JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE Selostuksen päivämäärä

2 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 2 Ortokuva lähes koko suunnittelualueesta. Kuvan alareunassa Eteläportti, yläreunassa Ylämyllyjärven asuinalue, vasemmalla Kolmisoppinen niminen järvi ja oikealla 9-tie. Kuvan vasemmassa yläkulmassa on Mustankorkean jätteenkäsittelylaitos. Kolmionmuotoinen rakentamaton maa-alue 9-tien itäpuolella kuvan oikeassa alakulmassa kuuluu myös suunnittelualueeseen.

3 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin päävaiheet - Suunnitteluun on ryhdytty kaupungin aloitteesta, kaavoitusohjelman mukaan. - OAS eli osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille Kaavan tavoitteista pidettiin Jyväskylän kaupungin hallintokuntien välinen aloitusneuvottelu (Silli) Tällöin käsiteltiin myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS. - Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kaava on laitettu vireille Asiasta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä n:ro 6/2009 ( ) sekä sanomalehti Keskisuomalaisessa Valmisteluaineisto ja kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa Kaavaluonnos on nähtävillä Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx.xx. xx.xx Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty xx.xx Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan xx.xx Kaava on tullut lainvoimaiseksi xx.xx Osayleiskaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö Laajavuori Aittovuori Valkeamäki Pohjois-Päijänne Alue sijaitsee laajenevan kaupunkirakenteen kehällä. t.

4 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 4 Tämä kaavaselostus koskee 9-tien ja Ronsuntapaleentien väliselle mäkialueelle laadittua Eteläportti-Kauramäen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Pohjoisessa alue rajoittuu Roninmäkeen, Ylämyllyjärven asuinalueen pohjoispuolella kulkevaan voimalinjaan ja etelässä kunnan rajaan. Osayleiskaavan päätavoite on lisätä kaupungin yleiskaavallista maankäytön varantoa. Pääosa kaava-alueesta on ollut lähes kolmekymmentä vuotta maa- ja metsätalousalueen kaltaisena MSalueena eli selvitysalueena. Eteläosastaan suunnittelualue on ollut voimakkaan teollisen maankäytön ja maankäytönsuunnittelun kohteena. Tämä osayleiskaava korvaa tälle alueelle laaditut oikeusvaikutuksettomat Jyväskylän yleiskaavan 1982, Etelä-Keljon yleiskaavan ja oikeusvaikutuksettoman Muuramen-Sääksvuoren osayleiskaavan. Aluetta koskee myös täydennysrakentamisen osayleiskaava vuodelta 2001 mutta tällä suunnittelualueella ei ole ko. kaavan kohdealueita. Kuokkalan kaupunginosan jälkeen Jyväskylässä ei ole avattu uutta, suurehkoa kaupunginosaa, vaan suunnittelu ja rakentaminen on vuosia ollut kaupunkia sipulinkuorimaisesti laajentavaa ja vanhoja alueita tiivistävää. Tärkeänä työkaluna tässä on ollut täydennysrakentamisen osayleiskaava. Kaupungin länsipuolella sijaitsevalle Valkeamäen alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa keväällä Valkeamäen osayleiskaavan toteuttamisen kynnyskustannukset on arvioitu erittäin suuriksi, joten sen aloittaminen siirtyy kauemmas tulevaisuuteen. Vanhan Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan Palokan, Jyskän, Vaajakosken ja Keljonkankaan alueilla on riittänyt asuinalueita asemakaavoitettavaksi mutta arvioidulla nykyisellä asukasmäärän kasvuvauhdilla ollaan pian tulossa tilanteeseen, jossa on varauduttava kaupunkirakenteellisesti ja kaavataloudellisesti edullisen Eteläportti-Kauramäen alueen käyttöönottoon. Eteläportti ja Kauramäki sijaitsevat noin 5-7 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Kaavoittamalla Eteläportin ja Kauramäen aluetta kokonaisuutena, voidaan suunnitella järkevä, tehokas ja vaiheittain toteutettava kaupunginosakokonaisuus. Kaava lisäisi kaupungin strategisen maankäyttöohjelmoinnin eli Kymppi R:n pelivaraa ja antaisi vaihtoehtoja kaupunkirakenteen kehittämiseen. Kaupallisten selvitysten mukaan kaupungin kaupan suuryksiköt ja erityisesti rautakaupat sijoittuvat melkein kaikki kaupungin keskustan pohjoispuolelle. Siksi olisi yhdyskuntataloudellisesti järkevää täydentää kaupungin tämän sektorin kaupallisia palveluja myös keskustan eteläpuolella, varsinkin, kun arvioidaan asukkaiden lukumäärän ja ostovoiman edelleen kasvavan. Kaavaan ovat vaikuttaneet myös mm. seuraavat näkökohdat: - alue sijaitsee vain viiden - seitsemän kilometrin päässä kaupungin keskustasta - alue täydentää luontevasti etelä-lounassektorin Ylä-Myllyjärven, Keljon, Keljonkankaan, Kaijanlammen ja Sääksvuoren asuntoalueita vaarantamatta olennaisia virkistysalueita ja luontoarvoja - alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Keljon kauppakeskuksesta ja kohtuullisella etäisyydellä suurista työpaikka-alueista kuten Keskussairaalasta, Metsosta ja Jyväskylän yliopistosta - alue on lähellä Kolmisoppisen merkittävää virkistysaluetta - alue sijaitsee nopeiden liikenneyhteyksien varrella sekä joukkoliikenteen saavutettavissa - alue on liikenteellisesti osa lounaispuolen alueketjua Valkeamäki - Mustankorkea - Kauramäki - Eteläportti - maaperä on pääosin rakentamiskelpoista moreenia ja osin kalliota - rakentaminen on mahdollista aloittaa kohtuullisin kynnyskustannuksin - alue tarjoaa runsaasti uusia, monimuotoisia pientalojen rakentamismahdollisuuksia - alue on pääosin kaupungin omistuksessa, joka helpottaa suunnitelmallisen toteutuksen ohjelmointia - kaupungin kasvavat eteläiset kaupunginosat ja Muuramen kunnan väestökeskittymä puoltaa voimakkaan kaupan ja julkisten palveluiden keskittymää keskustan eteläpuolelle

5 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 5 Alueen kuvaus Suunnittelualueesta pääosa on avohakkuuvaltaista metsätalousmaata. Kauramäen alueelle johtaa Kauramäentie sekä muuta tilustieverkostoa. Asuintaloja ja kesämökkejä on vain muutama. Aluetta rajaavat valtatie 9, Ronsuntaipaleentie, Muuramen kunnan raja ja Myllyjärven asuinalue. Itälänsisuunnassa aluetta halkoo voimalinja. Suunnittelualueen länsipuolella on Mustankorkean jätteenkäsittelyalue. Suunnittelualueeseen kuuluu Ylämyllyjärven omakotialue, jossa yleiskaavaan merkitään toteutunut tilanne. Eteläportin työpaikka- ja varastoalue on jonkin asteisesti toteutunut, mutta pääosin se on tyhjänä. Alueella on suuri Moventas Oy :n tuuliturbiineja valmistava tehdas sekä metallijätettä kierrättävät Kuusakoski Oy ja Reteko Oy. Suunnittelualueeseen niin ikään kuuluva 9-tien itäpuolinen ns. kolmiokortteli on pääosin metsämaata. Osayleiskaavaluonnoksen sisältö Osayleiskaavaluonnoksen kaavarakenne mahdollistaa yli asuinkerrosalaneliötä ja noin asukasta. Toteutuksesta riippuen asukkaita voi olla enemmänkin. Tilaa vievää kauppaa on mahdollista rakentaa kerrosalaneliömetriä ja hypermarketille sekä kauppakeskukselle (keskustahakuinen kauppa) varataan kerrosalaneliömetriä, josta 5000 kerrosalaneliömetriä olisi päivittäistavarakauppaa. Teollisuus- ja työpaikkatoiminnalle osoitetaan merkittäviä maa-alueita. Alueen tulevaan palvelukeskukseen Eteläporttiin ja uuden suunnitellun alueellisen kokoojakadun varteen esitetään hyvän joukkoliikenteen piiriin runsaasti kerrostalorakentamista tai tehokasta tiivismatalarakentamista (II-III krs). Sen lähialueelle esitetään myös rivitalo- ja pienkerrostalorakentamista. Joukkoliikennereitistä kauempana oleville alueille on sen sijaan tarkoitus toteuttaa tiivismatala-, pientalo- ja omakotitaloryppäitä. Omakotitalojen ja tiivismatalatalojen määräksi arvioidaan alustavasti noin 720 kappaletta. Alueen pääkatu nousee alueen keskeisille osille Eteläportista kiertäen lähes koko alueen itä- ja pohjoisosassa kohti luodetta ja päätyen Ylämyllyjärven asuinalueen vierestä Ronsuntaipaleentiehen. Pääkokoojasta lähtee etelän suuntaan kokoojatyyppinen lenkkikatu. Kauramäen lakialueelle esitetään pientä kerrostalojen keskittymää, jonka yhteydessä voisi olla myös kaupallisia palveluita ja (joukkoliikenne)tori. Eteläporttiin, kerrostalokortteleiden muodostamaan melusuojaan on esitetty alueen koulu- ja päiväkotikeskusta. Ylänköalueen eteläreunassa sijaitsee osin luonnontilainen suoalue, jossa virtaa puro. Tämä on ylänköalueen hulevesien pääväylä. Se toimii paitsi luonnonnähtävyytenä myös osana hulevesien johtamisketjua alapuolisiin vesistöihin. Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia, maisemakuvaa, luonnon erityispiirteitä, virkistysmahdollisuuksia, kunnallisteknisen verkoston ja hulevesijärjestelmien toteuttamista sekä joukkoliikenteen järjestämistä on tutkittu ja selvitetty kaavaprosessissa aiempaa tarkemmin. Luonnon läheisyydestä on haettu alueelle myös imago- ja vetovoimatekijöitä. Toteuttaminen Osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavan toteuttaminen tulee tapahtumaan useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana vaiheittain ja maankäytön toteutusohjelman sekä kaavoitusohjelman mukaan laadittavien asemakaavojen kautta.

6 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 6 Kaavaselostuksen liitteenä on 1: mittakaavainen osayleiskaavakartta määräyksineen ja merkintöjen selityksineen sekä havainnekuvia alueesta. Alueen keskeisten osien ideakuva Kaava on laadittu kaupunkirakennepalvelujen kaavoituksen vastuualueella. Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen (vuoteen 2010 asti), maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, kaavoitustutkija Orvokki Riekkinen (vuoteen 2012 asti), kaavoitustutkija Anna Isopoussu, liikenneinsinööri Jorma Lipponen (vuoteen 2012 asti), liikenneinsinööri Timo Vuoriainen, kaavasuunnittelija Paula Tuomi, kaavoitusbiologi Taru Heikkinen, kaavoitusbiologi Elina Lehtinen, projektipäällikkö Mikko Nikkanen (vuonna 2011), projektipäällikkö Hannu Onkila ja suunnitteluavustaja Helena Miettinen. Työn ohjausryhmän on muodostanut kaupunkirakennepalvelujen maankäyttöryhmä. Lisäksi alueen suunnitteluun, kaavan arviointiin ja alueen selvityksiin on osallistunut useita kaupungin omia ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

7 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 7 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ. 3 1 ALUEEN SIJAINTI LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Maakuntakaavan antamat tavoitteet Jyväskylän kaupungin asettamat tavoitteet Kaavaprosessin aikana syntyneet tavoitteet Kaavoitustilanne Lähtötiedot ja laaditut selvitykset SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Liikennejärjestelyt Liikennemelu Väestö ja työpaikat, sosiaalinen ympäristö Palvelut SUUNNITTELUN VAIHEET Osalliset Osallistumismenettelyt Viranomaisyhteistyö Suunnittelun vaiheet VAIHTOEHTOISET MAANKÄYTTÖLUONNOKSET Kaavaluonnos, pvm Kaavaluonnos, pvm Rakennemalli KAAVA JA SEN PERUSTELUT Yleiskaavan kuvaus Yleiskaavan kaavamerkinnät ja määräykset Liikennejärjestelyt Asuinalueet Palvelujen järjestäminen Työpaikat Kunnallistekniikan haasteet Suojelu-, viher- ja virkistysalueet Erityisalueet 29 7 YLEISKAAVAN ARVIOIDUT VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin menetelmät Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen Kaavaratkaisun vaihtoehtojen arviointi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön Vaikutukset viheralueisiin ja virkistykseen Vaikutukset palveluihin Kaupalliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Meluhaitat Sosiaaliset vaikutukset KAAVAN TOTEUTTAMINEN... 59

8 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 8 Liitekartat - Maaperäkartta - Maanomistuskartta - Eteläportti-Kauramäki osayleiskaavaluonnos v Eteläportti-Kauramäki osayleiskaavan havainnekuva - Ruutujakokartta Liiteaineisto Kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali, jotka ovat erillisliitteinä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kauramäen-Eteläportin osayleiskaavan joukkoliikennetarkastelu (Ramboll Oy, 2012) Kauramäen kaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma (FCG Oy, 2012) Kauramäen liikenteen ja maankäytön rakenneselvitys (Ramboll Oy, 2012) Liikennemelumallinnus 2012 (Jussi Sievänen, kaavoitus, Jyväskylän kaupunki) Kauramäen luonto- ja liito-oravaselvitys (luontokartoittaja (eat) Timo Kypärä, 2010) Kauramäen maisemaselvitys 2010 (Kalle Räinä, Jyväskylän kaupunki, 2010) Luonto- ja liito-oravaselvityksien laajennukset 2011 (Timo Pylvänäinen, Jyväskylän kaupunki, 2011) Muu liiteaineisto Suunnittelun pohjana toiminutta koko kaupunkia koskevaa selvitysaineistoa Viheraluetarkasteluun liittyvä viheralueiden käyttöluokitus Jyväskylän merkittävät luontokohteet (Heikki Sihvonen, Jyväskylän kaupunki, 2007) Pienvesiselvitys Jyväskylän ja Korpilahden alueelta (Antti Eloranta, Jyväskylän kaupunki, 2008) Aiempiin kaavahankkeisiin liittyviä suunnittelualuetta koskevia selvityksiä Eteläportin hulevesien yleissuunnitelma (Ramboll Oy, 2008) Eteläportin kaupallinen selvitys (FCG Oy, 2012) Eteläportin liikenteen yleissuunnitelma (Ramboll Oy, 2008) Eteläportin liito-oravaselvitys (Taru Heikkinen, Jyväskylän kaupunki, 2007) Eteläportin yleiskaavan liikenneselvitys ja liikennevaikutusten arviointi (Ramboll, 2008)

9 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 9 Tässä kaavaselostuksessa kulloinkin käsiteltävänä oleva kohde on tekstissä mainittu ruutukoodeilla ja koodit on laitettu sulkeisiin. Esimerkiksi Härkösuo sijaitsee pääosin ruuduissa ( ) sekä Kolmisoppinen ruuduissa ( ). Selostuksen liitteenä olevan kartan voi kääntää esiin siten, että se on lukiessa aina näkyvillä. Ruutujako voi olla avuksi kaavaan osallisille palautteen kohdistamisessa. Ruutujakokartta.

10 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 10 1 ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijoittuu Jyväskylän keskustan etelä-lounaispuolelle, pääosin rakentamattomalle mäkialueelle. Suunnittelualuetta rajaa itäpuolella valtatie 9. Pohjoisessa se rajautuu Roninmäkeen ja Myllyjärveen, lännessä Ronsuntaipaleentiehen sekä Kolmisoppiseen ja etelässä Eteläportin kaupungin rajaan. Ylämyllyjärven ja Eteläportin alueet sisältyvät suunnittelualueeseen. Alueen läpi kulkee 110 kv :n voimalinja. Suunnittelualueen sijainti 2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Osayleiskaavan kannalta huomioon otettavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tavoitteita ovat: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

11 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 11 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 2.2 Maakuntakaavan antamat tavoitteet Maakuntakaavan kaavaselostuksessa arvioidaan, että jatkuva varallisuuden kasvu ja muutokset asumistottumuksissa saattavat merkitä rakentamisen lisääntymistä ja taajamoitumisen kasvua Jyväskylän seudulla. Useimmissa taajamissa alueellinen laajentuminen ei johdu niiden väestökehityksestä, vaan asumisväljyyden kasvusta ja rakentamisen painottumisesta pientalovaltaiseen suuntaan. Maakuntakaavan selostuksen vaikutusosiossa todetaan että, yhdyskuntarakenteen eheytyminen tuottaa kunnille ja yksittäisille ihmisillekin merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tehtyjen yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta koskevien selvitysten ja kaavatalousvertailujen perusteella on todettu yhdyskuntien käyttö- ja ylläpitokulujen olevan ratkaisevassa asemassa ja hajanainen yhdyskuntarakenne tulee ennen pitkää kaikkein kalleimmaksi. Monet viimevuosien kehitystekijät (mm. alempiasteisen tieverkon rappeutuminen) ruokkivat keskittymiskehitystä kaupunkiseuduille ja liiallinen keskittyminen aiheuttaa epätasa-arvoa palveluiden saannissa. Lisäksi liika keskittyminen ja kasvu eivät aina ole hyvästä sosiaalisten vaikutusten kannalta. Väestön ikääntyminen luo kasvavia markkinoita palveluille ja samalla lisää merkittävästi yhteiskunnan velvollisuuksia niiden tuottamiseen. Yhdyskuntarakenteeltaan eheissä kunnissa palvelut voidaan tuottaa taloudellisemmin. Edellä mainittu toiminee myös pienemmässä mittakaavassa. Rakentamispainetta ei voi hoitaa pelkästään pienimittakaavaisella täydennysrakentamisella, vaikka sillä on tarvetta ja perustelunsa mm. joukkoliikenteen kehittämisen kannalta. Laajamittakaavaiselle täydennysrakentamiselle kaupunkirakenteessa edulliselle alueelle on myös sosiaalisia perusteita. sillä lähivirkistysalueiden jatkuva pilkkominen nykyisen asutuksen äärellä voi olla pitkän päälle haitaksi. Jyväskylän kaupungin yleiskaavan yhteydessä tehdyssä täydennysrakentamisselvityksessä on selkeästi korostunut, että ihmiset kokevat lähivirkistysalueet tärkeiksi. Sen lisäksi näyttää siltä, että liito-oravan ja ihmisasutuksen tasapaino nykyisessä kaupunkirakenteessa on saavutettu. Monilla täydennysrakentamiseen ajatelluilla virkistysalueen osilla on liito-oravien reviirejä.

12 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS Jyväskylän kaupungin asettamat tavoitteet Kuokkalan suunnittelun ja rakentamisen jälkeen on rakentaminen ollut Jyväskylässä 80- ja 90- luvuilla pääasiassa kaupunkirakennetta täydentävää, tiivistävää tai sipulinkuorimaisesti laajentavaa, kuten 1990-luvun alussa kaupunginvaltuusto päätti. Uusien asuntoalueiden, kuten Valkeamäen ja Kauramäen yleiskaavallisen suunnittelun tarve on tullut ilmeiseksi mm. Kymppi R -maankäytön suunnitteluohjelman laatimisen yhteydessä. Jyväskylän kaupungin, entisen maalaiskunnan ja Muuramen asukasmäärän kasvun perusteella on ennustettavissa, että nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämistä ei voi jatkaa loputtomiin, vaan jossakin vaiheessa kaupunkirakenteeseen on avattava myös uusia suurempia alueita, varsinkin, jos halutaan edelleen rakentaa pientaloja. Parhaiten tähän tavoitteeseen voidaan vastata sillä, että luodaan yleiskaavallista varantoa eri puolille kaupunkia, jotka sitten voidaan ohjelmoidusti asemakaavoittaa tarpeen mukaan. Kauramäen ja Eteläportin alueelle mahtuu enimmillään noin asukasta tai enemmän mikäli rakentaminen toteutetaan riittävän tehokkaana ts. kerrostaloina ja tiivismatala-asumisena. Osayleiskaavan keskeisiä tavoitteita ovat: tasapainottaa ja tiivistää nykyistä kaupunkirakennetta sekä luoda vaihtoehtoisia asuinrakentamisen paikkoja hyvien liikenneyhteyksien varrelle luoda kaupungille edellytykset toteuttaa alue vaiheittain ja tarkoituksenmukaisesti sekä oikein ajoitettuna maankäytön toteuttamisohjelman mukaan, juuri silloin kun uusia alueita tarvitaan tarjota kerrostalo-, omakoti- ja pientalotonttivarantoa asumiseen kaavoittaa asumista lähelle isoja työpaikkakeskittymiä alueen tulee tukeutua kehittyvään paikalliseen joukkoliikenteeseen sekä seudulliseen joukkoliikenteeseen synnyttää oma identiteetti, joka perustuu erinomaisiin lähipalveluihin, tiiviiseen rakenteeseen, alueen luonnonläheisyyteen ja läheisten, laajojen virkistysalueiden tarjoamiin mahdollisuuksiin osoittaa ja turvata alueen nykyiset sekä uudet sisäiset, keskeiset virkistys- ja luontoarvot ja virkistysreittiyhteydet hyödyntää tehokkaasti kaupungin omistamaa maapohjaa vastata omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä antaa mahdollisuuksia energiankäytön ja hulevesikysymyksien sekä viisaan asumisen uusiin ratkaisuihin. Kolmisoppinen ja Härkösuo sekä lohilampien alue lähiympäristöineen tarjoavat luonnossa liikkujille elämyksiä maisemillaan ja luonnonnähtävyyksillään. Näiden arvojen turvaaminen on jatkossakin kaikkien kaupunkilaisten ja Kauramäen sekä Eteläportin asukkaiden kannalta tärkeää. 2.4 Kaavaprosessin aikana syntyneet ja/tai vahvistuneet tavoitteet - Toimivan joukkoliikenteen mahdollistaminen alueelle - Alueen vetovoimatekijöiden osoittaminen, koordinointi ja niiden korostaminen - Asuinrakentamisen ja energiankäytön vaihtoehtojen ja niihin liittyvien uusien mahdollisuuksien selvittäminen esimerkiksi teemallisen Kauramäki -projektin ja arkkitehtikilpailun avulla. - Hulevesien hallinta ja niiden vaiheittainen juoksutus purojen ja kosteikkojen kautta alempiin vesistöihin osana alueen kokonaisrakennetta

13 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS Kaavoitustilanne Maakuntakaavatilanne Ympäristöministeriö on antamallaan päätöksellä YM1/5222/2008 vahvistanut maakuntavaltuuston tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaava. Keski-Suomen maakuntakaavassa Jyväskylän ja Muuramen välinen alue on merkitty seudullisesti merkittäväksi taajaman laajentumissuunnaksi. Maakuntakaavassa pääosa Kauramäen alueesta on nk. valkoista aluetta, joka tulkitaan tässä tapauksessa taajamarakenteen laajentumisen alueeksi. Taajamatoimintojen aluerajauksen lähtökohtana ovat olleet maakuntakaavan selostuksen mukaan yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän nykyiset taajamat. Maakuntakaavassa on Eteläportin alueella merkintä TP, monipuolinen työpaikka-alue (taajamarakenteeseen ja kaupunkiseudun kasvusuuntaan liittyvä tulevaisuuden työpaikka-alue, alueen pääasiallinen laajenemissuunta on etelään ja pohjoiseen). Lisäksi Kauramäen aluetta koskevat maakuntakaavan merkinnät: Voimalinja (z) ja voimalinja (ohjeellinen), moottorikelkkareitti (ohjeellinen), virkistysalue (V). Ympäristöministeriö jätti vahvistamispäätöksessään vahvistamatta maakuntakaavaehdotuksen Eteläportin KM -merkinnät. Siksi Keski-Suomen Liitto on laatimassa Maakuntakaavan 4. vaihekaavaa, jossa yhtenä tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko (vähittäiskaupan suuryksiköt) ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne. Lähtökohtana on Keski-Suomen kaupallisen palveluverkkoselvityksen päivitys. 4. vaihemaakuntakaava on kesken Maakuntakaavan vaihekaavan luonnos on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa laitettavaksi nähtäville. Kaavaluonnos on nähtävillä syksyllä 2012, jolloin siitä pyydetään viranomaisten lausunnot ja osallisten mielipiteet. Vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on esitetty Eteläportin alueelle keskustatoimintojen alakeskusta (ca) ja työpaikkatoimintoja (TP), taajamatoimintojen aluetta (A) sekä kaupallista vyöhykettä (km-1). Keskustatoimintojen alakeskuksen suunnittelumääräyksessä todetaan alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus, joka on k-m 2. Ote maakuntakaavan 4.vaihekaavan luonnoksesta.

14 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 14 Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Suunnittelualuetta koskevia merkintöjä: ruskea väri (taajamatoimintojen alue, jossa tulee yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kiinnittää huomiota joukkoliikenteen järjestämiseen), vihreä väri (virkistysalue), mo (moottoritie), punainen väri TP (työpaikka-alue), sl (luonnonsuojelualue = Härkösuo), z (voimalinja) ja hakanen (moottorikelkkareitti) 3. vaihemaakuntakaava Eteläportin-Kauramäen osayleiskaavaa laadittaessa Keski-Suomen liitto on laatinut toistakin vaihemaakuntakaavaa, jonka tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa energiahuollon ja ympäristönsuojelun tarvitsemat turvetuotannon tarpeet. Tässä nk. 3. vaihekaavassa on myös etsitty ja esitetty tuulivoimapuistoille sopivia alueita Keski-Suomessa. Jyväskylän kaupungin alueelta niitä on löydetty kaksi, joista toinen on Mustankorkean ja Kauramäen alueella. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut esiselvityksestä pyydetyssä kommentissa, että tuulivoimapuistoalue ei voi ulottua Kauramäen alueelle. Keski-Suomen liitto poisti kaavasta luonnosvaiheen jälkeen Mustankorkean alueelle osoitetun tv-alueen. Yleiskaavatilanne 1) Alueen pohjoisosassa on voimassa Jyväskylän yleiskaava 1982, joka hyväksyttiin vuonna Sen mukaan suunnittelualue on varattu MS- (selvitysalueeksi varattu maa- ja metsätalousalue) ja MU -alueiksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). 2) Alueen länsiosissa on voimassa Keljonkankaan osayleiskaava vuodelta Siinä suunnittelualue on varattu MS- (selvitysalueeksi varattu maa- ja metsätalousalue) ja MU -alueiksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). 3) Alueen eteläosassa on voimassa Muurame-Sääksvuoren osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Siinä suunnittelualue on teollisuusaluetta T ja virkistysaluetta V. Lisäksi alueella on Härkösuon suojelualue SL. Suunnittelualue sisältää tekeillä olleen Eteläportin yleiskaavan muutosalueen, jossa tavoitteena oli kaavoittaa alueita tilaa vaativalle kaupalle ja vähittäiskaupan suuryksiköille. Yleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä alkuvuodesta 2009 mutta sitä ei viety hyväksymiskäsittelyyn.

15 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 15 4) Suunnittelualueen länsiosa Kolmisoppisen takana rajautuu Taka-Keljon yleiskaavaan. Suunnittelualueelle sijoittuu myös viherosayleiskaavassa tarkasteltuja alueita. Viherosayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä syksyllä Kaavatyö on pysytetty. Ajantasayleiskaavakooste. Tekeillä oleva osayleiskaava rajautuu Taka-Keljon osayleiskaavaan (4). Ote viherosayleiskaavaluonnoksesta. VLM on maisemallisesti arvokas lähivirkistysalue. VLL on luonnonmukainen lähivirkistysalue. VR on retkeily- ja ulkoilualue. S tarkoittaa suojelualuetta ja mustat pallojonot ovat ohjeellisia ulkoilureittejä.

16 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 16 Asemakaavatilanne Suunnittelualue on osin asemakaavoittamatonta. Suunnittelualue sisältää Ylämyllyjärven hyväksytyn asemakaava-alueen. Siinä suunnittelualueeseen sisältyvä alue on asemakaavoitettu lähivirkistysalueeksi (VL/s), jolla ympäristö säilytetään, erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja pienkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR).. Suunnittelualueeneteläosassa on voimassa hyväksytty Etelä-Keljon teollisuusalueen asemakaava ja hyväksytty ns. logistiikkakeskuksen asemakaava. Molemmissa asemakaavassa on varattu alueita teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksille (TL-2). 2.6 Lähtötiedot ja laaditut selvitykset Alueen suunnittelussa käytetään hyväksi myös Jyväskylän uuden yleiskaavan yhteydessä tehtäviä selvityksiä. Alueen vesihuollon rakentamisen kustannuksia on tarkasteltu Jyväskylän keskustaajama-alueen vesihuollon laajentamisselvityksessä, joka on valmistunut vuonna Merkittävimpiä alueelle laadittuja selvityksiä ovat: - Jyväskylän merkittävät luontokohteet (Heikki Sihvonen, 2007) - Kauramäen luonto- ja liito-oravaselvitys (luontokartoittaja ((eat) Timo Kypärä, 2010) - Kauramäen maisemaselvitys 2010 (Kalle Räinä 2010) - Eteläportin hulevesien yleissuunnitelma - Eteläportin liito-oravaselvitys - Luonto- ja liito-oravaselvityksen laajennus Eteläportin liikenteen yleissuunnitelma - Eteläportin yleiskaavan liikenneselvitys ja liikennevaikutusten arviointi - Pienvesiselvitys Jyväskylän ja Korpilahden alueelta - Kauramäen liikenteen ja maankäytön rakenneselvitys Kauramäen hulevesiselvitys Liikennemelumallinnus 9-tien melualueen osalle. Aluetta koskevat tai siihen liittyvät kaavat - Keski-Suomen maakuntakaava v Jyväskylän yleiskaava 1982, v Täydennysrakentamisen osayleiskaava v Tekeillä oleva viherosayleiskaava Suunnitelmat, selvitykset ja ohjelmat Lähtötietoaineistot ja kaavan erillisliitteet on lueteltu sisällysluettelon ja selostuksen liiteluettelon jälkeen. 3 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueen maat omistaa pääosin Jyväskylän kaupunki. Alueella on myös yksityistä maanomistusta. Kauramäki Suunnittelualue on nykytilassaan pääosin mäkistä metsämaastoa. Alueen keskiosassa (ruudut 45,53) sijaitsee Huhtalan tila, jonka ympärillä on peltoa ja kalastusmatkailuun käytettäviä tekolam-

17 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 17 pia (ruudut 52,53). Huhtalan tilan lähellä sijaitsevien Huhtalammen (ruutu 54) lähistöllä on myös yksittäisiä pientaloja. Alue liittyy luoteisosaltaan Myllyjärven asuntoalueeseen. Alueen eteläosassa kulkee 110 kv:n voimalinjat. Ylämyllyjärven omakotitalovaltainen asuinalue (ruudut 5,6,13,14,21 ja 22) katuineen on rakennettu ja 2000-luvulla. Kauramäen alue on pääosin rakentamatonta kumpuilevaa kangasmetsää, jonka lomassa on metsälampia ja pieniä suoalueita. Kangasmaat ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä ja siellä on tehty laajoja avohakkuita. Ikääntyneitä metsiä on suhteellisen vähän. Alueen keskiosassa sijaitsee yksityisomistuksessa oleva maatila, jonka läheisyydessä on muutakin pienasutusta. Maatilalla on peltojen lisäksi kalankasvatukseen käytettäviä tekolampia. Vuonna 2010 tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella on arvokkaita elinympäristöjä, pienvesiä ja uhanalaisia lajeja sekä muuten huomioitavia luontokohteita. Suunnittelualueen länsiosassa on Härkösuon Natura-alue (ruudut 59,67,68,75). Suunnittelualueen länsiosa yleensä on nykyään laajahkoa virkistysaluetta latuverkostoineen, joka alkaa ja jatkuu Ladun majalta. Kaikkiaan tämä alue on laajalti virkistyskäytössä jo nyt ja Eteläportin sekä Kauramäen asuinalueen aikanaan rakentuessa yhä laajemman retkeilijä- ja virkistäytyjäkunnan käytössä. Hiihtäjien opastustaulu Ladun majalla.

18 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 18 Eteläportti Alue on nykytilassaan pääosin metsää. Alueen halki kulkee pohjois-eteläsuunnassa 9-tie ja itälänsisuunnassa Eteläväylä-niminen katu. Alueen itäpuolella alkaa Keljonkankaan Kaijanlampi - niminen asuntoalue (ruudut 86,87,93,94). Valtatie 9:n länsipuolella on esirakennettuja kortteleita (ruudut 77,85), kaksi teollisuuslaitosta, voimalinja, muutamia omakotitaloja ja jo voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu, kulttuurihistoriallisesti merkittävä maalaistalon pihapiiri (ruutu 70). Alueen eteläosassa Muuramen kunnan puolelle jatkuu Ruokomäentie, jonka varrella sijaitsee nykyisin metallinkierrätysliiketoimintaa, yksittäisiä pientaloja ja peltoalue. Risteysalueella, kaava-alueen vieressä on lisäksi ABC-liikennemyymälä (ruutu 79). massa. Eteläportin alue pohjoisesta katsottuna. Kuvan oikeassa yläkulmassa on esirakennettuja teollisuustontteja. Kaijanlammen asuinalue puolestaan on kuvan vasemmassa yläkul- Suunnittelualueella virtaa puro (Härkäoja) valtatien itä- ja länsipuolella. Puro ja sen latvahaarat ovat osin säilyneet luonnontilaisen kaltaisena (ruudut 69,71,79). Valtatien länsipuolella on myös kaksi lampea. Alueen pienvedet ovat osin vesilakikohteita. Eteläväylän pohjoispuolelle sijoittuu myös lähde (ruutu 69), joka on todennäköisesti osin luonnontilainen. Ylämyllyjärvi Ylämyllyjärvi on 1990-luvulla kaavoitettu ja lähes valmiiksi rakennettu pientalovoittoinen asuinalue. Alueen erikoisuus on kaupungin korkeimmalla paikalla sijaitseva omakotitontti. Ylämyllyjärven asuinalueella asui 502 ihmistä kesäkuussa Alueen taloudet ovat pääosin lapsiperheitä. Alueen maisemaa leimaa Roninmäen masto, joka kohoa koko alueen yläpuolelle ja joka näkyy lähes kaikkialle Jyväskylän keskustan liepeillä. Alueelta on kaksi kulkureittiä kaupungin keskustaan. Toinen on Ylämyllyntietä Myllyjärven alueen läpi päätyen Myllyjärventiehen ja toinen Huhtalammentietä Ronsuntaipaleentielle. Huhtalammentie on korkeatasoinen erillisellä kevytväylällä varustettu tie. Kauramäen alueellinen kokoojakatu on tarkoitus yhdistää tähän tiehen.

19 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 19 Huhtalantie. Masto. 3.2 Maisema ja luonnonympäristö Kauramäki Timo Kypärän luontoselvityksen mukaan: Suunnittelualue on suurelta osin kumpuilevaa kangasmetsää, jonka lomassa on metsälampia ja pieniä suoalueita. Kangasmaat ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä. Ikääntyneitä metsiä on suhteellisen vähän. Alueen keskiosassa sijaitsee yksityisomistuksessa oleva maatila, jonka läheisyydessä on muutakin pienasutusta. Maatilalla on peltojen lisäksi kalankasvatukseen käytettäviä tekolampia. Ikääntyneitä yli 60-vuotiaita metsiä on suhteellisen vähän. Vanhat metsät sijoittuvat suunnittelualueen pohjoisreunalle sekä lounaiskulmalle ja koostuvat lähes yksinomaan kuusikoista. Vuorilammen pohjoispuolella on mäntyvaltainen vanhan metsän kuvio ja Huhtalan läntisimmän kalalammen rannoilla esiintyy runsaammin vanhaa lehtipuustoa. Suunnittelualueella esiintyy myös vähäisessä määrin kostean lehdon kasvillisuutta. Edustettuina ovat sekä saniaislehto (FT) että suurruoholehto (OFiT). Edustavimmat lehtokuviot sijaitsevat Vuorilammen alueella, joka on arvioitu yhdeksi Jyväskylän merkittävistä luontokohteista. Suunnittelualueen suot ovat maastonmuodoista johtuen pienialaisia putamia notkopaikoissa ja lampien rannoilla. Korpisuus on vallitseva kasvillisuuspiirre, mutta rämeisyyttä ja rantanevaakin löytyy. Laaja-alaisimpien soiden kasvillisuus on kärsinyt metsänhakkuista ja ojituksista, mutta joitakin pienempiä korpinotkanteita on säästynyt voimakkailta metsätaloustoimilta. Selvitysalueella on useita pienvesikohteita, joista edustavimmat on aiemmissa inventoinneissa luokiteltu arvokkaiksi luontokohteiksi. Jyväskylän merkittäviä luontokohteita ovat Vuorilampi ja Kuusikkolampi lähiympäristöineen (Sihvonen 2007). Kolmisoppisesta Huhtalampien kautta Kaijanlampeen laskevassa purossa on kaksi selvitysalueelle osuvaa arvokasta pienvesikohdetta (Eloranta 2008) (Kuva 4). Lampien ja purojen lisäksi selvitysalueella on noroja ja lähteitä. Osin pienvedet ovat kärsineet hakkuista ja ojituksista. Kalle Räinän maisemaselvityksen (v.2010) mukaan: Kauramäki sijaitsee selänteen laella, joka kuluu osaksi Sisä-Suomen pohjois-etelä suuntaiseen reunamuodostumaan. Reunamuodostuma sai alkunsa viime jää-kauden sulamisvaiheen aikana, jolloin muutamien kylmempien kausien aikana jäätikön reuna pysyi pitkiä aikoja paikallaan. Selvitysalueelle on luonteenomaista laaksomaiset muodostumat, joita rajaavat korkeat mäkialueet ja jyrkät kallioiden-reunat. Vesistöt ja kosteikkoalueet ovat muodostuneet laaksoalueiden pohjalle, Tyypillistä kasvillisuutta laaksoissa ovat kosteikkokasvit ja lehtipuut.

20 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 20 Kauramäen maiseman tilat koostuvat avoimesta, puoliavoimesta, suljetusta tilasta. Selvitysalueelta löytyy muutamia rakennettuja alueita. Valtaosa Kauramäen selvitysalueen pinta-alasta on suljetun oloista metsäaluetta johon sisältyy monia eri metsätyyppejä. Pääosin aluetta hallitsevat erityyppiset havupuuvaltaiset talousmetsät, jotka kasvillisuudeltaan edustavat mustikkatyypin (MT) kangasmetsää tai kuivaan kuusikkotyyppiä. Avoimet alueet koostuvat pääosin pelloista, hak-kuuaukeista tai tiestöstä. Hakkuuaukeilla kasvaa yleensä muutamia vuosia vanhoja koivuvaltaisia taimikkoja. Avoimiin alueisiin sisältyy niin maisemavaurioalueita kuin kauniita niittyalueita. Puoliavoimet alueet ovat vanhempia hakkuuaukeita, jotka ovat avaria horisontaalisesti, mutta maanpinnan tasossa kasvaa korkeampaa vesakkoa ja pensaikkoa. Pääosin vesakko koostuu nuorista koivuista. Kulkeminen alueilla on hankalaa tiheän kasvillisuuden takia. Rakennetut alueet ovat pääosin pientalojen pihoja tai teollisen toiminnan alueita. Kauramäellä sijaitsee useita maisemavaurioalueita, jotka ovat pääosin hakkuuaukeita. Muita maisemallisesti häiritseviä kohteita ovat valtatie 9, maankaatopaikat, voimalinjat, työkoneiden jättämät urat ja sahan ympäristö. Nuorten kasvatusmetsien pensaikot ja taimikot muodostavat maisemallisesti häiritseviä ja visuaalisesti umpinaisia kokonaisuuksia. Pinta-alaltaan suurimmat ja dominoivimmat maisemavauriot ovat Mäkelän hakkuuaukeat ja 110 kv voimalinjan länsipuolella sijaitseva maankaatopaikka. Maisemavauriot eivät onneksi erotu häiritsevästi kaukomaisemaan. Hyvänä esimerkkinä vesitornin ympäristön vauriot ovat maisessa lähes näkymättömät. Tornikin piiloutuu sopivasti korkeiden puiden taakse. Suunnittelualueen länsiosaan on rakennettu vuonna 2012 teleliikennemasto, joka näkyy lähialueille. Sen merkitys kaukomaisemassa on melko vähäinen verrattuna lähialueilla oleviin korkeisiin mastoihin. Eteläportti Eteläportin alue on laaja ja pääosin rakentamaton alue kaupungin eteläosassa. Aluetta luonnehtivat varttuneet tuoreen sekä lehtomaisen kankaan kuusimetsät, joissa kasvaa sekapuustona niukasti lehtipuuta. Suunnittelualueella esiintyy yleisenä myös laajoja nuoren metsän kuvioita sekä muutamia hakkuuaukkoja. Kivennäismaavaltaiselle alueelle tuovat vaihtelua etelä- ja lounaisosien kaksi suoaluetta sekä pohjoisosan kaksi pientä lampea. Alueen länsiosissa virtaa myös kaksi puroa. Eteläportin alueen kuusikkokangasta kesällä 2007 kuvattuna.

ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Kaavatunnus: y1:033

ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Kaavatunnus: y1:033 Jyväskylän kaupunki / Eteläportti-Kauramäki osayleiskaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) / 26.6.2012 1/5 Jyväskylän kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN

KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Jyväskylän kaupunki / Kauramäen osayleiskaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) / 3.2.2011 1/5 Jyväskylän kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavatunnus 3-304 Asianro Nurmijärven kunta /Ympäristötoimialue/Asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.06.2012 Asemakaava, Klaukkala, Vanha-Klaukka 1. Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, luonnos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, luonnos LIITE 1 1 Jyväskylän maalaiskunta Jyväskylän kaupunki xxx-0x-0x-0xx OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, luonnos KANAVUOREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS KANAVUOREN KOULUN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599406201611 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ETELÄPORTIN YLEISKAAVAN MUUTOS OIKEUSVAIKUTTEINEN.

Jyväskylän kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ETELÄPORTIN YLEISKAAVAN MUUTOS OIKEUSVAIKUTTEINEN. 1 Jyväskylän kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ETELÄPORTIN YLEISKAAVAN MUUTOS OIKEUSVAIKUTTEINEN Kaavatunnus: 032 Eteläportti 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee 9-tien

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN. Kaavatunnus: y1 033 KAURAMÄKI

Jyväskylän kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN. Kaavatunnus: y1 033 KAURAMÄKI 1 Jyväskylän kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Kaavatunnus: y1 033 JYVÄSKYLÄ KAURAMÄKI 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 2.9.2015 Diaari nro:

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.10.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN OSIA KORTTELEISTA 1106 JA 1108 SEKÄ NÄIHIN LIITTYVISTÄ

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V i i a l a n e n t i s e n m u s e o n a l u e e n a s e m a k a a v a n muu tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 4.11.2015 Diaari nro: AKAA: 645/2015 S i

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot