Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1"

Transkriptio

1 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 1 1 HE valtioneuvostosta annetun lain 2 :n, arkistolain 1 :n, valtion talousarviolain 7 a :n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtioneuvostosta annetun lain 2 :ään säännös valtioneuvoston ja sen ministeriön yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä. Samalla ehdotetaan säädettäväksi arkistolain 1 :ssä siitä, että valtioneuvosto ja ministeriöt ovat yksi arkistonmuodostaja. Valtion talousarviolain 7 a :ään ehdotetaan lisättäväksi valtioneuvostolle mahdollisuus päättää ministeriöille myönnettyjen toimintamenomäärärahojen siirtämisestä toiselle ministeriölle eräissä tilanteissa. Valtion yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien kokoamiseen liittyen ehdotetaan muutettavaksi ulkoasiainhallintolain tehtäväkiertoa koskevia säännöksiä. VNK Kyllä Ei Kyllä 2 HE laiksi valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta 3 HE Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian välisten assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta. Lailla määritellään valtioneuvoston tilannekeskuksen keskeiset tehtävät, selkeytetään tilannekeskuksen tiedonsaantioikeutta sekä säädetään viranomaisten tiedonantovelvollisuudesta. Lailla on tarkoitus turvata osaltaan valtion ylimmän johdon sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tiedonsaanti turvallisuuteen liittyvissä merkittävissä tapahtumissa sekä lisätä viranomaisten tiedonvaihtoa. Assosiaatiosopimukset uudistavat unionin sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian väliset institutionaaliset puitteet sekä syventävät EU:n sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian välisiä suhteita kokonaisvaltaisesti. Sopimukset edistävät yhteistyötä mm. oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aloilla, pyrkimyksenä vahvistaa oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien noudattamista. Sopimusten myötä sektoriyhteistyötä vahvistetaan usealla alueella. Vahvistetun poliittisen dialogin myötä osapuolet lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuusasioissa. Sopimusten myötä EU:n sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian välille luodaan laaja ja kattava vapaakauppa-alue. VNK lokakuu UM joulukuutammikuu

2 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 2 4 HE laiksi ulkoasiainhallintolain 5 HE laeiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien Ulkoasiainhallintolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jolla UM valtuutetaan tekemään Suomen hallituksen puolesta valtion talousarvion kehitysyhteistyömäärärahojen täytäntöönpanoa koskevia operatiivisia ja teknisluonteisia sopimuksia säännöksessä määriteltävien valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen kanssa. Esityksellä on tarkoitus selkeyttää UM:n toimivaltaa hyväksyä omalla päätöksellään esityksessä tarkoitettuja teknisluonteisia valtiosopimuksia. Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä ulkoasiainhallintolakiin myös joitakin henkilöstöhallinnollisia muutoksia. Esityksessä ehdotetaan muutoksia pakotteiden kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvään lainsäädäntöön. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on tehostaa EU:n pakotteiden johdosta jäädytettävän omaisuuden etsimistä Suomessa. Muutokset pohjautuvat pakotelainsäädännön uudistamistarpeita selvittäneen työryhmän mietintöön ja ne koskevat muun muassa viranomaisten toimivaltuuksia ja tiedonsaantioikeuksia. UM UM lokamarraskuu syyslokakuu Ei Ei Kyllä 6 HE kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussääntöön lisätyn hyökkäysrikoksen määritelmän ja sitä koskevan ICC:n toimivallan käytön edellytykset sekä perussäännön sotarikoksia koskevaan 8 artiklaan tehdyt muutokset ja niitä koskevan ICC:n toimivallan. Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi rikoslakiin kokonaan uusi hyökkäysrikosta koskeva rangaistussäännös. UM marraskuu Ei Ei Kyllä

3 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 3 7 HE lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi joulukuussa 2011 UM tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee oikeutta tehdä valituksia. Pöytäkirjan mukaan sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä tai jollain muulla näiden puolesta toimivalla on oikeus tehdä valituksia YK:n lapsen oikeuksien komitealle väitetyistä yleissopimuksen sekä yleissopimukseen tehtyjen valinnaisten pöytäkirjojen takaamien oikeuksien rikkomisista, jos nämä he katsovat sopimusvaltion loukanneen heidän näin tunnustettuja oikeuksiaan. Lisäksi pöytäkirjan mukaan komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn. Pöytäkirjassa määrätään myös valtiovalituksista. Suomen tarkoituksena on antaa selitys, jolla tunnustetaan komitean toimivalta ottaa vastaan ja käsitellä tällaisia valituksia. marraskuu 8 HE ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirjan tarkoituksena on Euroopan ihmisoikeussopimuksella luodun valvontajärjestelmän tehokkuuden ylläpitäminen ja edelleen parantaminen. UM marraskuu 9 HE ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirjan tarkoituksena on luoda neuvoa-antava lausuntomenettely täydentämään Euroopan ihmisoikeussopimuksella luotua valvontajärjestelmää ja näin tehostaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa. UM marraskuu

4 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 4 10 HE vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Yleissopimuksen perusteella nimetään yhteys yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita varten ja perustetaan koordinaatiojärjestelmä helpottamaan täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa. Yleissopimuksen mukaisesti nimetään myös rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa. Sopimuspuolten tulee raportoida määräajoin yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, joka toimii yleissopimuksen kansainvälisenä valvontaelimenä. Valinnaisen pöytäkirjan mukaan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä on oikeus tehdä valituksia vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, jos nämä katsovat sopimuspuolen loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan. Lisäksi valinnaisen pöytäkirjan mukaan komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn. UM joulukuu 11 HE turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen Suomen ja Kroatian välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede-, elinkeino ja teknologia-asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. UM joulukuu 12 HE laiksi konsulipalvelulain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konsulipalvelulakia, kansalaisuuslakia, passilakia, ulkomaalaislakia ja asevelvollisuuslakia. Esitys mahdollistaisi konsulipalveluiden järjestämisen Suomen edustustoverkossa siten, että konsulipalveluja voitaisiin keskittää tiettyihin edustustoihin tarpeen ja kysynnän mukaan. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville suomalaisille hoidettaisiin kuitenkin jatkossakin siinä edustustossa, mitä tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttävät. Esityksen mukaan myös ulkoasiainministeriö voisi antaa sellaisia konsulipalveluja, jotka soveltuvat annettavaksi ulkoasiainministeriössä ja jotka eivät edellytä konsuliasian hoitamista asianomaisessa valtiossa. Tarkemmat säännökset edustustojen ja ulkoasiainministeriön antamista konsulipalveluista annettaisiin tasavallan presidentin asetuksella. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotukset laeiksi kansalaisuuslain, passilain, ulkomaalaislain sekä asevelvollisuuslain. Näihin lakeihin ehdotetaan lisättäviksi asianmukaiset viittaussäännökset ehdotettuun konsulipalvelulakiin ja sen nojalla annettavaan asetukseen. Tämä on tarpeen, koska laeissa on edustustojen konsulipalvelutehtäviä koskevia toimivaltasäännöksiä. UM Annettu eduskunnalle 28.8.

5 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 5 13 HE eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta 14 HE laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Esityksessä ehdotetaan hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamista niin, että oikaisuvaatimus olisi nykyistä laajemmin käytössä muutoksenhaun ensi vaiheena, jolloin hallintotuomioistuimeen saa valittaa vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Esityksessä ehdotetaan myös, että valituslupasääntelyn soveltamisalaa laajennetaan uusiin asiaryhmiin muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. OM Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi laiksi kansainvälisestä oikeusavusta siviilioikeudellisissa asioissa. Vanhentunut lainsäädäntö esitetään kumottavaksi. OM 15 HE säätiölainsäädännön uudistamisesta Uudistetaan säätiölainsäädäntö. OM 16 HE ryhmärakennuttamislaiksi ja laeiksi asuntokauppalain 2 luvun 6 a :n ja 7 luvun 5 :n sekä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 :n 17 HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain Esityksellä pyritään turvaamaan ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvien oikeudel asema ja edesauttamaan sen myötä rahoituksen saamista hankkeille. Uudessa ryhmärakennuttamislaissa säädettäisiin ryhmärakennuttamiseen liittyvistä keskeisistä seikoista, kuten ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista, ryhmärakennuttajakonsultin tehtävistä ja vastuista, ryhmärakennuttamishankkeen osapuolten kesken tehtävästä ryhmärakennuttamissopimuksesta sekä urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä. Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä muun ohella saamelaisen määritelmästä ja saamelaiskäräjien vaaleista samoin kuin viranomaisen neuvotteluvelvollisuudesta. OM lokakuu OM lokakuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä

6 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 6 18 HE käsittely- ja oikeusastejärjestyksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa muutetaan sekä kevennetään käsittely- ja oikeusastejärjestystä. Muutoksenhaku luovuttamisja lapsikaappausasioissa korkeimpaan oikeuteen tapahtuisi valitusluvan kautta. OM marraskuu Ei Ei Kyllä 19 HE henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi Ehdotettavalla lainsäädännöllä uudistettaisiin henkilötietojen OM käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaa lainsäädäntöä siten, että siinä otettaisiin muun muassa viranomaisten nimissä ja päätösvallassa huomioon rikosseuraamusalalla vuoden 2010 alusta lukien toteutettu organisaatiouudistus. Lisäksi lakiin tehtäisiin rekisteritietojen uudistamista edellyttäviä muutoksia sekä asianmukaisen tiedonsaannin turvaavia täsmennyksiä. marraskuu Ei Ei Kyllä 20 HE rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten ja pakkokeinolain 10 luvun 3 :n (tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano) 21 HE viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja asianomaisen neuvoston puitepäätöksen korvaamisesta. Lakien on tultava voimaan Esityksessä ehdotetaan, että Suomi liittyisi asiakirjajulkisuutta koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen ja saattaisi sopimuksen kansallisesti voimaan. voimaansaattamisesta 22 HE vakuutusoikeuslain uudistamiseksi Vakuutusoikeuslain uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa, lisätä toiminnan avoimuutta ja varmistaa oikeusvarmuuden säilyminen korkealla tasolla. OM joulukuu OM elokuu OM Annettu eduskunnalle 28.8.

7 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 7 23 HE laiksi kielilain 5 :n Kielilakiin ehdotetaan muutosta, jonka perusteella kunnanvaltuuston esityksestä yksikie kunta voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi. OM Ei Kyllä Kyllä 24 HE yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/ vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettua hallituksen esitystä HE 19/ vp siten, että mainitussa esityksessä perustettaviksi ehdotetut yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta säädettäisiin toimivaksi oikeusministeriön yhteydessä. Nykyiset tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä oikeusministeriön yhteyteen. OM 25 HE yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloitustoimien siirtämisestä ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle 26 HE laeiksi eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 27 HE oikeudenkäymiskaaren jatkokäsittelylupaa koskevan lainsäädännön Esityksessä ehdotetaan vankeusrangaistusten sekä yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloitustoimien siirtämistä ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle. Esityksellä on tarkoitus panna kansallisesti täytäntöön Euroopan OM parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU eurooppalaisesta suojelumääräyksestä sekä antaa yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 606/2013 täydentävät säännökset. Lakien tultava voimaan Hovioikeuden jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. OM OM marraskuu marraskuu Ei Ei Kyllä

8 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 8 28 HE laiksi rikoslain 20 luvun 8 :n Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain pykälän sanamuotoa muutettaisiin niin, että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisesti tehtynä. OM lokakuu 29 HE hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien 30 HE rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi hallintokäyttölain säännöksiä todistelusta. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön ns. tietosuojapuitepäätös 2008/977/YOS siltä osin kuin se koskee henkilötietojen käsittelyä oikeusministeriön hallinnonalalla eli henkilötietojen käsittelyä rikoksista syyttämiseksi ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöön panemiseksi. 31 HE viittomakielilaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eril viittomakielilaki. Viittomakielilaki on suppea yleislaki, jonka tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista. Viittomakieltä käyttävän kielellisistä oikeuksista säädetään edelleen eri hallinnonalojen lainsäädännössä. OM lokakuu OM lokakuu OM lokakuu Ei Ei Kyllä 32 HE laiksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain soveltamisalaa tuomioistuimien lisäksi oikeushallinnon muihin viranomaisiin kuten esimerkiksi oikeusaputoimistoihin, syyttäjänvirastoihin ja ulosottovirastoihin sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös turvatarkastajalle sallituista voimankäyttövälineistä ja koulutuksesta niiden käyttöön. Lain sisältöön ei ehdoteta muita asiallisia muutoksia. Lain nimike ehdotetaan muutettavaksi laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. OM lokakuu 33 HE laiksi rikoslain Esityksellä yhtenäistettäisiin rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevia säännöksiä. OM marraskuu

9 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset 9 34 HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n 35 HE sakon muuntorangaistusjärjestelmää koskevien säännösten muuttamiseksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Ahvenanmaan OM itsehallintolain 30 :ää. Ehdotetaan säädettäväksi, että Ahvenanmaan maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen huolehtisi eräistä itsehallintolain 30 :n 8 kohdassa mainituista tehtävistä myös silloin kuin ne valtakunnan lainsäädännön mukaan ovat kunnille kuuluvia. Esityksessä ehdotetaan eräiden sakon perimiseen ja OM muuntorangaistuksen määräämiseen liittyvien viranomaistoimien selkiinnyttämistä ja järkevöittämistä sekä toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyneiden henkilöiden sakon määräämismenettelyn siirtämistä rangaistusmääräysmääräysmenettelystä tuomioistuinkäsittelyyn. marraskuu marraskuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä 36 HE kansainvälisen työjärjestön (ILO) itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta 37 HE laiksi rikoslain 2 c ja 16 luvun muuttamiseksi (valvontaseuraamus koko rangaistusta suorittaville) Tarkoituksena on, että eduskunta hyväksyisi kyseisen sopimuksen. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan koko rangaistusta suorittavien vankien valvonnan ja tuen tehostamista ehdottoman vankeuden suorittamisen jälkeen. OM marraskuu OM joulukuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä

10 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiden muiden lakien Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä ja täsmennettäväksi tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevia tietoja sekä laajennettavaksi tietojen julkisuutta. Valtion virkamieslakiin ehdotetaan lisättäväksi sivutoimia koskevat erityissäännökset. Tuomioistuinten asiantuntijajäsenten olisi ilmoitettava sidonnaisuutensa. Lisäksi hovioikeuden ja vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät ehdotetaan muutettavan määräaikaisiksi. Lisäksi ehdotetaan, että myös kaksikielisissä hovi- ja hallintooikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa voisi olla tuomarin virkoja, joihin edellytetään tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomaista taitoa. Esitys on osa laajempaa myöhemmin valmistuvaa tuomioistuinlakikokonaisuutta. 39 HE äitiyttä koskevaksi sääntelyksi Säädetään äitiyden määräytymisen perusteista erityisesti sen varmistamiseksi, että naisparille syntyvän lapsen oikeudel suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa. OM joulukuu OM joulukuu 40 HE laiksi rikosuhrimaksusta Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikosuhrimaksu rikosuhripalveluiden uutena rahoituslähteenä. OM joulukuu Ei Ei Kyllä 41 HE laeiksi ulkomaalaislain ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 42 HE laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa koskevien kirjausten edellyttämät ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin ja tarvittaessa muuhun lainsäädäntöön. Tavoitteena on laatia ehdotus ihmiskaupan uhrien auttamisen ja tukemisen tarkemmaksi sääntelyksi. 43 HE laiksi sisäasioiden rahastoista Esityksellä on tarkoitus järjestää kansallisesti Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen kansal täytäntöönpano ja hallinnointi, mukaan lukien tukimenettely. SM SM lokamarraskuu SM Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei

11 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 :n Tavoitteena on saada poliisille yhtäläiset oikeudet tietojen saantiin matkustajia ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevista rekisteristä muiden PTR-viranomaisten (poliisi, tulli, raja) kanssa, jotta rikostorjunta tehostuisi. 45 HE laiksi rahankeräyslain Esitetään, että nykyisenkaltaisesta rahankeräyksiä koskevasta lupamenettelystä luovuttaisiin. Rahankeräyksissä siirryttäisiin ennakollisesta lupamenettelystä ilmoituksenvaraiseen menettelyyn. Rahankeräysten luotettavuus turvattaisiin julkisella rahankeräysrekisterillä, jonne tehtävä ilmoitus olisi edellytys rahankeräysten toimeenpanolle. Rahankeräyksiä koskevien ilmoitusten vastaanottajana ja rekisterin ylläpitäjänä toimisivat valtion paikallishallinnon viranomaiset, joilla olisi rahankeräysten valvovana viranomaisena laissa säädetty oikeus kieltää lain vastaisesti toimeenpantu rahankeräys. Rahankeräysten toimeenpano-oikeus laajennettaisiin koskemaan myös muita yhteisöjä kuin yleishyödyllisiä yhteisöitä ja säätiöitä. SM syyslokakuu SM joulukuu 46 HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun Lakiin lisättäisiin tutkintavankeja koskevat viittaussäännökset tutkintavankeuslain säännöksiin, joissa säädetään tutkintavangin yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle, tapaamisista, puheluiden kuuntelemisesta ja tallentamisesta sekä tarkkailusta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset asetuksenantovaltuus- ja määräyksenantovaltuussäännökset sekä säännökset päätöksenteko-oikeudesta ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta. Voimaantulo Esitys liittyy eduskunnan käsiteltävänä olevaan vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseen, jonka on tarkoitus tulla voimaan SM marraskuu

12 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain Tavoitteena on tehdä vastaanottolakiin ja ulkomaalaislakiin muutokset, joilla vakiinnutetaan Suomeen vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Järjestelmällä tuetaan Suomessa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaahan tai muuhun maahan, johon heidän pääsynsä on taattu. Esityksellä ehdotetaan myös muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että vapaaehtoisen paluun mahdollisuus otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi. SM 48 HE laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain Tavoitteena on saattaa kansallisesti voimaan uudelleen laadittu direktiivi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (2013/33/EU). SM 49 HE laiksi ulkomaalaislain Tavoitteena on tehostaa laittoman ulkomaisen työvoiman torjuntaa ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Laittoman maahantulon vastaisessa toimintaohjelmassa on toimenpidesuosituksena ehdotettu ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksien päivittämistä. Ehdotuksen mukaan on asetettava lainsäädäntöhanke, jossa ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoville viranomaisille säädetään nimenomainen toimivaltuus suorittaa ulkomaalaisvalvontaa julkisrauhan piiriin kuuluvissa paikoissa ja ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuussäännökset täydennetään vastaamaan nykyaikaista täsmällistä toimivaltuussääntelyä. SM syyslokakuu 50 HE laiksi ulkomaalaislain Tavoitteena on valmistella ulkomaalaislain muutos, jonka mukaan tulisi mahdolliseksi jättää oleskelulupahakemus ulkomailla toisen Pohjoismaan (tai Schengen-valtion) edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle. 51 HE laiksi ulkomaalaislain Tavoitteena on saattaa kansallisesti voimaan uudelleen laadittu direktiivi pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (2013/32/EU). SM lokakuu SM lokamarraskuu Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä

13 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 53 HE laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain 54 HE laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 :n Ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä tammikuussa Suomen ja Viron välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoimen alalla tehdyn sopimuksen. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Samalla kumottaisiin Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki. Lain muuttamisen tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta turvaamalla hätäkeskustoimintaa entistä paremmin. Lailla mahdollistettaisiin hätäilmoitusten vastaanottamisessa ohjaustoiminto hätäilmoituksen tullessa laitteesta, jota ei voida tunnistaa ja paikantaa sekä säätämällä ennakkorekisteröitymisestä, jos hätäilmoitustapa on tekstiviesti hätänumeroon 112. Lakiin siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan SM lisättäisiin säännökset voimankäyttövälineiden kantamisesta, voimakeinojen käytöstä ja hätävarjelutilanteista. Lakiin rajavartiolaitoksen hallinnosta lisättäisiin säännös kriisinhallintaoperaation osallistuvan raja-asiantuntijan asemasta. SM SM lokajoulukuu Annettu eduskunnalle HE laiksi aluevalvontalain Lakiin sisällytettäisiin nykyistä täsmällisempi sääntely tilanteista, joissa kiireellisen aluevalvontatehtävän hoitaminen edellyttää ilmatilan nopeaa käyttöön saamista ja vastaavasti ilmaliikennepalvelun tarjoajan tehtävistä. Lupaehtoja koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Lakiin lisättäisiin sääntely aluevalvonnan tilannekuvan muodostamisesta, henkilötietojen käsittelemisestä sekä tietojen antamisesta. PLM marraskuu

14 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahastoosuuksien yhdistämisestä tehdyn kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n kriisinratkaisudirektiivi ja talletussuojadirektiivin muutos sekä tehdään EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehdyn valtiosopimuksen voimaan saattamiseksi tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta, laki Rahoitusvakausviranomaisesta, laki yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Finanssivalvonnasta, lakia luottolaitostoiminnasta ja lakia Suomen Pankista sekä ehdotetaan pienempiä muutoksia muihin talletuspankkeja koskeviin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki valtion vakuusrahastosta ja laki väliaikaisesta pankkiverosta. VM Kyllä Kyllä Kyllä 57 HE laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien EU:n arvopaperikeskusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa ja arvopaperikeskuksista sekä direktiivin 98/26/EY ) tultua voimaan syksyllä, annetaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien. Esityksellä kumotaan asetuksen kanssa päällekkäistä kansallista sääntelyä. VM lokakuu 58 HE kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Laissa otettaisiin huomioon kuntien toimintaympäristön ja kuntahallinnon rakenteiden sekä lainsäädännön muuttuminen. Lain rakennetta ja käsitteitä uudistettaisiin. VM - lokakuu Ei Kyllä Kyllä

15 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuntien velvoitteiden ja VM ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista. Tavoitteena olisi lisätä kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Tavoitteena on myös edistää sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen. 60 HE laiksi metropolihallinnosta tai HE-laiksi metropolikuntayhtymästä Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi joko laki metropolihallinnosta tai laki metropolikuntayhtymästä. Lailla toteutetaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjaus, jonka mukaan metropolialueen kilpailukyky varmistetaan, estetään segregaatiota sekä tehostetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja toteutusta edistämällä alueen kuntaliitoksia ja kokoamalla sen tueksi metropolihallinto,jonka ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto. VM? Ei Ei Kyllä 61 HE osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten Osuuskunnan verotus ja osuuskunnasta saadun voitonjaon verotus. VM joulukuu 62 HE laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 63 HE laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Uusi laki tullin rikostorjuntaa koskevista säännöksistä sekä siitä aiheutuvat muutokset eräisiin muihin lakeihin. Uusi laki Tullin henkilötietojen ja rekisterien käyttöä koskevista säännöksistä sekä siitä aiheutuvat muutokset eräisiin muihin lakeihin. VM VM joulukuu

16 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain (869/2012) Ennusteviranomaisen riippumattomuus. VM 65 HE laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 :n 66 HE laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain Mahdollistetaan, että Valtiokonttori voi tuottaa palveluja myös valtion liikelaitoksille. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia, rahoitusvakuuslakia ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla selvennettäisiin erityisesti keskusvastapuolen määritysosapuolen asiakkaille kuuluvan omaisuuden suojaa määritysosapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen varalta. Rahoitusvakuuslain soveltamisalaa laajennettaisiin nykyisestä koskemaan myös muuta mainitussa asetuksessa tarkoitettua vakuudeksi annettavaa omaisuutta. Lisäksi ehdotetaan selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muutoksen täytäntöönpanemiseksi uutta säännöstä, joka koskisi niin sanottujen yhteentoimivien selvitysjärjestelmien ylläpitäjien toisilleen antamia vakuuksia. VM VM 67 HE laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n väliaikaisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta annettua lakia väliaikaisesti siten, että mahdollistetaan rahastosta valtion talousarvioon siirrettävän määrän kertaluonteinen korottaminen vuonna VM Kyllä Kyllä Ei

17 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutetaan siten, että lakiin otetaan valtion talousarvioesityksen mukaiset muutokset kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. VM Kyllä Kyllä Ei 69 HE kuntarakennelain muuttamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuntien yhdistymisselvitysten määräajan voimaantulosta. VM marraskuu - joulukuu Ei Ei Kyllä 70 HE laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausta koskevia säännöksiä. Tavoitteena on muuttaa viranomaisten ohjausjärjestelmät nykyistä selkeämmiksi ja yksinkertaisemmiksi. Nykyinen kolmiportainen ohjausjärjestelmä ehdotetaan muutettavaksi kaksiportaiseksi. VM - lokakuu 71 HE laiksi kunnallisen eläkelain 72 HE laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kunnallista eläkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa tai siirtää toisiin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuskunnan luottamuksen sekä toimitusjohtajan kanssa voitaisiin tehdä toimitusjohtajasopimus. Lisäksi lakiin ehdotetaan sanamuodon täsmennyksiä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta. Esityksen mukaan valtaosa valtioon kohdistuvista vahingonkorvausvaatimuksista keskitettäisiin Valtiokonttorin käsiteltäväksi. VM - lokakuu VM Kyllä Kyllä Ei

18 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuslain 25 :n kumoamisesta Esityksessä ehdotetaan sisällytettäväksi valtion virkamieslakiin eräitä valtion VM ylintä virkamiesjohtoa koskevia säännöksiä. Edelleen lakiin lisättäisiin säännökset ylimmän johdon sidonnaisuuksien ja sivutointen julkaisemisesta yhdessä paikassa. Samalla ehdotetaan kaikkia virkoja koskevina muutoksina, että virantäyttöä koskevasta pääsäännöstä säädetään lain tasolla nykyisen asetuksen sijaan. Lisäksi lain säännökseen palvelussuhteen ehdoista tehtävästä sopimuksesta tehtäisiin muutos, joka mahdollistaa sopimuksen myös karenssiajasta, jolla rajoitetaan virkamiehen oikeutta siirtyä työskentelemään sellaiseen palvelussuhteeseen, jossa virkamies voisi hyödyntää virkasuhteessa saamiaan erityisen arkaluonteisia tietoja ja sen ajalta maksettavasta korvauksesta. Valtion virkamieslain 52 :ään lisättäisiin valtion virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan virkamiehen oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja hakea oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen muutosta valittamalla, jos virkamies ei voi työtuomioistuimesta annetun lain 13 :n vuoksi saattaa asiaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Samalla voitaisiin valtion virkaehtosopimuslain 25 kumota. joulukuu 74 HE vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi 75 HE laiksi perintö- ja lahjaverolain Tuloverotuksen muutoksia, mm. ansiotulovähennyksen inflaatiotarkistus, perusvähennyksen korottaminen, lapsivähennyksen luominen, asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähennysoikeuden omavastuuosuuden korottaminen, ylemmän pääomatuloverokannan korottaminen, asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen, eläketulovähennyksen korottaminen. Perintö- ja lahjaveron korottaminen 1 %-yksiköllä 2015 lukien ja ylimmän asteikkoportaan säätäminen pysyväksi 2016 lukien. VM VM 76 HE laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n Yhteisöveron jako-osuuksien muuttaminen VM 77 HE laeiksi tuloverolain 20 :n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain Kriisinratkaisudirektiivin implementointiin liittyen pankkien rahastoihin maksamien suoritusten verokohtelu ja rahastoihin liittyvät verokysymykset. Elokuvatuottajien tuen verovapauden poistaminen. Edustuskulujen 50 %:n vähennysoikeuden palauttaminen. VM

19 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi tupakkaverosta annetun lain Tupakkaveron korottaminen 2015 alkaen. Hallitusohjelman kohta 47. VM 79 HE laiksi autoverolain Autoverotusmenettelyn uudistaminen ja eräitä EU-oikeudesta johtuvia muutoksia. Muuttoautojen ja taksien autoverotuen poistaminen 2015 alkaen. VM 80 HE laiksi ajoneuvoverolain Ajoneuvoveron korottaminen 2016 alusta. Eräitä teknisluonteisia muutoksia. VM 81 HE energiaverotusta koskevan lainsäädännön Liikennepolttonesteiden veron korottaminen 2015 alusta. Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksiveron korottaminen 2015 lukien. Yleisen veroluokan (I) sähköveron korottaminen 2015 alkaen. Maatalouspalautuksen kasvattaminen korotetun sähköveron takia. Kaivostoiminnan energiaverotukien poistaminen (sähkövero ja veroleikkuri) 2015 alkaen. Turpeen 2015 veronkorotuksen peruuttaminen. VM 82 HE laiksi jäteverolain Jäteveron korottaminen 2015 alusta. Eräitä teknisluonteisia muutoksia. Hallitusohjelman kohta 46. VM 83 HE laiksi voimalaitosverolain kumoamisesta Pääministeri Stubbin hallitusohjelman mukaan veroa ei oteta käyttöön. VM 84 HE laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verosta annetun lain muuttaminen Makeisveron korottaminen 2015 alusta. Hallitusohjelman kohta 37. VM

20 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla annettavat hallituksen esitykset HE laiksi julkisyhteisöjen verotuksesta Valtion ja kuntien elinkeinotoiminnan ja muun taloudellisen toiminnan tuloverotus erityisesti kilpailu- ja valtiontukinäkökulmasta. VM joulukuu 86 HE valtioneuvoston lainanottovaltuuden Esityksen tarkoituksena on lisätä eduskunnan valtioneuvostolle myöntämää lainanottovaltuutta tulevien vuosien lainanottotarpeita ja valtion velanhallinnan toteuttamisen tarpeita varten. VM 87 HE laiksi kiinteistöverolain Kiinteistöverotuksen korottaminen. VM joulukuu 88 HE laiksi kirkon yhteisövero-osuudesta luopumisesta ja Verohallinnosta annetun lain Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien yhteisöveroosuuksista luopuminen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Muutos verotuskustannusten jakamisesta veronsaajien kesken. VM joulukuu 89 HE laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 90 HE laiksi oikeudesta harjoittaa arvonlisäverotonta matkailijamyyntiä koskevaa veron palautustoimintaa ja laiksi arvonlisäverolain Palvelujärjestelmään lisättävä liittymä, jonka avulla työntekijä ja VM työantaja voivat välittää toisilleen palkanmaksuun liittyviä tietoja. Nykyisen TEM:n asetuksen säännösten uusiminen ja korvaaminen lailla. Verotonta matkailijamyyntiä koskevien arvonlisäverolain säännöksien tarkistaminen. VM Annettu eduskunnalle lokakuu 91 HE laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain Ammattikorkeakoulujen osalta niiden verotuksellisesta asemasta tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa säädettäisiin yliopistoja vastaavasti. VM joulukuu 92 HE laiksi verotusmenettelystä annetun lain Verohallinto säädettäisiin toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomen ja vieraan valtion välillä tehdyssä verotusta koskevassa sopimuksessa. VM joulukuu

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

1994 vp - HE 54 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 54 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 54 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan otettavaksi lukiolakiin säännökset ylioppilastutkintolautakunnasta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN, LUKIOKOULUTUKSEN JA PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEN VALMISTAVAN KOU- LUTUKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01665 NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) 17.12.2015 JULKINEN Asia Neuvottelut EU:n ja Albanian tasavallan, EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan tasavallan, EU:n ja Marokon

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00076 NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) 28.01.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Neuvottelut Euroopan unionin ja Albanian tasavallan sekä Euroopan unionin

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Sisältö Päivähoito-oikeuden muutokset Kotihoidon tuen puolittaminen Oppivelvollisuus Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätiedot