c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö"

Transkriptio

1 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

2 2C Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö SISÄLLYS 2c:1 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa 2c:2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä Toimii näyttönä myös kohteeseen 2d 2c:3 Kauppiasyrittäjyyspolku - Työelämälähtöinen ja innovatiivinen konsepti opiskella kauppiasyrittäjäksi toimii näyttönä myös kohteeseen 2a 2c:4 Taikahuilu-ooppera. Yhteistyö koulutusohjelmien kesken sekä sidos ryhmien kanssa. Toimii näyttönä myös kohteeseen 2b 2c:5 Showtanssin suuntautumisvaihtoehdon perustaminen 2c:6 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun opetustoimen välinen koulutus- ja kehittämisyhteistyö 2c:7 Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti. Oulun kaupungin lukio den tutorkoulutus: ryhmässä toimiminen sekä hyvinvointi- ja terveys päivä Toimii näyttönä myös kohteeseen 5b Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut näytöt: 2A:1 Osaamisperustaisten opintosuunnitelmien ja osaamislähtöisten oppimisprosessien kehittäminen 2A:8 Ammatillisen opettajakorkeakoulun harjoittelu 2B:2 epooki Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2B:3 Opetuksen ja tki-työn integroinin kehittäminen Innomajakka-hankkeessa 2B:4 Viestinnän osaston projektit avaimena oppimiseen ja työelämään 2B:5 HYTKE- hyvinvointiteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus 2D:8 Erasmus harjoittelukonsortio. Yhteistyöllä ja yhteisellä hallinnolla laatua, näkyvyyttä ja liikkujia kansainväliseen Erasmus-harjoitteluun. 4:5 Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 5B:2 Erikoistumisopintojen vaikuttavuuskysely 5B:3 Oulun Eteläisen hyvinvointiverkoston koordinointi- ja työelämäyhteistyö

3 Kohteen alussa esitellään, miten yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa ymmärretään (ks. NÄYTTÖ 2c:1). Sidosryhmäyhteistyö on tunnistettu yhdeksi kehittämiskohteeksi; sitä on määritelty ja sidosryhmät on luokiteltu sekä Oamkin että yksiköiden tasolla (ks. NÄYT- TÖ 4:5). Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus todentuu esimerkkien kautta. Oamkin toimintaa kehitetään kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa: opintoja suunnitellen (ks. NÄYTÖT 2a:1, 2a:8, 2c:3, 2c:4 ja 2c:5), täydennyskoulutusta toteuttaen (ks. NÄYTÖT 2c:6 ja 5b:2), erilaissa projekteissa ja yhteistyöhankkeissa toimien (ks. NÄYTÖT 2c:2, 2c:7, 2b:4, 2b:5 ja 2d:8) sekä työelämäyhteistyötä yhteisesti kehittäen (ks. NÄYTÖT 2b:3 ja 5b:3). Oamkin www-sivujen kautta julkaisusarja epookin tutkimus- ja kehitystyön artikkelit ja raportit ovat sekä korkeakouluyhteisön että ulkoisten sidosryhmien saatavilla (ks. NÄYTTÖ 2b:2).

4 NÄYTTÖ 2C: 1 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa Toimintaympäristö Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiassa 2015 on määritelty, että Oamk toimii ja vaikuttaa Pohjois-Suomessa. Pääasiallinen toiminta-alue on vajaan asukkaan Pohjois-Pohjanmaa ja etenkin Oulun seutu. Oamkin toimipisteet ovat Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa. Oamkin pääasiallisen toiminta-alueen, Pohjois-Pohjanmaan erityispiirteitä ovat ikärakenteeltaan nuori väestö sekä huomattavat panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Suuri osa maakunnan kasvavasta ja ikärakenteeltaan nuoresta väestöstä, tuotannosta, yritystoiminnasta ja siten myös koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta keskittyy Oulun seudulle. Yhteiskunnallinen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja aluekehitystyön määrittely Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisella ja alueellisella vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä merkitystä ja muille toimijoille lisäarvoa tuovaa vaikutusta, joka sen toiminnalla on yhteiskunnassa ja erityisesti toiminta-alueellaan. Ammattikorkeakoulun toiminnan vaikuttavuus yhteiskunnassa kytkeytyy siihen, miten se onnistuu kommunikoimaan toimintaympäristössään ja järjestämään toimintansa sen tarpeita vastaavaksi. Suuri osa ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on integroituneena ja toteutuu perustehtävien, alueen tarpeisiin vastaavan nuorisoasteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön kautta. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa täydennyskoulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tavoitteena elinikäinen oppiminen. Alueellisten toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminnan tuloksia ovat ammatillisen asiantuntijuuden ja ammattien, korkeakouluopetuksen sekä elinkeino- ja kulttuurielämän kehittyminen. Perustehtävien lisäksi ammattikorkeakoululla on yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä velvoitteita, etenkin henkilökunnan aktiivinen osallistuminen alueellisten kehittäjäyhteisöjen toimintaan asiantuntija- ja kehittäjäroolissa. Ammattikorkeakoulun toimijoilla on myös velvoite levittää ja julkaista tutkimus- ja kehitystyössä sekä hanketoiminnassa tuotettua tietoa. Ammattikorkeakoulun näkyminen ja tunnettuus etenkin toiminta-alueellaan on vaikuttavuuden perusedellytys. Oamk on sitoutunut profiloimaan toimintaansa, koulutustaan sekä tutkimus- ja kehitystyötään erityisesti Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimuksessa määritellyille aloille. Yhteistyökumppaneiden aikomuksena on suunnitella ja toteuttaa innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja korkeampaa koulutusta sekä niihin perustuvaa yritystoimintaa tukevia kehittämishankkeita itsenäisesti, keskenään ja yhdessä muiden koti- ja ulkomaisten osapuolten kanssa. Profiloitumisen tavoitteena on, että strategisen kehittämisen tarvitsemat panostukset ja vaikutukset näkyvät sekä alueellisessa että kansainvälisessä yhteistyössä ja toiminnassa. Alueelliset toimijat haluavat nähdä Oamkin tulevaisuudessa aktiivisesti yritysrajapinnassa kasvua edistävänä ja ennakkoluulottomana uutta luovana toimijana. Oamk kantaa vastuuta koko Pohjois-Suomen elinkeinotoiminnan kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta yhdessä alueen muiden korkeakoulujen kanssa. Seuranta ja arviointi Ammattikorkeakoulu yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja aluekehitystyötä tehdessään tulee olla yhteistyössä paitsi työelämän myös muiden toiminta-alueella vaikuttavien koulutus- ja tutkimus- sekä alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja aluekehitystyön seuraamisen kannalta keskeistä on elinkeino- ja työelämältä kerätty palaute ja sen käsittely. Työelämä voidaan ajatella ammattikorkeakoulun asiakkaana, ja sen vuoksi palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on ensisijaisen tärkeää toiminnan laadun varmistamisen kannalta. Työelämäpalautetta saadaan harjoittelupaikoista, opinnäytetöiden toimeksiantajilta, alumneilta, tutkimus- ja kehitystyön yhteistyökumppaneilta sekä työelämäpalautekyselyistä ja sidosryhmähaastatteluista. Palautetta ja painetta muutoksiin voi tulla myös organisaation sisältä, henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Muuta sidosryhmäpalautetta saadaan rahoittajilta, alueen muilta koulutus-, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioilta sekä elinkeinoelämän järjestöiltä, kuten alueen yrittäjäjärjestöltä ja kauppakamarilta. Alueen elinkeino- ja työelämältä tulevaa viestiä ja palautetta käsitellään ammattikorkeakoulutasolla yksikönjohtajien kokouksissa ja yksikkötasolla osastonjohtajien kokouksissa ja koulutusohjelmatiimeissä.

5 NÄYTTÖ 2C: 2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä Yhteyshenkilöt: Lehtori Jukka Köngäs, , Liiketalouden yksikkö Yliopettaja Jouko Isokangas, , Liiketalouden yksikkö Lehtori Katja Aalonen, , Liiketalouden yksikkö Tuntiopettaja Matti Sippola, , Liiketalouden yksikkö Lehtori Nina Kukkonen , Liiketalouden yksikkö Yrityspalvelusihteeri Päivikki Kaakinen, , Liiketalouden yksikkö Tiivistelmä Työllistyminen ja sen edistäminen on eräs keskeisistä liiketalouden yksikön tavoitteista. Työllistymistä on pyritty edistämään lukuisilla eri tavoilla, joista osa on ollut toiminnassa jo vuosia ja osa uudempia toimintamalleja. Tässä näytössä kuvataan kolme osa-aluetta työllistymisen kehittämisestä liiketalouden yksikössä. Näitä esimerkkejä ovat Yrityshautomo, Trapesti Oy ja Tuunitapahtuma. Yrityshautomo Oulun seudun ammattikorkeakoulun yrityshautomossa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa ideaa liiketoimintasuunnitelmaksi ja mahdollisuuksien myötä edelleen toimivaksi yritykseksi. Yrityshautomo-opinnot on tarkoitettu kaikille Oamkin opiskelijoille. Yrityshautomon strategisina tavoitteina on tunnistaa yrittäjähenkiset opiskelijat yksikkökohtaisen yhteistyön avulla, toteuttaa laadukasta, yhdenmukaista ja läpinäkyvää hautomotoimintaa sekä hyödyntää monipuolisesti asiantuntijaverkostoja. Yrityshautomon toiminnan tavoitteena on tuottaa osaamista, joka edistää liiketoimintamahdollisuuksien etsintää, havaitsemista ja hyödyntämistä sekä yrittäjämäistä toimintaa organisaation jäsenenä. Opintojaksojen aikana opiskelija saa neuvoja ja konsultointia asiantuntijoilta ja ohjaajilta. Lisäksi yrityshautomo-opinnoista saa opintopisteitä. Yrityshautomo-opinnot ovat laajuudeltaan 3-18 opintopistettä. Yrityshautomo-opinnot ovat tarjolla vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa. Jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen yrityshautomo-ohjaaja ja opiskelun pohjana toimii esihautomo-opintojen työkirja, liiketoimintasuunnitelmaohjelmisto sekä seminaarit. Oamkin yrityshautomo-opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 1. Oman liikeidean kehittäminen esihautomossa, 9 op (LIITE 1: Opiskelijan polku esihautomossa) 2. Oman yrityksen toiminnan kehittäminen hautomossa, 3-9 op (LIITE 2: Opiskelijan polku hautomossa). Ensimmäisen opintojakson osaamistavoitteet ovat: Opiskelija osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuden ja osaa laatia liiketoimintasuunnitelman liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja sekä osaa rakentaa ja hyödyntää tukiverkostoa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden vaatimukset. Opiskelija laatii joko uuden liiketoimintasuunnitelman tai kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaa, jota asiantuntijat, ohjaavat opettajat ja rahoittajat arvioivat. Opintojakson sisältö on: Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen, liiketoimintamahdollisuuden luominen, strateginen liiketoimintakonsepti. Liiketoiminnan suunnitteluun liittyvien työkalujen hallinta käytännössä. Omien yrittäjyysvalmiuksien arviointi. Tukiverkosto yritystoiminnan suunnittelussa. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen/kehittäminen. Liiketoimintasuunnitelman arviointi. Toisen opintojakson osaamistavoitteet ovat: Opiskelija osaa hyödyntää havaitsemansa liiketoimintamahdollisuuden perustamalla ja organisoimalla yrityksen toiminnan laatimansa liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Opiskelija kykenee toimimaan yrittäjänä kannattavalla tavalla. Opiskelija osaa kehittää perustamansa yrityksen toimintaa tukiverkoston, sidosryhmäpalautteiden ja seminaarityöskentelyn avulla. Opintojakson sisältö on: Liiketoimintamahdollisuuden hyödyntäminen rakentamalla toimiva liiketoimintakonsepti. Yrityksen toiminnan käynnistäminen.

6 Liiketoiminnan kehittäminen. Tukiverkoston rakentaminen ja hyödyntäminen. Yhteistyö alueen muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Liiketoiminnan arviointi. Hautomotoiminta käynnistettiin liiketalouden yksikössä Oamkin yhteinen hautomo perustettiin Oamkin yrityshautomossa opiskelee keskimäärin 60 henkilöä. Vuosittain opintopisteitä suoritetaan noin 250 ja noin 6-10 uutta yritystä perustetaan. Toimintaa seurataan yrityshautomon omilla Balanced Scorecard-mittareilla. Trapesti Oy Liiketalouden yksikössä toimiva opiskelijayritys Trapesti mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen käytännössä. Toimeksiannot yritykselle tulevat yrityksiltä. Tuotteina yrityksellä on mm. www-sivut, markkinointitutkimukset ja kirjanpitotyöt. Yritysmuoto on osakeyhtiö, joka mahdollistaa myös hallitustyöskentelyn oppimisen. Trapesti on opiskelijayritys, joka toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä. Trapesti on osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat Oulun Tradenomiopisekelijat r.y., Liiketalouden yksikön opettajia, opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijayritys perustettiin vuonna Idean takana oli silloinen yksikön johtaja Paavo Similä ja lehtori Esa Anttila. Esa Anttila toimi alkuvuosina Trapestin ohjaavana opettajana. Trapestin idea on tapa oppia. Trapesti mahdollistaa opiskelijan oppimisen käytännössä. Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja liiketaloudellisen osaamisen edistäminen sekä kannustus yrittäjyyteen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää ammatillista osaamistaan viihtyisässä ympäristössä luoden kontakteja työelämään. Trapesti on yritys, joka tuottaa liiketalouden ja informaatioalan palveluja opiskelijatöinä. Myytävinä tuotteina ovat mm. www-sivut, markkinointitutkimukset ja kartoitukset, kirjanpitotyöt sekä konsultointi esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä yrityksissä. (sivut ovat tällä hetkellä uudistustyön alla) Opiskelijoita rekrytoidaan joka vuosi. Kaikki liiketalouden yksikön opiskelijat voivat hakeutua työskentelemään Trapestille. Opiskelijayrityksessä työskentelee opiskelijoita noin 8 kerrallaan, vuoden verran, josta opiskelija saa 15 opintopistettä. Työntekijöiden määrä riippuu toimeksiantojen määrästä. Toimeksiantojen lisääntyessä palkataan lisää projektityöntekijöitä. Palkkana he saavat joko rahaa tai opintopisteitä. Työntekijöiden nimikkeitä ovat: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja, projektipäällikkö, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö, markkinointipäällikkö, IT-päällikkö ja projektityöntekijä. Työntekijöille tehdään kuvaus työtehtävistä (LIITE 3. Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva, Taloussuunnittelijan työtehtävät) Trapestin hallitus kokoontuu kerran kuussa. Hallitustyöskentelyssä käydään läpi osakeyhtiön toimintaan kuuluvia asioita (LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja). Myös Trapestin hallituksen työntekijät vaihtuvat vuosittain. Vuoden kestävästä hallitustyöskentelystä opiskelija saa 5 opintopistettä. Opiskelijayrityksen toimintaan osallistuu aktiivisesti Liiketalouden yksikön opettajia ja henkilökuntaa, opiskelijoita sekä paikallisia yrityksiä. Tällä hetkellä hallituksessa toimii myös entisiä Liiketalouden yksikön opiskelijoita. Toimintaa suunnitellaan joka vuosi uuden hallituksen kokoontuessa ensimmäistä kertaa. Opiskelijoille asetetaan tavoitteet vuodelle ja niitä seurataan BSC- taulukolla. (LIITE 6: Trapesti Oy:n mittarit) Jokaisessa hallituksen kokouksessa on toimitusjohtajan katsaus, jossa näitä mittareita seurataan ja vuoden lopussa on yhteenveto toiminnasta. Tuloksena Trapestissa toimimisesta opiskelijat kertovat saaneensa opintopisteiden lisäksi hyvää työkokemusta sekä suhteita liike-elämään. Opiskelijat ovat kokeneet, että työpaikan löytyminen on ollut helpompaa Trapestissa toimimisen jälkeen. Tuuni-tapahtuma Tausta Idea Tuuni-tapahtumasta tuli työelämän edustajalta keväällä Yksikön viestintäryhmä alkoi työstää ideaa ja nimesi työryhmän toteuttamaan tapahtuman. Työryhmään kuului viestintäryhmän edustajia ja opiskelijoita. Ensimmäinen tapahtuma, Tuuni08, järjestettiin Tapahtumaan kutsuttiin yksikön yhteistyökumppaneita; yrityksiä ja yhteisöjä. Tapahtuman tavoitteena on ollut opiskelijoiden ja työnantajien yhteistyön kehittäminen ja kontaktien luominen. Tapahtuma on tarkoitettu yksikön opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kuvaus Tuuni-tapahtuma on järjestetty neljä kertaa vuosina Työnantajia on ollut paikalla keskimäärin noin 32 kpl eli juhlasali on ollut aina täynnä. Useat työnantajat ovat olleet paikalla vuosi toisensa jälkeen. Tapahtumassa yritykset ja yhteisöt ovat esitelleet toimintaansa, tarjonneet harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöaiheita, projektitöitä ja työpaikkoja. Tapahtumaan osallistuvat työnantajat, yksikön opiskelijat, henkilökunta, opiskelijayritys sekä opiskelijajärjestöt. PDCA-sykli Tuuni-tapahtuman suunnittelu aloitetaan syksyllä viestintäryhmän kokouksessa, jossa tapahtumalle nimetään työryhmä. Työryhmää on vetänyt joka vuosi yksikön yrityspalvelusihteeri. Työryhmään pyydetään joka vuosi uudet opiskelijajäsenet.

7 Tuuni-työryhmän ensimmäinen palaveri aloitetaan aina edellisvuoden palautteiden purkamisella. Tuuni-työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tapahtuma toteutetaan vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa. Tapahtumaan kutsutaan yrityksiä ja yhteisöjä Oulun alueelta, mm. tilitoimistoja, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, teollisuutta, kaupan alaa, it-alaa, kirjastoja, kaupunginvirastoja, valtionvirastoja jne. (LIITE 6: Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010). Sähköpostikutsuja tapahtumaan lähtee noin 300 kpl. Messumuotoinen tapahtuma rakennetaan siten, että työnantajien olisi mahdollisimman helppo tulla paikalle. Tapahtuma on maksuton. Jokaisen Tuuni-tapahtuman jälkeen lähetetään kiitosviestin työnantajille Ko. viestissä pyydetään myös palautetta työnantajilta. Palautteet käsitellään aina Viestintäryhmän palaverissa. Työnantajilta on kerätty avoimia palautteita sähköpostitse joka vuosi. Opiskelijoilta on kerätty kahtena vuotena kirjallisia palautteita. Palautteiden pohjalta tapahtumaa kehitetään (LIITE 7: Palautetta Tuuni-tapahtumasta vuonna 2011). Mm. vuonna 2009 tapahtumaan järjestettiin Tuunaa cv standi, jossa opiskelijat luetuttivat omia työpaikkahakemuksiaan ja cv:tään. Ko. standi on ollut Tuuni-tapahtumassa nyt vuosittain sen saaman suosion perusteella. Vuonna 2011 uutuutena järjestettiin sidosryhmien tietoiskut. Toive tietoiskuista tuli sidosryhmien edustajilta ja opiskelijoilta. Vaikutukset ja tulokset Tuuni-tapahtuma on todettu Liiketalouden yksikölle merkittäväksi tapahtumaksi, johon opiskelijat ja työnantajat osallistuvat mielellään. Opiskelijat ovat luoneet kontakteja työnantajiin. Opiskelijat ovat löytäneet harjoittelupaikkoja, opinnäytetyönaiheita tapahtuman kautta. Tapahtuma on siten päätetty järjestää kaksi kertaa vuodessa. Tapahtumalle on saatu myös näkyvyyttä mediassa; radiohaastattelut on annettu Radio Pookiin, Radio Megaan ja Oulu-radioon. LIITTEET LIITE 1. Opiskelijan polku esihautomossa LIITE 2. Opiskelijan polku hautomossa LIITE 3. Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja LIITE 5. Trapesti Oy:n mittarit LIITE 6. Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010 LIITE 7. Palautetta Tuuni-tapahtumasta vuonna 2011

8 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 1: Opiskelijan polku esihautomossa

9 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 2: Opiskelijan polku hautomossa

10 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 3: Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva, Taloussuunnittelijan työtehtävät Taloushallinnon juoksevien asioiden hoitaminen Laskujen maksu nettipankin kautta Myyntilaskujen seuraaminen numerointi, alv:t jne. (Yasema à Trapesti à - Talous à Trapesti à Myyntilaskut 2009) Palkanlaskenta: Palkanmaksumääräysten mukaan, kuukauden viimeinen päivä Excel-pohjat palkkalaskelmille ja palkkakorteille löytyvät seuraavan polun takaa: Y-asema à Trapesti à Talous à Trapesti à Palkat Palkkojen maksu nettipankin kautta Ilmoitus työnantajasuorituksista (tas) kuukausittain tehtävä myös sellaisilta kuukausilta, jolloin ei ole maksettu palkkoja (nolla-ilmoituksen voi tehdä myös useammalta kuukaudelta kerrallaan): Valvontailmoitus, tas (ennakonpidätys + työnantajan sotu) Eräpäivä seuraavan kuukauden 10. pv Työnantajasuoritusten maksu: Nettipankin kautta, pohjaksi edellisen kuukauden maksu Viesti: 30 = kkvv (esim. 0109), 80 = enn.pid. ( ), 81 = sotu ( ) Eräpäivä seuraavan kuukauden 10. pv Ilmoitus työeläkkeistä kuukausittain: à TyEL-tilapäiskäyttäjät à TyEL-kuukausiilmoitus Eräpäivä seuraavan kuukauden 20. pv Työeläkkeiden maksu: Itellan palvelu avaa laskun suoraan nettipankkiin Eräpäivä seuraavan kuukauden 20. pv Palkkakorttien päivitys Vuosi-ilmoitus Verohallinnolle kaikista vuoden aikana maksetuista palkoista: Tammikuun loppuun mennessä Palkka-ilmoitus Tapiolaan: Helmikuun loppuun mennessä Vuoden alussa päivitettävä: Työntekijän TyEL Työntekijän työttömyysvakuutus Työnantajan sotu Verokortit vaihtuvat 1.2. Kirjanpito: Tilikausi Tilinpäätös huhtikuun loppuun mennessä Juokseva kirjanpito ollut tähän saakka maksuperusteinen à pitäisi siirtyä suoriteperusteiseen kirjanpitoon Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuun 15. pv (esim. tammikuun kirjanpidon on oltava valmis 15.3.) ALV-ilmoitus Verohallinnolle kuukausittain (tehtävä myös sellaisilta kuukausilta, jolloin ei maksua): Valvontailmoitus, alv Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuukauden 15. pv ALV:n maksu: Nettipankin kautta, pohjaksi edellisen kuukauden maksu Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuukauden 15. pv

11 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA (3) HALLITUKSEN KOKOUS 4/2010 Aika Tiistai Paikka Trapesti Oy:n toimisto Paikalla 1 Kokouksen avaus Jäsenet: Minna Hinttala, puheenjohtaja Hilkka Höyhtyä Anna-Riikka Kaurtola Linda Vesterinen Maija Tahkola Juho Jormanainen, varajäsen Muut: Niko Impiö, toimitusjohtaja Matti Sippola, ohjaava opettaja Katja Aalonen Trapestin työntekijät: Satu Hyrkäs Sami Lehto Maija Pohjolainen Jussi Vänskä Puheenjohtaja Hinttala avasi kokouksen kello Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Päätös: Valitaan kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja Sihteeriksi valittiin Juho Jormanainen ja pöytäkirjantarkastajaksi Maija Tahkola ja Hilkka Höyhtyä. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen Trapesti Oy, Teuvo Pakkalan katu OULU, P Y , ALV-rekisterissä

12 PÖYTÄKIRJA (2) 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 5 Kevään kokousjärjestelyt Esitys: Päätös: Sovitaan kevään kokouspäivät ja kierrätetään sihteerin vuoroa niin että jokainen hallituksen jäsen toimii sihteerinä vuorollaan Huhtikuun kokous klo ja toukokuun kokous klo Trapestin tämänhetkinen toiminta ja tulevaisuuden visio Väistyvä toimitusjohtaja, Niko Impiö, valaisi uutta hallitusta yrityksen toiminnasta, sen tilasta ja tulevaisuuden visioista. 7 Hallituksen rooli Trapestin toiminnan tukemisessa 8 Nimitykset Keskustelu merkittiin tiedoksi. Esitys: Päätös: Minna Hinttala esitti Maija Pohjolaista uudeksi toimistusjohtajaksi Esitys hyväksytty. Maija Pohjolainen valittiin Trapesti Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Samalla lisätään Maija Pohjolaiselle tilinkäyttöoikeudet ja hankitaan pankkikortti tilille. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Niko Impiöltä. 9 Uusien työntekijöiden ja hallituksen jäsenten perehdytys Esitys: Päätös: Pidetään uusille hallituksen jäsenille sekä työntekijöille yhteinen perehdyttämistilaisuus pidetään Trapestin perehdytyspäivä klo alkaen. 10 Tilintarkastuskertomuksen läpikäynti Käydään läpi tilintarkastajan antama lausunto viime vuoden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen. Annetaan opinnäytetyön aiheeksi Taloushallinto Trapestissa. Trapesti Oy, Teuvo Pakkalan katu OULU, P Y , ALV-rekisterissä

13 ! PÖYTÄKIRJA (3) 11 Arvo-osuustilin avaaminen Esitys: Tehdyn sijoitussuunnitelman pohjalta avataan arvo-osuustili trapestille Päätös: Hyväksytään esitys 12 Muut ajankohtaiset asiat Hankitaan tilintarkastaja Ulla Reinikaiselle lahja. 13 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Minna Hinttala puheenjohtaja Juho Jormanainen kokouksen sihteeri Olen tarkastanut Trapesti Oy:n pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Maija Tahkola pöytäkirjan tarkastaja Hilkka Höyhtyä pöytäkirjan tarkastaja!! "#$%&'()!*+,!"&-./!0$11$2$3!1$(-!45!! 56466!*787,!09!646!:;:!4;;<!!

14 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 5. Trapesti Oy:n mittarit Trapesti - Balanced scorecard kevät 2011 Talous Mittari Kriittiset menestystekijät Liikevaihto Tulostavoite % Liiketoiminnan muiden kulujen osuus liikevaihdosta % Asiakkuus Mittari Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväisyys 1 viiva 5 Asiakkaiden määrä Toistuvat asiakkuudet Tunnettuus Henkilöstö Mittari Kriittiset menestystekijät Projektityöntekijöiden määrä hlö / tarve Hakemuksia per vakituinen tehtävä hlö / tehtävä Projektityöntekijöiden osaaminen Mittarin tavoitearvo % liikevaihdosta 25 % liikevaihdosta Mittarin tavoitearvo Mittarin tavoitearvo Toimenpiteet BSC:n mukaiset Toimenpiteet Toimenpiteet Kysely / kehityskeskustelu projektin jälkeen Projektit Mittari Mittarin tavoitearvo Kriittiset menestystekijät Aikataulun onnistuminen Reklamaatiot Projekti- ja tuotekohtaiset katteet % 20 % Toimenpiteet

15 Missio: Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Tj Tuloslaskelma ja liikevaihto/kk Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä

16 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 6. Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010 Mukana olevat yritykset ja yhteisöt: 29. Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali Ajatus Aktia Pankki Oyj Belleviews Oy Coronaria Hoitoketju Oy Darwin Media Oy Dooranet Oy DreamIt Elokuvateatteri Studio Eubicom Oy HappyWise Oy ISS Security Oy Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola Kesko Kiimingin kunta/kirjastopalvelut Mainostoimisto Rapid River MammuttiHirsi Netox Oy Nordea Pankki Novia Finland Oy Oamkin Liiketalouden yksikkö: InnoMajakka-, Kilpa- ja SLK-hankkeet Oamkin Liiketalouden yksikkö: Tuunaa cv/pimp your cv Oulun Elokuvakeskus ja kirjasto Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Oulun Osuuspankki Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Oulu Sampo Pankki Oyj, Oulun Rotuaarin konttori Staffpoint Taitonetti Ky Talenom Oy Tilitoimisto Simo Salonen Oy Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry Trapesti Oy Varamiespalvelu Verkkoasema Oy Vientiagentuuri Karppanen

17 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 7: Palautetta Tuuni.tapahtumasta vuonna 2011 Tuuni11 / Palautteet: Sakari Kemppainen / Mainostoimisto Siberia: TYÖNANTAJAT: Kiitokset sinulle myös hyvin järkätystä tapahtumasta. Argenta ja DNA Kauppa mukana myös ensi vuonna. Harri Hautamäki Rekrytointikonsultti gsm fax Henkilöstöpalvelu Argent Oy Kiilakiventie Oulu Hei Päivikki Kiitos oamk:lle kutsuista ja hyvistä järjestelyistä. Kun tilaisuus on vielä hyvässä muistissa, laitan tuoreet kommentit: + aika&opaikka sopiva, tosi mendän pöytä jäi vähän takakaarteeseen + tapahtuman järjestelypuitteet kiitettävät saimme suoran kontaktin + työharjoittelupaikasta kiinnostuneille vastaavanlainen tilaisuus + sykyslle olisi meille hyödyllinen Yhtään negatiivista palautetta en näe aiheelliseski. Vastaisuudessa me osataan varmaan konseptoida tilaisuun enemmän tarpeitamme vastaavalla tavalla esimerkiksi erillisen yhteispresentaation osalta. Mikko Junttila / Mikfast: Kiitos, mukavaa oli oli olla mukana -Sakari Kiitos itsellesi. Oli kiva käydä ja tutustua uusin ja nähdä vanhoja kamuja. Ensi vuonna tulen myös jos kutsut,.. :) hyvää kevään odotusta terv mikko Hei! Tapahtumaan osallistuminen oli meille Datakuulla todella mukava kokemus. Saimme luotua tapahtumassa paljon kontakteja ja työhakemuksia on alkanut tulemaan kiitettävästi. Pidetään ensi vuoden tapahtuma korvan takana mielessä :) Maija Pohjolainen, Trapesti Oy: Hei! Kiitos kuvista! Oli tosi mukava tapahtuma ja selkeesti kaikki toimi vielä paremmin kuin viime vuonna. :) - Maija + trapestilaiset Ensi vuoden tapahtumaan toivoisin pientä muutosta. Kullakin yrityksellä oli mahdollisuus esitellä itseään ja työtarjontaansa kymmenen minuutin esitelmässä. Mielestäni tällaista systeemiä pitäisi mainostaa enemmän myös opiskelijoille, koska pitämässäni esitelmässä oli vain kolme ihmistä kuuntelemassa ja jokainen heistä oli jo aiemmin ollut ständillä kuuntelemassa. Itselläni jäi sellainen mielikuva, että opiskelijat eivät edes tienneet tällaisesta esityksestä tai he eivät löytäneet perille (olin siellä perällä pitämässä esitelmää). Ystävällisin terveisin, Antti Honkanen Certified ScrumMaster, Microsoft Student Partner

18 Järjestelyt hoidettu jouhevammin kuin viimevuonna, kiitokset sujuvasta toiminnasta Erityinen kiitos kahvipöydästä! Korviimme kantautui, että yritysten nimet eivät oikein erottuneet pöytien Tuuni-kylteistä. Itse olettaisin kuitenkin, että näiden tarkoitus on kuitenkin lähinnä osoittaa osallistujayritykselle paikkansa, ja hän itse huolehtii pisteensä ulkoasusta. Nämä erillisissä tiloissa käytävät yritysesittelyt pitäisi saada jotenkin opiskelijaystävällisemmäksi. Esityksiin ei monikaan ottanut osaa, ja ryhmässämme ideoitiin mm. pikatreffi -tyylistä vaihtoehtoa, jossa opiskelija ja työnantaja voisivat rauhassa keskustella. Kiitos tapahtuman järjestämisestä, oli hienoa olla taas mukana! :) Päivi Rasinkangas / Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto: Hei ja suurkiitokset sinulle erinomaisesti järjestetystä tapahtumasta! T. Päivi -- Virpi Ollila Markkinointipäällikkö Trapesti Oy OPISKELIJAT vähemmän rekry-yrityksiä enemmän yrityksiä, monipuolisempi tarjonta; ei paljon teollisuuden edustajia useammin, lisää tällaisia tapahtumia kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoille enemmän standeja (monessa palautteessa) tiedotus hieman aikaisemmin ja tarkemmin tunnit voisi perua, ettei tarvitse lintsata tunnilta lisää TIK-puolelle suuntautuneita yrityksiä (monessa palautteessa) lisää kesätyöpaikkoja, työpaikkoja, harjoittelupaikkoja oikeuslinjalle soveltuvia harjoittelun tarjoajia enemmän yritysten nimet eivät tahdo näkyä, jos standin edessä väkeä enemmän tietoa kv-opiskelijoille hyvä tapahtuma pankki/vakuutusalalle hakeville, muille ei isompi tila, aika meluista sermeja pisteiden välille (äänet sekottuu) enemmän konkreettisia mahdollisuuksia työllistyä hieno, loistava tapahtuma enemmän pienempiä paikallisia yrityksiä selkeämmät standit

19 NÄYTTÖ 2C: 3 Kauppiasyrittäjyyspolku - Työelämälähtöinen ja innovatiivinen konsepti opiskella kauppiasyrittäjäksi Yhteyshenkilöt Lehtori Esa Anttila, , Liiketalouden yksikkö Koulutuspäällikkö Matti Vornanen, , Ruokakesko Koulutuspäällikkö Mari Vieno, , Ruokakesko Rekrytointisuunnittelija Anna-Maija Manninen, , Ruokakesko Toimii näyttönä myös kohteeseen 2a Tutkintotavoitteinen koulutus. Tiivistelmä Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä opiskelijan on mahdollista opiskella kauppiasyrittäjäksi. Kauppiasyrittäjyyspolku on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Kauppiasyrittäjyyden opintokokonaisuus on tarjolla opetussuunnitelman yrittäjyysopinnoissa. Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä. Opintojaksoihin sisältyy sekä tenttejä että harjoituksia. Pääpaino arvioinnissa on kuitenkin harjoitustehtävillä. Kauppiasyrittäjyyspolku koostuu seuraavista opintojaksoista: 1. Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5op 2. Vähittäiskaupan kilpailukeinot 5op 3. Kaupan henkilöstöjohtaminen 5op 4. Toiminnan suunnittelu ja seuranta 5op Tämän lisäksi polulle lähteneet opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun K-ryhmässä ja he voivat tehdä opinnäytetyön K-ryhmälle. Kesko huolehtii harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. Kauppiasyrittäjyyspolun suorittaminen ei kuitenkaan sido opiskelijaa millään tavalla vaan hän voi opiskelun päätyttyä mennä vaikka K-ryhmän kilpailijan palvelukseen.

20 Tausta Aloite opintokokonaisuuden luomiseen tuli Keskon taholta, mutta liiketalouden yksikössä oltiin yhteistyöstä heti erittäin kiinnostuneista. Yhteistyössä kauppiasyrittäjyysopinnoissa molempien osapuolten tavoitteet kohtaavat. Ruokakesko saa uuden väylän kasvattaa kauppiasreserviä (kuva 1) ja liiketaloudenyksikkö voi tarjota vähittäiskaupanalan yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille uuden ja mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa osaamistaan. Kauppiasyrittäjyyspolun pilotointi aloitettiin syksyllä 2008 Oulun seudun, Turun, Jyväskylän sekä Haaga-Helian ammattikorkeakouluissa. Pilotoinnin jälkeen ohjelmaa on jatkuvasti kehitetty eri osapuolilta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Kauppiasyrittäjyysopintojen ja yhteistyön tavoitteita ovat olleet: 1. Edistää yrittäjyyden ja kaupan alan kiinnostavuutta. 2. Kannustaa yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria jo varhaisemmassa vaiheessa yrittäjyyteen ja kauppiasuralle. 3. Tavoitteena on lisätä työelämäyhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yritysten välillä. a) Konkreettiset toimeksiannot kehittämistehtävät, opinnäytetyöt, harjoittelu b) Oppiminen aidossa ympäristössä 4. Verkostoituminen (opiskelijat+ henkilökunta+ yritykset). a) Jatkuva keskusteluyhteys kaupan alan tarpeista koulutuksen suhteen b) Avaa mahdollisuuksia myös muille yritysyhteistyökuvioille Koulutuksen toteutus Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat yksikön opetustarjonnassa osana yrittäjyysopintoja. Lisäksi opiskelijaintrassa on kauppiaan opintopolku, johon on koottu liiketalouden yksikön opetustarjonnassa olevia muita opintojaksoja, jotka edesauttavat kauppiasurasta haaveilevan opintovalintoja (LIITE 1. Kauppiasyrittäjän opintopolku). Opintoja markkinoidaan opiskelijoille yksikön valintamessuilla, opiskelijaintra Oivassa, yksikön ilmoitustauluilla ja tutoropettajien avulla. Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus tutustua vähittäiskaupan toimintaan ja K-kauppiasyrittäjyyteen, kuitenkin niin, että opiskelijan toivotaan ennen kauppiasyrittäjyysopintoja opiskelleen pakollisia perusopintoja. Kaikkien opintoja suorittamaan lähtevien kanssa käydään kahdenkeskinen keskustelu, jossa jo yritetään selvittää opiskelijan lähtötilanne ja motivaatio. Kauppiasyrittäjyysopintoja ei ole tarkoitettu massoille vaan alasta kiinnostuneille. Opiskelijan oman motivaation vahvistuessa voi opintoja jatkaa perehtymällä yhä syvemmälle kauppiasyrittäjänä toimimiseen. Kuva 1. Ruokakeskon K-kauppiastreinee-ohjelmaan valinta.

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 5 L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TUOTTAMAN TIEDON TARKOITUKSENMUKAISUUS ja SAATAv UUS a) korkeakoulun sisällä b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 5A. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle koulutuksen malli Tekijät, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B 15140 LAHTI www.nuorilahti.net Sisällys Tervetuloa

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot