HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)"

Transkriptio

1 HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut, y-tunnus Yritys X, y-tunnus xxxxxxx-x (toimittaja) 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä sopimus on hankintalain 5 :n 1 kohdan tarkoittama hankintasopimus, jolla vahvistetaan tarjouspyynnössä edellytetyt ja hankintapäätöksessä hyväksytyssä tarjouksessa tarjotut hankintaan liittyvät ehdot ja mahdolliset muut ehdot, joista on sovittu jäljempänä ilmenevällä tavalla. Sopimus koskee Nurmijärven kunnan toimipisteet yhdistävää tietoliikenneratkaisua HANKINNAN OSAT - Toimipisteiden välinen tietoliikenneverkko ja Internet-yhteys - Toimipisteiden liittymät runkoverkkoon - Internet-liittymä - Loogiset verkot (VLAN) 30 kpl - Palomuuripalvelu - VPN-yhteydet 50 kpl - Verkon käyttöönottoprojekti - Verkon valvonta- ja ylläpito - Raportointi - Tukipalvelut Hankinnan osat on tarkemmin kuvattu sopimuksen liitteenä olevissa palvelukuvauksissa ja niistä käytetään tässä sopimuksessa nimitystä palvelu(t). 3. TUOTTEIDEN TILAAMINEN Asiakas tilaa tietoliikenneverkon toteutuksen toimittajalta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Palveluiden tilaus- ja asiointikanavana käytetään sähköistä www-pohjaista asiointijärjestelmää. Palvelun kautta Asiakkaan nimetyt yhteyshenkilöt voivat tehdä palveluiden uus-, muutos- ja poistotilauksia sekä käsitellä laskutus- ja palveluraportteja. 4. OSAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET Palvelujen toimittaminen ja niiden käyttöönotto on monimutkainen toimenpide, joka vaatii selvityksiä ja yhteistyötä Osapuolten välillä. Pyrkiäkseen varmistamaan palvelujen mahdollisimman häiriöttömän käyttöönoton ja toiminnan, kumpikin Osapuoli sitoutuu omalta osaltaan siihen, että Osapuoli pyrkii:

2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) suorittamaan omalle vastuulleen kuuluvat toimenpiteet, kuten tarvittavat päätökset ja selvitykset, huolellisesti ja ilman aiheetonta viivytystä; luovuttamaan toiselle oikeaa ja ajantasaista tietoa oikea-aikaisesti; varaamaan sovitun määrän resursseja omasta organisaatiostaan; myötävaikuttamaan toimitus- ja kehitysprojektien toteuttamiseen ja ohjausryhmän ja muiden työryhmien työskentelyyn sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat Osapuolen määrättävissä tai hallinnassa, ja/tai tiedottamaan toista Osapuolta mahdollisuuksien mukaan sellaisista muutoksista omassa toiminnassaan, jotka saattavat vaikuttaa Palveluihin, niiden käyttämiseen tai toimittamiseen, taikka voivat muutoin vaikuttaa Osapuolten tämän Sopimuksen mukaiseen yhteistoimintaan. Koska toimituksen toteuttamisen olennainen edellytys on oikeiden ja tarkkojen lähtötietojen saaminen ja käyttäminen suunnittelussa, Tilaaja antaa Toimittajalle tämän pyytämät riittävät tiedot, jotka Toimittaja kohtuudella tarvitsee toimitukseen ja kehitystyöhön kuuluvien töiden tekemistä varten sovitun mukaisesti. Toimittaja varmistaa tämän Sopimuksen mukaisen yhteistyön hoitamista ja kehittämistä varten asiakaspalveluresurssit ja turvaa myös varahenkilöjärjestelyin asiakassuhteen hoitamisen kokonaisvastuullisuuden jatkuvuuden. 5. TOIMITTAJAN YLEISET VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET Toimittajan ensisijaisena velvollisuutena on vastata toimittamiensa Palvelujen laadukkaasta ja luotettavasta toimituksesta ja ylläpidosta tämän Sopimuksen ja Toimittajan palvelukuvausten mukaisesti Sopimuksen voimassaolon ajan. Toimittaja vastaa: - siitä, että Palvelut ovat tämän Sopimuksen ja liitteenä olevien palvelukuvausten mukaisia - Palvelun mittaamisesta sekä raportoinnista palvelukuvauksissa kuvatuilla tavoilla Tilaajalle - siitä, että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa noudattaen - uusien Palveluiden tietojen toimittamisesta Tilaajalle - asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta erikseen sovittua korvausta vastaan palvelukokonaisuuden ulkopuolisissa asioissa Toimittajalla on oikeus muuttaa Tilaajan kanssa siitä sovittuaan Palveluiden teknistä toteutustapaa ja vastaavasti palvelukuvauksia siten, että Palveluiden käytettävyys pysyy olennaisilta osiltaan samana kuin ennen muutosta. Lisäksi Toimittaja voi muuttaa Palveluita, mikäli lainsäädäntö tai viranomainen niin edellyttää tai jos muutos johtuu laitevalmistajan tai ohjelmiston lisensoijan vaatimista muutoksista. Tilaajalle ilmoitetaan muutoksesta etukäteen, jos muutoksella Toimittajan kohtuullisen harkinnan mukaan voi olla vaikutus Tilaajan toimintaan tai Palveluun. 6. TILAAJAN YLEISET OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Tilaajalla on oikeus käyttää sovittuja Palveluja tämän Sopimuksen voimassaolon ajan. Mahdollistaakseen osaltaan Toimittajalle sen tähän Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen Tilaaja sitoutuu toimimaan yhteistyössä Toimittajan ja Toimittajan alihankkijoiden kanssa. Tilaaja järjestää Palvelun tuottamiseen osallistuville Tilaajan hyväksymille Toimittajan työntekijöille ja Toimittajan käyttämien alihankkijoiden työntekijöille tarvittavat kulku- ja käyttöoikeudet erillisen turvallisuussopimuksen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu tiedottamaan Toimittajalle kaikista Toimittajan Tilaajalle toimittamiin Palveluihin sekä niiden käyttöön vaikuttavista asioista, mikäli arvioi niiden vaikuttavan palvelun tuottamiseen. Tilaajan vastuulla olevista tekijöistä mahdollisesti aiheutuvat poikkeamat Palvelun laadussa eivät aiheuta Toimittajalle korvausvelvollisuutta. 7. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYSSANKTIO Toimipistekohtaisista yliheitoista sovitaan erikseen, kuitenkin niin, että asiakkaan dataverkon tietoliikenneyhteydet on kokonaisuudessaan toteutettu mennessä. Uusien, tarjouspyynnössä mainitsemattomien, tietoliikenneyhteyksien rakentamisen aikatauluista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

3 Mikäli tietoliikenneyhteyden toteutus viivästyy sovitusta aikataulusta, maksaa Toimittaja Tilaajalle kumuloituvaa hyvitystä 5 % kysymyksessä olevan yhteyden kuukausilaskutuksesta ensimmäiseltä alkavalta viivästyskuukaudelta, 10 % seuraavalta alkavalta viivästyskuukaudelta jne. kunnes tietoliikenneyhteys on valmis ja käyttöönotettu. 8. TOIMITUSMENETTELY Palvelujen toimitusprosessi suoritetaan projektina, josta laaditaan erillinen projektisuunnitelma. Palvelut otetaan käyttöön projektisuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Projektisuunnitelma liitetään valmistuttuaan tämän sopimuksen liitteeksi. Projektin jälkeen toimitettavat Palvelut tilataan ja toimitetaan Toimittajan tilaus-toimitus prosessin mukaisesti. Toimittajan nimetty projektivastaava koordinoi toimituksen ja raportoi toimituksen etenemisestä. Asiakas nimeää oman projektihenkilön. Asiakas huolehtii siitä, että toimituksen alkaessa toimittajalla asentajilla on fyysinen ja tietotekninen pääsy asennus- ja huoltotöissä tarvittaviin tiloihin, laitteisiin ja järjestelmiin. Mikäli toimitus viivästyy Tilaajasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta seikasta tai ylivoimaisesta esteestä, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut. Toimitusajan muutoksista sovitaan kirjallisesti. Asennus on sovittu kuuluvaksi Palvelun toimitukseen. Asennus suoritetaan Tilaajan toimitilojen valmiiseen sisäverkkoon normaalina työaikana (arkisin ma-pe klo ). Muuna aikana tehtävät asennustyöt ja niiden hinnoittelut sovitaan yhteisesti erikseen. Mahdolliset sisäverkkotyöt ja muut kuin toimitukseen sisältyvät asennustyöt sovitaan ja laskutetaan erikseen Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Käyttöönottoprojektin hyväksyminen tapahtuu käyttöönottovaiheen projektisuunnitelman mukaisesti projektiryhmän toimesta. projektin jälkeisiin palveluiden vastaanottotarkastukseen sovelletaan JIT 2007 Yleiset ehdot lukua 10, ja toimitus hyväksytään em. luvun 10 mukaisesti. Tämän lisäksi toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos Palvelun toimivuus on käyttöönottotestissä yhteisesti todettu. Palvelua tai laitetta, josta ei ole sovittu tässä sopimuksessa tai sen liitteissä, ei katsota ilman erillistä sopimusta kuuluvan toimituksen piiriin. JIT 2007 Palvelujen ehtojen kohta 4.7 muutetaan seuraavaan muotoon: (1) Toimittaja ylläpitää palveluja koskevaa dokumentaatiota siinä laajuudessa ja muodossa, että asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö pystyy käyttämään Palvelua. Dokumentaatioon kuuluvat mm. palveluprosessin kuvaukset, palveluympäristön yleistasoinen kuvaus ja Palvelujen lokitiedot. (2) Palvelun aikana Toimittaja luovuttaa Tilaajalle Palveluja koskevaa dokumentaatiota siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun käyttämiseksi. (3) Palvelun päättyessä Toimittaja luovuttaa Tilaajalle tarpeellisen asiakaskohtaisen dokumentaation osana kohdan 7 mukaista avustusvelvollisuutta.. 9. PALVELUN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Toimittaja ylläpitää toimittamansa Palvelun käyttökunnossa tämän sopimuksen mukaisesti. Palveluun sisältyvät Toimittajan omistamat, Tilaajan käytettävissä olevat laitteet, vaihdetaan ja korjataan palvelukuvauksen mukaisesti. Tilaaja ei saa itse huoltaa, muuttaa tai muokata laitteita tai niihin liittyviä ohjelmistoja ilman Toimittajan suostumusta. Ellei muuta ole sovittu, noudatetaan Toimittajan peruspalvelutasoa. Sovittujen vaste- ja korjausaikojen kuluminen katkeaa, jos työn estää Tilaajan vastuulla oleva, kolmannesta osapuolesta (muusta kuin Toimittajan alihankkijasta) tai muu Toimittajasta riippumaton syy.

4 Palvelun vika katsotaan hyväksytysti korjatuksi, kun se Osapuolten yhteisessä testissä toimii tai kun Tilaaja toteaa sen toimivan, kuitenkin viimeistään yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun Toimittaja ilmoitti sen toimivan, ellei Tilaaja muuta osoita. Toimittajalla on oikeus veloittaa huolto- ja ylläpitotyöt, jos ne suoritetaan Tilaajan pyynnöstä muuna kuin sovittuna palveluaikana tai työt kohdistuvat sellaiseen palveluun tai laitteeseen, jota sovittu huolto ja ylläpito eivät koske. Toimittaja vastaa Palveluista ja niiden toimivuudesta tämän Sopimuksen mukaisesti, eikä JIT 2007 Yleiset ehdot kohtaa 17 sovelleta. 10. SOPIMUKSEN VALVONTA, REKLAMOINTI Sopijapuolet valvovat omalta osaltaan sopimuksen noudattamista. Asiakas reklamoi poikkeamasta heti, kun palvelussa esiintyy puutteita tai toimitus on virheellinen. Reklamointi tehdään aina kirjallisesti. Sopijapuolet neuvottelevat jokaisessa yksittäisessä tapauksessa mahdollisista poikkeamista tai korjaustoimenpiteistä. Sanktiot määräytyvät Sopimusliite SLA-sanktioportaat- liitteen mukaisesti. 11. HINNAT Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hinnat ovat kiinteät koko sopimusajan ja ne on esitetty erillisessä liitteessä (Tarjousliite 5). Muiden kuin liitteessä 5 mainittujen uusien tietoliikenneyhteyksien ja niiden palvelujen osalta, joita ei ole tarjottu tarjouspyynnön edellyttämänä, noudatetaan Toimittajan yleisen hinnaston hintoja, ellei muuta sovita. Mahdollisen optiokauden hintojen tarkistuksesta osapuolet neuvottelevat ennen Tilaajan päätöstä optiokauden käyttämisestä. 12. MAKSUAIKA JA -EHTO Maksuehto on 30 päivää hyväksyttävän laskun saapumispäivämäärästä. Projektointi ja käyttöönotto sisältyy liittymien hintaan. Toimittaja laskuttaa Palvelun toistuvat maksut Toimittajan määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Tilaajan maksuvelvollisuus jatkuvien palveluiden osalta alkaa Palvelun toimituspäivästä. Mikäli asiakas ei hyväksy toimitusta, maksuvelvollisuus siirtyy alkamaan Palvelun hyväksymisestä. Tällöin Asiakas ei saa ryhtyä käyttämään palvelua ns. tuotantokäytössä ennen hyväksymistä. Tilaajan on tehtävä mahdolliset laskuhuomautukset viimeistään eräpäivänä. Toimittaja antaa Tilaajalle toimitusta koskevat, laskun oikeellisuuden tarkastamista varten välttämättömät tiedot. 13. LASKUTUS, LASKUTUSLISÄT, TOIMITUS- JA KÄSITTELYMAKSUT YMS. LISÄT Laskutuksessa käytetään sähköistä laskutusta. Laskut toimitetaan kunnasta annettavien ohjeiden mukaisesti. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelymaksuja yms. lisiä ei peritä. 14. VIIVÄSTYSKORKO Laskujen viivästyskorko on lain mukainen.

5 15. RAPORTOINTI JA VALVONTA Seuraavat raportoinnit on sisällytetty hintoihin - Kuormitusraportti - Verkon vikanäkymä - Katkoraportti 16. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimassaoloaika alkaa, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voimassa kolme vuotta allekirjoituspäivämäärästä lukien. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden optiovuoden käyttöön. Option käytöstä päätetään erikseen vuodeksi kerrallaan ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli tilaaja ei jatka palvelua, Toimittaja sitoutuu avustamaan tilaajaa palvelun siirtämiseksi toiselle toimittajalle. Avustamisesta ja veloituksista sovitaan tarkemmin erikseen. Mikäli Tilaajaa koskeva kuntaliitos tai lainmuutos tekee palvelunkäytön tarpeettomaksi sopimuksen voimassaoloaikana, Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuntaliitoksen tai lainmuutoksen voimaantulosta alkaen huolimatta siitä, tapahtuuko se kiinteän sopimuskauden tai mahdollisen optiokauden aikana. 17. SOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN TAI MUUTTAMINEN Sopimuskauden aikana hankittavat uudet liittymät ja palvelut ovat voimassa alkuperäisen sopimuksen päättymiseen saakka. Uusien liittymien hinnoittelu noudattaa sopimuksen liittymien hinnoittelua. 18. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Sen lisäksi mitä JIT 2007 yleiset ehdot luvussa 25 on sovittu, Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus tai siihen kuuluva Toimittajan oikeus tai velvollisuus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle. Siirtävän Osapuolen on annettava siirrosta kirjallinen ilmoitus toiselle Osapuolelle ensitilassa. Sopimuksen siirto sinänsä ei muuta palvelun määrää tai laatua eikä sopimuksen ehtoja. 19. SOPIMUKSEN LIITTEET JA PÄTEMISJÄRJESTYS (1) Tähän sopimuksen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. Projektisuunnitelma 5. SLA sanktioportaat 6. Tilaajan ja Toimittajan yhteyshenkilöt (2) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: Tämä sopimusasiakirja on ensisijainen sopimusasiakirja ja sen jälkeen sovelletaan seuraavaa järjestystä: 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Yleiset sopimusehdot (JIT 2007 Yleiset ehdot) 4. Erityisehdot palveluista (JIT 2007) Palvelut) 5. Toimittajan yleiset sopimusehdot

6 20. TIETOSUOJA JA SALASSAPITO Asiakas sitoutuu käsittelemään toimittajalta tilaamiaan raportteja tai muita viestintä- ja lisäarvopalveluiden käytöstä asiakkaan organisaatiossa vain sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) nojalla on sallittu teleyrityksen yhteisötilaajalle ja muutenkin em. lain mukaisesti. Tilaaja ja Toimittaja sitoutuvat kumpikin omalta osaltaan huolehtimaan riittävästä tietoverkkojensa suojauksesta. tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksentorjuntaohjelmia ja muita verkon suojauskeinoja: riittävä tehokkuus määräytyy a) asiakkaan omista näkökulmista (miten arkaluontoista tietoa asiakkaalla on ja miten tehokkaasti se haluaa niitä suojata) ja b) siitä näkökulmasta, ettei asiakas aiheuta vahinkoa verkon muille käyttäjille tai verkon toimittajalle. Sisältää myös fyysisen suojauksen (laitetilat). Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa neuvotteluiden aikana ja sopimuksen voimassa ollessa tietoonsa saamansa toisen osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet ja käyttämään salassa pidettävää tietoa vain tämän sopimuksen mukaiseen tarkistukseen. Tieto voi olla luottamuksellisesti merkittyä tai muutoin luottamukselliseksi ja liikesalaisuudeksi katsottavaa. Salassa pidettävä tieto koskee mm. toimitettuja palveluja ja niiden teknistä toteutusta. Salassapito on voimassa 3 vuotta tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Tilaaja ei saa antaa tämän sopimuksen sisältämistä hintatiedoista tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta lukuun ottamatta tarjousvertailussa käytettyä vertailuhintaa, joka on julkisuuslain ja hankintalain tulkintakäytännön mukaan julkinen tieto. Vertailuhintana käytetään tarjoajan tarjoaman palvelun kokonaishintaa 36 kuukauden ajalta. Tarjoukseen sisältyvät yksikköhintatekijät ja osahinnat, joista kokonaishinta koostuu, eivät ole julkisia, jos tarjoaja ne liikesalaisuuksiksi ilmoittaa. 21. IMMATERIAALIOIKEUDEN JA NIIDEN LOUKKAUKSET Tämän sopimuksen perusteella ei siirry immateriaalioikeuksia. Molemmat osapuolet säilyttävät omistusoikeutensa niihin immateriaalioikeuksiin, jotka ne omistavat ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista. Kaikki Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi tekniset tiedot, sovellukset, kuvaukset, toiminta, rakenne ja toimittaminen, kuuluvat yksinomaisesti Toimittajalle, Toimittajan alihankkijalle ja/tai osapuolelle, joka on antanut niihin lisenssin Toimittajalle. Toimittajalle kuuluviin Palveluun ja Palvelun sovelluksiin luetaan kaikki Palveluihin liittyvä Toimittajan luoma kehitysaineisto ja lopputulokset riippumatta siitä, ovatko ne toteutettu nimenomaan Tilaajalle. Tällä sopimuksella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia Tilaajalle eikä mm. oikeuksia muokata tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle mitään Toimittajan immateriaalioikeuksien alaisia aineistoja, dokumentteja tai tuloksia. Palvelukuvaukset, kuvaukset tietoliikenneratkaisusta ja muut dokumentit, jotka sisältävät Toimittajan liikesalaisuuksia, ovat salassa pidettävää tietoa. Tilaajan verkkoympäristön tietoihin kuuluva dokumentaatio, kuten tiedot liittymistä ja niiden kuormitustasoista, raportit ja tietokantojen sisältämä tieto, jonka Tilaaja on luovuttanut Toimittajalle on Toimittajan omaisuutta ja Toimittaja palauttaa kyseisen dokumentaation Tilaajalle tämän Sopimuksen päätyttyä. JIT 2007 Palvelut lukua 5 sovelletaan sellaisenaan muutoin paitsi, että kohtaa 4 ei sovelleta. 22. VAHINGONKORVAUS Osapuolten vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tuottamusta. Vahingonkorvaukseen sovelletaan muutoin JIT 2007 Yleiset ehdot lukua SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA PURKUPERUSTEET SEKÄ SANKTIOT

7 Osapuolet sopivat, että JIT 2007 Yleiset ehdot kohtaa 23 (1) täydennetään siten, että Toimittajalla on oikeus saada kohdassa mainittujen tehdyn työn ja toimitettujen tuotteiden lisäksi myös toimitetuista palveluista täysimääräinen maksu. Muutoin ehtokohta säilyy ennallaan. Tilaajalle tarpeettomat liittymät voidaan irtisanoa 1 kuukauden irtisanomisajalla. 24. YLIVOIMAINEN ESTE Ylivoimaiseen esteeseen sovelletaan JIT 2007 Yleiset ehdot lukua 20. Luvussa esitetyn lisäksi ylivoimaisena esteenä pidetään myös ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa ja sähköverkon ylijännitettä. 25. SOPIMUSERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA Sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, annetaan asia Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tästä sopimuksesta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Päiväys ja allekirjoitukset Nurmijärvi xx.xx.2014 Nurmijärven kunta/hankintapalvelut Palveluntuottaja Kari Ylitie hankintajohtaja

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017.

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017. 1 HANKINTASOPIMUSLUONNOS / TUOREET LEIPOMOTUOTTEET 1. SOPIJAOSAPUOLET Asiakas / tilaaja: Urjalan kunta y-tunnus: 0157323-0, osoite: PL 33, 31761 Urjala Toimittaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot