Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi"

Transkriptio

1 Oulunkaaren ympäristölautakunta Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ym pä ris tö lu papää tös, Pudasjärvi Kuljetuspudas Oy Teollisuustie Pudasjärvi VALMISTELIJA Kati Juurikka, vs. ympäristötarkastaja, p TOIMINTA JA SIJAINTI Kuljetuspudas Oy hakee ympäristölupaa betoni-, tiili- ja ra ken nus jät teen vastaanotolle, murskaukselle ja välivarastoinnille. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee kiinteistöllä Pappila LUVAN HAKEMISEN PERUSTE TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (713/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella (jätteen am mat ti mai nen käsittely- ja hyödyntäminen). Oulunkaaren ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 :n 12 b -koh dan perusteella. ASIAN VIREILLETULO LUPATILANNE Hakemus on saapunut Oulunkaaren ympäristöpalveluille ja sitä on täydennetty ja , jolloin vas taan otet ta van rakennusjätteen laatua ja määrää on tarkennettu. Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole aiempaa ympäristölupaa. SIJAINTIPAIKKA, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ Toiminta sijoittuu tilalle Pappila , noin 6560 m³ ko koi sel le vuokrakiinteistölle, joka sijaitsee Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä, noin 3 km kaupungin keskustasta lounaaseen vt 20 itäpuolella. Kuljetuspudas Oy on alivuokrannut toiminta-alueen Pudasjärven kau pun gilta. Hakemuksen mukainen alue sisältyy Pudasjärven seu ra kun nan ja Pudasjärven kaupungin väliseen vuokrasopimukseen, jolla kaupungille on vuokrattu yhteensä 11,5 hehtaarin maa-alue sekä sille johtava noin 0,8 hehtaarin tiealue varasto- ja va rik ko tar koi tukseen (sopimus ).

2 Alue on kaavoitettu teollisuus- ja varastointialueeksi. Alueen mui ta toimijoita ovat Biowatti Oy, Destia Oy, Turveruukki, Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy, Tmi: Metallityö Liikanen sekä Maan ra ken nus Komulainen Oy. Lähimmät asunnot sijaitsevat noin 300 metrin päässä. Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, ei kä alueella ole arvokkaita luonto- tai suojelukohteita. Toiminta sijaitsee Pudasjärven valuma-alueella (61.133). Pudas- jär veen on matkaa noin 4 kilometriä. Lähin vesistö, Ahvenjärvi, sijaitsee toiminta-alueesta kaakkoon noin 1,3 kilometrin etäisyydellä. TOIMINTA Suunnitellulla toiminta-alueella vastaanotetaan, murskataan ja vä li va ras toidaan rakennusjätettä yhteensä noin 4250 tonnia vuo des sa, josta betonijätettä ( ) 2500 t/v, tiilijätettä ( ) 500 t/v, betonijätettä ja betonilietettä ( ) 250 t/v ja puu jä tet tä ( ) 1000 t/v. Rakennusjätettä murskataan noin 2-3 vuoden välein. Murskausta suo ri tetaan maanantaista perjantaihin kello Murskauspäiviä on vuodessa keskimäärin noin 20 päivää. Betoni- ja tii li jä te murskataan alle 150 millimetrin palakokoon. Betoni- ja tiilimursketta käytetään hakijan arvion mukaan noin 2200 tonnia varastoalueen laajentamiseen. Kun mursketta ei enää tarvita alueen maarakentamiseen, varastoidaan sitä alu eel la ja toimitetaan muualle hyötykäyttöön, kuten esimerkiksi met sä au to tei den tienparannukseen. Puujätettä vastaanotetaan noin 1000 t/v. Puujäte haketetaan ja toimitetaan voimalaitoksille ener gian tuo tan toon. Toiminnassa käytettävä laitteisto koostuu siirrettävistä puu- ja be to ni murskai mis ta ja kaivinkoneesta. Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla, jonka polttoaineena käytetään polt to öl jyä. Polttoöljyä kuluu arviolta 3000 litraa vuodessa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Pöly- ja melupäästöt Toiminnasta voi aiheutua lyhytaikaista pölyämistä betoni-, tiili- ja puu jät teen murskauksen ja kuorman purkauksen yhteydessä. Toi min ta ei alueen maankäyttö huomioiden vaikuta viihtyisyyteen tai terveyteen. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin etäi syy del lä toiminta-alueesta. Asutuksen ja toiminta-alueen vä lis sä on metsää. Toiminnassa syntyy melua ja tärinää murskauksesta, purkujä te kuor mien kuljetuksista ja purkamisesta sekä murskatun aineksen siir rois ta ja tasauksesta. Melutasoksi 300 metrin etäisyydellä toi min ta-alu ees ta on arvioitu alle 50 db.

3 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Alueen hulevedet suotautuvat ympärysojiin. Toiminnalla ei ennalta arvioiden ole haitallisia vaikutuksia alueen pinta- tai poh ja ve siin. Häiriöja poikkeustilanteissa voidaan pintavesiin mah dol li ses ti liukenevien haitallisten yhdisteiden määriä tarkkailla sil mä mää räi ses ti ja tarvittaessa ottaa vesinäytteitä. Jätteet Toiminnassa syntyy sekajätettä arviolta 10 tonnia vuodessa ja se ke rä tään alueella olevaan roskasäiliöön, joka tyhjennetään tar vit taes sa. Sekajäte toimitetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Häiriö- ja poikkeustilanteita voivat olla mm. kaluston rik koutu mi ses ta aiheutuvat polttoneste- tai öljyvuodot sekä tulipalo. Alueella on riittävä sammutuskalusto sekä öljynimeytysmateriaalia. Säi liöi den ja suojalaitteiden kunto tarkistetaan käyt töön ot to tar kas tuk ses sa sekä työmaan viikkotarkastuksissa. Asiattomilta on pääsy alu eel le estetty lukittavalla puomilla. Kaikki alueella työskentelevät perehdytetään tehtävien suo rit ta mi seen. Urakoitsijat sekä heidän työntekijänsä ovat velvoitettuja toi mi maan annettujen ohjeiden mukaisesti. Onnettomuuksista teh dään välittömästi ilmoitus Pudasjärven pelastusviranomaisille se kä ympäristöviranomaiselle. Liikenne ja liikennejärjestelyt Toiminnasta aiheutuu noin 0-15 raskaan liikenteen käyntiä alu eel la vuorokaudessa. Kulku suunnitellulle toiminta-alueelle tapahtuu ole mas sa olevaa tiestöä pitkin. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin virallisella il moi tustau lul la sekä Internet-sivulla Kuu lu tuk sen jul kai se mi ses ta on ilmoitettu Iijokiseutu -lehdessä ja Pu das jär vi -lehdessä Hakemuksesta on tiedotettu asian osai sil le kirjallisesti. Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja, koska alue ei sijaitse poh ja ve sialu eel la, eikä alueen läheisyydessä ole suojelukohteita. Muistutukset ja mielipiteet Pudasjärven seurakunta, Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto päättää lausuntonaan, että Pudasjärven seu ra kun ta suhtautuu ympäristölupahakemukseen myönteisesti pai not taen kuitenkin:

4 1) Ympäristöluvan ehtojen on oltava riittävät, jotta alue ei toi min nan seurauksena saastu. 2) Vastaanotettavan jätteen lajittelu tulee tapahtua pitkälle jo pur ku koh teissa, jotta esim. vaarallisten ja ympäristöä saastuttavien ma te ri aa lien käsittelyvaiheet jäävät mahdollisimman vähiin (esim. as bes tia sisältävän tiiliaineksen asianmukainen lajittelu jo pur ku koh tees sa). 3) Koska kysymyksessä on välivarastointi, on luvassa ehdot myös siitä, mihin tilaan alue on palautettava toiminnan loputtua, esim. alue on jätettävä siistiin, asianmukaiseen kuntoon sisältäen mah dol li set maisemointityöt jne. Hakijan kuuleminen Luvan hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antamiselle. Hakija to te si käydyssä keskustelussa, ettei vastineen an ta mi sel le katsota olevan tarvetta. Tarkastukset ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSEHDOTUS Tarkastuskäynti on tehty ja siitä on laadittu muistio. Tar kas tuksel la saatuja päivitettyjä tietoja on käytetty toiminnan ku vaus ta laadittaessa. Ympäristötarkastaja on tarkastanut hakemuksen ja esittää, että Kuljetuspudas Oy:n Heteharjun jäteaseman toiminnalle Pu das jär ven kaupungissa Pudasjärven kylässä tilalle Pappila myönnetään ympäristönsuojelulain 27 :n mu kai nen lupa. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lu pa mää räyk sin: Jätteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely 1. Alueella saa vastaanottaa, käsitellä ja varastoida seuraavia jä te ja kei ta: betonijätettä ( ) 2500 t/v, tiilijätettä ( ) 500 t/v, betonijätettä ja betonilietettä ( ) 250 t/v ja puu jä tet tä ( ) 1000 t/v. Vastaanotettavien jätteiden keskinäiset suh teet voivat vaihdella, mutta yhteismäärä saa olla enimmillään 4250 tonnia vuodessa. Alueella ei saa vastaanottaa kotitalousjätettä tai vaarallisia jät tei tä. Alueelle tuotava purkujäte ei saa sisältää PCB-yhdisteitä, as bes tia tai lyijyä tai muuta haitallisilla aineilla pilaantunutta ma te ri aa lia. Puuhaketta voidaan valmistaa puusta, joka ei sisällä puun suo ja kä sit te lyn tai pinnoituksen seurauksena halogenoituja or gaa ni sia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Kyllästetyn puun vas taan ot to ja käsittely on kielletty. 2. Jätemateriaalien välivarastointi, käsittely ja hyödyntäminen tu lee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta me lu hait taa, pölyhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle.

5 3. Luvan saajan on tunnettava vastaanottamiensa jä te ma te ri aa lien ominaisuudet ja niiden sopivuus hyötykäyttöön sekä huo leh dit ta va siitä, ettei jätettä tuoda alueelle hallitsemattomasti. 4. Toiminnan yhteydessä muodostuvat ja alueelle muiden jät tei den mukana kulkeutuvat jätteet, joiden käsittelyä ei ole hy väk syt ty tässä luvassa, on viipymättä toimitettava paikkaan, jolla on lu pa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. Vaaralliset jätteet on toi mi tet ta va laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vas taan ot ta mi nen on sallittu. 5. Toiminta laitoksella tulee järjestää siten, että jätteet voidaan käyt tää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Kaikki jä te ja keet tulee varastoida omissa varastointipaikoissaan siten, että jät tei den sekoittuminen estetään. Toiminnassa muodostuvia hyödyntämiskelpoisia jätteitä saa va ras toi da enintään 3 vuotta ennen niiden hyödyntämistä tai kä sit te lyä. Hyödyntämiseen kelpaamatonta jätettä saa alueella va ras toi da enintään vuoden. Toiminnassa on noudatettava voimassa ole via jätehuoltomääräyksiä. 6. Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi tarkoitetun jä te ma te ri aa lin saa luovuttaa vain sille, joka on hyväksytty tai merkitty jä te huol to re kis te riin, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen ym pä ris tö lu pa tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti tai muu lupa vastaanottaa jätettä. 7. Alueelle tuotavista ja sieltä edelleen toimitettavista vaarallisista jät teis tä sekä rakennus- ja purkujätteistä tulee laatia siir to asia kir jat. Jätteenkuljettajien tulee olla merkitty ELY -keskuksen jä te huol to re kis teriin. Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen 8. Puhdasta betoni- ja tiilimursketta ( , ) voidaan hyö dyntää toi min ta-alu een varastointialueen laajennukseen valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti. 9. Betoni- ja tiilimurskeen haitallisten aineiden pitoisuudet ja liu koi suu det eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 se kä sen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteen 1 raja-arvoja. 10. Betonijäte tulee olla murskattuna käyttötarkoitukseen so pi vak si siten, että palakoko saa olla enintään 150 mm. Betoni- ja tii li murs ke ker ros tulee peittää luon non murs ke- tai maa-ai nes ker rok sel la. Muut määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 11. Haketusta ja murskausta saa harjoittaa arkipäivisin (ma pe) klo 6 22 välisenä aikana. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ulkona, lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, ylittää A-pai no te tun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa ( ) 55 db eikä yöohjearvoa (klo ) 50 db.

6 12. Ulkopuolisten asiaton pääsy alueelle on estettävä lukittavalla puo mil la tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Alueelle johtavan tien var teen on asetettava informaatiotaulu, josta käy ilmi alueen käyt tö tar koi tus ja tarvittavat yhteystiedot. 13. Luvan saajan tulee nimetä kierrätysasemalle vastuuhenkilö, jo ka vastaa toiminnasta ja sinne tuotavien jätteiden laadusta. Vas tuu hen ki lön tulee olla selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen määräyksistä ja saattaa päätöksen sisältö myös muiden alu eel la työskentelevien tietoon. Vastuuhenkilön yhteystiedot on il moi tet ta va Oulunkaaren ympäristöpalveluille. 14. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi il moi tet ta va palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi Oulunkaaren ym pä ris tö pal ve luil le. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa lu van saaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Tarkkailu- ja seurantamääräykset 15. Alueen valumavesien laatua tulee tarkkailla silmämääräisesti. Mi kä li ilmenee tarvetta seurata alueen ympärysojiin johdettavan ve den tai pohjaveden laatua, voi Oulunkaaren ympäristöpalvelut vel voit taa luvan haltijan ottamaan vesinäytteitä ja seuraamaan ve sien laatua. 16. Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Vuo si yh teen ve to edellisen vuoden toiminnasta tulee toimittaa Ou lun kaa ren ympäristöpalveluille helmikuun loppuun mennessä. Yh teen ve dos ta on käytävä ilmi ai na kin seuraavat tiedot: alueelle vastaanotettujen ja sieltä edelleen toimitettujen jät tei - den laatu, määrä, alkuperä sekä toimitusajankohdat ja -paikat tiedot vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määristä hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen määrä ja hyö dyn tä mis paik ko jen sijainti alueella murskaus- ja haketusajankohdat toiminnassa tapahtuneet poikkeustilanteet ja muut havainnot Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 17. Toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan kes keyt tä mi ses tä on viipymättä ilmoitettava Oulunkaaren ym pä ris tö pal ve luille. 18. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lo pet ta mis ta esitettävä Oulunkaaren ympäristöpalveluille yk si tyis koh tai nen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Toi min nan loputtua alue on

7 saatettava asianmukaiseen kuntoon si ten, ettei alueelle jää varastokasoja tai jätteitä. Toiminnan päät ty mi ses tä on ilmoitettava Oulunkaaren ympäristöpalveluille lop pu tarkastusta varten. Vakuus 19. Luvan saajan on asetettava Oulunkaaren ym pä ris tö lau ta kun nal le euron vakuus asianmukaisen jätehuollon ja toi min nan lopettamiseen liittyvien toimien varmistamiseksi. Vakuus on toi mi tet ta va kuukauden kuluessa päätöksen voimaan tulosta. Va kuu den määrää voidaan tarvittaessa tarkistaa. PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti He te har jun kierrätysaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä te lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ym pä ris tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toi min nas ta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 :ssä tai naapuruussuhdelain 17 :ssä mainittuja seurauksia. Toi min nal le ei ole kaavallisia esteitä, eikä alue sijaitse poh ja ve si alu eel la. Laitoksen toiminta tukee valtakunnallisen ja alueellisen jä tesuun ni tel man hyödyntämistavoitteiden toteutumista vähentämällä jät teen määrää sekä tehostamalla kierrätystä ja jätteiden hyö ty käyt töä materiaalina. Vastaus muistutukseen Muistutuksessa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä 2 ja 4 koskien alueen mahdollista saastumista, lupamääräyksessä 1 kos kien vaarallisten ja ympäristöä saastuttavien materiaalien kä sit te lyä sekä lupamääräyksessä 18 koskien toiminnan lo pettamista. Lupamääräysten perustelut Vastaanotettavat jätteet ja niiden määrät on hyväksytty ha ke muk sen mukaisesti. Ylisuurten varastojen ehkäisemiseksi, va ras toin ti ai ko jen rajoittamiseksi ja vakuuden riittävyyden takaamiseksi on va ras toi ta vil le jätteille asetettu maksimivarastointimäärät. (lu pa mää räys 1) Määräys on annettu melu- ja pölyhaitan, roskaantumisen sekä mah dol li sen muun ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. (lu pa mää räys 2) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanottamiensa jä te ma te ri aa lien ominaisuuksista ja sopivuudesta hyödynnettäväksi, jot ta varmistutaan, ettei alueelle toimiteta jätteitä, joiden vas taan ot toa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä. (lupamääräys 3 ja 4) Toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain 8 :n mukaista etusijajärjestystä. Valtioneuvoston asetuksen kaa to pai kois ta (Vna 331/2013) 3 :n mukaan kaatopaikkana ei pi de tä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyö dyn tä mis tä tai esikäsittelyä, eikä alle yhden vuoden pituista jät teen varastointia ennen sen loppukäsittelyä.

8 Kaikille jätejakeille tu lee olla omat varastointipaikat ja toiminnassa tulee noudattaa kun nal li sia jätehuoltomääräyksiä, jotta varmistetaan jätehuollon asian mu kai suus ja ehkäistään roskaantumista. (lupamääräys 5) Määräyksellä varmistetaan jätteiden päätyminen asianmukaiselle vas taanot ta jal le. Jätteet saa luovuttaa vain jätelain (646/2011) 28 :n mukaiselle vastaanottajalle. (lupamääräys 6) Jätelain 121 :n mukaan jätteen haltijan on laadittava tiettyjen jä te ja kei den kuljetuksesta siirtoasiakirja (mm. vaarallinen jäte sekä ra ken nus- ja purkujäte, mukaan lukien asfalttijäte). Asian mu kai sen jätehuollon varmistamiseksi jätteen kuljetuksissa tulee käyt tää jätteen ammattimaisia kuljettajia, jotka on jätelain mukaisesti hy väk syt ty ELY -keskuksen jätehuoltorekisteriin. (lupamääräys 7) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä betoni- ja tiilimurskeen laa dus ta. Haitta-ainepitoisuuksien ja liukoisuuksien tulee alittaa ase tuk sen 591/2006 sekä sen muuttamisesta annetun val tio neu vos ton asetuksen 403/2009 liitteen 1 raja-arvot. Murskeen kap pa le koon enimmäisvaatimus perustuu valtioneuvoston asetukseen eräi den jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa. Peit to vaa ti muk sel la vähennetään betonimurskeesta ympäristöön liu ke ne vien haitta-aineiden määriä sekä estetään roskaantumista. (lu pa mää räys 8,9 ja 10) Melurajan asettamisella estetään toiminnan melun aiheuttama koh tuu ton rasitus sekä terveys- ja viihtyvyyshaitat lä hi ym pä ris tös sä. (lupamääräys 11) Lukittavalla portilla estetään ulkopuolisen luvaton jätteiden tuonti alu eel le sekä mahdollinen ilkivallan aiheuttama ympäristön pi laan tu mi sen vaara. (lupamääräys 12) Jäteasetuksen (646/2011) 141 :n mukaan jätteiden hyö dyn tä mis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja nii hin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on mää rät tä vä vastaava hoitaja. Jätteiden vastaanoton tulee olla val vot tua, jotta voidaan varmistua laitokselle tuotavien jätteiden laa dus ta. (lupamääräys 13) Ympäristön kannalta merkittäviä päästöjä voi aiheutua on net to muus- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Häiriö- ja poik keus ti lan tei ta ja niihin varautumista koskeva määräys on annettu ym pä ris tön välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja pääs töis tä aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi sekä valvonnan to teut ta mi sek si. Ympäristönsuojelulain 123 :n nojalla toiminnasta vas taa van on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. on net to muu des ta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syn ty väs tä jätteestä, josta voi aiheuta välitöntä tai ilmeistä ympäristön pi laan tu misen vaaraa. (lupamääräys 14) Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen toiminnasta aiheutuvista pääs töistä. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittoja ympäristölle, toi min nan har joit ta jan tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan pois ta mi sek si. (lupamääräys 15) Käyttötarkkailun kirjanpidon ja vuosiyhteenvedon esittämisestä an net tu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ym pä ris tön suo je lun kannalta

9 oleellisten tietojen saamiseksi, toiminnan val von nan järjestämiseksi ja toiminnan ympäristövaikutusten ar vi oi miseksi. (lupamääräys 16) Ilmoituksen perusteella lupaviranomainen voi tarkastella muu tos ten vaikutusta ympäristöön ja toiminnan lupamääräyksiä sekä ar vioi da vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lu pa mää räyk siä. (lupamääräys 17) Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava mää räyk set toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. (lu pa mää räys 18) Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja kä sit te ly toimin nan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luon ne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai muu vastaava jär jes te ly asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Toiminnan luon ne ja laajuus sekä tässä lupapäätöksessä annetut mää räyk set huomioiden on riittäväksi vakuuden määräksi katsottu eu roa. Vakuuden suuruutta harkittaessa on otettu huomioon, mitä lai tok sel le mahdollisesti jäävien jätteiden käsittelyn kustannukset oli si vat. Hyväksyttävänä vakuutena voidaan pitää esim. pankin tai va kuu tus lai tok sen antamaa omavelkaista takausta tai pank ki talle tus ta, johon liittyy pankin antama kuittaamattomuustodistus. (lu pa määräys 19) LUVAN VOIMASSAOLO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laa jen ta mi seen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29 ) Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain no jal la tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä luvan voi mas sa olos ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nou da tet ta va. (YSL 70 ) Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5-8, 11, 12, 14-17, 19, 20, 22, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58-62, 66, 83-85, 87, 94, 123, 134, , 170, 172, 190, 191 ja 198. Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2, 8, 9, ja Jätelaki (JL 646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maa ra ken ta mises sa 591/2006 Valtioneuvoston asetus 403/2009 Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 ).

10 YMPÄRISTÖLUPAMAKSU PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN MUUTOKSENHAKU Tämän päätöksen mukaista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lu pa on lainvoimainen (YSL 198 ). Tästä päätöksestä peritään ympäristölupamaksuna 850 euroa. Mak su perustuu Oulunkaaren ympäristölautakunnan hyväksymän maksutaulukon kohtaan 11. Lisäksi hakijalta peritään hakemuksesta lehdessä ilmoittamisesta ai heu tuneet kulut laskun mukaan. Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 :n mukaisesti. Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muu tos ta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ot ta mat ta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen teh neel le viranomaiselle. Valitusosoitus liitteenä. YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

11 Jakelu: Päätös - Kuljetuspudas Oy - Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus - Pudasjärven kaupunki - Juurikka Kati Ilmoitus päätöksestä - hakemuksesta tiedon saaneet

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

3 22.10.2015. 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

3 22.10.2015. 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 3 22.10.2015 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP ASIA Kyseessä on ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

33 22.05.2014. Ympäristölupahakemus asfalttiaseman toimintaan Pudasjärven kaupungin Livon kylälle Vellisenharjuun, hakijana Kuljetuspudas Oy

33 22.05.2014. Ympäristölupahakemus asfalttiaseman toimintaan Pudasjärven kaupungin Livon kylälle Vellisenharjuun, hakijana Kuljetuspudas Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 33 22.05.2014 Ympäristölupahakemus asfalttiaseman toimintaan Pudasjärven kaupungin Livon kylälle Vellisenharjuun, hakijana Kuljetuspudas Oy OULYMP 33 ASIA LUVAN HAKIJA Kyseessä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Lausunto Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ympäristölupahakemuksesta 1324/ /2016. Ymplk

Ympäristölautakunta Lausunto Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ympäristölupahakemuksesta 1324/ /2016. Ymplk Ympäristölautakunta 92 13.12.2016 Lausunto Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ympäristölupahakemuksesta 1324/11.01.00/2016 Ymplk 13.12.2016 92 Valmistelijat ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, pu h.

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot