Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin talousarvio lyhyesti"

Transkriptio

1 Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN KOMISSIO

2 Mihin EU:n rahat käytetään? EU:n vuotuisen talousarvion loppusumma on noin 1 prosentti EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta varallisuudesta eli noin 244 euroa kansalaista kohti. Varat käytetään kansalaisten elämänlaadun parantamiseen. Opiskelijoiden kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta lähteä ulkomaille opiskelemaan. EU:n varoilla helpotetaan pienyritysten pääsyä suurille markkinoille ja taataan niille tasa-arvoisempi toimintaympäristö. Niillä lisätään tutkijoiden mahdollisuuksia päästä kehittelemään ideoitaan ja luodaan työttömille työnhakijoille uusia kouluttautumismahdollisuuksia. Hyödymme kaikki välittömästi tai välillisesti monista EU:n talousarviosta rahoitetuista hankkeista, joiden ansiosta saamme nauttia muun muassa puhtaammista uimarannoista, terveellisemmästä ruoasta ja parempikuntoisista teistä sekä perusoikeuksien turvasta. EU:n talousarviosta rahoitettavat toiminnot ja hankkeet perustuvat EU:n kulloinkin asettamiin prioriteetteihin. Ne ryhmitellään kuuteen laajaan menoluokkaan (joita kutsutaan otsakkeiksi) sekä 31 toimintalohkoon. EU:n talousarviosta rahoitetaan toimintoja ja hankkeita sellaisilla aloilla, joilla EU-maat ovat sopineet toimivansa unionin tasolla. Yhdistämällä voimavarat saadaan parempia tuloksia halvemmalla. On kuitenkin myös sellaisia aloja, joista EU-maat ovat päättäneet, että unionin laajuista toimintaa ei tarvita. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja eläketurva, terveydenhuolto sekä koulutus, jotka rahoitetaan jäsenvaltioiden, alueiden tai kuntien budjettivaroista. Niin sanotun toissijaisuusperiaatteen noudattamisella varmistetaan, että unioni toimii ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 44,6 % Kilpailukyky ja koheesio 42,5 % Luonnonvarat: maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö ja kalastus 1,3 % Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 5,7 % EU maailmanlaajuisena toimijana 5,9 % Hallinto ja muut menot % EU:n menoista ( )

3 hittävässä ja sitä jakelevassa yrityksessä. Samalla se parantaa kuluttajansuojaa. Pitkäaikainen talouskasvu edellyttää kuitenkin myös EU:n kasvupotentiaalin hyödyntämistä ja lisäämistä. Tästä painopistealueesta käytetään nimitystä koheesio, jolla tarkoitetaan erityisesti muita köyhempien alueiden auttamista uudistamaan taloutensa, jotta ne menestyisivät maailmanlaajuisessa kilpailussa. Innovaatiot ja osaamistalous tarjoavat ennennäkemättömän tilaisuuden käynnistää talouskasvu näillä alueilla. EU pyrkii edistämään koheesiota erityisesti kehittämällä tällaisten alueiden infrastruktuuria ja auttamalla niitä kouluttamaan työvoimaansa sekä ottamaan käyttöön uusinta teknologiaa. EU:n talousarviosta tuetaan myös talous- ja sosiaalialan yhteistyötä yli alueiden ja valtioiden rajojen. EU:n toiminta merkitsee usein kokemusten ja taitotiedon vaihtoa, mistä voi olla erityisen paljon hyötyä köyhemmille alueille. Kasvu ja työllisyys EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet keskittyä jaksolla yhteistyössään ja EU:n varojen käytössä talouskasvun ja työpaikkojen lisäämiseen. Kestävä kehitys on nyt unionin toiminnan keskeisiä painopistealueita. EU:n talouden kilpailukykyä on lisättävä ja vähemmän kehittyneiden alueiden on saatava muiden etumatka kiinni. Kilpailukykyisempi talous edellyttää lisäpanostusta tutkimukseen ja koulutukseen, liikenne- ja energiaverkkojen laajentamista ja työolojen parantamista. Kaikki nämä tavoitteet on pyrittävä toteuttamaan samanaikaisesti. Esimerkiksi jossakin tutkimuslaboratoriossa keksittyä yksinkertaista ideaa voidaan hyödyntää eri puolilla EU:ta toimivissa pienyrityksissä, markkinoida EU:n laajuisesti ja samalla täysin turvata kuluttajien oikeudet. Näin yksinkertaisen idean rahoittaminen luo uusia työpaikkoja tutkimuksen alalla sekä tuotteen ke- Luonnonvarat Koska maantieteelliset olot ja ilmasto ovat eri EU-maissa hyvin erilaiset, ne pystyvät tuottamaan laajan valikoiman erilaisia maataloustuotteita, joita kuluttajat voivat hankkia edulliseen hintaan. EU:n maatalousalan toiminnalla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin maataloustuottajien on täytettävä kuluttajien tarpeet muun muassa varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita. Toiseksi tuotantopuolella maatalousyhteisöjen olisi pystyttävä suunnittelemaan ja mukauttamaan tuotantoaan kysyntää vastaavaksi ja varmistamaan samalla, että ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. 3

4 Lisäksi luonnonvarojen hyvä hoito ja suojelu edellyttävät välittömiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä, maaseudun elinkeinoelämän rakenneuudistusta ja monipuolistamista sekä kestävää kalastusta. Valitettavasti eläintautien, öljyvuotojen ja ilman saastumisen vaikutukset eivät pysähdy valtioiden rajoille. Näiden uhkien torjumiseksi tarvitaan laajamittaisia toimia monilla eri aloilla ja monissa eri maissa. Perusvapaudet, turvallisuus ja oikeus Terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunta on paljon tehokkaampaa silloin, kun EU-maat vaihtavat tietoja ja toimivat yhteistyössä. EU:n tavoitteina ovat unioniin suuntautuvien muuttovirtojen tehokas hallinta, tiivis yhteistyö rikos- ja oikeusasioissa sekä oikeusvaltioon perustuva turvallinen yhteiskunta. Eurooppalaisuuden peruspilarit: keskustelu, kuunteleminen ja kulttuuri EU:n väkiluku on noin 500 miljoonaa. EU:ssa puhutaan lukuisia eri kieliä, ja eri maiden kulttuuritausta on hyvin erilainen. Tämä on Euroopan unionin ainutlaatuinen rikkaus: yhteisiin arvoihin perustuva kulttuurin monimuotoisuus. EU käyttää varojaan tämän rikkaan kulttuuriperinnön edistämiseksi ja suojelemiseksi. Samalla se kannustaa kansalaisiaan osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi se edistää kansanterveyttä ja kuluttajansuojaa. Vuonna 1987 aloitettu Erasmus-ohjelma on tähän mennessä tarjonnut jo yli 2 miljoonalle eurooppalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa osan korkeakouluopinnoistaan toisessa EU maassa. 4

5 Humanitaarisen avun pääosasto toimitti Thaimaahan elintarvikeapua ja saniteettihuoltojärjestelmiä yli :lle Myanmarista tulleelle pakolaiselle. Maailmanlaajuinen toimija EU:n talousarvion vaikutus ulottuu myös unionin ulkorajojen ulkopuolelle. Monille maille näkyvin tukimuoto on hätäapu, jota EU antaa niille luonnonkatastrofien jälkeen. Toiset saavat pitkäaikaista apua hyvinvoinnin, vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. EU:n pitkäaikaisen avun lisäksi 77 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kehitysmaata saa tukea Euroopan kehitysrahastosta (EKR) EU:n talousarvion ulkopuolelta. Kymmenes EKR kattaa vuodet , ja sen määrärahat ovat 22,7 miljardia euroa. EKR:sta myönnetään yleistä ja sektorikohtaista budjettitukea AKT-maille sekä rahoitusta, jolla tuetaan liikenteeseen, infrastruktuuriin, demokraattiseen hallintoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä terveyteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita. Hallintomenot Hallintomenot kattavat kaikkien toimielinten (Euroopan parlamentti, neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin ja tilintarkastustuomioistuin) henkilöstö- ja kiinteistömenot. Bangladeshissa riehunut Sidr-pyörremyrsky jätti kodittomaksi satojatuhansia ihmisiä. EU auttoi pyörremyrskyn uhreja antamalla yhteensä 6,5 miljoonan euron arvosta apua vesi- ja elintarvikehuoltoa sekä suojien rakentamista varten. 5

6 Mistä rahat tulevat? Euroopan unionin menot rahoitetaan niin sanotuista omista varoista. Jäsenvaltiot keräävät nämä lakisääteisesti unionille kuuluvat varat ja siirtävät ne EU:n käyttöön. Omia varoja on kolmea lajia (määristä tässä annetut esimerkit perustuvat vuotta 2010 koskeviin tuloarvioihin): % kaikista tuloista Mistä rahat tulevat? % Perinteiset omat varat (arvio) 38 % 12 % 11 % 40 % 76 % 5 % Alv-varat BKTL-varat Muut tulot EU:n talousarvion omat varat 1 % Perinteiset omat varat koostuvat pääasiassa tullimaksuista, joita kannetaan unionin ulkopuolisista maista tuoduista tuotteista. Niistä kertyy noin 12 prosenttia kokonaistuloista. Arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla yhdenmukaista verokantaa kunkin jäsenvaltion alv-tuloihin. Arvonlisäveroon perustuvien varojen osuus EU:n kokonaistuloista on 11 prosenttia. Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat saadaan soveltamalla kunkin jäsenvaltion BKTL:oon samaa prosenttiosuutta. Vaikka nämä varat oli alun perin tarkoitettu tasapainottavaksi tulonlähteeksi, suurin osa tuloista eli noin 76 prosenttia saadaan nykyään BKTL-varoista. Talousarvioon ohjataan muitakin tuloja, kuten EU:n henkilöstön palkastaan maksamat verot, EU:n ulkopuolisten maiden maksuosuudet osallistumisesta eräisiin EU:n ohjelmiin ja kilpailu- tai muuta lainsäädäntöä rikkoneille yrityksille määrätyt sakot. Nämä sekalaiset tulot ovat yhteensä noin yksi prosentti EU:n talousarviosta. Vuonna 2010 EU:n tulot ovat arvion mukaan noin 122,9 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden osuus EU:n talousarvion rahoittamisesta on suurin piirtein suhteessa niiden taloudelliseen vaurauteen. Saksan, Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuuksia laskettaessa sovelletaan kuitenkin eräitä mukautuksia (korjauksia), joilla supistetaan niiden muutoin liian suuriksi muodostuvia nettomaksuosuuksia. 6

7 EU:n talousarvion tuloja ja menoja rajoittavat Vastaavasti EU:n talousarviosta suunnataan varoja jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa oleville tuensaajille unionin päättämien painopisteiden mukaisesti. Kaikki jäsenvaltiot saavat varoja EU:n talousarviosta, joskin köyhemmät jäsenvaltiot saavat suhteessa enemmän varoja kuin rikkaat. Tämän taustalla on EU:n ohjelmien perustana oleva solidaarisuusperiaate, joka näkyy etenkin koheesiopolitiikassa. unionin perussopimukset, joiden mukaan EU:n talousarvio ei saa olla alijäämäinen, toisin sanoen tulojen on katettava kaikki menot menokatto, josta päättävät jäsenvaltioiden hallitukset ja parlamentit; tämä omien varojen enimmäismäärä, joka koskee EU:n talousarviosta suoritettavia maksuja, on tällä hetkellä 1,24 prosenttia EU:n bruttokansantulosta (BKTL) eli noin 293 euroa EU:n kansalaista kohti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisesti sopima monivuotinen rahoituskehys, jossa määrätään, miten EU:n talousarvion eri menoluokkiin kuuluvat menot voivat tietyllä ajanjaksolla kehittyä neuvoston ja parlamentin antama varainhoitoasetus, jossa säädetään talousarvion laatimisesta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista sekä tilintarkastuksesta. 7

8 Miten talousarviosta päätetään? Komissiolla, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kullakin oma roolinsa talousarviosta päätettäessä. Lissabonin sopimuksen mukaan talousarviomenettely alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Ensimmäisessä vaiheessa neuvosto hyväksyy monivuotisen rahoituskehyksen saatuaan ensin Euroopan parlamentilta tämän jäsenten enemmistön hyväksynnän. Vähintään viiden vuoden jaksoksi laadittavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä asetetaan kunkin otsakkeen menoille vuotuinen yläraja, jota talousarvioon otetut menot eivät saa ylittää. Rahoituskehyksellä varmistetaan näin se, että menot voidaan suunnitella pitkällä aikavälillä ja että talousarviossa on joustavuutta. Uusin monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet TIETOISKU EU:n talousarviosta päätetään demokraattisesti kaikissa vaiheissa Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuotuisen talousarvion. Yleensä EU:n toimintaa ei voida toteuttaa, ellei asiasta ole annettu säädöstä. Tällaista säädöstä kutsutaan toiminnan oikeusperustaksi. Säädösehdotukset antaa komissio, ja ne hyväksyy yhteisön lainsäätäjä eli neuvosto joko yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tai yksin. Komissaari Janusz Lewandowski selostamassa talousarvioasioita lehdistötilaisuudessa 8

9 Käsittely parlamentissa Parlamentilla on 42 päivää aikaa joko hyväksyä talousarvio lokakuussa pidettävässä ensimmäisessä käsittelyssä tai toimittaa talousarvioesitykseen tekemänsä tarkistukset neuvostolle. Neuvosto voi hyväksyä tarkistetun talousarvioesityksen 10 päivän kuluessa. Sovittelukomitea Jos neuvosto ei hyväksy parlamentin tekemiä tarkistuksia, kutsutaan koolle sovittelukomitea, joka muodostuu neuvoston jäsenistä tai heidän edustajistaan sekä vastaavasta määrästä Euroopan parlamentin edustajia. Komitean tehtävänä on päästä sopimukseen yhteisestä tekstistä 21 päivän kuluessa. Komission talousarvioesitys Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Kaikki EU:n toimielimet ja muut elimet laativat omat arvionsa talousarvioesitystä varten omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti ennen heinäkuun 1. päivää. Komissio laatii näiden arvioiden pohjalta vuotuisen talousarvioesityksen, joka toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille viimeistään 1. syyskuuta. Käytännössä komissio pyrkii tekemään talousarvioesityksen ennen huhtikuun loppua tai toukokuun alkua. Kun sovittelukomiteassa on marraskuun alkupuolella päästy sopimukseen yhteisestä tekstistä, neuvostolla ja parlamentilla on 14 päivää aikaa hyväksyä tai hylätä kyseinen teksti. Parlamentti voi hyväksyä talousarvion siinäkin tapauksessa, että neuvosto hylkää yhteisen tekstin. Jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto hylkäävät yhteisen tekstin tai jos jompikumpi näistä toimielimistä hylkää yhteisen tekstin ja toinen ei ole tehnyt ratkaisuaan, komissio tekee uuden talousarvioesityksen. Talousarvion käsittely neuvostossa Neuvosto vahvistaa talousarvioesitystä koskevan kantansa, joka sisältää myös mahdolliset tarkistukset, ja ilmoittaa sen Euroopan parlamentille viimeistään 1. lokakuuta. Neuvosto ilmoittaa parlamentille samalla myös kannan vahvistamisen taustalla olevista perusteista. Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek ( ) 9

10 Jos talousarviota ei ole varainhoitovuoden alkuun mennessä lopullisesti hyväksytty, menot katetaan kuukausittain siten, että kunakin kuukautena käytetään enintään yksi kahdestoistaosa edellisen varainhoitovuoden talousarviomäärärahoista. Samanlaisia menettelyjä noudatetaan hyväksyttäessä oikaisukirjelmiä, joilla muutetaan talousarvioesitystä (kun ennen talousarvion vahvistamista saadaan uusia tietoja), ja lisätalousarvioita (kun talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenee väistämättömiä, poikkeuksellisia tai odottamattomia olosuhteita). Talousarviomenettely Komissio Neuvosto Parlamentti KYLLÄ äänten enemmistö Talousarvioesitys Talousarvioesityksen käsittely tarkistukset Tarkistusten käsittely EI jäsenten enemmistö 1. syyskuuta 1. lokakuuta 13. marraskuuta (42 päivää) Aikataulu Talousarvio hyväksytään Neuvosto hyväksyy parlamentin tarkistukset 10 päivän kuluessa Sovittelukomitea (*) Toisin sanoen parlamentti hyväksyy yhteisen tekstin, minkä jälkeen se 14 päivän kuluessa siitä, kun neuvosto on hylännyt kyseisen tekstin, päättää (jäsentensä enemmistöllä tai 3/5:n ääntenenemmistöllä) vahvistaa kaikki ensimmäisessä käsittelyssä tekemänsä tarkistukset tai osan niistä. Parlamentti ja neuvosto Parlamentti ja neuvosto hyväksyvät (tai eivät tee ratkaisua) KYLLÄ 14 päivän kuluessa Neuvosto hylkää, ja lopullisen päätöksen tekee parlamentti (*) Talousarvio hyväksytään Yhteinen teksti Neuvosto hyväksyy, mutta parlamentti hylkää Sekä neuvosto että parlamentti hylkäävät Talousarvioesitys hylätään EI 14 päivän kuluessa Komissio tekee uuden talousarvioesityksen 13. marraskuuta 4. joulukuuta (21 päivää) 18. joulukuuta (14 päivää) 10

11 Miten varoja käytetään ja valvotaan? Vastuu talousarvion toteuttamisesta Lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta on Euroopan komissiolla. Käytännössä valtaosa yhteisön talousarviosta (noin 76 prosenttia määrärahoista) toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tällöin menoja hallinnoivat komission sijasta jäsenvaltioiden viranomaiset. Kattavalla valvontajärjestelmällä varmistetaan, että näitä varoja hallinnoidaan asianmukaisesti ja voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Ydinajatus Varoja on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että varoja hallinnoivien on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä puolestaan edellyttää sääntöjen tiukkaa noudattamista sekä säännöllisiä arviointeja, joilla varmistetaan, että sääntöjä on noudatettu. Kuka EU-varoja hoitaa? (% EU:n varoista) % Komission on perittävä takaisin aiheettomasti maksetut varat siitä riippumatta, onko kyse virheestä, sääntöjenvastaisesta maksusta tai petoksesta. Jäsenvaltiot ovat komission tavoin vastuussa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta. Ne tekevät tässä tarkoituksessa yhteistyötä komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin kanssa. OLAFin tehtävänä on tutkia petostapauksia ja auttaa kehittämään EU:n lainsäädäntöä sellaiseksi, ettei se mahdollista petoksia % Toimintoperusteinen budjetointi 0 Komissio Komissio ja jäsenvaltiot 1 % EU:n ulkopuoliset maat 1 % Komissio sekä kansainväliset ja muut yhteistyökumppanit EU:n talousarvio on jaettu 31 toimintalohkoon. Jaottelu lisää talousarvion läpinäkyvyyttä, sillä sen ansiosta saadaan selkeä kuva EU:n toiminnasta sekä siitä, miten paljon varoja kuhunkin alaan käytetään ja miten paljon henkilöstöä kunkin alan parissa työskentelee. Jokainen 11

12 toimintalohko on jaettu osiin, jotka vastaavat yksittäisiä toimintalohkosta rahoitettavia toimintoja. Näin saadaan kuva kulloisistakin kokonaiskustannuksista sekä rahoituksen että henkilöstöresurssien osalta (esimerkiksi metsiensuojelun rahoitus kuuluu ympäristön toimintalohkoon). Tällaista talousarvion laadintatapaa kutsutaan toimintoperusteiseksi budjetoinniksi. Menoihin sovellettavat säännöt Tärkeimmät EU:n menoihin liittyvät säännöt sisältyvät varainhoitoasetukseen, jonka soveltamisesta on annettu yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. Kaikkien käynnistettyjen ohjelmien on muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta perustuttava erilliseen säädökseen tai muuhun oikeusperustaan, jotta ohjelmalle voitaisiin osoittaa varoja. Oikeusperustassa määritellään kulloisenkin toiminnan tavoitteet ja kustannukset ja siinä vahvistetaan usein myös monivuotinen menokehys. Hallinto, tarkastukset ja sisäinen valvonta Komissiossa ohjelmien ja toimintojen hallinnoinnista vastaa toiminta-aloittain muodostettujen osastojen (joita kutsutaan pääosastoiksi) henkilöstö, joka tekee tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioissa olevien virkamiesten kanssa. Kussakin komission osastossa on tulojen ja menojen hyväksyjä (joksi yleensä nimetään osaston pääjohtaja), joka kantaa täyden ja lopullisen vastuun oman vastuualueensa toiminnasta, vaikka koko EU:n henkilöstöllä luonnollisestikin on virkansa mukainen ja taloudellinen vastuu toimistaan. 12

13 Sisäisiä tarkastuksia tuetaan monin tavoin, joihin kuuluvat tarkastuksia koskevat selkeät säännöt, johdon toteuttamat ennakko- ja jälkitarkastukset, riskinarviointiin perustuvat riippumattomat sisäiset tarkastukset sekä säännöllinen toiminnasta tiedottaminen komissaareille. Kaikki komission osastot ovat vuodesta 2002 antaneet komissaareille vuosittain toimintakertomuksen, jossa ne tarkastelevat vuoden aikana saavutettuja tuloksia ja ehdottavat toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Näistä kertomuksista laaditaan yhteenveto, joka toimitetaan parlamentille ja neuvostolle. Tämä yhteenveto on nykyisin yksi niistä asiakirjoista, joita tilintarkastustuomioistuin käyttää perustana laatiessaan vuotuista tarkastuslausumaansa EU:n varainhoidosta. Miten komissio suorittaa maksut? Komissiolla on pankkitilejä jäsenvaltioiden valtionkassoissa, keskuspankeissa ja liikepankeissa, ja se osallistuu SWIFTin (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) toimintaan. Kaikki maksuohjeet ja muut asiaan liittyvät viestit lähetetään sähköisessä muodossa salattuina ja koodatulla aidonnusavaimella varustettuina. Komissio on yhteydessä yli ulkopuoliseen tahoon. Suurin osa näistä on avustusten saajia sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajia. Maksujen hoitamisessa komissio käyttää kutakin osapuolta (joka voi olla yksityishenkilö tai yritys) varten muodostettua oikeushenkilötiedostoa. Oikeushenkilötiedosto on aina hyväksyttävä ja vahvistettava ennen maksun suorittamista. Kuva: ESA / J. Huart Unioni seuraa tukemiaan maataloustoimintoja kaukokartoituksen avulla (Monitoring Agriculture through Remote Sensing MARS-hanke). 13

14 Miten varoista vastataan ja kenelle? EU:n kaksiosainen kirjanpito- ja raportointijärjestelmä EU:n kirjanpito muodostuu talousarviokirjanpidosta (joka antaa tarkan kuvan talousarvion toteuttamisesta) ja liikekirjanpidosta (jonka perusteella laaditaan tase ja taloudellinen tulos). Ydinajatus EU laatii vuosittain tilinpäätöksen, joka toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle ulkoista tarkastusta varten. Lopullisen lausuman vastuuvapauden myöntämisestä antaa parlamentti, joka ottaa huomioon neuvoston antamat suositukset. Talousarviokirjanpidossa noudatetaan mukautettua maksuperusteisen kirjanpidon periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumat (menot ja tulot) kirjataan vasta sitten, kun maksu suoritetaan tai vastaanotetaan. Liikekirjanpitoon (pääkirjaan) kirjataan kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta noudattaen kaikki varainhoitovuoden tulot ja menot. Liikekirjanpidon perusteella laaditaan taloudellinen tulos sekä varat ja velat sisältävä tase, joka antaa kokonaiskuvan EU:n taloudellisesta asemasta kunkin kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Raportointi talousarvion toteuttamisesta Tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor Manuel da Silva Caldeira ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso Komissio julkaisee talousarvion toteuttamista koskevat tiedot kuukausittain verkkosivustollaan. Näistä tiedoista käy ilmi, miten varoja todellisuudessa käytetään. Tiedot esitetään talousarvion luvuittain ja toimintalohkoittain. Eri toimintalohkoista vastaavat komission osastot seuraavat talousarvion toteuttamista myös viikoittain. Vuosittain laaditaan lisäksi arviointikertomus, jossa esitetään katsaus vuoden aikana tehtyjen arviointien tuloksista ja suunnitelluista jatkotoimista. 14

15 Komissio julkaisee myös Euroopan unionin tilinpäätöksen, joka sisältää kokonaisselvityksen talousarvion toteuttamisesta sekä yhteisöjen taseen. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan julkisen sektorin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) ja siinä konsolidoidaan EU:n kaikkien toimielinten ja useimpien erillisvirastojen tilinpäätökset. Kun tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut alustavan tilinpäätöksen, komissio hyväksyy lopullisen tilinpäätöksen ja toimittaa sen tämän jälkeen vastuuvapauden myöntäville viranomaisille eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio otti kirjanpidon uudistushankkeessaan ratkaisevan askeleen 1. tammikuuta 2005 siirtyessään maksuperusteisesta suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään tapahtuman toteutumishetkellä (eikä vasta maksun suoritushetkellä), joten se antaa kattavan kuvan EU:n varoista ja veloista. Tämän vuoksi päättäjillä, talousarvion valvonnasta vastaavilla tahoilla, EU:n varoja hallinnoivilla tahoilla sekä EU:n kansalaisilla on nyt käytössään entistä tarkempaa tietoa EU:n taloudesta. Tällainen tieto on välttämätöntä, jotta julkisia varoja voitaisiin hallinnoida ja valvoa tehokkaasti. Ulkoinen tarkastus EU:n tilinpäätöksen ja varainhoidon tarkastaminen perustuu säännöllisten sisäisten tarkastusten lisäksi tilintarkastustuomioistuimen toimittamaan riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen. Tilintarkastustuomioistuin laatii vuosittain kertomuksen parlamentille ja neuvostolle. Tämän kertomuksen lisäksi se antaa tarkastuslausuman, jossa se esittää näkemyksensä tilien luotettavuudesta (eli siitä, onko kirjanpito ollut asianmukaista) Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta. tilien perustana olevien toimien (eli saatujen tulojen ja suoritettujen maksujen) laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Vastuu Euroopan parlamentille Sen jälkeen kun tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on julkaistu ja tilinpäätös on valmis, neuvosto laatii parlamentille asiaa koskevat suositukset. Parlamentti päättää näiden suositusten perusteella, myöntääkö se komissiolle vastuuvapauden kyseisen varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisesta. Jos parlamentti katsoo, että komissio on toteuttanut EU:n talousarvion asianmukaisesti, se myöntää komissiolle vastuuvapauden. Vastuuvapautta myöntäessään parlamentti suosittaa usein jatkotoimia, jotka komission olisi toteutettava. Komissio puolestaan selvittää, millaisia toimenpiteitä se voisi toteuttaa, ja ilmoittaa niistä parlamentille ja neuvostolle. 15

16 Lisätietoa EU:n talousarviosta ja rahoitussuunnittelusta: EU:n talousarvio: (englanniksi, ranskaksi ja saksaksi) KV FI-C Budjettipääosasto: Janusz Lewandowski, talousarviosta ja rahoituksen suunnittelusta vastaava komissaari: Palautetta esitteestä voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Kuvat: Corbis, kansi ja sivut 3, 9; Ingram publishing, sivu 3; Euroopan unioni, sivut 4, 5 (ECHO / Antoine Lemasson; ECHO / Claire Barrault), 8, 10, 12, 13, 14, 15; GettyImage, sivu 7; ESA / J. Huart, sivu 9. Lisätietoja Euroopan unionista on saatavissa internetistä (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2010 ISBN doi: /45081 Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Luxembourg Painettu kloorivalkaisemattomalle paperille

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot