16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen Halonen Eero 16:00-18:05 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:00-18:05 jäsen Koskela Liisa 16:00-18:05 jäsen Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen Mäkelä Irene 16:00-18:05 jäsen Nikkinen Esa 16:00-18:05 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-18:05 jäsen Sipola Mauno 16:00-17:52 jäsen Torro Kaarina 16:00-18:05 jäsen Leskelä Jorma 16:00-18:05 varajäsen Kuusela Terttu 16:00-18:05 varajäsen Roivainen Matti 16:00-18:05 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-18:05 valtuuston I vpj. Autio Timo 16:00-18:05 valtuuston III vpj. Marjomaa Mikko 16:00-18:05 yhdistymishallituksen vpj Ronkainen Jarmo 16:00-18:05 kunnanjohtaja Nurmivuori Marjut 16:00-16:23 sivistysjohtaja 36 Manninen Marjukka 17:12-18:05 kunnankamreeri 57 Lehtinen Kirsti 16:00-18:05 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Korvala Markku jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) jäsen Vehkaperä Mirja valtuuston II vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Paaso ja Esa Nikkinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tuula Paaso Esa Nikkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten sekä vanhusten palvelusäätiön 67 tulevaisuus 39 Lähivirkistysalueen ostaminen Lomarakennustonttien luovuttaminen Virpiniemen Kellonlahden alueelta Omakotitonttien luovuttaminen Vahtolan alueelta Omakotitontin luovuttaminen Haapakankaan alueelta Omakotitalotontin myyminen Kiviniemestä Peltoalueen vuokraaminen Teollisuustontin luovuttaminen Holstinmäeltä Tontin vuokraaminen Holstinmäen Automaalaamo Oy:lle Teollisuustontin varaaminen Holstinmäeltä Tontin vuokrasopimuksen irtisanominen Matkaviestintukiaseman vuokrasopimuksen purkaminen Lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä 81 kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 51 Holstinmäki Imago ja Virpo -projektien vastuuhenkilön nimeäminen Kutsunnat Kirjanpitoaineiston säilytysajat Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat Muut asiat Tilinpäätös

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 36 Sivistysjohtaja kertoi koulutilojen tilanteesta Kellon alueella ja Oravan koulun mahdollisesta vuokraamisesta päiväkotikäyttöön. Asiaa val mistel laan edelleen. Kunnanjohtaja esitteli Oulussa valmisteilla olevia Haukiputaan asemakaavahankkeita. merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Valtuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 37 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön seuraavasti: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Virve Kangas ja Jouko Perätalo 3 Uuden Oulun valmistelun ja toteuttamisen arviointi Merkittiin esitys tiedoksi. 4 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Hyväksyttiin kokousaikataulu ja kokouksista ilmoittami nen Toimeksi: tietopalvelu 5 Perusturvapalvelujen toteuma , talousarvion muutos Hyväksyttiin perusturvalautakunnan määrära hamuutos. Samalla kuitenkin painotettiin, että kaikki mahdolliset toi menpiteet ylityksen pienentämiseksi on edelleen tehtävä. Ylitys ka tetaan ennakoitua suuremmasta verotulokertymästä. Toimeksi: perusturvapalvelut laskentapalvelu 6 Haukiputaan myytävien omakotitonttien hakumenettely keväällä 2012 Päätettiin asettaa myyntiin omakotitontit esitetyn mukaisesti. Päätettiin siirtää omakotitonttien varsinaisen kolmen viikon hakuajan jälkeen tontin luovutukseen liittyvien varaus- ja myyntipäätösten tekeminen Oulun kaupungin tekniselle lautakunnalle. Lisäksi siirrettiin hakuajan jälkeisen jatkuvan myynnin tonttien myynti- ja varauspäätösten tekeminen Oulun kaupungin teknisen toimen jatkodelegoinnin 4 2 kohdan mukaan kaupungingeodeetille. Kauppakirjojen allekirjoitusoikeus delegoidaan Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille. Toimeksi: Oulun kaupungin tekninen toimi 7 Virpiniemen hevostallitonttien luovutuksen delegointi Päätettiin siirtää jatkuvasti haettavana olevien eläinurheilukeskuksen asemakaava-alueen hevos- ja eläinurheilutonttien varauspäätösten tekeminen kunnanhallitukselta Oulun kaupungin tekniselle lautakun-

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ nalle sekä tonttien vuokrauspäätösten tekeminen Oulun kaupungin teknisen toimen jatkodelegoinnin 4 2 kohdan mukaisesti kaupungingeodeetille. Vuokrasopimusten laatiminen ja allekirjoitusoikeus delegoidaan kunnanhallitukselta Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille. Tontit varataan Haukiputaan kunnassa päätettyjen tonttien luovutusperiaatteiden mukaisesti ja vuokrasopimukset laaditaan kunnassa käytössä olevalle vuokrasopimuspohjalle. Toimeksi: Oulun kaupungin tekninen toimi 8 Ero Helena Haaparannalle luottamustehtävistä Myönnettiin ero ja valittiin uudeksi tarkastuslautakunnan jäseneksi Katariina Timisjärvi, valittiin uudeksi teknisen lautakunnan jäseneksi Tarja Tapaninaho sekä todettiin, että Vihreät r.p.:n 2. varavaltuutetuksi tulee Sirpa Pykäläinen. Toimeksi: tietopalvelu hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: tietopalvelu

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten sekä vanhusten palvelusäätiön tulevaisuus 1193/30/308/2005 KHALL 38 Valmistelija: projektikoordinaattori Tapio Kangas, p , Haukiputaan kunta on perustajajäsenenä Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten sekä vanhusten palvelusäätiössä. Säätiö on perustettu Toise na perustajana on toiminut Sotainvalidien Veljesliiton Haukiputaan osasto r.y.. Sittemmin tämä yhdistys on lakkauttanut toimintansa. Säätiön peruspääoma on perustettaessa ollut ,19 ( mk), josta Haukiputaan kunnan osuus on ,43 ( mk) Säätiö ylläpitää Veljeskoti-nimistä 7 huoneiston käsittävää rivitaloa, jossa on myös asuntojen yhteistiloja. Rakennus on valmistunut Tontti on vuokrattu Haukiputaan kunnalta. Kohde on lai noitettu valtion aravalainalla. Säätiö toimii talkooperiaatteella. Isän nöitsijäpalvelut ostetaan Tomi Lampila Oy:ltä. Tapahtuneesta 1990-luvun lopulla ja uudestaan 2000-luvun lopulla on valmisteltu Haukiputaan kunnan pe rusturvapalvelujen, Haukiputaan vanhustenhuoltoyhdistyksen ja Martinniemen vanhustenhuoltoyhdistyksen "fuusioimista" em. sää tiön sisälle. Sen tavoitteena on ollut mm. seuraa vat asiat: - turvata vanhustenhuoltoyhdistysten ja säätiön organi soiman toimin nan tulevaisuutta pitkällä tähtäyksellä, - varautua ikääntyneiden määrän kasvuun tulevaisuudes sa tarjoamal la laadukkaampia asumispalveluja ikääntyneille ja vammaisille, - mahdollistaa tulevaisuudessa yhdistysten omistaman nykyisen asun tokannan muutos-, peruskorjaus- ja laajennustarpeet (asuntokanta vanhaa, esteettömyys toteutuu huonosti, jne), - vahvistaa keskittämisellä parempia rahoitusmahdollisuuksia, - vähentää päällekkäistä hallinnointia ja lisätä kilpailutusmahdollisuuksia, - yhteistyön syventäminen Haukiputaan kunnan ja seura kunnan kanssa ja - yleensäkin mahdollistaa III-sektoriin nojautuva ikäänty neiden ja vam maisten palvelutarjonta kunnan omien ja yksityisten palvelujen tuot tajien rinnalla. Asiaa valmisteltiin hyvin pitkälle vuosien aikana. Säätiön sääntöjä tarkistettiin niin, että sen hallintoon tulivat mukaan Haukiputaan vanhustenhuol toyhdistys ry ja Martinniemen vanhustenhuoltoyhdistys ry sekä Hau kiputaan seurakunta. Yhdistykset tekivät myönteiset päätökset "fuu sion" toteuttamisesta. Valtion asuntorahastolta haettiin yhdistysten omistamien kiinteistöjen luovutuslu-

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ vat. Rahalaitosten kanssa käytiin neuvotteluja velkojen siirrosta. Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti osallistua yhdistymishankkeen toteutta miseen käyttämällä siihen H Martin testamenttirahaston varat. Kun nanvaltuusto katsoi, että näin varat voidaan parhaiten käyttää haukiputaalaisten vanhusten tukemiseen pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi päätöksessä todetaan, että "Varo jen luovutus ja testamenttirahaston lakkautus tapahtuu, kun Hauki putaan kunnanhallitus on omalta osal taan hyväksynyt säätiön sää dekirjan, säännöt ja säätiön toteuttami seen liittyvät muut mahdolliset asiat." on käsitellyt päätöksen toimeenpanoa kokouksessa , jossa hal litus päätti hyväksyä säätiön tarkennetut säännöt ja panna toimeen H Martin testamenttirahaston lakkauttamisen, kun Haukiputaan so tainvalidien ja vammaispalvelusäätiö on suorittanut sääntöjen muu tokset. Toimeenpanon yhteydessä testamenttirahaston osakkeet myydään ja saatujen varojen siirto suoritetaan säätiölle, kun em. yh distysten varojen siirrot ovat varmistuneet. Osakkeiden myyntiä ja varojen siirtoa ei ole toteutet tu. Haukiputaan seurakunta päätti myös osallistua säätiön toimin taan rahallisella panoksella. Valmistelujen edetessä kiinteistöjen siirtoon liittyvä varallisuusverokohtelu nousi "fuusion" es teeksi. Maksuun tuleva varallisuusveron määrä, etenkin kun Hauki putaan vanhustenhuoltoyhdistykselle valmistui ns. Revontalojen kiinteistö, kasvoi merkittävästi. Se nosti mak suun tulevan varallisuusve ron niin suureksi, että hankkeen eteen päin viemisestä on säätiössä ja yhdistyksissä luovuttu. Säätiön tulevaisuus Haukiputaan kunta on päättänyt liittyä perustettavaan uuteen Ouluun lukien. Hauki putaan "osakkuudet" eri yrityksissä ja yhteisöissä tulevat tarkaste luun vuoden 2012 aikana. Näiltä osin päätöksiä saatanee loppuvuoden 2012 aikana, mutta päätösten täytäntöönpano todennäköisesti menee vuoden 2013 puolelle. Säätiön nykyisen toiminnan ongelmana on vähäinen asuntokanta (7 asuntoa) ja korkeahko vuokrataso. Yhdenkin asunnon mahdollinen tyhjänä olo aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Samanaikaisesti lainojen lyhennykset ovat korkeimmillaan. Säätiöllä ei ole muita tuloja kuin vuokrat. Säätiön hallitus on keskustellut tulevaisuuden vaihtoehdoista. Nykyisellä mallilla toimimiseen ei lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä ole taloudellisia edellytyksiä. Tä män vuoksi säätiön toiminta ei ole perusteltua jatkaa. Jos toimintaa jatkettaisiin, vaihtoehdoksi jää kaikkien tilojen vuokraaminen yksityi selle tai julkiselle toimijalle esim. palveluasuntokäyttöön. Kohteen pienuudesta johtuen tämäkään vaihtoehto ei ole kovin realistinen. Vuokrauksen tulisi myös täyttää Valtion asuntorahaston ehdot. Sää tiön sääntöjen mukaan säätiön lopettaes-

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sa luovutetaan sen omai suus Haukiputaan kunnalle. Valtuusto päätti lakkauttaa H. Martin testamenttirahaston ja siirtää varat muodostettavan Haukiputaan van hus ten, vammaisten ja sotainvalidien palvelusäätiön peruspääomaan. Lisäksi valtuusto päätti, että säätiön varoja voidaan käyttää em. erityisryhmien asumis- ja tukipalvelujen järjestämiseen. päättää,.että - kunnanvaltuuston päätök sen toi meen pano (kunnanhallitus ) keskeytetään esittely tekstis sä mai nituin perustein ja saattaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle, - säätiön tulevaisuus ratkaistaan osana uuden Oulun käynnistymistä vuoden 2012 aikana ja - säätiölle myönnetään :n avustus toiminnan yllä pitoon ennen uu den Oulun siirtymisen toteuttamista. Avustus mak setaan H Martin testa menttirahaston tuottovaroista. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: toimistopäällikkö proj.koord. Kangas

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lähivirkistysalueen ostaminen 5958/63/631/2012 KHALL 39 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maan mit taus in si nööri Sami Huoponen, p , Vesa Röyttä ja Tanja Ijäs omistavat Paavola-nimisen tilan RN:o 70:4 Santaholman alueella. Tilaan sisältyy San ta hol man ase ma kaavan mukaista lähivirkistysaluetta (VL) n m². Maanomistajien kanssa on neuvoteltu ja päästy sopimukseen virkistysalueen ostamisesta kunnalle tavanomaisella raakamaan hintatasolla. Kauppahinnaksi on sovittu Ostettava määräala on peltomaata, eikä sisällä puustoa. Kunnalla on tietyin edellytyksin MRL 101 :n perusteella vel vol li suus lunastaa alueet, jotka on kaavassa osoitettu muuhun kuin yk sityiseen rakennustoi mintaan eikä maanomistaja voi sen vuoksi kohtuullista hyötyä tuotta valla tavalla käyttää hyväkseen aluetta. Liitteenä on kartta ostettavasta määräalasta. päättää ostaa tilaan Paavola RN:o 70:4 kuuluvan n m²:n lähivirkistysalueen 3713 :n kauppahinnalla. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen (3xlv)

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lomarakennustonttien luovuttaminen Virpiniemen Kellonlahden alueelta 5961/63/635/2012 KHALL 40 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , varasi Kellolahden Metsä-alueelta tontteja seu raa vas ti: Korttelin 1464 tonttia 6 on hakenut Pekka Ponto Hymora Oy:sta omiin nimiin. Tontin pinta-ala on 1280 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 230 k-m2. Korttelin 1469 tonttia 1 on hakenut Aleksi Vähätaini. Tontin pinta-ala on 1393 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 209 k-m2. Korttelin 1469 tonttia 2 on hakenut Henri Lukkarila. Tontin pinta-ala on 1355 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 203 k-m2. Korttelin 1470 tonttia 1 on hakenut Pentti Pohjola Hymora Oy:sta omiin nimiin. Tontin pinta-ala on 1215 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 182 k-m2. Korttelin 1470 tonttia 2 on hakenut Jari Rekilä. Tontin pinta-ala on 1215 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 182 k-m2. Korttelin 1470 tonttia 3 on hakenut Anu ja Janne Pekkala. Tontin pinta-ala on 1169 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 175 k-m2. Varaukset ovat voimassa kaksi kuukautta päättää vuokrata Kellonlahden tontit varausten mukai sesti. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ym pä ristö pal ve lui den maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekir joit ta maan vuokrasopimukset varausajan puitteissa. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Omakotitonttien luovuttaminen Vahtolan alueelta KHALL 41 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , varasi Oulun seudun ammattiopistolle kaksi tonttia Vahtolan alueelta korttelista 3400 tontin 3 ja korttelista 3405 tontin 3. Korttelin 3400 tontin 3 pinta-ala on 1390 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on asuinrakennukselle 250 k-m2 sekä talousrakennukselle 50 k-m2. Korttelin 3405 tontin 3 pinta-ala on 1298 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on asuinrakennukselle 250 k-m2 sekä talousrakennukselle 50 k-m2. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanvaltuuston hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. päättää vuokrata edellä mainitut tontit Oulun seudun ammattiopistolle varauksen mukaisesti. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekirjoittamaan varausajan puitteissa vuokrasopimuksen tonteista. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Omakotitontin luovuttaminen Haapakankaan alueelta 5964/63/635/2012 KHALL 42 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p varasi Matias ja Niina Luokkaselle Haapakankaan alueelta korttelista 2853 tontin 1. Korttelin 2853 tontin 1, Haapakangas 2853/1 -niminen tila, RN:o 20:219, pinta-ala on 1280 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 256 k-m2. Varaus on voimassa asti, jona aikana tontista on allekirjoitettava vuokrasopimus. päättää vuokrata edellä mainitut tontit Matias ja Niina Luokkaselle varauksen mukaisesti. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ym pä ristö pal ve lui den maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekir joit ta maan vuokrasopimuksen varausajan puitteissa. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Omakotitalotontin myyminen Kiviniemestä 5963/63/630/2012 KHALL 43 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , on vuokrannut Markku ja Tarja Tirille Kiviniemi 1952/5 -nimisen tilan, RN:o 37:71, pinta-ala n m². Tila käsittää Kiviniemen Teponkentän asemakaavan mukaisen rakennuspaikan 5 korttelissa Markku ja Tarja Tiri ovat pyytäneet saada ostaa em. tilan. päättää myydä Markku ja Tarja Tirille kunnanvaltuuston määräämin luovutusehdoin Kiviniemi 1952/5 -nimisen tilan, RN:o 37:71, pinta-ala n m², kuudentuhannenviidensadan kahdeksankymmenenyhden euron ja neljänkymmenen sentin (6581,40 ) kokonaiskauppahinnalla. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. Kauppahinta tilitetään Haukiputaan kunnan maanmyyntitulojen tilille. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (3xlv)

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Peltoalueen vuokraaminen 1112/63/635/2005 KHALL 44 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/maataloussihteeri Raimo Jussila, p on päätöksellään vuokrannut Muurakorven alueella sijaitse vien tilojen Vappula RN:o 8:106 ja Peräpelto 8:11 4,4 ha:n peltoalan Leo Keräselle vuosiksi ja jatkanut vuok rasopimusta asti. Leo Keränen on lähestynyt kirjeitse , jossa hän hakee jatkoaikaa tilojen Vappula RN:o 8:106 ja Peräpelto 8:11 4,4 ha:n peltoalueen vuokraukseen entisin ehdoin viideksi vuodeksi/toistaiseksi. Kyseinen pelto on ollut hakijan viljelyksessä yli 10 vuotta. Vuokrausta voitaneen jatkaa vuoden 2012 loppuun saakka. Hakemusta lyhyempi vuokra-aika perustuu peltojen vuokrausehtojen ja vuokrahintojen uudelleen tar kasteluun osana uuden Oulun perustamista. Vuokra-ajan mahdolli sesta jatkamisesta päätetään erikseen, kun viralliset päätökset pel tojen vuokrausmenettelystä ja hinnoista valmistuvat. päättää jatkaa Leo Keräsen kanssa tehtyä pellonvuokrasopimusta asti ja oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympä ristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./jussila (2xlv)

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Teollisuustontin luovuttaminen Holstinmäeltä 5966/63/635/2012 KHALL 45 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , varasi SL Sport Oy:lle teollisuustontin Hols tin mäen teol lisuusalueelta korttelista 1228 tontin 1. Korttelin 1228 tontin 1 pinta-ala on n m2 ja rakennusoikeutta sillä on nykyisellä tehokkuusluvulla 424 k-m2. Tontin hin noittelu perustuu kunnanvaltuuston hyväksymiin luo vutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa puoli vuotta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. päättää vuokrata edellä mainitun tontin SL Sport Oy:lle varauksen mukaisesti. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista hakijan tulee hyväksyttää tontin käyttösuunnitelman Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastossa. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ym pä ristö pal ve lui den maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekirjoit ta maan vuokrasopimuksen va raus ajan puitteissa. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tontin vuokraaminen Holstinmäen Automaalaamo Oy:lle 5968/63/635/2012 KHALL 46 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Merja Haanpää Talenom Oy:stä on Holstinmäen Automaalaamon puolesta lähestynyt Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluita hakemuksella, jolla he pyytävät uusimaan Holstinmäen Automaalaamo Oy:n vuokrasopimuksen Haukiputaan kunnan kanssa. Holstinmäen Automaalaamo Oy on vuokrannut Holstinmäen teollisuusalueen korttelin 1234 tontin 2, pinta-ala on 2214 m2. Vuokrasopimus päättyy päättää uudistaa Holstinmäen Automaalaamo Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen koskien tilaa Holstinmäki 1234/2, RN:o 120:9, pinta-ala 2214 m2 kunnanvaltuuston hyväksymin luovutusehdoin. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekirjoittamaan uuden vuokrasopimuksen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Teollisuustontin varaaminen Holstinmäeltä 5967/63/634/2012 KHALL 47 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Tmi Kimmo Teppola on lähestynyt Haukiputaan kuntaa teollisuustonttihakemuksella. Hän pyytää saada varata Holstinmäen teollisuustontin 1274/1. Tontin käyttötarkoitus on toimia sijoituspaikkana n. 250 m2:n huoltohallille. Tmi Kimmo Teppola on aloittanut yritystoiminnan vuonna Hän on toiminut koneurakoitsijana ja nykyisin hänen toimenkuvaan kuuluu maanrakennus, maansiirtotyöt ja kunnallistekniikkaan liittyvät koneurakointityöt. Korttelin 1274 tontin 1 pinta-ala on n m2 ja rakennusoikeutta sillä on nykyisellä tehokkuusluvulla n. 851 k-m2. päättää varata Tmi Kimmo Teppolalle em tontin. Tontin hinnoittelu perustuu kunnanvaltuuston hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa puoli vuotta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. Varauksesta peritään puolen vuoden vuokraa vastaava varausmaksu. Jorma Leskelä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (läheinen asianosaisena). hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2)

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tontin vuokrasopimuksen irtisanominen 5969/63/635/2012 KHALL 48 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Jussi Savilaakso ja Mari Huittinen ovat lähestyneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluita hakemuksella, jolla he pyytävät tontin vuokrasopimuksen irtisanomista Haapakankaalla sijaitsevasta korttelin 2864 tontista 2. He eivät pysty aloittamaan rakentamista tontille muuttuneiden elämäntilanteiden vuoksi. Kyseinen tontti on vuokrattu asianosaisille allekirjoitetulla vuokrasopimuksella. Kyseessä on Haapakangas 2864/2 -niminen tila, kiinteistötunnus Tontin pinta-ala on n m2. Tontilla on suoritettu katselmus , jolloin todettiin tontin olevan koskematon niiltä osin kuin lumitilanteesta johtuen pystyttiin toteamaan. päättää irtisanoa Jussi Savilaakson ja Mari Huittisen sekä Haukiputaan kunnanhallituksen välisen allekirjoitetun omakotitontin vuokrasopimuksen, joka koskee Haapakangas 2864/2-nimistä tilaa, kiinteistötunnus , pinta-ala n m2. Vuokraoikeus lakkaa heti. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2)

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Matkaviestintukiaseman vuokrasopimuksen purkaminen 5957/63/635/2012 KHALL 49 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on vuokrannut Haapakangas 3 asemakaava-alueelta TeliaSonera Finland Oyj: lle matkaviestintukiaseman sijoituspaikaksi tilasta Haapakangas RN:o 20:172 n. 400 m²:n suuruisen määräalan. Vuokra-aika on 30 vuotta ja perusvuokra 101 euroa elinkustannusindeksin pisteluvulla Vuokra-alue sijaitsee Haapakankaan asemakaavan mukaisella retkeily- ja ulkoilualueella (VR) Lenkkipuisto-nimisessä puistossa. Vuokra-alueelle oli tarkoitus rakentaa vapaasti seisova 65 m korkea masto ja sen välittömään läheisyyteen I-kerroksinen n. 15 m²:n laitetilarakennus. Aseman rakentamisella pyrittiin parantamaan matkapuhelinten kuuluvuutta ja tuomaan 3G-palvelut Haapakankaan alueelle. Haukiputaan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , ettei puolla ELY:n ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle poik keamisluvan myöntämistä esitetylle hankkeelle. TeliaSonera Finland Oyj ei ole hakenut poikkeamislupaa tukiasemalle ELY-keskukselta. TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut purkavansa allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen vuokraehtojen kohdan 6.4 perusteella. Kyseinen kohta sisältää ns. purkavan ehdon, jonka mukaan vuokrasopimus puretaan, mikäli vuokralainen ei saa maston ja laitteiston toteuttamisen edellyttämää lainvoimaista rakennuslupaa. Liitteenä on kartta vuokra-alueesta. hyväksyy TeliaSonera Finland Oyj:n vaatimuksen matkaviestintukiaseman maanvuokrasopimuksen purkamisesta vuokrasopimuksen vuokraehtojen kohdan 6.4 perusteella. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen (2)

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista KHALL 50 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitys Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen halli tusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kunta uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin perus kuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan vahva perus kunta muodostuu luon nollisista työssäkäynti alueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse näisesti vastaamaan peruspalveluista vaati vaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon pal veluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kyke nee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja ke hittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vasta ta yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehityk seen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä misja rahoitusvastuu säilyte tään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuu den varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen ky ke neviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valmisteltava rakennelaki korvaa PARAS-puitelain Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalle ja. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tar koitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja to teuttamistavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä että niiden pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvi tysosa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset.

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Työryhmän selvitystä on esitelty 18 aluetilaisuudessa helmi-maaliskuussa. Tilaisuudet ovat osa kuntien kuulemista. Oulussa tilaisuus oli Aluetilaisuuksissa ja tällä lausuntomenettelyllä tapahtuvien kuulemisten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemistavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntaraken teesta. Kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus muodostaa hallitusoh jelman mukaan pohjan kuntalain kokonaisuudis tukselle. Uudistuk sessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökul masta erityisesti kun nan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johta misjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityisla kien välistä suh detta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoi den välistä suh detta. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään sekä kannustavuutta parannetaan. Kuntalain kokonaisuudis tus sekä valtionosuusjärjestelmää koskeva uudistus aloitetaan välittömästi tämän kuntien lausuntomenettelyn jälkeen. Osana kuntauudistusta arvioidaan lisäksi kuntien tehtäviä. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta määrittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoittei ta. Työryhmä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun mennessä. Raportin osa I "Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitys" sekä osa II "Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset" ovat luettavis sa netis sä valtiovarainministeriön sivuilla ja tämän esitys lis ta-asian liitteinä. Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina mennes sä. Oulun kaupunginvaltuusto on valtuuttanut yhdistymishallituk sen valmistelemaan Oulun kaupunginhallitukselle päätettäväksi lau sunnon selvityksestä. Valtuustolle lausunto annetaan tiedoksi. Yhdistymishallituksen työvaliokunnassa on valmisteltu lausuntoa Yh dis ty mis hallitus käsittelee asiaa

Poissa Possakka Pasi varapuheenjohtaja. Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi.

Poissa Possakka Pasi varapuheenjohtaja. Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 6/2012 Aika 09.05.2012 klo 16:30-17:55 Paikka Kunnanvirasto / KH 1 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:30-17:55 puheenjohtaja Halotie-Flink Liisa 16:30-17:55 jäsen Tammela

Lisätiedot

Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen

Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Aika 02.04.2012 klo 16:00-16:25 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:25 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:25 jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19 Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19 Kunnanvaltuusto 9, 10, 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 9 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 12.03.2012 131 Kunnanhallitus 26.03.2012 149 Kunnanvaltuusto 10.4.2012 15 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja

Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika 21.05.2012 klo 16:00-17:10 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja Kangas

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Kunnanhallitus 85 26.03.2012 Valtuusto 27 02.04.2012 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA KHALL 26.03.2012 85 Valmistelija:

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 30.3.2012 kello 14.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 5/2010 Aika 05.05.2010 klo 16:00-17:00 Paikka Haukiputaan kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:00 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:00 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot