ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA"

Transkriptio

1 ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Kansainvälinen vero-oikeus Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu 2014 Ohjaaja: professori Marjaana Helminen Laatija: Vilho Lammi

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Vilho Lammi Työn nimi / Arbetets titel Title Ulkomaisten entiteettien luokittelu verotuksessa Oppiaine /Läroämne Subject Kansainvälinen vero-oikeus Työn laji/arbetets art Level Aika/Datum Month and Year Sivumäärä/ Sidoantal Number of pages Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu Tiivistelmä/Referat Abstract Verosubjekti on tunnistettava ennen kuin toimijan verovelvollisuutta voidaan arvioida. Ulkomaisten entiteettien määrittelyyn ei ole kuitenkaan olemassa omia sääntöjä, vaan niiden luokittelu tehdään tuloverolain yleisten määritelmien avulla. TVL 3 7 kohdan mukaan kotimaisiin yhteisöihin verrattavat oikeushenkilöt ja muut varallisuuskokonaisuudet ovat yhteisöjä. Tätä verrattavuusvaatimusta on analysoitu osakeyhtiön ja osuuskunnan näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on tuloverolain verosubjektien yleisten määritelmien avulla muodostaa ulkomaisten entiteettien luokittelua koskeva säännöstö ja systematisoida luokitteluprosessia. TVL 3 7 kohdan sanamuoto ei itsessään kerro, vaaditaanko verrattavuutta kotimaisten yhteisöjen kanssa myös muulta erityiseen tarkoitukseen verrattavalta varallisuuskokonaisuudelta vai koskeeko verrattavuusvaatimus vain oikeushenkilöitä. Yhtymäksi luokitteleminen ei edellytä entiteetin vertaamista kotimaisiin henkilöyhtiöihin, vaan TVL 4 sisältää yleisen määritelmän muulle elinkeinoyhtymälle. Jos ulkomainen entiteetti ei ole luokiteltavissa yhteisöksi, yhtymäksi tai yhteisetuudeksi, on siirryttävä tarkastelemaan entiteetin takaa paljastuvia omistajia oikean verosubjektin tunnistamiseksi. Vastaavuuden arviointi perustuu sekä yhtiöoikeudellisten ja tosiasiallisten piirteiden analysointiin. Koska sekä osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki mahdollistavat laajan valinnanvapauden, pitäisi myös ulkomaisia entiteettejä verrata koko tahdonvaltaisen lainsäädännön määrittelemien toimintamuotojen piiriin. Koska entiteetin verotuksellinen asema vaikuttaa suoraan sen toimintaan, tulisi myös ulkomaisen entiteetin verokohtelulle sen asuinvaltiossa antaa merkitystä. Vastaavuuden arvioinnissa huomiota tulisi kiinnittää entiteetin ominaispiirteiden sisältöön ja tarkoitukseen eikä ulkomaisen lainsäätäjän tekemiin teknisiin ratkaisuihin. Tuloverolain mukaisen luokittelun lisäksi entiteetin kuulumista verosopimuksen soveltamisalan piiriin on arvioitava erikseen. Tuloverolain mukaan yhteisöksi luokiteltava entiteetti saattaa jäädä verosopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle, minkä johdosta tarkastelu siirretään entiteetin omistajien asuinvaltion ja tulon lähdevaltion väliseen verosopimukseen. EU-oikeudella on myös merkitystä vastaavuusarvioinnin kannalta: luokittelu, jonka seurauksena toisessa jäsenvaltiossa asuva entiteetti tulee luokitelluksi eri lailla kuin sitä vastaava suomalainen entiteetti, voi muodostaa kielletyn sijoittautumisoikeuden rajoituksen. Avainsanat Nyckelord Keywords Verosubjekti, luokittelu, ulkomainen entiteetti, hybridiyhtiö, entity classification. Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information II

3 SISÄLLYSLUETTELO Lähteet... VI Lyhenteet... XII Oikeustapaukset... XIII 1. Johdanto Taustaa Tutkimuskysymys ja tutkimusmetodi Rajaukset Rakenne Relevantit lähteet ja terminologia Luokittelun lainsäädännöllinen perusta Tuloverolain verosubjektit ja tulolajit Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Kotimaisen ja ulkomaisen entiteetin välinen rajanveto Yhteisöt tuloverolain mukaan Yhteisön määritelmä, TVL Kieliopillinen tulkinta Säännöksen historiallinen tausta Säännöksen tulkinta oikeuskäytännössä Käsittely kirjallisuudessa TVL 3 7 kohdan merkitys Yhtymät ja yhteisetuudet, TVL Yhtymän määritelmä ja sen historiallinen tausta Muut elinkeinoyhtymät TVL 4 :n kriteerit III

4 4.3. Verotusyhtymät, yhteenliittymät ja yhteisetuudet Verotusyhtymä Yhteenliittymät TVL 5 :n yhteisetuudet Verrattavuuden edellytys ja sen arvioiminen osakeyhtiön ja osuuskunnan kohdalla Lähtökohdat verrattavuuden arviointiin Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki Tahdonvaltaisuus Oikeushenkilöllisyys Omistajien rajoitettu vastuu Pääoma ja sen pysyvyys Osakkeen luovutettavuus Toiminnan tarkoitus Enemmistöperiaate Yhdenvertaisuusperiaate Johdon tehtävä Yleiset periaatteet ja vertailtavuus Luokitteluprosessi Luokittelun lähtökohdat Muut kuin TVL 3 5 :n tarkoittamat entiteetit Uudet oikeushenkilöt Vastaavuuden arviointi Luokittelun ratkaiseminen Entiteettien luokittelu ja verosopimukset Verosopimusten soveltaminen Henkilöt verosopimuksissa IV

5 7.3. Asukkaat Verosopimusstatuksen vaikutus TVL:n mukaiseen luokitteluun EU-oikeuden vaikutus luokitteluun Sijoittautumisoikeus ja pääomien vapaa liikkuvuus Tapaus C-303/07, Aberdeen Property EU-oikeuden ja Aberdeen-tapauksen merkitys entiteettien luokittelussa TVL 4 :n muun elinkeinoyhtymän määritelmä ja sijoittautumisvapaus Johtopäätökset Entiteettien luokittelusäännökset Vertailtavuusvaatimus Luokitteluprosessi Verosopimukset ja EU-oikeus Avoimet kysymykset ja lisätutkimuksen tarve V

6 Lähteet Aarnio, Aulis Laintulkinnan teoria, 4. painos, Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva. Andersson, Edward Tulo- ja varallisuusverolaki, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. Andersson, Edward Linnakangas, Esko Tuloverotus, 7. painos, Talentum, Helsinki. Barenfeld, Jasper Taxation of Cross-Border Partnerships, IBFD Publifications BV, Amsterdam. Crazzolara, Arno National Report on Italy, Cahiers de Droit Fiscal International: Qualification of taxable entities and treaty protection, Vol 99b, s , Kluwer, Haag. Danon, Robert J Qualification of Taxable Entities and Treaty Protection, Bullein for International Taxation 4/2014, s Eduskunnan kirjelmä, 1975 vp, /809. Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksen johdosta laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laeiksi verotuslain muuttamisesta ja leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta samoin kuin laeiksi eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sairasvakuutuslain ja kansaneläkelain muuttamisesta. Fibbe, Gijs The (In)compatibility of the German LLC Decree on the Classification of Foreign Entities with the German Domestic Legal Framework and EC Law, European Taxation 6/2006, s Fibbe, Gijs EC Law Aspects of Hybrid Entities, IBFD Publifications BV, Amsterdam. HE 140/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laeiksi verotuslain muuttamisesta ja leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta samoin kuin laeiksi eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille VI

7 annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sairasvakuutuslain ja kansaneläkelain muuttamisesta. HE 40/1974. Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusverolaiksi. HE 6/1987. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi. HE 109/1988. Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusverolaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. HE 200/1992. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloverolaiksi sekä laiksi eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta. HE 256/1994. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta. HE 109/2005. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. HE 95/2006. Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. HE 185/2012. Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Helminen, Marjaana Dividend Concept in International Tax Law Dividend Payments between Corporate Entities, Kluwer, Deventer. Helminen, Marjaana Tax Treatment of Cross-Border Income Derived Through a Partnership A Finnish Perspective, Bulletin for International Taxation 7/2002, s Helminen, Marjaana EU-vero-oikeus välitön verotus, 2. painos, Talentum, Helsinki. Helminen, Marjaana Kansainvälinen tuloverotus, 2. painos, Edita, Helsinki. VII

8 Hirvonen, Ari Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan, Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17, Helsinki. HM Revenue & Customs, International Manual. INTM Foreign entity classification for UK tax purposes: Considerations when using the List of Classifications of Foreign Entities for UK tax purposes. (viitattu ). HM Revenue & Customs, International Manual. INTM Foreign entity classification for UK tax purposes: List of Classifications of Foreign Entities for UK tax purposes. (viitattu ). Hoor, Oliver Classification of Foreign Entities for Luxembourg Tax Purposes: Methodology and Tax Consequences, European Taxation 2/2012, s Infanti Moens National Report on United States. Cahiers de Droit Fiscal International: Qualification of taxable entities and treaty protection, Vol 99b, s , Kluwer, Haag. Järvelä, Wille Hybid Entities in International Taxation The Classification of Entities for Tax Purposes, JFT 2/2011, s Järvenoja, Markku Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa, Lakimiesliiton kustannus, Vantaa. Karhu, Einari Ulkomaisten sijoitusrahastojen lähdeverokohtelu Suomessa, Verotus 4/2012, s KM 1951:61. Verokomitean mietintö. KM 1969: B 12. Verotuksen yksinkertaistamistoimikunnan mietintö. Tuloverotuksen yksinkertaistaminen ja perheverotuksen uudistaminen. KM 1969: B 18. Liikeverotuksen uudistustoimikunnan mietintö II. Avointen, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöiden sekä yhtymien, kuolinpesien ja konkurssipesien verotuksen uudistaminen. VIII

9 Koskenniemi, Okko Luxemburgilaisten FCP-rahastojen klassifiointi Suomen verotuksessa, Verotus 4/2014, s Kraakman, Rainier Armour John Davies, Paul Enriques Luca Hansmann, Henry Hertig Gerard Hopt, Klaus Kanda, Hideki Rock, Edward The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, 2. painos, Oxford University Press, Oxford. Kyläkallio, Juhani Iirola, Olli Kyläkallio, Kalle Osakeyhtiö I, Edita, Helsinki. Laki- ja talousvaliokunta Eduskunnan laki- ja talousvaliokunnan lausunto n:o 5, Linnakangas, Esko National Report on Finland, Cahiers de Droit Fiscal International: Recognition of foreign enterprises as taxable entities, Vol 73a, s , Kluwer, Haag. Malmgren, Marianne Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen, Edita, Helsinki. Malmgren, Marianne Suomalaisten henkilöyhtiöiden ulkomailta saamien osinkojen, korkojen ja rojaltien verotus, Verotus 3/2012, s Mannio, Lauri Osuuskunnat ja verotus, Edita, Helsinki. Matikkala, Timo Yhtymäverotuksen malleista, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-105, Helsinki. Matikkala, Timo Yhtymät Suomen kansainvälisessä vero-oikeudessa, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-133, Helsinki. Matikkala, Timo National Report on Finland, Cahiers de Droit Fiscal International: International income tax problems of partnerships, Vol 80a, s , Kluwer, Haag. Mikkola, Tuulikki Trust-instituutio: lainvalintaan ja tunnustamiseen liittyviä näkökohtia, asiantuntija-artikkeli, julkaistu , Edilex. (viitattu ). Myrsky, Matti Oikeuslähteistä verotuksessa, Verotus 2/2004, s IX

10 Myrsky, Matti Linnakangas, Esko Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, Talentum, Helsinki. Myrsky, Matti Linnakangas, Esko Elinkeinotulon verotus, 3. painos, Talentum, Helsinki. Mähönen, Jukka Villa, Seppo Osakeyhtiö I yleiset opit, 2. painos, WSOYpro, Helsinki. Määttä, Kalle Mietteitä verolain tulkinnasta, teoksessa Vero ja finanssi: Juhlakirja Matti Myrsky 60 vuotta, s , toim. Altti Mieho, Edita, Helsinki. Nissinen, Mika National Report on Finland, Cahiers de Droit Fiscal International: Qualification of taxable entities and treaty protection, Vol 99b, s , Kluwer, Haag. Nykänen Yhtymästä saadun tulo-osuuden verotuksen tulolähde- ja tulolajijaon ongelmia, Verotus 5/2007, s OECD The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in International Taxation No. 6, Pariisi. OECD The Granting of Treaty Benefits with Respect to the Income of Collective Investment Vehicles, OECD Publishing, julkaistu OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, julkaistu OECD 2014a. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, julkaistu OECD 2014b. Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed version, julkaistu Pönkä, Ville Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta, Edita, Helsinki. Pöyhönen, Seppo Osuuskunta ja osuuskuntalaki, 3. painos, Talentum, Siikarla, Pertti Henkilöyhtiöt, Yrityskirjat Oy, Helsinki. X

11 Toiviainen, Heikki Osakeyhtiön johtajan ja tilintarkastajan vastuusta III, lakimies 1994, s Urpilainen, Matti Vapaa liikkuvuus ja verosuvereniteetti Euroopan unionin sisämarkkinoilla, Lakimiesliiton kustannus, Vantaa. Verohallinnon ohje , Dnro 1203/36/2009. Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa. Verohallinto Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2013, verovuodet 2011 ja 2012, Verohallinnon julkaisu Viitala, Tomi Ulkomaisten sijoitusrahastojen ja niiden kautta saadun tulonverokohtelusta, Vertotus 5/2005, s Viitala, Tomi KHO:n SICAV-ratkaisut, Verotus 3/2010, s Villa, Seppo Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt, 3. painos, Talentum, Helsinki. Wikström, Kauko Yleiset opit verotuksessa ja vero-oikeudessa, 3. painos, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, Julkisoikeuden sarja A:35, Turku. Wilhelmsson, Thomas - Jääskinen, Niilo Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, 3. painos, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. Äimä, Kristina Sisäiset korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa, WSOYpro, Helsinki. Äimä Kristina Ulkomaisen sijoitusrahaston oikeus hakea osingosta perityn lähdeveron palautusta ja ulkomaisen eläkerahaston lähdeverotus Suomessa, Verotus 4/2012, s XI

12 Lyhenteet AKYL laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä /389 BEPS Base Erosion and Profit Shifting EETVL tulo- ja varallisuusverolaki /1043 EU Euroopan unioni ETVL tulo- ja varallisuusverolaki /1240 EVL laki elinkeinotulon verotuksesta /360 FCP Fonds Commun de Placement HE hallituksen esitys IFA International Fiscal Association JFT Tidskrift, utgiven af Juridiska Föreningen i Finland KHO korkein hallinto-oikeus KVL keskusverolautakunta LähdeVL laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta /627 MVL maatilatalouden tuloverolaki /543 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OYL osakeyhtiölaki /624 PL perustuslaki /731 SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (EY-sopimus korvattiin allekirjoitetulla ja voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella ja sen nimi muutettiin sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta) SICAV Société d'investissement À Capital Variable TOA tulo- ja omaisuusveroasetus /27 TOL tulo- ja omaisuusverolaki /888 TVL tuloverolaki /1535 USC the United States Code VML laki verotusmenettelystä /1558 VOYL laki osakeyhtiöstä /22 XII

13 Oikeustapaukset Korkein hallinto-oikeus KHO 2004: KHO 2004:116 22, 68, 79 KHO 2013:51 63 Keskusverolautakunta KVL 1997/ KVL 2000/ KVL 2002/61 20, 23, 63 KVL 2006/1 62 KVL 2011/71 20 KVL 2013/8 34, 35 KVL 2013/14 34, 35 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha 71 XIII

14 1. Johdanto 1.1. Taustaa Valtioiden yhtiöoikeudellisen ja vero-oikeudellisen lainsäädännön eroavaisuuksien vuoksi aina ei ole täysin selvää, miten ulkomaista entiteettiä tulisi kohdella verotuksessa. Tähän liittyvä päällimmäinen kysymys on, tulisiko entiteettiä kohdella itsenäisenä verovelvollisena vai pitäisikö sitä kohdella läpivirtausyksikkönä (transparent), jolloin yhtiön sijaan tulon saajina olisivatkin yhtiön omistajat. Erillisinä verovelvollisina kohdeltavia entiteettejä kutsutaan eiläpinäkyviksi (opaue) ja kyseinen lähestymistapa johtaa taloudelliseen kaksinkertaiseen verotukseen, sillä samasta tulosta verotetaan sekä entiteettiä, että myöhemmin myös sen omistajia. 1 Yksinkertaisen verotuksen mallissa entiteetin tuloja verotetaan ainoastaan kerran ja verotus tapahtuu joko omistajien tai entiteetin tasolla. 2 Jopa kysymykseen, miten kotimaiset entiteetit luokitellaan verotuksessa, löytyy kansainvälisesti useita eri lähestymistapoja. Joissain valtioissa verotuksellinen luokittelu vastaa yhtiöoikeudellista asemaa; eli jos entiteetti ei ole oikeushenkilö, ei se myöskään ole itsenäinen verosubjekti. Toinen vaihtoehto on olla seuraamatta yhtiöoikeudellista luokittelua ja määritellä entiteettien verotuksellinen asema verolaeissa. 3 Suomessa eri entiteetit on luokiteltu tuloverolaissa ( /1535; TVL) joko erillisenä verovelvollisina verotettaviksi yhteisöiksi, läpikulkuyksikköinä verotettaviksi yhtymiksi, tai erillisinä verovelvollisina verotettaviksi yhteisetuuksiksi. Luonnollisen henkilön kuolema ja oikeushenkilön konkurssi muodostavat myös verosubjektiopin kannalta omat erikoistilanteensa ja tuloverolaki sisältääkin erityisäännökset kuolinpesän ja konkurssipesän verotukselle. 4 Ulkomaisten entiteettien luokittelu on haastavaa, sillä kaikkien mahdollisten ulkomaisten toimintamuotojen (niin yhtiöitettyjen kuin yhtiöittämättömien) kattaminen nimenomaisella luokittelusäännöksellä on käytännössä mahdotonta. Tästä syystä ulkomaisten entiteettien luokitteluun on kehitetty yleisiä sääntöjä, joiden avulla voidaan ratkaista ennalta määrittelemättömät luokittelutilanteet. Ulkomaisten entiteettien luokitteluun on eri valtioissa käytössä useita eri 1 Barenfeld 2005, s Barenfeld 2005, s Danon 2014, s Wikström 2006, s

15 ratkaisuja. Kolme selvästi eniten käytettyä tapaa ovat valinnanvapauteen perustuva menetelmä, määrätty menetelmä ja vertaileva menetelmä. 5 Valinnanvapauteen perustuvasta menetelmästä parhaiten tunnettu esimerkki on Yhdysvalloissa käytetty check-the-box -järjestelmä, jossa ulkomainen yhtiö saa valita millä tavoin sitä kohdellaan verotuksessa. Ainoastaan tiettyjen ulkomaisten yhtiömuotojen osalta verotuksellinen asema on ennalta määrätty. 6 Suomalaisista yhtiöistä vain julkinen osakeyhtiö kvalifioituu automaattisesti erilliseksi verovelvolliseksi. 7 Määrättyä menetelmää käytetään esimerkiksi Italiassa, jossa kaikkia ulkomaisia entiteettejä kohdellaan erillisinä verovelvollisina. 8 Suomen luokittelusäännöstö muistuttaa selvästi eniten vertailevaa menetelmää. Menetelmä perustuu kotimaisten entiteettien vertailemiseen luokiteltavana olevan entiteetin kanssa parhaimman vastaavuuden löytämiseksi. Esimerkiksi Saksassa yhtymien vertailukelpoisuutta koskeva säännöstö on varsin kehittynyt ja juontaa juurensa vuonna 1930 tehdystä venezuelalaista entiteettiä koskeneesta tuomioistuinratkaisusta. Tämä niin sanottu typenverleichmenetelmä kiinnittää huomiota muun muassa entiteetin jäsenten henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön sitoumuksista, entiteetin oikeudelliseen erillisyyteen, ulkopuolisen johdon mahdollisuuteen ja pääoman pysyvyyteen. 9 Suomessa ei kuitenkaan ole nimenomaisia säännöksiä ulkomaisten entiteettien luokitteluksi ja tästä syystä luokittelu tapahtuu tuloverolain yleisten määritelmien avulla, joita sovelletaan yhtä lailla kotimaisiin entiteetteihin. Tämän lisäksi EU-maissa asuvien entiteettien luokittelussa merkitystä on annettava myös sijoittautumisvapauden ja pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteille sekä EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännölle. 10 Käytännön merkitystä luokittelukysymyksillä on erityisesti tapauksissa, joissa toinen valtio luokittelee entiteetin eri tavalla kuin sen asuinvaltio. Asuinvaltio voi kohdella entiteettiä läpivirtausyksikkönä toisen valtion luokitellessa sen itsenäiseksi verovelvolliseksi tai päinvastoin. Näitä tilanteita kutsutaan klassifikaatiokonflikteiksi ja ne voivat johtaa kansainväliseen kak- 5 Barenfeld 2005, s Infanti Moens 2014, s Title 26 USC (Internal Revenue Code) (b)(8)(i). 8 Crazzolara 2014, s Barenfeld 2005, s Lisää typenverleich-menetelmästä Fibbe Koskenniemi 2014, s

16 sinkertaiseen verotukseen tai jopa nollaverotukseen tilanteesta riippuen. 11 Näitä klassifikaatiokonflikteja käytetään verosuunnittelussa esimerkiksi aikaansaamaan saman menon vähennyskelpoisuus useammassa valtiossa tai aiheuttaa menoa vastaavan tulon syntymättä jääminen. 12 Entiteettiä, joka luokitellaan yhdessä valtiossa erilliseksi verosubjektiksi ja toisessa valtiossa läpivirtausyksiköksi, kutsutaan hybridiyhtiöksi Tutkimuskysymys ja tutkimusmetodi Tämän tutkielman tutkimuskysymyksenä on, miten ulkomaiset entiteetit luokitellaan tuloverotuksessa. Tutkielman tarkoituksena on siis kotimaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä avuksi käyttäen jäsennellä luokittelussa käytettävät säännöt ja periaatteet yhtenäiseksi säännöstöksi. Kotimaisen säännöstön lisäksi tutkielmassa käsitellään verosopimusten ja EU-oikeuden merkitystä luokittelukysymyksiin. Tarkoituksena on sekä lainsäädännöllisen viitekehyksen muodostaminen luokittelusäännöstölle että itse luokitteluprosessin analysoiminen. Koska ulkomaiset entiteetit luokitellaan samojen säännösten avulla kuin kotimaisetkin entiteetit, luokittelukriteerit on muodostettava tuloverolain yleisten käsitteiden kautta. Näin ollen käsiteltäväksi tulevat TVL 3 :n yhteisön, TVL 4 :n yhtymän ja TVL 5 :n yhteisetuuden määritelmät, jotta kokonaisvaltainen luokitteluprosessi olisi mahdollista systematisoida. Luokitteluprosessia tullaan analysoimaan etenkin osakeyhtiön, osuuskunnan ja henkilöyhtiöiden näkökulmasta tarkoituksena tunnistaa, mihin ominaisuuksiin tulisi kiinnittää huomiota verratessa ulkomaista entiteettiä kotimaisten osakeyhtiön tai osuuskunnan kanssa ja millä edellytyksillä ulkomainen entiteetti luokiteltaisiin yhtymäksi. Perustapauksissa ulkomaisten osakeyhtiötä tai henkilöyhtiötä muistuttavien entiteettien verrattavuus on usein selkeää 14, mutta ulkomaisten entiteettien laajan kirjon vuoksi myös epäselviä tapauksia ilmenee. Kansainvälisen kaupankäynnin lisääntyessä näitä tilanteita tullaan kohtaamaan yhä useammin, minkä vuoksi myös osakeyhtiöitä ja osuuskuntaa koskevien vertailukriteerien systematisointi on tarpeellista. 11 Barenfeld 2010, s OECD 2014a, s Helminen 2013, s Helminen 2010, s

17 Tutkimusmetodina käytetään oikeusdogmaattista eli lainopillista tutkimusmetodia. Oikeusdogmaattinen tutkimusmetodin tarkoituksena on voimassa olevan oikeuden systematisointi ja tulkinta. 15 Tutkielma on sekä vero-oikeudellinen että yhtiöoikeudellinen, sillä verotuksessa tapahtuva luokittelu on vahvasti kytköksissä valittuun toimintamuotoon ja sen yhtiöoikeudelliseen asemaan. Näitä yhtiöoikeudellisia piirteitä arvioidaan kuitenkin vero-oikeudellisesta perspektiivistä ja nimenomaisesti TVL 3 :n vastaavuusarvioinnissa suoritettavan vertailun kautta Rajaukset Luokittelua tutkitaan prosessina ja tarkoituksena on määritellä, minkä sääntöjen ja periaatteiden puitteissa luokittelu tapahtuu. Tässä tutkielmassa ei siis laajuuden asettamien rajoitteiden vuoksi tulla käsittelemään luokittelun seurauksia muuta kuin yleisellä tasolla, sillä verosubjektin valinta aiheuttaa laajoja ja moninaisia vaikutuksia sekä verovelvolliselle että entiteetin omistajille. 16 Edellä mainitusta syystä myös BEPS-projektin ehdotukset entiteettien luokittelueroista syntyvien verorakenteiden nollaverotuksen estämiseksi on rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle. 17 BEPS-projektin hybridiyhtiöitä koskevat säännökset pyrkivät puuttumaan luokitteluvirheiden seurauksiin eikä itse luokittelusäännöstöihin ole pyritty puuttumaan, kuten jo hybridejä koskevan osuuden nimi Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements kertoo. 18 TVL 3 :n yhteisön määritelmä edellyttää muulta kuin nimenomaisesti mainitulta entiteetiltä verrattavuutta pykälässä lueteltujen yhteisöjen kanssa. Passiiviset pääomansijoitukset on jätetty käsittelyn ulkopuolelle: ulkomaisten entiteettien vastaavuutta sijoitusrahastojen kanssa on käsitelty sekä oikeuskäytännössä että oikeuskirjallisuudessa enemmän kuin osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Oikeustila on niiden osalta selvempi, minkä vuoksi sijoitusrahastot on perusteltua 15 Hirvonen 2011, s Luokittelulla on merkitystä muun muassa verosubjektiin, veronmaksun ajankohtaan, tulon tyyppiin ja maksettavaan veroon (esimerkiksi omistajan henkilökohtainen tulo tai yhteisöverotus). Tästä lisää Barenfeld 2005, s Base Erosion and Profit Shifing, OECD OECD 2014a. 4

18 rajata käsittelyn ulkopuolelle. Luottolaitostoiminta ja vakuutusyhtiötoiminta on myös rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle toimialojen erityisen luonteen ja niiden toimintaa koskevan erityislainsäädännön huomattavan määrän vuoksi. Ulkomaisten julkisten (valtiollisten ja paikallishallinnollisten) toimijoiden, uskonnollisten yhteisöjen, säätiöiden ja aatteellisten yhdistysten luokittelu on jätetty tämän tutkielman ulkopuolelle. Edellä mainittujen ei-kaupallisten toimijoiden osalta luokittelukysymykset aktualisoituvat harvemmin, sillä niiden toiminta on vähemmän kansainvälistä ja usein niiden luokittelu myös vähemmän epäselvää kuin elinkeinoa harjoittavien entiteettien Rakenne Tutkielman toisessa luvussa käsitellään luokittelun lainsäädännöllinen perusta ja tutkitaan entiteetin ulkomaisuuden käsitettä. Kolmannessa ja neljännessä luvussa käsitellään tuloverolain entiteettityyppien, yhteisön, yhtymän ja yhteisetuuden, määritelmät, niiden tulkinta ja käsitteiden merkitys ulkomaisten entiteettien luokittelussa. Lukujen tarkoituksena on tarkkaan jäsennellä sovellettavat oikeussäännöt ja selvittää niiden merkityssisällöt luokittelun kannalta. Koska ulkomaisten entiteettien luokitteleminen yhteisöksi edellyttää entiteetin vertaamista kotimaisten yhteisöjen kanssa, viidennessä luvussa tutkitaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tunnusmerkkejä. Luvussa ei ainoastaan kuvailla käsiteltäviä entiteettejä yhtiöoikeuden näkökulmasta, vaan tarkoituksena on nimenomaisesti määritellä tuloverotuksen mukaisen luokittelun kannalta keskeiset ominaisuudet ja piirteet, jotka eivät välttämättä ole täysin samat kuin yhtiöoikeudessa. Kuudennessa luvussa jäsennellään entiteettityyppien määritelmien avulla ulkomaisten entiteettien luokitteluprosessi. Luvussa määritellään lähtökohdat ulkomaisen entiteetin luokittelulle ja eri kotimaisten verosubjektien määritelmien keskinäinen suhde. Seitsemännessä luvussa selvitetään verosopimusten merkitys tuloverolain mukaiseen luokitteluprosessiin ja vastaavasti kahdeksannessa luvussa tutkitaan EU-oikeuden vaikutuksia luokitteluun, etenkin TVL 3 7 kohdan vertailtavuuden arviointiin. Yhdeksännessä luvussa tehdään lopulliset johtopäätökset tutkimuksesta. 5

19 1.5. Relevantit lähteet ja terminologia Entiteettien luokittelua tuloverotuksessa on käsitelty useissa kirjoissa ja artikkeleissa, mutta tarkastelu on keskittynyt usein johonkin tiettyyn yhtiömuotoon tai yksittäiseen luokittelutapaukseen. Toinen näkyvä painopiste kirjallisuudessa on luokittelun seuraukset eli verovelvollisuutta, lähdeverotusta, kaksinkertaisen verotuksen poistamista ja verosuunnittelua koskevat kysymykset. Luokittelua ei ole systematiikan puolesta arvioitu kirjallisuudessa lukuun ottamatta IFA:n vuoden 2014 kongressiin Nissisen kirjoittamaa Suomea koskevaa kappaletta. 19 Luokittelua koskevia aiheita on ollut aikaisemminkin IFA:n kongressien aiheena, mutta Suomea koskevat kirjoitukset ovat ulkomaisia entiteettejä koskevien lainsäädännöllisten muutosten myötä menettäneet suurilta osin merkityksensä. 20 Malmgren on väitöskirjassaan Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen käsitellyt monia ulkomaisten yhteisöjen verokohteluun mukaan lukien luokitteluun liittyviä kysymyksiä, mutta yhtymien verokohtelu on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 21 Yhtymien luokittelusta ja siihen liittyvistä verokysymyksistä ovat kirjoittaneen muun muassa Järvelä ja Helminen 22. Suurin osa luokitteluun liittyvästä oikeuskäytännöstä koskee ulkomaisten sijoitusrahastojen luokittelua ja siihen liittyviä kysymyksiä ovat pohtineet muun muassa Viitala, Äimä ja Koskenniemi. 23 Kansainväliseltä näkökulmalta aihetta ovat käsitelleet muun muassa Barenfeld ja Helminen. 24 Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään verotuksellisen statuksen määrittelyssä termiä entity classification. Käytän tässä tutkielmassa suomenkielistä termiä entiteetti, joka toimii yläkäsitteenä moninaiselle joukolle toimijoita, jotka ovat joitain muita kuin omissa nimissään toimivia yksityishenkilöitä. Entiteetti-käsitettä ei käytetä tuloverotuksessa eikä yhtiöoikeudessa, minkä johdosta se on neutraali suhteessa sekä tuloverotuksen että siviilioikeuden käsitteisiin eikä ota kantaa esimerkiksi toimijan oikeushenkilöllisyyteen tai asemaan tuloverotuksessa. 19 Nissinen 2014, s Linnakangas 1988: Recognition of foreign enterprises as taxable entities, Matikkala 1995: International income tax problems of partnerships. 21 Malmgren Järvelä 2011, Helminen Viitala 2005, Viitala 2010, Äimä 2012, Koskenniemi Barenfeld 2005, Helminen

20 Tuloverolaissa on olemassa määritelmät termeille yhteisö, yhtymä ja yhteisetuus ja tässä tutkielmassa niitä käytetään tuloverolain mukaisessa merkityksessä. Tuloverolain mukaiset yhteisöt, yhtymät ja yhteisetuudet ovat siis kaikki termin entiteetti alakäsitteitä. Sanaa yhtiö käytetään etenkin osakeyhtiötä ja henkilöyhtiöitä käsittelevässä luvussa sekä oikeustapauksia käsitellessä, jos myös tuomioistuin on käyttänyt yhtiö-termiä. Tässä tutkielmassa yhtiö-termi viittaa siis ainoastaan toiminnan harjoittamiseen yhtiömuodossa eikä se ulkomaisen entiteetin kohdalla ota kantaa siihen, onko ulkomainen yhtiö Suomessa luokiteltava yhteisöksi vai yhtymäksi. Entiteettien tyypittelyä eri verosubjekteiksi kuvaan kotimaisella termillä luokittelu, joka mielestäni vastaa prosessia paremmin kuin ajoittain kirjallisuudessa käytetty anglismi klassifikaatio. 7

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sanna Juutila RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2010 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terttu Malinen PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET?

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET? TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET? Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus TAMPERE 2012 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Aino Saari NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu SAARI, AINO: Negatiivinen

Lisätiedot

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Joensuu 2012 Laskentatoimen

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Hannu Huotilainen Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Pro gradu tutkielma Syyskuu 2103 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta; Finanssioikeus

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Hansi Hautamäki 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04 Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet Ennakkoratkaisuhakemus Ennakkoratkaisuhakemuksessaan keskusverolautakunnalle

Lisätiedot

JÄÄKIEKKOILIJOIDEN URHEILIJARAHASTO - Jäätävää verosuunnittelua?

JÄÄKIEKKOILIJOIDEN URHEILIJARAHASTO - Jäätävää verosuunnittelua? JÄÄKIEKKOILIJOIDEN URHEILIJARAHASTO - Jäätävää verosuunnittelua? Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 19.06.2014 Tekijä: Hannu Lignell 181999 Ohjaaja: Matti Myrsky I SISÄLLYS

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tuomas Tähtinen Maisteritutkielma Finanssioikeus Syksy 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka, Laatija: Jari Inkinen Ohjaaja: Professori Raimo Immonen 29.04.2013 Turku Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

POKERITULOJEN VEROTUS

POKERITULOJEN VEROTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi POKERITULOJEN VEROTUS Tarkastajat: Professori Minna Martikainen Professori Jaana Sandström Teemu Rastas Helokantie 1 C B

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA Rajanveto verottoman rahoituspalvelun ja verollisen palvelun välillä Yritysjuridiikan pro gradu -tutkielma Tekijä: Aino Michael Ohjaajat: Professori OTT Raimo Immonen

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 Pro-gradu -tutkielma Yritysoikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 16/2013 Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 16/2013 Verotus 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SIJOITUSTOIMINTA. - sijoitusrahastolain 12 luvun ilmeneminen erikoissijoitusrahastojen säännöissä

ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SIJOITUSTOIMINTA. - sijoitusrahastolain 12 luvun ilmeneminen erikoissijoitusrahastojen säännöissä ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SIJOITUSTOIMINTA - sijoitusrahastolain 12 luvun ilmeneminen erikoissijoitusrahastojen säännöissä Helsingin Yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta OTM-tutkielma Ohjaajat: Heikki

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Valtiovarainministeriön vero-osastolle Valtiovarainministeriön vero-osastolle Kiitän mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta 18.12.2014 koskien Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta.

Lisätiedot