ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA"

Transkriptio

1 ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Kansainvälinen vero-oikeus Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu 2014 Ohjaaja: professori Marjaana Helminen Laatija: Vilho Lammi

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Vilho Lammi Työn nimi / Arbetets titel Title Ulkomaisten entiteettien luokittelu verotuksessa Oppiaine /Läroämne Subject Kansainvälinen vero-oikeus Työn laji/arbetets art Level Aika/Datum Month and Year Sivumäärä/ Sidoantal Number of pages Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu Tiivistelmä/Referat Abstract Verosubjekti on tunnistettava ennen kuin toimijan verovelvollisuutta voidaan arvioida. Ulkomaisten entiteettien määrittelyyn ei ole kuitenkaan olemassa omia sääntöjä, vaan niiden luokittelu tehdään tuloverolain yleisten määritelmien avulla. TVL 3 7 kohdan mukaan kotimaisiin yhteisöihin verrattavat oikeushenkilöt ja muut varallisuuskokonaisuudet ovat yhteisöjä. Tätä verrattavuusvaatimusta on analysoitu osakeyhtiön ja osuuskunnan näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on tuloverolain verosubjektien yleisten määritelmien avulla muodostaa ulkomaisten entiteettien luokittelua koskeva säännöstö ja systematisoida luokitteluprosessia. TVL 3 7 kohdan sanamuoto ei itsessään kerro, vaaditaanko verrattavuutta kotimaisten yhteisöjen kanssa myös muulta erityiseen tarkoitukseen verrattavalta varallisuuskokonaisuudelta vai koskeeko verrattavuusvaatimus vain oikeushenkilöitä. Yhtymäksi luokitteleminen ei edellytä entiteetin vertaamista kotimaisiin henkilöyhtiöihin, vaan TVL 4 sisältää yleisen määritelmän muulle elinkeinoyhtymälle. Jos ulkomainen entiteetti ei ole luokiteltavissa yhteisöksi, yhtymäksi tai yhteisetuudeksi, on siirryttävä tarkastelemaan entiteetin takaa paljastuvia omistajia oikean verosubjektin tunnistamiseksi. Vastaavuuden arviointi perustuu sekä yhtiöoikeudellisten ja tosiasiallisten piirteiden analysointiin. Koska sekä osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki mahdollistavat laajan valinnanvapauden, pitäisi myös ulkomaisia entiteettejä verrata koko tahdonvaltaisen lainsäädännön määrittelemien toimintamuotojen piiriin. Koska entiteetin verotuksellinen asema vaikuttaa suoraan sen toimintaan, tulisi myös ulkomaisen entiteetin verokohtelulle sen asuinvaltiossa antaa merkitystä. Vastaavuuden arvioinnissa huomiota tulisi kiinnittää entiteetin ominaispiirteiden sisältöön ja tarkoitukseen eikä ulkomaisen lainsäätäjän tekemiin teknisiin ratkaisuihin. Tuloverolain mukaisen luokittelun lisäksi entiteetin kuulumista verosopimuksen soveltamisalan piiriin on arvioitava erikseen. Tuloverolain mukaan yhteisöksi luokiteltava entiteetti saattaa jäädä verosopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle, minkä johdosta tarkastelu siirretään entiteetin omistajien asuinvaltion ja tulon lähdevaltion väliseen verosopimukseen. EU-oikeudella on myös merkitystä vastaavuusarvioinnin kannalta: luokittelu, jonka seurauksena toisessa jäsenvaltiossa asuva entiteetti tulee luokitelluksi eri lailla kuin sitä vastaava suomalainen entiteetti, voi muodostaa kielletyn sijoittautumisoikeuden rajoituksen. Avainsanat Nyckelord Keywords Verosubjekti, luokittelu, ulkomainen entiteetti, hybridiyhtiö, entity classification. Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information II

3 SISÄLLYSLUETTELO Lähteet... VI Lyhenteet... XII Oikeustapaukset... XIII 1. Johdanto Taustaa Tutkimuskysymys ja tutkimusmetodi Rajaukset Rakenne Relevantit lähteet ja terminologia Luokittelun lainsäädännöllinen perusta Tuloverolain verosubjektit ja tulolajit Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Kotimaisen ja ulkomaisen entiteetin välinen rajanveto Yhteisöt tuloverolain mukaan Yhteisön määritelmä, TVL Kieliopillinen tulkinta Säännöksen historiallinen tausta Säännöksen tulkinta oikeuskäytännössä Käsittely kirjallisuudessa TVL 3 7 kohdan merkitys Yhtymät ja yhteisetuudet, TVL Yhtymän määritelmä ja sen historiallinen tausta Muut elinkeinoyhtymät TVL 4 :n kriteerit III

4 4.3. Verotusyhtymät, yhteenliittymät ja yhteisetuudet Verotusyhtymä Yhteenliittymät TVL 5 :n yhteisetuudet Verrattavuuden edellytys ja sen arvioiminen osakeyhtiön ja osuuskunnan kohdalla Lähtökohdat verrattavuuden arviointiin Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki Tahdonvaltaisuus Oikeushenkilöllisyys Omistajien rajoitettu vastuu Pääoma ja sen pysyvyys Osakkeen luovutettavuus Toiminnan tarkoitus Enemmistöperiaate Yhdenvertaisuusperiaate Johdon tehtävä Yleiset periaatteet ja vertailtavuus Luokitteluprosessi Luokittelun lähtökohdat Muut kuin TVL 3 5 :n tarkoittamat entiteetit Uudet oikeushenkilöt Vastaavuuden arviointi Luokittelun ratkaiseminen Entiteettien luokittelu ja verosopimukset Verosopimusten soveltaminen Henkilöt verosopimuksissa IV

5 7.3. Asukkaat Verosopimusstatuksen vaikutus TVL:n mukaiseen luokitteluun EU-oikeuden vaikutus luokitteluun Sijoittautumisoikeus ja pääomien vapaa liikkuvuus Tapaus C-303/07, Aberdeen Property EU-oikeuden ja Aberdeen-tapauksen merkitys entiteettien luokittelussa TVL 4 :n muun elinkeinoyhtymän määritelmä ja sijoittautumisvapaus Johtopäätökset Entiteettien luokittelusäännökset Vertailtavuusvaatimus Luokitteluprosessi Verosopimukset ja EU-oikeus Avoimet kysymykset ja lisätutkimuksen tarve V

6 Lähteet Aarnio, Aulis Laintulkinnan teoria, 4. painos, Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva. Andersson, Edward Tulo- ja varallisuusverolaki, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. Andersson, Edward Linnakangas, Esko Tuloverotus, 7. painos, Talentum, Helsinki. Barenfeld, Jasper Taxation of Cross-Border Partnerships, IBFD Publifications BV, Amsterdam. Crazzolara, Arno National Report on Italy, Cahiers de Droit Fiscal International: Qualification of taxable entities and treaty protection, Vol 99b, s , Kluwer, Haag. Danon, Robert J Qualification of Taxable Entities and Treaty Protection, Bullein for International Taxation 4/2014, s Eduskunnan kirjelmä, 1975 vp, /809. Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksen johdosta laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laeiksi verotuslain muuttamisesta ja leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta samoin kuin laeiksi eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sairasvakuutuslain ja kansaneläkelain muuttamisesta. Fibbe, Gijs The (In)compatibility of the German LLC Decree on the Classification of Foreign Entities with the German Domestic Legal Framework and EC Law, European Taxation 6/2006, s Fibbe, Gijs EC Law Aspects of Hybrid Entities, IBFD Publifications BV, Amsterdam. HE 140/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laeiksi verotuslain muuttamisesta ja leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta samoin kuin laeiksi eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille VI

7 annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sairasvakuutuslain ja kansaneläkelain muuttamisesta. HE 40/1974. Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusverolaiksi. HE 6/1987. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi. HE 109/1988. Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusverolaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. HE 200/1992. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloverolaiksi sekä laiksi eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta. HE 256/1994. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta. HE 109/2005. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. HE 95/2006. Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. HE 185/2012. Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Helminen, Marjaana Dividend Concept in International Tax Law Dividend Payments between Corporate Entities, Kluwer, Deventer. Helminen, Marjaana Tax Treatment of Cross-Border Income Derived Through a Partnership A Finnish Perspective, Bulletin for International Taxation 7/2002, s Helminen, Marjaana EU-vero-oikeus välitön verotus, 2. painos, Talentum, Helsinki. Helminen, Marjaana Kansainvälinen tuloverotus, 2. painos, Edita, Helsinki. VII

8 Hirvonen, Ari Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan, Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17, Helsinki. HM Revenue & Customs, International Manual. INTM Foreign entity classification for UK tax purposes: Considerations when using the List of Classifications of Foreign Entities for UK tax purposes. (viitattu ). HM Revenue & Customs, International Manual. INTM Foreign entity classification for UK tax purposes: List of Classifications of Foreign Entities for UK tax purposes. (viitattu ). Hoor, Oliver Classification of Foreign Entities for Luxembourg Tax Purposes: Methodology and Tax Consequences, European Taxation 2/2012, s Infanti Moens National Report on United States. Cahiers de Droit Fiscal International: Qualification of taxable entities and treaty protection, Vol 99b, s , Kluwer, Haag. Järvelä, Wille Hybid Entities in International Taxation The Classification of Entities for Tax Purposes, JFT 2/2011, s Järvenoja, Markku Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa, Lakimiesliiton kustannus, Vantaa. Karhu, Einari Ulkomaisten sijoitusrahastojen lähdeverokohtelu Suomessa, Verotus 4/2012, s KM 1951:61. Verokomitean mietintö. KM 1969: B 12. Verotuksen yksinkertaistamistoimikunnan mietintö. Tuloverotuksen yksinkertaistaminen ja perheverotuksen uudistaminen. KM 1969: B 18. Liikeverotuksen uudistustoimikunnan mietintö II. Avointen, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöiden sekä yhtymien, kuolinpesien ja konkurssipesien verotuksen uudistaminen. VIII

9 Koskenniemi, Okko Luxemburgilaisten FCP-rahastojen klassifiointi Suomen verotuksessa, Verotus 4/2014, s Kraakman, Rainier Armour John Davies, Paul Enriques Luca Hansmann, Henry Hertig Gerard Hopt, Klaus Kanda, Hideki Rock, Edward The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, 2. painos, Oxford University Press, Oxford. Kyläkallio, Juhani Iirola, Olli Kyläkallio, Kalle Osakeyhtiö I, Edita, Helsinki. Laki- ja talousvaliokunta Eduskunnan laki- ja talousvaliokunnan lausunto n:o 5, Linnakangas, Esko National Report on Finland, Cahiers de Droit Fiscal International: Recognition of foreign enterprises as taxable entities, Vol 73a, s , Kluwer, Haag. Malmgren, Marianne Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen, Edita, Helsinki. Malmgren, Marianne Suomalaisten henkilöyhtiöiden ulkomailta saamien osinkojen, korkojen ja rojaltien verotus, Verotus 3/2012, s Mannio, Lauri Osuuskunnat ja verotus, Edita, Helsinki. Matikkala, Timo Yhtymäverotuksen malleista, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-105, Helsinki. Matikkala, Timo Yhtymät Suomen kansainvälisessä vero-oikeudessa, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-133, Helsinki. Matikkala, Timo National Report on Finland, Cahiers de Droit Fiscal International: International income tax problems of partnerships, Vol 80a, s , Kluwer, Haag. Mikkola, Tuulikki Trust-instituutio: lainvalintaan ja tunnustamiseen liittyviä näkökohtia, asiantuntija-artikkeli, julkaistu , Edilex. (viitattu ). Myrsky, Matti Oikeuslähteistä verotuksessa, Verotus 2/2004, s IX

10 Myrsky, Matti Linnakangas, Esko Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, Talentum, Helsinki. Myrsky, Matti Linnakangas, Esko Elinkeinotulon verotus, 3. painos, Talentum, Helsinki. Mähönen, Jukka Villa, Seppo Osakeyhtiö I yleiset opit, 2. painos, WSOYpro, Helsinki. Määttä, Kalle Mietteitä verolain tulkinnasta, teoksessa Vero ja finanssi: Juhlakirja Matti Myrsky 60 vuotta, s , toim. Altti Mieho, Edita, Helsinki. Nissinen, Mika National Report on Finland, Cahiers de Droit Fiscal International: Qualification of taxable entities and treaty protection, Vol 99b, s , Kluwer, Haag. Nykänen Yhtymästä saadun tulo-osuuden verotuksen tulolähde- ja tulolajijaon ongelmia, Verotus 5/2007, s OECD The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in International Taxation No. 6, Pariisi. OECD The Granting of Treaty Benefits with Respect to the Income of Collective Investment Vehicles, OECD Publishing, julkaistu OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, julkaistu OECD 2014a. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, julkaistu OECD 2014b. Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed version, julkaistu Pönkä, Ville Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta, Edita, Helsinki. Pöyhönen, Seppo Osuuskunta ja osuuskuntalaki, 3. painos, Talentum, Siikarla, Pertti Henkilöyhtiöt, Yrityskirjat Oy, Helsinki. X

11 Toiviainen, Heikki Osakeyhtiön johtajan ja tilintarkastajan vastuusta III, lakimies 1994, s Urpilainen, Matti Vapaa liikkuvuus ja verosuvereniteetti Euroopan unionin sisämarkkinoilla, Lakimiesliiton kustannus, Vantaa. Verohallinnon ohje , Dnro 1203/36/2009. Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa. Verohallinto Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2013, verovuodet 2011 ja 2012, Verohallinnon julkaisu Viitala, Tomi Ulkomaisten sijoitusrahastojen ja niiden kautta saadun tulonverokohtelusta, Vertotus 5/2005, s Viitala, Tomi KHO:n SICAV-ratkaisut, Verotus 3/2010, s Villa, Seppo Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt, 3. painos, Talentum, Helsinki. Wikström, Kauko Yleiset opit verotuksessa ja vero-oikeudessa, 3. painos, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, Julkisoikeuden sarja A:35, Turku. Wilhelmsson, Thomas - Jääskinen, Niilo Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, 3. painos, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. Äimä, Kristina Sisäiset korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa, WSOYpro, Helsinki. Äimä Kristina Ulkomaisen sijoitusrahaston oikeus hakea osingosta perityn lähdeveron palautusta ja ulkomaisen eläkerahaston lähdeverotus Suomessa, Verotus 4/2012, s XI

12 Lyhenteet AKYL laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä /389 BEPS Base Erosion and Profit Shifting EETVL tulo- ja varallisuusverolaki /1043 EU Euroopan unioni ETVL tulo- ja varallisuusverolaki /1240 EVL laki elinkeinotulon verotuksesta /360 FCP Fonds Commun de Placement HE hallituksen esitys IFA International Fiscal Association JFT Tidskrift, utgiven af Juridiska Föreningen i Finland KHO korkein hallinto-oikeus KVL keskusverolautakunta LähdeVL laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta /627 MVL maatilatalouden tuloverolaki /543 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OYL osakeyhtiölaki /624 PL perustuslaki /731 SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (EY-sopimus korvattiin allekirjoitetulla ja voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella ja sen nimi muutettiin sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta) SICAV Société d'investissement À Capital Variable TOA tulo- ja omaisuusveroasetus /27 TOL tulo- ja omaisuusverolaki /888 TVL tuloverolaki /1535 USC the United States Code VML laki verotusmenettelystä /1558 VOYL laki osakeyhtiöstä /22 XII

13 Oikeustapaukset Korkein hallinto-oikeus KHO 2004: KHO 2004:116 22, 68, 79 KHO 2013:51 63 Keskusverolautakunta KVL 1997/ KVL 2000/ KVL 2002/61 20, 23, 63 KVL 2006/1 62 KVL 2011/71 20 KVL 2013/8 34, 35 KVL 2013/14 34, 35 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha 71 XIII

14 1. Johdanto 1.1. Taustaa Valtioiden yhtiöoikeudellisen ja vero-oikeudellisen lainsäädännön eroavaisuuksien vuoksi aina ei ole täysin selvää, miten ulkomaista entiteettiä tulisi kohdella verotuksessa. Tähän liittyvä päällimmäinen kysymys on, tulisiko entiteettiä kohdella itsenäisenä verovelvollisena vai pitäisikö sitä kohdella läpivirtausyksikkönä (transparent), jolloin yhtiön sijaan tulon saajina olisivatkin yhtiön omistajat. Erillisinä verovelvollisina kohdeltavia entiteettejä kutsutaan eiläpinäkyviksi (opaue) ja kyseinen lähestymistapa johtaa taloudelliseen kaksinkertaiseen verotukseen, sillä samasta tulosta verotetaan sekä entiteettiä, että myöhemmin myös sen omistajia. 1 Yksinkertaisen verotuksen mallissa entiteetin tuloja verotetaan ainoastaan kerran ja verotus tapahtuu joko omistajien tai entiteetin tasolla. 2 Jopa kysymykseen, miten kotimaiset entiteetit luokitellaan verotuksessa, löytyy kansainvälisesti useita eri lähestymistapoja. Joissain valtioissa verotuksellinen luokittelu vastaa yhtiöoikeudellista asemaa; eli jos entiteetti ei ole oikeushenkilö, ei se myöskään ole itsenäinen verosubjekti. Toinen vaihtoehto on olla seuraamatta yhtiöoikeudellista luokittelua ja määritellä entiteettien verotuksellinen asema verolaeissa. 3 Suomessa eri entiteetit on luokiteltu tuloverolaissa ( /1535; TVL) joko erillisenä verovelvollisina verotettaviksi yhteisöiksi, läpikulkuyksikköinä verotettaviksi yhtymiksi, tai erillisinä verovelvollisina verotettaviksi yhteisetuuksiksi. Luonnollisen henkilön kuolema ja oikeushenkilön konkurssi muodostavat myös verosubjektiopin kannalta omat erikoistilanteensa ja tuloverolaki sisältääkin erityisäännökset kuolinpesän ja konkurssipesän verotukselle. 4 Ulkomaisten entiteettien luokittelu on haastavaa, sillä kaikkien mahdollisten ulkomaisten toimintamuotojen (niin yhtiöitettyjen kuin yhtiöittämättömien) kattaminen nimenomaisella luokittelusäännöksellä on käytännössä mahdotonta. Tästä syystä ulkomaisten entiteettien luokitteluun on kehitetty yleisiä sääntöjä, joiden avulla voidaan ratkaista ennalta määrittelemättömät luokittelutilanteet. Ulkomaisten entiteettien luokitteluun on eri valtioissa käytössä useita eri 1 Barenfeld 2005, s Barenfeld 2005, s Danon 2014, s Wikström 2006, s

15 ratkaisuja. Kolme selvästi eniten käytettyä tapaa ovat valinnanvapauteen perustuva menetelmä, määrätty menetelmä ja vertaileva menetelmä. 5 Valinnanvapauteen perustuvasta menetelmästä parhaiten tunnettu esimerkki on Yhdysvalloissa käytetty check-the-box -järjestelmä, jossa ulkomainen yhtiö saa valita millä tavoin sitä kohdellaan verotuksessa. Ainoastaan tiettyjen ulkomaisten yhtiömuotojen osalta verotuksellinen asema on ennalta määrätty. 6 Suomalaisista yhtiöistä vain julkinen osakeyhtiö kvalifioituu automaattisesti erilliseksi verovelvolliseksi. 7 Määrättyä menetelmää käytetään esimerkiksi Italiassa, jossa kaikkia ulkomaisia entiteettejä kohdellaan erillisinä verovelvollisina. 8 Suomen luokittelusäännöstö muistuttaa selvästi eniten vertailevaa menetelmää. Menetelmä perustuu kotimaisten entiteettien vertailemiseen luokiteltavana olevan entiteetin kanssa parhaimman vastaavuuden löytämiseksi. Esimerkiksi Saksassa yhtymien vertailukelpoisuutta koskeva säännöstö on varsin kehittynyt ja juontaa juurensa vuonna 1930 tehdystä venezuelalaista entiteettiä koskeneesta tuomioistuinratkaisusta. Tämä niin sanottu typenverleichmenetelmä kiinnittää huomiota muun muassa entiteetin jäsenten henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön sitoumuksista, entiteetin oikeudelliseen erillisyyteen, ulkopuolisen johdon mahdollisuuteen ja pääoman pysyvyyteen. 9 Suomessa ei kuitenkaan ole nimenomaisia säännöksiä ulkomaisten entiteettien luokitteluksi ja tästä syystä luokittelu tapahtuu tuloverolain yleisten määritelmien avulla, joita sovelletaan yhtä lailla kotimaisiin entiteetteihin. Tämän lisäksi EU-maissa asuvien entiteettien luokittelussa merkitystä on annettava myös sijoittautumisvapauden ja pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteille sekä EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännölle. 10 Käytännön merkitystä luokittelukysymyksillä on erityisesti tapauksissa, joissa toinen valtio luokittelee entiteetin eri tavalla kuin sen asuinvaltio. Asuinvaltio voi kohdella entiteettiä läpivirtausyksikkönä toisen valtion luokitellessa sen itsenäiseksi verovelvolliseksi tai päinvastoin. Näitä tilanteita kutsutaan klassifikaatiokonflikteiksi ja ne voivat johtaa kansainväliseen kak- 5 Barenfeld 2005, s Infanti Moens 2014, s Title 26 USC (Internal Revenue Code) (b)(8)(i). 8 Crazzolara 2014, s Barenfeld 2005, s Lisää typenverleich-menetelmästä Fibbe Koskenniemi 2014, s

16 sinkertaiseen verotukseen tai jopa nollaverotukseen tilanteesta riippuen. 11 Näitä klassifikaatiokonflikteja käytetään verosuunnittelussa esimerkiksi aikaansaamaan saman menon vähennyskelpoisuus useammassa valtiossa tai aiheuttaa menoa vastaavan tulon syntymättä jääminen. 12 Entiteettiä, joka luokitellaan yhdessä valtiossa erilliseksi verosubjektiksi ja toisessa valtiossa läpivirtausyksiköksi, kutsutaan hybridiyhtiöksi Tutkimuskysymys ja tutkimusmetodi Tämän tutkielman tutkimuskysymyksenä on, miten ulkomaiset entiteetit luokitellaan tuloverotuksessa. Tutkielman tarkoituksena on siis kotimaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä avuksi käyttäen jäsennellä luokittelussa käytettävät säännöt ja periaatteet yhtenäiseksi säännöstöksi. Kotimaisen säännöstön lisäksi tutkielmassa käsitellään verosopimusten ja EU-oikeuden merkitystä luokittelukysymyksiin. Tarkoituksena on sekä lainsäädännöllisen viitekehyksen muodostaminen luokittelusäännöstölle että itse luokitteluprosessin analysoiminen. Koska ulkomaiset entiteetit luokitellaan samojen säännösten avulla kuin kotimaisetkin entiteetit, luokittelukriteerit on muodostettava tuloverolain yleisten käsitteiden kautta. Näin ollen käsiteltäväksi tulevat TVL 3 :n yhteisön, TVL 4 :n yhtymän ja TVL 5 :n yhteisetuuden määritelmät, jotta kokonaisvaltainen luokitteluprosessi olisi mahdollista systematisoida. Luokitteluprosessia tullaan analysoimaan etenkin osakeyhtiön, osuuskunnan ja henkilöyhtiöiden näkökulmasta tarkoituksena tunnistaa, mihin ominaisuuksiin tulisi kiinnittää huomiota verratessa ulkomaista entiteettiä kotimaisten osakeyhtiön tai osuuskunnan kanssa ja millä edellytyksillä ulkomainen entiteetti luokiteltaisiin yhtymäksi. Perustapauksissa ulkomaisten osakeyhtiötä tai henkilöyhtiötä muistuttavien entiteettien verrattavuus on usein selkeää 14, mutta ulkomaisten entiteettien laajan kirjon vuoksi myös epäselviä tapauksia ilmenee. Kansainvälisen kaupankäynnin lisääntyessä näitä tilanteita tullaan kohtaamaan yhä useammin, minkä vuoksi myös osakeyhtiöitä ja osuuskuntaa koskevien vertailukriteerien systematisointi on tarpeellista. 11 Barenfeld 2010, s OECD 2014a, s Helminen 2013, s Helminen 2010, s

17 Tutkimusmetodina käytetään oikeusdogmaattista eli lainopillista tutkimusmetodia. Oikeusdogmaattinen tutkimusmetodin tarkoituksena on voimassa olevan oikeuden systematisointi ja tulkinta. 15 Tutkielma on sekä vero-oikeudellinen että yhtiöoikeudellinen, sillä verotuksessa tapahtuva luokittelu on vahvasti kytköksissä valittuun toimintamuotoon ja sen yhtiöoikeudelliseen asemaan. Näitä yhtiöoikeudellisia piirteitä arvioidaan kuitenkin vero-oikeudellisesta perspektiivistä ja nimenomaisesti TVL 3 :n vastaavuusarvioinnissa suoritettavan vertailun kautta Rajaukset Luokittelua tutkitaan prosessina ja tarkoituksena on määritellä, minkä sääntöjen ja periaatteiden puitteissa luokittelu tapahtuu. Tässä tutkielmassa ei siis laajuuden asettamien rajoitteiden vuoksi tulla käsittelemään luokittelun seurauksia muuta kuin yleisellä tasolla, sillä verosubjektin valinta aiheuttaa laajoja ja moninaisia vaikutuksia sekä verovelvolliselle että entiteetin omistajille. 16 Edellä mainitusta syystä myös BEPS-projektin ehdotukset entiteettien luokittelueroista syntyvien verorakenteiden nollaverotuksen estämiseksi on rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle. 17 BEPS-projektin hybridiyhtiöitä koskevat säännökset pyrkivät puuttumaan luokitteluvirheiden seurauksiin eikä itse luokittelusäännöstöihin ole pyritty puuttumaan, kuten jo hybridejä koskevan osuuden nimi Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements kertoo. 18 TVL 3 :n yhteisön määritelmä edellyttää muulta kuin nimenomaisesti mainitulta entiteetiltä verrattavuutta pykälässä lueteltujen yhteisöjen kanssa. Passiiviset pääomansijoitukset on jätetty käsittelyn ulkopuolelle: ulkomaisten entiteettien vastaavuutta sijoitusrahastojen kanssa on käsitelty sekä oikeuskäytännössä että oikeuskirjallisuudessa enemmän kuin osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Oikeustila on niiden osalta selvempi, minkä vuoksi sijoitusrahastot on perusteltua 15 Hirvonen 2011, s Luokittelulla on merkitystä muun muassa verosubjektiin, veronmaksun ajankohtaan, tulon tyyppiin ja maksettavaan veroon (esimerkiksi omistajan henkilökohtainen tulo tai yhteisöverotus). Tästä lisää Barenfeld 2005, s Base Erosion and Profit Shifing, OECD OECD 2014a. 4

18 rajata käsittelyn ulkopuolelle. Luottolaitostoiminta ja vakuutusyhtiötoiminta on myös rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle toimialojen erityisen luonteen ja niiden toimintaa koskevan erityislainsäädännön huomattavan määrän vuoksi. Ulkomaisten julkisten (valtiollisten ja paikallishallinnollisten) toimijoiden, uskonnollisten yhteisöjen, säätiöiden ja aatteellisten yhdistysten luokittelu on jätetty tämän tutkielman ulkopuolelle. Edellä mainittujen ei-kaupallisten toimijoiden osalta luokittelukysymykset aktualisoituvat harvemmin, sillä niiden toiminta on vähemmän kansainvälistä ja usein niiden luokittelu myös vähemmän epäselvää kuin elinkeinoa harjoittavien entiteettien Rakenne Tutkielman toisessa luvussa käsitellään luokittelun lainsäädännöllinen perusta ja tutkitaan entiteetin ulkomaisuuden käsitettä. Kolmannessa ja neljännessä luvussa käsitellään tuloverolain entiteettityyppien, yhteisön, yhtymän ja yhteisetuuden, määritelmät, niiden tulkinta ja käsitteiden merkitys ulkomaisten entiteettien luokittelussa. Lukujen tarkoituksena on tarkkaan jäsennellä sovellettavat oikeussäännöt ja selvittää niiden merkityssisällöt luokittelun kannalta. Koska ulkomaisten entiteettien luokitteleminen yhteisöksi edellyttää entiteetin vertaamista kotimaisten yhteisöjen kanssa, viidennessä luvussa tutkitaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tunnusmerkkejä. Luvussa ei ainoastaan kuvailla käsiteltäviä entiteettejä yhtiöoikeuden näkökulmasta, vaan tarkoituksena on nimenomaisesti määritellä tuloverotuksen mukaisen luokittelun kannalta keskeiset ominaisuudet ja piirteet, jotka eivät välttämättä ole täysin samat kuin yhtiöoikeudessa. Kuudennessa luvussa jäsennellään entiteettityyppien määritelmien avulla ulkomaisten entiteettien luokitteluprosessi. Luvussa määritellään lähtökohdat ulkomaisen entiteetin luokittelulle ja eri kotimaisten verosubjektien määritelmien keskinäinen suhde. Seitsemännessä luvussa selvitetään verosopimusten merkitys tuloverolain mukaiseen luokitteluprosessiin ja vastaavasti kahdeksannessa luvussa tutkitaan EU-oikeuden vaikutuksia luokitteluun, etenkin TVL 3 7 kohdan vertailtavuuden arviointiin. Yhdeksännessä luvussa tehdään lopulliset johtopäätökset tutkimuksesta. 5

19 1.5. Relevantit lähteet ja terminologia Entiteettien luokittelua tuloverotuksessa on käsitelty useissa kirjoissa ja artikkeleissa, mutta tarkastelu on keskittynyt usein johonkin tiettyyn yhtiömuotoon tai yksittäiseen luokittelutapaukseen. Toinen näkyvä painopiste kirjallisuudessa on luokittelun seuraukset eli verovelvollisuutta, lähdeverotusta, kaksinkertaisen verotuksen poistamista ja verosuunnittelua koskevat kysymykset. Luokittelua ei ole systematiikan puolesta arvioitu kirjallisuudessa lukuun ottamatta IFA:n vuoden 2014 kongressiin Nissisen kirjoittamaa Suomea koskevaa kappaletta. 19 Luokittelua koskevia aiheita on ollut aikaisemminkin IFA:n kongressien aiheena, mutta Suomea koskevat kirjoitukset ovat ulkomaisia entiteettejä koskevien lainsäädännöllisten muutosten myötä menettäneet suurilta osin merkityksensä. 20 Malmgren on väitöskirjassaan Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen käsitellyt monia ulkomaisten yhteisöjen verokohteluun mukaan lukien luokitteluun liittyviä kysymyksiä, mutta yhtymien verokohtelu on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 21 Yhtymien luokittelusta ja siihen liittyvistä verokysymyksistä ovat kirjoittaneen muun muassa Järvelä ja Helminen 22. Suurin osa luokitteluun liittyvästä oikeuskäytännöstä koskee ulkomaisten sijoitusrahastojen luokittelua ja siihen liittyviä kysymyksiä ovat pohtineet muun muassa Viitala, Äimä ja Koskenniemi. 23 Kansainväliseltä näkökulmalta aihetta ovat käsitelleet muun muassa Barenfeld ja Helminen. 24 Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään verotuksellisen statuksen määrittelyssä termiä entity classification. Käytän tässä tutkielmassa suomenkielistä termiä entiteetti, joka toimii yläkäsitteenä moninaiselle joukolle toimijoita, jotka ovat joitain muita kuin omissa nimissään toimivia yksityishenkilöitä. Entiteetti-käsitettä ei käytetä tuloverotuksessa eikä yhtiöoikeudessa, minkä johdosta se on neutraali suhteessa sekä tuloverotuksen että siviilioikeuden käsitteisiin eikä ota kantaa esimerkiksi toimijan oikeushenkilöllisyyteen tai asemaan tuloverotuksessa. 19 Nissinen 2014, s Linnakangas 1988: Recognition of foreign enterprises as taxable entities, Matikkala 1995: International income tax problems of partnerships. 21 Malmgren Järvelä 2011, Helminen Viitala 2005, Viitala 2010, Äimä 2012, Koskenniemi Barenfeld 2005, Helminen

20 Tuloverolaissa on olemassa määritelmät termeille yhteisö, yhtymä ja yhteisetuus ja tässä tutkielmassa niitä käytetään tuloverolain mukaisessa merkityksessä. Tuloverolain mukaiset yhteisöt, yhtymät ja yhteisetuudet ovat siis kaikki termin entiteetti alakäsitteitä. Sanaa yhtiö käytetään etenkin osakeyhtiötä ja henkilöyhtiöitä käsittelevässä luvussa sekä oikeustapauksia käsitellessä, jos myös tuomioistuin on käyttänyt yhtiö-termiä. Tässä tutkielmassa yhtiö-termi viittaa siis ainoastaan toiminnan harjoittamiseen yhtiömuodossa eikä se ulkomaisen entiteetin kohdalla ota kantaa siihen, onko ulkomainen yhtiö Suomessa luokiteltava yhteisöksi vai yhtymäksi. Entiteettien tyypittelyä eri verosubjekteiksi kuvaan kotimaisella termillä luokittelu, joka mielestäni vastaa prosessia paremmin kuin ajoittain kirjallisuudessa käytetty anglismi klassifikaatio. 7

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1990 vp. - HE n:o 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että verotuslakiin ja eräisiin muihin

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp- HE 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... SISÄLLYSLUETTELO... LÄHTEET... LYHENTEET... V VII XV XLIX 1.JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kansainvälisestä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1992 vp - HE 281 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Määräaikaisena voimassa olevaa korkotulon lähdeverosta annettua

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Valtiovarainministeriön vero-osastolle Valtiovarainministeriön vero-osastolle Kiitän mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 17.7.2015. Koska lausunnon alaa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään siirtymisestä johtuvat muutokset. Rakennusmaamaksun vähennyskelpoisuuden vp. - HE n:o 124

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään siirtymisestä johtuvat muutokset. Rakennusmaamaksun vähennyskelpoisuuden vp. - HE n:o 124 1990 vp. - HE n:o 124 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Tappiontasaus tuloverotuksessa

Tappiontasaus tuloverotuksessa Tappiontasaus tuloverotuksessa Vesa-Pekka Nuotio Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa

Lisätiedot

Pohjoismainen verosopimus

Pohjoismainen verosopimus Pohjoismainen verosopimus Palkan ja eläkkeen verotus 24.3.2009 Iisa Väänänen veroasiantuntija Pääkaupunkiseudun verotoimisto Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 1 Sisältö 1. Verosopimukset 2.

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO 18.8.2017 KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Valtiovarainministeriö Vero-osasto Asia: VM123:00/2016 LAUSUNTO YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISTA

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota.

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota. HE 365/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 :n, maatilatalouden tuloverolain 10 f :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tomi.viitala@aalto.fi Eduskunnan verojaostolle Lausunto Asiassa: U 7/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

1992 vp - HE 119 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 119 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 119 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että talletusten ja obligaatioiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 SC 149 ECON 572 IA 115 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 22. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUS RAHASTOSIJOITTAJAN VEROTUS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUS RAHASTOSIJOITTAJAN VEROTUS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUS Tapani Pentikäinen RAHASTOSIJOITTAJAN VEROTUS Yksityishenkilön säänneltyihin rahastoihin tekemien sijoituksien verotus Talousoikeuden pro gradu

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

Matti Myrsky Esko Linnakangas

Matti Myrsky Esko Linnakangas Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2010 Kolmas, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Esko Linnakangas Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1402-2 Kariston

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 26.1.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta

Lisätiedot

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Maakohtaisen raportoinnin (CbC ja DAC4) tulevat muutokset Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.11.2017 Minna Rintala Tausta maakohtaiselle raportoinnille OECD:n Base Erosion and Profit

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA Lausunto 1 (5) 14.8.2015 Verohallinto Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA Finanssialan keskusliitto (FK) pitää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

Rahoitusratkaisun vaikutukset Ahvenanmaan asemaan HE 15/2017 vp

Rahoitusratkaisun vaikutukset Ahvenanmaan asemaan HE 15/2017 vp Rahoitusratkaisun vaikutukset Ahvenanmaan asemaan HE 15/2017 vp Perustuslakivaliokunta 28.3.2017 Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Budjettineuvos Petri Syrjänen 1 Valmistelun

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

HE 149/2012 vp. tilityksiin.

HE 149/2012 vp. tilityksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sanna Juutila RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2010 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

AJANKOHTAISET LAKIASIAT

AJANKOHTAISET LAKIASIAT AJANKOHTAISET LAKIASIAT Varatuomari Kari Lehto Pellervo-Seura Pellervon Päivä 11.4. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET OSUUSTOIMINNAN KANNALTA EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI OSAKEYHTIÖLAKI TILINTARKASTUSLAKI EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot