KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas"

Transkriptio

1 KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO Opettajan opas

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT KOULUN TEHTÄVÄ YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ Virkavapaus ja poissaolot Koulutus, vesot Matkalaskut Vanhempainillat, teemapäivät yms Salassa pidettävät asiat Erityisopetus ja tukiopetus Oppilaanohjaus Oppilashuollon palveluvalikko Oppilashuolto Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Materiaalihankinnat Tietokoneluokkien ja auditorion varaaminen, käyttöohjeet Kopioiminen Ruokailu Pysäköintipaikka Hälytysjärjestelmä Kriisi- ja turvallisuussuunnitelma Työajasta Tiskivuorot KOULUTYÖHÖN LIITTYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ Päivänavaukset ja kuulutukset Oppilaiden poissaolot ja myöhästymiset Valvonnat ja välituntikäytäntö Arviointi Oppitunnit Oppilaiden alkoholinkäyttö ja tupakointi Varojen kerääminen Videoiden näyttäminen oppitunneilla Kokeet Jälki-istunnot Koulun järjestyssäännöt Opetussuunnitelma ja tuntijako Jaksotus lukuvuodelle ENSIMMÄISEN TYÖPÄIVÄN OHJELMA LUOKANVALVOJAN MUISTILISTAA (JATKUU SEURAAVASSA LISTASSA) MUISTILISTA KANKARISVEDEN KOULUN OPETTAJILLE

3 2 1. Yhteystiedot Kankarisveden koulu Opinpussi Jämsänkoski Rehtori Markku Juhola , Apulaisrehtori Janne Kilpinen , Opinto-ohjaaja Signe Köntti , Koulusihteeri Heli Suokas Opettajainhuone Fax: WWW Jämsänkosken lukio Opinpussi Jämsänkoski Rehtori Juha Damskägg , Apulaisrehtori Petri Haapakoski , Opinto-ohjaaja Signe Köntti Koulusihteeri Pirjo Virkki , Opettajainhuone fax: WWW 1. Koulun tehtävä Tervetuloa Kankarisveden kouluun ja Jämsänkosken lukioon! Koulun kasvatustehtävän mukaan tehtävämme on antaa oppilaille perustiedot ja valmiudet uuden oppimiseen sekä kannustaa nuoria itsenäiseen työskentelyyn ja herättää heissä oppimisen halu. Haluamme tukea oppilaan itsetuntoa ja kasvattaa häntä vastuuseen itsestään ja ympäristöstään. 2. Yhteisiä käytänteitä 2.1. Virkavapaus ja poissaolot Jokaisesta poissaolosta on täytettävä virkavapausanomus, joka täytetään kokonaisten työpäivien osalta nettiin WEB- tallennusohjelmaan (osoite: käytä Internet Explorer -selainta (IE), Mozilla Firefox selainta ohjelma ei tue). Yksittäisten tuntien osalta virkavapausanomus tehdään paperilomakkeelle, joita on saatavana opettajainhuoneen lokerikosta ja/tai kansliasta. Virkavapaus on palkallinen, mikäli on kysymys sairaudesta tai koulutuksesta. Jos sairausloma kestää enintään kolme päivää, lääkärintodistusta ei tarvita, luotettava

4 3 selvitys poissaolon syystä rehtorille riittää. Opettaja ilmoittaa poissaolosta henkilökohtaisesti rehtorille; sähköposti tai tekstiviesti ei ole riittävä ilmoitustapa. Sama koskee alle 10-vuotiaan lapsen hoidon järjestämistä. Työnantajan määräämä lääkärintutkimus tai -hoito on palkallinen virkavapaus. Omaehtoinen lääkärin tai hammaslääkärin tutkimus tai -hoito on pyrittävä sijoittamaan työajan ulkopuolelle niin, että sijaista ei tarvita. Työaikaa voi lääkärissä ja hoidossa käynteihin käyttää pakottavista syistä, esimerkiksi jos aikoja ei ole työajan ulkopuolelle tosiasiallisesti tarjolla ja ehdolla, että työ ei kärsi eikä siitä koidu sijaistarvetta. Kun on kysymys harkinnanvaraisesta, pidemmästä virkavapaudesta, työnantaja myöntää virkavapautta ainoastaan joko koko lukuvuodeksi ( ) tai lukukausien ajaksi ( tai ). Lukiossa jaksotuksesta johtuen poikkeavat ajat (tarkista rehtorilta). Virkavapaalla olevalle viranhaltijalle ei makseta palkkaa koulujen loma-ajoilta, vaan palkka maksetaan sijaiselle, joka palkataan koko virkavapauden ajaksi. Lisää ohjeita yhteiset kansiosta (z:\ohjeita, kirjaintunnus alussa saattaa poiketa) Koulutus, vesot Ennen koulutukseen ilmoittautumista täytetään koulutusanomuslomake, joita on saatavana opettajainhuoneen lokerikosta. Lomake on syytä täyttää huolellisesti niin, että kaikista kustannuksista on selvitys. Lisäksi on täytettävä virkavapausanomus netissä. Koulutus on pääsääntöisesti palkallista. Jos koulutus on työnantajan määräämää, kustannukset korvataan virkaehtosopimuksen mukaan. Esimerkiksi aineopettajajärjestöjen koulutuksiin voi saada tapauskohtaisesti koulutusavustusta. Lähtökohtana on, että kukin opettaja voisi käydä koulutuksessa kerran vuodessa. Virkaehtosopimuksen mukaan kunnan järjestämät veso- koulutuspäivät ovat (Kankarisveden koulun opettajat, lukion opettajat) ja (kaikki Jämsän opettajat) Matkalaskut Matkalaskut on tehtävä viimeistään 2 kuukauden kuluttua matkasta. Laskulomake täytetään netissä (Populus- matkalaskuohjelma, osoite: Internet Explorerselaimella, Firefox ei toimi) huolellisesti kaikilta osin. Etenkin lähtö- ja paluuajat sekä saatujen aterioiden lukumäärä ovat tarpeen laskun oikeellisuutta tarkastettaessa. Kansliaan toimitetaan myös mahdolliset tositteet alkuperäisinä. Muistakaa laittaa matkalaskut menemään toimistoon ensin tiliöintiä varten, eli Helille tai Pirjolle ei suoraan rehtoreille Vanhempainillat, teemapäivät yms. Vanhempainillat ja erilaiset koulun kasvatustehtävään ja aihekokonaisuuksien toteutukseen liittyvät teemapäivät ovat osa opettajan työtä, joten kaikki osallistuvat niihin. Teemapäivinä on oma erillinen aikataulu, joka korvaa tavanomaisen työjärjestyksen.

5 Salassa pidettävät asiat Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia, kun henkilötietoja käsitellään. Vaitiolovelvollisuus koskee sellaista henkilöä, joka henkilötietoja käsitellessään on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta. Erityisesti koulua koskevia julkisuuslain kohtia: Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat 25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja hänen saamastaan etuudesta tai tukitoimesta tai sosiaalihuollon palvelusta sekä henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon tai kuntoutuksen palvelusta taikka henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta; 29) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä arvioinneista; 30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, samoin kuin asiakirjat, joista ilmenee ylioppilastutkintolautakunnan määräämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä koskeva koulukohtainen työnjako, kunnes on kulunut vuosi kyseisestä tutkintakerrasta; 31) asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta sekä tiedon henkilön kotikunnasta ja hänen siellä olevasta asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja muusta yhteystiedosta, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa... 32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista; 2.6. Erityisopetus ja tukiopetus Koulussamme työskentelee yksi laaja-alainen erityisopettaja sekä kaksi erityisluokanopettajaa pienluokilla. Pienluokkien oppilaita integroidaan perusopetusryhmiin harkitusti, oppilaan ja muun ryhmän valmiudet huomioiden. Asiasta päätetään aina yhdessä kyseisen aineen opettajan kanssa. Mikäli joku oppilas menestyy heikosti oppiaineessa, kannattaa keskustella erityisopettajan kanssa pystyykö hän ottamaan kyseistä oppilasta joiksikin tunneiksi opetukseensa. Tukiopetusta opettajat voivat antaa oppilaiden tarpeen mukaan. Erityisopetuksen järjestämistä suunnittelee ja erityisopetukseen siirto- ja ottopäätöksiä valmistelee erityisopetuksen koordinaattori yhdessä erityisopettajien ja opetusjohtajan kanssa. Lisää erityisopetuksesta netistä, erityisopetuksen sivuilta: tai

6 5 kelpo-hankkeen sivuilta: Oppilaanohjaus Perusopetuksen yläluokilla oppilaiden ohjauksessa ja opetuksessa korostuvat tulevaisuuden jatkoopintomahdollisuudet ja urasuunnittelu. Oppilaanohjauksesta vastaa Kankarisveden koulun ja Jämsänkosken lukion yhteinen opinto-ohjaaja. Opintojen ohjausta antavat myös aineenopettajat Oppilashuollon palveluvalikko Palveluvalikko löytyy osoitteesta Tuosta osoitteesta löytyy kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien vastuut ja tehtävät eri tapauksissa. Esimerkkinä muutama kohta: Miten toimia haastavissa tilantiessa, Koulukiusaaminen, Opettajan tehtävät. Syksyn aikana palveluvalikkoon tullaan tutustumaan opettajainkokouksissa. Palveluvalikko päivittyy jatkuvasti ja sinne tulee myös lomakkeita eri tilanteissa käytettäväksi Oppilashuolto Koulussamme toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän toimintaan ja oppilashuoltoon liittyvät käytänteet on kuvattu ja määritelty. Mikäli haluaa jonkin oppilaan tilanteen otettavaksi oppilashuoltoryhmässä keskusteluun, niin silloin pitää ottaa yhteyttä esimerkiksi rehtoriin ja mietitään tilannetta. Ennen oppilaan asian käsittelyä oppilashuoltoryhmässä tulee huoltajille ilmoittaa asiasta, ilmoituksen tekee se opettaja, joka haluaa oppilaan asioita käsiteltävän ohryssä. Koulun terveydenhoitajan vastaanottoajat ilmoitetaan opettajainhuoneen ilmoitustaululla Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Oppilaskunta järjestää koulussa erilaisia tilaisuuksia ja huolehtii mm. koulukuvauksen järjestämisestä. Ohjaajana Teemu Nurmi. Tukioppilaat toimivat tulevien 7.- luokkalaisten ohjaajina. Tukioppilaat osallistuvat myös 7- luokkalaisille järjestettävälle tutustumisleirille, joka järjestetään vuosittain koulujen alettua elokuussa Luomen koululla. Tukioppilastoimintaan voi osallistua valitsemalla sen valinnaisaineeksi 8. ja 9.luokalla. Ohjaajana Sini Salonen Materiaalihankinnat Jokainen aineryhmä suunnittelee hankinnat yleensä tammikuussa tehtävän talousarviomäärärahojen käyttösuunnitelman mukaan itsenäisesti. Hankinnat keskitetään pääsääntöisesti Jämsän kaupungin materiaalikeskukselta. Ohje hankintaan alla JÄMSÄN KAUPUNKI PIENTARVIKKEIDEN TILAAMINEN MATERIAALIKESKUKSESTA KAIKKI PIENTARVIKKEET TILATAAN TÄTÄ OHJETTA KÄYTTÄEN, SIIS MIKÄLI

7 6 PYSTYVÄT TOIMITTAMAAN! TÄLLÄ TILATAAN SIIS MYÖS MATERIAALIT! 1. Tilaus tehdään sähköpostitse osoitteella tai fax Tilauksessa on oltava selvästi mainittuna seuraavat tiedot. Tilaavan toimipaikan nimi, osoite, kustannuspaikka, tunnisteet, tilaavan henkilön nimi ja puhelinnumero, esim Kankarisveden koulu (1259) Opetustoimi / =muut, paitsi: Opinpussi =G-luokka Jämsänkoski 4012=H-luokka Markku Juhola Tuotteen nimi ja tuotenumero tai muuten mahdollisimman tarkka kuvaus tuotteesta Toimistotarvikkeiden tuotemäärityksessä voi käyttää Officeday Oy:n nettikaupan sivuja apuna (www.officeday.fi). - Tilattava määrä tarkasti. esim. Muovimappi Talex A4, 7cm sininen (tai vastaava) 5 kpl Paperiliitin Top Grip 25mm, 100 kpl/ras (tai vastaava) 2 ras Kirjekuori C 4, painatuksella Jämsän kaupunki 500 kpl Laservärikasetti HP Q2612A 1 kpl Toimistopaperi A4 80g valkoinen 5 riisi Astianpesuaine käsinpesu 1L/pullo 1 plo Puhelimella tilaamista käytetään vain poikkeustapauksissa. Tarvikkeet toimitetaan kuljetusliikkeen välityksellä niille toimipaikoille jonne kuljetus on järjestetty. Muille toimipaikoille lähetti palveluna liitteenä olevien kierto listojen mukaisesti. Yhteystiedot Hankintasihteeri Mirka Arosanervo puh Keskusvarastonhoitaja Mika Järvinen puh Varastotyöntekijä Pirjo Rantanen puh Materiaaliesimies Rauno Nieminen puh sähköposti Jämsän kaupunki / Hankintapalvelut / Materiaalikeskus, Sairaalantie 11, Jämsä Tietokoneluokkien ja auditorion varaaminen, käyttöohjeet. Tietokoneluokkien ja auditorion varaaminen tapahtuu monistamossa olevaan kansioon. Jokaisella oppilaalla ja opettajalla on omat käyttäjätunnukset luokkien koneille. Mikäli joku oppilas

8 7 on unohtanut tunnuksen, voi oppilaan lähettää Markku Juholan luokse tai sitten opettaja voi laittaa sähköpostia suoraan osoitteeseen (viestiin oppilaan nimi ja tieto, että oppilas ei muista salasanaansa). Tulostamista ei ole vielä rajoitettu, mutta oppilaita kannattaa muistuttaa, että kaikkea ei pidä tulostaa paperille voi ensin kerätä tekstinkäsittelyohjelmaan tarpeelliset tiedot ja tulostaa vasta sitten. Myös värien käyttöä ei suositella, mikäli ei ole välttämätöntä. Koulussa löytyy opetuspuolen tietokoneista (kaikki luokat) kaksi väritulostinta (hp 2605) ja kumpaankin voi tulostaa. Toinen tulostin löytyy ATK1- luokasta ja toinen FY1- varastosta. Varaston ovi on lukossa ja varastosta tulosteet hakee opettaja (turvallisuus näkökohta: varastossa saattaa olla kemikaaleja / muuta mielenkiintoista pöydillä). Auditorion laitteiden käytöstä opastusta antaa Jouni Marjamaa, tietokoneluokkien käytöstä Markku Juhola. Muista tarkistaa, että lähtiessäsi näistä tiloista luokat jäävät siistiin kuntoon taulut pyyhittynä, paperit mukaan / roskikseen. Opettaja lähtee tiloista viimeisenä ja varmistaa luokkien kunnon ja ovien ja ikkunoiden lukituksen Kopioiminen Opettajilla on käytössä kopiointikoodi, jonka avulla kopiointimääriä seurataan. Kopiointia opetustyötä varten ei ole kuitenkaan rajoitettu, mutta jokaisen on syytä käyttää asiassa harkintaa. Kuuluttamossa löytyy värilaser kopiokone. Kopioiden ottamista oppilaille tulee miettiä tarkkaan (kalliita). Kopiokoneella pystyy helposti skannaamaan paperit pdf- muotoon. Ohjeita Markulta, mikäli kiinnostaa Ruokailu Uuden käytänteen mukaisesti vain määrätyillä opettajilla on oikeus valvonta-ateriaan. Opettajien ei tarvitse syödä juuri silloin, kun valvonta on, mutta valvontaa ei saa jättää suorittamatta. Veloitus valvontaruokailuista menee seuraavan kuukauden palkasta. Lippuruokailu: mikäli opettajalla ei ole oikeutta valvonta-ateriaan, hän voi käydä syömässä ruokalipulla. Ruokalippuja myydään Jämsänkoskella kirjaston yhteydessä olevasta palvelupisteestä ja Jämsän keskustassa esimerkiksi kaupungintalolta. Ruokaliput jätetään ruokalan vieressä (vasemmalla puolella, käytävän perällä) olevan henkilökunnan ruokailutilan pöydälle. Henkilökunnan ruokatilassa voi käydä nauttimassa myös omia eväitä. Ruokavalvonta: seuraa, että oppilaat syövät nätisti ja nostavat tuolit paikoilleen syönnin jälkeen. Mikäli ruokalassa on enää muutama oppilas syömässä/meno rauhallista ja hallittua, voit syödä itsekin Pysäköintipaikka Henkilökunnalle tarkoitettuja lämmitystolppapaikkoja jakaa toimisto, joka perii niistä myös maksun. Avain palautettava, kun maksullinen aika päättyy.

9 Hälytysjärjestelmä Mikäli sinulla on tarve asioida koululla öiseen aikaan, ota yhteys rehtoriin tai huoltomies Voitto Lampioon, joilta saat ohjeita tarvittavista toimenpiteistä. Koulun ulko- ja sisätiloihin on asennettu tallentavat valvontakamerat Kriisi- ja turvallisuussuunnitelma Koululle on laadittu kriisi- ja turvallisuussuunnitelmat, joihin jokaisen opettajan on hyvä tutustua. Suunnitelmat löytyvät mapeissa opettajainhuoneista ja yhteiset kansiosta tietokoneelta Työajasta Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen (OVTES osio B, liite 1, III/6 ) Tiskivuorot Jokainen opettaja varaa itselleen tiskivuoron edes kerran lukuvuoden aikana. Tiskivuorojen varauslista löytyy opettajanhuoneesta astianpesukoneen yläpuolelta. Jokaisen opettajan on myös hyvä tuoda ajoittain kahvia (mikäli sitä juo) yhteiseen käyttöön. Kahvin tuonnillekin löytyy oma lista astianpesukoneen lähettyviltä. 3. Koulutyöhön liittyviä käytänteitä 3.1. Päivänavaukset ja kuulutukset Päivän työ aloitetaan perusopetuslain mukaan päivänavauksella, jonka pituus on noin viisi minuuttia. Vuorolista on opettajainhuoneen seinällä. Päivänavausvuoroja on merkitty myös luokille. Päivänavauksen pitäminen on osa opettajan työtä. Päivänavaus kuunnellaan luokissa. Myöhästyneet opiskelijat odottavat käytävällä luokkaan pääsyä, joka tapahtuu päivänavauksen loputtua. Oppituntien aikana kuulutukset hoidetaan kuulutushuoneen seinällä olevan aikataulun mukaisesti Oppilaiden poissaolot ja myöhästymiset Aloitamme syksyllä kokeiluna poissaolojen merkitsemisen wilmaan. Tässä vaiheessa ei vielä pysty antamaan uudesta käytännöstä ohjeita. Uudet ohjeet syksyllä. Vanha käytäntö Poissaolot merkitään opettajainhuoneen seinällä oleviin rastilistoihin huolellisesti päivittäin. Täsmällisyys helpottaa luokanvalvojien työtä. Jos poissaolo on todistettavasti aiheeton, se merkitään A-kirjaimella. A-kirjaimella merkitään myös yli 5 minuutin aiheeton myöhästyminen. Aiheettomat poissaolot ja myöhästymiset vaikuttavat käyttäytymisen arvosanaan alentavasti. Säännöllinen

10 koulunkäynti on edellytys hyville oppimistuloksille. Luokanvalvoja merkitsee poissaolot kuukausiraporttiin, johon vanhemmat kirjaavat poissaolon syyn (M= myöhässä, X = poissa, M = yli 5 min myöhästyminen, aiheeton poissaolo). Vanhempien toivotaan ilmoittavan luokanvalvojalle (esim. tekstiviestillä) koulusta poissa olevan nuoren poissaolon syy heti, kun se on mahdollista. Luokanvalvojan velvollisuus on selvittää poissa olleen oppilaan poissaolon syy, mikäli vanhemmat eivät sitä tee Valvonnat ja välituntikäytäntö Oppilaat voivat halutessaan olla välituntisin sisällä aulatiloissa muutoin paitsi klo 9.45 (ei 7.lk) ja klo välitunnilla, jolloin kaikki menevät ulos. Jokaisella opettajalla on opettajainhuoneen seinällä olevassa valvontavuorolistassa keskimäärin kolme välituntivalvontavuoroa. Niitä on kolmenlaisia: 1) ruokailunvalvonta (RV), 2) ulkovalvonta (U) ja 3) sisävalvonta (V) (joka sisältää myös ulkovalvonnan, kun ulkovalvojaa ei ole). Ruokailunvalvojan tehtävänä on valvoa, että ruokailu sujuu asiallisesti ilman laukkuja, ulkovaatteita ja oppilaat nostavat penkkinsä lähtiessään. Ulkovalvoja huolehtii järjestyksestä välituntialueella. Sisävalvojan tehtävänä on klo 10 ja 13 välitunneilla huolehtia siitä, että yläasteen oppilaat viettävät välitunnin ulkona, paitsi 7.-luokkalaiset, joiden kolmas oppitunti alkaa klo Valvontoja voi vaihtaa toisten opettajien kanssa. Muistutuksena, että valvontaan merkitty opettaja on vastuussa mikäli välitunnilla tapahtuu jotakin! Muistakaa poistaa oppilaat mopojen luota, mopoparkki ei ole oppilaiden välituntialuetta. Koulupäivän työajat lv tunti 7. luokka 8.luokka 9.luokka lukio päivänavaus Ruokailu > Ruokailu > Ruokailu > Ruokailu >

11 10 Kankarisveden koulun oppilaiden ulkovälitunnit kello ja Kankarisveden koulun 6. oppitunti alkaa kello 13.15, paitsi perjantaina opettaja voi aloittaa oppitunnin kello niin halutessaan. Viimeiset kaksi tuntia voidaan pitää yhteen, mutta opettajan on huomioitava oppilaiden mahdollisuus osallistua kello välissä tarjoiltavaan välipalaan Arviointi Oppilasarviointi suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja keväällä. Arvosanat talletetaan wilmaohjelmalla, osoitteet koulun internet-sivulta (kotoa: Arvosanat talletetaan myöhemmin tulevan aikataulun mukaisesti. Yläkoulun puolella annetaan numero käyttäytymisestä ja oppiaineen osaamisesta kahdesti vuodessa. Annetut arvosanat tulostetaan ja allekirjoitetaan sekä toimitetaan kansliaan Helille arkistointia varten Oppitunnit Oppitunnit alkavat ja päättyvät säännöllisesti aikataulun mukaan. Vain poikkeustapauksissa opettaja voi aloittaa tai lopettaa oppitunnin aikataulun vastaisesti. Luokan tuuletuksesta on huolehdittava ja taulun on oltava pyyhittynä seuraavaa ryhmää varten. Kännyköitä ei oppilaat tarvitse oppitunneilla kuin poikkeustapauksissa, eli kännykät äänettöminä taskussa/repussa. Päällysvaatteet jätetään naulakkoon Oppilaiden alkoholinkäyttö ja tupakointi Alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat luonnollisesti kiellettyjä koulussa ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Valvonta kuuluu jokaisen opettajan tehtäviin. tupakoinnista seuraa automaattisesti 2 tunnin jälki-istunto, alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä epäilty rehtorin luokse asian selvittämiseksi. Ohjeita palveluvalikossa (katso kappale 3.10) 3.7. Varojen kerääminen Opetushallitus antoi päivätyssä tiedotteessaan koulutuksen järjestäjille ohjeita retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämiseksi perusopetuksessa. Ohjeet perustuvat Suomen lainsäädännön määrittelemään perusopetuksen maksuttomuus-periaatteeseen. Ohjeiden mukaan koulun opintokäyntejä ja retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Lisäksi jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen. Opetushallituksen antamissa ohjeissa kuitenkin painotetaan sitä, että retkien ja vierailujen avulla voidaan monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä.

12 Peruslähtökohta on, että rahojen keruusta ja sen toteuttamistavasta sovitaan hyvissä ajoin yhteisesti koulun ja huoltajien kesken. Varojen keruu on kuitenkin vapaaehtoista, eikä siihen osallistumattomuus voi sulkea ketään pois opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaisesta opetuksesta. Ohjeita ja erilaisia lomakepohjia yhteiset\retket- kansiossa Videoiden näyttäminen oppitunneilla Lähtökohta valmiiden ostovideoiden näyttämisessä on se, ettei videoita lain mukaan saa näyttää julkisissa paikoissa. Jos opettaja kuitenkin aikoo näyttää elokuvia tai muita ohjelmia luokalle, tulee hänen huolehtia siitä, että kyseisen ohjelman tai elokuvan näyttäminen on lain mukaan sallittua. Lisäksi elokuvan tai ohjelman näyttämisellä tulee olla perusteltu pedagoginen tarkoitus Kokeet Yläkoulun kokeen ajankohta varataan yläkoulun opettajanhuoneen seinällä olevaan kokeiden varauslistaan. Näin pystytään seuraamaan, että oppilasryhmä ei joudu tekemään kahta koetta samana päivänä. Kokeisiin ei tarvitse ottaa vanhempien allekirjoituksia, sillä kokeen numerot tulee merkitä luokan kuukausiraporttiin kunkin oppilaan kohdalle. Jokaisen luokan kuukausiraportit löytyvät yläkoulun opettajanhuoneen takaosan seinähyllystä. Uuden poissaolokäytännön kanssa voi tulla muutoksia kokeiden numeroiden merkitsemiseen Jälki-istunnot Uuden käytänteet jälki-istuntoon Oppilas istuu jälki-istunnon heti samana päivänä kun saa jälki-istunnon. Yhtenä osana jälki-istuntoa on heti soittaminen kotiin kun jälki-istunto annetaan. Oppilas kertoo itse mitä tuli hölmöiltyä. Opettaja tarkistaa, että soitto tapahtuu varmasti huoltajalle! Istumisista ei anneta kotiin lappua, vaan tiedotus istumisesta huoltajille tapahtuu soittamalla opettajan pitää varmistaa, että vastaaja on huoltaja. Istumiset merkitään opettajainhuoneessa olevaan rangaistuskirjaan, lappuja ei enää jaeta kotiin vietäväksi. Istuminen suoritetaan tekemällä läksyjä erityisopetussiivessä. Oppilas ilmoittautuu Suville tai Marjutille koulupäivän päättyessä tasatunnein eli mikäli pääsee aikaisemmin edellisestä tunnilta, niin joutuu odottamaan tasaan saakka (eli 13.00, tai 15.00). Mikäli opettaja pystyy ottamaan jälki-istunnon suorittajan omalle tunnille suorittamana jälki-istunnon, niin sekin on mahdollista. Jälki-istunto loppuu viimeistään kello 16.00, mikäli istumista on vielä jäljellä, niin istuminen ei siirry seuraavaan päivään.

13 12 Ohjeet jälki-istunnon antamisesta Opettajan antaessa jälki-istuntoa toimitaan seuraavasti Opettaja ottaa oppilaan joko opettajanhuoneen eteiseen tai sitten neuvotteluhuoneeseen ja soittaa heti huoltajalle. Oppilas saa itse kertoa mitä tuli tehtyä, mutta opettajan on hyvä tarkistaa että puhelimessa on huoltaja. Mikäli oppilaan huoltajaa (huoltajia) ei saada kiinni, niin neuvotteluhuoneen kännykässä on valmis tekstiviesti, jonka opettaja lähettää huoltajan puhelinnumeroon. Lisää viestin alkuun oppilaan nimi. (löytyy viestit->tallennetut->viestipohjat) on saanut jälki-istuntoa ja suorittaa jälki-istuntonsa tänään. Ole ystävällinen ja vastaa tähän viestiin, että olet saanut ilmoituksen jälkiistunnosta, vastauksessa oltava oppilaan nimi. Mikäli kysyttävää, niin soita rehtorille tai luokanvalvojalle. Opettaja kirjoittaa opettajainhuoneessa olevaan rangaistuskirjaan antamansa jälki-istunnon. Muistakaa kirjoittaa selitys mitä on tehnyt, tai käyttäkää uusia numeroita (huomatkaa, että esimerkiksi numero 1 on poistunut, eli epäasiallinen käytös kirjoitettava). Mikäli useita kenelle joutuu antamaan jälki-istunnon, niin opettajainhuoneesta muut opettajat apuun soitteluun ja kirjaamiseen! Ohjeet luokanvalvojalle Luokanvalvojan tulee seurata oman luokkansa jälki-istuntoja. Mikäli sama oppilas istuu useasti jälki-istunnossa on lv:n tehtävä olla yhteydessä kotiin ja keskustella asiasta. Mikäli yhden keskustelun jälkeen oppilaan käytöksessä ei tapahdu muutosta, niin lv kutsuu palaverin koululle, johon tulee oppilas, huoltajat, lv, rehtori ja mahdollisesti koulun sosiaaliohjaaja. Mikäli oppilas ei suorita saamaansa jälki-istuntoa annettuna päivänä, niin luokanvalvoja kutsuu huoltajan koululle, paikalla myös oppilas ja rehtori. Puututaan heti tilanteeseen. Esimerkkejä rangaistuksista Muutamia käytännön esimerkkejä: koulualueelta poistuminen 1h epäasiallinen käytös 1h (törkeää: 2h) tupakointi koulunpihalla tai lähellä 2h läksyparkista lintsaaminen 0,5h lintsaus koulusta riippuu tuntimäärästä kiusaaminen 2h + kivakoulu + mahd. palaveri

14 Koulun järjestyssäännöt KOHTELIAISUUS ON KAUNISTA Muistamme auttaa, kiittää ja tervehtiä. Päähinettä emme käytä oppitunneilla emmekä ruokailussa. Olemme rehellisiä valehtelemalla menettää uskottavuutensa. Kunnioitamme toistemme työtä, siksi kuuntelemme opetusta ja pidämme matkapuhelimet kiinni oppitunneilla. Saavumme ajoissa oppitunneille ja muihin koulun tilaisuuksiin. JÄRJESTYS SE OLLA PITÄÄ Noudatamme opettajan ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Ilmoitamme etukäteen poissaoloista luokanvalvojalle tai rehtorille. KIUSAAMINEN ON HALVEKSUTTAVAA Kiusaamista emme hyväksy missään muodossa. Jos tapaamme kiusaamista, ilmoitamme siitä jollekin. SELVITÄMME YHDESSÄ ONGELMATILANTEET Jos sattuu jokin vahinko, ilmoitamme asiasta vastuussa olevalle tai lähimmälle opettajalle. Jos opettaja ei ole saapunut 10 minuutin kuluessa oppitunnin alkamisajankohdasta, ilmoitamme asiasta kansliaan ja toimimme kansliasta annettujen ohjeiden mukaisesti. VIIHTYISYYDEN LUOMME ITSE Pidämme huolta yhteisestä omaisuudesta kukaan ei tahallisesti tuhoa koulun tai muiden ystävien omaisuutta. Jokainen huolehtii roskat roskikseen. Mikäli koulun kiinteistöä sotketaan, niin silloin sotkemisen kohteeksi joutunut alue poistetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden käytöstä. RUOKAILEMME ASIALLISESTI Hyvät tavat lisäävät viihtyisyyttä myös ruokailussa. Palautamme astiat sovittuun paikkaan. Huolehdimme ruokajärjestäjän tehtävistä täsmällisesti. NOUDATAMME SUOMEN LAKIA, SIKSI ESIMERKIKSI Tupakointi, huumeiden ja alkoholin käyttö on ehdottomasti kielletty kaikilta koko koulun alueella ja koulun tapahtumissa. Perusopetuksen oppilaat saavat poistua koulun alueelta väli- ja ruokatuntien aikana ainoastaan huoltajiensa luvalla. Koulualueella ja koulualueen ulkopuolella liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä. Häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. MUISTAMME, MIKSI KÄYMME KOULUA Opiskelu on työmme. Hoidamme sen niin hyvin kuin mahdollista. Hoidamme annetut kotitehtävät.

15 Opetussuunnitelma ja tuntijako Opetussuunnitelma on tärkein opettajan työtä ohjaava asiakirja. Jämsässä koko perusopetus sekä lukiokoulutus noudattaa uusia opetussuunnitelmien valtakunnallisten perusteiden pohjalle rakennettuja opseja, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhtenäisen perusopetuksen ajatusta käytännössä. Kaupungin opetussuunnitelma löytyy netistä osoitteesta opspro.peda.net/jamsa. Valinnaisaineiden osalta käytössä on ainoastaan ns. A kori. Oppilaat valitsevat 7. luokalla kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. luokalla ja 8. luokan keväällä valitaan kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 9. luokan ajan. Valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Lisäksi oppilaat valitsevat 8. luokalle yhden viikkotunnin valinnaiskurssin joko musiikkia tai kuvataidetta. Lukuvuonna luokkalaisilla on vielä musiikin / kuvataiteen valitseminen. Perusopetuksen 7. luokkalaiset ja 8. luokkalaiset opiskelevat uuden tuntijaon mukaisesti ja 9. luokkalaiset käyvät koulunsa loppuun vanhan tuntijaon mukaisesti. Perusopetuksen tuntijako VANHA, 9. luokkalaiset Aine Yht AI A-KIELI B-KIELI MA YM BG FK TT 1,2 1,4 0,4 3 UE/ET HY MU KU KÄ LPT KKTT 1 1 KO 3 3 OP 0,8 0,6 0,6 2 VAL YHT VÄH A2-KIELI YHT A2-kieli 8. ja 9. luokalla (2+2 h) valinnaisaineissa. KKTT = koulukohtainen taito- ja taideaine (9. lk valinnainen)

16 15 Perusopetuksen tuntijako alkaen 7. ja 8. luokkalaiset Aine 1 2 YHD. INVEKOHD 3 4 YHD. INVEKOHD 5 YHD. INVEKOHD 6 YHD. INVEKOHD YHD. INVEKOHD Yht. AI A1-kieli B1-kieli MA BG FK Terveystieto ,6 1, UE/UO/ET HY MU KU KÄ LI MU+KU+KA+LI KO OPO 0,4 0, VALINNAISET YHTEENSÄ Minimi tuntimäärä Valinn. A2-kieli YHTEENSÄ

17 Jaksotus lukuvuodelle luokka tunteja viikossa 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso yhteensä vvh Oppilaanohjaus ,4 Terveystieto ,6 8. luokka 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso yhteensä vvh Oppilaanohjaus ,6 Terveystieto ,4 Kuvaamataito Musiikki luokka vanha tuntijako, 7. ja 8. luokilla uusi tuntijako 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso yhteensä vvh Oppilaanohjaus ,6 Terveystieto 1 1 0,4 Kuvaamataito Musiikki

18 17 4. Ensimmäisen työpäivän ohjelma Klo oppitunti Kokoontuminen kotiluokkiin luokanvalvojien johdolla, lv-tunti 7. luokkalaiset kokoontuvat vanhaan aulaan ja luokanvalvojat hakevat oppilaat sieltä Koko lukio auditorioon, jossa opettajien ja henkilökunnan esittely Klo oppitunti Klo Klo Kankarisveden koulussa luokanvalvojan tunti. Lukiossa ropotunti 7. luokkalaisten ruokailu 8. luokkalaisten ruokailu, pienluokkien ruokailu Klo oppitunti (9. luokat ja lukio klo ) 7. luokilla luokanvalvojantunti 8. ja 9. luokalla oppitunnit lukujärjestyksen mukaan, LNY:n tunti 9C: MHA Lukion 1. vuosikurssi AILUssa opo-ropo-tunti. Lukion vuosikurssi ropo. klo klo klo Lukion ruokailu 9.-luokkalaisten ruokailu Kaikki kotiin

19 18 5. Luokanvalvojan muistilistaa (jatkuu seuraavassa listassa) opinto-oppaan jakaminen ja siihen kirjattujen asioiden huolellinen läpikäyminen (muistutus siitä, että opas on tarkoitettu myös kotiväelle ja se on hyvä säilyttää koko lukuvuoden ajan), 7. luokkalaiset palauttavat opinto-oppaan nähty sivun allekirjoituksella varustettuna. koulun tilojen esittely 7- luokkalaisille ruokailukäyttäytymisestä kertominen hyvien käytöstapojen kertaaminen esim. tervehtiminen, oven avaaminen ja lakin päästä otto luottamusoppilaan ja hänen varahenkilönsä valinta. Ilmoitus kansliaan valinnan jälkeen. 7. luokalla varmasti järkevää siirtää muutamalla viikolla / kuukaudella eteenpäin. järjestyssääntöjen selitys/kertaus oppilaille (luvatta koulun alueelta poistujalla ei ole vakuutusturvaa!) välituntijärjestelyistä kertominen poissaoloasiat: sairauden tai vastaavan syyn vuoksi poissa olevan oppilaan vanhempien tulee ilmoittaa poissaolosta heti, muussa tapauksessa luokanvalvoja on velvollinen ottamaan yhteyttä kotiin ja tiedustelemaan poissaolon syytä; muutoin vanhemmat kirjaavat poissaolon syyn kuukausiraporttiin luokanvalvoja voi myöntää poissaololuvan esim. lomamatkaa varten enintään 7 vrk, rehtori enintään lukuvuodeksi. Kesken päivän saa lähteä vain luokanvalvojan, terveydenhoitajan tai rehtorin luvalla. Tunnilta poissaololuvan antaa opettaja. Poissaoloista tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa etukäteen. työjärjestys, aikataulu, ryhmitysten selitys, jaksotus (opo, terveystieto, 9. lk mu/ku) koulutarvikkeet valmiina kansliassa, vihkot jokainen opettaja jakaa itse oppilasilmoituksen täyttö, palautus koulusihteerille aakkostettuna. Pyytäkää oppilaita laittamaan omat sähköpostiosoitteet, mikäli löytyy (wilmasta voi laittaa viestiä :) kuljetuskorttit oppilaat hakevat itse koulusihteeriltä (7. luokkalaiset kannattanee hakea luokanvalvojan johdolla), liikenneturvallisuutta syytä korostaa luokanvalvojan tunnilla (Koskenpääntien yli vain alikulkutunnelin kautta, etenkin talven liukkailla), linja-autossa ja taksissa edustetaan koulua. Työmaan: maantien 604, Riihijärventien ja Tiilikantien risteys, (Myllyn sillan jälkeen heti) olevan tietyömaan huomioiminen. luokanvalvojantuokion ajankohdista sopiminen valvontakameroista tiedottaminen ruokasalin kalusteet sekä aulatilojen penkit muistutetaan siitä, että yhteisistä tavaroista pidetään hyvää huolta

20 19 6. Muistilista Kankarisveden koulun opettajille Tupakointi on koulun alueella (asfaltoitu piha) ja sen välittömässä läheisyydessä lain mukaan kielletty. Metsä ei ole koulun aluetta. Jos joku tupakoi siellä, hän syyllistyy tupakkalain rikkomisen ohella koulun alueelta poistumisrikkomukseen. 2. Koulun välituntialue on asfaltoitu piha. Sitä valvoo ulkovalvoja ulkovälituntisin. Kun on yleisvalvonta, valvoja käy joka välitunti myös ulkona. Sisävalvojan tehtävänä on huolehtia siitä, että yläkoulun oppilaat poistuvat ulos klo 9.45 (paitsi 7.-luokkalaiset) ja klo eivätkä tule kesken välitunnin sisälle. Jokainen opettaja puuttuu epäkohtiin, ei vain määrätty valvoja. 3. Järjestyssäännön mukaan ulkovaatteet jätetään naulakkoon. Lippistä ja pipoa ei pidetä tunnilla päässä. Raja kulkee luokan ovella. 4. Ruokailunvalvoja huolehtii siitä, että ruokailu sujuu rauhallisesti ja että päällysvaatteet ja reput on jätetty käytävään. 5. Päivänavaus klo Kesken päivänavauksen oppilaita ei oteta luokkaan. Kullakin luokalla on kerran vuodessa päivänavaus. 6. Myöhästymisestä merkitään poissaololistoihin merkintä M. Pyrimme säilyttämään käytännön jämäkästi, jotta myöhästely vähenisi. Työ alkaa ajallaan ja työ myös päättyy ajallaan. Oppilaita ei päästetä luokasta ennen tunnin loppumista muulloin kuin erityisessä poikkeustapauksessa, ei edes ruokailuun. Ruokailulla on myös aikansa. 7. Poissaolomerkinnät opettajainhuoneen seinälle on tarpeen tehdä päivittäin. Poissaolojen ajallaan merkitseminen helpottaa huomattavasti luokanvalvojan ja rehtorin työtä oppilaiden paikallaolon seurannassa. Nämä kaksi kohta (6. ja 7.) tarkentuvat syksyn aikana. 8. Jälki-istunnot ovat monien oppilaiden kohdalla osoittautuneet tehottomiksi ja muodostaneet uuden kieltäytymisongelman. Jos sinulla on ongelmaoppilas (esim. myöhästelee jatkuvasti), kysymyksessä on oppilashuollollinen tapaus. 9. Varojen keräämisessä on syytä olla huolellinen. Luokan tilin käyttöoikeus on vain vanhemmalla/huoltajalla. Luokkaretkistä on sovittava HYVISSÄ AJOIN ennen retkeä ja ennen rahojen keräämisen aloittamista. 10. Mainoksia sisältävien artikkeleiden jakeluun suhtaudumme kriittisesti, samoin muistamme uskonnollisen, rodullisen yms. tasapuolisuuden kaikessa toiminnassamme. 11. Oppilas voidaan jättää koulun jälkeen tekemään laiminlyötyjä koulutehtäviä enintään tunniksi. Opettajainhuoneessa on läksyparkin vihko, johon opettaja merkitsee. 12. Terveydenhoitaja antaa oppilaalle lapun, jolla oppilas osoittaa myöhästymisensä tai poissaolonsa syyn. Tällaista poissaoloa ei merkitä poissaololistaan. 13. Erilaisiin tilaisuuksiin mennään opettajan johdolla ja luvalla. Opettaja voi siis pitää oppitunnin, jos opetussuunnitelma tai muu syy sitä edellyttää. Luokanvalvojien on hyvä muistuttaa miten käyttäydytään koulun yhteisissä tilaisuuksissa!

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010) 2 24.11.2011 11 (20.8.2010/698) Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty

Lisätiedot

2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt

2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt 2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt Tavoitteet Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle Pansion koulun oppilaalle ja Pansion koulussa työskentelevälle työrauha. Pyrkimys on, että Pansion koulussa

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2016 ALKAEN Järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti H1 Orientoiva harjoittelu 7.11. 2.12.2016 Heli Lepistö Mikko Ripatti Faktoja normaalikoulusta 369 oppilasta keskimääräinen luokkakoko 21 oppilasta 27 opettajaa, joista kolmasosa aineenopettajia 7 kaupungin/muun

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot