TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA"

Transkriptio

1 1 TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA

2 2 MAAKUNTAKAAVA MRL:n voimaan tulleeseen muutokseen sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan Kaavajärjestelmän mukaisesti merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaavoissa. Kuntakaavoituksessa eli yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa osoitetaan vaikutuksiltaan paikalliset suuryksiköt. Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I, joka käsittelee kaupan sijoittumista maakunnassa, vahvistettiin ympäristöministeriössä ja samalla poistuvat vahvistetun maakuntakaavan Tervajokea koskeva varaus p ja kaupan vaihekaavan alakeskusta sekä kmt2 merkintää koskevat kokonaismitoitukset astuivat voimaan. Siirtymäpykälän tulkinta eroaa maakunnittain riippuen siitä kuinka pitkällä uutta lakipykälää noudattavat maakuntakaavat ovat. Pohjanmaa on ensimmäinen maakunta, jonka kaupan sijoittumista koskeva uudistetun lain mukainen kaava on vahvistettu. Huomioon ottaen kaavoitusjärjestelmän pitkäjänteisyyden, maakuntakaavan vahvistumisen ja siirtymäkauden jäljellä olevan ajan noin 1 ½ vuotta, on järkevintä valmistella Tervajoen yleiskaava vaihemaakuntakaavan I mukaisesti. Vaihemaakuntakaavan merkinnät Tervajoella ovat alakeskus ca merkintä ja tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö/keskittymä kmt2. Tervajoen osayleiskaavassa on tarkoituksenmukaista käyttää ympäristöministeriön ohjeen mukaista km-tv merkintää. Alakeskus ca Keskustatoimintojen alakeskukseen on mahdollista sijoitta enintään k-m2 suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö, josta korkeintaan k-m2 saa olla päivittäistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alakeskuksen ja muun taajaman yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja liikennejärjestelyihin. Kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus alakeskuksessa on k-m2. Paljon tilaa vaativan erikoiskaupansuuryksikkö kmt2 Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodinkonekauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään k-m2. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupallisen toiminnan ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Määräys astuu voimaan Tervajoki on olemassa oleva kauppapaikka Isonkyrön ja Vähänkyrön rajalla. Alueella on noin k-m2 paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, josta suurin osa on autokauppaa. On tärkeää,

3 3 että vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä Tervajoen kehittymiselle, ja sille että Tervajoki myös tulevaisuudessa voi olla kansallisesti merkittävä autokaupan kauppapaikka. MAAKUNTAKAAVAN PERUSTEENA OLEVAT KAUPALLISET SELVITYKSET Maakuntatason kaupallisten palvelujen selvitykset ja vaikutusten arviointi palvelevat maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä omaavaa Tervajoen autokaupan keskittymää. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta. Pohjanmaan maakuntakaavaa on tarkennettu vaihekaavalla 1, joka käsittelee kaupan sijoittumista maakunnassa. Vaihekaava 1 vahvistettiin ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa on osoitettu Tervajoen alueelle km merkintä, joka koskee seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä. Näihin varauksiin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arviointien tulee osoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien erityisten sisältövaatimusten täyttyminen. Vaihekaavaa laadittaessa on tehty laajat kaupalliset selvitykset. Ensimmäinen selvitys on Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa, jonka laati Santasalo Ky Maankäyttö ja rakennuslain kauppaa koskevan lain ( MRL 71 a ) muutoksen myötä on laadittu vielä kaksi lisäselvitystä ja ( Santasalo KY ). Selvitysten yhteydessä määriteltiin Kyrönmaan ja koko Vaasan työssäkäyntialueen palveluverkon suunnittelun lähtökohtia ja kaupan kehittämis- ja sijoittumisperiaatteita. Kaupan palveluverkkoselvityksessä määriteltiin kehittämisperiaatteet myös tilaa vaativaa kauppaa koskien. Keskeiset palveluverkkoselvityksen kaupan sijainnin ohjausta koskevat suositukset on koottu maakuntakaavan selostukseen. Sen mukaisesti Vaasan seudun erikoiskauppa kehittyy Vaasan ydinkeskustassa, Kivihaassa ja aluekeskuksissa sekä Risössä että Liisanlehdossa ottaen huomioon alueiden saavutettavuuden joukko- ja kevyellä liikenteellä sekä liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden. Tilaa vaativa erikoiskauppa kehittyy näiden alueiden lisäksi Tervajoen ja Vikbyn alueilla liikenteen toimivuus huomioon ottaen. Kyrönmaalla vähittäiskauppa painottuu Laihialle, joka on väestöltään suurin seudun kunnista. Tilaa vaativa erikoiskauppa keskittyy taas Tervajoelle, jossa erityisesti autokauppa keskittyy Isonkyrön puolelle. Tämä nostaa Isonkyrön kaupan myynnin yli 60%:iin seudun myynnistä. Autokauppa eroaa muusta vähittäiskaupasta korkean taloudellisen arvon johdosta. Maakuntakaavan selostuksessa on esitetty myös alueen sukkulointivirrat. Sukkulointivirrat sisältävät sekä työpaikka- että kaupallisten palvelujen synnyttämän sukkuloinnin. Työpaikat ovat Pohjanmaalla ja varsinkin Vaasan seudulla keskittyneet Vaasan kaupunkiin, jonka työpaikkaomavaraisuus on yli 130%. Ominaista Vaasan seudulle ovat suuret kansainväliset tuotantolaitokset sekä pienet alihankintayritykset, mikä synnyttää sukkulointia myös ympäristökuntiin. Sukkulointia muodostaa myös alueen kauppa.

4 4 Selvityksissä Kyrönmaan kaupallisten palvelujen laajentumistarpeeksi on arvioitu enimmillään k-m2. Paljon tilaa vaativan kaupan lisätarve sijoittuu pääasiassa Tervajoelle ja sen määräksi on arvioitu k-m2. Kaupallisten palvelujen enimmäislisätarve vuoteen 2030 mennessä, Santasalo Ky (2011) Vähittäiskauppa on kehittynyt Pohjanmaalla varsin voimakkaasti 2000-luvulla, samoin kuin koko maassa. Kauppa on kasvanut keskimääräistä nopeammin Vaasassa ja Kyrönmaalla. Väestönkasvu on ollut nopeinta Vaasan seudulla. Yksittäisissä kunnissa on kasvu ollut hyvinkin nopeaa. Korsnäsissä kaupan kasvuun vaikuttaa nettikaupan kasvu, samoin myös Kruunupyyssä. Isossakyrössä kaupan nopea kasvu on autokaupan ansiota. Vaasan seudulla erikoiskauppa, tavaratalot ja päivittäiskaupan suurmyymälät ovat ensisijaisesti keskittyneet Vaasaan. Suuria supermarketteja tai tavaratalokaupan yksikköjä on myös Laihian, Isonkyrön ja Vöyrin kuntakeskuksissa. Tervajoella päivittäistavarakaupan tarjonta muistuttaa luonteeltaan lähikauppapalveluja ja painottuu pääosin pieniin alle 400m2:n yksikköihin. Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet myymälätyypeittäin kertovat myymäläverkon rakenteesta.

5 5 KESKUSTAN MÄÄRITTELY TERVAJOELLA Tervajoen taajama ja sen keskustatoiminnot ovat muodostuneet vt 18 varteen. Tervajoen erikoispiirre on se, että se sijaitsee kahden kunnan alueella. Perinteiset keskusta toiminnot kuten päivittäistavarakauppa on keskittynyt enempi Vähänkyrön puolelle. Tilaa vaativa kauppa kuten autokauppa on taas keskittynyt enempi Isonkyrön puolelle. Tervajoen suppean alakeskustan alueelle ei ole tarkoituksen mukaista sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa sen luonteen ja tilatarpeen johdosta. Tämä on myös huomioitu vaihemaakuntakaavan ratkaisuissa. Vaihemaakuntakaavassa myös korostetaan tilaa vaativan kaupan luonteen olevan olemassa olevan kaupan laajentumista ja sen sijoittumista olemassa olevan kaupan läheisyyteen ja alakeskuksen ulkopuolelle. Tervajoen päivittäistavarakaupan tarjonta on luonteeltaan lähikauppaa, eikä näin vaaranna kuntakeskuksen kaupallisia palveluja. Tervajoelle ei vaihemaakuntakaavan mukaan voi sijoittaa keskustahakuisen vähittäiskaupan suuryksikköä tai keskittymää. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on Kyrönmaalla varattu C merkintä kuntakeskuksille ja Ca merkintä Tervajoelle. Tervajoella on myös P palvelualueiden merkintä. C merkintä sallii keskustatoimintojen alueelle kaupan suuryksiköiden sijoittamisen kuntakeskuksissa. Tervajoella ca merkinnällä osoitetaan Vähänkyrön ja Isonkyrön kuntien yhteinen alakeskus. Suunnittelumääräys; alueiden käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alakeskuksen ja muun taajaman vaihettumisvyöhykkeeseen, alueelle sijoittuvien palveluiden ja toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä taajamakuvaa. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. ja P merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävien yksityisten palvelujen alueita. Alue on varattu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin. Suunnittelumääräys; Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikennejärjestelyihin ja maisemaan. Vaihemaakuntakaavassa Tervajoki on keskustatoimintojen alakeskus ca. Kaupallisia palveluja koskevassa vaihemaakuntakaavassa 1 on Tervajoelle osoitettu myös merkintä kmt, joka sallii yhteensä k-m2 Tervajoen alueille sijoittuvalle paljon tilaa vaativalle kaupalle. Alakeskuksen kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus on yhteensä 8000 k-m2.

6 6 TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLISET SELVITYKSET Tervajoen historiallinen markkinapaikka on sijainnut Köpingissä Vähänkyrön puolella. Isossakyrössä kaupparakennuksien ja pankkien muodostama kyläkeskus on ollut aseman läheisyydessä Asematiellä. Tämä palvelujen keskus menetti vähitellen merkityksensä 70 ja 80 luvuilla. Rinta- Joupin autoliikkeen toiminnasta alkanut automyynti ja sen ympärille syntynyt autokauppa on viime vuosikymmeninä sijoittunut valtatien varteen. Valtatien suuntaisen Kaupparaitin rakentamisen jälkeen, autokauppaan liittyvä palvelutoiminta on laajentunut myös Kaupparaitin eteläpuolelle. Kaupparaitti liittää yhteen kaupalliset palvelualueet saumattomasti kahden kunnan välillä. Kaupparaitin kauppa on pääasiassa paljon tilaa vaativaa autokauppaa, joka muodostaa tyypillistä taajamien ulkopuolelle ja sisääntuloteiden varsille keskittynyttä laajoja toiminta-alueita vaativaa kauppaa. Autokaupan tilatarve sanelee rakennusten yksikerroksisen ja hallimaisen muodon ja sille on tyypillistä myös rakennuksia ympäröivät laajat asfaltoidut piha-alueet. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Vähänkyrön Köpingin alueelle. Tervajoen alueen yritystoiminta on vilkasta ja monipuolista. Tervajoen alueella on yhteensä noin 160 yritystä. Vaikka autokauppa on siitä näkyvin osa, on autokauppojen kokonaismäärä noin % kaikkien yritysten määrästä. Autokauppa on kuitenkin myös synnyttänyt merkittävää siihen liittyvää kauppa- ja huoltotoimintaa. Sekä Tervajoen alueella että koko Isonkyrön alueella on runsaasti autokauppaan liittyvää yritystoimintaa kuten moottoriajoneuvojen ja koneiden huoltoa, korjaamo-, automaalaus, autopurkamo ja autofiksaus liiketoimintaa. Lisäksi on varaosien, renkaiden ja autolasien myyntiä. Edellä mainittu yritystoiminta myös sijoittuu autokaupan läheisyyteen. Autokauppa ja siihen liittyvä muu kaupallinen toiminta ovat tyypillistä paljon tilaa vaativaa kauppaa. Myös maataloutta ja rakentamista palvelevat yritykset ova paljon tilaa vaativaa kauppaa. Paljon tilaa vaativaa kauppaa on Tervajoen alueelle yhteensä noin k-m2 ja muuta kauppaa noin 4000 k-m2. Tyypillinen piirre autokaupalle on se, että autokauppa on mahdollista aloittaa pelkällä sorakentällä ja vaatimattomin rakennuksin. Muuhun kauppaa kuuluvat päivittäistavarakaupat, joita alueelle on kolme. Päivittäistavarakaupat palvelevat lähialueita. Erikoistavaran kauppa on hyvin moni-ilmeistä niin sijainniltaan, kauppatavaltaan kuin myyntiartikkeleiden osalta. Alueella on teollista ja design tuotantoa ja siihen liittyvää kauppa. Teollista tuotantoa ja siihen liittyvää kauppaa edustavat muovi-, puu- ja koneteollisuus. Alueella on maahantuojia ja siihen liittyvää kauppaa kuten kodin tekstiilit, urheiluaseet ja huviteltat sekä niihin liittyvät rakenteet. Alueella on myös jonkin verran perinteistä erikoistavaran kauppaa kuten optikkoliike, kodinkoneliike, sähköliike, apteekki ja taideliike. Perinteisen erikoistavaran kaupan liiketilat ovat Tervajoen alueella suhteellisen pieniä ja palvelevat lähialueita. Maahantuontiin ja tuotantoon liittyvä erikoistavaran kauppa on osittain siirtynyt myös verkkokauppaan.

7 7 Tervajoen alueen kaupallinen selvitys Kaupallinen palvelu Nykyinen / Yrityksen toiminnan luonne liiketila n. k-m2 Paljon tilaa vaativa kauppa Rinta-Joupin 3600 x Autoliike Oy 1. Rinta-Joupin 1400 x Autoliike Oy 2. Arton Auto Oy 2500 x Kaupparaitin auto 100 x Oy Erikoiskauppa Päivittäistavarakauppa

8 8 T Lauttamus Oy 450 x Tervajoen Ässä 420 x Auto Värimarket 300 x Varaosa Vuorio Ky 400 Automyynti 250 x Veljekset Rintamäki Oy Mika Minni Oy 50 x Star Market 1200 x Sähköliike, optikko, 500 x kodinkoneliike Vaasa: R-Kioski 150 x Sale, Tervajoki 650 x Apteekki 100 x Agri-Market, 2150 x Kyrönmaa Kyrön Rengas Oy 300 x Rinta-Jouppi, x Kesmotors Vaasa 400 x Automyynti Jape 100 x Trading Automyynti E.Erkkilä 100 x Rengasmesta Oy 1000 x Muut 1000 x erikoistavaran kaupat Tervajoen alueella Muut autoalan kaupat Tervajoen alueella 2000 x

9 9 Moottoriajoneuvojen myynti ja siihen liittyvä yritystoiminta kuten korjaamot, varaosamyynti, rengasmyynti, automaalaus, autojen fiksaus ja autopurkamot Tervajoen alueella. LIITE 4, Tervajoen alueen yritykset

10 10 Kartta koko kunnan alueesta, mihin on merkitty Tervajoen asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat autokaupat. - pienet yksiköt, myytäviä autoja muutama, 3 ja 7 - keskikokoiset yksiköt, myytäviä autoja kymmeniä, ei rakennettua autojen myyntitilaa 2 ja 6 - suuryksiköt, liiketilan koko yli 2000 k-m2, 1, 4 ja 5 Liite 3, Isonkyrön merkittävimmät autoliikkeet Kartta kunnan alueesta, mihin on merkitty moottoriajoneuvojen myyntiin liittyvä toiminta kuten korjaamot, varaosamyynti, rengasmyynti, automaalaus, autojen fiksaus ja autopurkamot Tervajoen asemakaava-alueen ulkopuolella. LIITE 2, Yritysluettelo; Auto- ja konekorjaamot, moottoriajoneuvojen osat ja varusteet

11 11 OSAYLEISKAAVAN SISÄLTÄMÄT KAUPALLISTEN PALVELUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tervajoen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä on osoitettu maakuntakaavassa Tervajoen alakeskuksen kupeeseen. Koska vaihemaakuntakaava ainoastaan sallii jo olemassa olevan tilaa vaativan erikoistavarakaupan laajentamisen alueella, ei kaavan toteuttamisella ole merkittäviä vaikutuksia seutu- tai yhdyskuntarakenteeseen, kaupalliseen tarjontaan tai saavutettavuuteen, ostovoimien siirtymiseen eikä liikennejärjestelyihin. Tilaa vaativa kauppa ei synnytä jatkuvia liikennevirtoja kuten päivittäistavarakauppa, koska niissä asiointi ei ole päivittäistä. Tervajoki on myös hyvin saavutettavissa linja-autolla ja junalla. Huomioon otettaessa autokaupan ja muun tilaa vaativan kaupan luonne ei kaupan aiheuttama liikenne vaaranna valtatie 18 liikenteen sujuvuutta. Taloudellisesti kaupan kehittymisellä on positiivinen vaikutus, koska se turvaa olemassa olevia elinkeinomuotoja. Tervajoen lisäksi Isossakyrössä on muuallakin autokaupan yritystoimintaa, joilla ei nykyisillä paikoilla ole laajentumismahdollisuuksia nykyisen lain voimaantulon jälkeen. Näille yrittäjille Tervajoki tarjoaa mahdollisuuden elinkeinon kehittämiselle. Samalla tämä keskittyminen eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä lisää liikenneturvallisuutta. Isonkyrön ja Vaasan Vähänkyrön alueella on runsaasti yritystoimintaa, joitten toimialaluokitukseen sisältyy autokauppa. (liite) Myös nämä yrittäjät ovat osoitus potenttialista toimijoista, jotka tarvitsevat mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja sen Tervajoki mahdollistaa.

12 12 Paljon tilaa vaativan kaupan aluevarausten vaikutusten arviointi Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen - alue- ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen/tiivistyminen + Tilaa vaativan autokaupan keskittäminen Tervajoelle tiivistää ja selkeyttää yhdyskuntarakennetta. Tervajoen lisäksi Isossakyrössä on muuallakin autokaupan yritystoimintaa, joilla ei nykyisillä paikoilla ole laajentumismahdollisuuksia nykyisen lain voimaantulon jälkeen. Näille yrittäjille Tervajoki tarjoaa mahdollisuuden elinkinon kehittämiselle. Samalla tämä keskittyminen eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä lisää liikenneturvallisuutta. Isonkyrön ja Vaasan Vähänkyrön alueella on runsaasti yritystoimintaa, joitten toimialaluokitukseen sisältyy autokauppa. (liite) Nämä yrittäjät ovat osoitus potenttialista toimijoista, jotka tarvitsevat mahdollisuuden kehittää toimintaa ja sen Tervajoki mahdollistaa. - keskusten väliset suhteet, seudullinen keskusverkko, pää- ja alakeskusten kehitys, ydinkeskustan kehitys - asutuksen, työpaikkojen ja palvelun alueellinen sijoittuminen - uusien liikenneyhteyksien tarve ja liikenneverkon muutokset + Koska vaihemaakuntakaava ainoastaan sallii jo olemassa olevan tilaa vaativan erikoistavarakaupan laajentamisen alueella, ei kaavan toteuttamisella ole merkittäviä vaikutuksia seutu- tai yhdyskuntarakenteeseen, kaupalliseen tarjontaan tai saavutettavuuteen, ostovoimien siirtymiseen eikä liikennejärjestelyihin. - palvelutarjonnan alueellinen kehitys ei merkittäviä vaikutuksia Tervajoen tilaa vaativan kaupan kehittyminen turvaa myös muiden palvelujen säilymistä. - keskusta-alueiden kaupalliset palvelut ja niiden kehitys ei vaikutuksia Tervajoki on kaavan mukaan seudullisen tilaa vaativan kaupan keskuksen lisäksi ainoastaan lähipalvelukeskus, jolla ei ole vaikutuksia keskusta-alueiden kaupalliseen palveluun ja niiden kehitykseen. - asemakaavassa yksittäisen Ei sisällä hankkeistusta

13 13 hankkeen suhde yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautolla tehtävien asiointimatkojen määrä- ja liikennesuorite ei merkittäviä vaikutuksia Tilaa vaativassa kaupassa asioimisliikenne ei ole päivittäistä eikä viikoittaista. Tilaa vaativan kaupan lisäneliöt eivät aiheuta suuria liikennevirtoja. - liikenteellinen saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla - Kevyen- ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet - liikenneväylien välityskyky- ja turvallisuus + Hyvä saavutettavuus rautateitse ja maanteitse. + Tervajoella sijaitsee rautatieasema, jolla pysähtyvät kaikki Vaasa-Seinäjoki välillä liikennöivät junat. Tervajoki on siten hyvin saavutettavissa jouhevasti eri puolilta Suomea. Myös säännöllinen linja-autoliikenne kulkee Tervajoen kautta. Tervajoella on Matkahuollon toimipiste. Tervajoella on sekä Vaasan että Isonkyrön alueella laaja kevyen liikenteen verkosto. ( Liikenneselvitykset) + Sito OY. selvityksen mukaan Siton arvion mukaan valtatien molemmin puolin kehittyvä maankäyttö ( asuminen/ palvelut/ kauppa) muodostavat uutta liikennetuotosta noin 4600 ajoneuvoa vuorokaudessa nykyisen liikenteen lisäksi. Tällöin valtatien 18 liittymien toimivuus sekä liikenteen kulku valtatien toiselta puolelta toiselle on avain kysymys Tervajoen liikenneverkon kehittämisessä. Osayleiskaava mahdollistaa kolmivaiheisen liikenneverkon kehittämisen, joka vastaa toimivuuden ja turvallisuuden tavoitteita. Vaikutukset yhdyskuntatalouteen: - Liikenneväylien ja muun infrasruktuurin rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. - liikennekustannukset Valtatien tasoinen liikenne asettaa tarpeita kaavassa esitettyihin liikenneratkaisuihin. Liikenneväylien kehittämiselle ja risteysjärjestelyille on olemassa tarve jo alueen nykyisen liikenteen ja maankäytön pohjalta. Tilaa vaativan kaupan aiheuttamilla liikennevirroilla ei ole merkittävää vaikutusta kustannuksiin.

14 14 - muut yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaupan kehittymisellä on positiivisia taloudellisia vaikutuksia yhdyskuntatalouteen. Alueella on olemassa olevat teknisen huollon verkostot. Vaikutukset luontoon Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - palvelutarjonnan alueellinen kehitys - kaupallisten palvelujen saavutettavuus ja asiointimatkojen pituudet - lähipalvelujen toiminta- ja kehitysmahdollisuudet ei merkittäviä vaikutuksia ei vaikutuksia ei vaikutuksia Selvitysten mukaan tilaa vaativan kaupan maankäytöllä ei ole vaikutuksia luonnonympäristön merkittäviin arvoihin. Tervajoen historiallinen markkinapaikka on sijainnut Köpingissä Vähänkyrön puolella. Isossakyrössä kaupparakennuksien ja pankkien muodostama kyläkeskus on ollut aseman läheisyydessä Asematiellä. Rinta- Joupin autoliikkeen toiminnasta alkanut automyynti ja sen ympärille syntynyt palvelutoiminta on sijoittunut valtatien varteen. Valtatien suuntaisen Kaupparaitin rakentamisen jälkeen, autokauppaan liittyvä palvelutoiminta on laajentunut myös Kaupparaitin eteläpuolelle. Kaupparaitti liittää yhteen kaupalliset palvelualueet saumattomasti kahden kunnan välillä. Kaupparaitin kauppa on pääasiassa paljon tilaa vaativaa kauppaa. Tilaa vaativan kaupan tilatarve sanelee rakennusten yksikerroksisen ja hallimaisen muodon. Tilaa vaativalle kaupalle on tyypillistä myös rakennuksia ympäröivät laajat asfaltoidut piha-alueet ja ne muodostavat tyypillistä taajamien ulkopuolelle ja sisääntuloteiden varsille keskittynyttä laajoja toiminta-alueita vaativaa kauppaa. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Vähänkyrön Köpingin alueelle. Aluevaraukset sijoittuvat nykyiseen taajamarakenteeseen. Kaupan kehittymisellä on positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Alakeskuksen

15 15 - palvelujen saavutettavuus eri väestöryhmien kannalta ei vaikutuksia - palvelujen sijainti suhteessa julkisiin palveluihin ei vaikutuksia - liikenteen päästöt ja melu ei merkittäviä vaikutuksia monipuolinen palvelutarjonta säilyy ja sillä on mahdollisuus kehittyä tilaa vaativan kaupan kehittymisen myötä. Valtatien liikenteen kasvu aiheuttaa alueella merkittävämmän vaikutuksen liikenteen päästöihin ja meluun. - elinympäristön turvallisuus Kaavassa osoitettu mahdollisuus risteysjärjestelyjen kehittämiseen kohentaa elinympäristön turvallisuutta nykyisestä. Tilaa vaativan kaupan laajentumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia elinympäristön turvallisuuteen. Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin - kilpailuasetelma Aluevaraukset mahdollistavat uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle, mikä lisää valintamahdollisuutta ja edistää toimivaa kilpailua. - myymälärakenne ei vaikutuksia - kannattavuus Kaupan keskittämisellä on kaupan kannattavuuteen positiivisia vaikutuksia - kulutuksen kehitys ja siirtymät ei vaikutuksia

16 16 TERVAJOEN OSAYLEISKAAVA, EHDOTUSVAIHE Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeva lainmuutos tuli voimaan Lain muutos koskee tilaa vaativaa kauppaa. Liite 1 MKR 71a :n mukaan myös tilaa vaativa kauppa määritellään aikaisemmasta poiketen vähittäiskaupan yksiköksi. Liitteessä, Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus on esitetty mm. eri kaavatasoilla käytettävät kaavamerkinnät ja määräykset. Yleiskaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolella vähittäiskaupan suuryksikölle tarkoitetut alueet osoitetaan merkinnällä KM, kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Merkintä koskee myös sellaisen maankäyttö- ja rakennuslain 71 d pykälässä tarkoitetun vähittäiskaupan myymäläkeskittymän sijoittamista, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. KM-merkintää on syytä täsmentää yleiskaavamääräyksellä. Täsmennykset voivat koskea alueen toteutusta, suuryksiköiden mitoitusta kaupan laatua ja toteutuksen ajoitusta. Tervajoen alueella osoitetaan tilaa vaativan kaupan alueet KM-tv. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa merkitykseltään vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa. Liitteessä, Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus on esitetty mm. eri kaavatasoilla käytettävät kaavamerkinnät ja määräykset. Tervajoen osayleiskaavamerkintä on korjatussa ehdotuksessa seuraava: KM-tv, KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISKAUPAN SUURYKSIKÖN TAI MYYMÄLÄKESKITTYMÄN (MKR 71d ) Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodinkonekauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään k-m2 Vaasan ja Isonkyrön Tervajoen alueella. Kuntien tulee alueen jatkosuunnittelun yhteydessä tarkentaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan sijoittuminen Tervajoen alueella SAINI HEIKKURI-ALBORZI, ARKKITEHTI SAFA, Osuuskunta Partners' Consulting House LIISA KASI, ALUEARKKITEHTI, ISONKYRÖN KUNTA

17 17 Liite 1: KAUPPAA KOSKEVAN LAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeva lainmuutos tuli voimaan Lain muutos koskee tilaa vaativaa kauppaa. MRL 71a :n mukaan myös tilaa vaativa kauppa määritellään aikaisemmasta poiketen vähittäiskaupan yksiköksi, jota koskevat seuraavat MRL:n lain kohdat: 71 a ( /319) Vähittäiskaupan suuryksikkö Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan tässä laissa yli kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. 71 b ( /319) Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle Osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. 71 c ( /319) Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 71 d ( /319) Asemakaavan oikeusvaikutukset vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiseen Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös olemassa olevan vähittäiskaupan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan suuryksikön laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäiskaupan myymälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei ole merkittävä. 71 e ( /319) Vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset

18 18 Sen lisäksi, mitä 57 :ssä säädetään, asemakaavamääräykset voivat koskea vähittäiskaupan laatua ja kokoa, jos se kaupan palvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen. Lainmuutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan 71 a :n mukaista vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan vasta Ympäristöministeriö on julkistanut kirjeen selkiyttääkseen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen siirtymäaikaa koskevien säännösten tulkintaa erityisesti paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta. Ympäristöministeriön Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus oppaassa

19 19 LIITE 2, YRITYSLUETTELO, AUTO- JA KONEKORJAAMOT, MOOTTORIAJONEUVOJEN OSAT JA VARUSTEET 1. T.Niemen automaalaus ja peltikorjaamo Viljavarastontie 18, Orismala puh ruostevauriokorjaukset ja kolarikorjaukset - automaalaukset, muovikorjaukset, katsastusremontit 2. Korjaamo Arto Kuusikko Varsahaantie 41, Isokyrö p. (06) , maatalouskoneiden ja autojen korjaus 3. JJ-Konehuolto Oy Kortesluomantie 52, Orismala p J. Jokinen - maatalouskoneiden huoltoa- ja varaosia 4. T:mi V-P Sepänmäki Turppalantie 31, Isokyrö p. (06) , f. (06) autojen korjaus sekä maalaus, katsastusremontit 5. Dieselkorjaamo V. Kujala Valtaalantie 434, Isokyrö p. (06) huollot, kaikki automerkit - pakokaasutestit, moottorikorjaukset - katsastukset - diesel- ja sähkötyöt, diagnoositestit 6. Hannun Autosepät Pohjankyröntie 61, Isokyrö emai: - autojen korjaamotoiminta ja myynti - tuulilasin korjaukset 7. AD Auto- ja konekorjaamo Velj. Lehtonen Ikolanlarvantie 2, Isokyrö p. (06) määräaikaishuollot - autojen ja pienkoneiden korjaus - varaosa- ja tarvikevälitys 8. Lehmäjoen Huolto ja Baari Veljekset Mäkynen Lehmäjoentie 1250, Lehmäjoki p. (06) autohuolto 9. Autoliike Boss Boys Oy Napuen kylätie 6, Isokyrö p automyynti - autojen fiksaus, automaalaus - katsastus-, korjaus- ja huoltotyöt 10. TT Huolto- ja korjaustyöt Pohjankyröntie 278, Isokyrö p tthuoltojakorjauspalvelu.weebly.com - konekorjaukset, hiekkapuhallukset - maalaukset 11. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p kaikkien automerkkien huollot - nelipyöräsuuntaukset - vikakoodienluku/huoltovalojen nollaukset - katsastushuollot/katsastukset 12. HPH-Motors Hannu-Pekka Fiiantie 6, Isokyrö p autojen ja koneiden korjaus ja huolto - autohifi asennukset 13. Autovarustelu Ala-Lahti Oy Tuuralantie 592, Isokyrö p lämmittimet, asennus-, huolto- ja korjauspalvelu, varaosat - matkailuautojen ilmastointilaitteet - peruutuskamerat, TDI tuning, navigointi, invertterit, nopeudenrajoitin 14. Arton Auto Kaupparaitti 17, Tervajoki - autohuollot p varaosat p Härkäkiven Paja Pysäkkitie 38, Isokyrö p autojen ja koneiden korjausta - maatalouskoneiden huolto ja korjaus 16. HPCar H-P Hemminki Fiiantie 6, Isokyrö p autojen ja koneiden korjaus - lasien tummennus, Hifi asennustyöt - pesut ja vahaukset 17. Kujala-Piste Oy Laurilantie 3, Isokyrö p raskaankaluston huollot ja korjaukset - päällyrakenteet AUTOPURKAAMOT: 18. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p Toyota purkuosat - kaikkien automerkkien huolto/korjaus - uudet tarvikeosat AUTOMAALAAMOT, KOLARIKORJAAMOT 19. T.Niemen automaalaus ja peltikorjaamo Kortesluomantie 52, Orismala puh ruostevauriokorjaukset ja kolarikorjaukset - automaalaukset, muovikorjaukset, katsastusremontit 20. Automaalaamo Mika Ikola Napuen kylätie 23, Isokyrö p , f. (06) automaalaus/peltikorjaus 21. Kolarikorjaamo H. Mäkynen Olkitie 28, Tervajoki p.(06) , autojen kolari-, ruostekorjaukset ja maalaukset 22. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p kolarikorjaukset ja automaalaamo - muovikorjaukset ja hitsaukset 23. Automaalaamo M.R. Koski Ay Aittastentie 19, Lehmäjoki p.(06) , f.(06) Martti Rainer autojen ja työkoneiden pelti- ja maalaustyöt - tuulilasien vaihtotyöt - vakuutusyhtiöiden työt AUTOJEN FIKSAUS 24. Kari Luoma Rekipellontie 9, Isokyrö p./f. (06) , autojen sisäpesut, vahaukset 25. Jupen Autofiksaus Myllymäentie 1, Isokyrö p. (06) , emali: - autofiksaus, -korjaus ja myynti MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS 26. Tmi H.Kuuttila Harrinkuja 3, Isokyrö - Moottoripyöräkorjaamo ja huolto

20 20 LIITE 3: ISONKYRÖN MERKITTÄVIMMÄT AUTOLIIKKEET Rinta-Joupin Autoliike Oy Olkitie 7, Tervajoki p. (06) , f. (06) automyynti Arton Auto Oy Kaupparaitti 17, Tervajoki p f. (06) automyynti - varaosat p huolto p Automyynti Veljekset Rintamäki Oy Olkitie 6, Tervajoki Petri p Heikki p f. (06) tai - automyynti Automyynti M. Sumuvuori Oy Tervajoentie 290, Tervajoki p automyynti Kaupparaitin Auto Oy Kaupparaitti 15, PL 18, Tervajoki p automyynti Star Auto Tervajoentie 290, Tervajoki p automyynti Kupen Auto Oy Orismalantie 6, Orismala Kaupparaitti 20, Tervajoki p , automyynti Lae-Invest Oy Laurilantie 7, Isokyrö p , f. (06) automyynti - autopurkaamo - kolarikorjaukset - automaalaus Tervajoen Ässäauto Kaupparaitti 22, Tervajoki p./f. (06) , automyynti Kuljetusliike Jorma Havina Ikolanlarvantie 1, Isokyrö Jorma Havina p Antti Havina p automyynti Automyynti T.Lauttamus Oy Kaupparaitti 18, Tervajoki p. (06) p Lauttamus p Ylänkö - automyynti Mika Minni Oy Autoväylä 6, Tervajoki p maasturit - myynti ja maahantuonti Automyynti Boss Boys Oy Napuen kylätie 6, Isokyrö p Tero Heikinmäki - automyynti - autojen fiksaus - automaalausta - katsastuskorjauksia ja huoltotyötä

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

EPO ELY / Liikenne Pohjanmaan liitto Anna-Karin Pensar ei edustusta

EPO ELY / Liikenne Pohjanmaan liitto Anna-Karin Pensar ei edustusta Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 18 ) Aika: torstaina 30.10, klo 13.00 Paikka: ELY Pohjanmaa, Korsholmanpuistikko 44, neuvotteluhuone 1. krs Kutsutut/ paikalla olijat: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta 14.2.2017 Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Hajarakentamisen helpottaminen 44 Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena Muutos on

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulleet muutokset Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulleet muutokset Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleet muutokset 6.9.2017 Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleet muutokset

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Vaikutusten arviointi 30.9.2013 1 Sisällys Etelä-Karjalan 1.vaihekaavan vaikutusten arviointi... 4 Johdanto... 4 Mihin

Lisätiedot

21.11.2012. Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012

21.11.2012. Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012 LAUSUNTO 1(5) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012 Lausunnonantajasta Asunto-, toimitila-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. )

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. ) Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L 4 2 4 m o m. ) R a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n n e u v o t t e l u p ä i v ä 1 2. 1 2. 2 0 1 7 Va a s a Yleiskaavapäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 13 Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kävelykatu, Kouvolan keskusta: Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskusta aluetta kauppakeskus Valtari: Seudullisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64, 71 e, 77 ja 179, sellaisina kuin niistä ovat 64 ja 179 laissa 1589/2009

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaava. Keskustien kaavamuutos Kaavaluonnos

KANGASNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaava. Keskustien kaavamuutos Kaavaluonnos KANGASNIEMEN KUNTA Kirkonkylän asemakaava Keskustien kaavamuutos 2015 Kaavaluonnos 20.8.2015 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20. elokuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka.

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. PROJ.NRO 0614 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

luonnos Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus Luonnos Ympäristöministeriö

luonnos Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus Luonnos Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus Luonnos 10.10.2012 Ympäristöministeriö I Esipuhe Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vähittäiskaupan ohjausta koskenut lainmuutos (319/2011, liite 1) tuli voimaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Vaikutusten arviointi 30.9.2013 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 Vaikutusarvioinnin sisältö... 5 1. Kaupan vaikutusten

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe uudelleen nähtävillä olleesseen ehdotukseen

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe uudelleen nähtävillä olleesseen ehdotukseen TEKNISET PALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe uudelleen nähtävillä olleesseen ehdotukseen KESKUSTA / RISTISUO

Lisätiedot

Muuttuva MRL - HE 251/2016

Muuttuva MRL - HE 251/2016 Muuttuva MRL - HE 251/2016 Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista koskevat toimenpiteet (HE 251/2016) Muutoksilla toteutetaan hallitusohjelman

Lisätiedot

Leppävirran kunta Korttelin 20 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Leppävirran kunta Korttelin 20 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä KÄSITTELYVERSIO 10042012 18 (33) LAUSUNNOT 1. Rakennuslautakunta 16.3.2012 Dnro HAMINA: 393 /2011 22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta Maakuntahallitus 138 25.09.2017 Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta 391/05.01/2017 MHS 25.09.2017 138 Tiivistelmä Kaavaehdotusvaiheessa Karjaan läntisen taajaman

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen SEMINAARIN OHJELMA 9.00 Maakuntakaavatyön tilanne, Riitta Väänänen Maakuntakaavatyön tilanne Kaupan suunnittelukysymykset

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit LAKIEHDOTUS Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64, 71 e, 77 ja 179, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yleiskaava Hyväksymisvaihe. Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö, Strateginen suunnittelu

Jyväskylän kaupungin yleiskaava Hyväksymisvaihe. Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö, Strateginen suunnittelu Jyväskylän kaupungin yleiskaava Hyväksymisvaihe Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö, Strateginen suunnittelu 20.10.2014 Yleiskaavaprosessi: valintojen portaat Miksi tämä kaava olisi

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KAUPAKESKUKSET KAAVOITUKSESSA

KAUPAKESKUKSET KAAVOITUKSESSA KAUPAKESKUKSET KAAVOITUKSESSA LAIN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET KAUPPAKESKUSTEN KAAVOITTAMISEEN SUOMEN KAUPPAKESKUSYHDISTYS HEIKKI HEINIMÄKI 25.4.2012 KAAVOITUKSEN OHJAAVA VAIKUTUS UUSIEN KAUPPAKESKUSTEN PERUSTAMISEEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA

LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA 15.2.2017 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ESTÄÄ KILPAILUN TOTEUTUMISEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALALLA Suomen päivittäistavarakaupan markkinat

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot