Ympäristölautakunta DNo 4066/ /2013 Päätöksen antopäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013"

Transkriptio

1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DNo 4066/ /2013 Päätöksen antopäivä Asia Päätös Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan tarkistamiseksi. Lupa koskee Tmi Jari Hännikäisen harjoittamaa maankaatopaikkatoimintaa käytöstä poistetulla soranottoalueella Espoon kaupungin Lahnuksen kylässä osoitteessa Lahnuksentie Hakija Tmi Jari Hännikäinen Lahnuksentie 50, Espoo LY -tunnus Toiminta ja sen sijainti Maankaatopaikkatoiminta, käytöstä poistetun soranottoalueen maisemointi. Toiminta sijoittuu viidelle tilalle: Pipars, Lahnuksentie 46 A Jukola, Lahnuksentie Kotirinne, Lahnuksentie Eerola, Lahnuksentie Männistö, Lahnuksentie 54. Lupamääräysten tarkistamisen peruste Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 ja 55 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 mom. kohta 13 f. Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomainen on ympäristönsuojelulain 31 2 mom. ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 mom. kohdan 13 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Asian vireille tulo Hakemus on tullut vireille Espoon kaupungin ympäristölautakunnalle Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja kaavoitustilanne Ympäristöluvat Uudenmaan ympäristökeskus on antanut ympäristönsuojelulain mukaisen luvan maankaatopaikkatoiminnalle. Ympäristönsuojeluasetuksen 43 2 mom. perusteella toiminnalle oli haettava uutta lupaa mennessä. Uudenmaan ympäristökeskus on antanut maankaatopaikkatoiminalle uuden ympäristölupapäätöksen tonnin eli m 3 kokonaistäyttömäärälle. Päätöksen mu-

2 2 kaan toiminnan harjoittajan on esitettävä mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, mikäli toimintaa aiotaan jatkaa vuoden 2013 jälkeen. Toimenpidelupa Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut RakL (370/1958) 124 a mukaisen toimenpideluvan 4,2 ha laajuisen soranottoalueen täyttämiseksi ja maisemoimiseksi alkuperäisen maanpinnan tasoon. Täyttömääräksi hyväksyttiin m 3. Lupa on ollut voimassa saakka. Tämän jälkeen toiminnalta ei ole edellytetty MRL (132/1999) 128 mukaista maisematyölupaa, koska alueella ei ole voimassa lupaa edellyttäviä toimenpiderajoituksia. Kaavoitustilanne Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Pohjois-Espoon yleiskaava osa I. Yleiskaavassa täyttöalueen eteläosa on merkitty kyläalueeksi (AT), joka varataan pientaloasumiseen ja kylätoimintaan. Pohjois- ja länsiosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Maantäyttöalue on käytöstä poistettua sorakuoppaa. Täyttöalue jatkuu itäsuunnassa Nurmijärven puolelle, jossa maantäyttötoimintaa harjoittaa Rakennustäyttö Tornimäki Oy erillisellä ympäristöluvalla. Täyttöalue on ollut III luokan pohjavesialuetta ( B Huhdanmäki), mutta alue on nyttemmin pohjavesialueena lakkautettu. Täyttöalueen etelä- ja länsipuolella sijaitsee neljä omakotitaloa. Talot sijoittuvat tiloille, joilla maantäyttötoimintaa harjoitetaan. Alueen pohjoispuolella on havupuuvaltaista metsää. Alueen ympäristöolosuhteet Maaperä Maaperäkartan mukaan täyttöalue on moreenivaltaista aluetta, jossa moreenin paksuus on yli 1 metri. Soranoton seurauksena alueella ollut sora-aines on kaivettu pois. Kallion pinta on näkyvissä sorakuopan länsi- pohjoissivulla. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Täyttöalue sijoittuu korkeustasolle + 60 m, josta maanpinta laskee etelän suuntaan. Alueelta ei lähde pintaveden lasku-uomia. Täyttöalue sijaitsee entisellä III luokan pohjavesialueella Huhdanmäki. Soranotto on ulottunut pohjaveden pinnan tasoon ja paikoin pohjavesi on ollut näkyvissä. Ennen täyttötoiminnan alkamista 1997 sorakuopassa jäljellä olleet soraharjanteet on tasattu peittämään näkyvillä olleet pohjavesilammet. Pohjaveden virtaussuunta on kohti alenevia korkeuskäyriä eli etelän suuntaan. Alueen läheisyydessä on käytössä olevia talousvesikaivoja. Maantäyttötoiminnan käynnistyttyä vuodesta 1997 on otettu vesinäytteitä alueella olevista talousvesikaivoista ja pohjavesilammista. Ympäristöluvan määräyksen jälkeen tarkkailua on tehty kahdesta täyttöalueelle asennetusta pohjavesiputkesta ja maankaatopaikan välittömässä läheisyydessä olevasta toiminnan harjoittajan omasta porakaivosta.

3 Porakaivon mangaani- ja rautapitoisuudet ovat kohonneet hieman, mutta vuodesta 2010 lähtien veden laadussa ei ole havaittu muutoksia. Vesi täyttää talousvedelle asetetut kemialliset laatusuositukset rautaa lukuun ottamatta, jonka pitoisuus hieman ylittää suosituksen. Pohjavesiputkissa on esiintynyt sameutta hienoaineksesta johtuen. Rauta- ja alumiinipitoisuus on vaihdellut, mutta viimeisissä näytteissä ollut alle talousveden laatusuosituksen. Ilman laatu Pohjois-Espoon alueella ilman laatua on mitattu vuodesta 1987 lähtien Luukissa Luukinranta 10 kiinteistöllä sijaitsevalla mittausasemalla. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat Luukin mittausasemalla hyvin vähäisiä. WHO:n vuorokausiohjearvo pienhiukkasille ylittyy mittausasemalla 1 12 kertaa vuodessa. Pääsyy ylityksiin on kaukokulkeuma. Melu Merkittävin melulähde alueella on ampumarata, joka sijaitsee noin 500 m länteen. Radalla on ammuttu toukokuun syyskuun välisenä aikana lukuun ottamatta heinäkuuta. Ratayhdistys on hakenut lupaa ympärivuotiselle toiminnalle. Täyttöalueen ohi kulkee Lahnuksentie, jolla liikennöi noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Muuta meluavaa toimintaa alueella ei ole. Kasvillisuus ja eläimistö Täyttöalueen lähiympäristö on havupuuvaltaista metsää, missä esiintyy mm. hirviä, valkohäntäpeuroja, metsäkauriita ja kettuja. Lähiympäristössä on lukuisia liito-oravan esiintymisalueita. Kivelän luonnonsuojelualueen raja Nurmijärven kunnan alueella on noin 250 m etäisyydellä. Nuuksion kansallispuistoon kuuluva Ketunkorven Natura alue sijaitsee 1,6 km länteen. Maantäyttötoiminta Yleiskuvaus toiminnasta Hakija täyttää käytöstä poistettua soranottoaluetta puhtailla maa-aineksilla tarkoituksena palauttaa maaston alkuperäinen pinnanmuoto. Toiminta on alkanut vuonna Hakijan mukaan alueelle läjitettävien maa- ja kiviainesten kokonaismäärä on noin m 2, mikä merkitsee noin tonnia. Hakijan esittämien vuosiraporttien mukaan vuoden 2012 loppuun mennessä alueelle on läjitetty maa-aineksia noin tonnia, mikä merkitsee noin m 3. Täyttötilavuutta olisi siten jäljellä noin m 3. Toiminnan harjoittaja hakee lupaa vielä tonnin massamäärälle, jolloin kokonaistäyttömäärä tulisi olemaan noin tonnia eli noin m 3. Vuotuinen täyttömäärä vaihtelee suhdanteiden mukaan ja on ollut t/a. Toiminta-aika Maankaatopaikalla on toimintaa arkipäivisin klo ja lauantaisin klo Sunnuntaisin ja arkipyhinä ei alueelle oteta vastaan maa-aineskuormia. Toiminta-aikojen ulkopuolella alueelle johtavan tien portti pidetään lukittuna. Kuormien vastaanotto Maankaatopaikalle tulevat kuormat tarkastetaan. Mikäli havaitaan alueelle sopimattomia kuormia, ne palautetaan. Alueelle ei otetaa vastaan lunta eikä kantoja tai risuja. 3

4 4 Täyttötekniikka Alueelle on rakennettu louheesta tiepohjana toimivia tukipenkereitä tilojen rajoille. Näillä estetään sortumien syntyminen. Tavoitteena on, että osa täyttöalueesta kunnostetaan vieressä olevien omakotitalojen piha-alueeksi, muut alueet metsitetään. Täytön taso tulee olemaan yhteneväinen Nurmijärven puolella olevan Rakennustäyttö Tornimäki Oy:n täytön tason ja aluetta ympäröivän maanpinnan kanssa. Liikenne Päivittäisten autokuormien määrä on enimmillään 20 kuormaa. Maa-ainekset ovat peräisin Espoon Vantaan Nurmijärven - Helsingin alueelta. Maa-ainesten tasauksessa ja siirtelyssä käytetään pyöräkuormaajaa ja katerpillaria. Alueen varustetaso, työkoneet, polttonesteet Maankaatopaikka sijaitsee osittain hakijan asuinrakennuksen tontilla, joten täyttöalueella ei ole sosiaalitiloja eikä muitakaan rakennuksia. Maa-ainesten levitystyössä käytettävää puskukonetta säilytetään hakijan tontilla. Maankaatopaikan alueella ei säilytetä polttoaineita, mutta työkoneita saatetaan tankata alueella. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Päästöt vesistöön Maantäyttöalueelta ei ole odotettavissa päästöjä vesistöön. Kyseessä on puhtaat maaainekset. Massojen siirtelyn seurauksena vesiin on huuhtoutunut pieniä määriä samentumista aiheuttavaa kiintoainesta. Päästöt ilmaan ja maaperään Ilmaan kohdistuvia päästöjä ei synny. Maa-aineskuormien purku ei aiheuta mainittavia pölyhaittoja. Vähäinen pölyäminen rajoittuu täyttöalueen lähiympäristöön. Puhtaista maaaineksista ei aiheudu päästöjä maaperään. Melu Melua aiheutuu ainoastaan täyttöalueelle liikennöivistä kuorma-autoista ja työkoneen toiminnasta. Meluvaikutus on vähäinen eikä se kantaudu merkittävästi toiminta-alueen ulkopuolelle. Toiminnan vaikutukset ympäristöön ja riskinarviointi Toiminnalla ei arvella olevan vaikutusta ympäristöön. Maamassat ovat puhtaita eivätkä ne pölyä merkittävästi. Päästöjä pohjaveteen ja maaperään ei synny. Alueella ei varastoida polttoaineita, öljyjä, kemikaaleja tai muita ympäristöriskejä aiheuttavia materiaaleja.

5 5 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Käyttötarkkailu Mikäli alueelle sopimattomia maa-aineskuormia havaitaan tarkastuksessa, ne palautetaan tuojan toimesta. Täyttöalueelle tuotavista maa-aineksista selvitetään kuorman tuoja, alkuperä, maa-aineksen laatu ja sen puhtaus. Vesistötarkkailu Pohjaveden laatua ja pinnan korkeutta seurataan puolueettoman asiantuntijalaitoksen ottamilla näytteillä ja mittauksella. Näytteet otetaan kerran vuodessa täyttöalueelle asennetusta kahdesta pohjavesiputkesta ja toiminnan harjoittajan asuinrakennuksen porakaivosta. Näytteistä määritetään lämpötila, ulkonäkö, haju, väri, sameus, kiintoaine, ph, alkaliteetti, kokonaiskovuus, sähkönjohtavuus, kloridi, rauta, mangaani, alumiini, happi, mineraaliöljyt ja pohjaveden pinnankorkeus. Kolmen vuoden välein näytteistä määritetään edellisten lisäksi sulfaatti, COD Mn, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kromi, arseeni, kupari, sinkki, lyijy, kadmium ja elohopea. Hakijan arvio toiminnan muutoksista ja ympäristövaikutuksista Toiminnassa ja sen ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtunut muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen ja toimintaa aiotaan jatkaa samanlaisena myös lähitulevaisuudessa. Toiminnan aikana ei ole sattunut vahinkotapahtumia. Hakijan esitys lupamääräysten tarkistamiseksi Toiminnan harjoittaja ei ole esittänyt muutoksia ympäristöluvan määräyksiin. Hakemuksen käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemusta koskeva kuulutus on ollut nähtävillä Espoon kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivulla Hakemuksen vireille tulosta tiedotettiin kirjeellä lähinaapureita (14 asianosaista). Lausunnot, muistutukset ja vastine Hakemuksesta pyydettiin lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta. Lausuntoja, muistutuksia tai mielipiteitä ei jätetty eikä hakijaa myöskään kuultu. Ympäristölautakunnan ratkaisu Espoon kaupungin ympäristölautakunta on tutkinut asian. Lautakunta on tarkastanut ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 mukaisesti Tmi Jari Hännikäisen Espoon Lahnuksen maantäyttöalueen toimintaa koskevan hakemuksen, joka koski Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristöluvan tarkistamista. Lupamääräykset tarkistamisen jälkeen Lupamääräysten asiasisältöä ei ole muutettu. Joitakin kohtia on tarkennettu tai päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta.

6 6 Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnassa on noudatettava seuraavia määräyksiä: Toiminta 1. Maankaatopaikka luokitellaan maa- ja kiviainesjätteen kaatopaikaksi. (YSL 45, YSA 20 ) 2. Maankaatopaikalle saa vastaanottaa rakennustoiminnasta peräisin olevaa puhdasta ylijäämämaata tonnia, minkä jälkeen haettu tonnin kokonaistäyttömäärä on saavutettu. Vuosittain vastaanotettava määrä saa olla tonnia. (YSL 43, 45 ) 3. Maankaatopaikalla saa vastaanottaa ylijäämämaita ja tehdä alueen hoitotöitä, kuten maa-ainesten levittämistä ja tasausta, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-18 ja lauantaisin klo 8 16 pois lukien arkipyhät. Toiminnasta aiheutuva melu toiminnan vaatima liikenne mukaan lukien ei saa ylittää päivällä klo 7-18 ekvivalenttimelutasoa 55 db (L Aeq ) lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. (YSL 43, NaapL 17 ) Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen 4. Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan eikä läjittää tai välivarastoida yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä tai pilaantunutta maa-ainesta, liejua sisältäviä maa-aineksia, maa-aineksia merialueelta, eikä maa-aineksia, joiden vesipitoisuus on enemmän kuin 60 painoprosenttia, hiekanerotuskaivojen hiekkaa eikä rakennusten purkujätettä. Maa-ainesten seassa ei saa olla purkujätettä eikä kantoja. Läjitettäessä alueelle savea on ylimmän pohjavedenpinnan yläpuolella oltava vähintään neljän metrin kerros karkeampia maalajeja. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava yleiseen jätteiden käsittelypaikkaan tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty, tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (YSL 43, 45, JL 12, 13, 29, 31, JA 4 ) 5. Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan maa-aineksia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia jätteitä aiotaan ottaa käsiteltäväksi, on niistä oltava edeltäkäsin luotettavat haitta-aineiden analyysitulokset ja asiantuntijalausunto jätteen haitattomuudesta. (YSL 7, 43, JL 12, 13, JA 12 ) 6. Maankatopaikalla on oltava vastuuhenkilö, joka tarkastaa alueelle tulevien maaaineskuormien laadun. Vastuuhenkilön tulee olla perillä ympäristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. Mikäli vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 45, JL 12, 141 ) 7. Maankaatopaikka-alueen portti on pidettävä kunnossa ja lukittuna muina kuin aukioloaikoina. (YSL 43, JL 13 )

7 7 Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 8. Maankaatopaikan rakentaminen on kokonaisuudessaan suunniteltava ja toteutettava siten, että estetään ja torjutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat. (JL 13 ) 9. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa esim. polttoaineita pääsee vuotamaan maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoitettava Espoon kaupungin ja Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. (YSL 43, 46, 62, YSA 30 ) 10. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on maankaatopaikalla oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YSL 43, JL 13 ) Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 11. Toiminnan harjoittajan on vastattava maankaatopaikka-alueen jälkihoidosta myös toiminnan päätyttyä. Toiminnan päätyttyä alue on kunnostettava ja maisemoitava. (YSL 43, 90, JL 13, JA 13 ) Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja 12. Maankaatopaikalla tapahtuva toiminta on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maiseman rumentumista, pölyämistä, epäsiisteyttä tai ympäristön roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Maankaatopaikan pohja on puhdistettava eloperäisestä ja muusta sinne kuulumattomasta aineksesta ennen maa-ainesten läjitystä. Ympäristön siisteyttä on valvottava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien maa-ainesten eikä sinne kuulumattomien muidenkaan tässä ympäristölupapäätöksessä mainitsemattomien materiaalien varastoaluetta. Pölyämisen vähentämiseksi aluetta ja sinne läjitettäviä jätteitä on kasteltava tarvittaessa, tai pölyäminen on estettävä muulla toimivalla tavalla. Suolan käyttö pölyämisen estämiseksi on kielletty. (YSL 43, JL 13, 72, NaapL 17 ) 13. Toiminnan harjoittajan on asennettava uusi pohjavesiputki, joka korvaa rikkoutuneen pohjavesiputken osa-alueella 5. Toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että pohjavesiputki on lukittava, edustava, riittävän syvälle asennettu näytteenoton mahdollistamiseksi ja pysyy käyttökunnossa sekä maankaatopaikan täyttövaiheessa että jälkihoitovaiheessa. (YSL 7, 8, 43 ) Tarkkailu- ja raportointimääräykset 14. Toiminnan harjoittajan on jatkettava voimassa olevaa pohjavesien tarkkailua. Näytteet on otettava vuosittain loka marraskuussa. Näytteenottopisteet ovat osa-alueilla 1 ja 5 olevat pohjavesiputket ja luvan hakijan kallioporakaivo. Näytteistä on vuosittain tehtävä seuraavat määritykset: ulkonäkö, haju, väriluku, sameus, kiintoaine, ph, alkaliteetti, kokonaiskovuus, sähkönjohtavuus, kloridi, rauta, mangaani, alumiini, happi, mineraaliöljyt ja pohjaveden pinnankorkeus.

8 Joka kolmas vuosi vuodesta 2015 alkaen vesinäytteistä on tehtävä laajempi selvitys, jolloin edellisten lisäksi määritetään: sulfaatti, COD Mn, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kromi, arseeni, kupari, sinkki, lyijy, kadmium ja elohopea. Pohjavesien tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa tarvittaessa Espoon ympäristölautakunnan hyväksymällä tavalla. (YSL 7, 8, 43, 46, YSA 20, JL 12 ) 15. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. (YSL 46 ) 16. Tarkkailuraportti on toimitettava tiedoksi Espoon kaupungin ja Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi raportin valmistuttua. Raportissa on oltava sanallinen arvio vesien laadussa tapahtuneista muutoksista ja niiden mahdollisesta aiheuttajasta. (YSL 8, 20, 43, 46, JL 12 ) 17. Maankaatopaikalle tulevista maa-aineksista on pidettävä kirjaa, josta ilmenee määrä, laatu, alkuperä (kuvaus maa-ainesten lähtöpaikassa aiemmin olleesta toiminnasta) osoitetietoineen ja kunnittain, tuontipäivämäärä ja tuoja. Kirjanpito koskee myös poisvietyjä maa-aineksia niiden määrää, laatua, vientiajankohtaa ja -kohdetta sekä viejää. Lisäksi maankaatopaikan pohjavesien tarkkailusta, muusta tarkkailusta, havainnoista sekä poikkeuksellisista tilanteista on pidettävä kirjaa. (YSL 43, 46, JL 12, 118 ) 18. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46, JL 12, 122 ) 8 Ratkaisun perustelut Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Espoon kaupungin ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta maanläjitystoiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa asetetut vaatimukset sekä vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan ja toiminnan jatkamisen edellytykset Espoon kaupungin ympäristölautakunta katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten yleiset perustelut Toiminnan ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi päästöjä ja jätteitä koskevien määräysten antaminen on tarpeellista. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti tässä päätöksessä otettu huomioon toiminnan luonne, sen alu-

9 een ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee lisäksi perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Ympäristönsuojeluasetuksen 20 :n mukaan kaatopaikan ympäristölupapäätöksessä on oltava määräys kaatopaikan luokasta. Kaatopaikat luokitellaan niille sijoitettavien jätteiden perusteella. T:mi Jari Hännikäisen maankaatopaikka luokitellaan maa- ja kiviainesjätteen kaatopaikaksi. (Määräys 1.) Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan jätelupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen käsittelyyn ottaen huomioon kaatopaikan luokka. Maa-aineksen täyttömäärä on rajoitettu alkuperäisen täyttösuunnitelman mukaiselle kokonaistäyttömäärälle tonnia eli noin m 3. (Määräys 2.) Lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toiminnasta aiheutuvaa melua ajallisesti. Melutasoa koskeva melumääräys on annettu ottamalla huomioon valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista. Päätöksen mukaan melutaso asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoitoja oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei saa ylittää ulkona päiväohjearvoa L Aeq db. (Määräys 3.) Kaatopaikka on luokiteltu maankaatopaikaksi, johon saa sijoittaa vain puhtaita maa- ja kiviainesjätteitä. Maa- ja kiviainekset luokitellaan pilaantumattomiksi, jos niiden haittaainepitoisuudet alittavat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) liitteessä esitetyt alemmat ohjearvot. Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain jäteluokituksen mukaisia tai vastaavan laatuisia jätteitä. Vesipitoisuutta koskevalla määräyksellä rajoitetaan hienoaineksen huuhtoutumista ja savisamennuksen syntymistä pohja- ja pintavesissä. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 29 :n perusteella velvollinen, jos lastia ei jätelain 31 :n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (Määräykset 4, 5.) Jätelain 141 :n mukaan jätteiden käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva käsittelypaikan vastuuhenkilö. (Määräys 6.) Jätelain 13 :n mukaan jätteiden käsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen alueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin, kuten laitosalueelle kulun estävällä portilla. Portti on pidettävä lukittuna muina kuin aukioloaikoina. (Määräys 7.) Maankaatopaikkatoiminnassa tulee varmistua siitä, että sortumia ei pääse syntymään. Sortumat aiheuttavat vaaraa alueella työskentelevälle henkilökunnalle. (Määräys 8.) Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. (Määräys 9.) 9

10 Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan nestemäisten jätteiden leviämistä ympäristöön estää tehokkaasti imeyttämällä niitä tarkoitukseen sopivaan materiaaliin. (Määräys 10.) Jäteasetuksen 13 :n mukaan jätteiden vastaanoton lakattua jätteiden käsittelypaikassa, on käytetty paikka viipymättä saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu vaaraa, haittaa tai ympäristön roskaantumista. Alue tulee maisemoida välittömästi, kun täyttötyö on saavuttanut suunnitelman mukaiset tasot. (Määräys 11.) Jätelain 72 :n mukaan ympäristöä ei saa roskata tai liata niin, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. (Määräys 12.) Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annettava määräykset toiminnan tarkkailusta. Pohjaveden tarkkailu on tarpeen maankaatopaikan mahdollisten vaikutusten selvittämiseksi. (Määräykset 13, 14, 15) Raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. (Määräykset 16, 17, 18.) Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. Luvan myöntänyt viranomainen voi ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesti muuttaa lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia, olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet tai se on tarpeen, jotta voidaan noudattaa Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettuja säädöksiä. Lupamääräysten tarkistaminen Mikäli maankaatopaikkatoimintaa jatketaan vuoden 2023 jälkeen, on luvan hakijan toimitettava hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle mennessä. Hakemukseen on liitettävä muun ohella yhteenveto toiminnan tarkkailusta vuosilta (YSL 55 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YsL 56 ) Päätöksen täytäntöönpano Tämä päätös on lainvoimainen ellei siihen haeta muutosta (YSL 100 ). Jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus Toiminnan harjoittaja on asettanut :n pankkitakauksen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi (YSL 43 a, 43 b ). 10

11 11 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Ympäristöluvan maksu määräytyy Espoon kaupunginhallituksen hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella. Alle tonnin vuotuiselle massamäärälle mitoitetun maankaatopaikan ympäristöluvasta perittävä maksu on Taksan 5 perusteella luvan tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 50 % lupamaksusta. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 7, 8, 20, 28, 31, 41, 42, 43, 45, 46, 55, 56, 62, 90, 101, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 22, 30, 37 Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 29, 31, 72, 118, 120, 122, 141 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 12 13, 20 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, muutos 90/2000) 17 Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa , 5 Lupapäätöksestä tiedottaminen Tämän päätöksen julkipanopäivä on ja antopäivä Päätöksestä kuulutetaan Espoon kaupungin ilmoitustaululla. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja siitä perittävään maksuun haetaan ympäristönsuojelulain 96 :n mukaisesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Valitusosoitus on liitteenä.

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maankaatopaikan toimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maankaatopaikan toimintaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 28/2010/1 Dnro LSSAVI/167/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 2187/11.01.00/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2014

Ympäristölautakunta Dno 2187/11.01.00/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2014 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 2187/11.01.00/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2014 ASIA Päätös Kilon Talli Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristölupahakemus / Simpsiönvuori Oy 443/11.01.00.01/2015 Ympla 124 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympäristölautakunta tekee seuraavan päätöksen: ASIA Simpsiönvuori

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 Asia Päätös Maanrakennus Oy Laatutyön esittämästä ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1(11) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2015 I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN 1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS / SIPOON MOOTTORIKERHO RY, MOOTTORIURHEILUKESKUS ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 :n mukaisen muutoslupahakemuksen johdosta, jonka Sipoon Moottorikerho ry on jättänyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

46 KESKI-UUDENMAAN KERÄYSPAPERI OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

46 KESKI-UUDENMAAN KERÄYSPAPERI OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.4.2013 178 Dno KYK:251 /2012 46 KESKI-UUDENMAAN KERÄYSPAPERI OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 46/9.4.2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4886/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4886/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 18.2.2015 21 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

Liperin kirkonkylän maankaatopaikan ympäristölupamääräysten tarkistaminen.

Liperin kirkonkylän maankaatopaikan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 3 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2015 ASIA Liperin kirkonkylän maankaatopaikan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. HAKIJA Liperin

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.01.2015 10 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia.

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia. Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 09.10.2014 Karvian Ratayhdistys RY:n moottoriurheiluradan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Luvan hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot