Tekninen lautakunta Vahingonkorvausvaatimus, soutuveneen myyminen venepaikalta 753/05.051/2014. Tekninen lautakunta 40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 40 20.05.2014. Vahingonkorvausvaatimus, soutuveneen myyminen venepaikalta 753/05.051/2014. Tekninen lautakunta 40"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Vahingonkorvausvaatimus, soutuveneen myyminen venepaikalta 753/05.051/2014 Tekninen lautakunta 40 Nastolan kunnalta venepaikan vuokranneet ovat esittäneet va hingon kor vaus vaa teen soutuveneen korvaamisesta. Soutuvene poistettiin hei dän vuokraamaltaan venepaikalta kesän 2013 aikana. Vaateen mukaan: "Omistamamme soutuvene on Nastolan kunnan toimesta kesällä 2013 siir ret ty kunnan varikolle ja myyty ilman lupaamme kolmannelle osa puo lel le. Omaisuuteemme kohdistuvasta menettelystä ei ole omai suu den haltijalle ilmoitettu ennen takavarikointia eikä sen jälkeen. Ve ne pai kan haltijan asunto-osoite ja puhelinnumero on voimas sa ole va vuo des ta 1996, joten yhteydenottonne ennakkoon ko. asiassa olisi ollut mah dol li nen. Soutuveneemme on sijainnut Nastolan kunnan vuokraamalla ve nepai kal la ja kunnan asettama vuosivuokra on säännöllisesti maksettu ja vuok ra so pi mus on voimassa edelleen. Venepaikkavuokran suoritus on mo len pia osapuolia sitova oikeustoimi ja vuokra on paikkakohtainen, jo ten veneemme ei ole aiheeton, kuten kuu lu tukses san ne il moi tit te. Venettämme on käytetty kesäisin ja se on käännetty talvisin ylös alai sin. Nastolan kunta on toimillaan aiheuttanut asukkaalleen veneen mene tyk sen. Täten vaadimme ensisijaisesti omistamamme soutuveneen tai vaa teen esittäjän hyväksymän vastaavanlaisen lasikuitusoutuveneen, As sa-riip pu lu kon ja ketjun palauttamista ve loituk set ta ko. venepaikalle. Toissijainen rahallinen vahingonkorvausvaade seuraavasti: Käytetty lasikuituvene 600 euroa Assa-riippulukko 3741 lk.3 70 euroa Metalliketju 8 mm 32 euroa Kuljetuskulut 150 euroa Yhteensä 852 euroa" Asian taustaa: Nastolan kunnan kunnallistekniikka ylläpitää ja vuokraa sou tu ve nepaik ko ja, joita kunnan maa-alueella on noin 430 kpl ja ne sijaitsevat 13:lla ran nal la. Ve ne pai kat ovat venekohtaisia ja niitä saa käyttää vain ve ne paik ka re kis te riin il moi tet tu vuokraaja. Vuokramaksunsa suorittamisen ja oikeutensa ve neen säilyttämiseen kunnan

2 venepaikalla vuokraaja osoit taa kiin nit tä mäl lä veneeseensä venepaikkatarran, josta ilmenee ran ta ja ve ne pai kan numero. Venepaikkarekisteriä ylläpidetään kun nas sa. Venepaikkatarra otettiin käyttöön vuonna 2008, koska venepaikolta tuli sään nöl li ses ti ilmoituksia väärin sijoitetuista tai muuten luvattomista ve neis tä. Venepaikkatarra postitetaan vuokraajalle vuokralaskun mak sa mi sen jälkeen. Tarran mukana toimitetaan saatekirje, jossa edel ly te tään si joit ta maan tarra veneeseen. Saatteessa kerrotaan, että väärin si joi te tut ja luvattomat (tarrattomat) veneet siirretään kunnan tekniselle va ri kol le, josta ne saa lunastaa siirtomaksua vastaan. Rantojen ja venepaikkojen kunnossapidosta huolehtii palvelun tuotta ja na Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy (LSKT Oy), jonka kanssa kunta on solminut vuosittaisen tuotantosopimuksen. Sopimuksen mukaisesti LSKT Oy tekee vuosittain venerannoilla veneiden lupatarkastukset ju han nuk seen mennessä ja laittaa niihin veneisiin, joissa ei ole ollut ve ne paik ka tar raa, siirtokehotuksen. Veneen siirrosta vastaan en si si jai ses ti veneen omistaja. Siirtokehotuksiin reagoidaan kuitenkin huonosti. Vuoden 2013 kesällä kun ta päätti ensimmäisen kerran toteuttaa siirrot, jotta venerannat saa daan tyhjennettyä luvattomista (tarrattomista) ja väärin sijoitetuista ve neis tä. Veneet, jotka olivat siirtouhan alaisia, merkittiin siir to ke hoi tus la puil la. LSKT Oy: n toimittamien työmaapäiväkirjojen mukaan siir to ke ho tuk set laitettiin kesäkuussa ennen juhannusta. Kunta kuulutti veneiden siirtotoimenpiteistä Nastola-lehdessä , kun nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja verkkosivuillaan (etu si vul la saakka ja julkisissa kuulutuksissa saakka). Il moi tuk ses sa mainitaan, että kaikki tarrattamat ja väärille paikolle sijoitetut ve neet siirretään alkaen kunnan varikolle, josta ne voi lunastaa siir to mak sua vastaan. Ilmoituksen mukaan veneitä säilytetään varikolla kak si kuukautta, jonka jälkeen ne hävitetään. Hähniemen ve ne pai koil ta lu vat to mat veneet siirrettiin Veneet kuvattiin siirtämisen yh tey des sä. Kunnan venerannoilta siirrettiin luvattomia ja tarrattomia veneitä yhteen sä 21 kpl. Alkuperäisessä ilmoituksessaan, kunta ilmoitti hä vit tävän sä siirretyt veneet kahden kuukauden kuluttua siirrosta. Kunnalle syn tyi kuitenkin veneiden siirrosta kustannuksia. Näiden kustannusten kat ta mi sek si ja hävityskustannusten minimoimiseksi kunta päätti myy dä huutokaupalla noutamattomat veneet. Kunta kehotti noutamaan siirretyt veneet varikolta viimeistään , jonka jälkeen ne veneet, joita ei noudettaisi, kunta huu to-

3 kaup paa tai hävittää. Tämä noutokehotus ja huutokauppakuulutus jul kai siin Nastola-lehdissä ja Ilmoitukset julkaistiin myös julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Veneitä myy tiin 20 kpl, yksi hävitettiin. Korvausvaateen esittäneet olivat keväällä 2014 yhteydessä kuntaan, jol loin heil le selvitettiin kesällä 2013 venepaikoilta poistettujen ve neiden tie dot ta mis- ja tapahtumaprosessi. He lähettivät korvausvaateensa yhteydessä kommenttejaan em. vies tiin: "1. Koko pyydetty venevuokra on 10 vuoden ajan maksettu ajoissa joka vuosi ja tarra liimattu veneeseen. Jos joku ottaa tarran pois, kuinka me voimme olla siitä vastuussa? 2. Miksi meidän tulisi siirtää maksetulla paikalla oleva vene siir toke ho tuk sen vuoksi? Riittääkö pelkkä tarran olemassaolo ve nepai kan hallintaan, esim. jos joku olisi ottanut toisen veneestä tar ran ja muuttanut tussilla kirjoitetun numeron omaa paikkaa vas taa vak si tai valmistanut itse tarran, eikö venettä olisi ta kava ri koi tu, vaikka venepaikkavuokraa ei ole suoritettu? Koska ku kaan ei kunnan toimesta tarkasta asiaa eikä ilmoita veneen omis ta jal le (nyt siirtokehotusilmoitus vain veneelle, ei veneen omis ta jal le ) näin voisi käydä. Kun tällainen veneiden ta ka va rikoin ti on julkisesti tiedossa, joku voisi poistaa tarroja veneistä ja toivoa, että ne tulevat syksyllä myyntiin ja ostaa niitä hal valla. Ilkivallan mahdollisuus on ilmeinen. 3. Voiko veneemme olla luvaton, vaikka paikasta on maksettu, mut ta pieni tarra puuttuu? Veneemme on ollut kytkettynä koivuun 8 mm ketjulla ja Assa-merkkisellä järeällä riippulukolla. Itse tarrasta emme tiedä, mihin se on joutunut. Tässä yh tey dessä voimme mainita, että venepaikat sijaitsevat Suppalan yleisen uimarannan vieressä ja kahtena kesänä veneestämme on ka don nut airojen ruuvikiinnitteiset hankaimet. 4. Luvattomien veneiden siirtäminen: Onko venepaikan vuok raajan luettava ilmaisjakelulehtiä (Nastola-lehti), kunnan il moi tustau lua ja verkkosivuja? Kuinka paljon tehtiin työtä: LSKT:n työn te ki jät kävivät jättämässä muoviin pakatun siir to ke ho tuksen, otetaan työkalut mukaan, katkaistaan (omavaltaisesti) veneen kiinnitysketju, uitetaan vene läheiselle yleiselle ui ma rannal le, nostetaan auton lavalle ja ajetaan se kunnan varikolle jon ka jälkeen järjestetään myyntitapahtuma SEN SIJAAN ET- TÄ venepaikan vuokran maksajan (=veneen omistajan) pos tilaa tik koon olisi tuotu lappu, lähetetty kirje kunnasta tai soitettu asian selvittämiseksi. Poistettujen veneiden myynnissä kaikille ve nei den tarjouskilpailuun osallistujille ilmoitettiin, mutta ve nepai kan vuokran maksaneelle (=veneen omistajalle) ei il moi tettu etu- eikä jälkikäteen! 5. Jos Nastolan kunnasta pyydettäisiin poliisin apua kat kai se-

4 maan vuokrapaikoilla sijaitsevien veneiden ketju ja ta ka va ri koimaan vene, suostuisiko poliisi ko. operaatioon? Tänä vuonna (maa lis kuus sa 2014) Nastolan kunta lähetti meille venepaikan vuok ras ta laskun, jonka maksoimme, sen jälkeen kunta toimitti kir jeit se tarran, mutta nyt ei ole venettä, johon tarra piti liimata. Tä mä toiminta Nastolan kunnan puolelta osoittaa, että ve nepai kan vuokrasopimus on edelleen voimassa. Venepaikkalaskussa mainitaan "maksamalla laskun eräpäivänä vene paik ka pysyy hallinnassanne". Laskun maksamisen jälkeen vuokraajille lä he te tään tarra sijoitettavaksi veneeseen. Tarralla osoitetaan ve ne ran nal la, että venepaikka on maksettu ja että vene on oikealla paikallaan. Va lo ku van mukaan hakijoiden venepaikalta poistettussa veneessa oli tar rat vuosilta 2008 ja 2009, tämä osoittaa hakijoiden tietäneen ja tun te nee tarrakäytännön. Venettä siirrettäessä siinä oli edelleen siir to ke hoi tus. Lisäksi vuosilta 2010, 2011 ja 2012 puuttuvat tarrat antavat ai heen oletukselle, että siirtokehotus on jätetty ko. veneeseen myös em. vuo si na, mutta vuokraajat eivät ole niistä piitanneet (tarroittaneet tai siir tä neet ve nettään). Vuokraajan velvollisuutena on huolehtia ehtojen täyttämisestä omalta osal taan ja veneen merkitsemisestä tarralla. Niiden ve nei den omis ta jis ta/hal ti jois ta, joita ei ole kunnan vaatimusten mu kai ses ti tarroitettu, ei kun nal la voikaan olla tietoja. Kunta ei voi olettaa vanhojen tarrojen pe rus teel la veneen omistus-/hallintaoikeutta. Jotta tiedottaminen tavoittaa kaik ki asian osai set, on siinä noudatettava kuntalakia ja kunnan omia oh jei ta ja jul kais ta va kuulutukset mahdollisimman avoimesti. Kuntalain (365/1995) 64 ohjeistaa kunnan ilmoittamisesta. Sen mu kaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päät tä mäl lä tavalla. Nastolan kunnanhallituksen päätöksen mukaan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kuulutukset ja il moi tuk set julkaistaan tarvittaessa Nastola-lehdessä. Päätös koskee vuo sia Nastola-lehden jakelutietojen mukaan se jaetaan kaik kiin kunnan talouksiin. Veneen lukitseminen venepaikalle ei osoita veneen sijoitusoikeutta ve ne ran nal la. Kunnan tietoon ei ole tullut tapauksia, että ve ne paik katar ro ja olisi vää ren net ty. Venepaikkatarrat ovat tarkoituksella joku vuosi eri vä ri siä. Lautakunnalle esitettiin hakijoiden vahingonkorvausvaade ja heidän vas tauk si aan teknisten palvelujen sähköpostiin sekä toiste ve ne paik ka las kus ta, venepaikkatarrasaate, kunnan kuulutukset ja , kuva venepaikalta poistetusta veneestä ja

5 tek nis ten palvelujen sähköposti Esitys: (kuntatekniikan mestari) Lautakunta päättää, että korvausvaadetta ei hyväksytä. Venepaikan vuok ran nut vastaa veneen luvallisuuden merkitsemisestä va rus ta mal la se kunnan toimittamalla tarralla. Tarral la osoitetaan vuok ra mak se tuk si ja että vene sijaitsee paikallaan. Luvattoman veneen siirrosta vastaa ensisijaisesti veneen omistaja. Kun ta kehotti siirtämään veneet ja tiedotti niiden siirtouhasta useaan ot tee seen: tarrasaatteella, siir to ke ho tuk sel la ja tie dot ta mal la kun nanhal li tuk sen ohjeiden mu kai ses ti Nastola-lehdessä ja kuntalain mu kaises ti julkisten kuulutusten il moi tus tau lul la. Tiedottamista vahvistettiin il moit ta mal la kunnan verk ko si vuil la. Li säk si verkkosivuilla on jatkuvasti tie do te vuokraajan vel voit tees ta mer ki tä vene sijoitusoikeuden osoit ta val la tarralla. Siirron jälkeen kunta kehotti vielä kahteen kertaan noutamaan ve nepai kal ta pois te tut veneet ennen niiden myymistä/hävittämistä. Tätäkään ke ho tus ta eivät hakijat noudattaneet. Hakijat ovat myös tietäneet käy tän nön, koska veneessä oli tarrat vuosilta 2008 ja Mikäli ve ne tar ra olisi varastettu, olisi hakijoiden tullut pyytää käyttöönsä uusi tarra. Hakijoilla on ollut riittävästi aikaa huolehtia veneen merkitsemisestä tar ral la, reagoida siirtokehotukseen ja lunastaa veneensä varikolta. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että kuntatekniikan mestari Hans Forss poistui käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 36 19.06.2013 15 10.06.2015 TALOUSRAKENNUKSEN SIJAINTI / JUVA 139/10.09/2013 YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot