Osoitetiedot: Peltolantie 27, Vantaa Y-tunnus: Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni"

Transkriptio

1 Osoitetiedot: Peltolantie 27, Vantaa Y-tunnus: Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa) Liite Liikevaihto , , , ,67 Valmistus omaan käyttöön , , , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,77 Materiaalit ja palvelut , , , ,59 Henkilöstökulut , , , ,07 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,36 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , , Liikevoitto , , , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,92 Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,86 Satunnaiset erät 10 0,00 0, , ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , ,86 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,96 Tuloverot , , , ,35 Tilikauden voitto , , , ,55

16 15 VANTAAN ENERGIA OY Tase KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa) Liite VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 12,13 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,02 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,17 Keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,38 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,90 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,54 Sähköverkko , ,45 0,00 0,00 Kaukolämpöverkko ja laitteet , , , ,08 Kaasun jakeluverkko , , , ,91 Koneet ja kalusto , , , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,48 Keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,66 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0, , ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,26 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,30 Muut pitkäaikaiset sijoitukset , , , , , , , ,56 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,60 Vaihtuvat vastaavat 14 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,64 Öljyvarasto , , , ,86 Hiilivarasto , , , , , , , ,60 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,00 Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä , , , ,50 Lainasaamiset muilta 0, ,00 0, ,00 Siirtosaamiset , , , ,59 Muut saamiset 0, ,00 0, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,73 Liittymismaksusaamiset , , , ,20 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,90 Saamiset osakkuusyrityksiltä , , , ,03 Siirtosaamiset , , , ,93 Muut saamiset , , , ,25 Saamiset yhteensä , , , ,13 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , , ,06 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,79 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,39

17 16 Tase KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa) Liite VASTATTAVAA Oma pääoma 15 Osakepääoma , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , , , ,39 Tilikauden voitto , , , ,55 Muuntoerot , , Oma pääoma yhteensä , , , ,94 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,68 Pakolliset varaukset 16 0, ,00 0, ,00 Vieras pääoma 17 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,78 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,50 Laskennallinen verovelka , ,65 0,00 0, , , , ,28 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,92 Ostovelat , , , ,20 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0, , ,17 Velat osakkuusyrityksille , , ,26 0,00 Siirtovelat , , , ,85 Muut velat , , , , , , , ,49 Vieras pääoma yhteensä , , , ,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,39

18 17 VANTAAN ENERGIA OY Rahoituslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa) Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,86 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,34 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0,00 0,00 0, ,18 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua , , , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,92 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta/muut oikaisut , ,07 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,97 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos , , , ,24 Lyhytaikaisten saamisten muutos , , , ,28 Lyhytaikaisten velkojen muutos , , , ,29 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,78 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnasta , , , ,12 Saadut osingot liiketoiminnasta , , , ,23 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,81 Maksetut välittömät verot , , , ,35 Liiketoiminnan rahavirta , , , ,35 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,91 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,00 0, ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , , , ,50 Luovutustulot muista sijoituksista ,52 0, ,52 0,00 Muut oikaisut 4 000,00 0, ,00 0,00 Investointien rahavirta , , , ,41 Rahavirta ennen rahoitusta , , , ,94 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset , , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset , , , ,15 Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) , , , ,00 Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) ,25 0, ,59 0,00 Liittymismaksujen lisäys (+) / vähennys (-) , , , ,95 Maksetut osingot , , , ,80 Saadut ja maksetut konserniavustukset 0,00 0, , ,00 Muut , , , ,00 Rahoituksen rahavirta , , , ,00 Rahavarojen muutos , , , ,06 Rahavarat , , , ,12 Rahavarat , , , ,06

19 18 VANTAAN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernirakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Osakkuusyhtiöinä yhdistellyt yhtiöt on lueteltu liitteessä 13. Konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti. Vantaan Aviaenergia Oy:n toiminta päättyi Yhtiössä suoritetun osittaisjakautumisen seurauksena sähköverkkotoiminta omaisuuserineen siirtyi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:öön. Yhtiön kaukolämpötoiminta omaisuuserineen fuusioitiin emoyhtiö Vantaan Energia Oy:öön. Vantaan Energia -konserni kuuluu Vantaan kaupunki -konserniin alakonsernina. Vantaan kaupunki -konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa internet-osoitteesta: Vantaan Energia -konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Peltolantie 27, Vantaa tai internet-osoitteesta: Emoyhtiö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, tuottaa, myy ja jakelee kaukolämpöä sekä hankkii ja myy maakaasua. Yhtiö tarjoaa myös muita energialiiketoimintaan liittyviä palveluja sekä hallintopalvelut konsernin tytäryhtiöille solmittujen palvelusopimusten perusteella. Konsolidointiperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmää käyttäen. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, realisoitumattomat voitot ja sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Osakkuusyhtiöt tytäryhtiöineen on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiltä saatu osinko vähennetään konsernin tuloksesta ja osakkeiden hankintamenosta. Eriytetyt tilinpäätökset Sähkö- ja maakaasumarkkinalain vaatimusten mukaan sähköyhtiön on eriytettävä kirjanpidollisesti sähkön myynti ja sähkön tuotanto (muut sähköliiketoiminnot), sähkön verkkotoiminta sekä maakaasun verkkotoiminta ja maakaasun myynti toisistaan ja muista toiminnoista. Konsernin yhtiörakenne ja yhtiön liiketoimintajako toimivat pohjana kirjanpidolliselle eriyttämiselle. Hallinnolliset palvelut tuottavat keskitetysti palvelut liiketoimintayksiköille solmittujen palvelusopimusten mukaisesti. Tase-erät on kohdistettu toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaan rahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketoiminnasta aiheutuneet kurssierot kirjataan pääsääntöisesti tuloslaskelmaan ja sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoituseristä aiheutuvat kurssierot kirjataan muihin rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Euroalueen ulkopuolella sijaitsevan osakkuusyrityksen tuloslaskelmaerät on muunnettu euroiksi raportointikauden keskikurssilla ja tase-erät tilinpäätöspäivän kurssilla. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten osakkuusyritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä "voitto edellisiltä tilikausilta".

20 19 Eläkejärjestelyt Konsernin työntekijöiden eläketurva lisäetuineen vakuutetaan eläkevakuutusyhtiössä ja kirjataan eläkevakuutusyhtiön laskelmien ja veloitusten mukaan. Liikevaihto Liikevaihto koostuu sähkö-, lämpö- ja maakaasutoiminnan tuotoista sekä energialiiketoimintaan liittyvistä muista palveluista. Kirjatut myyntituotot perustuvat toimitettuihin määriin. Fyysiset energian myynti- ja ostosopimukset jaksotetaan suoriteperusteella konsernin odotettavissa olevien ostojen, myynnin ja käytön mukaisesti. Tuotot esitetään välillisillä veroilla kuten arvonlisäverolla ja valmisteverolla vähennettynä. Muut tuotot Tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset tuotot sisältyvät muihin tuottoihin. Muihin tuottoihin luetaan toistuvat erät, kuten hallinnollisten palvelujen myynti muille konserniyhtiöille, vuokratuotot ja kertaluontoiset erät, kuten pysyvien vastaavien myyntivoitot. Myös päästöoikeuksien myyntitulot kirjataan muihin tuottoihin. Päästöoikeudet Päästöoikeudet käsitellään KILAn ohjeen 1767/2005 mukaisesti ns. nettomenettelyllä. Jos toteutuneet päästötonnit ylittävät käytettävissä olevat oikeudet, kirjataan ne pakollisiksi varauksiksi. Jos taas toteutuneet tonnit alittavat käytettävissä olevat oikeudet, esitetään nämä taseen ulkopuolisena varallisuutena liitetiedoissa. Käyttämättömät vastikkeellisesti hankitut päästöoikeudet kirjataan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkinahintaan. Päästöoikeuksista saadut myyntitulot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Satunnaiset erät Satunnaisissa erissä esitetään saadut ja annetut konserniavustukset. Pysyvät vastaavat Aineettomiin hyödykkeisiin kirjataan it-ohjelmistojen lisenssimaksut ja it-ohjelmat, osallistumismaksut esim. maakaasuputkeen, johtoalueiden käyttöoikeudet sekä vastikkeellisesti hankitut päästöoikeudet ja päästövähenemät. Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankinta-menoonsa vähennettynä kertyneillä poistoilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankintamenosta. Itse rakennettujen hyödykkeiden hankintamenoon sisällytetään välittömien kustannusten lisäksi osuus välillisistä menoista, jotka aiheutuvat hyödykkeen saattamisesta toimintavalmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankintamenosta. Maa-alueista ei tehdä poistoja, koska niiden taloudellista vaikutusaikaa ei voida määritellä.

21 20 Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa seuraavasti: Aineettomat hyödykkeet 5-20 vuotta Rakennukset vuotta Rakennelmat 10 vuotta Sähkö-, kaukolämpöverkko 5-30 vuotta Kaasun jakeluverkko vuotta Koneet ja kalusto 5-20 vuotta Jakeluverkkojen poistoaika on pidennetty 30 vuoteen vuonna Sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan. Voimalaitoksessa määräajoin 4 vuoden välein suoritettavien kunnossapitoseisokkien menot kirjataan taseeseen ja poistetaan seisokkien välisenä aikana. Muut korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jolloin ne syntyvät. Vaihtuvat vastaavat Polttoainevarastot on arvostettu fifo-periaatteen mukaan laskettuun hankintahintaan tai tilinpäätöshetken markkinahintaan, jos se on ollut alhaisempi. Tarvikevarasto arvostetaan painotetulla keskihinnalla. Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon alkuperäisen laskutuksen määräisenä. Myyntisaaminen kirjataan luottotappioksi välittömästi, kun on näyttöä siitä, että konserni ei pysty saamaan myyntisaamisiaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Tällaisiksi näytöiksi voidaan lukea mm. perintätoimiston suositus tai velallisen vakavat taloudelliset ongelmat. Luottotappiot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Rahavarat koostuvat likvideistä sijoituksista. Liittymismaksut Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään kaukolämpö- tai sähköverkkoon, kirjataan taseeseen muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Nämä liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Maakaasuliittymien liittymismaksut kirjataan tuloslaskelmaan, koska ne eivät ole palautuskelpoisia. Tuloverot ja laskennalliset verot Tuloveroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tilikauden verot sekä aiemmilta tilikausilta maksuunpannut tai palautetut verot. Kertynyt poistoero on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Muilta osin laskennallisia verovelkoja ja saamisia ei ole merkitty taseeseen, koska niiden määrä ei ole oleellinen. Rahoitus ja likviditeetin hallinta Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiölle talousriskipolitiikan, jonka toteuttamista valvotaan jatkuvasti. Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä lainoilla. Konserniyhtiöiden likviditeetti keskitetään konsernitilien avulla. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Likviditeettiriskiä pienennetään sijoittamalla likvideihin instrumentteihin.

22 21 Johdannaisinstrumentteihin ja suojaustoimenpiteisiin liittyvät laskentaperiaatteet Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on tukea liiketoimintastrategian tavoitteiden saavuttamista. Yhtiön merkittävin liiketoimintariski on sähkön hintariski. Sähkömarkkinoiden hintakehitys vaikuttaa pääasiassa Vantaan Energian sähköntuotanto- ja myyntiliiketoimintoihin. Lyhyellä aikavälillä sähkön hintaan pohjoismaisilla markkinoilla vaikuttavia tekijöitä ovat vesitilanne, lämpötila, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinta sekä valtioiden välinen vientija tuontitilanne. Yhtiö suojaa sähkön hintariskejä tekemällä sähköjohdannaissopimuksia sekä myynnin että tuotannon osalta. Polttoaineiden hintariskeiltä suojaudutaan tekemällä raakaainejohdannaiskauppoja. Yhtiö suojautuu dollarin arvonmuutoksilta tekemällä valuuttajohdannaiskauppoja. Hiilidioksidin päästöoikeuksien hintariskiltä suojaudutaan päästöoikeusjohdannaissopimuksilla sekä huomioimalla päästöoikeuksista aiheutuvat kustannukset tuotannonsuunnittelussa. Suojaustoimintaa varten on hallituksessa hyväksytty talousriskipolitiikka, jonka toteuttamista valvotaan jatkuvasti. Liitetiedossa 18 on esitetty johdannaisinstrumenttien käyvät arvot ja kohdeetuuksien arvot. Suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten arvonmuutoksia ei ole käsitelty tulosvaikutteisesti, vaan niistä realisoituvat voitot/tappiot kirjataan tulokseen/taseeseen samalle jaksolle niillä suojattujen fyysisten sopimusten kanssa. Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen sopimusten suljettujen positioiden voitot ja tappiot sekä avointen positioiden arvostustappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Yhtiön riskipolitiikan mukaisesti spekulatiivista johdannaiskauppaa ei harjoiteta lainkaan. Suojausoptioiden preemiot on kirjattu tulokseen samalle jaksolle niillä suojattujen fyysisten sopimusten kanssa. Tradingoptioiden preemiot on kirjattu tulokseen, kun optio on suljettu tai erääntynyt. Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto-% = (Tulos ennen satunnaisia eriä - verot) * 100 Oma pääoma Omavaraisuusaste = Oma pääoma * 100 Taseen loppusumma

23 22 VANTAAN ENERGIA OY Tilinpäätöksen liitetiedot 2014 KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto Sähkön myynti ja siirto , , , ,61 Lämmön myynti , , , ,92 Maakaasun myynti , , , ,59 Jätevoimalan porttimaksutuotot ,48 0, ,48 0,00 Muu toiminta , , , , , , , ,67 3 Valmistus omaan käyttöön Aktivoidut palkat , , , ,50 Aktivoidut henkilösivukulut , , , ,32 Aktivoidut aineet ja tarvikkeet , , , , , , , ,04 4 Liiketoiminnan muut tuotot Palvelutuotot konserniyrityksiltä , ,24 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , , ,48 Vuokratuotot , , , ,14 Fuusiovoitto - - 0, ,16 Saadut vakuutus- ja vahingonkorvaukset , , , ,88 Muut tuotot , , , , , , , ,77 5 Materiaalit ja palvelut Energian ostot Sähkön osto , , , ,65 Lämmön osto , , , ,48 Polttoöljyn osto , , , ,45 Hiilen osto , , , ,92 Kaasun osto , , , ,15 Päästökustannukset , , , ,57 Energian ostot yhteensä , , , ,22 Aineet ja tarvikkeet , , , ,39 Varastojen lisäys (+)/ vähennys(-) , , , ,24 Ulkopuoliset palvelut , , , ,74 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,59 6 Henkilöstö Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,06 Eläkekulut , , , ,38 Muut henkilösivukulut , , , ,63 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , , , ,07 Maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut Hallituksille/hallitukselle , , , ,00 Toimitusjohtajille/toimitusjohtajalle , , , , , , , ,18

24 23 Tilinpäätöksen liitetiedot 2014 KONSERNI EMOYHTIÖ Poistot ja arvonalentumiset Aineettomat hyödykkeet , , , ,37 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,69 Kaukolämpö- ja kaasuverkko , , , ,35 Sähköverkko , , Koneet ja laitteet , , , , , , , ,52 8 Liiketoiminnan muut kulut Hallintopalvelut , , , ,73 Toimitilakulut , , , ,61 Henkilöstöön liittyvät kulut , , , ,67 IT-laite- ja ohjelmakulut , , , ,86 Muut kone- ja kalustokulut , , , ,91 Markkinointikulut , , , ,91 Muut kulut , , , , , , , ,36 Tilintarkastajien palkkiot KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy Tilintarkastuspalkkiot , , , ,37 Muut palkkiot 4 336,00 0, ,00 0, , , , ,37 9 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Osakkuusyrityksiltä , ,35 Muilta , , , ,00 Osinkotuotot yhteensä , , , ,35 Korkotuotot sijoituksista Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,86 Osakkuusyrityksiltä , , , ,14 Muilta , , , ,74 Korkotuotot yhteensä , , , ,74 Muut rahoitustuotot , , , ,95 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut saman konsernin yrityksille - 0, ,33 0,00 Korkokulut muille , , , ,32 Muut rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista 0, ,00 0,00 Muut rahoituskulut , , , ,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,12 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,92 10 Satunnaiset erät Saatu konserniavustus tytäryhtiöltä ,00 0,00 Maksettu konserniavustus tytäryhtiölle - - 0, ,00 Satunnaiset erät yhteensä , ,00 11 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,35 Tuloverot satunnaisista eristä , ,00 Laskennalliset verot , , , , , ,35

25 24 Tilinpäätöksen liitetiedot 2014 KONSERNI EMOYHTIÖ Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , , , ,74 Lisäys , , , ,37 Lisäys sulautumisesta 0,00 0,00 0, ,40 Vähennys , , , ,57 Arvonalentumiset , , , ,18 Hankintameno , , , ,76 Kertyneet sumupoistot , , , ,42 Tilikauden poisto , , , ,19 Poistot sulautumisesta 0,00 0,00 0, ,96 Kertyneet sumupoistot , , , ,57 Kirjanpitoarvo , , , ,19 Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Hankintameno ,04 0, ,19 0,00 Lisäys , , , ,89 Siirrot erien välillä 0, ,30 0, ,30 Vähennys ,04 0, ,19 0,00 Hankintameno = kirjanpitoarvo , , , ,19 0, ,85 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,38 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , , , ,67 Lisäys , , , ,35 Siirrot erien välillä ,66 0, ,66 0,00 Vähennys 0, ,12 0, ,12 Hankintameno = Kirjanpitoarvo , , , ,90 Arvonkorotukset Maa- ja vesialueet Arvonkorotus , , , ,65 Arvonkorotus , , , ,65 Arvonkorotuksen perusteet Maa-alueisiin v tehdyt arvonkorotukset on kohdistettu pääosin kiinteistöön, jolla toimitalo sijaitsee. Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,20 Lisäys , , , ,49 Vähennys ,41 0, ,41 0,00 Hankintameno , , , ,69 Kertyneet sumupoistot ja arvonalentumiset , , , ,17 Vähennysten kertyneet poistot ,44 0, ,44 0,00 Tilikauden poisto , , , ,98 Kertyneet sumupoistot , , , ,15 Kirjanpitoarvo , , , ,54 Sähköverkko Hankintameno , ,12 Edellisten tilikausien oikaisu ,41 0,00 Lisäys , ,34 Vähennys ,00 0,00 Hankintameno , ,46 Kertyneet sumupoistot , ,18 Edellisten tilikausien oikaisu ,41 0,00 Vähennysten kertyneet poistot ,96 0,00 Tilikauden poisto , ,83 Kertyneet sumupoistot , ,01 Kirjanpitoarvo , ,45 0,00 0,00

26 25 Tilinpäätöksen liitetiedot 2014 KONSERNI EMOYHTIÖ Kaukolämpöverkko ja -laitteet Hankintameno , , , ,35 Lisäys , , , ,60 Lisäys sulautumisesta 0,00 0,00 0, ,19 Hankintameno , , , ,14 Kertyneet sumupoistot , , , ,03 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto , , , ,87 Poistot sulautumisesta 0,00 0,00 0, ,16 Kertyneet sumupoistot , , , ,06 Kirjanpitoarvo , , , ,08 Kaasun jakeluverkko Hankintameno , , , ,70 Lisäys 4 253,20 734, ,20 734,46 Hankintameno , , , ,16 Kertyneet sumupoistot , , , ,77 Tilikauden poisto , , , ,48 Kertyneet sumupoistot , , , ,25 Kirjanpitoarvo , , , ,91 Tuotannon koneet ja laitteet Hankintameno , , , ,10 Lisäys , , , ,95 Vähennys Siirrot erien välillä Hankintameno , , , ,05 Kertyneet sumupoistot ja arvonalentumiset , , , ,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto , , , ,28 Kertyneet sumupoistot , , , ,28 Kirjanpitoarvo , , , ,77 Muut koneet ja laitteet Hankintameno , , , ,01 Lisäys , , , ,76 Vähennys Hankintameno , , , ,77 Kertyneet sumupoistot , , , ,86 Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto , , , ,24 Kertyneet sumupoistot , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,67 0,00 0,00 Koneet ja laitteet yhteensä , , , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno ,78 0, ,78 0,00 Lisäys , , , ,78 Siirrot erien välillä , ,66 Hankintameno , , , ,78 Kertyneet sumupoistot ,30 0,00-667,30 0,00 Tilikauden poisto ,52-667, ,52-667,30 Kertyneet sumupoistot ,82-667, ,82-667,30 Kirjanpitoarvo , , , ,48

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELSINGIN ENERGIA Tilinpäätös 2013 00090 HELEN (09) 6171 Y-tunnus: 0201256-6 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2006-31.12.2006 2 (66) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9-10 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot