Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten"

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän autopurkamotoiminta, Pertunmaa HAKIJA Tmi Taito Heikkilä Hartolantie PERTUNMAA Y-tunnus LUVAN HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Tmi Taito Heikkilä Hartolantie PERTUNMAA Puh , Sähköposti LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Etelä-Savon ympäristökeskuksen Tmi Taito Heikkilälle (Dnro 0502Y ) myöntämän ympäristöluvan mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä lupaehtojen tarkistamista varten lupahakemus ympäristökeskukselle viimeistään mennessä. Autopurkamotoiminnassa on kyse jätteen laitos- tai ammattimaisesta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä toiminnasta, jossa laitoksella hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siellä syntyneitä ongelmajätteitä. Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain (84/2000) 28 :n 1 momentin, 2 momentin 4) kohdan ja hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n 13) kohdan perusteella. Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi. TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Etelä-Savon ympäristökeskuksen toiminta on päättynyt Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti

2 toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Pertunmaan kunta kuuluu Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen. HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO Asian vireille tulo 2 Toimintaa koskevat luvat Hakija on jättänyt ympäristökeskukselle hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Alueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen Tmi Taito Heikkilälle (Dnro 0502Y ) myöntämä ympäristölupa. Alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäytön rajoitukset Etelä-Savon voimassa olevassa seutukaavassa alue on maa- ja metsäaluetta hyväksytyssä maakuntakaavaehdotuksessa toiminta-alueella ei ole merkintää. Alueella ei myöskään ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Toimintapaikka sijaitsee paikallistien 423 varrella osoitteessa Hartolantie 397, Pertunmaa kiinteistöllä Mäntylä Kiinteistön omistaa Aino Heikkilä, joka päivätyllä kirjeellään antanut Tmi Taito Heikkilälle suostumuksen harjoittaa autopurkamotoimintaa ko. kiinteistöllä. Lähialue on maa- ja metsätalousaluetta. Toimintapaikasta koilliseen n. 160 metrin päässä sijaitsee Lihasavustamo Jouko ja Raili Toivosen tuotantotilat ja asuinkiinteistö. Tien eteläpuolella lähin vakituisesti asuttu kiinteistö sijaitsee toimintapaikasta n. 200 metrin päässä. HAKIJAN ARVIO TOIMINNAN MUUTOKSISTA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA Hakijan mukaan laitoksen toiminnassa ja ympäristökuormituksessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Käsiteltävien romuautojen määrä on edelleen maksimissaan 150 t/a. Vuonna 2009 käsiteltiin n. 30 romuajoneuvoa. Jätemäärissä ei ole tapahtunut muutoksia. Vuosittain arvioidaan kertyvän seuraavat jätemäärät: Jätelaji Arvioitu määrä, t/a Öljyt, kuten moottorin vaihdelaatikon, 0,7 tehostajien ja tasaus- pyörästön öljyt Jäähdytin-, jarrunesteet, polttoaineet 1,5 ja muut nesteet Akut 1,5 Renkaat 3 Romurauta 80 Akut, renkaat, romuautot ja kaatopaikkajäte toimitetaan nykyään Kuusakoski Oy:lle.

3 Hakijan kuvaus parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta on seuraava: Teemme kierrätys-/kuivatustyötä tiivispohjaisessa hallissa. Myös piha-alue on tiivispohjainen (sora-alue), joka on kaivotettu päästöjen minimoimiseksi. Myös hallissa on öljynerotuskaivot, jotka tyhjennetään. piha-alue ja kiinteistö on suojattu kriittisiltä osilta näkö- /meluvallilla meluja näköhaittojen ehkäisemiseksi. Kuivatuista autoista talteen otetut nesteet säilytetään omissa astioissaan, ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Autoista saadut varaosat hyödynnetään mahd. hyvin joko omassa toiminnassa tai jälleenmyymällä. Hallin lämmityksessä käytetään biopolttoainetta, haketta. Taloudellisuuden vuoksi hallin lämpötila pidetään matalana ja lämmitetään vain tarpeen mukaan. Hakijalta on lähetetyllä sähköpostilla pyydetty lisäselvitystä ympäristönsuojeluasetuksen 12 :n edellyttämistä vakavaraisuudesta ja asiantuntemuksesta. Hakija on päivätyllä ja aluehallintovirastoon saapuneella kirjeellään ilmoittanut toimittavansa todistuksen vakavaraisuudesta, kun lupa-asia on muilta kohdiltaan selvä. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Etelä-Savon ympäristökeskuksessa ja Pertunmaan kunnassa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Pitäjänuutiset-lehdessä. Etelä-Savon ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pertunmaan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena toimivalta Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnalta ja Pertunmaan kunnanhallitukselta. 3 Lausunnot Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on antamassaan lausunnossa todennut, että ympäristöluvan ehdot ovat riittävät, mutta huomauttaa, että toiminnanharjoittajan tulee kiinnittää huomiota ympäristöluvan mukaiseen ongelmajätteiden säilytykseen, kirjanpitoon ja asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Ongelmajätteet tulee varastoida lajikkeittain omissa varastoastioissa (Lupamääräys 3). Hakijan vastine Pertunmaan kunnanhallitus on lausunut, ettei sillä ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta. Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen lausuntojen johdosta. Hakija ei ole antanut vastinetta. Lupaviranomaisen tarkastuskäynti Lisäselvityspyyntö Lupaviranomainen (Keijo Lindberg ja Anne Laitinen) on luvan hakijan opastuksella tehnyt tarkastuksen paikan päällä Tarkastuksesta on laadittu muistio. Aluehallintovirasto on lähettämällään kirjeellä pyytänyt hakijaa toimittamaan mennessä yksityiskohtaisen selvityksen siitä, miten toiminnanharjoittaja aikoo saattaa kiinteistöllä harjoitettavan romuajoneuvojen varastoinnin ja esikäsittelyn vastaamaan voimaan tulleen romuajoneuvoasetuksen (581/2004) 9.n säädöksiä. Selvitykseen

4 pyydettiin liittämään mukaan rakentamisaikataulu asema- ja rakennepiirustuksineen. Selvitys tuli laatia perustus- ja rakennesuunnittelun asiantuntijaa apuna käyttäen päivätyn ja aluehallintovirastoon saapuneen lisäselvityksen mukaan romuajoneuvojen esikäsittelytyö tehdään sisätiloissa, tiivispohjaisen betonilattian päällä, jossa on öljynerotuskaivot. Varastointialueelle hakija tulee antamansa lisäselvityksen mukaan laitattamaan asfalttipinnoitteen öljynerotuskaivoineen. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Tmi Taito Heikkilän hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Aluehallintovirasto korvaa voimassa olevan ympäristöluvan ( /DNro 0502Y ) lupamääräykset kuulumaan seuraavasti (YSL 41-43, YSA 19, 21 ja 22 ): 4 Varasto- ja käsittelyalueiden ja rakenteiden kunnossapito 1. Romuajoneuvojen esikäsittely- ja varastointipaikan tulee vastata valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista (581/2004) 9 :n säädöksiä eli: Romuajoneuvojen varastointipaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien, on oltava vähintään: 1) asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla; 2) ympäristönsuojelusäännösten mukainen jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto. Esikäsittelypaikassa on oltava vähintään: 1) asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyn ja rasvan erottimilla; 2) asianmukainen purettujen varaosien varasto ja nestetiivis öljyisten varaosien varasto; 3) asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille; akkuhappo voidaan neutraloida esikäsittelypaikassa tai muualla; 4) asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten; 5) asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään; 6) ympäristönsuojelusäännösten mukainen jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto. Esikäsittely- ja varastointipaikat tulee rakentaa em. asetuksen säädösten mukaisiksi mennessä. (YSL 56, valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista 581/ )

5 5 Vuonna 2002 myönnetyn ympäristöluvan jälkeen on tullut voimaan valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004). Asetuksen 9 :ssä on yksityiskohtaiset säädökset romuajoneuvojen vastaanotto-, käsittely- ja varastointialueiden tiiviysvaatimuksista. 2. Romu, jätteet ja tarvikkeet on varastoitava ja käsiteltävä alueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maaperälle ja pinta- ja pohjavesille, eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Laitosalue on aidattava niin, ettei ulkopuoliselle aiheuteta vaaraa ja että estetään ympäristön roskaantuminen. Aita on pidettävä kunnossa. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina aikoina kuin laitoksen toiminta-aikoina. (YSL 7, 8 ja 43, JL 19, JA 8). Jätelain 19 :ssä mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Jätteet, niiden keräys, varastointi ja toimittaminen hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi 3. Laitoksen toiminnasta muodostuvat ja laitokselle toimitetut jätteet on lajiteltava säilytettävä toisistaan erillään. Vaaralliset sekä uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvon osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten kuin valtioneuvoston asetuksessa romuajoneuvoista (10 ) säädetään, jotta romuajoneuvon osat voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät sisällä ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita siinä määrin, että kyseessä olevat jätteet on luokiteltava ongelmajätteiksi. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte on säännöllisesti, vähintään vuoden välein, toimitettava kiinteistöltä pois asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen. (YSL 43, 45. JL 6, VNA romuajoneuvoista 10 ja 11 ). Jätelain 6 mukaan jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on jätehuollon asianmukaisuuden järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Jätelain 6 mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Laitoksen toiminnasta muodostuvien jätteiden lajittelu ja varastointi jätejakeittain mahdollistaa jätteen sisältämän aineen hyötykäytön. Ajoneuvojen ilmatyynyt aiheuttavat räjähdysvaaran ajoneuvoa paalattaessa ja murskattaessa ja ne on sen takia poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomaksi. Käyttökelpoisten osien ja esim. hyötykäyttöön kelpaavan lasin, tiettyjen arvometallien ja katalysaattorin ottaminen talteen vähentää jätteen syntymistä ja edistää kierrätystä. 4. Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet, kuten öljyt ja kemikaalit, on varastoitava reunakorokkeella varustetussa, lukittavassa katetussa varastossa tai muuten vastaavalla tavalla niin, että ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita ei pääse viemäriin, maaperään, pohjaveteen tai muualle ympäristöön. Ongelmajätteet on pakattava ehjiin, tarvittaessa tiiviisiin astioihin tai säiliöihin, jotka kestävät tavanomaisessa käytössä siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuvan kuormituksen ja ra-

6 situksen. Ongelmajätteet on merkittävä asianmukaisesti riittävin jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin ja ne on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa luvalliseen käsittelyyn. Ongelmajätteiden kuljetuksista ja siirroista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana ja luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. (YSL 4, 7, 43 1 mom., kohdat 1 ja 2 sekä 45 1 mom., JäteL 6 kohdat 2,4,5,7 ja 8 sekä 15 1 mom., JäteA 5 ja 6, VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 2-4 ). Romuajoneuvoissa on ongelmajätteiksi luokiteltavia nesteitä: polttoaineet, moottori-, vaihteisto-, hydrauliikka- ja voimansiirtolaitteiden öljyt, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaineet, jarrunesteet ja ilmastointijärjestelmän nesteet. Ympäristölle haitalliset aineet saattavat joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ennen romutusta. Varaosat on varastoitava niin, että öljyä ei pääse maaperään, viemäriin eikä pinta- tai pohjaveteen. Ongelmajätteiden turvallinen varastointi edellyttää ehjiä, kullekin jätteelle sopivia astioita. Ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja sen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Oikealla varastoinnilla ehkäistään haitallisten aineiden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Ongelmajätteiden merkinnät ovat tärkeitä erityisesti onnettomuustilanteissa, jotta osataan toimia ja suojautua oikein ja voidaan ohjata jäte oikeaan käsittelyyn. 5. Jätteet on kuljetettava siten, ettei niitä kuljetuksen aikana pääse leviämään ympäristöön. (YSL 45, JL 6, 19, 20, JA 7 ). Melu Jätteiden kuljettaminen ja käsittely on suoritettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Jäteasetuksen 7 :n mukaan jätteiden kuljetus on järjestettävä siten, että siitä aiheutuvat melu ja muut häiriöt ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Jätelain 19 :ssä kielletään roskaaminen ja lain 20 mukaan roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. 6. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää päivällä klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 db(a) eikä yöllä 22-7 ekvivalenttimelutasoa 50 db(a) lähimpien asuntojen piha-alueilla. (YSL 43, Laki eräistä naapuruussuhteista 17, Vnp 993/1992) Määräys on annettu meluhaitan ehkäisemiseksi. Purkamotoiminta voi aiheuttaa melua ympäristöön. Lähin asuinrakennus sijaitsee n. 160 metrin päässä purkamosta. Toiminnan järjestämisessä tavoitteena tulee olla, että toimintojen aiheuttama kokonaismelu ei ylitä melutason ohjearvoja lähimmissä asunnoissa. Purkamon toiminnassa tulee huomioida meluntorjunta ja sen osalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttö. Jätevedet 7. Vaarallisia aineita tai osia sisältävien romuajoneuvojen käsittely- ja varastointipaikoilta ei saa olla liittymää sadevesiviemäriin eikä ojaan/maastoon johtavaan viemäriin. Kyseisille käsittelypaikoille kertyneet mahdolliset nestevuodot tulee johtaa umpikaivoon tai muulla tavoin kerätä talteen ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 6

7 Muiden romujen, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita, käsittely- ja varastointipaikoilta muodostuvat sade- ja hulevedet tulee johtaa öljynerottimen kautta maaimeytykseen tai muuhun vedenpuhdistukseen. Pinnoitetulta alueelta kertyvät sade- ja hulevedet tulee koota ja johtaa öljynerottimen kautta ojaan. Hallitsematon vesien virtaaminen kyseisiltä alueilta maastoon tai ojaan on estettävä reunakorokkein tai muilla rakenteellisilla järjestelyillä. Pinnoitettujen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi. Öljynerotuskaivot on mitoitettava siten, ettei häiriötilanteissakaan öljyä eikä ympäristölle haitallisia aineita pääse sade- ja valumavesien mukana ympäristöön. Öljynerotuskaivot on varustettava hälyttävällä öljynilmaisimella. Öljynerotuskaivot on tyhjennettävä ja huollettava säännöllisesti riittävän usein. (YSL 43, JL 6, VNA romuajoneuvoista 9 ). Polttonesteiden, öljyjen ja muiden ongelmajätteiden joutuminen maaperään ja pohjaveteen saattaa aiheuttaa pohjaveden laadun heikkenemistä niin, että pohjaveden käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Romu tai muu materiaali, josta voi valua tai sadevesi liottaa öljyä tai muuta ongelmajätettä, on varastoitava katetussa tilassa nesteitä läpäisemättömällä tiivispohjaisella alustalla. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 8. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden, kuten erilaisten neste- ja polttoainevuotojen varalle tulee laitosalueella olla riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet ongelmajätteet, polttoaineet ja muut aineet tulee kerätä välittömästi talteen. (YSL 7, 8, 43, JL 6 ) Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Etelä-Savon Pelastuslaitokselle, Pertunmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 43, 46, 62, YSA 30 ) Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintaan liittyvistä onnettomuusriskeistä sekä mahdollisuuksista onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan poikkeuksellisista tilanteista valvontaviranomaiselle, joka voi antaa asiantuntija-apua ja ryhtyä osaltaan tarvittaviin toimenpiteisiin poikkeustilanteen korjaamiseksi sekä siitä johtuvien haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi, vähentämiseksi ja tiedottamiseksi. Vastaava hoitaja 9. Toiminnanharjoittajan on nimettävä autopurkamon hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa kirjallisesti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Pertunmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 7

8 Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikalla tulee olla nimetty vastaava hoitaja. Valvonnallisista syistä vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaisille. Kirjanpito ja raportointi 10. Laitoksen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, josta käyvät ilmi mm. seuraavat tiedot: 8 vastaanotetut romuajoneuvot, ongelmajätteet ja muut jätemateriaalit; niiden määrä, laatu, alkuperä, tuoja ja vastaanottoajankohta vuosittain eteenpäin toimitetut ongelmajätteet ja muut jätemateriaalit (jätelaji ja määrä) sekä vuoden lopussa varastossa olevat romuajoneuvot ja muut jätejakeet öljynerotuskaivojen tarkkailu- ja tyhjennystiedot ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset tapahtumat ja toimenpiteet Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Yhteenveto edellisen vuoden toimintaa koskevasta kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Pertunmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 45, 46, JL 51, 52, JA 22 ) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa päästöistä ja ympäristövaikutuksista. Kirjanpito toiminnasta ja jätteistä on tarpeen valvontaa varten. Annettujen tietojen perusteella seurataan, onko toiminta lupapäätöksen mukaista. Tiedottaminen alueella toimiville 11. Ympäristölupapäätös on toimitettava tiedoksi yrityksille ja henkilöille, jotka toimivat laitosalueella. Ympäristöluvan saajan on huolehdittava henkilökuntansa jätehuoltokoulutuksen järjestämisestä sekä riittävän tiedon antamisesta jätteen toimittajalle, kuljettajalle ja muille yms. sidosryhmille. (YSL 42, 43, 45 ). Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 12. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Pertunmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Samalla on tehtävä suunnitelma lopettamisen yhteydessä toteutettavista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Suunnitelman tulee sisältää selvitys mm. varastossa olevien jätteiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi sekä käsittely- ja varastointitilojen ja alueiden puhdistamisesta sekä maaperän puhtaudesta. (YSL 43 1 mom. 4 kohta, YSA 19 5 kohta, JäteA 9 ) Selvityksellä voidaan varmistua, että alueelle ei jää toiminnasta peräisin olevia jätteitä ja alue on siivottu ja puhdistettu toiminnan jäljiltä.

9 9 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 13. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tarvittaessa tällaisten teknisten ratkaisujen käyttöönottoon. (YSL 4, 5 ja 43, YSA 37, JL 6 ) Luvanhaltijalla on yleinen velvollisuus seurata toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja sitä kautta seurata parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Vakuus Toiminnanharjoittajan on toimitettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen tuhannen (3000 ) vakuus asianmukaisen jätehuollon, toiminnan lopettamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksi. (YSL 42 3 mom.) Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vuoden 2002 ympäristöluvassa määrättyä vakuutta ei Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta saadun tiedon mukaan ole koskaan toimitettu valvovalle viranomaiselle. Lupaviranomainen katsoo, että 3000 euron suuruinen vakuus on edelleen riittävä. RATKAISUN PERUSTELUT Vaikka toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, on lupamääräyksiä ollut tarpeen tarkistaa luvan myöntämisen jälkeen voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista (581/2004) vuoksi. Romuajoneuvoasetus on tuonut tarpeen ryhmitellä lupamääräyksiä osittain uudelleen. Myös ympäristön kannalta parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden ja käytäntöjen kehitys ja lupakaudella valvonnan kautta saatu tieto aiheuttaa tarvetta määräysten tarkistamiselle. Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että harjoitettaessa toimintaa ympäristöluvan tarkistuksen hakemuksessa ja kertoelmaosassa kuvatulla tavalla noudattaen tässä ympäristöluvan tarkistuksessa annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Asiaa ratkaistaessa on otettu huomioon lausunnot sekä muutoinkin, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään (YSL 41 ja 42, YSA 12 ). Vastaus esitettyihin vaatimuksiin Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan esittänyt, että toiminnanharjoittajan tulee kiinnittää huomiota ympäristöluvan mukaiseen ongelmajätteiden säilytykseen, kirjanpitoon ja asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Ongelmajätteet tulee varastoida lajikkeittain omissa varastoastioissa. Edellä mainitusta asiasta on annettu yksilöity määräys 4.

10 10 LUVAN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti (YSL 28 ). Lupamääräysten tarkistaminen Luvansaajan on toimitettava viimeistään ympäristölupahakemus toimivaltaiselle viranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. (YSL 55 ) Hakemuksessa on esitettävä ainakin kuvaus sen hetkisestä toiminnasta, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä, energiatehokkuudesta ja arvio toiminnan ympäristövaikutuksista sekä mahdollisista muutoksista alueen maankäytössä. Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 41-43, 45-46, 50, 55-57, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1,5,12, 16, 18,19, 21 ja 22 Jätelaki (1072/1993) 6, 15, 19, 20, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3, 4, 8-10 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004) 9-11 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 2-4 Valtion maksuperustelaki (150/92) 8 Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Päätöksestä peritään valtion maksuperustelain (150/92) ja ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) perusteella 2190 euroa (YSL 105 ). Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemus on tullut vireille , joten siihen sovelletaan ympäristöministeriön asetusta alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006). Maksutaksan liitetaulukon mukaan laitoksen tai paikan, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on ja ympäristöministeri-

11 MUUTOKSENHAKU ön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) perusteella maksutaulukon mukaan 4380 euroa. Lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentti) koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutosta voi hakea myös pelkästään käsittelymaksun määräämiseen. Valitus on toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Valitusosoitus on liitteenä. 11 Ympäristöylitarkastaja Ari Liimatainen Ympäristöylitarkastaja Keijo Lindberg LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tmi Taito Heikkilä Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Pertunmaan kunnanhallitus Pertunmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaiset Ilmoittaminen ilmoitustaululla Tästä päätöksestä ilmoitetaan Pertunmaan kunnanhallituksen ja Itä-Suomen aluehallintoviranomaisen Mikkelin päätoimipaikan (Maaherrankatu 16, Mikkeli) ilmoitustauluilla valitusajan. (YSA 23 ).

12 12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot