KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET - selvitys arkkitehtuurikilpailua ja osayleiskaavoitusta varten RAPORTTI

2 FCG Finnish Consulting Group Oy I TIIVISTELMÄ Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä Kankaan alueen suunnittelua. Kaupunki järjestää alueen suunnittelusta avoimen arkkitehtuuri-ideakilpailun välisenä aikana osayleiskaavoituksen pohjaksi. Tässä selvityksessä tarkastellaan Kankaan alueen kaupallisia kehittymisedellytyksiä. Selvitys toimii arkkitehtuurikilpailun ja sen jälkeisen osayleiskaavoituksen taustaaineistona. Kankaan alueen sijainti on keskeinen suhteessa nykyiseen kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Kankaan tehtaan lähialueella on nykyisin noin k- m vähittäiskaupan toimintoja. Vapaaherrantien varressa sijaitsevan Minimanin myymälän lisäksi Tourulan alueella sijaitsee monipuolisesti erikoiskaupan ja erityisesti sisustusalan myymälöitä. Jyväskylän kaupungin tavoitteiden mukaan Kankaan alueelle sijoittuisi tulevaisuudessa 3000 uutta asukasta ja 1500 työpaikkaa. Kankaan alueen tuleva väestöpohja, työpaikat sekä lähialueiden runsas asutus ovat hyvä lähtökohta alueen kaupan palveluiden kehittämiselle. Toisaalta Jyväskylän ydinkeskustan ja Seppälän läheisyys synnyttää reunaehtoja erityisesti erikoiskaupan kehittämiselle. Alueen kaupalliset ja muut palvelut tulee mitoittaa realistisesti. Kankaan lähivaikutusalueen ostovoiman kasvun mahdollistama uuden liiketilan lisätarve on vähittäiskaupassa vuoteen 2030 mennessä k-m², josta päivittäistavarakauppaan ja muuhun kuin tilaa vaativaan erikoiskauppaan kohdistuu noin k-m². Varsinaisten vähittäiskaupan palveluiden lisäksi uusi alue synnyttää kysyntää ravintola- ja kahvilapalveluille sekä muille yksityisille palveluille, kuten kampaamo- ja kauneushoitoloille. Näiden palvelujen liiketilatarpeen voidaan arvioida olevan noin 10 prosenttia vähittäiskaupan liiketilatarpeesta. Kankaan alueen palveluiden kehittämisen avainkysymys on Kankaan keskuksen kehittäminen. Kankaan keskus sijoittuisi vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen. Suuri tehdaskiinteistö tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja keskuksen vetovoiman kehittämiseksi sekä erilaisten toimintojen yhdistämiseksi. Vähittäiskaupan palveluiden osalta Kankaan keskusta tulee kehittää joustavasti, pitkäjänteisesti ja eri kehityspolkuja mahdollistaen. Kaupan palvelujen toteuttaminen keskuksessa tulisi mahdollistaa vaiheittain, jolloin alueen väestömäärän kasvaessa sen yhteyteen voi sijoittua uutta liiketoimintaa ja esimerkiksi päivittäistavarakaupan palvelut voivat kehittyä asteittain. Jatkosuunnittelussa keskuksen asemaa tulee vahvistaa kaupunkiympäristössä suunnittelun ja julkisten palveluiden sijoittamisen keinoin. Kankaan alueella jo nykyisin toimiva Minimani on kehittämässä toimintaansa nykyisellä sijaintipaikallaan. Jyväskylässä kaupallisen asemansa vakiinnuttanut myymälä tarjoaa palveluja Kankaan alueen asukkaille jo alueen rakentamisen käynnistyessä, mutta edelleen myös laajemmalle alueelle. Vanhaan tehdaskiinteistöön sijoittuvaa myymälää on tarkoitus kehittää toiminnallisin parannuksin sekä laajentamalla myymälää. Myymälän laajentaminen nykyisellä paikalla edellyttää pysäköinnin järjestämistä rakenteellisena. Jatkosuunnittelussa on tärkeää varmistaa myymälän toimintaedellytyksien lisäksi sen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen yhteys viereiseen Kankaan alueeseen. Kankaan kaupallisten ja muiden palveluiden kehittäminen liittyy tiiviisti Kankaan muun rakentamisen ja kehittämisen yhteydessä tehtäviin valintoihin ja tavoitteisiin. Rohkeat ideat alueen suunnittelussa ja syntyvä vahva identiteetti luo edellytyksiä myös palveluiden erikoistumiselle ja alueen elävyydelle.

3 FCG Finnish Consulting Group Oy II SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Kankaan alueen kehittämistavoitteet Kankaan alue kaupallisessa palveluverkossa Kaavatilanne Kankaan alueen sijainti kaupan palveluverkossa Kaupan kehittämisperiaatteet Kaupan nykytila ja kehitysnäkymät Kaupan nykytila lähialueella Kaupallinen vaikutusalue Väestö- ja ostovoimatiedot Kaupan kehitysnäkymät ja kaupan laskennallinen liiketilatarve Kankaan kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Tarkasteltavat kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Vaihtoehtojen kaupalliset vaikutukset Vaikutukset Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittymiseen Vaikutukset Kankaan ja Tourulan alueen kaupalliseen kehittymiseen Vaikutukset lähipalvelukeskuksen kehittymiseen Vaihtoehtojen muut vaikutukset Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen Vaikutukset kaupunkiympäristön kehittämiseen Vaihtoehtojen vertailu Kankaan alueen kehittämismahdollisuudet Lähtökohdat kaupan kehittämiselle Kankaan rakentamisesta syntyvät erityiskysymykset Kaupallisten toimintojen sijoittuminen ja kehityskohteet Lähipalvelukeskuksen ja vanhan paperitehtaan kehittäminen Hypermarket -keskuksen kehittäminen Muut kehittämisen kohteet Suositukset Kankaan alueen osayleiskaavoitukselle Yhteenveto KIRJALLISUUS Kannen kuva: Jyväskylän kaupunki/lentokuva Vallas. Muut kuvat: FCG Finnish Consulting Group Oy, ellei kuvien yhteydessä mainita muuta.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Kankaan alue sijaitsee keskeisellä paikalla Jyväskylän yhdyskuntarakenteessa keskustaan rajautuen. Sijainti mahdollistaa Kankaan alueen kehittymisen monipuoliseksi työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alueeksi, joka yhdistää keskustarakenteen luontevasti Seppälän palvelujen alueeseen. Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä Kankaan alueen suunnittelua vuoden 2011 aikana. Kaupunki järjestää alueen suunnittelusta avoimen arkkitehtuuriideakilpailun välisenä aikana osayleiskaavoituksen pohjaksi. Tässä selvityksessä tarkastellaan Kankaan alueen kaupallisia kehittymisedellytyksiä. Selvitys toimii arkkitehtuurikilpailun ja sen jälkeisen osayleiskaavoituksen tausta-aineistona. Selvityksessä esitetään Kankaan alueen sijainti kaupallisessa palvelurakenteessa, määritellään alueen kaupallinen vaikutusalue ja arvioidaan vaikutusalueen ostovoima ja sen kehitys, kartoitetaan Kankaan tehtaan lähialueilla sijaitsevat nykyiset kaupan toiminnot sekä esitetään vaihtoehtoanalyysiin perustuen suositukset alueen kaupallisten toimintojen laadulle, laajuudelle ja sijoittelulle. Selvityksessä on hyödynnetty Jyväskylän kaupallisen palveluverkkoselvityksen kaupan lähtötietoja, ostovoima-analyyseja ja esitettyjä kaupan kehittämisperiaatteita. Kankaan tehtaan selvityksen yhteydessä suoritettiin puhelinhaastattelut Minimani Oy:n ja Keskimaa osk:n edustajille. Selvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Työn ohjausryhmään ovat Jyväskylän kaupungilta kuuluneet yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, hankejohtaja Anne Sandelin ja suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen. FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä työn laadinnasta ovat vastanneet projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen ja johtava konsultti Taina Ollikainen. 2 Kankaan alueen kehittämistavoitteet Jyväskylän kaupunki on asettanut alustavasti keskeisiä tavoitteita Kankaan tehtaan alueen kehittämiseksi. Varsinaiset alueen kehittämistavoitteet määritellään tarkemmin kevään 2011 aikana arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmatyön yhteydessä. Tavoitteiden mukaan Kankaan alueesta muodostuu elävä ja vahvan identiteetin omaava kaupunginosa. Alueelle sijoittuisi noin 3000 uutta asukasta ja 1500 työpaikkaa. Muita alueen kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat: - historiallisten arvojen säilyttäminen - kävelevä kaupunki ja autoriippumattomuus - monipuoliset asumismahdollisuudet, asumisen mosaiikki, monipuolinen asukasrakenne - hiilineutraali kaupunginosa, tehokkaat energiaratkaisut - monipuolisen palvelusydämen muodostuminen - monipuoliset ajanviettomahdollisuudet, kulttuuri- ja liikuntatiloja - Tourujoen virkistysarvojen vahvistaminen.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 3 Kankaan alue kaupallisessa palveluverkossa 3.1 Kaavatilanne Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa Kankaan alue sijaitsee välittömästi Jyväskylän keskusta-alueen koillispuolella taajamatoimintojen alueella. Maakuntakaavassa alueella on osoitettu paperitehtaan toimintaan liittynyt teollisuus- ja varastoalueen aluemerkintä. Kankaan tehtaan alue on myös osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Keski-Suomen liitto on käynnistänyt 4. vaihekaavan laadinnan ja Jyväskylän kaupunki on esittänyt, että siinä yhteydessä tarkastellaan myös Kankaan alueen maankäytön muutostavoitteita. Kuva 1. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta. Seppälän osayleiskaava Kankaan alueen pohjoisosa sijoittuu osin Seppälän osayleiskaavan alueelle. Seppälän osayleiskaava on hyväksytty vuonna Seppälän osayleiskaavassa on osoitettu kaksi aluevarausta Rantaväylän eteläpuoliselle alueelle. Molemmat alueet on osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-3), joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen reittiyhteyksiä Seppälän ja Tourulan välille. Muulla Kankaan alueella on voimassa Jyväskylän yleiskaava 1982.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy 3 Kuva 2. Ote Seppälän osayleiskaavasta. 3.2 Kankaan alueen sijainti kaupan palveluverkossa Kankaan alueen sijainti on keskeinen suhteessa nykyiseen kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Kankaan ja Tourulan alueen nykyisiä kaupallisia palveluja on esitelty kappaleessa 4.1. Kankaan alue sijaitsee noin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Jyväskylän ydinkeskusta on vahva erikoiskaupan keskittymä. Ydinkeskustaan ovat sijoittuneet erityisesti keskustatavaratalot, muotikauppa ja ns. pienet erikoiskaupan yksiköt. Vuonna 2007 Jyväskylän ydinkeskustassa toimi noin 180 vähittäiskaupan myymälää. Valtaosa myymälöistä oli erikoiskaupan myymälöitä. Päivittäistavaraa myytiin yhteensä noin 20 myymälässä, tavaratalossa ja kioskissa. Noin 30 prosenttia ydinkeskustan myymälöistä oli muotikaupan myymälöitä ja runsas puolet muun erikoiskaupan myymälöitä. Muuhun erikoiskauppaan kuuluvat ns. pienet erikoisliikkeet, kuten optikot, kelloliikkeet, valokuvausliikkeet, musiikki- ja levyliikkeet, kukkakaupat, kirjakaupat ja urheiluvälinekaupat. Ydinkeskustan kauppa on keskittynyt Kauppakadun varteen. Kauppakeskukset toimivat ydinkeskustan kaupallisen rakenteen runkona ja vetovoimapisteinä. Ydinkeskustan kaupallisten palvelujen käytössä olevasta kokonaispintaalasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta valtaosa ydinkeskustan liiketilasta sijoittuu suurimpiin kauppakeskuksiin. Jyväskylän kaupungin arvion mukaan ydinkeskustassa on kaupan liiketilaa noin k-m 2. Sokoksen, Forumin, Jyväskeskuksen, Torikeskuksen ja Kolmikulman pinta-ala on yhteensä noin k-m 2. Seppälän alue on vahva päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan keskittymä, joka sijaitsee pari kilometriä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Seppälän alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi. Osayleiskaava hyväksyttiin vuonna Osayleiskaava-alueella toimii noin 35 päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan yksik-

7 FCG Finnish Consulting Group Oy 4 köä. Alueella sijaitsee kaksi hypermarketia (Citymarket ja Prisma). Alueen erikoiskauppa on pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Alueella on edelleen liiketoiminnan lisäksi runsaasti teollisuus- ja varastotoimintaa. Seppälän alueen keskeisimmässä korttelissa on vireillä asemakaavan muutos, jonka yhteydessä tutkitaan Prisman laajentumismahdollisuuksia ja aikaisemmin liikenneterminaalikäytössä olleiden tonttien muuttamista kaupan alueeksi. Kaupungin tavoitteena on kehittää Seppälän aluetta osayleiskaavan mukaisesti keskustatoimintojen alueena niin liiketoiminnoiltaan kuin kaupunkikuvaltaan. Näin ollen alue soveltuu tulevaisuudessa sellaisille kaupan toiminnoille, jotka tukevat alueen keskustamaista kehittymistä. Jyväskylän nykyinen päivittäistavara- ja erikoiskaupan myymäläverkko on kuvattu seuraavissa karttakuvissa. Kuva 3. Jyväskylän keskustaajaman päivittäistavaramyymälät vuonna 2008 (Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 2010).

8 FCG Finnish Consulting Group Oy 5 Kuva 4. Jyväskylän keskustaajaman erikoiskaupan myymälät vuonna 2008 (Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 2010). 3.3 Kaupan kehittämisperiaatteet Jyväskylän kaupungin laatiman kaupallisen palveluverkkoselvityksen yhteydessä määriteltiin Jyväskylän kaupan kehittämis- ja sijoittumisperiaatteet. Periaatteet on käsitelty Jyväskylän kaupungin yleiskaavatoimikunnassa syyskuussa Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena on Jyväskylän kaupallisen vetovoiman vahvistaminen valtakunnallisesti merkittävänä kaupan sijaintipaikkana ja asiointikohteena. Jyväskylän kaupallisen palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on ydinkeskustan, aluekeskusten ja lähikeskusten kaupallisen vetovoiman vahvistaminen sekä lähikaupan toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen. Tavoitteena on kaupan saavutettavuuden turvaaminen niin, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa kaikille väestöryhmille ja kaikilla kulkumuodoilla. Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena voidaan pitää kysynnän ja tarjonnan alueellista tasapainoa. Päivittäistavarakaupan yksiköiden koko suhteutetaan alueen väestöpohjaan. Erikoiskaupassa tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen tarjonta Jyväskylän ydinkeskustassa, aluekeskuksissa, kaupan alueilla ja sellaisissa alakeskuksissa, joissa on riittävä väestöpohja.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy 6 Kaupan sijoittumisperiaatteet ovat seuraavat: - Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävät yksiköt sijoittuvat Jyväskylän keskustaan ja aluekeskuksiin sekä Seppälän, Palokankeskuksen, Keljon keskuksen ja Eteläportin alueille. Lähikeskusten ja asuinalueiden lähikaupat täydentävät myymäläverkkoa. - Tilaa vaativa erikoiskaupan uudet sijaintipaikat ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella Seppälänkankaan, Kirrin ja Eteläportin alueilla. - Keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Jyväskylän ydinkeskustaan, aluekeskuksiin sekä sellaisiin alakeskuksiin, joissa on riittävä väestöpohja sekä kaupan alueille. Kaupallisen palveluverkkoselvityksen yhteydessä esitettiin myös eri alueiden tavoitteellinen kaupan mitoitus. Kankaan alueen kaupan mitoitusta ei käsitelty palveluverkkoselvityksen yhteydessä, koska alueen tulevaisuuden maankäytön sisällöstä ja kehittämistavoitteista ei ollut selvityksen laadinnan yhteydessä vielä käsitystä. 4 Kaupan nykytila ja kehitysnäkymät 4.1 Kaupan nykytila lähialueella Kankaan tehtaan lähialueella, Vapaaherrantien varressa ja Tourulassa on nykyisin noin k-m vähittäiskaupan toimintoja. Aivan Kankaan tehtaan pohjoispuolella Vapaaherrantien varressa sijaitsee Minimanin myymälä, jossa päivittäistavaroiden lisäksi myydään myös monipuolisesti mm. vaatteita sekä asumiseen, remontoimiseen ja vapaa-aikaan liittyviä artikkeleita. Minimani on luokiteltu yleisesti laajan tavaravalikoiman myymäläksi, mutta Jyväskylän myymälä on toimintaperiaatteeltaan hypermarketin kaltainen. Päivittäistavaroiden osuus myymäläpinta-alasta on suuri ja myymälässä on esimerkiksi liha- ja kalatuotteiden palvelutiski. Myymälä on toiminut entisen keksitehtaan tiloissa 2000-luvun alusta alkaen ja Minimanin lisäksi samassa kiinteistössä toimii etumyymälätyyppisesti yksittäisiä erikoiskaupan myymälöitä ja kahvila. Minimanin myymäläpinta-ala on nykyisin noin 6000 m. Kuva 5. Minimanin myymälä.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy 7 Kuva 6. K-Rauta Tourutorni. Kankaan tehtaan alueen itäpuolella sijaitsee Tourulan alue, jossa sijaitsee monipuolisesti erikoiskaupan palveluita. Alue on viimeisten vuosien aikana profiloitunut erityisesti sisustusalan myymälöiden keskittymäksi. Tourulantien ja Ailakinkadun välisellä alueella sijaitsee sekä K-Rauta Tourutorni, Isku sekä Tourulan liikekeskuksessa sijaitsevat erikoisliikkeet (mm. Expert, Oz Baby, Kaluste Ojala). Tourulantien eteläpuolella sijaitsevan Nesteen huoltoaseman yhteydessä sijaitsee K-market. Lisäksi Kivääritehtaan kiinteistöissä toimii yksittäisiä erikoiskaupan myymälöitä. Kuva 7. Tourukeskus.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy 8 Tourulan eritasoliittymän luoteispuolella sijaitsee erikoiskaupan myymälöiden keskittymä Tourukeskus. Urheiluvarustemyymälän (Intersport Megastore) lisäksi keskuksessa on sisustukseen keskittyneitä myymälöitä kauppakeskustyyppisesti (mm. Lundia, Mattokameli, Metsokaihdin, Keittiöpörssi). Vapaaherrantien itäpuolella Minimanin ja Tourukeskuksen välisellä tyhjällä liikerakentamiselle varatulla tontilla sijaitsee tällä hetkellä ABC -kylmäasema. Tontin omistaa Keskimaa osk. Asemakaava mahdollistaa tontille vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. Lisäksi alueella on liikekiinteistöjen yhteydessä muita toimitiloja sekä kahvilaja ravintolapalveluita. 4.2 Kaupallinen vaikutusalue Kuva 8. Tourulan alueen nykyiset kaupan kiinteistöt päätoimialoineen. Erikoiskaupassa ja myös päivittäistavarakaupassa Kankaan ja Tourulan alueelle sijoittuvat palvelut saavat asiakkaita nykyisin laajalta alueelta, jopa koko Jyväskylän kaupunkiseudulta. Alueen sijainti kaupunkirakenteessa on keskeinen ja alue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Päivittäistavarakaupassa Minimanin asiakaskunta muodostuu laajalta alueelta ja kilpailee osaltaan Seppälän alueen suuryksiköiden kanssa. Rautakaupan ja huonekalukaupan yksiköt ovat seudullisesti merkittäviä. Tulevaisuudessa Kankaan alueen kaupallisten lähipalveluiden vaikutusalue muodostuu tehtaan alueen lisäksi Tourulan nykyisestä asutuksesta Tourulantien ja Ailakinkadun välisellä alueella. Nykyisin tällä alueella asuu noin 500 asukasta. Lähivaikutusalueen asukkaiden voidaan ennakoida käyttävän jatkossa Kankaan alueelle sijoittuvia palveluita ensisijaisina lähipalveluinaan.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy 9 Varsinaisen lähipalvelualueen lisäksi Kankaan alueen palvelut voivat toimia myös muiden läheisten asuinalueiden lähipalveluina. Kuitenkin näiden alueiden asukkaille Kankaan alue on vaihtoehto Seppälässä ja keskustassa sijaitseville palveluille. Seppälän ja keskustan palveluiden lisäksi sekä Halssilassa että Lohikoskella toimii pieniä päivittäistavaroiden valintamyymälöitä. Kuvassa 9 tummemmalla harmaalla merkityllä alueella asuu nykyisin noin 7000 asukasta. 4.3 Väestö- ja ostovoimatiedot Kuva 9. Kankaan alueen kaupallinen lähivaikutusalue. Lisäksi harmaalla vyöhykkeellä on kuvattu läheisiä alueita, joista Kankaan alue on hyvin saavutettavissa myös kevyellä liikenteellä (vaikutusalue). Kankaan kaupallisella lähivaikutusalueella asuu noin 500 asukasta ja vaikutusalueella (kuvassa 9 harmaa alue) noin asukasta. Pohjoisilla suuralueilla (Kantakaupunki, Lohikoski-Seppälänkangas, Huhtasuo ja Halssila) asuu noin asukasta, joka on noin kolmannes Jyväskylän väestömäärästä. Alustavien tavoitteiden mukaan Kankaan alueelle sijoittuu noin uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin lähivaikutusalueen väestömäärä vuonna 2030 olisi noin asukasta. Vuoden 2020 väestömäärä on arvioitu olettaen, että Kankaan alueen asukasmäärä lisääntyy noin 200 asukkaalla vuodessa vuodesta 2015 lähtien. Tällöin lähivaikutusalueen väestömäärä vuonna 2020 on asukasta. Vaikutusalueen väestömäärä on arvion mukaan noin 8000 asukasta vuonna 2020 ja noin asukasta vuonna Pohjoisilla suuralueilla asuu Jyväskylän kaupungin väestöennusteen mukaan vuonna 2020 noin asukasta ja vuonna 2030 noin asukasta.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy 10 Taulukko 1. Kankaan lähi- ja vaikutusalueen sekä pohjoisien suuralueiden ja Jyväskylän väestömäärä ja väestöennuste (Tilastokeskus ja Jyväskylän kaupunki). Väestömäärä ja -ennuste Muutos 2009/ Lähivaikutusalue Vaikutusalue Pohjoiset suuralueet Kantakaupunki Lohikoski-Seppälänkangas Huhtasuo Halssila JYVÄSKYLÄ Arvio Kankaan vaikutusalueen ostovoimasta ja sen kehityksestä on laadittu Jyväskylän kaupallisen palveluverkkoselvityksen laskentaperusteilla. Ostovoima arvioitiin vuoden 2009 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Ostovoiman kehitys arvioitiin Jyväskylän kaupungin väestötavoitteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavarakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/ vuosi. Käytetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä /asukas. Kulutusluvut, /asukas Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,0 % Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä ,0 % Vähittäiskauppa yhteensä Koko vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima edellä esitetyillä laskentaperusteilla arvioituna oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 3 milj., vaikutusalueella noin 40 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 245 milj.. Vähittäiskaupan (pl. autokauppa) ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 25 milj., vaikutusalueella noin 39 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 115 milj.. Taulukko 3. Arvio vähittäiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 2,8 10,1 27,7 7,3 17,6 24,8 Vaikutusalue 39,6 53,9 79,0 14,2 25,2 39,4 Pohjoiset suuralueet 245,4 311,0 360,4 65,7 49,3 115,0 Kantakaupunki 139,5 174,4 201,0 34,9 26,6 61,5 Lohikoski-Seppälänkangas 26,1 32,2 38,5 6,1 6,3 12,4 Huhtasuo 49,1 65,1 75,8 16,0 10,7 26,7 Halssila 30,6 39,2 45,0 8,6 5,7 14,3 JYVÄSKYLÄ 734,0 952,5 1177,9 218,5 225,4 443,9 Päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 1 milj., vaikutusalueella noin 17 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 104 milj.. Päivittäistavarakaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 9 milj., vaikutusalueella noin 13 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 31 milj..

14 FCG Finnish Consulting Group Oy 11 Taulukko 4. Arvio päivittäistavarakauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 1,2 4,0 10,4 2,8 6,3 9,2 Vaikutusalue 16,8 21,4 29,6 4,6 8,2 12,8 Pohjoiset suuralueet 104,1 123,8 135,0 19,7 11,2 30,9 Kantakaupunki 59,2 69,4 75,3 10,2 5,9 16,1 Lohikoski-Seppälänkangas 11,1 12,8 14,4 1,7 1,6 3,4 Huhtasuo 20,8 25,9 28,4 5,1 2,5 7,6 Halssila 13,0 15,6 16,8 2,6 1,2 3,9 JYVÄSKYLÄ 311,4 379,1 441,3 67,7 62,2 129,9 Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 1,6 milj., vaikutusalueella noin 23 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 141 milj.. Erikoiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 16 milj., vaikutusalueella noin 27 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 84 milj.. Erikoiskaupan ostovoimasta kohdistuu tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin kolmannes ja muuhun erikoiskauppaan noin kaksi kolmasosaa. Taulukko 5. Arvio erikoiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 1,6 6,1 17,3 4,5 11,2 15,7 Vaikutusalue 22,8 32,4 49,4 9,6 17,0 26,6 Pohjoiset suuralueet 141,3 187,2 225,4 46,0 38,1 84,1 Kantakaupunki 80,3 105,0 125,7 24,7 20,7 45,4 Lohikoski-Seppälänkangas 15,0 19,4 24,1 4,4 4,7 9,1 Huhtasuo 28,3 39,2 47,4 10,9 8,2 19,2 Halssila 17,6 23,6 28,1 6,0 4,5 10,5 JYVÄSKYLÄ 422,7 573,4 736,6 150,8 163,2 314,0 4.4 Kaupan kehitysnäkymät ja kaupan laskennallinen liiketilatarve Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 ) avulla. Arvio liiketilan lisätarpeesta on laadittu Jyväskylän kaupan palveluverkkoselvityksessä esitetyillä laskentaperusteilla. Liiketilan lisätarvearvio perustuu seuraaviin tunnuslukuihin: - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 - päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Liiketilan tarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on suuntaa-antava ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa liiketilan tarvetta. Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta, samoin alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima, joita ei laskelmassa ole otettu huomioon. Edellä mainituilla laskentaperusteilla Kankaan lähivaikutusalueen oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan

15 FCG Finnish Consulting Group Oy 12 tarve vuonna 2030 on noin k-m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 6. Kankaan lähivaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Kankaan vaikutusalueen oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan tarve vuonna 2030 on noin k-m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Ostovoiman kasvun mahdollistama liiketila on noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaan kohdistuu noin k- m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 7. Kankaan vaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Pohjoisten suuralueiden oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan tarve vuonna 2030 on noin k- m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Pohjoisten suuralueiden oman väestön ostovoiman kasvun mahdollistama liiketila on yhteensä noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaan kohdistuu noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 8. Pohjoisten suuralueiden laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Liiketilan lisätarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kyseessä on tietyn alueen väestömäärään perustuvan ostovoima-arvion pohjalta laskettu liiketilan lisätarve. Siinä ei ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. Laskelman mukaisessa tilanteessa kaikki ostovoiman kasvu ja siten myös liiketilan lisätarve kohdistuisi siihen alueeseen, jossa kasvu tapahtuu. Käytännössä esimerkiksi Kankaan alueelle tulee tulevaisuudessakin kohdistumaan ostovoimaa myös vaikutusalueen ulkopuolelta, mikäli nykyiset suuret kaupan yksiköt toimivat alueella.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy 13 5 Kankaan kaupalliset kehittämisvaihtoehdot 5.1 Tarkasteltavat kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Kankaan alueen kaupallista kehittymistä tarkastellaan vaihtoehtotarkastelun avulla. Kaikissa vaihtoehdoissa Kankaan alueelle vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, jossa sijaitsee julkisten palveluiden ja palvelualan yrityksien lisäksi myös kaupallisia lähipalveluita sekä mahdollisesti erikoiskaupan myymälöitä. Vaihtoehtojen tarkastelun yhteydessä arvioidaan, millaisia edellytyksiä kaupallisten palveluiden syntymiseen lähipalvelukeskukseen on eri vaihtoehdoissa. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3a tarkastellaan Minimanin liikekiinteistön toimintojen laajentamista nykyisestä noin k-m enintään noin k-m hypermarket -keskus -tyyppiseksi myymäläkokonaisuudeksi. Vaihtoehdoissa Minimanin myymälän lisäksi samaan kiinteistöön sijoittuisi 5-8 oheispalveluyritystä, jotka olisivat joko erikoiskauppaa tai muita yksityisiä palveluita, kuten parturi-kampaamoita. Vaihtoehdossa 1 laajentuminen tapahtuisi nykyisen kiinteistön laajennuksena, vaihtoehdoissa 2 ja 3a myymäläkokonaisuus siirtyisi uuteen sijaintipaikkaan. Vaihtoehdossa 3b tarkastellaan tilannetta, jossa lähipalvelukeskuksen yhteyteen ei sijoittuisi suurempaa myymäläkokonaisuutta, vaan alueen kaupalliset palvelut muodostuisivat lähipalveluiksi. Siten vaihtoehdossa 3b Minimanin myymäläkokonaisuus sijoittuisi Kankaan alueen ulkopuolelle. Vaihtoehdoissa tarkasteltavat sijainnit ovat viitteellisiä ja riippuvaisia alueen muusta kokonaisrakenteesta. Tarkastelussa ei oteta siten kantaa liikerakennusten tarkempaan sijoittumiseen, liikenne- tai pysäköintijärjestelyihin, koska ne tulevat tarkentumaan vasta alueen tarkemmassa suunnittelussa. Vaihtoehtotarkastelussa ei oteta huomioon myöskään Keskimaa osk:n omistaman liikerakentamisen tontin kehittämistä. Tontilla toimii nykyisin polttoaineen kylmäjakeluasema. Kaupan rakentamisen tulee olla Kankaan kokonaistavoitteiden mukaista ja muodostaa osaltaan alueen kokonaisrakennetta tukevaa kaupunkiympäristöä.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy 14 VAIHTOEHTO 1: Minimani kehittyy nykyisellä paikallaan Vaihtoehdossa Kankaan vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, joka muodostaa Kankaan alueen palvelusydämen. Vaihtoehdossa Minimani laajenee Kankaan alueen koillisosaan nykyisen kiinteistön laajennuksena. Hypermarket -keskuksen koko on enintään noin k-m. Keskus rakentuu alueen koillisosaan koko Kankaan rakennetta tukien. VAIHTOEHTO 2: Minimani siirtyy Tourulan palveluiden yhteyteen Vaihtoehdossa Kankaan vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, joka muodostaa Kankaan alueen palvelusydämen. Vaihtoehdossa Minimanin nykyiset myymälätoiminnot siirtyvät Tourulan olemassa olevien kaupallisten palveluiden yhteyteen Ailakinkadun ja Vapaaherrantien luoteispuolelle. Muodostuvan hypermarket -keskuksen koko on enintään noin k-m. Hypermarket -keskus sijoittuu nykyistä Tourulan kaupan keskittymää vahvistaen ja muodostaa Kankaan alueen kaakkoisosaan vahvan kaupallisen kokonaisuuden.

18 FCG Finnish Consulting Group Oy 15 VAIHTOEHTO 3a: Kankaan ytimeen muodostuu vahvempi kaupan keskittymä Vaihtoehdossa Minimanin nykyiset myymälätoiminnot siirtyvät Kankaan vanhan paperitehdaskiinteistön yhteyteen rakentuvaan palvelukeskittymään. Keskuksessa yhdistyvät enintään k-m kokoinen hypermarket -keskus ja muut Kankaan alueen palvelut. Kauppa voi sijoittua osin vanhan paperitehtaan kiinteistöön, mutta osin myös uudisrakennusosiin. Kuva: Petteri Kivimäki/Jyväskylän kaupunki VAIHTOEHTO 3b: Kankaan alueella sijoittuu vain kaupallisia lähipalveluita. Vaihtoehdossa Kankaan vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, joka muodostaa Kankaan alueen palvelusydämen. Lähipalvelukeskuksen päivittäistavarakaupan tarjonta palvelee pääasiassa Kankaan ja lähialueiden asukkaita. Vaihtoehdossa Kankaan alueelle ei syntyisi laajempaa aluetta palvelevia kaupallisia palveluita. Kuva: Petteri Kivimäki/Jyväskylän kaupunki

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Vaihtoehtojen kaupalliset vaikutukset Vaikutukset Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittymiseen Kankaan alue sijaitsee keskeisellä paikalla suhteessa Jyväskylän kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Sekä Jyväskylän ydinkeskustan että Seppälän alueen kaupalliset palvelut ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen useiden kaupan hankkeiden seurauksena. Vaihtoehdoissa tarkasteltavalla kaupan rakentamiselle ei ole merkittäviä vaikutuksia nykyiseen Jyväskylän kaupalliseen palveluverkkoon lukuun ottamatta vaihtoehtoa 3b, jossa Tourulan ja Kankaan alueen palvelutarjonta erityisesti päivittäistavarakaupassa heikkenisi. Kankaan alueen rakentamisen seurauksena Jyväskylän kaupallinen palveluverkko täydentyy uudella lähipalvelukeskuksella. Lähipalvelukeskuksen vaikutukset olisivat vaihtoehtoa 3a lukuun ottamatta paikallisia, koska palveluiden käyttäjät olisivat valtaosin alueen asukkaita ja työntekijöitä. Vaihtoehdossa 3a Kankaan alueen lähipalvelut yhdistyisivät laajempaan palvelukeskittymään, joka julkisten palveluiden määrästä riippuen voisi muodostaa aluekeskustasoisen palvelukeskittymän. Vaihtoehdoissa suunniteltu kaupan rakentaminen, eli Minimanin hypermarketkeskuksen laajennus enintään k-m :llä ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia Jyväskylän kaupan palveluverkon eikä Seppälän tai ydinkeskustan kaupalliseen kehittymiseen, koska laajennuksen osuus Jyväskylän pohjoisten suuralueiden laskennallisesta liiketilantarpeesta jää pieneksi. Minimanin myymälän laajentaminen parantaa sen kilpailuasemaa suhteessa muihin Jyväskylän hypermarketeihin ja laajan tavaravalikoiman myymälöihin. Myymälän laajentaminen mahdollistaa monipuolisemman valikoiman sekä päivittäistavara- että erikoiskaupassa ja parantaa Minimanin edellytyksiä palvella entistä paremmin asiakkaitaan ja vastata asiakkaiden muuttuviin kulutustottumuksiin Vaikutukset Kankaan ja Tourulan alueen kaupalliseen kehittymiseen Kankaan ja Tourulan alueella on nykyisin noin k-m vähittäiskaupan palveluja. Alue on kokonaisuudessa profiloitunut erityisesti sisustusalan myymälöiden keskittymäksi. Lisäksi alueella on muuta erikoiskauppaa. Päivittäistavarakaupassa Minimani on alueen ainoa suurempi yksikkö, jonka lisäksi päivittäistavaraa myydään Tourulassa liikenneaseman yhteydessä olevasta pienmyymälästä. Alueella on myös jonkin verran muuta yksityistä palvelutarjontaa, kuten ravintolapalveluita. Lisäksi voimassa olevan asemakaavan mukaan Vapaaherrantien varteen voitaisiin rakentaa lisää kaupallisia palveluita. Kaupan palvelujen laajentuminen alueella eri vaihtoehdoissa lukuun ottamatta vaihtoehtoa 3b parantaa ja monipuolistaa alueen kaupallista tarjontaa ja vetovoimaa. Työpaikkarakentamisen seurauksena myös alueen ravintola- ja muiden yksityisten palveluiden kysyntä kasvaa. Vaihtoehdossa 1 alueen Minimanin kaupalliset palvelut kehittyisivät nykyistä kaupan myymälää laajentamalla, mikä on Minimanin ensisijainen tavoite keskuksen kehittämiseksi. Kankaan alueen rakentaminen asuin- ja työpaikkaalueeksi vahvistaa erityisesti päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä kasvavan lähialueen ostovoiman seurauksena. Kankaan ja Tourulan alueen merkittävimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat vaihtoehdossa nykytilanteen ta-

20 FCG Finnish Consulting Group Oy 17 voin hieman irrallaan toisistaan, eikä asiointikäyntejä eri myymälöissä välttämättä yhdistetä. Vaihtoehdossa kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin erityisesti Rantaväylälle ja Tourulantielle hyvin näkyvillä sijaintipaikoilla. Vaihtoehdossa hypermarket -keskus sijaitsee Kankaan alueen koillislaidalla ja laajentaminen on mahdollista toteuttaa omana hankkeena muun Kankaan rakentamisen aikataulusta riippumatta. Myymälän laajentaminen tulisi toteuttaa Kankaan kokonaisratkaisuun sekä liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin tukeutuen. Vaihtoehdossa 2 alueen kaupalliset palvelut tiivistyvät nykyisen Tourulan alueen kaupallisen keskittymän yhteyteen Vapaaherrankadun ja Ailakinkadun risteyksen ympäristöön. Risteysalueelle muodostuva keskittymä mahdollistaa asioinnin yhdistämisen alueen eri liikkeissä. Keskittymä monipuolistaisi Tourulan nykyisen keskittymän kaupan tarjontaa erityisesti päivittäistavarakaupassa. Tourukeskuksen ja K-raudan nykyiset kaupan toimialat voisivat ohjata myös hypermarket -keskuksen erikoiskauppaa vastaaviin toimialoihin, kuten sisustus- ja urheiluvälinekauppaan. Vaihtoehdossa kaupan toiminnot sijoittuvat Kankaan alueen kaakkoisosaan ja kaupan rakentaminen on mahdollista toteuttaa omana kokonaisuutena muun Kankaan alueen rakentamisen aikatauluista riippumatta. Kaupan toimintojen tulee kuitenkin tässäkin vaihtoehdossa tukeutua koko alueen suunnittelu-, liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin. Vaihtoehdossa 3a Kankaan vanhan paperitehtaan yhteyteen syntyisi uusi kaupallinen keskus, johon sijoittuisivat kaupalliset ja muut Kankaan alueen palvelut. Vaihtoehdossa vetovoimaisten kaupan palveluiden kehittyminen edellyttäisi kauppakeskusmaisempaa kehittämisotetta sijainnin, vanhojen kiinteistöjen ja ympäristön vaatimusten vuoksi. Kauppakeskusmainen kehittäminen edellyttäisi erikoiskaupan sekä muiden yksityisten ja julkisten palveluiden sijoittumista keskuksen yhteyteen. Julkisten palvelujen sijoittumisen myötä palvelukeskittymästä muodostuisi aluekeskustasoinen. Keskuksen tulisi olla selkeästi profiloitunut, jotta se olisi vetovoimainen suhteessa ydinkeskustan ja Seppälän palveluihin ja kauppakeskuksiin. Yhtenä kehittämismallina keskuksessa voisivat olla nk. hybridikaupat, joissa palveluihin ja vähittäiskaupan tuotteisiin kohdistuvan kulutuksen rajat hämärtyvät. Esimerkiksi käsityöpajoihin tai kulttuuripalveluihin liittyen olisi mahdollista kehittää palvelujen ja erikoiskaupan yhdistäviä konsepteja. Vaihtoehdon 3a kehittäminen edellyttäisi huolellista rakentamisvaiheen suunnittelua osana Kankaan alueen kehittämistä, jotta keskus avautuessaan voisi toimia valmiissa ympäristössä. Vaihtoehdossa palvelut muodostuvat omaksi kokonaisuudeksi Kankaan alueen ytimeen irralleen nykyisistä Tourulan alueen kaupan palveluista. Vaihtoehdossa 3b Kankaan ja Tourulan alueelle ei sijoittuisi laajempaa aluetta palvelevia kaupan palveluita ja nykyisen Minimanin myymälätoiminnot siirtyisivät alueen ulkopuolelle. Palveluiden vähentyminen koko alueelta heikentäisi jonkin verran myös Tourulan alueen kaupallista asemaa Vaikutukset lähipalvelukeskuksen kehittymiseen Päivittäistavarakaupan viime vuosien kehityspiirteisiin on kuulunut uusien pienmyymälöiden perustaminen erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Myös kuluttajarakenteen muutoksien (ikääntyminen, pienet kotitaloudet, autottomuus jne.) myötä asuinalueiden lähikauppojen tarve lisääntyy. Päivittäistavarakaupassa myös deli-tyyppiset myymälät pitkine aukioloaikoineen ovat yleistyneet. Kankaan alueen kehittyminen 3000 asukkaan asuinalueeksi ja merkittäväksi työpaikka-alueeksi synnyttää lähipalveluiden kysyntää. Alueen ostovoiman kehittyminen luo edellytyksiä päivittäistavarakaupan palveluille, kun alueen rakentaminen on käynnistynyt ja väestömäärä on kasvanut.

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 Lähtökohdat Mitoitusselvityksessä tarkastellaan uusien asuntojen ja työpaikkaalueiden rakentamisen

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS 26.8.2010 2 Sisältö 1 Kauramäen suunnittelun lähtökohdat...3 2 Ideasuunnitelman sisältö...3 2.1 Suunnitelman pääperiaatteet...3

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot