15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Aika klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjantarkastajat 4 30 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 5 31 Yhteistoiminnan talouden ja toiminnan kertomus Talouden ja toiminnan seuranta tammikuu Sosiaali- ja terveyspalveluiden myyntihinnat vuodelle Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja 11 terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 35 Tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajaksi 15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu 16 palveluasuminen / Kiteen Kanervikkola-koti Oy 37 Lähihoitajan ammattinimike Ultraäänilaitteen hankinta Auton hankinta kotihoitoon Sopimus Joensuun seudun sijaishuoltoyksikön palveluista Sopimus Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja 22 turvakodin palveluista 42 Osastonhoitajan tehtävä (T66117) Iltarusko, Sarastus ja Hopeinen kuu 24

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Huikuri Pekka puheenjohtaja Lappalainen Riitta varapuheenjohtaja Hartikainen Mikko jäsen Keronen Jari jäsen Ollila Sonja jäsen Pakarinen Tuula jäsen Piironen Vesa jäsen Räty Nina jäsen Räty Veli-Matti jäsen Muut saapuvilla olleet Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Naukkarinen Eeva-Liisa esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Rautiainen Tuija sihteeri, pk:n pitäjä Aho Heidi hallinto- ja talouspäällikkö Seppänen Eeva psykososiaalisten palvelujen johtaja Kummunmäki Juhani khall edustaja Laaninen Leena hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Poissa Nuuttila Risto vs. ylilääkäri Gröhn Marja-Leena khall pj. Allekirjoitukset Pekka Huikuri puheenjohtaja Tuija Rautiainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Riitta Lappalainen pöytäkirjantarkastaja Sonja Ollila pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirasto; Keskustie 10, Liperi klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Laillisuus ja päätösvaltaisuus Soteltk 28 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjantarkastajat Soteltk 29 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Riitta Lappalainen ja Sonja Ollila. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lappalainen ja Sonja Ollila.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Soteltk 30 Liperin kunnan hallintosäännön 24 :n asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi henkilöstö- ja talousasioissa kunnankamreeri. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Säännön 25 :n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoi tettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tar kasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle: Liperin terveyskeskuksen tilasuunnittelukokoukset ja Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle: Stj viranhaltijapäätös /2014 henkilöstövallan päätösvallan delegointi Stj viranhaltijapäätös /2014 sosiaali- ja terveysosaston esimiesten sijaisten nimeäminen Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös /2014 osastonhoitajan viransijaisuuden valinta terveysneuvontaan Ylilääkärin viranhaltijapäätös /2014 laskujen hyväksymisen delegointi, terveyspalvelut / hammashuolto. Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 perheneuvolan psykologin työvapaan sijaisen valitseminen Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 psykologi Irma Haanpään hinnoittelu alkaen. Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 toimintaterapeutti Elsa Poikosen hinnoittelu alk. Psykososiaalisten palvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 Pekan Palvelukoti Tmi hinnoittelu alkaen. Hoito- ja hoivapalvelujen johtajan viranhaltijapäätös /2014 laitoshuoltajan työsuhteiseen tehtävään valinta. Johtavan hammaslääkärin viranhaltijapäätös ostopalvelusopimus oikomishoidon konsulttipalelusta/maija-leena Huovinen Osastonhoitajan viranhaltijapäätös 348/ / lähihoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus aj Osastonhoitajan viranhaltijapäätös 348/2014/ lähihoitajan vuorotteluvapaa aj Sote yhteistoiminnan päätösluettelot ajalta

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Seuraavat sopimukset ilmoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry kumppanuussopimus vuosille , varhaista tukea lapsiperheille Liperin kunnan kanssa. Erikoishammaslääkäri Maija-Leena Huovinen Oy, ostopalvelusopimus oikomishoidon konsulttipalvelusta. Sopimus maakunnallisesta sosiaalipäivystyksestä Ostopalvelusopimus hammaslääkäritilauksesta ja hammaslääkäreiden työskentelystä Liperin kunnan suun terveydenhuollossa/mediverkko Oy Ostopalvelusopimuksen päättääminen psykiatripalvelelujen tuottamisesta / Psykiatri Outi Peltola alkaen. Seuraavat asiat ilmoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle Tukesin ja Valviran määräys Dnro 9691/06.01/2013, 11922/62/2013 kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaa koskevien tietojen toimittamisesta. Toimintasuunnitelma Attendo Jyri 2014 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä ote ta kun ta lain 51 :n no jalla sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus.

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistoiminnan talouden ja toiminnan kertomus / /2013 Soteltk 31 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan kertomus vuodelta 2013 on valmisteltu tulosalue- ja vastuualuetasoisena. Taloustiedot perustuvat kirjanpidon tietoihin. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen toimin ta ku lut alittuivat 2,7 % arvioidusta (1,2 milj. ). Talousarvioon nähden suurin sääs tö oli henkilöstökuluissa ja vuoteen 2012 verrattuna palvelujen ostoissa. Pää me no koh dis ta avustukset ja muut toimintakulut kasvoivat vuoteen 2012 verrat tu na ja muut laskivat. Avustusten kasvu johtui pääasiassa omaishoidon tuen li sään ty mi ses tä sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Hen ki lös tö ku lujen säästö johtui henkilöstöön kohdistuvista säästötoimenpiteistä, eli lo mau tuksis ta, palkattomista vapaista sekä virkojen / tehtävien täyttämättä jättämisestä. Pal ve lu jen ostojen säästöön vaikuttaa osaltaan lääkärin vastaanottojen ul koistus ten purku sekä useat muut toimenpiteet. Ulkoistuksen purku kuitenkin lisäsi avo ter vey den huol lon henkilöstömenoja ja lääkäreiden ostopalveluita on edelleen jou dut tu käyttämään. Muut toimintakulut kasvoivat johtuen luottotappioista. Toi min ta tuo tot eivät toteutuneet suunnitellusti ja laskivat vuoteen 2012 ver rat tuna, kun huomioidaan kuntien maksuosuudet pois. Lääkärin vastaanottojen ulkois tuk sen purku vaikutti myös myyntituottojen kertymiseen laskevasti, koska pal ve lun tuot ta ja maksoi aiemmin vastaanoton tukipalvelujen käytöstä. Mak sutuo tot jäivät vuo teen 2012 verrattuna alhaisiksi, koska säästötoimenpiteiden vuok si pal ve lu jen ei pystytty tarjoamaan täysipainoisesti. Tuet ja avustukset laski vat myös vuo teen 2012 verrattuna johtuen palkkatuki työllistämisen vä hyy destä. Yhteistoiminnan maksuosuudet muodostuivat vuonna 2013 seuraavasti: TA 2013 (alkuperäinen talousarvio): - Liperi Outokumpu Ennakkotilinpäätös I: - Liperi Outokumpu Ennakkotilinpäätös II: - Liperi Outokumpu Ensimmäisessä ennakkotilinpäätöksessä yhteistoiminnan maksuosuuksiin haettiin lisämäärärahaa yhteensä Toisessa en nak ko ti lin pää tök ses sä esi tettiin yhteistoiminnan maksuosuuksiin vähennystä yhteensä En nak ko ti-

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ lin pää tös ten yhteydessä tehtiin myös muutoksia suo ri te ta voit tei siin, jotka osaltaan vaikuttivat kuntien maksuosuuksien muodostumiseen. Lopulliset maksuosuudet vuodelta 2013 ovat: - Liperi Outokumpu Liperin maksuosuus alittui ennakkotilinpäätös II mukaisesta arviosta noin 1,05 milj. ja Outokummun maksuosuus alittui noin 0,375 milj.. Kokonaisuutena yhteis toi min nan maksuosuudet alittuivat 1,426 milj.. Valmistelija: Hallinto- ja talouspäällikkö, puh Hallinto- ja talouspäällikkö: Sosiaali- ja hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2013 ta lou den ja toiminnan kertomuksen ja esittää sen edelleen Liperin kun nan hal lituk sen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2013 ta lou den ja toiminnan kertomuksen ja esittää sen edelleen Liperin kun nan hal lituk sen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: Liperin kunnanhallitus, valtuusto Tiedoksi: Outokummun kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Yhteistiominnan talouden ja toiminnan kertomus 2013

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Talouden ja toiminnan seuranta tammikuu / /2014 Soteltk 32 Tammikuun osalta ei ole vielä käytettävissä kaikkia talouden ja toiminnan tietoja johtuen yhteistoiminnan purusta aiheutuvista organisaatio- ja ohjelmistomuutoksista. Talousseuranta vastuualueittain ja tulosalueittain on saatavissa huhtikuun lautakunnassa. Seurantatiedot annetaan tiedoksi niiltä osin kuin ovat saatavissa. Sosiaali- ja terveystoimen talouteen ja toimintaan ei ole tammikuun aikana ilmennyt merkittäviä muutoksia. Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö, puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja merkitsee tammikuun 2014 talouden ja toiminnan tiedokseen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Liitteet Liite 2 Talouden ja toiminnan seuranta tammikuu 2014

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalveluiden myyntihinnat vuodelle / /2013 Soteltk 33 Liperin kunnanhallitus on hyväksynyt sosiaali- ja ter veys pal velu jen myyntihinnat vuodelle Sosiaali- ja terveystoimessa on laskettu röntge nin toiminnalle oma hinnasto, jota käytetään ulkopuolisille myytävissä pal veluis sa. Hinnasto on voimassa alkaen. Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy röntgenin hinnaston alkaen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: hallinto- ja talouspäällikkö röntgenhoitaja osastonhoitaja hoito- ja hoivapalvelujen johtaja laskuttajat Liitteet Liite 3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden röntgenhinnasto vuodelle 2014

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 12/ /2014 Soteltk 34 Liperin kunta on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mislain valmisteluryhmän väliraportista KH 236, Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tämis lain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pää pe ri aat teet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hal li tus oh jelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toi meksi an non mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi so siaa li- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja ter veyspal ve lui den järjestämisestä ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoil ta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyse lyl lä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyse lyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Ky sely vas taus ten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esi tyksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuu lemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja ter veys aluei den ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Kunnanjohtajan kanssa on sovittu, että sosiaali- ja antaa lausun non sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista yleisellä tasolla ja kun nanhal li tus vastaa webropol kyselyyn. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet ovat: hallinnon ja rakenteiden tulee varmistaa hyvin toimiva sosiaali- ja ter veyden huol to palvelujen laaja integraatio selkeä ja tehokas hallintoihmisten ja väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen tur val li suu den edistäminen yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tur vaa mi nen koko maas sa Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen Uudistuksen mukaan sosiaali- ja terveysalueet muodostuvat maakuntien kes kus-

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ kau pun kien sekä erikseen määriteltävien yli asukkaan kuntien pohjalle. Poh jois-kar ja las sa vastuukunta olisi Joensuu. Sosiaali- ja terveysalueen hallinto to teu te taan pääsääntöisesti vastuukuntamallilla siten, että alueeseen kuuluvat kun nat osallistuvat toiminnan hallintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toi mieli men kautta.

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysalueen toiminta voi olla mahdollista järjestää myös kun ta yh tymä mal lil la, jos 1) alueen keskuskunnan asukasluku on alle puolet ko ko alueen asukasluvusta; ja 2) järjestämisvastuun hoitamista kuntayhtymämallilla kannattaa vähintään puolet alu een kunnista, joiden asukasluku on vähintään kaksi kolmasosaa koko alueen yh teen las ke tus ta asukasluvusta. Sosiaali- ja terveysalueiden sisällä voi olla myös pe rus ta son alueita, joilla on järjes tä mis vas tuu osasta sosiaalihuoltoa sekä pe rus ter vey den huol los ta ja eräissä ta pauk sis sa myös joistakin erikoissairaanhoidon pal ve luis ta. Perustason alue voi daan muodostaa vähintään noin asuk kaan kunnan pohjalle. Se voi lisäk si järjestää perustason palveluja muille sa maan työssäkäyntialueeseen tai toi min nal li seen kokonaisuuteen kuuluville kun nil le. Myös perustason alueen hallin to toteutetaan vastuukuntamallilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon laajempien alu eel lis ten ja kansallisten tehtävien koor di noi mi sek si ja hoitamiseksi on lisäksi vii si erityisvastuualuetta. Erityisvastuualueiden ni men omai se na tehtävänä on ohja ta ja sovittaa yhteen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toi mintaa ja niiden järjestämiä palveluja. Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Rahoitus perustuu pää sään töi ses ti sosiaali- ja terveysalueeseen ja perustason alueeseen kuuluvien kun tien asukasmäärään pohjautuviin maksuihin. Maksuja painotetaan kuntien pe rus pal ve lu jen laskennassa käytettävillä valtionosuuden mää räy ty mis pe rus teilla. Henkilöstö siirtyy sotealueen tai perustason vastuukunnan palvelukseen ja muutos katsotaan liikkeenluovutukseksi, mikäli se johtaa henkilöstön työnantajan vaih tu mi seen. Valmistelija; sosiaali- ja terveysjohtaja , hallinto- ja talouspäällikkö puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja esit tää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että so si aa li- ja terveydenhuollon uudistuksen on turvattava sosiaali- ja ter veys pal velu jen toi mi va kokonaisuus kuntalaisten näkökulmasta. Uudistuksessa pelkästään hal lin nol lis ten rakenteiden muuttaminen ei turvaa palveluiden toimivuutta, vaikka ra ken teet tukevat pidemmällä aikavälillä palvelujen järjestämistä ta sa ver tai semmin. Palvelujen järjestämistä ja tuottamista ei tule sitoa kuntarakenteeseen. Useat palvelujen järjestämistasot lisäävät hierarkiaa ja vaikeuttavat pal ve lu proses sien sujuvuutta. Lähipalveluiden määritelmää tulee tarkentaa. Kuntien jär jestä mis vas tuu ja rahoitusvastuu tulee olla selkeästi määriteltyjä kautta linjan. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus ja lisäksi lautakunta

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ esittää, että sosiaali- ja terveysalueen toiminta järjestetään Pohjois-Karjalassa kuntayhtymämallilla. Ote: Liperin kunnanhallitus Liitteet Liite 4 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta, lähetekirje Liite 5 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen sityksen luonnoksesta, kysely

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 664/ /2013 Soteltk 35 Sosiaali- ja on tehnyt päätöksen (soster ) tuetun ko to na asumisen palvelusetelin käyttöönotosta alkaen. Palvelusetelituottajaksi tuettuun kotona asumiseen on hakenut Pohjois-Karjalan Kun ta pal ve lut Oy (Y-tunnus ). Yritys täyttää tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajalle asetetut kriteerit. Palvelusetelituottajaksi hakeneen asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan ko koukses sa. Alkuperäisten asiakirjojen säilytyspaikka on Joensuun kaupungin sosiaalija terveyskeskuksessa, osoitteessa Torikatu 18A, 4.krs. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy:n palve lu se te li tuot ta jak si tuettuun kotona asumiseen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan ehdotuksen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja kotihoidon johtaja Pohjois-Karjalan kuntapalvelut Joensuun kaupunki, sosiaali- ja teveyskeskus

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu palveluasuminen / Kiteen Kanervikkola-koti Oy 511/ /2013 Soteltk 36 Sosiaali- ja on tehnyt päätöksen (soster ) tehostetun palvelasumisen palvelusetelin käyttöönotosta alkaen. Palvelusetelituottajaksi tehostettuun palveluasumiseen on hakenut Kiteen Kanervikkola-koti Oy (Y-tunnus ). Yritys täyttää tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajalle asetetut kriteerit. Palvelusetelituottajaksi hakeneen asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Alkuperäisten asiakirjojen säilytyspaikka on Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa, osoitteessa Torikatu 18A, 4.krs. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Kiteen Kanervikkola-koti Oy:n palvelusetelituottajaksi tehostettuun palveluasumiseen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen ja päättää hyväksyä Kiteen Kanervikkola-koti Oy:n palvelusetelituottajaksi tehostettuun palveluasumiseen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Kotihoidon johtaja Kanervikkola-Koti Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Lähihoitajan ammattinimike 13/ /2014 Soteltk 37 JHL:n ja SUPER:in pääluottamusmiehet ovat esittäneet, että työnantaja käy läpi lä hi hoi ta ja nimikkeellä työskentelevät työntekijät ja muuttaa niiden työntekijöiden am mat ti ni mik keet, joilla ei ole nimikkeeseen oikeuttavaa sosiaali- ja terveysalan pe rus tut kin toa, heidän koulutusta ja työtehtäviä vastaaviksi ammattinimikkeiksi. Liperin kunnanhallitus yhtenäisti henkilöstön ammattinimikkeet siinä vaiheessa, kun Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yh teistoi min ta-alue aloitti toimintansa Lähihoitajan kelpoisuus määriteltiin seu raa vas ti: Lähihoitaja (hoitaja, kodinhoitaja, perushoitaja, ter veys kes kus avusta ja) Tehtävään soveltuva toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto. So si aa li huol lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista säädetyn lain(272/2005), 8 :n mukainen pätevyys. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimessa on yksi kotiavustaja ja viisi ko din hoi tajaa. Esimiehen ohjeistuksen mukaisesti työntekijät käyttävät ko ti avus ta jan/ko dinhoi ta jan ammattinimikettä, ei lähihoitajan nimikettä. Sitä mukaa, kun kotiavustajia ja kodinhoitajia on irtisanoutunut, on tilalle tar vittaes sa otettu lähihoitajan tutkinnon omaava työntekijä. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh ja kotihoidon joh ta ja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja merkitsee asian tiedoksi ja jatkaa nykyistä käy täntöä, jolloin kotiavustajan/kodinhoitajien irtisanouduttua tilalle otetaan tarvittaessa lä hi hoi ta jan koulutuksen omaava työntekijä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen ja merkitsee asian tiedokseen. Sosiaali- ja päättää jatkaa nykyistä käytäntöä, jolloin kotiavustajan/kodinhoitajien irtisanouduttua tilalle otetaan tarvittaessa lähihoitajan koulutuksen omaava työntekijä. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus lisäksi lautakunta ohjeistaa, että Valviran mukaan nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito, mutta heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ote: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja kotihoidon johtaja JHL SUPER henkilöstösuunnittelija Liitteet Liite 6 JHL, SuPer esitys ammattinimikkeiden muutoksesta

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ultraäänilaitteen hankinta 107/ /2014 Soteltk 38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu euron määräraha ultraäänilaitteen hankintaa varten. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja päättää hankkia ultraäänilaitteen ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen, päättää hankkia ultraäänilaitteen ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: ylilääkäri hoito- ja hoivapalvelujen johtaja osastonhoitaja Joensuun hankintatoimi

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Auton hankinta kotihoitoon 107/ /2014 Soteltk 39 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu euron määräraha auton hankintaan kotihoidon käyttöön. Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja päättää hankkia auton kotihoidon käyttöön ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen, päättää hankkia auton kotihoidon käyttöön ja antaa kilpailutuksen Joensuun seudun hankintatoimen tehtäväksi sekä valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja kotihoidon johtaja Joensuun seudun hankintayksikkö

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sopimus Joensuun seudun sijaishuoltoyksikön palveluista 130/ /2014 Soteltk 40 Joensuun kaupunki ylläpitää seudullista sijaishuoltoyksikköä, mikä tuottaa so pimuk ses sa määriteltyjä sijaishuoltopalveluja sopimuskunnille Polvijärvi, Ilomantsi ja Liperi. Seudullista sopimusta tarkistetaan alkaen. Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta jakavat kustannuksista 0,5 työn te ki jän osuuden kuntien asukaslukuperiaatteeseen perustuen. Asu kas lu kuna käy te tään alle 18-vuotiaiden osuutta kuntien asukasluvusta. Vuonna 2014 Lipe rin kunnan osuus sijaishuoltoyksikön kustannuksista on euroa. Valmistelija: psykososiaalisten palvelujen johtaja, puh Psykososiaalisten palvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Joensuun kaupungin sijaishuoltoyksikön sopimuksen alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja hyväksyy psykososiaalisten palvelujen johtajan esityksen ja hyväksyy Joensuun kaupungin sijaishuoltoyksikön sopimuksen alkaen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus. Ote: Joensuun kaupunk/sosiaali- ja terveyskeskus psykososiaalisten palvelujen johtaja johtava sosiaalityöntekijä/lasten ja perheiden palvelut Liitteet Liite 7 Joensuun kaupungin sopimus Joensuun seudun sijaishuoltoyksiön palveluista 2014 Liite 8 Hinnasto Joensuun seudun sijaishuoltoyksiön palveluista 2014

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sopimus Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista 129/ /2014 Soteltk 41 Joensuun kaupunki tuottaa lasten ja nuorten vastaanottokotipalveluja ja turvakotipalveluja, joista Joensuun kaupungilla on voimassa oleva sopimus Liperin kunnan ja Polvijärven kunnan kanssa. Sopimuksen tekstiä tarkistetaan alkaen. Toiminnan rahoittaminen perustuu osittain kuntien asukaslukuperiaatteeseen ja osittain suoriteperiaatteeseen. Asukaslukuna käyttään alle 21-vuotiaiden osuutta kuntien asukasluvusta. Turvakodin asiakkuuden ja vastaanottokodin jaksojen tuotteiden kokonaiskustannuksista laskutetaan 30 % asukaslukuperiaatteella. Suoritehintoina laskutetaan kaikki asiakaskäynnit kaikista tuotteista. Sopijakunnille suoritehintaa alennetan 30 %. Joensuun kaupunki laatii toiminnoille kalenterivuosittain talousarvion. Talousarvioon sisällytetään kaikki toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kustannukset. Talousarvio ja sen pohjana olevat suoritemäärät ja hinna tulee toimittaa sopijakuntiin kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä. Palvelukuvauksissa on määritelty tuotekohtaisesti palvelun hinta, joka voi olla suorite, hoitopäivä tai -jakso. Palvelujen hinnat vuonna 2014 ovat seuraavat: turvakotiasiakkuus, 238 /vrk valvotut tapaamiset, 143 /suorite valvotut vaihdot 92 /suorite ryhmät 231 yksilö- ja parikeskustelut 154 vastaanottokoti 299 /vrk Valmistelija: psykososiaalisten palvelujen johtaja, puh Psykososiaalisten palvelujen johtaja: Sosiaali- ja hyväksyy Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista tehdyn sopimuksen tarkistamisen alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy psykososiaalisen palvelujen johtajan esityksen Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista tehdyn sopimuksen tarkistamisesta alkaen. Hyväksyttiin sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus.

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ote: psykososiaalisten palvelujen johtaja johtava sosiaalityöntekijä Joensuun kaupunki/sosiaali- ja terveyskeskus Liitteet Liite 9 Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin sopimus Liite 10 Kustannusliite sopimukseen Joensuun kaupungin vastaanottokodin ja turvakodin palveluista

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osastonhoitajan tehtävä (T66117) Iltarusko, Sarastus ja Hopeinen kuu 128/ /2014 Soteltk 42 Vanhainkodin osastojen Iltarusko ja Sarastus esimiestehtävät yhdistettiin yhdelle osas ton hoi ta jal le alkaen (sosterltk 119/ , kh 243/ ), kun osasto Sarastuksen osastonhoitaja irtisanoutui vi rastaan. Osastonhoitajia oli ennen virkojen yhdistämistä kaksi. Molemmat osastot oli vat tuohon aikaan laitoshoidon osastoja. Palvelurakennemuutoksen myötä Sarastus on muutettu tehostetun pal ve lu asu mi sen yksiköksi ja Iltaruskosta on muutettu Hopeisen kuun tiimi tehos te tuk si palveluasumiseksi Iltarusko on edelleen laitoshoitoa. Sa rastuk ses sa on paikkoja 25, Hopeisessa kuussa 11 tehostetun palveluasumisen paik kaa, joista 4 on vuorohoitopaikkoja. Iltaruskossa on 25 laitoshoitopaikkaa. Asu kas paik ko ja on yhteensä 61. Henkilöstöä on kaiken kaikkiaan 43. Tällä hetkellä puolta työaikaa tekeviä va kinai sia työntekijöitä on 4, joilla on yhteensä kolme sijaista eli työntekijöitä on yhteen sä 46 ja lisäksi 2 palkkatuettua työntekijää.näin suuri henkilöstömäärä edellyt tää paljon sijaistarvetta ja -järjestelyjä, kuten vuosilomat, sairauspoissaolot, kou lu tuk set. Iltarusko, Sarastuksen, Hopeisen kuun niin asukas- kuin henkilöstömäärä on suu rin kunnassa olevista hoito- ja hoivayksiköistä. Työmäärä yhdelle osas ton hoita jal le on liian suuri. Palvelurakenne itsessään on tuonut paljon lisää työtä esim. vuo ro hoi to lais ten vuorohoidon järjestelyt ja erilaiset asumispalvelut. Työn vaa tivuus ja määrä on lisääntynyt, esim. henkilöstöhallinnollisia tehtäviä on siirtynyt osas ton hoi ta jal le. Tällä hetkellä osastonhoitaja ei ehdi esim. kehittää hoitotyötä riit tä väs ti, vaan työaikaa menee hallinnollisten tehtävien hoitamiseen. Osastonhoitajan vakanssitunnus T66117, tehtävän hinnoittelutunnus on 03HOI020 ja tehtäväkohtainen palkka 2738,07 /kk ( ), työaikamuoto kes ki mää räi nen yleistyöaika. Tehtävän täyttämiseen ei esitetä lisämäärärahaa. Valmistelijat: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh ja osastonhoitaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Sosiaali- ja esittää kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle osastonhoitajan tehtävän (T66117) täyttämistä alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja hyväksyy hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esityksen ja esittää kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle osastonhoitajan tehtävän (T66117) täyttämistä alkaen.

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot