SISÄLLYS. N:o 887. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 887. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 887 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta Laki RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätös televisiomaksuista Sosiaali- ja terveysministeriön päätös rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien hakuajoista vuonna Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta N:o 887 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1229/1997) voimaantulosäännöksen 3 ja 6 momentti seuraavasti: 3. Tämän lain voimaan tullessa muuttuvat liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahasto, säästöpankkien vakuusrahasto ja osuuspankkien vakuusrahasto tämän lain 55 :ssä tarkoitetuiksi vakuusrahastoiksi, jos vakuusrahastolla ei ole velvoitteita. Vakuusrahastojen on vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta muutettava sääntönsä tämän lain 57 :n mukaisiksi. Kunnes säännöt on vahvistettu, noudatetaan vakuusrahaston aikaisempia sääntöjä siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän lain kanssa. Vakuusrahasto, jolla tämän lain voimaan tullessa on velvoitteita, muuttuu tämän lain tarkoittamaksi vakuusrahastoksi, kun sillä ei enää ole velvoitteita. Vakuusrahaston on kolmen kuukauden kuluessa muutettava sääntönsä tämän lain 57 :n mukaisiksi. Kunnes säännöt on vahvistettu, noudatetaan vakuusrahaston aikaisempia sääntöjä siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän lain kanssa. 6. Jos vakuusrahastolla tämän lain voimaan tullessa on velvoitteita, siihen sovelletaan, niin kauan kuin rahastolla on velvoitteita, tämän lain 6 luvun sijasta kuitenkin edelleen luottolaitostoiminnasta annetun lain HE 243/1998 TaVM 23/1998 EV 170/

2 2466 N:o :n 1 ja 2 momenttia, 56 :n 1 ja 2 momenttia, 57 :n 1 momentin ensimmäistä virkettä ja 2 momenttia, 58 ja 59 :ää sekä :ää sellaisina kuin ne olivat tämän lain voimaan tullessa. Tässä momentissa tarkoitettuun vakuusrahastoon kuuluva talletuspankki voi kuitenkin erota rahastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuusrahaston hallitukselle. Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvan pankin on saatava eroamiselle yhteenliittymän keskusyhteisön suostumus. Ero tulee voimaan, kun eroava pankki on maksanut vakuusrahastolle lakisääteisenä maksuna osuutensa vakuusrahaston velvoitteista. Eroavan pankin maksettavaksi tulevan osuuden ja sen maksuajan määrää rahaston hallitus. Maksuaikaa voidaan antaa enintään 31 päivään joulukuuta 2004 asti. Eroavaan pankkiin ei eroamisilmoituksen jättämisestä lukien sovelleta edellä tarkoitettua luottolaitostoiminnasta annetun lain 58 :ää. Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

3 2467 N:o 888 Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 10 :n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 662/1994, sekä muutetaan 6 a :n 2 momentti, 7 a, 10 :n 1 momentti ja 21 :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 662/1994, seuraavasti: 6a Liikennelupajärjestelmä Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä linja-autolla koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tilausliikennettä harjoitettaessa ei saa kuitenkaan ottaa ajoja taksiasemilta. Jos liikennettä harjoitetaan linja-autolla, jossa on istumapaikkoja matkustajille enintään 16, tilausliikenteen harjoittamisen oikeutta voidaan lisäksi rajoittaa sellaisilla liikennelupaan otettavilla ehdoilla, jotka selventävät työnjakoa taksiluvan nojalla harjoitettavaan tilausliikenteeseen nähden. 7a Linja-autolla harjoitettavasta kansainvälisestä liikenteestä ja kabotaasiliikenteestä annetuissa neuvoston asetuksissa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset Yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autolla annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 684/92, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 11/98, tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa liikenneministeriö, joka myös ottaa vastaan 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja antaa 13 artiklan 1 ja 3 kohdissa tarkoitetut todistukset. Asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisia viranomaisia, joilta liikenteenharjoittajat saavat kuljetusasiakirjoja, ovat liikenneministeriön lisäksi lääninhallitukset. Hakijan kotipaikan lääninhallitus on toimivaltainen myöntämään 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan samoin kuin peruuttamaan sen ja ottamaan sen pois 16 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti. Asetuksen 4, 14 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia tarkastus- ja valvontaviranomaisia ovat poliisi sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamista koskevilta osin myös työsuojeluviranomaiset. Edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvaltioista olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden henkilöliikennettä jäsenvaltioissa, annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 12/98 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa lii- Neuvoston asetus (ETY) N:o 684/92; EYVL N:o L 74, , s. 1 Neuvoston asetus (EY) N:o 11/98; EYVL N:o L 4, , s. 1 Neuvoston asetus (EY) N:o 12/98; EYVL N:o L 4, , s. 10 HE 112/1998 LiVM 11/1998 EV 138/1998

4 2468 N:o 888 kenneministeriö. Asetuksen 5 ja 6 artiklassa tarkoitettu tarkastusviranomainen on poliisi. Poliisi on myös toimivaltainen ottamaan pois 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun väärennetyn asiakirjan. 10 Liikenneluvan myöntäminen Joukkoliikennelupa on voimassa kymmenen vuotta. Siinä on vahvistettava liikenteessä käytettävien linja-autojen enimmäismäärä sekä valvontapaikka. Joukkoliikennelupaan voidaan tarvittaessa sisällyttää 6 a :n 2 momentin mukaisia tilausliikenteen harjoittamista rajoittavia ehtoja. 21 Joukkoliikenneluvan nojalla harjoitettavan liikenteen kieltäminen ja rajoittaminen Jos liikennettä harjoitetaan joukkoliikenneluvan tai linjaliikenneluvan nojalla tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten tai määräysten taikka lupaehtojen vastaisesti, voi joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen, vaikka liikennelupaa ei peruuteta, kieltää luvanhaltijaa määräajaksi tai toistaiseksi harjoittamasta tilausliikennettä. Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta Lain 7 a :n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 11 päivänä kesäkuuta Joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen voi rajoittaa oikeutta harjoittaa tilausliikennettä ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn joukkoliikenneluvan nojalla liikennelupaan sisällytettävillä ehdoilla, jos se on tarpeen työnjaon selventämiseksi taksiluvan nojalla harjoitettavaan tilausliikenteeseen nähden ja liikennettä harjoitetaan linja-autolla, jossa on istumapaikkoja matkustajille enintään 16. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Liikenneministeri Matti Aura

5 2469 N:o 889 Laki RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvan RASKONEen sekä tielaitoksen hallinnassa olevaa omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia ja liiketoimintaa RASKONEen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa, sekä tähän sopiva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet. 2 Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. Valtion laina yhtiölle voi olla vakuudeton enintään siihen pääomamäärään saakka, joka on valtion laina RASKONEen omaisuudesta luovutusajankohtana. 3 Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta koskevasta luovutuksesta. Tulo- ja varallisuusverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa osakeyhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan RASKONEen harjoittamaa liiketoimintaa. 4 Osakeyhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin RASKONE on toiminta-aikanaan sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa. Valtion toissijainen vastuu RASKONEen ottamista lainoista jää voimaan. 5 RASKONEen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään. Määräajaksi RASKONEen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät siksi määräajaksi, joksi heidät on palvelukseen otettu, jos määräaika ei ole päättynyt tämän lain voimaan tullessa. Palvelussuhteiden ehtoihin siinä osakeyhtiön työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt, sovelletaan, mitä yhtiön tekemässä työehtosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa HE 137/1998 LiVM 13/1998 EV 140/1998

6 2470 N:o 889 säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 6 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä lailla kumotaan: 1) Valtion Korjaamosta 27 päivänä toukokuuta 1994 annettu laki (385/1994); sekä 2) Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu laki (204/1995). Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 :ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa. 7 RASKONEen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät. Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Liikenneministeri Matti Aura

7 2471 N:o 890 Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 24 päivänä lokakuuta 1997 annetun lain (958/1997) 2 :n 1 momentti ja 3 seuraavasti: 2 Toimivaltainen elin Neuvoston asetuksen 9 artiklassa tarkoitettu toimielin Suomessa on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 3 Tarkastus ja valvonta Asianomaisella ministeriöllä ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa ja valvoa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimintaa toimivaltaisena elimenä. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Sinikka Mönkäre HE 169/1998 YmVM 4/1998 EV 142/1998

8 2472 N:o 891 Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998 Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä muuttanut metsäkeskuksista 7 päivänä elokuuta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (746/1997) 1 :n Lounais-Suomen ja Pirkanmaan metsäkeskusten toimialueiden osalta seuraavasti: 1 Metsäkeskukset Metsäkeskuksia on kolmetoista. Niiden nimet ja toimialueet ovat seuraavat: 2. Lounais-Suomen metsäkeskus Alastaro Kokemäki Mietoinen Rusko Askainen Koski Tl Muurla Rymättylä Aura Kullaa Mynämäki Salo Eura Kustavi Naantali Sauvo Eurajoki Kuusjoki Nakkila Siikainen Halikko Köyliö Noormarkku Somero Harjavalta Laitila Nousiainen Suomusjärvi Honkajoki Lappi Oripää Säkylä Huittinen Lavia Paimio Särkisalo Jämijärvi Lemu Perniö Taivassalo Kaarina Lieto Pertteli Tarvasjoki Kankaanpää Loimaa Piikkiö Turku Karinainen Loimaan kunta Pomarkku Ulvila Karvia Luvia Pori Uusikaupunki Kiikala Marttila Punkalaidun Vahto Kiikoinen Masku Pyhäranta Vampula Kisko Mellilä Pöytyä Vehmaa Kiukainen Merikarvia Raisio Velkua Kodisjoki Merimasku Rauma Yläne

9 N:o Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Kuhmalahti Kuorevesi Kuru Kylmäkoski Lempäälä Luopioinen Längelmäki Mouhijärvi Mänttä Nokia Orivesi Parkano Pirkkala 5. Pirkanmaan metsäkeskus Pälkäne Ruovesi Sahalahti Suodenniemi Tampere Toijala Urjala Valkeakoski Vammala Vesilahti Viiala Viljakkala Vilppula Virrat Ylöjärvi Äetsä Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tämän päätöksen voimaan tullessa Pirkanmaan metsäkeskuksessa vireillä olevat Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998 Kiikoisten kunnan alueeseen liittyvät hallintoasiat käsitellään loppuun Pirkanmaan metsäkeskuksessa elleivät asianomaiset metsäkeskukset toisin sovi. Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Hallitusneuvos Matti Setälä /119

10 2474 N:o 892 Valtioneuvoston päätös televisiomaksuista Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1998 Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä päättänyt valtion televisio- ja radiorahastosta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (745/1998) 6 :n nojalla: 1 Televisiomaksun suuruus Televisiomaksun suuruus on: kolmelta kuukaudelta 225 mk kuudelta kuukaudelta 444 mk ja kahdeltatoista kuukaudelta 882 mk. Telehallintokeskus laskuttaa televisiomaksun television käyttäjän ilmoituksen mukaisesti etukäteen joko kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden erissä. 2 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1998 Liikenneministeri Matti Aura Hallitusneuvos Liisa Ero

11 2475 N:o 893 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1998 Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä 3 päivänä syyskuuta 1996 annetun työministeriön päätöksen (674/1996) 4 :n seuraavasti: 4 Pätevyyden osoittaminen Työturvallisuuslaissa (299/1958) edellytetty pätevyys sukellustyöhön osoitetaan: 1) näyttötutkintona suoritetusta kevytsukeltajan tutkinnosta tai Pelastusopistossa suoritetusta soveltuvasta tutkinnosta annetulla todistuksella 2 :n 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin; 2) näyttötutkintona suoritetusta ammattisukeltajan ammattitutkinnosta tai sen soveltuvasta osasta annetulla todistuksella 2 :n 2 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin; 3) todistuksella tutkinnnosta, jonka vaatimukset vastaavat Euroopan sukellusteknologisen komitean (EDTC) vahvistamia vaatimuksia ja jonka työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön työsuojeluosasto tai sen määräämä viranomainen on hakemuksesta, opetushallituksen alaista valtakunnallista sukellusalan tutkintotoimikuntaa kuultuaan, hyväksynyt Suomessa kelpaavaksi pätevyyden osoitukseksi; taikka 4) poikkeustapauksessa muulla selvityksellä, jonka työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön työsuojeluosasto tai sen määräämä viranomainen on hakemuksesta, opetushallituksen alaista valtakunnallista sukellusalan tutkintotoimikuntaa kuultuaan, todennut riittäväksi pätevyyden osoitukseksi. Muussa maassa kuin Suomessa annettu todistus on riittävä, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet todistuksen antaneen viranomaisen kanssa todistuksen vastavuoroisesta hyväksymisestä ja asiasta ei erikseen muuta säädetä tai määrätä. Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta Sillä, joka työ- tai muilla todistuksilla voi osoittaa tehneensä ennen tämän päätöksen voimaantuloa ansiotyönään sukellustyötä, on kuitenkin 4 :n estämättä oikeus tehdä vastaavaa sukellustyötä 31 päivään joulukuuta Sukellustyöhön päteväksi voidaan 2 :n ja 4 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti vahvistaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn hakemuksen perusteella myös henkilö, joka työ- tai muilla todistuksilla osoittaa tehneensä ennen tämän päätöksen voimaantuloa ansiotyönään kyseistä sukellustyötä yhteensä vähintään viisi vuotta. Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1998 Ministeri Terttu Huttu-Juntunen Neuvotteleva virkamies Leo Suomaa

12 2476 N:o 894 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1998 Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista 12 päivänä marraskuuta 1996 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (996/1997) 1 :n 1, 3 ja 5 kohdan seuraavasti: 1 Traktorin ETY-tyyppihyväksyntä suoritetaan seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisesti: 1) neuvoston direktiivi 74/151/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY sekä komission direktiiveillä 88/410/ETY ja 98/38/EY; 3) neuvoston direktiivi 74/346/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiivillä 98/40/EY; 5) neuvoston direktiivi 75/321/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY sekä komission direktiiveillä 88/411/ETY ja 98/39/EY; Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1998 Ministeri Terttu Huttu-Juntunen Neuvotteleva virkamies Leo Suomaa 1) Komission direktiivi 98/38/EY; EYVL N:o L 170, , s. 13 2) Komission direktiivi 98/39/EY; EYVL N:o L 170, , s. 15 3) Komission direktiivi 98/40/EY; EYVL N:o L 171, , s. 28

13 2477 N:o 895 Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien hakuajoista vuonna 1999 Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1998 Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 :n nojalla: 1 Sonnit ja kuohitut sonnit Sonnien ja kuohittujen sonnien ensimmäinen palkkiohaku alkaa 11 päivänä tammikuuta Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 29 päivänä tammikuuta Sonnien ja kuohittujen sonnien toinen palkkiohaku alkaa 12 päivänä huhtikuuta Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Sonnien ja kuohittujen sonnien kolmas palkkiohaku alkaa 9 päivänä elokuuta Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 27 päivänä elokuuta Sonnien ja kuohittujen sonnien neljäs palkkiohaku alkaa 8 päivänä marraskuuta Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 26 päivänä marraskuuta Sonnien ja kuohittujen sonnien palkkiohakemuslomakkeet Sonnipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105 vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle. Hakemus kuohituista sonneista maksettavasta palkkiosta on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105C vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle. 3 Uuhet Uuhien palkkiohaku alkaa 8 päivänä helmikuuta Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 26 päivänä helmikuuta Uuhipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 107 vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle. 4 Emolehmät Emolehmien palkkiohaku alkaa 7 päivänä kesäkuuta Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta Emolehmäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 106 vuodelle 1999 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

14 2478 N:o Hakemusten toimittaminen Hakemukset on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on kysymyksessä olevana viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Helsingissä 1 päivänä joulukuuta Tarkemmat määräykset ja ohjeet Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet. 7 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Maatalousneuvos Heimo Hanhilahti

15 2479 N:o 896 Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1998 Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä elokuuta 1982 annetun korkolain (633/1982) 12 a :n nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (284/1995), että korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu Suomen Pankin vahvistama viitekorko on 4 prosenttia vuodessa ja 4 :n 3 momentissa tarkoitettu viivästyskorko 11 prosenttia vuodessa 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen. Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1998 SUOMEN PANKKI Matti Vanhala Johtokunnan puheenjohtaja Esko Ollila Johtokunnan varapuheenjohtaja

16 2480 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 897 Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1998 Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä elokuuta 1982 annetun korkolain (633/1982) 12 :n nojalla, että Suomen Pankin peruskorko on 3 1 /2 prosenttia vuodessa 15 päivästä joulukuuta 1998 alkaen. Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1998 SUOMEN PANKKI Matti Vanhala Johtokunnan puheenjohtaja Esko Ollila Johtokunnan varapuheenjohtaja N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA OY EDITA AB, HELSINKI 1998

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002 N:o 887 899 SISÄLLYS N:o Sivu 887 osakeyhtiölain muuttamisesta... 4051 888 asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta... 3461 1231 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071 SISÄLLYS N:o Sivu 1062 Laki valtion liikelaitoksista... 3373 1063 Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240. Laki. N:o 1228. rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240. Laki. N:o 1228. rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240 SISÄLLYS N:o Sivu 1228 rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta... 4271 1229 luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. rautatiekuljetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. rautatiekuljetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 N:o 843 853 SISÄLLYS N:o Sivu 843 rautatiekuljetuslain muuttamisesta... 4701 844 kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1061. Valtioneuvoston asetus. maa- ja metsätalousministeriöstä. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 1061. Valtioneuvoston asetus. maa- ja metsätalousministeriöstä. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1061 1064 SISÄLLYS N:o Sivu 1061 Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä... 3671 1062 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1104 1110 SISÄLLYS N:o Sivu 1104 Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831 SISÄLLYS N:o Sivu 824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 2243 825 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000 N:o 804 810 SISÄLLYS N:o Sivu 804 Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta... 2097

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 6. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 6. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2006 N:o 6 8 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 2823 1048 Laki työttömyyskassalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta... 1471 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot