 2 002, ,4 Toimintakulut , , , , ,1 8,6 % 6,9 % , ,4 Toimintakate , , , , ,1 8,4 % 6,7 % , ,1 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

9 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatuotot 107,5 19,2 19,2 19,2 19,2 0,0 % -41,1 % 19,8 20,4 Toimintakulut 288,3 225,8 234,1 234,1 234,1 3,7 % -9,4 % 238,7 243,5 Toimintakate -180,8-206,6-214,9-214,9-214,9 4,0 % 9,4 % -219,0-223,1 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 751,4 876,3 928,0 984,7 984,7 12,4 % 15,5 % 1 014, ,6 Toimintakulut 5 822, , , , ,5 18,5 % 13,4 % 7 525, ,6 Toimintakate , , , , ,9 19,6 % 13,0 % , ,0 34 PERUSOPETUS Toimintatuotot 639,3 733,8 710,6 710,6 710,6-3,2 % 5,6 % 732,0 753,9 Toimintakulut 7 848, , , , ,0 23,1 % 14,7 % , ,0 Toimintakate , , , , ,4 25,7 % 15,5 % , ,1 36 LUKIO Toimintatuotot 28,8 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 % -44,6 % 3,2 3,3 Toimintakulut 1 347, , , , ,0 24,7 % 17,0 % 1 841, ,9 Toimintakate , , , , ,9 24,7 % 18,3 % , ,6 38 RUOKAPALVELU Toimintatuotot 1 933, , , , ,7 15,7 % 6,3 % 2 240, ,1 Toimintakulut 1 886, , , , ,5 16,0 % 7,9 % 2 226, ,6 Toimintakate 47,7 0,0-6,8-6,8-6,8 0,0 % -57,1 % 14,8 37,5 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 460, , , , ,2 10,8 % 6,2 % 4 010, ,3 Toimintakulut , , , , ,1 20,7 % 13,2 % , ,6 Toimintakate , , , , ,8 23,1 % 15,0 % , ,3 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimintatuotot 615,1 519,8 533,3 533,3 533,3 2,6 % -6,7 % 549,3 565,7 Toimintakulut 1 735, , , , ,5 42,0 % 18,1 % 2 409, ,9 Toimintakate , , , , ,2 59,8 % 31,6 % , ,2 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

10 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 2,8 5,0 5,5 5,5 5,5 10,0 % 48,6 % 5,7 5,8 Toimintakulut 226,1 270,5 281,2 281,2 281,2 3,9 % 12,2 % 286,8 292,5 Toimintakate -223,3-265,5-275,7-275,7-275,7 3,8 % 11,7 % -281,1-286,7 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatuotot 1 667, , , , ,7 8,1 % 4,8 % 1 882, ,0 Toimintakulut 1 339, , , , ,1 2,9 % -5,7 % 1 210, ,1 Toimintakate 327,8 538,0 640,6 640,6 640,6 19,1 % 47,7 % 671,7 703,9 *peruspääoman korko (309t ) rahoitusmenoissa 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 162,3 105,0 108,2 108,2 108,2 3,0 % -16,7 % 111,4 114,8 Toimintakulut 1 245, , , , ,6 2,5 % -5,3 % 1 134, ,5 Toimintakate ,8-980, , , ,4 2,4 % -3,6 % , ,7 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 587,7 533, , , ,5 663,3 % 296,7 % 4 115, ,4 Toimintakulut 3 407, , , , ,6 1,8 % 0,1 % 3 448, ,2 Toimintakate , ,8 659,9 659,9 659,9-123,4 % -61,7 % 666,5 673,2 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 419, , , , ,9 157,6 % 74,3 % 6 114, ,1 Toimintakulut 6 218, , , , ,4 2,3 % -1,8 % 6 081, ,3 Toimintakate , ,7 20,5 20,5 20,5-100,6 % -50,3 % 33,7 47,7 26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimintatuotot 137,1 146,6 151,0 151,0 151,0 3,0 % 5,1 % 155,5 160,2 Toimintakulut 515,1 567,8 609,1 609,1 609,1 7,3 % 9,1 % 613,4 619,3 Toimintakate -378,0-421,2-458,1-458,1-458,1 8,8 % 10,6 % -457,8-459,1 27 ALUEPELASTUSLAITOS Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 715,7 740,0 767,8 767,8 767,8 3,8 % 3,6 % 0,0 0,0 Toimintakate -715,7-740,0-767,8-767,8-767,8 3,8 % 3,6 % 0,0 0,0 1 YHTEENSÄ Toimintatuotot 9 906, , , , ,1 42,5 % 22,0 % , ,8 Toimintakulut , , , , ,7 11,2 % 7,5 % , ,6 Toimintakate , , , , ,6 4,6 % 4,4 % , ,8 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Myyntitulot 4 808, , , , ,9 6,1 % 8,7 % 5 785, ,7 Maksutulot 1 888, , , , ,8 7,3 % 10,7 % 2 349, ,2 Tuet ja avustukset 1 035,8 936, , , ,4 17,5 % 3,1 % 1 128, ,9 Muut toimintatulot 2 173, , , , ,0 224,5 % 70,2 % 5 348, ,0 Yhteensä 9 906, , , , ,1 42,5 % 22,0 % , ,8 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , , ,2 2,3 % 3,7 % , ,5 Palvelujen ostot , , , , ,2 4,5 % 4,0 % , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,8 11,5 % 7,6 % , ,8 Avustukset muille , , , , ,9 24,3 % 12,3 % , ,1 Muut toimintamenot -669,3-467, , , ,6 760,9 % 250,5 % , ,2 Yhteensä , , , , ,7 11,2 % 7,5 % , ,6 Toimintakate , , , , ,6 4,6 % 4,4 % , ,8 Verotulot , , , , ,0 4,5 % 4,5 % , ,0 Valtionosuudet , , , , ,0-0,1 % 1,6 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 26,0 26,0 23,0 23,0 23,0-11,5 % -5,8 % 30,0 430,0 Muut rahoitustulot 583,8 645,0 595,0 595,0 595,0-7,8 % 1,0 % 595,0 595,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 309,0 309,0 309,0 309,0 0,0 % 20,1 % 0,0 0,0 Korkomenot -565,7-600,0-600,0-600,0-600,0 0,0 % 3,0 % -650,0-650,0 Muut rahoitusmenot -242,7-318,0-323,0-323,0-323,0 1,6 % 16,5 % -10,0-10,0 Vuosikate 2 459, ,5 163, , ,4-23,3 % -9,2 % 3 322, ,2 Poistot käyttöomaisuudesta , , , , ,0 2,4 % 1,8 % , ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset Toimintamenot ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Satunnaiset Toimintatulot ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Tilikauden tulos -72,5 569, ,2 126,9-90,6-115,9 % 12,4 % 1 222, ,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 90,0 91,0 90,0 90,0 90,0-1,1 % 0,0 % 85,0 85,0 Tilikauden yli-/alij 17,5 660, ,2 216,9-0,6-100,1 % -51,6 % 1 307, ,2 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA 2013* 2014 ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 26,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Tulot 128,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -102,4-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180, IRTAIN OMAISUUS Menot 40,0 105,0 97,0 97,0 97,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 40,0 105,0 97,0 97,0 97,0 10,0 10,0 10,0 10, ARVOPAPERIT Menot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno -39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 66,3 125,0 117,0 117,0 117,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Tulot 168,1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -101,8-75,0-83,0-83,0-83,0-170,0-170,0-170,0-170,0 34 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 8220 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 34,5 48,0 150,0 150,0 150,0 90,0 35,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 34,5 48,0 150,0 150,0 150,0 90,0 35,0 35,0 35, RUOKAPALVELUT Menot 60,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 60,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0, PÄIVÄHOITO Menot 26,0 38,0 21,0 21,0 21,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 26,0 38,0 21,0 21,0 21,0 10,0 10,0 10,0 10,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 121,4 96,0 171,0 171,0 171,0 100,0 60,0 60,0 60,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 121,4 96,0 171,0 171,0 171,0 100,0 60,0 60,0 60,0 36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

13 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA 2013* 2014 ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS 134 Vistan koulun peruskorjaus Menot 0,0 170, , , , , , , ,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 170, , , , , , , , TALONRAKENNUS Menot 1 528,2 809,0 891,0 891,0 891,0 362,0 635,0 807,0 181,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 528,2 809,0 891,0 891,0 891,0 287,0 635,0 807,0 181, JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 904,0 606, , , ,0 842, ,0 864, ,0 Tulot 297,7 200,0 226,0 226,0 226,0 165,0 180,0 180,0 200,0 Nettomeno 606,3 406,5 780,0 780,0 780,0 677, ,0 684,5 889, IRTAIN OMAISUUS Menot 88,1 13,0 14,0 14,0 14,0 32,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 88,1 13,0 14,0 14,0 14,0 32,0 0,0 0,0 0, VESIHUOLTOLAITOS Menot 626,8 410,0 297,0 297,0 297,0 240,0 512,0 255,0 240,0 Tulot 109,2 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 Nettomeno 517,6 365,0 252,0 252,0 252,0 195,0 462,0 205,0 190,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 3 147, , , , , , , , ,0 Tulot 406,9 245,0 271,0 271,0 271,0 285,0 230,0 230,0 250,0 Nettomeno 2 740, , , , , , , , ,0 40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 3 337, , , , , , , , ,0 Tulot 575,0 445,0 471,0 471,0 471,0 485,0 430,0 430,0 450,0 Nettomeno 2 762, , , , , , , , ,0 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

14 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 TP 2012 TA 2013* 2014 ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TS 2015 TS 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 459, ,5 163, , , , ,2 Satunnaiset erät -504,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -866,8-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Investointien rahavirta Investointimenot , , , , , , ,0 Rah os investointimenoihin 323,1 245,0 271,0 271,0 271,0 285,0 230,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 1 118,7 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -807,3 635, , , ,6 901,9 770,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antolainojen lisäykset 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000, , , , , , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht 3 702,9-800, ,0 900, , , ,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset ,7 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Rahoituksen rahavirta -379,8-500, , , ,0-900,0-800,0 RAHAVAROJEN MUUTOS ,1 135,0-66,2-3,1 79,4 1,9-29,8 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

15 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Lautakunnan puheenjohtaja Pasi Pöri Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2014 europarlamenttivaalit toukokuussa 2015 eduskuntavaalit huhtikuussa 2016 kunnallisvaalit lokakuussa 2017 ei säännönmukaisia vaaleja Paimio on ollut vuoden 2012 kunnallisvaaleista lähtien yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on kaupungintalo. Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänioikeusjärjestelmää. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Keskusvaalilautakunta TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS 2016 (1000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 31,0 0,0 15,0 0,0 % -25,8 % 15,0 0,0 ulkoiset tuotot 31,0 0,0 15,0 0,0 % -25,8 % 15,0 0,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 46,5 0,0 15,0 0,0 % -33,9 % 15,0 15,0 ulkoiset kulut 46,0 0,0 14,3 0,0 % -34,5 % 15,0 15,0 sisäiset kulut 0,5 0,0 0,7 0,0 % 28,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -15,5 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0-15,0 14

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Lautakunnan puheenjohtaja Leena Erälinna Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kuntalain 71 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa neljäksi vuodeksi. Sopimus sisältää kaksi optiovuotta. Vastuunalaisena tilintarkastajan toimii JHTT, HTM Sinikka Niitynperä. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 18 vuodessa. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen. Tarkastuslautakunta TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS 2016 (1000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 ulkoiset tuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,7 23,8 20,2-15,0 % -5,4 % 20,6 21,1 ulkoiset kulut 22,5 23,8 20,2-15,0 % -5,0 % 20,6 21,1 sisäiset kulut 0,2 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -22,5-23,8-20,2-15,0 % -5,0 % -20,6-21,1 15

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Konsernijohto ja hallintopalvelut Jaana Hölsö Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu kaksi valtuustoa sitovaa tehtäväaluetta: konsernijohto ja hallintopalvelut sekä maaseutupalvelut. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Hallintopalvelut muodostuvat neljästä osaalueesta: virastopalveluista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Hallintopalvelujen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2012 ylijäämäinen 17t euroa ja taseessa on katettavaa alijäämää 7,1 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarviossa tilikauden ylijäämä on 661t euroa, eikä sitä tulla saavuttamaan. Palvelujen kysynnän kasvu sosiaali- ja terveystoimessa aiheuttanee yli 2,0 milj. euron ylitykset vuoden 2013 talousarvioon, jolloin tilinpäätös päätynee noin 1,3 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuosi 2014 tulee olemaan erittäin haasteellinen. Talouden epävarmuus vaikuttaa työttömyyden kasvuun ja sosiaalipalvelujen kysyntään, sekä kunnan saamiin verotilityksiin. Lisäksi hallituksen toimenpiteet valtionosuuksiin ja verotulotasaukseen leikkaavat valtionosuuksia, vuoden 2014 valtionosuudet tulevat olemaan vuoden 2013 valtionosuuksia pienemmät. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Näin merkittävän alijäämän kattaminen ei ole ollut, eikä ole, mahdollista omia toimia juustohöyläämällä. Etenkin, kun päivähoidon, sosiaali- ja terveyspalvelujen subjektiivisten oikeuksien piirissä olevien palvelujen kysyntään vaikuttaminen on mahdotonta. Syksyn 2013 aikana on valmisteltu vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä. Uusi yhtiö tulisi olemaan kaupungin 100% omistama. Yhtiöittämisen yhtenä tarkoituksena on vanhojen alijäämien kattaminen ja ylijäämän saaminen taseeseen. Osana kuntauudistusprosessia eduskunta hyväksyi uuden kuntarakennelain voimaan Kuntien tulee ilmoittaa mennessä missä selvitysalueessa ne ovat mukana. Kuntien yhdistymisselvitysten ja esitysten tarkkaa määräaikaa ei ole vielä päätetty, se on kuitenkin 2014 aikana, sillä kuntajaon muutokset tulevat voimaan 2015 alkaen, kuitenkin viimeistään Osana kuntauudistusta uudistetaan lainsäädäntöä siten, että on tarkoitus tulla voimaan uusi kuntalaki, uusi valtionosuuslaki sekä vuoden 2015 aikana lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. 16

18 Resurssimuutokset Kaupunki liittyi 2011 Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi. Tiera tarjoaa omistajilleen tietohallinnon palveluja ja Taitoa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Kyseiset yhtiöt aloittivat toimintansa 2011 ja vuoden 2012 aikana Taitoa perusti toimipisteen Saloon. Syksyn 2012 aikana tehtiin yhdessä Taitoan kanssa esiselvitys. Päätökset asiakkaaksi siirtymisestä tai sen aikataulusta tehdään 2013 aikana. Mikäli asiakkaaksi siirrytään, tulee tietojärjestelmien liittymien rakentamiseen ja selvitystyön seuraavan vaiheen rahoittamiseen varautua investointibudjetissa. Mikäli asiakkaaksi ei lähdetä, on omien järjestelmien kehittäminen välttämätöntä. Tietohallinto on toteuttanut strategiansa ja vuoden 2013 talousarviossa esitettyjen tavoitteiden mukaisia hankkeita. Vuorovaikutteisia sähköisiä palveluita on otettu käyttöön jokaisella toimialalla Sähköisten palveluiden alustana toimivat nyt myös uudistetut kaupungin ja terveyskeskuksen yhteiset internetsivut (Tavoite 1). Myös tuotteistus on otettu palvelutuotannossa käyttöön suunnitelmien mukaisesti (Tavoite 3.) Tietohallinnon voimassa oleva strategiajakso päättyy vuoden 2013 lopulla. Valmistuessaan uusi strategia ottaa kantaa tietohallinnon kehittämisen painopistealueisiin vuosina Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilöstöresurssi supistui vuosien aikana 2,4 henkilötyövuodella. Vuoden 2013 toukokuussa aloitti 3 vuoden määräaikaisessa työsuhteessa yritysasiamies. Vuoden 2013 lopulla päättyy 4,5 vuotta kestänyt ESR-rahoitteinen yrittäjyysneuvojan toimi. Yrittäjyysneuvojan toimipiste on ollut Yrityspalvelukeskus Potkurissa Turussa. Vuoden 2013 lopulla henkilöstöä on 22 htv, josta määräaikaisia kaksi. Vuoden 2014 aikana taloushallinnossa eläköitynee kaksi henkilöä, jotka ovat tällä hetkellä töissä 1,6 htv:tta. Talousarvioesitys sisältää yhden työntekijän rekrytoinnin eläköityvien tilalle. Olennaiset toiminnalliset riskit Tietojärjestelmien riskit: Kaupungin monet toiminnot perustuvat tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Mahdollisten tietojärjestelmien häiriöt ja toiminnan katkokset vaikuttavat eri tavalla kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan ja vakavimmillaan aiheuttaa merkittävää haittaa toiminnalle. Tietojärjestelmien toimivuuden riskeihin on varauduttu mm. varmuuskopiointiprosessilla sekä kahdentamalla tärkeimmät tietotekniset komponentit. Henkilöstöriskit: Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon henkilöstöorganisaatio on kevyt, mikä on esim. henkilökunnan poissaolojen kannalta riskitekijä. Osa työtehtävistä ja osaamisesta on keskittynyt vain yhden työntekijän tehtävään. Riskiä on pyritty vähentämään mm. henkilökunnan perehdyttämisellä toistensa työtehtäviin. 17

19 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP12 TA13 TS14 TS15 TS16 Tehokas tonttimarkkinointi Myytyjen omakotitonttien määrä Elinkeinotoiminnan tuloksellisuus Myytyjen yritystonttien määrä - >2 >5 >5 >2 Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä (ei riittävästi vastauksia Paimiosta) 5.parhaan joukossa 5.parhaan joukossa 5.parhaan joukossa 5.parhaan joukossa Järjestettyjen tilaisuuksien määrä (omat & yhteistyössä muiden kanssa) 2 >2 (arvio 8) >10 >10 >5 Yrityskäynnit ja yritysneuvontatapaamiset 15 arvio Uudet perustetut yritykset 70 arvio Tavoite Mittari Tunnusluku TP12 TA13 TS14 TS15 TS16 Rekrytointiprosessin tehostaminen Sisäisen (AGS) henkilöstöraportoinnin kehittäminen Kuntarekryn käyttö käytettävissä olevat raportit käyttöönotto käytön laajentaminen käytön laajentaminen uusien raporttien käyttöönotto (esimiesten ja johdon tarpeet) käytön laajentaminen käytön laajentaminen Tietohallintostrategian täytäntöönpano Aikataulutettujen tavoitteiden toteutuminen tavoitteet 1, 3 ja 4 tavoitteet 7, 5 ja 2 Uusi tihastrategia Uuden strategian mukaiset tavoitteet Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista 49 % 60 % 70 % 80 % 80 % Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) ei tehty >4 >4 >4 >4 18

20 TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS 2016 (1000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 1 575, , ,2-3,5 % -3,5 % 1 509, ,4 ulkoiset tuotot 1 512, , ,5-3,5 % -13,5 % 1 136, ,7 sisäiset tuotot 62,1 373,8 361,7-3,2 % 241,3 % 372,5 383,7 Toimintakulut 3 279, , ,3-16,2 % -7,5 % 2 845, ,0 ulkoiset kulut 3 255, , ,1-18,8 % -9,2 % 2 709, ,4 sisäiset kulut 24,3 56,6 133,2 135,4 % 224,2 % 135,9 138,6 Toimintakate , , ,2-26,8 % -11,2 % , ,6 Koko kaupunkia koskeva 550t vähennys henkilöstökuluista on kirjattu tehtäväalueen ulkoisiin toimintakuluihin. 19

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO

VUODEN 2015 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO

VUODEN 2013 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIO

VUODEN 2016 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO

VUODEN 2012 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot