16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen Halonen Eero 16:00-18:05 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:00-18:05 jäsen Koskela Liisa 16:00-18:05 jäsen Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen Mäkelä Irene 16:00-18:05 jäsen Nikkinen Esa 16:00-18:05 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-18:05 jäsen Sipola Mauno 16:00-17:52 jäsen Torro Kaarina 16:00-18:05 jäsen Leskelä Jorma 16:00-18:05 varajäsen Kuusela Terttu 16:00-18:05 varajäsen Roivainen Matti 16:00-18:05 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-18:05 valtuuston I vpj. Autio Timo 16:00-18:05 valtuuston III vpj. Marjomaa Mikko 16:00-18:05 yhdistymishallituksen vpj Ronkainen Jarmo 16:00-18:05 kunnanjohtaja Nurmivuori Marjut 16:00-16:23 sivistysjohtaja 36 Manninen Marjukka 17:12-18:05 kunnankamreeri 57 Lehtinen Kirsti 16:00-18:05 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Korvala Markku jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) jäsen Vehkaperä Mirja valtuuston II vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Paaso ja Esa Nikkinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tuula Paaso Esa Nikkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten sekä vanhusten palvelusäätiön 67 tulevaisuus 39 Lähivirkistysalueen ostaminen Lomarakennustonttien luovuttaminen Virpiniemen Kellonlahden alueelta Omakotitonttien luovuttaminen Vahtolan alueelta Omakotitontin luovuttaminen Haapakankaan alueelta Omakotitalotontin myyminen Kiviniemestä Peltoalueen vuokraaminen Teollisuustontin luovuttaminen Holstinmäeltä Tontin vuokraaminen Holstinmäen Automaalaamo Oy:lle Teollisuustontin varaaminen Holstinmäeltä Tontin vuokrasopimuksen irtisanominen Matkaviestintukiaseman vuokrasopimuksen purkaminen Lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä 81 kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 51 Holstinmäki Imago ja Virpo -projektien vastuuhenkilön nimeäminen Kutsunnat Kirjanpitoaineiston säilytysajat Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat Muut asiat Tilinpäätös

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 36 Sivistysjohtaja kertoi koulutilojen tilanteesta Kellon alueella ja Oravan koulun mahdollisesta vuokraamisesta päiväkotikäyttöön. Asiaa val mistel laan edelleen. Kunnanjohtaja esitteli Oulussa valmisteilla olevia Haukiputaan asemakaavahankkeita. merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Valtuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 37 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön seuraavasti: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Virve Kangas ja Jouko Perätalo 3 Uuden Oulun valmistelun ja toteuttamisen arviointi Merkittiin esitys tiedoksi. 4 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Hyväksyttiin kokousaikataulu ja kokouksista ilmoittami nen Toimeksi: tietopalvelu 5 Perusturvapalvelujen toteuma , talousarvion muutos Hyväksyttiin perusturvalautakunnan määrära hamuutos. Samalla kuitenkin painotettiin, että kaikki mahdolliset toi menpiteet ylityksen pienentämiseksi on edelleen tehtävä. Ylitys ka tetaan ennakoitua suuremmasta verotulokertymästä. Toimeksi: perusturvapalvelut laskentapalvelu 6 Haukiputaan myytävien omakotitonttien hakumenettely keväällä 2012 Päätettiin asettaa myyntiin omakotitontit esitetyn mukaisesti. Päätettiin siirtää omakotitonttien varsinaisen kolmen viikon hakuajan jälkeen tontin luovutukseen liittyvien varaus- ja myyntipäätösten tekeminen Oulun kaupungin tekniselle lautakunnalle. Lisäksi siirrettiin hakuajan jälkeisen jatkuvan myynnin tonttien myynti- ja varauspäätösten tekeminen Oulun kaupungin teknisen toimen jatkodelegoinnin 4 2 kohdan mukaan kaupungingeodeetille. Kauppakirjojen allekirjoitusoikeus delegoidaan Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille. Toimeksi: Oulun kaupungin tekninen toimi 7 Virpiniemen hevostallitonttien luovutuksen delegointi Päätettiin siirtää jatkuvasti haettavana olevien eläinurheilukeskuksen asemakaava-alueen hevos- ja eläinurheilutonttien varauspäätösten tekeminen kunnanhallitukselta Oulun kaupungin tekniselle lautakun-

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ nalle sekä tonttien vuokrauspäätösten tekeminen Oulun kaupungin teknisen toimen jatkodelegoinnin 4 2 kohdan mukaisesti kaupungingeodeetille. Vuokrasopimusten laatiminen ja allekirjoitusoikeus delegoidaan kunnanhallitukselta Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille. Tontit varataan Haukiputaan kunnassa päätettyjen tonttien luovutusperiaatteiden mukaisesti ja vuokrasopimukset laaditaan kunnassa käytössä olevalle vuokrasopimuspohjalle. Toimeksi: Oulun kaupungin tekninen toimi 8 Ero Helena Haaparannalle luottamustehtävistä Myönnettiin ero ja valittiin uudeksi tarkastuslautakunnan jäseneksi Katariina Timisjärvi, valittiin uudeksi teknisen lautakunnan jäseneksi Tarja Tapaninaho sekä todettiin, että Vihreät r.p.:n 2. varavaltuutetuksi tulee Sirpa Pykäläinen. Toimeksi: tietopalvelu hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: tietopalvelu

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten sekä vanhusten palvelusäätiön tulevaisuus 1193/30/308/2005 KHALL 38 Valmistelija: projektikoordinaattori Tapio Kangas, p , Haukiputaan kunta on perustajajäsenenä Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten sekä vanhusten palvelusäätiössä. Säätiö on perustettu Toise na perustajana on toiminut Sotainvalidien Veljesliiton Haukiputaan osasto r.y.. Sittemmin tämä yhdistys on lakkauttanut toimintansa. Säätiön peruspääoma on perustettaessa ollut ,19 ( mk), josta Haukiputaan kunnan osuus on ,43 ( mk) Säätiö ylläpitää Veljeskoti-nimistä 7 huoneiston käsittävää rivitaloa, jossa on myös asuntojen yhteistiloja. Rakennus on valmistunut Tontti on vuokrattu Haukiputaan kunnalta. Kohde on lai noitettu valtion aravalainalla. Säätiö toimii talkooperiaatteella. Isän nöitsijäpalvelut ostetaan Tomi Lampila Oy:ltä. Tapahtuneesta 1990-luvun lopulla ja uudestaan 2000-luvun lopulla on valmisteltu Haukiputaan kunnan pe rusturvapalvelujen, Haukiputaan vanhustenhuoltoyhdistyksen ja Martinniemen vanhustenhuoltoyhdistyksen "fuusioimista" em. sää tiön sisälle. Sen tavoitteena on ollut mm. seuraa vat asiat: - turvata vanhustenhuoltoyhdistysten ja säätiön organi soiman toimin nan tulevaisuutta pitkällä tähtäyksellä, - varautua ikääntyneiden määrän kasvuun tulevaisuudes sa tarjoamal la laadukkaampia asumispalveluja ikääntyneille ja vammaisille, - mahdollistaa tulevaisuudessa yhdistysten omistaman nykyisen asun tokannan muutos-, peruskorjaus- ja laajennustarpeet (asuntokanta vanhaa, esteettömyys toteutuu huonosti, jne), - vahvistaa keskittämisellä parempia rahoitusmahdollisuuksia, - vähentää päällekkäistä hallinnointia ja lisätä kilpailutusmahdollisuuksia, - yhteistyön syventäminen Haukiputaan kunnan ja seura kunnan kanssa ja - yleensäkin mahdollistaa III-sektoriin nojautuva ikäänty neiden ja vam maisten palvelutarjonta kunnan omien ja yksityisten palvelujen tuot tajien rinnalla. Asiaa valmisteltiin hyvin pitkälle vuosien aikana. Säätiön sääntöjä tarkistettiin niin, että sen hallintoon tulivat mukaan Haukiputaan vanhustenhuol toyhdistys ry ja Martinniemen vanhustenhuoltoyhdistys ry sekä Hau kiputaan seurakunta. Yhdistykset tekivät myönteiset päätökset "fuu sion" toteuttamisesta. Valtion asuntorahastolta haettiin yhdistysten omistamien kiinteistöjen luovutuslu-

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ vat. Rahalaitosten kanssa käytiin neuvotteluja velkojen siirrosta. Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti osallistua yhdistymishankkeen toteutta miseen käyttämällä siihen H Martin testamenttirahaston varat. Kun nanvaltuusto katsoi, että näin varat voidaan parhaiten käyttää haukiputaalaisten vanhusten tukemiseen pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi päätöksessä todetaan, että "Varo jen luovutus ja testamenttirahaston lakkautus tapahtuu, kun Hauki putaan kunnanhallitus on omalta osal taan hyväksynyt säätiön sää dekirjan, säännöt ja säätiön toteuttami seen liittyvät muut mahdolliset asiat." on käsitellyt päätöksen toimeenpanoa kokouksessa , jossa hal litus päätti hyväksyä säätiön tarkennetut säännöt ja panna toimeen H Martin testamenttirahaston lakkauttamisen, kun Haukiputaan so tainvalidien ja vammaispalvelusäätiö on suorittanut sääntöjen muu tokset. Toimeenpanon yhteydessä testamenttirahaston osakkeet myydään ja saatujen varojen siirto suoritetaan säätiölle, kun em. yh distysten varojen siirrot ovat varmistuneet. Osakkeiden myyntiä ja varojen siirtoa ei ole toteutet tu. Haukiputaan seurakunta päätti myös osallistua säätiön toimin taan rahallisella panoksella. Valmistelujen edetessä kiinteistöjen siirtoon liittyvä varallisuusverokohtelu nousi "fuusion" es teeksi. Maksuun tuleva varallisuusveron määrä, etenkin kun Hauki putaan vanhustenhuoltoyhdistykselle valmistui ns. Revontalojen kiinteistö, kasvoi merkittävästi. Se nosti mak suun tulevan varallisuusve ron niin suureksi, että hankkeen eteen päin viemisestä on säätiössä ja yhdistyksissä luovuttu. Säätiön tulevaisuus Haukiputaan kunta on päättänyt liittyä perustettavaan uuteen Ouluun lukien. Hauki putaan "osakkuudet" eri yrityksissä ja yhteisöissä tulevat tarkaste luun vuoden 2012 aikana. Näiltä osin päätöksiä saatanee loppuvuoden 2012 aikana, mutta päätösten täytäntöönpano todennäköisesti menee vuoden 2013 puolelle. Säätiön nykyisen toiminnan ongelmana on vähäinen asuntokanta (7 asuntoa) ja korkeahko vuokrataso. Yhdenkin asunnon mahdollinen tyhjänä olo aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Samanaikaisesti lainojen lyhennykset ovat korkeimmillaan. Säätiöllä ei ole muita tuloja kuin vuokrat. Säätiön hallitus on keskustellut tulevaisuuden vaihtoehdoista. Nykyisellä mallilla toimimiseen ei lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä ole taloudellisia edellytyksiä. Tä män vuoksi säätiön toiminta ei ole perusteltua jatkaa. Jos toimintaa jatkettaisiin, vaihtoehdoksi jää kaikkien tilojen vuokraaminen yksityi selle tai julkiselle toimijalle esim. palveluasuntokäyttöön. Kohteen pienuudesta johtuen tämäkään vaihtoehto ei ole kovin realistinen. Vuokrauksen tulisi myös täyttää Valtion asuntorahaston ehdot. Sää tiön sääntöjen mukaan säätiön lopettaes-

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sa luovutetaan sen omai suus Haukiputaan kunnalle. Valtuusto päätti lakkauttaa H. Martin testamenttirahaston ja siirtää varat muodostettavan Haukiputaan van hus ten, vammaisten ja sotainvalidien palvelusäätiön peruspääomaan. Lisäksi valtuusto päätti, että säätiön varoja voidaan käyttää em. erityisryhmien asumis- ja tukipalvelujen järjestämiseen. päättää,.että - kunnanvaltuuston päätök sen toi meen pano (kunnanhallitus ) keskeytetään esittely tekstis sä mai nituin perustein ja saattaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle, - säätiön tulevaisuus ratkaistaan osana uuden Oulun käynnistymistä vuoden 2012 aikana ja - säätiölle myönnetään :n avustus toiminnan yllä pitoon ennen uu den Oulun siirtymisen toteuttamista. Avustus mak setaan H Martin testa menttirahaston tuottovaroista. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: toimistopäällikkö proj.koord. Kangas

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lähivirkistysalueen ostaminen 5958/63/631/2012 KHALL 39 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maan mit taus in si nööri Sami Huoponen, p , Vesa Röyttä ja Tanja Ijäs omistavat Paavola-nimisen tilan RN:o 70:4 Santaholman alueella. Tilaan sisältyy San ta hol man ase ma kaavan mukaista lähivirkistysaluetta (VL) n m². Maanomistajien kanssa on neuvoteltu ja päästy sopimukseen virkistysalueen ostamisesta kunnalle tavanomaisella raakamaan hintatasolla. Kauppahinnaksi on sovittu Ostettava määräala on peltomaata, eikä sisällä puustoa. Kunnalla on tietyin edellytyksin MRL 101 :n perusteella vel vol li suus lunastaa alueet, jotka on kaavassa osoitettu muuhun kuin yk sityiseen rakennustoi mintaan eikä maanomistaja voi sen vuoksi kohtuullista hyötyä tuotta valla tavalla käyttää hyväkseen aluetta. Liitteenä on kartta ostettavasta määräalasta. päättää ostaa tilaan Paavola RN:o 70:4 kuuluvan n m²:n lähivirkistysalueen 3713 :n kauppahinnalla. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen (3xlv)

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lomarakennustonttien luovuttaminen Virpiniemen Kellonlahden alueelta 5961/63/635/2012 KHALL 40 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , varasi Kellolahden Metsä-alueelta tontteja seu raa vas ti: Korttelin 1464 tonttia 6 on hakenut Pekka Ponto Hymora Oy:sta omiin nimiin. Tontin pinta-ala on 1280 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 230 k-m2. Korttelin 1469 tonttia 1 on hakenut Aleksi Vähätaini. Tontin pinta-ala on 1393 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 209 k-m2. Korttelin 1469 tonttia 2 on hakenut Henri Lukkarila. Tontin pinta-ala on 1355 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 203 k-m2. Korttelin 1470 tonttia 1 on hakenut Pentti Pohjola Hymora Oy:sta omiin nimiin. Tontin pinta-ala on 1215 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 182 k-m2. Korttelin 1470 tonttia 2 on hakenut Jari Rekilä. Tontin pinta-ala on 1215 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 182 k-m2. Korttelin 1470 tonttia 3 on hakenut Anu ja Janne Pekkala. Tontin pinta-ala on 1169 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 175 k-m2. Varaukset ovat voimassa kaksi kuukautta päättää vuokrata Kellonlahden tontit varausten mukai sesti. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ym pä ristö pal ve lui den maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekir joit ta maan vuokrasopimukset varausajan puitteissa. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Omakotitonttien luovuttaminen Vahtolan alueelta KHALL 41 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , varasi Oulun seudun ammattiopistolle kaksi tonttia Vahtolan alueelta korttelista 3400 tontin 3 ja korttelista 3405 tontin 3. Korttelin 3400 tontin 3 pinta-ala on 1390 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on asuinrakennukselle 250 k-m2 sekä talousrakennukselle 50 k-m2. Korttelin 3405 tontin 3 pinta-ala on 1298 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on asuinrakennukselle 250 k-m2 sekä talousrakennukselle 50 k-m2. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanvaltuuston hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. päättää vuokrata edellä mainitut tontit Oulun seudun ammattiopistolle varauksen mukaisesti. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekirjoittamaan varausajan puitteissa vuokrasopimuksen tonteista. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Omakotitontin luovuttaminen Haapakankaan alueelta 5964/63/635/2012 KHALL 42 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p varasi Matias ja Niina Luokkaselle Haapakankaan alueelta korttelista 2853 tontin 1. Korttelin 2853 tontin 1, Haapakangas 2853/1 -niminen tila, RN:o 20:219, pinta-ala on 1280 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 256 k-m2. Varaus on voimassa asti, jona aikana tontista on allekirjoitettava vuokrasopimus. päättää vuokrata edellä mainitut tontit Matias ja Niina Luokkaselle varauksen mukaisesti. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ym pä ristö pal ve lui den maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekir joit ta maan vuokrasopimuksen varausajan puitteissa. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Omakotitalotontin myyminen Kiviniemestä 5963/63/630/2012 KHALL 43 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , on vuokrannut Markku ja Tarja Tirille Kiviniemi 1952/5 -nimisen tilan, RN:o 37:71, pinta-ala n m². Tila käsittää Kiviniemen Teponkentän asemakaavan mukaisen rakennuspaikan 5 korttelissa Markku ja Tarja Tiri ovat pyytäneet saada ostaa em. tilan. päättää myydä Markku ja Tarja Tirille kunnanvaltuuston määräämin luovutusehdoin Kiviniemi 1952/5 -nimisen tilan, RN:o 37:71, pinta-ala n m², kuudentuhannenviidensadan kahdeksankymmenenyhden euron ja neljänkymmenen sentin (6581,40 ) kokonaiskauppahinnalla. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. Kauppahinta tilitetään Haukiputaan kunnan maanmyyntitulojen tilille. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (3xlv)

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Peltoalueen vuokraaminen 1112/63/635/2005 KHALL 44 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/maataloussihteeri Raimo Jussila, p on päätöksellään vuokrannut Muurakorven alueella sijaitse vien tilojen Vappula RN:o 8:106 ja Peräpelto 8:11 4,4 ha:n peltoalan Leo Keräselle vuosiksi ja jatkanut vuok rasopimusta asti. Leo Keränen on lähestynyt kirjeitse , jossa hän hakee jatkoaikaa tilojen Vappula RN:o 8:106 ja Peräpelto 8:11 4,4 ha:n peltoalueen vuokraukseen entisin ehdoin viideksi vuodeksi/toistaiseksi. Kyseinen pelto on ollut hakijan viljelyksessä yli 10 vuotta. Vuokrausta voitaneen jatkaa vuoden 2012 loppuun saakka. Hakemusta lyhyempi vuokra-aika perustuu peltojen vuokrausehtojen ja vuokrahintojen uudelleen tar kasteluun osana uuden Oulun perustamista. Vuokra-ajan mahdolli sesta jatkamisesta päätetään erikseen, kun viralliset päätökset pel tojen vuokrausmenettelystä ja hinnoista valmistuvat. päättää jatkaa Leo Keräsen kanssa tehtyä pellonvuokrasopimusta asti ja oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympä ristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./jussila (2xlv)

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Teollisuustontin luovuttaminen Holstinmäeltä 5966/63/635/2012 KHALL 45 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , varasi SL Sport Oy:lle teollisuustontin Hols tin mäen teol lisuusalueelta korttelista 1228 tontin 1. Korttelin 1228 tontin 1 pinta-ala on n m2 ja rakennusoikeutta sillä on nykyisellä tehokkuusluvulla 424 k-m2. Tontin hin noittelu perustuu kunnanvaltuuston hyväksymiin luo vutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa puoli vuotta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. päättää vuokrata edellä mainitun tontin SL Sport Oy:lle varauksen mukaisesti. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista hakijan tulee hyväksyttää tontin käyttösuunnitelman Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastossa. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ym pä ristö pal ve lui den maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekirjoit ta maan vuokrasopimuksen va raus ajan puitteissa. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tontin vuokraaminen Holstinmäen Automaalaamo Oy:lle 5968/63/635/2012 KHALL 46 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Merja Haanpää Talenom Oy:stä on Holstinmäen Automaalaamon puolesta lähestynyt Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluita hakemuksella, jolla he pyytävät uusimaan Holstinmäen Automaalaamo Oy:n vuokrasopimuksen Haukiputaan kunnan kanssa. Holstinmäen Automaalaamo Oy on vuokrannut Holstinmäen teollisuusalueen korttelin 1234 tontin 2, pinta-ala on 2214 m2. Vuokrasopimus päättyy päättää uudistaa Holstinmäen Automaalaamo Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen koskien tilaa Holstinmäki 1234/2, RN:o 120:9, pinta-ala 2214 m2 kunnanvaltuuston hyväksymin luovutusehdoin. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden maa- ja mittausyksikön laatimaan ja allekirjoittamaan uuden vuokrasopimuksen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Teollisuustontin varaaminen Holstinmäeltä 5967/63/634/2012 KHALL 47 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Tmi Kimmo Teppola on lähestynyt Haukiputaan kuntaa teollisuustonttihakemuksella. Hän pyytää saada varata Holstinmäen teollisuustontin 1274/1. Tontin käyttötarkoitus on toimia sijoituspaikkana n. 250 m2:n huoltohallille. Tmi Kimmo Teppola on aloittanut yritystoiminnan vuonna Hän on toiminut koneurakoitsijana ja nykyisin hänen toimenkuvaan kuuluu maanrakennus, maansiirtotyöt ja kunnallistekniikkaan liittyvät koneurakointityöt. Korttelin 1274 tontin 1 pinta-ala on n m2 ja rakennusoikeutta sillä on nykyisellä tehokkuusluvulla n. 851 k-m2. päättää varata Tmi Kimmo Teppolalle em tontin. Tontin hinnoittelu perustuu kunnanvaltuuston hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa puoli vuotta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. Varauksesta peritään puolen vuoden vuokraa vastaava varausmaksu. Jorma Leskelä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (läheinen asianosaisena). hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2)

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tontin vuokrasopimuksen irtisanominen 5969/63/635/2012 KHALL 48 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Jussi Savilaakso ja Mari Huittinen ovat lähestyneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluita hakemuksella, jolla he pyytävät tontin vuokrasopimuksen irtisanomista Haapakankaalla sijaitsevasta korttelin 2864 tontista 2. He eivät pysty aloittamaan rakentamista tontille muuttuneiden elämäntilanteiden vuoksi. Kyseinen tontti on vuokrattu asianosaisille allekirjoitetulla vuokrasopimuksella. Kyseessä on Haapakangas 2864/2 -niminen tila, kiinteistötunnus Tontin pinta-ala on n m2. Tontilla on suoritettu katselmus , jolloin todettiin tontin olevan koskematon niiltä osin kuin lumitilanteesta johtuen pystyttiin toteamaan. päättää irtisanoa Jussi Savilaakson ja Mari Huittisen sekä Haukiputaan kunnanhallituksen välisen allekirjoitetun omakotitontin vuokrasopimuksen, joka koskee Haapakangas 2864/2-nimistä tilaa, kiinteistötunnus , pinta-ala n m2. Vuokraoikeus lakkaa heti. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2)

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Matkaviestintukiaseman vuokrasopimuksen purkaminen 5957/63/635/2012 KHALL 49 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on vuokrannut Haapakangas 3 asemakaava-alueelta TeliaSonera Finland Oyj: lle matkaviestintukiaseman sijoituspaikaksi tilasta Haapakangas RN:o 20:172 n. 400 m²:n suuruisen määräalan. Vuokra-aika on 30 vuotta ja perusvuokra 101 euroa elinkustannusindeksin pisteluvulla Vuokra-alue sijaitsee Haapakankaan asemakaavan mukaisella retkeily- ja ulkoilualueella (VR) Lenkkipuisto-nimisessä puistossa. Vuokra-alueelle oli tarkoitus rakentaa vapaasti seisova 65 m korkea masto ja sen välittömään läheisyyteen I-kerroksinen n. 15 m²:n laitetilarakennus. Aseman rakentamisella pyrittiin parantamaan matkapuhelinten kuuluvuutta ja tuomaan 3G-palvelut Haapakankaan alueelle. Haukiputaan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , ettei puolla ELY:n ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle poik keamisluvan myöntämistä esitetylle hankkeelle. TeliaSonera Finland Oyj ei ole hakenut poikkeamislupaa tukiasemalle ELY-keskukselta. TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut purkavansa allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen vuokraehtojen kohdan 6.4 perusteella. Kyseinen kohta sisältää ns. purkavan ehdon, jonka mukaan vuokrasopimus puretaan, mikäli vuokralainen ei saa maston ja laitteiston toteuttamisen edellyttämää lainvoimaista rakennuslupaa. Liitteenä on kartta vuokra-alueesta. hyväksyy TeliaSonera Finland Oyj:n vaatimuksen matkaviestintukiaseman maanvuokrasopimuksen purkamisesta vuokrasopimuksen vuokraehtojen kohdan 6.4 perusteella. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen (2)

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista KHALL 50 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitys Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen halli tusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kunta uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin perus kuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan vahva perus kunta muodostuu luon nollisista työssäkäynti alueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse näisesti vastaamaan peruspalveluista vaati vaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon pal veluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kyke nee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja ke hittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vasta ta yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehityk seen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä misja rahoitusvastuu säilyte tään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuu den varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen ky ke neviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valmisteltava rakennelaki korvaa PARAS-puitelain Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalle ja. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tar koitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja to teuttamistavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä että niiden pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvi tysosa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset.

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Työryhmän selvitystä on esitelty 18 aluetilaisuudessa helmi-maaliskuussa. Tilaisuudet ovat osa kuntien kuulemista. Oulussa tilaisuus oli Aluetilaisuuksissa ja tällä lausuntomenettelyllä tapahtuvien kuulemisten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemistavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntaraken teesta. Kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus muodostaa hallitusoh jelman mukaan pohjan kuntalain kokonaisuudis tukselle. Uudistuk sessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökul masta erityisesti kun nan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johta misjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityisla kien välistä suh detta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoi den välistä suh detta. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään sekä kannustavuutta parannetaan. Kuntalain kokonaisuudis tus sekä valtionosuusjärjestelmää koskeva uudistus aloitetaan välittömästi tämän kuntien lausuntomenettelyn jälkeen. Osana kuntauudistusta arvioidaan lisäksi kuntien tehtäviä. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta määrittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoittei ta. Työryhmä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun mennessä. Raportin osa I "Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitys" sekä osa II "Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset" ovat luettavis sa netis sä valtiovarainministeriön sivuilla ja tämän esitys lis ta-asian liitteinä. Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina mennes sä. Oulun kaupunginvaltuusto on valtuuttanut yhdistymishallituk sen valmistelemaan Oulun kaupunginhallitukselle päätettäväksi lau sunnon selvityksestä. Valtuustolle lausunto annetaan tiedoksi. Yhdistymishallituksen työvaliokunnassa on valmisteltu lausuntoa Yh dis ty mis hallitus käsittelee asiaa

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot