15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Aika klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjantarkastajat 4 30 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 5 31 Yhteistoiminnan talouden ja toiminnan kertomus Talouden ja toiminnan seuranta tammikuu Sosiaali- ja terveyspalveluiden myyntihinnat vuodelle Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja 11 terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 35 Tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajaksi 15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu 16 palveluasuminen / Kiteen Kanervikkola-koti Oy 37 Lähihoitajan ammattinimike Ultraäänilaitteen hankinta Auton hankinta kotihoitoon Sopimus Joensuun seudun sijaishuoltoyksikön palveluista Sopimus Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja 22 turvakodin palveluista 42 Osastonhoitajan tehtävä (T66117) Iltarusko, Sarastus ja Hopeinen kuu 24

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Huikuri Pekka puheenjohtaja Lappalainen Riitta varapuheenjohtaja Hartikainen Mikko jäsen Keronen Jari jäsen Ollila Sonja jäsen Pakarinen Tuula jäsen Piironen Vesa jäsen Räty Nina jäsen Räty Veli-Matti jäsen Muut saapuvilla olleet Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Naukkarinen Eeva-Liisa esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Rautiainen Tuija sihteeri, pk:n pitäjä Aho Heidi hallinto- ja talouspäällikkö Seppänen Eeva psykososiaalisten palvelujen johtaja Kummunmäki Juhani khall edustaja Laaninen Leena hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Poissa Nuuttila Risto vs. ylilääkäri Gröhn Marja-Leena khall pj. Allekirjoitukset Pekka Huikuri puheenjohtaja Tuija Rautiainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Riitta Lappalainen pöytäkirjantarkastaja Sonja Ollila pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirasto; Keskustie 10, Liperi klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Laillisuus ja päätösvaltaisuus Soteltk 28 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjantarkastajat Soteltk 29 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Riitta Lappalainen ja Sonja Ollila. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lappalainen ja Sonja Ollila.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Soteltk 30 Liperin kunnan hallintosäännön 24 :n asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi henkilöstö- ja talousasioissa kunnankamreeri. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Säännön 25 :n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoi tettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tar kasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle: Liperin terveyskeskuksen tilasuunnittelukokoukset ja Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle: Stj viranhaltijapäätös /2014 henkilöstövallan päätösvallan delegointi Stj viranhaltijapäätös /2014 sosiaali- ja terveysosaston esimiesten sijaisten nimeäminen Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös /2014 osastonhoitajan viransijaisuuden valinta terveysneuvontaan Ylilääkärin viranhaltijapäätös /2014 laskujen hyväksymisen delegointi, terveyspalvelut / hammashuolto. Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 perheneuvolan psykologin työvapaan sijaisen valitseminen Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 psykologi Irma Haanpään hinnoittelu alkaen. Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 toimintaterapeutti Elsa Poikosen hinnoittelu alk. Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 Pekan Palvelukoti Tmi hinnoittelu alkaen. Hoito- ja hoivapalvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 laitoshuoltajan työsuhteiseen tehtävään valinta. Johtavan hammaslääkärin viranhaltijapäätös ostopalvelusopimus oikomishoidon konsulttipalelusta/maija-leena Huovinen Osastonhoitajan viranhaltijapäätös 348/ / lähihoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus aj Osastonhoitajan viranhaltijapäätös 348/2014/ lähihoitajan vuorotteluvapaa aj Sote yhteistoiminnan päätösluettelot ajalta

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Seuraavat sopimukset ilmoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry kumppanuussopimus vuosille , varhaista tukea lapsiperheille Liperin kunnan kanssa. Erikoishammaslääkäri Maija-Leena Huovinen Oy, ostopalvelusopimus oikomishoidon konsulttipalvelusta. Sopimus maakunnallisesta sosiaalipäivystyksestä Ostopalvelusopimus hammaslääkäritilauksesta ja hammaslääkäreiden työskentelystä Liperin kunnan suun terveydenhuollossa/mediverkko Oy Ostopalvelusopimuksen päättääminen psykiatripalvelelujen tuottamisesta / Psykiatri Outi Peltola alkaen. Seuraavat asiat ilmoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle Tukesin ja Valviran määräys Dnro 9691/06.01/2013, 11922/62/2013 kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaa koskevien tietojen toimittamisesta. Toimintasuunnitelma Attendo Jyri 2014 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä ote ta kun ta lain 51 :n no jalla sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus.

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistoiminnan talouden ja toiminnan kertomus / /2013 Soteltk 31 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan kertomus vuodelta 2013 on valmisteltu tulosalue- ja vastuualuetasoisena. Taloustiedot perustuvat kirjanpidon tietoihin. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen toimin ta ku lut alittuivat 2,7 % arvioidusta (1,2 milj. ). Talousarvioon nähden suurin sääs tö oli henkilöstökuluissa ja vuoteen 2012 verrattuna palvelujen ostoissa. Pää me no koh dis ta avustukset ja muut toimintakulut kasvoivat vuoteen 2012 verrat tu na ja muut laskivat. Avustusten kasvu johtui pääasiassa omaishoidon tuen li sään ty mi ses tä sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Hen ki lös tö ku lujen säästö johtui henkilöstöön kohdistuvista säästötoimenpiteistä, eli lo mau tuksis ta, palkattomista vapaista sekä virkojen / tehtävien täyttämättä jättämisestä. Pal ve lu jen ostojen säästöön vaikuttaa osaltaan lääkärin vastaanottojen ul koistus ten purku sekä useat muut toimenpiteet. Ulkoistuksen purku kuitenkin lisäsi avo ter vey den huol lon henkilöstömenoja ja lääkäreiden ostopalveluita on edelleen jou dut tu käyttämään. Muut toimintakulut kasvoivat johtuen luottotappioista. Toi min ta tuo tot eivät toteutuneet suunnitellusti ja laskivat vuoteen 2012 ver rat tuna, kun huomioidaan kuntien maksuosuudet pois. Lääkärin vastaanottojen ulkois tuk sen purku vaikutti myös myyntituottojen kertymiseen laskevasti, koska pal ve lun tuot ta ja maksoi aiemmin vastaanoton tukipalvelujen käytöstä. Mak sutuo tot jäivät vuo teen 2012 verrattuna alhaisiksi, koska säästötoimenpiteiden vuok si pal ve lu jen ei pystytty tarjoamaan täysipainoisesti. Tuet ja avustukset laski vat myös vuo teen 2012 verrattuna johtuen palkkatuki työllistämisen vä hyy destä. Yhteistoiminnan maksuosuudet muodostuivat vuonna 2013 seuraavasti: TA 2013 (alkuperäinen talousarvio): - Liperi Outokumpu Ennakkotilinpäätös I: - Liperi Outokumpu Ennakkotilinpäätös II: - Liperi Outokumpu Ensimmäisessä ennakkotilinpäätöksessä yhteistoiminnan maksuosuuksiin haettiin lisämäärärahaa yhteensä Toisessa en nak ko ti lin pää tök ses sä esi tettiin yhteistoiminnan maksuosuuksiin vähennystä yhteensä En nak ko ti-

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ lin pää tös ten yhteydessä tehtiin myös muutoksia suo ri te ta voit tei siin, jotka osaltaan vaikuttivat kuntien maksuosuuksien muodostumiseen. Lopulliset maksuosuudet vuodelta 2013 ovat: - Liperi Outokumpu Liperin maksuosuus alittui ennakkotilinpäätös II mukaisesta arviosta noin 1,05 milj. ja Outokummun maksuosuus alittui noin 0,375 milj.. Kokonaisuutena yhteis toi min nan maksuosuudet alittuivat 1,426 milj.. Valmistelija: Hallinto- ja talouspäällikkö, puh Hallinto- ja talouspäällikkö: Sosiaali- ja hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2013 ta lou den ja toiminnan kertomuksen ja esittää sen edelleen Liperin kun nan hal lituk sen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2013 ta lou den ja toiminnan kertomuksen ja esittää sen edelleen Liperin kun nan hal lituk sen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: Liperin kunnanhallitus, valtuusto Tiedoksi: Outokummun kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Yhteistiominnan talouden ja toiminnan kertomus 2013

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Talouden ja toiminnan seuranta tammikuu / /2014 Soteltk 32 Tammikuun osalta ei ole vielä käytettävissä kaikkia talouden ja toiminnan tietoja johtuen yhteistoiminnan purusta aiheutuvista organisaatio- ja ohjelmistomuutoksista. Talousseuranta vastuualueittain ja tulosalueittain on saatavissa huhtikuun lautakunnassa. Seurantatiedot annetaan tiedoksi niiltä osin kuin ovat saatavissa. Sosiaali- ja terveystoimen talouteen ja toimintaan ei ole tammikuun aikana ilmennyt merkittäviä muutoksia. Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö, puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja merkitsee tammikuun 2014 talouden ja toiminnan tiedokseen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Liitteet Liite 2 Talouden ja toiminnan seuranta tammikuu 2014

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalveluiden myyntihinnat vuodelle / /2013 Soteltk 33 Liperin kunnanhallitus on hyväksynyt sosiaali- ja ter veys pal velu jen myyntihinnat vuodelle Sosiaali- ja terveystoimessa on laskettu röntge nin toiminnalle oma hinnasto, jota käytetään ulkopuolisille myytävissä pal veluis sa. Hinnasto on voimassa alkaen. Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy röntgenin hinnaston alkaen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: hallinto- ja talouspäällikkö röntgenhoitaja osastonhoitaja hoito- ja hoivapalvelujen johtaja laskuttajat Liitteet Liite 3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden röntgenhinnasto vuodelle 2014

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 12/ /2014 Soteltk 34 Liperin kunta on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mislain valmisteluryhmän väliraportista KH 236, Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tämis lain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pää pe ri aat teet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hal li tus oh jelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toi meksi an non mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi so siaa li- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja ter veyspal ve lui den järjestämisestä ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoil ta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyse lyl lä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyse lyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Ky sely vas taus ten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esi tyksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuu lemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja ter veys aluei den ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Kunnanjohtajan kanssa on sovittu, että sosiaali- ja antaa lausun non sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista yleisellä tasolla ja kun nanhal li tus vastaa webropol kyselyyn. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet ovat: hallinnon ja rakenteiden tulee varmistaa hyvin toimiva sosiaali- ja ter veyden huol to palvelujen laaja integraatio selkeä ja tehokas hallintoihmisten ja väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen tur val li suu den edistäminen yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tur vaa mi nen koko maas sa Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen Uudistuksen mukaan sosiaali- ja terveysalueet muodostuvat maakuntien kes kus-

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ kau pun kien sekä erikseen määriteltävien yli asukkaan kuntien pohjalle. Poh jois-kar ja las sa vastuukunta olisi Joensuu. Sosiaali- ja terveysalueen hallinto to teu te taan pääsääntöisesti vastuukuntamallilla siten, että alueeseen kuuluvat kun nat osallistuvat toiminnan hallintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toi mieli men kautta.

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysalueen toiminta voi olla mahdollista järjestää myös kun ta yh tymä mal lil la, jos 1) alueen keskuskunnan asukasluku on alle puolet ko ko alueen asukasluvusta; ja 2) järjestämisvastuun hoitamista kuntayhtymämallilla kannattaa vähintään puolet alu een kunnista, joiden asukasluku on vähintään kaksi kolmasosaa koko alueen yh teen las ke tus ta asukasluvusta. Sosiaali- ja terveysalueiden sisällä voi olla myös pe rus ta son alueita, joilla on järjes tä mis vas tuu osasta sosiaalihuoltoa sekä pe rus ter vey den huol los ta ja eräissä ta pauk sis sa myös joistakin erikoissairaanhoidon pal ve luis ta. Perustason alue voi daan muodostaa vähintään noin asuk kaan kunnan pohjalle. Se voi lisäk si järjestää perustason palveluja muille sa maan työssäkäyntialueeseen tai toi min nal li seen kokonaisuuteen kuuluville kun nil le. Myös perustason alueen hallin to toteutetaan vastuukuntamallilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon laajempien alu eel lis ten ja kansallisten tehtävien koor di noi mi sek si ja hoitamiseksi on lisäksi vii si erityisvastuualuetta. Erityisvastuualueiden ni men omai se na tehtävänä on ohja ta ja sovittaa yhteen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toi mintaa ja niiden järjestämiä palveluja. Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Rahoitus perustuu pää sään töi ses ti sosiaali- ja terveysalueeseen ja perustason alueeseen kuuluvien kun tien asukasmäärään pohjautuviin maksuihin. Maksuja painotetaan kuntien pe rus pal ve lu jen laskennassa käytettävillä valtionosuuden mää räy ty mis pe rus teilla. Henkilöstö siirtyy sotealueen tai perustason vastuukunnan palvelukseen ja muutos katsotaan liikkeenluovutukseksi, mikäli se johtaa henkilöstön työnantajan vaih tu mi seen. Valmistelija; sosiaali- ja terveysjohtaja , hallinto- ja talouspäällikkö puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja esit tää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että so si aa li- ja terveydenhuollon uudistuksen on turvattava sosiaali- ja ter veys pal velu jen toi mi va kokonaisuus kuntalaisten näkökulmasta. Uudistuksessa pelkästään hal lin nol lis ten rakenteiden muuttaminen ei turvaa palveluiden toimivuutta, vaikka ra ken teet tukevat pidemmällä aikavälillä palvelujen järjestämistä ta sa ver tai semmin. Palvelujen järjestämistä ja tuottamista ei tule sitoa kuntarakenteeseen. Useat palvelujen järjestämistasot lisäävät hierarkiaa ja vaikeuttavat pal ve lu proses sien sujuvuutta. Lähipalveluiden määritelmää tulee tarkentaa. Kuntien jär jestä mis vas tuu ja rahoitusvastuu tulee olla selkeästi määriteltyjä kautta linjan. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus ja lisäksi lautakunta

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ esittää, että sosiaali- ja terveysalueen toiminta järjestetään Pohjois-Karjalassa kuntayhtymämallilla. Ote: Liperin kunnanhallitus Liitteet Liite 4 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta, lähetekirje Liite 5 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen sityksen luonnoksesta, kysely

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 664/ /2013 Soteltk 35 Sosiaali- ja on tehnyt päätöksen (soster ) tuetun ko to na asumisen palvelusetelin käyttöönotosta alkaen. Palvelusetelituottajaksi tuettuun kotona asumiseen on hakenut Pohjois-Karjalan Kun ta pal ve lut Oy (Y-tunnus ). Yritys täyttää tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajalle asetetut kriteerit. Palvelusetelituottajaksi hakeneen asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan ko koukses sa. Alkuperäisten asiakirjojen säilytyspaikka on Joensuun kaupungin sosiaalija terveyskeskuksessa, osoitteessa Torikatu 18A, 4.krs. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy:n palve lu se te li tuot ta jak si tuettuun kotona asumiseen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan ehdotuksen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja kotihoidon johtaja Pohjois-Karjalan kuntapalvelut Joensuun kaupunki, sosiaali- ja teveyskeskus

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu palveluasuminen / Kiteen Kanervikkola-koti Oy 511/ /2013 Soteltk 36 Sosiaali- ja on tehnyt päätöksen (soster ) tehostetun palvelasumisen palvelusetelin käyttöönotosta alkaen. Palvelusetelituottajaksi tehostettuun palveluasumiseen on hakenut Kiteen Kanervikkola-koti Oy (Y-tunnus ). Yritys täyttää tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajalle asetetut kriteerit. Palvelusetelituottajaksi hakeneen asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Alkuperäisten asiakirjojen säilytyspaikka on Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa, osoitteessa Torikatu 18A, 4.krs. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Kiteen Kanervikkola-koti Oy:n palvelusetelituottajaksi tehostettuun palveluasumiseen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen ja päättää hyväksyä Kiteen Kanervikkola-koti Oy:n palvelusetelituottajaksi tehostettuun palveluasumiseen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Kotihoidon johtaja Kanervikkola-Koti Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Lähihoitajan ammattinimike 13/ /2014 Soteltk 37 JHL:n ja SUPER:in pääluottamusmiehet ovat esittäneet, että työnantaja käy läpi lä hi hoi ta ja nimikkeellä työskentelevät työntekijät ja muuttaa niiden työntekijöiden am mat ti ni mik keet, joilla ei ole nimikkeeseen oikeuttavaa sosiaali- ja terveysalan pe rus tut kin toa, heidän koulutusta ja työtehtäviä vastaaviksi ammattinimikkeiksi. Liperin kunnanhallitus yhtenäisti henkilöstön ammattinimikkeet siinä vaiheessa, kun Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yh teistoi min ta-alue aloitti toimintansa Lähihoitajan kelpoisuus määriteltiin seu raa vas ti: Lähihoitaja (hoitaja, kodinhoitaja, perushoitaja, ter veys kes kus avusta ja) Tehtävään soveltuva toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto. So si aa li huol lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista säädetyn lain(272/2005), 8 :n mukainen pätevyys. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimessa on yksi kotiavustaja ja viisi ko din hoi tajaa. Esimiehen ohjeistuksen mukaisesti työntekijät käyttävät ko ti avus ta jan/ko dinhoi ta jan ammattinimikettä, ei lähihoitajan nimikettä. Sitä mukaa, kun kotiavustajia ja kodinhoitajia on irtisanoutunut, on tilalle tar vittaes sa otettu lähihoitajan tutkinnon omaava työntekijä. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh ja kotihoidon joh ta ja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja merkitsee asian tiedoksi ja jatkaa nykyistä käy täntöä, jolloin kotiavustajan/kodinhoitajien irtisanouduttua tilalle otetaan tarvittaessa lä hi hoi ta jan koulutuksen omaava työntekijä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen ja merkitsee asian tiedokseen. Sosiaali- ja päättää jatkaa nykyistä käytäntöä, jolloin kotiavustajan/kodinhoitajien irtisanouduttua tilalle otetaan tarvittaessa lähihoitajan koulutuksen omaava työntekijä. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus lisäksi lautakunta ohjeistaa, että Valviran mukaan nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito, mutta heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ote: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja kotihoidon johtaja JHL SUPER henkilöstösuunnittelija Liitteet Liite 6 JHL, SuPer esitys ammattinimikkeiden muutoksesta

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ultraäänilaitteen hankinta 107/ /2014 Soteltk 38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu euron määräraha ultraäänilaitteen hankintaa varten. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja päättää hankkia ultraäänilaitteen ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen, päättää hankkia ultraäänilaitteen ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: ylilääkäri hoito- ja hoivapalvelujen johtaja osastonhoitaja Joensuun hankintatoimi

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Auton hankinta kotihoitoon 107/ /2014 Soteltk 39 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu euron määräraha auton hankintaan kotihoidon käyttöön. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja päättää hankkia auton kotihoidon käyttöön ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen, päättää hankkia auton kotihoidon käyttöön ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja kotihoidon johtaja Joensuun seudun hankintayksikkö

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sopimus Joensuun seudun sijaishuoltoyksikön palveluista 130/ /2014 Soteltk 40 Joensuun kaupunki ylläpitää seudullista sijaishuoltoyksikköä, mikä tuottaa so pimuk ses sa määriteltyjä sijaishuoltopalveluja sopimuskunnille Polvijärvi, Ilomantsi ja Liperi. Seudullista sopimusta tarkistetaan alkaen. Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta jakavat kustannuksista 0,5 työn te ki jän osuuden kuntien asukaslukuperiaatteeseen perustuen. Asu kas lu kuna käy te tään alle 18-vuotiaiden osuutta kuntien asukasluvusta. Vuonna 2014 Lipe rin kunnan osuus sijaishuoltoyksikön kustannuksista on euroa. Valmistelija: psykososiaalisten palvelujen johtaja, puh Psykososiaalisten palvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Joensuun kaupungin sijaishuoltoyksikön sopimuksen alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja hyväksyy psykososiaalisten palvelujen johtajan esityksen ja hyväksyy Joensuun kaupungin sijaishuoltoyksikön sopimuksen alkaen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: Joensuun kaupunk/sosiaali- ja terveyskeskus psykososiaalisten palvelujen johtaja johtava sosiaalityöntekijä/lasten ja perheiden palvelut Liitteet Liite 7 Joensuun kaupungin sopimus Joensuun seudun sijaishuoltoyksiön palveluista 2014 Liite 8 Hinnasto Joensuun seudun sijaishuoltoyksiön palveluista 2014

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sopimus Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista 129/ /2014 Soteltk 41 Joensuun kaupunki tuottaa lasten ja nuorten vastaanottokotipalveluja ja turvakotipalveluja, joista Joensuun kaupungilla on voimassa oleva sopimus Liperin kunnan ja Polvijärven kunnan kanssa. Sopimuksen tekstiä tarkistetaan alkaen. Toiminnan rahoittaminen perustuu osittain kuntien asukaslukuperiaatteeseen ja osittain suoriteperiaatteeseen. Asukaslukuna käyttään alle 21-vuotiaiden osuutta kuntien asukasluvusta. Turvakodin asiakkuuden ja vastaanottokodin jaksojen tuotteiden kokonaiskustannuksista laskutetaan 30 % asukaslukuperiaatteella. Suoritehintoina laskutetaan kaikki asiakaskäynnit kaikista tuotteista. Sopijakunnille suoritehintaa alennetan 30 %. Joensuun kaupunki laatii toiminnoille kalenterivuosittain talousarvion. Talousarvioon sisällytetään kaikki toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kustannukset. Talousarvio ja sen pohjana olevat suoritemäärät ja hinna tulee toimittaa sopijakuntiin kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä. Palvelukuvauksissa on määritelty tuotekohtaisesti palvelun hinta, joka voi olla suorite, hoitopäivä tai -jakso. Palvelujen hinnat vuonna 2014 ovat seuraavat: turvakotiasiakkuus, 238 /vrk valvotut tapaamiset, 143 /suorite valvotut vaihdot 92 /suorite ryhmät 231 yksilö- ja parikeskustelut 154 vastaanottokoti 299 /vrk Valmistelija: psykososiaalisten palvelujen johtaja, puh Psykososiaalisten palvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista tehdyn sopimuksen tarkistamisen alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy psykososiaalisen palvelujen johtajan esityksen Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista tehdyn sopimuksen tarkistamisesta alkaen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus.

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ote: psykososiaalisten palvelujen johtaja johtava sosiaalityöntekijä Joensuun kaupunki/sosiaali- ja terveyskeskus Liitteet Liite 9 Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin sopimus Liite 10 Kustannusliite sopimukseen Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osastonhoitajan tehtävä (T66117) Iltarusko, Sarastus ja Hopeinen kuu 128/ /2014 Soteltk 42 Vanhainkodin osastojen Iltarusko ja Sarastus esimiestehtävät yhdistettiin yhdelle osas ton hoi ta jal le alkaen (sosterltk 119/ , kh 243/ ), kun osasto Sarastuksen osastonhoitaja irtisanoutui vi rastaan. Osastonhoitajia oli ennen virkojen yhdistämistä kaksi. Molemmat osastot oli vat tuohon aikaan laitoshoidon osastoja. Palvelurakennemuutoksen myötä Sarastus on muutettu tehostetun pal ve lu asu mi sen yksiköksi ja Iltaruskosta on muutettu Hopeisen kuun tiimi tehos te tuk si palveluasumiseksi Iltarusko on edelleen laitoshoitoa. Sa rastuk ses sa on paikkoja 25, Hopeisessa kuussa 11 tehostetun palveluasumisen paik kaa, joista 4 on vuorohoitopaikkoja. Iltaruskossa on 25 laitoshoitopaikkaa. Asu kas paik ko ja on yhteensä 61. Henkilöstöä on kaiken kaikkiaan 43. Tällä hetkellä puolta työaikaa tekeviä va kinai sia työntekijöitä on 4, joilla on yhteensä kolme sijaista eli työntekijöitä on yhteen sä 46 ja lisäksi 2 palkkatuettua työntekijää.näin suuri henkilöstömäärä edellyt tää paljon sijaistarvetta ja -järjestelyjä, kuten vuosilomat, sairauspoissaolot, kou lu tuk set. Iltarusko, Sarastuksen, Hopeisen kuun niin asukas- kuin henkilöstömäärä on suu rin kunnassa olevista hoito- ja hoivayksiköistä. Työmäärä yhdelle osas ton hoita jal le on liian suuri. Palvelurakenne itsessään on tuonut paljon lisää työtä esim. vuo ro hoi to lais ten vuorohoidon järjestelyt ja erilaiset asumispalvelut. Työn vaa tivuus ja määrä on lisääntynyt, esim. henkilöstöhallinnollisia tehtäviä on siirtynyt osas ton hoi ta jal le. Tällä hetkellä osastonhoitaja ei ehdi esim. kehittää hoitotyötä riit tä väs ti, vaan työaikaa menee hallinnollisten tehtävien hoitamiseen. Osastonhoitajan vakanssitunnus T66117, tehtävän hinnoittelutunnus on 03HOI020 ja tehtäväkohtainen palkka 2738,07 /kk ( ), työaikamuoto kes ki mää räi nen yleistyöaika. Tehtävän täyttämiseen ei esitetä lisämäärärahaa. Valmistelijat: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh ja osastonhoitaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja esittää kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle osastonhoitajan tehtävän (T66117) täyttämistä alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen ja esittää kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle osastonhoitajan tehtävän (T66117) täyttämistä alkaen.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 05.10.2017 klo 14:00-19:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Liperi

Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 14.02.2017 Aika 14.02.2017 klo 16:30-17:40 Paikka Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, 83100 Liperi Käsitellyt asiat :t 1-4 Kokousasian otsikko Sivu 1 Laillisuus ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 17.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 74 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot