Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala (Y-tunnus ) Osoite: Aleksanterinkatu 24 B, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala (Y-tunnus 0149669-3) Osoite: Aleksanterinkatu 24 B, 15140 Lahti"

Transkriptio

1 Yhteistyösopimus 1(5) SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRIKSI -TOIMINTAMALLISTA PÄIJÄT- HÄMEEN ALUEELLA Sopimuksen osapuolet Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (Y-tunnus ) Osoite: Keskussairaalankatu 7, Lahti Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala (Y-tunnus ) Osoite: Aleksanterinkatu 24 B, Lahti Peruspalvelukeskus Oiva (Y-tunnus ) Osoite: Terveystie 4, Hollola Heinolan kaupunki (Y-tunnus ) Osoite: Torikatu 13, Heinola Työterveys Wellamo (Y-tunnus ) Osoite: Saimaankatu 23, Lahti 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella järjestään ja koordinoidaan lääkärien erikoistumis- ja erityiskoulutus kuntalain 76 :ssä tarkoitettuna sopijaosapuolten välisenä yhteistyönä Päijät-Hämeen alueella. Tästä alueellisesta erikoislääkäriksi - koulutusohjelmasta käytetään nimeä "Erikoislääkäriksi - toimintamalli". Vastavalmistuneilla lääkäreillä on tarve saada hyvä ja monipuolinen peruskoulutus käytännön lääkärin työhön. Yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluu vähintään yhdeksän kuukautta palvelua tiedekunnan hyväksymässä terveyskeskuksessa ja vähintään kuusi kuukautta sairaalapalvelua (terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen 5, 377/2011). Osana lääketieteen kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutusta on yhdeksän kuukauden terveyskeskusosuus, ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen eriytyvään koulutukseen vaaditaan sairaalapalvelua vähintään 12 kuukautta vähintään neljällä eri erikoisalalla, kullakin vähintään kolme kuukautta (asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta 420/2012). 2. Sopimuksen tavoitteet Sopimuksen tarkoituksena on keskinäisen ja koulutusyhteistyön aktiivinen kehittäminen Päijät-Hämeen alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden välillä ja yliopistojen kanssa. Sopijaosapuolten laatiman Päijät -Hämeen alueen " Erikoislääkäriksi - toimintamallin (erikoislääkäriksi - koulutusohjelman eli nuorten lääkärien alueellisen koulutusputken ) tavoitteina ovat - lääkärien erikoistumis - ja erityiskoulutuksen laadun ja arvioinnin tason nostaminen - luoda alueesta houkutteleva vaihtoehto tulla erikoistumaan ja jäädä koulutusvaiheen jälkeen pysyvästi alueelle töihin - parantaa lääkärien tuntemusta alueen eri toimintamuodoista ja saada näin synergiaetua hoitoketjujen kehittämiseen ja toimivuuden parantamiseen alueella - parantaa lääkärien ja muun henkilöstön ja rekrytointia ja saatavuutta Päijät-Hämeen alueelle.

2 Yhteistyösopimus 2(5) 3. Yhteistyövelvoite Sopijapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä edellyttää sopijapuolilta avoimuutta, keskinäistä lojaliteettia, luottamusta sekä säännöllistä vuorovaikutusta sopimussuhteen toimivuuden kehittämiseksi. 4. Koulutusohjelman organisointi 4.1 Yhteyshenkilöt Kukin sopijapuoli nimeää koulutusohjelmaan yhteys henkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä omassa organisaatiossaan ja toisille sopijapuolille. Yhteyshenkilöt huolehtivat myös siitä, että sopimuksen vuositarkastus tehdään yhdessä sopijapuolten kesken vähintään kerran vuodessa. Luettelo yhteyshenkilöistä tämän sopimuksen voimaan tulleessa on liitteenä 1. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava välittömästi toisten sopijapuolten yhteyshenkilöille. 4.2 Koulutuksen koordinaattori Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveysyhtymän (myöhemmin PHSOTEY) perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi ja linkittää koulutusohjelman alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. 4.3 Yhteistyöverkosto Peruspalvelukeskusten ja keskussairaalan klinikoiden koulutuslääkäreistä muodostetaan toimiva yhteistyöverkosto (koulutuslääkäriverkosto) koulutuksen kehittämiseksi ja käytännön toteuttamiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään mm. koulutettavilta ja koulutusorganisaatiolta saatavia palautteita koulutusjärjestelmien haasteista. 5. Koulutuksen toteutus 5.1 Kaksivuotiseen koulutusohjelmaan osallistuvan lääkärin valinta ja työnantaja koulutusohjelman aikana Koulutusohjelmaan otettavat lääkärit valitaan virkasuhteeseen pääsääntöisesti julkisella hakumenettelyllä kunnallisen viranhaltijalain 4 ja 5 :ssä tarkemmin säädetyin tavoin. Hakumenettelynä pyritään yleensä noudattamaan ns. jatkuvaa hakua. Lääkäri on koko ohjelman ajan virkasuhteessa siihen organisaatioon, jossa koulutusohjelman aloittaa. Ko. aloitusorganisaatio vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Valintapäätöksen tekee PHSOTEY:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri (tai hänen määräämänsä). Ennen valintapäätöksen tekemistä hakijoista laaditaan yhteenveto sopimuksessa tarkoitetuille yhteyshenkilölle mahdollisen lausunnon antamista varten. Vaihtoehtoisesti yhteenveto voidaan käsitellä yhteyshenkilöiden tai koulutuslääkäriverkoston yhteistyökokouksessa. Mikäli lääkärin erikoitumiskoulutus keskeytyy pätevästä syystä pidemmäksi ajaksi, kuin mitä yliopiston pysyväisohjeissa on määrätty koulutukseen hyväksyttävistä keskeytysajoista, voidaan lääkärin anomuksesta hänen virkasuhdettaan jatkaa tai ottaa lääkäri myöhemmin uuteen virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä suunnitellun koulutusohjelman loppuun saattamiseksi. Asiasta päättää PHSOTEY:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri (tai hänen määräämänsä) kuultaan lääkärin koulutusohjelmasta jäljellä olevien osioiden organisaatioiden yhteyshenkilöitä.

3 Yhteistyösopimus 3(5) 5.2 Koulutettavan koulutusohjelma, ohjaus ja työnjohto Koulutusohjelmaan valitulle lääkärille nimetään koulutusohjelman ajaksi henkilökohtainen ohjaaja. Koulutusohjelmaan valittu lääkäri, hänen esimiehensä ja henkilökohtainen ohjaaja laativat yhdessä perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärin kanssa lääkärille 2-vuotisen henkilökohtaisen koulutusohjelman (koulutusputken), ja vastaavat yhteistyössä lääkärin koulutuksen koordinoimisesta alueella. Koulutuksessa olevan lääkärin työtaitojen kehittymistä seurataan, tuetaan ja arvioidaan aktiivisesti. Lääkäri suorittaa koulutuksensa hänelle vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti alueen eri terveydenhuollon yksiköissä. Koulutuksessa oleva lääkäri on kulloinkin sen terveydenhuollon yksikön välittömän työnjohdon ja valvonnan alainen, jossa hän koulutusohjelmansa mukaisesti työskentelee. Kukin em. yksikkö vastaa lääkärin työhön perehdyttämisestä ja ohjaamisesta sekä siitä, että lääkärillä on organisaatiossa lääkärintyön edellytetyt toimintavaltuudet. Kullekin lääkärille vahvistetun selkeän, vakiomuotoisen ja samalla yksilöllisen koulutusohjelman ensimmäinen vaihe on lääkärin ohjattu työskentely perusterveydenhuollossa ja yhteispäivystyksessä. Tällä työkokemuksella vahvistetaan lääkärin työhön tarvittavien perusvalmiuksien hallintaa ja luodaan hyvää pohjaa mahdolliselle päivystystyölle muun virkatyön ohessa. Yliopistojen vaatimat palvelus- ja työtodistukset laatii ja allekirjoittaa PHSOTEY:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri (tai hänen määräämänsä ) lääkärin koulutuksesta ja työskentelystä koulutusohjelman aikana kulloinkin vastuussa olevien organisaatioiden esimiesten antamien selvitysten perusteella. 5.3 Sopijapuoleen (vakinaisessa ) palvelussuhteessa olevan lääkärin osallistuminen koulutusohjelmaan Sopijapuoleen (vakinaisessa ) palvelussuhteessa oleva lääkäri voi osallistua koulutusohjelmaan vaihtoehtoisesti siten, että sopijapuoli osoittaa lääkärin koulutusohjelmaan kuuluvaan johonkin osioon tai osioihin PHSOTEY:n /toisen sopijaosapuolen johdon ja valvonnan alaisena muuttamalla lääkärin anomuksesta tämän virantoimitusvelvollisuutta ja palvelusuhteen ehtoja vastaamaan osion koulutusvaiheen lääkärin tehtäviä. Em. järjestelyssä sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä koulutusvaiheen lääkäriin ja sopijapuoliin muutoin soveltuvin osin. Ohje: Tässä järjestelyssä lääkärin oma vakituinen työnantaja muuttaa lääkärin virantoimitusvelvollisuutta (KVhL 23 ) lääkärin anomuksesta, ja määrittelee samalla lääkärin palkkaperusteet ja muut virkasuhteen ehdot koulutusohjelman osion ajaksi uudelleen. Lääkärin oma työnantaja maksaa edelleen lääkärin palkan muuttuneiden perusteiden mukaisesti, ja lääkäri ansaitsee esim. vuosilomaa normaalisti omalla työnantajallaan. Vain välitön työnjohto muuttuu vastaavasti, kuten 2-vuotistakin koulutusohjelmaa suorittavilla tapahtuu koululutusvaiheen aikana useamman kerran. Se sopijaorganisaatio, jossa lääkäri koulutusosionsa aikana työskentelee, suorittaa lääkärin työnantajaorganisaatiolle sopimuksen 7 kohdassa tarkoitetun, lääkärin työpanosta vastaavan korvauksen. Koulutusosioon osallistuva lääkäri toimii siis muodollisesti edelleen omassa virassaan, joskin virantoimitusvelvollisuus muutettuna. Mikäli lääkärin työnantaja haluaa palkata koulutuksen ajaksi organisaatioonsa toisen lääkärin siiaiseksi, työnantaja voi käyttää mahdollista vapaata muuta virkaa tai ottaa sijaisen virkasuhteeseen ilman virkaa (KVhL:n mukaan mahdollista esim. lyhytaikaisissa tilanteissa ). Kummassakin tapauksessa sijaiselle annetaan määräaikainen virkamääräys niihin virkatehtäviin, joita hän tulee tosiasiassa tekemään (esim. terveyskeskuslääkäri ), ja määräaikaisuuden peruste on sijaisuus.

4 Yhteistyösopimus 4(5) 6. Sopijapuolten välinen kustannustenjako ja kustannusten korvaaminen Kukin sopijapuoli korvaa varsinaiselle työnantajalle koulutusohjelmaan osallistuvan lääkärin todelliset työvoimakustannukset siltä ajalta, jona lääkäri koulutusohjelmansa mukaan työskentelee asianomaisen sopijapuolen organisaatiossa organisaation välittömän johdon ja valvonnan alaisena. Sopijapuolille koulutusohjelmasta johtuvia hallinnollisia kustannuksia (esim. laskutus- ja toimistokuluja) ei korvata. Tämän sopimuksen mukaan korvattavia välittömiä työvoimakustannuksia ovat koulutettavan lääkärin palkkakustannukset (mm. lääkärin kuukausipalkka lisineen, työaika - ja päivystyskorvaukset, sairaus- ja loma -ajan palkat ja koulutuskustannukset) ja välillisiä työvoimakustannuksia työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (sosiaaliturva -, työttömyysvakuutus -, eläkevakuutus - ja ryhmähenkivakuutusmaksut ). Lääkärin lomapalkan ja lomarahan kustannukset työnantajamaksuineen jaetaan organisaatioiden kesken lääkärin työskentelyaikojen suhteissa, mikä vastaa lääkärin eri organisaatioissa ansaitseman vuosiloman pituutta. Lääkärin työaika ja palkkaus määräytyvät kulloinkin voimassa olevien virka - ja työehtosopimusten, lääkäriin sovellettavien mahdollisten paikallisten sopimusten ja sopijaosapuolten sopimien yhteisten periaatteiden mukaan. Sopijapuolet toimittavat toisilleen tähän sopimukseen mahdollisesti vaikuttavat, kulloinkin voimassa olevat paikalliset virkaehtosopimukset. Luettelo voimassa olevista paikallisista sopimuksista tämän sopimuksen voimaan tullessa on liitteenä 2. Varsinainen työnantaja laskuttaa lääkärin työskentelyaikaa vastaavat toteutuneet työvoimakustannukset kulloinkin siltä sopijapuolelta, jossa lääkäri koulutusohjelmansa mukaan työskentelee. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen työsuoritekuukautta seuraavan kuukauden 5. arkipäivään mennessä. Maksuehtona on 14 päivää netto hyväksyttävän laskun päivämäärästä korkolain mukaisine viivästyskorkoineen. Toimipistekohtaiset laskutusyhteystiedot ovat liitteenä Vahingonkorvausvastuut ja velvollisuudet Kullakin sopimusosapuolella on potilasvahinkolain mukainen vakuutus potilasvahinkojen varalta. Potilasasiamiehenä toimii ko. työskentelyorganisaation määräämä potilasasiamies. Sopijapuolet ohjaavat kaikki potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset ko. työskentely-yksikön ylilääkärille. Ennen kuin ylilääkäri antaa vastineen lääkärin työnantajana asiassa, varataan sopijapuolelle, jonka välittömän johdon ja valvonnan alaisena lääkäri on tapahtumahetkellä työskennellyt, mahdollisuus antaa perusteltu lausumansa tapahtumasta ja siihen johtaneista olosuhteista. Se organisaatio, jossa lääkäri koulutusohjelman aloittaa, on vahingonkorvauslain 3 luvun mukaan koulutusohjelmassa olevan lääkärin työnantajana ensisijaisesti vastuussa lääkärin aiheuttamasta mahdollisista potilasvahingoista tai muusta ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta. Mikäli vahinko on aiheutunut kokonaan tai osaksi muun sopijapuolen toiminnasta tai laiminlyönnistä, on tällä sopijapuolella velvollisuus korvata vahinko lääkärin työnantajalle, ellei vakuutusehdoista muuta johdu tai sopijaosapuolet muuta sovi.

5 Yhteistyösopimus 5(5) 8. Salassapito ja tietojen anto Sopimusosapuolia sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. 9. Sopimuksen muutokset Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopijaosapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan, kun kaikkien sopimusosapuolten toimivaltaiset edustajat ovat muutokset allekirjoituksillaan hyväksyneet. 10. Sopimukseen liittyvien erimielisyyksien selvittäminen ja ratkaiseminen Sopijapuolet sitoutuvat antamaan ja käsittelemään tähän sopimukseen liittyvät, osapuolten huomautukset, ilmoitukset ja reklamaatiot sekä neuvottelemaan näihin perustuvista muutostarpeista ilman aiheetonta viivästystä. Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Hämeen hallintooikeudessa siltä osin kun kyse on julkisoikeudellisesta riita-asiasta. Yksityisoikeudelliset riita-asiat ratkaistaan Päijät -Hämeen käräjäoikeudessa. 11. Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen Tämä sopimus on voimassa x.x.2014 alkaen toistaiseksi. Sopimuksen irtisanominen Kukin sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanominen on tullut muiden sopijapuolten tietoon. Jos vain osa sopijapuolista irtisanoo sopimuksen, sopimuksen voimassaolo jatkuu muiden sopijapuolten kesken, ellei erikseen toisin sovita. Sopimuksen purkaminen Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi, mikäli toinen sopimuspuoli rikkoo oleellisesti sopimusvelvoitteittaan. Ennen sopimuksen purkamista tulee sopijapuolen ilmoittaa kirjallisesti sopimusvelvoitteen rikkoneelle osapuolelle, miten se katsoo sopimusvelvoitetta rikotun, ja vaatia velvoitteen välitöntä täyttämistä. Purkamisesta huolimatta sopimuksen voimassaolo jatkuu muiden sopijapuolten kesken, ellei erikseen toisin sovita. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet Tätä sopimusta on tehty viisi samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolella. Lahdessa xx.xx.2014

6 Yhteistyösopimus 6(5) Heinolan kaupunki, sosiaali - ja terveystoimi Lahden kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Peruspalvelukeskus Oiva Työterveys Wellamo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Akuutti Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Perus- 24 palvelukeskus Aava Liite 1 Liite 2 Liite 3 Sopimusosapuolten yhteyshenkilöt Luettelo sopijapuolten paikallisista sopimuksista Sopimusosapuolten laskutustiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki )

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) 1 SOPIMUS HENKILÖVUOKRAUSTA KOSKEVASTA YHTEISTYÖSTÄ 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) Tuottaja Seure Henkilöstöpalvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty.

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty. SOPIMUS 1/1 Etelä-Suomi 21.1.2014 ESAVI/478/05.06.16/2014 TOIMEKSIANTOSOPIMUS RIKOSASIOIDEN JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Toimeksisaaja:

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 3 1 Sopimuksen soveltamisala 3

1. SOVELTAMISALA 3 1 Sopimuksen soveltamisala 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA 3 1 Sopimuksen soveltamisala 3 2. TYÖSUHDE 3 2 Työsopimuksen tekeminen 3 3 Määräaikainen työsopimus 3 4 Oikeudet ja velvollisuudet 3 5 Työsuhteen päättäminen 4 3. TYÖAIKA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Rahoitusalan työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY AMMATTILIITTO NOUSU RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.12.2013 30.11.2016 1 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot