VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2

3 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Talousarvion sitovuus... 5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle... 6 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta RAHOITUSOSA SISÄLLYSLUETTELO 2

4 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Ymmärrys Suomen kansantalouden tilanteesta on lopulta valjennut lähes kaikille. Tätä koskevalta runsaalta valtakunnalliselta ja maakunnalliselta uutisoinnilta ja kirjoittelulta ei kukaan ole voinut välttyä. Samalla käsitys myös koko julkisen talouden, eli valtion ja kuntien talouden heikosta tilasta on vahvistunut. Oman kaupunkimme tilanne ei talouden osalta oleellisesti poikkea yleisestä ahdingosta ja jos joltain osin tuntuu olevan helpompaa niin on syytä muistaa, että kaupungin talouden alijäämä ja lainamäärä alentavat lähtötasoamme useimpiin verrattuna. Kaupunginhallituksen antamat talousarvion 2014 ja suunnitelman laadintaohjeet noudattivat edellisten vuosien ohjeita. Ne eivät luvanneet hallintokunnille mainittavia menolisäyksiä, vaan vaativat tiukkuutta ja nuukuutta talousarvioehdotuksia laadittaessa. Pääosin hallintokunnat ovat näitä ohjeita parhaansa mukaan noudattaneet ja siltä osin, kun kasvupaine ei ole johtunut välttämättömistä resurssitarpeista - joko kysynnän kasvusta tai ulkopuolisen toimijan toimesta (kuten kuntayhtymät) johtuen - on menojen kasvu pidetty hallinnassa. Tämä näkyy myös siten, että lautakuntien käyttötalouden talousarvioesityksiin ei ole juurikaan puututtu jatkokäsittelyssä. Se kertoo siitä, että uudesta valtuustokaudesta ja uusista luottamushenkilöistä huolimatta Paimion kaupungin taloudellisesta tilanteesta vallitsee sangen laaja yhteisymmärrys. Volyymin kasvusta johtuvat resurssilisäykset kohdistuvat lasten päivähoitoon ja peruskouluun. Päivähoidon osalta kaupungin jatkuvaan päivähoitopaikkojen pulaan esitetään väliaikaiseksi ratkaisuksi noin 40 lapselle tarkoitetun tilapäisen päiväkodin perustamista entiseen Kyysilän kouluun. Samalla tämä merkitsee tarvittavan noin 10 henkilön rekrytoimista kaupungin palvelukseen. Pysyvämpi ratkaisu kaupungissa olevaan lasten päivähoitopaikkojen tarpeeseen on suunnitteilla olevan yksityisen päiväkodin rakentuminen Saaren alueelle. Sen toivotaan valmistuvan käyttöön elokuun 2014 alkuun mennessä. Peruskoulun osalta sisään tuleva ikäluokka on aikaisempaa suurempi ja edellyttää kahden uuden luokan perustamista; nämä uudet luokat perustetaan Vistan ja Jokelan kouluihin. Samalla on rekrytoitava luokkien tarvitsema henkilökunta. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ei ole yllätys kenellekään. Terveystoimessa kasvavat erityisesti sairaanhoitopiirin menot noin , mutta vähäisempää kasvua on myös Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän menoissa; yhteensä terveydenhuollon menot kasvavat noin Myös sosiaalityön menojen kasvu on suurta johtuen lainsäädäntöön perustuvasta kysynnän kasvusta. Erilaisten subjektiiviseen oikeuteen perustuvien vammaispalvelujen kysyntä kasvaa noin Yleisestä taloustilanteesta aiheutuvasta työttömyyden ja syrjäytymisen lisääntymisestä johtuen myös toimeentulotukimenot kasvavat noin Vanhuspalveluiden menot kasvavat noin Merkittävänä rakenteellisena uudistuksena voidaan ottaa esille vammaisten asumispalveluyksikkö, joka on perustettu Tillintielle. Yksikön toiminta alkaa konkreettisesti marraskuussa 2013 ensimmäisten asiakkaiden ja henkilökunnan edustajien myötä, mutta vuoden 2014 aikana toiminta laajenee kohti asetettua 15 asiakkaan tavoitetta. Asiakkaat Tillintien asumisyksikköön tulevat pääosin kaupungin ulkopuolella sijaitsevista eri yksiköistä sen mukaan, kun heillä on halukkuutta palata takaisin Paimioon. Laskelmien mukaan Tillintien asumisyksikön avulla kaupungilla on mahdollisuus näissä palveluissa saavuttaa jopa :n säästö niin, että asiakkaiden saama palvelu ei ainakaan heikkene. YLEISPERUSTELUT 3

5 Toinen merkittävä rakenteellinen uudistus on kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminnan yhtiöittäminen. Kaupunginvaltuusto on perustanut Paimion Vesihuolto Oy:n, joka on 100 %:sesti kaupungin omistama yhtiö. Tälle yhtiölle on liiketoimintakaupan myötä tarkoitus siirtää kaikki kaupungin nykyisen vesihuoltolaitoksen toiminta sekä hulevesiverkosto. Koska liiketoimintakauppaa ei ole vielä valtuustossa käsitelty eikä ko. sopimusta laadittu, on vesihuoltolaitoksen toiminta sisällytetty talousarvioehdotukseen aikaisempien vuosien mukaisesti. Kun tarvittavat päätökset on tehty, sopimukset laadittu ja Paimion Vesihuolto Oy:n toiminta alkanut, tuodaan siitä johtuvat talousarvion muutokset kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupungin investointiohjelma noudattaa perusteiltaan vuosi sitten hyväksyttyä ja voimakkaasti karsittua ohjelmaa. Useita vuosia noudatettu niukka investointilinja on merkinnyt tarpeellisten investointien toteuttamisen lykkäämistä ja nyt se näkyy väistämättömänä paineena nostaa investointitasoa noin miljoonalla eurolla. Investointiohjelma käsittää vuodet ja sen keskeisin hanke on Vistan koulukeskuksen rakennusten saneeraus. Tämä hanke kohdistuu kaikille investointiohjelman vuosille ja itse asiassa se ulottuu vielä useille myöhemmillekin vuosille; suunnitelmavuosille hankkeeseen on budjetoitu noin 6,5 milj. ja kokonaisuutena noin 11 milj.. Toinen keskeinen talonrakennushanke on Jokelan koulun viimeistenkin koulurakennusten saneeraus lähivuosien aikana ja siihen on budjetoitu noin 1,2 milj.. Muita ensi vuoden ja lähivuosien investointikohteita ovat mm. Paimiontien kevytliikenneväylän rakentaminen, josta kaupungin osuus (50 %) on , vanhainkodin ilmastointi ja huoltokorjaukset , kunnallistekniikan lisärakentaminen Saaren alueelle , Kaaritien kiertoliittymä noin ja KHT Soikan pinnan uusiminen Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on tasapainossa ja päättyy noin :n ylijäämään. Siihen pääseminen edellyttää kuitenkin sekä verotukseen tehtäviä korotuksia, että henkilöstömenoista tehtäviä säästöjä. Ehdotukseen sisältyy kunnallisveroon tehtävä 0,50 %:n korotus siten, että vero-% nousee 20,25 %:ksi. Tämän arvioidaan tuovan kaupungille noin :n lisätulon ensi vuonna. Lisäksi korotusta esitetään yleiseen kiinteistöveroon siten, että nykyinen 0,80 % korotetaan 1.00 :iin. Tämän arvioidaan tuovan kaupungille noin :n lisätulon ensi vuonna. Vastaavasti talousarvioon tehtyjen karsintojen lisäksi säästötoimena esitetään henkilöstömenoista tehtäväksi noin :n säästö. Millä keinoin tämä saavutetaan jää ratkaistavaksi tulevissa YT-neuvotteluissa. Paimion kaupungin talouden perusteiden tunnistaminen on ainoa oikea tie kohti kestävämpää toiminnan perustaa. Paineeseen joutuvat vastuulliset päättäjät, esittelijät, viranhaltijat ja työntekijät kuka missäkin toimielimessä tai tehtävässä. Ei ole helppoa vastata palveluiden kysyntään niukkojen resurssien rajoitteessa. Näin on kuitenkin tehtävä. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä, kaupunginhallituksen alaista tietohallintoa sekä teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto). Investointiosassa määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

7 Hallintosäännön 31 säätää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti: "Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille." Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronnousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus. Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 3 :n kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan: Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa. Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä: Kaupunginjohtajalla on oikeus: 1. ottaa uutta eurolainaa, joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa nettona enintään 4 milj. euroa. 2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran. 3. muuttaa olemassa olevaa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa pitkäaikaiseksi velkakirjalainaksi. Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2013 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA14/TP12 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2014 talousarvion ja 2012 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

8 YHTEENVETO 1, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 31,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 % -25,8 % 15,0 0,0 Toimintakulut 46,5 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 % -33,9 % 15,0 15,0 Toimintakate -15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0-15,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,7 23,8 20,2 20,2 20,2-15,0 % -5,4 % 20,6 21,1 Toimintakate -22,5-23,8-20,2-20,2-20,2-15,0 % -5,0 % -20,6-21,1 12 KAUPUNGINHALLITUS 14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT Toimintatuotot 1 575, , , , ,2-3,5 % -3,5 % 1 509, ,4 Toimintakulut 3 279, , , , ,3-16,2 % -7,5 % 2 845, ,0 Toimintakate , , , , ,2-26,8 % -11,2 % , ,6 16 MAASEUTUPALVELUT Toimintatuotot 49,3 245,4 248,5 248,5 248,5 1,3 % 201,9 % 256,0 263,7 Toimintakulut 88,2 298,9 311,3 311,3 311,3 4,1 % 126,4 % 317,5 323,8 Toimintakate -38,9-53,5-62,7-62,7-62,7 17,3 % 30,6 % -61,5-60,2 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 1 624, , , , ,7-2,8 % 2,8 % 1 765, ,1 Toimintakulut 3 367, , , , ,6-14,5 % -4,0 % 3 162, ,9 Toimintakate , , , , ,9-25,6 % -10,2 % , ,8 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatuotot 36,1 50,4 0,0 42,5 42,5-15,8 % 8,8 % 43,7 45,0 Toimintakulut 349,7 365,5 324,4 371,4 371,4 1,6 % 3,1 % 378,8 386,4 Toimintakate -313,6-315,1-324,4-329,0-329,0 4,4 % 2,5 % -335,1-341,4 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 578,1 584,4 779,7 796,2 796,2 36,2 % 18,9 % 820,1 844,7 Toimintakulut 5 464, , , , ,6 17,1 % 6,8 % 6 333, ,5 Toimintakate , , , , ,4 14,7 % 5,4 % , ,8 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatuotot 1 003, , , , ,3 0,8 % 5,1 % 1 138, ,6 Toimintakulut 5 353, , , , ,0 10,1 % 5,7 % 6 081, ,8 Toimintakate , , , , ,7 12,5 % 5,8 % , ,2 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut , , , , ,0 5,5 % 7,4 % , ,7 Toimintakate , , , , ,0 5,5 % 7,4 % , ,7 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 1 617, , , , ,0 12,3 % 10,1 % 2 002, ,4 Toimintakulut , , , , ,1 8,6 % 6,9 % , ,4 Toimintakate , , , , ,1 8,4 % 6,7 % , ,1 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

9 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatuotot 107,5 19,2 19,2 19,2 19,2 0,0 % -41,1 % 19,8 20,4 Toimintakulut 288,3 225,8 234,1 234,1 234,1 3,7 % -9,4 % 238,7 243,5 Toimintakate -180,8-206,6-214,9-214,9-214,9 4,0 % 9,4 % -219,0-223,1 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 751,4 876,3 928,0 984,7 984,7 12,4 % 15,5 % 1 014, ,6 Toimintakulut 5 822, , , , ,5 18,5 % 13,4 % 7 525, ,6 Toimintakate , , , , ,9 19,6 % 13,0 % , ,0 34 PERUSOPETUS Toimintatuotot 639,3 733,8 710,6 710,6 710,6-3,2 % 5,6 % 732,0 753,9 Toimintakulut 7 848, , , , ,0 23,1 % 14,7 % , ,0 Toimintakate , , , , ,4 25,7 % 15,5 % , ,1 36 LUKIO Toimintatuotot 28,8 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 % -44,6 % 3,2 3,3 Toimintakulut 1 347, , , , ,0 24,7 % 17,0 % 1 841, ,9 Toimintakate , , , , ,9 24,7 % 18,3 % , ,6 38 RUOKAPALVELU Toimintatuotot 1 933, , , , ,7 15,7 % 6,3 % 2 240, ,1 Toimintakulut 1 886, , , , ,5 16,0 % 7,9 % 2 226, ,6 Toimintakate 47,7 0,0-6,8-6,8-6,8 0,0 % -57,1 % 14,8 37,5 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 460, , , , ,2 10,8 % 6,2 % 4 010, ,3 Toimintakulut , , , , ,1 20,7 % 13,2 % , ,6 Toimintakate , , , , ,8 23,1 % 15,0 % , ,3 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimintatuotot 615,1 519,8 533,3 533,3 533,3 2,6 % -6,7 % 549,3 565,7 Toimintakulut 1 735, , , , ,5 42,0 % 18,1 % 2 409, ,9 Toimintakate , , , , ,2 59,8 % 31,6 % , ,2 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

10 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 2,8 5,0 5,5 5,5 5,5 10,0 % 48,6 % 5,7 5,8 Toimintakulut 226,1 270,5 281,2 281,2 281,2 3,9 % 12,2 % 286,8 292,5 Toimintakate -223,3-265,5-275,7-275,7-275,7 3,8 % 11,7 % -281,1-286,7 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatuotot 1 667, , , , ,7 8,1 % 4,8 % 1 882, ,0 Toimintakulut 1 339, , , , ,1 2,9 % -5,7 % 1 210, ,1 Toimintakate 327,8 538,0 640,6 640,6 640,6 19,1 % 47,7 % 671,7 703,9 *peruspääoman korko (309t ) rahoitusmenoissa 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 162,3 105,0 108,2 108,2 108,2 3,0 % -16,7 % 111,4 114,8 Toimintakulut 1 245, , , , ,6 2,5 % -5,3 % 1 134, ,5 Toimintakate ,8-980, , , ,4 2,4 % -3,6 % , ,7 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 587,7 533, , , ,5 663,3 % 296,7 % 4 115, ,4 Toimintakulut 3 407, , , , ,6 1,8 % 0,1 % 3 448, ,2 Toimintakate , ,8 659,9 659,9 659,9-123,4 % -61,7 % 666,5 673,2 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 419, , , , ,9 157,6 % 74,3 % 6 114, ,1 Toimintakulut 6 218, , , , ,4 2,3 % -1,8 % 6 081, ,3 Toimintakate , ,7 20,5 20,5 20,5-100,6 % -50,3 % 33,7 47,7 26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimintatuotot 137,1 146,6 151,0 151,0 151,0 3,0 % 5,1 % 155,5 160,2 Toimintakulut 515,1 567,8 609,1 609,1 609,1 7,3 % 9,1 % 613,4 619,3 Toimintakate -378,0-421,2-458,1-458,1-458,1 8,8 % 10,6 % -457,8-459,1 27 ALUEPELASTUSLAITOS Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 715,7 740,0 767,8 767,8 767,8 3,8 % 3,6 % 0,0 0,0 Toimintakate -715,7-740,0-767,8-767,8-767,8 3,8 % 3,6 % 0,0 0,0 1 YHTEENSÄ Toimintatuotot 9 906, , , , ,1 42,5 % 22,0 % , ,8 Toimintakulut , , , , ,7 11,2 % 7,5 % , ,6 Toimintakate , , , , ,6 4,6 % 4,4 % , ,8 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 TP 2012 TA ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Myyntitulot 4 808, , , , ,9 6,1 % 8,7 % 5 785, ,7 Maksutulot 1 888, , , , ,8 7,3 % 10,7 % 2 349, ,2 Tuet ja avustukset 1 035,8 936, , , ,4 17,5 % 3,1 % 1 128, ,9 Muut toimintatulot 2 173, , , , ,0 224,5 % 70,2 % 5 348, ,0 Yhteensä 9 906, , , , ,1 42,5 % 22,0 % , ,8 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , , ,2 2,3 % 3,7 % , ,5 Palvelujen ostot , , , , ,2 4,5 % 4,0 % , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,8 11,5 % 7,6 % , ,8 Avustukset muille , , , , ,9 24,3 % 12,3 % , ,1 Muut toimintamenot -669,3-467, , , ,6 760,9 % 250,5 % , ,2 Yhteensä , , , , ,7 11,2 % 7,5 % , ,6 Toimintakate , , , , ,6 4,6 % 4,4 % , ,8 Verotulot , , , , ,0 4,5 % 4,5 % , ,0 Valtionosuudet , , , , ,0-0,1 % 1,6 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 26,0 26,0 23,0 23,0 23,0-11,5 % -5,8 % 30,0 430,0 Muut rahoitustulot 583,8 645,0 595,0 595,0 595,0-7,8 % 1,0 % 595,0 595,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 309,0 309,0 309,0 309,0 0,0 % 20,1 % 0,0 0,0 Korkomenot -565,7-600,0-600,0-600,0-600,0 0,0 % 3,0 % -650,0-650,0 Muut rahoitusmenot -242,7-318,0-323,0-323,0-323,0 1,6 % 16,5 % -10,0-10,0 Vuosikate 2 459, ,5 163, , ,4-23,3 % -9,2 % 3 322, ,2 Poistot käyttöomaisuudesta , , , , ,0 2,4 % 1,8 % , ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset Toimintamenot ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Satunnaiset Toimintatulot ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Tilikauden tulos -72,5 569, ,2 126,9-90,6-115,9 % 12,4 % 1 222, ,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 90,0 91,0 90,0 90,0 90,0-1,1 % 0,0 % 85,0 85,0 Tilikauden yli-/alij 17,5 660, ,2 216,9-0,6-100,1 % -51,6 % 1 307, ,2 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA 2013* 2014 ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 26,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Tulot 128,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -102,4-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180, IRTAIN OMAISUUS Menot 40,0 105,0 97,0 97,0 97,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 40,0 105,0 97,0 97,0 97,0 10,0 10,0 10,0 10, ARVOPAPERIT Menot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno -39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 66,3 125,0 117,0 117,0 117,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Tulot 168,1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -101,8-75,0-83,0-83,0-83,0-170,0-170,0-170,0-170,0 34 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 8220 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 34,5 48,0 150,0 150,0 150,0 90,0 35,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 34,5 48,0 150,0 150,0 150,0 90,0 35,0 35,0 35, RUOKAPALVELUT Menot 60,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 60,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0, PÄIVÄHOITO Menot 26,0 38,0 21,0 21,0 21,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 26,0 38,0 21,0 21,0 21,0 10,0 10,0 10,0 10,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 121,4 96,0 171,0 171,0 171,0 100,0 60,0 60,0 60,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 121,4 96,0 171,0 171,0 171,0 100,0 60,0 60,0 60,0 36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

13 Toimielin/Tulosalue TP 2012 TA 2013* 2014 ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS 134 Vistan koulun peruskorjaus Menot 0,0 170, , , , , , , ,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 170, , , , , , , , TALONRAKENNUS Menot 1 528,2 809,0 891,0 891,0 891,0 362,0 635,0 807,0 181,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 528,2 809,0 891,0 891,0 891,0 287,0 635,0 807,0 181, JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 904,0 606, , , ,0 842, ,0 864, ,0 Tulot 297,7 200,0 226,0 226,0 226,0 165,0 180,0 180,0 200,0 Nettomeno 606,3 406,5 780,0 780,0 780,0 677, ,0 684,5 889, IRTAIN OMAISUUS Menot 88,1 13,0 14,0 14,0 14,0 32,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 88,1 13,0 14,0 14,0 14,0 32,0 0,0 0,0 0, VESIHUOLTOLAITOS Menot 626,8 410,0 297,0 297,0 297,0 240,0 512,0 255,0 240,0 Tulot 109,2 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 Nettomeno 517,6 365,0 252,0 252,0 252,0 195,0 462,0 205,0 190,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 3 147, , , , , , , , ,0 Tulot 406,9 245,0 271,0 271,0 271,0 285,0 230,0 230,0 250,0 Nettomeno 2 740, , , , , , , , ,0 40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 3 337, , , , , , , , ,0 Tulot 575,0 445,0 471,0 471,0 471,0 485,0 430,0 430,0 450,0 Nettomeno 2 762, , , , , , , , ,0 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

14 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 TP 2012 TA 2013* 2014 ltk ehd 2014 kj ehd 2014 kh ehd TS 2015 TS 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 459, ,5 163, , , , ,2 Satunnaiset erät -504,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -866,8-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Investointien rahavirta Investointimenot , , , , , , ,0 Rah os investointimenoihin 323,1 245,0 271,0 271,0 271,0 285,0 230,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 1 118,7 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -807,3 635, , , ,6 901,9 770,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antolainojen lisäykset 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000, , , , , , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht 3 702,9-800, ,0 900, , , ,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset ,7 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Rahoituksen rahavirta -379,8-500, , , ,0-900,0-800,0 RAHAVAROJEN MUUTOS ,1 135,0-66,2-3,1 79,4 1,9-29,8 * Vuoden 2013 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

15 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Lautakunnan puheenjohtaja Pasi Pöri Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2014 europarlamenttivaalit toukokuussa 2015 eduskuntavaalit huhtikuussa 2016 kunnallisvaalit lokakuussa 2017 ei säännönmukaisia vaaleja Paimio on ollut vuoden 2012 kunnallisvaaleista lähtien yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on kaupungintalo. Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänioikeusjärjestelmää. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Keskusvaalilautakunta TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS 2016 (1000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 31,0 0,0 15,0 0,0 % -25,8 % 15,0 0,0 ulkoiset tuotot 31,0 0,0 15,0 0,0 % -25,8 % 15,0 0,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 46,5 0,0 15,0 0,0 % -33,9 % 15,0 15,0 ulkoiset kulut 46,0 0,0 14,3 0,0 % -34,5 % 15,0 15,0 sisäiset kulut 0,5 0,0 0,7 0,0 % 28,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -15,5 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0-15,0 14

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Lautakunnan puheenjohtaja Leena Erälinna Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kuntalain 71 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa neljäksi vuodeksi. Sopimus sisältää kaksi optiovuotta. Vastuunalaisena tilintarkastajan toimii JHTT, HTM Sinikka Niitynperä. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 18 vuodessa. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen. Tarkastuslautakunta TA14/TA13 muutos-% TA14/TP12 KA-% TS 2015 TS 2016 (1000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 ulkoiset tuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,7 23,8 20,2-15,0 % -5,4 % 20,6 21,1 ulkoiset kulut 22,5 23,8 20,2-15,0 % -5,0 % 20,6 21,1 sisäiset kulut 0,2 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -22,5-23,8-20,2-15,0 % -5,0 % -20,6-21,1 15

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11. Talousarvio 205 Taloussuunnitelma 206-207 Kaupunginhallitus 27.0.204 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 8.3 PALVELUJEN JA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA...

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot