Merkintäoikeusanti. Enintään uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Merkintäoikeusanti Enintään uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Merkintäoikeusanti ), jossa Turvatiimi Oyj ( Yhtiö tai Turvatiimi ) tarjoaa merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) merkintähintaan 0,01 euroa/tarjottava Osake ( Merkintähinta ). Merkintäoikeusantia koskeva esite koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja sen yhteydessä olevasta tiivistelmästä (jäljempänä yhteisesti Arvopaperiliite ) sekä Yhtiön päivätystä Perusesitteestä (Arvopaperiliite ja Perusesite jäljempänä yhteisesti Esite ). Perusesitteessä esitetään tietoja muun muassa Yhtiöstä, sen toimintaan liittyvistä riskeistä sekä sen liiketoiminnasta ja hallinnosta. Arvopaperiliitteessä esitetään tietoja Tarjottavista Osakkeista, Merkintäoikeusannista ja Tarjottavien Osakkeiden hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Yhtiöön ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot. Sijoittajien on perustettava sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuudessaan. Tarjottavat Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin olemassa olevat Yhtiön kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ( Vanhat Osakkeet ja yhdessä Tarjottavien Osakkeiden kanssa Osakkeet ). Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistamaansa Vanhaa Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ). Kukin Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Tarjottavaa Osaketta. Yhtiö tarjoaa Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat Osakkeet Merkintäoikeuksilla Tarjottavia Osakkeita merkinneiden sijoittajien ja Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneen sijoittajan merkittäväksi toissijaisessa merkinnässä kohdassa Merkintäoikeusannin ehdot kuvatun mukaisesti. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Ohjeita Merkintäoikeuksien käyttämisestä ja Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä on kohdissa Merkintäoikeusannin ehdot ja Ohjeita merkitsijöille. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat klo Merkintäoikeuksia ja Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä siten myöskään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa, toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän esitteen jakelua. Tätä esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Merkintäoikeuksien toimittaminen tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa (ks. myös kohta Huomautus sijoittajille ). Vanhat Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Vanhan Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 0,07 euroa. Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Kaupankäynti Merkintäoikeuksien perusteella merkityillä Tarjottavilla Osakkeilla (Väliaikaiset osakkeet) alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta Tarjottavat Osakkeet yhdistetään Vanhoihin Osakkeisiin arviolta ja ne ovat kaupankäynnin kohteena samanlajisina Vanhojen Osakkeiden kanssa arviolta alkaen.

2 Arvopaperiliitettä koskevia tietoja Turvatiimi Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Esitteessä termit Yhtiö, Turvatiimi, Turvatiimi-konserni tai konserni tarkoittavat Turvatiimi Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Turvatiimi Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä, alakonsernia tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Turvatiimi Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tämä Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, Esiteasetus, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liite XXIV), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (452/2005, muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Arvopaperiliitteessä ja siihen liittyvässä Perusesitteessä annetut tiedot on Esiteasetuksen Liitteen XXIV mukaisesti suhteutettu osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia varten. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, on laadittu Esiteasetuksen Liitteen XXII mukaisesti. Sijoittajien on perustettava sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua myös omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja kunkin liikkeeseenlaskun ehdoista, sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen ja Yhtiön Perusesitteen, mutta ei vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 84/ /2012. Sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämään tietoon. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Merkintäoikeusannista mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on otettava huomioon, että ne eivät ole Yhtiön tai sen neuvonantajien hyväksymiä. Yhtiön neuvonantajat eivät anna neuvoja Merkintäoikeusannista tai Esitteestä muille kuin Yhtiölle. Esitteen julkistaminen ei missään olosuhteissa merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei voisi tapahtua muutoksia Esitteen päivämäärän jälkeen tai että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. Sijoittajien tulisi tutustua myös Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin sekä tilinpäätöstietoihin. Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Yhtiölle ja sen neuvonantajille voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakottavan lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat eivät vastaa Esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Esitteen perusteella tai Yhtiön puolesta liittyen Yhtiöön, Merkintäoikeuksiin, Tarjottaviin Osakkeisiin tai Merkintäoikeusantiin. Edellä mainittuja tilanteita lukuun ottamatta Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat eivät vastaa oikeudenloukkauksesta, sopimuksesta tai muusta seikasta, jota koskeva vastuu niillä muutoin olisi tämän Esitteen sisällön tai edellä mainitun väitteen tai oletuksen johdosta. Merkintäoikeusannin mukaisen Merkintäoikeuksien käytön tai Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen ehtona on, että jokaisen merkitsijän tai osakkeenomistajan katsotaan, tai joissakin tapauksissa vaaditaan, antaneen tietyt vakuutukset, joihin Yhtiö ja muut tulevat luottamaan. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö ja/tai sen neuvonantajat ja/tai sen edustajat arvioivat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Merkintäoikeusantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Huomautus sijoittajille Tarjottavia Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Arvopaperiliitettä tai Esitettä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia taikka merkitä Tarjottavia Osakkeita. Tarjottavia Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä esitettä tai Merkintäoikeusantiin liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä esite ei ole Tarjottavien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa tai tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa taikka muissa valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö edellyttää, että tämän Arvopaperiliitteen tai Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Yhtiön neuvonantajilla tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Tarjottaviin Osakkeisiin tai Merkintäoikeuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 2(46)

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...3 I TIIVISTELMÄ...5 II ARVOPAPERILIITE...20 TURVATIIMIN ARVOPAPEREIHIN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ...20 ERÄITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ...22 YHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJA...23 VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA...23 MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ...24 MERKINTÄOIKEUSANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ...24 MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT...24 TARJOTTAVAT OSAKKEET MERKINTÄOIKEUS MERKINTÄTAKAUKSET JA -SITOUMUKSET MERKINTÄSUHDE MERKINTÄHINTA OIKEUS MERKITÄ MERKITSEMÄTTÄ JÄÄNEITÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA ( TOISSIJAINEN MERKINTÄ ) MERKINTÄAIKA MERKINTÖJEN VASTAANOTTAMINEN MERKINTÄOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA ALLOKAATIO ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA MERKINTÖJEN MAKSU JULKINEN KAUPANKÄYNTI MERKINTÄOIKEUKSILLA ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN PERUUTUSOIKEUS MERKINTÄOIKEUSANTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET VARAINSIIRTOVERO JA TOIMENPIDEMAKSUT MUUT SEIKAT SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT SOVELLETTAVA LAKI OHJEITA MERKITSIJÖILLE...28 OIKEUS MERKITÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA MERKINTÄOIKEUKSIEN LUOVUTETTAVUUS SIJOITTAJILLE ASETETUT AIKARAJAT MERKINTÄOIKEUSANNIN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA MERKINTÖJEN VAHVISTAMINEN KAUPANKÄYNTI TARJOTTAVILLA OSAKKEILLA (46)

4 KULUT JA PALKKIOT LISÄTIETOJA PÄÄOMARAKENNE...30 YHTIÖN OSAKKEITA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT...32 YLEISTÄ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ OSAKKEIDEN LUOVUTUS TIIVISTELMÄ YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA ULKOMAALAISOMISTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET VALUUTTAKONTROLLI OSAKKEIDEN VAPAA LUOVUTETTAVUUS LUNASTUSVELVOLLISUUS JA -OIKEUS MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT...36 SOPIMUS NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N KANSSA MERKINTÄTAKAUKSET JA -SITOUMUKSET OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN PÖRSSILISTALLE NEUVONANTAJIEN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN OSALLISTEN INTRESSIT ARVOPAPERIMARKKINAT...38 VEROTUS...41 OIKEUDELLISET SEIKAT (46)

5 I TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A - E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole tässä tiivistelmässä esitettävä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jakso A - Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Seuraavaa tiivistelmää ei ole pidettävä tyhjentävänä vaan se on tarkoitettu johdannoksi Esitteessä esitettäviin tietoihin. Sijoittajien tulee perustaa päätöksensä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuudessaan eikä ainoastaan tähän tiivistelmään. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne Esitteen tiedoista, kantaja voi ETA-valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmästä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän ja pyytäneet sen ilmoittamista, ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen Esitteen muihin osiin nähden. Jakso B - Liikkeeseenlaskija B.1 Liikkeeseenlaskijan toiminimi. B.2 Muut tiedot liikkeeseenlaskijasta B.3 Liiketoiminnan kuvaus Yhtiön toiminimi on suomeksi Turvatiimi Oyj ja englanniksi Turvatiimi Corporation. Turvatiimi Oyj on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Turvatiimi on kokonaisvaltaisia vartiointi- ja turvallisuuspalveluita pääasiassa Suomessa tarjoava yritys, jonka palvelutarjonta kattaa mm. - vartiointi- ja valvontapalvelut (piirivartiointi, paikallisvartiointi, aulapalvelut) turvatarkastuspalvelut, - asiakaspalvelu- ja hälytyskeskuspalvelut, - järjestyksenvalvonta- ja tapahtumaturvallisuuspalvelut, - erityisturvapalvelut ja henkilönsuojelu, - turvallisuussuunnittelu ja -koulutus, - turvallisuustekniikka ja -järjestelmätoimitukset, - VARMAverkko hälytyksensiirtopalvelut. Turvatiimin kasvustrategia perustuu asiakaslähtöiseen turvallisuuspalveluiden kehittämiseen, turvatekniikan osaamiseen sekä tehokkaaseen ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu sekä vähintään 6 %:n käyttökate. Yhtiö investoi jatkuvasti sekä asiakkuuksiin että henkilöstöön, tavoitteenaan saavuttaa toimialan paras asiakastyytyväisyys sekä olla selkeästi toimialan halutuin ja arvostetuin työpaikka. Yhtiö pyrkii saavuttamaan taloudelliset tavoitteet jatkamalla toimenpiteitä liikevaihdon kasvattamiseksi, organisaation tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteen tehostamiseksi. Yhtiön liiketoimintastrategian keskeisimmät osa-alueet ovat myynnin ja markkinoinnin panosten lisääminen, asiakaslähtöisten palvelutuotteiden sekä toimintamallien kehittäminen ja tehostaminen sekä henkilöstökustannusten hallinnoinnin parantaminen. Yhtiön kasvustrategian kulmakivi on asiakaslähtöinen turvallisuuspalveluiden uudistaminen ja monipuolistaminen. Kasvun painopistealueet ovat teknisten ratkaisujen tehokkaammassa hyödyntämisessä, korkeamman lisäarvon palveluissa sekä yhtiön valtakunnallisen rakenteen kehittämisessä. Turvatiimin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen avulla. Yhtiön johto uskoo, että keskittyminen 5(46)

6 B.4a Viimeaikainen kehitys toimialalla jatkuu ja Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että Turvatiimillä on edellytykset toimia aktiivisena osapuolena alan rakennemuutoksissa. Samanaikaisesti on haasteena huolehtia palvelujen saatavuudesta mahdollisimman laajalla maantieteellisellä alueella. Ratkaisuksi Yhtiö on kehittänyt mm. Turvatiimi Yrittäjä -konseptin, jonka keskeisenä etuna on paikallisten yrittäjien alue- ja toimintaympäristötuntemuksen ja Turvatiimin vahvojen yhteisten palvelukeskus-resurssien yhdistäminen tuottavuutta ja asiakaspalvelua parantavalla tavalla. Henkilöstövaltaisten vartiointipalveluiden markkinatilanne on kuluvan kalenterivuoden aikana ollut haastava. Yleisestä talouden epävarmuudesta johtuen aggressiivinen hintakilpailu on jatkunut ja Yhtiö arvio sen jatkuvan myös vuoden 2012 aikana. Yhtiö arvioi, että kansainvälisen talouden heikentyvät näkymät tulevat lisäämään taloudellista epävarmuutta myös Turvatiimin asiakaskunnassa, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankintapäätöksiä ja heikentää turvapalveluiden ja -tuotteiden kysyntää. Turvatiimi-konsernin liikevaihto laski kuluvan kalenterivuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,3 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa yleisen taloudellisen tilanteen heikentämän kysynnän sekä kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta. Asiakkaiden lisätilausmäärissä ei tapahtunut oleellista positiivista muutosta, eikä Yhtiön sopimuskannan kehitys ollut alkuvuoden aikana tavoitteiden mukaista. Heikentyneiden näkymien johdosta Yhtiö alensi liikevaihto- ja kannattavuusnäkymiään vuodelle Kuluvan vuoden aikana Yhtiö on lisännyt panostuksia myyntitoimintaan ja -organisaatioon vahvistaakseen myynnin tulevaa kehitystä, mutta Yhtiön liikevaihdon kasvattaminen on kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta edelleen haastavaa. Kuluvan kalenterivuoden ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökatetta heikensivät katsauskaudella kirjatut kertaluonteiset kulut. Liiketulosta alkuvuoden aikana heikensi 0,6 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus, joka perustui liikearvon arvonalentumistestaukseen Myös liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkenivät edellisen vuoden vastaavan ajan vertailulukuihin nähden. Yhtiö pystyi tehostamaan palvelutuotantoaan alkuvuoden aikana, mutta liikevaihdon epäedullinen kehitys ja vertailukautta korkeampi yleiskulujen taso heikensivät katsauskauden kannattavuutta. Kuluvan kalenterivuoden liiketulosta ja käyttökatetta on rasittanut osaltaan myös vartiointialan työehtosopimuksen mukainen huhtikuussa maksettu kertakorvaus 0,1 miljoonaa euroa. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on kuluvan kalenterivuoden aikana säilynyt hyvänä. Turvallisuuspalvelualalla on 28. helmikuuta 2013 asti voimassa oleva työehtosopimus ja sen työvoimakustannuksia nostavan vaikutuksen on arvioitu vuonna 2012 olevan palvelumuodosta riippuen 2,0 % 6,0 %. Lisäksi mm. polttoainehintojen jatkuva nousu on lisännyt liikkuvien palveluyksiköiden kustannuksia huomattavasti. Kuluvan kalenterivuoden aikana Yhtiö on toimeenpannut kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman sekä organisaatiomuutoksen, mikä johti mm. toimihenkilöiden määrän vähentämiseen sekä tehtävä- ja palkkausjärjestelmämuutoksiin. Yhtiö on myös toteuttanut hinnankorotuksia, joilla mm. kasvaneita henkilöstökustannuksia on siirretty palveluiden hintoihin. Yhtiö päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteensa edelleen tehostamiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan Yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä luomaan pohja kannattavalle kasvulle. Toimenpiteillä tavoitellaan noin 2,0 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Toteuttamistapa ja käytännön toimenpiteet täsmentyvät neuvottelujen myötä. Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan enintään 150 henkilötyövuotta vastaavia kustannussäästöjä. Tehostamisohjelman vaikutusten arvioidaan toteutuvan aikaisintaan vuoden viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen ja kokonaisuudessaan ensi vuoden alusta lähtien. 6(46)

7 B.5 Organisaatio Turvatiimi Oyj kuuluu suomalaiseen Virala Oy Ab -konserniin. Virala Oy Ab:n kotipaikka on Janakkala ja Y-tunnus Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö on Virala Oy Ab:n kokonaan omistama Atine Group Oy, jonka Y-tunnus on ja kotipaikka Helsinki. Turvatiimi-konserniin kuuluu Perusesitteen päivämääränä emoyhtiö Turvatiimi Oyj:n kokonaan omistama Suomen Palvelutiimi Oy (Y-tunnus , kotipaikka Helsinki), joka on liiketoimintaa toistaiseksi harjoittamaton konserniyhtiö. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa. Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin merkittyyn omistukseen Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa omistajansa käyttämään yhtä ääntä Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja Osakkeita ja ääniä (kpl) % 1 Atine Group Oy ,95 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,39 3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,89 4 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva ,77 5 Korhonen Juha ,27 6 Lokka Petri ,26 7 Lindeman Pekka ,96 8 Miettinen Petri ,96 9 Valasuo Vesa ,79 10 Ripatti Teemu ,75 Kymmenen suurinta yhteensä ,99 Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä ,00 B.7 Keskeiset historialliset taloudelliset tiedot Yhtiö on Atine Group Oy:n tytäryhtiö. Atine Group Oy omistaa Perusesitteen päivämääränä Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä noin 64 % ja käyttää siten enemmistöosakkeenomistajan määräysvaltaa Yhtiön yhtiökokouksissa. Hallituksen jäsenten enemmistön riippumattomuus estää mahdollisuudet määräysvallan väärinkäyttöön Yhtiön hallituksen päätöksenteossa. Seuraavissa taulukoissa esitetään Turvatiimi-konsernin tuloslaskelma-, tase- ja rahavirtatietoja kaudelta vertailutietoineen perustuen Yhtiön tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen kaudelta sekä tilikaudelta vertailutietoineen perustuen päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Taulukoissa esitetyt tiedot eivät sisällä kaikkia em. konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen tietoja. Turvatiimi-konserni Tuloslaskelmatietoja (1 000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto , , , ,5 Liiketulos ,2-498, , ,9 Tulos ennen veroja ,8-678, , ,6 Tilikauden tulos ,7-654, , ,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä ,7-654, , ,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille ,7-654, , ,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot -0,02 0,00-0,01-0,03 7(46)

8 Katsauskaudella Turvatiimi-konsernin liikevaihto laski 4,3 %:lla 18,6 miljoonaan euroon (19,5 miljoonaa euroa) pääasiassa yleisen taloudellisen tilanteen heikentämän kysynnän sekä kireänä jatkuvan kilpailutilanteen johdosta. Turvatiimikonsernin käyttökate katsauskaudella oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa). Käyttökatetta heikensivät katsauskaudella kirjatut kertaluonteiset kulut. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,0). Turvatiimi-konsernin liiketulos katsauskaudella oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketulosta heikensi 0,6 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalentumiskirjaus, joka perustui liikearvon arvonalentumistestaukseen Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkenivät myös edellisen vuoden vastaavan ajan vertailulukuihin nähden. Yhtiö pystyi tehostamaan palvelutuotantoaan alkuvuoden aikana, mutta liikevaihdon epäedullinen kehitys ja vertailukautta korkeampi yleiskulujen taso heikensivät katsauskauden kannattavuutta. Katsauskauden liiketulosta ja käyttökatetta rasitti osaltaan vartiointialan työehtosopimuksen mukainen huhtikuussa maksettu kertakorvaus 0,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Yhtiö lisäsi entisestään panostuksia myyntitoimintaan ja -organisaatioon vahvistaakseen myynnin tulevaa kehitystä. Turvatiimikonsernin katsauskauden tulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa) ja tulos/osake (laimentamaton/laimennettu) oli -0,02 euroa (0,00 euroa). Edellä mainittujen kertaluonteisten kuluerien lisäksi katsauskauden tulokseen vaikutti kertaluonteinen, Otso Palvelut Oy:n viimeisen lisäkauppahintaerän maksuun liittyvä 0,1 miljoonan euron suuruinen rahoitustuotto, joka syntyi, kun lisäkauppahintana hankintahetkellä kirjattu rahoitusvelka arvostettiin maksuhetkellä käypään arvoon. Lisäkauppahinta suoritettiin Turvatiimi Oyj:n osakkeilla. Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Vuonna 2011 Turvatiimi-konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani merkittävästi verrattuna vuoteen Yhtiön liikevaihto oli jokaisella vuosineljänneksellä korkeampi kuin vastaavilla tarkastelujaksoilla vuonna Liikevaihto kasvoi 21,9 % ja nousi 39,4 miljoonaan euroon (32,4 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden 2010 liikevaihtoon sisältyy hankitun Otso Palvelut -konsernin liikevaihto vain 6 kuukaudelta. Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta koko vuoden orgaaninen kasvu oli kuitenkin 5,1 %. Turvatiimi-konsernin käyttökate vuonna 2011 oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa) ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,3 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Hyvän liikevaihdon kehityksen ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta Yhtiön kannattavuus kohentui selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Käyttökate jäi kuitenkin edelleen negatiiviseksi pääasiassa odotettua heikomman viimeisen vuosineljänneksen johdosta. Yhtiön tilikauden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,3 miljoonaa euroa ja parantui noin 1,3 miljoonalla eurolla verrattuna edellisen vuoden -2,6 miljoonan euron suuruiseen liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Yhtiö toteutti määrätietoisesti kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä koko tilikauden ajan. Turvallisuuspalvelutoimialalle tyypillisellä tavalla henkilöstöön liittyvät kustannukset muodostivat merkittävimmän osan palveluiden tuotantokustannuksista. Tilikauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa) ja tulos/osake (laimentamaton) oli -0,01 euroa (-0,03 euroa). Vuoden 2011 tulos sisältää mm. vuoden 2010 palkkojen lakisääteisistä vakuutusmaksuista, Otso Palvelut -konsernin ehdollisen kauppahintavastikkeen määrän tarkastuksesta sekä Otso Palvelut -konsernin hankintaan liittyneen ehdollisen lisäkauppahintavelkaerän käypään arvoon maksuhetkellä arvostamisesta syntyneitä kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen nettovaikutus tulokseen oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vertailukauden tulokseen sisältyy yritysjohdossa tapahtuneista muutoksista, Otso Palvelut -konsernin hankinnasta ja rahoituksen uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kertaluonteisia järjestelykuluja 1,4 miljoonaa euroa. 8(46)

9 Turvatiimi-konserni Tasetietoja (1000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) VARAT Pitkäaikaiset varat yht , , , ,2 Lyhytaikaiset varat yht , , , ,3 VARAT YHTEENSÄ , , , ,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 6 741, , , ,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 226, , , ,6 Kertyneet voittovarat , , , ,3 Oma pääoma yhteensä 5 416, , , ,9 Pitkäaikaiset velat yht , , , ,5 Lyhytaikaiset velat yht , , , ,2 Velat yhteensä , , , ,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , , ,5 Katsauskauden aikana Turvatiimi-konsernin pitkäaikaiset varat pienenivät pääasiassa suunnitelman mukaisten poistojen sekä liikearvoon tehdyn arvonalennuksen johdosta noin 0,6 miljoonalla eurolla ja olivat noin 18,4 miljoonaa euroa verrattuna 19,0 miljoonaan euroon Lyhytaikaisten varojen määrässä ei tapahtunut olennaista muutosta katsauskaudella. Konsernin oma pääoma laski toiminnan tappiollisuuden johdosta noin 2,1 miljoonalla eurolla 5,4 miljoonaan euroon verrattuna 7,5 miljoonaan euroon Oman pääoman rakenne muuttui Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettyä alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,91 eurolla ja osakepääomaa ,04 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Yhtiön pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 0,6 miljoonalla eurolla 5,8 miljoonaan euroon verrattuna 5,2 miljoonaan euroon pääasiassa uudistettuun rahoituslaitoslainasopimukseen perustuvan korollisten velkojen uudelleenryhmittelyn johdosta. Yhtiön lyhytaikaisten velkojen määrä kasvoi noin 0,9 miljoonalla eurolla 11,1 miljoonaan euroon verrattuna 10,2 miljoonaan euroon pääasiassa varausten ja korottomien velkojen kasvun johdosta. Turvatiimi-konsernin omavaraisuusaste oli 24,3 % (32,8 % ) ja nettovelkaantumisaste 126,7 % (85,4 % ). Taseen loppusumma oli 22,3 miljoonaa euroa verrattuna 22,8 miljoonaan euroon Vuoden 2011 aikana Turvatiimi-konsernin pitkäaikaiset varat pienenivät pääasiassa suunnitelman mukaisten poistojen johdosta noin 0,7 miljoonalla eurolla ja olivat noin 19,0 miljoonaa euroa verrattuna 19,7 miljoonaan euroon Lyhytaikaiset varat pienivät pääasiassa myyntisaamisten tehostuneen kierron ja rahavarojen muutoksen johdosta noin 1,2 miljoonalla eurolla ja olivat noin 3,9 miljoonaa euroon verrattuna 5,0 miljoonaan euroon Konsernin oma pääoma pieneni noin 0,5 miljoonalla eurolla ja oli noin 7,5 miljoonaa euroa verrattuna 7,9 miljoonaan 9(46)

10 euroon Muutos, jota pienensi Otso Palvelut -konsernin hankintaan liittyvän ehdollisen kauppahintavelan maksamiseksi liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, johtui tilikauden tappiosta. Pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 0,3 miljoonalla eurolla ja olivat noin 5,2 miljoonaa euroa verrattuna 4,9 miljoonaan euroon Pitkäaikaisia velkoja kasvatti korollisten velkojen lisääntyminen noin 1,3 miljoonalla eurolla ja pienensi Otso Palvelut -konsernin hankintaan liittyvien korottomien pitkäaikaisten velkojen väheneminen 0,9 miljoonalla eurolla ko. ehdollisen kauppahintavelan osittaisen takaisinmaksun sekä loppuosan lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin ryhmittelyn johdosta. Lyhytaikaiset velat pienenivät pääasiassa ostovelkojen ja korollisten velkojen pienenemisen johdosta noin 1,7 miljoonalla eurolla ja olivat noin 10,2 miljoonaa euroa verrattuna 11,8 miljoonaan euroon Turvatiimi-konsernin omavaraisuusaste oli 32,8 % (32,2 %) ja nettovelkaantumisaste 85,4 % (66,1 %). Taseen loppusumma oli 22,8 miljoonaa euroa verrattuna 24,7 miljoonaan euroon Turvatiimi-konserni Rahavirtatietoja (1000 euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liiketoiminnan nettorahavirta 2,1-438,9-870, ,9 Investointien nettorahavirta -101,1-50,5-107,0 73,7 Rahoituksen nettorahavirta 136,6 10,7 447, ,1 Yhteensä 37,7-478,7-529,9 471,9 Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa 109,2 639,1 639,1 167,2 Rahavarat kauden lopussa 146,8 160,4 109,2 639,1 Rahavarojen muutos 37,7-478,7-529,9 471,9 Heikentyneestä tuloksesta huolimatta Turvatiimin liiketoiminnan nettorahavirta parani katsauskaudella selvästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,0 miljoonaa euroa verrattuna -0,4 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liiketoiminnan nettorahavirran positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti käyttöpääoman hallinnan parantamiseen kohdistetut toimenpiteet. Katsauskauden aikana Yhtiön investoinnit koostuivat pääosin korvausinvestoinneista. Investointien nettorahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa verrattuna -0,05 miljoonaan euroon vuonna Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli korollisten velkojen positiivisen nettomuutoksen johdosta 0,1 miljoonaa euroa verrattuna 0,0 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Katsauskauden nettorahavirta oli yhteensä 0,0 miljoonaa euroa verrattuna -0,5 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Konsernin likvidit varat olivat 0,1 miljoonaa euroa eikä niiden määrässä tapahtunut olennaista muutosta verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2,7 miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä Yhtiön käytössä oli 1,9 miljoonaa euroa. Turvatiimin liiketoiminnan nettorahavirta parani vuonna 2011 selvästi verrattuna edelliseen tilikauteen. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa verrattuna -3,8 miljoonaan euroon vuonna Tilikauden liiketoiminnan rahavirtaa vahvisti vertailuvuoteen nähden erityisesti merkittävästi parantunut tulos sekä käyttöpääoman hallinnan parantamiseen kohdistetut toimenpiteet. Tilikauden aikana Yhtiön investoinnit koostuivat pääosin korvausinvestoinneista. Investointien nettorahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa verrattuna 0,1 miljoonaan euroon vuonna Rahoituksen nettorahavirta vuonna 2011 oli korollisten velkojen positiivisen nettomuutoksen johdosta 0,4 miljoonaa euroa verrattuna 4,2 miljoonaan euroon vuonna Vuoden 2010 poikkeuksellisen vahva rahoituksen nettorahavirta johtui vertailuvuonna 2010 toteutetuista osakeanneista sekä 10(46)

11 vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä. Koko vuoden 2011 nettorahavirta oli yhteensä -0,5 miljoonaa euroa verrattuna 0,5 miljoonaan euroon vuonna Konsernin likvidit varat olivat 0,1 miljoonaa euroa verrattuna 0,6 miljoonaan euroon Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2,7 miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä Yhtiön käytössä oli 1,5 miljoonaa euroa. Historiallisesti Yhtiön liiketoiminnan rahavirta ei ole riittänyt käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Maksuvalmiuden turvaamiseksi Yhtiö on kahden viimeksi päättyneen tilikauden aikana kerännyt sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa brutto sekä nostanut korollista lyhytja pitkäaikaista lainaa rahoituslaitoksilta ja emoyhtiöltään. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Turvatiimi-konsernin keskeisistä taloudellisista ja osakekohtaisista tunnusluvuista kaudelta vertailutietoineen perustuen kaudelta laadittuun tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen sekä päättyneeltä tilikaudelta vertailutietoineen perustuen päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tietoja tuloslaskelmasta ja taseesta 1-6/ / (46) (tilintarkastamaton) Liikevaihto, 1000 EUR , ,8 Käyttökate, 1000 EUR ,3-29,8 Liiketulos, 1000 EUR ,2-498,7 Tulos ennen veroja, 1000 EUR ,8-678,7 Tilikauden laaja tulos, 100 EUR ,7-654,1 Oma pääoma, 1000 EUR 5 416, ,9 Käyttökate liikevaihdosta, % -5,9 % -0,2 % Liiketulos liikevaihdosta, % -11,6 % -2,6 % Omavaraisuusaste 24,3 % 29,4 % Nettovelkaantumisaste 126,7 % 80,1 % Oman pääoman tuotto, % -68,8 % -17,2 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -31,5 % -7,3 % Tulos/osake, EUR -0,02 0,00 Oma pääoma / osake, EUR 0,04 0,05 Osakkeiden lukumäärä Taseen loppusumma, EUR , ,3 Tietoja tuloslaskelmasta ja taseesta (tilintarkastettu) Liikevaihto Meur 39,4 32,4 Liikevoitto / -tappio Meur -1,5-4,0 % liikevaihdosta -3,8 % -12,3 % Tulos ennen veroja Meur -1,6-4,3 % liikevaihdosta -3,9 % -13,2 % Katsauskauden tulos Meur -1,4-4,3 % liikevaihdosta -3,6 % -13,2 % Oman pääoman tuotto-% ROE -18,5 % -55,8 % Sijoitetun pääoman tuotto-% ROI -8,2 % -32,2 % Omavaraisuusaste % 32,8 % 32,2 %

12 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Meur 0,2 0,3 % liikevaihdosta 0,5 % 0,9 % Henkilöstö tilikauden lopussa Osakekohtaisia tunnuslukuja Tulos / osake -0,01-0,03 - laimennettu -0,01-0,03 Oma pääoma / osake 0,05 0,06 - laimennettu 0,05 0,06 Hinta / voittosuhde, P/E neg. neg. Tietoja osakkeista Osakkeen kurssikehitys alin kurssi 0,11 0,16 ylin kurssi 0,20 0,28 keskikurssi 0,17 0,21 Tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi 0,11 0,18 Osakekannan markkina-arvo, Meur 16,0 24,9 Osakkeen vaihto, kpl 8 064, ,2 Osakkeen vaihto, % 5,8 % 7,9 % Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä Keskimäärin tilikaudella laimennettu Vuoden lopussa laimennettu B.8 Keskeiset pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot B.9 Tulosennuste tai - arvio Ei sovellu, koska Esitteeseen ei sisälly pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja. Osavuosikatsauksessa kaudelta sekä Perusesitteen päivämääränä Turvatiimi arvioi, että Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 tulee olemaan jonkin verran alhaisempi kuin vuonna Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2012 olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2011: ,4 tuhatta euroa, käyttökate ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2011: -322,8 tuhatta euroa). Edellä esitetyt näkymät perustuvat katsauskauden toteutuneisiin taloudellisiin tunnuslukuihin sekä seuraaviin keskeisiin tekijöihin ja oletuksiin: - Liikevaihtoennusteen taustalla on Yhtiön johdon tiedossa olevat muutokset turvallisuuspalveluiden sopimuskannassa sekä solmitut tekniikan myyntiä koskevat sopimukset. Lisäksi on oletettu, että turvallisuuspalveluiden ja -tekniikan lisätilausten määrän kasvu on maltillista suhteessa alkuvuoteen 2012 haastavana jatkuvan yleisen taloudellisen tilanteen ja kilpailutilanteen takia. Ennuste sisältää myös toiselle vuosipuoliskolle suunnitellun hinnoittelumuutoksen arvioidun vaikutuksen liikevaihtoon; - Liiketulos- ja käyttökate-ennusteessa on huomioitu Yhtiössä jo toteutettujen liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä loppuvuoteen kohdistuvien kausiluonteisten tekijöiden tulosvaikutukset. Lisäksi ennusteessa on huomioitu loppuvuoden aikana toteutettavaksi suunniteltujen hinnoittelumuutosten sekä Yhtiön jo vireille panemien mm. operatiiviseen toimintaan kohdistuvien merkittävien liiketoiminnan lisätehostamistoimenpiteiden arvioidut vaikutukset liiketulokseen ja käyttökatteeseen. 12(46)

13 B.10 Kuvaus muun kuin vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen sisällöstä Kaikki tässä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen. Yllä esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole tae Yhtiön liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kehityksestä tulevaisuudessa, ja Yhtiön toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen tilanne voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetyistä tiedoista monien tekijöiden, mukaan lukien Esitteen kohdassa Eräitä seikkoja esitteestä - Tulevaisuutta koskevat näkemykset ja jaksossa Riskitekijät kuvattujen syiden vuoksi. Sijoittajia kehotetaan suhtautumaan varauksella edellä mainittuihin lausumiin päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilinpäätöksestä antamassaan tilintarkastuskertomuksessa Yhtiön tilintarkastaja on lausunut seuraavaa: Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksen rahoitusriskit sekä tilinpäätöksen varainhankintaja maksuvalmiuskappaleisiin. Kuten em. kappaleista ilmenee, yhtiöllä erääntyy merkittäviä rahoituslainojensa lyhennyseriä maksettavaksi kuluvan tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä on osittain vielä avoimena mahdolliset toimenpiteet tai järjestelyt riittävän rahoitusaseman saavuttamiseksi yhtiön liiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiö tutkii alkuvuoden aikana eri vaihtoehtoja rahoitustilanteen vahvistamiseksi. B.11 Käyttöpääomaa koskeva lausunto Maksuvalmiusriskin hallinnoimiseksi sekä riittävän rahoitusaseman saavuttamiseksi Yhtiö sopi voimaantulleilla sopimuksilla päärahoittajapankkinsa kanssa kaikkien nykyisten, vuosina erääntyvien, pitkä- ja lyhytaikaisten rahoituslainojensa uudistamisesta päättyvälle sopimuskaudelle sekä emoyhtiönsä kanssa 1,0 miljoonan euron suuruisesta väliaikaisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään uutta osaketta merkintähintaan 0,01 euroa ( Merkintäoikeusanti ). Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut Merkintäoikeusannille 4,0 miljoonan euron suuruisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja - takauksen ( Merkintätakaus ). Merkintäoikeusannin toteutuessakin Yhtiön rahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä edellyttää kannattavuuden parantumista tai varautumista rahoituksen uudelleenjärjestelyyn ja/tai lisärahoitusta. Turvatiimin johdon käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoman määrä riittää kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet seuraavien 12 kuukauden ajan tämän Arvopaperiliitteen päivämäärästä lukien. Jakso C - Arvopaperit C.1 Tiedot arvopapereista Yhtiön vanhojen osakkeiden ( Vanhat Osakkeet ) ISIN-tunnus on FI ja kaupankäyntitunnus TUT1V. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI ja kaupankäyntitunnus TUT1VU0112. Merkintäoikeuksilla merkittyjä tarjottavia osakkeita ( Tarjottavat Osakkeet ) vastaavien väliaikaisten osakkeiden ( Väliaikaiset osakkeet ) ISIN-tunnus on FI ja kaupankäyntitunnus TUT1VN0112. C.2 Liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseenlaskijan osakepääoma C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseenlaskuvaluutta on euro. Yhtiön osakepääoma Arvopaperiliitteen päivämääränä ja ennen Merkintäoikeusantia on ,56 euroa ja Vanhojen Osakkeiden lukumäärä kpl. Yhtiöllä on vain yhdenlajisia osakkeita, jotka on maksettu täysimääräisesti. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli hän vaatii sitä 13(46)

14 kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jos osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja vaativat tietyn asian käsittelemistä yhtiökokouksessa, on hallituksen viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty Euroclearin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, tai hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla, joka on merkitty tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muihin jakoosuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa). Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta alkaen. Osingon vanhenemisaika on kolme vuotta osingonmaksun eräpäivästä. Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on merkitty osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön osakkeita, optiooikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, eivät välttämättä voi käyttää osakkeenomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos osakkeet ja niihin liittyvät merkintäoikeudet on rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettävissä on poikkeus rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Merkintäoikeusannissa yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Tarjottavaa Osaketta. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusoikeus ylittää 90 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan yhtiön jäljellä olevat osakkeet muilta osakkeenomistajilta käypään hintaan. Osakeyhtiölaissa on annettu yksityiskohtaisia säädöksiä yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemista koskien. Lisäksi osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Jos osakeomistus muodostaa lunastusoikeuden ja -velvollisuuden, Yhtiön tulee välittömästi merkitä tämä kaupparekisteriin. C.5 Arvopapereiden luovutettavuutta koskevat rajoitukset Yhtiön osakkeita koskee Arvopaperimarkkinalain ja Osakeyhtiölain mukaiset lunastussäännöt. Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai puoleen (1/2) yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, kun Yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan käyvästä hinnasta muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. Yhtiön rahoittajapankki on myöntänyt voimassa olevan rahoitussopimuksen mukaiset luotot Yhtiölle luottosopimusten ehtojen mukaisesti edellyttäen, että Atine Group Oy:n ( Atine ) omistusosuus Yhtiössä ei laske alle 51 %:iin sinä aikana kun Yhtiöllä on luottoihin perustuvia vastuita pankille. Mikäli Atine on vähentämässä omistusosuuttaan alle 51 %:iin, tulee Atinen saada siihen pankin antama kirjallinen etukäteissuostumus. Atine on allekirjoitetulla Merkintätakausta koskevalla sopimuksella sitoutunut olemaan ostamatta Yhtiön osakkeita kunnes Merkintäoikeusannissa annettavat uudet osakkeet on rekisteröity Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti. Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiön osakkeiden 14(46)

15 C.6 Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt C.7 Kuvaus osingonjakoperiaatteista Jakso D - Riskit D.1 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskit vapaata luovutettavuutta rajoittavia sopimuksia. Kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla ja Väliaikaisilla osakkeilla määrätään Merkintäoikeusannin ehdoissa. Vanhat Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä alkaen asti. Kaupankäynti Merkintäoikeuksien perusteella merkityillä Tarjottavilla Osakkeilla (Väliaikaiset osakkeet) alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Vanhoihin Osakkeisiin arviolta ja ne ovat kaupankäynnin kohteena samanlajisina Vanhojen Osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiön kyky jakaa tulevaisuudessa osakkeenomistajilleen osinkoja riippuu monesta tekijästä, kuten Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta sekä osakeyhtiölain varojenjakoa koskevista määräyksistä. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,91 eurolla ja osakepääomaa ,04 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä ( ) seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3 5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. OPERATIIVISET RISKIT Epäonnistumisella strategian toteutuksessa voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon. Yhtiön avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla ja/tai epäonnistumisella myyntitoiminnassa voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kilpailulla ja hintakilpailulla voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen kasvu voi heikentää Yhtiön liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Työntekijöiden saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyvien riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yritysjärjestelyihin liittyvien riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Häiriöt keskeisten tietojärjestelmien toiminnassa voivat aiheuttaa häiriöitä Yhtiön liiketoiminnassa ja heikentää Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa. Tietoturvaan liittyvät riskit voivat toteutuessaan heikentää Turvatiimi-konsernin mainetta sekä Yhtiön liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. VAHINKORISKIT Vahinkoriskit voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. TALOUDELLISET RISKIT Suhdannevaihtelut sekä yleisen taloudellisen tilanteen ja kysynnän heikentyminen voi 15(46)

16 vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahoituksen saatavuuteen. Yhtiö altistuu liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisille. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja ja sen kyky maksaa tulevaisuudessa osinkoja riippuu mm. Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta. Veroriskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön. RAHOITUSRISKIT Epäonnistuminen maksuvalmiusriskin hallinnoinnissa voi vaarantaa käyttöpääoman riittävyyden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Luottoriskien toteutuminen voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OIKEUDELLISET RISKIT Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön. Työmarkkinakiistoilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Oikeudenkäynneillä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OMISTUSRAKENTEESEEN LIITTYVÄT RISKIT Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen antaa merkittävän määräysvallan yhdelle osakkeenomistajalle ja on omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä markkinoilla Osakkeenomistajien omistukset laimenevat tai voivat laimentua osakeantien seurauksena. D.3 Arvopapereihin liittyvät riskit Osakkeiden markkinahinta voi laskea. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen antaa merkittävän määräysvallan yhdelle Yhtiön osakkeenomistajalle ja on omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä markkinoilla. Yhtiö ei ole koskaan maksanut osinkoa. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja ja sen kyky maksaa tulevaisuudessa osinkoja riippuu mm. Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja osakepääomaa ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä ( ) seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3 5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinnat voivat vaihdella merkittävästi, ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi laskea, eikä ole takeita siitä, että Merkintäoikeuksille ja Tarjottaville Osakkeille kehittyy aktiiviset jälkimarkkinat. Merkintäoikeudet voivat raueta tai tulla arvottomiksi. 16(46)

17 Jakso E - Tarjous E.1 Kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset E.2a Syyt tarjoamiseen ja tuottojen käyttö Osakkeenomistajien omistukset laimenevat tai voivat laimentua Merkintäoikeusannin ja mahdollisten tulevaisuudessa päätettävien muiden osakeantien seurauksena. Sijoittajat eivät voi peruuttaa Merkintäoikeuksien käyttämistä. Kaikkia Merkintäoikeusannissa tarjottavia osakkeita ei välttämättä merkitä. Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan. Merkintäoikeusannin tavoitteena on hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa vähintään 4,0 miljoonaa euroa. Mikäli Merkintäoikeusannissa merkittäisiin kaikki tarjotut osakkeet, Yhtiö saisi Merkintäoikeusannista bruttona enintään 4,4 miljoonaa euroa uusia käteisvaroja. Yhtiö arvioi maksavansa Merkintäoikeusannin yhteydessä noin 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. Merkintäoikeusannin tavoitteena on hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa vähintään 4,0 miljoonaa euroa. Yhtiö tulee lyhentämään Merkintäoikeusannista kertyvillä nettovaroilla lyhytaikaisia rahoituslaitoslainojaan 1,0 miljoonalla eurolla sekä takaisinmaksamaan Atine Group Oy:ltä nostamansa väliaikaisen rahoituksen pääomamäärältään 1,0 miljoonaa euroa. Atinelle on myönnetty mahdollisuus maksaa Atinen merkittäväksi Merkintätakauksen nojalla mahdollisesti tulevat osakkeet kuittaamalla Atinen Yhtiölle antamaansa Väliaikaiseen rahoitukseen liittyviä saamisia. Muut Merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä liiketoimintansa orgaanisen sekä mahdollisesti myös yritys- ja/tai liiketoimintakauppojen kautta tapahtuvan kasvun rahoittamiseen, käyttöpääomansa rahoittamiseen sekä Yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseen. E.3 Tarjouksen ehdot Ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saamansa osakeantivaltuutuksen nojalla Yhtiön hallitus on päättänyt osakeannista ( Merkintäoikeusanti ), jossa tarjotaan merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ). Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksiensa suhteessa. Ne Yhtiön osakkeenomistajat, jotka on Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon, saavat yhden (1) Tarjottavien Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaen asti. Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut Merkintäoikeusannille 4,0 miljoonan euron suuruisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja -takauksen ( Merkintätakaus ). Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella Merkintäoikeudella kolme (3) Tarjottavaa Osaketta merkintähintaan 0,01 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö tarjoaa Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat Osakkeet Merkintäoikeuksilla Tarjottavia Osakkeita merkinneiden sijoittajien ja Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneiden sijoittajien merkittäväksi toissijaisessa merkinnässä. Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo Tilinhoitajayhteisöt voivat edellyttää merkintätoimeksiantojen antamista jo ennen kuin Merkintäaika päättyy. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä klo 20.00, raukeavat arvottomina. Merkintätakauksen nojalla merkittäväksi tulevien Tarjottavien Osakkeiden merkintä tehdään ja maksetaan, kun Merkintäoikeusannin tulos muutoin on selvitetty, arviolta mennessä. Osakemerkintöjä Yhtiön asiamiehenä vastaanottaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina sekä Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla. Merkintätoimeksiantoja 17(46)

18 vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien säilyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta. Osakkeenomistaja voi osallistua Merkintäoikeusantiin merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Muiden Merkintäoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksianto omasta säilytysyhteisöstään tai tilinhoitajayhteisöstään saamiensa ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien ja muiden Merkintäoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voida muuttaa tai peruuttaa ilman Arvopaperimarkkinalain mukaista peruutusoikeutta. Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla merkinneet sijoittajat sekä Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneet sijoittajat voivat Toissijaisessa Merkinnässä merkitä Tarjottavia Osakkeita myös ilman Merkintäoikeuksia. Tarjottavat Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön tulee saada merkintätoimeksianto ja -maksu viimeistään klo tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden maksu on suoritettava Yhtiölle viimeistään , ellei hallitus päätä pidentää maksuaikaa. Atine Group Oy:llä on oikeus maksaa sen antaman Merkintätakauksen perusteella mahdollisesti Atine Group Oy:n merkittäväksi Merkintäoikeusannissa tulevia Tarjottavia Osakkeita kuittaamalla Yhtiölle antamaansa enintään 1,0 miljoonan euron suuruiseen väliaikaiseen rahoitukseen liittyviä saamisiaan Yhtiöltä. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Merkintäoikeusannin ehtojen sekä osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen osakkeiden jakamisesta (allokoimisesta) sijoittajille noudattaen osakeantiehtojen mukaisia allokointiperusteita. Yhtiö julkistaa Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavat Väliaikaiset osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Vanhoihin Osakkeisiin sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta Kaikki kaupparekisteriin merkityt Tarjottavat Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön jo aiemmin julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen Vanhojen Osakkeiden kanssa arviolta alkaen. Yhtiöllä ei ole aikomusta toteuttaa hintaa vakauttavia toimenpiteitä. Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta alkaen. Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin tilinhoitajayhteisö perii palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä mahdollisten merkintäoikeuksien säilyttämisestä. Merkintäoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä, kuten Toissijaisen Merkinnän merkintäajan pidentämisestä tarvittaessa, päättää Yhtiön hallitus. Merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 18(46)

19 E.4 Intressit ja eturistiriidat Osakeannin järjestäjänä toimii Yhtiö. Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei alla esitetyt varaukset huomioiden ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. Eturistiriitojen arvioinnin osalta Yhtiö toteaa kuitenkin seuraavaa: Hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede on Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n toimitusjohtaja. Atine Group Oy on ollut Yhtiön emoyhtiönä sen merkittävä rahoittaja. Kyseinen konsernisuhde voi aikaansaada tilanteen, jossa Wrede on jäävi käsittelemään ja päättämään asioista Yhtiön hallituksessa. Tavanomaisesti ko. konsernisuhde ei kuitenkaan aiheuta eturistiriitoja Ben Wreden ja Yhtiön välille. Hallituksen jäsen Mia Åberg on Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja. Atine Group Oy on ollut Yhtiön emoyhtiönä sen merkittävä rahoittaja. Kyseinen konsernisuhde voi aikaansaada tilanteen, jossa Åberg on jäävi käsittelemään ja päättämään asioista Yhtiön hallituksessa. Tavanomaisesti ko. konsernisuhde ei kuitenkaan aiheuta eturistiriitoja Mia Åbergin ja Yhtiön välille Korvauksena Merkintätakauksesta Turvatiimi on sitoutunut Merkintäoikeusannin toteutuessa maksamaan Merkintätakauksen antaneelle Atine Group Oy:lle takausprovisiona euroa. E.5 Arvopaperien myyjät ja myyntirajoitussopimukset E.6 Omistuksen laimentuminen E.7 Sijoittajilta veloitettavat kustannukset Yhtiön neuvonantajat ja Yhtiön asiamiehenä ja osakeannin teknisenä toteuttajana toimiva Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Yhtiön tilintarkastaja saavat sopimustensa mukaiset palkkiot Merkintäoikeusannin yhteydessä tekemästään työstä sekä korvauksen tästä työstä mahdollisesti aiheutuvista kuluistaan. Yhtiö arvioi maksavansa Merkintäoikeusannin yhteydessä noin 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. Ei sovellu, koska Merkintäoikeusannin yhteydessä ei tarjota myyntiin Yhtiön osakkeita. Merkintäoikeusannissa Tarjottavat Osakkeet vastaavat 300 prosenttia kaikista Yhtiön Vanhoista Osakkeista ja äänistä. Mikäli Merkintäoikeusanti toteutuu täysimääräisesti, vastaavat Tarjottavat Osakkeet noin 75 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja äänistä Merkintäoikeusannin jälkeen. Sijoittajan ei tarvitse maksaa Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä Yhtiölle erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt ja välittäjät voivat veloittaa kuluja ja palkkioita Merkintäoikeuksilla tapahtuvasta kaupankäynnistä sekä palkkioita arvo-osuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista hinnastojensa mukaisesti. 19(46)

20 II ARVOPAPERILIITE TURVATIIMIN ARVOPAPEREIHIN JA MERKINTÄOIKEUSANTIIN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin ja siinä esitettäviin riskitekijöihin. Lisäksi sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan Yhtiön julkaisemaan erilliseen Perusesitteeseen ja etenkin Perusesitteen Yhtiöön liittyviä riskejä käsittelevään osioon. Jokainen alla tai muualla tässä Arvopaperiliitteessä tai Yhtiön Perusesitteessä esitettävistä riskeistä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja ne saattavat yksin tai yhdessä aiheuttaa sen, ettei Yhtiö saavuta taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Muutkin kuin tässä Arvopaperiliitteessä ja Perusesitteessä kuvattavat riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Turvatiimi-konsernin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Turvatiimi-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä tässä Arvopaperiliitteessä tai Perusesitteessä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Osakkeiden markkinahinta voi laskea Osakemarkkinoihin ja julkiseen kaupankäyntiin liittyy aina merkittäviä epävarmuustekijöitä eikä siten ole takeita, että Osakkeiden kaupankäyntikurssi ja kaupankäynti kehittyisivät positiivisesti. Yhtiön liiketoiminta on ollut historiallisesti tappiollista, eikä ole takeita siitä, etteikö liiketoiminta, tulos ja tulevaisuuden näkymät myös jatkossa voisi alittaa markkinoiden odotukset. Kaikki edellä mainitut seikat saattavat johtaa Osakkeiden markkinahinnan laskuun. Omistuksen ja määräysvallan keskittyminen antaa merkittävän määräysvallan yhdelle osakkeenomistajalle ja on omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä markkinoilla Yhtiö on pörssiarvoltaan pieni ja omistus on keskittynyttä. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Atine Group Oy omistaa ennen Merkintäoikeusantia noin 64 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Atine Group Oy on antanut Merkintäoikeusannille Arvopaperiliitteen kohdassa Merkintäoikeusantiin liittyviä sopimuksia ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt - Merkintäoikeusannille saadut merkintäsitoumukset ja - takaukset kuvatun 4,0 miljoonan euron määräisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja -takauksen, joka toteutuessaan voi entisestään kasvattaa Atine Group Oy:n omistusosuutta Yhtiöstä. Merkintätakauksen perusteella Atine Group Oy:n omistusosuus Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä voi nousta enintään 89,9 %:iin. Keskittynyt osakeomistus antaa merkittävän määräysvallan Yhtiössä yhdelle osakkeenomistajalle ja on myös omiaan heikentämään Yhtiön osakkeen likviditeettiä osakemarkkinoilla. Yhtiön osakkeella ei ole markkinatakausta. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja ja sen kyky maksaa tulevaisuudessa osinkoja riippuu mm. Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta Yhtiö ei ole koskaan maksanut osinkoa. Yhtiön kyky jakaa tulevaisuudessa osakkeenomistajilleen osinkoja riippuu monesta tekijästä, kuten Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta sekä osakeyhtiölain varojenjakoa koskevista määräyksistä. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,91 eurolla ja osakepääomaa ,04 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä ( ) seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3 5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinnat voivat vaihdella merkittävästi, ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi laskea, eikä ole takeita siitä, että Merkintäoikeuksille ja Tarjottaville Osakkeille kehittyy aktiiviset jälkimarkkinat. Yhtiö aikoo listata Merkintäoikeudet ja Tarjottavat Osakkeet Helsingin Pörssiin. Tarjottavien Osakkeiden määrä vastaa 300 % Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärästä, jolloin Tarjottavien Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien määrä 20(46)

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ Heinä-syykuu

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot