Handikappforum rf Finnish Disability Forum PL Iiris

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris"

Transkriptio

1 1 Vammaisfoorumi ry LAUSUNTO Handikappforum rf Finnish Disability Forum PL Iiris Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Lausuntopyyntö kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain voimaan tulevia muutoksia (STM 117:00/2007) Yleistä Vammaisfoorumi kiittää lausuntopyynnöstä. Vammaisfoorumi edustaa 28 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä jäsenenä noin vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Valtakunnallisena katto-organisaationa olemme saaneet tehdä tiivistä vaikuttamistyötä lain valmistelun yhteydessä ja olemme näin ollen erityisen perehtyneitä lakiuudistuksen vaikutuksista vammaisten kuntalaisten oikeusasemaan. Lausuntopyynnön mukaisesti yksityiskohtaiset kommenttimme ja parannusehdotukset sisällytettynä suoraan ohjeluonnokseen Kommentit ja parannusehdotukset on sisällytetty ohjeluonnokseen punaisella kursiivilla.

2 2 Kommentit ja parannusehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto OHJELUONNOS PITKÄAIKAISTA LAITOSHOITOA, PERHEHOITOA TAI ASUMISPALVELUJA TARVITSEVIEN HENKILÖIDEN OIKEUS VAIHTAA KOTIKUNTAA JA ASUINPAIKKAA Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia (710/1982) on muutettu voimaan tulleilla laeilla ( /2010 ja /2010). Lakimuutosten tavoitteena on, että perustuslaissa säädetty yksilön oikeus vapaasti valita oma asuinpaikkansa toteutuisi nykyistä paremmin erityisesti vanhusten ja vammaisten henkilöiden osalta. Lisäys/korjaus: Lailla on perusoikeudellinen funktio ja se asettaa viranomaiselle poikkeuksellisen toimivallan toimeenpanna kansalaisille kuuluvia laissa säädettyjä oikeuksia, jotka välittömästi vaikuttavat kansalaisen perusoikeudelliseen asemaan (osa näistä on myöhemmin osin lueteltukin kappaleessa 2.6). Perusoikeuksien rajoittamisen tulee aina perustua lakiin ja täyttää sille muutoinkin esim. perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunnan asettamat vaatimukset tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden osalta. Kotikuntalain toimeenpano saattaa palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä joissain tilanteissa johtaa myös perusoikeuden rajoittamiseen. Tästä johtuen johdantoon olisi perusteltua mainita keskeisimmät perusoikeudet kuten PL 6 yhdenvertaisuudesta sekä syrjinnän kiellosta terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, palveluiden järjestämistavan valinnasta suhteessa PL 7 oikeudesta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, PL 9 liikkumisvapaus sekä oikeus valita asuinpaikka ja PL 19 oikeus sosiaaliturvaan ja välttämättömään huolenpitoon. Vammaisten ihmisten osalta vaikutuksia on myös Suomen valtion hyväksymällä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevalla ihmisoikeussopimuksella. Kotikuntalain uuden 3 a :n mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Oikeus koskisi henkilöä, joka on viranomaispäätöksellä sijoitettu laitoshoitoon, perhehoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa alueella. Sosiaalihuoltolakiin on lisätty uusi 16 a, jonka mukaan henkilöllä, joka ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi ei kykene asumaan itsenäisesti, on oikeus hakea palveluja ja hoitopaikkaa myös muusta kuin kotikunnastaan. Lisäys/korjaus: Tähän kohtaan on ehdotonta avata ja määritellä tarkemmin mitkä palvelut ja näin ollen esim. asiakasryhmät ja palvelunkäyttäjät kuuluvat heihin, jotka määritellään kuuluvaksi 16 a mukaisiksi henkilöiksi, jotka ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen vuoksi ei kykene asumaan itsenäisesti. Itsenäinen asuminen tulee määritellä selkeästi ja tarkkarajaisesti. Samalla tulee ottaa kantaa siihen kysymykseen, mitä itsenäisyys tarkoittaa suhteessa asiakkaan kykyyn itse vastata ja

3 3 määritellä esim. tarvittavan avun tai hoidon sisältö ja onko kyseessä ammatillisista lähtökohdista tapahtuvan ammattihenkilön antamasta palvelusta, jolloin asiakkaan vastuu palvelunsisällöstä ja laadusta siirtyy palveluntuottajalle. Näin ollen esim. koskeeko soveltaminen ainoastaan henkilöitä, jotka on sijoitettu keskitetyin järjestelmin järjestettyihin asumispalveluihin. Soveltamisohjeissa tulee viranomaisen päätöksenteon tueksi selventää erityisesti termiä asumisesta asumispalveluiden avulla. Laitoshoito sekä perhehoito ovat suhteellisen vakiintuneita palvelumuotoja, joiden osalta soveltaminen lienee suhteellisen selvää. Asumispalveluiden kirjo on taasen hyvinkin kirjava niin vaativuuden, kuin palveluiden sisällön osalta. Pelkästään käsitteet laitoshoito ja avohuolto eivät selvennä tilannetta. Esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisesti järjestetty vaikeavammaisten palveluasuminen palveluyksikössä tai vastaavassa tai vastaavat kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevan lain perusteella järjestetyt asumispalvelut ovat avohuoltoa. Henkilöt jotka asuvat näissä eivät koe muuttotilanteessa asuvansa tai hakevansa hoivapaikkaa. Vrt. HE:ssa sivu 26, jossa todetaan että;..henkilö ei lähtökohtaisesti ainakaan oman arvionsa perusteella kykenisi itsenäiseen asumiseen, tulisi arvioitavaksi lähinnä laitospalvelut tai asuminen sellaisessa hoito- tai hoivapaikassa, johon voidaan järjestää ympärivuorokautiset palvelut. Kun lakia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi itsenäisesti asuviin, tulee myös tämä avata. Myös jos säännöstä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi avohuollon piirissä, tulee tämä yksiselitteisesti selventää. Näin myös ne palvelut, jotka katsotaan kuuluvaksi avohuollon piiriin sekä palvelut, jotka tukevat itsenäistä asumista ja elämää, kuten esim. vaikeavammaisten henkilökohtainen apu. Kunnan tulee käsitellä hakemus, arvioida hakijan palvelutarve ja tehdä palvelujen myöntämisestä päätös. Saatuaan palveluja ja hoitopaikkaa koskevan päätöksen hakija voi muuttaa kyseiseen kuntaan. Sosiaalihuoltolain 42 b :ssä on säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua. Uusi kotikunta vastaisi palvelujen järjestämisestä, mutta aiempi kotikunta vastaisi palveluista ja niiden välttämättömistä liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin henkilö on näiden palvelujen piirissä, jolleivät kunnat keskenään toisin sovi. Uusi kotikunta voisi lisäksi järjestää henkilölle hoitosuhteeseen ja asumiseen liittymättömiä muita palveluja. Uusi kotikunta vastaisi näiden palvelujen samoin kuin henkilön tarvitsemien, jokapäiväiseen hoitoon liittymättömien palvelujen kustannuksista oman järjestämisvastuunsa perusteella normaalien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevien säännösten ja periaatteiden mukaisesti. 1. OIKEUS KOTIKUNNAN VALINTAAN ASUTTAESSA MUUSSA KUIN KOTIKUNNASSA Kotikuntalain uuden 3 a :n mukaan henkilö, joka on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, voi kotikuntalain 3 :n 2 kohdan niin sanotun rajoitussäännöksen estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Lisäys/korjaus: Tähän myös tarkennus keitä tarkoittaa (ks. edellä), sekä esimerkkejä. Valinnalle ei tarvitse esittää perusteluja. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden.

4 4 Kotikuntalain pääsääntö, jonka mukaan henkilön kotikunta ei muutu, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidon tai huollon tarpeesta, jää edelleen voimaan. Lainkohdan sanamuotoa on kuitenkin täsmennetty. Lakimuutos antaa henkilölle oikeuden valita kotikunnakseen tosiasiallinen asuinkuntansa. Jos hän ei tätä valintaoikeuttaan käytä, kotikunta säilyy entisenä kotikuntalain pääsäännön mukaan. Sosiaalihuoltolain 42 a :ssä todetaan, että henkilön käyttäessä kotikuntalain 3 a :ssä säädettyä kotikunnan valintaoikeuttaan, palveluja koskeva järjestämisvastuu siirtyy muuttopäivästä uudelle kotikunnalle. Henkilön tulee kotikuntalain 7 :n mukaan ilmoittaa valintaoikeuden käyttämisestä välittömästi maistraatille. Muuttopäivä on kotikuntalain 10 :n 2 momentin mukaan ilmoituksen saapumispäivä. 2. MUUTTO TOISEEN KUNTAAN 2.1 Asian vireille tulo Sosiaalihuoltolain 16 a :n mukaan henkilö, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta tarvitsee siellä asuakseen laitoshoitoa, perhehoitoa tai asumispalveluita, voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin jos olisi kunnan asukas. Henkilön ei tarvitse esittää muutolle mitään perusteluja. Lisäys/korjaus: Tähän myös sama tarkennus (ks. edellä). Se, mikä kunnan toimintayksikkö tai viranhaltija vastaa hakemuksen käsittelystä, riippuu kunnan hallintorakenteesta. Hakijan ei kuitenkaan tarvitse osata osoittaa hakemustaan juuri oikealle taholle, vaan hakemus voidaan toimittaa kunnan osoitteeseen, josta se ohjataan eteenpäin. Jos henkilö ei sairautensa, vammansa tai muun syyn vuoksi voi tehdä hakemusta, hän voi käyttää hakemuksen tekemisessä asiamiestä (hallintolaki, 1361/2003, 12 ). Hakemuksen voi tehdä myös hänen laillinen edustajansa. Hallintoasian vireille tulosta säädetään hallintolain 4 luvussa. Kunnan, johon ollaan muuttamassa, tulee välittömästi ilmoittaa hakemuksesta ja sen käsiteltäväksi ottamisesta hakijan kotikunnalle. Yhteydenotto hakijan kotikuntaan voi tapahtua salassapitovelvollisuuden estämättä. Lisäys/korjaus: Viranomaisen oikeudesta saada salassa pidettäviä asiakirjoja ja muita asiakasta koskevia asiakirjoja ja tietoja noudatetaan mm. viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevaa lakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevaa lakia sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. 2.2 Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi tapahtuu yhteistyössä hakijan sekä hänen nykyisen ja tulevan kotikuntansa kanssa. Hallintolain 10 :n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän

5 5 pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. Kuntien tulee sopia keskenään siitä, miten yhteistyö henkilön palvelutarpeen arvioinnissa järjestetään. Lisäys/korjaus: Palvelutarpeen arvioinnissa on erityisesti huomioitava sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista koskevan lain 7 ja 8, siten että asiakkaalle on myös annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu (AsiakasL 8.2 ). Asiakasta on kuunneltava tässä prosessissa. Uudessa kunnassa tarjottavien palvelujen ei tarvitse olla aivan samoja kuin nykyisessä kotikunnassa. Lisäys/korjaus: Päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevat periaatteet sekä kulloinkin sovellettavan aineellisen lainsäädännön velvoitteet palveluiden järjestämisestä ja asiakkaan saamisedellytyksistä ja oikeudesta kulloiseenkin tarvittavaan ja järjestettävään palveluun. Hoitopaikan ja palvelujen valinnassa on pyrittävä suosimaan avohoitoa silloin kun se on mahdollista. Lisäys/korjaus: Tämä koskee niitä tilanteita, joissa asiakas on jo sijoitettuna laitoshoitoon. Kun asiakas selviytyy jokapäiväisistä elämäntoiminnoista kotona tai ryhmämuotoisesti järjestetyssä asumisessa sinne järjestetyin palveluin ja tukitoimin, ja kysymys ei ole pääasiassa hoivaan ja huolenpitoon liittyvistä palveluista, lähinnä siis sairaanhoitoon liittyvistä palveluista, ei laitoshuoltoon sijoittaminen ole mahdollista. Jos kunta katsoo hakijan olevan laitoshuollon tarpeessa, on kanta perusteltava lääketieteellisin ja sosiaalisin perustein. Esimerkiksi vaikeavammaisten palveluasumisen kohdalla vammaispalvelulain perusteella annettavien palveluiden ja tukitoimien runsaudella ja laajuudella ei voida perustella koskaan laitoshuollon tarvetta tilanteissa, joissa muut asiakkaan kohdalla olevat myöntämisedellytykset täyttyvät. Toisesta kunnasta muuttavaa henkilöä ei saa kohdella palvelujen tarjoamisessa eri tavalla kuin kunnassa jo asuvia henkilöitä; muuttajaa ei saa asettaa heitä huonompaan tai parempaan asemaan. Tarjottavan palvelun tulee olla samanlaista kuin mitä tarjottaisiin kunnassa jo asuvalle henkilölle, jonka palvelutarve on arvioitu samantasoiseksi. Palvelujen taso tulee olla sama kaikilla kuntalaisilla riippumatta siitä, että nyt kyseessä olevissa tapauksissa henkilön aikaisempi kotikunta maksaa hoidon kustannukset. Lisäys/korjaus: Palvelujen tasolla kuntalaisten kesken tarkoitetaan samassa tilanteessa olevien kuntalaisten keskeistä yhdenvertaisuutta suhteessa tarvittavaan palveluun. Palveluiden tarpeen arviointi tapahtuu aina yksilökohtaisella harkinnalla. Hakijan palvelutarpeen arvioinnissa voidaan käyttää apuna erilaisia hoitoisuutta kuvaavia indeksejä. Tällaisia ovat vanhustenhuollossa esimerkiksi RAVA- ja RAI - indeksit. Myös vammaisten henkilöiden hoitoisuuden arviointiin on kehitetty omia arviointijärjestelmiä. Lisäys/korjaus: Pois sana hoitoisuuden arviointi. Arvioinnissa tulee huomioida myös muut toimintakyvyn rajoitteisiin vaikuttavat tekijät, kuten vamma, sairaus, ikä, elinolosuhteet, sosiaalinen tilanne jne. RAVA- ja RAI-indeksit eivät kuvaa vammaisuuden perusteella johtuvia toimintarajoitteita. Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arvioinnissa tulee huomioida vammaispalvelulain tarkoitus ja periaatteet, jotka eivät lähde hoitoisuudesta tai hoidon kohteena olevasta henkilöstä.

6 6 Lain ja sen nojalla annettavien palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avuntarve (Vpl 3.2 ). Näin ollen arvioinnissa tulisi käyttää myös olemassa olevia järjestelmiä esim. Paavo ja Asta asiakkaan itsensä antamien arvioiden lisäksi huomioiden vammaispalvelulain 3 a. Palvelutarvetta arvioitaessa on tehtävä tarvittaessa yhteistyötä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä. Yhteistyössä hyödynnetään kuntien SAS (seuraa - arvioi - sijoita) -työryhmiä. Sosiaalihuoltolain 16 a :n säännöstä sovelletaan myös sellaisiin henkilöihin, jotka ovat nykyisessä kotikunnassaan hoidossa terveydenhuollon yksikössä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olevat pitkäaikaissairaat henkilöt. Kunnan eri hallintokuntien välillä tehtävässä yhteistyössä tulee ottaa huomioon, mitä tietojen antamisesta, salassapitovelvollisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta on laissa säädetty. Lisäys/korjaus: Sama täsmennys ja lisäys kuin aiemmin; Viranomaisen oikeudesta saada salassa pidettäviä asiakirjoja ja muita asiakasta koskevia asiakirjoja ja tietoja noudatetaan mm. viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevaa lakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevaa lakia sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Hallintolain 23 :n mukaan hallintoasiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. Laissa on säädetty eräissä tapauksissa noudatettavaksi määräaikoja palvelutarpeen arvioinnin tekemiselle: Sosiaalihuoltolain 40 a :n mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisetuuksista annetun lain 9 :n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki, 380/1987) 3 a :n mukaan laissa tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki, 812/2000) 7 :ssä säädetään.

7 7 Muuttotilanteissa asioiden selvittäminen voi viedä tavallista pidempään johtuen muun muassa siitä, että hakija voi asua kaukanakin ja hänen tilanteensa selvittäminen vie pidemmän ajan kuin jos hän asuisi kunnan alueella. Lait kuitenkin edellyttävät, että asioiden käsittelyssä toimitaan ilman aiheetonta viivytystä, toisin sanoen asian käsittelyn tavallista pidemmän keston tulee olla perusteltu. Lisäys/korjaus: Päätöksenteossa on huomioitava asiakkaan oikeusturva sekä hyvänhallinnon vaatimukset. Perustuslain 21 mukaan asia on käsiteltävä toimivaltaisessa viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Tämä merkitsee sitä, että viranomaisen on käsiteltävä sille kuuluva asia välittömästi kun päätöksentekoon vaikuttavat asiakirjat ja muu selvitys on viranomaisen hallussa. Sosiaalihuoltolain 15 mukaan kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava laitoshuollon ja muidenkin sosiaalipalvelujen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Kiireellisiksi tilanteiksi on tulkittu usein esimerkiksi vammais- ja vanhushuollossa, mitkä edellyttävät nopeaa toimintaa Hakijan tahdon ja hänen etunsa huomioon ottaminen Hakijan kuuleminen Palvelutarpeen arvioinnissa on lähtökohtana henkilön oman mielipiteen ja hänen toivomustensa selvittäminen. Lisäys/korjaus: Pääsääntönä tulee aina olla hakijan kuuleminen palvelutarpeen arvioinnissa kotikunnasta saadun kirjallisen selvityksen lisäksi. Pelkkää pitkää matkaa tai yhteyttä ei voida pitää perusteltuna syynä sivuttaa asiakkaan henkilökohtainen tapaaminen palvelutarpeen arvioinnissa tilanteissa, joissa asiakas sitä vaatii (muutoin kuulemisesta tulee näennäinen, johtuen Suomen laajasta pinta-alasta ja harvasta asutuksesta). On myös varmistuttava siitä, että muuttaminen on hakijan oman toiveen ja hänen etunsa mukaista. Tämä on tärkeää erityisesti niissä tilanteissa, joissa henkilön omat toiveet ja mielipide poikkeavat hänen edustajansa taikka omaistensa tai muiden läheistensä mielipiteistä. Lisäys/korjaus: Sosiaalihuollon asiakaslain 5 mukaan, jos sosiaalihuollon työntekijä ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä taikka asiakas ei aisti- tai puhevamman tai muun syyn vuoksi tule ymmärretyksi, on käytettävä tulkkauspalveluja. Puhevammaisten asiakkaiden kanssa tulee aina käyttää hänen käyttämiään kommunikaatiomenetelmiä ja kommunikoinnin apuvälineitä. Hakijan kuulemisesta ja hänen mielipiteensä ja etunsa huomioon ottamisesta on säännöksiä hallintolaissa, asiakaslaissa sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Lisäys/korjaus: Edellä olevista säännöksistä tulisi nostaa keskeisimmät pykälät tähän. Lisäksi tulisi mainita tuettu päätöksenteko sekä avusteinen kommunikaatio, joita tulee olla tarvittaessa käytettävissä apuna hakijan oman tahdon selvittämisessä. Esim. Tarvittaessa tulee käyttää apuna tuettua päätöksentekoa selvitettäessä hakijan omia tarpeita, tahtoa ja toiveita. Tietojen antamisesta, salassapitovelvollisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta henkilön sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia asioita käsiteltäessä on säännöksiä asiakaslaissa, potilaslaissa, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa

8 8 (621/1999) sekä henkilötietolaissa (523/1999). Hakijan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä säädetään hallintolain 34 :ssä Hakijan etu on ensisijainen ratkaisuperuste Sosiaalihuollon asiakaslain 8 :n mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Lisäys/korjaus: Kun kyseisellä palvelulla turvataan perustuslain turvaamaa 19 :n mukaisen välttämätöntä huolenpitoa tai riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on palveluita järjestettäessä valittava sellainen järjestämistapa, joka parhaiten toteuttaa asiakkaan perusoikeuksia. Asiassa on muutoinkin huomioitava perusoikeusmyönteinen tulkinta. Asiakaslain 9 :n mukaan silloin, jos täysi-ikäinen henkilö ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on hänen tahtoaan selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, esimerkiksi edunvalvojan, taikka hänen omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa. Myös tuettua päätöksentekoa sekä avusteista kommunikaatiota tulee tarvittaessa käyttää apuna hakijan oman tahdon selvittämisessä. Lisäys/korjaus: Kts. edellä kommunikaatiosta, jota on sosiaalihuollon asiakaslain 5 mukaan käytettävä. Hakijan edunvalvojan tai muun laillisen edustajan kuulemisesta säädetään hallintolain 35 :ssä. Pääsääntöisesti henkilön palvelutarvetta arvioitaessa henkilön oma tahto ja toivomukset tulisi selvittää tapaamalla hänet ja tarvittaessa hänen läheisensä. Jos se on kuitenkin esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi mahdotonta, voidaan nykyiseltä kotikunnalta pyytää ajantasainen selvitys henkilön palvelutarpeesta. Lisäys/korjaus: Tällöinkin kuultava asiakasta. Vrt. edellä jo todettu; Pääsääntönä tulee aina olla hakijan kuuleminen palvelutarpeen arvioinnissa kotikunnasta saadun kirjallisen selvityksen lisäksi. Pelkkää pitkää matkaa tai yhteyttä ei voida pitää perusteltuna syynä sivuttaa asiakkaan henkilökohtainen tapaaminen palvelutarpeen arvioinnissa tilanteissa, joissa asiakas sitä vaatii (muutoin kuulemisesta tulee näennäinen, johtuen Suomen laajasta pinta-alasta ja harvasta asutuksesta). Muuttotilannetta ja vaikutuksia tulee arvioida asiakkaan kokonaisedun huomioon ottavalla tavalla. Muuton on tapahduttava henkilön itsensä, ei esimerkiksi hänen omaistensa tarpeista lähtien. Viime kädessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden on arvioitava hakijan kokonaistilanne. Lisäys/korjaus: Viimeinen lause on epärelevantti. Viranomaisella ei ole asiassa vapaata harkintaa. Päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä. Viranomaisen päätöksentekoa ohjaa lain asettamat

9 9 edellytykset sekä objektiivisuus. Kokonaistilanne tulee arvioida kulloinkin sovellettavan aineellisen lainsäädännön perusteella, jonka yhteydessä tulee asiakasta aina kuulla siten, kuin siitä on erikseen säädetty. 2.4 Palveluista ja hoitopaikasta tehtävä päätös Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä päätös. Hallintopäätöksen tekemisestä ja muodosta säädetään hallintolain 4 luvussa. Päätös on tehtävä kirjallisesti. Lisäys/korjaus: Hallintopäätös on annettava kirjallisesti perusteluineen. Päätökseen johon saa hakea muutosta valittamalla on lisäksi liitettävä valitusosoitus, niin kuin edelleen hallintolaissa säädetään. Päätöksessä on otettava kantaa kaikkiin hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin. Palveluja koskeva päätös on tehtävä hallintolain 23 :n nojalla aina ilman aiheetonta viivytystä. Laissa on kuitenkin voitu säätää erikseen päätöksen tekemisen määräajasta: Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa (vammaispalvelulaki 3 a 3 mom.). Nyt kyseessä olevissa tilanteissa vammaispalvelulaissa tarkoitetun päätöksen tekeminen voi vaatia pidemmän ajan esimerkiksi hakijan nykyisen ja tulevan kotikunnan yhteistyön vaatiman ajan vuoksi. Päätös on kuitenkin tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisäys/korjaus: Päätöksenteossa on huomioitava asiakkaan oikeusturva sekä hyvänhallinnon vaatimukset. Perustuslain 21 mukaan asia on käsiteltävä toimivaltaisessa viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Tämä merkitsee sitä, että viranomaisen on käsiteltävä sille kuuluva asia välittömästi kun päätöksentekoon vaikuttavat asiakirjat ja muu selvitys on viranomaisen hallussa. Näin myös sosiaalihuoltolain 15. Yhteistyötä toisen kunnan kanssa ei ole hyväksyttävä automaattinen pidentämisperuste. Henkilön saamia palveluja koskevan päätöksen tulee olla ajantasainen. Henkilön palvelutarpeen muuttuessa myös palveluja koskevaa päätöstä on muutettava vastaamaan todellista tilannetta. Lisäys/korjaus: Palvelutarpeen muuttuessa tulee tehdä yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi sekä palvelusuunnitelma, siten kun sosiaalihuollon asiakaslaissa, potilaslaissa ja vammaispalvelulaissa edellytetään. Hakijalla on käytettävissään samat oikaisu- ja muutoksenhakukeinot kuin kunnan asukkaillakin. Lisäys/korjaus: Poistetaan lause, jos hyväksytään aiemmin esittämämme tässä kappaleessa ehdotettu; Hallintopäätös on annettava kirjallisesti perusteluineen. Päätökseen johon saa hakea muutosta valittamalla on lisäksi liitettävä valitusosoitus, niin kuin edelleen hallintolaissa säädetään. Päätöksessä on otettava kantaa kaikkiin hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin.

10 Tarjottujen palvelujen vastaanottaminen ja muuttoilmoituksen tekeminen Kun kunta on päättänyt haetun palvelun myöntämisestä, hakijan on kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta ilmoitettava kunnalle palvelun vastaanottamisesta. Hakijalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta muuttaa osoitettuun hoitopaikkaan. (Sosiaalihuoltolaki 16 a 2 momentti.). Lisäys/korjaus: Suositeltavaa olisi kirjata tähän ne tilanteet, joissa esim. hoitopaikka ei vapauden kolmen kuukauden kuluttua pitkien jonojen johdosta. Jonotustilanne ei kuitenkaan saa vaikuttaa päätöksentekoon tai siihen ettei anneta päätöstä laisinkaan tai että annetaan kielteinen päätös. Tästä esimerkki; EOA:n ratkaisu Dnro 1863/4/09; Mikäli kunta tekee myönteisen palvelua koskevan päätöksen siten, että hakija asetetaan jonoon odottamaan päätöksen täytäntöönpanoa, on kyse tosiasiassa asiakkaan näkökulmasta kielteisestä päätöksestä. Samanlainen tilanne on silloin, jos asiakkaan esittämää sosiaalihuollon palvelua tai tukitoimea koskevaa hakemusta ei käsitellä ollenkaan, ja päätöksen sijasta hakija asetetaan kunnan ilmoituksella jonoon odottamaan hakemuksensa käsittelyä. Jos hakija laiminlyö edellä säädettyjen määräaikojen noudattamisen, hänen oikeutensa päätöksen mukaisiin palveluihin raukeaa. Määräaikoja laskettaessa noudatetaan lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930). Henkilön tulee tehdä muuton yhteydessä muuttoilmoitus maistraatille. Kotikuntalain mukaan muuttoilmoitus on tehtävä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää ja viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä. Palvelujen järjestämisvastuu on sidottu kotikuntaan. Tämän vuoksi kunnan tulisi ohjeistaa muuttavaa henkilöä tekemään muuttoilmoitus, koska kotikunta ei muutu ennen kuin ilmoitus on tehty. Lisäys/korjaus: Edellinen lause muutettava muotoon, kunnan tulee ohjeistaa muuttava henkilö tekemään muuttoilmoitus Viranomaiselle kuuluu asiakkaan neuvonta, ohjaus ja palvelu asioissa, jotka vaikuttavat asiakkaan oikeudelliseen asemaan. Väestökirjanpitoon merkityn kotikunnan mukaisesti määräytyvät muun muassa kuntien valtionosuudet sekä verotusoikeus. Niin kauan kuin muuttoa ei ole tapahtunut, hakijan tarvitsemien palvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, josta hän on muuttamassa. Muuton yhteydessä on tärkeää huolehtia siitä, että henkilön hoito turvataan katkeamattomasti. Lisäys/korjaus: Lause muutetaan muotoon: Muuton yhteydessä henkilön hoito on turvattava katkeamattomasti. 2.6 Muuton vaikutukset kunnan ja muuttavan henkilön kannalta Lisäys/korjaus: Muutetaan otsikko informatiivisemmaksi; Muuton oikeusvaikutukset asiakkaan muihin kuin palvelun sisältöön liittyviin oikeuksiin sekä kunnan valtionosuuksiin Tärkein kotipaikkaan liittyvä vaikutus yksittäisen henkilön kannalta on kunnan jäsenyys. Jäsenyyteen liittyvistä oikeuksista tärkeimpiä ovat äänioikeus kunnallisvaaleissa, vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimiin, oikeus kunnallisvalituksen tekemiseen sekä oikeus kunnan jäsenyyteen sidottujen kunnan laitosten, palvelujen ja sosiaalisten etuuksien käyttämiseen. Kotipaikan perusteella

11 11 määräytyy myös henkilön äänestysoikeuteen ja vaalikelpoisuuteen valtiollisissa vaaleissa liittyviä asioita. Toimeentulotuen myöntäminen kuuluu sille kunnalle, missä henkilö oleskelee. Toimeentulotukea voi siis saada sellainenkin henkilö, joka oleskelee kunnassa tilapäisesti. Muuton tapahduttua on pääsääntöisesti selvää, että toimeentulotuen myöntäminen kuuluu henkilön uudelle kotikunnalle. Kotipaikkaan liittyy myös henkilöön kohdistuvia julkisoikeudellisia velvoitteita. Kotipaikan perusteella määräytyy muun muassa kunta, jolle yksityinen henkilö on velvollinen maksamaan kunnallisveroa henkilökohtaisesta tulostaan. Uusi kotikunta perii asiakkaalta järjestämistään palveluista asiakasmaksut omien perusteittensa mukaisesti. Kunnan saaman valtionosuuden määrä perustuu pääosin kunnan asukaslukuun ja asukkaiden ikärakenteeseen. Lisäksi otetaan huomioon muun muassa asukkaiden sairastavuus. Näin ollen uusi kuntalainen vaikuttaa myös uuden kotikuntansa saaman valtionosuuden suuruuteen. Kunnan saama valtionosuus ja asiakkaalta perittävät maksut otetaan huomioon kuntien välisessä korvausjärjestelmässä jäljempänä tarkemmin selostettavalla tavalla. 3. KUNTIEN VÄLINEN KORVAUSJÄRJESTELMÄ 3.1 Aikaisempia kuntien välisiä korvausmenettelyjä Tällä hetkellä kuntien välisiä korvausjärjestelmiä on mm. opetuspuolella (esi- ja perusopetus sekä sairaalaopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikuntakorvaus), sosiaalipuolella (lastensuojelu), terveyspuolella (kiireellinen avosairaanhoito sekä kiireellinen hammashuolto). Viimeksi mainittujen osalta kuntien välinen korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korvauksesta vähennetään hoidosta suoritettu asiakasmaksu ja muut toimintatulot. Opetuspuolella esim. lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikunta on suoraan lain perusteella velvollinen maksamaan oppilaan kotikunnalle kotikuntakorvauksen (maksuosuuden), tässä lauseessa on varmaan virhe? joka perustuu keskimääräisiin todellisiin vuosikustannuksiin ja koulun työpäivien määrään. Myös opetuspuolella saadut tulot ja korvaukset vähennetään. 3.2 Laskutusoikeus ja lain tarkoittamat korvattavat palvelut Sosiaalihuoltolain 42 b :n mukaan vastuu kunnan päätökseen perustuvan perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen tosiasiallisista kustannuksista säilyy muuton jälkeen henkilön aiemmalla kotikunnalla. Tämä koskee sekä sosiaalihuoltolain 16 a että 42 a :ssä tarkoitettuja tilanteita.

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA OSA 1: SÄÄNTELYKEHIKKO KANSALLISESSA JA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ TERVEYDEN- HUOLLOSSA HELENA TUORILA Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde:

Lisätiedot