VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1"

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Aika klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kananen Jussi jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Kuusela Miia jäsen Rossi Risto jäsen Paananen Mervi valtuuston pj. Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Kunelius Jari valtuuston II vpj. Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä

2 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Käsiteltävät asiat Asianro Otsikko Sivu 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Epäkuranttien saatavien poistaminen kirjanpidosta Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa hyväksytyn operaattorisopimuksen päättäminen 199 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kehittämissuositusten johdosta suoritettavat toimenpiteet 200 Lausunto Saarijärven seudun jätelautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle Edustajan valinta Keski-Suomen vammaispalvelusäätlön hallitukseen 202 Yhteistyösopimus Heinäsuvannon luonto-opastusrakenteiden kunnostuksesta ja jatkohoidosta 203 Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntyhtymän toiminta-ja taloussuunnitelmasta vuosille Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 19

3 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. kielto Toimenpiteet -

4 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirja on tarkastettavissa päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Ijäksen ja Jussi Kanasen. kielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Epäkuranttien saatavien poistaminen kirjanpidosta 438/231/ Viitasaaren kaupungin kirjanpidossa on saatavia, joita ei pe rin tä toi men piteis tä huolimatta ole saatu perittyä ja jotka kokonaissummiltaan ylittävät talous joh ta jan päätäntävallassa olevien saatavien poistamisen ylärajan. Saa tavat koostuvat -90-luvulla myönnetyistä asuntolainoista ja ovat ko ko nai suudes saan ,22. Asuntolainojen saajat ovat kuolleet ja kuolinpesät on to det tu varattomiksi. Kaupungin taseessa on on myös vielä Ruuppo Golf Oy:n osakepääoma , joka täytyy sieltä poistaa, koska kyseinen yhtiö on purettu. Kaupungin tase-erät on arvioitu uudelleen vuoden 1997 kuntien pois to lasken taa koskevien muutosten yhteydessä. Tässä vaiheessa taseeseen on jäänyt arvoltaan ,79 suuruinen arvonkorotus. Arvonkorotusta ei vuosien kuluessa ole kuitenkaan poistettu ja se tulee nyt poistaa ker ta suo ri tukse na. Lisätietoja: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Poistetaan kaupungin taseesta asuntolainasaatavia ,22, alaskirjataan Ruuppo Golf Oy:n osakepääoma ja alaskirjataan taseesta ,79 euron epäkurantti arvonkorotus. Poistettavat ja alaskirjattavat erät kirjataan muihin rahoituskuluihin. Todettiin, että kaupungin taseessa oleva Ruuppo Golf Oy:n osakepääoma on suuruudeltaan euroa eikä euroa, kuten esittelytekstissä on mainittu. Hyväksyttiin. Merkitään, että Risto Rossi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Toimenpiteet kielto Ote talousjohtaja, kirjanpito

6 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Talousjohtaja on ilmoittanut, että kaupungin taseessa jäljellä oleva Ruuppo Golf Oy:n osakepääoma on kuitenkin suuruudeltaan euroa. korjaa päätöstään siten, että kaupungin taseesta alaskirjataan euron suuruinen jäljellä oleva Ruuppo Golf Oy:n osakepääoma. Muilta osin päätös säilyy ennallaan. Toimenpiteet kielto Ote kirjanpito

7 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa hyväksytyn operaattorisopimuksen päättäminen 697/000/ päätti todeta, että hallinto-oikeudelle jäte tyn valituksen johdosta kaupunginvaltuuston päätös laa jakais ta -hankkeen toteuttamisesta Viitasaarella ei saavuttanut lainvoimaa mennessä ja siten se valtuuston päätöksen ehtojen mukaisesti rau ke si. Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa on pidetty tilannekatsaus laa ja kais ta hank keen toteuttamismahdollisuuksista uuden tilanteen joh dos ta. Ti lan ne kat sauk ses sa todettiin, että ainut vaihtoehto hankkeen to teut ta mi seksi annetussa EU-tuen mukaisessa määräajassa on kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukainen toteuttaminen, mikäli päätös on toimeenpantavissa. Valtuuston päätös tulisi olla täy täntöön pan ta vis sa sellaisenaan, jotta se pystyttäisiin toimeenpanemaan, tai muu toin edellytyksenä on uusi valtuuston käsittely ja päätös, jolloin han ketta ei olisi enää mahdollista toteuttaa tukipäätöksen mukaisessa määräajassa. Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti myöntää oma vel kaisen takauksen perustettavan kuntakohtaisen verkkoyhtiön enintään euron suuruisille lainoille valokuituverkon rakentamisen kustannuksiin seu raa vil la ehdoilla: - Laina-aika on enintään kuusi vuotta ja laina on kertalyhenteinen. - Hanke vastaanottaa laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tu kea haja-asutusalueille. Viitasaaren kaupungin takausprovisio on ns. Safe Har bour -maksun mukainen; tällä hetkellä 3,8 % vuodessa takauksen pii rissä olevalle lainapääomalle. Jos takausprovisiota voidaan perustellusti pienen tää, voidaan näin tehdä samalle tasolle hankkeen muiden rahoittajien kans sa. - Vakuus on Verkkoyhtiö Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen eli yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Vakuudet määritellään rahoittajien kes ken erillisellä sopimuksella rahoitus/takausosuuksien suhteessa. - Verkko-osuuskunta Kuuskaista sitoutuu siihen, että takaus kohdistetaan ta kaa ja kun nan alueen kuntakohtaiseen verkkoyhtiöön ja takausta käytetään ta kaa ja kun nan alueen verkon rakentamiskustannuksiin samassa suhteessa muun rahoituksen kanssa rakentamisen edetessä. - Velallisen tulee toimittaa kunnalle vuosittain raportti liiketoimintansa ti-

8 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ las ta. - Viitasaaren kaupunginvaltuusto valtuuttaa muilta osin kau pun gin hal li tuksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovel let ta van takausprovision. - on ehdollinen siten, että Viitasaaren kaupunki edellyttää koko rahoi tus pa ke tin toteutumista laajakaistahankkeessa Viitasaaren osalta ennen kuin kaupunki on takauksellaan mukana. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset rahoitusjärjestelyt ovat auki, koska laajakaistan toteuttamisesta on valmisteltu verk ko-osuuskun nan esityksestä Keski-Suomen kuntien yhteistyönä vaihtoehtoisia to teutta mis- ja rahoitusjärjestelyjä, joiden mukaiset Viitasaaren kau pun gin valtuus ton päätökset ovat valitusten johdosta rauenneet vaihtoehtojärjestelyille an ne tun määräajan umpeuduttua. Kaupunki ei tämän jälkeen ole saanut lopullista verkko-osuuskunnan omaa kä si tys tä Viitasaaren laajakaistaverkon toteuttamistilanteesta eikä näin ollen vie lä esitystä taattavan lainan myöntävästä rahoituslaitoksesta ja lai na määräs tä korkoineen. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Mikäli uutta tietoa kokoukseen mennessä ei ilmene, kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätös ole täy tän töön pan tavis sa, koska yksilöitävistä lainoista ja takausprovisiosta ei ole tietoa ja koko ra hoi tus pa ke tin toteutumisesta annetussa EU-tuen mukaisessa määräajassa ei ole näyttöä. Toimenpiteet katsoi, ettei kaupunginvaltuuston päätös ole täytäntöönpantavissa, koska yksilöitävistä lainoista ja takausprovisiosta ei ole tietoa ja koko rahoituspaketin toteutumisesta annetussa EU-tuen mukaisessa määräajassa ei ole näyttöä. kielto Ote Verkko-osuuskunta Kuuskaista, Keski-Suomen liitto, talous- ja tie tohal lin to joh ta ja

9 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Verkko-osuuskunta Kuuskaista on osoittanut Viitasaaren kau pungil le selvityspyynnön operaattorisopimuksen jatkosta, jossa myös Kuus kaista toteaa, että operaattorisopimuksen täytäntöönpano sellaisena kuin on sovit tu allekirjoitetun sopimuksen nojalla, ei ole mahdollista ja että Laa ja kais ta kaikille -hankkeen aikataulu on nyt siinä tilanteessa, että vaih toeh to ja laajakaistatuen hyödyntämiseen ei ole. Samalla Kuuskaista tiedustelee, miten Viitasaaren kaupunki haluaa jatkossa me ne tel lä. Kuuskaista tiedustelee, päätetäänkö operaattorisopimus pur kamal la ja sopimalla jo syntyneiden ja keskeytymisestä aiheutuneiden kus tannus ten kattamisesta, päätetäänkö operaattorisopimus siten, että nyt tehty työ voi daan hyödyntää Viitasaaren kaupungin eduksi vai muutetaanko ope raatto ri so pi mus ta olennaisesti siten, että se vastaisi paremmin tämän hetkistä tilan net ta, jossa edellytykset noudattaa operaattorisopimusta ovat poistuneet. Oheisena liitteenä toimitetaan kaupunginhallitukselle asianajotoimiston laati ma muistio operaattorisopimuksen päättämisen vaihtoehdoista. Liitejakelu (salassapidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta an ne tun lain 24 :n 1 momentin 19 ja 20 -kohdan perusteella): - Kuuskaistan selvityspyyntö Muistio / Operaattorisopimuksen päättäminen - Luonnos kaupunginhallituksen vastauksesta Kuuskaistan selvityspyyntöön Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Kuuskaistan selvityspyyntöön ja oheiseen operaattorisopimuksen päät tä mistä käsittelevään muistioon viitaten kaupunginhallitus päättää, että läh tö kohta na on viimeistään mennessä a) en si si jai ses ti neuvotella Kuuskaistankin esittämästä Ope raat to ri so pi muksen pur kamisesta, jolloin kaupunginhallitus edellyttää, että Kuuskaista palaut taa kau pun gin maksamat ennakkomaksut sekä kaupungin ja kuntalaisten suo rit ta mat liit ty mä mak sut tuottokorkoineen; b) ja toissijaisesti mahdollisuus neuvotella Kuuskaistan esittämästä to teut tamis kel poi ses ta vaihtoehdosta vielä kertaalleen. päättää hyväksyä oheisen luonnoksen mukaisen vas tauksen Kuuskaistan selvityspyyntöön. Keskustelun kuluessa Seppo Ijäs esitti Jussi Kanasen kannattamana, että edetään a) kohdan perusteella ja b) kohta poistetaan.

10 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Puheenjohtajan tiedustellessa onko kaupunginhallitus valmis yksimielisesti hyväksymään Jussi Kanasen kannattaman Seppo Ijäksen esityksen, kukaan ei vastustanut, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksyneen Seppo Ijäksen esityksen. Kuuskaistan selvityspyyntöön ja oheiseen operaattorisopimuksen päättämistä käsittelevään muistioon viitaten kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että lähtökohtana on viimeistään mennessä ensisijaisesti neuvotella Kuuskaistankin esittämästä Operaattorisopimuksen purkamisesta, jolloin kaupunginhallitus edellyttää, että Kuuskaista palauttaa kaupungin maksamat ennakkomaksut sekä kaupungin ja kuntalaisten suorittamat liittymämaksut tuottokorkoineen. kielto Toimenpiteet Ote + kirje Verkko-osuuskunta Kuuskaista Verkko-osuuskunta Kuuskaista on ilmoittanut, että osuuskunnan hallituksen kokous on , jolloin aikaisintaan on mahdollisuus käsitellä kaupungin esitystä. Kuuskaistan vastaus kaupunginhallituksen ehdolliseen neuvottelupyyntöön annetaan kokouksessa. ehdotus annetaan kokouksessa. Toimenpiteet kielto Ote Verkko-osuuskunta Kuuskaista

11 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kehittämissuositusten johdosta suoritettavat toimenpiteet 165/201/2015 Kuntalain ( 410/2015) 121 mukaan: "Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kulta kin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arvioin ti ker to mus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lau takun ta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä ar vioin nin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin ar viointi ker to mus antaa aihetta." Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arvioin ti ker to muk sen vuodelta 2014 ja saattoi sen edelleen kau pun gin hal lituk sen käsiteltäväksi. Keskushallinto on antanut ja hankkinut toimialajohtajilta selvityksen siitä, mi hin toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitetyn johdosta on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Liitejakelu: - Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kehittämissuositusten joh dosta suoritettavat toimenpiteet Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh päättää hyväksyä liitteen mukaisen selvityksen ke hit tämis suo si tus ten johdosta suoritettavista toimenpiteistä sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Toimenpiteet kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

12 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Lausunto Saarijärven seudun jätelautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle /532/2015 Saarijärven seudun jätelautakunta on varannut jäsenkunnille mah dol li suuden antaa jätelautakunnan sopimuksen mukaisesti lausunto jätelautakunnan vuo den 2016 talousarviosta mennessä. Liitejakelu: - Talousarvion perusteet ja talousarvio vuodelle 2016 Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki ovat siirtäneet vi ran omais teh tävät vain osittain Saarijärven seudun jätelautakunnalle. Pihtiputaan ja Vii tasaa ren osalta tämä tarkoittaa vain Sammakkokangas Oy:n lop pu si joi tus paikal le tai siellä hyödynnettävien tai Sammakkokangas Oy:n kautta jat ko käsit te lyyn menevien jätteiden jätteenkäsittelytaksaa. Muut jätehuollon vi ranomais teh tä vät hoidetaan Viitasaarella ja Pihtiputaalla Viitasaaren teknisen lau ta kun nan toimesta. Lisätiedot: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen, puh päättää todeta, että Viitasaaren kaupungilla ei ole huomau tet ta vaa Saarijärven seudun jätelautakunnan vuoden 2016 ta lous ar vioon. Toimenpiteet kielto Ote Saarijärven seudun jätelautakunta

13 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Edustajan valinta Keski-Suomen vammaispalvelusäätlön hallitukseen 1121/010/2009 Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ilmoittaa kirjeellään , että sää tiön valtuuskunnan syyskokouksessa valitaan hallituksen toimi kau den vaihtuessa sen puheenjohtaja ja jäsenet sekä heille hen ki lö koh taiset varajäsenet ja pyytää säätiön toimijatahoja valmistautumaan hallituksen uut ta toimikautta varten ja esittämään edustajansa uuteen hallitukseen. Uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa 2016 ja toi mikau si kestää Säätiössä on ollut se käytäntö, että samat henkilöt eivät toimi sekä hal li tukses sa että valtuuskunnassa. Liitejakelu: - Vammaispalvelusäätiön kirje ja valtuuskunnan sekä hallituksen nykyinen ko koon pa no. Viitasaaren kaupungin konserniohjeiden mukaan omistajan merkittävin vaikut ta mi nen yhteisön toimintaan toteutuu valitsemalla edustajat yhteisön hallin to- ja päätöksentekoelimiin ja edustajilla pitää olla kompetenssia arvioida yh tei sön toimintaa toiminta-ajatuksen, strategioiden ja toiminnalle ase tet tujen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Viitasaaren kaupungin varsinaisena jäsenenä Keski-Suomen vam mais pal velu sää tiön hallituksessa toimikaudella toimineen Pekka Nis kasen menehdyttyä kaupunginhallitus valitsi hänen tilalleen uu dek si varsinaiseksi jäseneksi Arto Kuntsin. Varajäsenenä on toiminut Eero Pulkkinen. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh päättää valita Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hal li tuk seen yhden varsinaisen jäsenen ja varajäsenen toimikaudelle

14 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Ote valittu edustaja, valtuuskunnan jäsen Mer vi Paananen, palkat, arkistosihteeri

15 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Yhteistyösopimus Heinäsuvannon luonto-opastusrakenteiden kunnostuksesta ja jatkohoidosta 391/613/2015 Heinäsuvannon kansainvälisesti arvokkaaksi lintukosteikoksi luokiteltu alue koostuu Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien rajalla si jait sevas ta, vuonna 1812 toteutetun järvenlaskun johdosta umpeenkasvaneesta ve ti ses tä luhtaisesta nevasta. Heinä-Suvannon pesimälinnusto on hyvin moni muo toi nen ja myös järven muutonaikainen merkitys on huomattava. Viitasaaren kaupunki, Metsähallitus, Keski-Suomen ELY-keskus sekä joukko maanomistajien edustajia ja lintuharrastajia kokoontui Vii tasaa ren kaupungintalolle sen jälkeen, kun ELY-keskus Heinäsuvannon raken tei den ylläpitäjänä oli ilmoittanut vetäytyvänsä rakenteiden yl lä pi tä mises tä. Tilaisuudessa päätettiin kiireellisistä toimenpiteistä, joihin kuului mm. alueella sijaitsevan nuotiopaikan katon ja vaarallisten pitkospuiden pur ka mi nen sekä varoituskylttien lisääminen huonossa kunnossa oleviin raken tei siin. Kesäkuun jatkoneuvottelussa Keski-Suomen ELY-keskus ilmoitti, että Heinä su van non rakenteiden kunnostustoimiin voidaan osoittaa määräraha ELY-kes kuk sel ta. Määrärahalla on tarkoitus poistaa osa alueen vanhoista pit kos puis ta, sorastaa pitkospuureitti osittain ja rakentaa osin myös uusia pit kok sia pysyvästi märille kosteikkokohdille. Edelleen itäisempi lintutorni pe rus kor ja taan siten, että lintutornin elinkaarta saadaan jatkettua vähintään kym me nen vuotta. Läntiselle lintutornille vievän pitkän pitkospuureitin yllä pi to kuitenkin lopetetaan. Alueen peruskunnostuksen jälkeen rakenteet ja niiden hoito siirtyvät Met sähal li tuk sel le. Viitasaaren kaupunki hoitaa jatkossakin nuotiopaikan polt topuu tar pei ta sekä kunnostaa Heinäsuvannolle johtavaa tietä aiemman käytän nön mukaisesti. Heinäsuvannon luonto-opastusrakenteiden kunnostuksesta ja jatkohoidosta on laadittu luonnos yhteistyösopimukseksi Metsähallituksen, Kes ki-suomen ELY-keskuksen ja kaupungin kesken. Liitejakelu: - Yhteistyösopimus Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh päättää hyväksyä oheisen yhteistyösopimuksen sekä ni-

16 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ me tä kaupungin yhteyshenkilöksi asiassa maanrakennusmestari Jukka Rauha lan. Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Ote teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Sa vo lai nen, maanrakennusmestari Jukka Rauhala, arkistosihteeri

17 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntyhtymän toiminta-ja taloussuunnitelmasta vuosille /200/2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä pyytää kirjeellään jäsenkunnilta esityksiä ja kannanottoja vuosien toimin ta- ja taloussuunnitelmassa huomioon otettavista seikoista. Esityksiä ja kan nan ot to ja valmistellessaan kuntien olisi hyvä kuulla myös kuntayhtymän hal lin nos sa olevia edustajia. Aluelukion rehtori Pentti Räisänen on antanut seuraavan lausunnon, johon si vis tys toi men toimialajohtaja Ritva Holster on yhtynyt: "Wiitaunionin sivistyslautakunta esittää lisättäväksi Äänekosken am ma til lisen koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman strategiakohtaan seu raa van tavoitelauseen: Keinoja nuorten koko ikäluokan koulutuksesta huolehtimisessa ovat - ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyö mm. joustavia hy väk si lu kukäy tän tei tä kehittämällä." Liitejakelu: - Jäsenkunnille saapunut kirje Lisätiedot: Sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster, puh päättää lausuntonaan koulutuskuntayhtymälle esittää, että kuntayhtymän strategiassa ja toiminnassa huomioitaisiin nuorille jär jestet tä vän ammatillisen koulutuksen vetovoiman kasvattaminen paikallisen työ elä män tarpeita lähtökohtana pitäen sekä ammatillisen ja lu kio kou lu tuksen yhteistyötä hyödyntäen mm. joustavia hyväksilukukäytänteitä ke hit tämäl lä. Kuntayhtymän toiminnan rahoitukseen liittyvää tavoitetta selvitä yk sik köhin ta ra hoi tuk sel la koulutuskuntayhtymälle kuuluvasta tehtävästä kau pungin hal li tus pitää hyvänä.

18 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Toimenpiteet kielto Ote Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

19 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 3/000/ Kiinteistönluovutusilmoituksia 9 kpl:tta. 2. Keskushallinnon viranhaltijapäätökset - Kaupunginhallituksen puheenjohtaja :t 3-4 (henkilöstöpäätös). - Kaupunginjohtaja 20 (etuosto-oikeuspäätös), 1 (hankintapäätös); so pimus oi keu den asiantuntijapalveluiden hankinta. 3. Pöytäkirjoja, pöytäkirjaotteita ym. - Teknisen lautakunnan pöytäkirja. - Viitasaaren johtoryhmän kokouksen muistio. - Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ hallituksen kokouskutsu liitteineen. - Keski-Suomen liitto/ maakuntahallituksen esityslista liitteineen. 4. Perusturvalautakunta - Yhteenveto Wiitaunionin yhteistoiminta-alueen (Kinnula, Pihtipudas ja Vii ta saa ri) kotihoitojen sisäisestä tarkastuksesta Väestömuutosten ennakkotiedot/ kesäkuu-heinäkuu Kutsu Keski-Suomen SOTE hankkeen järjestämään Jyväskylässä pidettävään lähipalveluseminaariin. Ilmoittautumiset men nes sä. 7. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - Lausuntopyyntö, viitteenä: Vapo Oy, Ihkajansuon turvetuotantoalueen ympä ris tö lu pa sekä toiminnan aloittamislupa Pihtipudas ja Viitasaari. Ym päris tö lau ta kun ta antaa tästä lausunnon. - Lausuntopyyntö, viitteenä: Tmi Kaakkolammen Lohi, Kaakkolammen Lohen kalankasvatuslaitoksen ja luonnonravintolammikon ympäristö- ja ve sita lous lu van lupamääräysten tarkistaminen, Viitasaari. Ympäristölautakunta an taa lausunnon kokouksessa. 8. Aluehallintovirasto/ työsuojelun vastuualue

20 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ Tarkastuskertomus suoritetusta työsuojelutarkastuksesta Vii tasaa ren kaupungintalon laitoshuollon osalta. 9. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (dnro 3543/1/14) maa-aines lu paa koskevasta valituksesta. 10. Valtiovarainministeriö - Asettamispäätös; Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säi lytyk sen palvelukokonaisuus. 11. Ympäristöjohtajan viranhaltijapäätös; Pohjoisen Kes ki-suomen ympäristötoimi/ Ympäristötarkastajan viransijaisuuden täyttäminen päivätty tiedote; Seutukaupungit alueiden uudistumiskyvyn kokei lu alueik si. 13. Ystävyyskunta Schlangenin 1000-v. juhlat - Kaupunginhallituksen päätöksen kohta 20 pohjalta matkan valmistelua on jatkettu siten, että valtuuston ja hallituksen pu heen joh tajien sekä kaupunginjohtajan lisäksi ystävyyskunnan 1000-v. juhlille ja messuil le osallistuvat matkailupäällikkö, vapaa-aikatoimenjohtaja, nuo ri so valtuus ton puheenjohtaja sekä viisihenkinen musiikkiryhmä Nuoret Wilmat mu siik ki opis ton opettajan kanssa. Oheisena liitteenä matkaohjelma sekä päi vi tet ty matkabudjetti. 14. Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella -hanke - Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja. 15. Kuntaliitto - Sopimus yhteisöllinen innovointi -projektiin osallistumisesta. päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Kohdan 13 osalta kau pun gin hal li tus päättää hyväksyä matkabudjetin oheisen liitteen mu kai sena. Kohdan 15 osalta kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimuksen yh teises tä innovoinnista Viitasaarella Kuntaliiton kanssa.

21 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/ kielto Toimenpiteet -

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot