Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma"

Transkriptio

1 Turun yliopiston maantieteen laitos Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON Maantieteen tutkielma Asiasanat: aluekehitys, asuminen, etätyö, maaseutupolitiikka, saaristot, vapaa-aika Turku 2007

2

3 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/ matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta HOLMA, ELISA: Etätyöllä ja osa-aikaisella asumisella elinvoimaa Lounais-Suomen saaristoon Tutkielma, 145 s., 7 liites. Maantiede Joulukuu 2007 Tutkimuksessani tarkastelen osa-aikaisten asukkaiden tekemää etätyötä Lounais- Suomen saaristossa, missä vapaa-ajan asuminen on näkyvä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen ilmentymä ja merkittävä kuntien elinvoimaisuuden lähde. Lähtökohtanani on ajatus etätyöstä alueellisen kehittämisen välineenä ja maallemuuton tukijana. Joustavilla työmahdollisuuksilla voidaan nostaa vapaa-ajan asuntojen käyttöastetta, ja joidenkin osalta etätyö saattaa mahdollistaa myös kuntaan muuttamisen. Tutkimuksessani asuminen, joustava työnteko ja yksilöllinen aluepolitiikka nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkimukseni on osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen etätyöhanketta. Tarkoituksenani on selvittää osa-aikaisten asukkaiden tekemän etätyön yleisyyttä ja kiinnostusta etätyön tekemiseen, vapaa-ajan asunnon muuttamiseen ympärivuotisesti asuttavaksi ja kuntaan muuttamiseen sekä kerätä kokemuksia etätyöntekijöiltä. Tutkimukseni kohteena ovat neljän suomenkielisen saaristo- tai saaristo-osakunnan, Askaisten, Kustavin, Taivassalon ja Velkuan, osa-aikaiset asukkaat. Heille lähetettiin yhteensä 4839 postikyselyä, joista 1313:a palautettua käytän kvantitatiivisena aineistonani. Lisäksi haastattelin kahdeksaa kyselyyn vastannutta etätyöntekijää. Teemahaastattelun ja soveltamani narratiivisen menetelmän avulla tuon esiin yksilöiden kokemuksia ja ajatuksia etätyön tekemisestä sekä vapaa-ajan asumisesta. Tutkimukseni perusteella 12 prosenttia vapaa-ajan asunnon omistajista tekee etätyötä vapaa-ajan asunnollaan, ja työikäisistä moni etätyötä tekemätön olisi siitä kiinnostunut. Omistajista kuitenkin noin 40 prosenttia on eläkeläisiä. Etätyöskentely edellyttäisi usein nykyistä parempia internetyhteyksiä, joustavampaa työtä ja työnantajan suostumusta. Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet ovat muita kiinnostuneempia parantamaan vapaa-ajan asuntonsa varustelutasoa ja muuttamaan vapaa-aikakuntaansa. Etätyö ilmentää monen kohdalla työn monipaikkaista luonnetta, työ- ja vapaa-ajan sekoittumista toisiinsa sekä halua viettää vapaa-ajan asunnolla mahdollisimman paljon aikaa. Etätyön etuina pidetään keskittymiskyvyn parantumista ja työn tehokkuuden parantumista. Siihen ei kuitenkaan juuri kannusteta huolimatta siitä, että etätyöksi soveltuva työ on luonteeltaan pitkälti itsenäistä ja keskittymiskykyä vaativaa. Ainakin osittainen etätyö saattaisi siten parantaa työtulosta ja kilpailukykyä sekä yksilöiden valinnanvapautta asuinpaikkansa ja ajankäyttönsä suhteen. Asiasanat: aluekehitys, asuminen, etätyö, maaseutupolitiikka, saaristot, vapaa-aika

4 SISÄLLYS 1.JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset ALUEELLINEN SUUNNITTELU, ALUEPOLITIIKKA JA ALUERAKENTEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Alueet ja alueellinen suunnittelu muuttuvassa yhteiskunnassa Aluekehitykseen vaikuttavat tekijät Krugman ja uusi aluetalousteoria Integraatio ja aluetalouksien korostuminen ALUEIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA Julkinen valta ja hyvinvointivaltion aluepolitiikka Tietoyhteiskuntapolitiikka Maaseutu ja saaristo erityishuomiota vaativina alueina Aluesuunnittelu tasapainoisen kehityksen työkaluna Alueiden kehittäminen käytännössä: erikoistumista ja seutuistuvaa muuttovirtaa Alueiden kehittäminen Varsinais-Suomessa: omat voimavarat lähtökohtana ETÄTYÖ JA ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN Etätyö vai joustotyö? Etätyön tutkimus: aluekehityksestä työn uudelleenorganisointiin Yhteiskunnan murros ja työelämän muutos Teletuvista kotikonttoriin Etätyö yhteiskunnan ja yksilön tasolla Etätyön edellytykset ja etätyöksi soveltuvat tehtävät Organisatoriset edellytykset Työtehtäviin liittyvät edellytykset Etätyöntekijän ominaisuudet Tekniset edellytykset...44

5 4.7 Suomalaisten etätyö Etätyöntekijöiden määrä ja määrittelyn vaikutus siihen Etätyön hyvät ja huonot puolet ETÄTYÖHANKKEET: HANKEVIIDAKOSTA HANKKEIDEN ARVIOINTIIN Toteutetut valtakunnalliset ja alueelliset etätyöhankkeet Etätyöhankkeiden arviointi: hukkaan heitettyjä voimavaroja vai tuloksellista kehittämistä? OSA-AIKAINEN ASUMINEN: VAPAA-AJANVIETTOA JA KAKKOSASUMISTA Kakkosasuminen, vapaa-ajan asuminen, osa-aikainen asuminen: synonyymejä vai sisaruksia? Vapaa-ajan asumisen tutkimus Mikä kakkosasumisessa viehättää? Vapaa-ajan asunnot Suomessa KAKKOSASUMINEN, ELINVOIMAINEN MAASEUTU JA TOIMEENTULO Kakkosasuminen maaseudun vireyttäjänä Työn ja toimeentulon mahdollisuudet Kakkosasumisen vaikutukset maaseudulla Vapaa-ajan asumisen merkitys kuntien taloudelle Etätyö vapaa-ajan asunnolla Osa-aikaisesta asukkaasta vakituiseksi asukkaaksi? TUTKIMUSALUEEN KUNNAT: RAKENNEMUUTOKSEN KOETTELEMUKSISTA TASAPAINOON Yleistietoa tutkimusalueen kunnista Imagolla menestykseen? Lisääntyvä kakkosasuminen...73

6 9. KUNNAN NÄKÖKULMA: MIKÄ SAA USKOMAAN UUSIIN ETÄTYÖHANKKEISIIN JA VAPAA-AJAN ASUMISEEN? YLEISKUVA OSA-AIKAISTEN ASUKKAIDEN ETÄTYÖSKENTELYSTÄ TUTKIMUSKUNNISSA Kyselyaineisto ja sen analysointi Koko aineistoon perustuva tarkastelu Työikäisen aineiston tarkastelu Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet Vapaa-ajan asunnon varustelutason parantaminen ja kuntaan muuttaminen Koko aineisto Aineiston tarkastelu ryhmittäin ETÄTYÖNTEKIJÄN HENKILÖKUVAT Tutkimushaastattelu ja sen tulkinta metodologisista lähtökohdista Narratiivi elämäkerrasta yksilöllisiin kokemuksiin Teemahaastatteluiden ja analyysin toteutus Kahdeksat kasvot etätyölle Kaisa Joustavuutta vapaa-ajan viettoon Matias Tietoyhteiskunnan paradoksi Esa Omavalintaista työnsijoittelua Tarmo Monipaikkaista työntekoa tienpäällä Maiju Etätyöllä matkustusajan säästöön Oskari Ylitöitä, tutkimusvapaata ja mökin kunnostusta Hannes Tutkimustyötä ja suggestopedistä kasvatusta Perttu Haave yrityksestä juurilla Yhteenveto haastatteluista moninaista etätyötä ja joustavuutta asumiseen JOHTOPÄÄTÖKSET...132

7 LÄHTEET LIITE 1. Vapaa-ajan asunnot kartalla LIITE 2. Kyselylomake LIITE 3. Taulukot 4 ja 5 LIITE 4. Taulukot 6 ja 7 LIITE 5. Taulukko 8 LIITE 6. Haastattelurunko

8 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Muutos on luonnollinen osa yhteiskuntaa. Erilaisten alueellisten kilpailuetujen vuoksi alueet erilaistuvat. Heikoimpien edellytysten alueet uhkaavat jäädä syrjään vahvojen alueiden houkutellessa sekä yrityksiä että asukkaita. Suomessa maaseutu ja saaristo ovat alueita, jotka vaativat erityistä huomiota alueellisen kehityksen tasapainottamiseksi. Sekä yritysten toimintaedellytysten että yksittäisten ihmisten asuin- ja elinmahdollisuuksien turvaamiseksi syrjäisten alueiden tulee löytää omat vahvuutensa pysyäkseen mukana kilpailussa. Saariston kilpailuvaltiksi on noussut ainutlaatuinen luonnonympäristö, joka houkuttelee alueelle paitsi matkailijoita myös valtavat määrät vapaa-ajan asukkaita. Lounais-Suomen saariston pienten kuntien kamppaillessa vähenevän ja ikääntyvän väestön sekä katoavien palveluiden kierteessä vapaa-ajan asukkaat tuovat etenkin kesäaikaan liikettä kuntiin lisäten kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta. Vapaa-ajan asumisen merkitys korostuu edelleen, sillä tutkimusten mukaan vapaa-ajan asunnoilla vietettävä aika on jatkuvasti lisääntynyt ja vapaa-ajan asuntojen varustelutaso parantunut. Toisaalta myös kiinnostus maaseutuasumiseen ja asuinpaikan valitsemiseen elinympäristön perusteella ovat kasvaneet vaihtoehtona kaupunkiasumiselle. Vapaa-ajan asunnoilla vietettävää aikaa rajoittaa luonnollisesti työpaikka, joka usein sijaitsee kaukana vapaa-ajan asunnolta. Työ- ja vapaa-ajan välillä on entistä harvemmin selvää rajaa, ja näiden joustava yhdistäminen etätyön muodossa tarjoaa mahdollisuuden viettää vapaa-ajan asunnolla enemmän aikaa työnkuvan sen mahdollistaessa. Etätyötä tekemällä voidaan välttyä ainakin osittain pitkiltä työmatkoilta ja suurten kaupunkien liikenneruuhkilta. Näin säästetään aikaa ja energiaa, jotka voidaan tehokkaammin suunnata itse työn tekoon siellä missä työntekijä on riippumatta varsinaisen työpaikan sijainnista. Etätyöstä on puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta vasta viime vuosina tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien merkittävä parantuminen on avannut etätyölle uusia mahdollisuuksia. Laajakaistayhteyksien yleistyminen myös syrjäisillä seuduilla kuten saaristossa on mahdollistanut tietoliikenneyhteyttä vaativan etätyön tekemisen kaupunkiseutujen lisäksi myös äärialueilla. Tosin saaristossa on 1

9 edelleen melko paljon katvealueita, joille kiinteän internetyhteyden hankkiminen on hankalaa ja kallista ja jotka eivät toistaiseksi ole langattomien verkkojen katealueella. Etätyötä pidetään saariston elinvoimaisuuden ylläpitämisen ja parantamisen mahdollisuutena ja erityisesti osa-aikaisten asukkaiden työskentelyä vapaa-ajan asunnoillaan potentiaalisena kuntien palvelu- ja tulotason turvaajana (esim. Heinonen 1998: 76 77). Etätyö ei suinkaan ole ongelmaton ja helppo ratkaisu työntekijän ja työpaikan sijainnin ongelmaan. Se ei luonnollisestikaan sovellu kaikille ammattialoille, ja lisäksi työn organisointi ylipäätään suosii perinteistä työntekomallia, jossa työpaikka erottuu selkeästi työntekijän vapaa-ajanviettopaikasta. Tämä tutkimukseni on osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället -hanketta. Se on EU:n Interreg III A Skärgård -ohjelman, Varsinais-Suomen liiton, Ålands landskapsregeringin ja Uudenmaan liiton rahoittama vuoden pituinen projekti Länsi- Uudenmaan, Turunmaan, Turun seudun, Vakka-Suomen ja Ahvenanmaan saaristoalueilla. Hankkeen tarkoituksena on parantaa saariston työ- ja asuinmahdollisuuksia sekä kilpailukykyä etätyön ja työpaikkojen hajauttamisen kautta yhteistyössä yritys-, kunta- ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeessa kootaan vapaa-ajan asukkaiden kokemuksia ja ajatuksia etätyöstä sekä toteutetaan konkreettinen pilottiprojekti etätyön ja saaristoon muuttamisen edistämiseksi sekä palveluiden tuottamiseksi läheisille keskusalueille. (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2007.) 1.2 Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu kolmen pääteeman, alueellisen suunnittelun ja kehittämisen, etätyön ja osa-aikaisen asumisen, ympärille. Viitekehykseni on melko laaja, mutta tutkimuksessani etätyö kytkeytyy näihin kaikkiin osalohkoihin. Näen tutkimuksessani etätyön osana alueellista kehittämistä ja saariston kilpailukyvyn parantamista sekä osa-aikaista asumista, minkä vuoksi koen tarpeelliseksi käsitellä etätyön ohella myös alueellisen kehittämisen lähtökohtia sekä osa-aikaiseen asumiseen liittyvää kokonaisuutta kietomalla etätyön osaksi niitä. Alueelliseen 2

10 kehittämiseen liittyvässä osuudessa käytän lähteinä enimmäkseen poliittisia selvityksiä luodakseni kuvan siitä, millaisessa poliittisessa ympäristössä alueellinen kehittäminen tapahtuu, eli millaisena aluepolitiikan periaatteet näissä selvityksissä esitetään. Alueellinen kehittäminen on nykyisin pitkälti hankeperustaista. Myös etätyötä on pyritty edistämään lukuisin hankkein eri puolilla maata, mutta lukuisista yrityksistä huolimatta tuloksia ei kovinkaan vahvasti ole näkyvissä. Etätyöhankkeiden vaikutukset ja arviointi ovat jääneet melko vähälle, vaikka jaetut onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset olisivat hankeperustaisessa kehitystyössä tärkeitä tuloksellisen keittämisen kannalta. Tutkimukseeni olen liittänyt myös hankkeiden arvioinnin näkökulman perustuen Hanhikkeen (1999) selvitykseen. Tarkastelen myös kunnan näkökulmasta sitä, mikä saa uskomaan uusiin etätyöhankkeisiin, vaikka konkreettisia tuloksia ei juurikaan ole näkyvissä. Tutkimukseni empiirisessä osuudessa tarkastelen saariston vapaa-ajan- tai ennemminkin osa-aikaisten asukkaiden tekemää etätyötä ja kiinnostusta siihen sekä vapaaaikakuntaansa muuttamiseen tai vapaa-ajan asunnon muuttamiseen ympärivuotiseen asuinkäyttöön neljässä Lounais-Suomen saariston suomenkielisessä kunnassa: Askaisissa, Kustavissa, Taivassalossa ja Velkualla. Samoja teemoja selvitetään Distansarbetaren-hankkeessa yhteensä 11 kunnan osa-aikaisilta asukkailta hankkeen toiminta-alueella lähettämällä heille yhteensä yli 8000 postikyselyä, joista tutkimusalueelleni tulee noin Postikyselyn lisäksi syvennyn etätyöhön yksilökohtaisella tasolla. Tätä varten haastattelen kahdeksaa postikyselyyn vastannutta etätyötä tekevää osa-aikaista asukasta. Teemahaastatteluiden perusteella laadin yksilöllisiä narratiiveja eli kertomuksia luodakseni kuvan siitä, mitä kyseiset tapaukset käsittävät etätyöllä ja mitä etätyö ja vapaa-ajan asuminen heille merkitsevät korostaen haastateltavien yksilöllistä representointia heidän subjektiivisesta kokemusmaailmastaan. Pienissä maaseutumaisissa kunnissa yksittäisilläkin muuttajilla on suuri merkitys. Moni haastattelemistani osa-aikaisista asukkaista on kiinnostunut muuttamaan vapaaaikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Tuomalla tutkimukseeni yksilön näkökulman haluan korostaa työntekijän näkemystä etätyöhön ja samalla tuoda esiin sen, mitä etätyö 3

11 osittaisena työmuotona käytännössä merkitsee. Kertomalla yksittäisten henkilöiden tarinan haluan painottaa myös Tervon (2000a: 411) esittämää yksilöllistä aluepolitiikkaa, jolla hän tarkoittaa yksittäisten osaavien ihmisten asuinpreferenssien suuntaamista maaseudulle. Tiivistetysti pyrin tutkimuksessani vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten alueellinen kehittäminen ja etätyö kytkeytyvät toisiinsa? 2. Millainen rooli osa-aikaisilla asukkailla on maaseutu/saaristokuntien elinvoimaisuuden kannalta? 3. Mitä etätyöhankkeilla on saavutettu ja mikä merkitys niillä on kunnalle? 4. Tekevätkö tutkimuskuntieni osa-aikaiset asukkaat etätyötä vapaa-ajan asunnollaan, kuinka paljon ja mitä he pitävät tärkeimpinä etätyön edellytyksinä? 5. Ovatko etätyöntekijät tai etätyöstä kiinnostuneet muita kiinnostuneempia muuttamaan vapaa-ajan asuntonsa ympärivuotiseen asuinkäyttöön soveltuvaksi tai muuttamaan vapaa-aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi? 6. Mitä etätyö teemahaastattelun perusteella käytännössä merkitsee haastattelemilleni osa-aikaisille asukkaille? 4

12 2. ALUEELLINEN SUUNNITTELU, ALUEPOLITIIKKA JA ALUE- RAKENTEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 2.1 Alueet ja alueellinen suunnittelu muuttuvassa yhteiskunnassa Alueellinen kehitys ja aluerakenne kytkeytyvät tiiviisti talouteen ja sen toimintamekanismeihin, jotka muuttuvat ajan myötä rakennemuutoksen ja talouden nousu- ja laskukausien myötä. Rakennemuutos on olennainen osa talouden kehitystä ja kasvua, eikä sitä voida tai ole syytäkään välttää, vaan muutos on kilpailukykyisen yhteiskunnan edellytys (Valtioneuvoston kanslia 2000: 16). Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti globaalin talouden ja teknologian kehittymisen myötä. Suomalainen yhteiskunta on kehittynyt sadan vuoden aikana maatalousyhteiskunnasta modernin teollisuusyhteiskunnan kautta tietoyhteiskunnaksi, minkä on mahdollistanut menestyksekäs idearikkaiden ja ammattitaitoisten ihmisten sekä pääoman yhdistelmä. Tietoyhteiskunnassa teollisen ajan toimintatavat ja tuotannontekijät ja niiden painoarvot ovat muuttuneet teollisuusyhteiskuntaan nähden: Tieto ja sen käsittely on tullut yhä keskeisemmäksi tuotannontekijäksi ja tuotteeksi. (Hautamäki 1996: 17; Valtioneuvoston kanslia 2000: 16.) Yhteiskunnan nopea muutos ja väestönkasvu aiheuttavat ongelmia, etenkin jos menestyviä kasvukeskuksia on vähän. Nopean kasvun keskuksissa esimerkiksi palveluiden tarjonta ei kohtaa kasvavaa väestöä ja asumiskustannukset kohoavat voimakkaasti, mutta väestöä menettävillä alueilla käyttökelpoista perusrakennetta jää vajaakäyttöön. Pitkällä aikavälillä nuoren ja hyvin koulutetun väestön keskittyminen harvoihin kasvukeskuksiin aiheuttaa haasteita alueiden välisten hyvinvointierojen hillitsemiselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. (Valtioneuvoston kanslia 2000: 16.) Aluepolitiikkaa tarvitaan eri alueiden kehityserojen tasaamiseen ja hyvinvoinnin takaamiseen tasapuolisesti yhteiskunnassa. Aluepolitiikka ja alueellinen kehitys ovat yhteydessä toisiinsa, sillä aluepolitiikka on tietoista talouspoliittista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan eritasoisten alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Siksi alueellista kehittyneisyyttä pohdittaessa tuleekin tarkastella aluepolitiikkaa sekä poliittisessa, taloudellisessa että yhteiskunnallisessa kontekstissa. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 71, 92, 95.) 5

13 Alueellisen suunnittelun tehtävänä on muokata relatiivista tilaa. Sillä tarkoitetaan fyysistä ympäristöä, jossa ihmisten arkiset toiminnot tapahtuvat muokaten heidän käsityksiään lähiympäristöstä. Politiikka ja talous eli julkinen ja yksityinen etu kytkeytyvät voimakkaasti alueelliseen suunnitteluun. Se ei voi koskaan olla arvovapaata toimintaa, vaan suunnittelu ja poliittinen päätöksenteko sekoittuvat aina toisiinsa, ja tilan muokkaamiseen kohdistuvat toimenpiteet ovat aina arvolatautuneita. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 15, ) Alueellinen suunnittelu on moniulotteista sekä tilallisesti että ajallisesti (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 21). Eri mittakaavoissa tapahtuva suunnittelu ulottuu yksityiskohtaisesta kaavoituksesta Euroopan unionin laajuisiin aluekehittämisen suuntaviivoihin. Ajallisesti se voi tarkoittaa lyhyellä aikavälillä toteutettavia hankkeita tai pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita, mutta huolimatta toimenpiteiden kestosta sen tulisi aina sisältää ajatus kestävästä kehityksestä. Systemaattisen aluepolitiikan perustana on Yli-Jokipiin (2005: 9-10) mukaan alueellisen kehittämisen tutkimus, joka vaatii paikallisten olosuhteiden tuntemusta. Varsinainen aluepolitiikka alkoi Jauhiaisen ja Niemenmaan (2006: 78 83) mukaan kehittyä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen siirtoväen asuttamisen ja hyvinvointivaltion rakentamisen myötä. Aluepolitiikan taustalla on ajatus kaupunkiverkoista ja kaupungeista vaikutusalueineen. Suomalaiseen aluepolitiikkaan on vaikuttanut erityisesti Walter Christallerin luvulla kehittämä keskus- ja vaikutusalueteoria, jota sovelsivat Suomessa ensimmäisinä väitöskirjoissaan Oiva Tuominen (1949) ja Mauri Palomäki (1963) (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: ). Christallerin vaikutusalueteoriassa kaupungit ja muut keskukset tuottavat palveluita niitä ympäröivälle vaikutusalueelle, jolle keskuksen vuorovaikutteinen hallinnollinen, taloudellinen ja poliittinen toiminta ulottuvat (Katajamäki 1977: 7 8). Suomessa mallia sovellettiin erityisesti aluepolitiikan ohjausvälineenä. Sitä soveltaen valtio pystyi ohjaamaan keskusten eli erikokoisten paikkakuntien kehitystä ja muodostamaan Suomeen hierarkkisen koko maan kattavan aluerakenteen erikokoisine keskuksineen. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: ) 6

14 1990-luvun taitteessa Suomen talous alkoi avautua ja kansainvälistyä ja innovaatiopolitiikka ja osaamisperusteinen talous nousivat teknologiavoittoisen viennin ohjenuoriksi. Talouden globalisoituminen ja Suomen kansainvälistyminen Euroopan unionin jäsenenä ovat tuoneet alueelliselle kehittämiselle uusia haasteita ja vaativat kansallisen aluepolitiikan kehittämistä. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 71, 92, 95.) Aluepolitiikka on osa kansallista politiikkaa, mutta sen toteuttaminen tapahtuu yhä kansainvälisemmässä ympäristössä integroituvassa Euroopassa, missä kansallisten rajojen merkitys hälvenee samalla kun yritysten ja alueiden väliset verkostot voimistuvat (Valtioneuvoston kanslia 2000: 16). Valtion rajojen merkityksen pienentyessä sekä valtion sisäisten että kansalliset rajat ylittävien alueiden merkitys kasvaa. 2.2 Aluekehitykseen vaikuttavat tekijät Krugman ja uusi aluetalousteoria Maantieteelliset tekijät, kuten taloudellisten toimintojen sijainti ja jakauma tilassa, eli alueulottuvuus, ovat aina olleet tärkeitä taloudelliselle kehitykselle. Christallerin (1966) keskus- ja vaikutusalueteoriana tunnettu klassikkoteoria on peräisin jo vuodelta Teoriaa kehittäneen Walter Isardin perustaman, monella tieteenalalla tunnetun ja taloustieteellisistä lähtökohdista ponnistavan aluetieteen (regional science), vahva kausi oli jo 1900-luvun puolivälissä. (Tervo 1999: ; Saartenoja 2004: 65.) Christallerilaisen perinteen mukaiset toimintojen sijoittumista kuvaavat mallit ovat staattisia eivätkä kuvaa yhteiskunnassa tapahtuvia muutosprosesseja, minkä vuoksi niitä on kritisoinut esimerkiksi Myrdal (1969). Myrdal on kehittänyt dynaamisen muutosprosessimallin, jonka mukaan kasautuva kasvu johtaa periferian taantumiseen ja alueelliseen epätasapainoon kumulatiivisten positiivisen ja negatiivisen kehityksen kierteiden kautta (Saartenoja 2004: 66). Samanlaista kehitystä kuvaa myös Paul Krugmanin johdolla 1990-luvulla nousuun lähtenyt uusi aluetalousteoria (new economic geography) (esim. Krugman 1991). Krugmanin lähtökohtana oli havainto toimintojen agglomeratiivisesta, kasautuvasta, kehityksestä eli toimintojen vahvasti alueellisesti keskittyvästä taipumuksesta, mikä on 7

15 perinteisesti ollut talousmaantieteenkin lähtökohtana. Uuden aluetalousteorian lähestymistavassa korostuvat kasvavien tuottojen, kuljetuskustannusten ja tuotannontekijäliikkeiden, etenkin muuttoliikkeen, vuorovaikutus alueellisen kehityksen muovaajana (Tervo 1999: 761). Lähestymistavan mukaan alueiden etu on ainakin osittain endogeeninen, sisäinen, eli yritykset haluavat sijoittua keskuksiin, mutta keskus on keskus siksi, että siellä on paljon yrityksiä. Eteen- ja taaksepäin suuntautuvilla tapahtumaketjuilla onkin suuri merkitys keskusten muotoutumiselle. Tapahtumahetkellä vähäpätöisiltäkin vaikuttavat tapahtumat tai pienet sijaintiedut saattavat olla keskeisiä tapahtumaketjun kululle. Uuden aluetalousteorian mukaan keskittävän kehityksen taustalla vaikuttavat itse itseään vahvistavat voimat (Krugman 1991). Niiden johdosta kehitys liikkeelle lähdettyään etenee nopeasti ja houkuttaa samalle alueelle sekä pääomaa että lisää tuotantoa edullisempien tuotantokustannusten perässä. Aluetaloustieteen perinteinen kumulatiivisen kausaation idea on krugmanilaisen uuden aluetaloustieteen myötä kokenut uuden nousun yksinkertaisella sanomallaan: keskittävän kehityksen taustalla olevat voimat ovat itse itseään vahvistavia (Tervo 1999: 761). Tervo (2000a) pohtii, mitkä tekijät muovaavat Euroopan ja Suomen aluekehitystä, sen historiaa ja tulevaisuutta sekä sitä, mitä ongelmia alueellisesta muutoksesta aiheutuu muuttovoitto- ja muuttotappioalueille ja miten aluekehitystä voitaisiin ohjata. Hänen lähtökohtanaan on uusi aluetalousteoria ja aluekehityksen vahvasti keskittävä luonne, mutta toisaalta hän pohtii myös integraation vaikutusta. Omaa etuaan tavoittelevien talouden toimijoiden, yritysten, vuorovaikutuksellinen käyttäytyminen tuottaa krugmanilaisen agglomeratiivisen kehityksen myötä kasvukeskittymän, joka on enemmän kuin osiensa summa. Vahvistuvat kytkennät tekevät alueen entistä houkuttelevammaksi uusille yrityksille, minkä vuoksi kasvu jatkuu ja kehityksen tuloksena syntyy muutamien vahvojen alueiden talous. (Tervo 2000a: ) Krugmanilaiseen uuteen aluetalousteoriaan ovat verrattavissa vuorovaikutteiset verkostoteoriat, joiden mukaan keskittyvät toiminnot hyödyttävät toinen toistaan. Osaaminen ja innovaatiot keskittyvät vuorovaikutteisiin alueellisiin klustereihin, jotka saavuttavat yhteistyöllä synergiaetuja (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 110). Keskittyminen ei kohdistukaan enää suurimpiin kaupunkeihin vaan niitä ympäröiville 8

16 seuduille, joilla tapahtuu vastakaupungistumista (Yliskylä-Peuralahti 2004: 67). Verkostoteorioiden edistäjiä on esimerkiksi Manuel Castells (esim. Castells 1989). Verkostoteorioiden suomalaiset edustajat Perttu Vartiainen ja Janne Antikainen ovat edistäneet hierarkkisen aluerakenteen vaihtumista verkostomallia tukevaksi kaupunkiseutujen järjestelmäksi (Vartiainen & Antikainen 1998) Integraatio ja aluetalouksien korostuminen Maailmantalouden muutos, globalisaatio ja Euroopassa erityisesti Euroopan integraatio, on korostanut alueiden roolia ja alueellisen näkökulman tärkeyttä. Esimerkiksi Okko (2002) korostaa sitä, että integraatio nostaa esille alueellisia kysymyksiä ja vaatii alueellista politiikkaa. Hänen mukaansa integraatio tekee perinteisistä kansantalouksista aluetalouksia, jotka ovat menettäneet kansantalouden tunnusmerkkejä. Myös Tervo (2000a) korostaa alueiden sopeutumis- ja kilpailukyvyn sekä aluepolitiikan merkitystä alati integroituvassa Euroopassa, jonka kehityskulku vaikuttaa myös Suomen aluekehitykseen. Globaalistuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa alueiden kehitykseen vaikuttavat Okon ym. (1998: 5 6) mukaan ainakin seuraavat tekijät: 1. Liikkumattomat resurssit eli sijainnilliset vakiot: luonto ja olemassa oleva taloudellinen rakenne 2. Alueen kyky pitää itsellään ja vetää puoleensa liikkuvia resursseja, kuten pääomaa ja työvoimaa 3. Keskittymisen edut ja haitat 4. Alueelliset mieltymykset, jotka vaikuttavat kuluttajien ja yritysten sijaintiratkaisuihin 5. Teknologinen kehitys ja inhimillisen pääoman kasvu (yrittäjyys). Kyky hyödyntää ja kehittää uutta teknologiaa ja verkostoitua 6. Aluerakenteen tietoinen ohjaus eli aluepolitiikka Integraatioalueen aluekehityksen suunnasta on Tervon (2000a: 399) mukaan tutkijoiden keskuudessa eriäviä mielipiteitä. Yhden suuntauksen mukaan tuotanto keskittyy 9

17 alueellisesti sille luontevimmalle sijaintipaikalle, minkä takia tapahtuu voimakasta alueellista eriytymistä ja erikoistumista. Tämä johtaa epävakaaseen kehitykseen lyhyellä aikavälillä ja alueiden epätasaiseen, keskittyvään kasvuun krugmanilaisessa hengessä (Tervo 2000a: 399). Agglomeraatiohyödyt kasautuvat kumulatiivisesti harvoille alueille samanaikaisesti kun heikot alueet menettävät elinvoimaansa. Toisen suuntauksen mukaan integraation syveneminen johtaa alueiden tuotantorakenteiden samankaltaistumiseen (Tervo 2000a: 399 cit. Frankel & Rose 1998; Soltwedel ym. 1999). Tämän näkemyksen mukaan agglomeraatioetujen sijaan ratkaisevaa on tuotannon joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Tämä johtaa keskittymisen sijaan hajautuvaan aluerakenteeseen, jossa syntyy pieniä omaleimaisia kasvukeskuksia eri puolille integroituvaa markkina-aluetta. Alueiden erikoistumista voidaan selittää suhteellisella ja absoluuttisella edulla. Erot alueiden välillä heijastavat alueiden erilaisia mahdollisuuksia, jotka muodostuvat paitsi alueen luonnonvaroista ja sijainnista myös alueen perusrakenteesta, pääomasta, koulutustasosta ja teknologiasta. Tuotantotoiminnan alueellinen sijoittuminen perustuu vapaassa markkinataloudessa tuotannontekijäpanosten tuottavuuteen ja hintoihin. Tuotantotoiminnan keskittymistä yhdelle alueelle rajoittaa panoshintojen nousu, jolloin myös edullisimmat alueet usein erikoistuvat suhteellisesti tuottavimpiin hyödykkeisiin houkutellen alueelle lisää saman alan yrityksiä. (Valtioneuvoston kanslia 2000: 18.) Samankaltaistuvien tuotantorakenteiden näkemyksen mukaan alueiden suhteelliset edut nähdään sisäisinä, joten alueet voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kehitykseensä. Tervo (2000a: 400) näkee tämän yhtenä syynä alueellisen toimintatavan merkityksen lisääntymiseen ja alueiden aseman vahvistumiseen sisämarkkinoilla yhdentymisprosessissa. Tervo korostaa sitä, että alueiden kyky kilpailla ja tarttua omiin mahdollisuuksiinsa ovat aikaisempaa ratkaisevampia tekijöitä paikallisten kasvuprosessien synnyttämisessä ja tukemisessa, minkä vuoksi myös pienet alueet, jotka osaavat hyödyntää keskittymis- ja verkostoitumisetuja, voivat nousta menestyjiksi. Keskittymistä kiihdyttävien voimien lisäksi taloudessa vaikuttaa joukko keskittymistä hillitseviä voimia, jotka pitävät keskuksista kaukaisiakin seutuja houkuttelevina (Taulukko 1). Keskihakuisten voimien ohella vaikuttavat siis myös keskipakoisvoimat, jotka aktivoituvat keskittymisen edetessä riittävän pitkälle. Näin myös uudet alueet 10

18 saavat mahdollisuuden nousuun, etenkin jos alueilla itsessään toimitaan aktiivisesti kehityksen edistämiseksi. (Tervo 1999: 761.) Keskittymistä kiihdyttävät ja sitä hillitsevät voimat muuttuvat yhdessä talouden kehityksen kanssa. Alueiden kehitysnäkymät muuttuvat näin talouden rakennemuutoksen kanssa. (Valtioneuvoston kanslia 2000: 19, 26.) Taulukko 1. Keskittymistä kiihdyttävät ja hillitsevät voimat. (Valtioneuvoston kanslia 2000: 19 mukaillen). Keskittymistä kiihdyttäviä voimia Keskittymistä hillitseviä voimia Markkinoiden koko ja läheisyys Tiheät, monipuoliset työmarkkinat Tiedon levittyminen ja muut positiiviset ulkoisvaikutukset Monipuolinen kulttuuri- ja muu palvelutarjonta Tuotannontekijöiden liikkumattomuus tarjoaa luontaisia sijaintipaikkoja keskusten ulkopuolella Korkeat asumis- ja muut elinkustannukset Ruuhkautuminen, rikollisuus ja muut negatiiviset ulkoisvaikutukset Kotipaikkaidentiteetti ja luontoon liittyvät arvot Kuten tuotannon sijainnin valinnan, myös ihmisten asuinpaikan valinnan perusteena on usein vertailu alueen hyvien ja huonojen puolien välillä. Päätös tehdään erilaisten elämäntilanteesta ja perhesuhteista riippuvien opiskelu-, työ-, asuin- ja elinympäristöön vaikuttavien tekijöiden perusteella. Elinympäristöön kuuluvat muun muassa ympäröivä luonto, rakennettu ympäristö, yksityiset ja julkiset palvelut ja muun väestön sosiaalinen tausta. Luonnollisesti yksilökohtaiset mieltymykset vaihtelevat ihmisten välillä ja elinkaaren eri vaiheissa. Suurten keskusten tarjoamat palvelut ja sosiaaliset kontaktit imevät etenkin nuoria muuttamaan taantuvilta alueilta kaupunkeihin. Muuttotappioalueiden tilanne muuttuu hankalaksi erityisesti silloin, jos muuttoliike vie mukanaan alueen nuorimman ja koulutetuimman väestön. Alueen kasvumahdollisuudet heikkenevät tietopääoman kaikotessa ja ikärakenteen kohotessa. (Valtioneuvoston kanslia 2000: 22, 41, 116; 23 cit. Laakso & Loikkanen 2000.) Nuorena hyviksi koetut asuinympäristön piirteet saattavat kuitenkin iän myötä kääntyä haittapuoliksi ja esimerkiksi keskusten aiemmin hyvinä ominaisuuksina koetut piirteet jäädä haittoja vähäisemmiksi. Florida (2002) on tutkinut ns. luovissa ammateissa toimivien ihmisten mieltymyksiä. Hän pitää osaajien ja luovien luokkien houkuttelua alueelle yhtenä alueiden kilpailukyvyn keskeisenä tekijänä. Floridan mukaan luovia luokkia houkuttelevat monipuoliset työmarkkinat, elämäntyylitekijät, sosiaalinen vuorovaikutteisuus, 11

19 elinympäristön kulttuurinen diversiteetti sekä alueen autenttisuus, identiteetti ja elinympäristön laatu. (Florida 2002: ) Tulevaisuudessa elinympäristön laatu on yhä merkittävämpi alueiden välinen kilpailutekijä, jolla houkutellaan alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä. Keskeisiä vetovoimaisen elinympäristön tekijöitä ovat asumisen laatu, palvelujen saavutettavuus, liikenteen sujuvuus sekä ympäristön terveellisyys. (Sisäasiainministeriö 2004: 26.) Alueiden välistä muuttovirtaa ja keskittyvää kehitystä hillitsee myös asuntomarkkinoiden rooli muuttoliikkeeseen sopeutumisessa. Esimerkiksi Böckerman (1999: ) pitää asuntojen hintojen kehitystä muuttoliikettä tasaavana tekijänä, sillä voimakas tulomuutto nostaa asuntojen hinta- ja vuokratasoa muuttovoittoalueilla. Tutkimusten ja käytännön havaintojen mukaan markkinoiden avautuminen ja teknologian kehitys tukevat alueellisesti keskittyneitä taloudellisia toimintoja, jotka ovat tehokkaampia kuin alueellisesti hajautuneet. Optimaalista keskittymisastetta on kuitenkin vaikea määritellä, samoin kuin sitä milloin toimintojen sijoittuminen on suurelta osin sattuman tai avainhenkilöiden yrittäjyyden ja osaamisen tulos. (Valtioneuvoston kanslia 2000: 17.) Valtioneuvoston Talousneuvoston työryhmän raportissa tarkastellaan aluekehityksen ja aluepolitiikan kysymyksiä edellä mainituista lähtökohdista, joiden perusteella voidaan korostaa tehokkaan aluepolitiikan ja alueiden itsensä roolia positiivisen kehityksen edistämisessä. Krugmanilaisen keskittävään kehitykseen pyrkivän talouden markkinavoimat johtavat alueiden eriarvoiseen asemaan ja epätasaiseen aluekehitykseen, jota pyritään aluepoliittisilla toimilla hillitsemään. Alueilla nähdään kuitenkin olevan valtaa vaikuttaa omaan kehitykseensä, minkä vuoksi aluepoliittisilla toimilla pyritään edistämään alueiden positiivista kehitystä niiden omista lähtökohdista käsin (esim. Tervo 2000b). Tutkimusten mukaan talouden toimintojen keskittyminen vahvistaa kansantalouden kasvua, kun keskittymien aiheuttamien positiivisten ulkoisvaikutusten vuoksi taloudelliset resurssit kyetään käyttämään tehokkaammin (esim. Martin 1998). Valtakunnallisesti optimaalisen keskittymisasteen löytäminen olisi kuitenkin oleellista, sillä keskittymisellä on myös haittapuolensa: Pitkällä aikavälillä se ei takaa parasta mahdollista aluerakennetta, sillä voimakas keskittyminen kasvattaa alueellista eriarvoisuutta, erikoistuminen kasvattaa aluetalouksien ja samalla koko kansantalouden 12

20 suhdanneherkkyyttä ja lisäksi alueiden välinen kilpailu saattaa johtaa resurssien tuhlaamiseen ja kilpailun vääristymiseen. (Valtioneuvoston kanslia 2000: ) Tervon (2000a: ) mukaan keskittyvä kehitys on maassamme ajautumassa muutaman kasvukeskuksen varaan. Hänen mukaansa se ei kuitenkaan kokonaistaloudellisestakaan näkökulmasta ole paras kehityssuunta, vaikka se lyhyellä aikavälillä olisikin tehokkain ratkaisu. Kerran autioituneille alueille on nimittäin vaikea saada uutta elinvoimaista asutusta. 13

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä Suomessa Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS-

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Viimeinen sammuttaa valot?

Viimeinen sammuttaa valot? Reeta Södergren Viimeinen sammuttaa valot? Suomussalmi elämän näyttämönä kunnasta muuttaneiden ja siellä asuvien näkökulmasta Södergren, Reeta Pro gradu tutkielma Turun Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-05-I

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma 4.10.2011 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI 3 Pekka Hunnakko & Jarmo Palm SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI Vaasan yliopisto Seinäjoen toimipiste Julkaisuja No. 100 Vaasa 2002 4 5 ESIPUHE Lähivuosina niin sanottuihin suuriin

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen SUNTILA JENNI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kari Leinamo PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kokemuksia etätyöstä ja alueellistamisesta eri vuosikymmeninä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 ESIPUHE Maaseutu tarvitsee uusia asukkaita ja työpaikkoja.

Lisätiedot

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank Toimittaneet Erja Horttanainen ja Raija Salo Kunnat ja globalisaatio Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-173-7 (pdf) ISBN 978-952-213-172-0 (painettu) TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo KANSIKUVA Futureimagebank

Lisätiedot

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille*

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk. - 1/1994 Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* HANNU TERVO, HANNU NIITTYKANGAS ja TUOMO NENONEN Integraation alueellisia vaikutuksia on arvioitu

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot