Merkintäoikeusanti. Enintään uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Merkintäoikeusanti Enintään uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Merkintäoikeusanti ), jossa Turvatiimi Oyj ( Yhtiö tai Turvatiimi ) tarjoaa merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) merkintähintaan 0,01 euroa/tarjottava Osake ( Merkintähinta ). Merkintäoikeusantia koskeva esite koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja sen yhteydessä olevasta tiivistelmästä (jäljempänä yhteisesti Arvopaperiliite ) sekä Yhtiön päivätystä Perusesitteestä (Arvopaperiliite ja Perusesite jäljempänä yhteisesti Esite ). Perusesitteessä esitetään tietoja muun muassa Yhtiöstä, sen toimintaan liittyvistä riskeistä sekä sen liiketoiminnasta ja hallinnosta. Arvopaperiliitteessä esitetään tietoja Tarjottavista Osakkeista, Merkintäoikeusannista ja Tarjottavien Osakkeiden hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Yhtiöön ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot. Sijoittajien on perustettava sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuudessaan. Tarjottavat Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin olemassa olevat Yhtiön kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ( Vanhat Osakkeet ja yhdessä Tarjottavien Osakkeiden kanssa Osakkeet ). Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistamaansa Vanhaa Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ). Kukin Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Tarjottavaa Osaketta. Yhtiö tarjoaa Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat Osakkeet Merkintäoikeuksilla Tarjottavia Osakkeita merkinneiden sijoittajien ja Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneen sijoittajan merkittäväksi toissijaisessa merkinnässä kohdassa Merkintäoikeusannin ehdot kuvatun mukaisesti. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Ohjeita Merkintäoikeuksien käyttämisestä ja Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä on kohdissa Merkintäoikeusannin ehdot ja Ohjeita merkitsijöille. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat klo Merkintäoikeuksia ja Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä siten myöskään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa, toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän esitteen jakelua. Tätä esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Merkintäoikeuksien toimittaminen tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa (ks. myös kohta Huomautus sijoittajille ). Vanhat Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Vanhan Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 0,07 euroa. Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Kaupankäynti Merkintäoikeuksien perusteella merkityillä Tarjottavilla Osakkeilla (Väliaikaiset osakkeet) alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta Tarjottavat Osakkeet yhdistetään Vanhoihin Osakkeisiin arviolta ja ne ovat kaupankäynnin kohteena samanlajisina Vanhojen Osakkeiden kanssa arviolta alkaen.

2 Arvopaperiliitettä koskevia tietoja Turvatiimi Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Esitteessä termit Yhtiö, Turvatiimi, Turvatiimi-konserni tai konserni tarkoittavat Turvatiimi Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Turvatiimi Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä, alakonsernia tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Turvatiimi Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tämä Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, Esiteasetus, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liite XXIV), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (452/2005, muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Arvopaperiliitteessä ja siihen liittyvässä Perusesitteessä annetut tiedot on Esiteasetuksen Liitteen XXIV mukaisesti suhteutettu osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia varten. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, on laadittu Esiteasetuksen Liitteen XXII mukaisesti. Sijoittajien on perustettava sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua myös omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja kunkin liikkeeseenlaskun ehdoista, sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen ja Yhtiön Perusesitteen, mutta ei vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 84/ /2012. Sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämään tietoon. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Merkintäoikeusannista mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on otettava huomioon, että ne eivät ole Yhtiön tai sen neuvonantajien hyväksymiä. Yhtiön neuvonantajat eivät anna neuvoja Merkintäoikeusannista tai Esitteestä muille kuin Yhtiölle. Esitteen julkistaminen ei missään olosuhteissa merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei voisi tapahtua muutoksia Esitteen päivämäärän jälkeen tai että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. Sijoittajien tulisi tutustua myös Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin sekä tilinpäätöstietoihin. Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Yhtiölle ja sen neuvonantajille voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakottavan lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat eivät vastaa Esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Esitteen perusteella tai Yhtiön puolesta liittyen Yhtiöön, Merkintäoikeuksiin, Tarjottaviin Osakkeisiin tai Merkintäoikeusantiin. Edellä mainittuja tilanteita lukuun ottamatta Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat eivät vastaa oikeudenloukkauksesta, sopimuksesta tai muusta seikasta, jota koskeva vastuu niillä muutoin olisi tämän Esitteen sisällön tai edellä mainitun väitteen tai oletuksen johdosta. Merkintäoikeusannin mukaisen Merkintäoikeuksien käytön tai Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen ehtona on, että jokaisen merkitsijän tai osakkeenomistajan katsotaan, tai joissakin tapauksissa vaaditaan, antaneen tietyt vakuutukset, joihin Yhtiö ja muut tulevat luottamaan. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat ja/tai sen edustajat arvioivat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Merkintäoikeusantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Huomautus sijoittajille Tarjottavia Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Arvopaperiliitettä tai Esitettä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia taikka merkitä Tarjottavia Osakkeita. Tarjottavia Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä esitettä tai Merkintäoikeusantiin liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä esite ei ole Tarjottavien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa tai tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa taikka muissa valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö edellyttää, että tämän Arvopaperiliitteen tai Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Yhtiön neuvonantajilla tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Tarjottaviin Osakkeisiin tai Merkintäoikeuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 2(46)

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...3 I TIIVISTELMÄ...5 II ARVOPAPERILIITE...20 TURVATIIMIN ARVOPAPEREIHIN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ...20 ERÄITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ...22 YHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJA...23 VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA...23 MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ...24 MERKINTÄOIKEUSANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ...24 MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT...24 TARJOTTAVAT OSAKKEET MERKINTÄOIKEUS MERKINTÄTAKAUKSET JA -SITOUMUKSET MERKINTÄSUHDE MERKINTÄHINTA OIKEUS MERKITÄ MERKITSEMÄTTÄ JÄÄNEITÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA ( TOISSIJAINEN MERKINTÄ ) MERKINTÄAIKA MERKINTÖJEN VASTAANOTTAMINEN MERKINTÄOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA ALLOKAATIO ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA MERKINTÖJEN MAKSU JULKINEN KAUPANKÄYNTI MERKINTÄOIKEUKSILLA ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN PERUUTUSOIKEUS MERKINTÄOIKEUSANTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET VARAINSIIRTOVERO JA TOIMENPIDEMAKSUT MUUT SEIKAT SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT SOVELLETTAVA LAKI OHJEITA MERKITSIJÖILLE...28 OIKEUS MERKITÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA MERKINTÄOIKEUKSIEN LUOVUTETTAVUUS SIJOITTAJILLE ASETETUT AIKARAJAT MERKINTÄOIKEUSANNIN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA MERKINTÖJEN VAHVISTAMINEN KAUPANKÄYNTI TARJOTTAVILLA OSAKKEILLA (46)

4 KULUT JA PALKKIOT LISÄTIETOJA PÄÄOMARAKENNE...30 YHTIÖN OSAKKEITA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT...32 YLEISTÄ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ OSAKKEIDEN LUOVUTUS TIIVISTELMÄ YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA ULKOMAALAISOMISTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET VALUUTTAKONTROLLI OSAKKEIDEN VAPAA LUOVUTETTAVUUS LUNASTUSVELVOLLISUUS JA -OIKEUS MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT...36 SOPIMUS NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N KANSSA MERKINTÄTAKAUKSET JA -SITOUMUKSET OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN PÖRSSILISTALLE NEUVONANTAJIEN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN OSALLISTEN INTRESSIT ARVOPAPERIMARKKINAT...38 VEROTUS...41 OIKEUDELLISET SEIKAT (46)

5 I TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A - E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole tässä tiivistelmässä esitettävä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jakso A - Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Seuraavaa tiivistelmää ei ole pidettävä tyhjentävänä vaan se on tarkoitettu johdannoksi Esitteessä esitettäviin tietoihin. Sijoittajien tulee perustaa päätöksensä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuudessaan eikä ainoastaan tähän tiivistelmään. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne Esitteen tiedoista, kantaja voi ETA-valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmästä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän ja pyytäneet sen ilmoittamista, ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen Esitteen muihin osiin nähden. Jakso B - Liikkeeseenlaskija B.1 Liikkeeseenlaskijan toiminimi. B.2 Muut tiedot liikkeeseenlaskijasta B.3 Liiketoiminnan kuvaus Yhtiön toiminimi on suomeksi Turvatiimi Oyj ja englanniksi Turvatiimi Corporation. Turvatiimi Oyj on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Turvatiimi on kokonaisvaltaisia vartiointi- ja turvallisuuspalveluita pääasiassa Suomessa tarjoava yritys, jonka palvelutarjonta kattaa mm. - vartiointi- ja valvontapalvelut (piirivartiointi, paikallisvartiointi, aulapalvelut) turvatarkastuspalvelut, - asiakaspalvelu- ja hälytyskeskuspalvelut, - järjestyksenvalvonta- ja tapahtumaturvallisuuspalvelut, - erityisturvapalvelut ja henkilönsuojelu, - turvallisuussuunnittelu ja -koulutus, - turvallisuustekniikka ja -järjestelmätoimitukset, - VARMAverkko hälytyksensiirtopalvelut. Turvatiimin kasvustrategia perustuu asiakaslähtöiseen turvallisuuspalveluiden kehittämiseen, turvatekniikan osaamiseen sekä tehokkaaseen ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu sekä vähintään 6 %:n käyttökate. Yhtiö investoi jatkuvasti sekä asiakkuuksiin että henkilöstöön, tavoitteenaan saavuttaa toimialan paras asiakastyytyväisyys sekä olla selkeästi toimialan halutuin ja arvostetuin työpaikka. Yhtiö pyrkii saavuttamaan taloudelliset tavoitteet jatkamalla toimenpiteitä liikevaihdon kasvattamiseksi, organisaation tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteen tehostamiseksi. Yhtiön liiketoimintastrategian keskeisimmät osa-alueet ovat myynnin ja markkinoinnin panosten lisääminen, asiakaslähtöisten palvelutuotteiden sekä toimintamallien kehittäminen ja tehostaminen sekä henkilöstökustannusten hallinnoinnin parantaminen. Yhtiön kasvustrategian kulmakivi on asiakaslähtöinen turvallisuuspalveluiden uudistaminen ja monipuolistaminen. Kasvun painopistealueet ovat teknisten ratkaisujen tehokkaammassa hyödyntämisessä, korkeamman lisäarvon palveluissa sekä yhtiön valtakunnallisen rakenteen kehittämisessä. Turvatiimin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen avulla. Yhtiön johto uskoo, että keskittyminen 5(46)

6 B.4a Viimeaikainen kehitys toimialalla jatkuu ja Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että Turvatiimillä on edellytykset toimia aktiivisena osapuolena alan rakennemuutoksissa. Samanaikaisesti on haasteena huolehtia palvelujen saatavuudesta mahdollisimman laajalla maantieteellisellä alueella. Ratkaisuksi Yhtiö on kehittänyt mm. Turvatiimi Yrittäjä -konseptin, jonka keskeisenä etuna on paikallisten yrittäjien alue- ja toimintaympäristötuntemuksen ja Turvatiimin vahvojen yhteisten palvelukeskus-resurssien yhdistäminen tuottavuutta ja asiakaspalvelua parantavalla tavalla. Henkilöstövaltaisten vartiointipalveluiden markkinatilanne on kuluvan kalenterivuoden aikana ollut haastava. Yleisestä talouden epävarmuudesta johtuen aggressiivinen hintakilpailu on jatkunut ja Yhtiö arvio sen jatkuvan myös vuoden 2012 aikana. Yhtiö arvioi, että kansainvälisen talouden heikentyvät näkymät tulevat lisäämään taloudellista epävarmuutta myös Turvatiimin asiakaskunnassa, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankintapäätöksiä ja heikentää turvapalveluiden ja -tuotteiden kysyntää. Turvatiimi-konsernin liikevaihto laski kuluvan kalenterivuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,3 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa yleisen taloudellisen tilanteen heikentämän kysynnän sekä kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta. Asiakkaiden lisätilausmäärissä ei tapahtunut oleellista positiivista muutosta, eikä Yhtiön sopimuskannan kehitys ollut alkuvuoden aikana tavoitteiden mukaista. Heikentyneiden näkymien johdosta Yhtiö alensi liikevaihto- ja kannattavuusnäkymiään vuodelle Kuluvan vuoden aikana Yhtiö on lisännyt panostuksia myyntitoimintaan ja -organisaatioon vahvistaakseen myynnin tulevaa kehitystä, mutta Yhtiön liikevaihdon kasvattaminen on kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta edelleen haastavaa. Kuluvan kalenterivuoden ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökatetta heikensivät katsauskaudella kirjatut kertaluonteiset kulut. Liiketulosta alkuvuoden aikana heikensi 0,6 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus, joka perustui liikearvon arvonalentumistestaukseen Myös liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkenivät edellisen vuoden vastaavan ajan vertailulukuihin nähden. Yhtiö pystyi tehostamaan palvelutuotantoaan alkuvuoden aikana, mutta liikevaihdon epäedullinen kehitys ja vertailukautta korkeampi yleiskulujen taso heikensivät katsauskauden kannattavuutta. Kuluvan kalenterivuoden liiketulosta ja käyttökatetta on rasittanut osaltaan myös vartiointialan työehtosopimuksen mukainen huhtikuussa maksettu kertakorvaus 0,1 miljoonaa euroa. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on kuluvan kalenterivuoden aikana säilynyt hyvänä. Turvallisuuspalvelualalla on 28. helmikuuta 2013 asti voimassa oleva työehtosopimus ja sen työvoimakustannuksia nostavan vaikutuksen on arvioitu vuonna 2012 olevan palvelumuodosta riippuen 2,0 % 6,0 %. Lisäksi mm. polttoainehintojen jatkuva nousu on lisännyt liikkuvien palveluyksiköiden kustannuksia huomattavasti. Kuluvan kalenterivuoden aikana Yhtiö on toimeenpannut kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman sekä organisaatiomuutoksen, mikä johti mm. toimihenkilöiden määrän vähentämiseen sekä tehtävä- ja palkkausjärjestelmämuutoksiin. Yhtiö on myös toteuttanut hinnankorotuksia, joilla mm. kasvaneita henkilöstökustannuksia on siirretty palveluiden hintoihin. Yhtiö päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteensa edelleen tehostamiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan Yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä luomaan pohja kannattavalle kasvulle. Toimenpiteillä tavoitellaan noin 2,0 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Toteuttamistapa ja käytännön toimenpiteet täsmentyvät neuvottelujen myötä. Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan enintään 150 henkilötyövuotta vastaavia kustannussäästöjä. Tehostamisohjelman vaikutusten arvioidaan toteutuvan aikaisintaan vuoden viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen ja kokonaisuudessaan ensi vuoden alusta lähtien. 6(46)

7 B.5 Organisaatio Turvatiimi Oyj kuuluu suomalaiseen Virala Oy Ab -konserniin. Virala Oy Ab:n kotipaikka on Janakkala ja Y-tunnus Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö on Virala Oy Ab:n kokonaan omistama Atine Group Oy, jonka Y-tunnus on ja kotipaikka Helsinki. Turvatiimi-konserniin kuuluu Perusesitteen päivämääränä emoyhtiö Turvatiimi Oyj:n kokonaan omistama Suomen Palvelutiimi Oy (Y-tunnus , kotipaikka Helsinki), joka on liiketoimintaa toistaiseksi harjoittamaton konserniyhtiö. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa. Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin merkittyyn omistukseen Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa omistajansa käyttämään yhtä ääntä Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja Osakkeita ja ääniä (kpl) % 1 Atine Group Oy ,95 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,39 3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,89 4 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva ,77 5 Korhonen Juha ,27 6 Lokka Petri ,26 7 Lindeman Pekka ,96 8 Miettinen Petri ,96 9 Valasuo Vesa ,79 10 Ripatti Teemu ,75 Kymmenen suurinta yhteensä ,99 Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä ,00 B.7 Keskeiset historialliset taloudelliset tiedot Yhtiö on Atine Group Oy:n tytäryhtiö. Atine Group Oy omistaa Perusesitteen päivämääränä Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä noin 64 % ja käyttää siten enemmistöosakkeenomistajan määräysvaltaa Yhtiön yhtiökokouksissa. Hallituksen jäsenten enemmistön riippumattomuus estää mahdollisuudet määräysvallan väärinkäyttöön Yhtiön hallituksen päätöksenteossa. Seuraavissa taulukoissa esitetään Turvatiimi-konsernin tuloslaskelma-, tase- ja rahavirtatietoja kaudelta vertailutietoineen perustuen Yhtiön tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen kaudelta sekä tilikaudelta vertailutietoineen perustuen päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Taulukoissa esitetyt tiedot eivät sisällä kaikkia em. konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen tietoja. Turvatiimi-konserni Tuloslaskelmatietoja (1 000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto , , , ,5 Liiketulos ,2-498, , ,9 Tulos ennen veroja ,8-678, , ,6 Tilikauden tulos ,7-654, , ,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä ,7-654, , ,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille ,7-654, , ,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot -0,02 0,00-0,01-0,03 7(46)

8 Katsauskaudella Turvatiimi-konsernin liikevaihto laski 4,3 %:lla 18,6 miljoonaan euroon (19,5 miljoonaa euroa) pääasiassa yleisen taloudellisen tilanteen heikentämän kysynnän sekä kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta. Turvatiimikonsernin käyttökate katsauskaudella oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa). Käyttökatetta heikensivät katsauskaudella kirjatut kertaluonteiset kulut. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,0). Turvatiimi-konsernin liiketulos katsauskaudella oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketulosta heikensi 0,6 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus, joka perustui liikearvon arvonalentumistestaukseen Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkenivät myös edellisen vuoden vastaavan ajan vertailulukuihin nähden. Yhtiö pystyi tehostamaan palvelutuotantoaan alkuvuoden aikana, mutta liikevaihdon epäedullinen kehitys ja vertailukautta korkeampi yleiskulujen taso heikensivät katsauskauden kannattavuutta. Katsauskauden liiketulosta ja käyttökatetta rasitti osaltaan vartiointialan työehtosopimuksen mukainen huhtikuussa maksettu kertakorvaus 0,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Yhtiö lisäsi entisestään panostuksia myyntitoimintaan ja -organisaatioon vahvistaakseen myynnin tulevaa kehitystä. Turvatiimikonsernin katsauskauden tulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa) ja tulos/osake (laimentamaton/laimennettu) oli -0,02 euroa (0,00 euroa). Edellä mainittujen kertaluonteisten kuluerien lisäksi katsauskauden tulokseen vaikutti kertaluonteinen, Otso Palvelut Oy:n viimeisen lisäkauppahintaerän maksuun liittyvä 0,1 miljoonan euron suuruinen rahoitustuotto, joka syntyi, kun lisäkauppahintana hankintahetkellä kirjattu rahoitusvelka arvostettiin maksuhetkellä käypään arvoon. Lisäkauppahinta suoritettiin Turvatiimi Oyj:n osakkeilla. Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Vuonna 2011 Turvatiimi-konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani merkittävästi verrattuna vuoteen Yhtiön liikevaihto oli jokaisella vuosineljänneksellä korkeampi kuin vastaavilla tarkastelujaksoilla vuonna Liikevaihto kasvoi 21,9 % ja nousi 39,4 miljoonaan euroon (32,4 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden 2010 liikevaihtoon sisältyy hankitun Otso Palvelut -konsernin liikevaihto vain 6 kuukaudelta. Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta koko vuoden orgaaninen kasvu oli kuitenkin 5,1 %. Turvatiimi-konsernin käyttökate vuonna 2011 oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa) ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,3 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Hyvän liikevaihdon kehityksen ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta Yhtiön kannattavuus kohentui selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Käyttökate jäi kuitenkin edelleen negatiiviseksi pääasiassa odotettua heikomman viimeisen vuosineljänneksen johdosta. Yhtiön tilikauden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,3 miljoonaa euroa ja parantui noin 1,3 miljoonalla eurolla verrattuna edellisen vuoden -2,6 miljoonan euron suuruiseen liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Yhtiö toteutti määrätietoisesti kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä koko tilikauden ajan. Turvallisuuspalvelutoimialalle tyypillisellä tavalla henkilöstöön liittyvät kustannukset muodostivat merkittävimmän osan palveluiden tuotantokustannuksista. Tilikauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa) ja tulos/osake (laimentamaton) oli -0,01 euroa (-0,03 euroa). Vuoden 2011 tulos sisältää mm. vuoden 2010 palkkojen lakisääteisistä vakuutusmaksuista, Otso Palvelut -konsernin ehdollisen kauppahintavastikkeen määrän tarkastuksesta sekä Otso Palvelut -konsernin hankintaan liittyneen ehdollisen lisäkauppahintavelkaerän käypään arvoon maksuhetkellä arvostamisesta syntyneitä kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen nettovaikutus tulokseen oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vertailukauden tulokseen sisältyy yritysjohdossa tapahtuneista muutoksista, Otso Palvelut -konsernin hankinnasta ja rahoituksen uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kertaluonteisia järjestelykuluja 1,4 miljoonaa euroa. 8(46)

9 Turvatiimi-konserni Tasetietoja (1000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) VARAT Pitkäaikaiset varat yht , , , ,2 Lyhytaikaiset varat yht , , , ,3 VARAT YHTEENSÄ , , , ,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 6 741, , , ,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 226, , , ,6 Kertyneet voittovarat , , , ,3 Oma pääoma yhteensä 5 416, , , ,9 Pitkäaikaiset velat yht , , , ,5 Lyhytaikaiset velat yht , , , ,2 Velat yhteensä , , , ,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , , ,5 Katsauskauden aikana Turvatiimi-konsernin pitkäaikaiset varat pienenivät pääasiassa suunnitelman mukaisten poistojen sekä liikearvoon tehdyn arvonalennuksen johdosta noin 0,6 miljoonalla eurolla ja olivat noin 18,4 miljoonaa euroa verrattuna 19,0 miljoonaan euroon Lyhytaikaisten varojen määrässä ei tapahtunut olennaista muutosta katsauskaudella. Konsernin oma pääoma laski toiminnan tappiollisuuden johdosta noin 2,1 miljoonalla eurolla 5,4 miljoonaan euroon verrattuna 7,5 miljoonaan euroon Oman pääoman rakenne muuttui Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettyä alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,91 eurolla ja osakepääomaa ,04 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Yhtiön pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 0,6 miljoonalla eurolla 5,8 miljoonaan euroon verrattuna 5,2 miljoonaan euroon pääasiassa uudistettuun rahoituslaitoslainasopimukseen perustuvan korollisten velkojen uudelleenryhmittelyn johdosta. Yhtiön lyhytaikaisten velkojen määrä kasvoi noin 0,9 miljoonalla eurolla 11,1 miljoonaan euroon verrattuna 10,2 miljoonaan euroon pääasiassa varausten ja korottomien velkojen kasvun johdosta. Turvatiimi-konsernin omavaraisuusaste oli 24,3 % (32,8 % ) ja nettovelkaantumisaste 126,7 % (85,4 % ). Taseen loppusumma oli 22,3 miljoonaa euroa verrattuna 22,8 miljoonaan euroon Vuoden 2011 aikana Turvatiimi-konsernin pitkäaikaiset varat pienenivät pääasiassa suunnitelman mukaisten poistojen johdosta noin 0,7 miljoonalla eurolla ja olivat noin 19,0 miljoonaa euroa verrattuna 19,7 miljoonaan euroon Lyhytaikaiset varat pienivät pääasiassa myyntisaamisten tehostuneen kierron ja rahavarojen muutoksen johdosta noin 1,2 miljoonalla eurolla ja olivat noin 3,9 miljoonaa euroon verrattuna 5,0 miljoonaan euroon Konsernin oma pääoma pieneni noin 0,5 miljoonalla eurolla ja oli noin 7,5 miljoonaa euroa verrattuna 7,9 miljoonaan 9(46)

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi 17.227.730 osaketta Turvatiimi

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.5.2015 Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ), sisältäen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

ESITE 29.5.2015. Taloudellinen neuvonantaja ja Hyväksytty neuvonantaja

ESITE 29.5.2015. Taloudellinen neuvonantaja ja Hyväksytty neuvonantaja ESITE 29.5.2015 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 5.418.578 osaketta Lisäosake-erä enintään 3.205.128 osaketta Merkintähinta 1,56 euroa osakkeelta FIT Biotech Oy

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot