KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET - selvitys arkkitehtuurikilpailua ja osayleiskaavoitusta varten RAPORTTI

2 FCG Finnish Consulting Group Oy I TIIVISTELMÄ Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä Kankaan alueen suunnittelua. Kaupunki järjestää alueen suunnittelusta avoimen arkkitehtuuri-ideakilpailun välisenä aikana osayleiskaavoituksen pohjaksi. Tässä selvityksessä tarkastellaan Kankaan alueen kaupallisia kehittymisedellytyksiä. Selvitys toimii arkkitehtuurikilpailun ja sen jälkeisen osayleiskaavoituksen taustaaineistona. Kankaan alueen sijainti on keskeinen suhteessa nykyiseen kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Kankaan tehtaan lähialueella on nykyisin noin k- m vähittäiskaupan toimintoja. Vapaaherrantien varressa sijaitsevan Minimanin myymälän lisäksi Tourulan alueella sijaitsee monipuolisesti erikoiskaupan ja erityisesti sisustusalan myymälöitä. Jyväskylän kaupungin tavoitteiden mukaan Kankaan alueelle sijoittuisi tulevaisuudessa 3000 uutta asukasta ja 1500 työpaikkaa. Kankaan alueen tuleva väestöpohja, työpaikat sekä lähialueiden runsas asutus ovat hyvä lähtökohta alueen kaupan palveluiden kehittämiselle. Toisaalta Jyväskylän ydinkeskustan ja Seppälän läheisyys synnyttää reunaehtoja erityisesti erikoiskaupan kehittämiselle. Alueen kaupalliset ja muut palvelut tulee mitoittaa realistisesti. Kankaan lähivaikutusalueen ostovoiman kasvun mahdollistama uuden liiketilan lisätarve on vähittäiskaupassa vuoteen 2030 mennessä k-m², josta päivittäistavarakauppaan ja muuhun kuin tilaa vaativaan erikoiskauppaan kohdistuu noin k-m². Varsinaisten vähittäiskaupan palveluiden lisäksi uusi alue synnyttää kysyntää ravintola- ja kahvilapalveluille sekä muille yksityisille palveluille, kuten kampaamo- ja kauneushoitoloille. Näiden palvelujen liiketilatarpeen voidaan arvioida olevan noin 10 prosenttia vähittäiskaupan liiketilatarpeesta. Kankaan alueen palveluiden kehittämisen avainkysymys on Kankaan keskuksen kehittäminen. Kankaan keskus sijoittuisi vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen. Suuri tehdaskiinteistö tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja keskuksen vetovoiman kehittämiseksi sekä erilaisten toimintojen yhdistämiseksi. Vähittäiskaupan palveluiden osalta Kankaan keskusta tulee kehittää joustavasti, pitkäjänteisesti ja eri kehityspolkuja mahdollistaen. Kaupan palvelujen toteuttaminen keskuksessa tulisi mahdollistaa vaiheittain, jolloin alueen väestömäärän kasvaessa sen yhteyteen voi sijoittua uutta liiketoimintaa ja esimerkiksi päivittäistavarakaupan palvelut voivat kehittyä asteittain. Jatkosuunnittelussa keskuksen asemaa tulee vahvistaa kaupunkiympäristössä suunnittelun ja julkisten palveluiden sijoittamisen keinoin. Kankaan alueella jo nykyisin toimiva Minimani on kehittämässä toimintaansa nykyisellä sijaintipaikallaan. Jyväskylässä kaupallisen asemansa vakiinnuttanut myymälä tarjoaa palveluja Kankaan alueen asukkaille jo alueen rakentamisen käynnistyessä, mutta edelleen myös laajemmalle alueelle. Vanhaan tehdaskiinteistöön sijoittuvaa myymälää on tarkoitus kehittää toiminnallisin parannuksin sekä laajentamalla myymälää. Myymälän laajentaminen nykyisellä paikalla edellyttää pysäköinnin järjestämistä rakenteellisena. Jatkosuunnittelussa on tärkeää varmistaa myymälän toimintaedellytyksien lisäksi sen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen yhteys viereiseen Kankaan alueeseen. Kankaan kaupallisten ja muiden palveluiden kehittäminen liittyy tiiviisti Kankaan muun rakentamisen ja kehittämisen yhteydessä tehtäviin valintoihin ja tavoitteisiin. Rohkeat ideat alueen suunnittelussa ja syntyvä vahva identiteetti luo edellytyksiä myös palveluiden erikoistumiselle ja alueen elävyydelle.

3 FCG Finnish Consulting Group Oy II SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Kankaan alueen kehittämistavoitteet Kankaan alue kaupallisessa palveluverkossa Kaavatilanne Kankaan alueen sijainti kaupan palveluverkossa Kaupan kehittämisperiaatteet Kaupan nykytila ja kehitysnäkymät Kaupan nykytila lähialueella Kaupallinen vaikutusalue Väestö- ja ostovoimatiedot Kaupan kehitysnäkymät ja kaupan laskennallinen liiketilatarve Kankaan kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Tarkasteltavat kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Vaihtoehtojen kaupalliset vaikutukset Vaikutukset Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittymiseen Vaikutukset Kankaan ja Tourulan alueen kaupalliseen kehittymiseen Vaikutukset lähipalvelukeskuksen kehittymiseen Vaihtoehtojen muut vaikutukset Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen Vaikutukset kaupunkiympäristön kehittämiseen Vaihtoehtojen vertailu Kankaan alueen kehittämismahdollisuudet Lähtökohdat kaupan kehittämiselle Kankaan rakentamisesta syntyvät erityiskysymykset Kaupallisten toimintojen sijoittuminen ja kehityskohteet Lähipalvelukeskuksen ja vanhan paperitehtaan kehittäminen Hypermarket -keskuksen kehittäminen Muut kehittämisen kohteet Suositukset Kankaan alueen osayleiskaavoitukselle Yhteenveto KIRJALLISUUS Kannen kuva: Jyväskylän kaupunki/lentokuva Vallas. Muut kuvat: FCG Finnish Consulting Group Oy, ellei kuvien yhteydessä mainita muuta.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus Kankaan alue sijaitsee keskeisellä paikalla Jyväskylän yhdyskuntarakenteessa keskustaan rajautuen. Sijainti mahdollistaa Kankaan alueen kehittymisen monipuoliseksi työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alueeksi, joka yhdistää keskustarakenteen luontevasti Seppälän palvelujen alueeseen. Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä Kankaan alueen suunnittelua vuoden 2011 aikana. Kaupunki järjestää alueen suunnittelusta avoimen arkkitehtuuriideakilpailun välisenä aikana osayleiskaavoituksen pohjaksi. Tässä selvityksessä tarkastellaan Kankaan alueen kaupallisia kehittymisedellytyksiä. Selvitys toimii arkkitehtuurikilpailun ja sen jälkeisen osayleiskaavoituksen tausta-aineistona. Selvityksessä esitetään Kankaan alueen sijainti kaupallisessa palvelurakenteessa, määritellään alueen kaupallinen vaikutusalue ja arvioidaan vaikutusalueen ostovoima ja sen kehitys, kartoitetaan Kankaan tehtaan lähialueilla sijaitsevat nykyiset kaupan toiminnot sekä esitetään vaihtoehtoanalyysiin perustuen suositukset alueen kaupallisten toimintojen laadulle, laajuudelle ja sijoittelulle. Selvityksessä on hyödynnetty Jyväskylän kaupallisen palveluverkkoselvityksen kaupan lähtötietoja, ostovoima-analyyseja ja esitettyjä kaupan kehittämisperiaatteita. Kankaan tehtaan selvityksen yhteydessä suoritettiin puhelinhaastattelut Minimani Oy:n ja Keskimaa osk:n edustajille. Selvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Työn ohjausryhmään ovat Jyväskylän kaupungilta kuuluneet yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, hankejohtaja Anne Sandelin ja suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen. FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä työn laadinnasta ovat vastanneet projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen ja johtava konsultti Taina Ollikainen. 2 Kankaan alueen kehittämistavoitteet Jyväskylän kaupunki on asettanut alustavasti keskeisiä tavoitteita Kankaan tehtaan alueen kehittämiseksi. Varsinaiset alueen kehittämistavoitteet määritellään tarkemmin kevään 2011 aikana arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmatyön yhteydessä. Tavoitteiden mukaan Kankaan alueesta muodostuu elävä ja vahvan identiteetin omaava kaupunginosa. Alueelle sijoittuisi noin 3000 uutta asukasta ja 1500 työpaikkaa. Muita alueen kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat: - historiallisten arvojen säilyttäminen - kävelevä kaupunki ja autoriippumattomuus - monipuoliset asumismahdollisuudet, asumisen mosaiikki, monipuolinen asukasrakenne - hiilineutraali kaupunginosa, tehokkaat energiaratkaisut - monipuolisen palvelusydämen muodostuminen - monipuoliset ajanviettomahdollisuudet, kulttuuri- ja liikuntatiloja - Tourujoen virkistysarvojen vahvistaminen.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 3 Kankaan alue kaupallisessa palveluverkossa 3.1 Kaavatilanne Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa Kankaan alue sijaitsee välittömästi Jyväskylän keskusta-alueen koillispuolella taajamatoimintojen alueella. Maakuntakaavassa alueella on osoitettu paperitehtaan toimintaan liittynyt teollisuus- ja varastoalueen aluemerkintä. Kankaan tehtaan alue on myös osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Keski-Suomen liitto on käynnistänyt 4. vaihekaavan laadinnan ja Jyväskylän kaupunki on esittänyt, että siinä yhteydessä tarkastellaan myös Kankaan alueen maankäytön muutostavoitteita. Kuva 1. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta. Seppälän osayleiskaava Kankaan alueen pohjoisosa sijoittuu osin Seppälän osayleiskaavan alueelle. Seppälän osayleiskaava on hyväksytty vuonna Seppälän osayleiskaavassa on osoitettu kaksi aluevarausta Rantaväylän eteläpuoliselle alueelle. Molemmat alueet on osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-3), joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen reittiyhteyksiä Seppälän ja Tourulan välille. Muulla Kankaan alueella on voimassa Jyväskylän yleiskaava 1982.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy 3 Kuva 2. Ote Seppälän osayleiskaavasta. 3.2 Kankaan alueen sijainti kaupan palveluverkossa Kankaan alueen sijainti on keskeinen suhteessa nykyiseen kaupalliseen palveluverkkoon. Alue yhdistää rakentuessaan yhdessä Tourulan kanssa Jyväskylän keskustan, Seppälän ja muiden kaupungin pohjoispuolisten kaupunginosien kaupunkirakennetta. Kankaan ja Tourulan alueen nykyisiä kaupallisia palveluja on esitelty kappaleessa 4.1. Kankaan alue sijaitsee noin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Jyväskylän ydinkeskusta on vahva erikoiskaupan keskittymä. Ydinkeskustaan ovat sijoittuneet erityisesti keskustatavaratalot, muotikauppa ja ns. pienet erikoiskaupan yksiköt. Vuonna 2007 Jyväskylän ydinkeskustassa toimi noin 180 vähittäiskaupan myymälää. Valtaosa myymälöistä oli erikoiskaupan myymälöitä. Päivittäistavaraa myytiin yhteensä noin 20 myymälässä, tavaratalossa ja kioskissa. Noin 30 prosenttia ydinkeskustan myymälöistä oli muotikaupan myymälöitä ja runsas puolet muun erikoiskaupan myymälöitä. Muuhun erikoiskauppaan kuuluvat ns. pienet erikoisliikkeet, kuten optikot, kelloliikkeet, valokuvausliikkeet, musiikki- ja levyliikkeet, kukkakaupat, kirjakaupat ja urheiluvälinekaupat. Ydinkeskustan kauppa on keskittynyt Kauppakadun varteen. Kauppakeskukset toimivat ydinkeskustan kaupallisen rakenteen runkona ja vetovoimapisteinä. Ydinkeskustan kaupallisten palvelujen käytössä olevasta kokonaispintaalasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta valtaosa ydinkeskustan liiketilasta sijoittuu suurimpiin kauppakeskuksiin. Jyväskylän kaupungin arvion mukaan ydinkeskustassa on kaupan liiketilaa noin k-m 2. Sokoksen, Forumin, Jyväskeskuksen, Torikeskuksen ja Kolmikulman pinta-ala on yhteensä noin k-m 2. Seppälän alue on vahva päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan keskittymä, joka sijaitsee pari kilometriä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Seppälän alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi. Osayleiskaava hyväksyttiin vuonna Osayleiskaava-alueella toimii noin 35 päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan yksik-

7 FCG Finnish Consulting Group Oy 4 köä. Alueella sijaitsee kaksi hypermarketia (Citymarket ja Prisma). Alueen erikoiskauppa on pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Alueella on edelleen liiketoiminnan lisäksi runsaasti teollisuus- ja varastotoimintaa. Seppälän alueen keskeisimmässä korttelissa on vireillä asemakaavan muutos, jonka yhteydessä tutkitaan Prisman laajentumismahdollisuuksia ja aikaisemmin liikenneterminaalikäytössä olleiden tonttien muuttamista kaupan alueeksi. Kaupungin tavoitteena on kehittää Seppälän aluetta osayleiskaavan mukaisesti keskustatoimintojen alueena niin liiketoiminnoiltaan kuin kaupunkikuvaltaan. Näin ollen alue soveltuu tulevaisuudessa sellaisille kaupan toiminnoille, jotka tukevat alueen keskustamaista kehittymistä. Jyväskylän nykyinen päivittäistavara- ja erikoiskaupan myymäläverkko on kuvattu seuraavissa karttakuvissa. Kuva 3. Jyväskylän keskustaajaman päivittäistavaramyymälät vuonna 2008 (Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 2010).

8 FCG Finnish Consulting Group Oy 5 Kuva 4. Jyväskylän keskustaajaman erikoiskaupan myymälät vuonna 2008 (Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 2010). 3.3 Kaupan kehittämisperiaatteet Jyväskylän kaupungin laatiman kaupallisen palveluverkkoselvityksen yhteydessä määriteltiin Jyväskylän kaupan kehittämis- ja sijoittumisperiaatteet. Periaatteet on käsitelty Jyväskylän kaupungin yleiskaavatoimikunnassa syyskuussa Jyväskylän kaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena on Jyväskylän kaupallisen vetovoiman vahvistaminen valtakunnallisesti merkittävänä kaupan sijaintipaikkana ja asiointikohteena. Jyväskylän kaupallisen palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on ydinkeskustan, aluekeskusten ja lähikeskusten kaupallisen vetovoiman vahvistaminen sekä lähikaupan toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen. Tavoitteena on kaupan saavutettavuuden turvaaminen niin, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa kaikille väestöryhmille ja kaikilla kulkumuodoilla. Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena voidaan pitää kysynnän ja tarjonnan alueellista tasapainoa. Päivittäistavarakaupan yksiköiden koko suhteutetaan alueen väestöpohjaan. Erikoiskaupassa tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen tarjonta Jyväskylän ydinkeskustassa, aluekeskuksissa, kaupan alueilla ja sellaisissa alakeskuksissa, joissa on riittävä väestöpohja.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy 6 Kaupan sijoittumisperiaatteet ovat seuraavat: - Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävät yksiköt sijoittuvat Jyväskylän keskustaan ja aluekeskuksiin sekä Seppälän, Palokankeskuksen, Keljon keskuksen ja Eteläportin alueille. Lähikeskusten ja asuinalueiden lähikaupat täydentävät myymäläverkkoa. - Tilaa vaativa erikoiskaupan uudet sijaintipaikat ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella Seppälänkankaan, Kirrin ja Eteläportin alueilla. - Keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Jyväskylän ydinkeskustaan, aluekeskuksiin sekä sellaisiin alakeskuksiin, joissa on riittävä väestöpohja sekä kaupan alueille. Kaupallisen palveluverkkoselvityksen yhteydessä esitettiin myös eri alueiden tavoitteellinen kaupan mitoitus. Kankaan alueen kaupan mitoitusta ei käsitelty palveluverkkoselvityksen yhteydessä, koska alueen tulevaisuuden maankäytön sisällöstä ja kehittämistavoitteista ei ollut selvityksen laadinnan yhteydessä vielä käsitystä. 4 Kaupan nykytila ja kehitysnäkymät 4.1 Kaupan nykytila lähialueella Kankaan tehtaan lähialueella, Vapaaherrantien varressa ja Tourulassa on nykyisin noin k-m vähittäiskaupan toimintoja. Aivan Kankaan tehtaan pohjoispuolella Vapaaherrantien varressa sijaitsee Minimanin myymälä, jossa päivittäistavaroiden lisäksi myydään myös monipuolisesti mm. vaatteita sekä asumiseen, remontoimiseen ja vapaa-aikaan liittyviä artikkeleita. Minimani on luokiteltu yleisesti laajan tavaravalikoiman myymäläksi, mutta Jyväskylän myymälä on toimintaperiaatteeltaan hypermarketin kaltainen. Päivittäistavaroiden osuus myymäläpinta-alasta on suuri ja myymälässä on esimerkiksi liha- ja kalatuotteiden palvelutiski. Myymälä on toiminut entisen keksitehtaan tiloissa 2000-luvun alusta alkaen ja Minimanin lisäksi samassa kiinteistössä toimii etumyymälätyyppisesti yksittäisiä erikoiskaupan myymälöitä ja kahvila. Minimanin myymäläpinta-ala on nykyisin noin 6000 m. Kuva 5. Minimanin myymälä.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy 7 Kuva 6. K-Rauta Tourutorni. Kankaan tehtaan alueen itäpuolella sijaitsee Tourulan alue, jossa sijaitsee monipuolisesti erikoiskaupan palveluita. Alue on viimeisten vuosien aikana profiloitunut erityisesti sisustusalan myymälöiden keskittymäksi. Tourulantien ja Ailakinkadun välisellä alueella sijaitsee sekä K-Rauta Tourutorni, Isku sekä Tourulan liikekeskuksessa sijaitsevat erikoisliikkeet (mm. Expert, Oz Baby, Kaluste Ojala). Tourulantien eteläpuolella sijaitsevan Nesteen huoltoaseman yhteydessä sijaitsee K-market. Lisäksi Kivääritehtaan kiinteistöissä toimii yksittäisiä erikoiskaupan myymälöitä. Kuva 7. Tourukeskus.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy 8 Tourulan eritasoliittymän luoteispuolella sijaitsee erikoiskaupan myymälöiden keskittymä Tourukeskus. Urheiluvarustemyymälän (Intersport Megastore) lisäksi keskuksessa on sisustukseen keskittyneitä myymälöitä kauppakeskustyyppisesti (mm. Lundia, Mattokameli, Metsokaihdin, Keittiöpörssi). Vapaaherrantien itäpuolella Minimanin ja Tourukeskuksen välisellä tyhjällä liikerakentamiselle varatulla tontilla sijaitsee tällä hetkellä ABC -kylmäasema. Tontin omistaa Keskimaa osk. Asemakaava mahdollistaa tontille vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. Lisäksi alueella on liikekiinteistöjen yhteydessä muita toimitiloja sekä kahvilaja ravintolapalveluita. 4.2 Kaupallinen vaikutusalue Kuva 8. Tourulan alueen nykyiset kaupan kiinteistöt päätoimialoineen. Erikoiskaupassa ja myös päivittäistavarakaupassa Kankaan ja Tourulan alueelle sijoittuvat palvelut saavat asiakkaita nykyisin laajalta alueelta, jopa koko Jyväskylän kaupunkiseudulta. Alueen sijainti kaupunkirakenteessa on keskeinen ja alue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Päivittäistavarakaupassa Minimanin asiakaskunta muodostuu laajalta alueelta ja kilpailee osaltaan Seppälän alueen suuryksiköiden kanssa. Rautakaupan ja huonekalukaupan yksiköt ovat seudullisesti merkittäviä. Tulevaisuudessa Kankaan alueen kaupallisten lähipalveluiden vaikutusalue muodostuu tehtaan alueen lisäksi Tourulan nykyisestä asutuksesta Tourulantien ja Ailakinkadun välisellä alueella. Nykyisin tällä alueella asuu noin 500 asukasta. Lähivaikutusalueen asukkaiden voidaan ennakoida käyttävän jatkossa Kankaan alueelle sijoittuvia palveluita ensisijaisina lähipalveluinaan.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy 9 Varsinaisen lähipalvelualueen lisäksi Kankaan alueen palvelut voivat toimia myös muiden läheisten asuinalueiden lähipalveluina. Kuitenkin näiden alueiden asukkaille Kankaan alue on vaihtoehto Seppälässä ja keskustassa sijaitseville palveluille. Seppälän ja keskustan palveluiden lisäksi sekä Halssilassa että Lohikoskella toimii pieniä päivittäistavaroiden valintamyymälöitä. Kuvassa 9 tummemmalla harmaalla merkityllä alueella asuu nykyisin noin 7000 asukasta. 4.3 Väestö- ja ostovoimatiedot Kuva 9. Kankaan alueen kaupallinen lähivaikutusalue. Lisäksi harmaalla vyöhykkeellä on kuvattu läheisiä alueita, joista Kankaan alue on hyvin saavutettavissa myös kevyellä liikenteellä (vaikutusalue). Kankaan kaupallisella lähivaikutusalueella asuu noin 500 asukasta ja vaikutusalueella (kuvassa 9 harmaa alue) noin asukasta. Pohjoisilla suuralueilla (Kantakaupunki, Lohikoski-Seppälänkangas, Huhtasuo ja Halssila) asuu noin asukasta, joka on noin kolmannes Jyväskylän väestömäärästä. Alustavien tavoitteiden mukaan Kankaan alueelle sijoittuu noin uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin lähivaikutusalueen väestömäärä vuonna 2030 olisi noin asukasta. Vuoden 2020 väestömäärä on arvioitu olettaen, että Kankaan alueen asukasmäärä lisääntyy noin 200 asukkaalla vuodessa vuodesta 2015 lähtien. Tällöin lähivaikutusalueen väestömäärä vuonna 2020 on asukasta. Vaikutusalueen väestömäärä on arvion mukaan noin 8000 asukasta vuonna 2020 ja noin asukasta vuonna Pohjoisilla suuralueilla asuu Jyväskylän kaupungin väestöennusteen mukaan vuonna 2020 noin asukasta ja vuonna 2030 noin asukasta.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy 10 Taulukko 1. Kankaan lähi- ja vaikutusalueen sekä pohjoisien suuralueiden ja Jyväskylän väestömäärä ja väestöennuste (Tilastokeskus ja Jyväskylän kaupunki). Väestömäärä ja -ennuste Muutos 2009/ Lähivaikutusalue Vaikutusalue Pohjoiset suuralueet Kantakaupunki Lohikoski-Seppälänkangas Huhtasuo Halssila JYVÄSKYLÄ Arvio Kankaan vaikutusalueen ostovoimasta ja sen kehityksestä on laadittu Jyväskylän kaupallisen palveluverkkoselvityksen laskentaperusteilla. Ostovoima arvioitiin vuoden 2009 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Ostovoiman kehitys arvioitiin Jyväskylän kaupungin väestötavoitteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavarakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/ vuosi. Käytetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä /asukas. Kulutusluvut, /asukas Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,0 % Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä ,0 % Vähittäiskauppa yhteensä Koko vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima edellä esitetyillä laskentaperusteilla arvioituna oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 3 milj., vaikutusalueella noin 40 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 245 milj.. Vähittäiskaupan (pl. autokauppa) ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 25 milj., vaikutusalueella noin 39 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 115 milj.. Taulukko 3. Arvio vähittäiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 2,8 10,1 27,7 7,3 17,6 24,8 Vaikutusalue 39,6 53,9 79,0 14,2 25,2 39,4 Pohjoiset suuralueet 245,4 311,0 360,4 65,7 49,3 115,0 Kantakaupunki 139,5 174,4 201,0 34,9 26,6 61,5 Lohikoski-Seppälänkangas 26,1 32,2 38,5 6,1 6,3 12,4 Huhtasuo 49,1 65,1 75,8 16,0 10,7 26,7 Halssila 30,6 39,2 45,0 8,6 5,7 14,3 JYVÄSKYLÄ 734,0 952,5 1177,9 218,5 225,4 443,9 Päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 1 milj., vaikutusalueella noin 17 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 104 milj.. Päivittäistavarakaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 9 milj., vaikutusalueella noin 13 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 31 milj..

14 FCG Finnish Consulting Group Oy 11 Taulukko 4. Arvio päivittäistavarakauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 1,2 4,0 10,4 2,8 6,3 9,2 Vaikutusalue 16,8 21,4 29,6 4,6 8,2 12,8 Pohjoiset suuralueet 104,1 123,8 135,0 19,7 11,2 30,9 Kantakaupunki 59,2 69,4 75,3 10,2 5,9 16,1 Lohikoski-Seppälänkangas 11,1 12,8 14,4 1,7 1,6 3,4 Huhtasuo 20,8 25,9 28,4 5,1 2,5 7,6 Halssila 13,0 15,6 16,8 2,6 1,2 3,9 JYVÄSKYLÄ 311,4 379,1 441,3 67,7 62,2 129,9 Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2009 Kankaan lähivaikutusalueella noin 1,6 milj., vaikutusalueella noin 23 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 141 milj.. Erikoiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Kankaan lähivaikutusalueella noin 16 milj., vaikutusalueella noin 27 milj. ja pohjoisilla suuralueilla noin 84 milj.. Erikoiskaupan ostovoimasta kohdistuu tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin kolmannes ja muuhun erikoiskauppaan noin kaksi kolmasosaa. Taulukko 5. Arvio erikoiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Kankaan vaikutusalueella. Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Lähivaikutusalue 1,6 6,1 17,3 4,5 11,2 15,7 Vaikutusalue 22,8 32,4 49,4 9,6 17,0 26,6 Pohjoiset suuralueet 141,3 187,2 225,4 46,0 38,1 84,1 Kantakaupunki 80,3 105,0 125,7 24,7 20,7 45,4 Lohikoski-Seppälänkangas 15,0 19,4 24,1 4,4 4,7 9,1 Huhtasuo 28,3 39,2 47,4 10,9 8,2 19,2 Halssila 17,6 23,6 28,1 6,0 4,5 10,5 JYVÄSKYLÄ 422,7 573,4 736,6 150,8 163,2 314,0 4.4 Kaupan kehitysnäkymät ja kaupan laskennallinen liiketilatarve Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 ) avulla. Arvio liiketilan lisätarpeesta on laadittu Jyväskylän kaupan palveluverkkoselvityksessä esitetyillä laskentaperusteilla. Liiketilan lisätarvearvio perustuu seuraaviin tunnuslukuihin: - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 - päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Liiketilan tarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on suuntaa-antava ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa liiketilan tarvetta. Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta, samoin alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima, joita ei laskelmassa ole otettu huomioon. Edellä mainituilla laskentaperusteilla Kankaan lähivaikutusalueen oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan

15 FCG Finnish Consulting Group Oy 12 tarve vuonna 2030 on noin k-m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 6. Kankaan lähivaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Kankaan vaikutusalueen oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan tarve vuonna 2030 on noin k-m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Ostovoiman kasvun mahdollistama liiketila on noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaan kohdistuu noin k- m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 7. Kankaan vaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Pohjoisten suuralueiden oman ostovoiman edellyttämä vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan tarve vuonna 2030 on noin k- m 2. Liiketilan tarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Pohjoisten suuralueiden oman väestön ostovoiman kasvun mahdollistama liiketila on yhteensä noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaan kohdistuu noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 8. Pohjoisten suuralueiden laskennallinen liiketilatarve. Liiketilan kokonaistarve, k-m2 OV:n kasvun mahdollistama liiketila, k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Liiketilan lisätarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kyseessä on tietyn alueen väestömäärään perustuvan ostovoima-arvion pohjalta laskettu liiketilan lisätarve. Siinä ei ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. Laskelman mukaisessa tilanteessa kaikki ostovoiman kasvu ja siten myös liiketilan lisätarve kohdistuisi siihen alueeseen, jossa kasvu tapahtuu. Käytännössä esimerkiksi Kankaan alueelle tulee tulevaisuudessakin kohdistumaan ostovoimaa myös vaikutusalueen ulkopuolelta, mikäli nykyiset suuret kaupan yksiköt toimivat alueella.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy 13 5 Kankaan kaupalliset kehittämisvaihtoehdot 5.1 Tarkasteltavat kaupalliset kehittämisvaihtoehdot Kankaan alueen kaupallista kehittymistä tarkastellaan vaihtoehtotarkastelun avulla. Kaikissa vaihtoehdoissa Kankaan alueelle vanhan paperitehtaan kiinteistön yhteyteen muodostuu lähipalvelukeskus, jossa sijaitsee julkisten palveluiden ja palvelualan yrityksien lisäksi myös kaupallisia lähipalveluita sekä mahdollisesti erikoiskaupan myymälöitä. Vaihtoehtojen tarkastelun yhteydessä arvioidaan, millaisia edellytyksiä kaupallisten palveluiden syntymiseen lähipalvelukeskukseen on eri vaihtoehdoissa. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3a tarkastellaan Minimanin liikekiinteistön toimintojen laajentamista nykyisestä noin k-m enintään noin k-m hypermarket -keskus -tyyppiseksi myymäläkokonaisuudeksi. Vaihtoehdoissa Minimanin myymälän lisäksi samaan kiinteistöön sijoittuisi 5-8 oheispalveluyritystä, jotka olisivat joko erikoiskauppaa tai muita yksityisiä palveluita, kuten parturi-kampaamoita. Vaihtoehdossa 1 laajentuminen tapahtuisi nykyisen kiinteistön laajennuksena, vaihtoehdoissa 2 ja 3a myymäläkokonaisuus siirtyisi uuteen sijaintipaikkaan. Vaihtoehdossa 3b tarkastellaan tilannetta, jossa lähipalvelukeskuksen yhteyteen ei sijoittuisi suurempaa myymäläkokonaisuutta, vaan alueen kaupalliset palvelut muodostuisivat lähipalveluiksi. Siten vaihtoehdossa 3b Minimanin myymäläkokonaisuus sijoittuisi Kankaan alueen ulkopuolelle. Vaihtoehdoissa tarkasteltavat sijainnit ovat viitteellisiä ja riippuvaisia alueen muusta kokonaisrakenteesta. Tarkastelussa ei oteta siten kantaa liikerakennusten tarkempaan sijoittumiseen, liikenne- tai pysäköintijärjestelyihin, koska ne tulevat tarkentumaan vasta alueen tarkemmassa suunnittelussa. Vaihtoehtotarkastelussa ei oteta huomioon myöskään Keskimaa osk:n omistaman liikerakentamisen tontin kehittämistä. Tontilla toimii nykyisin polttoaineen kylmäjakeluasema. Kaupan rakentamisen tulee olla Kankaan kokonaistavoitteiden mukaista ja muodostaa osaltaan alueen kokonaisrakennetta tukevaa kaupunkiympäristöä.

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010 Hyväksytty Oulun seudun seutuhallituksessa _._.2010 Pohjakartta-aineisto

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot