KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET - selvitys arkkitehtuurikilpailua ja osayleiskaavoitusta varten RAPORTTI

2 FCG Finnish Consulting Group Oy I TIIVISTELMÄ Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä Kankaan alueen suunnittelua. Kaupunki järjestää alueen suunnittelusta avoimen arkkitehtuuri-ideakilpailun välisenä aikana osayleiskaavoituksen pohjaksi. Tässä selvityksessä tarkastellaan Kankaan alueen kaupallisia kehittymisedellytyksiä. Selvitys toimii arkkitehtuurikilpailun ja sen jälkeisen osayleiskaavoituksen taustaaineistona. Kankaan alueen sijainti on keskeinen suhteessa nykyiseen kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Kankaan tehtaan lähialueella on nykyisin noin k- m vähittäiskaupan toimintoja. Vapaaherrantien varressa sijaitsevan Minimanin myymälän lisäksi Tourulan alueella sijaitsee monipuolisesti erikoiskaupan ja erityisesti sisustusalan myymälöitä. Jyväskylän kaupungin tavoitteiden mukaan Kankaan alueelle sijoittuisi tulevaisuudessa 3000 uutta asukasta ja 1500 työpaikkaa. Kankaan alueen tuleva väestöpohja, työpaikat sekä lähialueiden runsas asutus ovat hyvä lähtökohta alueen kaupan palveluiden kehittämiselle. Toisaalta Jyväskylän ydinkeskustan ja Seppälän läheisyys synnyttää reunaehtoja erityisesti erikoiskaupan kehittämiselle. Alueen kaupalliset ja muut palvelut tulee mitoittaa realistisesti. Kankaan lähivaikutusalueen ostovoiman kasvun mahdollistama uuden liiketilan lisätarve on vähittäiskaupassa vuoteen 2030 mennessä k-m², josta päivittäistavarakauppaan ja muuhun kuin tilaa vaativaan erikoiskauppaan kohdistuu noin k-m². Varsinaisten vähittäiskaupan palveluiden lisäksi uusi alue synnyttää kysyntää ravintola- ja kahvilapalveluille sekä muille yksityisille palveluille, kuten kampaamo- ja kauneushoitoloille. Näiden palvelujen liiketilatarpeen voidaan arvioida olevan noin 10 prosenttia vähittäiskaupan liiketilatarpeesta. Kankaan alueen palveluiden kehittämisen avainkysymys on Kankaan keskuksen kehittäminen. Kankaan keskus sijoittuisi vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen. Suuri tehdaskiinteistö tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja keskuksen vetovoiman kehittämiseksi sekä erilaisten toimintojen yhdistämiseksi. Vähittäiskaupan palveluiden osalta Kankaan keskusta tulee kehittää joustavasti, pitkäjänteisesti ja eri kehityspolkuja mahdollistaen. Kaupan palvelujen toteuttaminen keskuksessa tulisi mahdollistaa vaiheittain, jolloin alueen väestömäärän kasvaessa sen yhteyteen voi sijoittua uutta liiketoimintaa ja esimerkiksi päivittäistavarakaupan palvelut voivat kehittyä asteittain. Jatkosuunnittelussa keskuksen asemaa tulee vahvistaa kaupunkiympäristössä suunnittelun ja julkisten palveluiden sijoittamisen keinoin. Kankaan alueella jo nykyisin toimiva Minimani on kehittämässä toimintaansa nykyisellä sijaintipaikallaan. Jyväskylässä kaupallisen asemansa vakiinnuttanut myymälä tarjoaa palveluja Kankaan alueen asukkaille jo alueen rakentamisen käynnistyessä, mutta edelleen myös laajemmalle alueelle. Vanhaan tehdaskiinteistöön sijoittuvaa myymälää on tarkoitus kehittää toiminnallisin parannuksin sekä laajentamalla myymälää. Myymälän laajentaminen nykyisellä paikalla edellyttää pysäköinnin järjestämistä rakenteellisena. Jatkosuunnittelussa on tärkeää varmistaa myymälän toimintaedellytyksien lisäksi sen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen yhteys viereiseen Kankaan alueeseen. Kankaan kaupallisten ja muiden palveluiden kehittäminen liittyy tiiviisti Kankaan muun rakentamisen ja kehittämisen yhteydessä tehtäviin valintoihin ja tavoitteisiin. Rohkeat ideat alueen suunnittelussa ja syntyvä vahva identiteetti luo edellytyksiä myös palveluiden erikoistumiselle ja alueen elävyydelle.

3 FCG Finnish Consulting Group Oy II SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Kankaan alueen kehittämistavoitteet Kankaan alue kaupallisessa palveluverkossa Kaavatilanne Kankaan alueen sijainti kaupan palveluverkossa Kaupan kehittämisperiaatteet Kaupan nykytila ja kehitysnäkymät Kaupan nykytila lähialueella Kaupallinen vaikutusalue Väestö- ja ostovoimatiedot Kaupan kehitysnäkymät ja kaupan laskennallinen liiketilatarve Kankaan kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Tarkasteltavat kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Vaihtoehtojen kaupalliset vaikutukset Vaikutukset Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittymiseen Vaikutukset Kankaan ja Tourulan alueen kaupalliseen kehittymiseen Vaikutukset lähipalvelukeskuksen kehittymiseen Vaihtoehtojen muut vaikutukset Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen Vaikutukset kaupunkiympäristön kehittämiseen Vaihtoehtojen vertailu Kankaan alueen kehittämismahdollisuudet Lähtökohdat kaupan kehittämiselle Kankaan rakentamisesta syntyvät erityiskysymykset Kaupallisten toimintojen sijoittuminen ja kehityskohteet Lähipalvelukeskuksen ja vanhan paperitehtaan kehittäminen Hypermarket -keskuksen kehittäminen Muut kehittämisen kohteet Suositukset Kankaan alueen osayleiskaavoitukselle Yhteenveto KIRJALLISUUS Kannen kuva: Jyväskylän kaupunki/lentokuva Vallas. Muut kuvat: FCG Finnish Consulting Group Oy, ellei kuvien yhteydessä mainita muuta.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Kankaan alue sijaitsee keskeisellä paikalla Jyväskylän yhdyskuntarakenteessa keskustaan rajautuen. Sijainti mahdollistaa Kankaan alueen kehittymisen monipuoliseksi työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alueeksi, joka yhdistää keskustarakenteen luontevasti Seppälän palvelujen alueeseen. Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä Kankaan alueen suunnittelua vuoden 2011 aikana. Kaupunki järjestää alueen suunnittelusta avoimen arkkitehtuuriideakilpailun välisenä aikana osayleiskaavoituksen pohjaksi. Tässä selvityksessä tarkastellaan Kankaan alueen kaupallisia kehittymisedellytyksiä. Selvitys toimii arkkitehtuurikilpailun ja sen jälkeisen osayleiskaavoituksen tausta-aineistona. Selvityksessä esitetään Kankaan alueen sijainti kaupallisessa palvelurakenteessa, määritellään alueen kaupallinen vaikutusalue ja arvioidaan vaikutusalueen ostovoima ja sen kehitys, kartoitetaan Kankaan tehtaan lähialueilla sijaitsevat nykyiset kaupan toiminnot sekä esitetään vaihtoehtoanalyysiin perustuen suositukset alueen kaupallisten toimintojen laadulle, laajuudelle ja sijoittelulle. Selvityksessä on hyödynnetty Jyväskylän kaupallisen palveluverkkoselvityksen kaupan lähtötietoja, ostovoima-analyyseja ja esitettyjä kaupan kehittämisperiaatteita. Kankaan tehtaan selvityksen yhteydessä suoritettiin puhelinhaastattelut Minimani Oy:n ja Keskimaa osk:n edustajille. Selvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Työn ohjausryhmään ovat Jyväskylän kaupungilta kuuluneet yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, hankejohtaja Anne Sandelin ja suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen. FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä työn laadinnasta ovat vastanneet projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen ja johtava konsultti Taina Ollikainen. 2 Kankaan alueen kehittämistavoitteet Jyväskylän kaupunki on asettanut alustavasti keskeisiä tavoitteita Kankaan tehtaan alueen kehittämiseksi. Varsinaiset alueen kehittämistavoitteet määritellään tarkemmin kevään 2011 aikana arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmatyön yhteydessä. Tavoitteiden mukaan Kankaan alueesta muodostuu elävä ja vahvan identiteetin omaava kaupunginosa. Alueelle sijoittuisi noin 3000 uutta asukasta ja 1500 työpaikkaa. Muita alueen kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat: - historiallisten arvojen säilyttäminen - kävelevä kaupunki ja autoriippumattomuus - monipuoliset asumismahdollisuudet, asumisen mosaiikki, monipuolinen asukasrakenne - hiilineutraali kaupunginosa, tehokkaat energiaratkaisut - monipuolisen palvelusydämen muodostuminen - monipuoliset ajanviettomahdollisuudet, kulttuuri- ja liikuntatiloja - Tourujoen virkistysarvojen vahvistaminen.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 3 Kankaan alue kaupallisessa palveluverkossa 3.1 Kaavatilanne Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa Kankaan alue sijaitsee välittömästi Jyväskylän keskusta-alueen koillispuolella taajamatoimintojen alueella. Maakuntakaavassa alueella on osoitettu paperitehtaan toimintaan liittynyt teollisuus- ja varastoalueen aluemerkintä. Kankaan tehtaan alue on myös osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Keski-Suomen liitto on käynnistänyt 4. vaihekaavan laadinnan ja Jyväskylän kaupunki on esittänyt, että siinä yhteydessä tarkastellaan myös Kankaan alueen maankäytön muutostavoitteita. Kuva 1. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta. Seppälän osayleiskaava Kankaan alueen pohjoisosa sijoittuu osin Seppälän osayleiskaavan alueelle. Seppälän osayleiskaava on hyväksytty vuonna Seppälän osayleiskaavassa on osoitettu kaksi aluevarausta Rantaväylän eteläpuoliselle alueelle. Molemmat alueet on osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-3), joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen reittiyhteyksiä Seppälän ja Tourulan välille. Muulla Kankaan alueella on voimassa Jyväskylän yleiskaava 1982.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy 3 Kuva 2. Ote Seppälän osayleiskaavasta. 3.2 Kankaan alueen sijainti kaupan palveluverkossa Kankaan alueen sijainti on keskeinen suhteessa nykyiseen kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Kankaan ja Tourulan alueen nykyisiä kaupallisia palveluja on esitelty kappaleessa 4.1. Kankaan alue sijaitsee noin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Jyväskylän ydinkeskusta on vahva erikoiskaupan keskittymä. Ydinkeskustaan ovat sijoittuneet erityisesti keskustatavaratalot, muotikauppa ja ns. pienet erikoiskaupan yksiköt. Vuonna 2007 Jyväskylän ydinkeskustassa toimi noin 180 vähittäiskaupan myymälää. Valtaosa myymälöistä oli erikoiskaupan myymälöitä. Päivittäistavaraa myytiin yhteensä noin 20 myymälässä, tavaratalossa ja kioskissa. Noin 30 prosenttia ydinkeskustan myymälöistä oli muotikaupan myymälöitä ja runsas puolet muun erikoiskaupan myymälöitä. Muuhun erikoiskauppaan kuuluvat ns. pienet erikoisliikkeet, kuten optikot, kelloliikkeet, valokuvausliikkeet, musiikki- ja levyliikkeet, kukkakaupat, kirjakaupat ja urheiluvälinekaupat. Ydinkeskustan kauppa on keskittynyt Kauppakadun varteen. Kauppakeskukset toimivat ydinkeskustan kaupallisen rakenteen runkona ja vetovoimapisteinä. Ydinkeskustan kaupallisten palvelujen käytössä olevasta kokonaispintaalasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta valtaosa ydinkeskustan liiketilasta sijoittuu suurimpiin kauppakeskuksiin. Jyväskylän kaupungin arvion mukaan ydinkeskustassa on kaupan liiketilaa noin k-m 2. Sokoksen, Forumin, Jyväskeskuksen, Torikeskuksen ja Kolmikulman pinta-ala on yhteensä noin k-m 2. Seppälän alue on vahva päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan keskittymä, joka sijaitsee pari kilometriä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Seppälän alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi. Osayleiskaava hyväksyttiin vuonna Osayleiskaava-alueella toimii noin 35 päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan yksik-

7 FCG Finnish Consulting Group Oy 4 köä. Alueella sijaitsee kaksi hypermarketia (Citymarket ja Prisma). Alueen erikoiskauppa on pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Alueella on edelleen liiketoiminnan lisäksi runsaasti teollisuus- ja varastotoimintaa. Seppälän alueen keskeisimmässä korttelissa on vireillä asemakaavan muutos, jonka yhteydessä tutkitaan Prisman laajentumismahdollisuuksia ja aikaisemmin liikenneterminaalikäytössä olleiden tonttien muuttamista kaupan alueeksi. Kaupungin tavoitteena on kehittää Seppälän aluetta osayleiskaavan mukaisesti keskustatoimintojen alueena niin liiketoiminnoiltaan kuin kaupunkikuvaltaan. Näin ollen alue soveltuu tulevaisuudessa sellaisille kaupan toiminnoille, jotka tukevat alueen keskustamaista kehittymistä. Jyväskylän nykyinen päivittäistavara- ja erikoiskaupan myymäläverkko on kuvattu seuraavissa karttakuvissa. Kuva 3. Jyväskylän keskustaajaman päivittäistavaramyymälät vuonna 2008 (Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 2010).

8 FCG Finnish Consulting Group Oy 5 Kuva 4. Jyväskylän keskustaajaman erikoiskaupan myymälät vuonna 2008 (Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 2010). 3.3 Kaupan kehittämisperiaatteet Jyväskylän kaupungin laatiman kaupallisen palveluverkkoselvityksen yhteydessä määriteltiin Jyväskylän kaupan kehittämis- ja sijoittumisperiaatteet. Periaatteet on käsitelty Jyväskylän kaupungin yleiskaavatoimikunnassa syyskuussa Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena on Jyväskylän kaupallisen vetovoiman vahvistaminen valtakunnallisesti merkittävänä kaupan sijaintipaikkana ja asiointikohteena. Jyväskylän kaupallisen palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on ydinkeskustan, aluekeskusten ja lähikeskusten kaupallisen vetovoiman vahvistaminen sekä lähikaupan toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen. Tavoitteena on kaupan saavutettavuuden turvaaminen niin, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa kaikille väestöryhmille ja kaikilla kulkumuodoilla. Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena voidaan pitää kysynnän ja tarjonnan alueellista tasapainoa. Päivittäistavarakaupan yksiköiden koko suhteutetaan alueen väestöpohjaan. Erikoiskaupassa tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen tarjonta Jyväskylän ydinkeskustassa, aluekeskuksissa, kaupan alueilla ja sellaisissa alakeskuksissa, joissa on riittävä väestöpohja.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy 6 Kaupan sijoittumisperiaatteet ovat seuraavat: - Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävät yksiköt sijoittuvat Jyväskylän keskustaan ja aluekeskuksiin sekä Seppälän, Palokankeskuksen, Keljon keskuksen ja Eteläportin alueille. Lähikeskusten ja asuinalueiden lähikaupat täydentävät myymäläverkkoa. - Tilaa vaativa erikoiskaupan uudet sijaintipaikat ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella Seppälänkankaan, Kirrin ja Eteläportin alueilla. - Keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Jyväskylän ydinkeskustaan, aluekeskuksiin sekä sellaisiin alakeskuksiin, joissa on riittävä väestöpohja sekä kaupan alueille. Kaupallisen palveluverkkoselvityksen yhteydessä esitettiin myös eri alueiden tavoitteellinen kaupan mitoitus. Kankaan alueen kaupan mitoitusta ei käsitelty palveluverkkoselvityksen yhteydessä, koska alueen tulevaisuuden maankäytön sisällöstä ja kehittämistavoitteista ei ollut selvityksen laadinnan yhteydessä vielä käsitystä. 4 Kaupan nykytila ja kehitysnäkymät 4.1 Kaupan nykytila lähialueella Kankaan tehtaan lähialueella, Vapaaherrantien varressa ja Tourulassa on nykyisin noin k-m vähittäiskaupan toimintoja. Aivan Kankaan tehtaan pohjoispuolella Vapaaherrantien varressa sijaitsee Minimanin myymälä, jossa päivittäistavaroiden lisäksi myydään myös monipuolisesti mm. vaatteita sekä asumiseen, remontoimiseen ja vapaa-aikaan liittyviä artikkeleita. Minimani on luokiteltu yleisesti laajan tavaravalikoiman myymäläksi, mutta Jyväskylän myymälä on toimintaperiaatteeltaan hypermarketin kaltainen. Päivittäistavaroiden osuus myymäläpinta-alasta on suuri ja myymälässä on esimerkiksi liha- ja kalatuotteiden palvelutiski. Myymälä on toiminut entisen keksitehtaan tiloissa 2000-luvun alusta alkaen ja Minimanin lisäksi samassa kiinteistössä toimii etumyymälätyyppisesti yksittäisiä erikoiskaupan myymälöitä ja kahvila. Minimanin myymäläpinta-ala on nykyisin noin 6000 m. Kuva 5. Minimanin myymälä.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy 7 Kuva 6. K-Rauta Tourutorni. Kankaan tehtaan alueen itäpuolella sijaitsee Tourulan alue, jossa sijaitsee monipuolisesti erikoiskaupan palveluita. Alue on viimeisten vuosien aikana profiloitunut erityisesti sisustusalan myymälöiden keskittymäksi. Tourulantien ja Ailakinkadun välisellä alueella sijaitsee sekä K-Rauta Tourutorni, Isku sekä Tourulan liikekeskuksessa sijaitsevat erikoisliikkeet (mm. Expert, Oz Baby, Kaluste Ojala). Tourulantien eteläpuolella sijaitsevan Nesteen huoltoaseman yhteydessä sijaitsee K-market. Lisäksi Kivääritehtaan kiinteistöissä toimii yksittäisiä erikoiskaupan myymälöitä. Kuva 7. Tourukeskus.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy 8 Tourulan eritasoliittymän luoteispuolella sijaitsee erikoiskaupan myymälöiden keskittymä Tourukeskus. Urheiluvarustemyymälän (Intersport Megastore) lisäksi keskuksessa on sisustukseen keskittyneitä myymälöitä kauppakeskustyyppisesti (mm. Lundia, Mattokameli, Metsokaihdin, Keittiöpörssi). Vapaaherrantien itäpuolella Minimanin ja Tourukeskuksen välisellä tyhjällä liikerakentamiselle varatulla tontilla sijaitsee tällä hetkellä ABC -kylmäasema. Tontin omistaa Keskimaa osk. Asemakaava mahdollistaa tontille vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. Lisäksi alueella on liikekiinteistöjen yhteydessä muita toimitiloja sekä kahvilaja ravintolapalveluita. 4.2 Kaupallinen vaikutusalue Kuva 8. Tourulan alueen nykyiset kaupan kiinteistöt päätoimialoineen. Erikoiskaupassa ja myös päivittäistavarakaupassa Kankaan ja Tourulan alueelle sijoittuvat palvelut saavat asiakkaita nykyisin laajalta alueelta, jopa koko Jyväskylän kaupunkiseudulta. Alueen sijainti kaupunkirakenteessa on keskeinen ja alue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Päivittäistavarakaupassa Minimanin asiakaskunta muodostuu laajalta alueelta ja kilpailee osaltaan Seppälän alueen suuryksiköiden kanssa. Rautakaupan ja huonekalukaupan yksiköt ovat seudullisesti merkittäviä. Tulevaisuudessa Kankaan alueen kaupallisten lähipalveluiden vaikutusalue muodostuu tehtaan alueen lisäksi Tourulan nykyisestä asutuksesta Tourulantien ja Ailakinkadun välisellä alueella. Nykyisin tällä alueella asuu noin 500 asukasta. Lähivaikutusalueen asukkaiden voidaan ennakoida käyttävän jatkossa Kankaan alueelle sijoittuvia palveluita ensisijaisina lähipalveluinaan.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy 9 Varsinaisen lähipalvelualueen lisäksi Kankaan alueen palvelut voivat toimia myös muiden läheisten asuinalueiden lähipalveluina. Kuitenkin näiden alueiden asukkaille Kankaan alue on vaihtoehto Seppälässä ja keskustassa sijaitseville palveluille. Seppälän ja keskustan palveluiden lisäksi sekä Halssilassa että Lohikoskella toimii pieniä päivittäistavaroiden valintamyymälöitä. Kuvassa 9 tummemmalla harmaalla merkityllä alueella asuu nykyisin noin 7000 asukasta. 4.3 Väestö- ja ostovoimatiedot Kuva 9. Kankaan alueen kaupallinen lähivaikutusalue. Lisäksi harmaalla vyöhykkeellä on kuvattu läheisiä alueita, joista Kankaan alue on hyvin saavutettavissa myös kevyellä liikenteellä (vaikutusalue). Kankaan kaupallisella lähivaikutusalueella asuu noin 500 asukasta ja vaikutusalueella (kuvassa 9 harmaa alue) noin asukasta. Pohjoisilla suuralueilla (Kantakaupunki, Lohikoski-Seppälänkangas, Huhtasuo ja Halssila) asuu noin asukasta, joka on noin kolmannes Jyväskylän väestömäärästä. Alustavien tavoitteiden mukaan Kankaan alueelle sijoittuu noin uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin lähivaikutusalueen väestömäärä vuonna 2030 olisi noin asukasta. Vuoden 2020 väestömäärä on arvioitu olettaen, että Kankaan alueen asukasmäärä lisääntyy noin 200 asukkaalla vuodessa vuodesta 2015 lähtien. Tällöin lähivaikutusalueen väestömäärä vuonna 2020 on asukasta. Vaikutusalueen väestömäärä on arvion mukaan noin 8000 asukasta vuonna 2020 ja noin asukasta vuonna Pohjoisilla suuralueilla asuu Jyväskylän kaupungin väestöennusteen mukaan vuonna 2020 noin asukasta ja vuonna 2030 noin asukasta.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy 10 Taulukko 1. Kankaan lähi- ja vaikutusalueen sekä pohjoisien suuralueiden ja Jyväskylän väestömäärä ja väestöennuste (Tilastokeskus ja Jyväskylän kaupunki). Väestömäärä ja -ennuste Muutos 2009/ Lähivaikutusalue Vaikutusalue Pohjoiset suuralueet Kantakaupunki Lohikoski-Seppälänkangas Huhtasuo Halssila JYVÄSKYLÄ Arvio Kankaan vaikutusalueen ostovoimasta ja sen kehityksestä on laadittu Jyväskylän kaupallisen palveluverkkoselvityksen laskentaperusteilla. Ostovoima arvioitiin vuoden 2009 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Ostovoiman kehitys arvioitiin Jyväskylän kaupungin väestötavoitteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavarakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/ vuosi. Käytetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä /asukas. Kulutusluvut, /asukas Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,0 % Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä ,0 % Vähittäiskauppa yhteensä Koko vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima edellä esitetyillä laskentaperusteilla arvioituna oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 3 milj., vaikutusalueella noin 40 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 245 milj.. Vähittäiskaupan (pl. autokauppa) ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 25 milj., vaikutusalueella noin 39 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 115 milj.. Taulukko 3. Arvio vähittäiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 2,8 10,1 27,7 7,3 17,6 24,8 Vaikutusalue 39,6 53,9 79,0 14,2 25,2 39,4 Pohjoiset suuralueet 245,4 311,0 360,4 65,7 49,3 115,0 Kantakaupunki 139,5 174,4 201,0 34,9 26,6 61,5 Lohikoski-Seppälänkangas 26,1 32,2 38,5 6,1 6,3 12,4 Huhtasuo 49,1 65,1 75,8 16,0 10,7 26,7 Halssila 30,6 39,2 45,0 8,6 5,7 14,3 JYVÄSKYLÄ 734,0 952,5 1177,9 218,5 225,4 443,9 Päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 1 milj., vaikutusalueella noin 17 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 104 milj.. Päivittäistavarakaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 9 milj., vaikutusalueella noin 13 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 31 milj..

14 FCG Finnish Consulting Group Oy 11 Taulukko 4. Arvio päivittäistavarakauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 1,2 4,0 10,4 2,8 6,3 9,2 Vaikutusalue 16,8 21,4 29,6 4,6 8,2 12,8 Pohjoiset suuralueet 104,1 123,8 135,0 19,7 11,2 30,9 Kantakaupunki 59,2 69,4 75,3 10,2 5,9 16,1 Lohikoski-Seppälänkangas 11,1 12,8 14,4 1,7 1,6 3,4 Huhtasuo 20,8 25,9 28,4 5,1 2,5 7,6 Halssila 13,0 15,6 16,8 2,6 1,2 3,9 JYVÄSKYLÄ 311,4 379,1 441,3 67,7 62,2 129,9 Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 1,6 milj., vaikutusalueella noin 23 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 141 milj.. Erikoiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 16 milj., vaikutusalueella noin 27 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 84 milj.. Erikoiskaupan ostovoimasta kohdistuu tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin kolmannes ja muuhun erikoiskauppaan noin kaksi kolmasosaa. Taulukko 5. Arvio erikoiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 1,6 6,1 17,3 4,5 11,2 15,7 Vaikutusalue 22,8 32,4 49,4 9,6 17,0 26,6 Pohjoiset suuralueet 141,3 187,2 225,4 46,0 38,1 84,1 Kantakaupunki 80,3 105,0 125,7 24,7 20,7 45,4 Lohikoski-Seppälänkangas 15,0 19,4 24,1 4,4 4,7 9,1 Huhtasuo 28,3 39,2 47,4 10,9 8,2 19,2 Halssila 17,6 23,6 28,1 6,0 4,5 10,5 JYVÄSKYLÄ 422,7 573,4 736,6 150,8 163,2 314,0 4.4 Kaupan kehitysnäkymät ja kaupan laskennallinen liiketilatarve Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 ) avulla. Arvio liiketilan lisätarpeesta on laadittu Jyväskylän kaupan palveluverkkoselvityksessä esitetyillä laskentaperusteilla. Liiketilan lisätarvearvio perustuu seuraaviin tunnuslukuihin: - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 - päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Liiketilan tarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on suuntaa-antava ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa liiketilan tarvetta. Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta, samoin alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima, joita ei laskelmassa ole otettu huomioon. Edellä mainituilla laskentaperusteilla Kankaan lähivaikutusalueen oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan

15 FCG Finnish Consulting Group Oy 12 tarve vuonna 2030 on noin k-m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 6. Kankaan lähivaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Kankaan vaikutusalueen oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan tarve vuonna 2030 on noin k-m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Ostovoiman kasvun mahdollistama liiketila on noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaan kohdistuu noin k- m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 7. Kankaan vaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Pohjoisten suuralueiden oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan tarve vuonna 2030 on noin k- m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Pohjoisten suuralueiden oman väestön ostovoiman kasvun mahdollistama liiketila on yhteensä noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaan kohdistuu noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 8. Pohjoisten suuralueiden laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Liiketilan lisätarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kyseessä on tietyn alueen väestömäärään perustuvan ostovoima-arvion pohjalta laskettu liiketilan lisätarve. Siinä ei ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. Laskelman mukaisessa tilanteessa kaikki ostovoiman kasvu ja siten myös liiketilan lisätarve kohdistuisi siihen alueeseen, jossa kasvu tapahtuu. Käytännössä esimerkiksi Kankaan alueelle tulee tulevaisuudessakin kohdistumaan ostovoimaa myös vaikutusalueen ulkopuolelta, mikäli nykyiset suuret kaupan yksiköt toimivat alueella.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy 13 5 Kankaan kaupalliset kehittämisvaihtoehdot 5.1 Tarkasteltavat kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Kankaan alueen kaupallista kehittymistä tarkastellaan vaihtoehtotarkastelun avulla. Kaikissa vaihtoehdoissa Kankaan alueelle vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, jossa sijaitsee julkisten palveluiden ja palvelualan yrityksien lisäksi myös kaupallisia lähipalveluita sekä mahdollisesti erikoiskaupan myymälöitä. Vaihtoehtojen tarkastelun yhteydessä arvioidaan, millaisia edellytyksiä kaupallisten palveluiden syntymiseen lähipalvelukeskukseen on eri vaihtoehdoissa. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3a tarkastellaan Minimanin liikekiinteistön toimintojen laajentamista nykyisestä noin k-m enintään noin k-m hypermarket -keskus -tyyppiseksi myymäläkokonaisuudeksi. Vaihtoehdoissa Minimanin myymälän lisäksi samaan kiinteistöön sijoittuisi 5-8 oheispalveluyritystä, jotka olisivat joko erikoiskauppaa tai muita yksityisiä palveluita, kuten parturi-kampaamoita. Vaihtoehdossa 1 laajentuminen tapahtuisi nykyisen kiinteistön laajennuksena, vaihtoehdoissa 2 ja 3a myymäläkokonaisuus siirtyisi uuteen sijaintipaikkaan. Vaihtoehdossa 3b tarkastellaan tilannetta, jossa lähipalvelukeskuksen yhteyteen ei sijoittuisi suurempaa myymäläkokonaisuutta, vaan alueen kaupalliset palvelut muodostuisivat lähipalveluiksi. Siten vaihtoehdossa 3b Minimanin myymäläkokonaisuus sijoittuisi Kankaan alueen ulkopuolelle. Vaihtoehdoissa tarkasteltavat sijainnit ovat viitteellisiä ja riippuvaisia alueen muusta kokonaisrakenteesta. Tarkastelussa ei oteta siten kantaa liikerakennusten tarkempaan sijoittumiseen, liikenne- tai pysäköintijärjestelyihin, koska ne tulevat tarkentumaan vasta alueen tarkemmassa suunnittelussa. Vaihtoehtotarkastelussa ei oteta huomioon myöskään Keskimaa osk:n omistaman liikerakentamisen tontin kehittämistä. Tontilla toimii nykyisin polttoaineen kylmäjakeluasema. Kaupan rakentamisen tulee olla Kankaan kokonaistavoitteiden mukaista ja muodostaa osaltaan alueen kokonaisrakennetta tukevaa kaupunkiympäristöä.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy 14 VAIHTOEHTO 1: Minimani kehittyy nykyisellä paikallaan Vaihtoehdossa Kankaan vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, joka muodostaa Kankaan alueen palvelusydämen. Vaihtoehdossa Minimani laajenee Kankaan alueen koillisosaan nykyisen kiinteistön laajennuksena. Hypermarket -keskuksen koko on enintään noin k-m. Keskus rakentuu alueen koillisosaan koko Kankaan rakennetta tukien. VAIHTOEHTO 2: Minimani siirtyy Tourulan palveluiden yhteyteen Vaihtoehdossa Kankaan vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, joka muodostaa Kankaan alueen palvelusydämen. Vaihtoehdossa Minimanin nykyiset myymälätoiminnot siirtyvät Tourulan olemassa olevien kaupallisten palveluiden yhteyteen Ailakinkadun ja Vapaaherrantien luoteispuolelle. Muodostuvan hypermarket -keskuksen koko on enintään noin k-m. Hypermarket -keskus sijoittuu nykyistä Tourulan kaupan keskittymää vahvistaen ja muodostaa Kankaan alueen kaakkoisosaan vahvan kaupallisen kokonaisuuden.

18 FCG Finnish Consulting Group Oy 15 VAIHTOEHTO 3a: Kankaan ytimeen muodostuu vahvempi kaupan keskittymä Vaihtoehdossa Minimanin nykyiset myymälätoiminnot siirtyvät Kankaan vanhan paperitehdaskiinteistön yhteyteen rakentuvaan palvelukeskittymään. Keskuksessa yhdistyvät enintään k-m kokoinen hypermarket -keskus ja muut Kankaan alueen palvelut. Kauppa voi sijoittua osin vanhan paperitehtaan kiinteistöön, mutta osin myös uudisrakennusosiin. Kuva: Petteri Kivimäki/Jyväskylän kaupunki VAIHTOEHTO 3b: Kankaan alueella sijoittuu vain kaupallisia lähipalveluita. Vaihtoehdossa Kankaan vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, joka muodostaa Kankaan alueen palvelusydämen. Lähipalvelukeskuksen päivittäistavarakaupan tarjonta palvelee pääasiassa Kankaan ja lähialueiden asukkaita. Vaihtoehdossa Kankaan alueelle ei syntyisi laajempaa aluetta palvelevia kaupallisia palveluita. Kuva: Petteri Kivimäki/Jyväskylän kaupunki

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Vaihtoehtojen kaupalliset vaikutukset Vaikutukset Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittymiseen Kankaan alue sijaitsee keskeisellä paikalla suhteessa Jyväskylän kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Sekä Jyväskylän ydinkeskustan että Seppälän alueen kaupalliset palvelut ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen useiden kaupan hankkeiden seurauksena. Vaihtoehdoissa tarkasteltavalla kaupan rakentamiselle ei ole merkittäviä vaikutuksia nykyiseen Jyväskylän kaupalliseen palveluverkkoon lukuun ottamatta vaihtoehtoa 3b, jossa Tourulan ja Kankaan alueen palvelutarjonta erityisesti päivittäistavarakaupassa heikkenisi. Kankaan alueen rakentamisen seurauksena Jyväskylän kaupallinen palveluverkko täydentyy uudella lähipalvelukeskuksella. Lähipalvelukeskuksen vaikutukset olisivat vaihtoehtoa 3a lukuun ottamatta paikallisia, koska palveluiden käyttäjät olisivat valtaosin alueen asukkaita ja työntekijöitä. Vaihtoehdossa 3a Kankaan alueen lähipalvelut yhdistyisivät laajempaan palvelukeskittymään, joka julkisten palveluiden määrästä riippuen voisi muodostaa aluekeskustasoisen palvelukeskittymän. Vaihtoehdoissa suunniteltu kaupan rakentaminen, eli Minimanin hypermarketkeskuksen laajennus enintään k-m :llä ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia Jyväskylän kaupan palveluverkon eikä Seppälän tai ydinkeskustan kaupalliseen kehittymiseen, koska laajennuksen osuus Jyväskylän pohjoisten suuralueiden laskennallisesta liiketilantarpeesta jää pieneksi. Minimanin myymälän laajentaminen parantaa sen kilpailuasemaa suhteessa muihin Jyväskylän hypermarketeihin ja laajan tavaravalikoiman myymälöihin. Myymälän laajentaminen mahdollistaa monipuolisemman valikoiman sekä päivittäistavara- että erikoiskaupassa ja parantaa Minimanin edellytyksiä palvella entistä paremmin asiakkaitaan ja vastata asiakkaiden muuttuviin kulutustottumuksiin Vaikutukset Kankaan ja Tourulan alueen kaupalliseen kehittymiseen Kankaan ja Tourulan alueella on nykyisin noin k-m vähittäiskaupan palveluja. Alue on kokonaisuudessa profiloitunut erityisesti sisustusalan myymälöiden keskittymäksi. Lisäksi alueella on muuta erikoiskauppaa. Päivittäistavarakaupassa Minimani on alueen ainoa suurempi yksikkö, jonka lisäksi päivittäistavaraa myydään Tourulassa liikenneaseman yhteydessä olevasta pienmyymälästä. Alueella on myös jonkin verran muuta yksityistä palvelutarjontaa, kuten ravintolapalveluita. Lisäksi voimassa olevan asemakaavan mukaan Vapaaherrantien varteen voitaisiin rakentaa lisää kaupallisia palveluita. Kaupan palvelujen laajentuminen alueella eri vaihtoehdoissa lukuun ottamatta vaihtoehtoa 3b parantaa ja monipuolistaa alueen kaupallista tarjontaa ja vetovoimaa. Työpaikkarakentamisen seurauksena myös alueen ravintola- ja muiden yksityisten palveluiden kysyntä kasvaa. Vaihtoehdossa 1 alueen Minimanin kaupalliset palvelut kehittyisivät nykyistä kaupan myymälää laajentamalla, mikä on Minimanin ensisijainen tavoite keskuksen kehittämiseksi. Kankaan alueen rakentaminen asuin- ja työpaikkaalueeksi vahvistaa erityisesti päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä kasvavan lähialueen ostovoiman seurauksena. Kankaan ja Tourulan alueen merkittävimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat vaihtoehdossa nykytilanteen ta-

20 FCG Finnish Consulting Group Oy 17 voin hieman irrallaan toisistaan, eikä asiointikäyntejä eri myymälöissä välttämättä yhdistetä. Vaihtoehdossa kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin erityisesti Rantaväylälle ja Tourulantielle hyvin näkyvillä sijaintipaikoilla. Vaihtoehdossa hypermarket -keskus sijaitsee Kankaan alueen koillislaidalla ja laajentaminen on mahdollista toteuttaa omana hankkeena muun Kankaan rakentamisen aikataulusta riippumatta. Myymälän laajentaminen tulisi toteuttaa Kankaan kokonaisratkaisuun sekä liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin tukeutuen. Vaihtoehdossa 2 alueen kaupalliset palvelut tiivistyvät nykyisen Tourulan alueen kaupallisen keskittymän yhteyteen Vapaaherrankadun ja Ailakinkadun risteyksen ympäristöön. Risteysalueelle muodostuva keskittymä mahdollistaa asioinnin yhdistämisen alueen eri liikkeissä. Keskittymä monipuolistaisi Tourulan nykyisen keskittymän kaupan tarjontaa erityisesti päivittäistavarakaupassa. Tourukeskuksen ja K-raudan nykyiset kaupan toimialat voisivat ohjata myös hypermarket -keskuksen erikoiskauppaa vastaaviin toimialoihin, kuten sisustus- ja urheiluvälinekauppaan. Vaihtoehdossa kaupan toiminnot sijoittuvat Kankaan alueen kaakkoisosaan ja kaupan rakentaminen on mahdollista toteuttaa omana kokonaisuutena muun Kankaan alueen rakentamisen aikatauluista riippumatta. Kaupan toimintojen tulee kuitenkin tässäkin vaihtoehdossa tukeutua koko alueen suunnittelu-, liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin. Vaihtoehdossa 3a Kankaan vanhan paperitehtaan yhteyteen syntyisi uusi kaupallinen keskus, johon sijoittuisivat kaupalliset ja muut Kankaan alueen palvelut. Vaihtoehdossa vetovoimaisten kaupan palveluiden kehittyminen edellyttäisi kauppakeskusmaisempaa kehittämisotetta sijainnin, vanhojen kiinteistöjen ja ympäristön vaatimusten vuoksi. Kauppakeskusmainen kehittäminen edellyttäisi erikoiskaupan sekä muiden yksityisten ja julkisten palveluiden sijoittumista keskuksen yhteyteen. Julkisten palvelujen sijoittumisen myötä palvelukeskittymästä muodostuisi aluekeskustasoinen. Keskuksen tulisi olla selkeästi profiloitunut, jotta se olisi vetovoimainen suhteessa ydinkeskustan ja Seppälän palveluihin ja kauppakeskuksiin. Yhtenä kehittämismallina keskuksessa voisivat olla nk. hybridikaupat, joissa palveluihin ja vähittäiskaupan tuotteisiin kohdistuvan kulutuksen rajat hämärtyvät. Esimerkiksi käsityöpajoihin tai kulttuuripalveluihin liittyen olisi mahdollista kehittää palvelujen ja erikoiskaupan yhdistäviä konsepteja. Vaihtoehdon 3a kehittäminen edellyttäisi huolellista rakentamisvaiheen suunnittelua osana Kankaan alueen kehittämistä, jotta keskus avautuessaan voisi toimia valmiissa ympäristössä. Vaihtoehdossa palvelut muodostuvat omaksi kokonaisuudeksi Kankaan alueen ytimeen irralleen nykyisistä Tourulan alueen kaupan palveluista. Vaihtoehdossa 3b Kankaan ja Tourulan alueelle ei sijoittuisi laajempaa aluetta palvelevia kaupan palveluita ja nykyisen Minimanin myymälätoiminnot siirtyisivät alueen ulkopuolelle. Palveluiden vähentyminen koko alueelta heikentäisi jonkin verran myös Tourulan alueen kaupallista asemaa Vaikutukset lähipalvelukeskuksen kehittymiseen Päivittäistavarakaupan viime vuosien kehityspiirteisiin on kuulunut uusien pienmyymälöiden perustaminen erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Myös kuluttajarakenteen muutoksien (ikääntyminen, pienet kotitaloudet, autottomuus jne.) myötä asuinalueiden lähikauppojen tarve lisääntyy. Päivittäistavarakaupassa myös deli-tyyppiset myymälät pitkine aukioloaikoineen ovat yleistyneet. Kankaan alueen kehittyminen 3000 asukkaan asuinalueeksi ja merkittäväksi työpaikka-alueeksi synnyttää lähipalveluiden kysyntää. Alueen ostovoiman kehittyminen luo edellytyksiä päivittäistavarakaupan palveluille, kun alueen rakentaminen on käynnistynyt ja väestömäärä on kasvanut.

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2 Paljon tilaa vaativan erikoistavaran

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Äänekoski 8.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (33) SISÄLTÖ 1 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

L42 Saajos, korttelin 343 asemakaavan muutos. Lähipalveluselvitys

L42 Saajos, korttelin 343 asemakaavan muutos. Lähipalveluselvitys L42 Saajos, korttelin 343 asemakaavan muutos Lähipalveluselvitys 18.6.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Keskilohjalla... 4 2.1. Lähialueen palveluverkko...

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 30.4.2009 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUE... 1 3 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 1 Sisältö Alkusanat... 2 1. Kaavoitustilanne... 3 Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa KAJAANIN KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (39) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus Lamminrahkan osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus 1.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Lamminrahka palveluverkon osana... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa SOTKAMON KUNTA Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (31) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yleiskaava Hyväksymisvaihe. Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö, Strateginen suunnittelu

Jyväskylän kaupungin yleiskaava Hyväksymisvaihe. Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö, Strateginen suunnittelu Jyväskylän kaupungin yleiskaava Hyväksymisvaihe Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö, Strateginen suunnittelu 20.10.2014 Yleiskaavaprosessi: valintojen portaat Miksi tämä kaava olisi

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA

KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA TAVOITTEET / OHEISMATERIAALI Väestö, asuminen, julkiset palvelut, päivittäistavarakauppa ja työpaikat 2012 Kaupunkisuunnittelukeskus, yleiskaavayksikkö 15.10.2012 Ritva

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

Kaupan palveluverkon vertailu pohjoisen ja suoran metron vaihtoehdoissa

Kaupan palveluverkon vertailu pohjoisen ja suoran metron vaihtoehdoissa Östersundomin yleiskaavaehdotus Kaupan palveluverkon vertailu pohjoisen ja suoran metron vaihtoehdoissa 30.3.2017 Sisältö Sisältö... 2 1. Vertailun tausta ja tavoitteet... 3 2. Östersundomin yleiskaava

Lisätiedot