Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1"

Transkriptio

1 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 1 1 HE valtioneuvostosta annetun lain 2 :n, arkistolain 1 :n, valtion talousarviolain 7 a :n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtioneuvostosta annetun lain 2 :ään säännös valtioneuvoston ja sen ministeriön yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä. Samalla ehdotetaan säädettäväksi arkistolain 1 :ssä siitä, että valtioneuvosto ja ministeriöt ovat yksi arkistonmuodostaja. Valtion talousarviolain 7 a :ään ehdotetaan lisättäväksi valtioneuvostolle mahdollisuus päättää ministeriöille myönnettyjen toimintamenomäärärahojen siirtämisestä toiselle ministeriölle eräissä tilanteissa. Valtion yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien kokoamiseen liittyen ehdotetaan muutettavaksi ulkoasiainhallintolain tehtäväkiertoa koskevia säännöksiä. VNK Kyllä Ei Kyllä 2 HE laiksi valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta 3 HE Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian välisten assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta. Lailla määritellään valtioneuvoston tilannekeskuksen keskeiset tehtävät, selkeytetään tilannekeskuksen tiedonsaantioikeutta sekä säädetään viranomaisten tiedonantovelvollisuudesta. Lailla on tarkoitus turvata osaltaan valtion ylimmän johdon sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tiedonsaanti turvallisuuteen liittyvissä merkittävissä tapahtumissa sekä lisätä viranomaisten tiedonvaihtoa. Assosiaatiosopimukset uudistavat unionin sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian väliset institutionaaliset puitteet sekä syventävät EU:n sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian välisiä suhteita kokonaisvaltaisesti. Sopimukset edistävät yhteistyötä mm. oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aloilla, pyrkimyksenä vahvistaa oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien noudattamista. Sopimusten myötä sektoriyhteistyötä vahvistetaan usealla alueella. Vahvistetun poliittisen dialogin myötä osapuolet lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuusasioissa. Sopimusten myötä EU:n sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian välille luodaan laaja ja kattava vapaakauppa-alue. VNK lokakuu UM joulukuutammikuu

2 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 2 4 HE laiksi ulkoasiainhallintolain 5 HE laeiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien Ulkoasiainhallintolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jolla UM valtuutetaan tekemään Suomen hallituksen puolesta valtion talousarvion kehitysyhteistyömäärärahojen täytäntöönpanoa koskevia operatiivisia ja teknisluonteisia sopimuksia säännöksessä määriteltävien valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen kanssa. Esityksellä on tarkoitus selkeyttää UM:n toimivaltaa hyväksyä omalla päätöksellään esityksessä tarkoitettuja teknisluonteisia valtiosopimuksia. Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä ulkoasiainhallintolakiin myös joitakin henkilöstöhallinnollisia muutoksia. Esityksessä ehdotetaan muutoksia pakotteiden kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvään lainsäädäntöön. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on tehostaa EU:n pakotteiden johdosta jäädytettävän omaisuuden etsimistä Suomessa. Muutokset pohjautuvat pakotelainsäädännön uudistamistarpeita selvittäneen työryhmän mietintöön ja ne koskevat muun muassa viranomaisten toimivaltuuksia ja tiedonsaantioikeuksia. UM UM lokamarraskuu syyslokakuu Ei Ei Kyllä 6 HE kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussääntöön lisätyn hyökkäysrikoksen määritelmän ja sitä koskevan ICC:n toimivallan käytön edellytykset sekä perussäännön sotarikoksia koskevaan 8 artiklaan tehdyt muutokset ja niitä koskevan ICC:n toimivallan. Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi rikoslakiin kokonaan uusi hyökkäysrikosta koskeva rangaistussäännös. UM marraskuu Ei Ei Kyllä

3 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 3 7 HE lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi joulukuussa 2011 UM tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee oikeutta tehdä valituksia. Pöytäkirjan mukaan sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä tai jollain muulla näiden puolesta toimivalla on oikeus tehdä valituksia YK:n lapsen oikeuksien komitealle väitetyistä yleissopimuksen sekä yleissopimukseen tehtyjen valinnaisten pöytäkirjojen takaamien oikeuksien rikkomisista, jos nämä he katsovat sopimusvaltion loukanneen heidän näin tunnustettuja oikeuksiaan. Lisäksi pöytäkirjan mukaan komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn. Pöytäkirjassa määrätään myös valtiovalituksista. Suomen tarkoituksena on antaa selitys, jolla tunnustetaan komitean toimivalta ottaa vastaan ja käsitellä tällaisia valituksia. marraskuu 8 HE ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirjan tarkoituksena on Euroopan ihmisoikeussopimuksella luodun valvontajärjestelmän tehokkuuden ylläpitäminen ja edelleen parantaminen. UM marraskuu 9 HE ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirjan tarkoituksena on luoda neuvoa-antava lausuntomenettely täydentämään Euroopan ihmisoikeussopimuksella luotua valvontajärjestelmää ja näin tehostaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa. UM marraskuu

4 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 4 10 HE vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Yleissopimuksen perusteella nimetään yhteys yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita varten ja perustetaan koordinaatiojärjestelmä helpottamaan täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa. Yleissopimuksen mukaisesti nimetään myös rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa. Sopimuspuolten tulee raportoida määräajoin yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, joka toimii yleissopimuksen kansainvälisenä valvontaelimenä. Valinnaisen pöytäkirjan mukaan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä on oikeus tehdä valituksia vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, jos nämä katsovat sopimuspuolen loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan. Lisäksi valinnaisen pöytäkirjan mukaan komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn. UM joulukuu 11 HE turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen Suomen ja Kroatian välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede-, elinkeino ja teknologia-asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. UM joulukuu 12 HE laiksi konsulipalvelulain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konsulipalvelulakia, kansalaisuuslakia, passilakia, ulkomaalaislakia ja asevelvollisuuslakia. Esitys mahdollistaisi konsulipalveluiden järjestämisen Suomen edustustoverkossa siten, että konsulipalveluja voitaisiin keskittää tiettyihin edustustoihin tarpeen ja kysynnän mukaan. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville suomalaisille hoidettaisiin kuitenkin jatkossakin siinä edustustossa, mitä tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttävät. Esityksen mukaan myös ulkoasiainministeriö voisi antaa sellaisia konsulipalveluja, jotka soveltuvat annettavaksi ulkoasiainministeriössä ja jotka eivät edellytä konsuliasian hoitamista asianomaisessa valtiossa. Tarkemmat säännökset edustustojen ja ulkoasiainministeriön antamista konsulipalveluista annettaisiin tasavallan presidentin asetuksella. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotukset laeiksi kansalaisuuslain, passilain, ulkomaalaislain sekä asevelvollisuuslain. Näihin lakeihin ehdotetaan lisättäviksi asianmukaiset viittaussäännökset ehdotettuun konsulipalvelulakiin ja sen nojalla annettavaan asetukseen. Tämä on tarpeen, koska laeissa on edustustojen konsulipalvelutehtäviä koskevia toimivaltasäännöksiä. UM Annettu eduskunnalle 28.8.

5 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 5 13 HE eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta 14 HE laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Esityksessä ehdotetaan hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamista niin, että oikaisuvaatimus olisi nykyistä laajemmin käytössä muutoksenhaun ensi vaiheena, jolloin hallintotuomioistuimeen saa valittaa vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Esityksessä ehdotetaan myös, että valituslupasääntelyn soveltamisalaa laajennetaan uusiin asiaryhmiin muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. OM Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi laiksi kansainvälisestä oikeusavusta siviilioikeudellisissa asioissa. Vanhentunut lainsäädäntö esitetään kumottavaksi. OM 15 HE säätiölainsäädännön uudistamisesta Uudistetaan säätiölainsäädäntö. OM 16 HE ryhmärakennuttamislaiksi ja laeiksi asuntokauppalain 2 luvun 6 a :n ja 7 luvun 5 :n sekä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 :n 17 HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain Esityksellä pyritään turvaamaan ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvien oikeudel asema ja edesauttamaan sen myötä rahoituksen saamista hankkeille. Uudessa ryhmärakennuttamislaissa säädettäisiin ryhmärakennuttamiseen liittyvistä keskeisistä seikoista, kuten ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista, ryhmärakennuttajakonsultin tehtävistä ja vastuista, ryhmärakennuttamishankkeen osapuolten kesken tehtävästä ryhmärakennuttamissopimuksesta sekä urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä. Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä muun ohella saamelaisen määritelmästä ja saamelaiskäräjien vaaleista samoin kuin viranomaisen neuvotteluvelvollisuudesta. OM lokakuu OM lokakuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä

6 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 6 18 HE käsittely- ja oikeusastejärjestyksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa muutetaan sekä kevennetään käsittely- ja oikeusastejärjestystä. Muutoksenhaku luovuttamisja lapsikaappausasioissa korkeimpaan oikeuteen tapahtuisi valitusluvan kautta. OM marraskuu Ei Ei Kyllä 19 HE henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi Ehdotettavalla lainsäädännöllä uudistettaisiin henkilötietojen OM käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaa lainsäädäntöä siten, että siinä otettaisiin muun muassa viranomaisten nimissä ja päätösvallassa huomioon rikosseuraamusalalla vuoden 2010 alusta lukien toteutettu organisaatiouudistus. Lisäksi lakiin tehtäisiin rekisteritietojen uudistamista edellyttäviä muutoksia sekä asianmukaisen tiedonsaannin turvaavia täsmennyksiä. marraskuu Ei Ei Kyllä 20 HE rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten ja pakkokeinolain 10 luvun 3 :n (tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano) 21 HE viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja asianomaisen neuvoston puitepäätöksen korvaamisesta. Lakien on tultava voimaan Esityksessä ehdotetaan, että Suomi liittyisi asiakirjajulkisuutta koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen ja saattaisi sopimuksen kansallisesti voimaan. voimaansaattamisesta 22 HE vakuutusoikeuslain uudistamiseksi Vakuutusoikeuslain uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa, lisätä toiminnan avoimuutta ja varmistaa oikeusvarmuuden säilyminen korkealla tasolla. OM joulukuu OM elokuu OM Annettu eduskunnalle 28.8.

7 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 7 23 HE laiksi kielilain 5 :n Kielilakiin ehdotetaan muutosta, jonka perusteella kunnanvaltuuston esityksestä yksikie kunta voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi. OM Ei Kyllä Kyllä 24 HE yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/ vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettua hallituksen esitystä HE 19/ vp siten, että mainitussa esityksessä perustettaviksi ehdotetut yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta säädettäisiin toimivaksi oikeusministeriön yhteydessä. Nykyiset tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä oikeusministeriön yhteyteen. OM 25 HE yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloitustoimien siirtämisestä ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle 26 HE laeiksi eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 27 HE oikeudenkäymiskaaren jatkokäsittelylupaa koskevan lainsäädännön Esityksessä ehdotetaan vankeusrangaistusten sekä yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloitustoimien siirtämistä ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle. Esityksellä on tarkoitus panna kansallisesti täytäntöön Euroopan OM parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU eurooppalaisesta suojelumääräyksestä sekä antaa yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 606/2013 täydentävät säännökset. Lakien tultava voimaan Hovioikeuden jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. OM OM marraskuu marraskuu Ei Ei Kyllä

8 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 8 28 HE laiksi rikoslain 20 luvun 8 :n Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain pykälän sanamuotoa muutettaisiin niin, että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisesti tehtynä. OM lokakuu 29 HE hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien 30 HE rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi hallintokäyttölain säännöksiä todistelusta. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön ns. tietosuojapuitepäätös 2008/977/YOS siltä osin kuin se koskee henkilötietojen käsittelyä oikeusministeriön hallinnonalalla eli henkilötietojen käsittelyä rikoksista syyttämiseksi ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöön panemiseksi. 31 HE viittomakielilaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eril viittomakielilaki. Viittomakielilaki on suppea yleislaki, jonka tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista. Viittomakieltä käyttävän kielellisistä oikeuksista säädetään edelleen eri hallinnonalojen lainsäädännössä. OM lokakuu OM lokakuu OM lokakuu Ei Ei Kyllä 32 HE laiksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain soveltamisalaa tuomioistuimien lisäksi oikeushallinnon muihin viranomaisiin kuten esimerkiksi oikeusaputoimistoihin, syyttäjänvirastoihin ja ulosottovirastoihin sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös turvatarkastajalle sallituista voimankäyttövälineistä ja koulutuksesta niiden käyttöön. Lain sisältöön ei ehdoteta muita asiallisia muutoksia. Lain nimike ehdotetaan muutettavaksi laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. OM lokakuu 33 HE laiksi rikoslain Esityksellä yhtenäistettäisiin rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevia säännöksiä. OM marraskuu

9 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 9 34 HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n 35 HE sakon muuntorangaistusjärjestelmää koskevien säännösten muuttamiseksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Ahvenanmaan OM itsehallintolain 30 :ää. Ehdotetaan säädettäväksi, että Ahvenanmaan maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen huolehtisi eräistä itsehallintolain 30 :n 8 kohdassa mainituista tehtävistä myös silloin kuin ne valtakunnan lainsäädännön mukaan ovat kunnille kuuluvia. Esityksessä ehdotetaan eräiden sakon perimiseen ja OM muuntorangaistuksen määräämiseen liittyvien viranomaistoimien selkiinnyttämistä ja järkevöittämistä sekä toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyneiden henkilöiden sakon määräämismenettelyn siirtämistä rangaistusmääräysmääräysmenettelystä tuomioistuinkäsittelyyn. marraskuu marraskuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä 36 HE kansainvälisen työjärjestön (ILO) itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta 37 HE laiksi rikoslain 2 c ja 16 luvun muuttamiseksi (valvontaseuraamus koko rangaistusta suorittaville) Tarkoituksena on, että eduskunta hyväksyisi kyseisen sopimuksen. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan koko rangaistusta suorittavien vankien valvonnan ja tuen tehostamista ehdottoman vankeuden suorittamisen jälkeen. OM marraskuu OM joulukuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä

10 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiden muiden lakien Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä ja täsmennettäväksi tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevia tietoja sekä laajennettavaksi tietojen julkisuutta. Valtion virkamieslakiin ehdotetaan lisättäväksi sivutoimia koskevat erityissäännökset. Tuomioistuinten asiantuntijajäsenten olisi ilmoitettava sidonnaisuutensa. Lisäksi hovioikeuden ja vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät ehdotetaan muutettavan määräaikaisiksi. Lisäksi ehdotetaan, että myös kaksikielisissä hovi- ja hallintooikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa voisi olla tuomarin virkoja, joihin edellytetään tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomaista taitoa. Esitys on osa laajempaa myöhemmin valmistuvaa tuomioistuinlakikokonaisuutta. 39 HE äitiyttä koskevaksi sääntelyksi Säädetään äitiyden määräytymisen perusteista erityisesti sen varmistamiseksi, että naisparille syntyvän lapsen oikeudel suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa. OM joulukuu OM joulukuu 40 HE laiksi rikosuhrimaksusta Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikosuhrimaksu rikosuhripalveluiden uutena rahoituslähteenä. OM joulukuu Ei Ei Kyllä 41 HE laeiksi ulkomaalaislain ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 42 HE laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa koskevien kirjausten edellyttämät ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin ja tarvittaessa muuhun lainsäädäntöön. Tavoitteena on laatia ehdotus ihmiskaupan uhrien auttamisen ja tukemisen tarkemmaksi sääntelyksi. 43 HE laiksi sisäasioiden rahastoista Esityksellä on tarkoitus järjestää kansallisesti Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen kansal täytäntöönpano ja hallinnointi, mukaan lukien tukimenettely. SM SM lokamarraskuu SM Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei

11 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 :n Tavoitteena on saada poliisille yhtäläiset oikeudet tietojen saantiin matkustajia ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevista rekisteristä muiden PTR-viranomaisten (poliisi, tulli, raja) kanssa, jotta rikostorjunta tehostuisi. 45 HE laiksi rahankeräyslain Esitetään, että nykyisenkaltaisesta rahankeräyksiä koskevasta lupamenettelystä luovuttaisiin. Rahankeräyksissä siirryttäisiin ennakollisesta lupamenettelystä ilmoituksenvaraiseen menettelyyn. Rahankeräysten luotettavuus turvattaisiin julkisella rahankeräysrekisterillä, jonne tehtävä ilmoitus olisi edellytys rahankeräysten toimeenpanolle. Rahankeräyksiä koskevien ilmoitusten vastaanottajana ja rekisterin ylläpitäjänä toimisivat valtion paikallishallinnon viranomaiset, joilla olisi rahankeräysten valvovana viranomaisena laissa säädetty oikeus kieltää lain vastaisesti toimeenpantu rahankeräys. Rahankeräysten toimeenpano-oikeus laajennettaisiin koskemaan myös muita yhteisöjä kuin yleishyödyllisiä yhteisöitä ja säätiöitä. SM syyslokakuu SM joulukuu 46 HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun Lakiin lisättäisiin tutkintavankeja koskevat viittaussäännökset tutkintavankeuslain säännöksiin, joissa säädetään tutkintavangin yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle, tapaamisista, puheluiden kuuntelemisesta ja tallentamisesta sekä tarkkailusta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset asetuksenantovaltuus- ja määräyksenantovaltuussäännökset sekä säännökset päätöksenteko-oikeudesta ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta. Voimaantulo Esitys liittyy eduskunnan käsiteltävänä olevaan vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseen, jonka on tarkoitus tulla voimaan SM marraskuu

12 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain Tavoitteena on tehdä vastaanottolakiin ja ulkomaalaislakiin muutokset, joilla vakiinnutetaan Suomeen vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Järjestelmällä tuetaan Suomessa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaahan tai muuhun maahan, johon heidän pääsynsä on taattu. Esityksellä ehdotetaan myös muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että vapaaehtoisen paluun mahdollisuus otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi. SM 48 HE laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain Tavoitteena on saattaa kansallisesti voimaan uudelleen laadittu direktiivi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (2013/33/EU). SM 49 HE laiksi ulkomaalaislain Tavoitteena on tehostaa laittoman ulkomaisen työvoiman torjuntaa ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Laittoman maahantulon vastaisessa toimintaohjelmassa on toimenpidesuosituksena ehdotettu ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksien päivittämistä. Ehdotuksen mukaan on asetettava lainsäädäntöhanke, jossa ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoville viranomaisille säädetään nimenomainen toimivaltuus suorittaa ulkomaalaisvalvontaa julkisrauhan piiriin kuuluvissa paikoissa ja ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuussäännökset täydennetään vastaamaan nykyaikaista täsmällistä toimivaltuussääntelyä. SM syyslokakuu 50 HE laiksi ulkomaalaislain Tavoitteena on valmistella ulkomaalaislain muutos, jonka mukaan tulisi mahdolliseksi jättää oleskelulupahakemus ulkomailla toisen Pohjoismaan (tai Schengen-valtion) edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle. 51 HE laiksi ulkomaalaislain Tavoitteena on saattaa kansallisesti voimaan uudelleen laadittu direktiivi pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (2013/32/EU). SM lokakuu SM lokamarraskuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä

13 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 53 HE laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain 54 HE laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 :n Ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä tammikuussa Suomen ja Viron välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoimen alalla tehdyn sopimuksen. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Samalla kumottaisiin Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki. Lain muuttamisen tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta turvaamalla hätäkeskustoimintaa entistä paremmin. Lailla mahdollistettaisiin hätäilmoitusten vastaanottamisessa ohjaustoiminto hätäilmoituksen tullessa laitteesta, jota ei voida tunnistaa ja paikantaa sekä säätämällä ennakkorekisteröitymisestä, jos hätäilmoitustapa on tekstiviesti hätänumeroon 112. Lakiin siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan SM lisättäisiin säännökset voimankäyttövälineiden kantamisesta, voimakeinojen käytöstä ja hätävarjelutilanteista. Lakiin rajavartiolaitoksen hallinnosta lisättäisiin säännös kriisinhallintaoperaation osallistuvan raja-asiantuntijan asemasta. SM SM lokajoulukuu Annettu eduskunnalle HE laiksi aluevalvontalain Lakiin sisällytettäisiin nykyistä täsmällisempi sääntely tilanteista, joissa kiireellisen aluevalvontatehtävän hoitaminen edellyttää ilmatilan nopeaa käyttöön saamista ja vastaavasti ilmaliikennepalvelun tarjoajan tehtävistä. Lupaehtoja koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Lakiin lisättäisiin sääntely aluevalvonnan tilannekuvan muodostamisesta, henkilötietojen käsittelemisestä sekä tietojen antamisesta. PLM marraskuu

14 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahastoosuuksien yhdistämisestä tehdyn kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n kriisinratkaisudirektiivi ja talletussuojadirektiivin muutos sekä tehdään EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehdyn valtiosopimuksen voimaan saattamiseksi tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta, laki Rahoitusvakausviranomaisesta, laki yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Finanssivalvonnasta, lakia luottolaitostoiminnasta ja lakia Suomen Pankista sekä ehdotetaan pienempiä muutoksia muihin talletuspankkeja koskeviin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki valtion vakuusrahastosta ja laki väliaikaisesta pankkiverosta. VM Kyllä Kyllä Kyllä 57 HE laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien EU:n arvopaperikeskusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa ja arvopaperikeskuksista sekä direktiivin 98/26/EY ) tultua voimaan syksyllä, annetaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien. Esityksellä kumotaan asetuksen kanssa päällekkäistä kansallista sääntelyä. VM lokakuu 58 HE kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Laissa otettaisiin huomioon kuntien toimintaympäristön ja kuntahallinnon rakenteiden sekä lainsäädännön muuttuminen. Lain rakennetta ja käsitteitä uudistettaisiin. VM - lokakuu Ei Kyllä Kyllä

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 22. 28.11.2014/48 Liite Virallisen lehden numeroon 139/1.12.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 67 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 15. 21.11.2014/47 Liite Virallisen lehden numeroon 136/24.11.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 13 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot