Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue"

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue HAKIJAT ASIA Maila Pöysä, Merja Nurminen, Riitta Outinen, Jaana Pöysä, Juha Pöysä ja Mika Pöysä Aimo Pöysän kuolinpesän osakkaina Kannonlahden vanhan myllypadon korvaaminen uudella pohjapadolla, Pertunmaa. VOIMASSA OLEVA LUPAPÄÄTÖS HAKEMUS Hankkeen tausta Mikkelin läänin kuvernöörinvirasto on päätöksellään antanut Markus Knaappilalle luvan myllyn perustamiseen Kahenkertasenkoskeen ja veden säännöstelemiseen padon avulla Mäntyharjun kunnan Anetun kylässä päätöksessä sanotuilla ehdoilla. Perustamispäätöksessä patoamiskorkeudeksi on määrätty 0,92 metriä padon vieressä sijaitsevan puron pohjana olevasta kalliosta. Maila Pöysä, Merja Nurminen, Riitta Outinen, Jaana Pöysä, Juha Pöysä ja Mika Pöysä ovat Aimo Pöysän kuolinpesän osakkaina ja patoalueen kohdalla olevan Myllyrinteen tilan RN:o 2:105 nykyisinä omistajina ympäristölupavirastoon saapuneessa hakemuksessaan pyytäneet lupaa vanhan Kannonlahden myllypadon muuttamiseen kiinteäksi pohjapadoksi hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tarkoituksena on turvata yläpuolisten järvien vedenkorkeuden säilyminen nykyisen rantojen käytön kannalta kohtuullisella korkeudella ja turvata myllylammen käyttö Myllyrinteen tilan uimapaikkana. Myllyn toiminta on loppunut 1970-luvun lopulla. Tarvetta myllyn toiminnan aikaiseen veden juoksutuksen säännöstelyyn ei enää ole. Nykyisille omistajille Myllyrinteen tila on siirtynyt 1980-luvun alussa. Tila on vapaa-ajan käytössä. Padon yläpuolella on noin kahden aarin kokoinen allas, Myllylampi, jota käytetään saunaveden ottamiseen ja uimapaikkana. Pato on aikoinaan rakennuttu koskessa sijainneen myllyn tarpeita varten. Padolla ei ole varsinaisesti säännöstelty vedenkorkeuksia, jotka ovat olleet lähes 30 vuoden

2 ajan hakemussuunnitelmassa esitetyn mukaiset. Jauhatuksen päätyttyä pato on päässyt vähitellen rapistumaan. Keväällä 2008 huonokuntoisen myllypadon puurakenteet ovat vedenpaineesta johtuen sortuneet. Padon rikkoutumisen seurauksena yläpuolisten järvien vedenkorkeudet uhkasivat laskea haitallisen alas. Etelä-Savon ympäristökeskus on paikalla suorittamassaan tarkastuksessa todennut, että patorakenteen perustuksena oleva 8 m leveä betonimuuri oli vielä paikallaan. Betonimuurin korkeus oli noin 30 cm patoaltaan pohjalla olevasta kalliopinnasta mitattuna. Ympäristökeskus oli kehottanut Myllyrinteen tilan omistajaa rakentamaan paikalle väliaikaisen padon, jonka yläpinta olisi noin 15 cm edellä mainitun betonimuurin harjasta eli noin 45 cm pohjakalliosta mitattuna. Samalla ympäristökeskus on kehottanut padon omistajaa hakemaan vesilain mukaisen luvan myllypadon korvaavan pohjapadon rakentamiseen. Padon omistajat rakensivat sortuneen padon tilalle väliaikaisen padon kesällä Pato rakennettiin aluksi liian korkeaksi. Siitä sekä runsassateisesta säästä johtuen yläpuolisten järvien vedenpinta nousi loppusyksystä haitallisen korkealle. Sittemmin patoa on ympäristökeskuksen kehotuksesta alennettu kaksi kertaa. Myllypadon perustamispäätöksessä mainittu korkeuskiintopiste, johon padotuskorkeus oli sidottu, on hävinnyt. Etelä-Savon ympäristökeskus on päivätyssä Maila Pöysälle osoitetussa valvontakirjeessä todennut, että Kannonlahden myllyn perustamisasiakirjojen mukaan Kannonlahden vesilaitoksella tulee vettä juoksuttaa niin, että vedenkorkeus padon yläpuolella ei saa ylittää tasoa, joka on 0,92 m mitattuna välittömästi padon yläpuolella olevasta pohjakalliosta, jonka korkeus vastaa nykyisin käytettävässä N 60 - korkeusjärjestelmässä korkeutta +101,48 m. Kun mainittuun korkeuteen lisätään sallittu padotus, saadaan padotuksen ylärajaksi +102,40 m. Ympäristökeskus on mitannut Aitjärven vedenkorkeudeksi +103,18 m, Kaksinkertasen korkeudeksi +103,04 m ja myllylammen korkeudeksi +102,88 m. Vedenkorkeus oli mittaushetkellä 0,48 m yli sallitun tason. 2 Vesistötiedot Kannonlahden mylly sijaitsee Kymijoen vesistöalueella. Padon yläpuolinen valumaalue on 39,88 km 2, josta järviä on 4,41 km 2. Suurimpia järviä ovat Aitjärvi, Kelkyttee ja Saarijärvi. Järvisyysprosentti on 11,1. Padolta vedet laskevat noin 1,5 km:n pituista puroa pitkin Koskiojärveen ja siitä edelleen Seppälänjokea pitkin Ylä-Rääveliin, josta Paasonkosken kautta Ala-Rääveliin ja Sulkavankosken kautta Kymijoen vesistön pääreitille Konniveteen Heinolan kaupungissa. Myllyn yläpuolisesta lammesta sekä padon vaikutuspiirissä olevista Kaksinkertasesta ja Aitjärvestä ei ole järjestelmällisiin havaintoihin perustuvia vedenkorkeustietoja. Myllyn nykyisen omistajan haastatteluun ja patoaltaan patorakenteiden korkeustietoihin perustuen on myllyn yläpuolisen myllylammen osalta päädytty seuraaviin ääriarvoihin (N 60 + m): Ylin vesi (HW) Alin vesi (NW) +102,90 m +102,33 m Aitjärven vedenkorkeuksien arvioimiseksi on haastateltu kolmea koko ikänsä järven

3 rannalla asunutta henkilöä, jotka edustavat järven vedenkorkeusasiassa eri intressitahoja. Heidän näkemyksensä alimmista ja ylimmistä vedenkorkeuksista ovat melko lähellä toisiaan. Haastattelujen ja rannoilla tehtyjen havaintojen perusteella on Aitjärven vedenkorkeuksiksi arvioitu seuraavat ääriarvot: 3 Ylin vesi (HW) Alin vesi (NW) +103,30 m +102,40 m Myllyn ja Aitjärven välissä olevan Kaksinkertasen vedenkorkeuteen vaikuttavat sekä vedenkorkeus myllylammessa että Aitjärvestä tuleva virtaama. Kaksinkertasen vedenkorkeuksiksi on arvioitu seuraavat ääriarvot: Ylin vesi (HW) Alin vesi (NW) +103,10 m +102,37 m Patopaikalta ei ole mittauksiin perustuvia virtaamatietoja. Valuma-alueen pinta-alan, järvisyyden ja kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella on määritelty seuraavat valumat: Ylin valuma 1/20 Hq 80 l/s km 2 Keskiylivaluma MHq 47 l/s km 2 Keskivaluma Mq 8 l/s km 2 Keskialivaluma MNq 1,6 l/s km 2 Alin valuma Nq 0,5 l/s km 2 Keskiylivaluman määrittelyssä on käytetty lumen vesiarvoa 120 mm. Valuma-alueen pinta-alan ja edellä olevien valuma-arvojen perusteella ovat virtaamat myllypadolla seuraavat: Ylin virtaama 1/20 HQ 3,19 m 3 /s Keskiylivirtaama MHQ 1,87 m 3 /s Keskivirtaama MQ 0,32 m 3 /s Keskialivirtaama MNQ 0,064 m 3 /s Alin virtaama NQ 0,020 m 3 /s Aitjärvestä ja Kaksinkertasesta ei ole mitattuja syvyystietoja. Aitjärvi on pääosin loivarantainen, melko matala järvi. Keskisyvyys on 2 3 m ja suurin syvyys vajaa 10 m. Kaksinkertanen on osin jyrkkärantaisempi. Keskisyvyys on arvioilta 3 4 m ja suurin syvyys noin 10 m. Kummankin järven vesi on jonkin verran humuksen värittämää ja niukkaravinteista. Järvien tärkein käyttömuoto on virkistyskäyttö. Rannoilla on vakituisia asuntoja ja runsaasti vapaa-ajan asuntoja. Järviä käytetään uimiseen, veneilyyn, virkistyskalastukseen ja pesuveden hankintaan. Padon rakentamissuunnitelma Suunniteltu pato on kiinteä teräsbetoninen ylisyöksypato. Pato rakennetaan vanhan myllypadon jäljellä olevien betonirakenteiden viereen sen ylävirran puolelle. Padon leveys on 8 metriä ja keskimääräinen kynnyskorkeus +102,50 m. Padon harja on pituussuunnassa loivan v-kirjaimen muotoinen pienten virtaamien keskittämiseksi ka-

4 Hankkeen vaikutukset peammalle alueelle patoon mahdollisesti myöhemmin rakennettavan kalatien tarpeita varten. Padon harjan korkeus keskellä on +102,475 m ja aukon reunassa kynnys on korkeudella +102,525 m. Vähäisten virtaamien vallitessa vedenkorkeus jää alle harjan keskikorkeuden. Pitkän ja lämpimän poutajakson aikana saattaa vedenpinta myllylammessa laskea koko harjan alapuolelle. Pato ankkuroidaan kallioon ja verhoillaan siipiosiltaan maa-, suodatinkangas- ja kiviheitokekerroksilla. Vanhan padon betoniosat voidaan jättää alapuolisen luiskatäytön sisään. Rakennustyön aikana vesi ohjataan työalueen ohi Myllyrinteen tilan maa-alueen kautta. Työn aikana vesi samentuu padon alapuolella jonkin verran. Työ suoritetaan vesistön vilkkaimman virkistyskäytön jälkeen syyskuussa. Padon rakentamisen jälkeen myllylammen vedenkorkeudet ovat: Ylin vesi HW +102,87 m Keskiylivesi MHW +102,76 m Keskivesi MW +102,58 m Keskialivesi MNW +102,51 m Alin vesi NW +102,47 m Aitjärven tulevat vedenkorkeudet ovat: Ylin vesi (1/20) HW 103,17 Keskiylivesi MHW 102,97 Keskivesi MW 102,60 Ali vesi (1/20) NW 102,47 Leveällä patoaukolla saavutetaan suurten virtaamien tehokas purkautuminen niin, että kerran 20 vuodessa toistuva ylin vedenkorkeus laskee 13 cm ja alivedenkorkeus nousee 7 cm. Keskivedenkorkeus ei muutu. Virtaamiin hankkeen toteuttamisella ei ole mainittavaa vaikutusta. Virtaaman kasvua rajoittaa kuitenkin myllylammen ja Kaksinkertasen sekä Kaksinkertasen ja Aitjärven välisten purojen padottava vaikutus. Purojen padotusvaikutukseksi on mitattu vallinneissa olosuhteissa yhteensä 30 cm. Hankkeen tarkoituksena on laillistaa Aitjärvellä ja Kaksinkertasessa lähes 30 vuotta vallinnut tilanne. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia järvien nykyisiin käyttömuotoihin. Sekä järvien että niiden ranta-alueiden käyttöön hankkeella on positiivinen vaikutus. Hyötynä on vedenkorkeuksien vaihtelun pieneneminen Aitjärvessä ja Kaksinkertasessa. Tulvahuipun aleneminen ja sen keston lyheneminen ovat maa- ja metsätaloudelle aiheutuvia hyötyjä. Padon yhteyteen on mahdollista rakentaa myöhemmin kalatie. Hakijat käyttävät myllytilaa vapaa-ajan asuntonaan. Uimapaikan turvaamisesta aiheutuu Myllyrinteen tilalle merkittävää hyötyä. Maa-alueet padon kohdalla kuuluvat hakijoiden omistamaan Myllyrinteen tilaan RN:o 2:105. Rakentamispaikan yhteinen vesialue 876:3:0 kuuluu Anettu-Kuortti osakaskunnalle. 4

5 5 HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO MUISTUTUKSET Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla ja erityistiedoksiantona asianosaisille. Muistutukset ja vaatimukset tuli toimittaa ympäristölupavirastoon viimeistään ) Etelä-Savon ympäristökeskus on lausunut muun muassa, että hankkeella ei ole katsottu olevan haitallisia vaikutuksia Kaksinkertasen ja Aitjärven eikä niiden välisten purojen ranta-alueiden käyttöön. Hankkeesta aiheutuvana hyötynä on esitetty tulvakorkeuden aleneminen ja alimpien vedenkorkeuksien nouseminen eli vedenkorkeusvaihtelu tulisi pienentymään. Padon rakentamisen ajaksi veden virtaus ohjattaisiin Myllyrinteen tilan maa-alueen kautta rakentamispaikan ohi. Rakentamistyöt on tarkoitus ajoittaa syyskuuhun, jolloin veden tilapäisestä samentumisesta aiheutuvat haitat olisivat vähäiset. Kannonlahden vesilaitoksen padotuskorkeuden määrittämiseen käytettyjä korkeuskiintopisteitä ei ole maastosta löydetty. Mikkelin läänin kuvernöörinviraston antamassa myllyn perustamispäätöksessä annettu patoamiskorkeus on 0,92 metriä padon vieressä sijaitsevan puron pohjana olevasta kalliosta. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan pohjapadon rakentaminen on tarpeen, jotta vesistössä lähes 30 vuotta vallinneet keskimääräiset vedenkorkeudet turvataan. Pohjapadon suunnitellulla leveydellä alennetaan laskennallisesti kerran kahdessakymmenessä vuodessa vallinneita tulvavedenkorkeuksia noin 13 cm. Padon määritellyllä harjakorkeudella nostetaan alivirtaamien aikana vallinneita vedenkorkeuksia noin 7 cm. Padon harjan loivalla v-aukolla ohjataan alivirtaamien aikana veden virtausta uoman keskelle, mikä on tarpeen mahdollisesti myöhemmin rakennettavan kalatien tarpeita varten. Ympäristökeskuksella ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta. 2) Etelä-Savon TE-keskus on lausunut, että Kannonlahden vanha myllypato sijaitsee reitillä, jonka kalataloudellista merkitystä on arvioitu Etelä-Savon virtavesien kalataloudellisessa kunnostusohjelmassa seuraavasti: Kaksinkertaisenjoki laskee Aitjärvestä Koskiojärveen ja sen pudotuskorkeus on 6,5 m. Joen alaosa on kaivettu kanavaksi ja keskiosassa on vanhan myllypadon jäänteet. Pato estää kalojen vaelluksen, mutta se on erittäin huonokuntoinen. Padon alapuolella on kivikkoista koskea. Kaksinkertaisenjokeen yhdistyy Väärälammen puro, joka sekin on perattu. Kohteiden kunnostaminen olisi helppoa hyvien tieyhteyksien vuoksi. Kohteella on paikallinen kalataloudellinen merkitys ja niiden kunnostaminen edistäisi Kuore-, Seppälän- ja Virmasjokien kalataloudellista tavoitetilaa. Kunnostusohjelmassa esitetyn arvion mukaan patoalue sijaitsee paikallisesti arvokkaassa virtavedessä ja Kuorekoski, Seppälänjoki ja Virmasjoki ovat maakunnallisesti arvokkaita virtavesiä. Myllykosken yläpuolella, Kelkytteenjärvestä Aitjärveen laskee Savijoki, jonka kunnostustarve kannattaa selvittää, jos reitin muut kohteet kunnostetaan. TE-keskus on ollut yhteydessä patosuunnitelman laatijaan. Neuvotteluissa on sovittu, että pato tehdään sellaiseksi, että siihen on helppo myöhemmin tehdä kalatie. TEkeskuksen näkemyksen mukaan kalan kulkumahdollisuus on parasta tehdä samalla

6 kertaa kun pohjapato rakennetaan. Padon alapuolinen luiska tulisi tehdä riittävän loivaksi ja varmistaa sopivalla materiaalilla, että luiskassa virtaa vettä kaikilla virtaamilla. Sopivaa materiaalia on hiekan ja soran sekoitus sekä kiveäminen koskimaiseksi. 3) Pohjolan osakaskunta on lausunut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta edellyttäen, että veden korkeus pysyy säädetyssä korkeudessa. 4) AA Pohjolan kylässä Aitjärven etelärannalla sijaitsevan Haapaniemen tilan RN:o 3:33 omistajana on vastustanut hakemusta. Minkäänlainen padotusjärjestelmä ei pysty säätelemään muuta kuin tulvavedenkorkeutta, josta aiheutuu kohtuuttomia haittoja. Vuonna 1856 padon korkeutta määrättäessä valuma-alue oli verrattain pieni. Sittemmin järvien laskut ja soiden ojitukset ovat nostaneet veden virtaamaan moninkertaiseksi. Joen yläjuoksulla Kaksinkertaseen päin on luonnon este ja suvanto, jonka rannalla entisen myllyn sauna ja uimapaikka sijaitsivat. Joen virtaaminen vapaana on tuonut takaisin koskikaran ja muunkin eläimistön oletetaan elpyvän ennalleen. Kasvillisuudesta jokililjat ja rentukat sekä muut vesikasvit kaunistavat vuosituhantista maisemakuvaa. Rantametsiä ja peltoja haittaava liika kosteus poistuu ja maan kuivuminen alkaa näkyä ja luonto palautuu entiselleen. 5) BB Hartolan kylässä Kaksinkertasen länsirannalla sijaitsevan Kytölän tilan RN:o 1:1079 omistajana on vastustanut hakemusta. Koska myllyn toiminta on lakannut, tarvetta padolle ei enää ole. Kesällä 2008 korkealla ollut vesi on haitannut kiinteistön käyttöä ja joen varren kasvusto on kärsinyt liiallisesta vedenkorkeudesta. 6) CC Hartolan kylässä sijaitsevan, Aitjärveen ja sen laskupuroon rajoittuvan tilan Rannikko RN:o 1:972 ja Anetun kylässä Kaksinkertasen länsirannalla sijaitsevan tilan Koivumäki II RN:o 17:14 omistajana on vastustanut hakemusta. Tiloilla kasvava puusto on kärsinyt liiallisesta vedenkorkeudesta. Muistuttaja on vaatinut joen säilyttämistä luonnontilaisena ilman minkäänlaista patoa. Myös asiaa koskeva korkeimman oikeuden, oikeastaan Itä-Suomen hovioikeuden, päätös on otettava huomioon. 7) DD Kuortin kylässä Kaksinkertasen etelärannalla sijaitsevan Lähteen tilan RN:o 2:38 omistajana on lausunut, että myllytoiminnan lakattua veden säännöstelytarvetta ei ole. Joen vesimäärät ovat lisääntyneet soiden ojitusten myötä, mikä puoltaa veden vapaata virtausta. Myllyn vanhan saunan kohdalla joen pohjassa oleva kohouma, luonnon kallio, säännöstelee veden määrää luonnollisella tavalla, jolloin vesi Kaksinkertasessa ei laske liian alas. Patoa ei missään tapauksessa saa rakentaa korkeammaksi kuin ylempänä oleva luonnonkallio. Liian korkealla oleva vesi aiheuttaa haittaa luonnolle ja metsän kasvutappioista aiheutuu taloudellista vahinkoa. Uimapaikan säilyttäminen ei saa olla tärkeämpi intressi kuin ympäristön ja rantojen suojaaminen vedenkorkeuden nousulta. Vuoden 2008 liiallisen patoamisen seurauksena Kaksinkertasen rannalla olevat istutusalueet vettyivät ja kärsivät liiallisesta kosteudesta. Istutusalueen sekä muiden alueiden kuntoa tulee tarkkailla mahdollisten korvausvaatimusten selvittämiseksi. 8) EE ja FF Anetun kylässä sijaitsevan Keskinkertasen tilan RN:o 2:103 omistajina ovat vaatineet haettua suurempaa vedenkorkeutta. Viimeisten 10 vuoden aikana Kaksinkertasen vesi ei ole ollut liian korkealla vaan pikemminkin päinvastoin. Veden pinnan ollessa liian alhaalla rannat ovat ikävän näköisiä, mistä aiheutuu haittaa virkis- 6

7 tyskäytölle. Suunniteltu pato on huomattavan leveä nykyiseen patoon verrattuna, joten virtaama on suuri. Alivedenkorkeutta tulee nostaa enemmän ja ylivedenkorkeutta laskea vähemmän. 9) GG Pohjolan kylässä Aitjärven länsirannalla sijaitsevien tilojen Björnilä RN:o 3:71 ja Mutapalsta RN:o 3:59 omistajana on pidättänyt oikeuden korvausvaatimusten esittämiseen täysimääräisinä, mikäli vedenkorkeuden säännöstelystä aiheutuu haittaa tai taloudellista vahinkoa metsätalouden harjoittamiselle. 10) HH ja II Hartolan kylässä Aitjärven itärannalla sijaitsevan Kesärannan tilan RN:o 1:763 omistajina ovat kannattaneet hanketta. Padolla on suuri merkitys Aitjärven ja Kaksinkertasen vedenpinnan säätelyssä, jossa vaihteluväli jo luonnostaankin on erittäin suuri. Loivarantaisille ja matalille järville ovat ja 1970-luvuilla väärin toteutetut metsäojitukset ja laskuojien perkaukset aiheuttaneet osittain korvaamatonta vahinkoa, erityisesti Aitjärven osalta. Mikäli patoa ei rakenneta, vedenpinta on suurimman osan vuodesta niin alhaalla, että muistuttajien kesämökin kohdalla on 40 metriä mutaliejuista rantaa ja samanlaista rantaa tulisi olemaan 2/3 koko Aitjärven rantaviivan osalta. Vedenpinnan lasku aiheuttaisi haittaa myös kevätkutuisille kaloille ja järvien virkistyskäytölle. 7 SELITYS Etelä-Savon ympäristökeskuksen 1) muistutuksen johdosta hakijoilla ei ole lausuttavaa. Etelä-Savon TE-keskuksen 2) muistutuksen johdosta hakijat ovat lausuneet, etteivät he vastusta kalatien rakentamista padon rakentamisen yhteydessä, mutta kieltäytyvät osallistumasta kalatien rakentamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin. Pohjapadon suunnittelun yhteydessä käydyssä neuvottelussa sovittiin, että padon kynnys muotoillaan niin, että alivirtaamien vallitessa ylisyöksy keskittyy koko kynnystä kapeammalle alueelle. Kalatien rakentaminen arvioitiin tehtäväksi myöhemmin koko vesireitin koski- ja virta-alueiden kalataloudellisen kunnostuksen yhteydessä. Pohjolan osakaskunnan 3) muistutuksen osalta hakijat ovat todenneet, että veden korkeus tulee pysymään suunnitelluissa rajoissa. Hakijat kiistävät AA:n 4) muistutuksessa esitetyt väitteet valuma-alueen suuruudesta ja virtaamien kasvusta moninkertaisiksi. Keväällä 2008 pato oli pois vain vähän aikaa. Aluksi liian korkeaksi rakennetun tilapäisen padon vaikutuksesta vesi oli normaalia korkeammalla. Kuitenkin merkittävin syy veden korkeuksiin olivat kesän ja syksyn runsaat sateet. Suunnitellun pohjapadon vaikutuksesta järvien veden pinta ei vähäsateisinakaan kesinä laske niin alhaalle kuin se laskisi ilman patoa. Myös joessa on kuivina kausina vettä enemmän. Padon leveän purkautumisaukon vaikutuksesta ylivirtaamat purkautuvat niin nopeasti kuin joen vedenjohtokyvyn puitteissa on mahdollista. Suunniteltu pato parantaa muistutuksessa tärkeinä pidettyjen vesiluonnon ja rantamaiden olosuhteita. BB:n 5) muistutuksen osalta hakijat ovat todenneet, että vuosi 2008 oli poikkeuksellinen vanhan padon sortumisen vuoksi ja siksi, että korvaava väliaikainen pato raken-

8 nettiin aluksi liian korkeaksi. Merkittävin syy kesän ja syksyn tilanteeseen olivat runsaat sateet. Joinakin kuukausina sademäärä oli lähes kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Pohjapadolla nostetaan alivedenkorkeutta, mikä parantaa tilan virkistyskäytön edellytyksiä. Muistutus on aiheeton. 8 CC:n 6) muistutuksen osalta hakijat ovat todenneet, että rantamaiden vettymistä ei tule tapahtumaan, koska keskivedenkorkeutta ei nosteta ja tulvakorkeutta lasketaan merkittävästi. Nyt suunnitellulla padolla on tarkoitus turvata myllyn toiminnan päättymisen jälkeen vakiintuneet olosuhteet paitsi myllylammessa myös ennen kaikkea Aitjärvellä ja Kaksinkertasessa. Hakijat ovat korostaneet, että lupaa haetaan valvontaviranomaisen kehotuksesta. Muistutus on aiheeton. DD:n 7) muistutuksen johdosta hakijat ovat todenneet, että ainoastaan alivedenkorkeutta on tarkoitus nostaa 7 cm. Kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuva ylin vedenkorkeus laskisi 13 cm. Joen vesimäärien kasvu on tapahtunut jo aikaisemmin ja 1970-luvuilla tehtyjen metsäojitusten seurauksena. Vastaavasti alivirtaamat lienevät pienentyneet, mikä aiheuttaa järvien alivedenkorkeuden alenemista ellei pohjapatoa rakenneta. Muistutus on aiheeton. TARKASTUS LISÄSELVITYKSET EE:n ja FF:n 8) muistutuksen osalta hakijat ovat todenneet, että suunniteltu pato on kompromissi erisuuntaisten intressien välillä, joten se ei voi tyydyttää kaikkia. Suunnitelmassa on käytetty vertailukohtana lähes 30 vuoden ajan vallinneita olosuhteita. Pohjapadolla nostetaan virkistyskäytön kannalta tärkeintä eli alivedenkorkeutta eikä tulvakorkeuden laskemisesta voi olla haittaa virkistyskäytölle. Muistutus on aiheeton. GG:n 9) muistutuksen johdosta hakijat ovat todenneet, että pohjapadon rakentaminen suunnitellulla tavalla ei aiheuta rantamaiden vettymistä koska keskivedenkorkeus ei nouse. Tulva-aikainen kuivatustila päinvastoin paranee. Muistutus on aiheeton. HH:n ja II:n hanketta puoltavassa kannanotossa on tuotu esille Aitjärven kesämökkiläisten näkemys asiassa. Myös hakijoiden käsityksen mukaan patoa pidetään yleisesti rannanomistajien keskuudessa välttämättömänä. Ympäristölupavirasto on suorittanut paikalla tarkastuksen, josta laadittu kertomus on liitetty asiakirjoihin. AA on toimittanut ympäristölupavirastoon vanhaa myllypatoa koskevaa lisäselvitystä. Etelä-Savon ympäristökeskus on ja toimittanut muun muassa myllylammen vaaitustuloksia. AA ja CC ovat toimittaneet kopion satovahinkokorvaushakemuksen arviointipöytäkirjasta, valokuvaselvitystä sekä vanhaa myllypatoa koskevaa selvitystä.

9 9 CC on toimittanut asiantuntijalausunnon, joka koskee syksyllä 2008 tulvan aiheuttamia vahinkoja Rannikon tilan RN:o 1:972 metsässä. Lausunnon mukaan Aitjärven ja Kaksinkertasen välissä olevan joen vesi on peittänyt tilan metsää 2 ha:n alueella noin 1,5 kk:n ajan, jolloin puunjuuristo ei ole saanut happea. Arvion mukaan metsän kasvu on tulvimisen johdosta jäänyt puoleen. Kasvutappion määräksi on arvioitu 7 m 3 x 36,20 euroa = 252 euroa. Tulvimisesta voi aiheutua koko metsikön tuhoutuminen, jolloin myös odotusarvot, maisemalliset arvot ja uudet metsikön perustamiskustannukset tulevat arvioitaviksi. AA on toimittanut kopion satovahinkokorvaushakemuksen arviointipöytäkirjasta. Pöytäkirjan mukaan 1,58 ha:n suuruisella suopeltolohkolla on tehty tarkastus , jolloin piiriojat ovat olleet täynnä vettä. Vedenkorkeuden aiheuttaman vahingon laajuudeksi on arvioitu noin 50 % lohkon pinta-alasta. MERKINTÄ Aluehallintovirasto antaa tänään päätöksen nro 45/10/2 Veikko Hannulan ja Eija Tolvasen Maila Pöysään, Merja Nurmiseen, Riitta Outiseen, Jaana Pöysään, Juha Pöysään ja Mika Pöysään Aimo Pöysän kuolinpesän osakkaina kohdistamaan hallintopakkohakemukseen (ISAVI/5/04.09/2010), jossa on vaadittu Kannonlahden myllyn padon paikalle kivistä ja maamassoista rakennetun padon purkamista. Päätöksen perusteena olleet asiakirjat olivat käsillä puheena olevaa hakemusasiaa ratkaistaessa. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Käsittelyratkaisu Lupa-asian ratkaisu Aluehallintovirasto ei tutki toimivaltaansa kuulumattomina Hannulan ja Tolvasen korvausvaatimuksiksi tarkoitettuja vaatimuksia. Koska vaatimusten perusteena on luvanvastainen padotus, asian käsittely kuuluu käräjäoikeudelle. Aluehallintovirasto myöntää Maila Pöysälle, Merja Nurmiselle, Riitta Outiselle, Jaana Pöysälle, Juha Pöysälle ja Mika Pöysälle Aimo Pöysän kuolinpesän osakkaina luvan Kannonlahden vanhan myllypadon korvaamiseen uudella pohjapadolla Pertunmaan kunnan Anetun kylässä. Lupa myönnetään hakemussuunnitelmasta poiketen 15 cm matalammalle padolle. Tämä lupapäätös korvaa Mikkelin läänin kuvernöörinviraston antaman myllyn perustamista koskevan päätöksen padon rakentamista koskevalta osalta. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten varalta annetaan jäljempänä määräys.

10 10 LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Pohjapato rakennetaan hakemukseen liitetyn päivätyn 1:250 mittakaavaisen asemapiirustuksen osoittamaan paikkaan päivättyjen 1:100 mittakaavaisten pituus- ja poikkileikkausten sekä 1:50 ja 1:20 mittakaavaisten pohjapadon leikkauspiirustusten mukaisesti, osaksi padon korkeutta koskevilta osin suunnitelmasta poiketen siten, että - padon leveys on 8 m ja harjan keskikorkeus on N ,35 m. - padon harjan korkeus patoaukon keskellä on N ,325 m ja aukon reunassa N ,375 m. - padon luiskat ovat kaltevuudessa 1:1. Luiskat verhoillaan maa-, suodatinkangas- ja kiviheitokekerroksilla. Pato ankkuroidaan kallioon. 2. Kaksinkertaseen on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sovittavaan paikkaan kiinnitettävä helposti luoksepäästävään paikkaan vedenkorkeusasteikko, jonka vedenkorkeuksia on havaittava vähintään kolmen vuoden ajan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 3. Rakentamistöiden aloittamisesta on ennakolta kirjallisesti ilmoitettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Pertunmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 4. Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä ja työskentelyalueet maisemoitava asianmukaisesti. 5. Rakentamistyöt on tehtävä valmiiksi kahden vuoden kuluessa siitä kun tämä päätös on saanut lainvoiman. 6. Pato on pidettävä jatkuvasti tämän lupapäätöksen edellyttämässä kunnossa. 7. Rakentamistöiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Pertunmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 8. Mikäli tähän päätökseen perustuvasta rakentamisesta aiheutuu vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen lupapäätöksen lainvoiman estämättä saattaa asian vesilain 2 luvun 27 :ssä säädetyssä ajassa aluehallintoviraston käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty.

11 11 PERUSTELUT Vesilain 2 luvun 31 :n 1 momentin mukaan vesistöön tehdyn rakennelman omistaja on velvollinen pitämään rakennelman kunnossa, niin ettei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tahi yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia. Mainitun pykälän 4 momentin mukaan tätä pykälää sovelletaan myös rakennelmiin, jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla. Kannonlahden myllypato on rakennettu Mikkelin läänin kuvernöörinviraston antaman päätöksen perusteella myllyn toiminnan turvaamista varten. Myllyn toiminta on lakannut 1970-luvulla. Padon alkuperäistä tarkoitusta ei enää ole. Pato on vähitellen rapistunut ja sen puurakenteet ovat sortuneet keväällä Valvontaviranomaiset ovat kehottaneet padon omistajaa hakemaan vesilain mukaisen luvan korvaavan padon rakentamiseen. Hankkeen tarkoituksena on myllypadon korvaaminen kiinteällä pohjapadolla. Pato on tarpeen vesistön vedenkorkeuksien haitallisen laskun estämiseksi. Aluehallintovirasto määrää tarkastuksella vedenkorkeuksista saadun selvityksen perusteella pohjapadon korkeuden 15 cm hakemuksessa esitettyä alemmaksi. Näin toteutetulla padolla turvataan yläpuolisessa vesistössä vallinneet vedenkorkeudet eikä rantojen vakiintuneelle maankäytölle aiheudu haittaa. Padon rakentaminen mahdollistaa kalatien rakentamisen ja kalan nousun padon ohi. Pato sijoittuu nykyisen padon paikalle. Aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta ei aiheudu sanottavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. MUISTUTUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN Aluehallintovirasto on ottanut Etelä-Savon ympäristökeskuksen1) muistutuksen, Etelä-Savon TE-keskuksen 2) muistutuksen ja Pohjolan osakaskunnan 3) muistutuksenhuomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Aluehallintovirasto on hylännyt AA:n 4) muistutuksessa, BB:n 5) muistutuksessa, CC:n 6) muistutuksessa ja DD:n 7) muistutuksessa esitetyt luvan epäämistä koskevat vaatimukset, koska luvan myöntämisen edellytykset ovat suunnitelmassa esitettyä matalammalle padolle edellä luvan perusteluissa lausutuin tavoin olemassa. AA:n ja CC:n korvausvaatimukset, jotka koskevat vuonna 2008 vallinneita poikkeuksellisia tulvaolosuhteita, jätetään tutkimatta tähän hakemusasiaan kuulumattomina, koska laitonta padotusta koskevien korvausvaatimusten käsittely kuuluu käräjäoikeudelle. EE:n ja FF:n 8) muistutuksessa esitetty vaatimus haettua suuremmasta vedenkorkeudesta on hylätty, kun otetaan huomioon ratkaisun perustelut.

12 12 GG:n 9) muistutus on otettu huomioon lupamääräyksessä 8. LAINKOHDAT KÄSITTELYMAKSU Vesilain 2 luvun 3, 6 :n 1 momentti ja 31 sekä 16 luvun 21 :n 2 momentti Päätöksestä peritään käsittelymaksu 770 euroa. Kyseessä on "muu vesilain 2 luvun mukainen hanke". Vesilain 21 luvun 9 Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006). Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009).

13 13 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitteenä. Antero Iivanainen Viljo Mikkonen Esko Vaskinen Aune Mielonen Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Antero Iivanainen, Viljo Mikkonen ja Esko Vaskinen. Asian on esitellyt esittelijä Aune Mielonen. AM/KK Tiedustelut: asian esittelijä, puh

14 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 HAKIJAT Erkki ja Eija Siponen ASIA Aallonmurtaja-laiturin rakentaminen Pielisen Hökänselän

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 116/10/2 Dnro ISAVI/171/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010

PÄÄTÖS Nro 116/10/2 Dnro ISAVI/171/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 116/10/2 Dnro ISAVI/171/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Tihmas -nimiseen lampeen ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2010/4 Dnro ESAVI/246/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJAT MERKINTÄ Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/2 Dnro ISAVI/9/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 33/2011/2 Dnro ISAVI/28/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011

PÄÄTÖS Nro 33/2011/2 Dnro ISAVI/28/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 33/2011/2 Dnro ISAVI/28/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Hampunsalmeen Liiansaaren

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 85/2012/2 Dnro ISAVI/20/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti

Lisätiedot

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus, PÄÄTÖS Nro 98/07/1 Dnro ISY-2007-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 HAKIJA Vaajakosken Veneilijät ry ASIA Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 84/2012/2 Dnro ISAVI/65/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2012

PÄÄTÖS Nro 84/2012/2 Dnro ISAVI/65/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 84/2012/2 Dnro ISAVI/65/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2012 HAKIJA ASIA Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Vesistökaapelin rakentaminen Höytiäisellä välille Raassilanniemi Varissaari

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2010/4 Dnro ESAVI/69/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 8/10/2 Dnro ISAVI/58/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2010

PÄÄTÖS Nro 8/10/2 Dnro ISAVI/58/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 8/10/2 Dnro ISAVI/58/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 21.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

26.9.2014. Asiakohdassa sanottu hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 4.4.2013.

26.9.2014. Asiakohdassa sanottu hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 4.4.2013. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2014/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.9.2014 ASIA HAKIJA Hovinjoessa olevan luvattoman kivikynnyksen poistaminen Pieni-Ahvenaisen vedenkorkeuden ja vedenjuoksun

Lisätiedot

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 59/2014/2 Dnro ISAVI/21/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2014 ASIA Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy HAKEMUS

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2011/4 Dnro ESAVI/417/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä Etelä-Suomi Päätös Nro 179/2011/4 Dnro ESAVI/93/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 35/10/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2010

PÄÄTÖS Nro 35/10/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/10/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Telekaapelin asentaminen suuntaporaamalla Tuusulanjoen alitse Myllykylässä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/2012/2 Dnro ISAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012

PÄÄTÖS Nro 74/2012/2 Dnro ISAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 74/2012/2 Dnro ISAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 HAKIJA ASIA Alakylän tiehoitokunta Huutosalmen sillan uusiminen Saimaan Hankalahden ja Hankalammen välissä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Kaapelin asentaminen Haminanjoen alitse, Hausjärvi

Kaapelin asentaminen Haminanjoen alitse, Hausjärvi Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2010/4 Dnro ESAVI/439/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.11.2010 ASIA HAKIJA Kaapelin asentaminen Haminanjoen alitse, Hausjärvi Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUS Suunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012

PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012 HAKIJA Telia Sonera Finland Oyj ASIA Tietoliikennekaapelin asentaminen Saimaan Puruveteen yleisen väylän ali

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 1/06/1 Dnro PSY-2005-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 3.1.2006

LUPAPÄÄTÖS Nro 1/06/1 Dnro PSY-2005-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 3.1.2006 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 1/06/1 Dnro PSY-2005-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 3.1.2006 ASIA Simojoen pääuomaa sekä eräiden Simojärveen ja Simojokeen laskevien jokien suuosien kalataloudellista kunnostamista koskevan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot