Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin talousarvio lyhyesti"

Transkriptio

1 Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN KOMISSIO

2 Mihin EU:n rahat käytetään? EU:n vuotuisen talousarvion loppusumma on noin 1 prosentti EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta varallisuudesta eli noin 244 euroa kansalaista kohti. Varat käytetään kansalaisten elämänlaadun parantamiseen. Opiskelijoiden kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta lähteä ulkomaille opiskelemaan. EU:n varoilla helpotetaan pienyritysten pääsyä suurille markkinoille ja taataan niille tasa-arvoisempi toimintaympäristö. Niillä lisätään tutkijoiden mahdollisuuksia päästä kehittelemään ideoitaan ja luodaan työttömille työnhakijoille uusia kouluttautumismahdollisuuksia. Hyödymme kaikki välittömästi tai välillisesti monista EU:n talousarviosta rahoitetuista hankkeista, joiden ansiosta saamme nauttia muun muassa puhtaammista uimarannoista, terveellisemmästä ruoasta ja parempikuntoisista teistä sekä perusoikeuksien turvasta. EU:n talousarviosta rahoitettavat toiminnot ja hankkeet perustuvat EU:n kulloinkin asettamiin prioriteetteihin. Ne ryhmitellään kuuteen laajaan menoluokkaan (joita kutsutaan otsakkeiksi) sekä 31 toimintalohkoon. EU:n talousarviosta rahoitetaan toimintoja ja hankkeita sellaisilla aloilla, joilla EU-maat ovat sopineet toimivansa unionin tasolla. Yhdistämällä voimavarat saadaan parempia tuloksia halvemmalla. On kuitenkin myös sellaisia aloja, joista EU-maat ovat päättäneet, että unionin laajuista toimintaa ei tarvita. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja eläketurva, terveydenhuolto sekä koulutus, jotka rahoitetaan jäsenvaltioiden, alueiden tai kuntien budjettivaroista. Niin sanotun toissijaisuusperiaatteen noudattamisella varmistetaan, että unioni toimii ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 44,6 % Kilpailukyky ja koheesio 42,5 % Luonnonvarat: maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö ja kalastus 1,3 % Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 5,7 % EU maailmanlaajuisena toimijana 5,9 % Hallinto ja muut menot % EU:n menoista ( )

3 hittävässä ja sitä jakelevassa yrityksessä. Samalla se parantaa kuluttajansuojaa. Pitkäaikainen talouskasvu edellyttää kuitenkin myös EU:n kasvupotentiaalin hyödyntämistä ja lisäämistä. Tästä painopistealueesta käytetään nimitystä koheesio, jolla tarkoitetaan erityisesti muita köyhempien alueiden auttamista uudistamaan taloutensa, jotta ne menestyisivät maailmanlaajuisessa kilpailussa. Innovaatiot ja osaamistalous tarjoavat ennennäkemättömän tilaisuuden käynnistää talouskasvu näillä alueilla. EU pyrkii edistämään koheesiota erityisesti kehittämällä tällaisten alueiden infrastruktuuria ja auttamalla niitä kouluttamaan työvoimaansa sekä ottamaan käyttöön uusinta teknologiaa. EU:n talousarviosta tuetaan myös talous- ja sosiaalialan yhteistyötä yli alueiden ja valtioiden rajojen. EU:n toiminta merkitsee usein kokemusten ja taitotiedon vaihtoa, mistä voi olla erityisen paljon hyötyä köyhemmille alueille. Kasvu ja työllisyys EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet keskittyä jaksolla yhteistyössään ja EU:n varojen käytössä talouskasvun ja työpaikkojen lisäämiseen. Kestävä kehitys on nyt unionin toiminnan keskeisiä painopistealueita. EU:n talouden kilpailukykyä on lisättävä ja vähemmän kehittyneiden alueiden on saatava muiden etumatka kiinni. Kilpailukykyisempi talous edellyttää lisäpanostusta tutkimukseen ja koulutukseen, liikenne- ja energiaverkkojen laajentamista ja työolojen parantamista. Kaikki nämä tavoitteet on pyrittävä toteuttamaan samanaikaisesti. Esimerkiksi jossakin tutkimuslaboratoriossa keksittyä yksinkertaista ideaa voidaan hyödyntää eri puolilla EU:ta toimivissa pienyrityksissä, markkinoida EU:n laajuisesti ja samalla täysin turvata kuluttajien oikeudet. Näin yksinkertaisen idean rahoittaminen luo uusia työpaikkoja tutkimuksen alalla sekä tuotteen ke- Luonnonvarat Koska maantieteelliset olot ja ilmasto ovat eri EU-maissa hyvin erilaiset, ne pystyvät tuottamaan laajan valikoiman erilaisia maataloustuotteita, joita kuluttajat voivat hankkia edulliseen hintaan. EU:n maatalousalan toiminnalla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin maataloustuottajien on täytettävä kuluttajien tarpeet muun muassa varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita. Toiseksi tuotantopuolella maatalousyhteisöjen olisi pystyttävä suunnittelemaan ja mukauttamaan tuotantoaan kysyntää vastaavaksi ja varmistamaan samalla, että ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. 3

4 Lisäksi luonnonvarojen hyvä hoito ja suojelu edellyttävät välittömiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä, maaseudun elinkeinoelämän rakenneuudistusta ja monipuolistamista sekä kestävää kalastusta. Valitettavasti eläintautien, öljyvuotojen ja ilman saastumisen vaikutukset eivät pysähdy valtioiden rajoille. Näiden uhkien torjumiseksi tarvitaan laajamittaisia toimia monilla eri aloilla ja monissa eri maissa. Perusvapaudet, turvallisuus ja oikeus Terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunta on paljon tehokkaampaa silloin, kun EU-maat vaihtavat tietoja ja toimivat yhteistyössä. EU:n tavoitteina ovat unioniin suuntautuvien muuttovirtojen tehokas hallinta, tiivis yhteistyö rikos- ja oikeusasioissa sekä oikeusvaltioon perustuva turvallinen yhteiskunta. Eurooppalaisuuden peruspilarit: keskustelu, kuunteleminen ja kulttuuri EU:n väkiluku on noin 500 miljoonaa. EU:ssa puhutaan lukuisia eri kieliä, ja eri maiden kulttuuritausta on hyvin erilainen. Tämä on Euroopan unionin ainutlaatuinen rikkaus: yhteisiin arvoihin perustuva kulttuurin monimuotoisuus. EU käyttää varojaan tämän rikkaan kulttuuriperinnön edistämiseksi ja suojelemiseksi. Samalla se kannustaa kansalaisiaan osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi se edistää kansanterveyttä ja kuluttajansuojaa. Vuonna 1987 aloitettu Erasmus-ohjelma on tähän mennessä tarjonnut jo yli 2 miljoonalle eurooppalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa osan korkeakouluopinnoistaan toisessa EU maassa. 4

5 Humanitaarisen avun pääosasto toimitti Thaimaahan elintarvikeapua ja saniteettihuoltojärjestelmiä yli :lle Myanmarista tulleelle pakolaiselle. Maailmanlaajuinen toimija EU:n talousarvion vaikutus ulottuu myös unionin ulkorajojen ulkopuolelle. Monille maille näkyvin tukimuoto on hätäapu, jota EU antaa niille luonnonkatastrofien jälkeen. Toiset saavat pitkäaikaista apua hyvinvoinnin, vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. EU:n pitkäaikaisen avun lisäksi 77 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kehitysmaata saa tukea Euroopan kehitysrahastosta (EKR) EU:n talousarvion ulkopuolelta. Kymmenes EKR kattaa vuodet , ja sen määrärahat ovat 22,7 miljardia euroa. EKR:sta myönnetään yleistä ja sektorikohtaista budjettitukea AKT-maille sekä rahoitusta, jolla tuetaan liikenteeseen, infrastruktuuriin, demokraattiseen hallintoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä terveyteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita. Hallintomenot Hallintomenot kattavat kaikkien toimielinten (Euroopan parlamentti, neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin ja tilintarkastustuomioistuin) henkilöstö- ja kiinteistömenot. Bangladeshissa riehunut Sidr-pyörremyrsky jätti kodittomaksi satojatuhansia ihmisiä. EU auttoi pyörremyrskyn uhreja antamalla yhteensä 6,5 miljoonan euron arvosta apua vesi- ja elintarvikehuoltoa sekä suojien rakentamista varten. 5

6 Mistä rahat tulevat? Euroopan unionin menot rahoitetaan niin sanotuista omista varoista. Jäsenvaltiot keräävät nämä lakisääteisesti unionille kuuluvat varat ja siirtävät ne EU:n käyttöön. Omia varoja on kolmea lajia (määristä tässä annetut esimerkit perustuvat vuotta 2010 koskeviin tuloarvioihin): % kaikista tuloista Mistä rahat tulevat? % Perinteiset omat varat (arvio) 38 % 12 % 11 % 40 % 76 % 5 % Alv-varat BKTL-varat Muut tulot EU:n talousarvion omat varat 1 % Perinteiset omat varat koostuvat pääasiassa tullimaksuista, joita kannetaan unionin ulkopuolisista maista tuoduista tuotteista. Niistä kertyy noin 12 prosenttia kokonaistuloista. Arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla yhdenmukaista verokantaa kunkin jäsenvaltion alv-tuloihin. Arvonlisäveroon perustuvien varojen osuus EU:n kokonaistuloista on 11 prosenttia. Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla kunkin jäsenvaltion BKTL:oon samaa prosenttiosuutta. Vaikka nämä varat oli alun perin tarkoitettu tasapainottavaksi tulonlähteeksi, suurin osa tuloista eli noin 76 prosenttia saadaan nykyään BKTL-varoista. Talousarvioon ohjataan muitakin tuloja, kuten EU:n henkilöstön palkastaan maksamat verot, EU:n ulkopuolisten maiden maksuosuudet osallistumisesta eräisiin EU:n ohjelmiin ja kilpailu- tai muuta lainsäädäntöä rikkoneille yrityksille määrätyt sakot. Nämä sekalaiset tulot ovat yhteensä noin yksi prosentti EU:n talousarviosta. Vuonna 2010 EU:n tulot ovat arvion mukaan noin 122,9 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden osuus EU:n talousarvion rahoittamisesta on suurin piirtein suhteessa niiden taloudelliseen vaurauteen. Saksan, Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuuksia laskettaessa sovelletaan kuitenkin eräitä mukautuksia (korjauksia), joilla supistetaan niiden muutoin liian suuriksi muodostuvia nettomaksuosuuksia. 6

7 EU:n talousarvion tuloja ja menoja rajoittavat Vastaavasti EU:n talousarviosta suunnataan varoja jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa oleville tuensaajille unionin päättämien painopisteiden mukaisesti. Kaikki jäsenvaltiot saavat varoja EU:n talousarviosta, joskin köyhemmät jäsenvaltiot saavat suhteessa enemmän varoja kuin rikkaat. Tämän taustalla on EU:n ohjelmien perustana oleva solidaarisuusperiaate, joka näkyy etenkin koheesiopolitiikassa. unionin perussopimukset, joiden mukaan EU:n talousarvio ei saa olla alijäämäinen, toisin sanoen tulojen on katettava kaikki menot menokatto, josta päättävät jäsenvaltioiden hallitukset ja parlamentit; tämä omien varojen enimmäismäärä, joka koskee EU:n talousarviosta suoritettavia maksuja, on tällä hetkellä 1,24 prosenttia EU:n bruttokansantulosta (BKTL) eli noin 293 euroa EU:n kansalaista kohti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisesti sopima monivuotinen rahoituskehys, jossa määrätään, miten EU:n talousarvion eri menoluokkiin kuuluvat menot voivat tietyllä ajanjaksolla kehittyä neuvoston ja parlamentin antama varainhoitoasetus, jossa säädetään talousarvion laatimisesta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista sekä tilintarkastuksesta. 7

8 Miten talousarviosta päätetään? Komissiolla, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kullakin oma roolinsa talousarviosta päätettäessä. Lissabonin sopimuksen mukaan talousarviomenettely alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Ensimmäisessä vaiheessa neuvosto hyväksyy monivuotisen rahoituskehyksen saatuaan ensin Euroopan parlamentilta tämän jäsenten enemmistön hyväksynnän. Vähintään viiden vuoden jaksoksi laadittavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä asetetaan kunkin otsakkeen menoille vuotuinen yläraja, jota talousarvioon otetut menot eivät saa ylittää. Rahoituskehyksellä varmistetaan näin se, että menot voidaan suunnitella pitkällä aikavälillä ja että talousarviossa on joustavuutta. Uusin monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet TIETOISKU EU:n talousarviosta päätetään demokraattisesti kaikissa vaiheissa Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuotuisen talousarvion. Yleensä EU:n toimintaa ei voida toteuttaa, ellei asiasta ole annettu säädöstä. Tällaista säädöstä kutsutaan toiminnan oikeusperustaksi. Säädösehdotukset antaa komissio, ja ne hyväksyy yhteisön lainsäätäjä eli neuvosto joko yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tai yksin. Komissaari Janusz Lewandowski selostamassa talousarvioasioita lehdistötilaisuudessa 8

9 Käsittely parlamentissa Parlamentilla on 42 päivää aikaa joko hyväksyä talousarvio lokakuussa pidettävässä ensimmäisessä käsittelyssä tai toimittaa talousarvioesitykseen tekemänsä tarkistukset neuvostolle. Neuvosto voi hyväksyä tarkistetun talousarvioesityksen 10 päivän kuluessa. Sovittelukomitea Jos neuvosto ei hyväksy parlamentin tekemiä tarkistuksia, kutsutaan koolle sovittelukomitea, joka muodostuu neuvoston jäsenistä tai heidän edustajistaan sekä vastaavasta määrästä Euroopan parlamentin edustajia. Komitean tehtävänä on päästä sopimukseen yhteisestä tekstistä 21 päivän kuluessa. Komission talousarvioesitys Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Kaikki EU:n toimielimet ja muut elimet laativat omat arvionsa talousarvioesitystä varten omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti ennen heinäkuun 1. päivää. Komissio laatii näiden arvioiden pohjalta vuotuisen talousarvioesityksen, joka toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille viimeistään 1. syyskuuta. Käytännössä komissio pyrkii tekemään talousarvioesityksen ennen huhtikuun loppua tai toukokuun alkua. Kun sovittelukomiteassa on marraskuun alkupuolella päästy sopimukseen yhteisestä tekstistä, neuvostolla ja parlamentilla on 14 päivää aikaa hyväksyä tai hylätä kyseinen teksti. Parlamentti voi hyväksyä talousarvion siinäkin tapauksessa, että neuvosto hylkää yhteisen tekstin. Jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto hylkäävät yhteisen tekstin tai jos jompikumpi näistä toimielimistä hylkää yhteisen tekstin ja toinen ei ole tehnyt ratkaisuaan, komissio tekee uuden talousarvioesityksen. Talousarvion käsittely neuvostossa Neuvosto vahvistaa talousarvioesitystä koskevan kantansa, joka sisältää myös mahdolliset tarkistukset, ja ilmoittaa sen Euroopan parlamentille viimeistään 1. lokakuuta. Neuvosto ilmoittaa parlamentille samalla myös kannan vahvistamisen taustalla olevista perusteista. Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek ( ) 9

10 Jos talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkuun mennessä lopullisesti hyväksytty, menot katetaan kuukausittain siten, että kunakin kuukautena käytetään enintään yksi kahdestoistaosa edellisen varainhoitovuoden talousarviomäärärahoista. Samanlaisia menettelyjä noudatetaan hyväksyttäessä oikaisukirjelmiä, joilla muutetaan talousarvioesitystä (kun ennen talousarvion vahvistamista saadaan uusia tietoja), ja lisätalousarvioita (kun talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenee väistämättömiä, poikkeuksellisia tai odottamattomia olosuhteita). Talousarviomenettely Komissio Neuvosto Parlamentti KYLLÄ äänten enemmistö Talousarvioesitys Talousarvioesityksen käsittely tarkistukset Tarkistusten käsittely EI jäsenten enemmistö 1. syyskuuta 1. lokakuuta 13. marraskuuta (42 päivää) Aikataulu Talousarvio hyväksytään Neuvosto hyväksyy parlamentin tarkistukset 10 päivän kuluessa Sovittelukomitea (*) Toisin sanoen parlamentti hyväksyy yhteisen tekstin, minkä jälkeen se 14 päivän kuluessa siitä, kun neuvosto on hylännyt kyseisen tekstin, päättää (jäsentensä enemmistöllä tai 3/5:n ääntenenemmistöllä) vahvistaa kaikki ensimmäisessä käsittelyssä tekemänsä tarkistukset tai osan niistä. Parlamentti ja neuvosto Parlamentti ja neuvosto hyväksyvät (tai eivät tee ratkaisua) KYLLÄ 14 päivän kuluessa Neuvosto hylkää, ja lopullisen päätöksen tekee parlamentti (*) Talousarvio hyväksytään Yhteinen teksti Neuvosto hyväksyy, mutta parlamentti hylkää Sekä neuvosto että parlamentti hylkäävät Talousarvioesitys hylätään EI 14 päivän kuluessa Komissio tekee uuden talousarvioesityksen 13. marraskuuta 4. joulukuuta (21 päivää) 18. joulukuuta (14 päivää) 10

11 Miten varoja käytetään ja valvotaan? Vastuu talousarvion toteuttamisesta Lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta on Euroopan komissiolla. Käytännössä valtaosa yhteisön talousarviosta (noin 76 prosenttia määrärahoista) toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tällöin menoja hallinnoivat komission sijasta jäsenvaltioiden viranomaiset. Kattavalla valvontajärjestelmällä varmistetaan, että näitä varoja hallinnoidaan asianmukaisesti ja voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Ydinajatus Varoja on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että varoja hallinnoivien on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä puolestaan edellyttää sääntöjen tiukkaa noudattamista sekä säännöllisiä arviointeja, joilla varmistetaan, että sääntöjä on noudatettu. Kuka EU-varoja hoitaa? (% EU:n varoista) % Komission on perittävä takaisin aiheettomasti maksetut varat siitä riippumatta, onko kyse virheestä, sääntöjenvastaisesta maksusta tai petoksesta. Jäsenvaltiot ovat komission tavoin vastuussa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta. Ne tekevät tässä tarkoituksessa yhteistyötä komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin kanssa. OLAFin tehtävänä on tutkia petostapauksia ja auttaa kehittämään EU:n lainsäädäntöä sellaiseksi, ettei se mahdollista petoksia % Toimintoperusteinen budjetointi 0 Komissio Komissio ja jäsenvaltiot 1 % EU:n ulkopuoliset maat 1 % Komissio sekä kansainväliset ja muut yhteistyökumppanit EU:n talousarvio on jaettu 31 toimintalohkoon. Jaottelu lisää talousarvion läpinäkyvyyttä, sillä sen ansiosta saadaan selkeä kuva EU:n toiminnasta sekä siitä, miten paljon varoja kuhunkin alaan käytetään ja miten paljon henkilöstöä kunkin alan parissa työskentelee. Jokainen 11

12 toimintalohko on jaettu osiin, jotka vastaavat yksittäisiä toimintalohkosta rahoitettavia toimintoja. Näin saadaan kuva kulloisistakin kokonaiskustannuksista sekä rahoituksen että henkilöstöresurssien osalta (esimerkiksi metsiensuojelun rahoitus kuuluu ympäristön toimintalohkoon). Tällaista talousarvion laadintatapaa kutsutaan toimintoperusteiseksi budjetoinniksi. Menoihin sovellettavat säännöt Tärkeimmät EU:n menoihin liittyvät säännöt sisältyvät varainhoitoasetukseen, jonka soveltamisesta on annettu yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. Kaikkien käynnistettyjen ohjelmien on muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta perustuttava erilliseen säädökseen tai muuhun oikeusperustaan, jotta ohjelmalle voitaisiin osoittaa varoja. Oikeusperustassa määritellään kulloisenkin toiminnan tavoitteet ja kustannukset ja siinä vahvistetaan usein myös monivuotinen menokehys. Hallinto, tarkastukset ja sisäinen valvonta Komissiossa ohjelmien ja toimintojen hallinnoinnista vastaa toiminta-aloittain muodostettujen osastojen (joita kutsutaan pääosastoiksi) henkilöstö, joka tekee tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioissa olevien virkamiesten kanssa. Kussakin komission osastossa on tulojen ja menojen hyväksyjä (joksi yleensä nimetään osaston pääjohtaja), joka kantaa täyden ja lopullisen vastuun oman vastuualueensa toiminnasta, vaikka koko EU:n henkilöstöllä luonnollisestikin on virkansa mukainen ja taloudellinen vastuu toimistaan. 12

13 Sisäisiä tarkastuksia tuetaan monin tavoin, joihin kuuluvat tarkastuksia koskevat selkeät säännöt, johdon toteuttamat ennakko- ja jälkitarkastukset, riskinarviointiin perustuvat riippumattomat sisäiset tarkastukset sekä säännöllinen toiminnasta tiedottaminen komissaareille. Kaikki komission osastot ovat vuodesta 2002 antaneet komissaareille vuosittain toimintakertomuksen, jossa ne tarkastelevat vuoden aikana saavutettuja tuloksia ja ehdottavat toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Näistä kertomuksista laaditaan yhteenveto, joka toimitetaan parlamentille ja neuvostolle. Tämä yhteenveto on nykyisin yksi niistä asiakirjoista, joita tilintarkastustuomioistuin käyttää perustana laatiessaan vuotuista tarkastuslausumaansa EU:n varainhoidosta. Miten komissio suorittaa maksut? Komissiolla on pankkitilejä jäsenvaltioiden valtionkassoissa, keskuspankeissa ja liikepankeissa, ja se osallistuu SWIFTin (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) toimintaan. Kaikki maksuohjeet ja muut asiaan liittyvät viestit lähetetään sähköisessä muodossa salattuina ja koodatulla aidonnusavaimella varustettuina. Komissio on yhteydessä yli ulkopuoliseen tahoon. Suurin osa näistä on avustusten saajia sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajia. Maksujen hoitamisessa komissio käyttää kutakin osapuolta (joka voi olla yksityishenkilö tai yritys) varten muodostettua oikeushenkilötiedostoa. Oikeushenkilötiedosto on aina hyväksyttävä ja vahvistettava ennen maksun suorittamista. Kuva: ESA / J. Huart Unioni seuraa tukemiaan maataloustoimintoja kaukokartoituksen avulla (Monitoring Agriculture through Remote Sensing MARS-hanke). 13

14 Miten varoista vastataan ja kenelle? EU:n kaksiosainen kirjanpito- ja raportointijärjestelmä EU:n kirjanpito muodostuu talousarviokirjanpidosta (joka antaa tarkan kuvan talousarvion toteuttamisesta) ja liikekirjanpidosta (jonka perusteella laaditaan tase ja taloudellinen tulos). Ydinajatus EU laatii vuosittain tilinpäätöksen, joka toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle ulkoista tarkastusta varten. Lopullisen lausuman vastuuvapauden myöntämisestä antaa parlamentti, joka ottaa huomioon neuvoston antamat suositukset. Talousarviokirjanpidossa noudatetaan mukautettua maksuperusteisen kirjanpidon periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumat (menot ja tulot) kirjataan vasta sitten, kun maksu suoritetaan tai vastaanotetaan. Liikekirjanpitoon (pääkirjaan) kirjataan kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta noudattaen kaikki varainhoitovuoden tulot ja menot. Liikekirjanpidon perusteella laaditaan taloudellinen tulos sekä varat ja velat sisältävä tase, joka antaa kokonaiskuvan EU:n taloudellisesta asemasta kunkin kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Raportointi talousarvion toteuttamisesta Tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor Manuel da Silva Caldeira ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso Komissio julkaisee talousarvion toteuttamista koskevat tiedot kuukausittain verkkosivustollaan. Näistä tiedoista käy ilmi, miten varoja todellisuudessa käytetään. Tiedot esitetään talousarvion luvuittain ja toimintalohkoittain. Eri toimintalohkoista vastaavat komission osastot seuraavat talousarvion toteuttamista myös viikoittain. Vuosittain laaditaan lisäksi arviointikertomus, jossa esitetään katsaus vuoden aikana tehtyjen arviointien tuloksista ja suunnitelluista jatkotoimista. 14

15 Komissio julkaisee myös Euroopan unionin tilinpäätöksen, joka sisältää kokonaisselvityksen talousarvion toteuttamisesta sekä yhteisöjen taseen. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan julkisen sektorin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) ja siinä konsolidoidaan EU:n kaikkien toimielinten ja useimpien erillisvirastojen tilinpäätökset. Kun tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut alustavan tilinpäätöksen, komissio hyväksyy lopullisen tilinpäätöksen ja toimittaa sen tämän jälkeen vastuuvapauden myöntäville viranomaisille eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio otti kirjanpidon uudistushankkeessaan ratkaisevan askeleen 1. tammikuuta 2005 siirtyessään maksuperusteisesta suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään tapahtuman toteutumishetkellä (eikä vasta maksun suoritushetkellä), joten se antaa kattavan kuvan EU:n varoista ja veloista. Tämän vuoksi päättäjillä, talousarvion valvonnasta vastaavilla tahoilla, EU:n varoja hallinnoivilla tahoilla sekä EU:n kansalaisilla on nyt käytössään entistä tarkempaa tietoa EU:n taloudesta. Tällainen tieto on välttämätöntä, jotta julkisia varoja voitaisiin hallinnoida ja valvoa tehokkaasti. Ulkoinen tarkastus EU:n tilinpäätöksen ja varainhoidon tarkastaminen perustuu säännöllisten sisäisten tarkastusten lisäksi tilintarkastustuomioistuimen toimittamaan riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen. Tilintarkastustuomioistuin laatii vuosittain kertomuksen parlamentille ja neuvostolle. Tämän kertomuksen lisäksi se antaa tarkastuslausuman, jossa se esittää näkemyksensä tilien luotettavuudesta (eli siitä, onko kirjanpito ollut asianmukaista) Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta. tilien perustana olevien toimien (eli saatujen tulojen ja suoritettujen maksujen) laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Vastuu Euroopan parlamentille Sen jälkeen kun tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on julkaistu ja tilinpäätös on valmis, neuvosto laatii parlamentille asiaa koskevat suositukset. Parlamentti päättää näiden suositusten perusteella, myöntääkö se komissiolle vastuuvapauden kyseisen varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisesta. Jos parlamentti katsoo, että komissio on toteuttanut EU:n talousarvion asianmukaisesti, se myöntää komissiolle vastuuvapauden. Vastuuvapautta myöntäessään parlamentti suosittaa usein jatkotoimia, jotka komission olisi toteutettava. Komissio puolestaan selvittää, millaisia toimenpiteitä se voisi toteuttaa, ja ilmoittaa niistä parlamentille ja neuvostolle. 15

16 Lisätietoa EU:n talousarviosta ja rahoitussuunnittelusta: EU:n talousarvio: (englanniksi, ranskaksi ja saksaksi) KV FI-C Budjettipääosasto: Janusz Lewandowski, talousarviosta ja rahoituksen suunnittelusta vastaava komissaari: Palautetta esitteestä voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Kuvat: Corbis, kansi ja sivut 3, 9; Ingram publishing, sivu 3; Euroopan unioni, sivut 4, 5 (ECHO / Antoine Lemasson; ECHO / Claire Barrault), 8, 10, 12, 13, 14, 15; GettyImage, sivu 7; ESA / J. Huart, sivu 9. Lisätietoja Euroopan unionista on saatavissa internetistä (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2010 ISBN doi: /45081 Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Luxembourg Painettu kloorivalkaisemattomalle paperille

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22)

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/123 KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) JOHDANTO 1. Euroopan lääkevirasto

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/04)

KERTOMUS. Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/04) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/27 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/04) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN KERTOMUS yhteisön kalastuksenvalvontaviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/14) 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/77 KERTOMUS Euroopan toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/14) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi: Delors I -paketti (1988 1992) Delors II -paketti (1993 1999) Agenda 2000 (2000 2006) Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VÍTOR CALDEIRAN PUHE

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VÍTOR CALDEIRAN PUHE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ECA/10/37 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VÍTOR CALDEIRAN PUHE VARAINHOITOVUOTTA 2009 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TALOUSARVION

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista hankkeista vapautuneiden varojen osoittamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot