c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö"

Transkriptio

1 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

2 2C Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö SISÄLLYS 2c:1 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa 2c:2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä Toimii näyttönä myös kohteeseen 2d 2c:3 Kauppiasyrittäjyyspolku - Työelämälähtöinen ja innovatiivinen konsepti opiskella kauppiasyrittäjäksi toimii näyttönä myös kohteeseen 2a 2c:4 Taikahuilu-ooppera. Yhteistyö koulutusohjelmien kesken sekä sidos ryhmien kanssa. Toimii näyttönä myös kohteeseen 2b 2c:5 Showtanssin suuntautumisvaihtoehdon perustaminen 2c:6 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun opetustoimen välinen koulutus- ja kehittämisyhteistyö 2c:7 Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti. Oulun kaupungin lukio den tutorkoulutus: ryhmässä toimiminen sekä hyvinvointi- ja terveys päivä Toimii näyttönä myös kohteeseen 5b Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut näytöt: 2A:1 Osaamisperustaisten opintosuunnitelmien ja osaamislähtöisten oppimisprosessien kehittäminen 2A:8 Ammatillisen opettajakorkeakoulun harjoittelu 2B:2 epooki Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2B:3 Opetuksen ja tki-työn integroinin kehittäminen Innomajakka-hankkeessa 2B:4 Viestinnän osaston projektit avaimena oppimiseen ja työelämään 2B:5 HYTKE- hyvinvointiteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus 2D:8 Erasmus harjoittelukonsortio. Yhteistyöllä ja yhteisellä hallinnolla laatua, näkyvyyttä ja liikkujia kansainväliseen Erasmus-harjoitteluun. 4:5 Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 5B:2 Erikoistumisopintojen vaikuttavuuskysely 5B:3 Oulun Eteläisen hyvinvointiverkoston koordinointi- ja työelämäyhteistyö

3 Kohteen alussa esitellään, miten yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa ymmärretään (ks. NÄYTTÖ 2c:1). Sidosryhmäyhteistyö on tunnistettu yhdeksi kehittämiskohteeksi; sitä on määritelty ja sidosryhmät on luokiteltu sekä Oamkin että yksiköiden tasolla (ks. NÄYT- TÖ 4:5). Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus todentuu esimerkkien kautta. Oamkin toimintaa kehitetään kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa: opintoja suunnitellen (ks. NÄYTÖT 2a:1, 2a:8, 2c:3, 2c:4 ja 2c:5), täydennyskoulutusta toteuttaen (ks. NÄYTÖT 2c:6 ja 5b:2), erilaissa projekteissa ja yhteistyöhankkeissa toimien (ks. NÄYTÖT 2c:2, 2c:7, 2b:4, 2b:5 ja 2d:8) sekä työelämäyhteistyötä yhteisesti kehittäen (ks. NÄYTÖT 2b:3 ja 5b:3). Oamkin www-sivujen kautta julkaisusarja epookin tutkimus- ja kehitystyön artikkelit ja raportit ovat sekä korkeakouluyhteisön että ulkoisten sidosryhmien saatavilla (ks. NÄYTTÖ 2b:2).

4 NÄYTTÖ 2C: 1 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa Toimintaympäristö Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiassa 2015 on määritelty, että Oamk toimii ja vaikuttaa Pohjois-Suomessa. Pääasiallinen toiminta-alue on vajaan asukkaan Pohjois-Pohjanmaa ja etenkin Oulun seutu. Oamkin toimipisteet ovat Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa. Oamkin pääasiallisen toiminta-alueen, Pohjois-Pohjanmaan erityispiirteitä ovat ikärakenteeltaan nuori väestö sekä huomattavat panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Suuri osa maakunnan kasvavasta ja ikärakenteeltaan nuoresta väestöstä, tuotannosta, yritystoiminnasta ja siten myös koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta keskittyy Oulun seudulle. Yhteiskunnallinen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja aluekehitystyön määrittely Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisella ja alueellisella vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä merkitystä ja muille toimijoille lisäarvoa tuovaa vaikutusta, joka sen toiminnalla on yhteiskunnassa ja erityisesti toiminta-alueellaan. Ammattikorkeakoulun toiminnan vaikuttavuus yhteiskunnassa kytkeytyy siihen, miten se onnistuu kommunikoimaan toimintaympäristössään ja järjestämään toimintansa sen tarpeita vastaavaksi. Suuri osa ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on integroituneena ja toteutuu perustehtävien, alueen tarpeisiin vastaavan nuorisoasteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön kautta. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa täydennyskoulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tavoitteena elinikäinen oppiminen. Alueellisten toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminnan tuloksia ovat ammatillisen asiantuntijuuden ja ammattien, korkeakouluopetuksen sekä elinkeino- ja kulttuurielämän kehittyminen. Perustehtävien lisäksi ammattikorkeakoululla on yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä velvoitteita, etenkin henkilökunnan aktiivinen osallistuminen alueellisten kehittäjäyhteisöjen toimintaan asiantuntija- ja kehittäjäroolissa. Ammattikorkeakoulun toimijoilla on myös velvoite levittää ja julkaista tutkimus- ja kehitystyössä sekä hanketoiminnassa tuotettua tietoa. Ammattikorkeakoulun näkyminen ja tunnettuus etenkin toiminta-alueellaan on vaikuttavuuden perusedellytys. Oamk on sitoutunut profiloimaan toimintaansa, koulutustaan sekä tutkimus- ja kehitystyötään erityisesti Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimuksessa määritellyille aloille. Yhteistyökumppaneiden aikomuksena on suunnitella ja toteuttaa innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja korkeampaa koulutusta sekä niihin perustuvaa yritystoimintaa tukevia kehittämishankkeita itsenäisesti, keskenään ja yhdessä muiden koti- ja ulkomaisten osapuolten kanssa. Profiloitumisen tavoitteena on, että strategisen kehittämisen tarvitsemat panostukset ja vaikutukset näkyvät sekä alueellisessa että kansainvälisessä yhteistyössä ja toiminnassa. Alueelliset toimijat haluavat nähdä Oamkin tulevaisuudessa aktiivisesti yritysrajapinnassa kasvua edistävänä ja ennakkoluulottomana uutta luovana toimijana. Oamk kantaa vastuuta koko Pohjois-Suomen elinkeinotoiminnan kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta yhdessä alueen muiden korkeakoulujen kanssa. Seuranta ja arviointi Ammattikorkeakoulu yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja aluekehitystyötä tehdessään tulee olla yhteistyössä paitsi työelämän myös muiden toiminta-alueella vaikuttavien koulutus- ja tutkimus- sekä alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja aluekehitystyön seuraamisen kannalta keskeistä on elinkeino- ja työelämältä kerätty palaute ja sen käsittely. Työelämä voidaan ajatella ammattikorkeakoulun asiakkaana, ja sen vuoksi palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on ensisijaisen tärkeää toiminnan laadun varmistamisen kannalta. Työelämäpalautetta saadaan harjoittelupaikoista, opinnäytetöiden toimeksiantajilta, alumneilta, tutkimus- ja kehitystyön yhteistyökumppaneilta sekä työelämäpalautekyselyistä ja sidosryhmähaastatteluista. Palautetta ja painetta muutoksiin voi tulla myös organisaation sisältä, henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Muuta sidosryhmäpalautetta saadaan rahoittajilta, alueen muilta koulutus-, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioilta sekä elinkeinoelämän järjestöiltä, kuten alueen yrittäjäjärjestöltä ja kauppakamarilta. Alueen elinkeino- ja työelämältä tulevaa viestiä ja palautetta käsitellään ammattikorkeakoulutasolla yksikönjohtajien kokouksissa ja yksikkötasolla osastonjohtajien kokouksissa ja koulutusohjelmatiimeissä.

5 NÄYTTÖ 2C: 2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä Yhteyshenkilöt: Lehtori Jukka Köngäs, , Liiketalouden yksikkö Yliopettaja Jouko Isokangas, , Liiketalouden yksikkö Lehtori Katja Aalonen, , Liiketalouden yksikkö Tuntiopettaja Matti Sippola, , Liiketalouden yksikkö Lehtori Nina Kukkonen , Liiketalouden yksikkö Yrityspalvelusihteeri Päivikki Kaakinen, , Liiketalouden yksikkö Tiivistelmä Työllistyminen ja sen edistäminen on eräs keskeisistä liiketalouden yksikön tavoitteista. Työllistymistä on pyritty edistämään lukuisilla eri tavoilla, joista osa on ollut toiminnassa jo vuosia ja osa uudempia toimintamalleja. Tässä näytössä kuvataan kolme osa-aluetta työllistymisen kehittämisestä liiketalouden yksikössä. Näitä esimerkkejä ovat Yrityshautomo, Trapesti Oy ja Tuunitapahtuma. Yrityshautomo Oulun seudun ammattikorkeakoulun yrityshautomossa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa ideaa liiketoimintasuunnitelmaksi ja mahdollisuuksien myötä edelleen toimivaksi yritykseksi. Yrityshautomo-opinnot on tarkoitettu kaikille Oamkin opiskelijoille. Yrityshautomon strategisina tavoitteina on tunnistaa yrittäjähenkiset opiskelijat yksikkökohtaisen yhteistyön avulla, toteuttaa laadukasta, yhdenmukaista ja läpinäkyvää hautomotoimintaa sekä hyödyntää monipuolisesti asiantuntijaverkostoja. Yrityshautomon toiminnan tavoitteena on tuottaa osaamista, joka edistää liiketoimintamahdollisuuksien etsintää, havaitsemista ja hyödyntämistä sekä yrittäjämäistä toimintaa organisaation jäsenenä. Opintojaksojen aikana opiskelija saa neuvoja ja konsultointia asiantuntijoilta ja ohjaajilta. Lisäksi yrityshautomo-opinnoista saa opintopisteitä. Yrityshautomo-opinnot ovat laajuudeltaan 3-18 opintopistettä. Yrityshautomo-opinnot ovat tarjolla vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa. Jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen yrityshautomo-ohjaaja ja opiskelun pohjana toimii esihautomo-opintojen työkirja, liiketoimintasuunnitelmaohjelmisto sekä seminaarit. Oamkin yrityshautomo-opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 1. Oman liikeidean kehittäminen esihautomossa, 9 op (LIITE 1: Opiskelijan polku esihautomossa) 2. Oman yrityksen toiminnan kehittäminen hautomossa, 3-9 op (LIITE 2: Opiskelijan polku hautomossa). Ensimmäisen opintojakson osaamistavoitteet ovat: Opiskelija osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuden ja osaa laatia liiketoimintasuunnitelman liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja sekä osaa rakentaa ja hyödyntää tukiverkostoa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden vaatimukset. Opiskelija laatii joko uuden liiketoimintasuunnitelman tai kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaa, jota asiantuntijat, ohjaavat opettajat ja rahoittajat arvioivat. Opintojakson sisältö on: Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen, liiketoimintamahdollisuuden luominen, strateginen liiketoimintakonsepti. Liiketoiminnan suunnitteluun liittyvien työkalujen hallinta käytännössä. Omien yrittäjyysvalmiuksien arviointi. Tukiverkosto yritystoiminnan suunnittelussa. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen/kehittäminen. Liiketoimintasuunnitelman arviointi. Toisen opintojakson osaamistavoitteet ovat: Opiskelija osaa hyödyntää havaitsemansa liiketoimintamahdollisuuden perustamalla ja organisoimalla yrityksen toiminnan laatimansa liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Opiskelija kykenee toimimaan yrittäjänä kannattavalla tavalla. Opiskelija osaa kehittää perustamansa yrityksen toimintaa tukiverkoston, sidosryhmäpalautteiden ja seminaarityöskentelyn avulla. Opintojakson sisältö on: Liiketoimintamahdollisuuden hyödyntäminen rakentamalla toimiva liiketoimintakonsepti. Yrityksen toiminnan käynnistäminen.

6 Liiketoiminnan kehittäminen. Tukiverkoston rakentaminen ja hyödyntäminen. Yhteistyö alueen muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Liiketoiminnan arviointi. Hautomotoiminta käynnistettiin liiketalouden yksikössä Oamkin yhteinen hautomo perustettiin Oamkin yrityshautomossa opiskelee keskimäärin 60 henkilöä. Vuosittain opintopisteitä suoritetaan noin 250 ja noin 6-10 uutta yritystä perustetaan. Toimintaa seurataan yrityshautomon omilla Balanced Scorecard-mittareilla. Trapesti Oy Liiketalouden yksikössä toimiva opiskelijayritys Trapesti mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen käytännössä. Toimeksiannot yritykselle tulevat yrityksiltä. Tuotteina yrityksellä on mm. www-sivut, markkinointitutkimukset ja kirjanpitotyöt. Yritysmuoto on osakeyhtiö, joka mahdollistaa myös hallitustyöskentelyn oppimisen. Trapesti on opiskelijayritys, joka toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä. Trapesti on osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat Oulun Tradenomiopisekelijat r.y., Liiketalouden yksikön opettajia, opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijayritys perustettiin vuonna Idean takana oli silloinen yksikön johtaja Paavo Similä ja lehtori Esa Anttila. Esa Anttila toimi alkuvuosina Trapestin ohjaavana opettajana. Trapestin idea on tapa oppia. Trapesti mahdollistaa opiskelijan oppimisen käytännössä. Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja liiketaloudellisen osaamisen edistäminen sekä kannustus yrittäjyyteen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää ammatillista osaamistaan viihtyisässä ympäristössä luoden kontakteja työelämään. Trapesti on yritys, joka tuottaa liiketalouden ja informaatioalan palveluja opiskelijatöinä. Myytävinä tuotteina ovat mm. www-sivut, markkinointitutkimukset ja kartoitukset, kirjanpitotyöt sekä konsultointi esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä yrityksissä. (sivut ovat tällä hetkellä uudistustyön alla) Opiskelijoita rekrytoidaan joka vuosi. Kaikki liiketalouden yksikön opiskelijat voivat hakeutua työskentelemään Trapestille. Opiskelijayrityksessä työskentelee opiskelijoita noin 8 kerrallaan, vuoden verran, josta opiskelija saa 15 opintopistettä. Työntekijöiden määrä riippuu toimeksiantojen määrästä. Toimeksiantojen lisääntyessä palkataan lisää projektityöntekijöitä. Palkkana he saavat joko rahaa tai opintopisteitä. Työntekijöiden nimikkeitä ovat: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja, projektipäällikkö, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö, markkinointipäällikkö, IT-päällikkö ja projektityöntekijä. Työntekijöille tehdään kuvaus työtehtävistä (LIITE 3. Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva, Taloussuunnittelijan työtehtävät) Trapestin hallitus kokoontuu kerran kuussa. Hallitustyöskentelyssä käydään läpi osakeyhtiön toimintaan kuuluvia asioita (LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja). Myös Trapestin hallituksen työntekijät vaihtuvat vuosittain. Vuoden kestävästä hallitustyöskentelystä opiskelija saa 5 opintopistettä. Opiskelijayrityksen toimintaan osallistuu aktiivisesti Liiketalouden yksikön opettajia ja henkilökuntaa, opiskelijoita sekä paikallisia yrityksiä. Tällä hetkellä hallituksessa toimii myös entisiä Liiketalouden yksikön opiskelijoita. Toimintaa suunnitellaan joka vuosi uuden hallituksen kokoontuessa ensimmäistä kertaa. Opiskelijoille asetetaan tavoitteet vuodelle ja niitä seurataan BSC- taulukolla. (LIITE 6: Trapesti Oy:n mittarit) Jokaisessa hallituksen kokouksessa on toimitusjohtajan katsaus, jossa näitä mittareita seurataan ja vuoden lopussa on yhteenveto toiminnasta. Tuloksena Trapestissa toimimisesta opiskelijat kertovat saaneensa opintopisteiden lisäksi hyvää työkokemusta sekä suhteita liike-elämään. Opiskelijat ovat kokeneet, että työpaikan löytyminen on ollut helpompaa Trapestissa toimimisen jälkeen. Tuuni-tapahtuma Tausta Idea Tuuni-tapahtumasta tuli työelämän edustajalta keväällä Yksikön viestintäryhmä alkoi työstää ideaa ja nimesi työryhmän toteuttamaan tapahtuman. Työryhmään kuului viestintäryhmän edustajia ja opiskelijoita. Ensimmäinen tapahtuma, Tuuni08, järjestettiin Tapahtumaan kutsuttiin yksikön yhteistyökumppaneita; yrityksiä ja yhteisöjä. Tapahtuman tavoitteena on ollut opiskelijoiden ja työnantajien yhteistyön kehittäminen ja kontaktien luominen. Tapahtuma on tarkoitettu yksikön opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kuvaus Tuuni-tapahtuma on järjestetty neljä kertaa vuosina Työnantajia on ollut paikalla keskimäärin noin 32 kpl eli juhlasali on ollut aina täynnä. Useat työnantajat ovat olleet paikalla vuosi toisensa jälkeen. Tapahtumassa yritykset ja yhteisöt ovat esitelleet toimintaansa, tarjonneet harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöaiheita, projektitöitä ja työpaikkoja. Tapahtumaan osallistuvat työnantajat, yksikön opiskelijat, henkilökunta, opiskelijayritys sekä opiskelijajärjestöt. PDCA-sykli Tuuni-tapahtuman suunnittelu aloitetaan syksyllä viestintäryhmän kokouksessa, jossa tapahtumalle nimetään työryhmä. Työryhmää on vetänyt joka vuosi yksikön yrityspalvelusihteeri. Työryhmään pyydetään joka vuosi uudet opiskelijajäsenet.

7 Tuuni-työryhmän ensimmäinen palaveri aloitetaan aina edellisvuoden palautteiden purkamisella. Tuuni-työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tapahtuma toteutetaan vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa. Tapahtumaan kutsutaan yrityksiä ja yhteisöjä Oulun alueelta, mm. tilitoimistoja, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, teollisuutta, kaupan alaa, it-alaa, kirjastoja, kaupunginvirastoja, valtionvirastoja jne. (LIITE 6: Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010). Sähköpostikutsuja tapahtumaan lähtee noin 300 kpl. Messumuotoinen tapahtuma rakennetaan siten, että työnantajien olisi mahdollisimman helppo tulla paikalle. Tapahtuma on maksuton. Jokaisen Tuuni-tapahtuman jälkeen lähetetään kiitosviestin työnantajille Ko. viestissä pyydetään myös palautetta työnantajilta. Palautteet käsitellään aina Viestintäryhmän palaverissa. Työnantajilta on kerätty avoimia palautteita sähköpostitse joka vuosi. Opiskelijoilta on kerätty kahtena vuotena kirjallisia palautteita. Palautteiden pohjalta tapahtumaa kehitetään (LIITE 7: Palautetta Tuuni-tapahtumasta vuonna 2011). Mm. vuonna 2009 tapahtumaan järjestettiin Tuunaa cv standi, jossa opiskelijat luetuttivat omia työpaikkahakemuksiaan ja cv:tään. Ko. standi on ollut Tuuni-tapahtumassa nyt vuosittain sen saaman suosion perusteella. Vuonna 2011 uutuutena järjestettiin sidosryhmien tietoiskut. Toive tietoiskuista tuli sidosryhmien edustajilta ja opiskelijoilta. Vaikutukset ja tulokset Tuuni-tapahtuma on todettu Liiketalouden yksikölle merkittäväksi tapahtumaksi, johon opiskelijat ja työnantajat osallistuvat mielellään. Opiskelijat ovat luoneet kontakteja työnantajiin. Opiskelijat ovat löytäneet harjoittelupaikkoja, opinnäytetyönaiheita tapahtuman kautta. Tapahtuma on siten päätetty järjestää kaksi kertaa vuodessa. Tapahtumalle on saatu myös näkyvyyttä mediassa; radiohaastattelut on annettu Radio Pookiin, Radio Megaan ja Oulu-radioon. LIITTEET LIITE 1. Opiskelijan polku esihautomossa LIITE 2. Opiskelijan polku hautomossa LIITE 3. Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja LIITE 5. Trapesti Oy:n mittarit LIITE 6. Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010 LIITE 7. Palautetta Tuuni-tapahtumasta vuonna 2011

8 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 1: Opiskelijan polku esihautomossa

9 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 2: Opiskelijan polku hautomossa

10 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 3: Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva, Taloussuunnittelijan työtehtävät Taloushallinnon juoksevien asioiden hoitaminen Laskujen maksu nettipankin kautta Myyntilaskujen seuraaminen numerointi, alv:t jne. (Yasema à Trapesti à - Talous à Trapesti à Myyntilaskut 2009) Palkanlaskenta: Palkanmaksumääräysten mukaan, kuukauden viimeinen päivä Excel-pohjat palkkalaskelmille ja palkkakorteille löytyvät seuraavan polun takaa: Y-asema à Trapesti à Talous à Trapesti à Palkat Palkkojen maksu nettipankin kautta Ilmoitus työnantajasuorituksista (tas) kuukausittain tehtävä myös sellaisilta kuukausilta, jolloin ei ole maksettu palkkoja (nolla-ilmoituksen voi tehdä myös useammalta kuukaudelta kerrallaan): Valvontailmoitus, tas (ennakonpidätys + työnantajan sotu) Eräpäivä seuraavan kuukauden 10. pv Työnantajasuoritusten maksu: Nettipankin kautta, pohjaksi edellisen kuukauden maksu Viesti: 30 = kkvv (esim. 0109), 80 = enn.pid. ( ), 81 = sotu ( ) Eräpäivä seuraavan kuukauden 10. pv Ilmoitus työeläkkeistä kuukausittain: à TyEL-tilapäiskäyttäjät à TyEL-kuukausiilmoitus Eräpäivä seuraavan kuukauden 20. pv Työeläkkeiden maksu: Itellan palvelu avaa laskun suoraan nettipankkiin Eräpäivä seuraavan kuukauden 20. pv Palkkakorttien päivitys Vuosi-ilmoitus Verohallinnolle kaikista vuoden aikana maksetuista palkoista: Tammikuun loppuun mennessä Palkka-ilmoitus Tapiolaan: Helmikuun loppuun mennessä Vuoden alussa päivitettävä: Työntekijän TyEL Työntekijän työttömyysvakuutus Työnantajan sotu Verokortit vaihtuvat 1.2. Kirjanpito: Tilikausi Tilinpäätös huhtikuun loppuun mennessä Juokseva kirjanpito ollut tähän saakka maksuperusteinen à pitäisi siirtyä suoriteperusteiseen kirjanpitoon Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuun 15. pv (esim. tammikuun kirjanpidon on oltava valmis 15.3.) ALV-ilmoitus Verohallinnolle kuukausittain (tehtävä myös sellaisilta kuukausilta, jolloin ei maksua): Valvontailmoitus, alv Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuukauden 15. pv ALV:n maksu: Nettipankin kautta, pohjaksi edellisen kuukauden maksu Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuukauden 15. pv

11 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA (3) HALLITUKSEN KOKOUS 4/2010 Aika Tiistai Paikka Trapesti Oy:n toimisto Paikalla 1 Kokouksen avaus Jäsenet: Minna Hinttala, puheenjohtaja Hilkka Höyhtyä Anna-Riikka Kaurtola Linda Vesterinen Maija Tahkola Juho Jormanainen, varajäsen Muut: Niko Impiö, toimitusjohtaja Matti Sippola, ohjaava opettaja Katja Aalonen Trapestin työntekijät: Satu Hyrkäs Sami Lehto Maija Pohjolainen Jussi Vänskä Puheenjohtaja Hinttala avasi kokouksen kello Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Päätös: Valitaan kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja Sihteeriksi valittiin Juho Jormanainen ja pöytäkirjantarkastajaksi Maija Tahkola ja Hilkka Höyhtyä. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen Trapesti Oy, Teuvo Pakkalan katu OULU, P Y , ALV-rekisterissä

12 PÖYTÄKIRJA (2) 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 5 Kevään kokousjärjestelyt Esitys: Päätös: Sovitaan kevään kokouspäivät ja kierrätetään sihteerin vuoroa niin että jokainen hallituksen jäsen toimii sihteerinä vuorollaan Huhtikuun kokous klo ja toukokuun kokous klo Trapestin tämänhetkinen toiminta ja tulevaisuuden visio Väistyvä toimitusjohtaja, Niko Impiö, valaisi uutta hallitusta yrityksen toiminnasta, sen tilasta ja tulevaisuuden visioista. 7 Hallituksen rooli Trapestin toiminnan tukemisessa 8 Nimitykset Keskustelu merkittiin tiedoksi. Esitys: Päätös: Minna Hinttala esitti Maija Pohjolaista uudeksi toimistusjohtajaksi Esitys hyväksytty. Maija Pohjolainen valittiin Trapesti Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Samalla lisätään Maija Pohjolaiselle tilinkäyttöoikeudet ja hankitaan pankkikortti tilille. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Niko Impiöltä. 9 Uusien työntekijöiden ja hallituksen jäsenten perehdytys Esitys: Päätös: Pidetään uusille hallituksen jäsenille sekä työntekijöille yhteinen perehdyttämistilaisuus pidetään Trapestin perehdytyspäivä klo alkaen. 10 Tilintarkastuskertomuksen läpikäynti Käydään läpi tilintarkastajan antama lausunto viime vuoden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen. Annetaan opinnäytetyön aiheeksi Taloushallinto Trapestissa. Trapesti Oy, Teuvo Pakkalan katu OULU, P Y , ALV-rekisterissä

13 ! PÖYTÄKIRJA (3) 11 Arvo-osuustilin avaaminen Esitys: Tehdyn sijoitussuunnitelman pohjalta avataan arvo-osuustili trapestille Päätös: Hyväksytään esitys 12 Muut ajankohtaiset asiat Hankitaan tilintarkastaja Ulla Reinikaiselle lahja. 13 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Minna Hinttala puheenjohtaja Juho Jormanainen kokouksen sihteeri Olen tarkastanut Trapesti Oy:n pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Maija Tahkola pöytäkirjan tarkastaja Hilkka Höyhtyä pöytäkirjan tarkastaja!! "#$%&'()!*+,!"&-./!0$11$2$3!1$(-!45!! 56466!*787,!09!646!:;:!4;;<!!

14 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 5. Trapesti Oy:n mittarit Trapesti - Balanced scorecard kevät 2011 Talous Mittari Kriittiset menestystekijät Liikevaihto Tulostavoite % Liiketoiminnan muiden kulujen osuus liikevaihdosta % Asiakkuus Mittari Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväisyys 1 viiva 5 Asiakkaiden määrä Toistuvat asiakkuudet Tunnettuus Henkilöstö Mittari Kriittiset menestystekijät Projektityöntekijöiden määrä hlö / tarve Hakemuksia per vakituinen tehtävä hlö / tehtävä Projektityöntekijöiden osaaminen Mittarin tavoitearvo % liikevaihdosta 25 % liikevaihdosta Mittarin tavoitearvo Mittarin tavoitearvo Toimenpiteet BSC:n mukaiset Toimenpiteet Toimenpiteet Kysely / kehityskeskustelu projektin jälkeen Projektit Mittari Mittarin tavoitearvo Kriittiset menestystekijät Aikataulun onnistuminen Reklamaatiot Projekti- ja tuotekohtaiset katteet % 20 % Toimenpiteet

15 Missio: Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Tj Tuloslaskelma ja liikevaihto/kk Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä

16 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 6. Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010 Mukana olevat yritykset ja yhteisöt: 29. Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali Ajatus Aktia Pankki Oyj Belleviews Oy Coronaria Hoitoketju Oy Darwin Media Oy Dooranet Oy DreamIt Elokuvateatteri Studio Eubicom Oy HappyWise Oy ISS Security Oy Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola Kesko Kiimingin kunta/kirjastopalvelut Mainostoimisto Rapid River MammuttiHirsi Netox Oy Nordea Pankki Novia Finland Oy Oamkin Liiketalouden yksikkö: InnoMajakka-, Kilpa- ja SLK-hankkeet Oamkin Liiketalouden yksikkö: Tuunaa cv/pimp your cv Oulun Elokuvakeskus ja kirjasto Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Oulun Osuuspankki Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Oulu Sampo Pankki Oyj, Oulun Rotuaarin konttori Staffpoint Taitonetti Ky Talenom Oy Tilitoimisto Simo Salonen Oy Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry Trapesti Oy Varamiespalvelu Verkkoasema Oy Vientiagentuuri Karppanen

17 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 7: Palautetta Tuuni.tapahtumasta vuonna 2011 Tuuni11 / Palautteet: Sakari Kemppainen / Mainostoimisto Siberia: TYÖNANTAJAT: Kiitokset sinulle myös hyvin järkätystä tapahtumasta. Argenta ja DNA Kauppa mukana myös ensi vuonna. Harri Hautamäki Rekrytointikonsultti gsm fax Henkilöstöpalvelu Argent Oy Kiilakiventie Oulu Hei Päivikki Kiitos oamk:lle kutsuista ja hyvistä järjestelyistä. Kun tilaisuus on vielä hyvässä muistissa, laitan tuoreet kommentit: + aika&opaikka sopiva, tosi mendän pöytä jäi vähän takakaarteeseen + tapahtuman järjestelypuitteet kiitettävät saimme suoran kontaktin + työharjoittelupaikasta kiinnostuneille vastaavanlainen tilaisuus + sykyslle olisi meille hyödyllinen Yhtään negatiivista palautetta en näe aiheelliseski. Vastaisuudessa me osataan varmaan konseptoida tilaisuun enemmän tarpeitamme vastaavalla tavalla esimerkiksi erillisen yhteispresentaation osalta. Mikko Junttila / Mikfast: Kiitos, mukavaa oli oli olla mukana -Sakari Kiitos itsellesi. Oli kiva käydä ja tutustua uusin ja nähdä vanhoja kamuja. Ensi vuonna tulen myös jos kutsut,.. :) hyvää kevään odotusta terv mikko Hei! Tapahtumaan osallistuminen oli meille Datakuulla todella mukava kokemus. Saimme luotua tapahtumassa paljon kontakteja ja työhakemuksia on alkanut tulemaan kiitettävästi. Pidetään ensi vuoden tapahtuma korvan takana mielessä :) Maija Pohjolainen, Trapesti Oy: Hei! Kiitos kuvista! Oli tosi mukava tapahtuma ja selkeesti kaikki toimi vielä paremmin kuin viime vuonna. :) - Maija + trapestilaiset Ensi vuoden tapahtumaan toivoisin pientä muutosta. Kullakin yrityksellä oli mahdollisuus esitellä itseään ja työtarjontaansa kymmenen minuutin esitelmässä. Mielestäni tällaista systeemiä pitäisi mainostaa enemmän myös opiskelijoille, koska pitämässäni esitelmässä oli vain kolme ihmistä kuuntelemassa ja jokainen heistä oli jo aiemmin ollut ständillä kuuntelemassa. Itselläni jäi sellainen mielikuva, että opiskelijat eivät edes tienneet tällaisesta esityksestä tai he eivät löytäneet perille (olin siellä perällä pitämässä esitelmää). Ystävällisin terveisin, Antti Honkanen Certified ScrumMaster, Microsoft Student Partner

18 Järjestelyt hoidettu jouhevammin kuin viimevuonna, kiitokset sujuvasta toiminnasta Erityinen kiitos kahvipöydästä! Korviimme kantautui, että yritysten nimet eivät oikein erottuneet pöytien Tuuni-kylteistä. Itse olettaisin kuitenkin, että näiden tarkoitus on kuitenkin lähinnä osoittaa osallistujayritykselle paikkansa, ja hän itse huolehtii pisteensä ulkoasusta. Nämä erillisissä tiloissa käytävät yritysesittelyt pitäisi saada jotenkin opiskelijaystävällisemmäksi. Esityksiin ei monikaan ottanut osaa, ja ryhmässämme ideoitiin mm. pikatreffi -tyylistä vaihtoehtoa, jossa opiskelija ja työnantaja voisivat rauhassa keskustella. Kiitos tapahtuman järjestämisestä, oli hienoa olla taas mukana! :) Päivi Rasinkangas / Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto: Hei ja suurkiitokset sinulle erinomaisesti järjestetystä tapahtumasta! T. Päivi -- Virpi Ollila Markkinointipäällikkö Trapesti Oy OPISKELIJAT vähemmän rekry-yrityksiä enemmän yrityksiä, monipuolisempi tarjonta; ei paljon teollisuuden edustajia useammin, lisää tällaisia tapahtumia kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoille enemmän standeja (monessa palautteessa) tiedotus hieman aikaisemmin ja tarkemmin tunnit voisi perua, ettei tarvitse lintsata tunnilta lisää TIK-puolelle suuntautuneita yrityksiä (monessa palautteessa) lisää kesätyöpaikkoja, työpaikkoja, harjoittelupaikkoja oikeuslinjalle soveltuvia harjoittelun tarjoajia enemmän yritysten nimet eivät tahdo näkyä, jos standin edessä väkeä enemmän tietoa kv-opiskelijoille hyvä tapahtuma pankki/vakuutusalalle hakeville, muille ei isompi tila, aika meluista sermeja pisteiden välille (äänet sekottuu) enemmän konkreettisia mahdollisuuksia työllistyä hieno, loistava tapahtuma enemmän pienempiä paikallisia yrityksiä selkeämmät standit

19 NÄYTTÖ 2C: 3 Kauppiasyrittäjyyspolku - Työelämälähtöinen ja innovatiivinen konsepti opiskella kauppiasyrittäjäksi Yhteyshenkilöt Lehtori Esa Anttila, , Liiketalouden yksikkö Koulutuspäällikkö Matti Vornanen, , Ruokakesko Koulutuspäällikkö Mari Vieno, , Ruokakesko Rekrytointisuunnittelija Anna-Maija Manninen, , Ruokakesko Toimii näyttönä myös kohteeseen 2a Tutkintotavoitteinen koulutus. Tiivistelmä Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä opiskelijan on mahdollista opiskella kauppiasyrittäjäksi. Kauppiasyrittäjyyspolku on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Kauppiasyrittäjyyden opintokokonaisuus on tarjolla opetussuunnitelman yrittäjyysopinnoissa. Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä. Opintojaksoihin sisältyy sekä tenttejä että harjoituksia. Pääpaino arvioinnissa on kuitenkin harjoitustehtävillä. Kauppiasyrittäjyyspolku koostuu seuraavista opintojaksoista: 1. Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5op 2. Vähittäiskaupan kilpailukeinot 5op 3. Kaupan henkilöstöjohtaminen 5op 4. Toiminnan suunnittelu ja seuranta 5op Tämän lisäksi polulle lähteneet opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun K-ryhmässä ja he voivat tehdä opinnäytetyön K-ryhmälle. Kesko huolehtii harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. Kauppiasyrittäjyyspolun suorittaminen ei kuitenkaan sido opiskelijaa millään tavalla vaan hän voi opiskelun päätyttyä mennä vaikka K-ryhmän kilpailijan palvelukseen.

20 Tausta Aloite opintokokonaisuuden luomiseen tuli Keskon taholta, mutta liiketalouden yksikössä oltiin yhteistyöstä heti erittäin kiinnostuneista. Yhteistyössä kauppiasyrittäjyysopinnoissa molempien osapuolten tavoitteet kohtaavat. Ruokakesko saa uuden väylän kasvattaa kauppiasreserviä (kuva 1) ja liiketaloudenyksikkö voi tarjota vähittäiskaupanalan yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille uuden ja mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa osaamistaan. Kauppiasyrittäjyyspolun pilotointi aloitettiin syksyllä 2008 Oulun seudun, Turun, Jyväskylän sekä Haaga-Helian ammattikorkeakouluissa. Pilotoinnin jälkeen ohjelmaa on jatkuvasti kehitetty eri osapuolilta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Kauppiasyrittäjyysopintojen ja yhteistyön tavoitteita ovat olleet: 1. Edistää yrittäjyyden ja kaupan alan kiinnostavuutta. 2. Kannustaa yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria jo varhaisemmassa vaiheessa yrittäjyyteen ja kauppiasuralle. 3. Tavoitteena on lisätä työelämäyhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yritysten välillä. a) Konkreettiset toimeksiannot kehittämistehtävät, opinnäytetyöt, harjoittelu b) Oppiminen aidossa ympäristössä 4. Verkostoituminen (opiskelijat+ henkilökunta+ yritykset). a) Jatkuva keskusteluyhteys kaupan alan tarpeista koulutuksen suhteen b) Avaa mahdollisuuksia myös muille yritysyhteistyökuvioille Koulutuksen toteutus Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat yksikön opetustarjonnassa osana yrittäjyysopintoja. Lisäksi opiskelijaintrassa on kauppiaan opintopolku, johon on koottu liiketalouden yksikön opetustarjonnassa olevia muita opintojaksoja, jotka edesauttavat kauppiasurasta haaveilevan opintovalintoja (LIITE 1. Kauppiasyrittäjän opintopolku). Opintoja markkinoidaan opiskelijoille yksikön valintamessuilla, opiskelijaintra Oivassa, yksikön ilmoitustauluilla ja tutoropettajien avulla. Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus tutustua vähittäiskaupan toimintaan ja K-kauppiasyrittäjyyteen, kuitenkin niin, että opiskelijan toivotaan ennen kauppiasyrittäjyysopintoja opiskelleen pakollisia perusopintoja. Kaikkien opintoja suorittamaan lähtevien kanssa käydään kahdenkeskinen keskustelu, jossa jo yritetään selvittää opiskelijan lähtötilanne ja motivaatio. Kauppiasyrittäjyysopintoja ei ole tarkoitettu massoille vaan alasta kiinnostuneille. Opiskelijan oman motivaation vahvistuessa voi opintoja jatkaa perehtymällä yhä syvemmälle kauppiasyrittäjänä toimimiseen. Kuva 1. Ruokakeskon K-kauppiastreinee-ohjelmaan valinta.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 6/2016 Aika: Torstaina 15.12.2016 klo 17.00. Paikka:

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Aika: Maanantaina klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 4/2012 Aika: Maanantaina 19.3.2012 klo 17.03 18.54 Paikka:

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot 30 op 19.1.2012-30.11.2012 KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Opetuksen johdon foorumi

Opetuksen johdon foorumi Opetuksen johdon foorumi 6.6.2017 helenatompuri Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto www. t y y l i h a n

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 emeritusprofessori Paavo Okko Auditointiryhmän

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 10.11.2008 klo 12.30 14.05. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Valosta vetovoimaa Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet

Valosta vetovoimaa Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet 1/5 KOKOUSTIEDOT Aika pe 17.5.2013 klo 13-14.52 Paikka Oulu10, neuvotteluhuone 156 (Os. Torikatu 10, Oulu) Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet: Pj Henrika Pihlajaniemi Risto Vuoria Henna Ukonmaanaho Jouko

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin.

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. HEISSAN! Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. AIKATAULU Opiskelijoiden ilmoittautuminen kursseille

Lisätiedot

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja Oma yritys Wanha Satama 19.-20.3.2013 HAAGA-HELIA kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 18.3.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Paikka: Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: Kaisa Köykkä Jeremias Mäkinen Outi Korpiluoma (poistui kohdassa 10) Jeremias

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot