Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin talousarvio lyhyesti"

Transkriptio

1 Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN KOMISSIO

2 Mihin EU:n rahat käytetään? EU:n vuotuisen talousarvion loppusumma on noin 1 prosentti EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta varallisuudesta eli noin 244 euroa kansalaista kohti. Varat käytetään kansalaisten elämänlaadun parantamiseen. Opiskelijoiden kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta lähteä ulkomaille opiskelemaan. EU:n varoilla helpotetaan pienyritysten pääsyä suurille markkinoille ja taataan niille tasa-arvoisempi toimintaympäristö. Niillä lisätään tutkijoiden mahdollisuuksia päästä kehittelemään ideoitaan ja luodaan työttömille työnhakijoille uusia kouluttautumismahdollisuuksia. Hyödymme kaikki välittömästi tai välillisesti monista EU:n talousarviosta rahoitetuista hankkeista, joiden ansiosta saamme nauttia muun muassa puhtaammista uimarannoista, terveellisemmästä ruoasta ja parempikuntoisista teistä sekä perusoikeuksien turvasta. EU:n talousarviosta rahoitettavat toiminnot ja hankkeet perustuvat EU:n kulloinkin asettamiin prioriteetteihin. Ne ryhmitellään kuuteen laajaan menoluokkaan (joita kutsutaan otsakkeiksi) sekä 31 toimintalohkoon. EU:n talousarviosta rahoitetaan toimintoja ja hankkeita sellaisilla aloilla, joilla EU-maat ovat sopineet toimivansa unionin tasolla. Yhdistämällä voimavarat saadaan parempia tuloksia halvemmalla. On kuitenkin myös sellaisia aloja, joista EU-maat ovat päättäneet, että unionin laajuista toimintaa ei tarvita. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja eläketurva, terveydenhuolto sekä koulutus, jotka rahoitetaan jäsenvaltioiden, alueiden tai kuntien budjettivaroista. Niin sanotun toissijaisuusperiaatteen noudattamisella varmistetaan, että unioni toimii ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 44,6 % Kilpailukyky ja koheesio 42,5 % Luonnonvarat: maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö ja kalastus 1,3 % Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 5,7 % EU maailmanlaajuisena toimijana 5,9 % Hallinto ja muut menot % EU:n menoista ( )

3 hittävässä ja sitä jakelevassa yrityksessä. Samalla se parantaa kuluttajansuojaa. Pitkäaikainen talouskasvu edellyttää kuitenkin myös EU:n kasvupotentiaalin hyödyntämistä ja lisäämistä. Tästä painopistealueesta käytetään nimitystä koheesio, jolla tarkoitetaan erityisesti muita köyhempien alueiden auttamista uudistamaan taloutensa, jotta ne menestyisivät maailmanlaajuisessa kilpailussa. Innovaatiot ja osaamistalous tarjoavat ennennäkemättömän tilaisuuden käynnistää talouskasvu näillä alueilla. EU pyrkii edistämään koheesiota erityisesti kehittämällä tällaisten alueiden infrastruktuuria ja auttamalla niitä kouluttamaan työvoimaansa sekä ottamaan käyttöön uusinta teknologiaa. EU:n talousarviosta tuetaan myös talous- ja sosiaalialan yhteistyötä yli alueiden ja valtioiden rajojen. EU:n toiminta merkitsee usein kokemusten ja taitotiedon vaihtoa, mistä voi olla erityisen paljon hyötyä köyhemmille alueille. Kasvu ja työllisyys EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet keskittyä jaksolla yhteistyössään ja EU:n varojen käytössä talouskasvun ja työpaikkojen lisäämiseen. Kestävä kehitys on nyt unionin toiminnan keskeisiä painopistealueita. EU:n talouden kilpailukykyä on lisättävä ja vähemmän kehittyneiden alueiden on saatava muiden etumatka kiinni. Kilpailukykyisempi talous edellyttää lisäpanostusta tutkimukseen ja koulutukseen, liikenne- ja energiaverkkojen laajentamista ja työolojen parantamista. Kaikki nämä tavoitteet on pyrittävä toteuttamaan samanaikaisesti. Esimerkiksi jossakin tutkimuslaboratoriossa keksittyä yksinkertaista ideaa voidaan hyödyntää eri puolilla EU:ta toimivissa pienyrityksissä, markkinoida EU:n laajuisesti ja samalla täysin turvata kuluttajien oikeudet. Näin yksinkertaisen idean rahoittaminen luo uusia työpaikkoja tutkimuksen alalla sekä tuotteen ke- Luonnonvarat Koska maantieteelliset olot ja ilmasto ovat eri EU-maissa hyvin erilaiset, ne pystyvät tuottamaan laajan valikoiman erilaisia maataloustuotteita, joita kuluttajat voivat hankkia edulliseen hintaan. EU:n maatalousalan toiminnalla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin maataloustuottajien on täytettävä kuluttajien tarpeet muun muassa varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita. Toiseksi tuotantopuolella maatalousyhteisöjen olisi pystyttävä suunnittelemaan ja mukauttamaan tuotantoaan kysyntää vastaavaksi ja varmistamaan samalla, että ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. 3

4 Lisäksi luonnonvarojen hyvä hoito ja suojelu edellyttävät välittömiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä, maaseudun elinkeinoelämän rakenneuudistusta ja monipuolistamista sekä kestävää kalastusta. Valitettavasti eläintautien, öljyvuotojen ja ilman saastumisen vaikutukset eivät pysähdy valtioiden rajoille. Näiden uhkien torjumiseksi tarvitaan laajamittaisia toimia monilla eri aloilla ja monissa eri maissa. Perusvapaudet, turvallisuus ja oikeus Terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunta on paljon tehokkaampaa silloin, kun EU-maat vaihtavat tietoja ja toimivat yhteistyössä. EU:n tavoitteina ovat unioniin suuntautuvien muuttovirtojen tehokas hallinta, tiivis yhteistyö rikos- ja oikeusasioissa sekä oikeusvaltioon perustuva turvallinen yhteiskunta. Eurooppalaisuuden peruspilarit: keskustelu, kuunteleminen ja kulttuuri EU:n väkiluku on noin 500 miljoonaa. EU:ssa puhutaan lukuisia eri kieliä, ja eri maiden kulttuuritausta on hyvin erilainen. Tämä on Euroopan unionin ainutlaatuinen rikkaus: yhteisiin arvoihin perustuva kulttuurin monimuotoisuus. EU käyttää varojaan tämän rikkaan kulttuuriperinnön edistämiseksi ja suojelemiseksi. Samalla se kannustaa kansalaisiaan osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi se edistää kansanterveyttä ja kuluttajansuojaa. Vuonna 1987 aloitettu Erasmus-ohjelma on tähän mennessä tarjonnut jo yli 2 miljoonalle eurooppalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa osan korkeakouluopinnoistaan toisessa EU maassa. 4

5 Humanitaarisen avun pääosasto toimitti Thaimaahan elintarvikeapua ja saniteettihuoltojärjestelmiä yli :lle Myanmarista tulleelle pakolaiselle. Maailmanlaajuinen toimija EU:n talousarvion vaikutus ulottuu myös unionin ulkorajojen ulkopuolelle. Monille maille näkyvin tukimuoto on hätäapu, jota EU antaa niille luonnonkatastrofien jälkeen. Toiset saavat pitkäaikaista apua hyvinvoinnin, vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. EU:n pitkäaikaisen avun lisäksi 77 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kehitysmaata saa tukea Euroopan kehitysrahastosta (EKR) EU:n talousarvion ulkopuolelta. Kymmenes EKR kattaa vuodet , ja sen määrärahat ovat 22,7 miljardia euroa. EKR:sta myönnetään yleistä ja sektorikohtaista budjettitukea AKT-maille sekä rahoitusta, jolla tuetaan liikenteeseen, infrastruktuuriin, demokraattiseen hallintoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä terveyteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita. Hallintomenot Hallintomenot kattavat kaikkien toimielinten (Euroopan parlamentti, neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin ja tilintarkastustuomioistuin) henkilöstö- ja kiinteistömenot. Bangladeshissa riehunut Sidr-pyörremyrsky jätti kodittomaksi satojatuhansia ihmisiä. EU auttoi pyörremyrskyn uhreja antamalla yhteensä 6,5 miljoonan euron arvosta apua vesi- ja elintarvikehuoltoa sekä suojien rakentamista varten. 5

6 Mistä rahat tulevat? Euroopan unionin menot rahoitetaan niin sanotuista omista varoista. Jäsenvaltiot keräävät nämä lakisääteisesti unionille kuuluvat varat ja siirtävät ne EU:n käyttöön. Omia varoja on kolmea lajia (määristä tässä annetut esimerkit perustuvat vuotta 2010 koskeviin tuloarvioihin): % kaikista tuloista Mistä rahat tulevat? % Perinteiset omat varat (arvio) 38 % 12 % 11 % 40 % 76 % 5 % Alv-varat BKTL-varat Muut tulot EU:n talousarvion omat varat 1 % Perinteiset omat varat koostuvat pääasiassa tullimaksuista, joita kannetaan unionin ulkopuolisista maista tuoduista tuotteista. Niistä kertyy noin 12 prosenttia kokonaistuloista. Arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla yhdenmukaista verokantaa kunkin jäsenvaltion alv-tuloihin. Arvonlisäveroon perustuvien varojen osuus EU:n kokonaistuloista on 11 prosenttia. Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla kunkin jäsenvaltion BKTL:oon samaa prosenttiosuutta. Vaikka nämä varat oli alun perin tarkoitettu tasapainottavaksi tulonlähteeksi, suurin osa tuloista eli noin 76 prosenttia saadaan nykyään BKTL-varoista. Talousarvioon ohjataan muitakin tuloja, kuten EU:n henkilöstön palkastaan maksamat verot, EU:n ulkopuolisten maiden maksuosuudet osallistumisesta eräisiin EU:n ohjelmiin ja kilpailu- tai muuta lainsäädäntöä rikkoneille yrityksille määrätyt sakot. Nämä sekalaiset tulot ovat yhteensä noin yksi prosentti EU:n talousarviosta. Vuonna 2010 EU:n tulot ovat arvion mukaan noin 122,9 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden osuus EU:n talousarvion rahoittamisesta on suurin piirtein suhteessa niiden taloudelliseen vaurauteen. Saksan, Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuuksia laskettaessa sovelletaan kuitenkin eräitä mukautuksia (korjauksia), joilla supistetaan niiden muutoin liian suuriksi muodostuvia nettomaksuosuuksia. 6

7 EU:n talousarvion tuloja ja menoja rajoittavat Vastaavasti EU:n talousarviosta suunnataan varoja jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa oleville tuensaajille unionin päättämien painopisteiden mukaisesti. Kaikki jäsenvaltiot saavat varoja EU:n talousarviosta, joskin köyhemmät jäsenvaltiot saavat suhteessa enemmän varoja kuin rikkaat. Tämän taustalla on EU:n ohjelmien perustana oleva solidaarisuusperiaate, joka näkyy etenkin koheesiopolitiikassa. unionin perussopimukset, joiden mukaan EU:n talousarvio ei saa olla alijäämäinen, toisin sanoen tulojen on katettava kaikki menot menokatto, josta päättävät jäsenvaltioiden hallitukset ja parlamentit; tämä omien varojen enimmäismäärä, joka koskee EU:n talousarviosta suoritettavia maksuja, on tällä hetkellä 1,24 prosenttia EU:n bruttokansantulosta (BKTL) eli noin 293 euroa EU:n kansalaista kohti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisesti sopima monivuotinen rahoituskehys, jossa määrätään, miten EU:n talousarvion eri menoluokkiin kuuluvat menot voivat tietyllä ajanjaksolla kehittyä neuvoston ja parlamentin antama varainhoitoasetus, jossa säädetään talousarvion laatimisesta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista sekä tilintarkastuksesta. 7

8 Miten talousarviosta päätetään? Komissiolla, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kullakin oma roolinsa talousarviosta päätettäessä. Lissabonin sopimuksen mukaan talousarviomenettely alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Ensimmäisessä vaiheessa neuvosto hyväksyy monivuotisen rahoituskehyksen saatuaan ensin Euroopan parlamentilta tämän jäsenten enemmistön hyväksynnän. Vähintään viiden vuoden jaksoksi laadittavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä asetetaan kunkin otsakkeen menoille vuotuinen yläraja, jota talousarvioon otetut menot eivät saa ylittää. Rahoituskehyksellä varmistetaan näin se, että menot voidaan suunnitella pitkällä aikavälillä ja että talousarviossa on joustavuutta. Uusin monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet TIETOISKU EU:n talousarviosta päätetään demokraattisesti kaikissa vaiheissa Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuotuisen talousarvion. Yleensä EU:n toimintaa ei voida toteuttaa, ellei asiasta ole annettu säädöstä. Tällaista säädöstä kutsutaan toiminnan oikeusperustaksi. Säädösehdotukset antaa komissio, ja ne hyväksyy yhteisön lainsäätäjä eli neuvosto joko yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tai yksin. Komissaari Janusz Lewandowski selostamassa talousarvioasioita lehdistötilaisuudessa 8

9 Käsittely parlamentissa Parlamentilla on 42 päivää aikaa joko hyväksyä talousarvio lokakuussa pidettävässä ensimmäisessä käsittelyssä tai toimittaa talousarvioesitykseen tekemänsä tarkistukset neuvostolle. Neuvosto voi hyväksyä tarkistetun talousarvioesityksen 10 päivän kuluessa. Sovittelukomitea Jos neuvosto ei hyväksy parlamentin tekemiä tarkistuksia, kutsutaan koolle sovittelukomitea, joka muodostuu neuvoston jäsenistä tai heidän edustajistaan sekä vastaavasta määrästä Euroopan parlamentin edustajia. Komitean tehtävänä on päästä sopimukseen yhteisestä tekstistä 21 päivän kuluessa. Komission talousarvioesitys Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Kaikki EU:n toimielimet ja muut elimet laativat omat arvionsa talousarvioesitystä varten omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti ennen heinäkuun 1. päivää. Komissio laatii näiden arvioiden pohjalta vuotuisen talousarvioesityksen, joka toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille viimeistään 1. syyskuuta. Käytännössä komissio pyrkii tekemään talousarvioesityksen ennen huhtikuun loppua tai toukokuun alkua. Kun sovittelukomiteassa on marraskuun alkupuolella päästy sopimukseen yhteisestä tekstistä, neuvostolla ja parlamentilla on 14 päivää aikaa hyväksyä tai hylätä kyseinen teksti. Parlamentti voi hyväksyä talousarvion siinäkin tapauksessa, että neuvosto hylkää yhteisen tekstin. Jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto hylkäävät yhteisen tekstin tai jos jompikumpi näistä toimielimistä hylkää yhteisen tekstin ja toinen ei ole tehnyt ratkaisuaan, komissio tekee uuden talousarvioesityksen. Talousarvion käsittely neuvostossa Neuvosto vahvistaa talousarvioesitystä koskevan kantansa, joka sisältää myös mahdolliset tarkistukset, ja ilmoittaa sen Euroopan parlamentille viimeistään 1. lokakuuta. Neuvosto ilmoittaa parlamentille samalla myös kannan vahvistamisen taustalla olevista perusteista. Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek ( ) 9

10 Jos talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkuun mennessä lopullisesti hyväksytty, menot katetaan kuukausittain siten, että kunakin kuukautena käytetään enintään yksi kahdestoistaosa edellisen varainhoitovuoden talousarviomäärärahoista. Samanlaisia menettelyjä noudatetaan hyväksyttäessä oikaisukirjelmiä, joilla muutetaan talousarvioesitystä (kun ennen talousarvion vahvistamista saadaan uusia tietoja), ja lisätalousarvioita (kun talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenee väistämättömiä, poikkeuksellisia tai odottamattomia olosuhteita). Talousarviomenettely Komissio Neuvosto Parlamentti KYLLÄ äänten enemmistö Talousarvioesitys Talousarvioesityksen käsittely tarkistukset Tarkistusten käsittely EI jäsenten enemmistö 1. syyskuuta 1. lokakuuta 13. marraskuuta (42 päivää) Aikataulu Talousarvio hyväksytään Neuvosto hyväksyy parlamentin tarkistukset 10 päivän kuluessa Sovittelukomitea (*) Toisin sanoen parlamentti hyväksyy yhteisen tekstin, minkä jälkeen se 14 päivän kuluessa siitä, kun neuvosto on hylännyt kyseisen tekstin, päättää (jäsentensä enemmistöllä tai 3/5:n ääntenenemmistöllä) vahvistaa kaikki ensimmäisessä käsittelyssä tekemänsä tarkistukset tai osan niistä. Parlamentti ja neuvosto Parlamentti ja neuvosto hyväksyvät (tai eivät tee ratkaisua) KYLLÄ 14 päivän kuluessa Neuvosto hylkää, ja lopullisen päätöksen tekee parlamentti (*) Talousarvio hyväksytään Yhteinen teksti Neuvosto hyväksyy, mutta parlamentti hylkää Sekä neuvosto että parlamentti hylkäävät Talousarvioesitys hylätään EI 14 päivän kuluessa Komissio tekee uuden talousarvioesityksen 13. marraskuuta 4. joulukuuta (21 päivää) 18. joulukuuta (14 päivää) 10

11 Miten varoja käytetään ja valvotaan? Vastuu talousarvion toteuttamisesta Lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta on Euroopan komissiolla. Käytännössä valtaosa yhteisön talousarviosta (noin 76 prosenttia määrärahoista) toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tällöin menoja hallinnoivat komission sijasta jäsenvaltioiden viranomaiset. Kattavalla valvontajärjestelmällä varmistetaan, että näitä varoja hallinnoidaan asianmukaisesti ja voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Ydinajatus Varoja on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että varoja hallinnoivien on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä puolestaan edellyttää sääntöjen tiukkaa noudattamista sekä säännöllisiä arviointeja, joilla varmistetaan, että sääntöjä on noudatettu. Kuka EU-varoja hoitaa? (% EU:n varoista) % Komission on perittävä takaisin aiheettomasti maksetut varat siitä riippumatta, onko kyse virheestä, sääntöjenvastaisesta maksusta tai petoksesta. Jäsenvaltiot ovat komission tavoin vastuussa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta. Ne tekevät tässä tarkoituksessa yhteistyötä komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin kanssa. OLAFin tehtävänä on tutkia petostapauksia ja auttaa kehittämään EU:n lainsäädäntöä sellaiseksi, ettei se mahdollista petoksia % Toimintoperusteinen budjetointi 0 Komissio Komissio ja jäsenvaltiot 1 % EU:n ulkopuoliset maat 1 % Komissio sekä kansainväliset ja muut yhteistyökumppanit EU:n talousarvio on jaettu 31 toimintalohkoon. Jaottelu lisää talousarvion läpinäkyvyyttä, sillä sen ansiosta saadaan selkeä kuva EU:n toiminnasta sekä siitä, miten paljon varoja kuhunkin alaan käytetään ja miten paljon henkilöstöä kunkin alan parissa työskentelee. Jokainen 11

12 toimintalohko on jaettu osiin, jotka vastaavat yksittäisiä toimintalohkosta rahoitettavia toimintoja. Näin saadaan kuva kulloisistakin kokonaiskustannuksista sekä rahoituksen että henkilöstöresurssien osalta (esimerkiksi metsiensuojelun rahoitus kuuluu ympäristön toimintalohkoon). Tällaista talousarvion laadintatapaa kutsutaan toimintoperusteiseksi budjetoinniksi. Menoihin sovellettavat säännöt Tärkeimmät EU:n menoihin liittyvät säännöt sisältyvät varainhoitoasetukseen, jonka soveltamisesta on annettu yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. Kaikkien käynnistettyjen ohjelmien on muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta perustuttava erilliseen säädökseen tai muuhun oikeusperustaan, jotta ohjelmalle voitaisiin osoittaa varoja. Oikeusperustassa määritellään kulloisenkin toiminnan tavoitteet ja kustannukset ja siinä vahvistetaan usein myös monivuotinen menokehys. Hallinto, tarkastukset ja sisäinen valvonta Komissiossa ohjelmien ja toimintojen hallinnoinnista vastaa toiminta-aloittain muodostettujen osastojen (joita kutsutaan pääosastoiksi) henkilöstö, joka tekee tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioissa olevien virkamiesten kanssa. Kussakin komission osastossa on tulojen ja menojen hyväksyjä (joksi yleensä nimetään osaston pääjohtaja), joka kantaa täyden ja lopullisen vastuun oman vastuualueensa toiminnasta, vaikka koko EU:n henkilöstöllä luonnollisestikin on virkansa mukainen ja taloudellinen vastuu toimistaan. 12

13 Sisäisiä tarkastuksia tuetaan monin tavoin, joihin kuuluvat tarkastuksia koskevat selkeät säännöt, johdon toteuttamat ennakko- ja jälkitarkastukset, riskinarviointiin perustuvat riippumattomat sisäiset tarkastukset sekä säännöllinen toiminnasta tiedottaminen komissaareille. Kaikki komission osastot ovat vuodesta 2002 antaneet komissaareille vuosittain toimintakertomuksen, jossa ne tarkastelevat vuoden aikana saavutettuja tuloksia ja ehdottavat toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Näistä kertomuksista laaditaan yhteenveto, joka toimitetaan parlamentille ja neuvostolle. Tämä yhteenveto on nykyisin yksi niistä asiakirjoista, joita tilintarkastustuomioistuin käyttää perustana laatiessaan vuotuista tarkastuslausumaansa EU:n varainhoidosta. Miten komissio suorittaa maksut? Komissiolla on pankkitilejä jäsenvaltioiden valtionkassoissa, keskuspankeissa ja liikepankeissa, ja se osallistuu SWIFTin (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) toimintaan. Kaikki maksuohjeet ja muut asiaan liittyvät viestit lähetetään sähköisessä muodossa salattuina ja koodatulla aidonnusavaimella varustettuina. Komissio on yhteydessä yli ulkopuoliseen tahoon. Suurin osa näistä on avustusten saajia sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajia. Maksujen hoitamisessa komissio käyttää kutakin osapuolta (joka voi olla yksityishenkilö tai yritys) varten muodostettua oikeushenkilötiedostoa. Oikeushenkilötiedosto on aina hyväksyttävä ja vahvistettava ennen maksun suorittamista. Kuva: ESA / J. Huart Unioni seuraa tukemiaan maataloustoimintoja kaukokartoituksen avulla (Monitoring Agriculture through Remote Sensing MARS-hanke). 13

14 Miten varoista vastataan ja kenelle? EU:n kaksiosainen kirjanpito- ja raportointijärjestelmä EU:n kirjanpito muodostuu talousarviokirjanpidosta (joka antaa tarkan kuvan talousarvion toteuttamisesta) ja liikekirjanpidosta (jonka perusteella laaditaan tase ja taloudellinen tulos). Ydinajatus EU laatii vuosittain tilinpäätöksen, joka toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle ulkoista tarkastusta varten. Lopullisen lausuman vastuuvapauden myöntämisestä antaa parlamentti, joka ottaa huomioon neuvoston antamat suositukset. Talousarviokirjanpidossa noudatetaan mukautettua maksuperusteisen kirjanpidon periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumat (menot ja tulot) kirjataan vasta sitten, kun maksu suoritetaan tai vastaanotetaan. Liikekirjanpitoon (pääkirjaan) kirjataan kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta noudattaen kaikki varainhoitovuoden tulot ja menot. Liikekirjanpidon perusteella laaditaan taloudellinen tulos sekä varat ja velat sisältävä tase, joka antaa kokonaiskuvan EU:n taloudellisesta asemasta kunkin kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Raportointi talousarvion toteuttamisesta Tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor Manuel da Silva Caldeira ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso Komissio julkaisee talousarvion toteuttamista koskevat tiedot kuukausittain verkkosivustollaan. Näistä tiedoista käy ilmi, miten varoja todellisuudessa käytetään. Tiedot esitetään talousarvion luvuittain ja toimintalohkoittain. Eri toimintalohkoista vastaavat komission osastot seuraavat talousarvion toteuttamista myös viikoittain. Vuosittain laaditaan lisäksi arviointikertomus, jossa esitetään katsaus vuoden aikana tehtyjen arviointien tuloksista ja suunnitelluista jatkotoimista. 14

15 Komissio julkaisee myös Euroopan unionin tilinpäätöksen, joka sisältää kokonaisselvityksen talousarvion toteuttamisesta sekä yhteisöjen taseen. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan julkisen sektorin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) ja siinä konsolidoidaan EU:n kaikkien toimielinten ja useimpien erillisvirastojen tilinpäätökset. Kun tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut alustavan tilinpäätöksen, komissio hyväksyy lopullisen tilinpäätöksen ja toimittaa sen tämän jälkeen vastuuvapauden myöntäville viranomaisille eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio otti kirjanpidon uudistushankkeessaan ratkaisevan askeleen 1. tammikuuta 2005 siirtyessään maksuperusteisesta suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään tapahtuman toteutumishetkellä (eikä vasta maksun suoritushetkellä), joten se antaa kattavan kuvan EU:n varoista ja veloista. Tämän vuoksi päättäjillä, talousarvion valvonnasta vastaavilla tahoilla, EU:n varoja hallinnoivilla tahoilla sekä EU:n kansalaisilla on nyt käytössään entistä tarkempaa tietoa EU:n taloudesta. Tällainen tieto on välttämätöntä, jotta julkisia varoja voitaisiin hallinnoida ja valvoa tehokkaasti. Ulkoinen tarkastus EU:n tilinpäätöksen ja varainhoidon tarkastaminen perustuu säännöllisten sisäisten tarkastusten lisäksi tilintarkastustuomioistuimen toimittamaan riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen. Tilintarkastustuomioistuin laatii vuosittain kertomuksen parlamentille ja neuvostolle. Tämän kertomuksen lisäksi se antaa tarkastuslausuman, jossa se esittää näkemyksensä tilien luotettavuudesta (eli siitä, onko kirjanpito ollut asianmukaista) Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta. tilien perustana olevien toimien (eli saatujen tulojen ja suoritettujen maksujen) laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Vastuu Euroopan parlamentille Sen jälkeen kun tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on julkaistu ja tilinpäätös on valmis, neuvosto laatii parlamentille asiaa koskevat suositukset. Parlamentti päättää näiden suositusten perusteella, myöntääkö se komissiolle vastuuvapauden kyseisen varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisesta. Jos parlamentti katsoo, että komissio on toteuttanut EU:n talousarvion asianmukaisesti, se myöntää komissiolle vastuuvapauden. Vastuuvapautta myöntäessään parlamentti suosittaa usein jatkotoimia, jotka komission olisi toteutettava. Komissio puolestaan selvittää, millaisia toimenpiteitä se voisi toteuttaa, ja ilmoittaa niistä parlamentille ja neuvostolle. 15

16 Lisätietoa EU:n talousarviosta ja rahoitussuunnittelusta: EU:n talousarvio: (englanniksi, ranskaksi ja saksaksi) KV FI-C Budjettipääosasto: Janusz Lewandowski, talousarviosta ja rahoituksen suunnittelusta vastaava komissaari: Palautetta esitteestä voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Kuvat: Corbis, kansi ja sivut 3, 9; Ingram publishing, sivu 3; Euroopan unioni, sivut 4, 5 (ECHO / Antoine Lemasson; ECHO / Claire Barrault), 8, 10, 12, 13, 14, 15; GettyImage, sivu 7; ESA / J. Huart, sivu 9. Lisätietoja Euroopan unionista on saatavissa internetistä (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2010 ISBN doi: /45081 Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Luxembourg Painettu kloorivalkaisemattomalle paperille

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

Myytit nurin. Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi?

Myytit nurin. Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi? EU:N RAHANKÄYTTÖ Myytit nurin Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi? Euroopan komissio Lyhyesti Kannessa esitetyt yleiset hokemat eivät vastaa todellisuutta. Todistamme seuraavassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä Paremmat johdon tietojärjestelmät ja lisääntynyt läpinäkyvyys Opas EU:n uudistettuun tilinpäätösraportointiin EUROOPAN KOMISSIO Julkisten varojen hallinnan

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN KERTOMUS yhteisön kalastuksenvalvontaviraston

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi: Delors I -paketti (1988 1992) Delors II -paketti (1993 1999) Agenda 2000 (2000 2006) Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

67,7 % 17,2 % 15,1 % 63,9 % 7,6 % 9,0 % 0,4 % 5,3 % 0,2 % 13,5 % 7,4 % 12,1 % 1,6 % 57,3 % 5,9 % 2,6 % 1,9 % 1,9 % 0,7 % 8,6 % 2 481 523 555 1 111 823 2 290 3 500 320 17,8

Lisätiedot

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 11/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2007-00375. HALY Jussi Aaltonen 26.09.2007. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2007-00375. HALY Jussi Aaltonen 26.09.2007. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2007-00375 HALY Jussi Aaltonen 26.09.2007 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg Puh.

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin

Lisätiedot

Lausunto nro 7/2015. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla)

Lausunto nro 7/2015. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) Lausunto nro 7/2015 (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus 28.12.98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/49 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus (98/C

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot