TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN"

Transkriptio

1 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More sekä lisärakennus C) sekä tuomioistuimen vastaukset (annettu EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla) (2000/C 109/01) SISÄLLYS Kohdat Sivu Johdanto Kiinteistöohjelman käynnistäminen Töiden toteuttaminen ja rakennusten käyttöönotto Rakennusten hankkimiseksi tehty sopimus Oikeudelliset ja rahoitukselliset näkökohdat Rakennuskustannukset ja rahoituskulut Palais-rakennuksen vuokra Päätelmät Suositukset Tuomioistuimen vastaukset

2 C 109/2 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Johdanto 1. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin teki 15. marraskuuta 1994 Luxemburgin hallintoviranomaisten kanssa vuokrasopimuksen, johon sisältyi osto-oikeus ( 1 ). Sopimuksen kohteena oli kolme lisärakennusta, jotka liittyvät toimielimen vuonna 1972 käyttöönottamaan Kirchbergissä sijaitsevaan Palais-rakennukseen. 2. Luxemburgin hallintoviranomaiset rakennuttivat ( 2 ) vuosina nämä kolme rakennusta (ks. jäljempänä oleva kuva), joiden pinta-ala on yhteensä neliömetriä, tuomioistuimen erityistarpeiden mukaan ( 3 ). Rakennustyöt niveltyivät toisiinsa asteittain siten, että tuomioistuimen jatkuvasti kasvava toimitilojen tarve voitiin tyydyttää, ja töiden valmistuttua vuonna 1994 tuomioistuimen henkilöstö voitiin koota yhteen ja samaan rakennuskompleksiin; siihen mennessä henkilöstö oli ollut hajautettuna useisiin eri paikkoihin. Tämän kiinteistöohjelman (lisärakennus A eli Erasmus, lisärakennus B eli Thomas More ja lisärakennus C) menot ovat 9,2 miljardia Luxemburgin frangia (eli ilman alv:a noin 200 miljoonaa ecua) (ks. taulukko 1). Tilintarkastustuomioistuin toimitti näiden menojen osalta tarkastuksen, joka kattoi kyseisten kolmen lisärakennuksen toteuttamisen, 15. marraskuuta 1994 päivätyn sopimuksen teon sekä sopimuksen täytäntöönpanon vuoteen 1998 asti. Lisärakennus B Palais-rakennus Lisärakennus C Lisärakennus A Hankkeen hyväksymistä koskevat lait Taulukko 1 Rakennuskustannukset (milj. LUF) Kustannuserittely (alv sisältyy lukuihin) Määrät Muutos a) Alkuperäisten suunnitelmien mukaiset kokonaiskustannukset Ensimmäinen laki (A-lisärakennus) Toinen laki (B-lisärakennus) Kolmas laki (C-lisärakennus) 870 Alkuperäinen enimmäismäärä b) Enimmäismäärän nostaminen lisätöiden vuoksi Neljäs laki 740 c) Lopullinen hyväksytty enimmäismäärä Tilanne d) Todetut rakennuskustannukset e) Ylitys alkuperäiseen enimmäismäärään nähden (d-a) % f) Ylitys lopulliseen enimmäismäärään nähden (d-c) % g) Rahoituskulut yhteensä h) Rakennuskustannukset yhteensä i) Nykyarvon laskenta ( 1 ) j) Kokonaiskustannusten nykyarvo ( 1 ) k) Tuomioistuimen maksaman kokonaissumman nykyarvo ( 1 ) l) Alv-osuuden nykyarvo yhteensä ( 1 ) m) Maksamatta oleva määrä (j-k-l) ( 1 ) Nykyarvo laskettiin käyttämällä perustana rakennustöiden rahoitukseen myönnetyistä lainoista perittyjen korkojen painotettua keskiarvoa. Lähde: annettu laki (A-lisärakennus) annettu laki (B-lisärakennus) annettu laki (C-lisärakennus) annettu laki (enimmäismäärän nostaminen) tehty vuokrasopimus KPMG:n myyntihintalaskelma, päivitetty

3 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/3 Kiinteistöohjelman käynnistäminen 3. Jo vuonna 1979 tuomioistuin katsoi, että toimintansa ja henkilöstömääränsä kehittymisen takia sen on pakko vuokrata toimistotiloja Palais-rakennuksen ulkopuolelta luvun alussa se antoi Luxemburgin hallintoviranomaisille tehtäväksi toteuttaa puolestaan kiinteistönkehittämisohjelman, joka määritettiin asteittain myöhempien vuosien kuluessa. Ohjelman rahoitus-, seurantaja valvontajärjestelyjä ei tuolloin vahvistettu sopimusteitse Luxemburgin hallintoviranomaisten kanssa. 4. Tuomioistuin käynnisti ja toteutti tämän kiinteistöhankkeen, joka merkitsi yhteisöille pitkän ajan taloudellista sitoutumista, vaikkei se ollut esittänyt hanketta varainhoidon valvojalleen ennalta tarkastettavaksi. Se ei myöskään antanut budjettivallan käyttäjälle tietoja suunniteltujen toimien laajuudesta budjettivallan käyttäjän ennalta antamaa hyväksyntää varten. 9. Tuomioistuin saattoi itsensä vaikeaan tilanteeseen, sillä sen käytössä oli ilman vuokrasopimusta asteittain syyskuusta 1988 lähtien rakennuksia, joiden kustannuksista sillä ei ollut tarkkaa tietoa ja joiden käyttöönasettamista koskevia taloudellisia ehtoja ei ollut määritetty ennalta eikä hyväksytty kyseisten osapuolten kesken. 10. Otettuaan käyttöön rakennuksia ilman vuokrasopimusta tuomioistuin maksoi vuosina yli 1,5 miljardia Luxemburgin frangia (noin 35 miljoonaa ecua) etumaksuina myöhemmin tarkemmin määriteltävistä vuokrista. Nämä maksut vastasivat niiden talousarviomäärärahojen kokonaismäärää, jotka olivat käytettävissä vuokriin tarkoitetussa budjettikohdassa. Tuomioistuimen varainhoidon valvoja varusti maksusitoumusehdotukset ja vastaavat maksumääräykset hyväksymismerkinnällä, vaikka nämä menettelytavat ovat varainhoitoa koskevien yhteisön säännösten vastaisia; kyseisten säännösten mukaan vuokraa voidaan maksaa ainoastaan asianmukaisten tositteiden tässä tapauksessa vuokrasopimuksen perusteella. 5. Tuomioistuimen, Luxemburgin hallintoviranomaisten ja rakennuttajan (rakentajan sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö) välinen oikeudellinen ( 4 ) ja rahoituksellinen ( 5 ) järjestely oli sen luonteinen, että yhteisöjen oli lähes mahdotonta hallita teknisesti ja rahoituksellisesti hanketta, jonka lopulliset kustannukset tulevat viime kädessä yhteisöjen kannettavaksi ( 6 ). 6. Luxemburgin hallintoviranomaiset toteuttivat koko ohjelman järjestelyt noudattamatta julkisia hankintoja koskevien sopimusten alalla sovellettavien yhteisön menettelyjen henkeä ( 7 ). Kilpailukutsu oli varsin rajoitettu. Lisärakennuksen A rakentaja valittiin rajoitetussa tarjouskilpailussa, johon osallistujilla oli elokuussa 1985 vain 20 päivää aikaa tehdä tarjous. Samaa rakentajaa käytettiin uudelleen ilman varsinaista kilpailukutsua vuonna 1989 lisärakennuksen B ja vuonna 1992 lisärakennuksen C toteuttamista varten. 11. Tuomioistuimen lähtökohtana oli tuohon aikaan vuokraus, eikä vielä hankinta. Ja vaikka Luxemburgin hallintoviranomaiset olivat selvästi ilmoittaneet aikovansa määrittää vuokran sen suuruiseksi, että se kattaisi rakennuskustannukset ( 6 ), lisärakennuksista maksetut määrät eivät perustuneet osapuolten väliseen ennakkoarvioon kunkin rakennuksen todellisista kustannuksista, vaan ne suoritettiin Luxemburgin hallinnon vaatimien määrien mukaan siten, että tuomioistuin välitti vastaavat maksuvaateet edelleen budjettivallan käyttäjälle. Tällaista menettelyä noudatettaessa toimielimen maksamat määrät eivät perustu tarkistettuihin rahassa arvioituihin parametreihin, vaan niiden pääasiallisena lähtökohtana ovat määrärahat, jotka budjettivallan käyttäjä voi myöntää. Rakennusten hankkimiseksi tehty sopimus Töiden toteuttaminen ja rakennusten käyttöönotto Oikeudelliset ja rahoitukselliset näkökohdat 7. Koordinointipuutteet sekä tuomioistuimen valvontakeinojen heikkous töiden aikana vaikuttivat suoraan toteuttamisolosuhteisiin (vastaavuus tuomioistuimen tarpeisiin nähden) ja rakennusten kustannuksiin (varsinkin kun ajatellaan lisäkustannuksia, jotka aiheutuivat työvirheiden korjaamisesta sekä suunnittelu- ja toteutusvirheistä). 8. Hankkeessa ei noudatettu menojen enimmäismääriä (yhteensä miljoonaa Luxemburgin frangia alv mukaan luettuna eli noin 100 miljoonaa ecua), jotka alun perin vahvistettiin laeissa ( 2 ), joilla Luxemburgin hallintoviranomaisille annettiin lupa lisärakennusten rakennuttamista varten. Hankkeen budjettia piti suurentaa vuodesta 1992 lähtien yhteensä 740 miljoonalla Luxemburgin frangilla (noin 18 miljoonalla eculla), jotta voitiin ottaa huomioon toimielimen pyytämät lisätyöt sekä tietyöt ja työvirheiden korjaukset, jotka saattavat loppujen lopuksi jäädä tuomioistuimen maksettavaksi. 12. Luxemburgin hallintoviranomaiset ja tuomioistuin tekivät 15. marraskuuta 1994 sopimuksen, jolla Luxemburgin hallintoviranomaiset vuokrasivat tuomioistuimelle lisärakennukset A, B ja C ja jonka mukaan Euroopan yhteisöillä oli näiden rakennusten osto-oikeus. Sopimuksen voimassaoloaika päättyy sinä päivänä, jona Euroopan yhteisöistä tulee rakennusten omistaja, viimeistään vuonna Sopimus voidaan purkaa ennen tätä määräaikaa, mikäli tuomioistuimen kotipaikka siirretään Luxemburgin ulkopuolelle EY:n perustamissopimuksen 289 artiklaan perustuvalla päätöksellä. Tässä sopimuksessa on huomattavan epätavanomaisia ehtoja. Luxemburgin hallinto sitoutuu myymään rakennuksia, joiden omistaja se ei tuolloin vielä ollut. Sopimuksessa on myös yleisesti sovellettavasta oikeudesta poikkeavia lausekkeita ( 8 ), jotka voivat vahingoittaa pahoin yhteisöjen taloudellisia etuja, sekä epätarkkuuksia sopimuksen olennaisessa osassa, joka koskee myyntihinnan määrittämistä ja valvontaa.

4 C 109/4 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Lisärakennusten toteuttamista varten käyttöönotetuista rahoitusjärjestelyistä aiheutuu tuomioistuimelle lainanottajan velvoitteita ilman että sille vastaavasti syntyisi oikeuksia (esimerkiksi rahoitettujen rakennusten omistusoikeus). Välittäjillä eli Luxemburgin hallinnolla ja rakennuttajalla on muodollinen oikeudellinen vastuu. Ne eivät kuitenkaan vastaa sopimuksenmukaisiin velvoitteisiinsa perustuvista kustannuksista. Varainhoitoa koskevissa yhteisön säännöksissä ei säädetä lainanoton käytöstä kiinteistöhankintojen tekemiseksi; tämän lisäksi on erikseen todettava, että toteutetunlaisissa järjestelyissä yhteisöjen on mahdotonta hallita niiden kannettavaksi tulevia kustannuksia, olivatpa ne minkä suuruisia tahansa. 18. Tarkastuksessa havaittiin, että rakennuttajan esittämien laskujen tarkastamisessa oli puutteita (tiettyjen lisätöiden tositeaineisto, laatutason alentamisen huomioon ottaminen). Kun otetaan huomioon kyseiset rahamäärät (vähän yli 2,5 miljoonaa ecua) sekä se, että ne saattavat jäädä yhteisöjen maksettavaksi, on todettava, että tuomioistuimen olisi teetettävä lisätutkimuksia. Palais-rakennuksen vuokra 14. Mitä tulee 15. marraskuuta 1994 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon, on todettava, että yhteisöjen vastattavaksi kirjataan nykyisin useita menoja, jotka liittyvät rakennusten rakennuskustannuksiin (ulkoalueiden kunnostamisesta aiheutuneita menoja, yhdystien rakentaminen). Yhteisöjen on pitänyt käydä neuvotteluja saadakseen lopulta vapautuksen alv:sta yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Tullakseen lopullisesti näiden rakennusten omistajaksi yhteisöjen kuuluu lisäksi maksaa tontin hinta, jota ei ole määritetty sopimuksessa. Yhteisöjen ottaessa vastatakseen näistä menoista mennään pitemmälle kuin alun perin oli sovittu ( 9 ), sillä molempien osapuolten lähtökohtana oli tuolloin vuokraus. Tämän lisäksi yhdystien rakentamismenoista vastaaminen on täysin perusteetonta. 19. Vaikka lisärakennusten toteuttamishanketta koskevissa neuvotteluissa vuonna 1984 sitouduttiin pienentämään Palaisrakennuksen vuokraa kyseisen rakennuksen kuolettamista vastaavalla määrällä, vuonna 1994 eli kun rakennus oli kuoletettu vaadittiin edelleen, että alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaiset summat oli suoritettava kokonaisuudessaan. Tuomioistuin päätti tuolloin keskeyttää tämän vuokran maksun vuodesta 1995 alkaen. Sittemmin vuonna 1996 se päätti alkaa maksaa uudelleen kyseistä vuokraa vuodesta 1997 lähtien. Pelkän sopimusvelvoitteiden noudattamisen lisäksi tuomioistuimen päätökseen vaikutti toisin sanoen sen arvio, jonka mukaan esitetyt vuokravaateet olisivat kokonaisuudessaan budjettiteknisesti hyväksyttäviä, ja tällä arviolla oli suurempi vaikutus kuin vaateiden aiheellisuuden arvioinnilla. Tällainen asenne, jonka vuoksi yhteisöjen kannettavaksi jää kustannuksia yhteisöjen talousarvioon otettujen määrärahojen mukaan, ei sinänsä takaa varainhoidon moitteettomuutta. Rakennuskustannukset ja rahoituskulut Päätelmät 15. Rakennuskustannusten määrittäminen ja valvonta annettiin asiantuntijan tehtäväksi. Tarkoituksena oli, että kustannusten määrittämisessä ja valvonnassa käytettäisiin perustana Luxemburgin hallinnon saamia tietoja, jotka tässä tapauksessa eivät ylipäätään sisällä riittävästi informaatiota toteutettujen työsuoritusten luonteesta. Vaikka asiantuntija kiinnitti tuomioistuimen huomiota asiaan, tuomioistuin ei vaatinut toimittamaan asiakirjoja, joilla olisi voitu todentaa yhteensä 629 miljoonan Luxemburgin frangin (noin 15 miljoonan ecun) lisätyöt. 16. Lisärakennusten rakennuskustannukset eivät olleet hallinnassa. Asiantuntijan laskelmat osoittavat, että kustannukset ylittävät 49 prosentilla alkuperäisen budjetin ja ovat yli 25 prosenttia suuremmat kuin uusi enimmäismäärä, joka vahvistettiin vuonna 1992 kolmen lisärakennuksen lisätöiden suorittamista varten (ks. taulukko 1). 20. Tuomioistuin käynnisti merkittävän kiinteistönkehittämisohjelman, jossa oli tarkoituksena laajentaa sen käytössä olevia Kirchbergissä sijaitsevia tiloja asteittain määritetyllä tavalla ja ehdoilla, jotka antavat aiheen seuraaviin huomautuksiin: a) ohjelman toteuttaminen annettiin Luxemburgin hallintoviranomaisten tehtäväksi toimittamatta ennalta asianmukaisia tietoja budjettivallan käyttäjälle ja määrittämättä ohjelman toteuttamisen taloudellisia, hallinnollisia ja teknisiä ehtoja sopimusteitse kyseisten osapuolten kesken; b) varsinainen ohjelman toteuttaminen annettiin alihankintana rakennuttajan tehtäväksi oikeudellisin ja rahoituksellisin järjestelyin, jotka ovat osoittautuneet erittäin kalliiksi; 17. Asiantuntijan tähän mennessä kokoama aineisto, jossa on perusteet ja tiedot hankkeeseen kohdistetuista rahoituskuluista ja -tuotoista, ei ole riittävä, ja asiantuntijan suorittamissa tarkastuksissa on puutteita. Aineiston perusteella ei voida vieläkään varmistua riittävässä määrin siitä, että kulut ja tuotot on laskettu oikein. Rahoituskulujen määrä, joka on 36 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, vaikuttaa suurelta. Siihen sisältyy huomattavia kuluja, jotka liittyvät rakennuttajan huolehtimaan hankkeen ennakkorahoitukseen. c) rakennuksia käyttävän toimielimen hyväksymien järjestelyjen vuoksi ohjelman toteuttamisen valvonta ja kustannusten hallinta oli lähes mahdotonta; d) tuomioistuin toimi sen käyttöön asetetuissa rakennuksissa syyskuusta 1988 lähtien ilman vuokrasopimusta ja maksoi näistä kiinteistöistä etumaksuja, jotka eivät ole varainhoitoa koskevien yhteisön säännösten mukaisia;

5 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/5 e) tuomioistuin teki marraskuussa 1994 vuokra/ostosopimuksen, joka antaa aiheen seuraaviin huomautuksiin: i) saadakseen kiinteistöt lopullisesti omistukseensa tuomioistuimen on maksettava käypä hinta tonteista, jotka oli alun perin määrä asettaa sen käyttöön veloituksetta; ii) rakennusten myyntihinnan määrittäminen annettiin riippumattoman asiantuntijan tehtäväksi, mutta asiantuntijan suorittamille tarkastuksille asetettujen rajoitusten vuoksi on mahdotonta antaa takeita siitä, että myyntihinta vastaa tarkasti hankkeen todellisia kustannuksia; iii) yhteisöjen kuluiksi on tähän mennessä kirjattu joitakin kustannuksia, joista yhteisöjen ei ollut määrä vastata; f) laskutuksessa on todettavissa epätarkkuuksia, joissa on kyse merkittävistä summista, ja tuomioistuimen olisi aiheellista suorittaa lisätutkimuksia, jotta virhemäärät eivät jäisi yhteisöjen maksettavaksi. Suositukset 21. Tuomioistuimen lisärakennusten toteuttamis- ja hankintaolosuhteet ovat kuvaava esimerkki ongelmista, joita yhteisön toimielimillä on, kun ne pyrkivät toteuttamaan kiinteistöhankkeitaan laillisuus- ja asianmukaisuusperiaatteiden sekä moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Vastaavien tilanteiden toistumiselta voitaisiin välttyä, jos annettaisiin tarvittavat säännökset, joiden tärkeydestä tilintarkastustuomioistuin on jo monesti muistuttanut ( 10 ) ja joiden avulla luotaisiin avoin ja tehokas perusta yhteisöjen kiinteistöpolitiikalle. Erityisesti seuraavat suositukset olisi otettava huomioon: a) Yhteisöjen toimielimillä on aina oltava ennalta saatu budjettivallan käyttäjän hyväksyntä, ennen kuin ne sitoutuvat merkittäviin kiinteistöhankkeisiin, olipa niiden muoto tai kohde mikä tahansa (vuokraus, vuokraus/osto, hankinta jne.). b) Puhtaasti vuotuisiin kiinteistömenoihin perustuva budjettitekninen menettelytapa ei ole moitteettoman varainhoidon edellytysten mukainen. Toimielimet joutuvat sen vuoksi käynnistämään kiinteistöhankkeensa ilman riittävää kaukonäköisyyttä ja asettamaan budjettivallan käyttäjän tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Olisi välttämätöntä luoda monivuotinen, jaksotettuihin määrärahoihin perustuva investointibudjetti, jotta toimielimet voisivat suunnitella kiinteistöpolitiikkaansa mahdollisimman avoimesti ja tehokkaasti. c) Yhteisöillä on oltava omat kiinteistöhankkeet hallinnollisesti, teknisesti ja rahoituksellisesti täysin hallinnassa, ja yhteisöillä on oltava niihin tarvittavat oikeudelliset, tekniset ja rahoitukselliset keinot. Tätä varten olisi esimerkiksi komission aloitteesta kehitettävä toimielinten välisiä yhteisön palveluyksiköitä, jotka avustaisivat kutakin toimielintä rakennustöiden valvontaan liittyvien hallinnollisten, teknisten ja rahoituksellisten näkökohtien määrittämisessä ja hoitamisessa. Olisi myös selvitettävä, onko mahdollista muuttaa yhteisön säännöksiä, jotta yhteisöt voisivat tarvittaessa rahoittaa kiinteistöohjelmiaan suoralla lainanotolla, jolloin käytettävissä olisi avoimuuden ja kustannusten kannalta paremmat ehdot kuin ne, jotka on nyt todettu yhteisöjen käyttämien välittäjien ja rahoitusjärjestelyjen kohdalla. d) Mikäli yhteisöissä kuitenkin halutaan poikkeuksellisesti siirtää yhteisöille kuuluvat hankkeen toteuttajan tehtävät kolmansille osapuolille, olisi vältettävä vastuualueiden vesittämistä ja liikakustannusten riskejä. Tätä varten toimeksisaajien kanssa olisi ennalta vahvistettava sopimusteitse toimeksiannon yksityiskohtaiset säännöt, ja toimeksisaajien olisi noudatettava samoja velvoitteita erityisesti kilpailusääntöjen alalla kuin yhteisöjen. On määritettävä selvästi, miten osapuolten vastuualueet jaetaan ohjelman toteuttamisen eri vaiheissa. Tällaisissa sopimuksissa olisi nimenomaisesti ja ehdottomasti vahvistettava enimmäishinta sekä määritettävä yksityiskohtaisesti ehdot hinnantarkistukselle, jota ei saa tehdä ilman hankkeen toteuttajan suostumusta ja budjettivallan käyttäjän ennalta antamaa hyväksyntää. 22. Tuomioistuimen Palais-rakennuksen lisärakennusten tapauksessa tuomioistuimen olisi otettava yhteys Luxemburgin hallintoviranomaisiin, jotta neuvoteltaisiin uudestaan niistä vuoden 1994 sopimuksen kohdista, jotka aiheuttavat ongelmia (erityisesti niistä kohdista, jotka liittyvät ulkoalueiden kunnostustöiden maksamiseen ja tonttien käyttöönasettamiseen). Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 23. ja 24. helmikuuta 2000 pitämässään kokouksessa. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta Jan O. KARLSSON presidentti

6 C 109/6 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ALAVIITTEET ( 1 ) 15. marraskuuta 1994 tehdyn sopimuksen 1 artiklan mukaisesti. ( 2 ) , , ja annettujen Luxemburgin lakien mukaisesti. ( 3 ) 15. marraskuuta 1994 tehdyn sopimuksen johdanto-osan mukaisesti. ( 4 ) Laajennusosien toteuttamista varten Luxemburgin hallinto luovutti kunkin kiinteistön tontin osalta oikeuden maapohjaan rakennuttajalle, jonka tehtävänä oli rakennuttaa kyseiset rakennukset, joiden omistajaksi kyseinen rakennuttaja tulisi. Kun luovutussopimukset, jotka on tehty 20 vuodeksi kiinteistöjen väliaikaisesta vastaanotosta alkaen, lakkaavat olemasta voimassa, rakennusten omistusoikeus siirtyy sopimusten mukaan Luxemburgin hallinnolle. Lisäksi Luxemburgin hallinto on tehnyt rakennuttajan kanssa kustakin kiinteistöstä vuokra/ostosopimuksen, jonka mukaan kiinteistöt vuokrataan rakennustöiden väliaikaisesta vastaanotosta lähtien Luxemburgin hallinnolle 20 vuodeksi. Sopimusten mukaan Luxemburgin hallinnolla on mahdollisuus vuokrata kiinteistöt edelleen tai luovuttaa oikeutensa. Vuokra/ostohinta määritettiin rakennuttajalle myönnettyjen lainojen summan perusteella. Tämän järjestelyn mukaan tuomioistuimella on alivuokralaisen asema. ( 5 ) Rakennustyöt rahoitettiin rakennuttajalle myönnetyillä pankkilainoilla, joiden ehdot Luxemburgin hallinto neuvotteli. Luxemburgin hallinto otti kuitenkin suoraan vastattavakseen tiettyjä menoja, kuten arkkitehtien palkkiot. Rakennuttaja käytti näitä lainoja maksaakseen töistä vastaavan pääurakoitsijan sille esittämät laskut, sen jälkeen kun se oli saanut ennalta hyväksynnän julkisten rakennusten hallinnolta, ja lisäksi se maksoi lainavaroin takaisin lainan annuiteetteja rakennusvaiheessa. Itse asiassa Luxemburgin hallinto maksoi kunkin työvaiheen vastaanotosta lähtien maksettavaksi erääntyneet summat suoraan pankille rakennuttajalle myönnettyjen lainojen perusteella. Vahvistaakseen tämän velvoitteiden siirron rakennuttaja luovutti pankille vuonna 1994 virallisesti saamiset, joita sillä oli Luxemburgin hallinnolta vuokra/ostosopimusten perusteella. ( 6 ) Alun perin oli määrä, että alivuokralaisen (tuomioistuimen) vuokra vahvistettaisiin ottamalla huomioon tarvittavien lainojen lyhennysaika sekä näiden lainojen korot. ( 7 ) Neuvoston direktiivi 71/305/ETY julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten yhteydessä sovellettavista menettelyistä (EYVL L 185, ); pantu täytäntöön Luxemburgissa annetulla lailla (Mémorial grand-ducal A 36, ). ( 8 ) Varsinkin lauseke, jonka mukaan lisärakennukset siirtyvät sopimuksessa määrätyn tontinvuokraoikeuden voimassaoloajan (49 tai 98 vuotta tapauksesta riippuen) päättyessä Luxemburgin hallinnon omistukseen, mikäli tuomioistuin ei osta käypään hintaan tonttia, jolle lisärakennukset on rakennettu. ( 9 ) Yhteisön toimielinten ja virastojen sijoittamisen koordinointia käsittelevän komitean puheenjohtaja ilmoitti kesäkuussa 1983 tuomioistuimelle, että Luxemburgin valtio oli valmis maksamaan tontin hinnan ja ympäristössä tehdyt muutostyöt sekä myöntämään poikkeuksellisesti vapautuksen alv:sta. ( 10 ) Ks. asiaa koskevat kertomukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on aiemmin antanut: Euroopan yhteisöjen kiinteistöpolitiikkaa koskeva erityiskertomus (EYVL C 221, ), vuosikertomus varainhoitovuodelta 1987, kohdat (kaikki toimielimet), vuosikertomus varainhoitovuodelta 1992, kohdat (parlamentti), vuosikertomus varainhoitovuodelta 1993, kohdat (parlamentti) ja (neuvosto), vuosikertomus varainhoitovuodelta 1995, kohdat (komissio), erityiskertomus nro 5/95 Strasbourgiin rakennettavan parlamentin uuden rakennuksen sopimuksen allekirjoittamisesta ilman ennakkohyväksyntää, kohdat (EYVL C 27, ), vuosikertomus varainhoitovuodelta 1998, kohdat (komissio).

7 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/7 TUOMIOISTUIMEN VASTAUKSET Aluksi yhteisöjen tuomioistuin korostaa, että se yhtyy näkemykseen, johon tilintarkastustuomioistuin on päätynyt tutkittuaan yhteisöjen tuomioistuimen kiinteistömenoja ja jonka mukaan ne talousarviosta johtuvat ja rahoitukselliset puitteet, joita noudattaen Euroopan yhteisöjen toimielinten on hankittava toimitilansa, eivät ole tarkoitukseensa soveltuvat, ja yhteisöjen tuomioistuin yhtyy näin ollen täysin niihin suosituksiin, jotka tilintarkastustuomioistuin on antanut tilanteen korjaamiseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen on kuitenkin täytynyt juuri näissä puitteissa viimeisten 20 vuoden kuluessa ryhtyä toimenpiteisiin yhteistyössä Luxemburgin viranomaisten kanssa kyetäkseen täyttämään jatkuvasti ja nopeasti kasvavat toimitilan tarpeensa, jotka ovat johtuneet oikeudenkäyntien määrän merkittävästä kasvusta, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta, yhteisön toistuneista laajentumisista ja yhteisöjen tuomioistuimen henkilökunnan määrän kasvusta. Yhteisöjen tuomioistuin korostaa sitä, että se ei voi säädellä käsiteltävien oikeudenkäyntiasioiden lukumäärää eikä siitä johtuvan työn määrää ja että sillä on välttämättä oltava käytössään oikeudenhoidon toimintoihin soveltuvat tilat ja infrastruktuuri, jotta se kykenee aina täyttämään sille perustamissopimuksissa annetun lainkäyttötehtävän. Tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen yhteisöjen tuomioistuimen kiinteistömenoista (jäljempänä tilintarkastustuomioistuimen kertomus) seuraavassa annettavaa yhteisöjen tuomioistuimen vastausta on luettava tätä taustaa vasten, joka on pääosin sama kaikille toimielimille, mutta jossa myös on yhteisöjen tuomioistuinta koskevia erityispiirteitä. Vastaus on jaoteltu seuraavasti: 1. Yhteisöjen tuomioistuimen toimitilan tarpeen kehitys vuosina ja tehdyt ratkaisut 2. Palais-rakennuksen lisärakennusten käyttö ilman kirjallista sopimusta 3. Yhteisöjen tuomioistuimen ja budjettivallan käyttäjän väliset suhteet 4. Palais-rakennuksen lisärakennusten rakennus- ja rahoituskustannusten valvonta 5. Vuokra-/ostosopimus 15. marraskuuta Päätelmät.

8 C 109/8 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti SISÄLLYS 1 Tuomioistuimen toimitilan tarpeen kehitys vuosina ja tehdyt ratkaisut Jatkuvasti ja nopeasti kasvaneiden tarpeiden edellyttämät väliaikaiset ratkaisut Epätyydyttävä tilanne Asianmukainen ratkaisu: lisärakennusten rakentaminen Yhteisöjen muiden toimielinten kanssa samansuuntainen toimitilapolitiikka Palais-rakennuksen lisärakennusten käyttö ilman kirjallista sopimusta Tuomioistuimen ja budjettivallan käyttäjän väliset suhteet Puhtaat vuokraustapaukset Tietojen antaminen siitä, että yhteisöjen tuomioistuin aikoi hallita uusia tiloja vuokralaisena, ja tämän seurauksista Budjettivallan käyttäjä myönsi vuokrakulujen kattamiseksi tarvittavat määrärahat Budjettivallan käyttäjän kytkeminen vuotuisen talousarvion laadintaan Budjettivallan käyttäjän informointi useita vuosia käsittävien arvioiden yhteydessä Vuokra-/ostosopimus vuodelta Palais-rakennuksen lisärakennusten rakennus- ja rahoituskustannusten valvonta Valvontaolosuhteet Sisäiset olosuhteet Suhteet Luxemburgin viranomaisiin Valvonnan jatkuva lisääntyminen Valvonnan tehostuminen Vuokra-/ostosopimuksessa sovittu valvonta Vuokra-/ostosopimus 15. marraskuuta Sopimuksen tausta Sovittu järjestely Kauppahinta Kauppahinnan osatekijät Vuosina kirjallisen sopimuksen puuttuessa vuokrista maksettujen etumaksujen ottaminen huomioon Kauppahinnan määräytymistapa ja riippumattoman asiantuntijan tehtävä Luxemburgin viranomaisten vuonna 1984 antamat sitoumukset Maapohjaongelma Tiestö Palais-rakennuksen vuokra Yhteisöjen taloudellisten etujen turvaaminen Päätelmät LIITE: TAPAHTUMAT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ Sivu

9 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/9 1 Tuomioistuimen toimitilan tarpeen kehitys vuosina ja tehdyt ratkaisut Lyhyt katsaus yhteisöjen tuomioistuimen toimitilan tarpeen kehitykseen vuosina on tarpeen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa oleviin huomautuksiin vastaamiseksi (liitteenä luettelo tapahtumista aikajärjestyksessä). 1.1 Jatkuvasti ja nopeasti kasvaneiden tarpeiden edellyttämät väliaikaiset ratkaisut Yhteisöjen tuomioistuimen Palais-rakennus, joka valmistui vuonna 1972, osoittautui jo vuonna 1979 riittämättömäksi yhteisöjen tuomioistuimen koko henkilökuntaa varten, jonka määrä kasvoi nopeasti. Vuosina 1981 ja 1986 tapahtuneiden laajentumisten ja vuonna 1989 tapahtuneen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisen vuoksi yhteisöjen tuomioistuimen henkilökunnan määrä kasvoi 363:sta (vuonna 1980) 733:een (vuonna 1989), eli 102 prosenttia. Henkilökunnan määrän kasvun vuoksi Jean Monnet rakennuksesta oli vuokrattava 40 toimistohuonetta vuonna 1979 ja edelleen 80 toimistohuonetta lisää vuonna Vuoden 1985 lopulla 140 toimistohuonetta sijoitettiin tilapäisrakennuksiin Weimershofiin. Vuonna 1986 tapahtuneen laajentumisen johdosta ja Weimershofin tilapäisrakennuksista luopumisen jälkeen vuonna 1988 BAK-rakennuksesta oli vielä vuokrattava 150 toimistohuonetta. 1.2 Epätyydyttävä tilanne Lisäksi siinä oli tällä välin perustetun ja syyskuussa 1989 toimintansa aloittaneen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toiminnalle välttämättömät toimistohuoneet ja istuntosalit. Lisärakennus B (Thomas More -rakennus), jota oli alettu rakentaa, kun sen rahoittamista koskeva laki oli hyväksytty kesäkuussa 1989, luovutettiin käyttöön vuonna 1992, ja sen ansiosta kyettiin osaksi tyydyttämään vuoden 1986 laajentumisesta syntyneet tarpeet. Lisärakennus C, jonka rakentamisesta päätettiin vuonna 1989 ja jonka rahoittamista koskeva laki hyväksyttiin joulukuussa 1990, rakennettiin paitsi vuonna 1995 tapahtuvan uuden laajentumisen vuoksi myös siksi, että Palais-rakennuksessa oli todettu asbestia ja siksi, että Euroopan parlamentti vaati yhteisöjen tuomioistuinta luovuttamaan takaisin BAK-rakennuksesta vuokratut tilat. Rakennus valmistui ja luovutettiin käyttöön lokakuussa Vasta tämän rakennuksen tultua käyttöön luovutetuksi koko henkilökunta voitiin ensimmäistä kertaa 15 vuoteen sijoittaa yhteen ja samaan rakennuskompleksiin. Palais-rakennuksen lisärakennusten rakentamisella ja käyttöön saamisella on siis korvattu tilapäistiloja, ja niiden ansiosta yhteisöjen tuomioistuin on saanut käyttöönsä tehtävänsä hoitamisen ja toimintansa kannalta asianmukaiset tilat. Kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 2 kohdassa on todettu, rakennustyöt niveltyivät toisiinsa vaiheittain siten, että jatkuvasti kasvava toimitilojen tarve voitiin tyydyttää. Niitä ei ole alun perin sisällytetty kokonaisvaltaiseen toimitilasuunnitelmaan. Näiden eri toimistotilojen vuokraaminen yhteisöjen tuomioistuimen rakennuksen ulkopuolelta eripituisten matkojen päästä oli toiminnan kannalta epätyydyttävää, sillä osastojen hajaantuminen eri sijaintipaikkoihin aiheutti yhteisöjen tuomioistuimen kaltaiselle toimielimelle, jonka eri osastojen toiminta on hyvin limittäistä, merkittävää ajanhukkaa ja tehokkuuden laskua. Sitä paitsi Weimershofista vuokratut tilapäisrakennukset eivät olleet yleisesti noudatettavien työsuojelu- ja mukavuusvaatimusten mukaisia. Näin ollen jo 1985 kävi ilmi, että Palais-rakennus oli liian pieni sekä toimistotiloiltaan että ennen kaikkea tulkkaustiloin varustettujen istuntosalien osalta, varsinkin kun yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustaminen oli odotettavissa. 1.3 Asianmukainen ratkaisu: lisärakennusten rakentaminen 1.4 Yhteisöjen muiden toimielinten kanssa samansuuntainen toimitilapolitiikka Etsiessään toimitilaratkaisuja, jotka parhaiten edistäisivät lainkäyttötehtävän hoitamista, yhteisöjen tuomioistuin noudatti aluksi vuokraamismallia, kuten kaikki muutkin yhteisöjen toimielimet, vaikka se tutkikin tiettyjen kiinteistöjen omarahoitusvaihtoehdon, jonka se sitten tosin hylkäsi. Ennen vuotta 1992, jolloin yhteisöjen toimielinten sijaintipaikkoja ei ollut lopullisesti vahvistettu ja jolloin budjettivallan käyttäjä ei ollut päättänyt suosittaa kiinteistöjen ostoa, yhteisöjen tuomioistuin ei katsonut voivansa olla uuden toimitilapolitiikan edelläkävijä, sillä tämän politiikan sisällön määrittäminen kuului yhteisöjen poliittisille toimielimille. Näin ollen vasta kun budjettivallan käyttäjä vuonna 1992 määritti tämän uuden toimitilapolitiikan sisällön, yhteisöjen tuomioistuin alkoi valmistautua lisärakennusten hankkimiseen omistukseensa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa olevat huomautukset on nähtävä tätä taustaa vasten. Ensimmäinen lisärakennus (lisärakennus A eli Erasmus-rakennus), jonka rakentamisesta oli päätetty vuonna 1984, luovutettiin käyttöön lokakuussa 1988 eli yhdeksän vuotta sen jälkeen, kun yhteisöjen tuomioistuin oli ilmoittanut neuvostolle toimitilaongelmistaan. Tämän lisärakennuksen noin 300 toimistohuonetta mahdollistivat luopumisen Weimershofin tilapäisrakennuksista. 2 Palais-rakennuksen lisärakennusten käyttö ilman kirjallista sopimusta Tilintarkastustuomioistuin kritisoi kertomuksensa 9 kohdassa yhteisöjen tuomioistuinta Palais-rakennuksen lisärakennusten hal

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2004 KOM(2004) 327 lopullinen VIHREÄ KIRJA JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA SEKÄ JULKISIA HANKINTOJA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVASTA

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 7. tammikuuta 2004 TYÖASIAKIRJA vuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä maataloustuotteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Basic Texts. Suomennos

Basic Texts. Suomennos Basic Texts Suomennos Basic Texts Suomennos Sisällysluettelo OSA I YLEISSOPIMUS, RAHOITUSPÖYTÄKIRJA JA ERIOIKEUKSIA JA -VAPAUKSIA KOSKEVA PÖYTÄ- KIRJA 1 YLEISSOPIMUS ETELÄISEN PALLONPUOLISKON TÄHTITIETEELLISTÄ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, L 72/66 11.3.2004 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot