TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA"

Transkriptio

1 1 TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLINEN SELVITYS ISONKYRÖN KUNTA

2 2 MAAKUNTAKAAVA MRL:n voimaan tulleeseen muutokseen sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan Kaavajärjestelmän mukaisesti merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaavoissa. Kuntakaavoituksessa eli yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa osoitetaan vaikutuksiltaan paikalliset suuryksiköt. Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I, joka käsittelee kaupan sijoittumista maakunnassa, vahvistettiin ympäristöministeriössä ja samalla poistuvat vahvistetun maakuntakaavan Tervajokea koskeva varaus p ja kaupan vaihekaavan alakeskusta sekä kmt2 merkintää koskevat kokonaismitoitukset astuivat voimaan. Siirtymäpykälän tulkinta eroaa maakunnittain riippuen siitä kuinka pitkällä uutta lakipykälää noudattavat maakuntakaavat ovat. Pohjanmaa on ensimmäinen maakunta, jonka kaupan sijoittumista koskeva uudistetun lain mukainen kaava on vahvistettu. Huomioon ottaen kaavoitusjärjestelmän pitkäjänteisyyden, maakuntakaavan vahvistumisen ja siirtymäkauden jäljellä olevan ajan noin 1 ½ vuotta, on järkevintä valmistella Tervajoen yleiskaava vaihemaakuntakaavan I mukaisesti. Vaihemaakuntakaavan merkinnät Tervajoella ovat alakeskus ca merkintä ja tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö/keskittymä kmt2. Tervajoen osayleiskaavassa on tarkoituksenmukaista käyttää ympäristöministeriön ohjeen mukaista km-tv merkintää. Alakeskus ca Keskustatoimintojen alakeskukseen on mahdollista sijoitta enintään k-m2 suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö, josta korkeintaan k-m2 saa olla päivittäistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alakeskuksen ja muun taajaman yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja liikennejärjestelyihin. Kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus alakeskuksessa on k-m2. Paljon tilaa vaativan erikoiskaupansuuryksikkö kmt2 Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodinkonekauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään k-m2. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupallisen toiminnan ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen. Määräys astuu voimaan Tervajoki on olemassa oleva kauppapaikka Isonkyrön ja Vähänkyrön rajalla. Alueella on noin k-m2 paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, josta suurin osa on autokauppaa. On tärkeää,

3 3 että vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä Tervajoen kehittymiselle, ja sille että Tervajoki myös tulevaisuudessa voi olla kansallisesti merkittävä autokaupan kauppapaikka. MAAKUNTAKAAVAN PERUSTEENA OLEVAT KAUPALLISET SELVITYKSET Maakuntatason kaupallisten palvelujen selvitykset ja vaikutusten arviointi palvelevat maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä omaavaa Tervajoen autokaupan keskittymää. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta. Pohjanmaan maakuntakaavaa on tarkennettu vaihekaavalla 1, joka käsittelee kaupan sijoittumista maakunnassa. Vaihekaava 1 vahvistettiin ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa on osoitettu Tervajoen alueelle km merkintä, joka koskee seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä. Näihin varauksiin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arviointien tulee osoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien erityisten sisältövaatimusten täyttyminen. Vaihekaavaa laadittaessa on tehty laajat kaupalliset selvitykset. Ensimmäinen selvitys on Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa, jonka laati Santasalo Ky Maankäyttö ja rakennuslain kauppaa koskevan lain ( MRL 71 a ) muutoksen myötä on laadittu vielä kaksi lisäselvitystä ja ( Santasalo KY ). Selvitysten yhteydessä määriteltiin Kyrönmaan ja koko Vaasan työssäkäyntialueen palveluverkon suunnittelun lähtökohtia ja kaupan kehittämis- ja sijoittumisperiaatteita. Kaupan palveluverkkoselvityksessä määriteltiin kehittämisperiaatteet myös tilaa vaativaa kauppaa koskien. Keskeiset palveluverkkoselvityksen kaupan sijainnin ohjausta koskevat suositukset on koottu maakuntakaavan selostukseen. Sen mukaisesti Vaasan seudun erikoiskauppa kehittyy Vaasan ydinkeskustassa, Kivihaassa ja aluekeskuksissa sekä Risössä että Liisanlehdossa ottaen huomioon alueiden saavutettavuuden joukko- ja kevyellä liikenteellä sekä liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden. Tilaa vaativa erikoiskauppa kehittyy näiden alueiden lisäksi Tervajoen ja Vikbyn alueilla liikenteen toimivuus huomioon ottaen. Kyrönmaalla vähittäiskauppa painottuu Laihialle, joka on väestöltään suurin seudun kunnista. Tilaa vaativa erikoiskauppa keskittyy taas Tervajoelle, jossa erityisesti autokauppa keskittyy Isonkyrön puolelle. Tämä nostaa Isonkyrön kaupan myynnin yli 60%:iin seudun myynnistä. Autokauppa eroaa muusta vähittäiskaupasta korkean taloudellisen arvon johdosta. Maakuntakaavan selostuksessa on esitetty myös alueen sukkulointivirrat. Sukkulointivirrat sisältävät sekä työpaikka- että kaupallisten palvelujen synnyttämän sukkuloinnin. Työpaikat ovat Pohjanmaalla ja varsinkin Vaasan seudulla keskittyneet Vaasan kaupunkiin, jonka työpaikkaomavaraisuus on yli 130%. Ominaista Vaasan seudulle ovat suuret kansainväliset tuotantolaitokset sekä pienet alihankintayritykset, mikä synnyttää sukkulointia myös ympäristökuntiin. Sukkulointia muodostaa myös alueen kauppa.

4 4 Selvityksissä Kyrönmaan kaupallisten palvelujen laajentumistarpeeksi on arvioitu enimmillään k-m2. Paljon tilaa vaativan kaupan lisätarve sijoittuu pääasiassa Tervajoelle ja sen määräksi on arvioitu k-m2. Kaupallisten palvelujen enimmäislisätarve vuoteen 2030 mennessä, Santasalo Ky (2011) Vähittäiskauppa on kehittynyt Pohjanmaalla varsin voimakkaasti 2000-luvulla, samoin kuin koko maassa. Kauppa on kasvanut keskimääräistä nopeammin Vaasassa ja Kyrönmaalla. Väestönkasvu on ollut nopeinta Vaasan seudulla. Yksittäisissä kunnissa on kasvu ollut hyvinkin nopeaa. Korsnäsissä kaupan kasvuun vaikuttaa nettikaupan kasvu, samoin myös Kruunupyyssä. Isossakyrössä kaupan nopea kasvu on autokaupan ansiota. Vaasan seudulla erikoiskauppa, tavaratalot ja päivittäiskaupan suurmyymälät ovat ensisijaisesti keskittyneet Vaasaan. Suuria supermarketteja tai tavaratalokaupan yksikköjä on myös Laihian, Isonkyrön ja Vöyrin kuntakeskuksissa. Tervajoella päivittäistavarakaupan tarjonta muistuttaa luonteeltaan lähikauppapalveluja ja painottuu pääosin pieniin alle 400m2:n yksikköihin. Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet myymälätyypeittäin kertovat myymäläverkon rakenteesta.

5 5 KESKUSTAN MÄÄRITTELY TERVAJOELLA Tervajoen taajama ja sen keskustatoiminnot ovat muodostuneet vt 18 varteen. Tervajoen erikoispiirre on se, että se sijaitsee kahden kunnan alueella. Perinteiset keskusta toiminnot kuten päivittäistavarakauppa on keskittynyt enempi Vähänkyrön puolelle. Tilaa vaativa kauppa kuten autokauppa on taas keskittynyt enempi Isonkyrön puolelle. Tervajoen suppean alakeskustan alueelle ei ole tarkoituksen mukaista sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa sen luonteen ja tilatarpeen johdosta. Tämä on myös huomioitu vaihemaakuntakaavan ratkaisuissa. Vaihemaakuntakaavassa myös korostetaan tilaa vaativan kaupan luonteen olevan olemassa olevan kaupan laajentumista ja sen sijoittumista olemassa olevan kaupan läheisyyteen ja alakeskuksen ulkopuolelle. Tervajoen päivittäistavarakaupan tarjonta on luonteeltaan lähikauppaa, eikä näin vaaranna kuntakeskuksen kaupallisia palveluja. Tervajoelle ei vaihemaakuntakaavan mukaan voi sijoittaa keskustahakuisen vähittäiskaupan suuryksikköä tai keskittymää. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on Kyrönmaalla varattu C merkintä kuntakeskuksille ja Ca merkintä Tervajoelle. Tervajoella on myös P palvelualueiden merkintä. C merkintä sallii keskustatoimintojen alueelle kaupan suuryksiköiden sijoittamisen kuntakeskuksissa. Tervajoella ca merkinnällä osoitetaan Vähänkyrön ja Isonkyrön kuntien yhteinen alakeskus. Suunnittelumääräys; alueiden käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alakeskuksen ja muun taajaman vaihettumisvyöhykkeeseen, alueelle sijoittuvien palveluiden ja toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä taajamakuvaa. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. ja P merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävien yksityisten palvelujen alueita. Alue on varattu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin. Suunnittelumääräys; Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikennejärjestelyihin ja maisemaan. Vaihemaakuntakaavassa Tervajoki on keskustatoimintojen alakeskus ca. Kaupallisia palveluja koskevassa vaihemaakuntakaavassa 1 on Tervajoelle osoitettu myös merkintä kmt, joka sallii yhteensä k-m2 Tervajoen alueille sijoittuvalle paljon tilaa vaativalle kaupalle. Alakeskuksen kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus on yhteensä 8000 k-m2.

6 6 TERVAJOEN ALUEEN KAUPALLISET SELVITYKSET Tervajoen historiallinen markkinapaikka on sijainnut Köpingissä Vähänkyrön puolella. Isossakyrössä kaupparakennuksien ja pankkien muodostama kyläkeskus on ollut aseman läheisyydessä Asematiellä. Tämä palvelujen keskus menetti vähitellen merkityksensä 70 ja 80 luvuilla. Rinta- Joupin autoliikkeen toiminnasta alkanut automyynti ja sen ympärille syntynyt autokauppa on viime vuosikymmeninä sijoittunut valtatien varteen. Valtatien suuntaisen Kaupparaitin rakentamisen jälkeen, autokauppaan liittyvä palvelutoiminta on laajentunut myös Kaupparaitin eteläpuolelle. Kaupparaitti liittää yhteen kaupalliset palvelualueet saumattomasti kahden kunnan välillä. Kaupparaitin kauppa on pääasiassa paljon tilaa vaativaa autokauppaa, joka muodostaa tyypillistä taajamien ulkopuolelle ja sisääntuloteiden varsille keskittynyttä laajoja toiminta-alueita vaativaa kauppaa. Autokaupan tilatarve sanelee rakennusten yksikerroksisen ja hallimaisen muodon ja sille on tyypillistä myös rakennuksia ympäröivät laajat asfaltoidut piha-alueet. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Vähänkyrön Köpingin alueelle. Tervajoen alueen yritystoiminta on vilkasta ja monipuolista. Tervajoen alueella on yhteensä noin 160 yritystä. Vaikka autokauppa on siitä näkyvin osa, on autokauppojen kokonaismäärä noin % kaikkien yritysten määrästä. Autokauppa on kuitenkin myös synnyttänyt merkittävää siihen liittyvää kauppa- ja huoltotoimintaa. Sekä Tervajoen alueella että koko Isonkyrön alueella on runsaasti autokauppaan liittyvää yritystoimintaa kuten moottoriajoneuvojen ja koneiden huoltoa, korjaamo-, automaalaus, autopurkamo ja autofiksaus liiketoimintaa. Lisäksi on varaosien, renkaiden ja autolasien myyntiä. Edellä mainittu yritystoiminta myös sijoittuu autokaupan läheisyyteen. Autokauppa ja siihen liittyvä muu kaupallinen toiminta ovat tyypillistä paljon tilaa vaativaa kauppaa. Myös maataloutta ja rakentamista palvelevat yritykset ova paljon tilaa vaativaa kauppaa. Paljon tilaa vaativaa kauppaa on Tervajoen alueelle yhteensä noin k-m2 ja muuta kauppaa noin 4000 k-m2. Tyypillinen piirre autokaupalle on se, että autokauppa on mahdollista aloittaa pelkällä sorakentällä ja vaatimattomin rakennuksin. Muuhun kauppaa kuuluvat päivittäistavarakaupat, joita alueelle on kolme. Päivittäistavarakaupat palvelevat lähialueita. Erikoistavaran kauppa on hyvin moni-ilmeistä niin sijainniltaan, kauppatavaltaan kuin myyntiartikkeleiden osalta. Alueella on teollista ja design tuotantoa ja siihen liittyvää kauppa. Teollista tuotantoa ja siihen liittyvää kauppaa edustavat muovi-, puu- ja koneteollisuus. Alueella on maahantuojia ja siihen liittyvää kauppaa kuten kodin tekstiilit, urheiluaseet ja huviteltat sekä niihin liittyvät rakenteet. Alueella on myös jonkin verran perinteistä erikoistavaran kauppaa kuten optikkoliike, kodinkoneliike, sähköliike, apteekki ja taideliike. Perinteisen erikoistavaran kaupan liiketilat ovat Tervajoen alueella suhteellisen pieniä ja palvelevat lähialueita. Maahantuontiin ja tuotantoon liittyvä erikoistavaran kauppa on osittain siirtynyt myös verkkokauppaan.

7 7 Tervajoen alueen kaupallinen selvitys Kaupallinen palvelu Nykyinen / Yrityksen toiminnan luonne liiketila n. k-m2 Paljon tilaa vaativa kauppa Rinta-Joupin 3600 x Autoliike Oy 1. Rinta-Joupin 1400 x Autoliike Oy 2. Arton Auto Oy 2500 x Kaupparaitin auto 100 x Oy Erikoiskauppa Päivittäistavarakauppa

8 8 T Lauttamus Oy 450 x Tervajoen Ässä 420 x Auto Värimarket 300 x Varaosa Vuorio Ky 400 Automyynti 250 x Veljekset Rintamäki Oy Mika Minni Oy 50 x Star Market 1200 x Sähköliike, optikko, 500 x kodinkoneliike Vaasa: R-Kioski 150 x Sale, Tervajoki 650 x Apteekki 100 x Agri-Market, 2150 x Kyrönmaa Kyrön Rengas Oy 300 x Rinta-Jouppi, x Kesmotors Vaasa 400 x Automyynti Jape 100 x Trading Automyynti E.Erkkilä 100 x Rengasmesta Oy 1000 x Muut 1000 x erikoistavaran kaupat Tervajoen alueella Muut autoalan kaupat Tervajoen alueella 2000 x

9 9 Moottoriajoneuvojen myynti ja siihen liittyvä yritystoiminta kuten korjaamot, varaosamyynti, rengasmyynti, automaalaus, autojen fiksaus ja autopurkamot Tervajoen alueella. LIITE 4, Tervajoen alueen yritykset

10 10 Kartta koko kunnan alueesta, mihin on merkitty Tervajoen asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat autokaupat. - pienet yksiköt, myytäviä autoja muutama, 3 ja 7 - keskikokoiset yksiköt, myytäviä autoja kymmeniä, ei rakennettua autojen myyntitilaa 2 ja 6 - suuryksiköt, liiketilan koko yli 2000 k-m2, 1, 4 ja 5 Liite 3, Isonkyrön merkittävimmät autoliikkeet Kartta kunnan alueesta, mihin on merkitty moottoriajoneuvojen myyntiin liittyvä toiminta kuten korjaamot, varaosamyynti, rengasmyynti, automaalaus, autojen fiksaus ja autopurkamot Tervajoen asemakaava-alueen ulkopuolella. LIITE 2, Yritysluettelo; Auto- ja konekorjaamot, moottoriajoneuvojen osat ja varusteet

11 11 OSAYLEISKAAVAN SISÄLTÄMÄT KAUPALLISTEN PALVELUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tervajoen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä on osoitettu maakuntakaavassa Tervajoen alakeskuksen kupeeseen. Koska vaihemaakuntakaava ainoastaan sallii jo olemassa olevan tilaa vaativan erikoistavarakaupan laajentamisen alueella, ei kaavan toteuttamisella ole merkittäviä vaikutuksia seutu- tai yhdyskuntarakenteeseen, kaupalliseen tarjontaan tai saavutettavuuteen, ostovoimien siirtymiseen eikä liikennejärjestelyihin. Tilaa vaativa kauppa ei synnytä jatkuvia liikennevirtoja kuten päivittäistavarakauppa, koska niissä asiointi ei ole päivittäistä. Tervajoki on myös hyvin saavutettavissa linja-autolla ja junalla. Huomioon otettaessa autokaupan ja muun tilaa vaativan kaupan luonne ei kaupan aiheuttama liikenne vaaranna valtatie 18 liikenteen sujuvuutta. Taloudellisesti kaupan kehittymisellä on positiivinen vaikutus, koska se turvaa olemassa olevia elinkeinomuotoja. Tervajoen lisäksi Isossakyrössä on muuallakin autokaupan yritystoimintaa, joilla ei nykyisillä paikoilla ole laajentumismahdollisuuksia nykyisen lain voimaantulon jälkeen. Näille yrittäjille Tervajoki tarjoaa mahdollisuuden elinkeinon kehittämiselle. Samalla tämä keskittyminen eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä lisää liikenneturvallisuutta. Isonkyrön ja Vaasan Vähänkyrön alueella on runsaasti yritystoimintaa, joitten toimialaluokitukseen sisältyy autokauppa. (liite) Myös nämä yrittäjät ovat osoitus potenttialista toimijoista, jotka tarvitsevat mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja sen Tervajoki mahdollistaa.

12 12 Paljon tilaa vaativan kaupan aluevarausten vaikutusten arviointi Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen - alue- ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen/tiivistyminen + Tilaa vaativan autokaupan keskittäminen Tervajoelle tiivistää ja selkeyttää yhdyskuntarakennetta. Tervajoen lisäksi Isossakyrössä on muuallakin autokaupan yritystoimintaa, joilla ei nykyisillä paikoilla ole laajentumismahdollisuuksia nykyisen lain voimaantulon jälkeen. Näille yrittäjille Tervajoki tarjoaa mahdollisuuden elinkinon kehittämiselle. Samalla tämä keskittyminen eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä lisää liikenneturvallisuutta. Isonkyrön ja Vaasan Vähänkyrön alueella on runsaasti yritystoimintaa, joitten toimialaluokitukseen sisältyy autokauppa. (liite) Nämä yrittäjät ovat osoitus potenttialista toimijoista, jotka tarvitsevat mahdollisuuden kehittää toimintaa ja sen Tervajoki mahdollistaa. - keskusten väliset suhteet, seudullinen keskusverkko, pää- ja alakeskusten kehitys, ydinkeskustan kehitys - asutuksen, työpaikkojen ja palvelun alueellinen sijoittuminen - uusien liikenneyhteyksien tarve ja liikenneverkon muutokset + Koska vaihemaakuntakaava ainoastaan sallii jo olemassa olevan tilaa vaativan erikoistavarakaupan laajentamisen alueella, ei kaavan toteuttamisella ole merkittäviä vaikutuksia seutu- tai yhdyskuntarakenteeseen, kaupalliseen tarjontaan tai saavutettavuuteen, ostovoimien siirtymiseen eikä liikennejärjestelyihin. - palvelutarjonnan alueellinen kehitys ei merkittäviä vaikutuksia Tervajoen tilaa vaativan kaupan kehittyminen turvaa myös muiden palvelujen säilymistä. - keskusta-alueiden kaupalliset palvelut ja niiden kehitys ei vaikutuksia Tervajoki on kaavan mukaan seudullisen tilaa vaativan kaupan keskuksen lisäksi ainoastaan lähipalvelukeskus, jolla ei ole vaikutuksia keskusta-alueiden kaupalliseen palveluun ja niiden kehitykseen. - asemakaavassa yksittäisen Ei sisällä hankkeistusta

13 13 hankkeen suhde yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautolla tehtävien asiointimatkojen määrä- ja liikennesuorite ei merkittäviä vaikutuksia Tilaa vaativassa kaupassa asioimisliikenne ei ole päivittäistä eikä viikoittaista. Tilaa vaativan kaupan lisäneliöt eivät aiheuta suuria liikennevirtoja. - liikenteellinen saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla - Kevyen- ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet - liikenneväylien välityskyky- ja turvallisuus + Hyvä saavutettavuus rautateitse ja maanteitse. + Tervajoella sijaitsee rautatieasema, jolla pysähtyvät kaikki Vaasa-Seinäjoki välillä liikennöivät junat. Tervajoki on siten hyvin saavutettavissa jouhevasti eri puolilta Suomea. Myös säännöllinen linja-autoliikenne kulkee Tervajoen kautta. Tervajoella on Matkahuollon toimipiste. Tervajoella on sekä Vaasan että Isonkyrön alueella laaja kevyen liikenteen verkosto. ( Liikenneselvitykset) + Sito OY. selvityksen mukaan Siton arvion mukaan valtatien molemmin puolin kehittyvä maankäyttö ( asuminen/ palvelut/ kauppa) muodostavat uutta liikennetuotosta noin 4600 ajoneuvoa vuorokaudessa nykyisen liikenteen lisäksi. Tällöin valtatien 18 liittymien toimivuus sekä liikenteen kulku valtatien toiselta puolelta toiselle on avain kysymys Tervajoen liikenneverkon kehittämisessä. Osayleiskaava mahdollistaa kolmivaiheisen liikenneverkon kehittämisen, joka vastaa toimivuuden ja turvallisuuden tavoitteita. Vaikutukset yhdyskuntatalouteen: - Liikenneväylien ja muun infrasruktuurin rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. - liikennekustannukset Valtatien tasoinen liikenne asettaa tarpeita kaavassa esitettyihin liikenneratkaisuihin. Liikenneväylien kehittämiselle ja risteysjärjestelyille on olemassa tarve jo alueen nykyisen liikenteen ja maankäytön pohjalta. Tilaa vaativan kaupan aiheuttamilla liikennevirroilla ei ole merkittävää vaikutusta kustannuksiin.

14 14 - muut yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaupan kehittymisellä on positiivisia taloudellisia vaikutuksia yhdyskuntatalouteen. Alueella on olemassa olevat teknisen huollon verkostot. Vaikutukset luontoon Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - palvelutarjonnan alueellinen kehitys - kaupallisten palvelujen saavutettavuus ja asiointimatkojen pituudet - lähipalvelujen toiminta- ja kehitysmahdollisuudet ei merkittäviä vaikutuksia ei vaikutuksia ei vaikutuksia Selvitysten mukaan tilaa vaativan kaupan maankäytöllä ei ole vaikutuksia luonnonympäristön merkittäviin arvoihin. Tervajoen historiallinen markkinapaikka on sijainnut Köpingissä Vähänkyrön puolella. Isossakyrössä kaupparakennuksien ja pankkien muodostama kyläkeskus on ollut aseman läheisyydessä Asematiellä. Rinta- Joupin autoliikkeen toiminnasta alkanut automyynti ja sen ympärille syntynyt palvelutoiminta on sijoittunut valtatien varteen. Valtatien suuntaisen Kaupparaitin rakentamisen jälkeen, autokauppaan liittyvä palvelutoiminta on laajentunut myös Kaupparaitin eteläpuolelle. Kaupparaitti liittää yhteen kaupalliset palvelualueet saumattomasti kahden kunnan välillä. Kaupparaitin kauppa on pääasiassa paljon tilaa vaativaa kauppaa. Tilaa vaativan kaupan tilatarve sanelee rakennusten yksikerroksisen ja hallimaisen muodon. Tilaa vaativalle kaupalle on tyypillistä myös rakennuksia ympäröivät laajat asfaltoidut piha-alueet ja ne muodostavat tyypillistä taajamien ulkopuolelle ja sisääntuloteiden varsille keskittynyttä laajoja toiminta-alueita vaativaa kauppaa. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Vähänkyrön Köpingin alueelle. Aluevaraukset sijoittuvat nykyiseen taajamarakenteeseen. Kaupan kehittymisellä on positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Alakeskuksen

15 15 - palvelujen saavutettavuus eri väestöryhmien kannalta ei vaikutuksia - palvelujen sijainti suhteessa julkisiin palveluihin ei vaikutuksia - liikenteen päästöt ja melu ei merkittäviä vaikutuksia monipuolinen palvelutarjonta säilyy ja sillä on mahdollisuus kehittyä tilaa vaativan kaupan kehittymisen myötä. Valtatien liikenteen kasvu aiheuttaa alueella merkittävämmän vaikutuksen liikenteen päästöihin ja meluun. - elinympäristön turvallisuus Kaavassa osoitettu mahdollisuus risteysjärjestelyjen kehittämiseen kohentaa elinympäristön turvallisuutta nykyisestä. Tilaa vaativan kaupan laajentumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia elinympäristön turvallisuuteen. Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin - kilpailuasetelma Aluevaraukset mahdollistavat uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle, mikä lisää valintamahdollisuutta ja edistää toimivaa kilpailua. - myymälärakenne ei vaikutuksia - kannattavuus Kaupan keskittämisellä on kaupan kannattavuuteen positiivisia vaikutuksia - kulutuksen kehitys ja siirtymät ei vaikutuksia

16 16 TERVAJOEN OSAYLEISKAAVA, EHDOTUSVAIHE Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeva lainmuutos tuli voimaan Lain muutos koskee tilaa vaativaa kauppaa. Liite 1 MKR 71a :n mukaan myös tilaa vaativa kauppa määritellään aikaisemmasta poiketen vähittäiskaupan yksiköksi. Liitteessä, Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus on esitetty mm. eri kaavatasoilla käytettävät kaavamerkinnät ja määräykset. Yleiskaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolella vähittäiskaupan suuryksikölle tarkoitetut alueet osoitetaan merkinnällä KM, kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Merkintä koskee myös sellaisen maankäyttö- ja rakennuslain 71 d pykälässä tarkoitetun vähittäiskaupan myymäläkeskittymän sijoittamista, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. KM-merkintää on syytä täsmentää yleiskaavamääräyksellä. Täsmennykset voivat koskea alueen toteutusta, suuryksiköiden mitoitusta kaupan laatua ja toteutuksen ajoitusta. Tervajoen alueella osoitetaan tilaa vaativan kaupan alueet KM-tv. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa merkitykseltään vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa. Liitteessä, Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus on esitetty mm. eri kaavatasoilla käytettävät kaavamerkinnät ja määräykset. Tervajoen osayleiskaavamerkintä on korjatussa ehdotuksessa seuraava: KM-tv, KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISKAUPAN SUURYKSIKÖN TAI MYYMÄLÄKESKITTYMÄN (MKR 71d ) Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, huonekalukauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodinkonekauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään k-m2 Vaasan ja Isonkyrön Tervajoen alueella. Kuntien tulee alueen jatkosuunnittelun yhteydessä tarkentaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan sijoittuminen Tervajoen alueella SAINI HEIKKURI-ALBORZI, ARKKITEHTI SAFA, Osuuskunta Partners' Consulting House LIISA KASI, ALUEARKKITEHTI, ISONKYRÖN KUNTA

17 17 Liite 1: KAUPPAA KOSKEVAN LAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeva lainmuutos tuli voimaan Lain muutos koskee tilaa vaativaa kauppaa. MRL 71a :n mukaan myös tilaa vaativa kauppa määritellään aikaisemmasta poiketen vähittäiskaupan yksiköksi, jota koskevat seuraavat MRL:n lain kohdat: 71 a ( /319) Vähittäiskaupan suuryksikkö Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan tässä laissa yli kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. 71 b ( /319) Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle Osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. 71 c ( /319) Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 71 d ( /319) Asemakaavan oikeusvaikutukset vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiseen Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös olemassa olevan vähittäiskaupan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan suuryksikön laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäiskaupan myymälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei ole merkittävä. 71 e ( /319) Vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset

18 18 Sen lisäksi, mitä 57 :ssä säädetään, asemakaavamääräykset voivat koskea vähittäiskaupan laatua ja kokoa, jos se kaupan palvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen. Lainmuutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan 71 a :n mukaista vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan vasta Ympäristöministeriö on julkistanut kirjeen selkiyttääkseen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen siirtymäaikaa koskevien säännösten tulkintaa erityisesti paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta. Ympäristöministeriön Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus oppaassa

19 19 LIITE 2, YRITYSLUETTELO, AUTO- JA KONEKORJAAMOT, MOOTTORIAJONEUVOJEN OSAT JA VARUSTEET 1. T.Niemen automaalaus ja peltikorjaamo Viljavarastontie 18, Orismala puh ruostevauriokorjaukset ja kolarikorjaukset - automaalaukset, muovikorjaukset, katsastusremontit 2. Korjaamo Arto Kuusikko Varsahaantie 41, Isokyrö p. (06) , maatalouskoneiden ja autojen korjaus 3. JJ-Konehuolto Oy Kortesluomantie 52, Orismala p J. Jokinen - maatalouskoneiden huoltoa- ja varaosia 4. T:mi V-P Sepänmäki Turppalantie 31, Isokyrö p. (06) , f. (06) autojen korjaus sekä maalaus, katsastusremontit 5. Dieselkorjaamo V. Kujala Valtaalantie 434, Isokyrö p. (06) huollot, kaikki automerkit - pakokaasutestit, moottorikorjaukset - katsastukset - diesel- ja sähkötyöt, diagnoositestit 6. Hannun Autosepät Pohjankyröntie 61, Isokyrö emai: - autojen korjaamotoiminta ja myynti - tuulilasin korjaukset 7. AD Auto- ja konekorjaamo Velj. Lehtonen Ikolanlarvantie 2, Isokyrö p. (06) määräaikaishuollot - autojen ja pienkoneiden korjaus - varaosa- ja tarvikevälitys 8. Lehmäjoen Huolto ja Baari Veljekset Mäkynen Lehmäjoentie 1250, Lehmäjoki p. (06) autohuolto 9. Autoliike Boss Boys Oy Napuen kylätie 6, Isokyrö p automyynti - autojen fiksaus, automaalaus - katsastus-, korjaus- ja huoltotyöt 10. TT Huolto- ja korjaustyöt Pohjankyröntie 278, Isokyrö p tthuoltojakorjauspalvelu.weebly.com - konekorjaukset, hiekkapuhallukset - maalaukset 11. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p kaikkien automerkkien huollot - nelipyöräsuuntaukset - vikakoodienluku/huoltovalojen nollaukset - katsastushuollot/katsastukset 12. HPH-Motors Hannu-Pekka Fiiantie 6, Isokyrö p autojen ja koneiden korjaus ja huolto - autohifi asennukset 13. Autovarustelu Ala-Lahti Oy Tuuralantie 592, Isokyrö p lämmittimet, asennus-, huolto- ja korjauspalvelu, varaosat - matkailuautojen ilmastointilaitteet - peruutuskamerat, TDI tuning, navigointi, invertterit, nopeudenrajoitin 14. Arton Auto Kaupparaitti 17, Tervajoki - autohuollot p varaosat p Härkäkiven Paja Pysäkkitie 38, Isokyrö p autojen ja koneiden korjausta - maatalouskoneiden huolto ja korjaus 16. HPCar H-P Hemminki Fiiantie 6, Isokyrö p autojen ja koneiden korjaus - lasien tummennus, Hifi asennustyöt - pesut ja vahaukset 17. Kujala-Piste Oy Laurilantie 3, Isokyrö p raskaankaluston huollot ja korjaukset - päällyrakenteet AUTOPURKAAMOT: 18. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p Toyota purkuosat - kaikkien automerkkien huolto/korjaus - uudet tarvikeosat AUTOMAALAAMOT, KOLARIKORJAAMOT 19. T.Niemen automaalaus ja peltikorjaamo Kortesluomantie 52, Orismala puh ruostevauriokorjaukset ja kolarikorjaukset - automaalaukset, muovikorjaukset, katsastusremontit 20. Automaalaamo Mika Ikola Napuen kylätie 23, Isokyrö p , f. (06) automaalaus/peltikorjaus 21. Kolarikorjaamo H. Mäkynen Olkitie 28, Tervajoki p.(06) , autojen kolari-, ruostekorjaukset ja maalaukset 22. Lae Invest Oy Laurilantie 5-7, Isokyrö p kolarikorjaukset ja automaalaamo - muovikorjaukset ja hitsaukset 23. Automaalaamo M.R. Koski Ay Aittastentie 19, Lehmäjoki p.(06) , f.(06) Martti Rainer autojen ja työkoneiden pelti- ja maalaustyöt - tuulilasien vaihtotyöt - vakuutusyhtiöiden työt AUTOJEN FIKSAUS 24. Kari Luoma Rekipellontie 9, Isokyrö p./f. (06) , autojen sisäpesut, vahaukset 25. Jupen Autofiksaus Myllymäentie 1, Isokyrö p. (06) , emali: - autofiksaus, -korjaus ja myynti MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS 26. Tmi H.Kuuttila Harrinkuja 3, Isokyrö - Moottoripyöräkorjaamo ja huolto

20 20 LIITE 3: ISONKYRÖN MERKITTÄVIMMÄT AUTOLIIKKEET Rinta-Joupin Autoliike Oy Olkitie 7, Tervajoki p. (06) , f. (06) automyynti Arton Auto Oy Kaupparaitti 17, Tervajoki p f. (06) automyynti - varaosat p huolto p Automyynti Veljekset Rintamäki Oy Olkitie 6, Tervajoki Petri p Heikki p f. (06) tai - automyynti Automyynti M. Sumuvuori Oy Tervajoentie 290, Tervajoki p automyynti Kaupparaitin Auto Oy Kaupparaitti 15, PL 18, Tervajoki p automyynti Star Auto Tervajoentie 290, Tervajoki p automyynti Kupen Auto Oy Orismalantie 6, Orismala Kaupparaitti 20, Tervajoki p , automyynti Lae-Invest Oy Laurilantie 7, Isokyrö p , f. (06) automyynti - autopurkaamo - kolarikorjaukset - automaalaus Tervajoen Ässäauto Kaupparaitti 22, Tervajoki p./f. (06) , automyynti Kuljetusliike Jorma Havina Ikolanlarvantie 1, Isokyrö Jorma Havina p Antti Havina p automyynti Automyynti T.Lauttamus Oy Kaupparaitti 18, Tervajoki p. (06) p Lauttamus p Ylänkö - automyynti Mika Minni Oy Autoväylä 6, Tervajoki p maasturit - myynti ja maahantuonti Automyynti Boss Boys Oy Napuen kylätie 6, Isokyrö p Tero Heikinmäki - automyynti - autojen fiksaus - automaalausta - katsastuskorjauksia ja huoltotyötä

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

EPO ELY / Liikenne Pohjanmaan liitto Anna-Karin Pensar ei edustusta

EPO ELY / Liikenne Pohjanmaan liitto Anna-Karin Pensar ei edustusta Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 18 ) Aika: torstaina 30.10, klo 13.00 Paikka: ELY Pohjanmaa, Korsholmanpuistikko 44, neuvotteluhuone 1. krs Kutsutut/ paikalla olijat: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit LAKIEHDOTUS Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64, 71 e, 77 ja 179, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava Suomen hallinto-oikeudelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0208-D1850 1 (5) Sisällysluettelo 3 Pekka Turkki... 2 FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4. Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.2012 Kaupan oppaan tilanne Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskeva

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KATUJA P28913 1.6.2016 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Valmisteluvaihe Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, Yleisötilaisuus, Karvia, 8.2.2017 Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Maakuntainsinööri Anne Nummela Kuvat: Manu Hollmén, Teemu Tervo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO KEHA/1749/2016 Pohjois-Pohjanmaa 29.8.2016 Ympäristöministeriö Kirjaamo sähköisesti Lausuntopyyntönne 22.6.2016 (YM19:00/2015) LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Lausunto 1 (6) 22.08.2016 101 327/04.00.01/2016 Maakuntahallitus Ympäristöministeriö kirjaamo@ym.fi YM019:00/2015 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Lausunnot 2. 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. 2. Etelä-Karjalan museo 3. 3. Imatran seudun ympäristötoimi 3. 5. Parikkalan valo Oy 4.

Lausunnot 2. 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. 2. Etelä-Karjalan museo 3. 3. Imatran seudun ympäristötoimi 3. 5. Parikkalan valo Oy 4. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 20.5.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.12.2013 7.1.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 lausuntoa ja 7 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIT 27 TONTTI 7 JA 8 SEKÄ KORTTELI 29 TONTIT 1, 2 JA 3 P27721

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 ALOITUSVAIHEEN YLEISÖTILAISUUS 27.8.2014 STRATEGINEN YLEISKAAVA NÄYTTÄÄ KEHITYKSEN SUUNNAN MUTTA EI YKSITYISKOHTAISIA MAANKÄYTÖN RATKAISUJA = KUNNAN MAANKÄYTÖN STRATEGISET

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö Kohta 1 Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavassa on lukuisia asumisen laajenemisalueita, päivittäistavarakaupan suuryksiköiden,

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Kansainvälinen tilanne ja vaihtoehtojen vertailu 19.2.2016 Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Maa Vähittäiskaupan kokoraja, johon kohdistuu erillistä säätelyä Alankomaat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

E s p o o n e t e l ä o s i e n y l e i s k a a v a Esp o o n ka u p u n k i s u u n n i t t e l u k e s k u s

E s p o o n e t e l ä o s i e n y l e i s k a a v a Esp o o n ka u p u n k i s u u n n i t t e l u k e s k u s E s p o o n e t e l ä o s i e n y l e i s k a a v a 2030 Selostus 7.4.2008 2008 Esp o o n ka u p u n k i s u u n n i t t e l u k e s k u s Suunnitelmia ja ohjelmia A54:2008 JULKAISUA VOI TILATA OSOITTEESTA

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot