Merkintäoikeusanti. Enintään uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Merkintäoikeusanti Enintään uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Merkintäoikeusanti ), jossa Turvatiimi Oyj ( Yhtiö tai Turvatiimi ) tarjoaa merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) merkintähintaan 0,01 euroa/tarjottava Osake ( Merkintähinta ). Merkintäoikeusantia koskeva esite koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja sen yhteydessä olevasta tiivistelmästä (jäljempänä yhteisesti Arvopaperiliite ) sekä Yhtiön päivätystä Perusesitteestä (Arvopaperiliite ja Perusesite jäljempänä yhteisesti Esite ). Perusesitteessä esitetään tietoja muun muassa Yhtiöstä, sen toimintaan liittyvistä riskeistä sekä sen liiketoiminnasta ja hallinnosta. Arvopaperiliitteessä esitetään tietoja Tarjottavista Osakkeista, Merkintäoikeusannista ja Tarjottavien Osakkeiden hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Yhtiöön ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot. Sijoittajien on perustettava sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuudessaan. Tarjottavat Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin olemassa olevat Yhtiön kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ( Vanhat Osakkeet ja yhdessä Tarjottavien Osakkeiden kanssa Osakkeet ). Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistamaansa Vanhaa Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ). Kukin Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Tarjottavaa Osaketta. Yhtiö tarjoaa Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat Osakkeet Merkintäoikeuksilla Tarjottavia Osakkeita merkinneiden sijoittajien ja Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneen sijoittajan merkittäväksi toissijaisessa merkinnässä kohdassa Merkintäoikeusannin ehdot kuvatun mukaisesti. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Ohjeita Merkintäoikeuksien käyttämisestä ja Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä on kohdissa Merkintäoikeusannin ehdot ja Ohjeita merkitsijöille. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat klo Merkintäoikeuksia ja Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä siten myöskään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa, toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän esitteen jakelua. Tätä esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Merkintäoikeuksien toimittaminen tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa (ks. myös kohta Huomautus sijoittajille ). Vanhat Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Vanhan Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 0,07 euroa. Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Kaupankäynti Merkintäoikeuksien perusteella merkityillä Tarjottavilla Osakkeilla (Väliaikaiset osakkeet) alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta Tarjottavat Osakkeet yhdistetään Vanhoihin Osakkeisiin arviolta ja ne ovat kaupankäynnin kohteena samanlajisina Vanhojen Osakkeiden kanssa arviolta alkaen.

2 Arvopaperiliitettä koskevia tietoja Turvatiimi Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Esitteessä termit Yhtiö, Turvatiimi, Turvatiimi-konserni tai konserni tarkoittavat Turvatiimi Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Turvatiimi Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä, alakonsernia tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Turvatiimi Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tämä Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, Esiteasetus, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liite XXIV), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (452/2005, muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Arvopaperiliitteessä ja siihen liittyvässä Perusesitteessä annetut tiedot on Esiteasetuksen Liitteen XXIV mukaisesti suhteutettu osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia varten. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, on laadittu Esiteasetuksen Liitteen XXII mukaisesti. Sijoittajien on perustettava sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua myös omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja kunkin liikkeeseenlaskun ehdoista, sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen ja Yhtiön Perusesitteen, mutta ei vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 84/ /2012. Sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämään tietoon. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Merkintäoikeusannista mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on otettava huomioon, että ne eivät ole Yhtiön tai sen neuvonantajien hyväksymiä. Yhtiön neuvonantajat eivät anna neuvoja Merkintäoikeusannista tai Esitteestä muille kuin Yhtiölle. Esitteen julkistaminen ei missään olosuhteissa merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei voisi tapahtua muutoksia Esitteen päivämäärän jälkeen tai että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. Sijoittajien tulisi tutustua myös Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin sekä tilinpäätöstietoihin. Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Yhtiölle ja sen neuvonantajille voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakottavan lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat eivät vastaa Esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Esitteen perusteella tai Yhtiön puolesta liittyen Yhtiöön, Merkintäoikeuksiin, Tarjottaviin Osakkeisiin tai Merkintäoikeusantiin. Edellä mainittuja tilanteita lukuun ottamatta Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat eivät vastaa oikeudenloukkauksesta, sopimuksesta tai muusta seikasta, jota koskeva vastuu niillä muutoin olisi tämän Esitteen sisällön tai edellä mainitun väitteen tai oletuksen johdosta. Merkintäoikeusannin mukaisen Merkintäoikeuksien käytön tai Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen ehtona on, että jokaisen merkitsijän tai osakkeenomistajan katsotaan, tai joissakin tapauksissa vaaditaan, antaneen tietyt vakuutukset, joihin Yhtiö ja muut tulevat luottamaan. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat ja/tai sen edustajat arvioivat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Merkintäoikeusantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Huomautus sijoittajille Tarjottavia Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Arvopaperiliitettä tai Esitettä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia taikka merkitä Tarjottavia Osakkeita. Tarjottavia Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä esitettä tai Merkintäoikeusantiin liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä esite ei ole Tarjottavien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa tai tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa taikka muissa valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö edellyttää, että tämän Arvopaperiliitteen tai Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Yhtiön neuvonantajilla tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Tarjottaviin Osakkeisiin tai Merkintäoikeuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 2(46)

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...3 I TIIVISTELMÄ...5 II ARVOPAPERILIITE...20 TURVATIIMIN ARVOPAPEREIHIN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ...20 ERÄITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ...22 YHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJA...23 VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA...23 MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ...24 MERKINTÄOIKEUSANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ...24 MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT...24 TARJOTTAVAT OSAKKEET MERKINTÄOIKEUS MERKINTÄTAKAUKSET JA -SITOUMUKSET MERKINTÄSUHDE MERKINTÄHINTA OIKEUS MERKITÄ MERKITSEMÄTTÄ JÄÄNEITÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA ( TOISSIJAINEN MERKINTÄ ) MERKINTÄAIKA MERKINTÖJEN VASTAANOTTAMINEN MERKINTÄOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA ALLOKAATIO ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA MERKINTÖJEN MAKSU JULKINEN KAUPANKÄYNTI MERKINTÄOIKEUKSILLA ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN PERUUTUSOIKEUS MERKINTÄOIKEUSANTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET VARAINSIIRTOVERO JA TOIMENPIDEMAKSUT MUUT SEIKAT SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT SOVELLETTAVA LAKI OHJEITA MERKITSIJÖILLE...28 OIKEUS MERKITÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA MERKINTÄOIKEUKSIEN LUOVUTETTAVUUS SIJOITTAJILLE ASETETUT AIKARAJAT MERKINTÄOIKEUSANNIN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA MERKINTÖJEN VAHVISTAMINEN KAUPANKÄYNTI TARJOTTAVILLA OSAKKEILLA (46)

4 KULUT JA PALKKIOT LISÄTIETOJA PÄÄOMARAKENNE...30 YHTIÖN OSAKKEITA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT...32 YLEISTÄ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ OSAKKEIDEN LUOVUTUS TIIVISTELMÄ YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA ULKOMAALAISOMISTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET VALUUTTAKONTROLLI OSAKKEIDEN VAPAA LUOVUTETTAVUUS LUNASTUSVELVOLLISUUS JA -OIKEUS MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT...36 SOPIMUS NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N KANSSA MERKINTÄTAKAUKSET JA -SITOUMUKSET OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN PÖRSSILISTALLE NEUVONANTAJIEN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN OSALLISTEN INTRESSIT ARVOPAPERIMARKKINAT...38 VEROTUS...41 OIKEUDELLISET SEIKAT (46)

5 I TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A - E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole tässä tiivistelmässä esitettävä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jakso A - Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Seuraavaa tiivistelmää ei ole pidettävä tyhjentävänä vaan se on tarkoitettu johdannoksi Esitteessä esitettäviin tietoihin. Sijoittajien tulee perustaa päätöksensä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuudessaan eikä ainoastaan tähän tiivistelmään. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne Esitteen tiedoista, kantaja voi ETA-valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmästä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän ja pyytäneet sen ilmoittamista, ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen Esitteen muihin osiin nähden. Jakso B - Liikkeeseenlaskija B.1 Liikkeeseenlaskijan toiminimi. B.2 Muut tiedot liikkeeseenlaskijasta B.3 Liiketoiminnan kuvaus Yhtiön toiminimi on suomeksi Turvatiimi Oyj ja englanniksi Turvatiimi Corporation. Turvatiimi Oyj on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Turvatiimi on kokonaisvaltaisia vartiointi- ja turvallisuuspalveluita pääasiassa Suomessa tarjoava yritys, jonka palvelutarjonta kattaa mm. - vartiointi- ja valvontapalvelut (piirivartiointi, paikallisvartiointi, aulapalvelut) turvatarkastuspalvelut, - asiakaspalvelu- ja hälytyskeskuspalvelut, - järjestyksenvalvonta- ja tapahtumaturvallisuuspalvelut, - erityisturvapalvelut ja henkilönsuojelu, - turvallisuussuunnittelu ja -koulutus, - turvallisuustekniikka ja -järjestelmätoimitukset, - VARMAverkko hälytyksensiirtopalvelut. Turvatiimin kasvustrategia perustuu asiakaslähtöiseen turvallisuuspalveluiden kehittämiseen, turvatekniikan osaamiseen sekä tehokkaaseen ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu sekä vähintään 6 %:n käyttökate. Yhtiö investoi jatkuvasti sekä asiakkuuksiin että henkilöstöön, tavoitteenaan saavuttaa toimialan paras asiakastyytyväisyys sekä olla selkeästi toimialan halutuin ja arvostetuin työpaikka. Yhtiö pyrkii saavuttamaan taloudelliset tavoitteet jatkamalla toimenpiteitä liikevaihdon kasvattamiseksi, organisaation tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteen tehostamiseksi. Yhtiön liiketoimintastrategian keskeisimmät osa-alueet ovat myynnin ja markkinoinnin panosten lisääminen, asiakaslähtöisten palvelutuotteiden sekä toimintamallien kehittäminen ja tehostaminen sekä henkilöstökustannusten hallinnoinnin parantaminen. Yhtiön kasvustrategian kulmakivi on asiakaslähtöinen turvallisuuspalveluiden uudistaminen ja monipuolistaminen. Kasvun painopistealueet ovat teknisten ratkaisujen tehokkaammassa hyödyntämisessä, korkeamman lisäarvon palveluissa sekä yhtiön valtakunnallisen rakenteen kehittämisessä. Turvatiimin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen avulla. Yhtiön johto uskoo, että keskittyminen 5(46)

6 B.4a Viimeaikainen kehitys toimialalla jatkuu ja Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että Turvatiimillä on edellytykset toimia aktiivisena osapuolena alan rakennemuutoksissa. Samanaikaisesti on haasteena huolehtia palvelujen saatavuudesta mahdollisimman laajalla maantieteellisellä alueella. Ratkaisuksi Yhtiö on kehittänyt mm. Turvatiimi Yrittäjä -konseptin, jonka keskeisenä etuna on paikallisten yrittäjien alue- ja toimintaympäristötuntemuksen ja Turvatiimin vahvojen yhteisten palvelukeskus-resurssien yhdistäminen tuottavuutta ja asiakaspalvelua parantavalla tavalla. Henkilöstövaltaisten vartiointipalveluiden markkinatilanne on kuluvan kalenterivuoden aikana ollut haastava. Yleisestä talouden epävarmuudesta johtuen aggressiivinen hintakilpailu on jatkunut ja Yhtiö arvio sen jatkuvan myös vuoden 2012 aikana. Yhtiö arvioi, että kansainvälisen talouden heikentyvät näkymät tulevat lisäämään taloudellista epävarmuutta myös Turvatiimin asiakaskunnassa, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankintapäätöksiä ja heikentää turvapalveluiden ja -tuotteiden kysyntää. Turvatiimi-konsernin liikevaihto laski kuluvan kalenterivuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,3 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa yleisen taloudellisen tilanteen heikentämän kysynnän sekä kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta. Asiakkaiden lisätilausmäärissä ei tapahtunut oleellista positiivista muutosta, eikä Yhtiön sopimuskannan kehitys ollut alkuvuoden aikana tavoitteiden mukaista. Heikentyneiden näkymien johdosta Yhtiö alensi liikevaihto- ja kannattavuusnäkymiään vuodelle Kuluvan vuoden aikana Yhtiö on lisännyt panostuksia myyntitoimintaan ja -organisaatioon vahvistaakseen myynnin tulevaa kehitystä, mutta Yhtiön liikevaihdon kasvattaminen on kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta edelleen haastavaa. Kuluvan kalenterivuoden ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökatetta heikensivät katsauskaudella kirjatut kertaluonteiset kulut. Liiketulosta alkuvuoden aikana heikensi 0,6 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus, joka perustui liikearvon arvonalentumistestaukseen Myös liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkenivät edellisen vuoden vastaavan ajan vertailulukuihin nähden. Yhtiö pystyi tehostamaan palvelutuotantoaan alkuvuoden aikana, mutta liikevaihdon epäedullinen kehitys ja vertailukautta korkeampi yleiskulujen taso heikensivät katsauskauden kannattavuutta. Kuluvan kalenterivuoden liiketulosta ja käyttökatetta on rasittanut osaltaan myös vartiointialan työehtosopimuksen mukainen huhtikuussa maksettu kertakorvaus 0,1 miljoonaa euroa. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on kuluvan kalenterivuoden aikana säilynyt hyvänä. Turvallisuuspalvelualalla on 28. helmikuuta 2013 asti voimassa oleva työehtosopimus ja sen työvoimakustannuksia nostavan vaikutuksen on arvioitu vuonna 2012 olevan palvelumuodosta riippuen 2,0 % 6,0 %. Lisäksi mm. polttoainehintojen jatkuva nousu on lisännyt liikkuvien palveluyksiköiden kustannuksia huomattavasti. Kuluvan kalenterivuoden aikana Yhtiö on toimeenpannut kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman sekä organisaatiomuutoksen, mikä johti mm. toimihenkilöiden määrän vähentämiseen sekä tehtävä- ja palkkausjärjestelmämuutoksiin. Yhtiö on myös toteuttanut hinnankorotuksia, joilla mm. kasvaneita henkilöstökustannuksia on siirretty palveluiden hintoihin. Yhtiö päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteensa edelleen tehostamiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan Yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä luomaan pohja kannattavalle kasvulle. Toimenpiteillä tavoitellaan noin 2,0 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Toteuttamistapa ja käytännön toimenpiteet täsmentyvät neuvottelujen myötä. Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan enintään 150 henkilötyövuotta vastaavia kustannussäästöjä. Tehostamisohjelman vaikutusten arvioidaan toteutuvan aikaisintaan vuoden viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen ja kokonaisuudessaan ensi vuoden alusta lähtien. 6(46)

7 B.5 Organisaatio Turvatiimi Oyj kuuluu suomalaiseen Virala Oy Ab -konserniin. Virala Oy Ab:n kotipaikka on Janakkala ja Y-tunnus Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö on Virala Oy Ab:n kokonaan omistama Atine Group Oy, jonka Y-tunnus on ja kotipaikka Helsinki. Turvatiimi-konserniin kuuluu Perusesitteen päivämääränä emoyhtiö Turvatiimi Oyj:n kokonaan omistama Suomen Palvelutiimi Oy (Y-tunnus , kotipaikka Helsinki), joka on liiketoimintaa toistaiseksi harjoittamaton konserniyhtiö. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa. Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin merkittyyn omistukseen Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa omistajansa käyttämään yhtä ääntä Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja Osakkeita ja ääniä (kpl) % 1 Atine Group Oy ,95 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,39 3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,89 4 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva ,77 5 Korhonen Juha ,27 6 Lokka Petri ,26 7 Lindeman Pekka ,96 8 Miettinen Petri ,96 9 Valasuo Vesa ,79 10 Ripatti Teemu ,75 Kymmenen suurinta yhteensä ,99 Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä ,00 B.7 Keskeiset historialliset taloudelliset tiedot Yhtiö on Atine Group Oy:n tytäryhtiö. Atine Group Oy omistaa Perusesitteen päivämääränä Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä noin 64 % ja käyttää siten enemmistöosakkeenomistajan määräysvaltaa Yhtiön yhtiökokouksissa. Hallituksen jäsenten enemmistön riippumattomuus estää mahdollisuudet määräysvallan väärinkäyttöön Yhtiön hallituksen päätöksenteossa. Seuraavissa taulukoissa esitetään Turvatiimi-konsernin tuloslaskelma-, tase- ja rahavirtatietoja kaudelta vertailutietoineen perustuen Yhtiön tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen kaudelta sekä tilikaudelta vertailutietoineen perustuen päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Taulukoissa esitetyt tiedot eivät sisällä kaikkia em. konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen tietoja. Turvatiimi-konserni Tuloslaskelmatietoja (1 000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto , , , ,5 Liiketulos ,2-498, , ,9 Tulos ennen veroja ,8-678, , ,6 Tilikauden tulos ,7-654, , ,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä ,7-654, , ,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille ,7-654, , ,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot -0,02 0,00-0,01-0,03 7(46)

8 Katsauskaudella Turvatiimi-konsernin liikevaihto laski 4,3 %:lla 18,6 miljoonaan euroon (19,5 miljoonaa euroa) pääasiassa yleisen taloudellisen tilanteen heikentämän kysynnän sekä kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta. Turvatiimikonsernin käyttökate katsauskaudella oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa). Käyttökatetta heikensivät katsauskaudella kirjatut kertaluonteiset kulut. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,0). Turvatiimi-konsernin liiketulos katsauskaudella oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketulosta heikensi 0,6 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus, joka perustui liikearvon arvonalentumistestaukseen Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkenivät myös edellisen vuoden vastaavan ajan vertailulukuihin nähden. Yhtiö pystyi tehostamaan palvelutuotantoaan alkuvuoden aikana, mutta liikevaihdon epäedullinen kehitys ja vertailukautta korkeampi yleiskulujen taso heikensivät katsauskauden kannattavuutta. Katsauskauden liiketulosta ja käyttökatetta rasitti osaltaan vartiointialan työehtosopimuksen mukainen huhtikuussa maksettu kertakorvaus 0,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Yhtiö lisäsi entisestään panostuksia myyntitoimintaan ja -organisaatioon vahvistaakseen myynnin tulevaa kehitystä. Turvatiimikonsernin katsauskauden tulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa) ja tulos/osake (laimentamaton/laimennettu) oli -0,02 euroa (0,00 euroa). Edellä mainittujen kertaluonteisten kuluerien lisäksi katsauskauden tulokseen vaikutti kertaluonteinen, Otso Palvelut Oy:n viimeisen lisäkauppahintaerän maksuun liittyvä 0,1 miljoonan euron suuruinen rahoitustuotto, joka syntyi, kun lisäkauppahintana hankintahetkellä kirjattu rahoitusvelka arvostettiin maksuhetkellä käypään arvoon. Lisäkauppahinta suoritettiin Turvatiimi Oyj:n osakkeilla. Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Vuonna 2011 Turvatiimi-konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani merkittävästi verrattuna vuoteen Yhtiön liikevaihto oli jokaisella vuosineljänneksellä korkeampi kuin vastaavilla tarkastelujaksoilla vuonna Liikevaihto kasvoi 21,9 % ja nousi 39,4 miljoonaan euroon (32,4 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden 2010 liikevaihtoon sisältyy hankitun Otso Palvelut -konsernin liikevaihto vain 6 kuukaudelta. Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta koko vuoden orgaaninen kasvu oli kuitenkin 5,1 %. Turvatiimi-konsernin käyttökate vuonna 2011 oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa) ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,3 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Hyvän liikevaihdon kehityksen ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta Yhtiön kannattavuus kohentui selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Käyttökate jäi kuitenkin edelleen negatiiviseksi pääasiassa odotettua heikomman viimeisen vuosineljänneksen johdosta. Yhtiön tilikauden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,3 miljoonaa euroa ja parantui noin 1,3 miljoonalla eurolla verrattuna edellisen vuoden -2,6 miljoonan euron suuruiseen liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Yhtiö toteutti määrätietoisesti kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä koko tilikauden ajan. Turvallisuuspalvelutoimialalle tyypillisellä tavalla henkilöstöön liittyvät kustannukset muodostivat merkittävimmän osan palveluiden tuotantokustannuksista. Tilikauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa) ja tulos/osake (laimentamaton) oli -0,01 euroa (-0,03 euroa). Vuoden 2011 tulos sisältää mm. vuoden 2010 palkkojen lakisääteisistä vakuutusmaksuista, Otso Palvelut -konsernin ehdollisen kauppahintavastikkeen määrän tarkastuksesta sekä Otso Palvelut -konsernin hankintaan liittyneen ehdollisen lisäkauppahintavelkaerän käypään arvoon maksuhetkellä arvostamisesta syntyneitä kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen nettovaikutus tulokseen oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vertailukauden tulokseen sisältyy yritysjohdossa tapahtuneista muutoksista, Otso Palvelut -konsernin hankinnasta ja rahoituksen uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kertaluonteisia järjestelykuluja 1,4 miljoonaa euroa. 8(46)

9 Turvatiimi-konserni Tasetietoja (1000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) VARAT Pitkäaikaiset varat yht , , , ,2 Lyhytaikaiset varat yht , , , ,3 VARAT YHTEENSÄ , , , ,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 6 741, , , ,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 226, , , ,6 Kertyneet voittovarat , , , ,3 Oma pääoma yhteensä 5 416, , , ,9 Pitkäaikaiset velat yht , , , ,5 Lyhytaikaiset velat yht , , , ,2 Velat yhteensä , , , ,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , , ,5 Katsauskauden aikana Turvatiimi-konsernin pitkäaikaiset varat pienenivät pääasiassa suunnitelman mukaisten poistojen sekä liikearvoon tehdyn arvonalennuksen johdosta noin 0,6 miljoonalla eurolla ja olivat noin 18,4 miljoonaa euroa verrattuna 19,0 miljoonaan euroon Lyhytaikaisten varojen määrässä ei tapahtunut olennaista muutosta katsauskaudella. Konsernin oma pääoma laski toiminnan tappiollisuuden johdosta noin 2,1 miljoonalla eurolla 5,4 miljoonaan euroon verrattuna 7,5 miljoonaan euroon Oman pääoman rakenne muuttui Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettyä alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,91 eurolla ja osakepääomaa ,04 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Yhtiön pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 0,6 miljoonalla eurolla 5,8 miljoonaan euroon verrattuna 5,2 miljoonaan euroon pääasiassa uudistettuun rahoituslaitoslainasopimukseen perustuvan korollisten velkojen uudelleenryhmittelyn johdosta. Yhtiön lyhytaikaisten velkojen määrä kasvoi noin 0,9 miljoonalla eurolla 11,1 miljoonaan euroon verrattuna 10,2 miljoonaan euroon pääasiassa varausten ja korottomien velkojen kasvun johdosta. Turvatiimi-konsernin omavaraisuusaste oli 24,3 % (32,8 % ) ja nettovelkaantumisaste 126,7 % (85,4 % ). Taseen loppusumma oli 22,3 miljoonaa euroa verrattuna 22,8 miljoonaan euroon Vuoden 2011 aikana Turvatiimi-konsernin pitkäaikaiset varat pienenivät pääasiassa suunnitelman mukaisten poistojen johdosta noin 0,7 miljoonalla eurolla ja olivat noin 19,0 miljoonaa euroa verrattuna 19,7 miljoonaan euroon Lyhytaikaiset varat pienivät pääasiassa myyntisaamisten tehostuneen kierron ja rahavarojen muutoksen johdosta noin 1,2 miljoonalla eurolla ja olivat noin 3,9 miljoonaa euroon verrattuna 5,0 miljoonaan euroon Konsernin oma pääoma pieneni noin 0,5 miljoonalla eurolla ja oli noin 7,5 miljoonaa euroa verrattuna 7,9 miljoonaan 9(46)

10 euroon Muutos, jota pienensi Otso Palvelut -konsernin hankintaan liittyvän ehdollisen kauppahintavelan maksamiseksi liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, johtui tilikauden tappiosta. Pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 0,3 miljoonalla eurolla ja olivat noin 5,2 miljoonaa euroa verrattuna 4,9 miljoonaan euroon Pitkäaikaisia velkoja kasvatti korollisten velkojen lisääntyminen noin 1,3 miljoonalla eurolla ja pienensi Otso Palvelut -konsernin hankintaan liittyvien korottomien pitkäaikaisten velkojen väheneminen 0,9 miljoonalla eurolla ko. ehdollisen kauppahintavelan osittaisen takaisinmaksun sekä loppuosan lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin ryhmittelyn johdosta. Lyhytaikaiset velat pienenivät pääasiassa ostovelkojen ja korollisten velkojen pienenemisen johdosta noin 1,7 miljoonalla eurolla ja olivat noin 10,2 miljoonaa euroa verrattuna 11,8 miljoonaan euroon Turvatiimi-konsernin omavaraisuusaste oli 32,8 % (32,2 %) ja nettovelkaantumisaste 85,4 % (66,1 %). Taseen loppusumma oli 22,8 miljoonaa euroa verrattuna 24,7 miljoonaan euroon Turvatiimi-konserni Rahavirtatietoja (1000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liiketoiminnan nettorahavirta 2,1-438,9-870, ,9 Investointien nettorahavirta -101,1-50,5-107,0 73,7 Rahoituksen nettorahavirta 136,6 10,7 447, ,1 Yhteensä 37,7-478,7-529,9 471,9 Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa 109,2 639,1 639,1 167,2 Rahavarat kauden lopussa 146,8 160,4 109,2 639,1 Rahavarojen muutos 37,7-478,7-529,9 471,9 Heikentyneestä tuloksesta huolimatta Turvatiimin liiketoiminnan nettorahavirta parani katsauskaudella selvästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,0 miljoonaa euroa verrattuna -0,4 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liiketoiminnan nettorahavirran positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti käyttöpääoman hallinnan parantamiseen kohdistetut toimenpiteet. Katsauskauden aikana Yhtiön investoinnit koostuivat pääosin korvausinvestoinneista. Investointien nettorahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa verrattuna -0,05 miljoonaan euroon vuonna Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli korollisten velkojen positiivisen nettomuutoksen johdosta 0,1 miljoonaa euroa verrattuna 0,0 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Katsauskauden nettorahavirta oli yhteensä 0,0 miljoonaa euroa verrattuna -0,5 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Konsernin likvidit varat olivat 0,1 miljoonaa euroa eikä niiden määrässä tapahtunut olennaista muutosta verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2,7 miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä Yhtiön käytössä oli 1,9 miljoonaa euroa. Turvatiimin liiketoiminnan nettorahavirta parani vuonna 2011 selvästi verrattuna edelliseen tilikauteen. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa verrattuna -3,8 miljoonaan euroon vuonna Tilikauden liiketoiminnan rahavirtaa vahvisti vertailuvuoteen nähden erityisesti merkittävästi parantunut tulos sekä käyttöpääoman hallinnan parantamiseen kohdistetut toimenpiteet. Tilikauden aikana Yhtiön investoinnit koostuivat pääosin korvausinvestoinneista. Investointien nettorahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa verrattuna 0,1 miljoonaan euroon vuonna Rahoituksen nettorahavirta vuonna 2011 oli korollisten velkojen positiivisen nettomuutoksen johdosta 0,4 miljoonaa euroa verrattuna 4,2 miljoonaan euroon vuonna Vuoden 2010 poikkeuksellisen vahva rahoituksen nettorahavirta johtui vertailuvuonna 2010 toteutetuista osakeanneista sekä 10(46)

11 vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä. Koko vuoden 2011 nettorahavirta oli yhteensä -0,5 miljoonaa euroa verrattuna 0,5 miljoonaan euroon vuonna Konsernin likvidit varat olivat 0,1 miljoonaa euroa verrattuna 0,6 miljoonaan euroon Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2,7 miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä Yhtiön käytössä oli 1,5 miljoonaa euroa. Historiallisesti Yhtiön liiketoiminnan rahavirta ei ole riittänyt käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Maksuvalmiuden turvaamiseksi Yhtiö on kahden viimeksi päättyneen tilikauden aikana kerännyt sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa brutto sekä nostanut korollista lyhytja pitkäaikaista lainaa rahoituslaitoksilta ja emoyhtiöltään. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Turvatiimi-konsernin keskeisistä taloudellisista ja osakekohtaisista tunnusluvuista kaudelta vertailutietoineen perustuen kaudelta laadittuun tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen sekä päättyneeltä tilikaudelta vertailutietoineen perustuen päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tietoja tuloslaskelmasta ja taseesta 1-6/ / (46) (tilintarkastamaton) Liikevaihto, 1000 EUR , ,8 Käyttökate, 1000 EUR ,3-29,8 Liiketulos, 1000 EUR ,2-498,7 Tulos ennen veroja, 1000 EUR ,8-678,7 Tilikauden laaja tulos, 100 EUR ,7-654,1 Oma pääoma, 1000 EUR 5 416, ,9 Käyttökate liikevaihdosta, % -5,9 % -0,2 % Liiketulos liikevaihdosta, % -11,6 % -2,6 % Omavaraisuusaste 24,3 % 29,4 % Nettovelkaantumisaste 126,7 % 80,1 % Oman pääoman tuotto, % -68,8 % -17,2 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -31,5 % -7,3 % Tulos/osake, EUR -0,02 0,00 Oma pääoma / osake, EUR 0,04 0,05 Osakkeiden lukumäärä Taseen loppusumma, EUR , ,3 Tietoja tuloslaskelmasta ja taseesta (tilintarkastettu) Liikevaihto Meur 39,4 32,4 Liikevoitto / -tappio Meur -1,5-4,0 % liikevaihdosta -3,8 % -12,3 % Tulos ennen veroja Meur -1,6-4,3 % liikevaihdosta -3,9 % -13,2 % Katsauskauden tulos Meur -1,4-4,3 % liikevaihdosta -3,6 % -13,2 % Oman pääoman tuotto-% ROE -18,5 % -55,8 % Sijoitetun pääoman tuotto-% ROI -8,2 % -32,2 % Omavaraisuusaste % 32,8 % 32,2 %

12 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Meur 0,2 0,3 % liikevaihdosta 0,5 % 0,9 % Henkilöstö tilikauden lopussa Osakekohtaisia tunnuslukuja Tulos / osake -0,01-0,03 - laimennettu -0,01-0,03 Oma pääoma / osake 0,05 0,06 - laimennettu 0,05 0,06 Hinta / voittosuhde, P/E neg. neg. Tietoja osakkeista Osakkeen kurssikehitys alin kurssi 0,11 0,16 ylin kurssi 0,20 0,28 keskikurssi 0,17 0,21 Tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi 0,11 0,18 Osakekannan markkina-arvo, Meur 16,0 24,9 Osakkeen vaihto, kpl 8 064, ,2 Osakkeen vaihto, % 5,8 % 7,9 % Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä Keskimäärin tilikaudella laimennettu Vuoden lopussa laimennettu B.8 Keskeiset pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot B.9 Tulosennuste tai - arvio Ei sovellu, koska Esitteeseen ei sisälly pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja. Osavuosikatsauksessa kaudelta sekä Perusesitteen päivämääränä Turvatiimi arvioi, että Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 tulee olemaan jonkin verran alhaisempi kuin vuonna Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2012 olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2011: ,4 tuhatta euroa, käyttökate ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2011: -322,8 tuhatta euroa). Edellä esitetyt näkymät perustuvat katsauskauden toteutuneisiin taloudellisiin tunnuslukuihin sekä seuraaviin keskeisiin tekijöihin ja oletuksiin: - Liikevaihtoennusteen taustalla on Yhtiön johdon tiedossa olevat muutokset turvallisuuspalveluiden sopimuskannassa sekä solmitut tekniikan myyntiä koskevat sopimukset. Lisäksi on oletettu, että turvallisuuspalveluiden ja -tekniikan lisätilausten määrän kasvu on maltillista suhteessa alkuvuoteen 2012 haastavana jatkuvan yleisen taloudellisen tilanteen ja kilpailutilanteen takia. Ennuste sisältää myös toiselle vuosipuoliskolle suunnitellun hinnoittelumuutoksen arvioidun vaikutuksen liikevaihtoon; - Liiketulos- ja käyttökate-ennusteessa on huomioitu Yhtiössä jo toteutettujen liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä loppuvuoteen kohdistuvien kausiluonteisten tekijöiden tulosvaikutukset. Lisäksi ennusteessa on huomioitu loppuvuoden aikana toteutettavaksi suunniteltujen hinnoittelumuutosten sekä Yhtiön jo vireille panemien mm. operatiiviseen toimintaan kohdistuvien merkittävien liiketoiminnan lisätehostamistoimenpiteiden arvioidut vaikutukset liiketulokseen ja käyttökatteeseen. 12(46)

13 B.10 Kuvaus muun kuin vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen sisällöstä Kaikki tässä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen. Yllä esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole tae Yhtiön liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kehityksestä tulevaisuudessa, ja Yhtiön toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen tilanne voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetyistä tiedoista monien tekijöiden, mukaan lukien Esitteen kohdassa Eräitä seikkoja esitteestä - Tulevaisuutta koskevat näkemykset ja jaksossa Riskitekijät kuvattujen syiden vuoksi. Sijoittajia kehotetaan suhtautumaan varauksella edellä mainittuihin lausumiin päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilinpäätöksestä antamassaan tilintarkastuskertomuksessa Yhtiön tilintarkastaja on lausunut seuraavaa: Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksen rahoitusriskit sekä tilinpäätöksen varainhankintaja maksuvalmiuskappaleisiin. Kuten em. kappaleista ilmenee, yhtiöllä erääntyy merkittäviä rahoituslainojensa lyhennyseriä maksettavaksi kuluvan tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä on osittain vielä avoimena mahdolliset toimenpiteet tai järjestelyt riittävän rahoitusaseman saavuttamiseksi yhtiön liiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiö tutkii alkuvuoden aikana eri vaihtoehtoja rahoitustilanteen vahvistamiseksi. B.11 Käyttöpääomaa koskeva lausunto Maksuvalmiusriskin hallinnoimiseksi sekä riittävän rahoitusaseman saavuttamiseksi Yhtiö sopi voimaantulleilla sopimuksilla päärahoittajapankkinsa kanssa kaikkien nykyisten, vuosina erääntyvien, pitkä- ja lyhytaikaisten rahoituslainojensa uudistamisesta päättyvälle sopimuskaudelle sekä emoyhtiönsä kanssa 1,0 miljoonan euron suuruisesta väliaikaisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään uutta osaketta merkintähintaan 0,01 euroa ( Merkintäoikeusanti ). Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut Merkintäoikeusannille 4,0 miljoonan euron suuruisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja - takauksen ( Merkintätakaus ). Merkintäoikeusannin toteutuessakin Yhtiön rahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä edellyttää kannattavuuden parantumista tai varautumista rahoituksen uudelleenjärjestelyyn ja/tai lisärahoitusta. Turvatiimin johdon käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoman määrä riittää kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet seuraavien 12 kuukauden ajan tämän Arvopaperiliitteen päivämäärästä lukien. Jakso C - Arvopaperit C.1 Tiedot arvopapereista Yhtiön vanhojen osakkeiden ( Vanhat Osakkeet ) ISIN-tunnus on FI ja kaupankäyntitunnus TUT1V. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI ja kaupankäyntitunnus TUT1VU0112. Merkintäoikeuksilla merkittyjä tarjottavia osakkeita ( Tarjottavat Osakkeet ) vastaavien väliaikaisten osakkeiden ( Väliaikaiset osakkeet ) ISIN-tunnus on FI ja kaupankäyntitunnus TUT1VN0112. C.2 Liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseenlaskijan osakepääoma C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseenlaskuvaluutta on euro. Yhtiön osakepääoma Arvopaperiliitteen päivämääränä ja ennen Merkintäoikeusantia on ,56 euroa ja Vanhojen Osakkeiden lukumäärä kpl. Yhtiöllä on vain yhdenlajisia osakkeita, jotka on maksettu täysimääräisesti. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli hän vaatii sitä 13(46)

14 kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jos osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja vaativat tietyn asian käsittelemistä yhtiökokouksessa, on hallituksen viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty Euroclearin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, tai hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla, joka on merkitty tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muihin jakoosuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa). Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta alkaen. Osingon vanhenemisaika on kolme vuotta osingonmaksun eräpäivästä. Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on merkitty osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön osakkeita, optiooikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, eivät välttämättä voi käyttää osakkeenomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos osakkeet ja niihin liittyvät merkintäoikeudet on rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettävissä on poikkeus rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Merkintäoikeusannissa yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Tarjottavaa Osaketta. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusoikeus ylittää 90 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan yhtiön jäljellä olevat osakkeet muilta osakkeenomistajilta käypään hintaan. Osakeyhtiölaissa on annettu yksityiskohtaisia säädöksiä yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemista koskien. Lisäksi osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Jos osakeomistus muodostaa lunastusoikeuden ja -velvollisuuden, Yhtiön tulee välittömästi merkitä tämä kaupparekisteriin. C.5 Arvopapereiden luovutettavuutta koskevat rajoitukset Yhtiön osakkeita koskee Arvopaperimarkkinalain ja Osakeyhtiölain mukaiset lunastussäännöt. Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai puoleen (1/2) yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, kun Yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan käyvästä hinnasta muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. Yhtiön rahoittajapankki on myöntänyt voimassa olevan rahoitussopimuksen mukaiset luotot Yhtiölle luottosopimusten ehtojen mukaisesti edellyttäen, että Atine Group Oy:n ( Atine ) omistusosuus Yhtiössä ei laske alle 51 %:iin sinä aikana kun Yhtiöllä on luottoihin perustuvia vastuita pankille. Mikäli Atine on vähentämässä omistusosuuttaan alle 51 %:iin, tulee Atinen saada siihen pankin antama kirjallinen etukäteissuostumus. Atine on allekirjoitetulla Merkintätakausta koskevalla sopimuksella sitoutunut olemaan ostamatta Yhtiön osakkeita kunnes Merkintäoikeusannissa annettavat uudet osakkeet on rekisteröity Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti. Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiön osakkeiden 14(46)

15 C.6 Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt C.7 Kuvaus osingonjakoperiaatteista Jakso D - Riskit D.1 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskit vapaata luovutettavuutta rajoittavia sopimuksia. Kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla ja Väliaikaisilla osakkeilla määrätään Merkintäoikeusannin ehdoissa. Vanhat Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä alkaen asti. Kaupankäynti Merkintäoikeuksien perusteella merkityillä Tarjottavilla Osakkeilla (Väliaikaiset osakkeet) alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Vanhoihin Osakkeisiin arviolta ja ne ovat kaupankäynnin kohteena samanlajisina Vanhojen Osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiön kyky jakaa tulevaisuudessa osakkeenomistajilleen osinkoja riippuu monesta tekijästä, kuten Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta sekä osakeyhtiölain varojenjakoa koskevista määräyksistä. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,91 eurolla ja osakepääomaa ,04 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä ( ) seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3 5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. OPERATIIVISET RISKIT Epäonnistumisella strategian toteutuksessa voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon. Yhtiön avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla ja/tai epäonnistumisella myyntitoiminnassa voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kilpailulla ja hintakilpailulla voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen kasvu voi heikentää Yhtiön liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Työntekijöiden saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyvien riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yritysjärjestelyihin liittyvien riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Häiriöt keskeisten tietojärjestelmien toiminnassa voivat aiheuttaa häiriöitä Yhtiön liiketoiminnassa ja heikentää Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa. Tietoturvaan liittyvät riskit voivat toteutuessaan heikentää Turvatiimi-konsernin mainetta sekä Yhtiön liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. VAHINKORISKIT Vahinkoriskit voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. TALOUDELLISET RISKIT Suhdannevaihtelut sekä yleisen taloudellisen tilanteen ja kysynnän heikentyminen voi 15(46)

16 vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahoituksen saatavuuteen. Yhtiö altistuu liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisille. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja ja sen kyky maksaa tulevaisuudessa osinkoja riippuu mm. Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta. Veroriskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön. RAHOITUSRISKIT Epäonnistuminen maksuvalmiusriskin hallinnoinnissa voi vaarantaa käyttöpääoman riittävyyden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Luottoriskien toteutuminen voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OIKEUDELLISET RISKIT Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön. Työmarkkinakiistoilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Oikeudenkäynneillä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OMISTUSRAKENTEESEEN LIITTYVÄT RISKIT Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen antaa merkittävän määräysvallan yhdelle osakkeenomistajalle ja on omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä markkinoilla Osakkeenomistajien omistukset laimenevat tai voivat laimentua osakeantien seurauksena. D.3 Arvopapereihin liittyvät riskit Osakkeiden markkinahinta voi laskea. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen antaa merkittävän määräysvallan yhdelle Yhtiön osakkeenomistajalle ja on omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä markkinoilla. Yhtiö ei ole koskaan maksanut osinkoa. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja ja sen kyky maksaa tulevaisuudessa osinkoja riippuu mm. Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja osakepääomaa ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä ( ) seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3 5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinnat voivat vaihdella merkittävästi, ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi laskea, eikä ole takeita siitä, että Merkintäoikeuksille ja Tarjottaville Osakkeille kehittyy aktiiviset jälkimarkkinat. Merkintäoikeudet voivat raueta tai tulla arvottomiksi. 16(46)

17 Jakso E - Tarjous E.1 Kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset E.2a Syyt tarjoamiseen ja tuottojen käyttö Osakkeenomistajien omistukset laimenevat tai voivat laimentua Merkintäoikeusannin ja mahdollisten tulevaisuudessa päätettävien muiden osakeantien seurauksena. Sijoittajat eivät voi peruuttaa Merkintäoikeuksien käyttämistä. Kaikkia Merkintäoikeusannissa tarjottavia osakkeita ei välttämättä merkitä. Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan. Merkintäoikeusannin tavoitteena on hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa vähintään 4,0 miljoonaa euroa. Mikäli Merkintäoikeusannissa merkittäisiin kaikki tarjotut osakkeet, Yhtiö saisi Merkintäoikeusannista bruttona enintään 4,4 miljoonaa euroa uusia käteisvaroja. Yhtiö arvioi maksavansa Merkintäoikeusannin yhteydessä noin 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. Merkintäoikeusannin tavoitteena on hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa vähintään 4,0 miljoonaa euroa. Yhtiö tulee lyhentämään Merkintäoikeusannista kertyvillä nettovaroilla lyhytaikaisia rahoituslaitoslainojaan 1,0 miljoonalla eurolla sekä takaisinmaksamaan Atine Group Oy:ltä nostamansa väliaikaisen rahoituksen pääomamäärältään 1,0 miljoonaa euroa. Atinelle on myönnetty mahdollisuus maksaa Atinen merkittäväksi Merkintätakauksen nojalla mahdollisesti tulevat osakkeet kuittaamalla Atinen Yhtiölle antamaansa Väliaikaiseen rahoitukseen liittyviä saamisia. Muut Merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä liiketoimintansa orgaanisen sekä mahdollisesti myös yritys- ja/tai liiketoimintakauppojen kautta tapahtuvan kasvun rahoittamiseen, käyttöpääomansa rahoittamiseen sekä Yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseen. E.3 Tarjouksen ehdot Ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saamansa osakeantivaltuutuksen nojalla Yhtiön hallitus on päättänyt osakeannista ( Merkintäoikeusanti ), jossa tarjotaan merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ). Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksiensa suhteessa. Ne Yhtiön osakkeenomistajat, jotka on Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon, saavat yhden (1) Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaen asti. Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut Merkintäoikeusannille 4,0 miljoonan euron suuruisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja -takauksen ( Merkintätakaus ). Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella Merkintäoikeudella kolme (3) Tarjottavaa Osaketta merkintähintaan 0,01 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö tarjoaa Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat Osakkeet Merkintäoikeuksilla Tarjottavia Osakkeita merkinneiden sijoittajien ja Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneiden sijoittajien merkittäväksi toissijaisessa merkinnässä. Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo Tilinhoitajayhteisöt voivat edellyttää merkintätoimeksiantojen antamista jo ennen kuin Merkintäaika päättyy. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä klo 20.00, raukeavat arvottomina. Merkintätakauksen nojalla merkittäväksi tulevien Tarjottavien Osakkeiden merkintä tehdään ja maksetaan, kun Merkintäoikeusannin tulos muutoin on selvitetty, arviolta mennessä. Osakemerkintöjä Yhtiön asiamiehenä vastaanottaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina sekä Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla. Merkintätoimeksiantoja 17(46)

18 vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien säilyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta. Osakkeenomistaja voi osallistua Merkintäoikeusantiin merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Muiden Merkintäoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksianto omasta säilytysyhteisöstään tai tilinhoitajayhteisöstään saamiensa ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien ja muiden Merkintäoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voida muuttaa tai peruuttaa ilman Arvopaperimarkkinalain mukaista peruutusoikeutta. Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla merkinneet sijoittajat sekä Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneet sijoittajat voivat Toissijaisessa Merkinnässä merkitä Tarjottavia Osakkeita myös ilman Merkintäoikeuksia. Tarjottavat Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön tulee saada merkintätoimeksianto ja -maksu viimeistään klo tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden maksu on suoritettava Yhtiölle viimeistään , ellei hallitus päätä pidentää maksuaikaa. Atine Group Oy:llä on oikeus maksaa sen antaman Merkintätakauksen perusteella mahdollisesti Atine Group Oy:n merkittäväksi Merkintäoikeusannissa tulevia Tarjottavia Osakkeita kuittaamalla Yhtiölle antamaansa enintään 1,0 miljoonan euron suuruiseen väliaikaiseen rahoitukseen liittyviä saamisiaan Yhtiöltä. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Merkintäoikeusannin ehtojen sekä osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen osakkeiden jakamisesta (allokoimisesta) sijoittajille noudattaen osakeantiehtojen mukaisia allokointiperusteita. Yhtiö julkistaa Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavat Väliaikaiset osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Vanhoihin Osakkeisiin sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta Kaikki kaupparekisteriin merkityt Tarjottavat Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön jo aiemmin julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen Vanhojen Osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiöllä ei ole aikomusta toteuttaa hintaa vakauttavia toimenpiteitä. Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta alkaen. Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin tilinhoitajayhteisö perii palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä mahdollisten merkintäoikeuksien säilyttämisestä. Merkintäoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä, kuten Toissijaisen Merkinnän merkintäajan pidentämisestä tarvittaessa, päättää Yhtiön hallitus. Merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 18(46)

19 E.4 Intressit ja eturistiriidat Osakeannin järjestäjänä toimii Yhtiö. Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei alla esitetyt varaukset huomioiden ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. Eturistiriitojen arvioinnin osalta Yhtiö toteaa kuitenkin seuraavaa: Hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede on Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n toimitusjohtaja. Atine Group Oy on ollut Yhtiön emoyhtiönä sen merkittävä rahoittaja. Kyseinen konsernisuhde voi aikaansaada tilanteen, jossa Wrede on jäävi käsittelemään ja päättämään asioista Yhtiön hallituksessa. Tavanomaisesti ko. konsernisuhde ei kuitenkaan aiheuta eturistiriitoja Ben Wreden ja Yhtiön välille. Hallituksen jäsen Mia Åberg on Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja. Atine Group Oy on ollut Yhtiön emoyhtiönä sen merkittävä rahoittaja. Kyseinen konsernisuhde voi aikaansaada tilanteen, jossa Åberg on jäävi käsittelemään ja päättämään asioista Yhtiön hallituksessa. Tavanomaisesti ko. konsernisuhde ei kuitenkaan aiheuta eturistiriitoja Mia Åbergin ja Yhtiön välille Korvauksena Merkintätakauksesta Turvatiimi on sitoutunut Merkintäoikeusannin toteutuessa maksamaan Merkintätakauksen antaneelle Atine Group Oy:lle takausprovisiona euroa. E.5 Arvopaperien myyjät ja myyntirajoitussopimukset E.6 Omistuksen laimentuminen E.7 Sijoittajilta veloitettavat kustannukset Yhtiön neuvonantajat ja Yhtiön asiamiehenä ja osakeannin teknisenä toteuttajana toimiva Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Yhtiön tilintarkastaja saavat sopimustensa mukaiset palkkiot Merkintäoikeusannin yhteydessä tekemästään työstä sekä korvauksen tästä työstä mahdollisesti aiheutuvista kuluistaan. Yhtiö arvioi maksavansa Merkintäoikeusannin yhteydessä noin 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. Ei sovellu, koska Merkintäoikeusannin yhteydessä ei tarjota myyntiin Yhtiön osakkeita. Merkintäoikeusannissa Tarjottavat Osakkeet vastaavat 300 prosenttia kaikista Yhtiön Vanhoista Osakkeista ja äänistä. Mikäli Merkintäoikeusanti toteutuu täysimääräisesti, vastaavat Tarjottavat Osakkeet noin 75 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja äänistä Merkintäoikeusannin jälkeen. Sijoittajan ei tarvitse maksaa Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä Yhtiölle erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt ja välittäjät voivat veloittaa kuluja ja palkkioita Merkintäoikeuksilla tapahtuvasta kaupankäynnistä sekä palkkioita arvo-osuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista hinnastojensa mukaisesti. 19(46)

20 II ARVOPAPERILIITE TURVATIIMIN ARVOPAPEREIHIN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin ja siinä esitettäviin riskitekijöihin. Lisäksi sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan Yhtiön julkaisemaan erilliseen Perusesitteeseen ja etenkin Perusesitteen Yhtiöön liittyviä riskejä käsittelevään osioon. Jokainen alla tai muualla tässä Arvopaperiliitteessä tai Yhtiön Perusesitteessä esitettävistä riskeistä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja ne saattavat yksin tai yhdessä aiheuttaa sen, ettei Yhtiö saavuta taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Muutkin kuin tässä Arvopaperiliitteessä ja Perusesitteessä kuvattavat riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Turvatiimi-konsernin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Turvatiimi-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä tässä Arvopaperiliitteessä tai Perusesitteessä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Osakkeiden markkinahinta voi laskea Osakemarkkinoihin ja julkiseen kaupankäyntiin liittyy aina merkittäviä epävarmuustekijöitä eikä siten ole takeita, että Osakkeiden kaupankäyntikurssi ja kaupankäynti kehittyisivät positiivisesti. Yhtiön liiketoiminta on ollut historiallisesti tappiollista, eikä ole takeita siitä, etteikö liiketoiminta, tulos ja tulevaisuuden näkymät myös jatkossa voisi alittaa markkinoiden odotukset. Kaikki edellä mainitut seikat saattavat johtaa Osakkeiden markkinahinnan laskuun. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen antaa merkittävän määräysvallan yhdelle osakkeenomistajalle ja on omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä markkinoilla Yhtiö on pörssiarvoltaan pieni ja omistus on keskittynyttä. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Atine Group Oy omistaa ennen Merkintäoikeusantia noin 64 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Atine Group Oy on antanut Merkintäoikeusannille Arvopaperiliitteen kohdassa Merkintäoikeusantiin liittyviä sopimuksia ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt - Merkintäoikeusannille saadut merkintäsitoumukset ja - takaukset kuvatun 4,0 miljoonan euron määräisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja -takauksen, joka toteutuessaan voi entisestään kasvattaa Atine Group Oy:n omistusosuutta Yhtiöstä. Merkintätakauksen perusteella Atine Group Oy:n omistusosuus Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä voi nousta enintään 89,9 %:iin. Keskittynyt osakeomistus antaa merkittävän määräysvallan Yhtiössä yhdelle osakkeenomistajalle ja on myös omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä osakemarkkinoilla. Yhtiön osakkeella ei ole markkinatakausta. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja ja sen kyky maksaa tulevaisuudessa osinkoja riippuu mm. Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta Yhtiö ei ole koskaan maksanut osinkoa. Yhtiön kyky jakaa tulevaisuudessa osakkeenomistajilleen osinkoja riippuu monesta tekijästä, kuten Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta sekä osakeyhtiölain varojenjakoa koskevista määräyksistä. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,91 eurolla ja osakepääomaa ,04 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä ( ) seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3 5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinnat voivat vaihdella merkittävästi, ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi laskea, eikä ole takeita siitä, että Merkintäoikeuksille ja Tarjottaville Osakkeille kehittyy aktiiviset jälkimarkkinat. Yhtiö aikoo listata Merkintäoikeudet ja Tarjottavat Osakkeet Helsingin Pörssiin. Tarjottavien Osakkeiden määrä vastaa 300 % Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärästä, jolloin Tarjottavien Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien määrä 20(46)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ Heinä-syykuu

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 5.5.2011 klo 15.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 5.5.2011 klo 15.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 5.5.2011 klo 15.00 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Tammi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Johdon osavuotinen selvitys 6.11.2013 klo 12.15 TURVATIIMI OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. 6.11.2013

Turvatiimi Oyj Johdon osavuotinen selvitys 6.11.2013 klo 12.15 TURVATIIMI OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. 6.11.2013 Turvatiimi Oyj Johdon osavuotinen selvitys 6.11.2013 klo 12.15 TURVATIIMI OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. 6.11.2013 TURVATIIMILTÄ VOITOLLINEN TULOS KOLMANNELTA VUOSINELJÄNNEKSELTÄ Turvatiimin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot