Sosiaalialan osaamiskeskus Verson aamukahvit kello 9-11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan osaamiskeskus Verson aamukahvit 10.5.2012 kello 9-11"

Transkriptio

1 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson aamukahvit kello 9-11 MUISTIO PAIKKA Tietoportti, Saimaankatu 11, Lahti Kiitos osallistumisestasi Verson aamukahvitilaisuuteen ja tutustumisesta Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus hankkeeseen! Tässä ryhmätöiden tuotokset kirjattuina. Jokaisessa ryhmässä työstettiin ongelmia, ideoita ja toimintasuunnitelmia yhden teeman ympärillä. Teemat työryhmissä olivat: Yhteistyön muodot Toimitilat Järjestöyhteistyö Vapaaehtoistoiminta Teemoista nostettiin ensin esiin ongelmat, seuraavassa vaiheessa ideat ja lopulta työstettiin aiempien pohjalta toimintasuunnitelmat. Seuraavilta sivuilta löydät yhteenvedot työskentelyistä seuraavassa järjestyksessä: 1) YHTEISTYÖN MUODOT 2) TOIMITILAT 3) JÄRJESTÖYHTEISTYÖ 4) VAPAAEHTOISTOIMINTA

2 1) RYHMÄ YHTEISTYÖMUODOT Ongelmat, ideat, toimintasuunnitelmat Yhteisen toimintakulttuurin puute asenteet ennakkoluulot erilaiset arvopohjat yhdessä tekemisen kulttuuri puuttuu totutut toimintatavat huoli oman toiminnan vaarantumisesta verkostoimattomuus erilaiset toimintakulttuurit ja kielet yhteistä arvotyöskentelyä julkinen sektori / järjestöt todellisessa yhteistyössä yhteistyöllä on toimivat rakenteet erilaisuus voimavara, sama toiminta voi sisältää eri toimijoiden tarjontaa työnkierto, tietoutta toisen työkentästä hankkeet yli organisaatiorajojen työpareissa ja työryhmissä rohkeita yhteistyön kokeiluja etsitään tarttuma/leikkauspinnat eri toimijoiden väliltä eri tahot löytävät toisensa jossain tieto tarpeista sovitaan yhdessä kuka ottaa kopin yhteistä konkreettista tekemistä tutustutaan toisiin yhdistyksiin myös eri kohderyhmille voi löytyä yhteisiä toimintamalleja esim. tiedottamiseen Samojen kohderyhmien kanssa työskentelevät yhdessä innovoimaan > asiakkaat mukaan! Rakenteet yhteistyölle > yhteisen hyödyn ja motivaation kokemus Yhteistyölle tarvitaan yhteiset tavoitteet Erilaiset resurssit Ajanpuute Paljon hankkeita, verkostoiduttava moneen suuntaan Yhteisen päämäärän ja tavoitteiden puute Tarpeet eivät kohtaa Kohderyhmien erilaisuus Valtion avustuksia > pysyvyyttä ja jatkuvuutta Tilat joustavassa käytössä eri yhteistyökumppaneiden kesken Kumppanuuskeskus Pysyvä kumppanuuskeskus > valtio ja kunnat rahoittamaan Toiminnan jatkuva arviointi ja palautteen kerääminen, dokumentointi Yhteistyökentän moninaisuus, tuntemattomuus Ei ole tietoa toisten toiminnasta Tiedon puute, tiedon kulussa ongelmia Järjestöjen työtä ei tunneta tarpeeksi hyvin Tietämättömyys yhteistyötahoista Ei kohdata arjen töissä toisia toimijoita, ei tunneta toimintaa Hajanaisuus Väärinymmärrys Koordinoimattomuus yhteistyössä Tietoa järjestöistä välittävä nettiportaali Tiedotus > järjestötietous, on koottu yhteen nettiin, sitä päivitetään ja siitä tiedotetaan Voimavarojen yhdistäminen, päällekkäiset toiminnot yhdeksi hyväksi Yhteinen koordinoija joka pitelee lankoja käsissään Mitä meillä on yhteistä > uudet näkökulmat ja ideat Jaetaan tietoa, antaessaan saa Oikeaa tietoa muista yhteistyökumppaneista Järjestötoiminnan koordinointivastuu kunnalla Nettiportaali > Kumppanuushanke toteuttaa, helppo päivittää, hakukone löytää toimijat kohderyhmän mukaan Tapaamiset toimijoiden kesken Moniammatillinen tiimi arvioi palvelun tarpeen > ohjaa oikeaan toimintaa ja oikean järjestön palveluihin

3 2) RYHMÄ TOIMITILAT Ongelmat, ideat, toimintasuunnitelmat Tiloista ei löydy helposti tietoja Tilojen etsiminen vie työaikaa Ei ole tietoja, missä on tiloja Vuokrattavien/lainattavien tilojen yhteinen listaus puuttuu > tiedot hajallaan Tilarekisterin laatiminen ja ylläpito Vapaiden/vuokrattavien tilojen koordinointi yksiin käsiin Vapaat/vuokrattavat tilat kaikkien tietoon Sähköisen tilavarausjärjestelmän perustaminen järjestöjen tiloista Järjestelmän perustaja esim. hanke Yhteistyössä mielenterveysportaalin työntekijöiden kanssa Järjestöjen sitouttaminen (yksi vastuuhlö/järjestö) Tietojen keruu syys-lokakuussa Tilojen riittävä kuvaus esim. esteettömyys Päivitysten toimivuus? Tasapuolinen käyttö?` Tilat eivät ole esteettömiä, tiloja ei ole tarjolla Koulutusten/yleisötilaisuuksien järjestäminen vaikeutuu Kurssien järjestäminen vaikeutuu Esteettömyys Koulutuksissa/kursseissa yhteistyökumppaneiden etsintä > sitä kautta myös tilojen löytäminen Yhteistyössä järjestetyt kurssit Tapahtumien yhteinen järjestäminen Osaamisen ja tiedon jakaminen Toimivien verkostojen luominen Oppilaitosyhteistyö ja tilat Nettisivut ja järjestösanomat Mielenterveystaloportaali Eri talojen tilat rekisteriin Sähköinen portaali jos tarvittavat tilat löytyvät Tilayhteistyön haastavuus, monet tarpeet Tilatarve satunnainen isoille tiloille Tilapäistarve, kokoontumistiloja ryhmille Yhteistyötahot kaukana Keskinäiset kiistat tilojen käytöstä Käyttö muiden toimijoiden kanssa? Ei ole tarpeeksi monipuolisia tiloja Yhteiset tilat Yhteisten tilojen hankinta Yhteisten kokemusten kartoittaminen > tilavaraukset, siisteys Vastuuhenkilö Joustavuusperiaate > pieni ryhmä / iso ryhmä tilanvaihto Lahden kaupungin tilakeskukselle toive > Listata tilat, joita voisi käyttää ja käytön edellytykset/periaatteet Yritysten tilat, seurakunta, päiväkodit, koulut? Toimijat, jotka omistaa / hallinnoi kiinteistöjä > heille viestiä toimijoiden toiveita ja tarpeista, yhteiset intressit kohtaavat? Lopputyöskentelyn ulkopuolelle jääneet ongelmat ja ideat Tilojen toimivuus, tietosuojan turvaaminen, yksilön vastuu vaikeutuu jos ei omaa työhuonetta, ei vapaita tiloja haluttuun aikaan, eri kokoisten toimitiloja ei saatavilla hyvällä paikalla, kalliit tilavuokrat, tilat esteellisiä (liikunta-, näkö- ja kuulovammat) Listaus vuokrattavista esteettömistä tiloista, tilojen vuokraus yhteistyössä eri toimijoiden kesken, yritysyhteistyö > yritykset antavat kokoustiloja käyttöön, kumppanuustalo, ray-rahoitus, yleiskatsaus ja remontti helposti esteettömäksi saneerattaviin kohteisiin, remontti

4 3) RYHMÄ JÄRJESTÖYHTEISTYÖ Ongelmat, ideat, toimintasuunnitelmat Järjestöyhteistyön rakenteet ja strategia Yhteisen päämäärän ja tavoitteiden epäselvyys strategia? 3.sektori ja julkinen puoli; yhteistyö? vuoropuhelu? Järjestöyhteistyön tukirakenteiden puuttuminen; viestintä ja verkostojen ylläpito Yhteisen edunvalvonnan pirstaloituminen Järjestöstrategia esim. maakunnallinen valtakunnalliset linjaukset; lainsäädäntö Kunnille vapaaehtoistoiminnan ja järjestökoordinaattoreita Muodostetaan alueellinen yhtä köyttä -yhdistys/foorumi Arvioinnin tehostaminen Yhteiset tilat (Järjestötalo) Pysyvä/jatkuva rahoitus Järjestöjen yhteinen tuki kaikki yhdessä Sähköpostilistaus toimijoista, verkostoista Kumppanuuskeskushanke SOSTE, EHYT jne Kunta, maakuntaliitto jne.? RAY ISO KUVA VISIO Kansalaistoiminnan keskus a la lahti Tiedottaja, joka tuntee sekä 3.sektorin, että julkisen sektorin tarjonnan (osaa ohjata kysymykset oikealle taholle) Selkeä yhteinen päämäärä: yhteinen strategia Toimijat: järjestöjen yhteinen edustaja, maakuntaliitto, kunnat, seurakunnat, yritykset Yhteinen työfoorumi poikii toimenpiteitä Tilat koordinaattorit tiedottamiskanavat Viestinnän ja tiedotuksen monimuotoisuus Tiedottaminen Hyväksi todettujen käytäntöjen jalkauttaminen Yhteistyön/yhteistoiminnan alueellinen vähyys (ei tunneta toisiamme riittävästi) Yhteistyö (toisaalta päällekkäisyys, toisaalta yhtenäisyys) Erilaiset osallistumisenrajoitukset; esim. näkö-, kuulo-, puhevammat, liikkumisvaikeudet Ihmiset vaihtuvat hankkeissa vaikeuttaa yhteistyötä Toimintojen ja tapahtumien päällekkäisyys Eri hankkeissa ei aina pysytä ajan tasalla projektiviidakko Tiedotusongelma; järjestöjen monilukuisuuden takia yhtenäisen kuvan saaminen vaikeaa Tietämättömyys muista toimijoista = tiedotuksen vähyys tai kohdentaminen Tiedon kulku; mitä ryhmiä? Mitä palveluja on tarjolla? Tiedotus iso haaste, miten tieto kulkee eri verkostoille tai kohderyhmille Yhteinen tiedottamiskanava (lehti, verkko, TV, radio) Tapahtumakalenteri netissä Alueellinen järjestölehti Laatia/suunnitella/toteuttaa joku hullu tempaus alueellisesti media mukaan Näkyvyys, mm. media, julkiset tilaisuudet. Nettiportaali (kuntalaiset, ammattilaiset, sosiaalinen media) Järjestöjen tapahtumakalenteri/portaali/sosiaalinen media Järjestötupa/Järjestökioski/Järjestöportaali, joissa ajan tasalla oleva tieto Paikallislehteen ilmainen järjestöpalsta /mediayhteistyökumppanuus) Tahot: kaikki 14 kaupunkia/kuntaa, kuntapäättäjät, kansalliset hankkeet sekä kumppanuuskeskus-hanke, jonka tuki olemassa oleville järjestöille ja esim. Neuvokasportaalille Keinot: pysyvän rahoituksen järjestyminen, järjestölehti, portaali/sosiaalinen media, median käyttö, yhteinen tila, tempaukset/järjestömessut/vapaaehtoistoiminnan messut Järjestötoiminnan kulttuuri, asenteet Erilaiset toimintatavat ja erilainen kulttuuri Historialliset paineet; meillä on aina tehty näin Ennakkoluulot Yksin puurtaminen yhteistyön sijaan Omasta kiinni pitäminen omaan leiriin linnoittautuminen Kilpailu esim. samoista resursseista (raha, vapaaehtoiset, tilat ) Asenneongelmaa ollut yhteistyön tekemiseen, kilpailu - tehdään liikaa yksin!! Yhteiset tapahtumat (esim. vapaaehtoistoiminnan messut) Järjestetään järjestökentän yhteinen ajattelukurssi tai tulevaisuus foorumi Ideariihi valitun haasteen parissa, kutsutaan eri alojen toimijoita 3. sektorilta ja julkiselta puolelta Lisää yhteistä toimintaa asenteet höllenevät, kun tunnettavuus lisääntyy Moniammatilliset työryhmät Poikkihallinnollinen toiminta (yhteistyöpäivät, tutustumiskäynnit, yhteiset tilat) Jo tuttujen toimijoiden hakeutuminen vieraiden toimijoiden kanssa yhteistyöhön Koordinaattori Säännölliset verkostotapaamiset (eri alojen yhdistykset/järjestöt) Tapahtumat sisältäen hyödyn ja huvin (eri tahojen/järjestöjen kohtaaminen, media mukaan

5 4) RYHMÄ VAPAAEHTOISTOIMINTA Ongelmat, ideat, toimintasuunnitelmat Yhteinen verkosto ja tiedottaminen Yhteistyön haasteet > yhteisen verkoston ja tiedottamisen puute Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä Yhteistyöverkoston muodostaminen > yhteisiä koulutuksia yms. Kaikessa toiminnassa kaikkien toimijoiden sitoutuminen on TÄRKEÄÄ! Yhdessä tekeminen! Hankkeen organisoimat yhteiset koulutukset tarvelähtöisesti Hanke koordinoi ja kutsuu koolle eri toimijat järjestötapaamiseen. Tapaamisessa jokaisella oman toiminnan esittely ja tulevaisuudessa mahdolliset toiminnot ja kehitys > jos muilla samoja ajatuksia voidaan tehdä yhdessä Järjestösanomat > eri toimijat yhdessä Järjestökipari > yhden luukun palvelu/ohjaus oikean yhdistyksen ja palvelun pariin Vapaaehtoisten rekrytointi ja palkitseminen Uusien vapaaehtoisten löytäminen haastavaa Vapaaehtoisten sitoutuminen on heikentynyt Miten palkita vapaaehtoisia Korvaukset, palkkiot vapaaehtoisille Tehokasta rekrytointia ja koulutusta Järjestetään koulusta ja virkistystä vapaaehtoisille Säännölliset tapaamiset ja virkistys Kehitetään yhdessä > rekrytointi, koulutus, virkistys, palkitseminen, vertaistuki Yhdistäviä teemoja työryhmiin, mukaan edustus vapaaehtoisista Vapaaehtoisista huolehtiminen tulee lähteä hallinto/johtotasolta asti Vapaaehtoisten koulutus ja tuki Vapaaehtoisten kouluttamisen haaste Vapaaehtoisten ohjaamisen ja tukemisen haasteet Solmukohdat ja työnohjauksellinen tuki Koulutusten lisääminen ja kehittäminen > perus- ja jatkokoulutus Organisointi tehdään hyvin ja se on suunnitelmallista Tarjotaan ryhmätyönohjausta, puretaan ongelmatilanteet heti Organisointia koko ajan > koulutuksen jälkeen haastattelu, jossa sovitaan jatko Luodaan virkistystä ja yhteisöllisyyttä Järjestetään ryhmä/vertaistyönohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta Koulutuksen tarvekartoitus > koulutuksen rakenne, suunnittelu, osallistujien löytäminen, tiedotus, haastattelu, itse koulutus, palaute, kehittäminen Jatkokoulutuksessa syvennetään > mentorointi, erityisryhmien haasteet, vapaaehtoisten ideoihin vastaaminen, ammattityön rajat Lopputyöskentelyn ulkopuolelle jääneet ongelmat ja ideat Epätietoisuus eri toimijoista, Miten vaativia voivat asiakkaat olla, Tila kysymykset, halpaa tilaa ei löydy, Vapaaehtoistoiminnan luotettavuuden turvaaminen, Vapaaehtoistoiminnan rahoituksen epävarmuus, Kysyntä ja tarve ei kohtaa, Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen haaste aikaresursseista johtuen, Vapaaehtoistoiminta ei ole hyvin organisoitua, Vapaaehtoisyhdistyksissä puheenjohtajana toimiminen vie paljon aikaa, Yhdistyksissä usein hallitus kaiken toteuttajana. Yhteinen vapaaehtoistoimijoiden pankki, Erotettava vapaaehtoisuus ammatillisuus, Kaupunki tarjoaa tilat, Vapaaehtoisilla on selkeät pelisäännöt ja tuki > voi ottaa yhteyttä pulmatilanteissa, Vapaaehtoisten toimintaan ohjaamiseen panostetaan > oikea henkilö oikeaan paikkaan, Hyödynnetään paremmin vapaaehtoisuuteen suuria ryhmiä eläkeläiset, opiskelijat, maahanmuuttajat, työttömät, kotiäidit, Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen motivoivaksi ja palkitsevaksi kokonaisuudeksi, Vertaistuki > vapaaehtoisille, yhdistysaktiiveille tapaamisia ja koulutuksia.

Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta

Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta Olli Hietanen 18.8.2015 Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Varsinais-Suomen liitto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALITURVAYHDISTYS 19. joulukuuta 2011 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Järjestöjen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö

Järjestöjen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö Yksin vai yhessä? -järjestöpäivä Etelä-Karjalassa Saimaan ammattikorkeakoulu 30.11.2013 ILTAPÄIVÄN RYHMÄTYÖSKENTELYN TUOTOKSET Järjestöjen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö Mikä on sinun mielestäsi

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Selevä Paletti - Loppuraportti

Selevä Paletti - Loppuraportti 2011 Selevä Paletti - Loppuraportti KAUHAJOKI, TEUVA, ISOJOKI, KARIJOKI SEKÄ SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Selevä Paletti -työtiimi Päivi Lapiolahti, Hankekoordinaattori Merja Hakola, Kehittäjätyöntekijä

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot