PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA"

Transkriptio

1 PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : Hennalankatu 71 Vaihde: PL Lahti Y-tunnus e

2 Sisällysluettelo 1 Sopijapuolet Sopimuksen tausta ja tavoitteet Hankinnan kohde Palvelusopimukset Palveluiden käyttöönotto Sopijapuolten velvoitteet Toimittajan velvoitteet Asiakkaan velvoitteet Yhteistyön organisointi Alihankkijat Raportit ja selvitykset Hinnat, laskutus ja maksuehdot Hinnanmuutokset Ylivoimainen este, Force majeure Palvelutasosanktiot Korvaavat tuotteet ja palvelut Salassapito Immateriaalioikeuden loukkaus Palvelun käyttöoikeus Palvelun kautta tullut aineisto Tunnistetiedot Puitesopimuksen voimassaolo Sopimusasiakirjat ja pätevyysjärjestys Puitesopimuksen muuttaminen Kartelliehto Muut ehdot Oikeuspaikka Allekirjoitukset...11 m BUSINESS

3 1 Sopijapuolet Asiakas: Heinolan kaupunki Osoite: Rauhankatu 3, Heinola Y-tunnus: Toimittaja: DNA Oy Läkkisepäntie 21, Helsinki PL DNA Y- tunnus Yhteisesti puhuttaessa voidaan käyttää nimitystä Osapuoli tai Osapuolet. Lisäksi hankintalain puitteissa toimivilla Asiakkaan konsernien yhtiöillä ja yhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta hankkia tuotteita / palveluita tämän sopimuksen mukaisesti. 2 Sopimuksen tausta ja tavoitteet Tämän Puitesopimuksen tekeminen perustuu julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hankintamenettelyyn, joka on aloitettu EU-hankintailmoituksella, Tarjouspyyntö Lahden seudun tietoliikenneverkosta ja puhepalveluista. Ilmoituksen numero: sekä sen päätteeksi tehtyyn hankintapäätökseen, joilla Asiakas on valinnut DNA Oy:n Puitesopimuksen toimittajaksi. Hankinnan tausta, tavoitteet ja kohde on määritelty tämän Puitesopimuksen lisäksi tarkemmin hankintailmoituksessa ja tarjouspyyntöön liitteineen, sekä Palvelusopimuksissa. Osapuolet sopivat tällä Puitesopimuksella ne pääperiaatteet, joilla Toimittaja tuottaa Palveluja Asiakkaalle. Puitesopimus koostuu tästä sopimustekstistä sekä muista tässä sopimuksessa jäljempänä yksilöidyistä liitteinä olevista asiakirjoista. Puitesopimuksen ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Toimittajan välisiin tässä sopimuksessa mainittuihin Palvelu- ja tuoteratkaisuihin. Puitesopimuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa Asiakkaan ja Toimittajan väliset Palvelusopimuskäytännöt ja sopimusehdot, sopia yhteistyön raameista ja yhteistyön edelleen kehittämisestä sekä sopia Sopijapuolten oikeuksista ja velvoitteista. Osapuolet tekevät Puitesopimuksen perusteella Palvelusopimuksia, jossa sovitaan Palvelu- ja tuoteratkaisujen sisällöstä ja joka sisältää Palvelun- ja tuoteratkaisujen toimittamista koskevat yksityiskohtaisemmat ehdot. Tätä Puitesopimusta sovelletaan Palvelusopimuksiin, joissa viitataan tähän Puitesopimukseen, eikä se vaikuta mihinkään muihin Asiakkaan ja Toimittajan välillä oleviin sopimuksiin. Puite-ja Palvelusopimuksiin sovelletaan Puitesopimuksen liiteluettelossa mainittuja ehtoja. USINESS

4 3 Hankinnan kohde Sopimuksen kohteena oleva hankinta koskee seuraavia Asiakkaalle toimitettavia palvelukokonaisuuksia ja muita mahdollisia data- tai viestintäpalveluita sopimuskauden aikana: Datapalvelut 1. Wan 2. Kytkentäydin, FW, internet 3. Optiot Viestintäpalvelut 1. Kiinteän verkon palvelut 2. Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata 3. Välitys- ja informaatiojärjestelmät 4. Tavoitettavuuspalvelut 5. Asiakaspalveluratkaisut 6. Puhelunvälityspalvelut 7. Optiot Kyseisten kokonaisuuksien tarkemmat määrittelyt ovat tämän sopimuksen ohella sopimuksen liitteissä Tarjouksen liite 1 -yleiset vaatimukset, Tarjouksen liite 2 -tietoliikenneverkon vaatimusmäärittely, tarjouksen liite 3 - puheratkaisun vaatimusmäärittely. Osapuolet sopivat lisäksi palvelujen yksityiskohdista tarkemmin Palvelusopimuksilla. Palvelut toteutetaan toimittajan tarjouksen ja sen liitteenä olevien palvelukuvausten mukaisesti. 4 Palvelusopimukset Osapuolet tekevät Puitesopimuksen perusteella Palvelusopimukset, jossa sovitaan Palvelu- ja tuoteratkaisujen sisällöstä. 5 Palveluiden käyttöönotto Palvelun-ja tuoteratkaisujen toimittamista koskevat yksityiskohtaisemmat ehdot sovitaan tarkemmin Palvelusopimuksilla. Osapuolet laativat tarkemman toimitussuunnitelman, jonka toteutumista seurataan toimitusprojektin aikana. Toimitussuunnitelman laatimisesta vastaa toimittajan nimeämä projektipäällikkö. Toimitusprojektin hyväksyminen tapahtuu toimitusaikataulun ja - suunnitelman mukaisesti. Toimittaja vastaa siitä, että toimitusprojektin päättyessä palvelun laatu vastaa Sopimuksessa määritettyä laatutasoa. Palveluiden hyväksymiseen sovelletaan sopimuksen liitteissä Tarjouksen liite 1 -yleiset vaatimukset, Tarjouksen liite 2 -tietoliikenneverkon vaatimusmäärittely, tarjouksen liite 3 -puheratkaisun vaatimusmäärittely olevia ehtoja. Sopimuksenmukaiset hinnat tulevat voimaan kun Asiakas hyväksyy toimituksen, josta laskutus voi alkaa, ellei toisin Asiakkaan kanssa sovita. enbusiness

5 Matkapuhelinliittymien perusmaksut käynnistyvät liittymän avauksesta. Käytönmukaiset laskutukset (puhelut, sms jne.) käynnistyvät kun liittymää tai palvelua käytetään. 6 Sopijapuolten velvoitteet 6.1 Toimittajan velvoitteet Toimittaja vastaa siitä, että Palvelu- ja tuoteratkaisut ovat sopimuksen mukaisia, soveltuvat sovittuun käyttötarkoitukseen ja toimivat sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa siitä, että Palvelu- ja tuoteratkaisut täyttävät toiminnallisuutensa, teknisten ominaisuuksiensa, käytettävyytensä ja muutoin tarjous-pyyntöasiakirjoissa yksilöidyt vaatimukset ja yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset. Toimittaja vastaa siitä, että Palvelu- ja tuoteratkaisut täyttävät toimitushetkellä ja sopimusaikana vaatimukset, jotka perustuvat lakiin tai sen nojalla annettuun asetukseen tai viranomaismääräykseen ja jotka ovat voimassa Sopimuksen tekohetkellä tai tulevat voimaan sopimuskauden aikana. Asiakkaalla on kuitenkin velvollisuus kertoa Toimittajalle erityislainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, jotka koskevat Asiakasta ja liittyvät Palveluja tuote-ratkaisuun. Toimittaja vastaa: - vastuuhenkilön nimeämisestä, jolle Asiakas tai edustajansa voi antaa sopimustehtävien hoitoon liittyviä ohjeita ja huomautuksia yhtä pätevästi kuin ne olisi annettu suoraan Toimittajalle; - siitä että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen; - siitä, että se noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä; - alalla tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä; - siitä, että ongelmakohtiin puututaan välittömästi ja toimenpiteistä tiedotetaan kirjallisesti Asiakkaan yhteyshenkilölle; siitä, että Toimittaja viipymättä kustannuksellaan korjaa toimituksessa ja / tai palvelussa esiintyvät, Toimittajan vastuulla olevat Toimittajasta johtuvat virheet ja häiriöt. Korjaukseen sisältyy myös korjausta vastaavien muutosten tekeminen dokumentaatioon kohtuullisessa ajassa; - siitä, että asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö pystyy käyttämään, ylläpitämään ja edelleen kehittämään palvelua siltä osin, kuin kuin palvelu sovitaan siirrettäväksi (asiasta sovitaan tarkemmin sopimuskauden aikana). 6.2 Asiakkaan velvoitteet Sen lisäksi mitä tarjouspyynnössä ja sopimuksessa on sovittu Asiakkaan tehtäväksi, Asiakas antaa Toimittajalle hallussaan ja luovutettavissa olevat Toimittajan pyytämät tiedot tehtävän suorittamista varten. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä. Asiakas varaa riittävät resurssit käyttöönottosuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen yhdessä Toimittajan kanssa. Asiakas vastaa palautteen ja muiden toiminnassa ilmenneiden puutteiden ilmoittamisesta Toimittajalle viivytyksettä (Toimittaja puuttuu ongelmakohtiin välittömästi ja tiedottaa toimenpiteistä Asiakkaalle). 7 Yhteistyön organisointi Sisältö myöhemmin. <M BUSINESS

6 8 Alihankkijat Toimittajalla on kokonaisvastuu Sopimuksen toteuttamisesta. Osapuoli vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta, alihankkijoiden työn tekemisestä, lopputuloksen laadusta ja toimittamisesta kuten omastaan. Osapuoli vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Osapuolelle asetettuja velvoitteita. Asiakas kohdistaa mahdolliset vaatimukset ja reklamaatiot aina Toimittajaa kohtaan. 9 Raportit ja selvitykset Raportteja koskevia vaatimuksia on määritelty sopimuksen liitteissä Tarjouksen liite 1 -yleiset vaatimukset, Tarjouksen liite 2 -tietoliikenneverkon vaatimusmäärittely, Tarjouksen liite 3 -puheratkaisun vaatimusmäärittely.. Osapuolet sopivat raporttien yksityiskohdista tarkemmin Palvelusopimuksilla. 10 Hinnat, laskutus ja maksuehdot Toimittaja veloittaa hinnat ja veloitukset tarjouspyynnön ja tarjouksensa sekä Palvelusopimuksen mukaisesti. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Viivästyskorko on laskun saapumishetkellä olevan korkolain mukainen. Palveluiden hinnat ovat kuvattu sopimuksen liitteessä Liite 4 - Lahden seutu hintaliite KORJATTU Muihin kuin tarjouspyynnössä ja sopimuksessa määriteltyihin palveluihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia toimittajan yleisiä hinnastoja. Mahdollinen viivästyskorko peritään voimassa olevan Korkolain mukaisesti. Sopimuskauden aikana hankittavien uusien palveluiden hinnoittelun noudattaa muiden vastaavien sopimukseen liitettyjen palveluiden hinnoittelua Hinnanmuutokset Hinta on kiinteä sopimuskauden ensimmäiset viisi (5) vuotta, tämän jälkeen toimittaja voi ehdottaa hinnanmuutosta. Mahdolliset hinnankorotusesitykset on toimitettava kirjallisena toiselle osapuolelle viimeistään yhdeksän (9) kuukautta ennen haluttua voimaantuloajankohtaa. Hinnantarkistus voi johtaa myös hinnan alenemiseen, koska teknologian hintakehitys on yleensä laskeva. Jos ehdotettua hinnanmuutosta ei hyväksytä, voidaan sopimus irtisanoa irtisanomisperusteiden mukaisesti. Irtisanomistilanteessa irtisanomisajan ajan noudatetaan sopimuksen alkuperäisiä hintoja. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen tai arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palvelujen ja tuotteiden hinnat muuttuvat vastaavasti. 11 Ylivoimainen este, Force majeure Jos sopimusehdon noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta korvausvelvollisuuksineen. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssin epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiötä kuten ukonilmaa tai myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapelitms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka- JUW'qzfflltzo

7 aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on Osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä mainittua noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa DNA:n alihankkijaa tai tavarantoimittajaa. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle Osapuolelle viipymättä Palvelutasosanktiot Palvelutaso ja siihen liittyvät sanktiot on kuvattu sopimuksen liitteissä Tarjouspyyntö, Tarjouksen liite 1 -yleiset vaatimukset, Tarjouksen liite 2 -tietoliikenneverkon vaatimusmäärittely, Tarjouksen liite 3 -puheratkaisun vaatimusmäärittely Korvaavat tuotteet ja palvelut Toimittaja voi Asiakkaan siihen kulloinkin erikseen suostuessa korvata sopimuksen mukaiset Tuotteet ja palvelut toisilla tuotteilla ja palveluilla osana kehityskumppanuutta. Ellei toisin sovita, korvaavien ratkaisujen on täytettävä sopimuksessa esitetyt vaatimukset ja niiden kapasiteetin, suorituskyvyn ja tietoturvan on oltava vähintään yhtä hyvät kuin alkuperäisten ratkaisujen, ottaen kuitenkin huomioon tekniikan ja palvelujen kehittymisen. 12 Salassapito Sopimuksen yhteydessä osapuolet voivat saada toisiltaan kaupallisia tai teknisiä tietoja, jotka kuuluvat toisen liikesalaisuuden piiriin tai joihin tällä on jokin immateriaalioikeus. DNA:n liikesalaisuuksiin kuuluvat kaikki sopimus- tai tarjousasiakirjoihin sekä palveluihin liittyvät kehitysaineistot, sovellukset ja lopputulokset. Kumpikin Osapuoli vastaa siitä, etteivät toiselle Osapuolelle toimitettu aineisto, säilytettävät tiedot tai syntyneet tulosteet loukkaa lakia tai hyvää tapaa eivätkä muita tahoja koskevaa tietosuojaa. Asiakas sitoutuu siihen, ettei luovuta liikesalaisuutena pidettäviä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman DNA:n lupaa. Osapuolet sitoutuvat käsittelemään ja säilyttämään haltuunsa saamiaan luottamuksellisia tietoja niiden vaatimalla varovaisuudella ja vähintään yhtä huolellisesti kuin omia luottamuksellisiksi luokittelemiaan tietoja ja yrityssalaisuuksia. Osapuolet eivät ole oikeutettuja luovuttamaan kolmannelle, hyödyntämään, jäljentämään tai muuten viittaamaan saamiinsa luottamuksellisiin tietoihin muussa kuin Osapuolten keskenään hyväksymässä käyttötarkoituksessa. Tällä sopimuksella ei myönnetä Osapuolille käyttöoikeuksia tai mitään muitakaan oikeuksia luottamuksellisiin tietoihin tai niiden tulevaisuudessa tapahtuvaan hyödyntämiseen. Ellei kirjallisesti toisin sovita, kaikki Osapuolten toisilleen luovuttamat tiedot ovat luovuttavan Osapuolen omaisuutta. Salassapidon Osapuolille asettamat velvoitteet eivät estä Osapuolia luovuttamasta luottamukselliseksikaan luokiteltavia tietoja taloudelliselle tai lainopilliselle neuvonantajalleen tai muullekaan tiedot vastaanottaneen Osapuolen hyväksi työskentelevälle kolmannelle osapuolelle, jonka on tarpeellista tutustua tietoihin ne vastaanottaneen Osapuolen intressissä ja hyväksyttävää tarkoitusta varten. Tällaista kolmatta osapuolta on kuitenkin ennen tietojen luovuttamista informoitava tämän salassapitosopimuksen mukaisista velvoitteista. Edellä olevasta poiketen salassapito ei koske tilanteita, joissa viranomaisen on noudatettava tai on velvollinen noudattamaan toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) tai muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. BUSINESS

8 13 Immateriaalioikeuden loukkaus DNA:n palveluihin ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat DNA:lle. DNA vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät sopimusta solmittaessa loukkaa kolmannen osapuolen Suomessa voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Immateriaalioikeudella tarkoitetaan muun muassa patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeutta. DNA ei vastaa asiakkaalle oikeudenloukkauksesta, joka aiheutuu siitä, että - palvelua on asiakkaan tai kolmannen tahon toimesta muutettu; - palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu; - palvelua käytetään yhdessä kolmannen osapuolen toimittaman tai asiakkaan itse tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa; - palvelua käytetään vastoin annettuja ohjeita Palvelun käyttöoikeus DNA antaa asiakkaalle käyttöoikeuden sopimuksen mukaiseen palveluun. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä DNA:n tai kolmannen osapuolen, kuten ohjelmiston omistajan, antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman kirjallista suostumusta kopioida, kääntää, muuttaa eikä luovuttaa aineistoa tai palvelua edelleen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu Palvelun kautta tullut aineisto DNA ei vastaa Asiakkaan palvelun kautta hankkimasta aineistosta, sen toimivuudesta tai saatavuudesta taikka siitä, onko Asiakkaalla oikeutta käyttää mainittua aineistoa. DNA ei vastaa siitä, että kolmas osapuoli on hankkinut Asiakkaan palvelussa käyttämää aineistoa palvelun kautta omaan käyttöönsä. Asiakas vastaa siitä, että hän ei toimita eikä välitä tai aseta muiden saataville kolmannen oikeutta loukkaavaa taikka lain tai hyvän tavan vastaista aineistoa. DNA:lla on oikeus poistaa Asiakas kuulematta tällainen aineisto palvelusta tai estää sen käyttö tai saanti välittömästi. Palvelun avulla tai sen kautta käydyn viestinnän sisältö ei ole DNA:n vastuulla miltään osin. 14 Tunnistetiedot DNA:Ila on oikeus päättää Asiakkaan käyttöön tulevista käyttäjätunnuksista, osoitteista ja muista vastaavista tunnisteista. Asiakkaan on säilytettävä saamiaan tunnisteita, kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja huolellisesti. DNA:lla on oikeus muuttaa jo annettuja tunnisteita, jos viranomaismääräykset tai verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat taikka muut vastaavat syyt sitä edellyttävät. DNA ilmoittaa tunnisteiden muutoksista viimeistään kaksi (2) kuukautta etukäteen, paitsi jos muutos johtuu syystä, jota DNA ei ole niin aikaisin voinut ottaa huomioon. DNA:lla on oikeus antaa liittymien ja palveluiden kiinteät IP-osoitteetja vastaavat tunnistetiedot kolmannen osapuolen käyttöön, jos ne eivät ole olleet Asiakkaan omassa käytössä kuuteen (6) kuukauteen. DNA:lle ei ole oikeutta luovuttaa tunnistetietoja tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Asiakkaalla ei ole oikeutta tunnisteisiin sopimuksen päätyttyä. 15 Puitesopimuksen voimassaolo Puitesopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

9 Sopimuskausi on viisi (5) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ensimmäisen viiden sopimusvuoden jälkeen 3 kuukauden irtisanomisajalla. Toimittaja voi irtisanoa ensimmäisen viiden sopimusvuoden jälkeen sopimuksen päättymään 9 kuukauden irtisanomisajalla. Puitesopimus on irtisanottava kirjallisesti. Yksittäisen palvelun kestoaika voi olla pidempi kuin tämän sopimuksen kestoaika mm. siinä tapauksessa, että Asiakas on tilannut sopimuskauden aikana palveluita joiden määräaikainen sopimuskausi ylittää tämän sopimuksen sopimuskauden. Kyseisiin Palveluihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja aina palvelukohtaisen määräaikaisen sopimuskauden päättymiseen asti. Sopimuksen voimassa ollessa Asiakas voi irtisanoa sopimuksen perustellusta syystä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi seuraavat tilanteet (luettelo ei ole tyhjentävä): Toimittaja ei kirjallisesta reklamaatiosta huolimatta korjaa olennaisia virheitään 30 päivän kuluessa. Toimittajalla on toistuvia vaikeuksia toimittaa sovittuja palveluita. Kokonaistoimitus viivästyy merkittävästi sovitusta aikataulusta. Toimitetuissa palveluissa on jatkuvia teknisiä ongelmia tai toimittajan laskutuksessa on jatkuvia virheitä. Asiakas ilmoittaa Toimittajalle kirjallisesti irtisanomisoikeuden käyttömahdollisuudesta ja antaa Toimittajalle 30 päivää aikaa korjata irtisanomisen perusteena olevan asian. Irtisanomistilanteessa irtisanottujen palveluiden maksuvelvoite päättyy sopimuksen/palvelun tultua irtisanotuksi. Asiakkaalla on oikeus vaatia vahingonkorvauksia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Edellä olevasta poiketen Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Asiakkaalle tarpeettomaksi jäävät yksittäiset liittymät ja palvelut koska tahansa sopimuskauden aikana 1 kuukauden irtisanomisajalla, irtisanottavien liittymien ja palveluiden maksuvelvoite lakkaa irtisanomisen myötä. Sopimuskauden aikana hankittavat uudet palvelut ovat voimassa alkuperäisen sopimuksen voimassaoloajan päättymiseen saakka. Uusien palveluiden hinnoittelu noudattaa muiden vastaavien sopimukseen liitettyjen palveluiden hinnoittelua. Mikäli sopimuskauden aikana mahdollisesti toteutettavat kunta - tai palvelurakenteen muutokset vaikuttavat asiakkaan organisaatioon merkittävästi siten, että muutokset edellyttävät asiakkaan irtaantuvan tästä sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä hengessä ja molempien osapuolien edut huomioiden sopimuksen päättymisestä ja sen kustannus - ja muista vaikutuksista. Sopimus voi kuitenkin päättyä edellä mainitulla perusteella aikaisintaan Sopimusasiakirjat ja pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: 1 Puitesopimus 2 Palvelusopimukset liitteineen 3 Tarjouksen liite 1 -yleiset vaatimukset Tarjouksen liite 2 -tietoliikenneverkon vaatimusmäärittely Tarjouksen liite 3 -puheratkaisun vaatimusmäärittely Tarjouksen liite 4 -hintaliite 4 Yhteyshenkilöt ja yhteistyöorganisaatio 5 JIT yleiset ehdot Palvelusopimuksen ja sen liitteiden välisestä tulkintajärjestyksestä sovitaan Palvelusopimuksessa. m USINESS

10 17 Puitesopimuksen muuttaminen Sopimusosapuolet voivat muuttaa Puitesopimusta kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 18 Kartelliehto Toimittaja vahvistaa sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla Asiakkaan toimintaalueella. Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailun rajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan Asiakkaalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät Asiakkaalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli palveluntuottaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 :n ( /948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, palveluntuottaja vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta. 19 Muut ehdot Palvelut, joita tässä sopimuksessa tai tarjouksessa ei ole mainittu noudattaa kyseisten palveluiden kulloinkin voimassaolevia hinnastoja ja sopimusehtoja. DNA Oy:llä on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja. Sopimusehtojen muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle viimeistään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa Asiakkaan DNA:lle viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Jos sopimusehtoja on muutettu Asiakkaan vahingoksi, Asiakkaalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksen saatuaan irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantullessa sen palvelun osalta, jota muutos koskee. Osapuolet ymmärtävät, että DNA:n oikeutta muuttaa sopimusehtoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi asiakaskohtaisten ehtojen (kuten hinta) muuttamiseen, vaan lähinnä tilanteisiin, joissa muutos koskee suurta osaa DNA:n asiakkaista esimerkiksi viranomaismääräysten muuttuessa. 20 Oikeuspaikka Puite-ja Palvelusopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijapuolten kesken, ratkaistaan Keskuskauppakamarin välitysmenettelyn mukaisesti. Välitystuomioistuimen paikka on Helsinki. BUSINESS

11 21 Allekirjoitukset Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) Asiakkaalle ja yksi (1) Toimittajalle. Heinola Heinolan kaupunki Asiakas DNA Oy Toimittaja nimi tehtävänimike nimi tehtävänimike tusiness

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot