PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORO-ICT - LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä toimivien tietotekniikan käytön osaamista ja vahvistaa tietotekniikan monipuolista hyödyntämistä porotalouden alalla hyödyntäen uusinta tietoa ja teknologiaa. Hankkeen tavoite kiteytettynä on, että toiminnan tuloksena paliskunnissa on osaavia porotalousyrittäjiä, jotka kykenevät käyttämään ja hyödyntämään tietotekniikkaa omassa ammatissaan. Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen toimintakokonaisuuteen: koulutustoimintaan, tuki- ja neuvontatoimintaan sekä laitetestaustoimintaan. Kohderyhmälle järjestettiin tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien käytön koulutuksia, joiden sisältö vastasi heidän ammatillisia oppimistarpeitaan. Tuki- ja neuvontatoiminta tarjosi henkilökohtaista käytännön koulutusta ja neuvontaa osallistujien tietotekniikan käytön ongelmatilanteissa. Laitetestaustoiminnassa testattiin poronhoitoon soveltuvia tietoteknisiä laitteita poronhoidolle tyypillisissä ääriolosuhteissa ja pyrittiin löytämään uusia tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia porotyöhön. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin, tuki- ja neuvontatoimintaan ja laitetestaustoimintaan osallistui yhteensä noin 300 henkilöä. Osallistuneista suurin osa oli porotalousyrittäjiä ja muut muulla tavalla porotalouden piirissä toimivaa tai muissa tehtävissä toimivia. Monet osallistujista osallistui hankkeen aikana useaan eri koulutukseen. Koulutuksiin osallistuneista palautekyselyyn vastanneista 98% koki koulutuksen olleen itselleen hyödyllinen ja 90% koki koulutusten kehittäneen tai uudistaneen heidän työtään. Saadun palautteen mukaan hankkeen päätavoitteena ollut porotalousyrittäjien osaamisen kehittäminen ja porotalousyrittäjyyden edistäminen saavutettiin. Työpaikkojen uudistamisella ja kehittämisellä on vaikutusta niiden pysymiseen myös tulevaisuudessa. Hankkeen laitetestaus ja kehitystoiminta tuotti myös positiivista tulosta. Esimerkiksi porojen paikannuslaitteita testaavat poromiehet kokivat laitteiden olevan hyödyllisiä porotyössä. Palautteen mukaan hankkeen aikana kehitellyt ja testatut porojen paikannuslaitteet helpottavat porojen paikannusta maastossa parantaen poroelinkeinon kannattavuutta. 2. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Porotaloudessa käytännön poronhoitotyön apuna tietotekniikan hyödyntäminen on ollut vielä reilut puoli vuosikymmentä sitten suhteellisen vähäistä, koska poronhoitoon ei oltu kehitelty tietotekniikkaan perustuvia erityisiä laitteita tai ohjelmia. Lisäksi tietoliikenneyhteydet olivat erityisesti Pohjois-Lapissa huonot. Viimevuosien aikana on tapahtunut näiltä osin kehitystä. Poronhoitotyöhön on kehitelty työtä helpottavia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia. Tietoliikenneyhteydet ovat nyt monissa syrjäisissäkin Pohjois-Lapin kylissä kehittyneet modeemiyhteydestä laajakaistaksi. Tosin monet alueet ovat yhä laajakaistayhteyden ulkopuolella. Kehitys on tuonut mahdollisuuden hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa myös porotalouden piirissä.

2 Yhteiskunnan eri viranomaiset edellyttävät poroelinkeinon harjoittajilta yhä enemmän siirtymistä sähköiseen asiointiin ja tiedonsiirtoon. Tämä tarkoittaa erilaisten raporttien, hakemusten yms. saamista, täyttämistä ja toimittamista viranomaisille sähköisessä muodossa tietoverkon välityksellä. Tiedon välitys on osittain tai jopa kokonaan siirtynyt internetpohjaiseksi. Esimerkiksi Paliskuntain yhdistys tiedottaa ja jakaa porotalousohjelmia ja -lomakkeita paliskunnille ja poronhoitajille internetsivustonsa välityksellä. Kehityksen myötä monet porotalouden piirissä toimivat ovat hankkineet itselleen tietokoneen ja muita tietoteknisiä laitteita. Ongelmaksi muodostui kuitenkin laitteiden ja ohjelmien käytön osaamisen puute, koska tietotekniikan käytön koulutuksia ei ole ollut riittävästi tarjolla erityisesti syrjäisemmissä kylissä ja erityisesti porotalouden harjoittajille. Tätä taustaa vasten Saamelaisalueen koulutuskeskus suunnitteli koulutusmahdollisuuksia saamelaisalueella porotalouden piirissä toimiville henkilöille. Porotalous poikkeaa tietoteknisiltä laitteisto- ja ohjelmistotarpeiltaan ja niiden soveltamistavoiltaan muista elinkeinoista. Porotyötä harjoitetaan luonnossa laajalla alueella ja ääriolosuhteissa. Tällöin luonnon ääriolosuhteisiin sopivien laitteiden ja ohjelmien kehittäminen sekä niiden käytön osaaminen korostuu. Hankkeen koulutusten sisältö ja käytännön järjestelyt suunniteltiin kohderyhmälle poromiehille sopiviksi. Projektin päämäärä kiteytettynä on, että toiminnan tuloksena paliskunnissa on osaavia porotalousyrittäjiä, jotka kykenevät käyttämään ja hyödyntämään tietotekniikkaa omassa ammatissaan. Projektisuunnitelmaan tavoitteeksi asetettiin, että koulutushanke: kehittää, tuottaa ja toteuttaa koulutus- ja tuotekehityspalveluita sekä neuvonta ja tukipalveluita. edistää tietotekniikan todellista osaamista luontaiselinkeinon harjoittajien keskuudessa. edistää tietotekniikan asemaa apuvälineenä poroelinkeinon kehittämisessä. järjestää suunnattua ( täsmäkoulutusta ) oppijan taso huomioiden. tukee poroelinkeinon kehittymistä ja kehittämistä kansallisissa ja kansainvälisissä haasteissa. lisää yhteistyön kautta yhteyksiä kansainvälisiin tieto- ja viestintätekniikan alan toimijoihin luontaiselinkeinojen parissa työskentelevien tarpeiden huomioimiseksi. estää luontaiselinkeinojen parissa työskentelevien syrjäytymistä työelämästä. Projektisuunnitelmassa kohderyhmäksi määriteltiin paliskuntien poroelinkeinon harjoittajat sekä kaikki porotalouden piirissä toimivat henkilöt, tahot ja organisaatiot. Näitä ovat saamelaisjärjestöt, viranomaistahot, poronlihan jalostajaliikkeet, luontaiselinkeinon harjoittajat ja muut yhteistyökumppanit. 3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 3.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektin järjestämiin koulutuksiin pyrittiin saamaan mukaan mahdollisimman paljon kohderyhmään kuuluvia, erityisesti porotalousyrittäjiä, muulla tavoin porotalouden piirissä toimivia, muita luontaiselinkeinon harjoittajia sekä sellaisia paliskunnissa toimia

3 henkilöitä, joiden työtehtävissä tietotekniikkataidoilla on erityisen suuri merkitys. Kiinnostusta hankkeen koulutuksiin ja muuhun toimintaan osallistumiseen kartoitettiin tiedottamalla toiminnasta porotalousyrittäjille muun muassa paliskuntien kokouksissa ja järjestettävistä koulutuksista ilmoitettiin lehti-ilmoituksin. Hankkeen toiminta-alue oli haasteellinen projektin toteuttamiselle. Se vaati hankkeen toteuttajilta erityistä sekä maatieteellistä että kulttuurillista tietämystä. Haasteina olivat pitkät maantieteelliset etäisyydet ja siihen liittyvät tietotekniset katvealueet sekä poromiesten paimennuskulttuuri erotuksineen ja vasojen merkkausineen, joka vaihteli toiminta-alueen sisällä. Nämä toiminta-alueen erityispiirteet huomioon ottaen hankkeen koulutus, laitetestaus ja kehitys toimintaan valittiin sellaiset yritykset, jotka kykenivät toimittamaan, kehittämään ja kouluttamaan porotalouden tarpeisiin sopivia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä sitoutumaan laitteiden edelleen kehittelyyn projektin ajaksi ja sen jälkeen. Porotaloudessa hyödynnettäviä laitteita kehittäviä yrityksiä on hyvin vähän. Projektin suunnittelusta lähtien hankkeen toteutuksessa on ollut mukana DavviData Tmi, joka on erikoistunut suunnittelemaan ja toteuttamaan porotaloudessa hyödynnettäviä tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja. Tracker Oy osallistui projektiin porojen paikannuslaitteiden koulutuksen, testauksen ja kehittämisen osalta. 3.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Hankkeen toiminta alkoi tiedotuksen, koulutusjärjestelyiden ja suunnitelman suunnittelulla. Parhaimmiksi hankkeesta tiedottamisen kanaviksi koettiin paliskuntien kokoukset, paliskuntien poroisäntien kokoukset, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä muiden tahojen järjestämät porotalouden seminaarit ja tilaisuudet, suorat yhteydenotot paliskuntien poroisäntiin, rahastonhoitajiin ja porotalousyrittäjiin sekä tiedottaminen sidosryhmien välityksellä, lehti-ilmoituksilla paikallis-, maakunta- ja porotalouden erikoislehdissä. Koulutukset järjestettiin porotaloustyöt huomioon ottaen sopivina ajankohtina ja mahdollisimman lähellä kohderyhmää, jotta koulutuksiin osallistuminen olisi mahdollista. Koulutusten järjestämisen pohjaksi luotiin vuosikalenteri, johon hahmoteltiin parhaimmat koulutusajankohdat hankkeen eri koulutuksille. Hankkeen toteutus voidaan jakaa kolmeen toimintakokonaisuuteen: koulutustoimintaan, tuki- ja neuvontatoimintaan sekä laitetestaustoimintaan. Koulutuksia järjestettiin hankkeen aikana eri puolilla pohjoista poronhoitoaluetta. Hankkeen suunniteltuna toiminta-alueena oli koko poronhoitoalue, mutta käytännössä resurssit (kouluttajat, aika) eivät riittäneet koulutusten järjestämiseen laajemmalle alueelle, koska koulutustarve pelkästään poronhoitoalueen pohjoisosissa oli suuri. Koulutuspaikkakunnat valittiin koulutusten tarpeen ja kysynnän mukaan. Koulutuksia järjestettiin kuntakeskusten sijaan eniten syrjäisissä kylissä. Koulutuksiin osallistujat saivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön, jolloin koulutuksissa opetettiin juuri niitä asioita, joita osallistujat tarvitsivat. Näin toteutettiin hankesuunnitelman mukainen täsmäkoulutus, jossa koulutettavana olevat saavat juuri sellaista koulutusta, joka parhaiten kehittää heidän ammatillista osaamistaan. Koulutuksien opetusaiheet olivat hankesuunnitelman mukaisesti tietotekniikan perusteet, tietokoneen käyttö, internetin käytön perusteet, tietokoneen tietoturva, sähköpostin hyötykäyttö, tietokoneen oheislaitteiden asennus ja käyttö sekä porotalouden piiriin tehdyt erikoisohjelmat kuten Porovaaka (porojen punnitus), Pomu (porokirjanpito), Winporo (porokirjanpito), Tuku (poronlihan hinnoittelu ja myynti) ja Poru (porojen ruokintalaskelma). Lisäksi osallistujien tarpeiden mukaan opetettiin myös muiden

4 ohjelmien käyttöä kuten internet-sivujen tekoa ja kuvankäsittelyä. Koulutustoiminta sisälsi koulutusten lisäksi uuden opetusmateriaalin kehittämisen porotalousyrittäjien tarpeisiin. Hankkeen tietotekninen tuki- ja neuvontatoiminta sisälsi henkilökohtaista käytännön koulutusta ja neuvontaa osallistujien tietotekniikan käytön ongelmatilanteissa. Tyypillisesti tuki- ja neuvontatarve liittyi koulutuksiin osallistujien omien tietotekniikkalaitteiden ja -ohjelmien hallintaan. Tukea ja neuvontaa annettiin koulutusten yhteydessä ja usein myös koulutettavan kotona. Tuki- ja neuvontatoiminnasta tiedotettiin myös paikallislehdessä, joten se oli käytettävissä myös niille kohderyhmään kuuluville, jotka eivät osallistuneet varsinaisiin koulutuksiin. Tuen- ja neuvonnan tarvetta kartoitettiin myös koulutuksiin osallistuneille suunnatulla kyselyllä. Tietotekniikan tuki- ja neuvontatoimintaa täydensi etäopetusohjelmisto, joka mahdollisti opetuksen ja neuvonnan antamisen etänä tietoverkon kautta. Laitetestaustoiminnan tavoitteena oli testata poronhoitoon soveltuvia laitteita poronhoidolle tyypillisissä ääriolosuhteissa ja siten löytää uusia tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia porotyöhön. Hankkeen aikana testattiin poronhoitotyön ääriolosuhteisiin soveltuvia tietokoneita, porojen paikannuslaitteistoa ja poroerotuksissa porojen ns. lukemiseen tarkoitettua lukulaitetta, tallenninta. Laitteiden testaaminen toteutettiin siten, että porotalouden harjoittajat koulutettiin käyttämään laitteita heidän todellisessa työympäristössään, jonka jälkeen poromiehet itsenäisesti testasivat laitteita omassa käytännön porotyössä ja opettivat laitteiden käyttöä myös toisille poromiehille. Projektin toteuttaminen edellytti yhteistyötä erityisesti paliskuntien ja porotalousyrittäjien kanssa. Paliskunnat antoivat hankkeelle mahdollisuuden tiedottaa hankkeen toiminnasta paliskuntakokousten yhteydessä. Lisäksi useiden paliskuntien toimihenkilöt kuten poroisännät ja rahastonhoitajat tiedottivat hankkeen toiminnasta paliskuntiensa jäsenille. Paliskuntien jäsenten porotalousyrittäjien kanssa toimittiin tiiviisti yhteistyössä hankkeen toiminnan organisoinnissa ja toteuttamisessa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Paliskuntain yhdistyksen Poro-Softa hankkeen kanssa, joka kehitteli ja toteutti tietokoneohjelmia porotalousyrittäjien käyttöön. PORO-ICT hanke sain palautetta ohjelmista kentältä suoraan ohjelman käyttäjiltä ja välitti palautteen edelleen Poro-Softa hankkeelle ohjelmien edelleen kehittämiseksi. Myös Paliskuntain yhdistyksen porotalousneuvojat olivat hankkeelle suureksi avuksi porotalousohjelmien tekniseen käyttöön liittyvissä sekä kirjanpidollisissa asioissa. 3.3 Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen hallinnoijana toimi Saamelaisalueen koulutuskeskus ja vastuuhenkilönä koulutuskeskuksen rehtori Lassi Valkeapää. Projektin vetäjänä toimi Piia Heikkinen, joka hoiti muun muassa hankkeeseen liittyvän maksatuksen, raportoinnin, tiedottamisen ja koulutusjärjestelyt sekä toimi kouluttajana hankkeen järjestämissä koulutuksissa. Hankkeessa kouluttajina ja suunnittelijoina toimivat myös Kari Peltonen ja Sari Niemelä. Hankkeessa yrityksinä mukana olivat DavviData Tmi ja Tracker Oy. DavviData:n Martti Kemppainen on erikoistunut porotalouden hoitoon liittyviin laitteisiin ja ohjelmiin, ja hän toimi hankkeessa suunnittelijana, konsulttina ja kouluttajana. Tracker Oy on erikoistunut paikannuslaitteisiin ja yritys osallistui hankkeessa paikannuslaitteiston kehittämiseen poronhoidon alalle. Yrityksen asiantuntija Hannu Lohi toimi myös kouluttajina hankkeen järjestämissä koulutuksissa.

5 Hankkeen toiminnan seuranta ja ohjaus tapahtui ohjausryhmätyössä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano muodostui porotalousalan asiantuntijoista. Ohjausryhmän jäsenten valintaan vaikutti suurelta osin jäsenten käytännön porotalouden tuntemus: lähes kaikki ohjausryhmän jäsenet ovat itse poronhoitajia. Lisäksi jäsenet edustavat eri porotalousorganisaatioita ja tahoja. Ohjausryhmän jäseninä toimivat Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta Lassi Valkeapää, Lapin lääninhallituksesta Kari Torikka, Paliskuntain yhdistyksestä Inga-Briitta Magga, Lapin paliskunnasta Osmo Pokuri, Muddusjärven paliskunnasta Oula Angeli, Kaldoaivin paliskunnasta Vieno Länsman, Porosaamelaiset ry:stä Juha Magga sekä Lapin Työ- ja elinkeinokeskuksesta Keijo Alanko. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Lassi Valkeapää ja lähtien Liisa Holmberg. Kokouksissa sihteerinä ja samalla hankkeen toiminnan esittelijänä toimi projektin vetäjä Piia Heikkinen. Ohjausryhmätyön tueksi kokouksiin kutsuttiin porotalouden tietotekniikan asiantuntijoiksi Martti Kemppainen (DavviData Tmi), Kari Peltonen (Saamelaisalueen koulutuskeskus) sekä Mika Kavakka (Paliskuntain yhdistys). 3.4 Kansainvälinen yhteistyö Projekti toteutettiin kansallisena projektina, mutta hankkeen toiminta herätti kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi ruotsalaiset poromiehet tutustuivat porojen paikannuslaitteistoon Käsivarren paliskunnassa. Hanke on aloittanut laitetestaustoiminnan, joka mahdollistaa kansainvälisen laitekehitysyhteistyön. 4. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeen toiminnan tunnetuksi tekemisen kannalta on ollut tärkeää tiedottaa aktiivisesti hankkeesta, sen tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä erityisesti hankkeen kohderyhmälle. Tiedottamisen tavat ovat olleet moninaiset. Hankkeen aikana, etenkin sen alussa, pidettiin kohderyhmälle suunnattuja infotilaisuuksia hankkeen toiminnasta. Infotilaisuudet pidettiin paliskuntien kokousten yhteydessä sekä muissa tilaisuuksissa kuten Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämissä porotalousseminaareissa. Tiedottaminen paliskuntien kokouksessa osoittautui erittäin onnistuneeksi tavaksi saada kontakti kohderyhmään. Hankkeen järjestämistä koulutuksista ilmoitettiin myös lehtiilmoituksin maakunta- ja paikallislehdissä. Eräistä koulutuksista myös paikallisradiossa. Tiedotustilaisuuksissa yhteystietonsa antaneille sekä koulutuksiin aiemmin osallistuneille hankkeen toiminnasta tiedotettiin myös henkilökohtaisesti. Tiedotustilaisuuksiin hankkeelle tehtiin esite ja juliste, joissa hankkeen toiminta lyhyesti esiteltiin. Tiedottamisen apuvälineenä käytettiin aluksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen nettisivuja, myöhemmin hankkeen omia sivuja (www.boazu.fi). Koulutuksissa rahoittajasta tiedotettiin suullisesti sekä ESR-julistein. Myös kaikki hankkeen toiminnassa mukana olleet tiedottivat hankkeesta ja sen toiminnasta kukin omalla tahollaan. Hankkeen toiminta huomioitiin myös saamelaismediassa lehdessä ja televisiouutisissa.

6 5. ONGELMAT JA SUOSITUKSET 5.1 Ongelmat projektin toteutuksessa Hankkeen aikana nousi esiin joitain toteutukseen vaikuttavia haasteita ja ongelmia. Ensinnäkin projektin toiminnan alkua hidasti rahoituspäätöksen viivästyminen. Koulutusten ihanteellinen ajankohta suurinta osaa kohderyhmästä ajatellen oli kevätkausi tammikuusta kesäkuun alkuun. Rahoituspäätös hankkeelle saatiin vasta toukokuun lopulla ja sen vuoksi ensimmäisenä toimintavuotena koulutuksia ehdittiin järjestää suunniteltua vähemmän. Kohderyhmän saaminen mukaan hankkeen toimintaan kuten koulutuksiin oli haasteellista. Vaikka tarvetta ja kiinnostusta projektin toimintaa kohtaan suuresti oli, monille porotalouden harjoittajille osallistuminen koulutukseen eli istuminen koulunpenkille oli suuri kynnys, koska siihen ei porotalouden harjoittajien piirissä oltu totuttu. Porotyöhön liittyvä ammatillinen oppiminen tapahtuu perinteisesti luonnon ympäristössä. Tämä kynnys kyettiin kuitenkin monen kohdalla madaltamaan edellä kuvatulla tiedottamisen ja koulutusjärjestelyjen keinoin. Haasteeksi osoittautui myös saada yhteys laajalti koko kohderyhmään. Paliskuntien kokouksiin tyypillisesti osallistuu vain osa paliskunnan jäsenistä, joten niiden kautta ei kyetty kaikkia jäseniä tavoittamaan. Lehti-ilmoituksilla ja muilla tiedottamisen keinoin saavutettiin kuitenkin laajemmin kohderyhmään kuuluvat. Poronhoitotyö on myös siten ennalta arvaamatonta, että porotöiden ajankohta vaihtelee vuosittain luonnon olosuhteiden mukaisesti. Tästä syystä edellisvuonna hyväksi todettu koulutusajankohta ei seuraavana vuonna välttämättä ollutkaan sellainen. Porojen paikannuslaitteiston testaajiksi suunniteltiin neljää poromiestä. Laitteistoa lähti testaamaan kuitenkin vain kaksi poromiestä. Kaksi muuta poromiestä ei voinutkaan aloittaa testaamista, koska he eivät saaneet koottua porojaan lähetinpantojen asentamiseksi. Näin testaustunteja kertyi ennalta suunniteltua vähemmän. Toisaalta osoittautui hyväksi, että testattavia lähetinpantoja oli enemmän yhdellä poromiehellä paikannuslaitteiston todellisen hyödyn kartoittamiseksi laajemmin. Koulutuksia olisi ollut mahdollista järjestää enemmän ja laajemmalla poronhoitoalueella mikäli kouluttajia olisi ollut käytettävissä enemmän. Hankkeen kouluttajalta edellytetään tietoteknisen osaamisen lisäksi porotalouden tuntemusta, ja osaavia kouluttajia ei ollut tiedossa tai käytettävissä. 5.2 Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Hankkeen suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi liittyvät projektin hallintaan ja henkilöstöresursointiin. Onnistunut projekti edellyttää hyvää toimintasuunnitelmaa selkeine aikatauluineen, toimenpiteineen ja riittävine panoksineen. Projektin alussa on tärkeää tehdä selväksi projektin toiminta ja käytännöt kokonaisuudessaan kaikille hankkeen toteuttamiseen osallistuville henkilöille ja tahoille. Kunkin hankkeessa toimivan tulee tietää tehtävänsä, tehtävän aikataulutus sekä miten tehtävään sisältyvät hallinnalliset toimenpiteet (raportointi, tarvittavat lomakkeet jne.) käytännössä hoidetaan. Projektin toimenpiteiden suunnittelua ja aikataulutusta helpottaa projektin hallintaohjelmisto. Ennen hankkeen alkua olisi myös hyvä ennalta kartoittaa toimintaan mukaan tulevat henkilöt ja yritykset. Näin hankkeen toiminta saadaan nopeammin käyntiin, ja voidaan ennakoida paremmin laskennallisen rahoituksen kertyminen.

7 Hankkeen henkilöstöresursointi olisi parasta organisoida mahdollisuuksien mukaan siten, että hankkeen toteuttamisessa mukana olevat henkilöt voivat olla hankkeessa töissä tietyn ajan täysipäiväisesti, jolloin he voivat paremmin keskittyä selkeästi määriteltyyn ja rajattuun työtehtäväänsä. Tällä tavoin hanke ja sen toimenpiteet kyetään toteuttamaan tehokkaammin ja aikataulussaan. Hankkeessa osa-aikaisesti päätyön ohella toimiminen saattaa aiheuttaa sen, että aikaa päätyöltä ei hankkeen toimenpiteille lopulta jää riittävästi. 6. PROJEKTIN TULOKSET Hankkeen yleisenä tavoitteena oli yritysten henkilöstön kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen. Hanke pyrki koulutuksin ja laitetestauksin lisäämään yritysten olemassa olevan ja mahdollisen uuden henkilöstön osaamista hyödyntäen uusinta tietoa ja teknologiaa sekä edistämään yrittäjyyttä ja tukemaan yritysten kasvua. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja laitetestaukseen osallistui yhteensä yli 300 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Osallistuneista suurin osa oli porotalousyrittäjiä ja loput muulla tavalla porotalouden piirissä toimivaa tai muissa tehtävissä toimivia. Monet osallistujista osallistui hankkeen aikana useaan eri koulutukseen. Hankkeen toiminnasta tehtiin kysely koulutuksiin osallistuneille. Kyselyyn vastanneista 98% koki koulutuksen olleen itselleen hyödyllinen. Lisäksi vastanneista 90% koki koulutusten kehittäneen tai uudistaneen heidän työtään. Konkreettisena esimerkkinä porotalousyrittäjät ovat oppineet hyödyntämään tietotekniikkaa sekä käyttämään porotalouden kirjanpitoon ja laskentaan tehtyjä tietokoneohjelmia esimerkiksi tekemään sähköisessä muodossa arvonlisä- ja tuloslaskelman viranomaisille. Koulutusten vaikutuksesta monet osallistujat hankkivat hankkeen aikana itselleen tietokoneen, koska koulutuksissa monille vahvistui käsitys tietotekniikan hyödyllisyydestä oman elinkeinonsa harjoittamisessa. Porotalousyritysten kasvua tuki hankkeen antamat internetin hyötykäytön koulutukset, joissa osallistujille opetettiin internetin käyttöä markkinointiin ja tiedon hankintaan. Positiivista palautetta on saatu hankkeen toimintaan osallistuneiden lisäksi myös monilta muilta yhteistyötahoilta, kuten Paliskuntain yhdistyksen porotalousneuvojilta ja paliskuntien rahastonhoitajilta, jotka omassa työssään havaitsivat poroelinkeinon harjoittajien tietotekniikan käytön kehityksen. Hankkeen laitetestaus ja kehitystoiminta tuotti positiivista tulosta. Tavoitteena oli testata ja kehitellä porotyöhön soveltuvia uusia tietoteknisiä laitteita porotyön avuksi. Poromiehet kokivat laitteiden olevan erittäin hyödyllisiä porotyössä ja parantavat poroelinkeinon kannattavuutta huomattavasti. Palautteen mukaan hankkeen aikana kehitellyt ja testatut porojen paikannuslaitteet helpottavat porojen paikannusta maastossa säästäen työaikaa muuhun porotyöhön ja vähentävät kalliita moottorikelkalla ja mönkijällä ajettavia työajokilometrejä porojen kokoamisessa. Laitteisiin kohdistui kehittämistarvetta ja laitteita testanneet poromiehet haluavat jatkaa laitteiden testaamista myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana testattiin myös porojen lukemiseen poroerotuksissa kehiteltyä digitaalista lukulaitetta. Laite helpottaa porotietojen siirtämistä paliskunnan tietojärjestelmään. Lisäksi poroteurastamoissa järjestetyissä koulutuksissa opetettiin aiemmin kehiteltyä porojen punnitusjärjestelmän käyttöä ns. viivakoodipilttoja käyttäen.

8 Saadun palautteen mukaan hanke saavutti päätavoitteena olleen yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen ja yrittäjyyden edistämisen hyödyntäen uusinta tietoa ja teknologiaa. Työpaikkojen uudistaminen ja kehittäminen tukee niiden säilymistä tulevaisuudessa. Hankesuunnitelmaan tavoitteeksi oli kirjattu myös uusien yritysten ja työpaikkojen aikaansaaminen. Hankkeen aikana ei kuitenkaan saatu tietoon uusia perustettuja yrityksiä ja työpaikkoja, joiden syntyyn hanke olisi selkeästi myötävaikuttanut, koska suurin osa 240 henkilöä hankkeen koulutuksiin osallistuneista oli jo porotalousyrittäjiä. Uusien työpaikkojen odotettiin syntyvän hankkeeseen mukaan tulevissa yrityksissä laitetestauksen aikaansaaman laitteiden ja niihin liittyvän konsultoinnin kysynnän noustessa, mutta hankkeen aikana tarvetta uusille työntekijöille näissä yrityksissä ei vielä kuitenkaan syntynyt. Lisäksi hankkeeseen työttömänä osallistuneiden odotettiin työllistyvän tietotekniikkakoulutusten myötä, mutta hanke ei saanut tietoonsa yhtään osallistujaa, joka olisi hankkeen toiminnan aikana välittömästi työllistynyt. Hankkeen koulutuksiin osallistui vain muutamia työttömiä. Tietotekninen osaaminen varmasti edesauttaa työllistymistä tulevaisuudessa. 7. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Erityisen innovatiivista hankkeen toiminnassa oli laitetestaus, jossa testattiin ja kehiteltiin poronhoitoon uusia tietoteknisiä laitteita, joiden avulla kyettiin luomaan uudenlaisia työtapoja, joista on poronhoitajalle taloudellista hyötyä, ja joiden avulla fyysisesti raskasta porotyötä voidaan helpottaa. Hankkeen aikana käytännön porotyössä testatut ja edelleen kehitellyt porojenpaikannuslaitteet ja porojen lukulaite ovat täysin uusia työkaluja. Hanke koulutti kohderyhmälle myös aiemmin porotyöhön kehiteltyjen innovatiivisten laitteiden ja ohjelmien käyttöä kuten porojen punnitusjärjestelmää viivakoodipilttoja käyttäen. Myös koulutusten organisoinnin toimintatapaa voidaan pitää innovatiivisena. Hankkeessa koulutusjärjestelyissä huomioitiin kohderyhmän edellytykset osallistua koulutuksiin erityisen laajasti ja sen vaikutus toimintaan oli merkittävä. Koulutukset järjestettiin kohderyhmälle sopivaan vuoden aikaan, jolloin he poronhoitotöiltään parhaiten ehtivät osallistua koulutukseen. Lisäksi koulutukset järjestettiin mahdollisimman lähellä kohderyhmää, jolloin koulutuksia järjestettiin erityisesti syrjäisissä kylissä kaukana kuntakeskuksista. 93% palautekyselyyn vastanneista piti erittäin merkittävänä tekijänä koulutuksiin osallistumiselleen sitä, että koulutus järjestettiin lähellä heidän asuin- tai työpaikkaansa. Osallistujat saivat vaikuttaa koulutusten sisältöön, jolloin he saivat juuri sellaista täsmäkoulutusta, jota tarvitsivat. Lisäksi osallistujien kanssa yhdessä sovittiin poronhoitotyön kannalta sopivat koulutuspäivät ja ajat. Palautekyselyyn vastanneista 88% oli erittäin tyytyväinen koulutusten sisältöön, toimivuuteen ja laatuun. Poronhoitajille on joidenkin aikaisempien hankkeiden toimesta järjestetty koulutusta, mutta niissä ei hankkeen saaman palautteen mukaan ole huomioitu samassa laajuudessa kohderyhmän edellytyksiä osallistua koulutukseen sekä mahdollisuutta vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja pituuteen. 8. TOIMINNAN JATKUVUUS Hankkeen aikana saatiin tietoa porotalousyrittäjän tietoteknisistä koulutustarpeista sekä koulutuksiin osallistumisen edellytyksistä. Palautteen mukaan tietotekniikkakoulutuksia toivotaan järjestettävän kohderyhmälle myös tulevaisuudessa. Koulutuksiin osallistuneista palautekyselyyn vastanneista 92% toivoo tietotekniikkakoulutuksia lähelle

9 asuinpakkaasi myös tulevaisuudessa. Tietotekniikan käytön ja hyödyntämisen koulutuksia tullaan järjestämään jatkossa porotalouden piirissä toimiville Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamelaiskulttuurikoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen puitteissa. Koulutusten tukena tullaan käyttämään hankkeen aikana käyttöön saatua etäopetusohjelmistoa sekä luotua opetusmateriaalia. Hankkeen aikana luotua nettisivustoa (www.boazu.fi) kehitetään edelleen opetuksen ja oppimisen tueksi sekä tiedottamaan nykyisten ja tulevien porotalouden kehittämishankkeiden toiminnasta ja tuloksista. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen porotalousyrittäjän ammattitutkintoon sisältyvään tietotekniikan opetukseen sisällytetään poromiehen uusi tietotekniikka -aihe, jossa kerrotaan hankkeen aikana testatuista porotyöhön kehitellystä laitteista ja pyritään myös opetetaan niiden käyttöä käytännössä. Hankkeen aikana porojenpaikannuslaitteita testanneet poromiehet ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa testausta myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeelle on myös suunniteltu jatkohankkeita, joihin haetaan rahoitusta.

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774) MAASEUTU-PISA Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi Työtehoseura ry tuensiirronsaajina: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot