Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat?"

Transkriptio

1 Turun kupunki Kupunkitutkimusohjelm TUTKIMUSKATSAUKSIA 1/2013 Miten julki ovt Turun julket tilt? Georg Vrn Tästä on kyse Julket tilt ovt keskeiä urbnille hyvvonille j yhä enemmän sekä tutkimuksen että käytännön päätöksenteon kohte. Hrillen Aurjoen jokivrsi on viime vuosikymmenä muuttunut väheksytystä lueest Turun vilkkimmksi julkeksi tilksi. Turun täytyy jtkossk pnost merkittävästi julkten tilojens elävöittämeen; tämä vtii vhv poliittt th, titv kupunkuunnittelu sekä ripeää kulttuuripääkupunkivuoden tulosten hyödyntämtä. ulket tilt ovt os rkipäiväämme. Niih kuuluvt jlkkäytävät, joit pitk kävelemme ti pyöräilemme töih ti kouluun, put, joih menemme renutumn ti hkemn kosketust luonon, leikkiput, joih viemme lpsemme, j ukiot, joill tpmme ystäviämme. Julkest kupunkitilst on tullut keskeen os kupunkuunnittelu kikkill, msä kupungit pyrkivät ntmn itsestään mielikuv, johon liittyy ystävällyys, tyylikkyys ti elämänltu. Tvoitteen on sekä houkutell pääomi, mtkilijoit j uusi sukkit että estää sukkiden j yritysten k. Monien tehtäviensä kutt julkt tilot on tullut keskeiä tekijöitä näiden tvoitteiden svuttmess. Hyv suunnitellut, elot j viihtyät put, ukiot j kävelyreitit ntvn hyvän mielikuvn sukkille, mtkilijoille j sijoittjille. Läksi tietlous houkuttelee työntekijöitä, jotk rvostvt ktiivt kupunkielämää khviloeen, breeen j kulttuurikohteeen. Onntuneet julket tilt ihmvireen ovt suotui pikllille kupoille, rvloille, breille j kikenlille plveluille. Yksilötsoll kupunkilet rvostvt pitsi hyviä kouluj j teitä myös turvlli, miellyttäviä j viihtyiä elympärtöjä, j näitä trjov pikllhll s oskseen kit. Hsteells ilms-olosuhtes kuten Suomen kupunges julkten tilojen ltu on vieläk keskeempi säätekijöiden tki. On ehdotmn tärkeää luod ympärivuotesti imivi pikkoj, jott sukkt tuntevt olons mukvksi j voivt ktiivesti oslltu kupunks elämään. Julkill pikoill tulee myös oll selkeä identiteetti, jott vierilijt osvt tunnt ne j pikllet voivt oll nitä ylpeitä.

2 Tutkimusktsuksi 1/2013 Tässä tutkimusktsuksess rpor kolmen ukion eli Vnhn Suurr, Vrvr j Vähär julkt priili nlysoivn projekt tuloksi. Nämä kolme eri ikkuden ukiot sijitsevt jokivrress j jokell on om identiteettsä. Tutkimuskysymyksenä oli miten julki Turun julket tilt erityesti nämä kolme ukiot ovt. Jokivrsi vlitti tutkimuskohteeksi, kosk se on nykyään Turun eläv j suositu julken til. Tutkimuksess käytetti useit menetelmiä. Päämed oli kvntittiiven julkten tilojen julkuuden mittus, joss käytetti väitöskirjssni kehittämän tähtimll 19 diktri. 1 Indiktrit sivt rvosnt yhdestä viiteen; 1 trkoitti lt julkuutt j 5 korket, j nätä lsketti keskirvot. Tähtimlls on vii metteem, jotk rvotetn julkuutt mittvss tähtidigrmms. Toen menetelmänä oli yleen mielipiteen tutkimus; tämä tphtui hstttelemll tilojen käyttäjiä tutkimuspäivä. Kyselylomkkeen si yli 200 ihmtä, j vstusprosentti oli 61. Kikk 135 kävijää ni mielipiteensä jost tutkimuksen kohteen olevst ukiost. Sekä tähtimlli että kyselylomkkeen trkoitust selvitetään trkemm myöhemm tässä rports. Kolmnneksi suorit 13 teemhstttelu, jott s kerättyä tusttie j ymmärs kohte olevien ukioiden kehitystä, Aurjoen rnt, vllitsevi suunnittelupäätöksiä sekä Turun kehityshsteit. Hstttelujen kohte oli Turun kupunkiympärtön kehityksessä keskeesti mukn olevi henkilöitä kuten rkkitehtejä, suunnittelijoit, poliitikkoj j kupunkitutkijoit. Neljänneksi ld nlyys Turun keskeimmtä kupunkuunnittelusikirjot 1950-luvult lähtien. Julken tiln käsite kteemest näkökulmst Viimeen puolen vuosdn ikn julkest tilst on tullut knsvälesti yhä suositumpi ihe tutkimuksess, kupunkuunnitteluss j yhtekunnlless keskusteluss. Vikk iheest löytyy runssti kirjlluutt eri loilt kuten rkkitehtuurt j kupunkuunnittelust, mntieteestä, ympärtötietetä, oikeustieteestä, tloustieteestä, krimologt j vltiotieteestä, ei ole olemss yksimieltä vstust näennäen ykskertelt vikuttvn kysymykseen mitä julken til on. Steheli nd Mitchell, jotk kirjoittvt päältä pä ktsoen selkeältä vikuttvn julken tiln käsitteen ongelmllt tulknot, tevt että heidän tutkimuksens on osoittnut että julken til on liuks, monimutken j lti muuttuv til. 2 Tätä selittää kksi tekijää. Ensnäk kikki imijt, jotk ovt mukn kupung rkentmess (rkkitehdit, liikemiehet, konsultit, söörit, rhoittjt) ymmärtävät julken tiln merkityksen, tärkeyden j rvon eri näkökulmt. Toekseen eri tieteenlt näkevät julken tiln kuk omn lsssä läpi j tuovt iheest esi eri puoli. Vltiotieteilijät esimerkiksi keskittyvät demokrtoti j julken tiln oikeuksi; mntieteilijät pikn tuntuun ti piktmuuteen ; oikeustieteilijät julkten tilojen omtjuuteen j pääsyoikeuksi; sosiologit vuorovikutukseen j sosileen syrjäyttämeen, j ni edespä. Tuloksen on kirjv joukko monitieteiä lähestymtpoj julkeen tiln. Julkten tilojen julkuuden tähtimlli syntyi trpeest järjestää j selventää monitietetä kirjlluutt j ymmärtää julkuuden ydpiirteitä: niitä omuuksi, jotk tekevät julkest tilst julken. Näitä ovt: Omtmen kuk omt tietyn julken tiln. Jotkut tilt, kuten kuppkeskukset j brit ovt yksityomtuksess, mutt julkess käytössä. Nämä pikt ovt vähemmän merkittäviä ku ukiot ti put, jotk omt j käytön määrittelee demokrttesti vlittu päätöksentekoel j siten pikllet sukkt. Viimeten vuosikymmenien ikn julkten budjettien kuttuess on tphtunut yhä enemmän julken tiln yksitytämtä. Tämä trkoitt, että julken elämä sijoittuu yhä enemmän kuppkeskuksi, msä yksityet omtjt voivt määrätä pel säännöt j ohjt yleöä kulutuskulttuuri smll kun estävät poliitten mielenilmun. 3-5 Fyysen ympärtö kikki julken tiln kovt, mterilet elementit kuten penkit, jlkkäytävät j viihtyyyttä luovt rkennelmt kuten suihkulähteet, ti pyörätiet j yhdysrkenteet (sillt, suojtiet). Onntuneesti ympärtöönsä liitettyjä pikkoj, jos on helppokulkuet jlkkäytävät, mukvt hyv sijoitetut penkit j kinostvsti muoiltuj elementtejä (ptsit, suihkulähteitä, portit) käytetään enemmän: ne houkuttelevt enemmän kävijöitä ku kehnosti suunnitellut pikt. Elävyys trkoitt erili ihmryhmiä, jotk käyttävät julkt til omi trkoituks j tuntevt voivns tehdä nä vpsti j turvllesti. Leikkikenttää esimerkiksi ki käyttävät enimmäkseen lpset; tässä ovt kuitenk kyseessä yleet julket tilt, jotk on trkoitettu kikelle knslle, j tässä nimenomess tutkimuksess si ukiot. Aukio, joll tphtuu useit sioit smnikesti, j joll on eri ryhmiä joko kosketukss ti v smn ikn ruhnomesti pikll, on julkempi ku tyhjä, hyljeksitty ukio. Kontrolli trkoitt julken tiln hrillt rooli julken elämän demokrtten reenn, joss 2

3 Tutkimusktsuksi 1/2013 knsnvlten yhtekunnn tkmt perusoikeudet kuten ilmun- j kokoontumvpus ilmentyvät. Viime iko näyttää käyneen ni, että julkten tilojen vlvont j trkkilu ovt lääntyneet: vpiden knslten oikeuksi rjoittvt lääntyneet vlvontkmert j poliiprtiot. on pljoss velk ksvun, tlouden j väkimäärän suhteen merenkulkuelkeolle, jok kehittyi suotun kohtn joen suulle. Kuvuksessn Topelius sijoitt Turun erityeen tilll-jlleen ympärtöön: kupunki on rnnll j siihen sältyvät kikki ne merkitykset, jotk 700 vuott urbni elämää synnyttävät. Aurjoen rnnt johdttvt kulkijn keskustst j tuomiokirkon luot lnn luo j edelleen Itämeren rnnlle, jok yhdtää Turun muuhun milmn. Vstvuoroesti meri j joki tuovt muun milmn suorn Turun sydämeen. 6 Huolenpi liittyy siihen miten tärkeää on pitää julket tilt siteä j hyväkun. Pikk, joss on yleet käymälät joit trvitsevt erityesti vnhukset, sirt j lpset hyvhoidetut nurmikot j kunnon vltus, on julkempi ku liken pikk, jost puuttuvt roskkorit, jonk klusteet on rikottu j joss on pimeää j turvnt kulke öeen ikn. Smo ku musk kehittynesä Euroopn ms teolltumen ikkusi lkoi hiipu Turuss j 1970-luvuill. Se jätti jälkeensä memn, johon kuului vnhoj teolluusrkennuksi, hylättyjä teolluusnttej, rähjäen rnt j sstunut joki. Seurv vuosikymmenä koitti kuitenk suuren muuksen ik, j Aurjoki muuttui viemärtä kupung keskeimmäksi olohuoneeksi (kuten hstttelemni rkkitehti kuvili). Nyt jokivrress on ympärtömteriön nimeämä knsllen kupunkipu; vnht livt on muutettu rvloiksi j juhltiloiksi, j kesäikn rnnt ovt täynnä väkeä nuttimss lämpimästä säästä ti erilt tphtumt (kuvt 1 j 2). Näiden viiden metteemn vull julkelle tillle nnetn korke, kohtlen ti mtl julkuusste. Julkuuden tähtidigrmms joken skr edust eri metteem. On kuitenk mutettv, että kyseessä on pelkkä mlli, jok ei kuvst delluutt sellenn: se on ykskerttus, jonk vull on mhdollt tehdä vltuneit päätelmiä siitä miksi jotkut tilt menestyvät j et eivät. Aurjokivrsi Turun keske julken til On mhdont kuvitell Turku ilmn Aurjoke. Kupunki on ksvnut orgnesti joen rnnoille, j Turku different river re events occupied by (see Figures mnyhbitnts, 1 nd 2). dy 2012 Georg Vrn th reserch, it o durg n verge Kuv 2. Turku Turku tyypillenä kesäpäivänä 2012 summer Turku durg locl Kuv 1. Turku ilmkonsert ikn kesällämusic 2011 concert summer 2011Vrn) (All pictures by (Kikkikuvt: Georg Durg celebrtg wrm wer ppered cler tht most iewees importnce Turku s river forurbn The river spe 3 terv greed lndscpe, ty,identi nd public city ( ) nd o lif y s wholeyou h co

4 Tutkimusktsuksi 1/2013 Tutkimuksen teon yhteydessä kävi selvästi ilmi, että useimmt hstteltvni olivt yhtä mieltä joen merkityksestä Turun kupunkimemlle, identiteetille j julkelle elämälle: Joki on kupung selkärnk ( ) j oikestn koko mn, kosk sen rnnlle sijoittuvt kikki Suomen hr tärkeät hetket. (Turkulen rkkitehd hstttelu) Tuomiokirkon j joen ympärtö suomlen kupunkikulttuur keh. (Turkulen tutkijn hstttelu) Tärke j tyypill julken til on jokivrsi. 30 vuott sitten hrv kulki siellä, se oli jonklen tkpih, jok ei kinostnut juuri ketään. Oli telkoit j stm-lueit, jotk olivt suljettuj ulkopuolilt luvun luss tphtui hyv nope muus kupunkikuvss sen suhteen miten julken til ymmärretti j miten sitä käytetti. (Turun kupunkuunnitteluvirsn rkkitehti) En voi kuvitell Turku ilmn joke, kupunki oli ivn erilen. Joen rooli on keskeen. (Turkulen poliitikon hstttelu) Näkemys on läsnä myös Turku 2031-vioss, joss detn: Joki on Suomen merkityksell urbni joki, jok nt kupungille sekä teollen että kulttuuren mielikuvn. 7 Jokirnt voi kuitenk oll elompi. On esitetty ideoit hiekkrnnst j vesitkst, jok yhdtäi keskustn Hirvenslon uusi suluei j Ruslon virktyslueeseen; molemmt voivt imi yritysperustesti. Näitä jtuksi pitäi tuke, smo ku kikenli muit kuplli imj joen välittömässä läheyydessä. Khdesti vuodess järjestettävtä klmrkkot voi esimerkiksi tehdä kuukusitten tphtumn kesä-syyskudell. Mrkkt ovt erittä suosittu tphtum, j ne vilkstuttivt jokirnt, tukivt piklli kuppiit j ntivt sukkille mhdolluuden sd kosketuksen jokeen, jok on tukenut kupung elämää. Kolme julken tiln tpustutkimust Tpustutkimukseen vlitut kolme ukiot, Vnh Suurri, Vrvri j Vähäri sijitsevt kikki Aurjoen rnnll; kuten iemm jo detti, joki on Turun eläv julken til j julken elämän näyttämö. Nämä kolme ri vlitti lähnä khdest syystä. Aukioiden hlutti olevn keskeiä kupunkielämän tiloj, j niiden hlutti olevn perä eri ikkusilt j sijitsevn eri pikos (keskustss, etäämpänä keskustst, länsirnnll, itärnnll), jott vertilu oli selvempää. Tutkimuksen ikn selvi, että kupungs on muitk ongelmlli julki tiloj kuten kuppri j Puuri mutt ne täytyi jättää myöhemm tutkittviksi. Aukioit hvnoiti, jott ne voiti pteyttää viiteen metteemn sältyvien 19 julkuutt mittvn diktr suhteen. 1 Vikeimm mitttv metteem oli elävyys, kosk siihen liittyy jn diktri, ts. miten mont ktiviteetti on läsnä tietyllä hetkellä tietyssä julkess tilss. Tämän vull s keskimääräen käsityksen julkest tilst: dennäköimmän mielikuvn, jonk kävijä s pikn elävyydestä. Elävyyttä hvnoiti kolmess tutkimuskohteess viiden muut jn 15 muut väle mukhdeksst iltkhdeksn. Jott sti käsitys kyseten julkten tilojen keskimääräestä käytöstä Turun ilmsss, jokt ri hvnoiti kolmen päivänä, rkimnnt j rkiperjnt sekä sunnunt syyskuust joulukuun lkuun. Vnh Suurri Vnh Suurri on niitä Turun hrvoj pikkoj, msä voi nähdä dell yhtenäen hrillen ympärtön (turkulen tutkijn hstttelu). Mont tuliplot jot merkittäv tphtui vuonn 1827 kärseen (puu)kupung keskiiken os on pljolti mnpnn ll. Tuomiokirkon viereen kortteli, johon tutkittv ri kuuluu, on selkeimm se, jok mututt ni piklli ku mtkilijoitk Turun rikkst hrt. Kupunkuunnittelijt ovt jo vuosi pnneet merkille r utiuden, mutt mont elävöittämyritykstä huolimtt til on edelleen vähäessä käytössä. Julkuusnlyys tuloksen oli keskirvo 3,47 eli kohtlen julkuus. Tähtimlls oli mukn hyv erili rvoj (kuv 3): ukio on julkess omtuksess eikä sitä voimesti kontrolloid, joten til on hyv demokrtten. Nurmikko on hyv hoidettu j ri pidetään sitä, joten huolenpte on korke. Kuv 3 Vnhn Suurr julkuuden tähtimlli 4

5 river, permebility. Pell resturnt cts s vible Towrds Tutkimusktsuksi re West, smll pssges 1/2013 which prcipl pssge by mny ttrcr for most people imhg blockge, d wrd Book Cfé, seen Suurri. Vnh Towrds julket Est, käymälät, re j vltus poorest connection; nktu Uudenm rod j etelässä näkymän j läpikulun sulkee rvl PelTorilt puuttuvt kuitenk l, vikk joelle onk kulkuväylä. Lännessä on kpe voi oll miellyttävämpi: jotkut käyttäjät huomuttivt functions gret brrier, nd lredy propositions n on useimpien mde Vnhn hveclose bee it kulkuväylä kirjkhviln, jok tuntevns olonss turvtmksi yöikn. TurvtSuurr kulkijoiden käyntikohde. Itään pä on surmuuden tunne voi ki liittyä myös väen vähäyyteen. trf ic could low. There twoesteenä. or resen lso temporrily seeettähow keimmt yhteydet: Uudenmnktu imii Hvnon yhteydessä nd huomtti, iltkuuden väliikt sulkemt onk ehdotettu, jott nähtäi jälkeen pikll ei ollut juuri ketään (kuv 5). Mtl eläoptions: submergg viiden od entire underground, r vikuttiwhich lthough expensive miten tämä liikenteeseen. On kksi muutk vyysste kuv hyv pikn hylättyä tunnelm: viheh: kdun piilottmen mn lle, mikä klmuut jksoll hvitti keskimäär kolme kulkij. would be fyysen ympärtön best choice, or huolimtt cheper option structure would b leudestn voi ollbridge prs rtku, sekä hltätä selittää osltn niukkuus. vempi ylikulkusilt. Työssä voiti käyttää piklli Vikk rill on keskeen sijti, se on tvlln peover (turkulen it. Locl rchitects could be commsioned such ge prntunut would pss rkkitehtejä. Tuloksen nd oli huomttvsti rifers tutkijn hstttelu). Tämä johtuu yhteys vilkkseen tuomiokirkon edustn, jonk kutt kehnot yhteykstä ympäröivään kupunki. Pohjoconnect much better busy re monet front kulkevt. ed cdrl, now s us esimerkiksi opkelijt puolell vnht rkennukset sulkevt r kokonn, ivg students l The Suurr pvement Vnh Suurri Kuv 4. Vnhn kiveys on hnkl huonocusgjlkille problems for dbled/jured users Regrdg micro-design lefy prk re on Squre. nts, eleme squre hs ll poor lyout: over used more ten due presence omfortble c mtkns siitä ilmeestä syystä, etteivät huomnneet hvg ground, re, nd Old A typicl view users Kuv 5. Tyypillen Vnhn näkymä Suurr Vnh Suurri käyttämättömyydestä Muoilun näkökulmst ri on huonosti suunniteltu. Vehreää pu-os käytetään enemmän mukvien benches, but rest penkkien nsiost, mutt muu os on mukulkiveyksen pes, vill penkkejä ti mitään muutkn houkutbenches, nd no elements telev: se imiik enimmäkseen pyörien pikoituslueen j läpikulkulueen kirjkhviln. Tutkimuksen prkg or s pssge ikn hvitti muutmn kerrn miten mtkilijt kävivät lueen reunll, j jtkoivt urts werekurktivt seen trille edge obviously not student mitään houkuttelev. Mhn voi sett lsiknsi, squre hs cumbersome--wlk vement, no p joiden läpi näkyi keskiiken kupung runioit, j sd nä ikn sekä mtkilijoit että piklli ttrct people, eir nd it for bicycle used n sukkit kinostv kohde. Keskiikmrkkt ovt suosittu tphtum j oiv skelthere eteenpä senwhen suhteen Book Cfé. nces were mitä ri voi oll; ei ehkä kikk vuodeniko, mut(kuv 6). t k kesälläsqure, lookg en crryg nythg ttrct with rus m lss spce. pnels Turku underneth, f nd on, t Gplced n could ttrctive becom 9 5

6 pot for virs nd like, not t timesr, success ll remder for Tutkimusktsuksi 1/2013 nd tht loclsthe medievl ir hry. mrket good step forwrd e plce could showg be but tye lest durg mer (Figure sum6). Vnh Suurri durg Medievl Mrket summer 2012 Kuv 6. Vnhn Suurr keskiikmrkkt kesällä 2012 The entire squre should be re-thought, nd if rs, deed public, lede nd plnners wnt jos päättäjät, re-enliven mittkoon, old core th cnlost city, bekipvt n done. It Vielä että rkennusten Koko ri pitäi jtell uudestn: kueläviä tiloj. Ne voivt oll vikkp luomukuppoj, käpunkilet j suunnittelijt hluvt elävöittää kupunseems tht ides re plce, with brewery g creted or re hotel sityömyymälöitä ti khviloit, mutt niitä trvitn luoks hrillt sydäntä, tämä on täys mhdollt. piklle tsempi jlnkulkijvirt. Näyttää siltä, että idet ovt jo olemss: on ehdotettu nd fcdes old mn buildgs beg ctivted, r, but, squre so fhs pnimo j hotelli j vnhojen tlojen julkivujen elävöittämtä, ri ei ole ollut ensimvrvri politic). not mutt been teksi priority w(intervie with Turku mäenä siltll (turkulen poliitikon hstttelu). Vrvri rkennetti 1980-luvull osn länsirn Anlyys perusteell olen sitä mieltä, että Vnhn Suurnn uudtmt. Lundilen rkkitehtiimn ehdoon imenpiteitä, nlys, I dell believe thtvoitteverl ctions tken1987. if Khteen should squ ri Bsed kip tiettyjä jos pikk tus Desp idekilpilun vuonn hlutn nost enemmän esille. Vnh ktukiveys tuvnhn tehdsrkennukseen sijoitetti Turun konser gog j sen be rnlle considered rity. The vrio prio old j pvement needs be suunnitelti kept only lee säilyttää v ositt tulee rkent tidektemi, j niiden väli premmt kulkumhdolluudet. Til pitäi suunnitelkolmen ukion srj. Vrvri joen rnnll on be ded.uudtus provi A lkoi generl lesser degree nd better opportunities wlkg need puolell l uudelleen esimerkiksi pikllen rkkitehtikilpilun nätä suur. Toell joke vskutt, jott sti ikn ihmystävällempää t 1990-luvull. Siellä on myös vnhss köysitehtss new design spce should be dopted, lmybe competition bsed on suunnittelu. Eritytä huomiot tulee kohdt r imiv Mnill-kulttuurikeskus. liittämeen ylei kulkureitteih. Ellei Uudenmnmong Turku rchitects propose moregn. people-friendly Th should desi ktu void tunneloid, k se voiti sulke tilpäesti, jo ehdotettuk. Vihehesti look kuten t on tegrtg squre better generl tterns,movg nd ifp voiti rkent kävely- j pyöräilysilt, jok yhdtäi tuomiokirkon edustn kävelylueen Uudenmnktu cnnot Suurri, be ivn submerged s tunnel, d tbe lest closed it ku menneä iko. s hs lredy been proposed. Alterntively, estr nd cycle ped Tori temporrily, trvitsee myös lää houkutuksi, jott ihmet tulivt piklle. Tor rooli voi oll Turun hr esiverpss could be built connect pedestr re front cdr tely, etenk kun otetn huomioon pikn läheyys Abowith Vetukseen. Vnhoj runioit miksei eseitäk Suurri, s j used cse be old times. Turku pljstvt lsiknnet voivt imi houkuttim. Ti sitten voiti järjestää pikllen tidekilpilu, jonk tuloksen esiteltäi Turun hr liittyviä kuukuthe squre needs g some ttrctions mkeere; people refore, come h den ti pr väle vihtuvi stlltioit. Oli teem sitten mikä thns, unohdettu Suurri trvitsee jot mkg it plce where one could identify ry oneself Turku, with ntmn sille omn identiteet. Kuv 7. Vrvr julkuustähtimlli tkg considertion Therefore, glss pnels some rtefcts could be showg vicity old ttrction6 elements; with Abo Vetus, e its rems or could imge. b underneth exhibitg nd mybe tion should competi be

7 Tutkimusktsuksi 1/2013 premmt ku Vnhll Suurrill. Jo ensiktsomlt Julkuusnlyysi i keskirvoksi 3,6, mikä on v vänsuurrill. impressive cscde stirs There its yleilme upper reon tyhvery prt. few pikk näyttää kehnosti suunnitellult: hänsqure korkempi kuwith Vnhll Vnhn Suurjä ukio, jonk tustll on näyttävä portikko. Penkker tpn omtjuus j kontrolli ovt korkeit, joten benches, which re lsov unvitg, uncomfortble ndd positione wkwrdly jä on hrvss, nek luotntyöntäviä, epämukvi j Vrvri on pikkn myös demokrtten kömpelösti sijoiteltuj (kuvt 8 j 9). pn mielenilmun til. Smn tpn elävyys j fyy(figure 8 lhet ndrvosnt, 9). josk hiukn sen ympärtö svt empty look Vetämönri, Kuv 8. Autio The Vrvri, joss kävijät tuntuvt where users seem lost se sphlt hukkuvn sflttimereen There no more comfortble centrl The lck niukkuus sittg s opportunities Kuv 9. Istumpikkojen kävijät hyödynmkes people use wht it vilble tämään sitä mitä löytävät pot, like nd tke wy sttue ouldormke fount, spce feelg emptess. nothg There w Torill ei ole ptsn ti suihkukivon kltt keskiprust oli jo olemss: Mnill, konservrio, tidektettä, jok teki tilst miellyttävämmän j vähemmän temi, Forum Mrum j ln. Näiden ttrct people workg nd rehersg Turun uildgs twopuittes culturl on b ution. Torill ei ole mitään, mikä houkutteli vieresä voi järjestää enemmän tphtumi ulkosll, viehättäkulttuurirkennukss j hrjoittelevi vässä jokivrren tilsrjss meren outside työskenteleviä spce, except smokg. formoreover, lthough eäärellä. Alueest spce th voi well ihmiä ulos muuten ku tupklle. Vikk rill on hytull Turun postikortti, jok ilmentäi mielikuv luovätconnected yhteydet itä-länsi-suunnss jokivrsireittiä, vst, dynmest on osn Est-West x, beg prt kulttuurikupungt. promende ong Tässä skenl Aur, joen yli ei ole yhteyttä. Vikk ri sijitsee ljuoksulrioss Vrvrt tuli pljon vilkkmpi julken re voi oll no vttv connection cross Although er pot on low l, rtkun silt ti moderni lutt. til, jollriver. oli om identiteetti. th Uudenmnkdun piilottmen lill nämä rtkut Tällä hetkellä rill ei myöskään ole piklli plveluidownstrem kohtlo Aur,tulee n open bridge or be modern ferry c solution. ovt klliit, mutt Aurjoenljuoksun t: ei pnkkiumtti eikä ruokkupp, v khvil miettiä. Lähtöllä on kksi suurt surkennusluett j bri. Rulllutilijt käyttävät ylätsnnett, lpset n Although, vstrnnll similr Telkkwy submergg th juudenmn Kkolss j Lnnkupungs, vnhempeen kulkevt r hlki (kuvt 10 j 11). rnnn sukortteleit on juuri lettu rkent, j mo question future rem Aur downs niexpensive muit hnkkeitproposition, on vireillä edempänä Hirvensloss. Voiko pikst tull uusi kulttuurikeskust? PiRiver needs Turunbe sked. There kn liepeillä oli sutloj, jotk houkuttelevt sekä hyv koulutettuj ykseläjiä j peproposed että lpsiperheitä, close vicity, on new housg development just been strted, nd mny proje cts Could th become Hirvenslo lnd. ttrct diversity on new culturl 7 re two big or side elkkrnt river hs T Kkol re residentil ent projects developm Hillnkupunki nd dtrict, Ln lso plnned hub Turku? users from sglepressionls furr long, on With houses mixtur tmilies young with

8 ddition, upper 10 skteborders prt nd 11). hve nbee noticed usg ir ownlltions st Tutkimusktsuksi squre, nd1/2013 mny children Kuv 10. Skeittji r ylätsnteell Skteborders enjoyg pss prents by with (Figures ir Kuv 11. Vrvrill ole leikkipikkoj The ei lck plyg upper prt squre opportunities Vetämönri squre on pitäi myös sd om identiteetti joko viereen Jos pikst hlutti kehittää ktiiven keskus, If rille tuod hub leikkiväleitä ctivity ws tidektem creted here, it stlltioiden lyg could clude elements for vihtuvien näyttämönä knntti j/ti skeittirti Turun unohdetun klstuskupunkihr esittelikennelmi. Tällä hetkellä useimmt kävijät kulkevt children nd/or severl elements for onskteborders. most Right people now, jänä päätös pikllten sukkiden j kupung jokirnnss (kuten kolmnnes 78:st tutkimukseen johdon kässä. Vrvri nsitsee päättäjien huo oslltuneest) j monet käyvät museolivll, mutt up nd down rille, river ludg (c mion,33% voiour 78ees), terview severl kosk sillä oll pljon tärkeämpi rooli uud- vit edesstroll Turun päivänä hrv stui semmäksi kostuvss Turuss. Tätä tust vsten tuli hrkit uutt k siellä ei ollut mitään tekemtä. Kuppoj trvitsevt bot, but even on Turku Dy, lmost no silt one side would squre ventu myös pikllet, joten kupunghllnon tuli edtää joen yli, joko vot ti uutt Föriä. Tämä yhteyttä ruokkupn smt r yhteyteen. Trvitn myös läi sekä r yleiä yhteyksiä että liittäi sen Mnils re nothg do. Furrmore, shops orre necessry locl lää vihreyttä j mukvi penkkejä, jos rt hlutn ln j tulevi itärnnn sukortteleih. sd elompi j houkuttelevmpi julken til. Auki- hbitnts, so re should be some ititive ouncil from Cityprovide C grocery sre. More greenery nd comfortble benches Vähäri desire mke th nt morend vibrttrctive public Pikkuen Vähäri pääkirjsn edustll rkennetti nykyeen suuns 2000-luvull. Se on tutkitut ukiidentity for th squre needs ot nuor j vtti nykymuodossn 2009; Vähäri on myös tutkimuskohtet julk. Aiemmproduced koht oli rttic stlltions vilkksti uill liikennöity, mutt rkkitehti Beni Csgrnden pikst tulier jlnkuldply sitkeyden nsiost forgotten when Turku kuukio. be found, neighbourg, ws re if re must stge eir for current s spce. Moreover, or Art s Acdemy hoice hgbelongs wn hbitnts city nd ir leders. Vetämönri serves depolicyhnkkeess vierähti kuitenkyli vuosikymmen siitä kun suunnittelu loitetti vuonn Nykyään ri on Tusce it could become much more public importnt spce run mkers onntuneimpi ttention, julki tiloj. Julkuuskeskirvo on 4,08, j kikki metteemt elävyyttä lukuun ottmtt svt korket rvosnt. Vikk viimuuttten trkkuv 12. Vähär julkuustähtimlli kilujksojen ikn kävijöitä oli keskimäär 22, eri imjen määrä oli lhen. Suur os kävijötä käveli, 13 hölkkäsi ti pyöräili, mikä kero r läpikulkuluonteeskäytetään myös sen itsensä tki, onhn se nykyään t. 36 kyselylomkkeen täyttäneestä kävijästä 16 (45%) yksi Turun kukotvn rvlkulttuur keskittymoli kävelemässä r läpi osn jokivrren reittiä. Tätä tä (turkulen tutkijn hstttelu). Tori on hyv elävä selittää se, että Vähäri on joen vilkkimmn ylityspietenk lämpimä päivä, kun rvlt levittäytyvät kn vieressä j myös keskeimpiä yhdyskohti yliopulkoslle. Läksi kirjs on pikn pääkäyntikohde: lueen j keskustn välellä reitillä. Tori kuitenk 8

9 no noticeble tendency urbn grid Turkund wrds privttion re ndpublic contr surroundg wlkg tunities ndol sittg well oppor spce. The sttue physicl Tutkimusktsuksi con igurtio n lsolibrry rted high, s spce it pots, well connecte designed. The nd provide ough focl ppered lth 1/2013 from surroundg urbns grid nd French wlkg tunities nd tht sittg re well opport obvious events such Mrket vite somethg people designed. The sttue nd nimtion librry provide focl itsekä pots, ppered lth olivtspce leds much more nd ough ctivities diversity (Figure monet kävijät joko menoss kirjson ti tuloss ympäröivään kupunkirkenteeseen, j kävelyreitit sieltä. Muiden tutkimusukioiden tpn omtjuus j obvious from events such s 13). kontrolli sivt korket rvosnt; voidn si päätellä, että Turuss ei ole selkeää siirtymtä julkten tilojen spce leds much more yksitytämeen j kontrolli. Fyysen ympärtö s myös korken rvosnn: pikll on hyvät yhteydet 13). että tumpikt on hyv suunniteltu. Ves j kirjs French Mrket tht vitesomethg people trjovt keskipteen, vikk rnsklen ruokr kltten tphtumien ikn kävik ilmeeksi, että nimtion nd ctivities diversity (Figure tphtumt läävät merkittävästi pikn elävyyttä j imjen monuutt (kuv 13). Vähäri durg French Mrket (summer 2012, left) nd on n verge dy (utumn 2012, right) Vähäri durgruokr dimension, French Mrket 2012,considered left) on ntht verge dyilets Kuv 13. Vähäri rnsklen ikn (kesä 2012, vsemmll) j nd tyypillenä päivänä it(summer ws blic pu Regrdg civility (syksy 2012, oikell) (utumn 2012, right) vilble librry could be used by nyone, or if key one fromsks f Regrdg civility dimension, it ws considered thtblic ilets pu reception. However, librry does close t cert d refore hours, ten n vilble tulee librry could be used by orhyv ifkey one from sks Kiken seen kikk Vähäryone, on kimitä kenellä thns on mhonhuolenpion summer ni dys, people cn be urtg rll, byjulken Vähäri til eikä river. ( O p muuksi. Sitä tuli pitää mlliesimerkkä onndolluus käyttää kirjsn käymälöitä jos pyytää vireception. However, olelibrry does t cert d refore ten n men vstnost.squre) Kirjs ei kuitenkn uki, tuneestclose julkest kunhours, liikennettä ei Librry seems ublic public highly spce p tilst, jok without jorsyntyiimprovements m j kesäpäivä näkeek use väkeä virtsmss jopidetty tärkeimpänä rvon j jok on suuresti kohenn summer dys, people cn be seen urtg rll, by Vähäri river. ( kirnnss. kikk Vähäri vikutt nut pientä mutt merkittävää koht keskustst. needed;kiken lthough re hyv bridge lkg uurri, th Turun re durg Vnh julkelt julktillt, jok ei kip suuri prnnuksi; Librry Squre) seems ublic public highly spce p without jor improvements m vikk silt yhdtää lueen Vnhn Suurri, ruokfrench Mrket, ctivity Old Squrehed ws much (Figure more d r iknk Vnhn Suurri oli huomttvn hiljeeded; lthough re bridge lkg uurri, th re durg Vnh nen (kuv 14). 14). French Mrket, ctivity Old Squrehedws (Figure much more 14). Kuv 14. Vähäri rnsklen ruokr ikn (kesä 2012, vsemmll) j Vnh Suurri (kesä 2012, 15 kuv otettu 5 muutti myöhemm, oikell) 9 15

10 considered priority, which hs highly improved y re smll but Turku ke city centre. Compron three squres Tutkimusktsuksi 1/2013 Kolmen ukion vertilu Figure 15 shows number ctivities performed e-mute durg iv Kuvss 15 näkyvät viimuuttten trkkilujksojen iket imnt j kävijöiden määrät kiks tutkimuskohtes tyypillenä perjntipäivänä. observtion slot, nd number people present me time durg tervl, ech public plces, on n verge Fridy. ) Vnh Suurri b) Vetämönri Vrvri c) Vähäri 16 Kuv 15. Kolmen ukion vertilu imjen määrän suhteen viiden muut jksoill (vsemmll) sekä kävijöiden määrä smn ikn (oikell) tyypillenä syysperjnt 10

11 Tutkimusktsuksi 1/2013 Dtst käy ilmi, että Vähäri on pikot eläv julken til: pikll oli keskimäär 22 ihmtä säästä riippumtt, ni urko päivä ku lumteellk. Vrvri oli hyv elävä sunnunt, jollo viiden muut jksoill oli keskimäär 30 kävijää, mutt mnnt j perjntk ukioll käväi keskimäär vii j seitsemän ihmtä. Useimmt kävijät kävelivät ti pyöräilivät joenvrtt pitk ukion lidll. Tätä selittää se, että r sunnunt trkkilupäivä oli 16. syyskuut 2012 eli Turun päivä. Monet kävijät hvitti tuollo kävelemässä joen vrtt pitk ukion lidll ti vierilemss museoluksell mtklln Forum Mrumi. Vrvri oli kiken kikk hiljempi ku Vä - häri; keskimäär kävijöitä oli trkkilujksoill 14. Vnh Suurri oli kolmest tutkimusukiost kikke hilj; keskimäär kävijöitä oli kolme, mikä on vrs lhen luku kupung hrilless keskustss erittä keskeellä pikll sijitsevlle rille. Säästä j jnkohdst riippumtt Vnh Suurri vikutt melko utiolt. Pikn elävöittämeksi tuli välittömästi tehdä jot, kosk pikk on ni keskeen koko kupung identiteetille. Nykytilssn Vnhll Suurrill on keskimäär kksi smnikt im, useimmiten kävely ti pyöräily, mikä kero sen läpikulkuluonteest. Khdell muull ukioll smniki imj oli keskimäär kolme ti neljä; kävelyn j pyöräilyn läksi näitä olivt hölkkäämen sekä seoskelu j memn ihilu. Jokimem ei Vnhll Suurrill pääse ihilemn rvl Pelln tk. Vikk Suurri on joen vieressä, se on käytännössä erotettu siitä. Kun ukion uudtmt mietitään, yhteyttä joelle tulee pitää tärkeänä. Vähär muit imj olivt suvkävely, koirn ulkoilutus, jokimemn vlokuvmen sekä memn ihilu penkillä tuen. Vrvrill oli smoj imj sekä läksi rulllutilu. Knsn ääni Akteemen tutkimuksen ohell must oli tärkeää kuunnell myös yleön ääntä, joten osn tutkimust kysy pikllilt heidän mielipiteitään. Hvnon ikn pikll oli myös suome puhuvi ystäviäni vustmss j jkmss kävijöille kyselylomkkeit. Vstusprosentti kikill kolmell ukioll yhteensä oli 61, mikä trkoitti, että lomkkeen täytti 135 ihmtä. Heiltä kyselti mielipiteitä juuri sen pikn julkuudest, msä he vstnottivt lomkkeen. Vstukset voidn tiivtää seurvsti. Vnhn Suurr suhteen nousi kksi kesketä suositust. Ensnäk kivtn helppokulkuemp pnoitust j esteettömyyttä. Tätä tuki kksi hv, jos ikääntyneillä kulkijoill oli silmnähtäviä vikeuksi kulke mukulkiveyksellä. Toekseen ukiot voi käyttää enemmän prti- j näytöspikkn. Muun kävijä tesi: Piklle pitäi nt rvo sellen ku se on Turun hrillen keskustn. Se on tvlln kikke prs pikk, j sen pitäi oll elompi. Vikk rill on keskeen sijti, se on use tyhjillään. Vrvir suhteen mitti yleimm pikn utius. Kävijät ivoivt enemmän elo, j ehdottivt tphtumi, rikupp, lsten leikkipikk, tidenäyttelyitä j konserttej. Myös ksvilluuden läämtä j prempi tumpikkoj ehdotetti; penkkien vähyys mitti use, j suihkulähdettäk ivotti. Kävijät hlusivt myös julki käymälöitä, sekä ruokkupp, kosk lueell ei ole sellt lkn. Useimmt Vähär kävijötä eivät kommeneet mitään, vn ilmivt pitävänsä pikst sellenn. Joitk ehdotuksi nnetti kuten khvikioski, julken käymälä sekä pikn hr esituomen. Pohdj j suosituksi Tutkimus i selvästi esi että Turun julket tilt kipvt enemmän elävyyttä j kupunkuunnitteluss pitäi trttu iheeseen tieemm. Kikki tutkitut ukiot sivt elävyydestä lhet rvosnt, vikk kikill oli myös hyviä puoli. Vnh Suurri j Vähäri hyötyvät keskeestä sijntn kupunkirkenteess. Vrvrill on keskeen pikk tuomiokirkon j lnn välellä kselill, j se on lähellä tärkeitä kulttuuriplveluit kuten konservriot, tidektemi, Forum Mrumi sekä joen ell puolell olev Mnill. Kupung 2031-vioss detn: Elämä keskustss on vireätä j kupungill on virktävän yllätykselltä: kupnkäynti on vilkst, reill j pus tphtuu ( ) Kupunki on suosittu kupppikk j kohtmpikk. Ihmet viihtyvät keskustss sieltä löytyy tuskelupikkoj j ympärtö luo puitteet monenlelle tekemelle, kikenikäille. 7 Jos kupunki mielii teutt vions, trvitn konkreettempi imenpidelt, jot vlmtudutn tukemn poliittesti usen vuosikymmenen jn riippumtt vltsuhteiden muukst ti tlouden heilhtelut. Ljemmss julkten tilojen kehittämen näkökulmst tähän trvitn viittä kesketä seikk. Ensnäk keskust tuli vt joelle pä. Kun nykyään seoo kupprill, jok ivottvsti ott ts tehtä- 11

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Kerava. Kuva 62. Uuden keskuspuiston vesialtaaseen on sijoitettu tilataidetta ja suihkulähteitä.

Kerava. Kuva 62. Uuden keskuspuiston vesialtaaseen on sijoitettu tilataidetta ja suihkulähteitä. 4.3 Kerv Kervll on pnostettu jo pitkään jlnkulkukeskustn kehittämiseen, mikä vikutti osltn kupungin vlikoitumiseen yhdeksi tut ki muk sen kohdelueist. Liikenteellisesti Kervn jlnkulkukeskust perustuu ydinkeskustn

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita.

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita. Aluksi pohjustetn opittvi sioit j setetn tvoitteet. So mny nimls! I cn Olen jo hrjoitellut esittelemään tvroit luvut 1 12. I ll lern Nyt opin eläinsnoj kertomn, että tvroit on mont kertomn, mitä minull

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut

Kertaustehtävien ratkaisut Rtkisuist Nämä Trigoometriset fuktiot j lukujoot kurssi kertustehtävie j -srjoje rtkisut perustuvt oppikirj tietoihi j meetelmii. Kustki tehtävästä o yleesä vi yksi rtkisu, mikä ei kuitek trkoit sitä,

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin

Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin Suoseur Finnish Petlnd Society ISSN 9-57 Helsinki Suo 6(): Suo 9 6() Reserch notes 9 Suomlisen turvesunn vikutukset vihdevuosioireisiin The effects of Finnish pet sun on the climtic symptoms of women Leen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Viivaintegraali: "Pac- Man" - tulkinta. Viivaintegraali: "Pac- Man" - tulkinta. "Perinteisempi" tulkinta: 1D 3/19/13

Viivaintegraali: Pac- Man - tulkinta. Viivaintegraali: Pac- Man - tulkinta. Perinteisempi tulkinta: 1D 3/19/13 Viivintegrli: "Pc- Mn" - tulkint Otetn funk:o f(,), jok riippuu muudujist j. Jokiselle, tson pisteellä funk:oll on siis joku rvo. Tpillisiä fsiklis- kemillisi esimerkkejä voisivt oll esimerkiksi mss:hes

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10. Vstnottj Orimttiln kupunki Asikirjtyyi Hulevesiselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Viite 1510015383 HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS ORIMATTILAN KAUPUNKI, 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA- ALUE, HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Huom!

Lisätiedot

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007 Automttinn puntunnitu Tmu Hirimki Informtiotkniikn lbortorio 30.1.2007 1 Mit puntunnitu on? Puntunnitin on jrjtlm, jok pyrkii tulkitmn putt jollin tvll. Kyttökotit: kyttöliittymn oju,

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot