JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE Selostuksen päivämäärä

2 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 2 Ortokuva lähes koko suunnittelualueesta. Kuvan alareunassa Eteläportti, yläreunassa Ylämyllyjärven asuinalue, vasemmalla Kolmisoppinen niminen järvi ja oikealla 9-tie. Kuvan vasemmassa yläkulmassa on Mustankorkean jätteenkäsittelylaitos. Kolmionmuotoinen rakentamaton maa-alue 9-tien itäpuolella kuvan oikeassa alakulmassa kuuluu myös suunnittelualueeseen.

3 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin päävaiheet - Suunnitteluun on ryhdytty kaupungin aloitteesta, kaavoitusohjelman mukaan. - OAS eli osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille Kaavan tavoitteista pidettiin Jyväskylän kaupungin hallintokuntien välinen aloitusneuvottelu (Silli) Tällöin käsiteltiin myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS. - Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kaava on laitettu vireille Asiasta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä n:ro 6/2009 ( ) sekä sanomalehti Keskisuomalaisessa Valmisteluaineisto ja kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa Kaavaluonnos on nähtävillä Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx.xx. xx.xx Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty xx.xx Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan xx.xx Kaava on tullut lainvoimaiseksi xx.xx Osayleiskaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö Laajavuori Aittovuori Valkeamäki Pohjois-Päijänne Alue sijaitsee laajenevan kaupunkirakenteen kehällä. t.

4 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 4 Tämä kaavaselostus koskee 9-tien ja Ronsuntapaleentien väliselle mäkialueelle laadittua Eteläportti-Kauramäen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Pohjoisessa alue rajoittuu Roninmäkeen, Ylämyllyjärven asuinalueen pohjoispuolella kulkevaan voimalinjaan ja etelässä kunnan rajaan. Osayleiskaavan päätavoite on lisätä kaupungin yleiskaavallista maankäytön varantoa. Pääosa kaava-alueesta on ollut lähes kolmekymmentä vuotta maa- ja metsätalousalueen kaltaisena MSalueena eli selvitysalueena. Eteläosastaan suunnittelualue on ollut voimakkaan teollisen maankäytön ja maankäytönsuunnittelun kohteena. Tämä osayleiskaava korvaa tälle alueelle laaditut oikeusvaikutuksettomat Jyväskylän yleiskaavan 1982, Etelä-Keljon yleiskaavan ja oikeusvaikutuksettoman Muuramen-Sääksvuoren osayleiskaavan. Aluetta koskee myös täydennysrakentamisen osayleiskaava vuodelta 2001 mutta tällä suunnittelualueella ei ole ko. kaavan kohdealueita. Kuokkalan kaupunginosan jälkeen Jyväskylässä ei ole avattu uutta, suurehkoa kaupunginosaa, vaan suunnittelu ja rakentaminen on vuosia ollut kaupunkia sipulinkuorimaisesti laajentavaa ja vanhoja alueita tiivistävää. Tärkeänä työkaluna tässä on ollut täydennysrakentamisen osayleiskaava. Kaupungin länsipuolella sijaitsevalle Valkeamäen alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa keväällä Valkeamäen osayleiskaavan toteuttamisen kynnyskustannukset on arvioitu erittäin suuriksi, joten sen aloittaminen siirtyy kauemmas tulevaisuuteen. Vanhan Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan Palokan, Jyskän, Vaajakosken ja Keljonkankaan alueilla on riittänyt asuinalueita asemakaavoitettavaksi mutta arvioidulla nykyisellä asukasmäärän kasvuvauhdilla ollaan pian tulossa tilanteeseen, jossa on varauduttava kaupunkirakenteellisesti ja kaavataloudellisesti edullisen Eteläportti-Kauramäen alueen käyttöönottoon. Eteläportti ja Kauramäki sijaitsevat noin 5-7 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Kaavoittamalla Eteläportin ja Kauramäen aluetta kokonaisuutena, voidaan suunnitella järkevä, tehokas ja vaiheittain toteutettava kaupunginosakokonaisuus. Kaava lisäisi kaupungin strategisen maankäyttöohjelmoinnin eli Kymppi R:n pelivaraa ja antaisi vaihtoehtoja kaupunkirakenteen kehittämiseen. Kaupallisten selvitysten mukaan kaupungin kaupan suuryksiköt ja erityisesti rautakaupat sijoittuvat melkein kaikki kaupungin keskustan pohjoispuolelle. Siksi olisi yhdyskuntataloudellisesti järkevää täydentää kaupungin tämän sektorin kaupallisia palveluja myös keskustan eteläpuolella, varsinkin, kun arvioidaan asukkaiden lukumäärän ja ostovoiman edelleen kasvavan. Kaavaan ovat vaikuttaneet myös mm. seuraavat näkökohdat: - alue sijaitsee vain viiden - seitsemän kilometrin päässä kaupungin keskustasta - alue täydentää luontevasti etelä-lounassektorin Ylä-Myllyjärven, Keljon, Keljonkankaan, Kaijanlammen ja Sääksvuoren asuntoalueita vaarantamatta olennaisia virkistysalueita ja luontoarvoja - alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Keljon kauppakeskuksesta ja kohtuullisella etäisyydellä suurista työpaikka-alueista kuten Keskussairaalasta, Metsosta ja Jyväskylän yliopistosta - alue on lähellä Kolmisoppisen merkittävää virkistysaluetta - alue sijaitsee nopeiden liikenneyhteyksien varrella sekä joukkoliikenteen saavutettavissa - alue on liikenteellisesti osa lounaispuolen alueketjua Valkeamäki - Mustankorkea - Kauramäki - Eteläportti - maaperä on pääosin rakentamiskelpoista moreenia ja osin kalliota - rakentaminen on mahdollista aloittaa kohtuullisin kynnyskustannuksin - alue tarjoaa runsaasti uusia, monimuotoisia pientalojen rakentamismahdollisuuksia - alue on pääosin kaupungin omistuksessa, joka helpottaa suunnitelmallisen toteutuksen ohjelmointia - kaupungin kasvavat eteläiset kaupunginosat ja Muuramen kunnan väestökeskittymä puoltaa voimakkaan kaupan ja julkisten palveluiden keskittymää keskustan eteläpuolelle

5 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 5 Alueen kuvaus Suunnittelualueesta pääosa on avohakkuuvaltaista metsätalousmaata. Kauramäen alueelle johtaa Kauramäentie sekä muuta tilustieverkostoa. Asuintaloja ja kesämökkejä on vain muutama. Aluetta rajaavat valtatie 9, Ronsuntaipaleentie, Muuramen kunnan raja ja Myllyjärven asuinalue. Itälänsisuunnassa aluetta halkoo voimalinja. Suunnittelualueen länsipuolella on Mustankorkean jätteenkäsittelyalue. Suunnittelualueeseen kuuluu Ylämyllyjärven omakotialue, jossa yleiskaavaan merkitään toteutunut tilanne. Eteläportin työpaikka- ja varastoalue on jonkin asteisesti toteutunut, mutta pääosin se on tyhjänä. Alueella on suuri Moventas Oy :n tuuliturbiineja valmistava tehdas sekä metallijätettä kierrättävät Kuusakoski Oy ja Reteko Oy. Suunnittelualueeseen niin ikään kuuluva 9-tien itäpuolinen ns. kolmiokortteli on pääosin metsämaata. Osayleiskaavaluonnoksen sisältö Osayleiskaavaluonnoksen kaavarakenne mahdollistaa yli asuinkerrosalaneliötä ja noin asukasta. Toteutuksesta riippuen asukkaita voi olla enemmänkin. Tilaa vievää kauppaa on mahdollista rakentaa kerrosalaneliömetriä ja hypermarketille sekä kauppakeskukselle (keskustahakuinen kauppa) varataan kerrosalaneliömetriä, josta 5000 kerrosalaneliömetriä olisi päivittäistavarakauppaa. Teollisuus- ja työpaikkatoiminnalle osoitetaan merkittäviä maa-alueita. Alueen tulevaan palvelukeskukseen Eteläporttiin ja uuden suunnitellun alueellisen kokoojakadun varteen esitetään hyvän joukkoliikenteen piiriin runsaasti kerrostalorakentamista tai tehokasta tiivismatalarakentamista (II-III krs). Sen lähialueelle esitetään myös rivitalo- ja pienkerrostalorakentamista. Joukkoliikennereitistä kauempana oleville alueille on sen sijaan tarkoitus toteuttaa tiivismatala-, pientalo- ja omakotitaloryppäitä. Omakotitalojen ja tiivismatalatalojen määräksi arvioidaan alustavasti noin 720 kappaletta. Alueen pääkatu nousee alueen keskeisille osille Eteläportista kiertäen lähes koko alueen itä- ja pohjoisosassa kohti luodetta ja päätyen Ylämyllyjärven asuinalueen vierestä Ronsuntaipaleentiehen. Pääkokoojasta lähtee etelän suuntaan kokoojatyyppinen lenkkikatu. Kauramäen lakialueelle esitetään pientä kerrostalojen keskittymää, jonka yhteydessä voisi olla myös kaupallisia palveluita ja (joukkoliikenne)tori. Eteläporttiin, kerrostalokortteleiden muodostamaan melusuojaan on esitetty alueen koulu- ja päiväkotikeskusta. Ylänköalueen eteläreunassa sijaitsee osin luonnontilainen suoalue, jossa virtaa puro. Tämä on ylänköalueen hulevesien pääväylä. Se toimii paitsi luonnonnähtävyytenä myös osana hulevesien johtamisketjua alapuolisiin vesistöihin. Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia, maisemakuvaa, luonnon erityispiirteitä, virkistysmahdollisuuksia, kunnallisteknisen verkoston ja hulevesijärjestelmien toteuttamista sekä joukkoliikenteen järjestämistä on tutkittu ja selvitetty kaavaprosessissa aiempaa tarkemmin. Luonnon läheisyydestä on haettu alueelle myös imago- ja vetovoimatekijöitä. Toteuttaminen Osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavan toteuttaminen tulee tapahtumaan useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana vaiheittain ja maankäytön toteutusohjelman sekä kaavoitusohjelman mukaan laadittavien asemakaavojen kautta.

6 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 6 Kaavaselostuksen liitteenä on 1: mittakaavainen osayleiskaavakartta määräyksineen ja merkintöjen selityksineen sekä havainnekuvia alueesta. Alueen keskeisten osien ideakuva Kaava on laadittu kaupunkirakennepalvelujen kaavoituksen vastuualueella. Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen (vuoteen 2010 asti), maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, kaavoitustutkija Orvokki Riekkinen (vuoteen 2012 asti), kaavoitustutkija Anna Isopoussu, liikenneinsinööri Jorma Lipponen (vuoteen 2012 asti), liikenneinsinööri Timo Vuoriainen, kaavasuunnittelija Paula Tuomi, kaavoitusbiologi Taru Heikkinen, kaavoitusbiologi Elina Lehtinen, projektipäällikkö Mikko Nikkanen (vuonna 2011), projektipäällikkö Hannu Onkila ja suunnitteluavustaja Helena Miettinen. Työn ohjausryhmän on muodostanut kaupunkirakennepalvelujen maankäyttöryhmä. Lisäksi alueen suunnitteluun, kaavan arviointiin ja alueen selvityksiin on osallistunut useita kaupungin omia ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

7 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 7 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ. 3 1 ALUEEN SIJAINTI LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Maakuntakaavan antamat tavoitteet Jyväskylän kaupungin asettamat tavoitteet Kaavaprosessin aikana syntyneet tavoitteet Kaavoitustilanne Lähtötiedot ja laaditut selvitykset SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Liikennejärjestelyt Liikennemelu Väestö ja työpaikat, sosiaalinen ympäristö Palvelut SUUNNITTELUN VAIHEET Osalliset Osallistumismenettelyt Viranomaisyhteistyö Suunnittelun vaiheet VAIHTOEHTOISET MAANKÄYTTÖLUONNOKSET Kaavaluonnos, pvm Kaavaluonnos, pvm Rakennemalli KAAVA JA SEN PERUSTELUT Yleiskaavan kuvaus Yleiskaavan kaavamerkinnät ja määräykset Liikennejärjestelyt Asuinalueet Palvelujen järjestäminen Työpaikat Kunnallistekniikan haasteet Suojelu-, viher- ja virkistysalueet Erityisalueet 29 7 YLEISKAAVAN ARVIOIDUT VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin menetelmät Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen Kaavaratkaisun vaihtoehtojen arviointi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön Vaikutukset viheralueisiin ja virkistykseen Vaikutukset palveluihin Kaupalliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Meluhaitat Sosiaaliset vaikutukset KAAVAN TOTEUTTAMINEN... 59

8 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 8 Liitekartat - Maaperäkartta - Maanomistuskartta - Eteläportti-Kauramäki osayleiskaavaluonnos v Eteläportti-Kauramäki osayleiskaavan havainnekuva - Ruutujakokartta Liiteaineisto Kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali, jotka ovat erillisliitteinä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kauramäen-Eteläportin osayleiskaavan joukkoliikennetarkastelu (Ramboll Oy, 2012) Kauramäen kaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma (FCG Oy, 2012) Kauramäen liikenteen ja maankäytön rakenneselvitys (Ramboll Oy, 2012) Liikennemelumallinnus 2012 (Jussi Sievänen, kaavoitus, Jyväskylän kaupunki) Kauramäen luonto- ja liito-oravaselvitys (luontokartoittaja (eat) Timo Kypärä, 2010) Kauramäen maisemaselvitys 2010 (Kalle Räinä, Jyväskylän kaupunki, 2010) Luonto- ja liito-oravaselvityksien laajennukset 2011 (Timo Pylvänäinen, Jyväskylän kaupunki, 2011) Muu liiteaineisto Suunnittelun pohjana toiminutta koko kaupunkia koskevaa selvitysaineistoa Viheraluetarkasteluun liittyvä viheralueiden käyttöluokitus Jyväskylän merkittävät luontokohteet (Heikki Sihvonen, Jyväskylän kaupunki, 2007) Pienvesiselvitys Jyväskylän ja Korpilahden alueelta (Antti Eloranta, Jyväskylän kaupunki, 2008) Aiempiin kaavahankkeisiin liittyviä suunnittelualuetta koskevia selvityksiä Eteläportin hulevesien yleissuunnitelma (Ramboll Oy, 2008) Eteläportin kaupallinen selvitys (FCG Oy, 2012) Eteläportin liikenteen yleissuunnitelma (Ramboll Oy, 2008) Eteläportin liito-oravaselvitys (Taru Heikkinen, Jyväskylän kaupunki, 2007) Eteläportin yleiskaavan liikenneselvitys ja liikennevaikutusten arviointi (Ramboll, 2008)

9 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 9 Tässä kaavaselostuksessa kulloinkin käsiteltävänä oleva kohde on tekstissä mainittu ruutukoodeilla ja koodit on laitettu sulkeisiin. Esimerkiksi Härkösuo sijaitsee pääosin ruuduissa ( ) sekä Kolmisoppinen ruuduissa ( ). Selostuksen liitteenä olevan kartan voi kääntää esiin siten, että se on lukiessa aina näkyvillä. Ruutujako voi olla avuksi kaavaan osallisille palautteen kohdistamisessa. Ruutujakokartta.

10 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 10 1 ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijoittuu Jyväskylän keskustan etelä-lounaispuolelle, pääosin rakentamattomalle mäkialueelle. Suunnittelualuetta rajaa itäpuolella valtatie 9. Pohjoisessa se rajautuu Roninmäkeen ja Myllyjärveen, lännessä Ronsuntaipaleentiehen sekä Kolmisoppiseen ja etelässä Eteläportin kaupungin rajaan. Ylämyllyjärven ja Eteläportin alueet sisältyvät suunnittelualueeseen. Alueen läpi kulkee 110 kv :n voimalinja. Suunnittelualueen sijainti 2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Osayleiskaavan kannalta huomioon otettavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tavoitteita ovat: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

11 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 11 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 2.2 Maakuntakaavan antamat tavoitteet Maakuntakaavan kaavaselostuksessa arvioidaan, että jatkuva varallisuuden kasvu ja muutokset asumistottumuksissa saattavat merkitä rakentamisen lisääntymistä ja taajamoitumisen kasvua Jyväskylän seudulla. Useimmissa taajamissa alueellinen laajentuminen ei johdu niiden väestökehityksestä, vaan asumisväljyyden kasvusta ja rakentamisen painottumisesta pientalovaltaiseen suuntaan. Maakuntakaavan selostuksen vaikutusosiossa todetaan että, yhdyskuntarakenteen eheytyminen tuottaa kunnille ja yksittäisille ihmisillekin merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tehtyjen yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta koskevien selvitysten ja kaavatalousvertailujen perusteella on todettu yhdyskuntien käyttö- ja ylläpitokulujen olevan ratkaisevassa asemassa ja hajanainen yhdyskuntarakenne tulee ennen pitkää kaikkein kalleimmaksi. Monet viimevuosien kehitystekijät (mm. alempiasteisen tieverkon rappeutuminen) ruokkivat keskittymiskehitystä kaupunkiseuduille ja liiallinen keskittyminen aiheuttaa epätasa-arvoa palveluiden saannissa. Lisäksi liika keskittyminen ja kasvu eivät aina ole hyvästä sosiaalisten vaikutusten kannalta. Väestön ikääntyminen luo kasvavia markkinoita palveluille ja samalla lisää merkittävästi yhteiskunnan velvollisuuksia niiden tuottamiseen. Yhdyskuntarakenteeltaan eheissä kunnissa palvelut voidaan tuottaa taloudellisemmin. Edellä mainittu toiminee myös pienemmässä mittakaavassa. Rakentamispainetta ei voi hoitaa pelkästään pienimittakaavaisella täydennysrakentamisella, vaikka sillä on tarvetta ja perustelunsa mm. joukkoliikenteen kehittämisen kannalta. Laajamittakaavaiselle täydennysrakentamiselle kaupunkirakenteessa edulliselle alueelle on myös sosiaalisia perusteita. sillä lähivirkistysalueiden jatkuva pilkkominen nykyisen asutuksen äärellä voi olla pitkän päälle haitaksi. Jyväskylän kaupungin yleiskaavan yhteydessä tehdyssä täydennysrakentamisselvityksessä on selkeästi korostunut, että ihmiset kokevat lähivirkistysalueet tärkeiksi. Sen lisäksi näyttää siltä, että liito-oravan ja ihmisasutuksen tasapaino nykyisessä kaupunkirakenteessa on saavutettu. Monilla täydennysrakentamiseen ajatelluilla virkistysalueen osilla on liito-oravien reviirejä.

12 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS Jyväskylän kaupungin asettamat tavoitteet Kuokkalan suunnittelun ja rakentamisen jälkeen on rakentaminen ollut Jyväskylässä 80- ja 90- luvuilla pääasiassa kaupunkirakennetta täydentävää, tiivistävää tai sipulinkuorimaisesti laajentavaa, kuten 1990-luvun alussa kaupunginvaltuusto päätti. Uusien asuntoalueiden, kuten Valkeamäen ja Kauramäen yleiskaavallisen suunnittelun tarve on tullut ilmeiseksi mm. Kymppi R -maankäytön suunnitteluohjelman laatimisen yhteydessä. Jyväskylän kaupungin, entisen maalaiskunnan ja Muuramen asukasmäärän kasvun perusteella on ennustettavissa, että nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämistä ei voi jatkaa loputtomiin, vaan jossakin vaiheessa kaupunkirakenteeseen on avattava myös uusia suurempia alueita, varsinkin, jos halutaan edelleen rakentaa pientaloja. Parhaiten tähän tavoitteeseen voidaan vastata sillä, että luodaan yleiskaavallista varantoa eri puolille kaupunkia, jotka sitten voidaan ohjelmoidusti asemakaavoittaa tarpeen mukaan. Kauramäen ja Eteläportin alueelle mahtuu enimmillään noin asukasta tai enemmän mikäli rakentaminen toteutetaan riittävän tehokkaana ts. kerrostaloina ja tiivismatala-asumisena. Osayleiskaavan keskeisiä tavoitteita ovat: tasapainottaa ja tiivistää nykyistä kaupunkirakennetta sekä luoda vaihtoehtoisia asuinrakentamisen paikkoja hyvien liikenneyhteyksien varrelle luoda kaupungille edellytykset toteuttaa alue vaiheittain ja tarkoituksenmukaisesti sekä oikein ajoitettuna maankäytön toteuttamisohjelman mukaan, juuri silloin kun uusia alueita tarvitaan tarjota kerrostalo-, omakoti- ja pientalotonttivarantoa asumiseen kaavoittaa asumista lähelle isoja työpaikkakeskittymiä alueen tulee tukeutua kehittyvään paikalliseen joukkoliikenteeseen sekä seudulliseen joukkoliikenteeseen synnyttää oma identiteetti, joka perustuu erinomaisiin lähipalveluihin, tiiviiseen rakenteeseen, alueen luonnonläheisyyteen ja läheisten, laajojen virkistysalueiden tarjoamiin mahdollisuuksiin osoittaa ja turvata alueen nykyiset sekä uudet sisäiset, keskeiset virkistys- ja luontoarvot ja virkistysreittiyhteydet hyödyntää tehokkaasti kaupungin omistamaa maapohjaa vastata omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä antaa mahdollisuuksia energiankäytön ja hulevesikysymyksien sekä viisaan asumisen uusiin ratkaisuihin. Kolmisoppinen ja Härkösuo sekä lohilampien alue lähiympäristöineen tarjoavat luonnossa liikkujille elämyksiä maisemillaan ja luonnonnähtävyyksillään. Näiden arvojen turvaaminen on jatkossakin kaikkien kaupunkilaisten ja Kauramäen sekä Eteläportin asukkaiden kannalta tärkeää. 2.4 Kaavaprosessin aikana syntyneet ja/tai vahvistuneet tavoitteet - Toimivan joukkoliikenteen mahdollistaminen alueelle - Alueen vetovoimatekijöiden osoittaminen, koordinointi ja niiden korostaminen - Asuinrakentamisen ja energiankäytön vaihtoehtojen ja niihin liittyvien uusien mahdollisuuksien selvittäminen esimerkiksi teemallisen Kauramäki -projektin ja arkkitehtikilpailun avulla. - Hulevesien hallinta ja niiden vaiheittainen juoksutus purojen ja kosteikkojen kautta alempiin vesistöihin osana alueen kokonaisrakennetta

13 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS Kaavoitustilanne Maakuntakaavatilanne Ympäristöministeriö on antamallaan päätöksellä YM1/5222/2008 vahvistanut maakuntavaltuuston tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaava. Keski-Suomen maakuntakaavassa Jyväskylän ja Muuramen välinen alue on merkitty seudullisesti merkittäväksi taajaman laajentumissuunnaksi. Maakuntakaavassa pääosa Kauramäen alueesta on nk. valkoista aluetta, joka tulkitaan tässä tapauksessa taajamarakenteen laajentumisen alueeksi. Taajamatoimintojen aluerajauksen lähtökohtana ovat olleet maakuntakaavan selostuksen mukaan yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän nykyiset taajamat. Maakuntakaavassa on Eteläportin alueella merkintä TP, monipuolinen työpaikka-alue (taajamarakenteeseen ja kaupunkiseudun kasvusuuntaan liittyvä tulevaisuuden työpaikka-alue, alueen pääasiallinen laajenemissuunta on etelään ja pohjoiseen). Lisäksi Kauramäen aluetta koskevat maakuntakaavan merkinnät: Voimalinja (z) ja voimalinja (ohjeellinen), moottorikelkkareitti (ohjeellinen), virkistysalue (V). Ympäristöministeriö jätti vahvistamispäätöksessään vahvistamatta maakuntakaavaehdotuksen Eteläportin KM -merkinnät. Siksi Keski-Suomen Liitto on laatimassa Maakuntakaavan 4. vaihekaavaa, jossa yhtenä tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko (vähittäiskaupan suuryksiköt) ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne. Lähtökohtana on Keski-Suomen kaupallisen palveluverkkoselvityksen päivitys. 4. vaihemaakuntakaava on kesken Maakuntakaavan vaihekaavan luonnos on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa laitettavaksi nähtäville. Kaavaluonnos on nähtävillä syksyllä 2012, jolloin siitä pyydetään viranomaisten lausunnot ja osallisten mielipiteet. Vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on esitetty Eteläportin alueelle keskustatoimintojen alakeskusta (ca) ja työpaikkatoimintoja (TP), taajamatoimintojen aluetta (A) sekä kaupallista vyöhykettä (km-1). Keskustatoimintojen alakeskuksen suunnittelumääräyksessä todetaan alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus, joka on k-m 2. Ote maakuntakaavan 4.vaihekaavan luonnoksesta.

14 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 14 Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Suunnittelualuetta koskevia merkintöjä: ruskea väri (taajamatoimintojen alue, jossa tulee yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kiinnittää huomiota joukkoliikenteen järjestämiseen), vihreä väri (virkistysalue), mo (moottoritie), punainen väri TP (työpaikka-alue), sl (luonnonsuojelualue = Härkösuo), z (voimalinja) ja hakanen (moottorikelkkareitti) 3. vaihemaakuntakaava Eteläportin-Kauramäen osayleiskaavaa laadittaessa Keski-Suomen liitto on laatinut toistakin vaihemaakuntakaavaa, jonka tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa energiahuollon ja ympäristönsuojelun tarvitsemat turvetuotannon tarpeet. Tässä nk. 3. vaihekaavassa on myös etsitty ja esitetty tuulivoimapuistoille sopivia alueita Keski-Suomessa. Jyväskylän kaupungin alueelta niitä on löydetty kaksi, joista toinen on Mustankorkean ja Kauramäen alueella. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut esiselvityksestä pyydetyssä kommentissa, että tuulivoimapuistoalue ei voi ulottua Kauramäen alueelle. Keski-Suomen liitto poisti kaavasta luonnosvaiheen jälkeen Mustankorkean alueelle osoitetun tv-alueen. Yleiskaavatilanne 1) Alueen pohjoisosassa on voimassa Jyväskylän yleiskaava 1982, joka hyväksyttiin vuonna Sen mukaan suunnittelualue on varattu MS- (selvitysalueeksi varattu maa- ja metsätalousalue) ja MU -alueiksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). 2) Alueen länsiosissa on voimassa Keljonkankaan osayleiskaava vuodelta Siinä suunnittelualue on varattu MS- (selvitysalueeksi varattu maa- ja metsätalousalue) ja MU -alueiksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). 3) Alueen eteläosassa on voimassa Muurame-Sääksvuoren osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Siinä suunnittelualue on teollisuusaluetta T ja virkistysaluetta V. Lisäksi alueella on Härkösuon suojelualue SL. Suunnittelualue sisältää tekeillä olleen Eteläportin yleiskaavan muutosalueen, jossa tavoitteena oli kaavoittaa alueita tilaa vaativalle kaupalle ja vähittäiskaupan suuryksiköille. Yleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä alkuvuodesta 2009 mutta sitä ei viety hyväksymiskäsittelyyn.

15 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 15 4) Suunnittelualueen länsiosa Kolmisoppisen takana rajautuu Taka-Keljon yleiskaavaan. Suunnittelualueelle sijoittuu myös viherosayleiskaavassa tarkasteltuja alueita. Viherosayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä syksyllä Kaavatyö on pysytetty. Ajantasayleiskaavakooste. Tekeillä oleva osayleiskaava rajautuu Taka-Keljon osayleiskaavaan (4). Ote viherosayleiskaavaluonnoksesta. VLM on maisemallisesti arvokas lähivirkistysalue. VLL on luonnonmukainen lähivirkistysalue. VR on retkeily- ja ulkoilualue. S tarkoittaa suojelualuetta ja mustat pallojonot ovat ohjeellisia ulkoilureittejä.

16 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 16 Asemakaavatilanne Suunnittelualue on osin asemakaavoittamatonta. Suunnittelualue sisältää Ylämyllyjärven hyväksytyn asemakaava-alueen. Siinä suunnittelualueeseen sisältyvä alue on asemakaavoitettu lähivirkistysalueeksi (VL/s), jolla ympäristö säilytetään, erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja pienkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR).. Suunnittelualueeneteläosassa on voimassa hyväksytty Etelä-Keljon teollisuusalueen asemakaava ja hyväksytty ns. logistiikkakeskuksen asemakaava. Molemmissa asemakaavassa on varattu alueita teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksille (TL-2). 2.6 Lähtötiedot ja laaditut selvitykset Alueen suunnittelussa käytetään hyväksi myös Jyväskylän uuden yleiskaavan yhteydessä tehtäviä selvityksiä. Alueen vesihuollon rakentamisen kustannuksia on tarkasteltu Jyväskylän keskustaajama-alueen vesihuollon laajentamisselvityksessä, joka on valmistunut vuonna Merkittävimpiä alueelle laadittuja selvityksiä ovat: - Jyväskylän merkittävät luontokohteet (Heikki Sihvonen, 2007) - Kauramäen luonto- ja liito-oravaselvitys (luontokartoittaja ((eat) Timo Kypärä, 2010) - Kauramäen maisemaselvitys 2010 (Kalle Räinä 2010) - Eteläportin hulevesien yleissuunnitelma - Eteläportin liito-oravaselvitys - Luonto- ja liito-oravaselvityksen laajennus Eteläportin liikenteen yleissuunnitelma - Eteläportin yleiskaavan liikenneselvitys ja liikennevaikutusten arviointi - Pienvesiselvitys Jyväskylän ja Korpilahden alueelta - Kauramäen liikenteen ja maankäytön rakenneselvitys Kauramäen hulevesiselvitys Liikennemelumallinnus 9-tien melualueen osalle. Aluetta koskevat tai siihen liittyvät kaavat - Keski-Suomen maakuntakaava v Jyväskylän yleiskaava 1982, v Täydennysrakentamisen osayleiskaava v Tekeillä oleva viherosayleiskaava Suunnitelmat, selvitykset ja ohjelmat Lähtötietoaineistot ja kaavan erillisliitteet on lueteltu sisällysluettelon ja selostuksen liiteluettelon jälkeen. 3 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueen maat omistaa pääosin Jyväskylän kaupunki. Alueella on myös yksityistä maanomistusta. Kauramäki Suunnittelualue on nykytilassaan pääosin mäkistä metsämaastoa. Alueen keskiosassa (ruudut 45,53) sijaitsee Huhtalan tila, jonka ympärillä on peltoa ja kalastusmatkailuun käytettäviä tekolam-

17 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 17 pia (ruudut 52,53). Huhtalan tilan lähellä sijaitsevien Huhtalammen (ruutu 54) lähistöllä on myös yksittäisiä pientaloja. Alue liittyy luoteisosaltaan Myllyjärven asuntoalueeseen. Alueen eteläosassa kulkee 110 kv:n voimalinjat. Ylämyllyjärven omakotitalovaltainen asuinalue (ruudut 5,6,13,14,21 ja 22) katuineen on rakennettu ja 2000-luvulla. Kauramäen alue on pääosin rakentamatonta kumpuilevaa kangasmetsää, jonka lomassa on metsälampia ja pieniä suoalueita. Kangasmaat ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä ja siellä on tehty laajoja avohakkuita. Ikääntyneitä metsiä on suhteellisen vähän. Alueen keskiosassa sijaitsee yksityisomistuksessa oleva maatila, jonka läheisyydessä on muutakin pienasutusta. Maatilalla on peltojen lisäksi kalankasvatukseen käytettäviä tekolampia. Vuonna 2010 tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella on arvokkaita elinympäristöjä, pienvesiä ja uhanalaisia lajeja sekä muuten huomioitavia luontokohteita. Suunnittelualueen länsiosassa on Härkösuon Natura-alue (ruudut 59,67,68,75). Suunnittelualueen länsiosa yleensä on nykyään laajahkoa virkistysaluetta latuverkostoineen, joka alkaa ja jatkuu Ladun majalta. Kaikkiaan tämä alue on laajalti virkistyskäytössä jo nyt ja Eteläportin sekä Kauramäen asuinalueen aikanaan rakentuessa yhä laajemman retkeilijä- ja virkistäytyjäkunnan käytössä. Hiihtäjien opastustaulu Ladun majalla.

18 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 18 Eteläportti Alue on nykytilassaan pääosin metsää. Alueen halki kulkee pohjois-eteläsuunnassa 9-tie ja itälänsisuunnassa Eteläväylä-niminen katu. Alueen itäpuolella alkaa Keljonkankaan Kaijanlampi - niminen asuntoalue (ruudut 86,87,93,94). Valtatie 9:n länsipuolella on esirakennettuja kortteleita (ruudut 77,85), kaksi teollisuuslaitosta, voimalinja, muutamia omakotitaloja ja jo voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu, kulttuurihistoriallisesti merkittävä maalaistalon pihapiiri (ruutu 70). Alueen eteläosassa Muuramen kunnan puolelle jatkuu Ruokomäentie, jonka varrella sijaitsee nykyisin metallinkierrätysliiketoimintaa, yksittäisiä pientaloja ja peltoalue. Risteysalueella, kaava-alueen vieressä on lisäksi ABC-liikennemyymälä (ruutu 79). massa. Eteläportin alue pohjoisesta katsottuna. Kuvan oikeassa yläkulmassa on esirakennettuja teollisuustontteja. Kaijanlammen asuinalue puolestaan on kuvan vasemmassa yläkul- Suunnittelualueella virtaa puro (Härkäoja) valtatien itä- ja länsipuolella. Puro ja sen latvahaarat ovat osin säilyneet luonnontilaisen kaltaisena (ruudut 69,71,79). Valtatien länsipuolella on myös kaksi lampea. Alueen pienvedet ovat osin vesilakikohteita. Eteläväylän pohjoispuolelle sijoittuu myös lähde (ruutu 69), joka on todennäköisesti osin luonnontilainen. Ylämyllyjärvi Ylämyllyjärvi on 1990-luvulla kaavoitettu ja lähes valmiiksi rakennettu pientalovoittoinen asuinalue. Alueen erikoisuus on kaupungin korkeimmalla paikalla sijaitseva omakotitontti. Ylämyllyjärven asuinalueella asui 502 ihmistä kesäkuussa Alueen taloudet ovat pääosin lapsiperheitä. Alueen maisemaa leimaa Roninmäen masto, joka kohoa koko alueen yläpuolelle ja joka näkyy lähes kaikkialle Jyväskylän keskustan liepeillä. Alueelta on kaksi kulkureittiä kaupungin keskustaan. Toinen on Ylämyllyntietä Myllyjärven alueen läpi päätyen Myllyjärventiehen ja toinen Huhtalammentietä Ronsuntaipaleentielle. Huhtalammentie on korkeatasoinen erillisellä kevytväylällä varustettu tie. Kauramäen alueellinen kokoojakatu on tarkoitus yhdistää tähän tiehen.

19 KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 19 Huhtalantie. Masto. 3.2 Maisema ja luonnonympäristö Kauramäki Timo Kypärän luontoselvityksen mukaan: Suunnittelualue on suurelta osin kumpuilevaa kangasmetsää, jonka lomassa on metsälampia ja pieniä suoalueita. Kangasmaat ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä. Ikääntyneitä metsiä on suhteellisen vähän. Alueen keskiosassa sijaitsee yksityisomistuksessa oleva maatila, jonka läheisyydessä on muutakin pienasutusta. Maatilalla on peltojen lisäksi kalankasvatukseen käytettäviä tekolampia. Ikääntyneitä yli 60-vuotiaita metsiä on suhteellisen vähän. Vanhat metsät sijoittuvat suunnittelualueen pohjoisreunalle sekä lounaiskulmalle ja koostuvat lähes yksinomaan kuusikoista. Vuorilammen pohjoispuolella on mäntyvaltainen vanhan metsän kuvio ja Huhtalan läntisimmän kalalammen rannoilla esiintyy runsaammin vanhaa lehtipuustoa. Suunnittelualueella esiintyy myös vähäisessä määrin kostean lehdon kasvillisuutta. Edustettuina ovat sekä saniaislehto (FT) että suurruoholehto (OFiT). Edustavimmat lehtokuviot sijaitsevat Vuorilammen alueella, joka on arvioitu yhdeksi Jyväskylän merkittävistä luontokohteista. Suunnittelualueen suot ovat maastonmuodoista johtuen pienialaisia putamia notkopaikoissa ja lampien rannoilla. Korpisuus on vallitseva kasvillisuuspiirre, mutta rämeisyyttä ja rantanevaakin löytyy. Laaja-alaisimpien soiden kasvillisuus on kärsinyt metsänhakkuista ja ojituksista, mutta joitakin pienempiä korpinotkanteita on säästynyt voimakkailta metsätaloustoimilta. Selvitysalueella on useita pienvesikohteita, joista edustavimmat on aiemmissa inventoinneissa luokiteltu arvokkaiksi luontokohteiksi. Jyväskylän merkittäviä luontokohteita ovat Vuorilampi ja Kuusikkolampi lähiympäristöineen (Sihvonen 2007). Kolmisoppisesta Huhtalampien kautta Kaijanlampeen laskevassa purossa on kaksi selvitysalueelle osuvaa arvokasta pienvesikohdetta (Eloranta 2008) (Kuva 4). Lampien ja purojen lisäksi selvitysalueella on noroja ja lähteitä. Osin pienvedet ovat kärsineet hakkuista ja ojituksista. Kalle Räinän maisemaselvityksen (v.2010) mukaan: Kauramäki sijaitsee selänteen laella, joka kuluu osaksi Sisä-Suomen pohjois-etelä suuntaiseen reunamuodostumaan. Reunamuodostuma sai alkunsa viime jää-kauden sulamisvaiheen aikana, jolloin muutamien kylmempien kausien aikana jäätikön reuna pysyi pitkiä aikoja paikallaan. Selvitysalueelle on luonteenomaista laaksomaiset muodostumat, joita rajaavat korkeat mäkialueet ja jyrkät kallioiden-reunat. Vesistöt ja kosteikkoalueet ovat muodostuneet laaksoalueiden pohjalle, Tyypillistä kasvillisuutta laaksoissa ovat kosteikkokasvit ja lehtipuut.

20 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 20 Kauramäen maiseman tilat koostuvat avoimesta, puoliavoimesta, suljetusta tilasta. Selvitysalueelta löytyy muutamia rakennettuja alueita. Valtaosa Kauramäen selvitysalueen pinta-alasta on suljetun oloista metsäaluetta johon sisältyy monia eri metsätyyppejä. Pääosin aluetta hallitsevat erityyppiset havupuuvaltaiset talousmetsät, jotka kasvillisuudeltaan edustavat mustikkatyypin (MT) kangasmetsää tai kuivaan kuusikkotyyppiä. Avoimet alueet koostuvat pääosin pelloista, hak-kuuaukeista tai tiestöstä. Hakkuuaukeilla kasvaa yleensä muutamia vuosia vanhoja koivuvaltaisia taimikkoja. Avoimiin alueisiin sisältyy niin maisemavaurioalueita kuin kauniita niittyalueita. Puoliavoimet alueet ovat vanhempia hakkuuaukeita, jotka ovat avaria horisontaalisesti, mutta maanpinnan tasossa kasvaa korkeampaa vesakkoa ja pensaikkoa. Pääosin vesakko koostuu nuorista koivuista. Kulkeminen alueilla on hankalaa tiheän kasvillisuuden takia. Rakennetut alueet ovat pääosin pientalojen pihoja tai teollisen toiminnan alueita. Kauramäellä sijaitsee useita maisemavaurioalueita, jotka ovat pääosin hakkuuaukeita. Muita maisemallisesti häiritseviä kohteita ovat valtatie 9, maankaatopaikat, voimalinjat, työkoneiden jättämät urat ja sahan ympäristö. Nuorten kasvatusmetsien pensaikot ja taimikot muodostavat maisemallisesti häiritseviä ja visuaalisesti umpinaisia kokonaisuuksia. Pinta-alaltaan suurimmat ja dominoivimmat maisemavauriot ovat Mäkelän hakkuuaukeat ja 110 kv voimalinjan länsipuolella sijaitseva maankaatopaikka. Maisemavauriot eivät onneksi erotu häiritsevästi kaukomaisemaan. Hyvänä esimerkkinä vesitornin ympäristön vauriot ovat maisessa lähes näkymättömät. Tornikin piiloutuu sopivasti korkeiden puiden taakse. Suunnittelualueen länsiosaan on rakennettu vuonna 2012 teleliikennemasto, joka näkyy lähialueille. Sen merkitys kaukomaisemassa on melko vähäinen verrattuna lähialueilla oleviin korkeisiin mastoihin. Eteläportti Eteläportin alue on laaja ja pääosin rakentamaton alue kaupungin eteläosassa. Aluetta luonnehtivat varttuneet tuoreen sekä lehtomaisen kankaan kuusimetsät, joissa kasvaa sekapuustona niukasti lehtipuuta. Suunnittelualueella esiintyy yleisenä myös laajoja nuoren metsän kuvioita sekä muutamia hakkuuaukkoja. Kivennäismaavaltaiselle alueelle tuovat vaihtelua etelä- ja lounaisosien kaksi suoaluetta sekä pohjoisosan kaksi pientä lampea. Alueen länsiosissa virtaa myös kaksi puroa. Eteläportin alueen kuusikkokangasta kesällä 2007 kuvattuna.

ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Kaavatunnus: y1:033

ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Kaavatunnus: y1:033 Jyväskylän kaupunki / Eteläportti-Kauramäki osayleiskaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) / 26.6.2012 1/5 Jyväskylän kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN

KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Jyväskylän kaupunki / Kauramäen osayleiskaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) / 3.2.2011 1/5 Jyväskylän kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN. Kaavatunnus: y1 033 KAURAMÄKI

Jyväskylän kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN. Kaavatunnus: y1 033 KAURAMÄKI 1 Jyväskylän kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTTEINEN Kaavatunnus: y1 033 JYVÄSKYLÄ KAURAMÄKI 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Aluerajauksen korjaus tehty teknisenä korjauksena saadun palautteen pohjalta 10.1.2013. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta 19.5.2015 Ympäristölautakunta 17.2.2015 Ympäristölautakunta 19.8.2014 Dnro:

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Röyskö 12. kortteli 12008 (osa) Asemakaavan muutos / 15.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot