c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö"

Transkriptio

1 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

2 2C Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö SISÄLLYS 2c:1 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa 2c:2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä Toimii näyttönä myös kohteeseen 2d 2c:3 Kauppiasyrittäjyyspolku - Työelämälähtöinen ja innovatiivinen konsepti opiskella kauppiasyrittäjäksi toimii näyttönä myös kohteeseen 2a 2c:4 Taikahuilu-ooppera. Yhteistyö koulutusohjelmien kesken sekä sidos ryhmien kanssa. Toimii näyttönä myös kohteeseen 2b 2c:5 Showtanssin suuntautumisvaihtoehdon perustaminen 2c:6 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun opetustoimen välinen koulutus- ja kehittämisyhteistyö 2c:7 Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti. Oulun kaupungin lukio den tutorkoulutus: ryhmässä toimiminen sekä hyvinvointi- ja terveys päivä Toimii näyttönä myös kohteeseen 5b Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut näytöt: 2A:1 Osaamisperustaisten opintosuunnitelmien ja osaamislähtöisten oppimisprosessien kehittäminen 2A:8 Ammatillisen opettajakorkeakoulun harjoittelu 2B:2 epooki Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2B:3 Opetuksen ja tki-työn integroinin kehittäminen Innomajakka-hankkeessa 2B:4 Viestinnän osaston projektit avaimena oppimiseen ja työelämään 2B:5 HYTKE- hyvinvointiteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus 2D:8 Erasmus harjoittelukonsortio. Yhteistyöllä ja yhteisellä hallinnolla laatua, näkyvyyttä ja liikkujia kansainväliseen Erasmus-harjoitteluun. 4:5 Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 5B:2 Erikoistumisopintojen vaikuttavuuskysely 5B:3 Oulun Eteläisen hyvinvointiverkoston koordinointi- ja työelämäyhteistyö

3 Kohteen alussa esitellään, miten yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa ymmärretään (ks. NÄYTTÖ 2c:1). Sidosryhmäyhteistyö on tunnistettu yhdeksi kehittämiskohteeksi; sitä on määritelty ja sidosryhmät on luokiteltu sekä Oamkin että yksiköiden tasolla (ks. NÄYT- TÖ 4:5). Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus todentuu esimerkkien kautta. Oamkin toimintaa kehitetään kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa: opintoja suunnitellen (ks. NÄYTÖT 2a:1, 2a:8, 2c:3, 2c:4 ja 2c:5), täydennyskoulutusta toteuttaen (ks. NÄYTÖT 2c:6 ja 5b:2), erilaissa projekteissa ja yhteistyöhankkeissa toimien (ks. NÄYTÖT 2c:2, 2c:7, 2b:4, 2b:5 ja 2d:8) sekä työelämäyhteistyötä yhteisesti kehittäen (ks. NÄYTÖT 2b:3 ja 5b:3). Oamkin www-sivujen kautta julkaisusarja epookin tutkimus- ja kehitystyön artikkelit ja raportit ovat sekä korkeakouluyhteisön että ulkoisten sidosryhmien saatavilla (ks. NÄYTTÖ 2b:2).

4 NÄYTTÖ 2C: 1 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö Oamkissa Toimintaympäristö Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiassa 2015 on määritelty, että Oamk toimii ja vaikuttaa Pohjois-Suomessa. Pääasiallinen toiminta-alue on vajaan asukkaan Pohjois-Pohjanmaa ja etenkin Oulun seutu. Oamkin toimipisteet ovat Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa. Oamkin pääasiallisen toiminta-alueen, Pohjois-Pohjanmaan erityispiirteitä ovat ikärakenteeltaan nuori väestö sekä huomattavat panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Suuri osa maakunnan kasvavasta ja ikärakenteeltaan nuoresta väestöstä, tuotannosta, yritystoiminnasta ja siten myös koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta keskittyy Oulun seudulle. Yhteiskunnallinen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja aluekehitystyön määrittely Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisella ja alueellisella vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä merkitystä ja muille toimijoille lisäarvoa tuovaa vaikutusta, joka sen toiminnalla on yhteiskunnassa ja erityisesti toiminta-alueellaan. Ammattikorkeakoulun toiminnan vaikuttavuus yhteiskunnassa kytkeytyy siihen, miten se onnistuu kommunikoimaan toimintaympäristössään ja järjestämään toimintansa sen tarpeita vastaavaksi. Suuri osa ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on integroituneena ja toteutuu perustehtävien, alueen tarpeisiin vastaavan nuorisoasteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön kautta. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa täydennyskoulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tavoitteena elinikäinen oppiminen. Alueellisten toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminnan tuloksia ovat ammatillisen asiantuntijuuden ja ammattien, korkeakouluopetuksen sekä elinkeino- ja kulttuurielämän kehittyminen. Perustehtävien lisäksi ammattikorkeakoululla on yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä velvoitteita, etenkin henkilökunnan aktiivinen osallistuminen alueellisten kehittäjäyhteisöjen toimintaan asiantuntija- ja kehittäjäroolissa. Ammattikorkeakoulun toimijoilla on myös velvoite levittää ja julkaista tutkimus- ja kehitystyössä sekä hanketoiminnassa tuotettua tietoa. Ammattikorkeakoulun näkyminen ja tunnettuus etenkin toiminta-alueellaan on vaikuttavuuden perusedellytys. Oamk on sitoutunut profiloimaan toimintaansa, koulutustaan sekä tutkimus- ja kehitystyötään erityisesti Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimuksessa määritellyille aloille. Yhteistyökumppaneiden aikomuksena on suunnitella ja toteuttaa innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja korkeampaa koulutusta sekä niihin perustuvaa yritystoimintaa tukevia kehittämishankkeita itsenäisesti, keskenään ja yhdessä muiden koti- ja ulkomaisten osapuolten kanssa. Profiloitumisen tavoitteena on, että strategisen kehittämisen tarvitsemat panostukset ja vaikutukset näkyvät sekä alueellisessa että kansainvälisessä yhteistyössä ja toiminnassa. Alueelliset toimijat haluavat nähdä Oamkin tulevaisuudessa aktiivisesti yritysrajapinnassa kasvua edistävänä ja ennakkoluulottomana uutta luovana toimijana. Oamk kantaa vastuuta koko Pohjois-Suomen elinkeinotoiminnan kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta yhdessä alueen muiden korkeakoulujen kanssa. Seuranta ja arviointi Ammattikorkeakoulu yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja aluekehitystyötä tehdessään tulee olla yhteistyössä paitsi työelämän myös muiden toiminta-alueella vaikuttavien koulutus- ja tutkimus- sekä alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja aluekehitystyön seuraamisen kannalta keskeistä on elinkeino- ja työelämältä kerätty palaute ja sen käsittely. Työelämä voidaan ajatella ammattikorkeakoulun asiakkaana, ja sen vuoksi palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on ensisijaisen tärkeää toiminnan laadun varmistamisen kannalta. Työelämäpalautetta saadaan harjoittelupaikoista, opinnäytetöiden toimeksiantajilta, alumneilta, tutkimus- ja kehitystyön yhteistyökumppaneilta sekä työelämäpalautekyselyistä ja sidosryhmähaastatteluista. Palautetta ja painetta muutoksiin voi tulla myös organisaation sisältä, henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Muuta sidosryhmäpalautetta saadaan rahoittajilta, alueen muilta koulutus-, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioilta sekä elinkeinoelämän järjestöiltä, kuten alueen yrittäjäjärjestöltä ja kauppakamarilta. Alueen elinkeino- ja työelämältä tulevaa viestiä ja palautetta käsitellään ammattikorkeakoulutasolla yksikönjohtajien kokouksissa ja yksikkötasolla osastonjohtajien kokouksissa ja koulutusohjelmatiimeissä.

5 NÄYTTÖ 2C: 2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä Yhteyshenkilöt: Lehtori Jukka Köngäs, , Liiketalouden yksikkö Yliopettaja Jouko Isokangas, , Liiketalouden yksikkö Lehtori Katja Aalonen, , Liiketalouden yksikkö Tuntiopettaja Matti Sippola, , Liiketalouden yksikkö Lehtori Nina Kukkonen , Liiketalouden yksikkö Yrityspalvelusihteeri Päivikki Kaakinen, , Liiketalouden yksikkö Tiivistelmä Työllistyminen ja sen edistäminen on eräs keskeisistä liiketalouden yksikön tavoitteista. Työllistymistä on pyritty edistämään lukuisilla eri tavoilla, joista osa on ollut toiminnassa jo vuosia ja osa uudempia toimintamalleja. Tässä näytössä kuvataan kolme osa-aluetta työllistymisen kehittämisestä liiketalouden yksikössä. Näitä esimerkkejä ovat Yrityshautomo, Trapesti Oy ja Tuunitapahtuma. Yrityshautomo Oulun seudun ammattikorkeakoulun yrityshautomossa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa ideaa liiketoimintasuunnitelmaksi ja mahdollisuuksien myötä edelleen toimivaksi yritykseksi. Yrityshautomo-opinnot on tarkoitettu kaikille Oamkin opiskelijoille. Yrityshautomon strategisina tavoitteina on tunnistaa yrittäjähenkiset opiskelijat yksikkökohtaisen yhteistyön avulla, toteuttaa laadukasta, yhdenmukaista ja läpinäkyvää hautomotoimintaa sekä hyödyntää monipuolisesti asiantuntijaverkostoja. Yrityshautomon toiminnan tavoitteena on tuottaa osaamista, joka edistää liiketoimintamahdollisuuksien etsintää, havaitsemista ja hyödyntämistä sekä yrittäjämäistä toimintaa organisaation jäsenenä. Opintojaksojen aikana opiskelija saa neuvoja ja konsultointia asiantuntijoilta ja ohjaajilta. Lisäksi yrityshautomo-opinnoista saa opintopisteitä. Yrityshautomo-opinnot ovat laajuudeltaan 3-18 opintopistettä. Yrityshautomo-opinnot ovat tarjolla vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa. Jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen yrityshautomo-ohjaaja ja opiskelun pohjana toimii esihautomo-opintojen työkirja, liiketoimintasuunnitelmaohjelmisto sekä seminaarit. Oamkin yrityshautomo-opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 1. Oman liikeidean kehittäminen esihautomossa, 9 op (LIITE 1: Opiskelijan polku esihautomossa) 2. Oman yrityksen toiminnan kehittäminen hautomossa, 3-9 op (LIITE 2: Opiskelijan polku hautomossa). Ensimmäisen opintojakson osaamistavoitteet ovat: Opiskelija osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuden ja osaa laatia liiketoimintasuunnitelman liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja sekä osaa rakentaa ja hyödyntää tukiverkostoa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden vaatimukset. Opiskelija laatii joko uuden liiketoimintasuunnitelman tai kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaa, jota asiantuntijat, ohjaavat opettajat ja rahoittajat arvioivat. Opintojakson sisältö on: Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen, liiketoimintamahdollisuuden luominen, strateginen liiketoimintakonsepti. Liiketoiminnan suunnitteluun liittyvien työkalujen hallinta käytännössä. Omien yrittäjyysvalmiuksien arviointi. Tukiverkosto yritystoiminnan suunnittelussa. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen/kehittäminen. Liiketoimintasuunnitelman arviointi. Toisen opintojakson osaamistavoitteet ovat: Opiskelija osaa hyödyntää havaitsemansa liiketoimintamahdollisuuden perustamalla ja organisoimalla yrityksen toiminnan laatimansa liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Opiskelija kykenee toimimaan yrittäjänä kannattavalla tavalla. Opiskelija osaa kehittää perustamansa yrityksen toimintaa tukiverkoston, sidosryhmäpalautteiden ja seminaarityöskentelyn avulla. Opintojakson sisältö on: Liiketoimintamahdollisuuden hyödyntäminen rakentamalla toimiva liiketoimintakonsepti. Yrityksen toiminnan käynnistäminen.

6 Liiketoiminnan kehittäminen. Tukiverkoston rakentaminen ja hyödyntäminen. Yhteistyö alueen muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Liiketoiminnan arviointi. Hautomotoiminta käynnistettiin liiketalouden yksikössä Oamkin yhteinen hautomo perustettiin Oamkin yrityshautomossa opiskelee keskimäärin 60 henkilöä. Vuosittain opintopisteitä suoritetaan noin 250 ja noin 6-10 uutta yritystä perustetaan. Toimintaa seurataan yrityshautomon omilla Balanced Scorecard-mittareilla. Trapesti Oy Liiketalouden yksikössä toimiva opiskelijayritys Trapesti mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen käytännössä. Toimeksiannot yritykselle tulevat yrityksiltä. Tuotteina yrityksellä on mm. www-sivut, markkinointitutkimukset ja kirjanpitotyöt. Yritysmuoto on osakeyhtiö, joka mahdollistaa myös hallitustyöskentelyn oppimisen. Trapesti on opiskelijayritys, joka toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä. Trapesti on osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat Oulun Tradenomiopisekelijat r.y., Liiketalouden yksikön opettajia, opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijayritys perustettiin vuonna Idean takana oli silloinen yksikön johtaja Paavo Similä ja lehtori Esa Anttila. Esa Anttila toimi alkuvuosina Trapestin ohjaavana opettajana. Trapestin idea on tapa oppia. Trapesti mahdollistaa opiskelijan oppimisen käytännössä. Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja liiketaloudellisen osaamisen edistäminen sekä kannustus yrittäjyyteen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää ammatillista osaamistaan viihtyisässä ympäristössä luoden kontakteja työelämään. Trapesti on yritys, joka tuottaa liiketalouden ja informaatioalan palveluja opiskelijatöinä. Myytävinä tuotteina ovat mm. www-sivut, markkinointitutkimukset ja kartoitukset, kirjanpitotyöt sekä konsultointi esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä yrityksissä. (sivut ovat tällä hetkellä uudistustyön alla) Opiskelijoita rekrytoidaan joka vuosi. Kaikki liiketalouden yksikön opiskelijat voivat hakeutua työskentelemään Trapestille. Opiskelijayrityksessä työskentelee opiskelijoita noin 8 kerrallaan, vuoden verran, josta opiskelija saa 15 opintopistettä. Työntekijöiden määrä riippuu toimeksiantojen määrästä. Toimeksiantojen lisääntyessä palkataan lisää projektityöntekijöitä. Palkkana he saavat joko rahaa tai opintopisteitä. Työntekijöiden nimikkeitä ovat: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja, projektipäällikkö, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö, markkinointipäällikkö, IT-päällikkö ja projektityöntekijä. Työntekijöille tehdään kuvaus työtehtävistä (LIITE 3. Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva, Taloussuunnittelijan työtehtävät) Trapestin hallitus kokoontuu kerran kuussa. Hallitustyöskentelyssä käydään läpi osakeyhtiön toimintaan kuuluvia asioita (LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja). Myös Trapestin hallituksen työntekijät vaihtuvat vuosittain. Vuoden kestävästä hallitustyöskentelystä opiskelija saa 5 opintopistettä. Opiskelijayrityksen toimintaan osallistuu aktiivisesti Liiketalouden yksikön opettajia ja henkilökuntaa, opiskelijoita sekä paikallisia yrityksiä. Tällä hetkellä hallituksessa toimii myös entisiä Liiketalouden yksikön opiskelijoita. Toimintaa suunnitellaan joka vuosi uuden hallituksen kokoontuessa ensimmäistä kertaa. Opiskelijoille asetetaan tavoitteet vuodelle ja niitä seurataan BSC- taulukolla. (LIITE 6: Trapesti Oy:n mittarit) Jokaisessa hallituksen kokouksessa on toimitusjohtajan katsaus, jossa näitä mittareita seurataan ja vuoden lopussa on yhteenveto toiminnasta. Tuloksena Trapestissa toimimisesta opiskelijat kertovat saaneensa opintopisteiden lisäksi hyvää työkokemusta sekä suhteita liike-elämään. Opiskelijat ovat kokeneet, että työpaikan löytyminen on ollut helpompaa Trapestissa toimimisen jälkeen. Tuuni-tapahtuma Tausta Idea Tuuni-tapahtumasta tuli työelämän edustajalta keväällä Yksikön viestintäryhmä alkoi työstää ideaa ja nimesi työryhmän toteuttamaan tapahtuman. Työryhmään kuului viestintäryhmän edustajia ja opiskelijoita. Ensimmäinen tapahtuma, Tuuni08, järjestettiin Tapahtumaan kutsuttiin yksikön yhteistyökumppaneita; yrityksiä ja yhteisöjä. Tapahtuman tavoitteena on ollut opiskelijoiden ja työnantajien yhteistyön kehittäminen ja kontaktien luominen. Tapahtuma on tarkoitettu yksikön opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kuvaus Tuuni-tapahtuma on järjestetty neljä kertaa vuosina Työnantajia on ollut paikalla keskimäärin noin 32 kpl eli juhlasali on ollut aina täynnä. Useat työnantajat ovat olleet paikalla vuosi toisensa jälkeen. Tapahtumassa yritykset ja yhteisöt ovat esitelleet toimintaansa, tarjonneet harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöaiheita, projektitöitä ja työpaikkoja. Tapahtumaan osallistuvat työnantajat, yksikön opiskelijat, henkilökunta, opiskelijayritys sekä opiskelijajärjestöt. PDCA-sykli Tuuni-tapahtuman suunnittelu aloitetaan syksyllä viestintäryhmän kokouksessa, jossa tapahtumalle nimetään työryhmä. Työryhmää on vetänyt joka vuosi yksikön yrityspalvelusihteeri. Työryhmään pyydetään joka vuosi uudet opiskelijajäsenet.

7 Tuuni-työryhmän ensimmäinen palaveri aloitetaan aina edellisvuoden palautteiden purkamisella. Tuuni-työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tapahtuma toteutetaan vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa. Tapahtumaan kutsutaan yrityksiä ja yhteisöjä Oulun alueelta, mm. tilitoimistoja, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, teollisuutta, kaupan alaa, it-alaa, kirjastoja, kaupunginvirastoja, valtionvirastoja jne. (LIITE 6: Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010). Sähköpostikutsuja tapahtumaan lähtee noin 300 kpl. Messumuotoinen tapahtuma rakennetaan siten, että työnantajien olisi mahdollisimman helppo tulla paikalle. Tapahtuma on maksuton. Jokaisen Tuuni-tapahtuman jälkeen lähetetään kiitosviestin työnantajille Ko. viestissä pyydetään myös palautetta työnantajilta. Palautteet käsitellään aina Viestintäryhmän palaverissa. Työnantajilta on kerätty avoimia palautteita sähköpostitse joka vuosi. Opiskelijoilta on kerätty kahtena vuotena kirjallisia palautteita. Palautteiden pohjalta tapahtumaa kehitetään (LIITE 7: Palautetta Tuuni-tapahtumasta vuonna 2011). Mm. vuonna 2009 tapahtumaan järjestettiin Tuunaa cv standi, jossa opiskelijat luetuttivat omia työpaikkahakemuksiaan ja cv:tään. Ko. standi on ollut Tuuni-tapahtumassa nyt vuosittain sen saaman suosion perusteella. Vuonna 2011 uutuutena järjestettiin sidosryhmien tietoiskut. Toive tietoiskuista tuli sidosryhmien edustajilta ja opiskelijoilta. Vaikutukset ja tulokset Tuuni-tapahtuma on todettu Liiketalouden yksikölle merkittäväksi tapahtumaksi, johon opiskelijat ja työnantajat osallistuvat mielellään. Opiskelijat ovat luoneet kontakteja työnantajiin. Opiskelijat ovat löytäneet harjoittelupaikkoja, opinnäytetyönaiheita tapahtuman kautta. Tapahtuma on siten päätetty järjestää kaksi kertaa vuodessa. Tapahtumalle on saatu myös näkyvyyttä mediassa; radiohaastattelut on annettu Radio Pookiin, Radio Megaan ja Oulu-radioon. LIITTEET LIITE 1. Opiskelijan polku esihautomossa LIITE 2. Opiskelijan polku hautomossa LIITE 3. Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja LIITE 5. Trapesti Oy:n mittarit LIITE 6. Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010 LIITE 7. Palautetta Tuuni-tapahtumasta vuonna 2011

8 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 1: Opiskelijan polku esihautomossa

9 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 2: Opiskelijan polku hautomossa

10 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 3: Trapesti Oy:n työntekijän toimenkuva, Taloussuunnittelijan työtehtävät Taloushallinnon juoksevien asioiden hoitaminen Laskujen maksu nettipankin kautta Myyntilaskujen seuraaminen numerointi, alv:t jne. (Yasema à Trapesti à - Talous à Trapesti à Myyntilaskut 2009) Palkanlaskenta: Palkanmaksumääräysten mukaan, kuukauden viimeinen päivä Excel-pohjat palkkalaskelmille ja palkkakorteille löytyvät seuraavan polun takaa: Y-asema à Trapesti à Talous à Trapesti à Palkat Palkkojen maksu nettipankin kautta Ilmoitus työnantajasuorituksista (tas) kuukausittain tehtävä myös sellaisilta kuukausilta, jolloin ei ole maksettu palkkoja (nolla-ilmoituksen voi tehdä myös useammalta kuukaudelta kerrallaan): Valvontailmoitus, tas (ennakonpidätys + työnantajan sotu) Eräpäivä seuraavan kuukauden 10. pv Työnantajasuoritusten maksu: Nettipankin kautta, pohjaksi edellisen kuukauden maksu Viesti: 30 = kkvv (esim. 0109), 80 = enn.pid. ( ), 81 = sotu ( ) Eräpäivä seuraavan kuukauden 10. pv Ilmoitus työeläkkeistä kuukausittain: à TyEL-tilapäiskäyttäjät à TyEL-kuukausiilmoitus Eräpäivä seuraavan kuukauden 20. pv Työeläkkeiden maksu: Itellan palvelu avaa laskun suoraan nettipankkiin Eräpäivä seuraavan kuukauden 20. pv Palkkakorttien päivitys Vuosi-ilmoitus Verohallinnolle kaikista vuoden aikana maksetuista palkoista: Tammikuun loppuun mennessä Palkka-ilmoitus Tapiolaan: Helmikuun loppuun mennessä Vuoden alussa päivitettävä: Työntekijän TyEL Työntekijän työttömyysvakuutus Työnantajan sotu Verokortit vaihtuvat 1.2. Kirjanpito: Tilikausi Tilinpäätös huhtikuun loppuun mennessä Juokseva kirjanpito ollut tähän saakka maksuperusteinen à pitäisi siirtyä suoriteperusteiseen kirjanpitoon Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuun 15. pv (esim. tammikuun kirjanpidon on oltava valmis 15.3.) ALV-ilmoitus Verohallinnolle kuukausittain (tehtävä myös sellaisilta kuukausilta, jolloin ei maksua): Valvontailmoitus, alv Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuukauden 15. pv ALV:n maksu: Nettipankin kautta, pohjaksi edellisen kuukauden maksu Eräpäivä ei seuraavan, vaan sitä seuraavan kuukauden 15. pv

11 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 4. Trapesti Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA (3) HALLITUKSEN KOKOUS 4/2010 Aika Tiistai Paikka Trapesti Oy:n toimisto Paikalla 1 Kokouksen avaus Jäsenet: Minna Hinttala, puheenjohtaja Hilkka Höyhtyä Anna-Riikka Kaurtola Linda Vesterinen Maija Tahkola Juho Jormanainen, varajäsen Muut: Niko Impiö, toimitusjohtaja Matti Sippola, ohjaava opettaja Katja Aalonen Trapestin työntekijät: Satu Hyrkäs Sami Lehto Maija Pohjolainen Jussi Vänskä Puheenjohtaja Hinttala avasi kokouksen kello Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Päätös: Valitaan kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja Sihteeriksi valittiin Juho Jormanainen ja pöytäkirjantarkastajaksi Maija Tahkola ja Hilkka Höyhtyä. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen Trapesti Oy, Teuvo Pakkalan katu OULU, P Y , ALV-rekisterissä

12 PÖYTÄKIRJA (2) 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 5 Kevään kokousjärjestelyt Esitys: Päätös: Sovitaan kevään kokouspäivät ja kierrätetään sihteerin vuoroa niin että jokainen hallituksen jäsen toimii sihteerinä vuorollaan Huhtikuun kokous klo ja toukokuun kokous klo Trapestin tämänhetkinen toiminta ja tulevaisuuden visio Väistyvä toimitusjohtaja, Niko Impiö, valaisi uutta hallitusta yrityksen toiminnasta, sen tilasta ja tulevaisuuden visioista. 7 Hallituksen rooli Trapestin toiminnan tukemisessa 8 Nimitykset Keskustelu merkittiin tiedoksi. Esitys: Päätös: Minna Hinttala esitti Maija Pohjolaista uudeksi toimistusjohtajaksi Esitys hyväksytty. Maija Pohjolainen valittiin Trapesti Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Samalla lisätään Maija Pohjolaiselle tilinkäyttöoikeudet ja hankitaan pankkikortti tilille. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Niko Impiöltä. 9 Uusien työntekijöiden ja hallituksen jäsenten perehdytys Esitys: Päätös: Pidetään uusille hallituksen jäsenille sekä työntekijöille yhteinen perehdyttämistilaisuus pidetään Trapestin perehdytyspäivä klo alkaen. 10 Tilintarkastuskertomuksen läpikäynti Käydään läpi tilintarkastajan antama lausunto viime vuoden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen. Annetaan opinnäytetyön aiheeksi Taloushallinto Trapestissa. Trapesti Oy, Teuvo Pakkalan katu OULU, P Y , ALV-rekisterissä

13 ! PÖYTÄKIRJA (3) 11 Arvo-osuustilin avaaminen Esitys: Tehdyn sijoitussuunnitelman pohjalta avataan arvo-osuustili trapestille Päätös: Hyväksytään esitys 12 Muut ajankohtaiset asiat Hankitaan tilintarkastaja Ulla Reinikaiselle lahja. 13 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Minna Hinttala puheenjohtaja Juho Jormanainen kokouksen sihteeri Olen tarkastanut Trapesti Oy:n pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Maija Tahkola pöytäkirjan tarkastaja Hilkka Höyhtyä pöytäkirjan tarkastaja!! "#$%&'()!*+,!"&-./!0$11$2$3!1$(-!45!! 56466!*787,!09!646!:;:!4;;<!!

14 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 5. Trapesti Oy:n mittarit Trapesti - Balanced scorecard kevät 2011 Talous Mittari Kriittiset menestystekijät Liikevaihto Tulostavoite % Liiketoiminnan muiden kulujen osuus liikevaihdosta % Asiakkuus Mittari Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväisyys 1 viiva 5 Asiakkaiden määrä Toistuvat asiakkuudet Tunnettuus Henkilöstö Mittari Kriittiset menestystekijät Projektityöntekijöiden määrä hlö / tarve Hakemuksia per vakituinen tehtävä hlö / tehtävä Projektityöntekijöiden osaaminen Mittarin tavoitearvo % liikevaihdosta 25 % liikevaihdosta Mittarin tavoitearvo Mittarin tavoitearvo Toimenpiteet BSC:n mukaiset Toimenpiteet Toimenpiteet Kysely / kehityskeskustelu projektin jälkeen Projektit Mittari Mittarin tavoitearvo Kriittiset menestystekijät Aikataulun onnistuminen Reklamaatiot Projekti- ja tuotekohtaiset katteet % 20 % Toimenpiteet

15 Missio: Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Tj Tuloslaskelma ja liikevaihto/kk Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä Vastuuhenkilö Seurantamenetelmä

16 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 6. Tuuni-tapahtumassa mukana olleet yritykset vuonna 2010 Mukana olevat yritykset ja yhteisöt: 29. Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali Ajatus Aktia Pankki Oyj Belleviews Oy Coronaria Hoitoketju Oy Darwin Media Oy Dooranet Oy DreamIt Elokuvateatteri Studio Eubicom Oy HappyWise Oy ISS Security Oy Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola Kesko Kiimingin kunta/kirjastopalvelut Mainostoimisto Rapid River MammuttiHirsi Netox Oy Nordea Pankki Novia Finland Oy Oamkin Liiketalouden yksikkö: InnoMajakka-, Kilpa- ja SLK-hankkeet Oamkin Liiketalouden yksikkö: Tuunaa cv/pimp your cv Oulun Elokuvakeskus ja kirjasto Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Oulun Osuuspankki Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Oulu Sampo Pankki Oyj, Oulun Rotuaarin konttori Staffpoint Taitonetti Ky Talenom Oy Tilitoimisto Simo Salonen Oy Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry Trapesti Oy Varamiespalvelu Verkkoasema Oy Vientiagentuuri Karppanen

17 NÄYTTÖ 2C: 2, LIITE 7: Palautetta Tuuni.tapahtumasta vuonna 2011 Tuuni11 / Palautteet: Sakari Kemppainen / Mainostoimisto Siberia: TYÖNANTAJAT: Kiitokset sinulle myös hyvin järkätystä tapahtumasta. Argenta ja DNA Kauppa mukana myös ensi vuonna. Harri Hautamäki Rekrytointikonsultti gsm fax Henkilöstöpalvelu Argent Oy Kiilakiventie Oulu Hei Päivikki Kiitos oamk:lle kutsuista ja hyvistä järjestelyistä. Kun tilaisuus on vielä hyvässä muistissa, laitan tuoreet kommentit: + aika&opaikka sopiva, tosi mendän pöytä jäi vähän takakaarteeseen + tapahtuman järjestelypuitteet kiitettävät saimme suoran kontaktin + työharjoittelupaikasta kiinnostuneille vastaavanlainen tilaisuus + sykyslle olisi meille hyödyllinen Yhtään negatiivista palautetta en näe aiheelliseski. Vastaisuudessa me osataan varmaan konseptoida tilaisuun enemmän tarpeitamme vastaavalla tavalla esimerkiksi erillisen yhteispresentaation osalta. Mikko Junttila / Mikfast: Kiitos, mukavaa oli oli olla mukana -Sakari Kiitos itsellesi. Oli kiva käydä ja tutustua uusin ja nähdä vanhoja kamuja. Ensi vuonna tulen myös jos kutsut,.. :) hyvää kevään odotusta terv mikko Hei! Tapahtumaan osallistuminen oli meille Datakuulla todella mukava kokemus. Saimme luotua tapahtumassa paljon kontakteja ja työhakemuksia on alkanut tulemaan kiitettävästi. Pidetään ensi vuoden tapahtuma korvan takana mielessä :) Maija Pohjolainen, Trapesti Oy: Hei! Kiitos kuvista! Oli tosi mukava tapahtuma ja selkeesti kaikki toimi vielä paremmin kuin viime vuonna. :) - Maija + trapestilaiset Ensi vuoden tapahtumaan toivoisin pientä muutosta. Kullakin yrityksellä oli mahdollisuus esitellä itseään ja työtarjontaansa kymmenen minuutin esitelmässä. Mielestäni tällaista systeemiä pitäisi mainostaa enemmän myös opiskelijoille, koska pitämässäni esitelmässä oli vain kolme ihmistä kuuntelemassa ja jokainen heistä oli jo aiemmin ollut ständillä kuuntelemassa. Itselläni jäi sellainen mielikuva, että opiskelijat eivät edes tienneet tällaisesta esityksestä tai he eivät löytäneet perille (olin siellä perällä pitämässä esitelmää). Ystävällisin terveisin, Antti Honkanen Certified ScrumMaster, Microsoft Student Partner

18 Järjestelyt hoidettu jouhevammin kuin viimevuonna, kiitokset sujuvasta toiminnasta Erityinen kiitos kahvipöydästä! Korviimme kantautui, että yritysten nimet eivät oikein erottuneet pöytien Tuuni-kylteistä. Itse olettaisin kuitenkin, että näiden tarkoitus on kuitenkin lähinnä osoittaa osallistujayritykselle paikkansa, ja hän itse huolehtii pisteensä ulkoasusta. Nämä erillisissä tiloissa käytävät yritysesittelyt pitäisi saada jotenkin opiskelijaystävällisemmäksi. Esityksiin ei monikaan ottanut osaa, ja ryhmässämme ideoitiin mm. pikatreffi -tyylistä vaihtoehtoa, jossa opiskelija ja työnantaja voisivat rauhassa keskustella. Kiitos tapahtuman järjestämisestä, oli hienoa olla taas mukana! :) Päivi Rasinkangas / Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto: Hei ja suurkiitokset sinulle erinomaisesti järjestetystä tapahtumasta! T. Päivi -- Virpi Ollila Markkinointipäällikkö Trapesti Oy OPISKELIJAT vähemmän rekry-yrityksiä enemmän yrityksiä, monipuolisempi tarjonta; ei paljon teollisuuden edustajia useammin, lisää tällaisia tapahtumia kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoille enemmän standeja (monessa palautteessa) tiedotus hieman aikaisemmin ja tarkemmin tunnit voisi perua, ettei tarvitse lintsata tunnilta lisää TIK-puolelle suuntautuneita yrityksiä (monessa palautteessa) lisää kesätyöpaikkoja, työpaikkoja, harjoittelupaikkoja oikeuslinjalle soveltuvia harjoittelun tarjoajia enemmän yritysten nimet eivät tahdo näkyä, jos standin edessä väkeä enemmän tietoa kv-opiskelijoille hyvä tapahtuma pankki/vakuutusalalle hakeville, muille ei isompi tila, aika meluista sermeja pisteiden välille (äänet sekottuu) enemmän konkreettisia mahdollisuuksia työllistyä hieno, loistava tapahtuma enemmän pienempiä paikallisia yrityksiä selkeämmät standit

19 NÄYTTÖ 2C: 3 Kauppiasyrittäjyyspolku - Työelämälähtöinen ja innovatiivinen konsepti opiskella kauppiasyrittäjäksi Yhteyshenkilöt Lehtori Esa Anttila, , Liiketalouden yksikkö Koulutuspäällikkö Matti Vornanen, , Ruokakesko Koulutuspäällikkö Mari Vieno, , Ruokakesko Rekrytointisuunnittelija Anna-Maija Manninen, , Ruokakesko Toimii näyttönä myös kohteeseen 2a Tutkintotavoitteinen koulutus. Tiivistelmä Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä opiskelijan on mahdollista opiskella kauppiasyrittäjäksi. Kauppiasyrittäjyyspolku on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Kauppiasyrittäjyyden opintokokonaisuus on tarjolla opetussuunnitelman yrittäjyysopinnoissa. Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä. Opintojaksoihin sisältyy sekä tenttejä että harjoituksia. Pääpaino arvioinnissa on kuitenkin harjoitustehtävillä. Kauppiasyrittäjyyspolku koostuu seuraavista opintojaksoista: 1. Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5op 2. Vähittäiskaupan kilpailukeinot 5op 3. Kaupan henkilöstöjohtaminen 5op 4. Toiminnan suunnittelu ja seuranta 5op Tämän lisäksi polulle lähteneet opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun K-ryhmässä ja he voivat tehdä opinnäytetyön K-ryhmälle. Kesko huolehtii harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. Kauppiasyrittäjyyspolun suorittaminen ei kuitenkaan sido opiskelijaa millään tavalla vaan hän voi opiskelun päätyttyä mennä vaikka K-ryhmän kilpailijan palvelukseen.

20 Tausta Aloite opintokokonaisuuden luomiseen tuli Keskon taholta, mutta liiketalouden yksikössä oltiin yhteistyöstä heti erittäin kiinnostuneista. Yhteistyössä kauppiasyrittäjyysopinnoissa molempien osapuolten tavoitteet kohtaavat. Ruokakesko saa uuden väylän kasvattaa kauppiasreserviä (kuva 1) ja liiketaloudenyksikkö voi tarjota vähittäiskaupanalan yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille uuden ja mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa osaamistaan. Kauppiasyrittäjyyspolun pilotointi aloitettiin syksyllä 2008 Oulun seudun, Turun, Jyväskylän sekä Haaga-Helian ammattikorkeakouluissa. Pilotoinnin jälkeen ohjelmaa on jatkuvasti kehitetty eri osapuolilta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Kauppiasyrittäjyysopintojen ja yhteistyön tavoitteita ovat olleet: 1. Edistää yrittäjyyden ja kaupan alan kiinnostavuutta. 2. Kannustaa yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria jo varhaisemmassa vaiheessa yrittäjyyteen ja kauppiasuralle. 3. Tavoitteena on lisätä työelämäyhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yritysten välillä. a) Konkreettiset toimeksiannot kehittämistehtävät, opinnäytetyöt, harjoittelu b) Oppiminen aidossa ympäristössä 4. Verkostoituminen (opiskelijat+ henkilökunta+ yritykset). a) Jatkuva keskusteluyhteys kaupan alan tarpeista koulutuksen suhteen b) Avaa mahdollisuuksia myös muille yritysyhteistyökuvioille Koulutuksen toteutus Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat yksikön opetustarjonnassa osana yrittäjyysopintoja. Lisäksi opiskelijaintrassa on kauppiaan opintopolku, johon on koottu liiketalouden yksikön opetustarjonnassa olevia muita opintojaksoja, jotka edesauttavat kauppiasurasta haaveilevan opintovalintoja (LIITE 1. Kauppiasyrittäjän opintopolku). Opintoja markkinoidaan opiskelijoille yksikön valintamessuilla, opiskelijaintra Oivassa, yksikön ilmoitustauluilla ja tutoropettajien avulla. Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus tutustua vähittäiskaupan toimintaan ja K-kauppiasyrittäjyyteen, kuitenkin niin, että opiskelijan toivotaan ennen kauppiasyrittäjyysopintoja opiskelleen pakollisia perusopintoja. Kaikkien opintoja suorittamaan lähtevien kanssa käydään kahdenkeskinen keskustelu, jossa jo yritetään selvittää opiskelijan lähtötilanne ja motivaatio. Kauppiasyrittäjyysopintoja ei ole tarkoitettu massoille vaan alasta kiinnostuneille. Opiskelijan oman motivaation vahvistuessa voi opintoja jatkaa perehtymällä yhä syvemmälle kauppiasyrittäjänä toimimiseen. Kuva 1. Ruokakeskon K-kauppiastreinee-ohjelmaan valinta.

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 10.11.2008 klo 12.30 14.05. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot