KUNNANHALLITUS 14/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 14/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai klo , tauko klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen 246, klo ajan Mustajärvi Marko jäsen, esteellinen 254, kohdan 5 ajan Mustakoski Risto jäsen, esteellinen 247, klo ajan, poistui kokouksesta klo :n 253 teknisen toimen ja rakennusvalvonnan käsittelyn jälkeen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Suominen Päivi varapuheenjohtaja Pukkila Esa varajäsen Poissa Otava Antti jäsen Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, esteellinen 251 ajan, klo Raita-aho Voitto kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vainionpää Joni kunnanvaltuuston I varapj Kaskimäki Veijo kunnanvaltuuston II varapj Laitila Sami kunnanvaltuuston III varapj Honkanen Arja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä, esteellinen 251 ajan, klo Kallioniemi Jaakko kunnanrakennusmestari, paikalla 250, klo sekä 253 klo Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4 MARJO YLILUOMAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS 5 LAUSUNTO YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA HAKEMUKSESTA 9 POSAN TALOUDEN SEURANTA JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ESTEELLISEN TILALLE KUNNANHALLITUKSEEN 12 LAUSUNTO POHJOIS-SATAKUNNAN ALUEELLISESTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 13 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA METSÄN MYYNTI 15 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE MUUT ASIAT 19 ILMOITUSASIAT 21 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 25

3 Ennen kokouksen alkua klo olivat Valtti työpajan toiminnanjohtaja Niina Veko, työpajan ja torimyymälän vetäjät, Anne Siivonen ja Heikki Aho kertomassa toimintojensa kuulumisia kunnanhallitukselle ja selvittämässä talousarvioon sisältyviä toimintoja ja tulevia muutoksia. Osa toiminnasta muuttuu ensi vuoden alusta arvonlisäverolliseksi. Kankaanpään Tekevät ry:n toiminnassa on myös tulossa muutoksia eläköitymisen myötä, sillä kierrätyskeskus ja työpajatoiminta aiotaan joiltakin osin yhdistää. Yhdistäminen koskisi myös Karvian kierrätyskeskusta ja nuorten työpajaa. Se nähtiin hyväksi asiaksi ja tuo vaihtelua työntekijöiden työhön. Ompelimon siirtyminen Härkämäestä Moon Karviasta torimyymälään on virkistänyt sen toimintaa. Torimyymälässä on mukana 39 eri yrittäjää tai käsityöläistä. Kävijämäärä on sijainninmuutoksen johdosta kolminkertaistunut sillä, palvelut ovat nyt helposti löydettävissä ja myymälä keskeisellä paikalla. Karvia-päivät viikonlopun aikana torimyymälässä vieraili 425 kävijää. Myymälän ovat löytäneet niin oman paikkakunnan kuin kauempaakin tulleet asiakkaat. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 243 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 244 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Järvinen ja Marko Mustajärvi.

4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 245 Tarkastuslautakunta on kokoontunut Kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

5 MARJO YLILUOMAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS KH Kanttin koulun johtava opettaja Marjo Yliluoma anoo kunnanhallitukselta lupaa toimia sivutoimisesti kouluttajan/ luennoitsijan tehtävissä alkaen. Virkavapauksia luentotehtävien vuoksi tulisi olemaan n. 2-3 päivää kuukaudessa tällä tietoa. Työ tapahtuisi oman yrityksen nimissä Liitteet: Anomus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Marjo Yliluomalla luvan harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa anomuksessa mainitussa laajuudessa. Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyä lisäselvityksen pyytämistä varten. KH Marjo Yliluoma on toimittanut kunnanhallituksen pyytämää lisäselvitystä kunnanhallitukselle Selvityksessään hän kertoo olleensa mukana vuonna 2010 kehittämässä Satakuntaan maakunnallista yrittäjyyskasvatusstrategiaa. Strategian laadinnan aikana tuli esiin, että alakoulujen opettajat kaipaavat käytännönläheistä koulutusta yrittäjyyskasvatuksesta. Yliluoma on hankkinut lisäkoulutusta suorittamalla Turun Yliopistossa 20 opintopistettä yrittäjyyskasvatuksesta. Lisäksi aihetta on toteutettu vahvasti Kantin koululla vuodesta Tästä johtuen Yliluomaa on pyydetty YES-keskuksen toimesta yrittäjyyskasvatuksen kansalliseksi kouluttajaksi alakoulujen osalle. YES on yrittäjyyskasvatuksen resurssi opettajille ja se tarjoaa tukipalveluja yrittäjyyskasvatuksen koulutukseen, yrittäjyyden kehittämiseen koulussa ja koulu- yritysyhteistyöhön. YES tekee käytännön työtä koulujen ja yritysten parissa järjestäen tapahtumia, tilaisuuksia sekä koulutuksia alueellisesti ja kansallisesti. YES-toiminnan alueellisina yhteistyökumppaneina ovat opetushallitus (esr) sekä seudulliset kehittämisyhtiöt ja muut alueelliset yhteistyökumppanit kuten yrittäjäjärjestöt. Koulutuksia tulisi tällä tietoa olemaan noin kerran kuukaudessa keskittyen loppuviikkoon, sijaisjärjestelyt poissaolojen ajaksi onnistuvat. Lisäksi Yliluoma tuo esiin, että Karvian kunta hyötyy mainosarvolla sekä sillä, että hän opettajana saa uusia kokemuksia ja näkökulmia omaan arkityöhön.

6 Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Marjo Yliluoman esimiehen koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpään näkemyksen mukaan sivutoimiluvan myöntämiselle ei ole estettä. Taloudellisesti sijaisjärjestelyt ovat kunnalle pääsääntöisesti edullisia vakinaisen viranhaltijan palkan säästyessä. Opetuksellisesti satunnaisen sijaisten käytön ei voida katsoa vaikuttavan opetuksen laatuun merkittävällä tavalla. Viranhaltija anoo jokaisesta sivutoimesta aiheutuvasta poissaolosta palkatonta virkavapaata koulutoimenjohtajalta, jolloin tulee joka kerta erikseen harkittavaksi sijaisjärjestelyt niin, ettei opetuksen laatu kärsi. Liitteet: Lisäselvitys KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Marjo Yliluomalla luvan harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa anomuksessa mainitussa laajuudessa saakka. Lupa myönnetään määräaikaisena, koska tehtävät ajoittuvat työajalle ja aiheuttavat toistuvia sijaisjärjestelyitä. Luvan myöntämistä puoltaa se, että yrittäjyyskasvatus on kirjattu kuntastrategiaan ja luennot tuovat Karviaa tunnetuksi ja hyödyttävät täten myös työnantajaa. Kaija Kangas poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti myöntää Marjo Yliluomalla luvan harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa anomuksessa mainitussa laajuudessa saakka. Lupa myönnetään määräaikaisena, koska tehtävät ajoittuvat työajalle ja aiheuttavat toistuvia sijaisjärjestelyitä. Luvan myöntämistä puoltaa se, että yrittäjyyskasvatus on kirjattu kuntastrategiaan ja luennot tuovat Karviaa tunnetuksi ja hyödyttävät täten myös työnantajaa. KH

7 229 Marjo Yliluoma on anonut kunnanhallitukselta, että sivutoimilupa myönnettäisiin lähtien pysyvänä. Yrittäjyyskoulutukset tapahtuvat pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Palkatonta virkavapaata on tehtävän vuoksi jouduttu ottamaan vain muutamia päivä kuluneen vuoden aikana. Yliluoma olisi halukas pitämään koulutuksia myös oman kunnan opettajille. Hänet on valittu kouluttajaksi Satakunnan YES-keskuksen järjestämiin koulutuksiin. Koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää katsoo edellä kirjatuin perustein luvan myöntämisen olevan työnantajan edun mukaista, ja toteaa, ettei sivutoimen harjoittamisesta ole ollut haittaa varsinaisen virkatehtävän hoitamiselle. Yliluomalle on myönnetty valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen tunnustuspalkinto Liitteet: Marjo Yliluoman pyyntö KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Marjo Yliluomalle luvan harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa anomuksessa mainitussa laajuudessa toistaiseksi. Luvan myöntämistä puoltaa se, että yrittäjyyskasvatus on kirjattu kuntastrategiaan ja luennot tuovat Karviaa tunnetuksi ja hyödyttävät täten myös työnantajaa. Kaija Kangas poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti myöntää Marjo Yliluomalle luvan harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa anomuksessa mainitussa laajuudessa saakka. Luvan myöntämistä puoltaa se, että yrittäjyyskasvatus on kirjattu kuntastrategiaan ja luennot tuovat Karviaa tunnetuksi ja hyödyttävät täten myös työnantajaa. KH 246 Kanttin koulun johtava opettaja, Marjo Yliluoma, on jättänyt kunnanhallitukselle sivutoimilupahakemuksen, jossa anoo lupaa toimia sivutoimisesti kouluttajan/luennoitsijan tehtävissä toistaiseksi. Liitteet: Sivutoimilupahakemus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää Marjo Yliluomalle luvan harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa anomuksessa mainitussa laajuudessa saakka. Luvan myöntämistä puoltaa se, että luennot tuovat Karviaa tunnetuksi ja hyödyttävät täten myös työnantajaa.

8 Kaija Kangas ilmoitti poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus päätti myöntää Marjo Yliluomalle luvan harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa anomuksessa mainitussa laajuudessa saakka. Luvan myöntämistä puoltaa se, että luennot tuovat Karviaa tunnetuksi ja hyödyttävät täten myös työnantajaa.

9 LAUSUNTO YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA HAKEMUKSESTA KH 247 Mustakosken Puutarha Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa kasvihuonepuutarhatoiminnalleen Karviassa. Kasvihuoneissa, joissa kasvatetaan tomaatteja ja kurkkuja, on tietokoneohjattu kastelu-, lannoitus- ja kasvihuonetekniikka. Tomaatteja tuotetaan vuodessa kg ja kurkkua kg. Viljelykäytössä olevan alueen pinta-ala on noin 3 ha, josta ympärivuotisessa viljelyssä on 2500 m². Kasteluvesi puutarhalle tulee Karvian Pohjoispään vesiosuuskunnalta. Vettä käytetään noin m³ vuodessa. Hiilidioksidi tulee puutarhalle puhtaana CO2-kaasuna. Lannoitteita käytetään yhteensä noin 80 tonnia vuodessa. Torjunta-aineita ei käytetä kasvukaudella, koska puutarhalla on käytössä biologinen torjuta ja pölyttäjinä kimalaiset. Puutarhalla on oma polttoaineteholtaan 4,3 MW:n lämpökeskus, jossa polttoaineina ovat pääasiassa turve ja puu. Toiminta sijaitsee Karvian kunnan Karvian kylässä, kiinteistöillä Koskitarha RN:o 5:5 ja Töyrä RN:o 5:41 osoitteessa Alkkiantie 467, Sarvela Hakemuksen mukaan puutarhan ravinnepäästöt Mustajokeen ovat erittäin vähäisiä. Lämpökeskuksen polttoprosesseissa muodostuu hiukkas-, No2 ja So2 päästöjä. Puutarhatoiminnassa syntyy kasvien lehditysjätettä ja muuta maatuvaa jätettä sekä muovi- ja pahvijätettä. Lämpökeskuksessa syntyy tuhkaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Karvian kunnan lausuntoa Mustakosken Puutarha Oy:n kasvihuonepuutarhatoimintaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintoviraston Hämeenlinnan toimipaikkaan mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/30/04.08/2013. Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta. Liitteet: Lausuntopyyntö , Dnro ESAVI/30/04.08/2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Mustakosken Puutarha Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että kuormitusta ja vesistön tilaa seurataan säännöllisesti. Risto Mustakoski poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo

10 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen seuraavin täydennyksin: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Mustakosken Puutarha Oy:n ympäristölupahakemukseen edellyttäen kuitenkin, että ympäristölupamääräyksiä noudatetaan. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että kuormitusta ja vesistön tilaa seurataan säännöllisesti.

11 POSAN TALOUDEN SEURANTA JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN KH 248 Yhdeksän kuukauden laskennallinen osuus vuotuisesta määrärahasta on 75,0 %. Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-syyskuussa 2013 ovat seuraavat: Palvelu: käyttö: Perhepalvelut 38,55 % Aikuispalvelut 81,20 % Vanhuspalvelut 83,13 % Erityispalvelut 70,13 % Ympäristöpalvelut 73,04 % Palvelut yhteensä, tammi-syyskuun 2013 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta on 75,28 %, mikä osoittaa näiden tietojen perusteella, että on pysytty pääosin tavoitteessa. Ainoastaan aikuis- ja vanhuspalveluissa on tapahtunut jonkin verran ylitystä. Liitteet: Posan talouden toteuma ajalla , ulkoinen tuloslaskelma KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta 2013 tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta 2013 tiedoksi.

12 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ESTEELLISEN TILALLE KUNNANHALLITUKSEEN KH 249 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :ssä 5 valinnut kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosille Kunnanhallituksen kokonpano on Varsinaiset jäsenet Jukka Ohrankämmen, pj Päivi Suominen, vpj Antti Otava Jaana Niemenmaa Kaija Kangas Marko Mustajärvi Tiina Järvinen Risto Mustakoski Heikki Huhtaluoma Henkilökohtaiset varajäsenet Paula Juurakko Mari Ervelä Esa Pukkila Toni Hietanen Sari Teerioja Anne Aho Pirkko Välimäki Jari Kannisto Ilmo Törmä Kunnanhallituksen varajäsen, Pirkko Välimäki, on pyytänyt eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä, perustellen lähisukulaisuuttaan tarkastuslautakunnan jäseneen, Aarre Välimäkeen. Liitteet: Eronpyyntö KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Pirkko Välimäelle eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varajäsenen kunnanhallitukseen Välimäen tilalle. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Pirkko Välimäelle eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varajäsenen kunnanhallitukseen Välimäen tilalle.

13 LAUSUNTO POHJOIS-SATAKUNNAN ALUEELLISESTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA KH 250 Pohjois-Satakunnan alueelta on valmistunut alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, jossa on vertailtu suunnittelualueen vesihuollon kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää vedenhankintaa ja jätevedenkäsittelyä koskevia päätöksiä tehtäessä. Yksityiskohtaisemmat toteutussuunnitelmat laaditaan tämän suunnitelman pohjalta. Suunnittelualueeseen kuuluivat Kankaanpään kaupunki sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat. Suunnittelutyön teettivät suunnittelualueen kunnat yhdessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Satakuntaliiton kanssa. Selvityksen on laatinut AIRIX Ympäristö Oy. Työtä on valvonut Varsinais-Suomen ELYkeskuksen johdolla teettäjien edustajista koostunut työryhmä. Tiivistelmä ja suunnitelman osaraportit sekä työryhmien kokouksien muistiot löytyvät osoitteesta: Lausunto pyydetään lähettämään osoitteella Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 236, Turku tai sähköpostitse: Työryhmä pyytää Karvian kunnan lausuntoa kehittämissuunnitelman suunnitteluratkaisusta viimeistään mennessä. Liitteet: Lausuntopyyntö , VARELY/182/07.02/2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Pohjois-Satakunnan alueellisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Kunnanrakennusmestari selosti klo välisen ajan kunnanhallitukselle Pohjois-Satakunnan alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa, minkä jälkeen kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Pohjois-Satakunnan alueellisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta.

14 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KH 251 Liitteet: päätösluettelo KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta. Kunnanjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän ollessa esteellisinä tämän asian käsittelyn ajan klo , pöytäkirjaa piti kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, Päivi Suominen. Kunnanhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta.

15 METSÄN MYYNTI KH 252 Karvian kunnalta on alustavasti tiedusteltu mahdollisuutta saada ostaa kunnalta metsämaata puustoineen. Kunnalla ei ole erillisiä ohjeita metsäalueen myynnille, joten asiasta tulee käydä periaatteellista keskustelua ja mahdollisesti laatia käytännön ohjeet sille. Kunnalla on omistuksessaan metsää noin 300 hehtaaria. Metsä on pääosin nuorta metsää ja korjuukypsän metsän osuus on erittäin pieni. Metsäomaisuuden arvo on noin euroa. Kunnan metsiin on laadittu metsäsuunnitelmat. Suunnitelmat sisältävät metsän yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Siinä on kuvattu metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Kunnan omistamat metsät sijaitsevat eri kylien alueella. Kiinteän maaomaisuuden myynnistä (paitsi kaavatontit) päättää kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus käy periaatekeskustelun metsänmyynnistä ja menettelytavoista sekä siirtää asian kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Käydyn keskustelun pohjalta kunnanhallitus päätti, että metsää ei olla tällä hetkellä myymässä.

16 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KH 253 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvio ja suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 2,5. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista. Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. Liitteet: talousarvioesitysten käyttötalousosa (toimitetaan erikseen) talousarvioesityksen investointiosa (toimitetaan erikseen) rahoituslaskelma (toimitetaan erikseen) tuloslaskelma (toimitetaan erikseen) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennuslautakunnan viranhaltijat tulevat paikalle esittelemään oman hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Talousarvion 2014 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat. Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi oli kutsuttu paikalle esittelemään teknisen toimen ja rakennusvalvonnan talousarvioehdotusta investointeineen.

17 Käsittelyn yhteydessä käytiin lävitse teknisen toimen ja rakennusvalvonnan käyttötalouden menoja ja tuloja sekä ehdotettuja investointeja. Kunnanhallitus teki Kallioniemelle käsiteltävään asiaan liittyviä, tarkentavia kysymyksiä, joihin saatiin selvitykset. Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus teki kyseisten lautakuntien esitykseen seuraavat muutokset: Tekninen hallinto ja suunnittelu, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, lisätään tuloksi euroa projektityöntekijän työpanoksen myynnistä Karvian Vuokrataloille Yhteiset kustannukset, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, lisätään tuloksi euroa teknisen toimen työntekijöiden kunnostukseen käytetyn työn myynnistä Karvian Vuokrataloille. Teknisen toimen eri kustannuspaikoilta sijaisten palkoista vähennetään yhteensä euroa. Teknisen toimen eri kustannuspaikoilta lämmityskuluista vähennetään yhteensä euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan esittämä lisäys investointeihin katuvalaistuksen saamiseksi välille Keskusta Patolankylä, euroa, jätettiin vielä avoimeksi, kunnes nähdään hallintokuntien esittelyjen ja karsintojen jälkeen muodostuva talousarvion lopputulos. Katuvalaistuksen lisäyksestä myös Kirkonkylästä Parkanon suuntaan, 2,2 km:n matkalle, oli tehty valtuustoaloite. Katuvalaistuksen lisäys käsitellään viimeisessä kunnanhallituksen talousarviokäsittelyssä ennen valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä. Investoinneista keskusteltaessa tuli esille, että joitakin tälle vuodelle suunniteltuja investointeja jää toteutumatta ja ne on siirretty talousarvioon tuleville vuosille. Kunnanrakennusmestaria pyydettiin toimittamaan kunnanhallitukselle jatkossa selvitys talousarvion yhteydessä hyväksytyistä toteutumattomista investoinneista. Vesi- ja viemärilaitos Runkoputkien saneeraus (Meijerin mäki Lastula) esitetystä vähennetään euroa. Rakennusvalvonnan osalta vähennystä tehtiin seuraavasti: Jätevesien järjestely haja-asutusalue / valvonta 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkioista (jätevesineuvonta) vähennetään euroa.

18 Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi ja kunnanhallituksen jäsen Risto Mustakoski poistuivat kokouksesta kellon ollessa Kunnanhallitus piti tässä vaiheessa seitsemän minuutin pituisen tauon klo Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Kunnanjohtaja esitteli tarkastustoimen, kunnanhallituksen ja elinkeinotoimen talousarvioehdotukset sekä maaseututoimen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotukset. Elinkeinotoimi Kuntamarkkinointi, kohdasta 4350 Painatukset ja ilmoitukset vähennettiin euroa Kunnanhallitus, 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot kohta päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Nyt esitetyssä määrärahassa ovat mukana erilaiset kunnalta menevät palkkiot, kuten lainhuudot, lohkomiset, kaupanvahvistajan toimitukset, muut asiantuntijamaksut, nettisivujen ylläpitomaksut, Suupohjan Seutupalvelukeskuksen ict-palvelumaksut, mahdolliset konsulttipalkkiot pohjavesiasiassa sekä kuntajakoselvityksestä tulevat maksuosuudet. Mikäli kunnanhallitus päättää talousarviovuonna tehtäväksi muita selvityksiä niin niitä varten määräraha tulee lisätä Kunnanhallituksen edellä olevaan kohtaan Seuraavaan kokoukseen siirrettiin päätettäväksi myös paperitulosteita vähentävän, kunnan sisäisen, intran rakentaminen ja kunnanhallitukselle mahdollisesti hankittavista tablet tietokoneista päättäminen ja näiden kustannuksen lisääminen talousarvioon. Myös kirjaston kirjahankinnat käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessaan, jolloin käsitellään Vapaa-aikatoimen talousarvioesitykset investointeineen. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi vapaa-aikatoimen viranhaltijat.

19 MUUT ASIAT KH 254 Muut asiat: Kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavaa: 1. Yrittäjien ja kunnanhallituksen syystapaaminen Loma-Raisossa klo alkaen. Ilmoittautuminen viimeistään Asiasta on lähetetty hallitukselle sähköpostia. Merkittiin tiedoksi. 2. Itsenäisyyspäivän järjestelyihin osallistujat: Kunnan edustaja Sankarihaudalle seppeleen laskuun yhdessä seurakunnan edustajan kanssa. Seppeleen hankkii seurakunta. Puheenpitäjä tulee kunnasta tai seurakunnasta. Itsenäisyyspäivän juhlaan ansiomerkkien jakoon 2-3 henkilöä kunniakirjan lukemiseen /antoon ja merkin kiinnitykseen. Sovittiin, että valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho osallistuu seurakunnan kanssa seppeleen laskuun ja pitää puheen, mikäli on tarpeen. Ansiomerkkien jakamisesta huolehtivat Karviasalissa järjestettävässä Itsenäisyyspäivän juhlassa kunnanhallituksen jäsenet, Kaija Kangas ja Tiina Järvinen sekä kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma. 3. Kutsu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rakennerahastohankkeiden tulosten ja vaikutusten selvitystyöhön liittyvään työpajaan keskiviikkona klo 13 16, paikkana Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Ilmoittautuminen viim internet-linkin kautta. Merkittiin tiedoksi. 4. Koulutus osakeyhtiölaista, julkisesta hankintalaista sekä kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta, koulutuspaikkakunnat: Lahti, Jyväskylä, Kuopio, koulutus aika tammikuussa em. paikoissa päivän koulutuksina. Ilmoittautuminen viimeistään puhelimella tai sähköpostilla annettuun s-postiosoitteeseen. Merkittiin tiedoksi 5. Karvian Helmen autokatokset / -tallit naapurin kuuleminen. Kunnanhallituksen jäsen, Marko Mustajärvi ilmoitti jääviytensä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Karvian kunnanhallitus ilmoittaa, ettei Karvian kunta vastusta autokatosten rakentamista. 6. Kuntaliitosselvitykseen liittyviä kokouksia; Ohjausryhmän kokous pidetään klo Kankaanpäässä.

20 7. Viru-Nigulan kunnanjohtaja on ilmoittanut, että Viru-Nigulan kunnanvaltuuston uusi puheenjohtaja on Olav Kreen. Merkittiin tiedoksi 8. Sopimus kuntarakenneselvityksen toteuttamisesta Pohjois-Satakunnan kuntaliitosselvitys Sopimukseen on varattu kunnista kohta vain yhdelle allekirjoittajalle. Karvian kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman allekirjoittamaan Karvian kunnan puolesta yksin sopimuksen kuntarakenneselvityksen toteuttamisesta Pohjois-Satakunnan kuntaliitosselvitys 9. Loma-Raison saatavan poistaminen. Tilaaja oli peruuttanut kyseisen tilauksen, mutta tieto ei ollut tavoittanut laskutusta. Näin ollen Vapaaaikatoimelta lähti vuokrausvarauksen perusteella 40 euron lasku, joka on avoinna kirjanpidossa. Vapaa-aikatoimi pyytää, että kunnanhallitus poistaa kyseisen saatavan, lasku 260/21, aiheettomana. Kunnanhallitus päätti poistaa Loma-Raison 40 euron saatavan aiheettomana. 10. Kunnanjohtaja toi esille Karviassa paljon puhuttavan postin jakelun myöhentymisen lajittelun siirryttyä Kankaanpäähän. Joinakin päivinä on alueellisesti posti jäänyt vallan tulematta ja tullut sitten vasta seuraavana päivänä. Viestintäviraston ohjeen mukaan kirjeposti tulee jakaa viitenä arkipäivänä viikossa. Se ei koske kuitenkaan sanoma- ja aikakauslehtipostia. Postinjakajille on määrätty ylityökielto. Edelliseen liittyen hallituksen jäsen, Tiina Järvinen, oli tehnyt tiedusteluja, jonka mukaan jotkut taloudet eivät viime viikon torstaina olleet saaneet postia lainkaan ja joillekin myös perjantain posti oli jäänyt tulematta. Tilanteen näin jatkuessa kunnanjohtaja tarvittaessa keskustelee asiasta uudelleen Itellan kanssa. Merkittiin tiedoksi. 11. Hallituksen jäsen, Tiina Järvinen, muistutti kunnan markkinapöydän merkityksestä kunnan imagolle Karvia-päivillä ja Joulumarkkinoilla. Merkittiin tiedoksi.

21 ILMOITUSASIAT KH 255 Merkitään tiedoksi seuraavat: Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriön kirje VM/2013/ /2013 Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen Valtiovarainministeriön kirje VM 162:01/2011 Kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen hakeminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Metsähallitus Päätös ; LSAVI/2601/ /2013 Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle jäsenkuntineen Asia: Hoitoon pääsy kiireelliseen suun terveydenhoitoon Ratkaisu: Kiireellisen suun terveydenhuollon hoitoon pääsy ei toteudu lakimääräisesti Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnissa. Aluehallintovirasto kiinnittää Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimesta vastaavien lautakuntien huomiota ympärivuorokautiseen kiireelliseen suun terveydenhuoltoon hoitoon pääsyyn. Aluehallintovirasto kehottaa Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntia ryhtymään toimenpiteisiin, jotta potilaiden oikeus päästä ympärivuorokautisesti kiireelliseen suun terveydenhuoltoon toteutuu. Aluehallintovirasto ohjaa Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntia sisällyttämään suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen järjestämisen sekä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan että erikoissairaanhoidon järjestämissopimukseen. Metsähallitus on lähettänyt Karvian kuntaan kuulutuksen luonnonsuojelualueen laajentamisesta nähtäville kolmen kuukauden ajaksi. Kuulutuksessa Metsähallitus ilmoittaa, että valtion maalle Kaurakeitaan-Kavettakeitaan-Pitkäniemenkeitaan soidensuojelualuetta on laajennettu seuraavasti: Määräala M601 (21,0593 ha) tilasta Peltoniemi RN:o 3:49 (Karvia, Kantti) on siirretty lohkomalla suojelualuekiinteistöön Kaurakeitaan- Kavettakeitaan-Pitkäniémenkeitaan soidensuojelualue RN:9 1:3

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2015

KUNNANVALTUUSTO 2/2015 KUNNANVALTUUSTO 2/2015 Aika Torstai 16.4.2015 klo 19.15-19.45 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot