Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat?"

Transkriptio

1 Turun kupunki Kupunkitutkimusohjelm TUTKIMUSKATSAUKSIA 1/2013 Miten julki ovt Turun julket tilt? Georg Vrn Tästä on kyse Julket tilt ovt keskeiä urbnille hyvvonille j yhä enemmän sekä tutkimuksen että käytännön päätöksenteon kohte. Hrillen Aurjoen jokivrsi on viime vuosikymmenä muuttunut väheksytystä lueest Turun vilkkimmksi julkeksi tilksi. Turun täytyy jtkossk pnost merkittävästi julkten tilojens elävöittämeen; tämä vtii vhv poliittt th, titv kupunkuunnittelu sekä ripeää kulttuuripääkupunkivuoden tulosten hyödyntämtä. ulket tilt ovt os rkipäiväämme. Niih kuuluvt jlkkäytävät, joit pitk kävelemme ti pyöräilemme töih ti kouluun, put, joih menemme renutumn ti hkemn kosketust luonon, leikkiput, joih viemme lpsemme, j ukiot, joill tpmme ystäviämme. Julkest kupunkitilst on tullut keskeen os kupunkuunnittelu kikkill, msä kupungit pyrkivät ntmn itsestään mielikuv, johon liittyy ystävällyys, tyylikkyys ti elämänltu. Tvoitteen on sekä houkutell pääomi, mtkilijoit j uusi sukkit että estää sukkiden j yritysten k. Monien tehtäviensä kutt julkt tilot on tullut keskeiä tekijöitä näiden tvoitteiden svuttmess. Hyv suunnitellut, elot j viihtyät put, ukiot j kävelyreitit ntvn hyvän mielikuvn sukkille, mtkilijoille j sijoittjille. Läksi tietlous houkuttelee työntekijöitä, jotk rvostvt ktiivt kupunkielämää khviloeen, breeen j kulttuurikohteeen. Onntuneet julket tilt ihmvireen ovt suotui pikllille kupoille, rvloille, breille j kikenlille plveluille. Yksilötsoll kupunkilet rvostvt pitsi hyviä kouluj j teitä myös turvlli, miellyttäviä j viihtyiä elympärtöjä, j näitä trjov pikllhll s oskseen kit. Hsteells ilms-olosuhtes kuten Suomen kupunges julkten tilojen ltu on vieläk keskeempi säätekijöiden tki. On ehdotmn tärkeää luod ympärivuotesti imivi pikkoj, jott sukkt tuntevt olons mukvksi j voivt ktiivesti oslltu kupunks elämään. Julkill pikoill tulee myös oll selkeä identiteetti, jott vierilijt osvt tunnt ne j pikllet voivt oll nitä ylpeitä.

2 Tutkimusktsuksi 1/2013 Tässä tutkimusktsuksess rpor kolmen ukion eli Vnhn Suurr, Vrvr j Vähär julkt priili nlysoivn projekt tuloksi. Nämä kolme eri ikkuden ukiot sijitsevt jokivrress j jokell on om identiteettsä. Tutkimuskysymyksenä oli miten julki Turun julket tilt erityesti nämä kolme ukiot ovt. Jokivrsi vlitti tutkimuskohteeksi, kosk se on nykyään Turun eläv j suositu julken til. Tutkimuksess käytetti useit menetelmiä. Päämed oli kvntittiiven julkten tilojen julkuuden mittus, joss käytetti väitöskirjssni kehittämän tähtimll 19 diktri. 1 Indiktrit sivt rvosnt yhdestä viiteen; 1 trkoitti lt julkuutt j 5 korket, j nätä lsketti keskirvot. Tähtimlls on vii metteem, jotk rvotetn julkuutt mittvss tähtidigrmms. Toen menetelmänä oli yleen mielipiteen tutkimus; tämä tphtui hstttelemll tilojen käyttäjiä tutkimuspäivä. Kyselylomkkeen si yli 200 ihmtä, j vstusprosentti oli 61. Kikk 135 kävijää ni mielipiteensä jost tutkimuksen kohteen olevst ukiost. Sekä tähtimlli että kyselylomkkeen trkoitust selvitetään trkemm myöhemm tässä rports. Kolmnneksi suorit 13 teemhstttelu, jott s kerättyä tusttie j ymmärs kohte olevien ukioiden kehitystä, Aurjoen rnt, vllitsevi suunnittelupäätöksiä sekä Turun kehityshsteit. Hstttelujen kohte oli Turun kupunkiympärtön kehityksessä keskeesti mukn olevi henkilöitä kuten rkkitehtejä, suunnittelijoit, poliitikkoj j kupunkitutkijoit. Neljänneksi ld nlyys Turun keskeimmtä kupunkuunnittelusikirjot 1950-luvult lähtien. Julken tiln käsite kteemest näkökulmst Viimeen puolen vuosdn ikn julkest tilst on tullut knsvälesti yhä suositumpi ihe tutkimuksess, kupunkuunnitteluss j yhtekunnlless keskusteluss. Vikk iheest löytyy runssti kirjlluutt eri loilt kuten rkkitehtuurt j kupunkuunnittelust, mntieteestä, ympärtötietetä, oikeustieteestä, tloustieteestä, krimologt j vltiotieteestä, ei ole olemss yksimieltä vstust näennäen ykskertelt vikuttvn kysymykseen mitä julken til on. Steheli nd Mitchell, jotk kirjoittvt päältä pä ktsoen selkeältä vikuttvn julken tiln käsitteen ongelmllt tulknot, tevt että heidän tutkimuksens on osoittnut että julken til on liuks, monimutken j lti muuttuv til. 2 Tätä selittää kksi tekijää. Ensnäk kikki imijt, jotk ovt mukn kupung rkentmess (rkkitehdit, liikemiehet, konsultit, söörit, rhoittjt) ymmärtävät julken tiln merkityksen, tärkeyden j rvon eri näkökulmt. Toekseen eri tieteenlt näkevät julken tiln kuk omn lsssä läpi j tuovt iheest esi eri puoli. Vltiotieteilijät esimerkiksi keskittyvät demokrtoti j julken tiln oikeuksi; mntieteilijät pikn tuntuun ti piktmuuteen ; oikeustieteilijät julkten tilojen omtjuuteen j pääsyoikeuksi; sosiologit vuorovikutukseen j sosileen syrjäyttämeen, j ni edespä. Tuloksen on kirjv joukko monitieteiä lähestymtpoj julkeen tiln. Julkten tilojen julkuuden tähtimlli syntyi trpeest järjestää j selventää monitietetä kirjlluutt j ymmärtää julkuuden ydpiirteitä: niitä omuuksi, jotk tekevät julkest tilst julken. Näitä ovt: Omtmen kuk omt tietyn julken tiln. Jotkut tilt, kuten kuppkeskukset j brit ovt yksityomtuksess, mutt julkess käytössä. Nämä pikt ovt vähemmän merkittäviä ku ukiot ti put, jotk omt j käytön määrittelee demokrttesti vlittu päätöksentekoel j siten pikllet sukkt. Viimeten vuosikymmenien ikn julkten budjettien kuttuess on tphtunut yhä enemmän julken tiln yksitytämtä. Tämä trkoitt, että julken elämä sijoittuu yhä enemmän kuppkeskuksi, msä yksityet omtjt voivt määrätä pel säännöt j ohjt yleöä kulutuskulttuuri smll kun estävät poliitten mielenilmun. 3-5 Fyysen ympärtö kikki julken tiln kovt, mterilet elementit kuten penkit, jlkkäytävät j viihtyyyttä luovt rkennelmt kuten suihkulähteet, ti pyörätiet j yhdysrkenteet (sillt, suojtiet). Onntuneesti ympärtöönsä liitettyjä pikkoj, jos on helppokulkuet jlkkäytävät, mukvt hyv sijoitetut penkit j kinostvsti muoiltuj elementtejä (ptsit, suihkulähteitä, portit) käytetään enemmän: ne houkuttelevt enemmän kävijöitä ku kehnosti suunnitellut pikt. Elävyys trkoitt erili ihmryhmiä, jotk käyttävät julkt til omi trkoituks j tuntevt voivns tehdä nä vpsti j turvllesti. Leikkikenttää esimerkiksi ki käyttävät enimmäkseen lpset; tässä ovt kuitenk kyseessä yleet julket tilt, jotk on trkoitettu kikelle knslle, j tässä nimenomess tutkimuksess si ukiot. Aukio, joll tphtuu useit sioit smnikesti, j joll on eri ryhmiä joko kosketukss ti v smn ikn ruhnomesti pikll, on julkempi ku tyhjä, hyljeksitty ukio. Kontrolli trkoitt julken tiln hrillt rooli julken elämän demokrtten reenn, joss 2

3 Tutkimusktsuksi 1/2013 knsnvlten yhtekunnn tkmt perusoikeudet kuten ilmun- j kokoontumvpus ilmentyvät. Viime iko näyttää käyneen ni, että julkten tilojen vlvont j trkkilu ovt lääntyneet: vpiden knslten oikeuksi rjoittvt lääntyneet vlvontkmert j poliiprtiot. on pljoss velk ksvun, tlouden j väkimäärän suhteen merenkulkuelkeolle, jok kehittyi suotun kohtn joen suulle. Kuvuksessn Topelius sijoitt Turun erityeen tilll-jlleen ympärtöön: kupunki on rnnll j siihen sältyvät kikki ne merkitykset, jotk 700 vuott urbni elämää synnyttävät. Aurjoen rnnt johdttvt kulkijn keskustst j tuomiokirkon luot lnn luo j edelleen Itämeren rnnlle, jok yhdtää Turun muuhun milmn. Vstvuoroesti meri j joki tuovt muun milmn suorn Turun sydämeen. 6 Huolenpi liittyy siihen miten tärkeää on pitää julket tilt siteä j hyväkun. Pikk, joss on yleet käymälät joit trvitsevt erityesti vnhukset, sirt j lpset hyvhoidetut nurmikot j kunnon vltus, on julkempi ku liken pikk, jost puuttuvt roskkorit, jonk klusteet on rikottu j joss on pimeää j turvnt kulke öeen ikn. Smo ku musk kehittynesä Euroopn ms teolltumen ikkusi lkoi hiipu Turuss j 1970-luvuill. Se jätti jälkeensä memn, johon kuului vnhoj teolluusrkennuksi, hylättyjä teolluusnttej, rähjäen rnt j sstunut joki. Seurv vuosikymmenä koitti kuitenk suuren muuksen ik, j Aurjoki muuttui viemärtä kupung keskeimmäksi olohuoneeksi (kuten hstttelemni rkkitehti kuvili). Nyt jokivrress on ympärtömteriön nimeämä knsllen kupunkipu; vnht livt on muutettu rvloiksi j juhltiloiksi, j kesäikn rnnt ovt täynnä väkeä nuttimss lämpimästä säästä ti erilt tphtumt (kuvt 1 j 2). Näiden viiden metteemn vull julkelle tillle nnetn korke, kohtlen ti mtl julkuusste. Julkuuden tähtidigrmms joken skr edust eri metteem. On kuitenk mutettv, että kyseessä on pelkkä mlli, jok ei kuvst delluutt sellenn: se on ykskerttus, jonk vull on mhdollt tehdä vltuneit päätelmiä siitä miksi jotkut tilt menestyvät j et eivät. Aurjokivrsi Turun keske julken til On mhdont kuvitell Turku ilmn Aurjoke. Kupunki on ksvnut orgnesti joen rnnoille, j Turku different river re events occupied by (see Figures mnyhbitnts, 1 nd 2). dy 2012 Georg Vrn th reserch, it o durg n verge Kuv 2. Turku Turku tyypillenä kesäpäivänä 2012 summer Turku durg locl Kuv 1. Turku ilmkonsert ikn kesällämusic 2011 concert summer 2011Vrn) (All pictures by (Kikkikuvt: Georg Durg celebrtg wrm wer ppered cler tht most iewees importnce Turku s river forurbn The river spe 3 terv greed lndscpe, ty,identi nd public city ( ) nd o lif y s wholeyou h co

4 Tutkimusktsuksi 1/2013 Tutkimuksen teon yhteydessä kävi selvästi ilmi, että useimmt hstteltvni olivt yhtä mieltä joen merkityksestä Turun kupunkimemlle, identiteetille j julkelle elämälle: Joki on kupung selkärnk ( ) j oikestn koko mn, kosk sen rnnlle sijoittuvt kikki Suomen hr tärkeät hetket. (Turkulen rkkitehd hstttelu) Tuomiokirkon j joen ympärtö suomlen kupunkikulttuur keh. (Turkulen tutkijn hstttelu) Tärke j tyypill julken til on jokivrsi. 30 vuott sitten hrv kulki siellä, se oli jonklen tkpih, jok ei kinostnut juuri ketään. Oli telkoit j stm-lueit, jotk olivt suljettuj ulkopuolilt luvun luss tphtui hyv nope muus kupunkikuvss sen suhteen miten julken til ymmärretti j miten sitä käytetti. (Turun kupunkuunnitteluvirsn rkkitehti) En voi kuvitell Turku ilmn joke, kupunki oli ivn erilen. Joen rooli on keskeen. (Turkulen poliitikon hstttelu) Näkemys on läsnä myös Turku 2031-vioss, joss detn: Joki on Suomen merkityksell urbni joki, jok nt kupungille sekä teollen että kulttuuren mielikuvn. 7 Jokirnt voi kuitenk oll elompi. On esitetty ideoit hiekkrnnst j vesitkst, jok yhdtäi keskustn Hirvenslon uusi suluei j Ruslon virktyslueeseen; molemmt voivt imi yritysperustesti. Näitä jtuksi pitäi tuke, smo ku kikenli muit kuplli imj joen välittömässä läheyydessä. Khdesti vuodess järjestettävtä klmrkkot voi esimerkiksi tehdä kuukusitten tphtumn kesä-syyskudell. Mrkkt ovt erittä suosittu tphtum, j ne vilkstuttivt jokirnt, tukivt piklli kuppiit j ntivt sukkille mhdolluuden sd kosketuksen jokeen, jok on tukenut kupung elämää. Kolme julken tiln tpustutkimust Tpustutkimukseen vlitut kolme ukiot, Vnh Suurri, Vrvri j Vähäri sijitsevt kikki Aurjoen rnnll; kuten iemm jo detti, joki on Turun eläv julken til j julken elämän näyttämö. Nämä kolme ri vlitti lähnä khdest syystä. Aukioiden hlutti olevn keskeiä kupunkielämän tiloj, j niiden hlutti olevn perä eri ikkusilt j sijitsevn eri pikos (keskustss, etäämpänä keskustst, länsirnnll, itärnnll), jott vertilu oli selvempää. Tutkimuksen ikn selvi, että kupungs on muitk ongelmlli julki tiloj kuten kuppri j Puuri mutt ne täytyi jättää myöhemm tutkittviksi. Aukioit hvnoiti, jott ne voiti pteyttää viiteen metteemn sältyvien 19 julkuutt mittvn diktr suhteen. 1 Vikeimm mitttv metteem oli elävyys, kosk siihen liittyy jn diktri, ts. miten mont ktiviteetti on läsnä tietyllä hetkellä tietyssä julkess tilss. Tämän vull s keskimääräen käsityksen julkest tilst: dennäköimmän mielikuvn, jonk kävijä s pikn elävyydestä. Elävyyttä hvnoiti kolmess tutkimuskohteess viiden muut jn 15 muut väle mukhdeksst iltkhdeksn. Jott sti käsitys kyseten julkten tilojen keskimääräestä käytöstä Turun ilmsss, jokt ri hvnoiti kolmen päivänä, rkimnnt j rkiperjnt sekä sunnunt syyskuust joulukuun lkuun. Vnh Suurri Vnh Suurri on niitä Turun hrvoj pikkoj, msä voi nähdä dell yhtenäen hrillen ympärtön (turkulen tutkijn hstttelu). Mont tuliplot jot merkittäv tphtui vuonn 1827 kärseen (puu)kupung keskiiken os on pljolti mnpnn ll. Tuomiokirkon viereen kortteli, johon tutkittv ri kuuluu, on selkeimm se, jok mututt ni piklli ku mtkilijoitk Turun rikkst hrt. Kupunkuunnittelijt ovt jo vuosi pnneet merkille r utiuden, mutt mont elävöittämyritykstä huolimtt til on edelleen vähäessä käytössä. Julkuusnlyys tuloksen oli keskirvo 3,47 eli kohtlen julkuus. Tähtimlls oli mukn hyv erili rvoj (kuv 3): ukio on julkess omtuksess eikä sitä voimesti kontrolloid, joten til on hyv demokrtten. Nurmikko on hyv hoidettu j ri pidetään sitä, joten huolenpte on korke. Kuv 3 Vnhn Suurr julkuuden tähtimlli 4

5 river, permebility. Pell resturnt cts s vible Towrds Tutkimusktsuksi re West, smll pssges 1/2013 which prcipl pssge by mny ttrcr for most people imhg blockge, d wrd Book Cfé, seen Suurri. Vnh Towrds julket Est, käymälät, re j vltus poorest connection; nktu Uudenm rod j etelässä näkymän j läpikulun sulkee rvl PelTorilt puuttuvt kuitenk l, vikk joelle onk kulkuväylä. Lännessä on kpe voi oll miellyttävämpi: jotkut käyttäjät huomuttivt functions gret brrier, nd lredy propositions n on useimpien mde Vnhn hveclose bee it kulkuväylä kirjkhviln, jok tuntevns olonss turvtmksi yöikn. TurvtSuurr kulkijoiden käyntikohde. Itään pä on surmuuden tunne voi ki liittyä myös väen vähäyyteen. trf ic could low. There twoesteenä. or resen lso temporrily seeettähow keimmt yhteydet: Uudenmnktu imii Hvnon yhteydessä nd huomtti, iltkuuden väliikt sulkemt onk ehdotettu, jott nähtäi jälkeen pikll ei ollut juuri ketään (kuv 5). Mtl eläoptions: submergg viiden od entire underground, r vikuttiwhich lthough expensive miten tämä liikenteeseen. On kksi muutk vyysste kuv hyv pikn hylättyä tunnelm: viheh: kdun piilottmen mn lle, mikä klmuut jksoll hvitti keskimäär kolme kulkij. would be fyysen ympärtön best choice, or huolimtt cheper option structure would b leudestn voi ollbridge prs rtku, sekä hltätä selittää osltn niukkuus. vempi ylikulkusilt. Työssä voiti käyttää piklli Vikk rill on keskeen sijti, se on tvlln peover (turkulen it. Locl rchitects could be commsioned such ge prntunut would pss rkkitehtejä. Tuloksen nd oli huomttvsti rifers tutkijn hstttelu). Tämä johtuu yhteys vilkkseen tuomiokirkon edustn, jonk kutt kehnot yhteykstä ympäröivään kupunki. Pohjoconnect much better busy re monet front kulkevt. ed cdrl, now s us esimerkiksi opkelijt puolell vnht rkennukset sulkevt r kokonn, ivg students l The Suurr pvement Vnh Suurri Kuv 4. Vnhn kiveys on hnkl huonocusgjlkille problems for dbled/jured users Regrdg micro-design lefy prk re on Squre. nts, eleme squre hs ll poor lyout: over used more ten due presence omfortble c mtkns siitä ilmeestä syystä, etteivät huomnneet hvg ground, re, nd Old A typicl view users Kuv 5. Tyypillen Vnhn näkymä Suurr Vnh Suurri käyttämättömyydestä Muoilun näkökulmst ri on huonosti suunniteltu. Vehreää pu-os käytetään enemmän mukvien benches, but rest penkkien nsiost, mutt muu os on mukulkiveyksen pes, vill penkkejä ti mitään muutkn houkutbenches, nd no elements telev: se imiik enimmäkseen pyörien pikoituslueen j läpikulkulueen kirjkhviln. Tutkimuksen prkg or s pssge ikn hvitti muutmn kerrn miten mtkilijt kävivät lueen reunll, j jtkoivt urts werekurktivt seen trille edge obviously not student mitään houkuttelev. Mhn voi sett lsiknsi, squre hs cumbersome--wlk vement, no p joiden läpi näkyi keskiiken kupung runioit, j sd nä ikn sekä mtkilijoit että piklli ttrct people, eir nd it for bicycle used n sukkit kinostv kohde. Keskiikmrkkt ovt suosittu tphtum j oiv skelthere eteenpä senwhen suhteen Book Cfé. nces were mitä ri voi oll; ei ehkä kikk vuodeniko, mut(kuv 6). t k kesälläsqure, lookg en crryg nythg ttrct with rus m lss spce. pnels Turku underneth, f nd on, t Gplced n could ttrctive becom 9 5

6 pot for virs nd like, not t timesr, success ll remder for Tutkimusktsuksi 1/2013 nd tht loclsthe medievl ir hry. mrket good step forwrd e plce could showg be but tye lest durg mer (Figure sum6). Vnh Suurri durg Medievl Mrket summer 2012 Kuv 6. Vnhn Suurr keskiikmrkkt kesällä 2012 The entire squre should be re-thought, nd if rs, deed public, lede nd plnners wnt jos päättäjät, re-enliven mittkoon, old core th cnlost city, bekipvt n done. It Vielä että rkennusten Koko ri pitäi jtell uudestn: kueläviä tiloj. Ne voivt oll vikkp luomukuppoj, käpunkilet j suunnittelijt hluvt elävöittää kupunseems tht ides re plce, with brewery g creted or re hotel sityömyymälöitä ti khviloit, mutt niitä trvitn luoks hrillt sydäntä, tämä on täys mhdollt. piklle tsempi jlnkulkijvirt. Näyttää siltä, että idet ovt jo olemss: on ehdotettu nd fcdes old mn buildgs beg ctivted, r, but, squre so fhs pnimo j hotelli j vnhojen tlojen julkivujen elävöittämtä, ri ei ole ollut ensimvrvri politic). not mutt been teksi priority w(intervie with Turku mäenä siltll (turkulen poliitikon hstttelu). Vrvri rkennetti 1980-luvull osn länsirn Anlyys perusteell olen sitä mieltä, että Vnhn Suurnn uudtmt. Lundilen rkkitehtiimn ehdoon imenpiteitä, nlys, I dell believe thtvoitteverl ctions tken1987. if Khteen should squ ri Bsed kip tiettyjä jos pikk tus Desp idekilpilun vuonn hlutn nost enemmän esille. Vnh ktukiveys tuvnhn tehdsrkennukseen sijoitetti Turun konser gog j sen be rnlle considered rity. The vrio prio old j pvement needs be suunnitelti kept only lee säilyttää v ositt tulee rkent tidektemi, j niiden väli premmt kulkumhdolluudet. Til pitäi suunnitelkolmen ukion srj. Vrvri joen rnnll on be ded.uudtus provi A lkoi generl lesser degree nd better opportunities wlkg need puolell l uudelleen esimerkiksi pikllen rkkitehtikilpilun nätä suur. Toell joke vskutt, jott sti ikn ihmystävällempää t 1990-luvull. Siellä on myös vnhss köysitehtss new design spce should be dopted, lmybe competition bsed on suunnittelu. Eritytä huomiot tulee kohdt r imiv Mnill-kulttuurikeskus. liittämeen ylei kulkureitteih. Ellei Uudenmnmong Turku rchitects propose moregn. people-friendly Th should desi ktu void tunneloid, k se voiti sulke tilpäesti, jo ehdotettuk. Vihehesti look kuten t on tegrtg squre better generl tterns,movg nd ifp voiti rkent kävely- j pyöräilysilt, jok yhdtäi tuomiokirkon edustn kävelylueen Uudenmnktu cnnot Suurri, be ivn submerged s tunnel, d tbe lest closed it ku menneä iko. s hs lredy been proposed. Alterntively, estr nd cycle ped Tori temporrily, trvitsee myös lää houkutuksi, jott ihmet tulivt piklle. Tor rooli voi oll Turun hr esiverpss could be built connect pedestr re front cdr tely, etenk kun otetn huomioon pikn läheyys Abowith Vetukseen. Vnhoj runioit miksei eseitäk Suurri, s j used cse be old times. Turku pljstvt lsiknnet voivt imi houkuttim. Ti sitten voiti järjestää pikllen tidekilpilu, jonk tuloksen esiteltäi Turun hr liittyviä kuukuthe squre needs g some ttrctions mkeere; people refore, come h den ti pr väle vihtuvi stlltioit. Oli teem sitten mikä thns, unohdettu Suurri trvitsee jot mkg it plce where one could identify ry oneself Turku, with ntmn sille omn identiteet. Kuv 7. Vrvr julkuustähtimlli tkg considertion Therefore, glss pnels some rtefcts could be showg vicity old ttrction6 elements; with Abo Vetus, e its rems or could imge. b underneth exhibitg nd mybe tion should competi be

7 Tutkimusktsuksi 1/2013 premmt ku Vnhll Suurrill. Jo ensiktsomlt Julkuusnlyysi i keskirvoksi 3,6, mikä on v vänsuurrill. impressive cscde stirs There its yleilme upper reon tyhvery prt. few pikk näyttää kehnosti suunnitellult: hänsqure korkempi kuwith Vnhll Vnhn Suurjä ukio, jonk tustll on näyttävä portikko. Penkker tpn omtjuus j kontrolli ovt korkeit, joten benches, which re lsov unvitg, uncomfortble ndd positione wkwrdly jä on hrvss, nek luotntyöntäviä, epämukvi j Vrvri on pikkn myös demokrtten kömpelösti sijoiteltuj (kuvt 8 j 9). pn mielenilmun til. Smn tpn elävyys j fyy(figure 8 lhet ndrvosnt, 9). josk hiukn sen ympärtö svt empty look Vetämönri, Kuv 8. Autio The Vrvri, joss kävijät tuntuvt where users seem lost se sphlt hukkuvn sflttimereen There no more comfortble centrl The lck niukkuus sittg s opportunities Kuv 9. Istumpikkojen kävijät hyödynmkes people use wht it vilble tämään sitä mitä löytävät pot, like nd tke wy sttue ouldormke fount, spce feelg emptess. nothg There w Torill ei ole ptsn ti suihkukivon kltt keskiprust oli jo olemss: Mnill, konservrio, tidektettä, jok teki tilst miellyttävämmän j vähemmän temi, Forum Mrum j ln. Näiden ttrct people workg nd rehersg Turun uildgs twopuittes culturl on b ution. Torill ei ole mitään, mikä houkutteli vieresä voi järjestää enemmän tphtumi ulkosll, viehättäkulttuurirkennukss j hrjoittelevi vässä jokivrren tilsrjss meren outside työskenteleviä spce, except smokg. formoreover, lthough eäärellä. Alueest spce th voi well ihmiä ulos muuten ku tupklle. Vikk rill on hytull Turun postikortti, jok ilmentäi mielikuv luovätconnected yhteydet itä-länsi-suunnss jokivrsireittiä, vst, dynmest on osn Est-West x, beg prt kulttuurikupungt. promende ong Tässä skenl Aur, joen yli ei ole yhteyttä. Vikk ri sijitsee ljuoksulrioss Vrvrt tuli pljon vilkkmpi julken re voi oll no vttv connection cross Although er pot on low l, rtkun silt ti moderni lutt. til, jollriver. oli om identiteetti. th Uudenmnkdun piilottmen lill nämä rtkut Tällä hetkellä rill ei myöskään ole piklli plveluidownstrem kohtlo Aur,tulee n open bridge or be modern ferry c solution. ovt klliit, mutt Aurjoenljuoksun t: ei pnkkiumtti eikä ruokkupp, v khvil miettiä. Lähtöllä on kksi suurt surkennusluett j bri. Rulllutilijt käyttävät ylätsnnett, lpset n Although, vstrnnll similr Telkkwy submergg th juudenmn Kkolss j Lnnkupungs, vnhempeen kulkevt r hlki (kuvt 10 j 11). rnnn sukortteleit on juuri lettu rkent, j mo question future rem Aur downs niexpensive muit hnkkeitproposition, on vireillä edempänä Hirvensloss. Voiko pikst tull uusi kulttuurikeskust? PiRiver needs Turunbe sked. There kn liepeillä oli sutloj, jotk houkuttelevt sekä hyv koulutettuj ykseläjiä j peproposed että lpsiperheitä, close vicity, on new housg development just been strted, nd mny proje cts Could th become Hirvenslo lnd. ttrct diversity on new culturl 7 re two big or side elkkrnt river hs T Kkol re residentil ent projects developm Hillnkupunki nd dtrict, Ln lso plnned hub Turku? users from sglepressionls furr long, on With houses mixtur tmilies young with

8 ddition, upper 10 skteborders prt nd 11). hve nbee noticed usg ir ownlltions st Tutkimusktsuksi squre, nd1/2013 mny children Kuv 10. Skeittji r ylätsnteell Skteborders enjoyg pss prents by with (Figures ir Kuv 11. Vrvrill ole leikkipikkoj The ei lck plyg upper prt squre opportunities Vetämönri squre on pitäi myös sd om identiteetti joko viereen Jos pikst hlutti kehittää ktiiven keskus, If rille tuod hub leikkiväleitä ctivity ws tidektem creted here, it stlltioiden lyg could clude elements for vihtuvien näyttämönä knntti j/ti skeittirti Turun unohdetun klstuskupunkihr esittelikennelmi. Tällä hetkellä useimmt kävijät kulkevt children nd/or severl elements for onskteborders. most Right people now, jänä päätös pikllten sukkiden j kupung jokirnnss (kuten kolmnnes 78:st tutkimukseen johdon kässä. Vrvri nsitsee päättäjien huo oslltuneest) j monet käyvät museolivll, mutt up nd down rille, river ludg (c mion,33% voiour 78ees), terview severl kosk sillä oll pljon tärkeämpi rooli uud- vit edesstroll Turun päivänä hrv stui semmäksi kostuvss Turuss. Tätä tust vsten tuli hrkit uutt k siellä ei ollut mitään tekemtä. Kuppoj trvitsevt bot, but even on Turku Dy, lmost no silt one side would squre ventu myös pikllet, joten kupunghllnon tuli edtää joen yli, joko vot ti uutt Föriä. Tämä yhteyttä ruokkupn smt r yhteyteen. Trvitn myös läi sekä r yleiä yhteyksiä että liittäi sen Mnils re nothg do. Furrmore, shops orre necessry locl lää vihreyttä j mukvi penkkejä, jos rt hlutn ln j tulevi itärnnn sukortteleih. sd elompi j houkuttelevmpi julken til. Auki- hbitnts, so re should be some ititive ouncil from Cityprovide C grocery sre. More greenery nd comfortble benches Vähäri desire mke th nt morend vibrttrctive public Pikkuen Vähäri pääkirjsn edustll rkennetti nykyeen suuns 2000-luvull. Se on tutkitut ukiidentity for th squre needs ot nuor j vtti nykymuodossn 2009; Vähäri on myös tutkimuskohtet julk. Aiemmproduced koht oli rttic stlltions vilkksti uill liikennöity, mutt rkkitehti Beni Csgrnden pikst tulier jlnkuldply sitkeyden nsiost forgotten when Turku kuukio. be found, neighbourg, ws re if re must stge eir for current s spce. Moreover, or Art s Acdemy hoice hgbelongs wn hbitnts city nd ir leders. Vetämönri serves depolicyhnkkeess vierähti kuitenkyli vuosikymmen siitä kun suunnittelu loitetti vuonn Nykyään ri on Tusce it could become much more public importnt spce run mkers onntuneimpi ttention, julki tiloj. Julkuuskeskirvo on 4,08, j kikki metteemt elävyyttä lukuun ottmtt svt korket rvosnt. Vikk viimuuttten trkkuv 12. Vähär julkuustähtimlli kilujksojen ikn kävijöitä oli keskimäär 22, eri imjen määrä oli lhen. Suur os kävijötä käveli, 13 hölkkäsi ti pyöräili, mikä kero r läpikulkuluonteeskäytetään myös sen itsensä tki, onhn se nykyään t. 36 kyselylomkkeen täyttäneestä kävijästä 16 (45%) yksi Turun kukotvn rvlkulttuur keskittymoli kävelemässä r läpi osn jokivrren reittiä. Tätä tä (turkulen tutkijn hstttelu). Tori on hyv elävä selittää se, että Vähäri on joen vilkkimmn ylityspietenk lämpimä päivä, kun rvlt levittäytyvät kn vieressä j myös keskeimpiä yhdyskohti yliopulkoslle. Läksi kirjs on pikn pääkäyntikohde: lueen j keskustn välellä reitillä. Tori kuitenk 8

9 no noticeble tendency urbn grid Turkund wrds privttion re ndpublic contr surroundg wlkg tunities ndol sittg well oppor spce. The sttue physicl Tutkimusktsuksi con igurtio n lsolibrry rted high, s spce it pots, well connecte designed. The nd provide ough focl ppered lth 1/2013 from surroundg urbns grid nd French wlkg tunities nd tht sittg re well opport obvious events such Mrket vite somethg people designed. The sttue nd nimtion librry provide focl itsekä pots, ppered lth olivtspce leds much more nd ough ctivities diversity (Figure monet kävijät joko menoss kirjson ti tuloss ympäröivään kupunkirkenteeseen, j kävelyreitit sieltä. Muiden tutkimusukioiden tpn omtjuus j obvious from events such s 13). kontrolli sivt korket rvosnt; voidn si päätellä, että Turuss ei ole selkeää siirtymtä julkten tilojen spce leds much more yksitytämeen j kontrolli. Fyysen ympärtö s myös korken rvosnn: pikll on hyvät yhteydet 13). että tumpikt on hyv suunniteltu. Ves j kirjs French Mrket tht vitesomethg people trjovt keskipteen, vikk rnsklen ruokr kltten tphtumien ikn kävik ilmeeksi, että nimtion nd ctivities diversity (Figure tphtumt läävät merkittävästi pikn elävyyttä j imjen monuutt (kuv 13). Vähäri durg French Mrket (summer 2012, left) nd on n verge dy (utumn 2012, right) Vähäri durgruokr dimension, French Mrket 2012,considered left) on ntht verge dyilets Kuv 13. Vähäri rnsklen ikn (kesä 2012, vsemmll) j nd tyypillenä päivänä it(summer ws blic pu Regrdg civility (syksy 2012, oikell) (utumn 2012, right) vilble librry could be used by nyone, or if key one fromsks f Regrdg civility dimension, it ws considered thtblic ilets pu reception. However, librry does close t cert d refore hours, ten n vilble tulee librry could be used by orhyv ifkey one from sks Kiken seen kikk Vähäryone, on kimitä kenellä thns on mhonhuolenpion summer ni dys, people cn be urtg rll, byjulken Vähäri til eikä river. ( O p muuksi. Sitä tuli pitää mlliesimerkkä onndolluus käyttää kirjsn käymälöitä jos pyytää vireception. However, olelibrry does t cert d refore ten n men vstnost.squre) Kirjs ei kuitenkn uki, tuneestclose julkest kunhours, liikennettä ei Librry seems ublic public highly spce p tilst, jok without jorsyntyiimprovements m j kesäpäivä näkeek use väkeä virtsmss jopidetty tärkeimpänä rvon j jok on suuresti kohenn summer dys, people cn be seen urtg rll, by Vähäri river. ( kirnnss. kikk Vähäri vikutt nut pientä mutt merkittävää koht keskustst. needed;kiken lthough re hyv bridge lkg uurri, th Turun re durg Vnh julkelt julktillt, jok ei kip suuri prnnuksi; Librry Squre) seems ublic public highly spce p without jor improvements m vikk silt yhdtää lueen Vnhn Suurri, ruokfrench Mrket, ctivity Old Squrehed ws much (Figure more d r iknk Vnhn Suurri oli huomttvn hiljeeded; lthough re bridge lkg uurri, th re durg Vnh nen (kuv 14). 14). French Mrket, ctivity Old Squrehedws (Figure much more 14). Kuv 14. Vähäri rnsklen ruokr ikn (kesä 2012, vsemmll) j Vnh Suurri (kesä 2012, 15 kuv otettu 5 muutti myöhemm, oikell) 9 15

10 considered priority, which hs highly improved y re smll but Turku ke city centre. Compron three squres Tutkimusktsuksi 1/2013 Kolmen ukion vertilu Figure 15 shows number ctivities performed e-mute durg iv Kuvss 15 näkyvät viimuuttten trkkilujksojen iket imnt j kävijöiden määrät kiks tutkimuskohtes tyypillenä perjntipäivänä. observtion slot, nd number people present me time durg tervl, ech public plces, on n verge Fridy. ) Vnh Suurri b) Vetämönri Vrvri c) Vähäri 16 Kuv 15. Kolmen ukion vertilu imjen määrän suhteen viiden muut jksoill (vsemmll) sekä kävijöiden määrä smn ikn (oikell) tyypillenä syysperjnt 10

11 Tutkimusktsuksi 1/2013 Dtst käy ilmi, että Vähäri on pikot eläv julken til: pikll oli keskimäär 22 ihmtä säästä riippumtt, ni urko päivä ku lumteellk. Vrvri oli hyv elävä sunnunt, jollo viiden muut jksoill oli keskimäär 30 kävijää, mutt mnnt j perjntk ukioll käväi keskimäär vii j seitsemän ihmtä. Useimmt kävijät kävelivät ti pyöräilivät joenvrtt pitk ukion lidll. Tätä selittää se, että r sunnunt trkkilupäivä oli 16. syyskuut 2012 eli Turun päivä. Monet kävijät hvitti tuollo kävelemässä joen vrtt pitk ukion lidll ti vierilemss museoluksell mtklln Forum Mrumi. Vrvri oli kiken kikk hiljempi ku Vä - häri; keskimäär kävijöitä oli trkkilujksoill 14. Vnh Suurri oli kolmest tutkimusukiost kikke hilj; keskimäär kävijöitä oli kolme, mikä on vrs lhen luku kupung hrilless keskustss erittä keskeellä pikll sijitsevlle rille. Säästä j jnkohdst riippumtt Vnh Suurri vikutt melko utiolt. Pikn elävöittämeksi tuli välittömästi tehdä jot, kosk pikk on ni keskeen koko kupung identiteetille. Nykytilssn Vnhll Suurrill on keskimäär kksi smnikt im, useimmiten kävely ti pyöräily, mikä kero sen läpikulkuluonteest. Khdell muull ukioll smniki imj oli keskimäär kolme ti neljä; kävelyn j pyöräilyn läksi näitä olivt hölkkäämen sekä seoskelu j memn ihilu. Jokimem ei Vnhll Suurrill pääse ihilemn rvl Pelln tk. Vikk Suurri on joen vieressä, se on käytännössä erotettu siitä. Kun ukion uudtmt mietitään, yhteyttä joelle tulee pitää tärkeänä. Vähär muit imj olivt suvkävely, koirn ulkoilutus, jokimemn vlokuvmen sekä memn ihilu penkillä tuen. Vrvrill oli smoj imj sekä läksi rulllutilu. Knsn ääni Akteemen tutkimuksen ohell must oli tärkeää kuunnell myös yleön ääntä, joten osn tutkimust kysy pikllilt heidän mielipiteitään. Hvnon ikn pikll oli myös suome puhuvi ystäviäni vustmss j jkmss kävijöille kyselylomkkeit. Vstusprosentti kikill kolmell ukioll yhteensä oli 61, mikä trkoitti, että lomkkeen täytti 135 ihmtä. Heiltä kyselti mielipiteitä juuri sen pikn julkuudest, msä he vstnottivt lomkkeen. Vstukset voidn tiivtää seurvsti. Vnhn Suurr suhteen nousi kksi kesketä suositust. Ensnäk kivtn helppokulkuemp pnoitust j esteettömyyttä. Tätä tuki kksi hv, jos ikääntyneillä kulkijoill oli silmnähtäviä vikeuksi kulke mukulkiveyksellä. Toekseen ukiot voi käyttää enemmän prti- j näytöspikkn. Muun kävijä tesi: Piklle pitäi nt rvo sellen ku se on Turun hrillen keskustn. Se on tvlln kikke prs pikk, j sen pitäi oll elompi. Vikk rill on keskeen sijti, se on use tyhjillään. Vrvir suhteen mitti yleimm pikn utius. Kävijät ivoivt enemmän elo, j ehdottivt tphtumi, rikupp, lsten leikkipikk, tidenäyttelyitä j konserttej. Myös ksvilluuden läämtä j prempi tumpikkoj ehdotetti; penkkien vähyys mitti use, j suihkulähdettäk ivotti. Kävijät hlusivt myös julki käymälöitä, sekä ruokkupp, kosk lueell ei ole sellt lkn. Useimmt Vähär kävijötä eivät kommeneet mitään, vn ilmivt pitävänsä pikst sellenn. Joitk ehdotuksi nnetti kuten khvikioski, julken käymälä sekä pikn hr esituomen. Pohdj j suosituksi Tutkimus i selvästi esi että Turun julket tilt kipvt enemmän elävyyttä j kupunkuunnitteluss pitäi trttu iheeseen tieemm. Kikki tutkitut ukiot sivt elävyydestä lhet rvosnt, vikk kikill oli myös hyviä puoli. Vnh Suurri j Vähäri hyötyvät keskeestä sijntn kupunkirkenteess. Vrvrill on keskeen pikk tuomiokirkon j lnn välellä kselill, j se on lähellä tärkeitä kulttuuriplveluit kuten konservriot, tidektemi, Forum Mrumi sekä joen ell puolell olev Mnill. Kupung 2031-vioss detn: Elämä keskustss on vireätä j kupungill on virktävän yllätykselltä: kupnkäynti on vilkst, reill j pus tphtuu ( ) Kupunki on suosittu kupppikk j kohtmpikk. Ihmet viihtyvät keskustss sieltä löytyy tuskelupikkoj j ympärtö luo puitteet monenlelle tekemelle, kikenikäille. 7 Jos kupunki mielii teutt vions, trvitn konkreettempi imenpidelt, jot vlmtudutn tukemn poliittesti usen vuosikymmenen jn riippumtt vltsuhteiden muukst ti tlouden heilhtelut. Ljemmss julkten tilojen kehittämen näkökulmst tähän trvitn viittä kesketä seikk. Ensnäk keskust tuli vt joelle pä. Kun nykyään seoo kupprill, jok ivottvsti ott ts tehtä- 11

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen.

IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen. IKA JA TYOKUNTOIUU TKTIIL JA VAATTU- TOLLIUUDA AG AND FITN FOR WORK IN TXTIL AND LOTHING INDUTRY OlVi Mnninen NLJAMIfklty~ tyokuntoewlt s - RAPORT1tJAIRPORT Tmpere 151.2 tiiketlcudeliinen tudcimuskeslws

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Jni Vr 1,6, Olli Ohrnkämmen 2, Tommi Vsnkri 3,8, Mtti Snttil 2, Mikel Fogelholm 4, Elin Kokkonen 1, Jn Suni 3, Hrri Pihljmäki

Lisätiedot

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS Siemenluettelo 2012 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102140 TNS Gallup Oy,

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist

Lisätiedot

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE matkailu MEKin asiakaslehti 3 2011 silmä MUUMI-BUUMI JATKUU matkailu silmä Sisältö 18 SKÅL KERÄSI YHTEEN matkailun toimijoita ympäri maailmaa. 20

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE Koko knsnycrvn-kupp kköset! no: 28 Keskiviikko 8.7.2015 Koko knsn Crvn Koko kupp knsn crvn-kupp Tervjoell Koko knsn crvn-kupp Koko knsn crvn-kupp 99.900,HYMER B 698 FIAT 3,0 180 Uusi Käyttämätön Premium-luokn

Lisätiedot

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 5-6/2013 CP-Lehti Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 & Projektiässät hankkeen opiskelijatyöryhmä: Maija Tapio, Terhi Hannula ja Raila Tapio 31.8.2012 1 Sisältö 1. Alkusanat

Lisätiedot

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20 Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6 Jalkapallofanien ääni kuuluviin s. 20 3 2015 SISÄLTÖ OPISKELIJAELÄMÄÄ OULULAISITTAIN 4 TESTAA MISSÄ OULUN KAUPUNGINOSASSA SINUN TULISI ASUA 6 120 DAYS IN FINLAND

Lisätiedot

Kiltalehti 1/2010. Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010

Kiltalehti 1/2010. Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010 Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010 1 Accenture on Suomen paras työpaikka. 2010 Accenture. All rights reserved. Neljättä kertaa. Arkea huippusuoritusten tekijöille. Jos haluat työn,

Lisätiedot