Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi"

Transkriptio

1 Oulunkaaren ympäristölautakunta Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ym pä ris tö lu papää tös, Pudasjärvi Kuljetuspudas Oy Teollisuustie Pudasjärvi VALMISTELIJA Kati Juurikka, vs. ympäristötarkastaja, p TOIMINTA JA SIJAINTI Kuljetuspudas Oy hakee ympäristölupaa betoni-, tiili- ja ra ken nus jät teen vastaanotolle, murskaukselle ja välivarastoinnille. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee kiinteistöllä Pappila LUVAN HAKEMISEN PERUSTE TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (713/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella (jätteen am mat ti mai nen käsittely- ja hyödyntäminen). Oulunkaaren ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 :n 12 b -koh dan perusteella. ASIAN VIREILLETULO LUPATILANNE Hakemus on saapunut Oulunkaaren ympäristöpalveluille ja sitä on täydennetty ja , jolloin vas taan otet ta van rakennusjätteen laatua ja määrää on tarkennettu. Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole aiempaa ympäristölupaa. SIJAINTIPAIKKA, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ Toiminta sijoittuu tilalle Pappila , noin 6560 m³ ko koi sel le vuokrakiinteistölle, joka sijaitsee Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä, noin 3 km kaupungin keskustasta lounaaseen vt 20 itäpuolella. Kuljetuspudas Oy on alivuokrannut toiminta-alueen Pudasjärven kau pun gilta. Hakemuksen mukainen alue sisältyy Pudasjärven seu ra kun nan ja Pudasjärven kaupungin väliseen vuokrasopimukseen, jolla kaupungille on vuokrattu yhteensä 11,5 hehtaarin maa-alue sekä sille johtava noin 0,8 hehtaarin tiealue varasto- ja va rik ko tar koi tukseen (sopimus ).

2 Alue on kaavoitettu teollisuus- ja varastointialueeksi. Alueen mui ta toimijoita ovat Biowatti Oy, Destia Oy, Turveruukki, Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy, Tmi: Metallityö Liikanen sekä Maan ra ken nus Komulainen Oy. Lähimmät asunnot sijaitsevat noin 300 metrin päässä. Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, ei kä alueella ole arvokkaita luonto- tai suojelukohteita. Toiminta sijaitsee Pudasjärven valuma-alueella (61.133). Pudas- jär veen on matkaa noin 4 kilometriä. Lähin vesistö, Ahvenjärvi, sijaitsee toiminta-alueesta kaakkoon noin 1,3 kilometrin etäisyydellä. TOIMINTA Suunnitellulla toiminta-alueella vastaanotetaan, murskataan ja vä li va ras toidaan rakennusjätettä yhteensä noin 4250 tonnia vuo des sa, josta betonijätettä ( ) 2500 t/v, tiilijätettä ( ) 500 t/v, betonijätettä ja betonilietettä ( ) 250 t/v ja puu jä tet tä ( ) 1000 t/v. Rakennusjätettä murskataan noin 2-3 vuoden välein. Murskausta suo ri tetaan maanantaista perjantaihin kello Murskauspäiviä on vuodessa keskimäärin noin 20 päivää. Betoni- ja tii li jä te murskataan alle 150 millimetrin palakokoon. Betoni- ja tiilimursketta käytetään hakijan arvion mukaan noin 2200 tonnia varastoalueen laajentamiseen. Kun mursketta ei enää tarvita alueen maarakentamiseen, varastoidaan sitä alu eel la ja toimitetaan muualle hyötykäyttöön, kuten esimerkiksi met sä au to tei den tienparannukseen. Puujätettä vastaanotetaan noin 1000 t/v. Puujäte haketetaan ja toimitetaan voimalaitoksille ener gian tuo tan toon. Toiminnassa käytettävä laitteisto koostuu siirrettävistä puu- ja be to ni murskai mis ta ja kaivinkoneesta. Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla, jonka polttoaineena käytetään polt to öl jyä. Polttoöljyä kuluu arviolta 3000 litraa vuodessa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Pöly- ja melupäästöt Toiminnasta voi aiheutua lyhytaikaista pölyämistä betoni-, tiili- ja puu jät teen murskauksen ja kuorman purkauksen yhteydessä. Toi min ta ei alueen maankäyttö huomioiden vaikuta viihtyisyyteen tai terveyteen. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin etäi syy del lä toiminta-alueesta. Asutuksen ja toiminta-alueen vä lis sä on metsää. Toiminnassa syntyy melua ja tärinää murskauksesta, purkujä te kuor mien kuljetuksista ja purkamisesta sekä murskatun aineksen siir rois ta ja tasauksesta. Melutasoksi 300 metrin etäisyydellä toi min ta-alu ees ta on arvioitu alle 50 db.

3 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Alueen hulevedet suotautuvat ympärysojiin. Toiminnalla ei ennalta arvioiden ole haitallisia vaikutuksia alueen pinta- tai poh ja ve siin. Häiriöja poikkeustilanteissa voidaan pintavesiin mah dol li ses ti liukenevien haitallisten yhdisteiden määriä tarkkailla sil mä mää räi ses ti ja tarvittaessa ottaa vesinäytteitä. Jätteet Toiminnassa syntyy sekajätettä arviolta 10 tonnia vuodessa ja se ke rä tään alueella olevaan roskasäiliöön, joka tyhjennetään tar vit taes sa. Sekajäte toimitetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Häiriö- ja poikkeustilanteita voivat olla mm. kaluston rik koutu mi ses ta aiheutuvat polttoneste- tai öljyvuodot sekä tulipalo. Alueella on riittävä sammutuskalusto sekä öljynimeytysmateriaalia. Säi liöi den ja suojalaitteiden kunto tarkistetaan käyt töön ot to tar kas tuk ses sa sekä työmaan viikkotarkastuksissa. Asiattomilta on pääsy alu eel le estetty lukittavalla puomilla. Kaikki alueella työskentelevät perehdytetään tehtävien suo rit ta mi seen. Urakoitsijat sekä heidän työntekijänsä ovat velvoitettuja toi mi maan annettujen ohjeiden mukaisesti. Onnettomuuksista teh dään välittömästi ilmoitus Pudasjärven pelastusviranomaisille se kä ympäristöviranomaiselle. Liikenne ja liikennejärjestelyt Toiminnasta aiheutuu noin 0-15 raskaan liikenteen käyntiä alu eel la vuorokaudessa. Kulku suunnitellulle toiminta-alueelle tapahtuu ole mas sa olevaa tiestöä pitkin. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin virallisella il moi tustau lul la sekä Internet-sivulla Kuu lu tuk sen jul kai se mi ses ta on ilmoitettu Iijokiseutu -lehdessä ja Pu das jär vi -lehdessä Hakemuksesta on tiedotettu asian osai sil le kirjallisesti. Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja, koska alue ei sijaitse poh ja ve sialu eel la, eikä alueen läheisyydessä ole suojelukohteita. Muistutukset ja mielipiteet Pudasjärven seurakunta, Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto päättää lausuntonaan, että Pudasjärven seu ra kun ta suhtautuu ympäristölupahakemukseen myönteisesti pai not taen kuitenkin:

4 1) Ympäristöluvan ehtojen on oltava riittävät, jotta alue ei toi min nan seurauksena saastu. 2) Vastaanotettavan jätteen lajittelu tulee tapahtua pitkälle jo pur ku koh teissa, jotta esim. vaarallisten ja ympäristöä saastuttavien ma te ri aa lien käsittelyvaiheet jäävät mahdollisimman vähiin (esim. as bes tia sisältävän tiiliaineksen asianmukainen lajittelu jo pur ku koh tees sa). 3) Koska kysymyksessä on välivarastointi, on luvassa ehdot myös siitä, mihin tilaan alue on palautettava toiminnan loputtua, esim. alue on jätettävä siistiin, asianmukaiseen kuntoon sisältäen mah dol li set maisemointityöt jne. Hakijan kuuleminen Luvan hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antamiselle. Hakija to te si käydyssä keskustelussa, ettei vastineen an ta mi sel le katsota olevan tarvetta. Tarkastukset ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSEHDOTUS Tarkastuskäynti on tehty ja siitä on laadittu muistio. Tar kas tuksel la saatuja päivitettyjä tietoja on käytetty toiminnan ku vaus ta laadittaessa. Ympäristötarkastaja on tarkastanut hakemuksen ja esittää, että Kuljetuspudas Oy:n Heteharjun jäteaseman toiminnalle Pu das jär ven kaupungissa Pudasjärven kylässä tilalle Pappila myönnetään ympäristönsuojelulain 27 :n mu kai nen lupa. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lu pa mää räyk sin: Jätteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely 1. Alueella saa vastaanottaa, käsitellä ja varastoida seuraavia jä te ja kei ta: betonijätettä ( ) 2500 t/v, tiilijätettä ( ) 500 t/v, betonijätettä ja betonilietettä ( ) 250 t/v ja puu jä tet tä ( ) 1000 t/v. Vastaanotettavien jätteiden keskinäiset suh teet voivat vaihdella, mutta yhteismäärä saa olla enimmillään 4250 tonnia vuodessa. Alueella ei saa vastaanottaa kotitalousjätettä tai vaarallisia jät tei tä. Alueelle tuotava purkujäte ei saa sisältää PCB-yhdisteitä, as bes tia tai lyijyä tai muuta haitallisilla aineilla pilaantunutta ma te ri aa lia. Puuhaketta voidaan valmistaa puusta, joka ei sisällä puun suo ja kä sit te lyn tai pinnoituksen seurauksena halogenoituja or gaa ni sia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Kyllästetyn puun vas taan ot to ja käsittely on kielletty. 2. Jätemateriaalien välivarastointi, käsittely ja hyödyntäminen tu lee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta me lu hait taa, pölyhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle.

5 3. Luvan saajan on tunnettava vastaanottamiensa jä te ma te ri aa lien ominaisuudet ja niiden sopivuus hyötykäyttöön sekä huo leh dit ta va siitä, ettei jätettä tuoda alueelle hallitsemattomasti. 4. Toiminnan yhteydessä muodostuvat ja alueelle muiden jät tei den mukana kulkeutuvat jätteet, joiden käsittelyä ei ole hy väk syt ty tässä luvassa, on viipymättä toimitettava paikkaan, jolla on lu pa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. Vaaralliset jätteet on toi mi tet ta va laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vas taan ot ta mi nen on sallittu. 5. Toiminta laitoksella tulee järjestää siten, että jätteet voidaan käyt tää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Kaikki jä te ja keet tulee varastoida omissa varastointipaikoissaan siten, että jät tei den sekoittuminen estetään. Toiminnassa muodostuvia hyödyntämiskelpoisia jätteitä saa va ras toi da enintään 3 vuotta ennen niiden hyödyntämistä tai kä sit te lyä. Hyödyntämiseen kelpaamatonta jätettä saa alueella va ras toi da enintään vuoden. Toiminnassa on noudatettava voimassa ole via jätehuoltomääräyksiä. 6. Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi tarkoitetun jä te ma te ri aa lin saa luovuttaa vain sille, joka on hyväksytty tai merkitty jä te huol to re kis te riin, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen ym pä ris tö lu pa tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti tai muu lupa vastaanottaa jätettä. 7. Alueelle tuotavista ja sieltä edelleen toimitettavista vaarallisista jät teis tä sekä rakennus- ja purkujätteistä tulee laatia siir to asia kir jat. Jätteenkuljettajien tulee olla merkitty ELY -keskuksen jä te huol to re kis teriin. Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen 8. Puhdasta betoni- ja tiilimursketta ( , ) voidaan hyö dyntää toi min ta-alu een varastointialueen laajennukseen valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti. 9. Betoni- ja tiilimurskeen haitallisten aineiden pitoisuudet ja liu koi suu det eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 se kä sen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteen 1 raja-arvoja. 10. Betonijäte tulee olla murskattuna käyttötarkoitukseen so pi vak si siten, että palakoko saa olla enintään 150 mm. Betoni- ja tii li murs ke ker ros tulee peittää luon non murs ke- tai maa-ai nes ker rok sel la. Muut määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 11. Haketusta ja murskausta saa harjoittaa arkipäivisin (ma pe) klo 6 22 välisenä aikana. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ulkona, lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, ylittää A-pai no te tun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa ( ) 55 db eikä yöohjearvoa (klo ) 50 db.

6 12. Ulkopuolisten asiaton pääsy alueelle on estettävä lukittavalla puo mil la tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Alueelle johtavan tien var teen on asetettava informaatiotaulu, josta käy ilmi alueen käyt tö tar koi tus ja tarvittavat yhteystiedot. 13. Luvan saajan tulee nimetä kierrätysasemalle vastuuhenkilö, jo ka vastaa toiminnasta ja sinne tuotavien jätteiden laadusta. Vas tuu hen ki lön tulee olla selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen määräyksistä ja saattaa päätöksen sisältö myös muiden alu eel la työskentelevien tietoon. Vastuuhenkilön yhteystiedot on il moi tet ta va Oulunkaaren ympäristöpalveluille. 14. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi il moi tet ta va palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi Oulunkaaren ym pä ris tö pal ve luil le. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa lu van saaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Tarkkailu- ja seurantamääräykset 15. Alueen valumavesien laatua tulee tarkkailla silmämääräisesti. Mi kä li ilmenee tarvetta seurata alueen ympärysojiin johdettavan ve den tai pohjaveden laatua, voi Oulunkaaren ympäristöpalvelut vel voit taa luvan haltijan ottamaan vesinäytteitä ja seuraamaan ve sien laatua. 16. Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Vuo si yh teen ve to edellisen vuoden toiminnasta tulee toimittaa Ou lun kaa ren ympäristöpalveluille helmikuun loppuun mennessä. Yh teen ve dos ta on käytävä ilmi ai na kin seuraavat tiedot: alueelle vastaanotettujen ja sieltä edelleen toimitettujen jät tei - den laatu, määrä, alkuperä sekä toimitusajankohdat ja -paikat tiedot vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määristä hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen määrä ja hyö dyn tä mis paik ko jen sijainti alueella murskaus- ja haketusajankohdat toiminnassa tapahtuneet poikkeustilanteet ja muut havainnot Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 17. Toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan kes keyt tä mi ses tä on viipymättä ilmoitettava Oulunkaaren ym pä ris tö pal ve luille. 18. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lo pet ta mis ta esitettävä Oulunkaaren ympäristöpalveluille yk si tyis koh tai nen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Toi min nan loputtua alue on

7 saatettava asianmukaiseen kuntoon si ten, ettei alueelle jää varastokasoja tai jätteitä. Toiminnan päät ty mi ses tä on ilmoitettava Oulunkaaren ympäristöpalveluille lop pu tarkastusta varten. Vakuus 19. Luvan saajan on asetettava Oulunkaaren ym pä ris tö lau ta kun nal le euron vakuus asianmukaisen jätehuollon ja toi min nan lopettamiseen liittyvien toimien varmistamiseksi. Vakuus on toi mi tet ta va kuukauden kuluessa päätöksen voimaan tulosta. Va kuu den määrää voidaan tarvittaessa tarkistaa. PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti He te har jun kierrätysaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä te lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ym pä ris tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toi min nas ta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 :ssä tai naapuruussuhdelain 17 :ssä mainittuja seurauksia. Toi min nal le ei ole kaavallisia esteitä, eikä alue sijaitse poh ja ve si alu eel la. Laitoksen toiminta tukee valtakunnallisen ja alueellisen jä tesuun ni tel man hyödyntämistavoitteiden toteutumista vähentämällä jät teen määrää sekä tehostamalla kierrätystä ja jätteiden hyö ty käyt töä materiaalina. Vastaus muistutukseen Muistutuksessa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä 2 ja 4 koskien alueen mahdollista saastumista, lupamääräyksessä 1 kos kien vaarallisten ja ympäristöä saastuttavien materiaalien kä sit te lyä sekä lupamääräyksessä 18 koskien toiminnan lo pettamista. Lupamääräysten perustelut Vastaanotettavat jätteet ja niiden määrät on hyväksytty ha ke muk sen mukaisesti. Ylisuurten varastojen ehkäisemiseksi, va ras toin ti ai ko jen rajoittamiseksi ja vakuuden riittävyyden takaamiseksi on va ras toi ta vil le jätteille asetettu maksimivarastointimäärät. (lu pa mää räys 1) Määräys on annettu melu- ja pölyhaitan, roskaantumisen sekä mah dol li sen muun ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. (lu pa mää räys 2) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanottamiensa jä te ma te ri aa lien ominaisuuksista ja sopivuudesta hyödynnettäväksi, jot ta varmistutaan, ettei alueelle toimiteta jätteitä, joiden vas taan ot toa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä. (lupamääräys 3 ja 4) Toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain 8 :n mukaista etusijajärjestystä. Valtioneuvoston asetuksen kaa to pai kois ta (Vna 331/2013) 3 :n mukaan kaatopaikkana ei pi de tä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyö dyn tä mis tä tai esikäsittelyä, eikä alle yhden vuoden pituista jät teen varastointia ennen sen loppukäsittelyä.

8 Kaikille jätejakeille tu lee olla omat varastointipaikat ja toiminnassa tulee noudattaa kun nal li sia jätehuoltomääräyksiä, jotta varmistetaan jätehuollon asian mu kai suus ja ehkäistään roskaantumista. (lupamääräys 5) Määräyksellä varmistetaan jätteiden päätyminen asianmukaiselle vas taanot ta jal le. Jätteet saa luovuttaa vain jätelain (646/2011) 28 :n mukaiselle vastaanottajalle. (lupamääräys 6) Jätelain 121 :n mukaan jätteen haltijan on laadittava tiettyjen jä te ja kei den kuljetuksesta siirtoasiakirja (mm. vaarallinen jäte sekä ra ken nus- ja purkujäte, mukaan lukien asfalttijäte). Asian mu kai sen jätehuollon varmistamiseksi jätteen kuljetuksissa tulee käyt tää jätteen ammattimaisia kuljettajia, jotka on jätelain mukaisesti hy väk syt ty ELY -keskuksen jätehuoltorekisteriin. (lupamääräys 7) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä betoni- ja tiilimurskeen laa dus ta. Haitta-ainepitoisuuksien ja liukoisuuksien tulee alittaa ase tuk sen 591/2006 sekä sen muuttamisesta annetun val tio neu vos ton asetuksen 403/2009 liitteen 1 raja-arvot. Murskeen kap pa le koon enimmäisvaatimus perustuu valtioneuvoston asetukseen eräi den jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa. Peit to vaa ti muk sel la vähennetään betonimurskeesta ympäristöön liu ke ne vien haitta-aineiden määriä sekä estetään roskaantumista. (lu pa mää räys 8,9 ja 10) Melurajan asettamisella estetään toiminnan melun aiheuttama koh tuu ton rasitus sekä terveys- ja viihtyvyyshaitat lä hi ym pä ris tös sä. (lupamääräys 11) Lukittavalla portilla estetään ulkopuolisen luvaton jätteiden tuonti alu eel le sekä mahdollinen ilkivallan aiheuttama ympäristön pi laan tu mi sen vaara. (lupamääräys 12) Jäteasetuksen (646/2011) 141 :n mukaan jätteiden hyö dyn tä mis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja nii hin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on mää rät tä vä vastaava hoitaja. Jätteiden vastaanoton tulee olla val vot tua, jotta voidaan varmistua laitokselle tuotavien jätteiden laa dus ta. (lupamääräys 13) Ympäristön kannalta merkittäviä päästöjä voi aiheutua on net to muus- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Häiriö- ja poik keus ti lan tei ta ja niihin varautumista koskeva määräys on annettu ym pä ris tön välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja pääs töis tä aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi sekä valvonnan to teut ta mi sek si. Ympäristönsuojelulain 123 :n nojalla toiminnasta vas taa van on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. on net to muu des ta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syn ty väs tä jätteestä, josta voi aiheuta välitöntä tai ilmeistä ympäristön pi laan tu misen vaaraa. (lupamääräys 14) Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen toiminnasta aiheutuvista pääs töistä. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittoja ympäristölle, toi min nan har joit ta jan tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan pois ta mi sek si. (lupamääräys 15) Käyttötarkkailun kirjanpidon ja vuosiyhteenvedon esittämisestä an net tu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ym pä ris tön suo je lun kannalta

9 oleellisten tietojen saamiseksi, toiminnan val von nan järjestämiseksi ja toiminnan ympäristövaikutusten ar vi oi miseksi. (lupamääräys 16) Ilmoituksen perusteella lupaviranomainen voi tarkastella muu tos ten vaikutusta ympäristöön ja toiminnan lupamääräyksiä sekä ar vioi da vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lu pa mää räyk siä. (lupamääräys 17) Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava mää räyk set toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. (lu pa mää räys 18) Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja kä sit te ly toimin nan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luon ne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai muu vastaava jär jes te ly asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Toiminnan luon ne ja laajuus sekä tässä lupapäätöksessä annetut mää räyk set huomioiden on riittäväksi vakuuden määräksi katsottu eu roa. Vakuuden suuruutta harkittaessa on otettu huomioon, mitä lai tok sel le mahdollisesti jäävien jätteiden käsittelyn kustannukset oli si vat. Hyväksyttävänä vakuutena voidaan pitää esim. pankin tai va kuu tus lai tok sen antamaa omavelkaista takausta tai pank ki talle tus ta, johon liittyy pankin antama kuittaamattomuustodistus. (lu pa määräys 19) LUVAN VOIMASSAOLO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laa jen ta mi seen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29 ) Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain no jal la tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä luvan voi mas sa olos ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nou da tet ta va. (YSL 70 ) Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5-8, 11, 12, 14-17, 19, 20, 22, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58-62, 66, 83-85, 87, 94, 123, 134, , 170, 172, 190, 191 ja 198. Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2, 8, 9, ja Jätelaki (JL 646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maa ra ken ta mises sa 591/2006 Valtioneuvoston asetus 403/2009 Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 ).

10 YMPÄRISTÖLUPAMAKSU PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN MUUTOKSENHAKU Tämän päätöksen mukaista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lu pa on lainvoimainen (YSL 198 ). Tästä päätöksestä peritään ympäristölupamaksuna 850 euroa. Mak su perustuu Oulunkaaren ympäristölautakunnan hyväksymän maksutaulukon kohtaan 11. Lisäksi hakijalta peritään hakemuksesta lehdessä ilmoittamisesta ai heu tuneet kulut laskun mukaan. Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 :n mukaisesti. Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muu tos ta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ot ta mat ta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen teh neel le viranomaiselle. Valitusosoitus liitteenä. YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

11 Jakelu: Päätös - Kuljetuspudas Oy - Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus - Pudasjärven kaupunki - Juurikka Kati Ilmoitus päätöksestä - hakemuksesta tiedon saaneet

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 05.05.2011 JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Vara- ja huippulaitokset:

Vara- ja huippulaitokset: Ympäristölautakunta 74 09.10.2012 Ympäristölupa lämpöenergian valmistukselle ja jakelulle / Viitasaaren Lämpö Oy 437/610/2012 Ympltk 74 Viitasaaren Lämpö Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mu kaista

Lisätiedot