KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas"

Transkriptio

1 KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO Opettajan opas

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT KOULUN TEHTÄVÄ YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ Virkavapaus ja poissaolot Koulutus, vesot Matkalaskut Vanhempainillat, teemapäivät yms Salassa pidettävät asiat Erityisopetus ja tukiopetus Oppilaanohjaus Oppilashuollon palveluvalikko Oppilashuolto Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Materiaalihankinnat Tietokoneluokkien ja auditorion varaaminen, käyttöohjeet Kopioiminen Ruokailu Pysäköintipaikka Hälytysjärjestelmä Kriisi- ja turvallisuussuunnitelma Työajasta Tiskivuorot KOULUTYÖHÖN LIITTYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ Päivänavaukset ja kuulutukset Oppilaiden poissaolot ja myöhästymiset Valvonnat ja välituntikäytäntö Arviointi Oppitunnit Oppilaiden alkoholinkäyttö ja tupakointi Varojen kerääminen Videoiden näyttäminen oppitunneilla Kokeet Jälki-istunnot Koulun järjestyssäännöt Opetussuunnitelma ja tuntijako Jaksotus lukuvuodelle ENSIMMÄISEN TYÖPÄIVÄN OHJELMA LUOKANVALVOJAN MUISTILISTAA (JATKUU SEURAAVASSA LISTASSA) MUISTILISTA KANKARISVEDEN KOULUN OPETTAJILLE

3 2 1. Yhteystiedot Kankarisveden koulu Opinpussi Jämsänkoski Rehtori Markku Juhola , Apulaisrehtori Janne Kilpinen , Opinto-ohjaaja Signe Köntti , Koulusihteeri Heli Suokas Opettajainhuone Fax: WWW Jämsänkosken lukio Opinpussi Jämsänkoski Rehtori Juha Damskägg , Apulaisrehtori Petri Haapakoski , Opinto-ohjaaja Signe Köntti Koulusihteeri Pirjo Virkki , Opettajainhuone fax: WWW 1. Koulun tehtävä Tervetuloa Kankarisveden kouluun ja Jämsänkosken lukioon! Koulun kasvatustehtävän mukaan tehtävämme on antaa oppilaille perustiedot ja valmiudet uuden oppimiseen sekä kannustaa nuoria itsenäiseen työskentelyyn ja herättää heissä oppimisen halu. Haluamme tukea oppilaan itsetuntoa ja kasvattaa häntä vastuuseen itsestään ja ympäristöstään. 2. Yhteisiä käytänteitä 2.1. Virkavapaus ja poissaolot Jokaisesta poissaolosta on täytettävä virkavapausanomus, joka täytetään kokonaisten työpäivien osalta nettiin WEB- tallennusohjelmaan (osoite: käytä Internet Explorer -selainta (IE), Mozilla Firefox selainta ohjelma ei tue). Yksittäisten tuntien osalta virkavapausanomus tehdään paperilomakkeelle, joita on saatavana opettajainhuoneen lokerikosta ja/tai kansliasta. Virkavapaus on palkallinen, mikäli on kysymys sairaudesta tai koulutuksesta. Jos sairausloma kestää enintään kolme päivää, lääkärintodistusta ei tarvita, luotettava

4 3 selvitys poissaolon syystä rehtorille riittää. Opettaja ilmoittaa poissaolosta henkilökohtaisesti rehtorille; sähköposti tai tekstiviesti ei ole riittävä ilmoitustapa. Sama koskee alle 10-vuotiaan lapsen hoidon järjestämistä. Työnantajan määräämä lääkärintutkimus tai -hoito on palkallinen virkavapaus. Omaehtoinen lääkärin tai hammaslääkärin tutkimus tai -hoito on pyrittävä sijoittamaan työajan ulkopuolelle niin, että sijaista ei tarvita. Työaikaa voi lääkärissä ja hoidossa käynteihin käyttää pakottavista syistä, esimerkiksi jos aikoja ei ole työajan ulkopuolelle tosiasiallisesti tarjolla ja ehdolla, että työ ei kärsi eikä siitä koidu sijaistarvetta. Kun on kysymys harkinnanvaraisesta, pidemmästä virkavapaudesta, työnantaja myöntää virkavapautta ainoastaan joko koko lukuvuodeksi ( ) tai lukukausien ajaksi ( tai ). Lukiossa jaksotuksesta johtuen poikkeavat ajat (tarkista rehtorilta). Virkavapaalla olevalle viranhaltijalle ei makseta palkkaa koulujen loma-ajoilta, vaan palkka maksetaan sijaiselle, joka palkataan koko virkavapauden ajaksi. Lisää ohjeita yhteiset kansiosta (z:\ohjeita, kirjaintunnus alussa saattaa poiketa) Koulutus, vesot Ennen koulutukseen ilmoittautumista täytetään koulutusanomuslomake, joita on saatavana opettajainhuoneen lokerikosta. Lomake on syytä täyttää huolellisesti niin, että kaikista kustannuksista on selvitys. Lisäksi on täytettävä virkavapausanomus netissä. Koulutus on pääsääntöisesti palkallista. Jos koulutus on työnantajan määräämää, kustannukset korvataan virkaehtosopimuksen mukaan. Esimerkiksi aineopettajajärjestöjen koulutuksiin voi saada tapauskohtaisesti koulutusavustusta. Lähtökohtana on, että kukin opettaja voisi käydä koulutuksessa kerran vuodessa. Virkaehtosopimuksen mukaan kunnan järjestämät veso- koulutuspäivät ovat (Kankarisveden koulun opettajat, lukion opettajat) ja (kaikki Jämsän opettajat) Matkalaskut Matkalaskut on tehtävä viimeistään 2 kuukauden kuluttua matkasta. Laskulomake täytetään netissä (Populus- matkalaskuohjelma, osoite: Internet Explorerselaimella, Firefox ei toimi) huolellisesti kaikilta osin. Etenkin lähtö- ja paluuajat sekä saatujen aterioiden lukumäärä ovat tarpeen laskun oikeellisuutta tarkastettaessa. Kansliaan toimitetaan myös mahdolliset tositteet alkuperäisinä. Muistakaa laittaa matkalaskut menemään toimistoon ensin tiliöintiä varten, eli Helille tai Pirjolle ei suoraan rehtoreille Vanhempainillat, teemapäivät yms. Vanhempainillat ja erilaiset koulun kasvatustehtävään ja aihekokonaisuuksien toteutukseen liittyvät teemapäivät ovat osa opettajan työtä, joten kaikki osallistuvat niihin. Teemapäivinä on oma erillinen aikataulu, joka korvaa tavanomaisen työjärjestyksen.

5 Salassa pidettävät asiat Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia, kun henkilötietoja käsitellään. Vaitiolovelvollisuus koskee sellaista henkilöä, joka henkilötietoja käsitellessään on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta. Erityisesti koulua koskevia julkisuuslain kohtia: Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat 25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja hänen saamastaan etuudesta tai tukitoimesta tai sosiaalihuollon palvelusta sekä henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon tai kuntoutuksen palvelusta taikka henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta; 29) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä arvioinneista; 30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, samoin kuin asiakirjat, joista ilmenee ylioppilastutkintolautakunnan määräämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä koskeva koulukohtainen työnjako, kunnes on kulunut vuosi kyseisestä tutkintakerrasta; 31) asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta sekä tiedon henkilön kotikunnasta ja hänen siellä olevasta asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja muusta yhteystiedosta, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa... 32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista; 2.6. Erityisopetus ja tukiopetus Koulussamme työskentelee yksi laaja-alainen erityisopettaja sekä kaksi erityisluokanopettajaa pienluokilla. Pienluokkien oppilaita integroidaan perusopetusryhmiin harkitusti, oppilaan ja muun ryhmän valmiudet huomioiden. Asiasta päätetään aina yhdessä kyseisen aineen opettajan kanssa. Mikäli joku oppilas menestyy heikosti oppiaineessa, kannattaa keskustella erityisopettajan kanssa pystyykö hän ottamaan kyseistä oppilasta joiksikin tunneiksi opetukseensa. Tukiopetusta opettajat voivat antaa oppilaiden tarpeen mukaan. Erityisopetuksen järjestämistä suunnittelee ja erityisopetukseen siirto- ja ottopäätöksiä valmistelee erityisopetuksen koordinaattori yhdessä erityisopettajien ja opetusjohtajan kanssa. Lisää erityisopetuksesta netistä, erityisopetuksen sivuilta: tai

6 5 kelpo-hankkeen sivuilta: Oppilaanohjaus Perusopetuksen yläluokilla oppilaiden ohjauksessa ja opetuksessa korostuvat tulevaisuuden jatkoopintomahdollisuudet ja urasuunnittelu. Oppilaanohjauksesta vastaa Kankarisveden koulun ja Jämsänkosken lukion yhteinen opinto-ohjaaja. Opintojen ohjausta antavat myös aineenopettajat Oppilashuollon palveluvalikko Palveluvalikko löytyy osoitteesta Tuosta osoitteesta löytyy kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien vastuut ja tehtävät eri tapauksissa. Esimerkkinä muutama kohta: Miten toimia haastavissa tilantiessa, Koulukiusaaminen, Opettajan tehtävät. Syksyn aikana palveluvalikkoon tullaan tutustumaan opettajainkokouksissa. Palveluvalikko päivittyy jatkuvasti ja sinne tulee myös lomakkeita eri tilanteissa käytettäväksi Oppilashuolto Koulussamme toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän toimintaan ja oppilashuoltoon liittyvät käytänteet on kuvattu ja määritelty. Mikäli haluaa jonkin oppilaan tilanteen otettavaksi oppilashuoltoryhmässä keskusteluun, niin silloin pitää ottaa yhteyttä esimerkiksi rehtoriin ja mietitään tilannetta. Ennen oppilaan asian käsittelyä oppilashuoltoryhmässä tulee huoltajille ilmoittaa asiasta, ilmoituksen tekee se opettaja, joka haluaa oppilaan asioita käsiteltävän ohryssä. Koulun terveydenhoitajan vastaanottoajat ilmoitetaan opettajainhuoneen ilmoitustaululla Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Oppilaskunta järjestää koulussa erilaisia tilaisuuksia ja huolehtii mm. koulukuvauksen järjestämisestä. Ohjaajana Teemu Nurmi. Tukioppilaat toimivat tulevien 7.- luokkalaisten ohjaajina. Tukioppilaat osallistuvat myös 7- luokkalaisille järjestettävälle tutustumisleirille, joka järjestetään vuosittain koulujen alettua elokuussa Luomen koululla. Tukioppilastoimintaan voi osallistua valitsemalla sen valinnaisaineeksi 8. ja 9.luokalla. Ohjaajana Sini Salonen Materiaalihankinnat Jokainen aineryhmä suunnittelee hankinnat yleensä tammikuussa tehtävän talousarviomäärärahojen käyttösuunnitelman mukaan itsenäisesti. Hankinnat keskitetään pääsääntöisesti Jämsän kaupungin materiaalikeskukselta. Ohje hankintaan alla JÄMSÄN KAUPUNKI PIENTARVIKKEIDEN TILAAMINEN MATERIAALIKESKUKSESTA KAIKKI PIENTARVIKKEET TILATAAN TÄTÄ OHJETTA KÄYTTÄEN, SIIS MIKÄLI

7 6 PYSTYVÄT TOIMITTAMAAN! TÄLLÄ TILATAAN SIIS MYÖS MATERIAALIT! 1. Tilaus tehdään sähköpostitse osoitteella tai fax Tilauksessa on oltava selvästi mainittuna seuraavat tiedot. Tilaavan toimipaikan nimi, osoite, kustannuspaikka, tunnisteet, tilaavan henkilön nimi ja puhelinnumero, esim Kankarisveden koulu (1259) Opetustoimi / =muut, paitsi: Opinpussi =G-luokka Jämsänkoski 4012=H-luokka Markku Juhola Tuotteen nimi ja tuotenumero tai muuten mahdollisimman tarkka kuvaus tuotteesta Toimistotarvikkeiden tuotemäärityksessä voi käyttää Officeday Oy:n nettikaupan sivuja apuna (www.officeday.fi). - Tilattava määrä tarkasti. esim. Muovimappi Talex A4, 7cm sininen (tai vastaava) 5 kpl Paperiliitin Top Grip 25mm, 100 kpl/ras (tai vastaava) 2 ras Kirjekuori C 4, painatuksella Jämsän kaupunki 500 kpl Laservärikasetti HP Q2612A 1 kpl Toimistopaperi A4 80g valkoinen 5 riisi Astianpesuaine käsinpesu 1L/pullo 1 plo Puhelimella tilaamista käytetään vain poikkeustapauksissa. Tarvikkeet toimitetaan kuljetusliikkeen välityksellä niille toimipaikoille jonne kuljetus on järjestetty. Muille toimipaikoille lähetti palveluna liitteenä olevien kierto listojen mukaisesti. Yhteystiedot Hankintasihteeri Mirka Arosanervo puh Keskusvarastonhoitaja Mika Järvinen puh Varastotyöntekijä Pirjo Rantanen puh Materiaaliesimies Rauno Nieminen puh sähköposti Jämsän kaupunki / Hankintapalvelut / Materiaalikeskus, Sairaalantie 11, Jämsä Tietokoneluokkien ja auditorion varaaminen, käyttöohjeet. Tietokoneluokkien ja auditorion varaaminen tapahtuu monistamossa olevaan kansioon. Jokaisella oppilaalla ja opettajalla on omat käyttäjätunnukset luokkien koneille. Mikäli joku oppilas

8 7 on unohtanut tunnuksen, voi oppilaan lähettää Markku Juholan luokse tai sitten opettaja voi laittaa sähköpostia suoraan osoitteeseen (viestiin oppilaan nimi ja tieto, että oppilas ei muista salasanaansa). Tulostamista ei ole vielä rajoitettu, mutta oppilaita kannattaa muistuttaa, että kaikkea ei pidä tulostaa paperille voi ensin kerätä tekstinkäsittelyohjelmaan tarpeelliset tiedot ja tulostaa vasta sitten. Myös värien käyttöä ei suositella, mikäli ei ole välttämätöntä. Koulussa löytyy opetuspuolen tietokoneista (kaikki luokat) kaksi väritulostinta (hp 2605) ja kumpaankin voi tulostaa. Toinen tulostin löytyy ATK1- luokasta ja toinen FY1- varastosta. Varaston ovi on lukossa ja varastosta tulosteet hakee opettaja (turvallisuus näkökohta: varastossa saattaa olla kemikaaleja / muuta mielenkiintoista pöydillä). Auditorion laitteiden käytöstä opastusta antaa Jouni Marjamaa, tietokoneluokkien käytöstä Markku Juhola. Muista tarkistaa, että lähtiessäsi näistä tiloista luokat jäävät siistiin kuntoon taulut pyyhittynä, paperit mukaan / roskikseen. Opettaja lähtee tiloista viimeisenä ja varmistaa luokkien kunnon ja ovien ja ikkunoiden lukituksen Kopioiminen Opettajilla on käytössä kopiointikoodi, jonka avulla kopiointimääriä seurataan. Kopiointia opetustyötä varten ei ole kuitenkaan rajoitettu, mutta jokaisen on syytä käyttää asiassa harkintaa. Kuuluttamossa löytyy värilaser kopiokone. Kopioiden ottamista oppilaille tulee miettiä tarkkaan (kalliita). Kopiokoneella pystyy helposti skannaamaan paperit pdf- muotoon. Ohjeita Markulta, mikäli kiinnostaa Ruokailu Uuden käytänteen mukaisesti vain määrätyillä opettajilla on oikeus valvonta-ateriaan. Opettajien ei tarvitse syödä juuri silloin, kun valvonta on, mutta valvontaa ei saa jättää suorittamatta. Veloitus valvontaruokailuista menee seuraavan kuukauden palkasta. Lippuruokailu: mikäli opettajalla ei ole oikeutta valvonta-ateriaan, hän voi käydä syömässä ruokalipulla. Ruokalippuja myydään Jämsänkoskella kirjaston yhteydessä olevasta palvelupisteestä ja Jämsän keskustassa esimerkiksi kaupungintalolta. Ruokaliput jätetään ruokalan vieressä (vasemmalla puolella, käytävän perällä) olevan henkilökunnan ruokailutilan pöydälle. Henkilökunnan ruokatilassa voi käydä nauttimassa myös omia eväitä. Ruokavalvonta: seuraa, että oppilaat syövät nätisti ja nostavat tuolit paikoilleen syönnin jälkeen. Mikäli ruokalassa on enää muutama oppilas syömässä/meno rauhallista ja hallittua, voit syödä itsekin Pysäköintipaikka Henkilökunnalle tarkoitettuja lämmitystolppapaikkoja jakaa toimisto, joka perii niistä myös maksun. Avain palautettava, kun maksullinen aika päättyy.

9 Hälytysjärjestelmä Mikäli sinulla on tarve asioida koululla öiseen aikaan, ota yhteys rehtoriin tai huoltomies Voitto Lampioon, joilta saat ohjeita tarvittavista toimenpiteistä. Koulun ulko- ja sisätiloihin on asennettu tallentavat valvontakamerat Kriisi- ja turvallisuussuunnitelma Koululle on laadittu kriisi- ja turvallisuussuunnitelmat, joihin jokaisen opettajan on hyvä tutustua. Suunnitelmat löytyvät mapeissa opettajainhuoneista ja yhteiset kansiosta tietokoneelta Työajasta Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen (OVTES osio B, liite 1, III/6 ) Tiskivuorot Jokainen opettaja varaa itselleen tiskivuoron edes kerran lukuvuoden aikana. Tiskivuorojen varauslista löytyy opettajanhuoneesta astianpesukoneen yläpuolelta. Jokaisen opettajan on myös hyvä tuoda ajoittain kahvia (mikäli sitä juo) yhteiseen käyttöön. Kahvin tuonnillekin löytyy oma lista astianpesukoneen lähettyviltä. 3. Koulutyöhön liittyviä käytänteitä 3.1. Päivänavaukset ja kuulutukset Päivän työ aloitetaan perusopetuslain mukaan päivänavauksella, jonka pituus on noin viisi minuuttia. Vuorolista on opettajainhuoneen seinällä. Päivänavausvuoroja on merkitty myös luokille. Päivänavauksen pitäminen on osa opettajan työtä. Päivänavaus kuunnellaan luokissa. Myöhästyneet opiskelijat odottavat käytävällä luokkaan pääsyä, joka tapahtuu päivänavauksen loputtua. Oppituntien aikana kuulutukset hoidetaan kuulutushuoneen seinällä olevan aikataulun mukaisesti Oppilaiden poissaolot ja myöhästymiset Aloitamme syksyllä kokeiluna poissaolojen merkitsemisen wilmaan. Tässä vaiheessa ei vielä pysty antamaan uudesta käytännöstä ohjeita. Uudet ohjeet syksyllä. Vanha käytäntö Poissaolot merkitään opettajainhuoneen seinällä oleviin rastilistoihin huolellisesti päivittäin. Täsmällisyys helpottaa luokanvalvojien työtä. Jos poissaolo on todistettavasti aiheeton, se merkitään A-kirjaimella. A-kirjaimella merkitään myös yli 5 minuutin aiheeton myöhästyminen. Aiheettomat poissaolot ja myöhästymiset vaikuttavat käyttäytymisen arvosanaan alentavasti. Säännöllinen

10 koulunkäynti on edellytys hyville oppimistuloksille. Luokanvalvoja merkitsee poissaolot kuukausiraporttiin, johon vanhemmat kirjaavat poissaolon syyn (M= myöhässä, X = poissa, M = yli 5 min myöhästyminen, aiheeton poissaolo). Vanhempien toivotaan ilmoittavan luokanvalvojalle (esim. tekstiviestillä) koulusta poissa olevan nuoren poissaolon syy heti, kun se on mahdollista. Luokanvalvojan velvollisuus on selvittää poissa olleen oppilaan poissaolon syy, mikäli vanhemmat eivät sitä tee Valvonnat ja välituntikäytäntö Oppilaat voivat halutessaan olla välituntisin sisällä aulatiloissa muutoin paitsi klo 9.45 (ei 7.lk) ja klo välitunnilla, jolloin kaikki menevät ulos. Jokaisella opettajalla on opettajainhuoneen seinällä olevassa valvontavuorolistassa keskimäärin kolme välituntivalvontavuoroa. Niitä on kolmenlaisia: 1) ruokailunvalvonta (RV), 2) ulkovalvonta (U) ja 3) sisävalvonta (V) (joka sisältää myös ulkovalvonnan, kun ulkovalvojaa ei ole). Ruokailunvalvojan tehtävänä on valvoa, että ruokailu sujuu asiallisesti ilman laukkuja, ulkovaatteita ja oppilaat nostavat penkkinsä lähtiessään. Ulkovalvoja huolehtii järjestyksestä välituntialueella. Sisävalvojan tehtävänä on klo 10 ja 13 välitunneilla huolehtia siitä, että yläasteen oppilaat viettävät välitunnin ulkona, paitsi 7.-luokkalaiset, joiden kolmas oppitunti alkaa klo Valvontoja voi vaihtaa toisten opettajien kanssa. Muistutuksena, että valvontaan merkitty opettaja on vastuussa mikäli välitunnilla tapahtuu jotakin! Muistakaa poistaa oppilaat mopojen luota, mopoparkki ei ole oppilaiden välituntialuetta. Koulupäivän työajat lv tunti 7. luokka 8.luokka 9.luokka lukio päivänavaus Ruokailu > Ruokailu > Ruokailu > Ruokailu >

11 10 Kankarisveden koulun oppilaiden ulkovälitunnit kello ja Kankarisveden koulun 6. oppitunti alkaa kello 13.15, paitsi perjantaina opettaja voi aloittaa oppitunnin kello niin halutessaan. Viimeiset kaksi tuntia voidaan pitää yhteen, mutta opettajan on huomioitava oppilaiden mahdollisuus osallistua kello välissä tarjoiltavaan välipalaan Arviointi Oppilasarviointi suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja keväällä. Arvosanat talletetaan wilmaohjelmalla, osoitteet koulun internet-sivulta (kotoa: Arvosanat talletetaan myöhemmin tulevan aikataulun mukaisesti. Yläkoulun puolella annetaan numero käyttäytymisestä ja oppiaineen osaamisesta kahdesti vuodessa. Annetut arvosanat tulostetaan ja allekirjoitetaan sekä toimitetaan kansliaan Helille arkistointia varten Oppitunnit Oppitunnit alkavat ja päättyvät säännöllisesti aikataulun mukaan. Vain poikkeustapauksissa opettaja voi aloittaa tai lopettaa oppitunnin aikataulun vastaisesti. Luokan tuuletuksesta on huolehdittava ja taulun on oltava pyyhittynä seuraavaa ryhmää varten. Kännyköitä ei oppilaat tarvitse oppitunneilla kuin poikkeustapauksissa, eli kännykät äänettöminä taskussa/repussa. Päällysvaatteet jätetään naulakkoon Oppilaiden alkoholinkäyttö ja tupakointi Alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat luonnollisesti kiellettyjä koulussa ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Valvonta kuuluu jokaisen opettajan tehtäviin. tupakoinnista seuraa automaattisesti 2 tunnin jälki-istunto, alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä epäilty rehtorin luokse asian selvittämiseksi. Ohjeita palveluvalikossa (katso kappale 3.10) 3.7. Varojen kerääminen Opetushallitus antoi päivätyssä tiedotteessaan koulutuksen järjestäjille ohjeita retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämiseksi perusopetuksessa. Ohjeet perustuvat Suomen lainsäädännön määrittelemään perusopetuksen maksuttomuus-periaatteeseen. Ohjeiden mukaan koulun opintokäyntejä ja retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Lisäksi jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen. Opetushallituksen antamissa ohjeissa kuitenkin painotetaan sitä, että retkien ja vierailujen avulla voidaan monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä.

12 Peruslähtökohta on, että rahojen keruusta ja sen toteuttamistavasta sovitaan hyvissä ajoin yhteisesti koulun ja huoltajien kesken. Varojen keruu on kuitenkin vapaaehtoista, eikä siihen osallistumattomuus voi sulkea ketään pois opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaisesta opetuksesta. Ohjeita ja erilaisia lomakepohjia yhteiset\retket- kansiossa Videoiden näyttäminen oppitunneilla Lähtökohta valmiiden ostovideoiden näyttämisessä on se, ettei videoita lain mukaan saa näyttää julkisissa paikoissa. Jos opettaja kuitenkin aikoo näyttää elokuvia tai muita ohjelmia luokalle, tulee hänen huolehtia siitä, että kyseisen ohjelman tai elokuvan näyttäminen on lain mukaan sallittua. Lisäksi elokuvan tai ohjelman näyttämisellä tulee olla perusteltu pedagoginen tarkoitus Kokeet Yläkoulun kokeen ajankohta varataan yläkoulun opettajanhuoneen seinällä olevaan kokeiden varauslistaan. Näin pystytään seuraamaan, että oppilasryhmä ei joudu tekemään kahta koetta samana päivänä. Kokeisiin ei tarvitse ottaa vanhempien allekirjoituksia, sillä kokeen numerot tulee merkitä luokan kuukausiraporttiin kunkin oppilaan kohdalle. Jokaisen luokan kuukausiraportit löytyvät yläkoulun opettajanhuoneen takaosan seinähyllystä. Uuden poissaolokäytännön kanssa voi tulla muutoksia kokeiden numeroiden merkitsemiseen Jälki-istunnot Uuden käytänteet jälki-istuntoon Oppilas istuu jälki-istunnon heti samana päivänä kun saa jälki-istunnon. Yhtenä osana jälki-istuntoa on heti soittaminen kotiin kun jälki-istunto annetaan. Oppilas kertoo itse mitä tuli hölmöiltyä. Opettaja tarkistaa, että soitto tapahtuu varmasti huoltajalle! Istumisista ei anneta kotiin lappua, vaan tiedotus istumisesta huoltajille tapahtuu soittamalla opettajan pitää varmistaa, että vastaaja on huoltaja. Istumiset merkitään opettajainhuoneessa olevaan rangaistuskirjaan, lappuja ei enää jaeta kotiin vietäväksi. Istuminen suoritetaan tekemällä läksyjä erityisopetussiivessä. Oppilas ilmoittautuu Suville tai Marjutille koulupäivän päättyessä tasatunnein eli mikäli pääsee aikaisemmin edellisestä tunnilta, niin joutuu odottamaan tasaan saakka (eli 13.00, tai 15.00). Mikäli opettaja pystyy ottamaan jälki-istunnon suorittajan omalle tunnille suorittamana jälki-istunnon, niin sekin on mahdollista. Jälki-istunto loppuu viimeistään kello 16.00, mikäli istumista on vielä jäljellä, niin istuminen ei siirry seuraavaan päivään.

13 12 Ohjeet jälki-istunnon antamisesta Opettajan antaessa jälki-istuntoa toimitaan seuraavasti Opettaja ottaa oppilaan joko opettajanhuoneen eteiseen tai sitten neuvotteluhuoneeseen ja soittaa heti huoltajalle. Oppilas saa itse kertoa mitä tuli tehtyä, mutta opettajan on hyvä tarkistaa että puhelimessa on huoltaja. Mikäli oppilaan huoltajaa (huoltajia) ei saada kiinni, niin neuvotteluhuoneen kännykässä on valmis tekstiviesti, jonka opettaja lähettää huoltajan puhelinnumeroon. Lisää viestin alkuun oppilaan nimi. (löytyy viestit->tallennetut->viestipohjat) on saanut jälki-istuntoa ja suorittaa jälki-istuntonsa tänään. Ole ystävällinen ja vastaa tähän viestiin, että olet saanut ilmoituksen jälkiistunnosta, vastauksessa oltava oppilaan nimi. Mikäli kysyttävää, niin soita rehtorille tai luokanvalvojalle. Opettaja kirjoittaa opettajainhuoneessa olevaan rangaistuskirjaan antamansa jälki-istunnon. Muistakaa kirjoittaa selitys mitä on tehnyt, tai käyttäkää uusia numeroita (huomatkaa, että esimerkiksi numero 1 on poistunut, eli epäasiallinen käytös kirjoitettava). Mikäli useita kenelle joutuu antamaan jälki-istunnon, niin opettajainhuoneesta muut opettajat apuun soitteluun ja kirjaamiseen! Ohjeet luokanvalvojalle Luokanvalvojan tulee seurata oman luokkansa jälki-istuntoja. Mikäli sama oppilas istuu useasti jälki-istunnossa on lv:n tehtävä olla yhteydessä kotiin ja keskustella asiasta. Mikäli yhden keskustelun jälkeen oppilaan käytöksessä ei tapahdu muutosta, niin lv kutsuu palaverin koululle, johon tulee oppilas, huoltajat, lv, rehtori ja mahdollisesti koulun sosiaaliohjaaja. Mikäli oppilas ei suorita saamaansa jälki-istuntoa annettuna päivänä, niin luokanvalvoja kutsuu huoltajan koululle, paikalla myös oppilas ja rehtori. Puututaan heti tilanteeseen. Esimerkkejä rangaistuksista Muutamia käytännön esimerkkejä: koulualueelta poistuminen 1h epäasiallinen käytös 1h (törkeää: 2h) tupakointi koulunpihalla tai lähellä 2h läksyparkista lintsaaminen 0,5h lintsaus koulusta riippuu tuntimäärästä kiusaaminen 2h + kivakoulu + mahd. palaveri

14 Koulun järjestyssäännöt KOHTELIAISUUS ON KAUNISTA Muistamme auttaa, kiittää ja tervehtiä. Päähinettä emme käytä oppitunneilla emmekä ruokailussa. Olemme rehellisiä valehtelemalla menettää uskottavuutensa. Kunnioitamme toistemme työtä, siksi kuuntelemme opetusta ja pidämme matkapuhelimet kiinni oppitunneilla. Saavumme ajoissa oppitunneille ja muihin koulun tilaisuuksiin. JÄRJESTYS SE OLLA PITÄÄ Noudatamme opettajan ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Ilmoitamme etukäteen poissaoloista luokanvalvojalle tai rehtorille. KIUSAAMINEN ON HALVEKSUTTAVAA Kiusaamista emme hyväksy missään muodossa. Jos tapaamme kiusaamista, ilmoitamme siitä jollekin. SELVITÄMME YHDESSÄ ONGELMATILANTEET Jos sattuu jokin vahinko, ilmoitamme asiasta vastuussa olevalle tai lähimmälle opettajalle. Jos opettaja ei ole saapunut 10 minuutin kuluessa oppitunnin alkamisajankohdasta, ilmoitamme asiasta kansliaan ja toimimme kansliasta annettujen ohjeiden mukaisesti. VIIHTYISYYDEN LUOMME ITSE Pidämme huolta yhteisestä omaisuudesta kukaan ei tahallisesti tuhoa koulun tai muiden ystävien omaisuutta. Jokainen huolehtii roskat roskikseen. Mikäli koulun kiinteistöä sotketaan, niin silloin sotkemisen kohteeksi joutunut alue poistetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden käytöstä. RUOKAILEMME ASIALLISESTI Hyvät tavat lisäävät viihtyisyyttä myös ruokailussa. Palautamme astiat sovittuun paikkaan. Huolehdimme ruokajärjestäjän tehtävistä täsmällisesti. NOUDATAMME SUOMEN LAKIA, SIKSI ESIMERKIKSI Tupakointi, huumeiden ja alkoholin käyttö on ehdottomasti kielletty kaikilta koko koulun alueella ja koulun tapahtumissa. Perusopetuksen oppilaat saavat poistua koulun alueelta väli- ja ruokatuntien aikana ainoastaan huoltajiensa luvalla. Koulualueella ja koulualueen ulkopuolella liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä. Häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. MUISTAMME, MIKSI KÄYMME KOULUA Opiskelu on työmme. Hoidamme sen niin hyvin kuin mahdollista. Hoidamme annetut kotitehtävät.

15 Opetussuunnitelma ja tuntijako Opetussuunnitelma on tärkein opettajan työtä ohjaava asiakirja. Jämsässä koko perusopetus sekä lukiokoulutus noudattaa uusia opetussuunnitelmien valtakunnallisten perusteiden pohjalle rakennettuja opseja, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhtenäisen perusopetuksen ajatusta käytännössä. Kaupungin opetussuunnitelma löytyy netistä osoitteesta opspro.peda.net/jamsa. Valinnaisaineiden osalta käytössä on ainoastaan ns. A kori. Oppilaat valitsevat 7. luokalla kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. luokalla ja 8. luokan keväällä valitaan kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 9. luokan ajan. Valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Lisäksi oppilaat valitsevat 8. luokalle yhden viikkotunnin valinnaiskurssin joko musiikkia tai kuvataidetta. Lukuvuonna luokkalaisilla on vielä musiikin / kuvataiteen valitseminen. Perusopetuksen 7. luokkalaiset ja 8. luokkalaiset opiskelevat uuden tuntijaon mukaisesti ja 9. luokkalaiset käyvät koulunsa loppuun vanhan tuntijaon mukaisesti. Perusopetuksen tuntijako VANHA, 9. luokkalaiset Aine Yht AI A-KIELI B-KIELI MA YM BG FK TT 1,2 1,4 0,4 3 UE/ET HY MU KU KÄ LPT KKTT 1 1 KO 3 3 OP 0,8 0,6 0,6 2 VAL YHT VÄH A2-KIELI YHT A2-kieli 8. ja 9. luokalla (2+2 h) valinnaisaineissa. KKTT = koulukohtainen taito- ja taideaine (9. lk valinnainen)

16 15 Perusopetuksen tuntijako alkaen 7. ja 8. luokkalaiset Aine 1 2 YHD. INVEKOHD 3 4 YHD. INVEKOHD 5 YHD. INVEKOHD 6 YHD. INVEKOHD YHD. INVEKOHD Yht. AI A1-kieli B1-kieli MA BG FK Terveystieto ,6 1, UE/UO/ET HY MU KU KÄ LI MU+KU+KA+LI KO OPO 0,4 0, VALINNAISET YHTEENSÄ Minimi tuntimäärä Valinn. A2-kieli YHTEENSÄ

17 Jaksotus lukuvuodelle luokka tunteja viikossa 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso yhteensä vvh Oppilaanohjaus ,4 Terveystieto ,6 8. luokka 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso yhteensä vvh Oppilaanohjaus ,6 Terveystieto ,4 Kuvaamataito Musiikki luokka vanha tuntijako, 7. ja 8. luokilla uusi tuntijako 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso yhteensä vvh Oppilaanohjaus ,6 Terveystieto 1 1 0,4 Kuvaamataito Musiikki

18 17 4. Ensimmäisen työpäivän ohjelma Klo oppitunti Kokoontuminen kotiluokkiin luokanvalvojien johdolla, lv-tunti 7. luokkalaiset kokoontuvat vanhaan aulaan ja luokanvalvojat hakevat oppilaat sieltä Koko lukio auditorioon, jossa opettajien ja henkilökunnan esittely Klo oppitunti Klo Klo Kankarisveden koulussa luokanvalvojan tunti. Lukiossa ropotunti 7. luokkalaisten ruokailu 8. luokkalaisten ruokailu, pienluokkien ruokailu Klo oppitunti (9. luokat ja lukio klo ) 7. luokilla luokanvalvojantunti 8. ja 9. luokalla oppitunnit lukujärjestyksen mukaan, LNY:n tunti 9C: MHA Lukion 1. vuosikurssi AILUssa opo-ropo-tunti. Lukion vuosikurssi ropo. klo klo klo Lukion ruokailu 9.-luokkalaisten ruokailu Kaikki kotiin

19 18 5. Luokanvalvojan muistilistaa (jatkuu seuraavassa listassa) opinto-oppaan jakaminen ja siihen kirjattujen asioiden huolellinen läpikäyminen (muistutus siitä, että opas on tarkoitettu myös kotiväelle ja se on hyvä säilyttää koko lukuvuoden ajan), 7. luokkalaiset palauttavat opinto-oppaan nähty sivun allekirjoituksella varustettuna. koulun tilojen esittely 7- luokkalaisille ruokailukäyttäytymisestä kertominen hyvien käytöstapojen kertaaminen esim. tervehtiminen, oven avaaminen ja lakin päästä otto luottamusoppilaan ja hänen varahenkilönsä valinta. Ilmoitus kansliaan valinnan jälkeen. 7. luokalla varmasti järkevää siirtää muutamalla viikolla / kuukaudella eteenpäin. järjestyssääntöjen selitys/kertaus oppilaille (luvatta koulun alueelta poistujalla ei ole vakuutusturvaa!) välituntijärjestelyistä kertominen poissaoloasiat: sairauden tai vastaavan syyn vuoksi poissa olevan oppilaan vanhempien tulee ilmoittaa poissaolosta heti, muussa tapauksessa luokanvalvoja on velvollinen ottamaan yhteyttä kotiin ja tiedustelemaan poissaolon syytä; muutoin vanhemmat kirjaavat poissaolon syyn kuukausiraporttiin luokanvalvoja voi myöntää poissaololuvan esim. lomamatkaa varten enintään 7 vrk, rehtori enintään lukuvuodeksi. Kesken päivän saa lähteä vain luokanvalvojan, terveydenhoitajan tai rehtorin luvalla. Tunnilta poissaololuvan antaa opettaja. Poissaoloista tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa etukäteen. työjärjestys, aikataulu, ryhmitysten selitys, jaksotus (opo, terveystieto, 9. lk mu/ku) koulutarvikkeet valmiina kansliassa, vihkot jokainen opettaja jakaa itse oppilasilmoituksen täyttö, palautus koulusihteerille aakkostettuna. Pyytäkää oppilaita laittamaan omat sähköpostiosoitteet, mikäli löytyy (wilmasta voi laittaa viestiä :) kuljetuskorttit oppilaat hakevat itse koulusihteeriltä (7. luokkalaiset kannattanee hakea luokanvalvojan johdolla), liikenneturvallisuutta syytä korostaa luokanvalvojan tunnilla (Koskenpääntien yli vain alikulkutunnelin kautta, etenkin talven liukkailla), linja-autossa ja taksissa edustetaan koulua. Työmaan: maantien 604, Riihijärventien ja Tiilikantien risteys, (Myllyn sillan jälkeen heti) olevan tietyömaan huomioiminen. luokanvalvojantuokion ajankohdista sopiminen valvontakameroista tiedottaminen ruokasalin kalusteet sekä aulatilojen penkit muistutetaan siitä, että yhteisistä tavaroista pidetään hyvää huolta

20 19 6. Muistilista Kankarisveden koulun opettajille Tupakointi on koulun alueella (asfaltoitu piha) ja sen välittömässä läheisyydessä lain mukaan kielletty. Metsä ei ole koulun aluetta. Jos joku tupakoi siellä, hän syyllistyy tupakkalain rikkomisen ohella koulun alueelta poistumisrikkomukseen. 2. Koulun välituntialue on asfaltoitu piha. Sitä valvoo ulkovalvoja ulkovälituntisin. Kun on yleisvalvonta, valvoja käy joka välitunti myös ulkona. Sisävalvojan tehtävänä on huolehtia siitä, että yläkoulun oppilaat poistuvat ulos klo 9.45 (paitsi 7.-luokkalaiset) ja klo eivätkä tule kesken välitunnin sisälle. Jokainen opettaja puuttuu epäkohtiin, ei vain määrätty valvoja. 3. Järjestyssäännön mukaan ulkovaatteet jätetään naulakkoon. Lippistä ja pipoa ei pidetä tunnilla päässä. Raja kulkee luokan ovella. 4. Ruokailunvalvoja huolehtii siitä, että ruokailu sujuu rauhallisesti ja että päällysvaatteet ja reput on jätetty käytävään. 5. Päivänavaus klo Kesken päivänavauksen oppilaita ei oteta luokkaan. Kullakin luokalla on kerran vuodessa päivänavaus. 6. Myöhästymisestä merkitään poissaololistoihin merkintä M. Pyrimme säilyttämään käytännön jämäkästi, jotta myöhästely vähenisi. Työ alkaa ajallaan ja työ myös päättyy ajallaan. Oppilaita ei päästetä luokasta ennen tunnin loppumista muulloin kuin erityisessä poikkeustapauksessa, ei edes ruokailuun. Ruokailulla on myös aikansa. 7. Poissaolomerkinnät opettajainhuoneen seinälle on tarpeen tehdä päivittäin. Poissaolojen ajallaan merkitseminen helpottaa huomattavasti luokanvalvojan ja rehtorin työtä oppilaiden paikallaolon seurannassa. Nämä kaksi kohta (6. ja 7.) tarkentuvat syksyn aikana. 8. Jälki-istunnot ovat monien oppilaiden kohdalla osoittautuneet tehottomiksi ja muodostaneet uuden kieltäytymisongelman. Jos sinulla on ongelmaoppilas (esim. myöhästelee jatkuvasti), kysymyksessä on oppilashuollollinen tapaus. 9. Varojen keräämisessä on syytä olla huolellinen. Luokan tilin käyttöoikeus on vain vanhemmalla/huoltajalla. Luokkaretkistä on sovittava HYVISSÄ AJOIN ennen retkeä ja ennen rahojen keräämisen aloittamista. 10. Mainoksia sisältävien artikkeleiden jakeluun suhtaudumme kriittisesti, samoin muistamme uskonnollisen, rodullisen yms. tasapuolisuuden kaikessa toiminnassamme. 11. Oppilas voidaan jättää koulun jälkeen tekemään laiminlyötyjä koulutehtäviä enintään tunniksi. Opettajainhuoneessa on läksyparkin vihko, johon opettaja merkitsee. 12. Terveydenhoitaja antaa oppilaalle lapun, jolla oppilas osoittaa myöhästymisensä tai poissaolonsa syyn. Tällaista poissaoloa ei merkitä poissaololistaan. 13. Erilaisiin tilaisuuksiin mennään opettajan johdolla ja luvalla. Opettaja voi siis pitää oppitunnin, jos opetussuunnitelma tai muu syy sitä edellyttää. Luokanvalvojien on hyvä muistuttaa miten käyttäydytään koulun yhteisissä tilaisuuksissa!

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat) O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi Postiosoite Pl 3334, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA rehtori Satu Nokelainen (09) 4258 3055 / 044 042 1753 apulaisrehtori Tuula Jantunen (09) 4258 3421 / 044 042 1389 opinto-ohjaajat Anna Kopra (09) 4258 3056

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Koivukylän koulun. opintoopas

Koivukylän koulun. opintoopas Koivukylän koulun opintoopas 2015 2016 Sisällysluettelo Hyvä oppilas... 3 Koulun puhelimet ja henkilökunta... 4 Opettajat ja avustajat... 5 Opettajat aineryhmittäin... 6 Luokanvalvojat... 7 Oppilaskunta...

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 Porin kaupunki Kuninkaanhaan koulu Perusopetus 6 9 LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA Kuninkaanhaan koulu Kuninkaanhaanaukio 8 28130 PORI Opettajainhuone 044 701 5283 (poissaoloilmoitukset,

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS SISÄLLYS MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU 2 KOULUN HALLINTO JA KANSLIA 3 OPETTAJAT 4 JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA 6 YLEISIÄ OHJEITA 8 OPPILASHUOLTO OPPILAAN

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot