TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA"

Transkriptio

1 1 TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA

2 2 MAAKUNTAKAAVA MRL:n voimaan tulleeseen muutokseen sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan Kaavajärjestelmän mukaisesti merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaavoissa. Kuntakaavoituksessa eli yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa osoitetaan vaikutuksiltaan paikalliset suuryksiköt. Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I, joka käsittelee kaupan sijoittumista maakunnassa, vahvistettiin ympäristöministeriössä ja samalla poistuvat vahvistetun maakuntakaavan Tervajokea koskeva varaus p ja kaupan vaihekaavan alakeskusta sekä kmt2 merkintää koskevat kokonaismitoitukset astuivat voimaan. Siirtymäpykälän tulkinta eroaa maakunnittain riippuen siitä kuinka pitkällä uutta lakipykälää noudattavat maakuntakaavat ovat. Pohjanmaa on ensimmäinen maakunta, jonka kaupan sijoittumista koskeva uudistetun lain mukainen kaava on vahvistettu. Huomioon ottaen kaavoitusjärjestelmän pitkäjänteisyyden, maakuntakaavan vahvistumisen ja siirtymäkauden jäljellä olevan ajan noin 1 ½ vuotta, on järkevintä valmistella Tervajoen yleiskaava vaihemaakuntakaavan I mukaisesti. Vaihemaakuntakaavan merkinnät Tervajoella ovat alakeskus ca merkintä ja tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö/keskittymä kmt2. Tervajoen osayleiskaavassa on tarkoituksenmukaista käyttää ympäristöministeriön ohjeen mukaista km-tv merkintää. Alakeskus ca Keskustatoimintojen alakeskukseen on mahdollista sijoitta enintään k-m2 suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö, josta korkeintaan k-m2 saa olla päivittäistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alakeskuksen ja muun taajaman yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja liikennejärjestelyihin. Kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus alakeskuksessa on k-m2. Paljon tilaa vaativan erikoiskaupansuuryksikkö kmt2 Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodinkonekauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään k-m2. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupallisen toiminnan ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Määräys astuu voimaan Tervajoki on olemassa oleva kauppapaikka Isonkyrön ja Vähänkyrön rajalla. Alueella on noin k-m2 paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, josta suurin osa on autokauppaa. On tärkeää,

3 3 että vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä Tervajoen kehittymiselle, ja sille että Tervajoki myös tulevaisuudessa voi olla kansallisesti merkittävä autokaupan kauppapaikka. MAAKUNTAKAAVAN PERUSTEENA OLEVAT KAUPALLISET SELVITYKSET Maakuntatason kaupallisten palvelujen selvitykset ja vaikutusten arviointi palvelevat maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä omaavaa Tervajoen autokaupan keskittymää. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta. Pohjanmaan maakuntakaavaa on tarkennettu vaihekaavalla 1, joka käsittelee kaupan sijoittumista maakunnassa. Vaihekaava 1 vahvistettiin ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa on osoitettu Tervajoen alueelle km merkintä, joka koskee seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä. Näihin varauksiin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arviointien tulee osoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien erityisten sisältövaatimusten täyttyminen. Vaihekaavaa laadittaessa on tehty laajat kaupalliset selvitykset. Ensimmäinen selvitys on Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa, jonka laati Santasalo Ky Maankäyttö ja rakennuslain kauppaa koskevan lain ( MRL 71 a ) muutoksen myötä on laadittu vielä kaksi lisäselvitystä ja ( Santasalo KY ). Selvitysten yhteydessä määriteltiin Kyrönmaan ja koko Vaasan työssäkäyntialueen palveluverkon suunnittelun lähtökohtia ja kaupan kehittämis- ja sijoittumisperiaatteita. Kaupan palveluverkkoselvityksessä määriteltiin kehittämisperiaatteet myös tilaa vaativaa kauppaa koskien. Keskeiset palveluverkkoselvityksen kaupan sijainnin ohjausta koskevat suositukset on koottu maakuntakaavan selostukseen. Sen mukaisesti Vaasan seudun erikoiskauppa kehittyy Vaasan ydinkeskustassa, Kivihaassa ja aluekeskuksissa sekä Risössä että Liisanlehdossa ottaen huomioon alueiden saavutettavuuden joukko- ja kevyellä liikenteellä sekä liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden. Tilaa vaativa erikoiskauppa kehittyy näiden alueiden lisäksi Tervajoen ja Vikbyn alueilla liikenteen toimivuus huomioon ottaen. Kyrönmaalla vähittäiskauppa painottuu Laihialle, joka on väestöltään suurin seudun kunnista. Tilaa vaativa erikoiskauppa keskittyy taas Tervajoelle, jossa erityisesti autokauppa keskittyy Isonkyrön puolelle. Tämä nostaa Isonkyrön kaupan myynnin yli 60%:iin seudun myynnistä. Autokauppa eroaa muusta vähittäiskaupasta korkean taloudellisen arvon johdosta. Maakuntakaavan selostuksessa on esitetty myös alueen sukkulointivirrat. Sukkulointivirrat sisältävät sekä työpaikka- että kaupallisten palvelujen synnyttämän sukkuloinnin. Työpaikat ovat Pohjanmaalla ja varsinkin Vaasan seudulla keskittyneet Vaasan kaupunkiin, jonka työpaikkaomavaraisuus on yli 130%. Ominaista Vaasan seudulle ovat suuret kansainväliset tuotantolaitokset sekä pienet alihankintayritykset, mikä synnyttää sukkulointia myös ympäristökuntiin. Sukkulointia muodostaa myös alueen kauppa.

4 4 Selvityksissä Kyrönmaan kaupallisten palvelujen laajentumistarpeeksi on arvioitu enimmillään k-m2. Paljon tilaa vaativan kaupan lisätarve sijoittuu pääasiassa Tervajoelle ja sen määräksi on arvioitu k-m2. Kaupallisten palvelujen enimmäislisätarve vuoteen 2030 mennessä, Santasalo Ky (2011) Vähittäiskauppa on kehittynyt Pohjanmaalla varsin voimakkaasti 2000-luvulla, samoin kuin koko maassa. Kauppa on kasvanut keskimääräistä nopeammin Vaasassa ja Kyrönmaalla. Väestönkasvu on ollut nopeinta Vaasan seudulla. Yksittäisissä kunnissa on kasvu ollut hyvinkin nopeaa. Korsnäsissä kaupan kasvuun vaikuttaa nettikaupan kasvu, samoin myös Kruunupyyssä. Isossakyrössä kaupan nopea kasvu on autokaupan ansiota. Vaasan seudulla erikoiskauppa, tavaratalot ja päivittäiskaupan suurmyymälät ovat ensisijaisesti keskittyneet Vaasaan. Suuria supermarketteja tai tavaratalokaupan yksikköjä on myös Laihian, Isonkyrön ja Vöyrin kuntakeskuksissa. Tervajoella päivittäistavarakaupan tarjonta muistuttaa luonteeltaan lähikauppapalveluja ja painottuu pääosin pieniin alle 400m2:n yksikköihin. Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet myymälätyypeittäin kertovat myymäläverkon rakenteesta.

5 5 KESKUSTAN MÄÄRITTELY TERVAJOELLA Tervajoen taajama ja sen keskustatoiminnot ovat muodostuneet vt 18 varteen. Tervajoen erikoispiirre on se, että se sijaitsee kahden kunnan alueella. Perinteiset keskusta toiminnot kuten päivittäistavarakauppa on keskittynyt enempi Vähänkyrön puolelle. Tilaa vaativa kauppa kuten autokauppa on taas keskittynyt enempi Isonkyrön puolelle. Tervajoen suppean alakeskustan alueelle ei ole tarkoituksen mukaista sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa sen luonteen ja tilatarpeen johdosta. Tämä on myös huomioitu vaihemaakuntakaavan ratkaisuissa. Vaihemaakuntakaavassa myös korostetaan tilaa vaativan kaupan luonteen olevan olemassa olevan kaupan laajentumista ja sen sijoittumista olemassa olevan kaupan läheisyyteen ja alakeskuksen ulkopuolelle. Tervajoen päivittäistavarakaupan tarjonta on luonteeltaan lähikauppaa, eikä näin vaaranna kuntakeskuksen kaupallisia palveluja. Tervajoelle ei vaihemaakuntakaavan mukaan voi sijoittaa keskustahakuisen vähittäiskaupan suuryksikköä tai keskittymää. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on Kyrönmaalla varattu C merkintä kuntakeskuksille ja Ca merkintä Tervajoelle. Tervajoella on myös P palvelualueiden merkintä. C merkintä sallii keskustatoimintojen alueelle kaupan suuryksiköiden sijoittamisen kuntakeskuksissa. Tervajoella ca merkinnällä osoitetaan Vähänkyrön ja Isonkyrön kuntien yhteinen alakeskus. Suunnittelumääräys; alueiden käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alakeskuksen ja muun taajaman vaihettumisvyöhykkeeseen, alueelle sijoittuvien palveluiden ja toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä taajamakuvaa. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. ja P merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävien yksityisten palvelujen alueita. Alue on varattu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin. Suunnittelumääräys; Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikennejärjestelyihin ja maisemaan. Vaihemaakuntakaavassa Tervajoki on keskustatoimintojen alakeskus ca. Kaupallisia palveluja koskevassa vaihemaakuntakaavassa 1 on Tervajoelle osoitettu myös merkintä kmt, joka sallii yhteensä k-m2 Tervajoen alueille sijoittuvalle paljon tilaa vaativalle kaupalle. Alakeskuksen kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus on yhteensä 8000 k-m2.

6 6 TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLISET SELVITYKSET Tervajoen historiallinen markkinapaikka on sijainnut Köpingissä Vähänkyrön puolella. Isossakyrössä kaupparakennuksien ja pankkien muodostama kyläkeskus on ollut aseman läheisyydessä Asematiellä. Tämä palvelujen keskus menetti vähitellen merkityksensä 70 ja 80 luvuilla. Rinta- Joupin autoliikkeen toiminnasta alkanut automyynti ja sen ympärille syntynyt autokauppa on viime vuosikymmeninä sijoittunut valtatien varteen. Valtatien suuntaisen Kaupparaitin rakentamisen jälkeen, autokauppaan liittyvä palvelutoiminta on laajentunut myös Kaupparaitin eteläpuolelle. Kaupparaitti liittää yhteen kaupalliset palvelualueet saumattomasti kahden kunnan välillä. Kaupparaitin kauppa on pääasiassa paljon tilaa vaativaa autokauppaa, joka muodostaa tyypillistä taajamien ulkopuolelle ja sisääntuloteiden varsille keskittynyttä laajoja toiminta-alueita vaativaa kauppaa. Autokaupan tilatarve sanelee rakennusten yksikerroksisen ja hallimaisen muodon ja sille on tyypillistä myös rakennuksia ympäröivät laajat asfaltoidut piha-alueet. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Vähänkyrön Köpingin alueelle. Tervajoen alueen yritystoiminta on vilkasta ja monipuolista. Tervajoen alueella on yhteensä noin 160 yritystä. Vaikka autokauppa on siitä näkyvin osa, on autokauppojen kokonaismäärä noin % kaikkien yritysten määrästä. Autokauppa on kuitenkin myös synnyttänyt merkittävää siihen liittyvää kauppa- ja huoltotoimintaa. Sekä Tervajoen alueella että koko Isonkyrön alueella on runsaasti autokauppaan liittyvää yritystoimintaa kuten moottoriajoneuvojen ja koneiden huoltoa, korjaamo-, automaalaus, autopurkamo ja autofiksaus liiketoimintaa. Lisäksi on varaosien, renkaiden ja autolasien myyntiä. Edellä mainittu yritystoiminta myös sijoittuu autokaupan läheisyyteen. Autokauppa ja siihen liittyvä muu kaupallinen toiminta ovat tyypillistä paljon tilaa vaativaa kauppaa. Myös maataloutta ja rakentamista palvelevat yritykset ova paljon tilaa vaativaa kauppaa. Paljon tilaa vaativaa kauppaa on Tervajoen alueelle yhteensä noin k-m2 ja muuta kauppaa noin 4000 k-m2. Tyypillinen piirre autokaupalle on se, että autokauppa on mahdollista aloittaa pelkällä sorakentällä ja vaatimattomin rakennuksin. Muuhun kauppaa kuuluvat päivittäistavarakaupat, joita alueelle on kolme. Päivittäistavarakaupat palvelevat lähialueita. Erikoistavaran kauppa on hyvin moni-ilmeistä niin sijainniltaan, kauppatavaltaan kuin myyntiartikkeleiden osalta. Alueella on teollista ja design tuotantoa ja siihen liittyvää kauppa. Teollista tuotantoa ja siihen liittyvää kauppaa edustavat muovi-, puu- ja koneteollisuus. Alueella on maahantuojia ja siihen liittyvää kauppaa kuten kodin tekstiilit, urheiluaseet ja huviteltat sekä niihin liittyvät rakenteet. Alueella on myös jonkin verran perinteistä erikoistavaran kauppaa kuten optikkoliike, kodinkoneliike, sähköliike, apteekki ja taideliike. Perinteisen erikoistavaran kaupan liiketilat ovat Tervajoen alueella suhteellisen pieniä ja palvelevat lähialueita. Maahantuontiin ja tuotantoon liittyvä erikoistavaran kauppa on osittain siirtynyt myös verkkokauppaan.

7 7 Tervajoen alueen kaupallinen selvitys Kaupallinen palvelu Nykyinen / Yrityksen toiminnan luonne liiketila n. k-m2 Paljon tilaa vaativa kauppa Rinta-Joupin 3600 x Autoliike Oy 1. Rinta-Joupin 1400 x Autoliike Oy 2. Arton Auto Oy 2500 x Kaupparaitin auto 100 x Oy Erikoiskauppa Päivittäistavarakauppa

8 8 T Lauttamus Oy 450 x Tervajoen Ässä 420 x Auto Värimarket 300 x Varaosa Vuorio Ky 400 Automyynti 250 x Veljekset Rintamäki Oy Mika Minni Oy 50 x Star Market 1200 x Sähköliike, optikko, 500 x kodinkoneliike Vaasa: R-Kioski 150 x Sale, Tervajoki 650 x Apteekki 100 x Agri-Market, 2150 x Kyrönmaa Kyrön Rengas Oy 300 x Rinta-Jouppi, x Kesmotors Vaasa 400 x Automyynti Jape 100 x Trading Automyynti E.Erkkilä 100 x Rengasmesta Oy 1000 x Muut 1000 x erikoistavaran kaupat Tervajoen alueella Muut autoalan kaupat Tervajoen alueella 2000 x

9 9 Moottoriajoneuvojen myynti ja siihen liittyvä yritystoiminta kuten korjaamot, varaosamyynti, rengasmyynti, automaalaus, autojen fiksaus ja autopurkamot Tervajoen alueella. LIITE 4, Tervajoen alueen yritykset

10 10 Kartta koko kunnan alueesta, mihin on merkitty Tervajoen asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat autokaupat. - pienet yksiköt, myytäviä autoja muutama, 3 ja 7 - keskikokoiset yksiköt, myytäviä autoja kymmeniä, ei rakennettua autojen myyntitilaa 2 ja 6 - suuryksiköt, liiketilan koko yli 2000 k-m2, 1, 4 ja 5 Liite 3, Isonkyrön merkittävimmät autoliikkeet Kartta kunnan alueesta, mihin on merkitty moottoriajoneuvojen myyntiin liittyvä toiminta kuten korjaamot, varaosamyynti, rengasmyynti, automaalaus, autojen fiksaus ja autopurkamot Tervajoen asemakaava-alueen ulkopuolella. LIITE 2, Yritysluettelo; Auto- ja konekorjaamot, moottoriajoneuvojen osat ja varusteet

11 11 OSAYLEISKAAVAN SISÄLTÄMÄT KAUPALLISTEN PALVELUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tervajoen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä on osoitettu maakuntakaavassa Tervajoen alakeskuksen kupeeseen. Koska vaihemaakuntakaava ainoastaan sallii jo olemassa olevan tilaa vaativan erikoistavarakaupan laajentamisen alueella, ei kaavan toteuttamisella ole merkittäviä vaikutuksia seutu- tai yhdyskuntarakenteeseen, kaupalliseen tarjontaan tai saavutettavuuteen, ostovoimien siirtymiseen eikä liikennejärjestelyihin. Tilaa vaativa kauppa ei synnytä jatkuvia liikennevirtoja kuten päivittäistavarakauppa, koska niissä asiointi ei ole päivittäistä. Tervajoki on myös hyvin saavutettavissa linja-autolla ja junalla. Huomioon otettaessa autokaupan ja muun tilaa vaativan kaupan luonne ei kaupan aiheuttama liikenne vaaranna valtatie 18 liikenteen sujuvuutta. Taloudellisesti kaupan kehittymisellä on positiivinen vaikutus, koska se turvaa olemassa olevia elinkeinomuotoja. Tervajoen lisäksi Isossakyrössä on muuallakin autokaupan yritystoimintaa, joilla ei nykyisillä paikoilla ole laajentumismahdollisuuksia nykyisen lain voimaantulon jälkeen. Näille yrittäjille Tervajoki tarjoaa mahdollisuuden elinkeinon kehittämiselle. Samalla tämä keskittyminen eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä lisää liikenneturvallisuutta. Isonkyrön ja Vaasan Vähänkyrön alueella on runsaasti yritystoimintaa, joitten toimialaluokitukseen sisältyy autokauppa. (liite) Myös nämä yrittäjät ovat osoitus potenttialista toimijoista, jotka tarvitsevat mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja sen Tervajoki mahdollistaa.

12 12 Paljon tilaa vaativan kaupan aluevarausten vaikutusten arviointi Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen - alue- ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen/tiivistyminen + Tilaa vaativan autokaupan keskittäminen Tervajoelle tiivistää ja selkeyttää yhdyskuntarakennetta. Tervajoen lisäksi Isossakyrössä on muuallakin autokaupan yritystoimintaa, joilla ei nykyisillä paikoilla ole laajentumismahdollisuuksia nykyisen lain voimaantulon jälkeen. Näille yrittäjille Tervajoki tarjoaa mahdollisuuden elinkinon kehittämiselle. Samalla tämä keskittyminen eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä lisää liikenneturvallisuutta. Isonkyrön ja Vaasan Vähänkyrön alueella on runsaasti yritystoimintaa, joitten toimialaluokitukseen sisältyy autokauppa. (liite) Nämä yrittäjät ovat osoitus potenttialista toimijoista, jotka tarvitsevat mahdollisuuden kehittää toimintaa ja sen Tervajoki mahdollistaa. - keskusten väliset suhteet, seudullinen keskusverkko, pää- ja alakeskusten kehitys, ydinkeskustan kehitys - asutuksen, työpaikkojen ja palvelun alueellinen sijoittuminen - uusien liikenneyhteyksien tarve ja liikenneverkon muutokset + Koska vaihemaakuntakaava ainoastaan sallii jo olemassa olevan tilaa vaativan erikoistavarakaupan laajentamisen alueella, ei kaavan toteuttamisella ole merkittäviä vaikutuksia seutu- tai yhdyskuntarakenteeseen, kaupalliseen tarjontaan tai saavutettavuuteen, ostovoimien siirtymiseen eikä liikennejärjestelyihin. - palvelutarjonnan alueellinen kehitys ei merkittäviä vaikutuksia Tervajoen tilaa vaativan kaupan kehittyminen turvaa myös muiden palvelujen säilymistä. - keskusta-alueiden kaupalliset palvelut ja niiden kehitys ei vaikutuksia Tervajoki on kaavan mukaan seudullisen tilaa vaativan kaupan keskuksen lisäksi ainoastaan lähipalvelukeskus, jolla ei ole vaikutuksia keskusta-alueiden kaupalliseen palveluun ja niiden kehitykseen. - asemakaavassa yksittäisen Ei sisällä hankkeistusta

13 13 hankkeen suhde yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautolla tehtävien asiointimatkojen määrä- ja liikennesuorite ei merkittäviä vaikutuksia Tilaa vaativassa kaupassa asioimisliikenne ei ole päivittäistä eikä viikoittaista. Tilaa vaativan kaupan lisäneliöt eivät aiheuta suuria liikennevirtoja. - liikenteellinen saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla - Kevyen- ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet - liikenneväylien välityskyky- ja turvallisuus + Hyvä saavutettavuus rautateitse ja maanteitse. + Tervajoella sijaitsee rautatieasema, jolla pysähtyvät kaikki Vaasa-Seinäjoki välillä liikennöivät junat. Tervajoki on siten hyvin saavutettavissa jouhevasti eri puolilta Suomea. Myös säännöllinen linja-autoliikenne kulkee Tervajoen kautta. Tervajoella on Matkahuollon toimipiste. Tervajoella on sekä Vaasan että Isonkyrön alueella laaja kevyen liikenteen verkosto. ( Liikenneselvitykset) + Sito OY. selvityksen mukaan Siton arvion mukaan valtatien molemmin puolin kehittyvä maankäyttö ( asuminen/ palvelut/ kauppa) muodostavat uutta liikennetuotosta noin 4600 ajoneuvoa vuorokaudessa nykyisen liikenteen lisäksi. Tällöin valtatien 18 liittymien toimivuus sekä liikenteen kulku valtatien toiselta puolelta toiselle on avain kysymys Tervajoen liikenneverkon kehittämisessä. Osayleiskaava mahdollistaa kolmivaiheisen liikenneverkon kehittämisen, joka vastaa toimivuuden ja turvallisuuden tavoitteita. Vaikutukset yhdyskuntatalouteen: - Liikenneväylien ja muun infrasruktuurin rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. - liikennekustannukset Valtatien tasoinen liikenne asettaa tarpeita kaavassa esitettyihin liikenneratkaisuihin. Liikenneväylien kehittämiselle ja risteysjärjestelyille on olemassa tarve jo alueen nykyisen liikenteen ja maankäytön pohjalta. Tilaa vaativan kaupan aiheuttamilla liikennevirroilla ei ole merkittävää vaikutusta kustannuksiin.

14 14 - muut yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaupan kehittymisellä on positiivisia taloudellisia vaikutuksia yhdyskuntatalouteen. Alueella on olemassa olevat teknisen huollon verkostot. Vaikutukset luontoon Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - palvelutarjonnan alueellinen kehitys - kaupallisten palvelujen saavutettavuus ja asiointimatkojen pituudet - lähipalvelujen toiminta- ja kehitysmahdollisuudet ei merkittäviä vaikutuksia ei vaikutuksia ei vaikutuksia Selvitysten mukaan tilaa vaativan kaupan maankäytöllä ei ole vaikutuksia luonnonympäristön merkittäviin arvoihin. Tervajoen historiallinen markkinapaikka on sijainnut Köpingissä Vähänkyrön puolella. Isossakyrössä kaupparakennuksien ja pankkien muodostama kyläkeskus on ollut aseman läheisyydessä Asematiellä. Rinta- Joupin autoliikkeen toiminnasta alkanut automyynti ja sen ympärille syntynyt palvelutoiminta on sijoittunut valtatien varteen. Valtatien suuntaisen Kaupparaitin rakentamisen jälkeen, autokauppaan liittyvä palvelutoiminta on laajentunut myös Kaupparaitin eteläpuolelle. Kaupparaitti liittää yhteen kaupalliset palvelualueet saumattomasti kahden kunnan välillä. Kaupparaitin kauppa on pääasiassa paljon tilaa vaativaa kauppaa. Tilaa vaativan kaupan tilatarve sanelee rakennusten yksikerroksisen ja hallimaisen muodon. Tilaa vaativalle kaupalle on tyypillistä myös rakennuksia ympäröivät laajat asfaltoidut piha-alueet ja ne muodostavat tyypillistä taajamien ulkopuolelle ja sisääntuloteiden varsille keskittynyttä laajoja toiminta-alueita vaativaa kauppaa. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Vähänkyrön Köpingin alueelle. Aluevaraukset sijoittuvat nykyiseen taajamarakenteeseen. Kaupan kehittymisellä on positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Alakeskuksen

15 15 - palvelujen saavutettavuus eri väestöryhmien kannalta ei vaikutuksia - palvelujen sijainti suhteessa julkisiin palveluihin ei vaikutuksia - liikenteen päästöt ja melu ei merkittäviä vaikutuksia monipuolinen palvelutarjonta säilyy ja sillä on mahdollisuus kehittyä tilaa vaativan kaupan kehittymisen myötä. Valtatien liikenteen kasvu aiheuttaa alueella merkittävämmän vaikutuksen liikenteen päästöihin ja meluun. - elinympäristön turvallisuus Kaavassa osoitettu mahdollisuus risteysjärjestelyjen kehittämiseen kohentaa elinympäristön turvallisuutta nykyisestä. Tilaa vaativan kaupan laajentumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia elinympäristön turvallisuuteen. Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin - kilpailuasetelma Aluevaraukset mahdollistavat uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle, mikä lisää valintamahdollisuutta ja edistää toimivaa kilpailua. - myymälärakenne ei vaikutuksia - kannattavuus Kaupan keskittämisellä on kaupan kannattavuuteen positiivisia vaikutuksia - kulutuksen kehitys ja siirtymät ei vaikutuksia

16 16 TERVAJOEN OSAYLEISKAAVA, EHDOTUSVAIHE Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeva lainmuutos tuli voimaan Lain muutos koskee tilaa vaativaa kauppaa. Liite 1 MKR 71a :n mukaan myös tilaa vaativa kauppa määritellään aikaisemmasta poiketen vähittäiskaupan yksiköksi. Liitteessä, Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus on esitetty mm. eri kaavatasoilla käytettävät kaavamerkinnät ja määräykset. Yleiskaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolella vähittäiskaupan suuryksikölle tarkoitetut alueet osoitetaan merkinnällä KM, kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Merkintä koskee myös sellaisen maankäyttö- ja rakennuslain 71 d pykälässä tarkoitetun vähittäiskaupan myymäläkeskittymän sijoittamista, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. KM-merkintää on syytä täsmentää yleiskaavamääräyksellä. Täsmennykset voivat koskea alueen toteutusta, suuryksiköiden mitoitusta kaupan laatua ja toteutuksen ajoitusta. Tervajoen alueella osoitetaan tilaa vaativan kaupan alueet KM-tv. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa merkitykseltään vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa. Liitteessä, Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus on esitetty mm. eri kaavatasoilla käytettävät kaavamerkinnät ja määräykset. Tervajoen osayleiskaavamerkintä on korjatussa ehdotuksessa seuraava: KM-tv, KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISKAUPAN SUURYKSIKÖN TAI MYYMÄLÄKESKITTYMÄN (MKR 71d ) Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodinkonekauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään k-m2 Vaasan ja Isonkyrön Tervajoen alueella. Kuntien tulee alueen jatkosuunnittelun yhteydessä tarkentaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan sijoittuminen Tervajoen alueella SAINI HEIKKURI-ALBORZI, ARKKITEHTI SAFA, Osuuskunta Partners' Consulting House LIISA KASI, ALUEARKKITEHTI, ISONKYRÖN KUNTA

17 17 Liite 1: KAUPPAA KOSKEVAN LAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeva lainmuutos tuli voimaan Lain muutos koskee tilaa vaativaa kauppaa. MRL 71a :n mukaan myös tilaa vaativa kauppa määritellään aikaisemmasta poiketen vähittäiskaupan yksiköksi, jota koskevat seuraavat MRL:n lain kohdat: 71 a ( /319) Vähittäiskaupan suuryksikkö Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan tässä laissa yli kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. 71 b ( /319) Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle Osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. 71 c ( /319) Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 71 d ( /319) Asemakaavan oikeusvaikutukset vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiseen Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös olemassa olevan vähittäiskaupan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan suuryksikön laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäiskaupan myymälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei ole merkittävä. 71 e ( /319) Vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset

18 18 Sen lisäksi, mitä 57 :ssä säädetään, asemakaavamääräykset voivat koskea vähittäiskaupan laatua ja kokoa, jos se kaupan palvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen. Lainmuutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan 71 a :n mukaista vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan vasta Ympäristöministeriö on julkistanut kirjeen selkiyttääkseen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen siirtymäaikaa koskevien säännösten tulkintaa erityisesti paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta. Ympäristöministeriön Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus oppaassa

19 19 LIITE 2, YRITYSLUETTELO, AUTO- JA KONEKORJAAMOT, MOOTTORIAJONEUVOJEN OSAT JA VARUSTEET 1. T.Niemen automaalaus ja peltikorjaamo Viljavarastontie 18, Orismala puh ruostevauriokorjaukset ja kolarikorjaukset - automaalaukset, muovikorjaukset, katsastusremontit 2. Korjaamo Arto Kuusikko Varsahaantie 41, Isokyrö p. (06) , maatalouskoneiden ja autojen korjaus 3. JJ-Konehuolto Oy Kortesluomantie 52, Orismala p J. Jokinen - maatalouskoneiden huoltoa- ja varaosia 4. T:mi V-P Sepänmäki Turppalantie 31, Isokyrö p. (06) , f. (06) autojen korjaus sekä maalaus, katsastusremontit 5. Dieselkorjaamo V. Kujala Valtaalantie 434, Isokyrö p. (06) huollot, kaikki automerkit - pakokaasutestit, moottorikorjaukset - katsastukset - diesel- ja sähkötyöt, diagnoositestit 6. Hannun Autosepät Pohjankyröntie 61, Isokyrö emai: - autojen korjaamotoiminta ja myynti - tuulilasin korjaukset 7. AD Auto- ja konekorjaamo Velj. Lehtonen Ikolanlarvantie 2, Isokyrö p. (06) määräaikaishuollot - autojen ja pienkoneiden korjaus - varaosa- ja tarvikevälitys 8. Lehmäjoen Huolto ja Baari Veljekset Mäkynen Lehmäjoentie 1250, Lehmäjoki p. (06) autohuolto 9. Autoliike Boss Boys Oy Napuen kylätie 6, Isokyrö p automyynti - autojen fiksaus, automaalaus - katsastus-, korjaus- ja huoltotyöt 10. TT Huolto- ja korjaustyöt Pohjankyröntie 278, Isokyrö p tthuoltojakorjauspalvelu.weebly.com - konekorjaukset, hiekkapuhallukset - maalaukset 11. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p kaikkien automerkkien huollot - nelipyöräsuuntaukset - vikakoodienluku/huoltovalojen nollaukset - katsastushuollot/katsastukset 12. HPH-Motors Hannu-Pekka Fiiantie 6, Isokyrö p autojen ja koneiden korjaus ja huolto - autohifi asennukset 13. Autovarustelu Ala-Lahti Oy Tuuralantie 592, Isokyrö p lämmittimet, asennus-, huolto- ja korjauspalvelu, varaosat - matkailuautojen ilmastointilaitteet - peruutuskamerat, TDI tuning, navigointi, invertterit, nopeudenrajoitin 14. Arton Auto Kaupparaitti 17, Tervajoki - autohuollot p varaosat p Härkäkiven Paja Pysäkkitie 38, Isokyrö p autojen ja koneiden korjausta - maatalouskoneiden huolto ja korjaus 16. HPCar H-P Hemminki Fiiantie 6, Isokyrö p autojen ja koneiden korjaus - lasien tummennus, Hifi asennustyöt - pesut ja vahaukset 17. Kujala-Piste Oy Laurilantie 3, Isokyrö p raskaankaluston huollot ja korjaukset - päällyrakenteet AUTOPURKAAMOT: 18. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p Toyota purkuosat - kaikkien automerkkien huolto/korjaus - uudet tarvikeosat AUTOMAALAAMOT, KOLARIKORJAAMOT 19. T.Niemen automaalaus ja peltikorjaamo Kortesluomantie 52, Orismala puh ruostevauriokorjaukset ja kolarikorjaukset - automaalaukset, muovikorjaukset, katsastusremontit 20. Automaalaamo Mika Ikola Napuen kylätie 23, Isokyrö p , f. (06) automaalaus/peltikorjaus 21. Kolarikorjaamo H. Mäkynen Olkitie 28, Tervajoki p.(06) , autojen kolari-, ruostekorjaukset ja maalaukset 22. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p kolarikorjaukset ja automaalaamo - muovikorjaukset ja hitsaukset 23. Automaalaamo M.R. Koski Ay Aittastentie 19, Lehmäjoki p.(06) , f.(06) Martti Rainer autojen ja työkoneiden pelti- ja maalaustyöt - tuulilasien vaihtotyöt - vakuutusyhtiöiden työt AUTOJEN FIKSAUS 24. Kari Luoma Rekipellontie 9, Isokyrö p./f. (06) , autojen sisäpesut, vahaukset 25. Jupen Autofiksaus Myllymäentie 1, Isokyrö p. (06) , emali: - autofiksaus, -korjaus ja myynti MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS 26. Tmi H.Kuuttila Harrinkuja 3, Isokyrö - Moottoripyöräkorjaamo ja huolto

20 20 LIITE 3: ISONKYRÖN MERKITTÄVIMMÄT AUTOLIIKKEET Rinta-Joupin Autoliike Oy Olkitie 7, Tervajoki p. (06) , f. (06) automyynti Arton Auto Oy Kaupparaitti 17, Tervajoki p f. (06) automyynti - varaosat p huolto p Automyynti Veljekset Rintamäki Oy Olkitie 6, Tervajoki Petri p Heikki p f. (06) tai - automyynti Automyynti M. Sumuvuori Oy Tervajoentie 290, Tervajoki p automyynti Kaupparaitin Auto Oy Kaupparaitti 15, PL 18, Tervajoki p automyynti Star Auto Tervajoentie 290, Tervajoki p automyynti Kupen Auto Oy Orismalantie 6, Orismala Kaupparaitti 20, Tervajoki p , automyynti Lae-Invest Oy Laurilantie 7, Isokyrö p , f. (06) automyynti - autopurkaamo - kolarikorjaukset - automaalaus Tervajoen Ässäauto Kaupparaitti 22, Tervajoki p./f. (06) , automyynti Kuljetusliike Jorma Havina Ikolanlarvantie 1, Isokyrö Jorma Havina p Antti Havina p automyynti Automyynti T.Lauttamus Oy Kaupparaitti 18, Tervajoki p. (06) p Lauttamus p Ylänkö - automyynti Mika Minni Oy Autoväylä 6, Tervajoki p maasturit - myynti ja maahantuonti Automyynti Boss Boys Oy Napuen kylätie 6, Isokyrö p Tero Heikinmäki - automyynti - autojen fiksaus - automaalausta - katsastuskorjauksia ja huoltotyötä

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa Selostus Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012 2 POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAAN

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Illustraatio. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, 4.5.2015. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 5. kaupunginosa, Osa korttelia 231 Asemakaavan

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot